SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie ul. Ogrodowa Nowa Dęba SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V Nowa Dęba grudzień 2014 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami do oferty Formularz Oferta Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykaz usług Wykaz potencjału technicznego Informacja o przynależności do grupy kapitałowej Rozdział III. Istotne dla stron postanowienia umowy Wzór umowy Rozdział IV. Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres i opis zadania Specyfikacje techniczne Standardy Zimowego Utrzymania

3 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

4 1.Zamawiający 1.1. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie, Nowa Dęba ul. Ogrodowa 20, tel , fax , adres strony internetowej: zdpt.nowadeba.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Na podstawie Art. 4. pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuję się). 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Rodzaj: Usługi Kod CPV 1: Usługi odśnieżania Kod CPV 2: Usługi usuwania oblodzeń 3.3. Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku Cześć nr V 3.4. Szczegółowe informacje o zamówieniu zawiera Rozdział IV. Opis Przedmiotu Zamówienia 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Termin wykonania zamówienia Od r. do r. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakresie usług zimowego utrzymania dróg publicznych (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) oraz przedłoży dowód potwierdzający, że zadanie zostało wykonane należycie. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w celu realizacji zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem: Nośnik z piaskarką i pługiem szt. 2, Ładowarka szt. 1, Równiarka szt.1. 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Nie precyzuje się warunków dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.

5 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; Nie precyzuje się warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Wykaz usług (przynajmniej jedna usługa) w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami potwierdzającymi, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie wymaga informacji o zamówieniach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) Wykaz potencjału technicznego (narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu realizacji zamówienia) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy, doświadczeniu i potencjale technicznym innych podmiotów jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatki, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca

6 nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który powołuje się na potencjał innych podmiotów biorących udziela w realizacji części zamówienia w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, przedkłada również dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie określonym w punkcie Dokumenty Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.2, ppkt. 2 i 3 składa: 1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zamawiający żąda przedstawienia: 1) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt składa każdy wykonawca oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być złożone przez jednego wykonawcę lub wspólnie. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub ustanowiony Pełnomocnik, natomiast Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisuje każdy członek Konsorcjum oddzielnie. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej lub faksem.

7 11.2. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Piotr Boroń i Zbigniew Goclan 12. Wymagania dotyczące wadium. Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. 13. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą może raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 14. Opis sposobu przygotowania ofert Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem na formularzu ofertowym zgodnym z wzorem oferty Rozdział II Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z pozostałymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa wówczas do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być czytelne i parafowane przez osobę podpisującą ofertę Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem TAJNE Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane: oraz opisane Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Ogrodowa Nowa Dęba Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część Nr V 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia r. do godz Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej (jednostkowej) ująć wszelkie jednostkowe koszty niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT według stawek aktualnie obowiązujących (8 % stawka VAT). 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

8 17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: a) Cena 96% b) Termin płatności 4% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto za godzinę pracy, wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. W tym kryterium oferta możne uzyskać maksymalnie 96 punktów. Liczba punktów w kryterium Cena zostanie obliczona według wzoru: C = [C n :C b ] x 96 pkt gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena C n - najniższa cena jednostkowa brutto C b - cena jednostkowa brutto oferty badanej Kryterium Termin płatności będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu płatności faktury VAT zaproponowanego przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. W tym kryterium oferta możne uzyskać maksymalnie 4 punkty. Zamawiający przewiduje dwa możliwe terminy płatności: 14 dniowy i 30 dniowy. Wykonawca, który zaproponuje14 dniowy termin płatności otrzymuje T=2 pkt Wykonawca, który zaproponuje 30 dniowy termin płatności otrzymuje T=4 pkt Uwaga: Jeżeli Wykonawca na formularzu Oferta nie zaproponuje żadnego terminu płatności lub zaproponuje termin płatności inny niż przewiduje Zamawiający wówczas przyjmuje się 14 dniowy termin płatności a oferta otrzymuje T=2 pkt w kryterium Termin płatności Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzoru: W = C+T gdzie: W - wartość punktowa C - ilość punktów w kryterium Cena T - ilość punktów w kryterium Termin płatności Obliczenia będą dokonywane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy Rozdział III.

9 Rozdział II Formularz Ofertowy wraz z załącznikami do oferty

10 OFERTA (Pieczęć adresowa Wykonawcy) Dane Wykonawcy: Nazwa. Adres... Telefon/fax. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie ul. Ogrodowa Nowa Dęba W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe ZD z dnia r. w sprawie wykonania zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V, zobowiązujemy się do wykonania niniejszego zadania w przewidzianym zakresie z zachowaniem wszystkich warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferując: cenę jednostkową netto za godzinę pracy:..zł cenę jednostkową brutto za godzinę pracy:....zł (słownie brutto) zł w tym należny podatek VAT.. %..zł PROPONUJEMY..termin płatności faktury VAT (Wykonawca ma do wyboru termin 14 dniowy lub 30 dniowy) 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:* Sposób reprezentowania spółki/konsorcjum w celu realizacji niniejszego zamówienia:** Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane jako niezbędne....dnia Pieczęć i podpis osoby upoważnionej * - wypełnić w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom ** - wypełnić w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

11 (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V w imieniu Wykonawcy.. oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dnia... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

12 (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V w imieniu Wykonawcy.. oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... dnia... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

13 (pieczęć adresowa Wykonawcy) WYKAZ USŁUG w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie L.p. 1 Zamawiający (odbiorca usługi) Przedmiot usługi (rodzaj i miejsce wykonania) Data wykonania Wartość usługi /brutto/ 2 3 Do wykazu należy dołączyć dowód potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.... dnia... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

14 (pieczęć adresowa Wykonawcy) WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO jakim będzie dysponował wykonawca w celu realizacji zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V L.p. Nazwa Ilość Informacja o podstawie dysponowania /własne, dzierżawa, inne/... dnia... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

15 (pieczęć adresowa Wykonawcy) INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V oświadczam(y), że: - nie należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*; - należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam(y) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*. * - niepotrzebne skreślić... dnia... (Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

16 Rozdział III Istotne dla stron postanowienia umowy

17 Wzór Umowy UMOWA Nr... Zawarta w dniu r., pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z/s w Nowej Dębie, Ul. Ogrodowa 20, Nowa Dęba, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez: a,.. zwany dalej Wykonawcą, reprezentowany przez: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w 2015 roku - Część nr V 2. Zakres zamówienia obejmuje: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia, bądź zmniejszenia zakresu usług. 4. Wykonawca w celu wykonania niniejszego zamówienia dysponuje następującym sprzętem: Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzona podwykonawcom: Strony ustalają, że umowa będzie realizowana w terminie od r. do r Strony ustalają, że w okresie realizacji umowy będą obowiązywały następujące ceny jednostkowe: zł zł zł 2. Orientacyjna kwota przewidziana na realizację zadania wynosi... zł brutto, która w zależności od sytuacji może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT będą dokumenty /karty drogowe, raporty pracy sprzętu itp./ uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego. 4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w cyklu miesięcznym. 5. Wykonawca wystawi fakturę do dnia 10-go miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy. 6. Wynagrodzenie za wykonaną w danym miesiącu usługę dokonywane będzie przelewem w terminie.. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. W dniach ustawowo wolnych (niedziele i święta) obowiązują ceny jak w pozostałe dni tygodnia. 4. Wykonawca zobowiązuje się: 1. Świadczyć usługi wymienione w 1 w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. 2. Podstawić do pracy sprzęt wymieniony w 1 ust.4 zaopatrzony w materiały pędne, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 3. W przypadku awarii dokonać podmiany uszkodzonego sprzętu na sprawny technicznie. 4. Wyposażyć kierowców i operatorów sprzętu w telefony komórkowe celem zapewnienia stałej łączności Zamawiającego z w/w osobami.

18 5. Zorganizować i przeprowadzić szkolenie BHP dla kierowców i operatorów sprzętu biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg Zamawiający każdorazowo wyznacza Wykonawcy czas rozpoczęciu usługi oraz określa jej zakres i miejsce realizacji. 2. Czas trwania usługi będzie uzależniony od aktualnych potrzeb występujących w danym dniu i będzie odnotowany w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania następujących kar umownych: 1) Obniżenie o 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto z tytułu nienależytego wykonania usługi objętej niniejszą umową. Podstawą do potrącenia z tytułu nienależytego wykonania usługi będzie protokół stwierdzający nienależyte wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 2) Obniżenie miesięcznego wynagrodzenia brutto o kwotę 200 zł za każdą godzinę opóźnienia, w stosunku do czasu rozpoczęcia usługi wyznaczonego przez Zamawiającego. 2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości równej 20 % orientacyjnej kwoty brutto przewidzianej na realizację zadania, określonej w 3 ust.2 niniejszej umowy. 7. Wszelkie roszczenia osób trzecich spowodowane niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i ulic ponosi Wykonawca Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 2. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy-prawo zamówień publicznych. 11. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

19 Rozdział IV Opis Przedmiotu Zamówienia

20 ZAKRES I OPIS ZADANIA Część nr V Zamawiający dla części nr 5 przewiduje następujący zakres: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w V standardzie zimowego utrzymania dróg: R Alfredówka Ciosy Wydrza, w km , R Stale do drogi nr 9, w km R Grębów Wydrza Krawce, w km R Grębów Stany, w km R Jamnica Zbydniów, w km Razem: mb Odśnieżanie interwencyjne dróg: R Alfredówka Ciosy Wydrza, w km R Grębów Stany, w km Razem: mb Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia, bądź zmniejszenia zakresu usług. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym sprzętem: Nośnik z piaskarką i pługiem szt. 2, Ładowarka szt. 1, Równiarka szt. 1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WSTEP Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymania dróg objętego przetargiem zalicza się: - usuwanie śniegu z dróg, - zwalczanie śliskości, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowania śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów uszorstniajacych. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dla robót prowadzonych w ramach ZUD. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych. WYMAGANIA OGÓLNE I JAKOSCI ROBÓT Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznych odpowiedzialny jest wykonawca robót. Określenia podstawowe Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.). Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów posypaniu jej środkami chemicznymi.

21 Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy lemiesza, nawieszone do nośnika pługa. Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na: - lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t, - średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi, - ciężkie - montowane na samochodach o ładowności ponad 8 t. Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny. Nośnik piaskarek - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano sprzęt do usuwania śliskości. Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsuniecie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa. Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych. Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnice i lemiesz pługa z rama nośnika pługa. Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami, co m). Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimowa. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody. Likwidacja śliskości zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych albo środków tych łącznie. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nieusuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci: a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów, b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów, c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nieusuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu). Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 o C.

22 Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0 o C. Wymagania odnośnie sprzętu stosowanego przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości I. Sprzęt stosowany przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości 1. Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny. 2. Nośnik piaskarek - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano piaskarki do rozsypywania mieszki piaskowo - solnej. 3. Równiarka wyposażona w pług dwustronny względnie w skrzydła boczne, zwiększające szerokość odśnieżania. 4. Ładowarka o pojemności łyżki min. 1,25 m3 i wysięgu do 5 m. II. Warunki organizacyjne. 1. Zamawiający wymaga, aby sprzęt używany w akcji zimowego utrzymania stacjonował w miejscu, z którego czas dojazdu liczony od momentu otrzymania dyspozycji od Zamawiającego do momentu dotarcia do najbliższej drogi powiatowej, na której będzie realizowana usługa zimowego utrzymania, nie przekraczał 15 minut. 2. Czas, w którym należy rozpocząć wykonywanie usługi w danym dniu jest wyznaczany przez przedstawiciela Zamawiającego. 3. Czas pracy liczony jest od chwili wyjazdu sprzętu z miejsca jego stacjonowania. 4. W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy ciągłej tj. przy intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w razie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę operatorów sprzętu gwarantującą całodobową pracę. 5. Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje sprzęt w niezbędną ilość paliwa i uzupełnia ją w miarę potrzeb. 6. Na wypadek pracy sprzętu w skrajnie niskich warunkach (poniżej 20 0 ) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy. 7. W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy, w ciągu jednej godziny zastępczą jednostkę wyposażoną w niezbędne urządzenia techniczne, zabezpieczające i ostrzegawcze. Nie spełnienie powyższego warunku, może skutkować naliczeniem kar przewidzianych w umowie z Wykonawcą. 8. Pojazdy nośniki piaskarek używane będą również jako nośnik pługów lemieszowych. 9. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający. 10. Mechaniczny załadunek piaskarek środkami przeznaczonymi do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający, zaś ich ręczne rozsypywanie na kratach wsypowych należy do obowiązków Wykonawcy. III. Warunki techniczne. 1. Wykonawca na własny koszt zaopatruje sprzęt stosowany przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w paliwo i niezbędne materiały eksploatacyjne. 2. Wykonawca na własny koszt przystosowuje pojazdy do nośników piaskarek i pługów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na własny koszt dokonuje montażu i demontażu osprzętu. 3. Wykonawca na własny koszt wyposaża i montuje na pojeździe lampy reflektorowe powyżej lemiesza. 4. Wykonawca na własny koszt dokonuje zakupu gum pługu lemieszowego oraz zapewnia wymianę w razie nadmiernego ich zużycia. 5. Wykonawca na własny koszt wyposaża pojazdy i sprzęt używany do prac zimowego utrzymania w pulsujące lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz liny holownicze. IV. Warunki finansowania i rozliczania robót.

23 1. Efektywny czas pracy (godz. pracy) jest to czas liczony od momentu rozpoczęcia usługi poprzez czas potrzebny do jej wykonania w danym dniu do czasu zjazdu na miejsce stacjonowania sprzętu (odnotowany każdorazowo w karcie drogowej). 2. Wynagrodzenie za wykonaną w danym miesiącu usługę obliczone będzie jako iloczyn efektywnego czasu pracy (godz. pracy) i ceny jednostkowej (ceny brutto za 1godz. pracy). 3. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i święta) ceny jednostkowe będą stosowane jak w pozostałe dni tygodnia. 4. Podstawą wystawienia faktury VAT będą dokumenty (karty drogowe, raporty, itp.) uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego. 5. Odbiór robót, usług będzie dokonywany przez przedstawiciela Zarządu Dróg, potwierdzającego ich wykonanie wpisem do Dziennika zimowego utrzymania. 6. Rozliczenie finansowe za wykonaną w danym miesiącu usługę odbywać się będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 7. W przypadku zaistnienia szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewłaściwego wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca pokrywa pełną wysokość zaistniałej szkody. 8. Ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu nie podlegają zmianie i obowiązują przez cały okres trwania umowy. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA OBOWIĄZUJĄCE NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU TARNOBRZESKIEGO Standard IV V Opis warunków ruchu na jezdni (stan utrzymania dróg) Jezdnia odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska Śnieg (po ustąpieniu opadów) luźny - 8 godz. zajeżdżony - występuje języki śniegowe - występują zaspy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. luźny 16 godz. zajeżdżony występuje nabój śnieżny występuje zaspy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Śliskość zimowa (po stwierdzeniu występowania zjawiska) W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa -10 godz. lodowica - 8 godz. W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa Ponadto wprowadza się odśnieżanie interwencyjne polegające na usuwaniu śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami, co m).

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nazwa: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Zawartość SIWZ: ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla dostawców ROZDZIAŁ II - Oferta ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nysa.pl; www.bip.nysa.pl Nysa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne Bełchatów: Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-10-08 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Wejherowa i pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg w latach 2012-2014 Numer ogłoszenia: 355694-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego w 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/zamowienia_publiczne/3 Mińsk Mazowiecki: Interwencyjne usługi sprzętowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Numer

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Page 1 of 5 Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i akcesoriów oraz świadczenie usług internetu mobilnego dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gimdob2@poczta.onet.pl Dobrzejewice: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w planowanej ilości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/zamowienia_publiczne/3 Mińsk Mazowiecki: Materiały do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy 4 publikacji z serii Biblioteka Narodowa wraz z oprawą i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi 1 z 8 2014-11-06 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi Lipowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 68021-2014;

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

25,0m3 ze wskazanych miejsc terenu Gminy Skoczów: a) odpady odbierane kontenerami o pojemności 1,1

25,0m3 ze wskazanych miejsc terenu Gminy Skoczów: a) odpady odbierane kontenerami o pojemności 1,1 Page 1 of 6 Skoczów: Przetarg nieograniczony na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych ze wskazanych miejsc terenu Gminy Skoczów. Numer ogłoszenia: 52435-2010; data zamieszczenia: 09.03.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze: Zmiana konstrukcji dachu na budynku biurowym na dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Siemiatycze: Zmiana konstrukcji dachu na budynku biurowym na dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Siemiatycze: Zmiana konstrukcji dachu na budynku biurowym na dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 347510-2014;

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekowisla.pl Świecie: Dostawa paliwa do środków transportowych i sprzętu Przedsiębiorstwa Eko-Wisła

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Stargard: Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego Numer ogłoszenia: 72569-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-12-21 12:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Odbiór, transport i spalanie odpadów weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks Krosno: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 - II przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 319412-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

utrzymania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2013 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie.

utrzymania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2013 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.lukow.pl Łuków: Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg /wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2015 WÓJTA GMINY NIEMCE w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Niemce w sezonie 2015-2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa mebli biurowych (II części) Numer ogłoszenia: 50097-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ploniawy-bramura.pl Płoniawy-Bramura: Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Płoniawy-Bramura Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz na drogach powiatowych miejskich w Wejherowie Numer ogłoszenia: 113720-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Znak sprawy: PZD/DM-Ub/4113/1/2015 Numer ogłoszenia: 138047-2015; data zamieszczenia: 18.09.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu dostawczego z zabudowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi/ Warszawa: Obsługa Konferencji ICMM3 w dniach 8-11 września 2013 r. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE SST D - 10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Tarnowskie Góry: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Repty Śląskie Numer ogłoszenia: 128589-2015; data zamieszczenia: 31.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ujazd.bip.cc Ujazd: Zakup i Dostawa ciągnika wraz przyczepą i osprzętem Numer ogłoszenia: 176080-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4) Numer ogłoszenia: 332218-2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Szczecin: Świadczenie obsługi prawnej w zakresie bieżących spraw związanych z działalnością Zamawiającego Numer ogłoszenia: 266246-2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Prenumerata zagranicznych, specjalistycznych czasopism naukowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.niwa.info.pl/ Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystości Numer ogłoszenia: 20876 2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-olawa.pl Oława: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Mycie okien, elewacji szklanych i innych szklanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 08.07.2016 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/14AB/06/2016 o wartości poniżej 209 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 127311-2016;

Bardziej szczegółowo