TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16"

Transkrypt

1 TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16

2 SPIS TREŚCI Deklaracja Zgodności str 3 1. Instalacja str Podłączenie zasilania str Szybka instalacja str Układ technologiczny centrali str Funkcje regulacyjne: str Regulacja temperatury str Ochrona p.zamrożeniowa str Regulacja wydatku went. str Alarm pożarowy str Alarm brudnych filtrów str Zalecany schemat instalacji hydraulicznej str Uruchomienie str Lista kontrolna przed pierwszym uruchomieniem str Sterowanie pracą centrali. str System CAV - stała ilość powietrza str System VAV stałe ciśnienie powietrza str Nastawa temperatury str Lista kontrolna czynności sprawdzających zabezpieczenia str Uruchomienie str Podłączenie elementów zewnętrznego wyposażenia str Swobodne chłodzenie - aktywowanie funkcji str Funkcja Wydłużone Działanie - aktywowanie funkcji str Funkcja Odzysk Chłodu - aktywowanie funkcji str Spis nastaw str Nastawy wentylatorów str Nastawy czasów pracy str Nastawy świąt str Zestaw komponentów str Opis wyjść i wejść kontrolnosterujących str Opis wejść i wyjść na listwach zaciskowych sterownicy centrali str Wyrównywanie i łączenie modułów centrali str Elektryczne połączenie modułów str Podłączenie kanałów str Podłączenia hydrauliczne str Podłączenie nagrzewnicy wodnej str Podłączenie syfonu odprowadzenia skroplin str Demontaż i utylizacja str Obsługa i serwis str Uwagi ogólne i harmonogram obsługi okresowej str Konserwacja obudów modułów str Serwisowanie przepustnic str Serwisowanie filtrów str Filtry workowe str Serwisowanie rotacyjnego wymiennika ciepła str Rotor str Silnik i pasek napędu str Kontroler napędu rotora str Serwisowanie wymiennika płytowego (krzyżowego) str Przepustnica by-pass str Syfon i odprowadzenie kondensatu str Obsługa nagrzewnicy oraz chłodnicy str Chłodnica str Obsługa wentylatorów str Silnik str Podłączenie sygnału alarmu pożarowego do centrali str Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe str Wymiana baterii w sterowniku głównym str Transport str Akcesoria str Rozładunek przy pomocy podnośników widłowych str Rozładunek dźwigiem str Przechowywanie przed montażem str Montaż str Posadzka str 19 TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 2 z 16

3 Deklaracja zgodności Producent: Systemair A/S Ved Milepalen 7 DK 8361 Hasselager DANIA Niniejszym potwierdza, że następujące produkty: Centrale wentylacyjne typu: Centrale wentylacyjne typu: DV TIME Są zgodne z następującymi Dyrektywami i Normami: Dyrektywa Niskiego Napięcia 73/23/EEC oraz 93/68/EEC, norma: EN Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC oraz 93/68/EEC, norma: EN ; EN W projektowaniu centrale, rozumiane jako komponenty, są zgodne z żywotnymi wymaganiami: Dyrektywy Maszynowej 89/392/EEC oraz 98/37/EEC Annex II rozdział B Pod warunkiem jednakże, że cała instalacja jest wykonana poprawnie przez jej Wykonawcę (zgodnie z naszą Instrukcją Instalacji) Normy: EN 292-1; EN Wyżej wymienione centrale nie mogą być serwisowane jeżeli cała instalacja wentylacyjna, w skład której one wchodzą, nie zostanie zadeklarowana jako zgodna z Dyrektywą Maszynową. Data: Podpisano: Kaj Sorensen Dyrektor Techniczny TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 3 z 16

4 1. Instalacja Przed przystąpieniem do montażu centrali przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja zakłada, że osoby instalujące i uruchamiające centralę posiadają stosowną wiedzę techniczną z zakresu instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych a także posiadają wymagane uprawnienia. 1.1 Podłączenie zasilania. Nie uruchamiać central TIME dopóki nie zostaną wykonane wszystkie procedury bezpieczeństwa w zakresie mechanicznym i elektrycznym. Zasilanie dołączać zawsze do odłącznika głównego w centrali TIME (patrz krok 6 strona 7). Przed wykonaniem każdej czynności serwisowej zatrzymać centralę przy pomocy panela zdalnego sterowania E-DSP, a następnie odłączyć zasilanie odłącznikiem głównym. Procedura zatrzymnia centrali: - Na panelu E-DSP odszukać menu Auto/ Manualnie a następnie submenu: Tryb pracy, - Nacisnąć klawisz OK, pojawi się ekran logowania. Wprowadzić hasło dla OPERATOR (fabryczne hasło: 3333) i ponownie nacisnąć OK. - Po zalogowaniu pojawi się migający kursor w polu, gdzie dokonujemy zmian. - Klawiszami DÓŁ oraz GÓRA zmieniamy wartość nastawy na Wyłączony i zatwierdzamy OK. - Ekran menu głównego pokaże komunikat WYŁĄCZAJĄCY, a sterownik wykona proce-durę przygotowania centrali do zatrzymania, co zajmuje około 1 minuty. Po tym czasie wentylato-ry zostaną zatrzymane, a przepustnice zamknięte. - Po dalszych 4 minutach centrala zostanie poprawne zatrzymana, ale układ przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy będzie aktywny. W tym stanie dopiero można odciąć zasilanie układu sterowania przy pomocy odłącznika głównego, ustawiając go w pozycji Off ). Odłącznik główny można zablokować w pozycji Off przy pomocy kłódki. UWAGA: odłączenie zasilania powoduje również wyłączenie układu ochrony zamrożeniowej nagrzew-nicy wodnej. Zachować ostrożność i czujność w okresach, gdy na zewnątrz panuje mróz. Zamrożenie nagrzewnicy wskutek wyłączenia zasilania centrali nie jest objęte gwarancją. Centrale wentylacyjne TIME oraz ich osprzęt może być instalowany tylko wewnątrz budynków i musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi oraz wilgocią. Sterowanie central TIME odbywa się przy pomocy panelu naściennego (typ E-DSP) zawierającego wyświetlacz tekstowy oraz klawisze do zmiany i zatwierdzania nastaw. Podstawowe operacje sterowania opisuje dalsza część niniejszej instrukcji 1.2 Szybka Instalacja Na ilustracji obok u góry pokazane są główne elementy centrali: A: Rozdzielnica kontrolno-sterująca B: Odłącznik izolacyjny zasilania C: Falownik silnika wentylatora wywiewnego D: Falownik silnika wentylatora nawiewnego E: Kontroler wymiennika rotacyjnego Krok 1: Zmontowanie centrali Zestawić moduły (sekcje) centrali, wypoziomować i połączyć przy pomocy zacisków dyskowych systemu Disc-Lock. Zaciski zakłada się na kołki wkręcone w ramę modułów centrali. Moduł centrali z wentylatorem nawiewnym zawiera także zestaw wtyków, którym odpowiadają gniazda przymocowane w module z wentylatorem wyciągowym. Przed połączeniem modułów skojarzyć i połączyć wtyki do odpowiednich gniazd. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 4 z 16

5 Krok 2: Podłączenie kanałów Na rysunkach pokazana jest centrala z tzw. prawą stroną obsługową. W tym wykonaniu kanały nawiewające do pomieszczeń powietrze świeże oraz kanały wyciągające powietrze zużyte są dołączone z prawej strony (patrząc na drzwi inspekcyjne). W wykonaniu tzw. lewą stroną obsługową kanały te będą dołączone do boku centrali z lewej strony drzwi inspekcyjnych. Rysunek poglądowy pokazujący układ elementów w centrali z wymiennikiem rotacyjnym i drzwiami inspekcyjnymi z prawej strony (= dostęp serwisowy z prawej strony). Rysunek poglądowy pokazujący układ elementów w centrali z wymiennikiem płytowym (krzyżowo-prądowym) i z drzwiami inspekcyjnymi z prawej strony (= dostęp serwisowy z prawej strony). Krok 3: Podłączenie instalacji hydraulicznej zasilania nagrzewnicy. W dostawie znajduje się siłownik wraz z zaworem regulacyjnym dwudrogowym. Szczegółowy opis obiegu wodnego podany jest na stronie 10 (pkt ). UWAGI montażowe: 1. Przy podłączeniu nie wolno naprężać króćców nagrzewnicy. 2. Układ rur z pompą cyrkulacyjną, zaworem regulacyjnym 2-d, termometrami i zaworem zwrotnym powinien stanowić sztywną całość i powinien być zawieszony na ścianie albo wsparty na stelażu przymocowanym w sposób pewny i stabilny do podłogi. 3. Po zamontowaniu zestawu żadne naprężenia nie mogą być przenoszone na króćce nagrzewnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 5 z 16

6 Krok 4: Podłączenie przetworników ciśnienia. Jeżeli centrala jest przygotowana do pracy w systemie CAV (Constant Air Volume Stała Ilość Powietrza) to w tym wypadku przetworniki ciśnienia są już zamontowane i podłączone fabrycznie. Automatyka będzie tak sterować obrotami wentylatorów, aby zachować stały strumień powietrza na nawiewie i wyciągu, niezależnie od zmieniających się oporów w instalacji (w założonych granicach regulacji). Jeżeli centrala jest przygotowana do pracy w systemie VAV (Variable Air Volume Zmienna Ilość Powietrza) to oznacza, iż automatyka będzie utrzymywać stałe, zadane nadciśnienie powietrza w kanale nawiewu do pomieszczeń oraz podciśnienie w kanale wyciągu z pomieszczeń. Obroty wentylatorów będą zmieniane tak, aby osiągnąć zadane wartości ciśnień (w założonych granicach regulacji). Aby uzyskać regulację w systemie VAV na kanałach nawiewnym oraz wyciągowym należy zamontować przetworniki ciśnienia (patrz zdjęcie obok). Przetworniki są zapakowane w pudełkach umieszczonych wewnątrz centrali przy dostawie. Razem z przetwornikami dostarczone są przewody długości 10mb. do ich podłączenia. Przetworniki powinny być umieszczone na prostych odcinkach kanałów w odległości minimum 2 metrów od kształtek jak: kolana, trójniki, redukcje, odsadzki, przepustnice regulacyjne itp. ponieważ zakłócają one przepływ powietrza w kanale. Zbytnie przybliżenie punktu pomiaru ciśnienia do takich elementów powoduje zakłócenie i może fałszować pomiar ciśnienia dokonywany przez przetwornik. W razie skomplikowanej instalacji, gdzie trudno znaleźć prosty odcinek o odpowiedniej długości należy znaleźć metodą prób i błędów takie miejsca w kanałach, gdzie przy ściance kanału panuje ciśnienie statyczne zbliżone do wartości rzeczywistej średniego ciśnienia statycznego w instalacji (odpowiednio nawiewnej i wyciągowej). UWAGI: 1. Przetworniki ciśnień mierzą nad- i pod- ciśnienie w stosunku do atmosfery. Przetwornik mają dwa króćce pomiarowe, oznaczone + oraz -. Króciec + musi być podłączony odpowiednio do obszaru wyższego, a króciec - niższego ciśnienia. 2. Z tego względu na kanale nawiewnym do końcówki pomiarowej w kanale podłączamy odpowiednio wężykiem króciec +, a do kanału wyciągowego - króciec -. Niepołączone króćce pozostają wolne (pomiar w stosunku do atmosfery). 3. Wężyk pomiarowy nie może mieć załamań, musi szczelnie opinać się na króćcach i nie może być zbyt długi. Krok 5: Podłączenie czujnika temperatury nawiewu. Czujnik temperatury nawiewu umieszczony jest przy dostawie w pudełku wewnątrz centrali. Należy go umieścić w kanale za centralą w odległości około 1 m. (patrz rys. obok.) UWAGA: Sterownik obsługuje rezystancyjne czujniki temperatury typu PT1000. Istnieje także możliwość (zależnie od konfiguracji) podłączenia czujnika aktywnego pracującego z sygnałem w standardzie 0-10V. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 6 z 16

7 Krok 6: Podłączenie zasilania głównego. Centrala: Moc silników Wartości wentylatorowych zabezpieczeń TIME 10 2 x 1,5kW 3,3A 16A TIME 15 2 x 2,2kW 4,4A 16A TIME 20 2 x 3,0kW 6,6A 16A TIME 25 2 x 4,0kW 8,5A 25A TIME 30 2 x 5,5kW 11,4A 25A TIME 40 2 x 7,5kW 15,2A 40A Terminal Block X0 Listwa Zaciskowa X0 Centrala wymaga doprowadzenia zasilania trójfazowego w systemie TN-S, 3x400V. Podłaczenie: Listwa X0-1U1: faza L1 Listwa X0-1V1: faza L2 Listwa X0-1W1: faza L3 Listwa X0-1N1: przewód neutralny N Listwa X0-1PE1: Przewód ochronny PE (żółto-zielony) UWAGA: centrala wentylacyjna TIME jest wyposażona w przetworniki częstotliwości. Z tego powodu ewentualnie zastosowane w tablicy zasilającej centralę przekaźniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe muszą mieć charakterystykę przystosowaną do współpracy z falownikami. Krok 7. Nastawa temperatury pomieszczenia. Wprowadzić wartość nastawy temperatury pomieszczenia. Opis zmiany nastawy patrz :Zmiana nastawy temperatury pomieszczenia w Podręczniku użytkowania TIME. Krok 8: Nastawa czasu (zegar + kalendarz) oraz harmonogram pracy centrali. Centrala TIME jest dostarczana z nastawami harmonogramu pracy jak pokazano w rozdziale str.16. Zmiana nastawy harmonogramu pracy patrz odpowiedni rozdział w Podręczniku użytkowania TIME Harmonogram racy Krok 9. Nastawa ilości powietrza. System CAV stały wydatek. Wprowadzić żądane wydatki powietrza dla obu biegów: zredukowanego i normalnego w centrali. Patrz Podręczniku użytkowania TIME Nastawy wydatku. System VAV stałe ciśnienie. Wprowadzić żądane wartość ciśnienia statycznego w kanałach dla biegu zredukowanego i normalnego. Patrz Podręczniku użytkowania TIME Nastawy wydatku. Patrz rozdział Podpisy: - FUSES F3, F4, F5 zabezpieczenia: F3, F4, F5 - Regulator Corrigo E28 główny sterownik centrali, typ Corrigo E28 - Relays przekaźniki pomocnicze - Power supply 24V AC transformator zasilający 230/24V - Switch Odłącznik główny izolacyjny - Terminal block X1- listwa zacisków X1. Krok 10. Włożyć do pochewki czujnik przeciwzamrożeniowy Krok 11. Uruchomienie centrali Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych. Włączyć zasilanie centrali odłącznikiem izolacyjnym. Włączyć bezpieczniki F3-F5. Wyszukać na menu wyświetlacza E-DSP submenu: Recznie/Automat a następnie submenu: Rodzaj pracy. Nacisnąć OK, wprowadzić hasło operatora ( 3333 ) i zmienić tryb pracy z Wyl na AUTO. Potwierdzić zmianę naciskając klawisz OK. Możliwe jest także manualne załączenie centrali. W tym celu zamiast AUTO ustawić tryb WL. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 7 z 16

8 1.3 Układ technologiczny centrali Centrala z wymiennikiem rotacyjnym w systemie CAV (stały wydatek) Centrala z wymiennikiem płytowym (krzyżowym) w systemie CAV (stały wydatek) FF Wentylator wyciągowy TF Wentylator nawiewny GT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego GT2 Czujnik temperatury powietrza świeżego (powietrza zewnętrznego) GT3 Czujnik kanałowy powietrza wyciąganego z pomieszczeń GT4 Pomieszczeniowy czujnik temperatury. GTF Czujnik przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (pomiar temperatury powrotu wody z nagrzewnicy). GTF1 Czujnik temperatury ochrony szronienia wymiennika płytowego GP1 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP2 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP3 Przetwornik ciśnienia wentylator wyciągowy GP4 przetwornik ciśnienia wentylator nawiewny ST1 Siłownik przepustnicy powietrze świeże (zewnętrzne) ST2 Siłownik przepustnicy na powietrzu wyrzucanym ST3 Siłownik przepustnicy by-pass wymiennika płytowego VVX Płytowy wymiennik ciepła (rekuperator) GV czujnik obrotów bębna wymiennika rotacyjnego SVV Siłownik zaworu regulacyjnego nagrzewnicy SVK Siłownik zaworu regulacyjnego chłodnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 8 z 16

9 Centrala z wymiennikiem rotacyjnym w systemie VAV (stałe ciśnienie) Centrala z wymiennikiem płytowym (krzyżowym) w systemie VAV (stałe ciśnienie) FF Wentylator wyciągowy TF Wentylator nawiewny GT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego GT2 Czujnik temperatury powietrza świeżego (powietrza zewnętrznego) GT3 Czujnik kanałowy powietrza wyciąganego z pomieszczeń GT4 Pomieszczeniowy czujnik temperatury. GTF Czujnik przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (pomiar temperatury powrotu wody z nagrzewnicy). GTF1 Czujnik temperatury ochrony szronienia wymiennika płytowego GP1 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP2 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP3 Przetwornik ciśnienia kanał wyciągowy GP4 przetwornik ciśnienia kanał nawiewny ST1 Siłownik przepustnicy powietrze świeże (zewnętrzne) ST2 Siłownik przepustnicy na powietrzu wyrzucanym ST3 Siłownik przepustnicy by-pass wymiennika płytowego VVX Płytowy wymiennik ciepła (rekuperator) GV czujnik obrotów bębna wymiennika rotacyjnego SVV Siłownik zaworu regulacyjnego nagrzewnicy SVK Siłownik zaworu regulacyjnego chłodnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 9 z 16

10 1.4 Funkcje regulacyjne: Regulacja temperatury Temperatura pomieszczenia. W centrali dostępne jest kilka trybów regulacji temperatury nawiewanego powietrza. Fabrycznie ustawiony jest tryb utrzymywania zadanej temperatury wywiewu. Temperatura wywiewu wynika ze zmieszania powietrza wyciąganego z wszystkich pomieszczeń. Należy pamiętać, że zwykle temperatury w różnych pomieszczeniach różnią się, zatem temp. wywiewu zwykle nie jest dokładną temperaturą żadnego z pomieszczeń. Jeżeli temperatura wywiewu opadnie poniżej zadanej wartości (tzw. nastawy wiodącej - patrz rys. poniżej), to centrala zacznie dogrzewać pomieszczenia podnosząc temperaturę nawiewu tak, aby utrzymać temperaturę wywiewu. Jeżeli temperatura wywiewu podniesie się ponad wartość nastawy wiodącej - centrala zareaguje odwrotnie. Max. temp. nawiewu Nastawa wiodąca (żądana) temp. wnętrza Min. temp. nawiewu Zalecana min. T1 Zalecana min. T2. Dogrzewając lub chłodząc centrala nie przekracza wartości max. i min limitów temperatury nawiewu. Wartości nastawy wiodącej i limitów mogą być zmieniane zależnie od potrzeb użytkowników. Należy pamiętać, ze wartość nastawy wiodącej musi zawierać się między limitami max. i min. nawiewu. Zaleca się też, aby różnica T1 i T2 wynosiły nie więcej niż o C. Większe różnice T mogą być przyczyną zimnych albo gorących przeciągów w pomieszczeniach. Centrala zawiera tzw. rekuperator - wymiennik (rotacyjny albo płytowy zależnie od wersji) do odzysku ciepła od powietrza wywiewanego. W razie potrzeby ogrzania powietrza najpierw uruchamiany jest rekuperator, a następnie, jeżeli to nie wystarcza nagrzewnica. Moc rekuperatora oraz nagrzewnicy regulowane są płynnie, co gwarantuje minimalizację zużycia energii. Algorytm sterowania centralą zapewnia także tzw. odzysk chłodu, czyli schładzanie latem zewnętrznego, świeżego powietrza od chłodniejszego wywiewu. Sterownik umożliwia także wybranie innego algorytmu stałej temp. nawiewu albo temperatury nawiewu kształtowanej jako funkcja temperatury zewnętrznej. Możliwe jest także dołączenie dodatkowego czujnika temperatury pomieszczenia. W tym wypadku sterownik oferuje dodatkowe funkcje jak np. free cooling schładzanie pomieszczenia nocą przez wymuszoną wentylację nocnym chłodnym powietrzem. Więcej informacji można uzyskać w Autoryzowanym Serwisie SYSTEMAIR oraz w materia-łach producenta sterownika w firmie REGIN Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe. Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe wykorzystuje pomiar temperatury wody powracającej z nagrzewnicy. Jeżeli wartość tej temperatury opadnie poniżej wartości alarm limit frost (nastawa fabr. +7 o C) centrala jest zatrzymywana a zawór nagrzewnicy otwiera się na 100%. Aby nie dopuścić do takich gwałtownych reakcji regulator odpowiednio wcześniej zaczyna otwierać zawór, proporcjonalnie do przechładzania się nagrzewnicy. Temperaturę, od której zaczyna się wymuszone proporcjonalne otwieranie zaworu oblicza się dodając wartość parametru alarm limit frost do wartości parametru Setp on-mode (fabr. 10 o ). Dla trybu zatrzymania centrali obowiązuje inna nastawa temp. nagrzewnicy ustalana parametrami: Setp.shutdown (25 o C) oraz P-band (5 o ). UWAGA: Nastawy trybu ochrony p.zamrożeniowej są istotne ze względu na możliwość powstania b. poważnej awarii. Reklamacje wywołane przez rozregulowanie albo wyłączenie ochrony przeciwzamrożeniowej nie będą uznawane. Zmiana nastaw układu przeciwzamrożeniowego wymaga wiedzy w zakresie układów sterowania w wentylacji i klimatyzacji. Zaleca się zlecanie regulacji układu Autoryzowanym Serwisom Systemair Regulacja wydatku wentylatorów. System VAV (stałe ciśnienie, zmienny wydatek). Centrale z systemem VAV najlepiej sprawdzają się w instalacjach z licznymi niezależnie sterowanymi odbiorami powietrza (np. instalacje wentylacji w centrach handlowych). Otwarcie lub zamknięcie nawiewów/wyciągów do pomieszczeń zmienia ilość potrzebnego powietrza. Centrala reaguje dostosowując obroty wentylatorów do chwilowego zapotrzebowania utrzymując stałe ciśnienie statyczne w głównych kolektorach instalacji zapewniając tym samym stałe warunki pracy dla wszystkich użytkowników. W sterowniku zadaje się żądane wartości ciśnień w Pa dla biegu zredukowanego i normalnego osobno dla nawiewu i wyciągu. System CAV (Stały wydatek, zmienne ciśnienie) Centrale te stosuje się w instalacjach, gdzie istotne jest utrzymanie zadanego, stałego wydatku powietrza z kompensacją zmiennych strat i oporów. Typowe zastosowanie to wentylacja pomieszczeń czystych z powietrzną barierą nadciśnieniową, komfortowe instalacje wentylacji bytowej. W sterowniku zadaje się żądane wartości wydatku nawiewu i wyciągu w m 3 /h osobno dla biegu zredukowanego i normalnego oraz dla nawiewu i wyciągu Alarm pożarowy. Centralę TIME można podłączyć do centralki pożarowej w budynku (styk bezpotencjałowy NC otwarcie styku wywołuje alarm pożarowy i zatrzymanie centrali). Styk NC z centrali pożarowej dołączyć do zacisków X1:19 i X1: 22. Jeżeli wykorzystane są czujniki lokalne albo termostaty pożarowe umieszczone w kanałach (70 o C) to należy je łączyć szeregowo (również ze stykiem w centrali pożarowej). Do wykorzystania są X1:20 i X1:21 (połączone mostkiem). Po podłączeniu styku NC przestawić tryb wejścia DI 2 ze stanu NO w NC (menu: Konfiguracja >> Wejścia/wyjścia>> Wejścia cyfrowe>> Wejście DI2). Zaleca się zlecanie podłączenia centrali pożarowej Autoryzowanemu Serwisowi Systemair Alarm brudnych filtrów Stan zanieczyszczenia filtra kontrolowany jest przez pomiar spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtry. Nadmierne zanieczyszczenie sygnalizowane jest miganiem lampki alarmu na panelu E-DSP. Należy pamiętać o regularnej wymianie filtrów, ponieważ zanieczyszczenia odkładające się na filtrach z czasem są również źródłem zanieczyszczeń biologicznych powietrza nawiewanego do pomieszczeń. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 10 z 16

11 1.4.6 Zalecany schemat instalacji hydraulicznej. Zaleca się stosowanie pompy cyrkulacyjnej tzw. krótkiego obiegu według poniższego schematu: fabryczne. Centrala będzie pracować według harmonogramu, jeżeli w menu Recznie/Automat w pozycji Tryb pracy będzie wybrany parametr Auto. (patrz str. 7 krok 11 ). Zmianę harmonogramu pracy wykonuje się po wejściu w menu: Ustawienia czasu >> Timer prędkość norm Timer predkosc zred. Po wejściu w submenu Timer prędkość norm/zred należy wykonać nastawy czasu dla kolejnych dni tygodnia. UWAGA: Jeżeli pokryją się czasy załączenia prędkości normalnej i zredukowanej to załączona zostanie prędkość normalna wentylatorów. Za ostatnim dniem tygodnia jest miejsce do wykonania nastaw czasu pracy centrali w okresach urlopów i świat. Okresy świąt/urlopów wprowadza się do kalendarza w submenu: Ustawienia czasu >>Wakacje, wpisując datę pierwszego i ostatniego dnia okresu. W obiegu pierwotnym strumień wody jest zmienny. W obiegu wtórnym jest stały strumień wody. Taka instalacja gwarantuje zapewnia poprawne działanie układu przeciwzamrożeniowego, poprawia dokładność regulacji temperatury nawiewu a także zmniejsza straty ciepła na drodze węzeł cieplny centrala. 1.5 Uruchomienie Lista kontrolna przed pierwszym uruchomieniem. Zewnętrzne akcesoria i komponenty: Czy zawory oraz ich siłowniki są poprawnie podłączone. Czy poprawnie zainstalowano pompę cyrkulacyjną? Czy instalacja hydrauliczna jest napełniona wodą i odpowietrzona? Dla central z układem VAV (stałe ciśnienie) czy przetworniki ciśnienia zostały poprawnie zainstalwoane? Zasilanie główne Sprawdzić podłączenie, wartości zabezpieczeń oraz wartości napięć fazowych Kanały Sprawdzić poprawność podłaczenia Test poprawności zasilania: Ustawić bezpiecznik F3 na ON a F4 i F5 na OFF. Sprawdzić woltomierzem, czy do siłowników doprowadzone jest napięcie ~24V. Przepustnice Sprawdzić, czy przepustnice otwierają się poprawnie. Siłowniki zaworów Sprawdzić działanie zaworów po wymuszeniu ruchu z panelu sterującego. Działanie sterowania wymiennika ciepła Czy obroty bębna/otwarcie przepustnic by-pass przebiega płynnie i zgodnie z nastawą ręczną z panelu sterowania? Presostaty filtrów? Sprawdzić i ewentualnie wyregulować nastawę (200Pa) Wentylatory Uruchomić w trybie manualnym wentylator nawiewny na biegu zredukowanym i sprawdzić kierunek obrotów. Uruchomić w trybie manualnym wentylator wywiewny na biegu zredukowanym i sprawdzić kierunek obrotów Sterowanie pracą centrali. Praca centrali sterowana jest przez tygodniowy harmonoram pracy z zegarem czasu rzeczywistego i kalendarzem. Osobno ustawia się godziny pracy na biegu normalnym i osobno na zredukowanym. W pkt podane są nastawy System CAV - stała ilość powietrza. Wpisać żądaną ilość powietrza dla biegu zredukowanego i normalnego dla nawiewu i wyciągu. Dla wentylatora nawiewnego ( SAF ) należy wybrać submenu: Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. Przeplywu SAF (bieżący wydatek [m 3 /h]) >> Kont. Przeplywu SAF Nast. 1/1: 2000 m3/h (żądany wydatek biegu normalnego) Nast. 1/2: 1000 m3/h (żądany wydatek biegu zredukowanego) UWAGA: Aby zmienić fabryczną wartość nastawy (w tym przykładzie 2000m3/h dla biegu 1/1 należy: nacisnąć klawisz OK. Pojawi się migający kursor w polu, które może być zmienione. Następnie nacisnąć klawisz strzałki GÓRA albo Dół umieszczony obok OK w celu zwiększenia albo zmniejszenia wartości nastawianej. Klawisz strzałki LEWO/PRAWO pozwala przemieścić kursor na sąsiednia cyfrę liczby. Wprowadzenie zmiany wydatku wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR, które fabrycznie jest ustawione na Zmiana wartości hasła tak jak zmiana nastawy wartości wydatku. Analogicznie dla wentylatora wyciągowego (EAF): Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. przeplywu EAF (bieżący wydatek [m 3 /h]) >> Kont. Przeplywu EAF Nast. 1/1: 2000 m3/h (żądany wydatek biegu normalnego) Nast. 1/2: 1000 m3/h (żądany wydatek biegu zredukowanego System VAV stałe ciśnienie powietrza Jak wspomniano wyżej, przy systemie VAV centrala utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wyciągowym (patrz str. 6 krok 4 ). Należy zwrócić uwagę, czy przetworniki ciśnienia są poprawnie podłączone i czy wężyki pomiarowe są dołączone do właściwych króćców (nadciśnienie + i podciśnienie - ). Aby ustawić ciśnienie dla wentylatora nawiewnego SAF należy wybrać menu: Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. cisn. SAF (Rzeczyw: bieżące cisnienie w [Pa] >> Kont. Cisn.SAF Nast. 1/1: 500 Pa (żądane ciśnienie biegu normalnego) Nast. 1/2: 250 Pa (żądane ciśnienie biegu zredukowanego) Analogicznie dla wentylatora wyciągowego EAF : Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. cisn. SAF (Rzeczyw: bieżące cisnienie w [Pa] >> Kont. Cisn.SAF Nast. 1/1: 500 Pa (żądane ciśnienie biegu normalnego) TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 11 z 16

12 Nast. 1/2: 250 Pa (żądane ciśnienie biegu zredukowanego) Zmiana żądanego ciśnienia wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR ( 3333 ). Żądaną wartość ciśnienia należy odczytać z projektu instalacji wentylacyjnej. Po uruchomieniu sprawdzić wielkość wydatku powietrza dla biegu normalnego i także porównać z wartością założoną przez projektanta wentylacji Nastawa temperatury. W dolnej linijce wyświetlacza panelu na menu głównym podane są dwie temperatury: Sp: XX XX oznacza aktualną wartość temperatury nawiewu ustawioną wewnętrznie dla regulatora nagrzewnicy i rekuperatora. Act: YY YY oznacza aktualną wartość temperatury nawiewu mierzną przez czujnik GT1. Należy pamiętać, że fabrycznie ustawiony jest algorytm regulacji temperatury wyciągu. Wartość Sp. XX - jest więc wyliczana przez algorytm sterujący. Aby zmienić żądaną wartość temperatury wyciągu należy wejść do menu: Rzeczywiste/Nastaw >> Temperatura nawiewu >> Temp. pow. wywiew. Gdzie podane są dwie liczby: Rzeczyw.: ZZ Nast.: VV; ZZ temperatura wywiewu (wyciągu) z czujnika GT3 VV wartość nastawy temperatury wywiewu (nastawa regulacyjna - patrz pkt str.10) Zmiana nastawy wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR (patrz 1.5.3) Lista kontrolna czynności sprawdzających zabezpieczenia Sprawdzić poprawność podłączenia centrali pożarowej. Rozwarcie obwodu powinno wywołać alarm pożarowy w centrali i awaryjne jej wyłącznie. Sprawdzić poprawność działania czujnika przeciwzamrożeniowego. W tym, celu należy wyjąć czujnik z pochewki w nagrzewnicy i schłodzić (np. woreczkiem z lodem). Oziębianie czujnika powinno spowodować najpierw otwarcie zaworu nagrzewnicy, a następnie wzbudzenie alarmu i zamknięcie centrali. 1.6 Akcesoria Podłączenie zewnętrznych komponentów. Podłączyć zewnętrzny osprzęt zgodnie ze schematycznym rysunkiem na str. 13. Pełny opis listew łączówkowych X1 oraz X2 znajduje się na stronie Swobodne chłodzenie - aktywowanie funkcji Swobodne chłodzenie inaczej free coling polega na schładzaniu nocą powietrza przez wymuszoną wentylację pomieszczeń nocnym, chłodnym powietrzem. Aby funkcja była aktywna do sterownika musi być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej GT2. Należy zakupić i podłączyć do zacisków X2:64 i X2:65 czujnik typu PT1000 (np: TG- R6/PT1000 z oferty Systemair). Czujnik musi mieć obudowę klasy szczelności IP 54 lub lepszej i musi być przystosowany do montażu na zewnątrz. Czujnik umieścić od północnej strony, około 1,5 m nad gruntem. Po podłączeniu czujnika należy go aktywować w menu: Konfiguracja >> Wejścia/wyjscia >> Wejscia uniwers>> UI3 analogowe >> temp. zewnetrzna. A następnie aktywować funkcję free coolingu: w menu: Konfiguracjaa >> Swobodne chłodzenie >> S.chłodz aktywn: Nie Zmieniając wartość parametru z Nie na Tak Obie nastawy wymagają wprowadzenia hasła SYETM ( 1111 ). Następnie należy zweryfikować nastawy fabryczne warunków temperaturowych sterowania: Aktyw. Temp.Zewn. 22oC Temp. zewn. Noc Wysoka: 15oC Niska: 5.0 o C Min.temp pom 18,0 o C Free cooling zostanie aktywowany o północy, o ile temperatura pomieszczenia będzie wyższa niż zadana i w południe dnia poprzedniego temperatura przekroczy nastawę (+22 o C). Ponadto temperatura powietrza zewnętrznego nocą musi być wyższa niż nastawa (+5 o C) a niższa niż nastawa max. (+15 o C). Free cooling zostanie zakończony o 6.00 rano lub wcześniej, gdy temperatura pomieszczenia opadnie poniżej nastawy (+18 o C)s. Podczas free coolingu chłodnica, nagrzewnica i rekuperator pozostają wyłączone. Minimalny czas załączenia wentylatorów wynosi 3 minuty Wydłużone działanie - aktywowanie funkcji Funkcja Wydłużone działanie pozwala uruchomić centralę (na biegu normalnym) na określony odcinek czasu (nastawialny w menu) za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznik natynkowy dzwonkowy np. taki, jak pokazuje rys 1.6.3). Włącznik ten (styk bezpotencjałowy zwierny) należy podłączyć do zacisków X2: 66 X2:67 (patrz str. 13) Aktywacja funkcji poprzez wejście do menu: Konfiguracja>> Inne Parametry>> Rozszerzone dzial. XX min. Gdzie: XX Okres czasu (w minutach) na jaki zostanie uruchomiona centrala po zamknięciu zewnętrznego styku. Ustawienie 0 spowoduje, że centrala będzie pracować tak długo, jak styk będzie zamknięty. Zmiana wartości nastawy czasu po wprowadzeniu hasła SYSTEM ( 1111 ) Funkcja Odzysk Chłodu - aktywowanie funkcji. Jeżeli centrala jest wyposażona w chłodnicę albo w pomieszczeniach są inne źródła chodu celowe może być aktywowanie funkcji odzysku chłodu. Dzięki temu wywiewane powietrze będzie używane do schładzania na rekuperaturze powietrza świeżego, o ile warunki temperaturowe wskażą, że taka operacja jest celowa. Aby funkcja była aktywna central musi mieć dołączone i aktywowane czujniki temperatury wywiewu oraz temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury zewnętrznej (GT2) podłączyć do X2: 64 X2:65 (wejście UI3), czujnik wywiewu podłączyć do X2:78 X2:79. Aktywować czujniki menu- dla czujnika temp. zewnętrznej Konfiguracja >> Wejscia/wyjscia >> Wejscia uniwers >> Wejscie UAI3 >> Ustawiść parametr: Temperatura zewn Dla czujnika temperatury wywiewu: Konfiguracja >> Wejscia/wyjscia >> Wejscia uniwers >> Wejscie UAI4 >> Ustawiść parametr: Temperatura wywi TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 12 z 16

13 Schemat rozmieszczenia wyjść i wejść do podłączenia poszczególnych urządzeń. UWAGA: Linią kreskową zaznaczono przyłącza urządzeń opcjonalnych, które nie wchodzą w zakres podstawowej kompletacji centrali. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 13 z 16

14 1.7 Spis nastaw FUNKCJA Nastawa fabryczna Nastawa instalatora UWAGI Algorytm sterowania temperaturą nawiewu: Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia Max. temp. nawiew: Min. temp. nawiewu Nastawa wiodąca żądana temp. wywiewu Pasmo P regulatora temp. nawiewu Czas całkowania regulatora I temp. nawiewu Pasmo P regulatora temp. wywiewu Czas całkowania regulaotra I temp. wywiewu 28 o C 14 o C 21 o C 33 o C 100 s 100 o C 300s CAV Contant Air Volume (Stały Wydatek Powietrza) Wentylator nawiewny CAV Contant Air Volume (Stały Wydatek Powietrza) Wentylator nawiewny Zakres pomiarowy przetwornika dla zakresu 0-10V Współczynnik K XX XX Współczynnik X 0,5 0,5 Wydatek [m 3 /h] na biegu normalnym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Wydatek [m 3 /h ] na biegu zredukowanym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Pasmo P regulatora 7000 m 3 /h Czas I całkowania regulatora 120s Zakres pomiarowy przetwornika dla zakresu 0-10V Współczynnik K XX XX Współczynnik X 0,5 0,5 Wydatek [m 3 /h] na biegu normalnym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Wydatek [m 3 /h ] na biegu zredukowanym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Pasmo P regulatora 7000 m 3 /h Czas I całkowania regulatora 120s NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! Nastawa ochrony przeciwzamrożeniowej Nastawa 25 o C (centrala zatrzymana) Pasmo P 5 o C Odzysk chłodu (opcja) Funkcja swobodnego chłodzenia (free cooling) (Opcja) Różnica między temperatur wywiewu oraz powietrza świeżego aktywując funkcję Start dla temperatury dnia > niż Start, jeżeli temp. zewnętrzna < niż Stop, jeżeli temp. zewnętrzna < niż Stop, jeżeli temp. pomieszczenia < niż 2 o C 22 o C 15 o C 5 o C 18 o C Kontrola filtrów Nastawa presostatów filtrów 200Pa Funkcja Wydłużona praca Nastawa czasowa wydłużona praca 60 min. VAV Variable Air Volume Zmienna ilość powietrza (stale ciśnenie) Wentylator nawiewny Ciśnienie WPN(SAF) przy 0V Ciśnienie WPN (SAF) przy 10V TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 14 z 16 0Pa XX Pa 0Pa XX Pa Wspolcz. filtra 0,8 0,8 Nastawa ciśnienia dla wydatku normalnego odczytać z karty doboru centrali XX Pa Nastawa ciśnienia dla wydatku zreduk.- odczytać z karty doboru centrali XX Pa Pasmo P 700Pa 700Pa Czas całkowania I 120s 120s NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ!

15 FUNKCJA VAV Variable Air Volume Zmienna ilość powietrza (stale ciśnenie) Wentylator nawiewny Nastawa fabryczna Ciśnienie WPN (EAF) przy 0V Ciśnienie WPN (EAF) przy 10V 0Pa XX Pa Nastawa instalatora 0Pa XX Pa Wspolcz. filtra 0,8 0,8 Nastawa ciśnienia dla wydatku normalnego odczytać z karty doboru centrali XX Pa Nastawa ciśnienia dla wydatku zreduk.- odczytać z karty doboru centrali XX Pa Pasmo P 700Pa 700Pa Czas całkowania I 120s 120s UWAGI NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! Zestawienie mocy wentylatorów oraz nastaw wydatków Wielkość centrali Dane silników wentylatorowych Współczynnik K Wydatek znamionowy centrali dla biegu normalnego [m 3 /h] Wydatek znamionowy centrali dla biegu zredukowanego [m 3 /h] TIME 10 2x (1,5kW; 3,3A) TIME 15 2x (2,2kW; 4,4A) TIME 20 2x (3,0kW; 6,6A) TIME 25 2x (4,0kW; 8,5A) TIME 30 2x (5,5kW; 11,4A) ,900 TIME 40 2x (7,5kW; 15,2A) Nastawy czasu pracy: nastawa fabryczna Dzień tygodnia Okres nr: Wydatek normalny Wydatek zredukowany Poniedziałek 1 07:00-16:00 00:00-00:00 - Piątek 2 00:00-00:00 00:00-00:00 Sobota :00-00:00 00:00-00:00 Niedziela 2 00:00-00:00 00:00-00:00 Nastawy czasu pracy : nastawa instalatora Dzień tygodnia Okres nr: Wydatek normalny Wydatek zredukowany Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Wakacje Święta Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Np: 12:24-12:26 3 : - : 6 : - : 9 : - : 1 : - : 4 : - : 7 : - : 10 : - : 2 : - : 5 : - : 8 : - : 11 : - : TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 15 z 16

16 1.8 Zestaw komponentów Oznaczen ie GP1-GP2 GT1, GT4 GP3, GP4 GTF Ilość Zastosowane w TIME wielkość: Producent Typ Opis TIME - TIME - TIME- TIME- C Q C Q Skrzynka z zestawem sterowania i z regulatorem Corrigo E Panel zdalnego sterowania 1 1 Regin E-DSP Presostat filtra DTV 2 2 Regin 500OEM Czujnik temperatury kanałowy, PT ETF Przetwornik ciśnienia kpl 2 2 PTH Czujnik p. zamrożeniowy, PT ETF- 1198SR GTF1 Czujnik zalodzenia wymiennika płytowego, PT ETF ST3 Siłownik przepustnicy 0-10V, 24VAC, (by-pass wymiennika) 0 1 Belim`o SM24A-SR ST1 Siłownik przepustnicy sprężynowy 24V AC 1 1 Belimo AF ST2 Siłownik przepustnicy on-off, 24VAC 1 1 Belimo SM24A SVV Siłownik zaworu, nagrzewnicy, 0-10V, 24VAC 1 1 Belimo LR24-SR SVV Siłownik zaworu, nagrzewnicy, 0-10V, 24VAC -- 1 Belimo NR24-SR Zawór 2-d, Kvs 2,5, DN15, gwint zewnętrzny 1 -- Belimo R Zawór 2-d, Kvs 4, DN20, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 6,3, DN20, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 10, DN25, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 16, DN32, gwint zewnętrzny -- 1 Belimo R Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 3,6 10 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 5 15 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 7,5 20 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 8,5 25 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 16 z 16

Topvex SX03, SX04, SX06

Topvex SX03, SX04, SX06 Kompaktowe centrale wentylacyjne Nawiewno-wyciągowe z płytowym (krzyżowym) wymiennikiem odzysku ciepła PL Instrukcja Eksploatacji i Obsługi Wersja programu sterownika: 1.2.1-00 Zawiera Protokół uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl

Dane techniczne. Topvex Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym. www.systemair.pl ane techniczne Topvex entrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem krzyżowym lub obrotowym www.systemair.pl Topvex Topvex SR, TR, SX i TX to seria energooszczędnych central wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych. Dokumentacja techniczno-ruchowa. DTR - CG UPC - ver.2.2 (08. Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR - CG UPC - ver.2.2 (08.2015) APP_UPC_v100 Sterownicę wykonano zgodnie z Normą Europejską IEC/EN 60439-1 + AC Rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści

Instrukcja Instalacji. Węzeł cieplny DSA 2 MAXI. 1.0 Spis treści Instrukcja Instalacji 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści...1 2.0 Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania wyrobu...2 3.0 Opis systemu...2 3.1 Ogólne informacje o węzłach cieplnych...2 3.2...2 3.3 Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large

Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Renovent HR Medium/Large Instrukcja instalowania Urządzenie do odzysku ciepła Renovent HR Medium/Large PROSIMY PRZECHOWYWAĆ PRZY URZĄDZENIU ASK ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001

SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012

Nr uprawnień budowlanych PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Artur Guz 20.09.2012 A-TL1 Numer umowy : PSSE/2678 TEMAT / OBIEKT / : Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III, Budynek A dz. Nr 684/2, 685/2, 686, 687/2, 687/3, OPRACOWANIE : NAZWA I KOD GRUP ROBÓT : dz. Nr 693, 692 i

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo