TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16"

Transkrypt

1 TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 1 z 16

2 SPIS TREŚCI Deklaracja Zgodności str 3 1. Instalacja str Podłączenie zasilania str Szybka instalacja str Układ technologiczny centrali str Funkcje regulacyjne: str Regulacja temperatury str Ochrona p.zamrożeniowa str Regulacja wydatku went. str Alarm pożarowy str Alarm brudnych filtrów str Zalecany schemat instalacji hydraulicznej str Uruchomienie str Lista kontrolna przed pierwszym uruchomieniem str Sterowanie pracą centrali. str System CAV - stała ilość powietrza str System VAV stałe ciśnienie powietrza str Nastawa temperatury str Lista kontrolna czynności sprawdzających zabezpieczenia str Uruchomienie str Podłączenie elementów zewnętrznego wyposażenia str Swobodne chłodzenie - aktywowanie funkcji str Funkcja Wydłużone Działanie - aktywowanie funkcji str Funkcja Odzysk Chłodu - aktywowanie funkcji str Spis nastaw str Nastawy wentylatorów str Nastawy czasów pracy str Nastawy świąt str Zestaw komponentów str Opis wyjść i wejść kontrolnosterujących str Opis wejść i wyjść na listwach zaciskowych sterownicy centrali str Wyrównywanie i łączenie modułów centrali str Elektryczne połączenie modułów str Podłączenie kanałów str Podłączenia hydrauliczne str Podłączenie nagrzewnicy wodnej str Podłączenie syfonu odprowadzenia skroplin str Demontaż i utylizacja str Obsługa i serwis str Uwagi ogólne i harmonogram obsługi okresowej str Konserwacja obudów modułów str Serwisowanie przepustnic str Serwisowanie filtrów str Filtry workowe str Serwisowanie rotacyjnego wymiennika ciepła str Rotor str Silnik i pasek napędu str Kontroler napędu rotora str Serwisowanie wymiennika płytowego (krzyżowego) str Przepustnica by-pass str Syfon i odprowadzenie kondensatu str Obsługa nagrzewnicy oraz chłodnicy str Chłodnica str Obsługa wentylatorów str Silnik str Podłączenie sygnału alarmu pożarowego do centrali str Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe str Wymiana baterii w sterowniku głównym str Transport str Akcesoria str Rozładunek przy pomocy podnośników widłowych str Rozładunek dźwigiem str Przechowywanie przed montażem str Montaż str Posadzka str 19 TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 2 z 16

3 Deklaracja zgodności Producent: Systemair A/S Ved Milepalen 7 DK 8361 Hasselager DANIA Niniejszym potwierdza, że następujące produkty: Centrale wentylacyjne typu: Centrale wentylacyjne typu: DV TIME Są zgodne z następującymi Dyrektywami i Normami: Dyrektywa Niskiego Napięcia 73/23/EEC oraz 93/68/EEC, norma: EN Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC oraz 93/68/EEC, norma: EN ; EN W projektowaniu centrale, rozumiane jako komponenty, są zgodne z żywotnymi wymaganiami: Dyrektywy Maszynowej 89/392/EEC oraz 98/37/EEC Annex II rozdział B Pod warunkiem jednakże, że cała instalacja jest wykonana poprawnie przez jej Wykonawcę (zgodnie z naszą Instrukcją Instalacji) Normy: EN 292-1; EN Wyżej wymienione centrale nie mogą być serwisowane jeżeli cała instalacja wentylacyjna, w skład której one wchodzą, nie zostanie zadeklarowana jako zgodna z Dyrektywą Maszynową. Data: Podpisano: Kaj Sorensen Dyrektor Techniczny TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 3 z 16

4 1. Instalacja Przed przystąpieniem do montażu centrali przeczytać uważnie niniejszą instrukcję. Instrukcja zakłada, że osoby instalujące i uruchamiające centralę posiadają stosowną wiedzę techniczną z zakresu instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych a także posiadają wymagane uprawnienia. 1.1 Podłączenie zasilania. Nie uruchamiać central TIME dopóki nie zostaną wykonane wszystkie procedury bezpieczeństwa w zakresie mechanicznym i elektrycznym. Zasilanie dołączać zawsze do odłącznika głównego w centrali TIME (patrz krok 6 strona 7). Przed wykonaniem każdej czynności serwisowej zatrzymać centralę przy pomocy panela zdalnego sterowania E-DSP, a następnie odłączyć zasilanie odłącznikiem głównym. Procedura zatrzymnia centrali: - Na panelu E-DSP odszukać menu Auto/ Manualnie a następnie submenu: Tryb pracy, - Nacisnąć klawisz OK, pojawi się ekran logowania. Wprowadzić hasło dla OPERATOR (fabryczne hasło: 3333) i ponownie nacisnąć OK. - Po zalogowaniu pojawi się migający kursor w polu, gdzie dokonujemy zmian. - Klawiszami DÓŁ oraz GÓRA zmieniamy wartość nastawy na Wyłączony i zatwierdzamy OK. - Ekran menu głównego pokaże komunikat WYŁĄCZAJĄCY, a sterownik wykona proce-durę przygotowania centrali do zatrzymania, co zajmuje około 1 minuty. Po tym czasie wentylato-ry zostaną zatrzymane, a przepustnice zamknięte. - Po dalszych 4 minutach centrala zostanie poprawne zatrzymana, ale układ przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy będzie aktywny. W tym stanie dopiero można odciąć zasilanie układu sterowania przy pomocy odłącznika głównego, ustawiając go w pozycji Off ). Odłącznik główny można zablokować w pozycji Off przy pomocy kłódki. UWAGA: odłączenie zasilania powoduje również wyłączenie układu ochrony zamrożeniowej nagrzew-nicy wodnej. Zachować ostrożność i czujność w okresach, gdy na zewnątrz panuje mróz. Zamrożenie nagrzewnicy wskutek wyłączenia zasilania centrali nie jest objęte gwarancją. Centrale wentylacyjne TIME oraz ich osprzęt może być instalowany tylko wewnątrz budynków i musi być zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi oraz wilgocią. Sterowanie central TIME odbywa się przy pomocy panelu naściennego (typ E-DSP) zawierającego wyświetlacz tekstowy oraz klawisze do zmiany i zatwierdzania nastaw. Podstawowe operacje sterowania opisuje dalsza część niniejszej instrukcji 1.2 Szybka Instalacja Na ilustracji obok u góry pokazane są główne elementy centrali: A: Rozdzielnica kontrolno-sterująca B: Odłącznik izolacyjny zasilania C: Falownik silnika wentylatora wywiewnego D: Falownik silnika wentylatora nawiewnego E: Kontroler wymiennika rotacyjnego Krok 1: Zmontowanie centrali Zestawić moduły (sekcje) centrali, wypoziomować i połączyć przy pomocy zacisków dyskowych systemu Disc-Lock. Zaciski zakłada się na kołki wkręcone w ramę modułów centrali. Moduł centrali z wentylatorem nawiewnym zawiera także zestaw wtyków, którym odpowiadają gniazda przymocowane w module z wentylatorem wyciągowym. Przed połączeniem modułów skojarzyć i połączyć wtyki do odpowiednich gniazd. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 4 z 16

5 Krok 2: Podłączenie kanałów Na rysunkach pokazana jest centrala z tzw. prawą stroną obsługową. W tym wykonaniu kanały nawiewające do pomieszczeń powietrze świeże oraz kanały wyciągające powietrze zużyte są dołączone z prawej strony (patrząc na drzwi inspekcyjne). W wykonaniu tzw. lewą stroną obsługową kanały te będą dołączone do boku centrali z lewej strony drzwi inspekcyjnych. Rysunek poglądowy pokazujący układ elementów w centrali z wymiennikiem rotacyjnym i drzwiami inspekcyjnymi z prawej strony (= dostęp serwisowy z prawej strony). Rysunek poglądowy pokazujący układ elementów w centrali z wymiennikiem płytowym (krzyżowo-prądowym) i z drzwiami inspekcyjnymi z prawej strony (= dostęp serwisowy z prawej strony). Krok 3: Podłączenie instalacji hydraulicznej zasilania nagrzewnicy. W dostawie znajduje się siłownik wraz z zaworem regulacyjnym dwudrogowym. Szczegółowy opis obiegu wodnego podany jest na stronie 10 (pkt ). UWAGI montażowe: 1. Przy podłączeniu nie wolno naprężać króćców nagrzewnicy. 2. Układ rur z pompą cyrkulacyjną, zaworem regulacyjnym 2-d, termometrami i zaworem zwrotnym powinien stanowić sztywną całość i powinien być zawieszony na ścianie albo wsparty na stelażu przymocowanym w sposób pewny i stabilny do podłogi. 3. Po zamontowaniu zestawu żadne naprężenia nie mogą być przenoszone na króćce nagrzewnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 5 z 16

6 Krok 4: Podłączenie przetworników ciśnienia. Jeżeli centrala jest przygotowana do pracy w systemie CAV (Constant Air Volume Stała Ilość Powietrza) to w tym wypadku przetworniki ciśnienia są już zamontowane i podłączone fabrycznie. Automatyka będzie tak sterować obrotami wentylatorów, aby zachować stały strumień powietrza na nawiewie i wyciągu, niezależnie od zmieniających się oporów w instalacji (w założonych granicach regulacji). Jeżeli centrala jest przygotowana do pracy w systemie VAV (Variable Air Volume Zmienna Ilość Powietrza) to oznacza, iż automatyka będzie utrzymywać stałe, zadane nadciśnienie powietrza w kanale nawiewu do pomieszczeń oraz podciśnienie w kanale wyciągu z pomieszczeń. Obroty wentylatorów będą zmieniane tak, aby osiągnąć zadane wartości ciśnień (w założonych granicach regulacji). Aby uzyskać regulację w systemie VAV na kanałach nawiewnym oraz wyciągowym należy zamontować przetworniki ciśnienia (patrz zdjęcie obok). Przetworniki są zapakowane w pudełkach umieszczonych wewnątrz centrali przy dostawie. Razem z przetwornikami dostarczone są przewody długości 10mb. do ich podłączenia. Przetworniki powinny być umieszczone na prostych odcinkach kanałów w odległości minimum 2 metrów od kształtek jak: kolana, trójniki, redukcje, odsadzki, przepustnice regulacyjne itp. ponieważ zakłócają one przepływ powietrza w kanale. Zbytnie przybliżenie punktu pomiaru ciśnienia do takich elementów powoduje zakłócenie i może fałszować pomiar ciśnienia dokonywany przez przetwornik. W razie skomplikowanej instalacji, gdzie trudno znaleźć prosty odcinek o odpowiedniej długości należy znaleźć metodą prób i błędów takie miejsca w kanałach, gdzie przy ściance kanału panuje ciśnienie statyczne zbliżone do wartości rzeczywistej średniego ciśnienia statycznego w instalacji (odpowiednio nawiewnej i wyciągowej). UWAGI: 1. Przetworniki ciśnień mierzą nad- i pod- ciśnienie w stosunku do atmosfery. Przetwornik mają dwa króćce pomiarowe, oznaczone + oraz -. Króciec + musi być podłączony odpowiednio do obszaru wyższego, a króciec - niższego ciśnienia. 2. Z tego względu na kanale nawiewnym do końcówki pomiarowej w kanale podłączamy odpowiednio wężykiem króciec +, a do kanału wyciągowego - króciec -. Niepołączone króćce pozostają wolne (pomiar w stosunku do atmosfery). 3. Wężyk pomiarowy nie może mieć załamań, musi szczelnie opinać się na króćcach i nie może być zbyt długi. Krok 5: Podłączenie czujnika temperatury nawiewu. Czujnik temperatury nawiewu umieszczony jest przy dostawie w pudełku wewnątrz centrali. Należy go umieścić w kanale za centralą w odległości około 1 m. (patrz rys. obok.) UWAGA: Sterownik obsługuje rezystancyjne czujniki temperatury typu PT1000. Istnieje także możliwość (zależnie od konfiguracji) podłączenia czujnika aktywnego pracującego z sygnałem w standardzie 0-10V. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 6 z 16

7 Krok 6: Podłączenie zasilania głównego. Centrala: Moc silników Wartości wentylatorowych zabezpieczeń TIME 10 2 x 1,5kW 3,3A 16A TIME 15 2 x 2,2kW 4,4A 16A TIME 20 2 x 3,0kW 6,6A 16A TIME 25 2 x 4,0kW 8,5A 25A TIME 30 2 x 5,5kW 11,4A 25A TIME 40 2 x 7,5kW 15,2A 40A Terminal Block X0 Listwa Zaciskowa X0 Centrala wymaga doprowadzenia zasilania trójfazowego w systemie TN-S, 3x400V. Podłaczenie: Listwa X0-1U1: faza L1 Listwa X0-1V1: faza L2 Listwa X0-1W1: faza L3 Listwa X0-1N1: przewód neutralny N Listwa X0-1PE1: Przewód ochronny PE (żółto-zielony) UWAGA: centrala wentylacyjna TIME jest wyposażona w przetworniki częstotliwości. Z tego powodu ewentualnie zastosowane w tablicy zasilającej centralę przekaźniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe muszą mieć charakterystykę przystosowaną do współpracy z falownikami. Krok 7. Nastawa temperatury pomieszczenia. Wprowadzić wartość nastawy temperatury pomieszczenia. Opis zmiany nastawy patrz :Zmiana nastawy temperatury pomieszczenia w Podręczniku użytkowania TIME. Krok 8: Nastawa czasu (zegar + kalendarz) oraz harmonogram pracy centrali. Centrala TIME jest dostarczana z nastawami harmonogramu pracy jak pokazano w rozdziale str.16. Zmiana nastawy harmonogramu pracy patrz odpowiedni rozdział w Podręczniku użytkowania TIME Harmonogram racy Krok 9. Nastawa ilości powietrza. System CAV stały wydatek. Wprowadzić żądane wydatki powietrza dla obu biegów: zredukowanego i normalnego w centrali. Patrz Podręczniku użytkowania TIME Nastawy wydatku. System VAV stałe ciśnienie. Wprowadzić żądane wartość ciśnienia statycznego w kanałach dla biegu zredukowanego i normalnego. Patrz Podręczniku użytkowania TIME Nastawy wydatku. Patrz rozdział Podpisy: - FUSES F3, F4, F5 zabezpieczenia: F3, F4, F5 - Regulator Corrigo E28 główny sterownik centrali, typ Corrigo E28 - Relays przekaźniki pomocnicze - Power supply 24V AC transformator zasilający 230/24V - Switch Odłącznik główny izolacyjny - Terminal block X1- listwa zacisków X1. Krok 10. Włożyć do pochewki czujnik przeciwzamrożeniowy Krok 11. Uruchomienie centrali Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych. Włączyć zasilanie centrali odłącznikiem izolacyjnym. Włączyć bezpieczniki F3-F5. Wyszukać na menu wyświetlacza E-DSP submenu: Recznie/Automat a następnie submenu: Rodzaj pracy. Nacisnąć OK, wprowadzić hasło operatora ( 3333 ) i zmienić tryb pracy z Wyl na AUTO. Potwierdzić zmianę naciskając klawisz OK. Możliwe jest także manualne załączenie centrali. W tym celu zamiast AUTO ustawić tryb WL. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 7 z 16

8 1.3 Układ technologiczny centrali Centrala z wymiennikiem rotacyjnym w systemie CAV (stały wydatek) Centrala z wymiennikiem płytowym (krzyżowym) w systemie CAV (stały wydatek) FF Wentylator wyciągowy TF Wentylator nawiewny GT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego GT2 Czujnik temperatury powietrza świeżego (powietrza zewnętrznego) GT3 Czujnik kanałowy powietrza wyciąganego z pomieszczeń GT4 Pomieszczeniowy czujnik temperatury. GTF Czujnik przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (pomiar temperatury powrotu wody z nagrzewnicy). GTF1 Czujnik temperatury ochrony szronienia wymiennika płytowego GP1 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP2 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP3 Przetwornik ciśnienia wentylator wyciągowy GP4 przetwornik ciśnienia wentylator nawiewny ST1 Siłownik przepustnicy powietrze świeże (zewnętrzne) ST2 Siłownik przepustnicy na powietrzu wyrzucanym ST3 Siłownik przepustnicy by-pass wymiennika płytowego VVX Płytowy wymiennik ciepła (rekuperator) GV czujnik obrotów bębna wymiennika rotacyjnego SVV Siłownik zaworu regulacyjnego nagrzewnicy SVK Siłownik zaworu regulacyjnego chłodnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 8 z 16

9 Centrala z wymiennikiem rotacyjnym w systemie VAV (stałe ciśnienie) Centrala z wymiennikiem płytowym (krzyżowym) w systemie VAV (stałe ciśnienie) FF Wentylator wyciągowy TF Wentylator nawiewny GT1 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego GT2 Czujnik temperatury powietrza świeżego (powietrza zewnętrznego) GT3 Czujnik kanałowy powietrza wyciąganego z pomieszczeń GT4 Pomieszczeniowy czujnik temperatury. GTF Czujnik przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wodnej (pomiar temperatury powrotu wody z nagrzewnicy). GTF1 Czujnik temperatury ochrony szronienia wymiennika płytowego GP1 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP2 Presostat filtra powietrza wyciąganego z pomieszczeń GP3 Przetwornik ciśnienia kanał wyciągowy GP4 przetwornik ciśnienia kanał nawiewny ST1 Siłownik przepustnicy powietrze świeże (zewnętrzne) ST2 Siłownik przepustnicy na powietrzu wyrzucanym ST3 Siłownik przepustnicy by-pass wymiennika płytowego VVX Płytowy wymiennik ciepła (rekuperator) GV czujnik obrotów bębna wymiennika rotacyjnego SVV Siłownik zaworu regulacyjnego nagrzewnicy SVK Siłownik zaworu regulacyjnego chłodnicy. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 9 z 16

10 1.4 Funkcje regulacyjne: Regulacja temperatury Temperatura pomieszczenia. W centrali dostępne jest kilka trybów regulacji temperatury nawiewanego powietrza. Fabrycznie ustawiony jest tryb utrzymywania zadanej temperatury wywiewu. Temperatura wywiewu wynika ze zmieszania powietrza wyciąganego z wszystkich pomieszczeń. Należy pamiętać, że zwykle temperatury w różnych pomieszczeniach różnią się, zatem temp. wywiewu zwykle nie jest dokładną temperaturą żadnego z pomieszczeń. Jeżeli temperatura wywiewu opadnie poniżej zadanej wartości (tzw. nastawy wiodącej - patrz rys. poniżej), to centrala zacznie dogrzewać pomieszczenia podnosząc temperaturę nawiewu tak, aby utrzymać temperaturę wywiewu. Jeżeli temperatura wywiewu podniesie się ponad wartość nastawy wiodącej - centrala zareaguje odwrotnie. Max. temp. nawiewu Nastawa wiodąca (żądana) temp. wnętrza Min. temp. nawiewu Zalecana min. T1 Zalecana min. T2. Dogrzewając lub chłodząc centrala nie przekracza wartości max. i min limitów temperatury nawiewu. Wartości nastawy wiodącej i limitów mogą być zmieniane zależnie od potrzeb użytkowników. Należy pamiętać, ze wartość nastawy wiodącej musi zawierać się między limitami max. i min. nawiewu. Zaleca się też, aby różnica T1 i T2 wynosiły nie więcej niż o C. Większe różnice T mogą być przyczyną zimnych albo gorących przeciągów w pomieszczeniach. Centrala zawiera tzw. rekuperator - wymiennik (rotacyjny albo płytowy zależnie od wersji) do odzysku ciepła od powietrza wywiewanego. W razie potrzeby ogrzania powietrza najpierw uruchamiany jest rekuperator, a następnie, jeżeli to nie wystarcza nagrzewnica. Moc rekuperatora oraz nagrzewnicy regulowane są płynnie, co gwarantuje minimalizację zużycia energii. Algorytm sterowania centralą zapewnia także tzw. odzysk chłodu, czyli schładzanie latem zewnętrznego, świeżego powietrza od chłodniejszego wywiewu. Sterownik umożliwia także wybranie innego algorytmu stałej temp. nawiewu albo temperatury nawiewu kształtowanej jako funkcja temperatury zewnętrznej. Możliwe jest także dołączenie dodatkowego czujnika temperatury pomieszczenia. W tym wypadku sterownik oferuje dodatkowe funkcje jak np. free cooling schładzanie pomieszczenia nocą przez wymuszoną wentylację nocnym chłodnym powietrzem. Więcej informacji można uzyskać w Autoryzowanym Serwisie SYSTEMAIR oraz w materia-łach producenta sterownika w firmie REGIN Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe. Zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe wykorzystuje pomiar temperatury wody powracającej z nagrzewnicy. Jeżeli wartość tej temperatury opadnie poniżej wartości alarm limit frost (nastawa fabr. +7 o C) centrala jest zatrzymywana a zawór nagrzewnicy otwiera się na 100%. Aby nie dopuścić do takich gwałtownych reakcji regulator odpowiednio wcześniej zaczyna otwierać zawór, proporcjonalnie do przechładzania się nagrzewnicy. Temperaturę, od której zaczyna się wymuszone proporcjonalne otwieranie zaworu oblicza się dodając wartość parametru alarm limit frost do wartości parametru Setp on-mode (fabr. 10 o ). Dla trybu zatrzymania centrali obowiązuje inna nastawa temp. nagrzewnicy ustalana parametrami: Setp.shutdown (25 o C) oraz P-band (5 o ). UWAGA: Nastawy trybu ochrony p.zamrożeniowej są istotne ze względu na możliwość powstania b. poważnej awarii. Reklamacje wywołane przez rozregulowanie albo wyłączenie ochrony przeciwzamrożeniowej nie będą uznawane. Zmiana nastaw układu przeciwzamrożeniowego wymaga wiedzy w zakresie układów sterowania w wentylacji i klimatyzacji. Zaleca się zlecanie regulacji układu Autoryzowanym Serwisom Systemair Regulacja wydatku wentylatorów. System VAV (stałe ciśnienie, zmienny wydatek). Centrale z systemem VAV najlepiej sprawdzają się w instalacjach z licznymi niezależnie sterowanymi odbiorami powietrza (np. instalacje wentylacji w centrach handlowych). Otwarcie lub zamknięcie nawiewów/wyciągów do pomieszczeń zmienia ilość potrzebnego powietrza. Centrala reaguje dostosowując obroty wentylatorów do chwilowego zapotrzebowania utrzymując stałe ciśnienie statyczne w głównych kolektorach instalacji zapewniając tym samym stałe warunki pracy dla wszystkich użytkowników. W sterowniku zadaje się żądane wartości ciśnień w Pa dla biegu zredukowanego i normalnego osobno dla nawiewu i wyciągu. System CAV (Stały wydatek, zmienne ciśnienie) Centrale te stosuje się w instalacjach, gdzie istotne jest utrzymanie zadanego, stałego wydatku powietrza z kompensacją zmiennych strat i oporów. Typowe zastosowanie to wentylacja pomieszczeń czystych z powietrzną barierą nadciśnieniową, komfortowe instalacje wentylacji bytowej. W sterowniku zadaje się żądane wartości wydatku nawiewu i wyciągu w m 3 /h osobno dla biegu zredukowanego i normalnego oraz dla nawiewu i wyciągu Alarm pożarowy. Centralę TIME można podłączyć do centralki pożarowej w budynku (styk bezpotencjałowy NC otwarcie styku wywołuje alarm pożarowy i zatrzymanie centrali). Styk NC z centrali pożarowej dołączyć do zacisków X1:19 i X1: 22. Jeżeli wykorzystane są czujniki lokalne albo termostaty pożarowe umieszczone w kanałach (70 o C) to należy je łączyć szeregowo (również ze stykiem w centrali pożarowej). Do wykorzystania są X1:20 i X1:21 (połączone mostkiem). Po podłączeniu styku NC przestawić tryb wejścia DI 2 ze stanu NO w NC (menu: Konfiguracja >> Wejścia/wyjścia>> Wejścia cyfrowe>> Wejście DI2). Zaleca się zlecanie podłączenia centrali pożarowej Autoryzowanemu Serwisowi Systemair Alarm brudnych filtrów Stan zanieczyszczenia filtra kontrolowany jest przez pomiar spadku ciśnienia powietrza przepływającego przez filtry. Nadmierne zanieczyszczenie sygnalizowane jest miganiem lampki alarmu na panelu E-DSP. Należy pamiętać o regularnej wymianie filtrów, ponieważ zanieczyszczenia odkładające się na filtrach z czasem są również źródłem zanieczyszczeń biologicznych powietrza nawiewanego do pomieszczeń. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 10 z 16

11 1.4.6 Zalecany schemat instalacji hydraulicznej. Zaleca się stosowanie pompy cyrkulacyjnej tzw. krótkiego obiegu według poniższego schematu: fabryczne. Centrala będzie pracować według harmonogramu, jeżeli w menu Recznie/Automat w pozycji Tryb pracy będzie wybrany parametr Auto. (patrz str. 7 krok 11 ). Zmianę harmonogramu pracy wykonuje się po wejściu w menu: Ustawienia czasu >> Timer prędkość norm Timer predkosc zred. Po wejściu w submenu Timer prędkość norm/zred należy wykonać nastawy czasu dla kolejnych dni tygodnia. UWAGA: Jeżeli pokryją się czasy załączenia prędkości normalnej i zredukowanej to załączona zostanie prędkość normalna wentylatorów. Za ostatnim dniem tygodnia jest miejsce do wykonania nastaw czasu pracy centrali w okresach urlopów i świat. Okresy świąt/urlopów wprowadza się do kalendarza w submenu: Ustawienia czasu >>Wakacje, wpisując datę pierwszego i ostatniego dnia okresu. W obiegu pierwotnym strumień wody jest zmienny. W obiegu wtórnym jest stały strumień wody. Taka instalacja gwarantuje zapewnia poprawne działanie układu przeciwzamrożeniowego, poprawia dokładność regulacji temperatury nawiewu a także zmniejsza straty ciepła na drodze węzeł cieplny centrala. 1.5 Uruchomienie Lista kontrolna przed pierwszym uruchomieniem. Zewnętrzne akcesoria i komponenty: Czy zawory oraz ich siłowniki są poprawnie podłączone. Czy poprawnie zainstalowano pompę cyrkulacyjną? Czy instalacja hydrauliczna jest napełniona wodą i odpowietrzona? Dla central z układem VAV (stałe ciśnienie) czy przetworniki ciśnienia zostały poprawnie zainstalwoane? Zasilanie główne Sprawdzić podłączenie, wartości zabezpieczeń oraz wartości napięć fazowych Kanały Sprawdzić poprawność podłaczenia Test poprawności zasilania: Ustawić bezpiecznik F3 na ON a F4 i F5 na OFF. Sprawdzić woltomierzem, czy do siłowników doprowadzone jest napięcie ~24V. Przepustnice Sprawdzić, czy przepustnice otwierają się poprawnie. Siłowniki zaworów Sprawdzić działanie zaworów po wymuszeniu ruchu z panelu sterującego. Działanie sterowania wymiennika ciepła Czy obroty bębna/otwarcie przepustnic by-pass przebiega płynnie i zgodnie z nastawą ręczną z panelu sterowania? Presostaty filtrów? Sprawdzić i ewentualnie wyregulować nastawę (200Pa) Wentylatory Uruchomić w trybie manualnym wentylator nawiewny na biegu zredukowanym i sprawdzić kierunek obrotów. Uruchomić w trybie manualnym wentylator wywiewny na biegu zredukowanym i sprawdzić kierunek obrotów Sterowanie pracą centrali. Praca centrali sterowana jest przez tygodniowy harmonoram pracy z zegarem czasu rzeczywistego i kalendarzem. Osobno ustawia się godziny pracy na biegu normalnym i osobno na zredukowanym. W pkt podane są nastawy System CAV - stała ilość powietrza. Wpisać żądaną ilość powietrza dla biegu zredukowanego i normalnego dla nawiewu i wyciągu. Dla wentylatora nawiewnego ( SAF ) należy wybrać submenu: Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. Przeplywu SAF (bieżący wydatek [m 3 /h]) >> Kont. Przeplywu SAF Nast. 1/1: 2000 m3/h (żądany wydatek biegu normalnego) Nast. 1/2: 1000 m3/h (żądany wydatek biegu zredukowanego) UWAGA: Aby zmienić fabryczną wartość nastawy (w tym przykładzie 2000m3/h dla biegu 1/1 należy: nacisnąć klawisz OK. Pojawi się migający kursor w polu, które może być zmienione. Następnie nacisnąć klawisz strzałki GÓRA albo Dół umieszczony obok OK w celu zwiększenia albo zmniejszenia wartości nastawianej. Klawisz strzałki LEWO/PRAWO pozwala przemieścić kursor na sąsiednia cyfrę liczby. Wprowadzenie zmiany wydatku wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR, które fabrycznie jest ustawione na Zmiana wartości hasła tak jak zmiana nastawy wartości wydatku. Analogicznie dla wentylatora wyciągowego (EAF): Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. przeplywu EAF (bieżący wydatek [m 3 /h]) >> Kont. Przeplywu EAF Nast. 1/1: 2000 m3/h (żądany wydatek biegu normalnego) Nast. 1/2: 1000 m3/h (żądany wydatek biegu zredukowanego System VAV stałe ciśnienie powietrza Jak wspomniano wyżej, przy systemie VAV centrala utrzymuje stałe ciśnienie w kanale nawiewnym i wyciągowym (patrz str. 6 krok 4 ). Należy zwrócić uwagę, czy przetworniki ciśnienia są poprawnie podłączone i czy wężyki pomiarowe są dołączone do właściwych króćców (nadciśnienie + i podciśnienie - ). Aby ustawić ciśnienie dla wentylatora nawiewnego SAF należy wybrać menu: Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. cisn. SAF (Rzeczyw: bieżące cisnienie w [Pa] >> Kont. Cisn.SAF Nast. 1/1: 500 Pa (żądane ciśnienie biegu normalnego) Nast. 1/2: 250 Pa (żądane ciśnienie biegu zredukowanego) Analogicznie dla wentylatora wyciągowego EAF : Rzeczywiste/Nastaw >> Kont. cisn. SAF (Rzeczyw: bieżące cisnienie w [Pa] >> Kont. Cisn.SAF Nast. 1/1: 500 Pa (żądane ciśnienie biegu normalnego) TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 11 z 16

12 Nast. 1/2: 250 Pa (żądane ciśnienie biegu zredukowanego) Zmiana żądanego ciśnienia wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR ( 3333 ). Żądaną wartość ciśnienia należy odczytać z projektu instalacji wentylacyjnej. Po uruchomieniu sprawdzić wielkość wydatku powietrza dla biegu normalnego i także porównać z wartością założoną przez projektanta wentylacji Nastawa temperatury. W dolnej linijce wyświetlacza panelu na menu głównym podane są dwie temperatury: Sp: XX XX oznacza aktualną wartość temperatury nawiewu ustawioną wewnętrznie dla regulatora nagrzewnicy i rekuperatora. Act: YY YY oznacza aktualną wartość temperatury nawiewu mierzną przez czujnik GT1. Należy pamiętać, że fabrycznie ustawiony jest algorytm regulacji temperatury wyciągu. Wartość Sp. XX - jest więc wyliczana przez algorytm sterujący. Aby zmienić żądaną wartość temperatury wyciągu należy wejść do menu: Rzeczywiste/Nastaw >> Temperatura nawiewu >> Temp. pow. wywiew. Gdzie podane są dwie liczby: Rzeczyw.: ZZ Nast.: VV; ZZ temperatura wywiewu (wyciągu) z czujnika GT3 VV wartość nastawy temperatury wywiewu (nastawa regulacyjna - patrz pkt str.10) Zmiana nastawy wymaga wprowadzenia hasła OPERATOR (patrz 1.5.3) Lista kontrolna czynności sprawdzających zabezpieczenia Sprawdzić poprawność podłączenia centrali pożarowej. Rozwarcie obwodu powinno wywołać alarm pożarowy w centrali i awaryjne jej wyłącznie. Sprawdzić poprawność działania czujnika przeciwzamrożeniowego. W tym, celu należy wyjąć czujnik z pochewki w nagrzewnicy i schłodzić (np. woreczkiem z lodem). Oziębianie czujnika powinno spowodować najpierw otwarcie zaworu nagrzewnicy, a następnie wzbudzenie alarmu i zamknięcie centrali. 1.6 Akcesoria Podłączenie zewnętrznych komponentów. Podłączyć zewnętrzny osprzęt zgodnie ze schematycznym rysunkiem na str. 13. Pełny opis listew łączówkowych X1 oraz X2 znajduje się na stronie Swobodne chłodzenie - aktywowanie funkcji Swobodne chłodzenie inaczej free coling polega na schładzaniu nocą powietrza przez wymuszoną wentylację pomieszczeń nocnym, chłodnym powietrzem. Aby funkcja była aktywna do sterownika musi być podłączony czujnik temperatury zewnętrznej GT2. Należy zakupić i podłączyć do zacisków X2:64 i X2:65 czujnik typu PT1000 (np: TG- R6/PT1000 z oferty Systemair). Czujnik musi mieć obudowę klasy szczelności IP 54 lub lepszej i musi być przystosowany do montażu na zewnątrz. Czujnik umieścić od północnej strony, około 1,5 m nad gruntem. Po podłączeniu czujnika należy go aktywować w menu: Konfiguracja >> Wejścia/wyjscia >> Wejscia uniwers>> UI3 analogowe >> temp. zewnetrzna. A następnie aktywować funkcję free coolingu: w menu: Konfiguracjaa >> Swobodne chłodzenie >> S.chłodz aktywn: Nie Zmieniając wartość parametru z Nie na Tak Obie nastawy wymagają wprowadzenia hasła SYETM ( 1111 ). Następnie należy zweryfikować nastawy fabryczne warunków temperaturowych sterowania: Aktyw. Temp.Zewn. 22oC Temp. zewn. Noc Wysoka: 15oC Niska: 5.0 o C Min.temp pom 18,0 o C Free cooling zostanie aktywowany o północy, o ile temperatura pomieszczenia będzie wyższa niż zadana i w południe dnia poprzedniego temperatura przekroczy nastawę (+22 o C). Ponadto temperatura powietrza zewnętrznego nocą musi być wyższa niż nastawa (+5 o C) a niższa niż nastawa max. (+15 o C). Free cooling zostanie zakończony o 6.00 rano lub wcześniej, gdy temperatura pomieszczenia opadnie poniżej nastawy (+18 o C)s. Podczas free coolingu chłodnica, nagrzewnica i rekuperator pozostają wyłączone. Minimalny czas załączenia wentylatorów wynosi 3 minuty Wydłużone działanie - aktywowanie funkcji Funkcja Wydłużone działanie pozwala uruchomić centralę (na biegu normalnym) na określony odcinek czasu (nastawialny w menu) za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznik natynkowy dzwonkowy np. taki, jak pokazuje rys 1.6.3). Włącznik ten (styk bezpotencjałowy zwierny) należy podłączyć do zacisków X2: 66 X2:67 (patrz str. 13) Aktywacja funkcji poprzez wejście do menu: Konfiguracja>> Inne Parametry>> Rozszerzone dzial. XX min. Gdzie: XX Okres czasu (w minutach) na jaki zostanie uruchomiona centrala po zamknięciu zewnętrznego styku. Ustawienie 0 spowoduje, że centrala będzie pracować tak długo, jak styk będzie zamknięty. Zmiana wartości nastawy czasu po wprowadzeniu hasła SYSTEM ( 1111 ) Funkcja Odzysk Chłodu - aktywowanie funkcji. Jeżeli centrala jest wyposażona w chłodnicę albo w pomieszczeniach są inne źródła chodu celowe może być aktywowanie funkcji odzysku chłodu. Dzięki temu wywiewane powietrze będzie używane do schładzania na rekuperaturze powietrza świeżego, o ile warunki temperaturowe wskażą, że taka operacja jest celowa. Aby funkcja była aktywna central musi mieć dołączone i aktywowane czujniki temperatury wywiewu oraz temperatury zewnętrznej. Czujnik temperatury zewnętrznej (GT2) podłączyć do X2: 64 X2:65 (wejście UI3), czujnik wywiewu podłączyć do X2:78 X2:79. Aktywować czujniki menu- dla czujnika temp. zewnętrznej Konfiguracja >> Wejscia/wyjscia >> Wejscia uniwers >> Wejscie UAI3 >> Ustawiść parametr: Temperatura zewn Dla czujnika temperatury wywiewu: Konfiguracja >> Wejscia/wyjscia >> Wejscia uniwers >> Wejscie UAI4 >> Ustawiść parametr: Temperatura wywi TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 12 z 16

13 Schemat rozmieszczenia wyjść i wejść do podłączenia poszczególnych urządzeń. UWAGA: Linią kreskową zaznaczono przyłącza urządzeń opcjonalnych, które nie wchodzą w zakres podstawowej kompletacji centrali. TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 13 z 16

14 1.7 Spis nastaw FUNKCJA Nastawa fabryczna Nastawa instalatora UWAGI Algorytm sterowania temperaturą nawiewu: Regulacja kaskadowa temperatury pomieszczenia Max. temp. nawiew: Min. temp. nawiewu Nastawa wiodąca żądana temp. wywiewu Pasmo P regulatora temp. nawiewu Czas całkowania regulatora I temp. nawiewu Pasmo P regulatora temp. wywiewu Czas całkowania regulaotra I temp. wywiewu 28 o C 14 o C 21 o C 33 o C 100 s 100 o C 300s CAV Contant Air Volume (Stały Wydatek Powietrza) Wentylator nawiewny CAV Contant Air Volume (Stały Wydatek Powietrza) Wentylator nawiewny Zakres pomiarowy przetwornika dla zakresu 0-10V Współczynnik K XX XX Współczynnik X 0,5 0,5 Wydatek [m 3 /h] na biegu normalnym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Wydatek [m 3 /h ] na biegu zredukowanym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Pasmo P regulatora 7000 m 3 /h Czas I całkowania regulatora 120s Zakres pomiarowy przetwornika dla zakresu 0-10V Współczynnik K XX XX Współczynnik X 0,5 0,5 Wydatek [m 3 /h] na biegu normalnym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Wydatek [m 3 /h ] na biegu zredukowanym (wartość zgodna z kartą doboru centrali) Pasmo P regulatora 7000 m 3 /h Czas I całkowania regulatora 120s NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! Nastawa ochrony przeciwzamrożeniowej Nastawa 25 o C (centrala zatrzymana) Pasmo P 5 o C Odzysk chłodu (opcja) Funkcja swobodnego chłodzenia (free cooling) (Opcja) Różnica między temperatur wywiewu oraz powietrza świeżego aktywując funkcję Start dla temperatury dnia > niż Start, jeżeli temp. zewnętrzna < niż Stop, jeżeli temp. zewnętrzna < niż Stop, jeżeli temp. pomieszczenia < niż 2 o C 22 o C 15 o C 5 o C 18 o C Kontrola filtrów Nastawa presostatów filtrów 200Pa Funkcja Wydłużona praca Nastawa czasowa wydłużona praca 60 min. VAV Variable Air Volume Zmienna ilość powietrza (stale ciśnenie) Wentylator nawiewny Ciśnienie WPN(SAF) przy 0V Ciśnienie WPN (SAF) przy 10V TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 14 z 16 0Pa XX Pa 0Pa XX Pa Wspolcz. filtra 0,8 0,8 Nastawa ciśnienia dla wydatku normalnego odczytać z karty doboru centrali XX Pa Nastawa ciśnienia dla wydatku zreduk.- odczytać z karty doboru centrali XX Pa Pasmo P 700Pa 700Pa Czas całkowania I 120s 120s NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ!

15 FUNKCJA VAV Variable Air Volume Zmienna ilość powietrza (stale ciśnenie) Wentylator nawiewny Nastawa fabryczna Ciśnienie WPN (EAF) przy 0V Ciśnienie WPN (EAF) przy 10V 0Pa XX Pa Nastawa instalatora 0Pa XX Pa Wspolcz. filtra 0,8 0,8 Nastawa ciśnienia dla wydatku normalnego odczytać z karty doboru centrali XX Pa Nastawa ciśnienia dla wydatku zreduk.- odczytać z karty doboru centrali XX Pa Pasmo P 700Pa 700Pa Czas całkowania I 120s 120s UWAGI NIE ZMIENIAĆ! NIE ZMIENIAĆ! Zestawienie mocy wentylatorów oraz nastaw wydatków Wielkość centrali Dane silników wentylatorowych Współczynnik K Wydatek znamionowy centrali dla biegu normalnego [m 3 /h] Wydatek znamionowy centrali dla biegu zredukowanego [m 3 /h] TIME 10 2x (1,5kW; 3,3A) TIME 15 2x (2,2kW; 4,4A) TIME 20 2x (3,0kW; 6,6A) TIME 25 2x (4,0kW; 8,5A) TIME 30 2x (5,5kW; 11,4A) ,900 TIME 40 2x (7,5kW; 15,2A) Nastawy czasu pracy: nastawa fabryczna Dzień tygodnia Okres nr: Wydatek normalny Wydatek zredukowany Poniedziałek 1 07:00-16:00 00:00-00:00 - Piątek 2 00:00-00:00 00:00-00:00 Sobota :00-00:00 00:00-00:00 Niedziela 2 00:00-00:00 00:00-00:00 Nastawy czasu pracy : nastawa instalatora Dzień tygodnia Okres nr: Wydatek normalny Wydatek zredukowany Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Wakacje Święta Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Święta/urlopy (mm-dd) Np: 12:24-12:26 3 : - : 6 : - : 9 : - : 1 : - : 4 : - : 7 : - : 10 : - : 2 : - : 5 : - : 8 : - : 11 : - : TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 15 z 16

16 1.8 Zestaw komponentów Oznaczen ie GP1-GP2 GT1, GT4 GP3, GP4 GTF Ilość Zastosowane w TIME wielkość: Producent Typ Opis TIME - TIME - TIME- TIME- C Q C Q Skrzynka z zestawem sterowania i z regulatorem Corrigo E Panel zdalnego sterowania 1 1 Regin E-DSP Presostat filtra DTV 2 2 Regin 500OEM Czujnik temperatury kanałowy, PT ETF Przetwornik ciśnienia kpl 2 2 PTH Czujnik p. zamrożeniowy, PT ETF- 1198SR GTF1 Czujnik zalodzenia wymiennika płytowego, PT ETF ST3 Siłownik przepustnicy 0-10V, 24VAC, (by-pass wymiennika) 0 1 Belim`o SM24A-SR ST1 Siłownik przepustnicy sprężynowy 24V AC 1 1 Belimo AF ST2 Siłownik przepustnicy on-off, 24VAC 1 1 Belimo SM24A SVV Siłownik zaworu, nagrzewnicy, 0-10V, 24VAC 1 1 Belimo LR24-SR SVV Siłownik zaworu, nagrzewnicy, 0-10V, 24VAC -- 1 Belimo NR24-SR Zawór 2-d, Kvs 2,5, DN15, gwint zewnętrzny 1 -- Belimo R Zawór 2-d, Kvs 4, DN20, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 6,3, DN20, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 10, DN25, gwint zewnętrzny 1 1 Belimo R Zawór 2-d, Kvs 16, DN32, gwint zewnętrzny -- 1 Belimo R Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 3,6 10 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 5 15 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 7,5 20 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM 8,5 25 Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM Falownik Ziehl- 2 2 Abbeg FXDM TIME Instrukcja Instalacji, Transportu i Serwisowania Str. 16 z 16

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V Spis treści Instrukcja obsługi 1. Informacje podstawowe... 4 1.1 Grupa docelowa... 4 1.2 Bezpieczeństwo użytkowania... 4 1.3 Warunki użytkowania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego Rekuperatory Lossnay LGH-RX5 do budownictwa pasywnego i energooszczędnego W powszechnym rozumieniu rekuperatory kojarzą się jedynie jako urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, które pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik

Labcontrol: Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator = jednostka podstawowa (przepustnica) + sterownik Regulator VV składa się z jednostki bazowej (przepustnica) i zamontowanych komponentów elektronicznych. Schemat klucza zamówieniowego dla różnych

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA

Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA PL.TBPA.9 Instrukcja instalacji pompy cyrkulacyjnej TBPA GOLD wielkości /, 8,, /, /, /, /, /8 COMPACT wielkości: / Informacje ogólne Jeżeli centrala GOLD zawiera nagrzewnicę wodną bez zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku?

Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku? Optymalnie skonfigurowany rekuperator. Jak rozbudować wentylację z odzyskiem ciepła, optymalizując jej parametry, funkcjonalność i integrację z instalacjami budynku? Jak racjonalnie wykorzystać bogatą

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z rotacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepła typu:

Centrale wentylacyjne z rotacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepła typu: Centrale wentylacyjne z rotacyjnym wymiennikiem do odzysku ciepła typu: Topvex SR 03 CAV / Topvex SR 03 VAV Topvex SR 04 CAV / Topvex SR 04 VAV Topvex SR 06 CAV / Topvex SR 06 VAV Topvex TR 03 CAV / Topvex

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Typ 1. mini 250 300 300 duo 400 400 duo 400 G Konfiguracja Układ przeciwzamrożeniowy Regulator obrotów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000

Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 Instrukcja Moduł kontroli stałego ciśnienia CON-P1000 UWAGA! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Do montażu urządzenia można przystąpić wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych

B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych B3B-IBT230AC - Sterowanie rekuperatorów trzybiegowych Dane techniczne Sterownik IBT230AC jest niezależnym regulatorem mikroprocesorowym wyposażonym

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Moc silnika [kw] Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji [mm]

Moc silnika [kw] Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji [mm] 1. Centrale wentylacyjne Centrale nawiewne Neovent Wydajność przy 1Pa [m3/h] Klasa filtrów silnika Natężenie prądu silnika [A] Grubość izolacji y i moc Masa [kg] 4 0,00 107583 NIE 5 AE1,2 5 0,13 1,09 E-1,2

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Przepisy dotyczące instalacji a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz.U.02.75.690 2002-12-16 zm.dz.u.03.33.270 z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła 2015 Nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Oferta ważna od 20.09.2015 ennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny mają charakter orientacyjny. o podanych cen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE CENTRALE KLIMATYZACYJNE 1 I II 2 III IV XP = Dziesięć zalet dla Was Podczas projektowania urządzenia, jego produkcji, instalacji i późniejszego stosowania w największym stopniu bierze się pod uwagę i wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne

Topvex SC03-11. Kompaktowe centrale wentylacyjne Kompaktowe centrale wentylacyjne P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 207576-PL A001 (C.3.1) Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Komponenty wewnętrzne... 2 2.2 Opis komponentów

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo