ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B."

Transkrypt

1 > STRONA I Nie zabiorą nam muzeum REKLAMA Kandydat na P rezydenta Bytom ia " ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytom iu i R adzionkow ie 37 (2880) Cena 1,50 zł (w tym 8% vat PL ISSN NR INDEKSU ROK LVI NAKŁAD: (udokumentowany) w w w. z y c i e b y t o m s k i e. p l M oop C & a i M r U c z c i w y - k o m p e t e n t n y! L I Sojusz Lewicy Demokratycznej Lider Bytomskiej Inicjatywy Społ ecznej Damian Bartyla pewnie zwyciężył w prawyborach organizowanych przez naszą redakcję. Drugi był Janusza REKLAMA Ś Lf^S K fi S Z K O ŁA Joanna Kurzeja rok założenia 1992 TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; lat Bytom -wrzesień-zapisy: joa n n Tel Tel LEKCJE IN DYW IDUALNE Sprawdź nasze promocje! Serwis Bytomskiego Biznesu Inwestuj w Bytom -Czas na Bytom Zaprasza Witold KRIESER Szanowni bytomianie! Na podstawie naszej najlepszej wiedzy oraz porad ekspertów samorządowych, przygotowaliśmy i przedstawiliśmy Wam praktyczną umowę wyborczą. Trzykrotnie opublikowaliśmy ją w Życiu Bytomskim, rozdajemy ją w formie ulotek, a także udostępniamy w internecie (adresy - patrz niżej). Umowa ma jeden cel: w czasie krótkiej (2-letniej) kadencji, ulżyć bytomianom w podatkach i opłatach i równocześnie obniżyć za duże koszty utrzymania władz Bytomia. Prosimy Was o kredyt zaufania na 2 lata. My w tym czasie zrealizujemy umowę wyborczą i pokażemy, czym się różni służba mieszkańcom od skoków na kasę i stołki. Do niezdecydowanych i niewyborców Stanowicie bezwzględną większość bytomian (ok. 70% wyborców). Jest Was tak dużo, że możecie nakryć przysłowiowymi czapkami wszystkich głosujących i zmieść każdego źle rządzącego Bytomiem. Ale dzięki Waszej nieobecności, głosująca mniejszość z dziecinną łatwością wybierała prezydentów i radnych, którzy coraz bardziej drenowali Wasze kieszenie i budowali za Wasze pieniądze swoje układy kolesiów. Prosimy Was o głosowanie na PdB, czyli o kredyt zaufania na 2 lata. Prosimy dla dobra ubożejącego Bytomia, bo każdy głosujący w dniu wyborów jest prezydentem Bytomia i może przekazać swoje kompetencje uczciwemu gospodarzowi lub kolejnemu partaczowi. Prosimy, bo trzeba też powstrzymać wszystkich byłych radnych, odwołanych za złe rządy. Wszyscy oni znowu kandydują, znowu prowadzą nieprzyzwoicie drogie kampanie i znowu obiecują cuda na kiju. Dzięki dużej liczbie głosujących na PdB, oni mogą się nie dostać do Rady Miejskiej. Do wszystkich przyszłych radnych Jesteśmy realistami. Wiemy, że do Rady Miejskiej zostaną wybrani radni z różnych organizacji i partii. Wiemy również, że zastaniemy zdewastowany budżet, a kieszenie większości bytomian są puste! Dlatego, dla dobra wszystkich bytomian, zapraszamy wszystkich przyszłych radnych do 25-osobowej koalicji, ratującej Bytom przed upadkiem. Zapraszamy do zgodnej realizacji umowy wyborczej, uzupełnionej przez Was. Zapraszamy do wspólnego przygotowania szerokiej umowy społecznej z wszystkimi środowiskami, które mogą się przyłączyć do procesu odbudowy naszego Miasta. Zapraszamy do PdB na ul. Powst. Warszawskich 34 (dyżury w środy 16-18, tel ), Facebook: pdbbytom, witryna: www. pdb.boo.pl, mail: Uwaga! Oni zaklejają Ci oczy kosztownymi baneram i, żeby się im zwróciło! Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE ŚC I N K I WYBORCZE Życie miasta Zagłosuj w niedzielę a k s i ę o k a z u je, j e d n i k a n d y d a c i n a p re z y d e n ta m a ją Decydujemy o losach naszego miasta. W najbliższą w ie lk ie sztab y w y b o rc z e, in n i niedzielę 16 czerwca wybierzemy prezydenta i radnych, któ zaś ro b ią w szystko sam i. Do te j o s ta tn ie j g ru p y z a licza się bez rzy będą rządzili nami i Bytomiem przez najbliższe dwa lata. w ą tp ie n i a K a z im ie rz B a r tk o w iak, k tó reg o w id z ie liśm y sto g o d n ie z k a le n d a rz e m wy gminy. J e s t o n a je d n o o so b o w y m ją c e g o n a d r a b i n ie i z a ję te g o b o rc z y m d o u r n p o w in n i k o m is a rz e m, a w ię c p r e z y d e n m o co w an ie m sw ego b a n e ru r e śm y p ó jść d o p ie r o za d w a tem, je g o z a stę p c a m i i ra d n y m i klam ow ego. P rzy o k azji n a sz ła la ta. A le w c z e rw c u n ie s p o d z ie w je d n y m. T a s y tu a c ja p o tr w a n a s r e f le k s j a, że B a r tk o w ia k w a n ie m ie liś m y w B y to m iu g i d o m o m e n tu ro z s trz y g n ię c ia wy lu b i w sp in an ie. Podczas k am p a g a n ty c z n e p o lity c z n e tr z ę s ie n ie b o ró w p rz e d te rm in o w y c h, z a p la n ii w sp ią ł b o w iem n ie tylko n a z ie m i. B lisk o 30 ty s ię c y m ie s z no w an y ch n a n a jb liż s z ą n ie d z ie d ra b in ę, a le ta k ż e n a K asprow y k ań có w w zięło u d z ia ł w r e f e r e n lę 16 c z erw ca. W y sta rtu je w n ic h W ierch. d u m i w p o ło w ie d ru g ie j k a d e n c ji aż d z ie s ię ć k o m ite tó w. To n a j ie ro w n ik U rz ę d u S ta n u Cy p rz e rw a ło rzą d y p re z y d e n ta P io w ię c e j o d w yborów z ro k u w ilneg o K rzysztof P rzy b y l tra Koja, a u to m a ty c z n ie o d w o ła W szystkie zgłosiły k a n d y d a ta n a ski przez k ilk a la t u s ta w ia ł sięło je g o trz e c h z a stęp c ó w H a lin ę p re z y d e n ta i z a re je stro w a ły listy do w sp ó ln ej p am iątk o w ej fo to B ied ę, M ariusza Wołosza i M aria z k a n d y d a ta m i n a rajców. O tym, g ra fii z m ałżo n k am i o b c h o d z ą na M aciejczyka, a ta k ż e o d e b ra ło kto d o s ta n ie w ła d z ę, z d e c y d u je cym i a k u r a t zło te gody. P rz e d m a n d a ty 25 rad n y m. In ic ja to rz y my sam i. w y b o ram i z a b ro n io n o m u j e d r e f e r e n d u m z d e c y d o w a n ie z a O n a jw a ż n ie js z e s ta n o w is k o n a k k o n ty n u o w a n ia te g o zw y k w e s tio n o w a li p o lity k ę p ro w a w n a s z y m m i e ś c i e u b ie g a s ię czaju, by się k ie ro w n ik n ie p ro d z o n ą p rzez rząd zący ch, z a rz u c a w s p o m n ia n a ju ż k o m is a rz B ie m ow ał. To oczyw iście n ie m a nic ją c im m ięd zy in n y m i n is z c z e n ie d a. J e s t o n a k a n d y d a tk ą P l a t w spóln ego z tym, że k a n d y d u ją ośw iaty, b ra k d z ia ła ń p ro ro z w o fo rm y B y to m s k ie j, b o p o d t a cy w p rzeszło ści z list P latfo rm y jo w y ch i p ersp e k ty w, złe p ro w a k im w ła ś n i e s z y ld e m s c h o w a O byw atelskiej P rzybylski te ra z d z e n ie in w e sty c ji k o m u n a ln y c h, ł a s ię P la t f o r m a O b y w a te lsk a. j e s t k a n d y d a te m B y to m s k ie j p o d w y ż sz a n ie d o ty ch c z aso w y ch W sp ó łrz ą d z ą c e z n ią w o s ta tn ic h In icjaty w y S p o łeczn ej. i u s t a l e n i e n o w y c h p o d a tk ó w d w ó c h la ta c h u g r u p o w a n ie B y ie wiemy, kto robił D am iano (g łó w n ie ta k zw an ej o p ła ty d e s z to m P rz y ja z n e M ia sto p o sta w iło wi B artyli zdjęcie w yekspo czow ej), d o p ro w a d z e n ie do zu b o n a sw ego li d e r a i d a w n e g o w ic e now ane n a w ielkim b an erze przy ż e n ia m ie sz k a ń c ó w o raz w zro stu p re z y d e n ta, ta k ż e ju ż w y m ie n ia c z e p io n y m do śc ia n y b u d y n k u b ezro b o c ia, a ta k ż e o b n iż e n ia p o n e g o M a riu s z a W ołosza. G łów ny przy ulicy K olejow ej. P rzyp u sz zycji n asz e g o m ia s ta w re g io n ie. o r g a n iz a to r r e f e r e n d u m, a w ię c czamy, że był to jego zdecydowany W n io sek o z w o ła n ie r e f e r e n d u m B y to m sk a In ic ja ty w a S a m o r z ą przeciw nik polityczny. Z w olennik zyskał w y m ag an e p ra w e m p o p a r d o w a, s t a r t u j ą c a ja k o k o m ite t postarałby się bowiem, by ogólno c ie, d o szło d o g ło so w a n ia, a ów R e f e r e n d u m - B is p o s y ła w b ó j ludzkie p ro p o rcje w ielkości gło c z e sn e w ła d z e n ie zd o łały o b ro sw e g o s z e f a D a m ia n B a r ty lę. wy do tu ło w ia choć tro ch ę zostały n ić a n i sw ych pozycji, a n i ra c ji. P rz y p o m n ijm y, że to w ła ś n ie o n zachow ane. T ym sam y m zo stały p rz e z m ie sz w ro k u 2010 p r z e g r a ł z P io tr e m ś ró d k a n d y d a tó w n a r a d k ań có w zm u szo n e d o o d e jś c ia. K o je m w d r u g i e j t u r z e g ło s o nych zauw aży liśm y sp o ro R z ą d y w p o z b a w io n y m R a d y w a n ia. P ra w o i S p ra w ie d liw o ś ć osób p o n iżej 20. ro k u życia. J am k ie jsk ie j i p re z y d e n ta B y to m iu ty m ra z e m p o d e sz ło d o w yborów s ię d o s ta n ą, z a p e w n e stw o rz ą z g o d n ie z w o lą p r e m ie r a o b ję sa m o rz ą d o w y c h b a rd z o p o w a ż w R a d z ie M ie jsk ie j p o n a d p a r ł a H a l i n a B ie d a. P o w ie r z o n o n ie, bo je g o p r e t e n d e n te m j e s t ty jny k lu b m aluchów. j e j p e ł n i e n i e f u n k c ji o rg a n ó w p o s e ł, li d e r s t r u k tu r w o jew ó d z- J Z K N W REKLAMA Platforma Obywatelska Kto po Piotrze Koju założy prezy dencki łańcuch? k ic h p a r t i i W o jciech Szaram a. W g ro n ie k a n d y d a tó w m am y te ż p re z e s a P o ro z u m ie n ia d la B y to m ia, b y łeg o p re z y d e n ta Jan u sza P aczoch ę. To je g o cz w a rty z r z ę d u u d z ia ł w w y ścigu do R a tu sz a. S o ju sz L e w ic y D e m o k ra ty c z n e j m a r z y o p o w r o c ie d o w ła d z y, a c h c e to z ro b ić d z ię k i k a n d y d a tu r z e b e z p a rty jn e g o p r e z e s a B y to m sk ie j S p ó łd z ie ln i M ie sz k a n io w e j A rtu ra Kom ora. Z k o le i sz e fo w a S p ó łd z ie ln i M ie sz k a n io w e j M ie c h o w ic e Joann a K och -K u b as z o s ta ła k a n d y d a t k ą B y to m sk ie j A lte rn a ty w y. To ru c h sp o łe c z n y w sp ó łtw o rz o n y m ię d z y in n y m i p rz e z R u c h P alik o ta. W s ta w c e p r e te n d e n tó w d o o b j ę c i a w ła d z y z n a la z ł s ię r ó w n ie ż b y ł y w i c e p r e z y d e n t i p r z e w o d n ic z ą c y R a d y M ie j s k i e j K a z im ie r z B a r tk o w ia k. W y s ta w iło go s t o w a r z y s z e n ie W sp ó ln y B y to m, k tó r e je s z c z e n ie d a w n o w s p ó łrz ą d z iło n aszy m m ia ste m. K a n d y d u ją te ż Tomasz C hojnack i (z listy k o m ite tu P ro je k tb y to m.p l) o ra z J a cek Laburda r e p r e z e n tu j ą c y R u c h A u to n o m ii Ś l ą s k a. D z ie s i ę ć o s ó b, d z ie s ię ć ró ż n y c h s p o jrz e ń n a m ia s to i p la n ó w je g o n ap raw y. O ni p r o p o n u ją, my w y b ieram y. N ie m a r a c z e j s z a n s n a to, by w sz y stk o r o z s tr z y g n ę ło s i ę za p ie rw s z y m ra z e m. 30 w r z e ś n ia n a jp e w n ie j c z e k a n a s d ru g a t u r a w y b o ró w p r e z y d e n c k i c h z u d z ia łe m d w ó c h n a jle p s z y c h k a n d y d a tó w. O 25 m ie js c w b y to m sk iej R a d z ie M ie jsk ie j u b ie g a ją s ię 442 osoby. K o n k u r e n c ja j e s t z a te m s p o r a, n a j e d n o m ie js c e p rz y p a d a n ie m a l 18 c h ę tn y c h. N a j s ta rs z y z k a n d y d a tó w sk o ń c z y ł 79 la t, n a jm ło d s i m a ją le d w ie 19. B y to m p o d z ie lo n o n a p ię ć o k ręg ó w w yborczych, w k ażdym z n ic h do w z ię c ia je s t p ię ć m a n datów. G ło su jem y w 88 zw ykłych i 10 zam k n ię ty c h o b w o d ach wy b orczych. S ie d z ib ę k o m isji z n a j d ziem y w ty m sam ym m iejscu, co p o d czas re f e r e n d u m i o s ta tn ic h w yborów. Od te j re g u ły s ą w y jąt ki. N a p rz y k ła d b y to m ia n ie s p e ł n ia ją c y d o tą d sw ój o b o w ią z e k o b y w a te ls k i w g m a c h u T e c h n i k u m n r 4 ty m ra z e m m u s z ą o d w ied zić s ą s ie d n ie G im n a z ju m n r 2. L o k a le w y borcze b ę d ą czynne o d g o d zin y 8 do 22. K o n ie c z n ie tr z e b a w ziąć ze so b ą d o k u m e n t to żsam o ści. TOM ASZ NOWAK

3 Reklama ŻYCIE BYTOMSKIE 3 PRZYJAZNY BYTOM JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Nie obiecujem y gruszek na wierzbie, ale proponujem y wyłącznie realne rozwiązania dla konkretnych bytomskich problem ów, czyli pom ysły na rozwój miasta i poprawę komfortu życia, które m o żem y zrealizować w krótkim czasie O trwającej kampanii i programie wyborczym komitetu Bytom Przyjazne Miasto rozmawiamy z Mariuszem Wołoszem, bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Bytomia. Bytom Przyjazne Miasto zdecydowało się na nietypowa, ale - jak prognozują wyniki prawyborów - skuteczna kampanie, której centralnym punktem stała się rodzina. Skad ten pomysł? Rodzina jest osią funkcjonowania każdego miasta. Dla stowarzyszenia BPM bytomskie rodziny od zawsze były centralną wartością. Wiem, że jeśli bytomskie małżeństwa będą miały stabilną pracę, własne mieszkania i zaplecze w postaci dobrze funkcjonujących żłobków, przedszkoli i szkół, to zdecydują się na dzieci. Jeżeli dodatkowo, miasto zaoferuje im szereg przyjaznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, to poprzez wspólne bycie ze sobą i aktywne spędzanie czasu wolnego, dzieci będą się prawidłowo rozwijać, by w przyszłości założyć własne, zdrowe rodziny. Rodzina jest więc najważniejsza dla Bytomia, to od niej zależy przyszłość miasta. Jeśli filozofia Przyjaznego Miasta przebija się do bytomian, to znaczy, że nasze działania, nasza kampania jest skuteczna. To także znak, że dysponujemy kompetentnym zapleczem i wyraz tego, że jesteśmy gotowi, aby wziąć pełną odpowiedzialność za Bytom. Politycy czesto powtarzają, że cztery lata to za mało, aby wprowadzić w życie wszystkie zaplanowane działania, a co dopiero dwa, które w perspektywie bedą mieli nowo wybrani Prezydent i Rada Miejska. Dlatego nie obiecujemy gruszek na wierzbie, ale proponujemy wyłącznie realne rozwiązania dla konkretnych bytomskich problemów, czyli pomysły na rozwój miasta i poprawę komfortu życia, które możemy zrealizować w krótkim czasie. Oczywiście, są one w pełni spójne z filozofią Przyjaznego Miasta i każdy z filarów naszego programu wyborczego można dalej rozwijać. Przez półtora roku miał pan już okazje współrządzić Bytomiem. Czy może pan wyliczyć rzeczy, które udało się panu zrobić w tak krótkim czasie? Oczywiście! Do moich największych sukcesów zaliczam doprowadzenie do zakończenia remontu basenu krytego i wyremontowanie basenu odkrytego, a także likwidację zalewisk, które uprzykrzały życie kierowcom, działkowcom i budowniczym obwodnicy bytomskiej. Pozyskaliśmy także środki na remont kolejnego skrzydła żłobka, aby znacznie zwiększyć liczbę miejsc dla najmłodszych bytomian i wybudowaliśmy nowe mieszkania. Słowem: robiliśmy wszystko, aby ludzie chcieli mieszkać i inwestować w Bytomiu oraz by przyjemnie im się tu żyło. Skoro o inwestorach mowa, to pańscy konkurenci w wyborach stawiają na pomysł utworzenia w Bytomiu strefy ekonomicznej, a pan nie. Dlaczego? Zdaniem części specjalistów, ten instrument makroekonomiczny nie będzie już przynosił aż takich korzyści. Oczywiście nie twierdzę, że istniejące od lat strefy nie zadziałały - wręcz przeciwnie! Jednak ten model nie sprawdzi się w przypadku rozwiązań, które zaczęlibyśmy wdrażać dziś, jutro, pojutrze. O strefie ekonomicznej w Bytomiu można było poważnie rozmawiać, ale w kadencji Janusza Paczochy, nie teraz. Dziś trzeba pracować nad rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Ulgi dla przedsiębiorców można wprowadzać w wielu różnych okolicznościach, np. zwalniając ich z czynszu, kiedy zdecydują się wyremontować zabytkowe budynki na cel lokali użytkowych. Moje rozwiązanie na już dla bytomskiej gospodarki jest proste - chcę, aby w Bytomiu pracowali bytomianie i by bytomskie instytucje i firmy wymieniały między sobą towary i usługi. Dodatkowo, wiem, jakie tereny, na jakich warunkach i którym inwestorom zaproponować, aby powiększyć grono przedsiębiorstw działających w Bytomiu i zatrudniających mieszkańców naszego miasta. Przy okazji, po raz kolejny chciałbym zdementować rozgłaszane przez nieprzychylnych mi ludzi kłamstwa, jakobym optował za likwidacją jedynej w Bytomiu kopalni - największego pracodawcy w mieście. Kopalnia nie jest problemem Bytomia? Problemem Bytomia są szkody górnicze, a nie kopalnia. Zamknięcie kopalni nie jest równoznaczne z likwidacją wszystkich szkód górniczych. Odpowiedzialne i kontrolowane wydobycia węgla jest w interesie nas wszystkich: górników, miasta, Skarbu Państwa i wszystkich poszkodowanych przez dotychczasową działalność kopalni. Dopóki istnieje KWK Bobrek-Centrum, dopóty ludzie ci będą mieli z kim rozmawiać o zadośćuczynieniu doznanym krzywdom. Z OSTATNIEJ CHWILI Mariusz Wołosz po raz kolejny popisał się skutecznością. Działając w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, doprowadził do podpisania kontraktów z Igorem Zacharkmem i Wiaczesławem Bykowem, którzy zostali nowymi trenerami polskiej reprezentacji hokejowej. To tak, jakby naszych piłkarzy zaczęli trenować Jose Mourinho i Guus Hiddink. T wielki sukces PZHL! Mariusz Wołosz w II turze! Zarówno w sierpniowych prawyborach Internautów zorganizowanych przez Dziennik Zachodni, jak i w tradycyjnych prawyborach, które odbyły się na bytomskim Rynku pod marką tej największej na śląsku niezależnej gazety, Mariusz Wołosz zdobył drugi wynik w mieście. - Druga pozycja przed zwieńczeniem kampanii - wyborami, wieszczy ogromne szanse na końcowy sukces, budząc w nas niespożyte siły i ogromną motywację - komentuje Mariusz Wołosz i jeszcze raz apeluje: - Drodzy Bytomianie, 16 września wybierzcie Bytom Przyjazne Miasto. To się uda! W ybory 16 w rześn ia co dziennie n o w e inform acje! Nakarmią dzieci zamiast stawiać billboardy! Mariusz Wołosz i Bytom Przyjazne Miasto postanowili nie brać udziału w rywalizacji billboardowej kandydatów w bytomskich wyborach. Zamiast tego, lider BPM zadeklarował, że wykupi tysiąc obiadów dla najbiedniejszych dzieci z bytomskich szkół. L. J

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Napisali,, ^ do nas. Zadzwonili ilk a la t te m u n a ulicy P rzem ysłow ej ułożono nowy asfalt. D roga je s t n a p ra w d ę ła d n a. W lip cu na łu k u te j ulicy pom iędzy w jazd em do daw nych zak ładów m ięsnych a u lic ą S kłodow skiejc u rie od stro n y z ie le ń ca prow ad zo n o p ra c e ziem ne. O becnie w tym m iejscu a sfa lt p ęk a w p o p rz e k drogi. Tylko p a trz e ć w ięc, ja k p o ja w ią się ta m wyrwy. K Samo życie w g o d zin ac h nocnych i w czesn y m ran k ie m, a ta k ż e w ciągu d n ia. L o k ato rzy sk a rż ą się n a ciągły h u k i tu m an y k u rzu u n o szą c e się n a d naszym i do m am i. C ię żarów ki je ż d ż ą w d a l szym ciąg u z n a d m ie rn ą p rę d k o ś c ią i n ie m a ją z a b e z p ie c z e n ia w p o staci p la n d e k n a k o n te n e ra c h. N asze b u d y n ki są zabytkow e, w ięc pytam, kto p ozw ala, aby koło p o n a d 100-letnich domów, któ ry ch n ie rem o n to w a n o o d lat, p rz eje żd ż ały sa m o ch o dy ciężarow e. tra w n ik i, g a łęz ie d rzew - a le i ta k braw o za in te rw e n c ję m iasta. G dy by jeszcze wszyscy d b a li 0 te w sp ó ln e skraw k i z iele n i w n aszy m m ie ście, k tó re p rz e cie ż n ie ta k łatw o je s t stw orzyć 1 utrzym yw ać. ro b ią w ra ż en ie. W jeż d ża ją c w g ra n ic e a d m i n is tra c y jn e Z ab rza za raz w id ać p o g o rszen ie się ja k o śc i drogi. N a sam ej o bw odnicy s u p e r zrobiony je s t w ia d u k t z ledow ym i św ia te łk a mi o d d z iela ją c y m i p o szczególne pasy. laczego n ik t n ie p o w y cin a suchych oro w isk o tra m w a ju i ch o ry ch d rz e w ro s n ą lin ii 38 n a u licy P ie cych w zdłuż u licy Suk a rsk ie j w yg ląd a fa ta l c h o g ó rsk iej w ta m te j nie. Z a m ia st w całości szym lesie. W m ie ście wyłożyć je k o stk ą b r u ochoczo śc in a się to p o kow ą, je d y n ie z e tk n ię le, n a to m ia s t pow ygi c ia sam ych szyn z a s n an y ch i ch o ry ch kasz fa lte m u m o cn io n o k a tan o w có w n ik t ta m n ie m ie n ia m i. J a k n a zabyt kow ą lin ię coś tak ieg o e ste m w strz ą śn ię ta je s t n ied o p u sz c z aln e. tym, co w a n d a le uczy m iniony p o n ie N ie w sp o m n ę o tym, że n ili n a naszych c m e n ta d z ia łe k w ieczo rem p rz e je c h a n ie po czymś bloku przy ulicy rzach. T rz e b a być w yzu p rz ejeżd żałem pod w ia ta k im sa m o c h o d e m n ie F eliń sk ie g o 131 od t ą z w szystkiego b e stią, d u k te m pom iędzy u lic ą należy do p rzy jem n o ści. w ielu la t n ie m alo w a by d o p u śc ić się d e w a Z ab rzań sk ą a K aro la no k latk i schodow ej. sta c ji grobów przodków. M iarki. W pow ietrzu rz e cz y ta łem a rty k u ł W ielka w ięc b yła n asza N ie dość, że groby n a u n o sił się ta k intensyw p o św ięco n y k a szta rad o ść, k ied y n a m ie j naszych n e k ro p o lia c h ny o d ó r fekalii, jakiego now com z jad a n y m r e scu p o ja w iła się e k ip a s ą re g u la rn ie o k ra d a chyba nigdy n ie czułem. g u la rn ie od k ilk u n a stu m alarzy. Z aszpachlone, to te ra z doszły je s z S m ród był w yczuwalny la t p rzez g ą sie n ic e szrow ali d ziu ry w śc ian ach cze d e w a sta c je. M am n aw et w okolicach ulicy tów ka. Może w c e n tru m i gdzieś zn ik n ęli, pozo n a d z ie ję, że p o lic ja n c i Wyczółkowskiego. N ie m ia sta d rz e w a zaszcze sta w ia ją c b a ła g a n i za z ła p ią tych b an d y tó w je s te m w sta n ie zrozu piono, je d n a k w d z ie l c h la p a n e schody. T eraz i z o sta n ą o n i so lid n ie m ieć, ja k now oczesny n icac h je s t in aczej. N a cały te n kurz d o sta je u k a ra n i. M nie n a myśl ponoć w B ytom iu system sk ra ju o s ie d la G e n e ra się do naszych m iesz p rz y ch o d zą n ie ste ty o d p ro w a d z a n ia ścieków ła Je rz e g o Z iętk a ro śn ie kań. k ary w y łączn ie ro d e m do oczyszczalni przy u li sz p a le r tych p ięk n y ch ze śred n io w ie c za. cy S ikorskiego m oże ta k d rzew i n ie s te ty są o n e iedzion y ciek a w o działać. P ozostaje m i tyl m ocno zaatak o w a n e śc ią tu ż po o tw ar iągle słyszę o s ta r ko w spółczuć m ieszkań przez szkodniki. W p o ciu o statn ieg o o d c in k a szych k o b ie ta ch, com okolicznych domów. d o b n y m s ta n ie są le c i O bw odnicy P ó łn o cn ej, k tó re są n a p a d a n ie n a w e k asztan o w ce ro s n ą w y b rałem się ta m n a u lic a c h. S p raw cy p o d iedy z o sta n ie w re sz ce w zdłuż u licy S uchop rzejażd żk ę, chcąc d o b ie g a ją do n ic h i zryw a cie o tw a rta u lic a g ó rskiej. trz e ć do C e n tru m H a n j ą n a jc z ę śc ie j złote ła ń C elna. N a jp ie rw b yła dlow ego M-1 w Z abrzu. cuszki z szyi. S zczerze z a m k n ię ta z pow odu a ulicy K orfantego, Z p o g ran icza R a d z io n m ów iąc n ie w iem, czy budow y au to strad y, tu ż przy skrzyżow a kow a tr a s ę p o k o n u je m a m ta k ic h osób żało a te ra z je j w ylot d o u li n iu z u lic ą K rakow ską, się rzeczyw iście szybko, w ać, czy też p ię tn o w a ć cy S trzelcó w B ytom z n a jd u je się sk arp a. je d n a k uw ażam, że po ich bezm yślność. S ko skich je s t całk o w icie Od kilku tygodni n ik t je d n y m p a sie ru c h u na ro w iad o m o, że g ra s u ją rozkopany,. M a ta m być ta m n ie s p rz ą ta śm ie now ym o d c in k u to ja k c h u lig a n i, po co ta k ie p onoć ro n d o i do d ro g o ci i m iejsc e to zaczyna n a w sp ó łczesn e s ta n osoby, często m a jąc e wców n ie m am p re te n p rzy p o m in ać wysypisko. d a rd y stanow czo za p ro b lem y ze sp raw sji. L iczę tylko, że się J e s t to c e n tru m m ia m ało. Tym b a rd z ie j że nym p o ru s z a n ie m się, p o sp ieszą. sta, w ięc b a ła g a n w idzi k a p ita ln ie poszerzono o b w iesz a ją się złotem. spo ro osób. Z g łaszałem o d c in e k drogi krajow ej, P ro w o k u ją je d y n ie zło a k iś czas te m u sp o ro te n p ro b le m p rz e c h o czyli a le i J e z io ra ń s k ie d ziei, którzy p o czy n ają się m ów iło o m o d e r dzącym w p o b liżu stra ż go w re jo n ie P le ja d y. so b ie coraz zuchw ałej. n iz a c ji ta rg o w isk a przy n ik o m m iejskim, je d n a k O b aw iam się, że po wy u licy Szym ały w R a ja k d otychczas nic się b u d o w a n iu zjazdu z a u ied aw n o o p isy w a li dzio n k o w ie. Jeg o n a ta m n ie zm ieniło. to s tra d y w ielu k iero w ście p ań stw o d z ia w ie rz c h n ia m ia ła być ców d la oszczędności, ła n ia w a n d a li w P a rk u u tw a rd z o n a, a te r e n e ste m ciekawy, czy by n ie p ła c ić za p rz e M ickiew icza - n a te r e zadaszony. T ym czasem któryś z k an d y d ató w ja z d A-1, b ę d z ie p ch ać n ie zrew italizow anym. n a d a l h a n d lu je się ta m n a p re z y d e n ta z a d e k la się do B ytom ia i obw od W ygląda n a to, że szko ja k p rz e d laty. K ied y ro w ał lik w id a c ję strefy n ic a się zatka. dy zostały ju ż u s u n ię te je s t ła d n a pogoda, n ie p ła tn e g o p ark o w a n ia. - ław k i tra fiły n a sw o m a z ty m problem ów. Stw orzono j ą p o n o ć po ako m ieszkańcy n a je p ie rw o tn e m iejsce, G orzej je s t p o d czas to, aby zw iększyć ro ta szego m ałego o sie ko stk a b ru k o w a zo stała pluchy. cję sam o ch o d ó w s ta ją d la p rag n iem y zw rócić u z u p e łn io n a. N a w e t cych w c e n tru m, w celu uw ag ę n a sam ochody szkody w yw ołane przez ilka d n i te m u m ia w iększej ilości m iejsc cięż aro w e p rz e je ż d ż a gw ałto w n e o p ad y d e sz łe m ok azję p rz e parkingow ych. T ym cza ją c e przez u lice: K olo czu - wyrwy w a le jc e je c h a ć się po n aszej se m ta k się n ie stało, n ia Z ygm unt i K olonia - zostały u z u p e łn io n e, O bw odnicy P ó łn o cn ej, a s tre fa je s t k o lejn y m Z gorzelec o raz o sta t p o d o b n ie ja k u bytki a n a s tę p n ie po o d n o sp o so b e m d o je n ia k ie n io przez m a łą uliczkę w n a w ie rz c h n i p o zo sta w ionym frag m e n c ie row ców w c e lu u z u p e ł p rz e d ul. K o lo n ia Zgo łych ścieżek. P rz y d a ła a le i Je z io rań sk ie g o. n ia n ia d z iu ry w b u d ż e rzelec. R u ch pojazdów by się m oże n ie c o w ięk N ow a część, a szcze cie m iasta. ozckie.pf odbyw a się zarów no sza d b a ło ść o z ie le ń g ó ln ie Je z io ra ń sk ie g o J D T W W O <s> P W C K TOM ASZ NOW AK to m a sz.n o w a z y c ie b y to m s k ie.p l N J N J J K OD t í 8 ' INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO P rz e d tygodniem zadaliśm y py ta n ie ja k n a jb a r d z ie j n a czasie. S p ra w d z a liśm y m ia n o w ic ie, ile p ieniędzy w ydają państw o n a wy p ra w k ę s z k o ln ą sw o jeg o d z ie c ka. N ieco p o n ad 10 p ro c e n t osób stw ierdziło, że n a zakup zeszytów, książek, k re d e k, m azaków i w ie lu innych n ie z b ę d n y c h w szkole rzeczy w ystarcza im m niej, niż 200 złotych. P o n ad 34 proc. stw ierd zi ło n atom iast, że trz e b a wyłożyć od 200 do 500 zł. N ajw ięk sza g ru p a, bo p o n a d 55 p ro c. in te rn a u tó w, p o trz e b u je n a szkolną w ypraw kę p o n a d pół ty s ią c a złotych. W te j o s ta tn ie j k w o cie n ie m a ż a d n e j przesady. Dość pow iedzieć, że sam ty lk o k o m p le t p o d rę c z n ik ó w do czw artej klasy kosztuje p o n ad 400 zł. A g d z ie re s z ta? Co c ie k a w e, u c z e stn ic y n a sz e j so n d y n ie m a l w stu p ro centach byli zgodni w jed - Ile wydajesz na rzeczy dla dziecka związane z rozpoczęciem roku szkolnego? do 200 zł % n zł % powyżej 500 zł % nym: ceny artykułów szkolnych są zdecydow anie zbyt wysokie. - Żeby zaopatrzyć dziecko w e wszystko, co m u potrzebne i spełnić jego m arze n ia o rzeczach ła d n ych oraz kolo rowych, trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. W iększość lu d zi to zrobi, czasem n a w et biorąc wcześniej spe cjalny kredyt - przekonyw ał je d e n z naszych czytelników. W tym tygodniu porozm aw iajm y o tym, ja k ie nad zieje i oczekiw ana n io s ą z so b ą z a p la n o w a n e n a 16 w rześn ia p rzed term in o w e wybory sa m o rz ą d o w e w B ytom iu. C h ce my w iedzieć, czy w ierzą państw o, iż d zięki nim, d zięki zm ianom n a najw ażniejszych stanow iskach sy tu a c ja gospodarcza naszego m iasta p o p raw i się w ciągu najbliższych dw óch lat, a w ięc p rzed kolejnym i w yboram i? Czy w ierzą państw o, że będziem y m ieli powody do radości? A może w ręcz przeciw nie, b ra k już w am nad ziei n a lepsze ju tro i spo d ziew acie się raczej p o g o rszen ia losu m iasta oraz swego? Glosujemy ja k zwykle n a stro n ie skie.pl Czekamy też na telefony, listy oraz e-m aile. G orąco zachęca my do w ypow iadania się. C z w a r te p r a w y b o r y Ż y c ia B y to m s k ie g o za n a m i. Co z n ic h w y n ik a p r z e d p ra w d z iw y m g ło s o w a n ie m z a p la n o w a n y m n a 16 w r z e ś n i a? P a m ię ta ją c, że p ra w y b o ry to j e d y n i e z a b a w a, t r z e b a s t w i e r d z ić, że s z y k u je s i ę n a m w y ró w n a n y i z a p e w n e o s try bó j o s ta n o w is k o p re z y d e n ta B y to m ia. D a m i a n B a r t y l a w y g r a ł w p r a w d z i e d o ść p e w n ie, le c z n ie m ia ł aż t a k d o b re g o w y n i k u, j a k p r z e d d w o m a laty, gdy ta k ż e tr iu m fo w a ł. P rz y o k a z ji m a m y n ie z b y t d o b r ą w ia d o m o ś ć d la p r z e s ą d n y c h z w o le n n ik ó w s z e fa B y to m s k ie j I n i c ja ty w y S p o łe c z n e j. J e s t co ś ta k ie g o, j a k k lą tw a p ra w y b o ró w. J e s z c z e n ig d y ic h z w y c ię z c a n ie zo s ta w a ł p o te m p r e z y d e n te m m ia s ta, c h o ć zaw sze d o s ta w a ł s ię d o d r u g i e j tu ry. Czy B a r ty la p r z e rw ie tę s e r ię? D ru g ie m ie js c e J a n u s z a P a c z o c h y z a s k a k u je. L id e r P o r o z u m ie n ia d la B y to m ia p ra c o w ic ie wy c h o d z ił j e s o b ie s a m o d z ie ln ie, n a m a w ia ją c byto m ia n d o g ło s o w a n ia n a s ie b ie. Czy w n a jb liż s z ą n ie d z i e lę, k ie d y ju ż n ie w o ln o b ę d z ie a g ito w a ć, ta k ż e u z b ie r a t a k w y so k ie p o p a r c i e, by w e jś ć do d r u g i e j tu r y? J o a n n a K o c h -K u b a s n a t r z e c i m m i e js c u to ju ż z a s k o c z e n ie w ie lk ie g o k a li b r u. Czy d o s z ło b y d o n ie g o, g d y b y g o sz c z ą c y n a p r a w y b o ra c h p o s ło w ie i d z ia ła c z e R u c h u P a li k o ta m i e li p ro b le m y z li c z e n ie m d o je d n e g o? P r z e k o n a m y s ię 16 w rz e ś n ia. M a riu s z W ołosz, W o jc ie c h S z a r a m a i H a l i n a B ie d a u z y s k a li n ie m a l i d e n ty c z n e p o p a r c ie. N ie m a l id e n ty c z n ie n is k ie j a k n a p r z e d w y b o r c z e s z a c u n k i. Czy m a j ą p o w o d y d o n ie p o k o ju p r z e d p r a w d z iw ą w e ry fik a c ją, czy te ż p o p r o s tu za s ła b o p rz y ło ż y li s ię d o p ra w y b o ró w? W ynik A r tu r a K o m o ra n ie z a s k a k u je. T a k sa m o, j a k T o m a sz a C h o jn a c k ie g o. J a c e k L a b u r d a i K a z im ie rz B a r tk o w ia k te ż n ie p o w in n i być z a sk o c z e n i. Z w ła sz c z a te n d r u g i, s k o ro n ie p o ja w ił s ię n a D w o rc o w e j, a je g o k o m ite t n ie m ia ł n a w e t sw eg o s ta n o w is k a. Z a b a w a s ię sk o ń c z y ła. T e ra z b ę d z ie ju ż ty lk o p o w a ż n ie. Czy p r z e d t e r m in o w e w y b o ry s a m o rz ą d o w e p o tw ie r d z ą to, co s ta ło s ię p o d c z a s r e f e r e n d u m, czy te ż o d w ró c ą je g o e fe k ty? O d p o w ied ź n a to b a r d z o in t e r e s u j ą c e p y ta n ie j e s t w r ę k a c h b y to m ia n. N a m a w ia m d o g ło s o w a n ia. P rz y z n a m, że do te j p o ry n ie w ie m, n a kogo z a g ło s u ję 16 w r z e ś n ia - w p ie r w s z e j tu r z e w yb o ró w p r e z y d e n ta B y to m ia. R o z w a ż a łe m c z te ry k a n d y d a tu ry, po n a m y ś le p o z o s ta łe m n ie z d e c y d o w a n y p o m ię d z y d w o m a. To s y tu a c ja n ie z w y k ła - ci, k tó rzy m n ie z n a ją, w ie d z ą, że w p o g lą d a c h p o lity c z n y ch j e s t e m z d e c y d o w a n y i zazw y czaj n ie m a m w ą tp liw o ś c i, kogo p o p rz e ć. N ie ste ty, m o je o b e c n e ro z te rk i n ie w y n ik a ją b y n a jm n ie j z fa k tu, iż m am y w B y to m iu c z te re c h b a rd z o d o b ry c h k a n d y d a tó w n a p r e z y d e n ta m ia s ta. R a c z e j m am y k a n d y d a tó w o b a rc z o n y c h w a d a m i, z k tó ry c h t r u d n o j e s t w y b ra ć te g o, kto m a n a jm n ie j w ad. A w ady te to: a lb o p ro g ra m y w y b o rcze zło żo n e z fra z e só w i m rz o n e k, a lb o c ią g n ię c ie n a sw o ich lis ta c h s k o m p ro m ito w an y c h i n ie k o m p e te n tn y c h k a n d y d a tó w, a lb o i je d n o, i d ru g ie. A lbo b r a k w o li zw y c ię stw a, a lb o b r a k z a p le c z a k a d ro w e g o - a lb o i je d n o, i d ru g ie. P rz y z n a m, że w o la łb y m, ab y ju ż b y ła d r u g a t u r a w yborów. M ając ty lk o d w ie k a n d y d a tu r y - ła tw ie j m ó g łb y m d o k o n a ć w y b o ru. J e ż e l i k to ś p y ta m n ie, n a kogo w a rto g ło so w ać - p ie r w s z a o d p o w ie d ź, j a k a c iś n ie m i s ię n a u s ta, b rz m i: z r ę k ą n a s e r c u m ogę p o w ie d z ie ć, n a kogo n ie n a le ż y g ło so w ać. Z p o z y ty w n ą r e k o m e n d a c ją j e s t z n a c z n ie tr u d n ie j. To ta k ż e z a s łu g a o d w o ła n eg o p re z y d e n ta P io t r a K oja. Być m o że n a jg o r s z ą rz e c z ą, ja k ie j z d o ła ł o n d o k o n a ć, j e s t p o z b a w ie n ie m ie sz k a ń c ó w B y to m ia n a d z ie i n a to, że k to k o lw ie k m o że to m ia s to p o z y ty w n ie z m ie n ić. 6 la t te m u z p e łn y m p r z e k o n a n ie m n a m a w ia łe m z n a jo m y c h d o g ło s o w a n ia n a K o ja. P o te m z p r z e r a ż e n i e m o b s e rw o w a łe m, ja k szybko z m ie n ia ł s ię o n w m a łe g o m ie js k ie g o d u c e z k la p k a m i n a o c z a c h. Po ta k im d o ś w ia d c z e n iu b o ję s ię ju ż w k im k o lw ie k p o k ła d a ć n a d z ie je. 16 w r z e ś n ia c z e k a m n ie tr u d n y w ybór. M ałe p o c ie s z e n ie, że w p o d o b n e j s y tu a c ji i ro z te r c e j e s t z a p e w n e ta k ż e w ie lu in n y c h b y to m ia n. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl O sta tn ie m ie s ią c e są c z a se m n a p ra w d ę d o b ry m i pozb aw io n y m w iększych kłopotów d la bytom skich u rz ę d n ik ó w. Z a m ia s t o d w o ła n y c h w r e f e r e n d u m i'* p r e z y d e n ta, tr z e c h je g o z a s tę p c ó w i 25 ra d n y c h c o m am y b o w ie m je d y n ie j e d n ą p a n ią k o m isarz. W ie le n ie c ie rp ią c y c h zw łoki i w ażn y ch s p ra w d a się w ięc z a ła tw ić n ie m a l o d rę k i, bez tr a c e n ia c z asu co n a o b ie g d o k u m e n tó w p o m ię d z y p o k o ja m i R a tu e sza i c z e k a n ia n a o p in ie o p ra c o w a n e p rz e z k o m i M s je R a d y M ie jsk ie j. - N iestety, po w yb o ra ch to się sk o ń c zy i zn o w u w p a d n ie m y w ko le in y b iu ro kra cji - p o d su m o w a ł z w y ra ź n y m ż a le m w g ło s ie j e d e n z g m in n y ch u rzęd n ik ó w. e

5 Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 5 Nie zabiorą nam muzeum! N areszcie sukces. M u zeum G órnoś l ą skie nie zniknie z Bytomia. Jak się nieoficjalnie d o w ie d z ie li śmy w najbliższym tygodniu m arszał ek w o je w ó d z tw a śl ą skiego Adam M atusie wicz ogłosi tę decyzję. ie rw sz e in fo rm a c je o możliw o ś ci o d e b r a n i a n a m z a słu ż o n e j i c ie s z ą c e j się u z n a n i e m p la c ó w k i p o ja w ił y s ię p rz e d p o n a d ro k ie m. W yszło w ó w czas n a jaw, że U rz ą d M a r s z a łk o w s k i W o je w ó d z tw a Ś lą sk ieg o p o p ro s ił d w ó ch n a u k o w ców o w y d a n ie o p in ii n a te m a t z a s a d n o ś c i p o łą c z e n ia b y to m sk ieg o M u z e u m G ó rn o ślą sk ie g o z k a to w ic k im M u z e u m Ś ląsk im. W sz y stk o o d b y ło b y s i ę w e d le s c e n a r iu s z a : n a jle p s z e i n a jb a r d z ie j w a rto ś c io w e zb io ry z B y to m ia p rz e n o s im y do b u d o w a n e j w ła ś n ie n o w ej sie d z ib y w K a to w ic a c h. M a o n a być o k a z a ła, a le b ra k u je je j e k sp o n ató w, k tó ry c h w B y to m iu m a m y p o d d o s t a t- P Muzeum Górnośląskie zostaje u nas! k iem. W ystarczy z e sta w ić liczby o k r e ś la ją c e w ie lk o ś ć z b io ró w : K a to w ic e - 80 ty się cy, B y to m p ó łto r a m ilio n a. O p in ie o b y d w u r e c e n z e n t ó w b y ły p o z y ty w n e, o p o w ie d z ie li s ię o n i za w y p ro w a d z e n ie m p la c ó w k i z n a sze g o m ia s ta. W w y w ia d z ie u d z i e l o n e m u n a s z e m u ty g o d n ik o w i w i c e m a r s z a łe k w o je w ó d z tw a ś l ą sk ieg o Jerzy G orzelik p rz e k o n y w ał, że p o łą c z e n ie p la c ó w e k je s t p rz e s ą d z o n e n a 80 p ro c e n t, a d o k o n a ć s ię o n o p o w in n o w ro k u Ż eby p o m y sł się z iśc ił, p o tr z e b n a b y ła u c h w a ła s e jm ik u ślą sk ie g o. G orzelik u z a s a d n ia ł: - O czyw iste sta je się, że m u s im y n a sze m u ze a zm o d ern izo w a ć. Po w in n iś m y te ż m ie ć św ia d o m o ść, że n ie m o ż e m y s p o d z ie w a ć się znaczącego zw iększen ia budżetów Spółdzielnia walczy z wykluczeniem Do pudła Wspólny projekt. Przedstawiciele spółdzielni działają cych w naszym mieście spotkali się na kolejnej konferencji zorganizowanej w ramach projektu Nasz Bytom". ego li d e r e m j e s t B y to m sk a S p ó łd z ie ln ia S o c ja ln a. P r o j e k t m a p rz y b liż y ć z a s a d y r z ą d z ą c e e k o n o m ią s p o ł e c z n ą i stw orzyć m ożliw ości w spółpracy p o m iędzy sp ó łd z ie ln ia m i, p rz e d się b io rs tw a m i o raz in sty tu cja m i. P rz y p o m n ijm y, że w lip c u d z ię ki n ie m u d o szło do z a in ic jo w a n ia p a r t n e r s t w a p o m ię d z y BSS a M ie jsk im O ś ro d k ie m P om o cy R o d z in ie. P r e z e s te j p ie rw s z e j L au ra K lek ock a o ra z d y r e k to r M O PR J a c e k K udzior p o d p is a li u m o w ę, n a m ocy k tó re j b ę d ą w sp ó ln ie p o m ag ali b e z ro b o tn y m i zagrożonym w y k lu czen iem sp o łecznym bytom ianom. P o ro zu m ie n ie o b o w iązu je do ro k u 2020, a le je ś li stro n y u z n a ją to za k o n iecz ne, to z o sta n ie p rzed łu żo n e. W m in io n y w to re k o d b y ła się k o le jn a k o n f e r e n c ja w ra m a c h w s p o m n ia n e g o p r o j e k tu. T y m ra z e m je j u c z estn icy sp o tk a li się w s ie d z ib ie P S S S p o łe m p rzy p la c u K o ś c iu s z k i. P rz y b y li by- J R E K L A M A to m scy sp ó łd zielcy, o b e c n a b y ła k o m isa rz H a lin a B ied a. Z a p r o szono też Henryka K lim ka z firm y K lim e x. N a p o d s ta w ie sw ych d o św ia d cz e ń o p o w ia d a ł o n o tym, ja k e k o n o m ia sp o łe c z n a ro zw ija się w p a ń stw a c h E u ro p y Z a ch o d n ie j, a ta k ż e ja k s p ó łd z ie ln ie so c ja ln e ra d z ą so b ie n a ta m te jszy m ry n k u. K lim e k w sk azał te ż t r u d ności, ja k ie n a p o ty k a ją osoby zaj m u ją c e się e k o n o m ią s p o łe c z n ą w P o ls c e. S a m i z a in te re s o w a n i zaś k ry ty k o w a li w ła d z e za zbyt m a łe ich z d a n ie m zaan g ażo w an ie w p o m a g a n ie im. T ak ie sta n o w i sko za n ie u z a sa d n io n e u z n a ła H a lin a B ie d a. P o tw ie rd z iła o n a, że zgodnie z w c z e śn ie jsz ą za p o w ie d z ią i o c z e k iw an iam i n a stro n ie in te rn e to w e j bytom skiego P o w ia tow ego U rz ę d u P ra c y p o ja w ią się z a k ła d k i d o ty c z ą c e d z ia ła ln o ś c i sp ó łd z ie ln i so cjaln y ch. K o le jn e s p o t k a n ie w r a m a c h p r o j e k tu N asz B ytom za p la n o w an o n a 25 w rz e śn ia. izo zamiast na ślub Ślubu nie będzie. Poszu kiwany przez policję 38-letni mieszkaniec Sosnowca będzie musiał przełożyć o rok swój ślub. W tym czasie będzie od obu m u ze ó w w p e rs p e k ty w ie n a j bliższych lat. M u sim y sobie radzić w ra m a c h śro d kó w, któ re m a m y. T u ta j ry s u je się je d n a ra c jo n a ln a ta k ty k a : k u m u lo w a n ie zasobów lu d z k ic h, j a k i m i d y s p o n u je m y w ty c h d w ó ch m u ze a c h oraz śro d ków. S tą d p o m y sł, żeby p o łą czyć d w ie in sty tu c je, k tó re w zn a czą cy sposób się d u b lu ją, ro zstrzyg n ą ć, któ re z działów m u ze a ln y c h zosta n ą p o m ieszc zo n e w K a to w ica ch, a k tó r e w B y to m iu i u n o w o c z e śn ia ć je, w sp ie ra ć m u ltim e d ia m i. U praszczając: ja k i m a sens istn ie n ie w d w ó ch są s ia d u ją c y c h m u zea ch d w ó ch d zia łó w archeologii albo d w ó ch d zia łó w e tn o g ra fii? C zy n ie j e s t r a c jo n a ln ie j z a i n w e sto w a ć w je d e n s iln y i n o w o czesn y d zia ł w k a żd e j z d ziedzin, k tó r y będzie n a ty le a tr a k c y jn y, że liczba zw ied za ją cych znacząco w zro śn ie? D o d a m, że za ło żen ia, ja k ie p r z y ję liś m y n a w stęp ie, są ta k ie : łą c ze n ie m u ze ó w n ie o zn a cza lik w id a c ji e ksp o zycji w B y to m iu i n ie p o cią g a za sobą zw o l n ie ń p ra c o w n ik ó w. O dziw o, o sp ra w ie n a początku n ie p o w ia d o m io n o o fic ja ln ie dy re k c ji M u zeu m G ó rn o ślą sk ie g o. Od ra zu też p o jaw iło się m nóstw o k o n tro w ersji. P rzeciw k o łąc z e n iu p lacó w ek op o w ie d z ia ł się ów cze sny p re z y d e n t Piotr Koj, gw ałtow n ie za p ro te sto w a ło T ow arzystw o M iłośników B y to m ia z jeg o p r e z e se m p ro fe so re m Janem D rabi ną n a czele. Żywo su g e s tie w ładz w o je w ó d z k ic h k o m e n to w a li też n a si czytelnicy. Wszyscy zgodnie tw ierd zili, że w yp ro w ad zen ie m u z e u m z B ytom ia b ę d z ie d la niego pow ażnym cio se m i przyczyni się do o b n iż e n ia ra n g i m iasta. Prof. D r a b in a w sk a z y w a ł z k o le i, że o p o łą c z e n iu in sty tu cji, a w ięc d e facto lik w id acji p laców ki w B yto m iu, m ów i się w ro k u s tu le c ia je j is tn ie n ia. N a szczęście neg aty w n y d la B y to m ia s c e n a riu s z n ie d o c z e k a się re a liz a c ji. J a k się d o w ie d z ie liśm y, w n a jb liż sz y m ty g o d n iu do M u zeu m G ó rn o ślą sk ie g o z a w ita m a r s z a łe k M a tu siew icz. B ę d z ie o n u c z e s tn ic z y ł w u ro c z y s to ś c i o tw a rc ia w y re m o n to w a n e j o s ta t n io s a li k o n c e rto w e j im. G rz e g o r z a G e rw a z e g o G o rc z y c k ie go. W je j tr a k c ie m a o g ło sić, iż w ła d z e w o jew ó d ztw a re z y g n u ją z p la n u p o łą c z e n ia p la c ó w e k. M u z e u m G ó r n o ś lą s k ie z o s ta je w ięc w B ytom iu. ton Szanowni czytelnicy! 16 września czekają nas przedtermi nowe wybory prezydenta Bytomia oraz Rady M iejskiej. Chcemy jak poczywał" za kratkami. - le tn i s o s n o w ic z a n in b y ł p o s z u k iw a n y p r z e z S ą d R e jo n o w y w K a to w ic a c h w c e lu o d b y c ia k a ry ro k u p o z b a w ie n ia w o ln o ści. W yrok ta k i w y m ie rz o n o m u za z n is z c z e n ie m ie n ia. M ężczy z n a j e d n a k s k u t e c z n ie u n ik a ł z a trz y m a n ia. W m in io n y m ty g o d n iu p o l i c ja n c i u z y s k a li in f o r m a c ję, że m ie s z k a n ie c S o s n o w c a z a m ie rz a zaw rz e ć w B y to m iu zw iązek m ałżeń sk i. W so b o tę p o czek ali n a n ieg o p rz e d U rz ę d e m S ta n u Cy w iln eg o i z a trz y m a li go w ch w ili, k ie d y p o ja w ił się, by s ta n ą ć n a ś lu b n y m k o b ie r c u. Z a m ia s t n a w e s e le so s n o w ic z a n in tr a f ił n a ty c h m ia s t d o p o lic y jn e g o a re s z tu. Eg. najszybciej, już na drugi dzień, po dać państwu ich wyniki. Napiszemy którzy kandydaci przeszli do ewen tualnej drugiej tury, podamy nazwi ska radnych. Żeby to było możliwe, musimy opóźnić druk naszej gazety. 17 września Życie Bytomskie tra fi do sprzedaży później niż zwykle. Prosimy o cierpliwość i zapraszamy do lektury. Redakcja O G Ł O S Z E N I E

6 6 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportowe 100 lat Silesii i Tempa Prymusi wystąp! Uroczystości w dzielnicach. W sobotę kluby z Miechowic oraz Stolarzowic świętowały swoje okrągłe" jubileusze. Odbyły się festyny. Zasłużonym wręczono odznaczenia. w ie lk ą p o m p ą S ile s ia Miec h o w ic e w e s e l i ł a s i ę ze 100-lecia. J a k P a n Bóg przy k azał n a jp ie rw c a łe tow arzystw o u d a ło s ię do k o ś c io ła Ś w ię te g o K rz y ż a n a m szę św. w in t e n c ji b yłych o ra z o b e c n y c h człon k ó w i sy m patyków k lu b u. N a s tę p n ie w SP 33 uroczyście podsum ow an o m in io n e d o k o n a n ia S ile sii, przy o k azji o d b ie ra ją c H o n o ro w e Od znaki P o dok ręgu Bytom. O trzym a li je : G rzegorz G adziński, F ra n c i szek K arch, A n d rzej K ołakow ski, G rzegorz K raw czyk, R o lan d Kusz, J ó z e f Ż u rek, L e o n a rd K lab is, T a d eu sz T ry m b u la k, Z en o n K ly ta, P a w eł W itajew sk i, H e n ry k W ar m uz, W łodzim ierz M ostek. F e sty n n a sta d io n ie przy D zier ż o n ia ro z p o c z ą ł się p iłk a r s k im m e c z e m P a rla m e n ta rz y ś c i k o n t r a P r z y ja c ie le S ile s ii. O p ró cz p o słó w n a S e jm R P w sk ła d a c h o b u zesp o łó w n ie b ra k ło in n y ch z n an y ch o so b isto śc i o ra z zaw o d ników. D ziała cze, p iłk a rz e i sym p aty cy S ile sii p o n o w n ie s p o tk a li się m n ie j o fic ja ln ie w s ą s ia d u ją c ej z fu tb o lo w y m b o is k ie m h a li s p o r to w e j S il e s i a C lu b T e n n is& S quash. T ym czasem, m im o k a p ry só w pogody, fe sty n ro z k rę c a ł s ię n a d o b re. N ie b ra k ło a tr a k c ji d la k a ż d e g o. B yło m n ó stw o s p o r tu, zab aw y d la d z ie c i i d o r o s ły c h, m u z y k i i ś p ie w u, n a w e t ry c e rs k ic h w alk. K to c h c ia ł, m ógł p rz e p łu k a ć g a rd ło i w ziąć coś n a ząb. M szą ś w ię t ą o d p r a w i a n ą n a b o is k u L ZS T e m p o p rz e z p r o b o szcza p a ra f ii C h ry stu sa K ró la ks. E u g e n iu s z a Kozoka, d z ie k a n a d e k a n a t u B y to m -M ie c h o w ic e, z a c z ę ła się o fic ja ln a część św ię to w a n ie 100-lecia k lu b u ze S tolarzow ic. N a s tę p n ie p rzy szed ł czas n a s k ła d a n ie życzeń. P o w in sz o w a n ia od p rz e d s ta w ic ie li w ładz m ia s ta, o rg a n iz a c ji p iłk a rs k ic h - P o d o k rę g u B y to m, Ś lą s k ie g o Z PN i P Z P N o raz Ś ląsk ieg o Wo jew ó d zk ie g o Z rz e sz e n ia L u d o w e Z e sp o łu S p o rto w e p rz y ją ł p re z e s T e m p a P a w e ł G rabow ski. O d zn ak am i LZS u h o n o ro w a n i z o sta li: R o zw ita B laszcz y k, D a r iu s z B la u t, W ilh e lm B ia ła s ik, J a n G olla, J a n u s z G olla, P a w e ł G rabow ski, H e rb e rt K om andzik, Z Podczas festynu na stadionie Silesii nie brakło uciech dla najmłodszych. Za wybitne osiągnięcia naukowe, ar tystyczne i sportowe nagrody prezy denta miasta otrzymali następujący bytomianie (ich klasy i szkoły odpo wiednie w momencie przyznania nagród): Gratulacje dla klubu na ręce prezesa Tempa Pawła Grabowskiego. B o le sła w K w io te k, H e n ry k K o z io ł, M a n fre d M e n d e l, H e n ry k N im p tsc h, M a rc in P ap ió re k, S te fa n S u sek, D a riu sz Szczesny, A n drzej L u b ich, A lojzy Makosz, W ło d zim ierz S nopkiew icz. N a to m ia st o d z n a k i P o d o k ręg u d o stali: M ich ał C isow ski, L eszek D u b k o w ie c k i, Z b ig n ie w G rzyb, H u b e r t G lo b isz, R o b e rt H u b e r, Zygfryd K rasn o w sk i, H u b e rt K rasn o w sk i, E d m u n d K u p id ło, W al d e m a r K u p id ło, J ó z e f K o m a n dzik, J ó z e f K aw czyk, P io tr M ajero w sk i, R a jm u d P ik s a, E d w a rd Tenis stołowy. Rozpoczynają się rozgrywki męskiej superligi. W ten poniedziałek 10 września miechowiczanie występują w Ostródzie. E S ilesią, m ając p u n k t straty do by to m sk ie j ekipy. O stró d zian k a p o k o n ała u sieb ie S ilesię 3:0. W d ru giej ru n d z ie nasz z esp ó ł w p e łn i zrew anżow ał się przeciw nikom. Ze sk ład ó w d ru ż y n p re z en to w a n y c h n a in tern eto w ej stro n ie Polskiego Związku T enisa Stołowego wynika, że w O stródy zab rak n ie podstaw o wych zaw odników z p o p rze d n ic h R a c k i, A d am W o ź n ic k i, R u d o lf W ienczek. W tr a k c ie mszy św. o ra z festy n u k o n c e rto w a ła o rk ie s tr a d ę ta. O dbył się m ecz tra m p k a rz y T em p a i R o d ła G ó rn ik i, w k tó r y m g o sp o d arz e o k az a li się g o ścin n i, u le g a ją c p rz y jezd n y m 1:2. A-klasow e sp o tk a n ie T em po - G ó rn ik B o b ro w n ik i Śl. z a k o ń c z y ło s ię b ezb ram k o w y m re m ise m. D oszło ró w n ie ż d o k o n fro n ta c ji d ru ż y n oldbojów ze S tolarzow ic i B rzezin Śl. N a k o n ie c d n ia b a w io n o się przy m uzyce z esp o łu A kcentis. ro z g ry w e k - Y an g Z h a n g a o ra z Szym ona M alick ieg o. N a to m ia st S ile s ię o p u ś c ił C h iń czy k a C h en Wang. P rzen ió sł się do b en iam in k a superligi KST E nerga-m anekin To ruń. Jeg o m iejsce w h ali przy Nickla zajął Czech J i r i V rablik. Wraz ze sw ym ro d a k ie m M a rtin e m Pav lic ą o raz Ja ro sła w e m T om ickim i G rzegorzem Iw a n iu k ie m tworzyć b ę d ą k w artet Silesii. Mecz O stróda - M iechow ice tra n sm itu je o godz. 20 TVP S port. W sob o tę 15 w rze śn ia nasz zespół z a p re ze n tu je się w roli gosp o d arza zawodów. Tego d n ia o godz. 16 p o d e jm ie UKTS Alfa R adzyń Podlaski. Basket pod Księżą Górą Sport w Radzionkowie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do oglądania me czów XVI edycji Pucharu Śląska w Koszykówce Mężczyzn. aw o d y z o s ta n ą r o z e g r a n e w dniach od 13 do 16 w rześnia w hali radzionkow skiego MOSiR-u. Do ryw alizacji w XVI P u ch a rze Śląska w Koszykówce Mężczyzn s ta n ą d ru g o lig o w e zespoły: UKS A lba Chorzów, GTK F lu o r Gliwice, MCKiS Term o-rex S.A. Jaw orzno, KKS M ickiewicz-romus Katowice, GKS Tychy oraz KS H aw ajskie Ko- Z ra d y c ja n a g ra d z a n ia przez do jazzowych standardów. Komisarz prezydenta Bytom ia uczniów B ieda głośno zastanaw iała się nad i studentów sięga 1997 roku. przyznawaniem w przyszłości czegoś W ówczas w p ły n ę ło 57 w niosków na wzór bytomskiego Oskara tym i u h o n o ro w a n o 28 osób. W 2008 uczniom i studentom, którzy pod u c h w a lo n e zo stały now e zasad y czas nauki zebrali najwięcej nagród. system u stypendialnego Młode Ta G ratulacje młodym, utalentow anym lenty oraz w yróżniania uczniów od bytom ianom, pobierającym wiedzę IV klasy szkół podstawowych wzwyż również poza naszym miastem, złoży i studentów za w ybitne osiągnięcia li także poseł Wojciech Szarama oraz n au k o w e, a rty sty cz n e, sportow e. p rzed staw iciel Ś ląskiego K u ra to D zieci z p o d staw ów ek o trzy m u ją rium Oświaty Mirosław Papiernik. nagrody rzeczowe, pozostałym przy W części arty sty cz n ej im prezy znaje się jed n o razow ą kwotą. N ie m ile d la u c h a i oka zaprezentow ali spełn a dw a m iesiące tem u kom isja się la u re a c i prezydenckiej n ag ro pod przew odnictw em H aliny Biedy, dy w raz ze sw ym i artystycznym i p ełn iącej funkcje organów m iasta p a rtn e ra m i. Ś p ie w a ła A d ria n n a Bytom, i w sk ład zie z p rzed staw i Jen d ro sz e k przy gitarow ym akom c iele m naszej red ak cji, w nikliw ie p an iam en cie W iesław a C iecieręgi. przyglądnęła się 126 w nioskom o na N a stę p n ie z w erw ą zatańczył d u e t grody, akceptując 80 z nich. Poza tym Szymon H arazim, K inga Salwik. Po przychyliła się do je d n e j z dw óch uroczystości przy poczęstunku roz propozycji przyznania stypendium. m aw iano o przeszłości, te ra ź n ie j N a g ro d y i sty p e n d iu m zostały szości oraz bieżących pro b lem ach w ręczone przez H alinę B iedę pod m ia sta i oświaty. P oniżej p re z e n czas uroczystości 3 w rześnia w auli tu jem y o trzy m an ą z R atu sza listę Państw ow ych Szkół B udow nictw a la u r e a tó w n a g ro d y p r e z y d e n ta - Zespołu Szkół. Salę szczelnie wy o raz sty p en d iu m M łode T alenty. pełnili laureaci oraz ich bliscy i wy Ze w zględu na szczupłość m iejsca chowawcy. O rkiestra pod dyrekcją n a łam ach w przedw yborczy czas, Paw ła Szczota w itając i żegnając ko skrótow o p o traktow aliśm y nazwy lejne grupy nagradzanej młodzieży, m acierzystych szkół uhonorow anej z gracją przechodziła od Katiuszy młodzieży. T Piłeczka w grze k stra k la s o w a d ru ż y n a By to m s k ie g o T o w a r z y s tw a T e n is a S to ło w eg o S ile s ia sta rtu je z now ym sp o n so rem w n a zw ie C arbo-k oks, dotychczas d o b rze znanym ze w sp ie ra n ia te n isa ziem nego. P oniedziałkow y ryw al, O stró d z ia n k a C o n d o h o te ls Morlin y O stró d a w zeszły m se z o n ie u p la so w a ł się tuż za 4. n a m ecie 81 wyróżnionych. Aula Budowlanki" pełna uczniów i studentów, ich rodziców oraz nauczycieli. Orkiestra tusz! Podziękowania, nagrody i gratulacje dla laureatów nagrody prezydenta i stypendium Młode Talenty". szule B ank Spółdzielczy Żory. Los połączył w gru p ie A A lbę Chorzów, MCKiS Jaw orzno i GKS Tychy. Pozo stałe drużyny tra fią do grupy B. T erm in arz tu rn ie ju : czw artek 13 w rześn ia godz G liw ice - Żory, godz. 19 C horzów - Tychy, p ią te k 14 w rześn ia godz Tychy - J a w orzno, godz. 19 K atow ice - Gliw i ce, sobota 15 w rześn ia godz K atow ice - Żory, godz. 19 Chorzów - Jaw orzno, n ie d z ie la 16 w rześn ia godz. 11 mecz o 5 m iejsce: 3. zespół grupy A - 3. zespół grupy B, godz mecz o 3. m iejsce: 2. d ru ży n a grupy A - 2. d ru ży n a grupy B, godz. 15 finał: 1. zespół grupy A - 1. zespół grupy B. T u rn iej o rg an izu ją Śląski Związek Koszykówki w K atow icach oraz MOSiR Radzionków. szkoły podstaw ow e - A nna Ada m ek VI kl. SP 45 Bytom, J u lia B it t n e r IV kl. S P 5 B ytom, M ic h a ł B u c h ta IV kl. SP M uzyczna By tom, Tomasz B u c h ta - VI kl. Mu zyczna Bytom, M ichał Jó zaf V kl. SP 45 Bytom, K rzysztof J u n g VI kl. SP 54 Bytom, M ichał K łosek VI kl. SP 45 Bytom, D orota Kołodziej V kl. SP 45 Bytom, B artło m iej K ubica V kl. SP 46 Bytom, K arol L ecybil VI kl. SP M uzyczna Bytom, W ikto ria M arcin ia k VI kl. SP 54 Bytom, W ojciech M arek IV kl. SP 51 Bytom, Radosław Paczyna V kl. SP 5 Bytom, K atarzyna Śliw ow ska VI kl. SP 54 Bytom, Zofia Tyczka IV kl. SP 32 ZSO 11 Bytom, g im n a zja - J a c e k B lady II I kl. G im 10 ZSO 11 Bytom, M arta Bociąga III kl. Gim. 1 Bytom, M aciej Borówka III kl. Gim. 5 ZSO 1 Bytom, K laud ia C h rap ek III kl. Gim. 3 ZSO 7 Bytom, N atalia C yrankow ska III kl. Gim. 7 Bytom, Szymon D yrała III kl. Gim. 10 ZSO 11 Bytom, M ichał G awor III kl. Gim. 7 Bytom, P io tr G azda III kl. Gim. 10 ZSO 11 By tom, K am il J a n a s III kl. P ubliczne Gim. K atolik Chorzów, K atarzyna K aczm arczyk III kl. Gim. Słow ac k i Chorzów, P io tr K o n arsk i I kl. Gim. D w ujęzyczne Chorzów, M a teusz K oźlik III kl. Gim. 7 Bytom, A nna K u śn ierz II kl. Gim. 7 Bytom, M arta L e m p a rt III kl. Gim. S p o r to w e 11 Z S S portow ych Chorzów, M aria Ł yn n ik III kl. Gim. 1 Bytom, M ateusz M arek II kl. Gim. 2 ZSO 6 Bytom, Ł ukasz M ark u sik III kl. Gim. 11 Bytom, Łukasz M azur II kl. Gim. 7 Bytom, Ja k u b M oroziński I kl. Gim. Muzyczna Bytom, Adam P ieczka III kl. Gim. 10 ZSO 11 By tom, B artosz Piskozub III kl. Gim. S połeczna Bytom, K aro lin a Rój III kl. Gim. 2 ZSO 6 Bytom, M ichał R utkow ski III kl. Gim. 2 ZSO 6 By tom, Łukasz S ch e ller III kl. Gim. 2 ZSO 6 Bytom, Przem ysław Słota II kl. Gim. 14 ZSO 5 Bytom, M ichał Sowa III kl. P u b lic z n e Gim. K a to lik Chorzów, B en iam in Stecuła III kl. P u b lic z n e Gim. K a to lik Chorzów, K am il S zk arad n ik II kl. Gim. 1 Bytom, P io tr Ścigała III kl. P ubliczne Gim. K atolik Chorzów, M arta Ś ru tw a II kl. Gim. 4 ZSO 3 Bytom, M onika Tw orek III kl. Gim. 7 Bytom, D aria T ym ann II kl. Gim. 15 Bytom, A le k sa n d ra W anat III kl. Gim. 10 ZSO 11 Bytom, K alin a Wenz III kl. Gim. 1 Bytom, M ateusz W łodarczyk III kl. Gim. 10 ZSO 11 Bytom, A r tu r W o jciechow ski III kl. Gim. M uzyczna Bytom, M ag d ale n a W oroniecka III kl. Gim. 1 Bytom, Ja k u b Zarzycki III kl. Gim. S alezjanie Zabrze, szkoły ponadgim nazjalne - P au lin a B istu ła III kl. Tech. 2 PSB-ZS Bytom, A leksandra Buczkowicz I kl. V LO ZSO 3 Bytom, Patrycja F lak u s II kl. N iepubliczne LO SMS PZPS Sosnow iec, S ebastian Gwóźdź I kl. V LO ZSO 3 Bytom, K am il H unger I kl. II LO Tarnow skie Góry, Paw eł Ja n ic k i IV kl. Tech. PSB-ZS Bytom, A drianna Jen d ro szek III kl. IV LO Bytom, D aw id J u n g III kl. I LO By tom, Sonia L niany II kl. V LO ZSO 3 Bytom, Sandra M aroń III kl. ZSZ 7 ZSU-R Bytom, A nna M iklaszew ska II kl. P ubliczne LO K atolik Cho rzów, B eata P acut I kl. V LO ZSO 3 Bytom, M onika Przybyłowicz III kl. VII LO ZSA-S Bytom, Przem ysław Sielańczyk III kl. I LO Słow acki Chorzów, M aria Sowa III kl. Publicz ne LO K atolik Chorzów, D orota Stańczyk II kl. IV LO Bytom, Tomasz Tokarski II kl. I LO Bytom, K arolina W akuła III kl. LO M istrzostw a Spor tow ego PZ 2 SOM SiT O św ięcim, Szymon W arwas I kl. II LO D w uję zyczne K atow ice, M ichał Wolny III kl. IV LO Bytom, szko ły w yższe - A n n a B a n a ś II r. A k ad em ia M uzyczna Łódź, Szy m on H arazim IV r. W ydział E lek tryczny P o lite c h n ik a Śl. G liw ice, A nna K ańtoch V r. Wydział L ek ar ski A kadem ia M edyczna Wrocław, K atarzyna Ł uczyńska III r. Wydział N au k o Ziem i Sosnow iec U niw er sytet Śl. K atow ice, A nna L em part I r. Wydział Inżynierii Środow iska i E nergetyki P o litech n ik a Śl. Gliwi ce, A gnieszka P u t II r. U niw ersytet Ekonom iczny K atow ice, U niw ersy te t Śl. K atow ice, Izabela W einhold III r. Wydział G órnictw a i Geologii P o litech n ik a Śl. Gliwice; stypendium prezydenta Bytomia Młode Talenty" dostała Joanna Ka sperczyk II kl. lic. Muzyczna" Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Katowice.

7 Życie sportowe Klęska przy Olimpijskiej Piłka nożna. Srogo się zawiódł, kto wierzył, że po pozyskaniu pięciu nowych zawodników Polonia przestanie przegrywać w pierwszej lidze. ydaw ać się m ogło, że po n ie n a jg o rsz y m p o je d y n ku z S a n d e c ją, w k tó ry m P o lo n ia s tr a c iła b ra m k ę w d o li czonym czasie o raz w yjazdow ym b ezbram kow ym re m isie z GKS Ty chy, w n a stę p n e j k o lejce p rz e rw a ny z o sta n ie c iąg m eczów bez zwy c ięstw a. P rz e d s p o tk a n ie m z tysz a n a m i n ie lic z n ą k a d rę p ie r w szo ligo w ego z e sp o łu u z u p e łn ili J a c e k B roniew icz i A rk ad iu sz Gę d łek. N a to m ia st p rz e d so b o tn im i z aw o d am i n a s ta d io n ie p rzy ul. O lim p ijsk ie j z M ie d z ią L e g n ic a n ie b ie sk o -c z e rw o n e b arw y p rzy b r a ł a tr ó jk a k o le jn y c h n ow y ch p iłk a rz y : lic z ą c y 27 la t T om asz G ó rkiew icz z P o d b e sk id z ia B ie l sko-b iała, 21-letni Tom asz K aczor z O rła B a lin o raz starszy od niego o ro k D aw id C em p a z C zarn y ch Ja sło. W z m o c n ie n ie s z e r e g ó w n ie w n io sło do gry d ru ży n y nicze g o d o b re g o. P rz e c iw M ied zi e k ip a tr e n e r a P io tra P ie rśc io n k a z a p re z en to w ała się fataln ie. P rzyjezd n i o d p ie rw s z e j m in u ty z e p c h n ę li g o sp o d a rz y do obrony. Do p rz e rw y p ro w ad zili 3:0. W d ru g ie j p o ło w ie zaw odów k o n tro lo w a li sy tu a c ję n a b o isk u, n ie p o zw alając P o lo n ii n a o d ro b ie n ie straty. N a sp o rto w ą ta n d e tę m eczu nało ży ła się f a ta ln a a u ra. W 83. m in u c ie s p o tk a n ia P io tr K u lp ak a zaliczył je d y n e c e ln e tr a f ie n ie d la m ie j scow ych, którzy u leg li 1:3 (0:3). 1 p u n k t zdobyty w s z e ś c iu p ie r w szoligow ych s p o tk a n ia n a jle p ie j o b ra z o w a ł m ożliw ości i o s ta tn ie m ie jsc e w ta b e li z esp o łu z O lim p ijsk ie j. Czy n ie p o ra n a te r a p ię w strz ą so w ą? W so b o tę 15 w rz e ś n ia P o lo n ia z m ierzy się w wy ja z d o w y m m ecz u z O k o cim sk im K lu b e m S p o rto w y m z B rz e s k a, ró w n ież p la s u ją c y m się w s tre fie sp ad kow ej. Co d ziało się w niższych ligach? N a d a l d o b rz e rad ziły so b ie Szom b ie rk i, s ta r tu ją c e w c z w a rte j li dze. B ezbram kow y rem is w w yjaz dow ych zaw odach z prow adzącym w ta b e li L o te m K o n o p isk a i le d w ie 1 pkt. straty do lid e ra u p e w n i ły p o d o p ieczn y ch tr e n e r a K rzysz to fa G ó reck i, że p o ra n a aw an s. W d ru g ie j g ru p ie okręgów ki ŁKS W Przeciw Miedzi Polonia rozegrała bodaj najsłabszy mecz tej jesieni. Ł a g ie w n ik i u le g ł P rz e m sz y S ie w ierz 0:3. M iły p re z e n t n a 100-lec ie k lu b u s p r a w iła k ib ic o m S i le s ia M ie c h o w ic e, w y s tę p u ją c a w c z w artej g ru p ie ligi o kręgow ej. D ru ży n a z D z ie rż o n ia ro zg ro m iła n a w y jeźd zie p la s u ją c e g o się n a 3. pozycji S o k o ła O rzech 4:1 (2:0). B ę d ą c a je d y n ą d ru ż y n ą w te jż e k la s ie rozgryw kow ej b ez p u n k tu P o lo n ia II w n ie d z ie lę p o d e jm o w ała MKS Zabrze-K ończyce. Z ko lei w A k la sie św ię tu jąc e 100-lecie T em po S to larzo w ice zrem isow ało z G ó rn ik ie m B o b ro w n ik i Śl. 0:0. R o z b ark w ygrał z O lim p ią B o ru szow ice 2:0. S p o tk a n ie C zarnych S u c h a G ó ra z A rk i B ożka zak o ń czyło s ię h o k e jo w y m w y n ik ie m 5:3. B -klasow y d e rb o w y p o je d y n e k N a d z ie ja B ytom - S ile s ia II M iech o w ice zo stał p rzeło żo n y n a 11 listo p a d a. Jaki koniec lata? Tenis ziemny. Graczy Górnika nosiło po świecie. Startowa li nie tylko w Europie. a u la K a n ia p o le c ia ł a z m ło d szą z sió str R ad w ań sk ic h, U rsz u lą do U zb ek i s ta n u n a t u r n i e j WTA (220 tys. e u ro ) T aszk ie n t O pen. T e n isistk a G ó rn ik a w y s ta r to w a ła w e lim i n a c ja c h. M ając d w a m ecz b o le w d r u g im s e c ie, j e d n a k u le g ła R o sja n c e J e k a te r in ie B yczkow ej 7:5, 6:7(4), 2:6. N a to m ia st M ateusz K ow alczyk w p a rz e z Tom aszem B e d n a rk ie m w y s tą p ili w g e n u e ń s k i m c h a lle n g e r z e. W p ie r w s z e j r u n d z ie p o k o n a li d u e t G u ido A n dreo zzi, R enzo O livo z A rgentyny 4:6, 6:3, 10:4. N a to m ia st w 1/4 fin a łu u le gli d e b lo w i A n d re a B asso W ło chy, S te p h a n e R o b e r t F r a n c j a 6:3, 4:6, 7:10. G rzegorz P a n fil n ie p r z e b r n ą ł k w a lifik a c ji do c h a lle n g e r a w B a n ja L u ce. P o k o n a ł Is m a ra G o rc icia z B ośni i H e rc e g ow iny 7:5, 7:5. P o te m p rz e g r a ł z N iem ce m S tevenem M oneke 2:6, 1:6. T y m czasem A g ata B o rg m a n i S o n ia G rzyw ocz p ró b o w a ły sił w z a w o d ach IT F ( I n te r n a tio n a l T e n n n is F e d e ra tio n ) w S ia u lia i czyli S zaw le n a Ż m udzi. O dpad ły po d ru g ie j ru n d z ie. P N ie m n ie j c ie k a w ie d ziało się w k ra ju. W d n ia c h o d 31 s ie rp n ia d o 2 w rz e ś n ia n a k o rta c h p rzy T a rn o g ó rs k ie j o d b y ł się tu r n ie j 16 k o b ie t i m ężczyzn. S p o śró d p rz e d sta w ic ieli g ospodarzy n a jle p iej w ypad li P rzem y sław F ilip ek, k tó ry w g ru p ie m ężczyzn u p la s o w ał się n a 3. pozycji o ra z A g ata B o rg m a n 2. i S o n ia G rzyw ocz 6. w g ro n ie k obiet. N ajw ię k szą n ie sp o d z ia n k ą tu r n ie j u I k a te g o r ii T o m a sz e w sk i C up w W arszaw ie sp ra w ił zaw o d n ik G ó rn ik a K aro l K raw czy ń sk i, s ta r tu ją c y z d z ik ą k a r t ą. P o k o n a ł o n w p ie r w s z e j r u n d z i e g ry p o je d y n c z e j ro z s ta w io n e g o z n u m e r e m 1 U k ra iń c a O le k sija K o lisn y k a 3:6, 6:3, 6:3. N a s tę p n ie w y g ra ł z M a te u sz e m L ip iń s k im 6:2, 6:1. W % fin a łu zw yciężył r e p re z e n tu ją c e g o S z w a jc a rię Yann a W ojcika 2:6, 6:3, 6:3. P o dczas p ó łfin a łu u le g ł K aro lo w i D usow i 3:6, 1:6. D o S u p e r m a s t e r s a n a jm ło d szy ch te n i s i s tó w (p o 8 n a j l e p szych w ro c z n ik a c h ) d o s ta li się W ojciech M arek i M aciej Z iom ber w śró d 12-latków, B e a ta Ś w ia tło ń Pojawienie się na boisku szaraka okazało się najzabawniejszym momentem sobotnich zawodów przy Olimpijskiej. Jednak w sen niku pędzący zając oznacza nagły strach... w g ru p ie 13-latek o raz M arcin Mol i W iktor R ad w an m iędzy 14-latkami. S o n ia Grzywocz zrezygnow ała z u d z ia łu w S u p e rm a s te rs ie, wy b ie r a ją c w sp ó ln y z A g a tą B orgm a n w yjazd n a L itw ę. T rw ały p rz y g o to w an ia do fin a łów D rużynow ych M istrzostw P ol ski sk rzató w, m ło d z ic z e k i m ło dzików o ra z ju n io r e k z u d z ia łe m z e s p o łó w G ó rn ik a. B y to m s k ie d ru ż y n y w y s tą p ią w s k ła d a c h : ju n io rk i - Ig a O drzyw ołek, A gata B orgm an, S o n ia Grzywocz i A lin a R obok, m ło d z ic y - M a rc in Mol, W iktor R ad w an, B artosz H a łu b ie c i Ł u k asz K o zie lsk i, m ło d ziczk i B e a ta Św iatło ń, K la ra S iłk a, M ar ta Ł u k aszew sk a i K a ro lin a Bogus, sk rzaty - W ojciech M arek, M aciej Z iom ber, J a n C h ra p is iń s k i i K a m il K olenda. Tego ro k u b y to m sk i k lu b zd o b y ł ju ż 5 m e d a li w d ru ż y n ó w c e. P o d c z a s h a lo w e g o s e z o n u ju n io rk i w yw alczyły złote m e d a le, m ężczyźni się g n ę li po sre b ro o raz skrzaty finiszow ały z brązem. N a to m ia st n a o tw arty ch k o rta c h m ężczyźni zo stali m istrz a m i P o l sk i o ra z k o b ie ty fin isz o w a ły n a 2. p o z y c ji.- N a si za w o d n icy u d o w a d n ia ją, n a co ich stać. Dlatego liczym y, że sponsorzy docenią do k o n a n ia k lu b u i w p rzy szły m ro ku sta n ą się jeszcze hojniejsi. Z a sta n a w ia ł się w ic e p re z e s ds. s p o r to w y ch G ó rn ik a B y to m D a riu s z Ł u k aszew sk i ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Gwiżdżę na rzeczywistość P o w ie m P a n u n a u c h o, P a n ie są s ie d z ie, że b r a k u je m i atm o sfe ry B ytom ia sp rz e d k ilk u d z ie s ię c iu lat. B y n ajm n iej n ie chodzi w yłącznie o to, że w raz z u p a d k ie m przem ysłu oraz o dpływ em w zaśw iaty lub d o innych k rajó w w iększości ów czesnych m ieszk ań ców m iasto w yciszyło się, z m a rn iało, ja k b y zap ad ło w le ta rg. N ie sły ch ać gw izdu k o p a lń w zyw ających n a szychtę a n i ś w is ta n ia kresow y ch lekkoduchów, w te n sposób w y rażający ch sw oje z a d o w o len ie z ży cia. M ów iąc k o lo k w ialn ie, n a ró d w sp ra w ie śp iew u i m uzyki sp u śc ił się n a e le k tro n ic z n e m e d ia, se rw u ją c e ta n d e tę, w ięc sa m też in te le k tu a ln ie p o d u p a d ł i d a ł się u b ezw łasn o w o ln ić. A d m in istracja państw ow a, drogi sąsiedzie, zaplano w ała i z żela zn ą k o nsekw encją, g o d n ą zdecydow anie w ażniejszych spraw, re a liz u je id eę obyw ateli ja k o ła będ zi niem ych. D latego b ra k u je śp iew u w szkołach. N ajw y raźn iej k rajo w a w ład za w yciągnęła od p o w ied n ie w nioski z czasów zaborów, o k u p a c ji i w czesnej PR L. Z rozum iała, że Polacy g ro źn iejsi s ta ją się śp ie w a ją c i ż a rtu ją c, niż w alcząc n a szab le i karabiny. M asowy śpiew tru d n o zagłuszyć. W spólny śp iew je d noczy, p o d n o si poziom ad ren alin y. D latego z p ie ś n ią n a u sta c h w ojsko ru szało do boju. Byw a je d n a k, że w p ro st odw rotnie, p io sen k a to n u je n ap ięcia. Tymcza se m już n ie słychać n iepijackiego, rodzinnego śpiew u sąsiad ó w zza ściany. K to jeszcze n u ci przy goleniu? Ś p iew ack a in d o le n c ja d a je się zauw ażyć w ko ściele i n a w eselach, n a w czasach i n a ra jd a c h - je ż e li ta k ie s ą jeszcze organizow ane. W ym ierają o sta tn ie turystyści-wędrowcy, będący żywym śp iew n ik iem chodzącym po g órach i d o lin ach. N a to m ia st n ie b ra k u je te le w i zyjnego p ia n ia, w k tó ry m p a n u je zasada: n aw et gdy n ie potrafisz, pch aj się n a afisz. P ow iem P an u n a ucho, szanow ny sąsiedzie, że także ta k zw ani p ro fesjo n aliśc i poszli n a łatw iznę. W swych te k s ta c h i kom pozycjach n ie w ychodzą poza czterow iersz n a poziom ie m niej rozw iniętego przed szk o la k a i p lim k a n ia w stylu wlazł k o tek. Słow a daw nych u tw orów n ie tylko Skaldów czy G rechuty, a le najzw y klejszych bigbitowców, ja k się drzew iej mówiło, w yda j ą się niczym strofy N o rw id a w obec tw órczości w ięk szości obecnych p io se n k a rsk ic h w ierszokletów. P oza ty m w te le w iz ji k ró lu je ta n ie c. Im b a rd z ie j udziw niony i w yuzdany, tym b a rd ziej żywiołowo, z eg z a lta c ją przyjm ow any. P am iętam, ja k bru k o w ce i in tern e to w e strony rozpisyw ały się i z lu b o ścią ukazyw a ły zdjęc ie skąpo przykrytej d o ln ej p a rtii pew nej te le w izyjnej gw iazdeczki w tan ec zn y m rozkroku. Podczas n ied aw n ej m iejsk iej uroczystości sa la w y p ełn io n a po brzegi osobam i w różnym w ieku bez n ad m iern eg o e n tu zjazm u p rz y jęła p ro fesjo n aln y po p is gitarow o-w ok alnego d u e tu w stylu poezji śp iew an ej. N a to m ia st zachw yciła się p re z e n ta c ją tan ec zn eg o d u etu. B ro ń B oże n ie tw ierd zę, że za n ic m am m istrzow sk ie ta n e c z n e wygibasy, których p ew n ie n ie nauczył bym się a n i p rz e d k ilk u d ziesięciu laty, a n i tym b a r dziej teraz. A le uw ażam, że m oda n a ów ta n ie c n a sta ła w yłącznie z pow odu ciągłego serw o w an ia w telew izji. N a m ałym e k ra n ie b ra k u je altern aty w y d la te j roz ryw ki. W szystkow iedzący zap ew n iają, że telew izy jn a p u b lik a o czek u je tylko ta ń c a, w y w n ę trz a n ia p rz e d ja k n a jlic z n ie js z ą w id o w n ią, ch am sk ieg o pokrzyki w a n ia p ro w a d z ą c y c h p ro g ra m y n a p rz e c iw n ik ó w ro zp an o szo n eg o u k ła d u o raz k a b a re tó w d rw iący ch p o d d y k ta n d o rząd zący ch. Z teg o m ożna by w y cią gnąć w niosek, że p rz e c ię tn y telew id z z czasów PR L był zd ecydow anie in telig en tn iejsz y od obecnego, bo o prócz rew ii, k o n certó w p o p u la rn y c h p io s e n k a re k i p ro p ag an d y su k cesu oczekiw ał tak że te a tr u n a p o ziom ie, film u am b itn iejszeg o niż D aleko od noszy o raz k a b a re tu Starszych P an ó w. N ie zam ie rz a m g en eralizo w ać, aby n ie n ara z ić się n a te n d e n c y jn o ść. W iem, że i te r a z n a k o n c e rta c h m uzyki pow ażnej, ak to rsk iej, jazzow ej i ludow ej sale n ie św iecą p ustkam i. N a d a l is tn ie ją am a to rsk ie chó ry i orkiestry. A le n ie w idać ich w p u b liczn ej te le w i zji. D latego o b e c n e u lic e w y d ają się zdecy d o w an ie b a rd z ie j cich e i sm u tn e, niż d aw n iej. N ie licząc m o m entów, gdy p rz e m ie rz a ją je p rzedm eczow e kaw al kady oraz gdy m ia sta te rro ry z o w a n e są d u d n ie n ie m z głośników sam ochodow ych, dom ow ych i festiw ali n a w olnym pow ietrzu. Z w łaszcza p re z y d e n t K atow ic c e lu je w p rzyzw alaniu n a ło m o t w c e n tru m i n a jego p e ry f e ria c h. P o d c z a s ta k ic h w ie lo g o d z in n y c h lu b w ielodniow ych kon certó w p tak i ze stra c h u zdychają w locie, a starszy m m ieszk ań co m w ydaje się, że znów fro n t się zbliża, w ięc trz e b a chow ać się we p iw n ic e. T eraz sp o n tan iczn e zbiorow e śpiew y słychać p ra w ie w yłącznie n a zaw odach sportow ych, pielgrzym kach o raz p o d czas piw nych karczm. To je d e n z sym boli naszych czasów. In n y m c h a ra k te ry s ty c z n y m p rz e ja w e m o b e c n e j rzeczyw istości sta je się zbiorow ość zahipnotyzow ana przez ek ran y telew izyjny i kom puterow y; o d b ie ra ją ca życie ja k telew izyjny se rial; g łu ch a n a arg u m en ty p ły n ące z innych źródeł; niby w yzw olona, w rzeczy w istości zniew olona; co najgorsze, przez to zniew o le n ie p o d a tn a n a m a n ip u la c ję p o lityczną, m o ra ln ą i finansow ą. D latego w szelkiej m aści d ra n io m przy chodzi ta k łatw o i bez obaw y żerow ać n a ludzkiej m a sie. W konsek w en cji o k azu je się, że p rz e c ię tn y P o lak znacznie częściej niż w p rzeszłości p rz e d szkodą i po szkodzie głupi. Wiadomości sportowe przygotow ał WITOLD BRANICKI w zydebytom skie.pl

8 8 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportowe Dwa tygodnie do meczu im j e d n a k d o te g o d o s z ł o, p i e r w s z o l i g o w y z e s p ó l T o w a rz y s tw a M ilo ś n ik ó w H o k e j a r o z e g r a ł k o le jn y s p a r in g. T ym ra z e m r y w a l e m b y t o m i a n b y ł O r li k O p o le. P o lo n ia z a p r e z e n to w a ła s ię r ó w n ie u d a n ie, j a k p o d c z a s o b s e r w o w a n e g o p r z e z n a s ty d z ie ń w c z e ś n ie j w K a to w ic a c h s p o tk a n ia z N a p r z o d e m Ja n ó w. N ie b ie s k o - c z e r w o n i p o k o n a li O r lik a 6:1 (1:1 2 :0 3:0). E g z a m in z lig o w e j s p r a w n o ś c i z d a ła k o l e j n a g r u p a k lu b o w y c h n a sto la tk ó w. B ra m k i d l a P o lo n ii z d o b y li: K ła c z y ń s k i 2, W ie c z o re k, S tę p ie ń, G a w lin a, B a jo n. B y to m sk ic h b a rw b r o n ili: B a rtło m ie j Szopa (w d ru g ie j p o ło w ie m ecz u Z b ign iew S zyd łow sk i) - A ndrzej B a n a sz c z a k, S e b a stia n O w cza r e k, S eb a stia n K ła c z y ń sk i, P a w e ł B a jo n, B a rtło m iej G aw lin a - P avel U rb a n, B a rtło m iej S tę p ie ń, D a n ie l K u k u lsk i, M arcin M azur, A rtu r W ieczo rek - M i c h a ł K o g u t, P a w eł D o r sz e w s k i, D a n ie l C ic h o ń, K a m il D r e w n ia k, M aciej S tein er - R afał Or ło w s k i, K am il F a lk en h a g en, D a w id M azu r, Ł u k asz K r z e m ie ń, K a m il K la k. 11 w r z e ś n i a n a s t ą p i re w a n ż w O polu. N a to m ia s t n a 15 w rz e ś n ia z a p la n o w a n e z o sta ło k o n tr o ln e s p o tk a n ie P o lo n ii z P o d h a le m N ow y T arg. 22 teg o ż m ie s i ą c a n ie b ie s k o - c z e r w o n i ro z p o c z n ą p ie r w s z o lig o w y s e z o n m e c z e m z r e z e r w a m i GKS J a strz ę b ie. T y m c z a s e m 8 w r z e ś n i a k lu b o f ic ja ln ie z a in a u g u ro w a ł se z o n c a ło d z ie n n ą p o r c ją h o k e ja z d o d a tk o w y m i a tr a k c ja m i. Z aw o d y z a c z ę ły s ię o g o d z. 9 i tr w a ł y d o p ó ź n e g o w ie c z o r a. G r u p y N O G Ł O S Z E N I E H okej. W m iniony weekend TMH Polonia dokonało z rozmachem otwarcia sezonu. Do zobaczenia na trasie L e k k o a tle ty k a. Zbliża się term in 4. Bytom skiego Półm aratonu. Z nów d o d a tko w ą nagrodą stanie się samochód osobowy. rzed czterem a laty pisaliśm y z n ie d o w ie rzan iem, co inni szykują pół roku z u d z ia łe m sz tab u sp o n so ró w i pom agierów, w B ytom iu w ąsk ie grono z a p a le ń ców przygotow ało w ekspresow ym te m p ie. T ak ro zp o częła się h is to r i a B y to m sk ie g o P ó łm a r a to n u, k tórego po m y sło daw cą o k azał się ów czesny w ik ary p a ra fii św. K rzy ża w M ie c h o w ic a c h ks. M arcin K a za n o w sk i, a g łów nym i w yko n a w c a m i M ichał N ap ierała, szef pingpongistów S ilesii oraz M ichał W ąsek, n au czy ciel SP 33. P rz e z la ta z m o d y fik o w an a zo sta ła tr a s a w yścigu i atrak cy jn o ść n a g ró d, w z ro sła liczb a u c z e s tn i ków. Do dziś im p rezę pod p a tro n a te m p a ra fii św. K rzyża o rg a n iz u ją B T T S S ile s ia M ie c h o w ic e o ra z O S ir B ytom. O p ie k ę m e d ia ln ą sp ra w u je m iędzy innym i re d a k c ja Życia B ytom skiego. Do 1. B ytom sk ieg o P ó łm a ra to n u p rz y s tą p iło 375 osób. T eraz ry w alizu je p o n a d ty s ią c le k k o a tle tó w. N a d a l s ta r t i m e ta bieg u zlo kalizow ane są n a ul. D zierżo n ia przy SP 33. T ra sa 4. P ó łm a ra to n u znów b ęd zie w io d ła u lic a m i M iechow ic. K to p o d o ła, te n p rz e b ie g n ie d w ie p ę tle po as falcie, w su m ie 21 km i 97 m. J e d n a k m ożna p o p rz e sta ć n a je d n y m 10-kilom etrow ym okrążeniu. 4. B y to m sk i P ó łm a r a t o n w y zn aczo n y z o sta ł n a 23 w rz e śn ia. O godz. 11 u c z e s tn ic y w y ru s z ą w d rogę. Z aw odników obo w iązu je lim it czasowy 3 godzin. Kto do godz. 14 n ie d o b ie g n ie do mety, p o w in ien p rz erw ać wyścig i zejść z trasy. Im p re z a p rzew id zian a zo s t a ła d la o só b p ow yżej 18 ro k u życia. Może w n ie j w ystąpić m ło P Kto nie grał na lodzie, mógł na asfalcie rywalizować w unihokeja. n a b o r o w e U K S M OSM B y to m z m ie rz y ły s ię z r ó w ie ś n ik a m i z N a p rz o d u Ja n ó w o raz ŁK H Ł ódź. R ó w n ie ż n a s i żacy m ło d si s t a r li s ię z łó d z k im z e sp o łe m. Z k o le i żacy s t a r s i ry w a liz o w a li z d r u ż y n ą R T H Z ryw R u d a Śl. D oszło te ż d o p o je d y n k u m ło d z i ków U K S MOSM z N a p rz o d e m. Z w ła s z c z a c ie k a w i e z a p o w ia d a ła s ię k o n fr o n ta c ja p ie rw s z e j m ę s k ie j e k ip y z k lu b o w y m i j u n io ra m i. S p o rto w y p rz e g lą d s ta n u p o s ia d a n ia b y to m sk ie g o h o k e ja zak o ń c zy ły zaw o d y k o b ie t TM H P o lo n ia B y to m - N a p rz ó d J a n ó w. P o z a ty m d la z g ło d n ia ły c h p rz y g o to w a n o co ś n a ząb. O dbył s ię k ie rm a s z s p r z ę tu h o k ejo w eg o. P rz e w id z ia n o p o k azy s tr a ż a c k ic h u m i e ję t n o ś c i o ra z b o k su i koszyków ki. dzież, k tó ra ukończyła 16 lat, pod w a r u n k ie m p is e m n e j zgody r o dziców lub praw nych opiekunów. W ram ach n a leż n ej o p łaty każdy otrzym uje n u m er startowy, pam iąt kow ą koszulkę, n a p o je n a tr a s ie i m ecie, b on n a p o siłek po biegu, u p o m in k i od sp o n so ró w i m ożli w ość s p łu k a n ia z s ie b ie tru d ó w b ieg u. R e g u la m in p ó łm a ra to n u p rz e w id u je, że w szyscy u c z e s t nicy, którzy uk o ń czą b ieg w reg u lam inow ym czasie, w ezm ą u d ział w k o n k u rs ie, w k tó ry m n a g ro d ą głów ną b ęd zie 5000 zł (n iezależnie od liczby startujących). Je ż e li licz b a startu jący ch w yniesie 1000 lub w ięcej uczestników, w ówczas n a g ro d ą k o n k u rsu b ęd zie sam ochód osobow y. R o z lo so w a n e z o s ta n ą tak że nagrody rzeczow e. O b o k b ie g u g łó w n e g o o d b ę d ą się im prezy tow arzyszące. Od godz n a boisku S P 33 zacznie się tu r n ie j piłki nożnej chłopców z ro czn ik a 2003 M iechow ice Cup 2012 o p u c h a r R a d y D z ie ln ic y M iechow ice. N a to m ia st n a godz p rz e w id z ia n o p o c z ą te k b ie gów p rzełajow ych d zieci w w ieku od 3 do 15 lat. P o w ię k sz a się g ro n o a m b a s a dorów zawodów. 4. B ytom ski Półm a r a to n sw ym i o s ią g n ię c ia m i sportow ym i firm u ją : o lim p ijczy cy - łu czn iczka Małgorzata Sobie ra j, d ż u d o c y W aldem ar L e g ie ń i R obert K raw czyk, le k k o a tle ta M arek P la w g o, a ta k ż e u ty tu ło w a n a tr ia th lo n is tk a Ew a B ugdoł i b o k ser zawodowy D am ian Jonak. P ó łm a ra to n p o w in ien ja k zwykle dostarczyć sporo sportow ych em o cji. S ta n ie się rów nież o k azją do sp o tk a n ia bytom ian Poczuj komfort taniej pożyczki gotówkowej W Banku BGŻ trwa kampania ka może zostać przeznaczona reklamowa pożyczki gotów ko na dowolny cel. W każdym mo wej z pakietem ube zpie czeń. mencie można dokonać w cze W reklamach Bank podkreś la, śniejszej spłaty części lub cało że jest to bardzo tania, a przez ści zadłużenia, bez ponoszenia to jedna z najlepszych na rynku dodatkowych opłat. pożyczka gotówkowa. Kampania Trwająca kampania jest kontynu rozpoczęła się 20 sierpnia spo acją wcześniej przyjętej strategii tem radiowym z udziałem zna marketingowej, zgodnie z którą nych już klientom wiewiórek oraz Bank zwraca 30-sekundową reklamą telew i je najlepsze produkty na rynku zyjną, w której wiewiórki obser w kluczowych kategoriach. Na wują ludzi realizujących swoje rynku kont osobistych jest to kon plany dzięki taniej pożyczce go to z premią, które już drugi rok tówkowej z obniżonym oprocen H a n n a S z y m o ń c z y k, d y r e k to r O d d z ia łu B a n k u BG Ż w B y to m iu. towaniem. Kampania potrwa do końca września. uwagę, że oferu z rzędu zajęło czołowe miejsce w rankingach przygotowanych kują środków pieniężnych. Jej raty nie stanowią nadmiernego przez niezależnych analityków głównym atutem je s t niski koszt obciążenia domowego budżetu rynku finansowego - Bankier.pl - Promocja polega na tym, że oraz minimum formalności. Kre - dodaje Hanna Szymończyk. i Money.pl oraz w rankingach Bank nie pobiera p ro w iz ji za dyt udzielany je s t na podstawie Do kredytu dołączony jest boga Gazety Wyborczej i porównywar- udzielenie pożyczki, oświadczenia o dochodach. Mak ty zakres pakietu ubezpieczeń ki finansowej Comperia.pl centow anie zostało znacznie symalna kwota kredytu to 10 obejm ujący ubezpieczenie na obniżone - powiedziała Hanna 000 z ł i może ją otrzymać każdy życie, od utraty pracy, ubezpie Z pożyczki gotówkowej mogą sko Szymończyk, dyrektor oddziału klient, osiągający dochody z ty czenie czasowej niezdolności rzystać osoby, które do 28 wrze Banku BGŻ w Bytomiu. Z oferty tułu wynagrodzenia, em erytury do pracy oraz ubezpieczenie na śnia złożą wniosek o jej udzielenie mogą skorzystać osoby, które czy renty. Dogodny okres kredy wypadek śmierci w wyniku nie w oddziale Banku BGŻ przy ul. nie posiadają konta, a poszu towania sprawia, że miesięczne szczęśliwego wypadku. Pożycz Dworcowej 1 w Bytomiu. a opro

9 Reklama ŻYCIE BYTOMSKIE 9 K W W R e f e r e n d u m I R I S a i D a m i a n a B a r t v ü Najważniejsze założenia programu wyborczego KWW Referndum BIS i Damiana Bartyli: Gospodarka 1. Rozdzielenie sfery administracyjnej od sfery gospodarczej. 2. Wprowadzenie standardów działania opartych o wzorce korporacyjne. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich nieruchomości znajdujących się w obecnych zasobach miasta, jak również nieruchomości poprzemystowych będących w zarządzie innych podmiotów. 4. Opracowana spójnej strategii zagospodarowania terenów miejskich, na wzór funduszu inwestycyjnego, w ramach której przygotowane i realizowane będą indywidualne projekty celowe dla poszczególnych nieruchomości. 5. Utworzenie Nawigatora Gospodarczego" - podmiotu zajmującego się promocją Bytomia jako miasta, w którym warto inwestować, jak i obsługą inwestorów. 6. Wprowadzenie proinwestycyjnej polityki fiskalną miasta - system ulg, zwolnień i ułatwień dla firm tworzących nowe miejsca pracy bądź inwestujących w infrastrukturę miasta. 7. Stworzenie w mieście sieć Inkubatorów rozwoju mikroprzedsiębiorstw z ukierunkowaniem na małe zakłady wytwórcze, usługowe i rzemieślnicze. 8. Dążenie do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Bytomia (podstrefy Katowickiej SSE). 9. Szukanie inwestora dla utworzenia w Bytomiu pierwszego na Śląsku Centrum Technologiczno-lnżynieryjnego & Centrum Nowych Technologii dla firm sektora SSC. 10. Przygotowanie projektów dla absorpcji środków unijnych pochodzących z budżetu UE na lata oraz stworzenie systemu wsparcia lokalnych przedsiębiorców w projektach realizowanych w Bytomiu z wykorzystaniem środków unijnych. 11. Doprowadzenie do zawarcia ramowego porozumienia z Kompanią Węglową SA na temat warunków eksploatowania złóż znajdujących się pod miastem. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Optymalizacja kosztów w spółkach komunalnych w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi. 2. Przyspieszenie przekazywania mieszkań przeznaczonych do remontu osobom oczekującym na mieszkania. 3. Przyspieszenie procedury wykupu mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców. 4. Wprowadzenie dodatkowej, obniżonej stawki czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe przekazywane do remontu na koszt najemców 5. Doprowadzenie do porozumienia ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz Kompanią Węglową w zakresie odwadniania niecek bezodpływowych wraz z utworzeniem nowych terenów rekreacyjnych na terenach graniczących ze stawami. 6. Włączenie właścicieli nieruchomości w system gospodarowania odpadami komunalnymi, pozwalający osiągnąć wymogi i sprostać ograniczeniom wynikającym ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej wraz z jednoczesnym dążeniem do minimalizacji obciążeń finansowych mieszkańców związanych z ponoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. 7. Likwidacja obecnej formy tzw. podatku deszczowego". 8. Wprowadzenie optymalizacji zużycia energii w jednostkach gminnych na podstawie danych dotyczących zużycia i kosztów poszczególnych nośników energii, według kwestionariuszy monitorujących stworzonych dla poszczególnych obiektów, zpodziałem na: przedszkola, szkoły oraz obiekty użyteczności publicznej. 9. Zaprzestanie rabunkowej gospodarki terenami zielonymi poprzez nadmierną wycinkę drzew (szczególnie w Parku Miejskim). 10. Likwidacja tzw. podatku od psa". Zdrowie 1. Kontrola i weryfikacja sprawności i skuteczności zarządzania w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 celem podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych. 2. Poprawa i zwiększenie dostępności dla mieszkańców naszego miasta do opieki zdrowotnej, a w szczególności lekarza rodzinnego i przychodni specjalistycznych oraz przeprowadzanie wielu działań związanych z profilaktyką chorób. 3. Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację infrastruktury publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Wystąpienie o dotację do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na inwestycje w zakładach opieki zdrowotnej, związane z dostosowaniem do obowiązujących standardów lecznictwa. 5. Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Promocja terenów atrakcyjnych przyrodniczo w Bytomiu takich jak Żabie Doły, Suchogórski Labirynt Skalny, Miechowicka Ostoja Leśna. Budowa ścieżek rowerowych i dydaktycznych. Edukacja 1. Zaprzestanie likwidacji placówek oświatowych, a w razie konieczności ich reorganizacja, ale przeprowadzona w taki sposób, by nie utraciły swojego statusu. 2. Sprawdzenie zasadności dokonanych likwidacji bytomskich szkół w kontekście ewentualnej reaktywacji placówek. 3. Reaktywacja Elektronika". 4. Otwarcie nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia. 5. Przywrócenie ponadzakładowego układu zbiorowy pracy dla pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami. 6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr Powrót do realizacji zaniechanego programu termomodernizacji szkół i placówek oświatowych. 8. Zwiększenie ilość zajęć pozalekcyjnych (w tym SKS). 9. Uruchomienie kolejnych świetlic socjoterapeutycznych. 10. Obniżenie opłat (kar) za spóźniony odbiór dziecka z przedszkola. Szczegółowe informacje na temat programu wyborczego KWW Referendum BIS i Damiana Bartyli dostępne są na stronie www. bytorr iastoobudzic.pl Materiał wyborczy KWW Referendum BIS i Damiana Bartyli

10 10 ZYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Przedwyborczy najazd polityków na Bytom P rzyciągnęły ich w y b o ry. Przedterminowe w yb o ry samorządowe sprawiły, że przeżyliśmy w ostatnich dniach najazd polityków z pierwszych stron gazet. a c z ą ł w m i n io n y p o n i e d z ia łe k w ic e p r e m ie r W al dem ar P aw lak. P rz y je c h a ł n a z a p ro s z e n ie u b ie g a ją c e g o się o s ta n o w is k o p r e z y d e n ta n a sz e g o m ia s ta l i d e r a W sp ó ln e go B y to m ia K azim ierza B artk o w ia k a, a le g łó w n ie po to, by p o ro z m aw iać o g ó rn ic tw ie. P a w la k w to w a rz y s tw ie r e p r e z e n ta n tó w K o m p a n ii W ęg low ej o d w ie d z ił k o p a ln ię B o b re k -C e n tru m, g d z ie ro z m a w ia ł z k o m is a rz H a lin ą B ie d ą, d y r e k c j ą z a k ła d u o ra z p r z e d s ta w ic ie la m i z w ią z ków zaw odow ych. T e m aty k a ro z m ów to o d n ę k a ją c e g o b y to m ia n p ro b le m u szk ó d g ó rn ic z y c h po u p ra w n ie n ia p ra c o w n ik ó w d o ło w ych. W raz z B a rtk o w ia k ie m w i c e p r e m ie r p rz y jrz a ł s ię n a sz y m t e r e n o m in w e s t y c y jn y m o r a z s p o tk a ł się z d z ia łk o w c a m i. W z e s z łą ś r o d ę był u n a s z k o le i l i d e r r u c h u sw eg o im ie n ia J a n u sz P a lik o t. P r z y je c h a ł, by w s p o m ó c k a n d y d u j ą c ą z lis ty B y to m s k ie j A lte r n a ty w y J o a n nę K och-k ubas. W je j to w a rz y s tw ie p r z e c h a d z a ł s ię m ię d z y in n y m i p o R y n k u, u s t a w i a ł do z d ję ć o b o k p o m n ik a ś p ią c e g o Radzionkowski dworzec zyska nowe życie. Dworce jak widma Stoją i niszczeją. Bytom może jedynie pozazdrościć innym miastom wyremontowanych dworców kolejowych. Nasze obiekty albo już nie istnieją, bądź też są w katastrofalnym sta nie. Pozytywne zmiany nastąpią jedynie w Radzionkowie. o p rz y je m n o ś c i n a p e w no n ie n a le ż y w iz y ta n a n a s z y m g łó w n y m d w o r cu przy p la c u W olskiego. Tuż za je g o b r u d n ą f a s a d ą z n a jd u je się h o l ze ś c ia n a m i, z k tó ry ch sk u to tynk. O k ien k a kasow e są niecz y n n e, a je d y n y m ś la d e m życia je s t d z ia ła ją c y ta m lo m b a rd i n a p ię tr z e sk le p z od zieżą. Z e jś c ie d o p e ro n ó w w y m a g a je s z c z e w ięk szeg o h a r tu d u c h a. O d ra p a n e i b ru d n e ścian y zd o b ią b azg ro ły n a m a lo w a n e sp ra y a m i. W okół ro z ta c z a się m d lący o d ó r m oczu, a p o sa d z k ę z d o b ią m o k re plam y. S a m e p e ro n y ju ż d aw n o m a ją c z a sy ś w ie tn o ś c i za s o b ą i g o ły m o k ie m w id a ć, że r u c h liw a n ie g d y ś b y to m s k a s t a c j a P K P d z iś s p a d la d o p o d rz ę d n e j r a n gi. P e ro n y s ą p u s te, n ie lic z ą c sie d z ą c e j n a je d n e j z ła w e k pary. Z a d a sz e n ie o p ie r a się n a p o rd z e w ia łe j, o d d a w n a n ie o d n a w ia n e j k o n stru k c ji. W p o d o b n y m s ta n ie są n ie w ie lk ie b u d k i słu ż ą c e za D p e w n e n ieg d y ś za m ag azy n k i n a s p r z ę t tech n iczn y. J e s z c z e k ilk a la t te m u z ty łu d w o rc a o d stro n y u lic y Z a b rz a ń sk ie j o d je ż d ż a ła k o le jk a w ą s k o to ro w a. P o z o sta ł po n ie j je d y n ie szy ld w d w o rc o w y m h o lu. K o lo ro w e w a g o n ik i p o d je ż d ż a ją d ziś z K a r b ia, b o w ie m z n a j d u j ą c e s ię w B y to m iu w ia d u k ty g ro ż ą z a w a le n ie m i z o sta ły w y łą cz o n e z ru c h u. W K a rb iu d la o d m ia n y ju ż w ie le la t te m u z n ik n ą ł p a r te ro w y b u d y n e k d w o rc a k o le jo w ego. P o z o sta ł ta m je d y n ie goły p e ro n. N a k u p n o b il e tu w k a s ie n ie m a ją ró w n ie ż co liczyć p o d ró żn i, którzy tr a f ią n a sta c ję B ytom P ó ł nocny. T am je d n a k d w o rc a nigdy n ie było i z n a jd u je się ta m je d y n ie b u d y n e k ob słu g i te c h n ic z n e j to ro w isk a. B o b r e k m o ż e p o s z c z y c ić s ię ła d n y m zabytkow ym b u d y n k ie m s ta c ji P K P N a d a l d z ia ł a ją ta m firm y i o b ie k t z p e w n o ś c ią w a rty j e s t o d re s ta u ro w a n ia. W la ta c h św ie tn o śc i h u ty n a s ta c ji te j p a n o w ał d uży ru ch. N ie w ie le le p ie j j e s t n a ra z ie w R a d z io n k o w ie, j e d n a k b y ć m o ż e ju ż w k r ó tc e c o ś s ię ta m zm ie n i. N a s ta c ji w R o jcy d z ia ła j ą je d y n ie m egafony, z k tó ry ch z a p o w ia d a n e s ą p rz y ja z d y p o ciągów. S ta ry b u d y n e k sta c ji je s t b a rd z o zan ie d b an y, p o d o b n ie ja k perony. C ie k a w a p rzy szło ść cz e k a n a to m ia s t le c iw y b u d y n e k s ta c ji w R a d z io n k o w ie. 2 s i e r p n ia w ła d ze te j gm iny p o d p is a ły p o ro z u m ie n ie z k a to w ic k im o d d z ia łe m IP N w s p r a w ie u tw o rz e n ia ta m s t a ł e j e k s p o z y c ji D e p o r ta c j e G ó rn o śląz a k ó w d o Z S R R w 1945 ro k u. G m in a o tr z y m a ła n a t e n c e l ś r o d k i u n i j n e, za k tó r e w y r e m o n to w a n a z o s ta n ie e le w a c ja b u d y n k u i sale. N a to m ia st o tre ś ć w ystaw y p o s ta r a ją się p ra c o w n i cy IP N. E k sp o z y c ja b ę d z ie m ia ła c h a r a k te r stały. JA C EK SONCZOW SKI Fot. TOMASZ SZEM A LIKO W SK I Z lw a i s p a c e r o w a ł u l i c ą D w o r co w ą, r o z d a j ą c p r z e c h o d n i o m u lo tk i. D z ie ń p ó ź n ie j tłu m y s y m p a ty k ó w p r z y c ią g n ą ł d o M u z e u m G ó rn o ś l ą sk ie g o li d e r P ra w a i S p r a w i e d l i w o ś c i J a r o s ł aw K a c z y ń s k i. L o k a l n a p o l i t y k a b y to m sk a ju ż d ru g i raz w c ią g u o s ta tn ie g o p ó ł ro k u s p ro w a d z iła go d o n a s z e g o m ia s ta. P r z y p o m nijm y, że w m a rc u K aczy ń sk i p o d c z a s s p o tk a n ia z m ie s z k a ń cam i z a c h ę c a ł do w z ię c ia u d z ia łu r e f e r e n d u m w s p r a w ie o d w o ła n ia w ład z B ytom ia. T ym ra z e m u d z ie la ł p o p a r c ia k a n d y d u ją c e m u z P is p o sło w i W ojciech ow i Szaram ie. P o z a ty m sp o ro m ów ił o s p ra w a c h o g ó ln o p o lsk ic h. O p o lity k a c h g o sz c z ą c y c h n a n a sz y c h p r a w y b o r a c h p is z e m y w in n y m m ie js c u. N a ty m lis ta w iz y t n a n a jw y ż s z y m s z c z e b lu p o lity c z n y m n a jp r a w d o p o d o b n ie j s ię n ie kończy. K o le jn y c h o d w ie d z in z n a n y c h d z ia ła c z y p o p ie r a ją c y c h b y to m sk ic h k a n d y d a tó w m o ż e s ię s p o d z ie w a ć w ty g o d n iu p o p rz e d z a ją c y m za p la n o w a n e n a 16 w rz e ś n ia g ło s o w a n ie. ton Wicepremier Pawlak odwiedził nas w zeszły poniedziałek. P R O M O C J A Niech połączy nas autonomia adne sło w o nie w y w o łu je ostatnim i czasy tyle lęku i agresji w śród p o lity k ó w ce n tra ln e g o szczebla co a u to nomia". N iektórzy wręcz w pada ją w histerię i zarzucają Ruchowi A utonom ii Śląska, którego jestem członkiem, proniemieckie sympa tie... Nic bardziej m ylnego! Brak podstawowej wiedzy i chęci, żeby dowiedzieć się, czym owa autono mia jest, sprawia, że politycy pró bują skłócić hanysów z gorolami, Jestem przekonany, że im się to nie uda! Wręcz przeciwnie - au to n o m ia może nas połączyć we wspólnej walce o lepszą przyszłość dla Śląska. Żeby rozwiać wszelkie w ą tp li wości i obalić negatywne stereo typy na tem at autonom ii, pragnę w kilku słowach w yjaśnić, czym ona tak naprawdę jest. Najprościej rzecz ujmując, autonom ia dałaby naszemu regionowi znacznie szer szy zakres samodzielności. M ogli byśmy sami decydować o tym, co Ż jest dla Śląska najważniejsze. To lu dzie stąd decydowaliby o rozdziale pieniędzy, podatkach, sprawach wewnętrznych, kulturze, sporcie, edukacji czy o służbie zdrow ia. Pieniądze wypracowane na Śląsku zostawałyby na Śląsku. Autonomia regionu pozwoliłaby też lepiej chronić śląską tożsamość: kulturę, język, obyczaje i historię. A z tym, ja k wiemy, nie jest dziś najlepiej. Nasi posłow ie, któ rzy mają reprezentow ać nas w Sej mie, nie potrafią wywalczyć nawet tego, żeby język śląski był uznany za język regionalny... Autonom ia mogłaby to zmienić. Pozwoliłaby też skuteczniej w alczyć o nasze prawa. Póki co bowiem jesteśmy tra kto w a n i przez rządzących po macoszemu. Politycy przypomina ją sobie o tym, że istnieje Śląsk, tyl ko w trakcie kampanii wyborczych. Uzyskanie autonom ii sprawiłoby, że m usieliby liczyć się z naszym zdaniem, a nasz region zyskałby duży prestiż. W brew podnoszonemu larum, au to n o m ia nie spraw i, że Śląsk oderw ie się od Polski! Przykłady z N iem iec czy Szwajcarii d o b it nie pokazują, że utw orzenie lan dów nie przyczyniło się do roz padu państwa, wręcz przeciwnie - wzm ocniło poczucie wspólnoty. U nas może być tak samo! Śląsk jako autonom iczny region w Pol sce, pozwoliłby mieszkańcom tw o rzyć w łasne ustaw y i w iększym stopniu um ożliw iłby korzystanie z w pływ ów płynących do budże tu państwa. Z a u to n o m ii reg ion u skorzy sta więc każdy - i hanys, i gorol. Niezależnie od narodowości czy przekonań politycznych. Zyska re gion, zyskają mieszkańcy i zyska też Polska. Trzeba tylko odważnie spojrzeć w przyszłość i stawiać na ludzi, którzy nie boją się zawalczyć o Śląsk. ANDRZEJ SŁA W IK Radny sejmiku śląskiego z klubu Ruchu Autonomii Śląska

11 Ciemna strona życia W KRONIKA POLICYJNA In fo rm u je a sp ira n t szta bow y A d a m Ja ku b ia k, rzeczn ik p ra so w y K o m e n d y M iejskiej Policji w B y to m iu. 31 sierpnia Kradł narzędzia. P o lic ja n c i zatrzym ali 17-latka, któ ry w lam al się do p o m ie sz c z e n ia so cjaln eg o p rzy u licy P o p iełu szk i. Ł u p e m n ie le tn ie g o p rz e s tę p cy p a d ły pompy, siln ik i e le k try c z n e o raz e le k tro n a rz ę d z ia. Wpadli na bocznicy. W o k o licach a le i J e z io rań sk ie g o s tra ż n i cy k olejow i zatrzym ali i p rz e k a z a li p o lic ja n to m c z te re c h m ężczyzn w w iek u 28, 31, 35 i 40 lat, którzy z bocznicy k o lejo w ej u k ra d li m e ta lo w e ele m e n ty b ę d ą c e w ła sn o ś c ią firm y tra n sp o rto w e j. S tra ty w stę p n ie w y ceniono n a 55 ty sięcy złotych. Złodzieje w kościele. 52 -letni b y to m ia n in za trz y m a ł 19-latka, k tó ry w k o śc ie le n a p la c u K la szto rn y m w tra k c ie mszy sk ra d ł m u sa s z e t kę z d o k u m e n ta m i, go tó w k ą o raz te le fo n e m kom órkow ym. Areszt dla podejrzane go. D ecyzją S ąd u R e jo now ego n a 3 m ie sią c e a re sz to w a n o 18-latka, k tó reg o p o d e jrz e w a się o to, że 26 s ie rp n ia ra z e m z trz e m a innym i sp ra w cam i d o p u śc ił się rozboju. ^ g " 1 września Złamał zakaz. N a ulicy S tra ż a c k ie j p o lic ja n c i z sił p re w e n c ji zatrzy m ali do k o n tro li audi. Je g o k ie ro w c a złam ał sądow y zakaz p ro w a d z e n ia p o jazdów m e c h an iczn y ch. G rozi za to k a ra do 3 la t p o zb a w ie n ia w olności. Groźny wypadek. P o lic ja dro g o w a w y jaśn ia o k o liczności w ypadku drogow ego, do którego doszło n a u licy F ren zla. V olksw agen g o lf p ro w adzony przez 29-latka z n iew iad o m y ch przy czyn z je c h a ł n a p rz e ciw ny p a s ru c h u i zd e rzył się z au to b u sem. R a n n y zo stał 27-letn i p a s a ż e r golfa oraz 6 0 -letn ia k o b ie ta p o d ró ż u ją c a au to b u sem. Wpadka drugiego. P o lic ja n c i zatrzy m ali d ru g ie g o 19-latka, k tó ry p o p rz e d n ie g o d n ia w tr a k c ie mszy w ko ś c ie le p rzy p la c u K lasz to rn y m u k ra d ł 52-latkowi saszetk ę. 2 września Bezwzględność nielet niego. W R ynku m u n d u row i u ję li nieletn ieg o, który w ykorzystując n ie p ełn o sp raw n o ść 16-letniego ch ło p ca sk ra d ł mu z kieszeni k u rtk i te le fo n komórkowy. Nastoletni wandale. W k o m isa ria c ie p o lic ji w S zo m b ie rk a ch z n a leźli się c z te re j n ie le t ni, którzy n a u licy K ru p iń sk ie g o zniszczyli k a r o s e rie 4 sam ochodów. Wpadł z trawą". N a u licy A lo jzjan ów za trz y m a n o 25-latka. M ło dy m ężczyzna m ia ł przy so b ie m a rih u a n ę. G rozi m u za to d o 2 la t w ię zien ia. K ętrzy n a, k tó ry u rw a ł lu s te rk o w z a p a rk o w a nym ta m re n a u lc ie clio. Dwaj poszukiwani. P o lic ja n c i zatrzy m ali 19-letniego b ytom ian in a, k tó ry n a u licy P ia stó w B ytom skich ra z e m z d w o m a k o m p a n am i p o b ił 2 9-letniego p rz e c h o d n ia, po czym sk ra d ł m u d o k u m e n ty o ra z te le fo n. g 5 września Bezdomny wpadł. K ry m in a ln i z k o m isa ria tu w S zo m b ie rk a ch zatrzy- c iec p o szk o d o w an ej osoby o d n a la z ł p o jazd zap a rk o w a n y n ie c o d a le j. N iestety, był o n uszkodzony, a p o n a d to sp raw cy z a b ru d z ili jeg o w n ę trz e p ia n ą z g a śnicy. Nietrzeźwi w tarapa tach. N a u licy K rzyżo w ej p o lic ja n c i zatrzy m ali d w óch ro w erzy stów latek m ia ł 1,5 p ro m ila alk o h o lu w wy d y c h a n y m p o w ie trz u, n a to m ia s t jeg o 46 -letn i k o m p a n w y d m u ch ał w a lk o te st aż 3 p ro m i- 3 września Promil alkoholu. P a tro l p o lic ji d ro g o w ej zatrzy m a ł ja d ą c ą u lic ą O rląt L w ow skich fu rg o n e tk ę fo rd tra n s it. P ro w a d z ą cy j ą 29 -letn i m ie sz k a n ie c Z a b rz a m ia ł p ro m il a lk o h o lu w wydy ch a n y m p o w ietrzu. Wpadł podejrzany. N a u licy K ato w ick ie j p a tro l z k o m isa ria tu przy u licy R o stk a z atrzy m ał 26 -latk a p o d e jrz a n e go o to, że p o d k o n ie c s ie rp n ia w ła m a ł się do m ie sz k a n ia w c e n tru m B ytom ia, k ra d n ą c sta m tą d p rz e d m io ty o w a r to śc i 2400 złotych. Grasują zuchwalcy. K o le jn e j b e z c ze ln e j k ra dzieży d o k o n a n o n a u li cy W itczaka. Do id ą c e j ta m tę d y k o b iety p o d b ie g ł c h u lig an, k tóry ze rw a ł je j z szyi ła ń c u szek, po czym u ciek ł. m g 4 września Cenne narzędzia. O c h ro n a h ip e r m a r k e tu OBI p rzy u licy C ho rzo w sk iej za trz y m a ła 3 6 -le tn ią k o b ie tę u s iłu ją c ą w y n ieść ze sk le p u zestaw n a rz ę d z i w arty p ra w ie 500 złotych. Znęcał się? W nocy p o lic ja n c i z k o m isa ria tu przy u lic y C h rzan o w skiego zatrzy m ali n a ul. P o w stań có w W arszaw skich 6 8 -latk a p o d e j rzan e g o o z n ę c a n ie się n a d żoną. Wpadł wandal. N a u licy P o w stań có w W ar szaw skich p o lic ja za trz y m a ła m ie szk a ń c a Aresztowana za łapówkę N ieprzeku pni policjanci. Nawet 10 lat w więzieniu może spędzić młoda kobieta, która usiłowała wręczyć policjantom ze Stroszka łapów kę. Zatrzymana kobieta jechała samochodem na podw ójnym gazie". ś ro d ę w nocy ja d ą cy u l i c ą Ł o k ie t k a p o lic ja n c i z k o m is a r ia tu w S tro sz k u zau w aży li fo r d a ka, k tó r y n ie z a tr z y m a ł s ię p r z e d z n a k ie m S T O P. Po z a trz y m a n iu p o ja z d u d o k o n tro li o k a z a ło s ię, że p ro w a d z ą c a go k o b ie ta j e s t n ie trz e ź w a. B a d a n ie w y k a zało u n ie j 2 p ro m ile w y p iteg o a lk o h o lu. Z g o d n ie z p rz e p is a m i k ie ro w ca b ę d ą c y w ta k im s ta n ie zo sta je n a ty c h m ia s t z a tr z y m a n y i t r a fia d o a r e s z tu, w k tó ry m p o z o s t a je d o w y trz e ź w ie n ia. P o te m o tr z y m u j e z a r z u ty, ż e g n a s ię z p ra w e m ja z d y i m oże się spo- W d z ie w a ć 2 la t o d s ia d k i. K o b ie ta w ie d z ą c, co je j g ro zi, z a p r o p o n o w a ła p o lic ja n to m 300 złotych ła p ó w k i w z a m ia n za p u sz c z e n ie je j w olno. W te d y f u n k c j o n a r i u s z e p o i n f o r m o w a l i j ą, iż p r ó b u j ą c w rę c z y ć im k o rzy ść m a ją tk o w ą l a tk a d o p u ś c i ł a s i ę k o l e j n e g o p r z e s tę p s tw a. M im o te g o k o b ie ta n ie d a w a ła za w y g ra n ą i p o d n io s ła w ysokość łap ó w k i do 700 złotych. B y to m ia n k a z o s t a ła n a ty c h m i a s t z a tr z y m a n a i t r a f i ł a za k r a tk i. Z a p r ó b ę p r z e k u p s tw a g ro zi je j k a r a do 10 la t w ię z ie n ia. Eg Sam się p o d ło ży ł". 19-letni bytom ianin wszedł do komendy policji w charakterze świadka, a wyszedł jako podejrzany w zupełnie innej sprawie. ło d y c z ło w ie k o trz y m a ł w e z w a n ia n a p r z e s ł u c h a n ie w s p r a w ie p r z e s t ę p s tw a k r y m in a l n e g o u ja w n io n e g o ja k i ś czas te m u. W Wy d z i a l e K r y m i n a ln y m la te k z o s ta ł p o p r o s z o n y o o k a z a n ie d o w o d u o s o b is te g o. K ie d y w y j ą ł p o rtfe l z k ie s z e n i, p o lic ja n c i z a u w a ż y li w n im w o re c z e k s t r u now y z su sz e m. K ie d y je g o z a w a rto ś ć z b a d a n o p rz y u ż y c iu t e s t e r a, p o d e j r z e n i a f u n k c jo n a r iu s z y się p o M m ali 37 -letn ieg o b e z do m nego, p o d e jrz a n e go o k rad z ie ż n a szkodę 34 -latk a te le fo n u k o m órkow ego o ra z d o k u m entów. Łupy na złomowcu. W łam ano się do firm y rek lam o w ej przy ulicy Jało w co w ej. Z łodzieje sk ra d li alu m in io w e d r a biny, e le k tro n a rz ę d z ia o raz m etalo w e e le m e n ty. Część łu p ó w odzyska no w je d n y m z p u n któw sk u p u złomu. Sprawcy są znani. Z p iw n icy w b u d y n k u przy u lic y R a ta ja sk ra d zio n o d w a k o ła sa m o ch o d o w e o raz m e ta lo w e elem enty. P o lic ja w ie ju ż, k im są sp ra w cy. g 6 września Odnaleziony peugeot. Z u licy Szym ały s k ra d zio n o p e u g e o ta 407. Tego sam ego d n ia o j Znaleziony na ulicy. 28 sierpnia na chodniku pl. Poko ju znaleziono nieprzytomnego mężczyznę, którzy po kilku dniach zmarł w szpitalu. N ŻYCIE BYTOMSKIE 11 Prochy trzymał w portfelu le. P o n a d to m ężczyzna te n m ia ł sądow y zakaz p ro w a d z e n ia p ojazdów m e ch a n iczn y ch. N a to m ia st n a u licy Ł ag iew n ic k ie j p o lic ja n c i sk o n tro lo w a li v o lk sw ag en a golfa. k ie ro w c a p o ja zd u m ia ł 1,5 p ro m ila a lk o h o lu w w ydychanym p o w ie trz u. K iero w co m za ja z d ę n a p o d w ó jn y m gazie grozi k a ra d o 2 la t w ię z ie n ia, a m ężczyzna o b ję ty z a k azem p ro w a d z e n ia p o jazd ó w m usi się liczyć z k a rą d o d a t kow ych 3 la t p o zb a w ie n ia w olności. Wypadek przy kopal ni. P o lic ja d ro g o w a w y ja śn ia o k o liczn o ści w ypad k u, do któ reg o doszło w p o b liżu b r a my k o p a ln i B o b re k przy u licy K onsty tucji. F u rg o n e tk a lu b lin p o tr ą c iła ta m 4 3 -le tn ią k o b ietę. P ie s z a d o z n a ła o b rażeń. Kto rozpozna zmarłego? iezn a jo m y n ie m ia ł przy so b ie żadnych d o k u m e n tów i j a k d o tą d n ik t n ie z g ło s ił je g o z a g in ię c ia. Z m a rły m a z w y g ląd u la t, m a 175 c e n ty m e tró w w zrostu, w aży n ie co p o n a d 80 k ilo g ra m ó w. J e s t n o rm a ln e j budow y c ia ła, o k ró t kich p ro sty ch w ło sach, ciem n y ch i lekko siw iejący ch, o g łęb o k ich zak olach. M ężczyzna m a o w a ln ą tw a rz bez zaro stu, czoło śre d n ie, c e rę ś n ia d ą, nos prosty, szero k i i u szy ś r e d n ie j w ie lk o ś c i p rz y leg ające N a le w e j s tr o n ie p o d b rz u s z a m ężczyzny w id o c z n a j e s t b liz n a p o o p e ra c y jn a, a n a szyi n a w yso kości p ła tk a lew ego u c h a w id o cz n a je s t c ie m n a n a ro ś l o śre d n ic y o k o ło 2 c e n ty m e tró w. C ia ło m a m ocno ow ło sio n e. D e n a t był u b ra n y w c z a rn ą czap k ę z d a sz k ie m z n a p is e m D I GEL, z ie lo n ą kam izelkę ty p u w ęd k a rs k ie g o, z a p in a n ą n a z a m e k błyskaw iczny i z w e w n ę trz n ą m e t k ą z n a p is e m P E R F E C T, sp o d n ie m o ro w plam y, b u ty tre k in g o w e b rązo w e, w ią z a n e z n a p is e m n a ję z y k a ch N o rd ic W alking, a ta k ż e w sk a rp e tk i sz a re w b ia łe wzory. P rz y m ę ż c z y ź n ie z n a le z io n o m io ta c z gazu z n a p is e m BODY GUARD, n ie b ie s k ą ch u ste c zk ę do no sa, scyzoryk z rę k o je ś c ią im itu ją c ą kość sło n io w ą, b ia łą lu fk ę, b ia łą z a p a ln ic zk ę, p ę k kluczy do zam ków p a te n to w y c h i klucz sa m ochodow y, a ta k ż e d w ie lam p k i c z o ło w e k o lo ru c z a rn o - b ia łe g o i o k u la r y le c z n ic z e w b rą z o w e j o p ra w ie. Osoby m ogące przyczynić się do id en ty fik acji d e n a ta p ro szo n e są o k o n ta k t osobisty lu b te le fo n ic z ny z K o m en d ą M iejsk ą P olicji przy u licy P o w stań có w W arszaw skich 74, te le fo n (32) lu b pod a larm o w y m n u m e re m 997. Eg. tw ie rd z iły. B y ła to m a r ih u a n a. B y to m ia n in z o s ta ł n a ty c h m ia s t z a tr z y m a n y p o d z a r z u t e m p o s i a d a n i a n a r k o ty k u. Z a p o s i a d a n i e m a r i h u a n y m ę ż c z y ź n ie g ro z i k a r a d o 3 l a t p o z b a w ie n ia w o ln o śc i. W c ią g u o s t a t n i c h m ie s ię c y w B y to m iu b y ł to ju ż d ru g i ta k i p r z y p a d e k. P r z e d w a k a c ja m i w tr a k c ie le g ity m o w a n ia g ru p y m ło d z ie ń c ó w w S tr o s z k u j e d n e m u z n ic h w y p a d ł z p o r tf e la w o re c z e k z m a r ih u a n ą. Eg. Gminno-policyjna składka na radiowóz Wspólne przed sięw zięcie. Gmina Bytom wyłożyła ponad 32 tysiące złotych na zakup nowego radiowozu dla policji. Drugą połowę potrzebnej sumy wyasygnuje ze swojego budżetu policja. o r o z u m ie n i e w t e j s p r a w ie p o d p is a n o w m in io n y w to re k w B iu rz e P ro m o cji B ytom ia. M iasto re p re z e n to w a ła kom isarz H alina Bieda, n ato m iast um ow ę ze stro n y fu n k cjo n ariu szy p o d p is a ł n a d k o m is a rz A ndrzej Szymczyk, k o m en d an t bytom skiej p o lic ji. P rz e k a z a n a przez m iasto sum a zło ty ch sta n o w i p o ło w ę w arto ści radiow ozu, który zam ie rz a ją nabyć fu n k cjo n ariu sze. B ę d zie to pojazd nieoznakow any, słu P żący do d z ia ła ń operacy jn y ch n a j p raw d o p o d o b n iej przez p o lic ja n tów z W ydziału K rym inalneg o. T aka fo rm a d arow izny ze stro ny m ia s ta j e s t d o z w o lo n a p rzez p o ls k ie p ra w o. W ynika to z p o sta n o w ie ń ustaw y o sam o rząd zie pow iatow ym i z ustaw y o policji. P ie n i ą d z e z o s ta n ą p r z e k a z a n e do dyspozycji ślą sk ie m u k o m en d a n to w i w o jew ó d zk iem u p o lic ji n a ra c h u n e k bankow y W ojewódz kiego F u n d u szu W sparcia P olicji w K atow icach. Eg. Fałszywy dostawca baterii Kant z tupetem. Oszust podający się za dostawcę towaru wyłudził od pracownicy piekarni w centrum Bytomia 860 złotych, odstawiając wcześniej prawdziwe przedstawienie. ę ż c z y z n a, k tó r y w ś r o d ę p o p o łu d n i u z ja w ił s ię w p ie k a r n i, s p y ta ł, czy z a s t a ł w ł a ś c i c i e l a. K ie d y k o b ie ta o d p o w ie d z ia ła m u, że sz e fa a k u r a t n ie m a, m ężczy z n a b a r d z o s i ę z d e n e r w o w a ł. J a k s tw ie rd z ił, p r z e d s ię b io r c a z a m ó w ił u n ie g o b a t e r i e, a je g o w izy ta w B y to m iu n ie je s t p ie r w s z a, w ię c t r a c i n ie ty lk o cza s, a le ró w n ie ż p ie n ią d z e za p a liw o. N i e z n a j o m y m ó w ił p o d n i e s io n y m g ło s e m i w k o ń c u e k s p e d i e n t k a, c h c ą c z a ł a g o d z ić M s y tu a c ję, w rę c z y ła m u ż ą d a n e 860 z ło ty ch. M ężczy zn a w y sz e d ł z g o tó w k ą ze s k le p u, m ó w ią c, że za c h w ilę p r z y n i e s ie to w a r. N ie tr u d n o s ię d o m y ś le ć, że ju ż s ię w ię c e j n ie p o ja w ił. K o b ie ta d o w ie d z ia ła s ię, że z o s ta ła n a b r a n a, k ilk a g o d z in p ó ź n ie j p o p o w r o c ie w ła ś c ic ie la. O s z u s t m a z w y g lą d u la t, je s t k rę p e j b u d o w y c ia ła, m a o k o ło 165 c e n ty m e tr ó w i s z p a k o w a te k r ó tk o p r z y c i ę t e w ło sy. W c h w ili z d a r z e n i a p r z e s tę p c a był u b r a n y w d ż in s y i c ie m n ą k o sz u lk ę. Eg.

12 12 ŻYCIE BYTOMSKIE Reklama KANDYDACI NA RADNYCH I PREZYDENTA v s Okręg wyborczy 5 Okręg wyborczy 4 Okręg wyborczy 3 Okręg wyborczy 2 Okręg wyborczy 1 Centrum Zachód Centrum Wschód, Rozbark, Os. A. Bożka, Stroszek, Sucha Góra, Os. Ziętka, Szombierki, Karb, Łagiewniki Zachód Miechowice, Stolarzowice, Łagiewniki Wschód Centrum Północ Górniki, Bobrek

13 Reklama ŻYCIE BYTOMSKIE 13 STOW ARZYSZENIA W SPÓLNY BYTOM Li s t a n r 3 i rozwagą dla Bytornia BIiTTOM j RZETELNIE ę LOKALNIE I 0 <0 1 MALINOWSKA Lalita DLA WSPÓLNEJ

14 14 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta P R A W Y B O R Y Czw arte p ra w y b o ry o rg a n izo w a n e przez Życie B ytom skie" zakończyły się pew nym sukcesem Damiana Bartyli z Bytom skiej Inicjatyw y Społecznej. Gdyby bytom ianie g ło so w a li w najbliższą niedzielę tak, ja k podczas naszej zabawy, to w drugiej turze w y b o ró w prezydenckich znalazłby się też Janusz Paczocha z Porozum ienia dla Bytom ia. Damian Bartyla już po raz drugi wygrał prawybory. T o b y ła u d a n a im p r e z a. P o g o d a d o p is a ła, d e s z c z u n a m o s z c z ę d z o n o, s ło ń c e m iło p rz y g rz e w a ło i ty l ko w ia tr ro b ił co m ógł, by ro z w iać k a rty d o g ło s o w a n ia i ra z p o r a z p r z e w r a c a ł r e k l a m y k a n d y d a tó w. J a k zw ykle n a sz p ra w y b o rc z y lo k a l u r z ą d z i liśm y u w y lo tu u lic y D w o rco w ej n a p la c W olskiego. P u n k tu a l n ie o g o d z in ie 11. k o m isy jn ie z a m k n ę liś m y u r n ę w y b o rc z ą i ro z p o c z ę ło s ię g ło s o w a n ie. W y d aw an iem k a r t z n a z w is k a m i d z ie s ię c io r g a k a n d y d a tó w n a s ta n o w isk o p re z y d e n ta zaj ę l i s ię d z ie n n i k a r z e n a s z e go ty g o d n ik a, a w y sła n i p rz e z k o m ite ty w y b o rc z e m ę ż o w ie z a u fa n ia strz e g li, by w szystko p rz e b ie g a ło u c z c iw ie. P o d c z a s p ra w y b o ró w n ie m a m o ż liw o ści u n ik n ię c ia fałsz e rstw. N ie k tó rz y n ie ro z u m ie li, że je d y n ie s ię b a w im y i p r ó b o w a li p o k ilk a ra z y o d d a w a ć głosy. W szystkich rz e c z ja s n a n ie w y ła p a liśm y, a le po z a k o ń c z e n iu g ło s o w a n ia ż a d e n z k o m ite tó w n ie w n ió s ł z a s t r z e ż e ń co d o je g o re z u lta tu. N a d z ie ń p ra w y b o ró w u lic a D w o rco w a z a m ie n iła się w j e d e n w ie lk i p o lity c z n y H y d e P a rk. U g ru p o w a n ia ry w a liz u ją c e o w ła d z ę w B y to m iu ro z s ta w iły sw e s ta n o w is k a i z a b r a ł y s ię za p r z e k o n y w a n ie d o s ie b ie m ie sz k a ń c ó w. S p o so b ó w n a b y ło w ie le. J a n u sz P aczoch a p o s ta w ił n a m a r k e tin g b e z p o ś re d n i, ja k się p ó ź n ie j o k a z a ło n ie z w y k le s k u te c z n y. P o d c h o d z ił d o k o le j n y c h p r z e c h o d n ió w, w rę c z a ł im sw o ją u lo tk ę i n a m a w ia ł do u d z ie le n ia m u p o p a rc ia. W ielu sw y c h sy m p a ty k ó w o s o b iś c ie o d p ro w a d z a ł d o urny. P la tfo r m a O b y w atelsk a w y b ra ła in n ą m e to d ę. Z g ło śn ik ó w n a o k rą g ło p u s z c z a ła z e s ta w z ło żony z m u zy k i ir la n d z k ie j, m u zy k i e le k tro n ic z n e j o ra z w yw iadów ze sw ą k a n d y d a tk ą, k o m is a rz B y to m ia H a lin ą B ie d ą. O n a sa m a te ż się p o ja w iła i ro z m a w ia ła z s z u k a ją c y m i k o n ta k tu z n i ą m ie s z k a ń c a m i. I n n i k a n d y d a c i (o p ró cz K azim ierza B artk ow iak a, k tó re g o k o m ite t z r e z y g n o w a ł z p r a w y b o ró w ) te ż się s ta w ili n a D w o rco w ej. P rz e m a w ia li, p o d c h o d z ili d o p rz e c h o d n ió w, o d p o w ia d a li n a lic z n e p y ta n ia, w y s łu c h iw a li p r e t e n s j i i r o z d a w a li u lo tk i. W ty m sam y m czasie o ro b ie n ie ta k zw anego w ra ż e n ia ogólnego z a d b a li k o lo ro w o p o m a lo w a n i i u b ra n i sz c z u d la rz e, w p o w ie trz u u n o s iły się g ig a n ty c z n e b a ń k i m y d la n e, a byto m sk i Ś w ie tlik A ndrzej C h ła p eck i, k tó r y s t a r tu j e d o R a d y M ie j sk ie j z lis ty R u c h u A u to n o m ii Ś ląsk a, z a c h ę c a ł d z ie c i i d o ro sły ch d o p o z n a n ia s ta ry c h ś lą sk ic h zabaw. W szęd zie k rę c ili się w y n a ję c i p rz e z sz ta b y w y b o rc z e m ło d z i lu d z ie. U b ra n i w k o sz u lk i z lo g o u g ru p o w a ń ro z d a w a li u lo tk i. D e m o n s tra cję z tr a n s p a r e n ta m i u rz ą d z i li u c z n io w ie z lik w i d o w a n e go p r z e z p o p r z e d n i e w ł a d z e T e c h n ik u m n r 4. R zecz ja s n a p a ra d o w a li oni w są s ie d z tw ie sto isk a PO. W ty m ro k u w o d ró ż n ie n iu d o im p re z y s p r z e d d w ó c h la t k o m ite ty zn a c z n ie w iększy n a cisk p o sta w iły n a b e z p o śre d n ie m eto d y d o ta r c ia do w yborców. M n ie j n iż o sta tn io b yło te le b i m ów, o ry g in a ln y c h p r z e d s ię - w z ię ć, g ło ś n ik ó w i w y stę p ó w a rty sty c z n y c h (czyżby to e fe k t o s z c z ę d n o ś c i n a k a m p a n ię? ). W e fe k c ie było te ż c is z e j i s p o k o jn ie j, co z a p e w n e u c ie sz y ło m ie sz k a ń c ó w D w o rco w ej o ra z w ła śc ic ie li d z ia ła ją c y c h ta m lo k a li u słu g o w y ch o ra z sklepów. G ło s u ją c y o d w ie d z a li n a s z lo k a l w y b o rc z y fa la m i. B y ł y m om enty, w k tó ry c h led w o n a d ą ż a liśm y z w y d a w a n ie m k a rt. K a n d y d a c i z re g u ły p o ja w ia li się w o to c z e n iu sw ych w sp ó ł p raco w n ik ó w. W rzu cając karty, p o zo w ali d o zdjęć. W su m ie wyd a liśm y 2153 karty. O g o d zin ie 17 u rn a z o sta ła k o m isy jn ie s p a k o w a n a do sa m o c h o d u i p r z e w ie z io n a d o n a s z e j r e d a k c ji. T am w sp o m n ia n i m ężo w ie zau fa n ia s k r u p u la tn ie p o d liczy li głosy. P ra w y b o ry w y ra ź n ie w y g ra ł li d e r B IS D a m ia n B a rty la. P o p a rc ia u d z ie liło m u 479 u c z e s tn ik ó w. D ru g ie m ie js c e p rz y p a d ło w u d z ia le J a n u s z o wi P aczo sze z PdB. Je g o re z u l t a t to 348. N a m ie js c u trz e c im u p la s o w a ła się k a n d y d a tk a A l te rn a ty w y B y to m sk ie j Joan n a K och-k ubas, k tó ra z e b ra ła 270 głosów. C zw arte m ie js c e z a ją ł s z e f u g ru p o w a n ia B ytom P rz y ja z n e M ia sto M ariusz W ołosz. P rz y je g o n azw isk u krzyżyk n a k a r c i e d o g ło s o w a n ia p o s t a w iło 227 o só b. N ie m a l i d e n ty c z n e p o p a r c ie z e b ra li p ią ty w k o le jn o ś c i W ojciech Szaram a z P ra w a i S p ra w ie d liw o śc i o ra z H a lin a B ie d a z PO. T ego p ie rw sz e g o w sk azało 219 bytom ia n, tę d ru g ą 218. N a m ie jscu sió d m y m z n a la z ł się A rtur Kom or z S o ju s z u L ew icy D e m o k ra ty c z n e j. J e g o w y n ik to 187 głosów. M iejsce n u m e r 8. zdobył Tom asz C h ojnacki w y staw ian y p rz e z k o m ite t P ro je k tb y to m. p l P o p a rło go sto osób. M iejsce d z ie w ią te p rz y p a d ło J a ck o w i L ab u rd zie z RAŚ (59 głosów ), a d z ie s ią te K azim ierzow i B a rtk o w ia k o w i ze W sp ó ln e g o B y to m ia - 36 w sk a z a ń. D z ie się ć głosów było n iew ażn y ch. D z ię k u je m y w s z y s tk im za z a b a w ę p o d c z a s p raw y b o ró w, p rz y p o m in a ją c, że to w ła ś n ie b y ła tylko zabaw a, a p raw d ziw e w ybory w ład z B y to m ia c z e k a ją n a s w n a jb liż s z ą n ie d z ie lę 16 w rz e śn ia. TOM ASZ NOWAK Janusz Paczocha większość swoich zwolenników osobiście odprowadzał do urny wyborczej. Trzecie miejsce dla Joanny Koch-Kubas dla wielu było sporym zaskoczeniem. Czy ten wynik kandydatce uda się powtórzyć 16 września?

15 Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE DAMIAN BARTYLA OFICJALNE WYNIKI BIS JANUSZ PACZOCHA JOANNA KOCH-KUBAS MARIUSZ WOŁOSZ WOJCIECH SZARAMA HALINA BIEDA ARTUR KOMOR PdB a b BPM PS PO SLD TOMASZ CHOJNACKI Bytom p l j a c e k l a b u r d a RAŚ KAZIMIERZ BARTKOWIAK WB 1 glosy nieważne Liczba glosów Do głosowania na Artura Komora zachęcali szczudlarze. O Pokazy sztuki walki zastąpiły walkę polityczną. Dobre przebranie to połowa sukcesu. Komisarz Halina Bieda była dopiero szósta. Rozgrzane emocje łagodziła muzyka. Fot. BEATAKOCYBA

16 16 ŻYCIE BYTOMSKIE Reklama D a m i a n BARTYLA Kandydat na prezydenta Okręg wyborczy nr 1 Miechowice, Bobrek, Stolarzowice, Górniki Okręg wyborczy nr 2 Szombierki, Karb, Łagiewniki Okręg wyborczy nr 3 Stroszek, Sucha Góra, Śródmieście j $ L 1. JERZY ROGOWSKI - ekonomista. Emerytowany pracownik KWK Bobrek-Centrum. 2. MAŁGORZATA BOSEK - nauczycielka. Wieloletnia działaczka Ligi Ochrony Przyrody. 1. MARIUSZ KURZĄTKOWSKI - przedsiębiorca. Radny dwóch kadencji. 2. KRZYSZTOF GAJOWIAK - górnik. Pracuje w KWK Bobrek-Centrum 1. HENRYK BONK - prawnik. 20 lat doświadczenia w samorządzie lokalnym. 2. LAURA KLEKOCKA - społecznik. Prezes Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej. 3. ZDZISŁAWA WALCZYK - przedsiębiorca. 4. MARIUSZ BACIK - wielokrotny reprezentant Polski. Współtwórca największych sukcesów bytomskiej koszykówki. 3. KRZYSZTOF ŚLUSARCZYK - przedsiębiorca. 4. ANETA LATACZ - nauczycielka. Dyrektor SP nr 44 w Bytomiu. 3. KRZYSZTOF PRZYBYLSKI - prawnik. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu. 4. IWONA PAKOSZ - germanistka. Tłumacz przysięgły, biegły sądowy. 5. JAKUB SNOCHOWSKI - menadżer. Certyfikowany trener NLP, biznesu i coachingu. 6. BARTOSZ KUCHARSKI - przedsiębiorca. Właściciel sklepu rowerowego. 5. DAWID GRUSZKA - absolwent Liceum Wojskowego. Żołnierz w czynnej służbie zawodowej. 6. HALINA PAPROCKA - nauczyciel-wychowawca. Od 26 lat pracuje w SP nr TOMASZ BARAN - przedsiębiorca. Były, wieloletni prezes Ruchu Radzionków. 6. MAREK JUST - chirurg. Koordynator oddziału chirurgii ogólnej w Piekarskim Centrum Medycznym. 7. BARTŁOMIEJ MATUSZEK - ekonomista. Zarządza finansami dużych spółek kapitałowych. A. f m 8. MAREK PYRAK - pracownik KWK Bobrek-Centrum Kierownik oddziału przeróbki. 7. MARIUSZ DZIDO - przedsiębiorca. 8. MICHAŁ LEWICKI - przedsiębiorca. Wiceprezes ŁKS Łagiewniki. 7. EWA NEUMAN - inżynier inżynierii środowiska. Były ławnik sądowy. Założycielka klubu seniora. 8. IWONA CZURYSZKIEWICZ - pedagog specjalny. Specjalistka ds. PR i projektów europejskich. 9. MARCEL KAPINOS - menadżer. Pracuje w firmie transportowej, trener w Silesii Miechowice. 10. ANTONI MRYC - sztygar. Pracuje w KWK Bobrek-Centrum. 9. TOMASZ ZEMBSKI - przedsiębiorca. Działacz sportowy. 10. ADAM TELISZ - fotograf. Dziennikarz, fotoreporter. 9. MARCIN BOROSZ - mgr administracji. Policjant z 20-letnim stażem. 10. MAREK WILK - policjant z 30-letnim stażem. Były z-ca komendanta V komisariatu w Bytomiu.

17 Reklama ŻYCIE BYTOMSKIE 17 P o d e j m u j ą c d e c y z j ę o o d w o ł a n i u p r e z y d e n t a P i o t r a K o j a o r a z w i c e p r e z y d e n t ó w : H a l i n ę B i e d ę, M a r i u s z a W o ł o s z a i M a r i a n a M a c i e j c z y k a r o z p o c z ę l i ś m y p r o c e s z m i a n w B y t o m i u. N a d a l l i c z y m y n a W a s z e w s p a r c i e w r a t o w a n i u n a s z e g o m i a s t a. BY TO MI ASTO G r u p a o s ó b o d p o w i e d z i a l n y c h z a o r g a n i z a c j ę r e f e r e n d u m z a r e j e s t r o w a ł a k o m i t e t w y b o r c z y. P r z e d s t a w i a m y n a s z y c h k a n d y d a t ó w d o R a d y M i a s t a. W s p ó l n i e z r e a l i z u j e m y p r o g r a m n a p r a w c z y. Okręg wyborczy nr 4 Śródmieście, Rozbark, Arki Bożka, Łagiewniki Okręg wyborczy nr 5 Śródmieście 1. DANUTA SKALSKA - dziennikarka Polskiego Radia Katowice. Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wsch. 2. ROBERT RABUS - pedagog, wychowawca. Prezes Stowarzyszenia Klubu Kibica Polonia Bytom. 1. DAMIAN BARTYLA - prawnik, menadżer. Członek zarządów i rad nadzorczych kilku podmiotów. 2. JANUSZ WÓJCICKI - emerytowany nadsztygar. Inicjator referendum. 3. ROBERT DEDERKO - ekonomista. Przedsiębiorca, współpracuje z samorządami terytorialnymi. 4. AGNIESZKA KARCH - anglistka. Nauczycielka w Elektroniku, 3. EWA PETRYMUSZ - promotorka miasta i Bytomian. Ostatnio także Elektrociepłowni Szombierki. 4. MICHAŁ SZWARC - inżynier budowlany. Członek Światowego Kongresu Kresowian. ZIĘBA - menadżer. Prezes zarządu firmy w holdingu Vitkovice. 6. MAREK SŁYK - nauczyciel, trener, wychowawca. Były judoka, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. 5. BEATA KOŁODZIEJCZYK - nauczycielka. Wicedyrektor Elektronika. 6. SŁAWOMIR KRZYSZTOFIK - górnik KWK Bobrek-Centrum. Członek Komisji Zakładowej Solidarność KWW Referendum BIS I Damiana Bartyli f j l 7. JOANNA STYNWAK - ekonomistka. Praktyk kontroli finansów publicznych. 8. ROBERT FRĄTCZAK - nadsztygar. Pracownik KWK Bobrek-Centrum. 7. BEATA ŚPIEWAKOWSKA - złotnik. Przewodnicząca Rady Rodziców Elektronika. Ł 8. KATARZYNA SZOŁTYSIK- KACZMAREK - nauczycielka w I L.O. w Bytomiu. Utytułowana zawodniczka sportów walki. 9. LESZEK PIWKO - historyk. Nauczyciel w IV LO w Bytomiu. 10. TOMASZ NOWAK - były piłkarz Polonii Bytom. Działacz ŁKS Łagiewniki 9. ALEKSANDER LUKOSZEK - inspektor budowlany. 10. TOMASZ KUPIJAJ - przedsiębiorca. Członek zarządu T.S. Polonia Bytom. Materiał KW W REFERENDUM BIS I DAMIANA BARTYLI

18 18 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Połączeni - niezadowoleni y ch k o n tr o w e r s ji m o ż n a się było sp o d ziew ać. P r z e fo rso w a n a przez o d w o ła n e w w y n ik u r e f e r e n d u m w ła d z e B y to m ia r e o r g a n iz a c ja o św ia ty o d p o c z ą tk u m ia ła b o w ie m w ie lu z a g o rz a ły c h p r z e c iw n ik ó w. P ie rw s z e d n i n a u k i n ie z m n ie j szyły ich ilości. N a jw ię c e j n e g a ty w nych k o m e n ta rz y d o ta r ło do n a sz e j re d a k c ji z Z e sp o łu Szkół M e c h a n ic z n o - E le k tr o n ic z n y c h p rz y p la c u S o b ie s k ie g o. P r z y p o m n ijm y, że d o is t n i e j ą c e g o ta m do n ie d a w n a Z e sp o łu Szkół M e c h a n ic z n o -S a m o c h o d o w y c h p r z e n i e s i o n o c z ę ść k la s T e c h n ik u m n r 4, a w ięc p o p u la rn e g o E le k tr o n ik a. - W ładze za p e w n ia ły so le n n ie, że s z k o ła będ zie dobrze p r z y g o to w a n a n a p r z y ję cie d o d a tko w ej ilości uczniów, że będą o n i m ie li dobre w a r u n k i do n a u k i. Jeszcze w o sta tn ich d n ia c h sie rp n ia słysza łem ta k ie d e k la ra cje. N ie s te ty, rz e c z y w is to ś ć w y g lą d a z u p e łn ie in a c z e j - m ó w ił z d e n e rw o w a n y m ie sz k a n ie c n a szego m ia s ta, k tó re g o sy n p rz e sz e d ł z T e c h n ik u m n r 4 do ZSME. - P la c ó w k a a b s o lu tn ie n ie je s t p rzyg o to w a n a, b ra ku je k o m p u te rów, bo po reo rg a n iza cji o św ia ty sp o nsorzy zrezygnow ali z ich p rze k a zy w a n ia. J a k tw ierdzili, chcieli w sp ie ra ć,e le k tr o n ik, a n ie ja k ą ś szkołę m a ją cą go je d y n ie zastąpić. Z k o le i n a k o r y ta r z a c h p o d c za s p rze rw p a n u je o g ro m n y tłok. T a k d u ża ilość m ło d zieży po p ro stu nie je s t się w sta n ie p om ieścić w je d nym budynku. W p o d o b n y m to n ie u trz y m a n e b y ły k o m e n ta r z e z a m ie s z c z o n e p r z e z u c z n ió w, m ię d z y in n y m i n a s tro n a c h in te rn e to w y c h. T ło c z y m y s ię n a k o r y t a r z a c h j a k śle d zie, o n i te j r e o r g a n iz a c ji k o m p le tn ie n ie p r z e m y ś le li, n ie p r z e w i d z i e l i j e j s k u t k ó w. T K o n tro w e rs je w o k ó ł re o rg a n iza c ji. Uczniowie kształcący się w powstałych w wyniku połączenia szkołach oraz ich rodzice krytykują to, co dzieje się w placów kach. Ich zdaniem nie zostały one odpow iednio przygotowane. Władze miasta tw ie r dzą, że wszystko jest w porządku. Demonstrujący pod Elektronikiem złożyli konkretną deklarację. N ic d ziw n e g o, że w r e fe r e n d u m z o s ta li o d s u n i ę c i p r z e z m ie s z k a ń c ó w - p rz e k o n y w a ł je d e n z n ic h. T ak i s a m p r o b le m m a ją m ł o d z i l u d z i e k s z t a ł c ą cy s i ę w Z e s p o le S z k ó ł A d m i n i s t r a c y jn o -E k o n o m ic z n y c h i O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h p rz y u lic y W eb era. O n z k o le i j e s t e f e k te m z e s p o le n i a s ię c z ę ś c i T e c h n ik u m n r 4, o b e c n e g o w c z e ś n ie j w ty m m ie js c u Z e s p o łu S zk ó ł E k o n o m ic z n y c h o ra z z lik w id o w a n e g o Z e s p o łu S z k ó ł A d m in is tr a c y jn o - S o c ja ln y c h. U c z ę s z c z a ją c y ta m u c z e ń, w c z e ś n ie j c h o d z ą c y do E k le k tro n ik a n a p is a ł do n a s : P rz e r w y to j e d n a w ie lk a g e h e n n a. R u c h n a k o r y ta r z a c h j e s t t a k w ie lk i, że t r u d n o s ię p r z e m i e ś c i ć z k la s y d o k la sy. O w ie lk i m h a ł a s i e n a w e t n ie m ó w ię, n ie m a mowy, by z n a le ź ć j a k i e ś s p o k o jn e m ie js c e i t r o c h ę o d p o c z ą ć. P r z e p e ł n i o n a sz k o ła o z n a c z a k o n ie c z n o ś ć u c z e n ia s ię ta k ż e p o p o łu d n i a m i. - M y tu m a m y ja k i ś s y s te m d w u zm ian o w y, k o ń czy m y le k c je n a w e t o o s ie m n a s te j - ż a li się n a s z c z y te ln ik. W ie le o só b z w ra c a u w a g ę n a je s z c z e in n ą k w e s tię, c h o ć tr z e - b a stw ie rd z ić, że być m oże ro b ią to zby t szybko. - P r z e n ie ś li n a s z n a sz e j s z k o ły do in n e j i m y n ie p o tr a fim y się z ty m pogodzić. W y r w a li n a s z k o r z e n ia m i, n ie m a sz a n s n a to, b y śm y k ie d y k o lw ie k p o r o z u m ie li się z tu b y lc a m i. S ta n o w im y d w ie o d d zie ln e g r u p y i ta k j u ż chyb a zo sta n ie, n ie d o jd z ie do in te g r a c ji - n a p is a ł j e d e n z m ło d y ch b y to m ia n. Je g o r ó w ie ś n ik s k o m e n to w a ł to ta k : Wy p r z y n a j m n i e j p r z e p r o w a d z iliś c ie s ię n a p la c S o b ie s k ie go ra z e m ze s ta ry m i n a u c z y c ie la m i. My n a W e b e ra p o sz liśm y s a m i. N a jb a rd z ie j ra d y k a ln i ju ż te r a z z a p o w ia d a ją, iż czym p r ę d z e j p o s z u k a ją s o b ie n o w ej szkoły. - C h o d ziłem do,,e le k tr o nikaa i tę sz k o łę c h c ia łe m u k o ń czyć. J a k n ie m o g ę b yć ta m, to j e s t m i w szy s tk o je d n o - s tw ie r d z ił j e d e n z u c z n ió w w ro z m o w ie z n a m i. W m in io n y p o n ie d z ia łe k, a w ię c w d n iu in a u g u r a c j i n o w e g o ro k u s z k o ln e g o, z w o ła n a p rz e z I n t e r n e t g r u p a d a w n y c h u c z n ió w T e c h n ik u m n r 4 u r z ą d z i ła p o d b u d y n k ie m sw ej b u d y h a p p e n in g. - J esz cze tu w ró c im y - z a p e w n ia li. To n ie w y k lu c z o n e. P rzy p o m n ijm y, że p o s t u la t re a k ty w a c ji E le k tr o n ik a, a n a w e t p o w ró t do je g o s t a r e j nazw y, z a p o w ia d a k il k a k o m ite tó w s t a r t u j ą c y c h w z a p la n o w a n y c h n a 16 w r z e ś n i a w y b o ra c h. J e ś l i d o jd ą do w ła d z y, to z a p e w n e s p r ó b u j ą w c ie lić t e n p la n w życie. K o m isarz H a lin a B ied a, k tó ra ja k o w ic e p re z y d e n t B ytom ia fo r so w ała p la n re o rg a n iz a c ji bytom sk iej ośw iaty, uw aża, że szkoły są d o b rz e p rz y g o to w a n e do n ow ej s y tu a c ji. J e j z d a n ie m u c z n io m i n au czy cielo m zag w aran to w an o o d p o w ie d n ie w a ru n k i do e d u k a cji, n ie m a te ż żad n y ch p r o b le m ów z d o s tę p e m do w y p o s a ż e n ia. - Z a ła tw iliśm y w szystko j a k należy, n a u czyciele są zadow oleni z n o w ych m iejsc pracy, chw alą je sobie - stw ierd za. TOMASZ NOWAK O G Ł O S Z E N I E Senator Andrzej Misiołek organizatorem okręgowego etapu konkursu z okazji roku seniora ok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Osób S tarszych i S o lid a rn o ś c i M iędzypokoleniow ej, aby zw ró cić uw agę na znaczącą rolę se n iorów w życiu społecznym, ich relacje z lu d źm i m ło d y m i oraz zainteresować organizacje i insty tu cje do podejm ow ania działań sprzyjających aktyw no ści osób starszych. Senat RP podjął uchwałę o ogło szeniu roku 2012 rokiem Uniwer sytetów Trzeciego Wieku. Senator Andrzej Misiołek, poprzez swoje bytom skie biuro, włączył się w or ganizowany przez Senat RP i Par lam entarny Zespół ds. Osób Star szych konkurs Sam orząd p rzy ja z n y e d u ka cji osób starszych i integracji międzypokoleniowej''. Celem konkursu jest prom owanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania w yklu czeniu społecznem u osób star szych, przede wszystkim poprzez edukację. Chodzi także o wspiera nie aktywności i integrację senio rów we w spólnotach lokalnych. Konkurs ma służyć zebraniu in formacji o programach realizowa nych przez samorządy i w yło n ie niu najciekawszych przykładów tego typu działań. Do biura senatorskiego w p ły nęło zgłoszenie konkursow e od bytom skiego U niw ersytetu Trze ciego Wieku, który bardzo aktyw nie i spraw nie działa w naszym mieście. Organizuje między inny R mi w ykłady, le kto ra ty z ję zykó w o b cych, w a rs z ta ty a rtys ty c z n e oraz zajęcia uspraw niające i re habilitację zdrow otną. Co ważne, słuchacze U niw ersytetu Trzecie go Wieku działają na rzecz miasta i re g io n u, na p rzykła d poprzez organizację w ystaw malarskich Magdalena Goik czy też przedstawień teatralnych. U n iw e rs y te t p o d e jm u je w ię c działania, które chcą prom ow ać organizatorzy konkursu. K onkurs je s t p rz e p ro w a d z a ny w d w ó ch e ta p a ch : o k rę g o w ym (w przypadku biura sanatora Andrzeja M isiołka okręg sta n o wią dwa miasta Bytom i Zabrze) oraz krajowym, w którym wezmą udział najlepsze prace w yłonione na etapie okręgow ym. Będą one oceniane przez ju ry składające się m.in. z przedstawicieli Sena tu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji sa m orządowych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2012 roku w Senacie RP, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród naj lepszym samorządom. Konkurs ten je st jednym z dzia łań Senatu RP, służącym zachę ceniu in s ty tu c ji i organizacji do d zia ła ń w s p ie ra ją c y c h a k ty w ność seniorów. Trzeba b o w ie m p a m ię ta ć, że u d z ia ł osób s ta r szych w życiu sp o łe cznym nie kończy się wraz z przejściem na e m e rytu rę. Osoby starsze mają w iele do zaoferowania, począw szy od opieki nad w nukam i, p o przez d z ie le n ie się sw o im d o św iadczeniem życiow ym i u m ie ję tn o ś c ia m i aż po ro z w ija n ie swoich zainteresow ań. Dawniej dzieci w ych o w yw a ły się w rodzi nach w ielopokoleniow ych, w ten sposób kształtow ały swój obraz św iata, a bez babć i d z ia d k ó w ten obraz je s t nie p ełn y. M o ż li wość cod zie nn e g o naw iązyw a nia ciepłych i g łę b o k ic h relacji je s t n ie zw ykle isto tn a zarów no dla m ło d y c h i starszych lu d z i. S enat RP d o s trz e g a w s z y s tk ie te sprawy i wspiera je aktyw nie sw oim i działaniam i. Magdalena Goik Dyrektor biura senatora Andrzeja Misiołka Platform a Obywatelska Szanowni Państwo, bytom ianie! W niedzielę 16 września będziem y w ybierali w ładze naszego miasta - prezydenta Bytomia i bytomską Radę Miasta. Po raz kolejny staniem y przed m ożli wością wpłynięcia na przyszły los Bytomia. Ważne jest, by z tej możliwości skorzystać, dając naszemu miastu i nam, bytom ianom, szansę na stabilny rozwój, szczęście rodzin, pracę oraz przyjemność i dum ę z bycia m ieszkańcem Bytomia. Jestem przekonany, że najlepszym w yb o rem będzie p o w ierzenie funkcji Prezydenta Bytomia pani Halinie Biedzie, kobiecie uczciwej, m ądrej, pracowitej i doświadczonej w pra cy sam orządow ej. Jej kandydaturę popieram i na nią oddam mój głos. W Radzie Miasta pow inni zasiadać ludzie uczciwi, k o m p e tentni, doświadczeni, znający problem y Bytomia i chcący je rozwiązywać. D latego popieram kandydatów Platform y By tom skiej (lista nr 1). Na szczególne uznanie, w m ojej opinii, zasługują kandydaci: M ich ał Staniszewski - okręg nr 1 Joanna Stępień - okręg nr 2 D orota Siebiata-Tom czyk - okręg nr 3 M agdalena G oik - okręg nr 4 W iesław Kurnik - okręg nr 5 Idźmyna wybory. Nieskładajmynaszejprzyszłości wręceinnych. Andrzej Misiołek Senator RP

19 Reklama ŻYCIE BYTOMSKIE 19 ALTERNATYWA Joanna Koch-Kubas Kandydat na Prezydenta Bytomia Ruch Społeczny Bytomska Alternatywa Jest a lte rn a ty w a dla B ytom ia Nasza kandydatka na Prezydenta Miasta Jo a n n a K o c h -K u b a s to w ieloletni Prezes Spółdzielni M ieszkaniowej M iechow ice". S półdzielnią kieruję od 11 lat. W 2001 roku objęłam Zarząd w bardzo trudnej sytuacji finansowej i gospodarczej. Zadłużenie m ieszkańców oraz w ew nętrzny d eficyt finansow y sięgały łącznie 10 mln zł. R estrukturyzacja organizacji, dyscyplina finansowa oraz program napraw czy przyniosły pożądane skutki. Dzisiaj Spółdzielnia to dobrze zorganizowane przedsiębiorstw o, które prowadzi szereg działań rem ontow ych i inw estycyjnych, je st solidnym partnerem i kontrahentem dla wielu podm iotów. W 2010 roku Śląska Izba Gospodarcza nadała mi ty tu ł A u to ry te tu B u d o w n ictw a i G o sp o d a rk i Śląs k ie j, a Spółdzielnia otrzym ała W ielką Nagrodę Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa za efektyw ną działalność statutow ą oraz realizację program u term om odernizacji zasobów. Moje zawodowe kw alifikacje oraz dotychczasow e osiągnięcia upow ażniają m nie do poproszenia Mieszkańców Bytom ia o głos. Nie w ystarczy m ieć naw et najlepsze pom ysły - trzeba je um ieć realizować. Trzeba być skutecznym, inaczej to będą tylko w yborcze obietnice. Konieczny je st więc nowy, skuteczny pom ysł na Bytom, który spow odow ałby przyrost nowych miejsc pracy, ja k również zachęcił ludzi do osiedlania się w tym mieście. K andydaci na R adnych - lid e rz y lis t to ludzie sp ra w d ze n i, a pie rw sze m iejsca w 3 okrę g a ch z a jm u ją kobiety.n ie zasiadali d o tych cza s w żadnych org a n a ch G m iny, d la te g o te ż uw ażam y, że m a m y najw iększe szanse, aby w B yto m iu dokonać p ra w d z iw y c h zm ia n.w skła d KWW Ruch Społeczny Bytomska A lternatyw a w ch o d zą p rz e d s ta w ic ie le S półdzielczości, Z w ią zko w cy OPZZ, p rz e d s ta w ic ie le Ruchu P alikota, na listach zn a jd u je się rów nież re p re ze n ta cja Z rzeszenia E m e rytó w i R encistów O d dzia łu B ytom. Okręg nr 2, lista nr 6 1. Ewelina Halina Krzyżanowska, wykształcenie wyższe. Pracuje w firmie zarządzającej nieruchomościami na terenie Bytomia, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Bielska Białej, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. 2. Tadeusz Tomasz Borowiec, 3. Barbara Anna Zawada, 4. Aleksandra Danuta Ratz Bober, 5. Beata Iwona Klim, 6. Zenon Stanisław Popielarski, 7. Marcin Michał Brodziak, 8. Marta Anna Ignasiak. O kręg nr 4, lista nr 6 1 Daniel Marian Świeszczak, wykształcenie wyższe, dziennikarz. Społecznik, Bytomianin, mieszkaniec Rozbarku. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od lat pracuje w profesjonalnych mediach. Posiada doświadczenie w zarządzaniu oraz promocji. 2. Alicja Blanka Brela, 3. Marcin Feliks Stępkowski, 4. Łukasz Florian Staniczek, 5. Gabriela Karina Nawrat, 6. Jerzy Kociuba, 7. Andrzej Jan Radajewicz, 8. Karolina Natalia Jarzombek, 9. Roman Galbas, 10. Jan Burzyński. Okręg nr 1, lista nr 6: 1. Joanna Koch-Kubas wykształcenie wyższe, licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni Prezes Zarządu SM Miechowice" Wojciech Mędrecki, Tomasz Bogdan Grula, Antoni Stanisław Noga, Dariusz Maciej Garasimowicz, 6. Jakub Dominik Szczerski, 7. Tomasz A rtur Niepsuj, 8. Justyna Zuzanna Grula, 9. Justyna Iwona Dolecka, 10. Aleksandra Maria Nowak. Okręg nr 3, lista nr 6 1. Małgorzata Zyta Różańska- Markowska, wykształcenie wyższe, od 12 lat pełni funkcję kierownika zakładu. 2. Katarzyna Danuta Hellfeuer, 3. Anna Grażyna Niewiadomska, 4. Grzegorz Andrzej Cieśla, 5. Olga Anna Sosin, 6. Zbigniew Zygm unt Froński, 7. Zdzisław Różyło, 8. Damian Krystian Rosa, 9. Patrycja Markowska. Okręg nr 5, lista nr 6 1. Andrzej Stanisław Zamojski, wykształcenie wyższe. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Wcześniej pracował 30 lat w górnictwie. W tym od 1984 do 2008 w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Bytomiu. Jest związany ze Związkiem Zawodowym Górników i OPZZ, gdzie pełnił funkcje kierownicze. Od 25 lat należy do Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. 2. Marek Grzegorz Wróbel, 3. Marian Feliks Świderski, 4. Anna Zofia Kulesza, 5. Anna Stępek, 6. Barbara Pasota, 7. Magdalena Patrycja Kohlmann. Nasz program ma na celu rozw iązanie najpilniejszych problem ów naszego m iasta. Dla osiągnięcia zaplanow anych zadań chcem y szukać ja k najszerszego porozum ienia w śród środow isk społecznych i politycznych w naszym m ieście. 1. S taw iam y na dobrych gospodarzy. Bardzo w ażne jest, aby funkcje zarów no prezydenta ja k i radnych p e łn ili ludzie dośw iadczeni i spraw dzeni. 2. Uważamy, że dobre, spraw ne zarządzanie to nie tylko ludzie, to także s tru ktu ra Gminy. P ostulujem y reorganizacje tak, aby ja k naje fe ktyw n ie j ekonom icznie realizow ać w szystkie ustaw ow e i sta tu to w e zadania. C hcem y przyw rócić byto m skim kam ienicom nowe życie, w ykorzystując na ten cel w szystkie dostępne środki pom ocow e, zarów no krajow e ja k i unijne, jeżeli taka będzie m ożliw ość. Konieczne je st uru chom ie nie m iejskich in stytucji zarządzających nieruchom ościam i tak, aby w ykorzystyw ać prem ie rem ontow e i te rm o m o d e rniza cyjn e Banku G ospodarstw a Krajowego, WFOŚ, NFOŚ itp. Należy rów nież rozważyć w szelkie m ożliw ości leżące po stro nie Gminy, aby stw orzyć zachętę dla pryw a tn ych w łaścicie li, którzy zechcieliby inw estow ać w sw oje nieruchom ości. 3. W yko rzystu jm y przestrzenie poprzem ysłow e ta k, aby sta ły się naszym a tu te m. C hcem y budow ać domy, m ieszkania, w ykorzystując m ożliw ości naw et te, które daje p a rtn e rstw o publiczno -pryw atne. Nasze nowe b udow nictw o pow inno uw zględnić w ykorzystyw anie odnaw ialnych źródeł energii dla celów bytow ych. S zukajm y inw estorów, któ rzy zechcą działać w zakresie budow n ictw a zw iązanego z oszczędnością energii, np. now ej generacji m a te ria łó w te rm o izo la cyjn ych, prefabrykow a nych dom ów pasyw nych, m ikro w ia tra kó w czy ogniw fo to w o lta iczn ych. Już dzisiaj w ty m celu m ożna pozyskać szereg środków pom ocow ych na razie krajow ych, ale w przyszłości także i unij nych. W arto pom yśleć o now ej w izytów ce B ytom ia jako inkubatora przedsiębiorczości i innow acyjności, Skojarzyć ze sobą środow iska przedsiębiorców i naukow ców np. w zakresie odnaw ialnych źródeł energii. Uważamy, że zagadnienia zw iązane z energią będą sta n o w iły w ażny te m a t najbliższej przyszłości i należałoby tę p roble m atykę ująć w program ie rozw oju m iasta. 4. Szansą dla byto m skie j edukacji, ale i w alki z bezrobociem w naszej ocenie są nowe kierunki kształcenia zaw odow ego uw zględniające potrze by rynku pracy. S kojarzm y działania Powiatow ego Urzędu pracy w zakresie a ktyw n ych fo rm w alki z bezrobociem z potrzebam i M iasta i bytom skich przedsiębiorców. 5. C hcem y rozwija ć sp ort m asow y - b u dujm y nowe boiska, place zabaw, ścieżki row erow e. 6. Budżet obyw atelski. Chcem y konsultow ać budżet ze w szystkim i środow iskam i B ytom ia tak, aby m iejska adm inistracja m ogła najrozsądniej planow ać inw estycje w mieście.

20 20 ZYCIE BYTOMSKIE Środek życia Żydzi po wojnie Wystawa po wojnie. O h isto rii społeczności ży dow skiej w Bytomiu ukazało się już kilka publikacji. Wszystkie jednak dotyczyły ich czasów do roku Powojenne losy Żydów w naszym mieście i na Górnym Śląsku to tem at o w iele mniej znany. o s y b y to m s k i c h Ż y d ó w p o s trz e g a m y n a jc z ę ś c ie j p rz e z p ry z m a t c m e n ta rz a z n a jd u ją c e g o się p rzy ul. P ie k a r sk iej o ra z sp a lo n e j w c z a sie nocy k r y s z ta ło w e j s y n a g o g i. D z ie je o b e c n o ś c i sp o łe c z n o ś c i żydow sk ie j w n a sz y m m ie ś c ie o d ś r e d n io w ie c z a d o ro k u 1938 z o s ta ły o p ra c o w a n e m.in. w k sią ż c e Ś lad p rz e s z ło śc i. B y to m w ie lo k u ltu ro w y (ro z d z ia ł a u to r s tw a D a riu s z a W a le rja ń s k ie g o ). J e s t je d n a k je sz c z e inny, m n ie j znany czas: t e n p o w o je n n y, z a m k n ię ty d a ta m i P o w o jn ie z a c z ę li tu t a j p rz y b y w a ć Ż ydzi, k tó r y m u d a ło s ię p rz e ż y ć czas h o lo c a u s tu. Z k o le i ro k 1968 to s w o is ta c e z u r a, w ó w c z a s b o w ie m k o m u n i s t y c z n e w ł a d z e s p r o w o k o w a ły a n ty ż y d o w s k ie n a s tr o je, n a fa li k tó ry c h w ie lu o b y w a te li p o ls k ic h p o c h o d z e n ia ży d o w sk ieg o zm u szo n o d o e m i g ra c ji z k ra ju. W ła ś n ie p o w o je n n y m lo s o m Ż ydów p o św ię c o n a j e s t w y staw a z a ty tu ło w a n a U tra c o n e n a d z ie L Nadburmistrz trzykrotnie ograbiony Nie ma naw et krzyża. W grudniu minie 80. rocznica śmierci nadburmistrza Bytomia Georga Bruninga. Jego grób zlikwidowano w latach 80. XX wieku. Natomiast na poświęco nej jego pamięci tablicy, znajdującej się na cmentarzu Mater Dolorosa, brakuje krzyża. K row i. B rü n in g o grabiony został ta k ż e z nazw y ulicy, b o w ie m po jego śm ierci w 1932 roku im ien iem n a d b u rm istrz a nazw ano dzisiejszą u lic ę Drzymały. Im ię B rü n in g a n o s iła ta k że o b e c n a Szkoła P o d sta w ow a n r 5. Te nazwy skasow ano w roku I w reszcie o g ra b ie n ie trz e cie, n a jb a rd z ie j b o le sn e : w 1981 ro k u z lik w id o w an o z n a jd u ją c y się n a c m e n ta rz u M a te r D o lo ro s a g ro b o w ie c n a d b u r m is tr z a. K ry p tę p rz e z n a c z o n o n a now y p o c h ó w ek, a kości n a d b u rm is trz a zrz u co n o d o z b io ro w e g o o s s u a r iu m n a c m e n ta rz u (być m oże w ty m c e lu w y k o rz y s ta n o g ro b o w ie c Ig n a tz a H akuby). J e d n a k w 2004 ro k u o d c h w a sz c z o n o w z n a jd u ją c y się w o b o k daw n eg o m ie jsc a sp oczynku G eo rg a B rü n in g a grób je g o z m a r łe j w 1950 ro k u żony D o ro ty o ra z ich zm arły ch w d z ie c iń s tw ie d z ie c i. N a g ro b ie ty m u sta w io n a z o sta ła ta b lic a z n a p i s e m In m e m o ria m G e o rg B ru n in g. W ów czas a u to r te g o t e k stu z a p ro p o n o w a ł ta k ie w ła śn ie ro z w ią z a n ie - ła c iń sk i n a p is, aby u n ik n ą ć sporów, w ja k im języ k u p o w in n y być p ie rw s z e sło w a te j ta b lic y pam iątk o w ej: n ie m ie c k im czy polskim. J e d e n je s t tylko kło p ot: n a t a blicy, z n a jd u ją c e j się n a g ro b ie żony i d z ie c i B rü n in g a, b ra k u je krzyża. W 2004 ro k u z a p ro p o n o w a łe m u m ie s z c z e n ie n a te j t a b licy krzyża, je d n a k n ie zgodziła się n a to ó w czesn a m ie jsk a k o n s e rw a to r zabytków B a rb a ra K lajm o n (cz ę ść k o sztó w w y k o n a n ia ta b lic y p o n ió s ł U rz ą d M iejsk i). K o n s e rw a to r tłu m a c z y ła, że n ie w ia d o m o, czy k rz y ż a ży czy łab y so b ie ro d z in a B ra n in g ó w. T ak a a rg u m e n ta c ja b y ła ja w n y m b e z se n s e m - z h is to rii ja s n o w ynika, że B rü n in g był g o rliw y m k a to li k ie m, o trz y m a ł K rzyż R y c e rs k i P a p ie s k ie g o O rd e ru św. G rzego rza. J e d n a k krzyża n a ta b lic y p a m ięci B rü n in g a n ie um ieszczono. S tało się ta k alb o ze w zględu n a p o lity c z n ą p o p raw n o ść p re z e n to w a n ą przez k o n se rw a to ra zabyt ków, alb o z p o w o d u, iż m ia s te m rz ą d z ił w ów czas lew icow y SLD. S p ra w a u h o n o ro w a n ia b u rm i s trz a B rü n in g a, ja k ą p ro p o n u je p ro fe s o r P io tr O b rączk a, to j e d n a k w estia. N ie z a le ż n ie od tego należ y szybko o p atrz y ć gró b jeg o żony i d zie c i krzyżem. To sp ra w a k ilk u n a stu m in u t p racy k a m ie n ia rza. O tę k w estię p o w in n a zad b ać p a ra f ia św. Trójcy, do k tó re j n ie gdyś n a le ż a ł G eorg B rü n in g, albo T o w arzy stw o M iło sn ik ó w B y to m ia. W arto d o k o n a ć teg o jeszc z e p rz e d 80. ro c z n ic ą śm ie rc i z a słu żonego b u rm istrz a. MARCIN HAŁAŚ Fot. TOMASZ SZEM A LIKO W SK I ie d y w 2004 ro k u w y b ie ra n o P a n te o n b y to m sk i, czyli 10 osó b n a jb a rd z ie j z a słu ż o n y c h w h is to r ii n a sze g o m ia sta - G eorg B rü n in g b e z a p e la c y jn ie z a ją ł p ie rw s z e m iejsce. P rz ez 37 la t ( ) s p ra w o w ał fu n k c ję b u rm is trz a B ytom ia, a p od jeg o rz ą d a m i m iasto p rz e żyło w ielk i rozkw it. O zb liżają c ej s ię ro c z n ic y ś m ie r c i B r ü n in g a p r z y p o m n ia ł n ie d a w n o n a ł a m a c h n a s z e g o ty g o d n ik a p ro f. d r h a b. P io t r O b rą c z k a. T e n ż e p ro fe so r P io tr O brączka zw rócił k iedyś uw agę, że B rü n in g zo stał w p o w o jen n y m B ytom iu po trz y k ro ć o g ra b io n y. D la te g o prof. O b rączk a z a p ro p o n o w ał, aby za służonego b u rm istrz a uczcić w 80. ro c z n ic ę ś m ie rc i - n a p rz y k ła d n a z y w ając je g o im ie n ie m je d n ą z sa l U rz ę d u M iejskiego. O ja k ie trzykrotne o g ra b ie n ie B rü n in g a c h o d z iło p ro fe s o ro w i Obrączce? Ano, po 1945 roku został o n pozbaw iony w ilii, ulicy i grobu. W illi - bo p a ń stw o p o ls k ie znacjo n alizo w ało d o m przy o b e c n e j a le i Legionów, k tó rą B rüningow i po tym, ja k zakończył sw oją p rac ę p u b liczn ą, p o d a ro w a ło w dow ód w dzięczności społeczeństw o B yto m ia. P rzez w iele pow ojennych la t m ieściła się ta m Wojskowa K om en d a U z u p e łn ie ń, p o te m b u d y n e k sp rz e d a n o p ry w atn em u in w e sto je. L u d n o ś ć ży d o w sk a w w o je w ó d z tw ie ś lą s k im /k a to w ic k im w la ta c h J e j o tw a r c ie m ia ło m ie js c e w c z w a r te k 6 w r z e ś n ia w g m a c h u g łó w n y m M u z e u m G ó r n o ś lą s k ie g o p rz y pl. S o b ie s k ie g o. Z o rg a n iz o w a n o te ż s z e r e g im p re z to w a r z y s z ą cych - o d p ro m o c ji k s ią ż e k do k o n c e rtu m u zy cz n eg o. W ystaw a j e s t b a rd z o b o g a ta, p r e z e n t u je w s z e c h s tro n n y m a te r ia ł. J e d y n y m m a n k a m e n te m w y d a je s ię fa k t, iż z d a je s ię w p isy w a ć w m o d n y o s ta tn io t r e n d p u n k t o w a n i a p o ls k ie g o a n ty s e m i ty zm u. P o d k r e ś lo n e s ą b o w ie m e le m e n ty n ie c h ę c i, ja k i e s p o ty k a ły lu d n o ś ć żyd o w sk ą. B r a k u j e d r u g i e j s tro n y te g o m e d a lu - były to ta k ż e czasy, w k tó ry m o so b y p o c h o d z e n ia ż y d o w sk ie go s p ra w o w a ły w ie le k ie r o w n i czych fu n k c ji w a p a r a c i e r e p r e s ji s y s te m y k o m u n is ty c z n e g o, co u d o k u m e n t o w a ł a k il k a l a t te m u in n a w y sta w a z a ty tu ło w a n a T w arze k a to w ic k ie j b e z p ie k i. (m) Wystawę zorganizowano w Muzeum Górnośląskim. Postulaty przed wyborami samorządowymi Władze idealne. Wysoka frekwencja przy urnach podczas referendum jednych zaskoczyła, a innych, w tym i mnie, zadowoliła. Znaczyła bowiem, że zdecydowanej większości bytomian sprawy miasta nie są obojętne. zaistniałej sytuacji wybo ry w rz e śn io w e pow in n y być in n e. S koro o d b ę d ą się tylko w B ytom iu, n ie zagłuszy je ogólnopolski szum inform acyj ny. I n ie b ę d ą n a nas spoglądać ze wszystkich stro n działacze z p ierw szych stro n gazet, n ie m a ją c e nic z B ytom iem w spólnego. A n a decy zjach wyborców nie zaciążą wyniki ogólnopolskich sondaży. M am rów nież n ad zie ję, że b ę d ą to w ybory ro z w a ż n ie jsz e. J e ż e li b o w iem w re f e re n d u m g łoso w ali śm y za zm ian am i, je s t oczyw iste, że p o d czas w yborów s a m o rz ą d o W w ych n ie tylk o o n o w e tw a rz e w R a tu sz u chodzi. J a k ie w ięc wy m a g a n ia n a le ż y s ta w ia ć now ym ra d n y m i p rezy d en to w i. P o s tu la t n a jw ażn iejszy : czło n k o w ie R a d y M ie js k ie j i w ła d z z p re z y d e n te m n a czele n ie m ogą b y ć w ię ź n ia m i i z a k ła d n ik a m i sw e j p a r t ii. K ażd y z n ic h m u si p rz e d e w sz y stk im k ie ro w a ć się d o b re m m iasta, sk o ro m a n im za rząd zać. S k oro m a ta k ie do tego p raw o, to m a i obow iązek. C zeka n ie n a w ytyczne o d g ó rn e - z c e n t r a l i - j e s t n ie p o r o z u m i e n ie m i n a d u ż y c ie m, bo u rą g a id e i s a m o rząd n o ści. D ow odów aż n ad to, że ta k w ie lo k ro tn ie w p rze szło śc i byw ało. I, co n ajg o rsz e, n ik t się teg o n ie w stydził. Po d ru g ie, spraw y ośw iaty i k u l tu ry n ie m ogą być rozw iązy w an e ty lk o p rz e z p ry z m a t r a c h u n k u e k o n o m ic z n e g o. B y to m s t r a c i ł ju ż w y sta rc z a ją c o w ie le atutów, by je s z c z e sw o ją p rz e w a g ę n a d innym i m ia sta m i w tych d z ie d z i n a c h u tr a c ić. O s ta tn ie d e c y z je o z a m k n ię c iu n ie k tó ry c h szk ó ł p rzy jęto z zad o w o len iem... w są sie d n ic h m iasta c h. P o tr z e c ie, s u b s ta n c ja z a b y t k o w a j e s t t a k sa m o w a ż n a j a k o b w o d n ica, k a n a liz a c ja i w szyst k ie p o tr z e b n e m ia s tu n o w e in w e sty c je. B y to m sc y d e c y d e n c i, w ła d a ją c y n a js ta rs z y m m ia s te m w c a ły m re g io n ie, o s te n ta c y jn ie lek c e w aż y li d o tą d d o ro b e k m i nionych p o k o leń w ty m w zględzie. Z m ia s ta h isto ry c zn e g o p o z o sta ły ty lk o w a lą c e się relik ty. J e s t n ie w y b a c z a ln y m z a n ie d b a n ie m, że k a ż d a w ycieczka spieszy c h ę t n ie j n a p rzy k ła d do T arn o w sk ich G ór czy Z ab rza, by ta m podziw iać zab y tk i p rz e m y słu, p o d c z a s gdy w B y tom iu czek a n a n ich tylko... p o le golfowe. P o c z w a rte, s k o ro s ą s ie d n ie gm iny p rzy łączo n o p rz e d laty do m ia s ta, n ie m o ż n a p o zw o lić n a d a ls z ą ich d e g ra d a c ję. S tą d wy p r o w a d z a n ie n ie k tó r y c h sz k ó ł z d z ie ln ic w ła śn ie zdziw iłoby n a szych przodków, którzy z a k ła d ali tu p la c ó w k i o św ia to w e, bo w ie d zie li, że to p o d n o si ich rangę. P o w y g a ś n ię c iu d y n a s t ii J a g ie llo n ó w w I R z e c z p o s p o lite j, w o k re s ie w o lnej e lek c ji, gdy każ dy zag ra n ic zn y m m o n a rc h a m ógł z a b ie g a ć o p o ls k ą k o ro n ę, był p r a w n ie u s a n k c jo n o w a n y zw y czaj, że k ró l p rz e d k o ro n a c ją zaprzy siąc m u sia ł A rtykuły H enryk o w sk ie. Gdy H e n ry k W alezy w e w rz e śn iu 1573 ro k u z a w a h a ł się z ty m ślu b o w an iem, bo n ie o d p o w ia d a ły m u frag m en ty g w a ra n tu ją c e to le ra n c ję re lig ijn ą, usłyszał od h e tm a n a J a n a Z b o ro w sk ieg o sta n o w c z e o s trz e ż e n ie : Si n o n iu r a b is, n o n r e g n a b i s - J e ś l i n ie p rz y s ię g n ie s z, n ie b ę d z ie sz rządził. C h ciało b y się d o cz e k a ć ta k ie j chw ili, gdy m iasto p rzed ło ży k a n d y d a to w i n a p r e z y d e n ta p r z e d o b ję c ie m u rz ę d u arty k u ły w y ra ża ją c e k o n k retn e(!) postulaty. J e śli odm ów iłby ich zaprzy siężen ia, n ie z a sia d łb y w ra tu sz u. Si n o n iu ra b is, n o n reg n ab is. JAN DRABINA

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834)

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834) 977023929410543 STRONY 6i7 Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem 9 770239"2941 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkow ie 43 (2834) 24.10.2011 PL ISSN 0239-2941 NR INDEKSU 385050

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u

B ę d z ie w ię c e j m ie js c w ż ło b k u R E K L A M A 977023929410547 STRNA 13 studio florystyczne stokrotka Literacka jesień Ciecieręgi ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 770239"2941 KIERMASZ ADWENTWY 22-27.11.2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ ZYCIE BYTOMSKIE

studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ ZYCIE BYTOMSKIE R E K L A MA 977023929410548 studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 9 770239"294105 MIKŁAJ ZYCIE BYTMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

nu 279 mhtonówitowchl

nu 279 mhtonówitowchl 977023929430317 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 3 > Wci ąż walczymy o Becetkę STRONA 2 STRONA 13 820 - autobus kultowy REKLAMA S O L A R IU M Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu 9.00-21.00. Nowe lampy brązujące!!!

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo