z dnia 27 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 27 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z wyłączeniem Rachunków bankowych, kart płatniczych, Elektronicznych Kanałów Dostępów oraz Kredytu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, kredytów i pożyczek hipotecznych (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A., których lista jest opublikowana na stronie internetowej z dnia 27 lipca 2015 r. UZ/ 0093 / scan 1/6 9211

2 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona 2 z 6 Spis Treści: Część I Rachunki i bankowość bieżąca 3 Rozdział I Indywidualne Konto Emerytalne 3 Rozdział II Pozostałe Rachunki 3 Rozdział II Wpłaty dokonywane przez osoby niebędące klientami Banku 3 Część II Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich Klientów 4 Część III Kredyty gotówkowe oraz samochodowe 5 Rozdział I Podstawowe Prowizje i opłaty 5 Rozdział II Pozostałe prowizje i opłaty 6 Rozdział III Produkty kredytowe oferowane za pośrednictwem sieci zewnętrznych 6 scan 2/6 9211

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona 3 z 6 Część I Rachunki i bankowość bieżąca Rozdział I Indywidualne Konto Emerytalne I. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) 1. Prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) 0,00 Wypłaty transferowe: a) dokonywane do innej instytucji finansowej w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy IKE 200,00 b) dokonywane do IKE BNP PARIBAS FIO, prowadzone przez TFI BNP Paribas Polska SA 0,00 Wypłaty zwrotów: dokonywane przed nabyciem przez oszczędzającego prawa do zwolnienia podatkowego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy IKE. 200,00 Opłaty związane z obsługą Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE): wypłaty transferowe oraz wypłaty zwrotów pobierane są wyłącznie z rachunku IKE Rozdział II Pozostałe Rachunki I. Pozostałe rachunki Rachunek Inwestora Giełdowego 1. Otwarcie Rachunku Inwestora Giełdowego 40,00 Prowadzenie Rachunku Inwestora Giełdowego (miesięcznie) 0,00 Rachunki Powiernicze i Rachunki Escrow Otwarcie i prowadzenie Rachunku Powierniczego lub Rachunku Escrow prowizja uzależniona jest od wartości umowy i płatna z góry za każdy rozpoczęty kwartał trwania Umowy Rachunku: gdy wartość umowy jest mniejsza lub równa 500 tys. PLN 0,30% (min. 200,00) gdy wartość umowy jest większa niż 500 tys. PLN do negocjacji Rozdział II Wpłaty dokonywane przez osoby niebędące klientami Banku 1. I. Wpłaty dokonywane przez osoby niebędące klientami Banku Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w PLN dotycząca realizacji płatności za usługi związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub regulowaniem opłat życia codziennego (m.in. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz odpadów itd. Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w PLN inna niż dotycząca realizacji płatności za usługi związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego lub regulowaniem opłat życia codziennego (m.in. opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz odpadów itd. 0,50 % (min. 5,00) niedostępne Wpłata gotówki na rachunki w innych bankach w walucie obcej w tym przekaz za granicę. niedostępne scan 3/6 9211

4 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona 4 z 6 Część II Pozostałe prowizje i opłaty wspólne dla wszystkich Klientów I. Obsługa czeków 1. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od każdego czeku. 10,00 Za inkaso: a) Czeku rozrachunkowego lub gotówkowego (opłatę pobiera się za przyjęcie czeku do inkasa), b) Czeku w walutach obcych (prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku). 0,50% kwoty czeku (, max 300,00) Dodatkowo przy inkasie czeków w walutach obcych tytułem opłat i prowizji banków Do wysokości faktycznego obciążenia z kwoty czeku zagranicznych pośredniczących w zapłacie. przez banki zagraniczne Skup czeków bankierskich wystawionych przez banki posiadające rachunek LORO w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.) i trasowane na Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.), wystawione na rzecz Klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącymi przed dniem połączenia Klientami Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz pozostałych czeków, dla których pokrycie zostało z góry przekazane przez bank wystawcy na rachunek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (będącym przed dniem połączenia Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.): 20,00 a) Czeki w PLN, 20,00 b) Czeki w walutach obcych. 0,50% kwoty czeku (min. 20,00; max 100,00) Odmowa zapłaty za czek walutowy (Np. czek bez pokrycia). wg faktycznie poniesionych kosztów (min. 50,00) a) Z tytułu inkasa czeków w walutach obcych prowizję pobiera się w chwili przyjęcia czeku jako ułamkową część kwoty czeku po Przewalutowaniu według średniego kursu NBP. b) Niezależnie od prowizji lub opłat Banku BGŻ BNP Paribas S.A. mogą być pobierane opłaty i prowizje z tytułu kosztów naliczone przez banki pośredniczące w wykonaniu zlecenia. Należności te pobierane są poprzez obciążenie rachunku Klienta lub odpowiednie zmniejszenie kwoty czeku. II. Obsługa weksli 1. Weksle złotówkowe (przedstawienie weksli do zapłaty, zgłoszenie do protestu, inkaso weksla itp.). 50,00 Przedstawienie do zapłaty weksli walutowych (kosztami obciążony jest bank zlecający). 0,10 % kwoty weksla (min. 50,00) Protest weksli walutowych. wg faktycznie poniesionych kosztów + 450,00 II. Najem skrytek sejfowych rozmiar do cm rozmiar nie mniejszy niż cm 1. Dziennie (do 7 dni włącznie). 2,00 3,00 Miesięcznie (8 dni i więcej). 30,00 50,00 III. Depozyty rzeczowe 1. Za przyjęcie depozytu rzeczowego na zlecenie Klienta. 15,00 Za przechowanie depozytu rzeczowego na zlecenie Klienta: a) Dzienne, 1,00 b) Miesięczne. 25,00 IV. Transakcje wymiany walut 1. Kupno walut obcych: a) USD i EUR (banknoty) 1 % kwoty b) Pozostałych walut (banknoty) 2 % kwoty c) Wszystkich walut w bilonie 60 % równowartości kwoty w bilonie Sprzedaż walut obcych w przypadku: a) USD i EUR (banknoty) 1 % kwoty b) Pozostałych walut (banknoty) 2 % kwoty c) Wszystkich walut w bilonie 60 % równowartości kwoty w bilonie Prowizja od skupu i sprzedaży walut obcych za złotówki dotyczy wyłącznie transakcji gotówkowych rozumianych jako transakcje, których co najmniej jedna strona operacji dokonywana jest z użyciem gotówki. V. Usługi niestandardowe NIE DOTYCZĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH, KARTY DEBETOWEJ I PRZEDPŁACONEJ ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPÓW. 1. Sporządzenie na wniosek Klienta zaświadczeń oraz innych pism związanych z obsługą produktów bankowych Sporządzenie odpisów, potwierdzeń, dokumentów księgowych kserokopii dokumentu, duplikatów dokumentu (od każdego dokumentu) Pierwszy pisemny monit lub wezwanie do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, w tym nieautoryzowanego, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania poprzedniego monitu oraz nie częściej niż 1 raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem następujących czynności windykacyjnych (których koszty zostały również uwzględnione w opłacie): kontakt telefoniczny (dwa razy), sms (trzy razy), vms (jeden raz), z zastrzeżeniem że: - ilość wysłanych monitów lub wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, w procesie windykacyjnym danego klienta nie przekroczy 6 (łącznie z pierwszym monitem) oraz - drugi i kolejny pisemny monit lub wezwanie do zapłaty może zostać wysłane tylko w razie braku dokonania przez klienta zapłaty kolejnej płatności. 5. Udzielanie informacji w zakresie dopuszczonym przez Prawo bankowe i inne przepisy prawa: Bank pobiera od zleceniodawcy opłaty z tytułu przygotowywania, sporządzania i przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom z wyłączeniem podmiotów zwolnionych ustawowo z opłat (Art. 110 Prawa Bankowego). 50,00 60,00 25,00 30,00 100,00 scan 4/6 9211

5 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona 5 z 6 Część III Kredyty gotówkowe oraz samochodowe Pozostałe opłaty administracyjne (np. wydanie zaświadczeń, opinii, duplikatów dokumentów) znajdują się w Części II Taryfy Prowizji i Opłat, Rozdział V. Rozdział I Podstawowe Prowizje i opłaty Produkt / opłata: I. Kredyt gotówkowy Classic, Kredyt gotówkowy Extra Pakiet S, Pakiet M Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane 1. Rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 0,0% - 15,0% kwoty kredytu 0,0% - 15,0% kwoty kredytu II. Prowizja za wcześniejszą spłatę (całości bądź części kredytu) ) 1 Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi Kredytu Kredyty samochodowe - Kredyt elastyczny na potrzeby własne, Kredyt samochodowy na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego, Kredyt z karencją na zakup u autoryzowanego dealera samochodowego 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 0% - 15,0% 0% - 15,0% 5. Prowizja za wcześniejszą spłatę całości bądź części kredytu) 24 Podwyższenie kwoty kredytu Miesięczna opłata operacyjna z tytułu obsługi Kredytu III. Produkty wycofane z oferty Produkt / opłata: Pakiet S, Pakiet M Pakiet L, Pakiet XL, Konto Dobrze Dobrane Dopuszczalne Saldo Debetowe (dotyczy DSD przyznanego przed ) a. Odnowienie DSD bez opłat 2 bez opłat b. Administrowanie DSD bez opłat 28 bez opłat Dopuszczalny limit debetowy (dotyczy Limitów przyznanych przed r.) a. Administrowanie limitem (miesięcznie) - 4,00 KREDYTY SAMOCHODOWE - KREDYT SZYBKI WYJAZD Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat Prowizja przygotowawcza 2,0% - 5,0% 2,0% -5,0% Podwyższenie kwoty kredytu KREDYT NA TAK (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat b. Prowizja przygotowawcza 5,0% kwoty kredytu 3,0% kwoty kredytu d. Podwyższenie kwoty kredytu KREDYT EXTRA GOTÓWKA (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku Bez opłat - b. Prowizja przygotowawcza 0,0% - 5,0% - KREDYT GOTÓWKA NA OKRĄGŁO (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku Bez opłat - b. Prowizja przygotowawcza 0% - 5,0% - 3,0% kwoty podwyższenia 1 Prowizja znajduje zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dacie wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz. U. z 2011r., nr 126, poz. 715 z póz. zm.), tj. po dacie 18 grudnia 2011 roku. Prowizja należna jest w przypadku gdy: 1) spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, oraz 2) kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy Kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, z grudnia roku poprzedzającego rok spłaty Kredytu. 2 Niedostępne dla Pakietu S. scan 5/6 9211

6 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Strona 6 z KREDYT KONSOLIDACYJNY (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) a. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat b. Prowizja przygotowawcza 1,0% - 5,0% 1,0% - 3,0% d. Podwyższenie kwoty kredytu KREDYT PROFESJONALISTA (dotyczy kredytów przyznanych przed r.) 1,5% kwoty podwyższenia 1,0% kwoty podwyższenia a. Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat bez opłat b. Prowizja przygotowawcza 1,0% - 5,0% 1,0% - 3,0% c. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu (dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest wyższa niż PLN) d. Podwyższenie kwoty kredytu KREDYT DOWOLNY CEL 1,5% kwoty podwyższenia 1,0% kwoty podwyższenia a. Podwyższenie kwoty kredytu - 2,0% kwoty kredytu/kwoty podwyższenia b. Wcześniejsza, częściowa lub całkowita spłata kredytu (dotyczy umów kredytowych gdzie kwota kredytu jest wyższa niż PLN) c. Zamiana warunków kredytu aneksowanie umowy - 200,00 d. Opłata za wystawienie historii rachunku kredytowego - 50,00 Rozdział II Pozostałe prowizje i opłaty I. Zmiana warunków kredytowania 1. Zmiany formy zabezpieczenia kredytu 1,0% kwoty kredytu Zmiana harmonogramu spłat 40,00 Zmiana okresu kredytowania 40,00 Wydłużenie okresu kredytowania o okres powyżej 12 miesięcy 40, ,00 za każdy następny rozpoczęty okres roczny 5. Prolongata kredytu lub jego części 6. Inne czynności wykonywane na wniosek Kredytobiorcy 40,00 II. Inne czynności związane z obsługą produktów kredytowych 0,5% kwoty objętej zmianą warunków min. 50,00 1. Opłata za ustanowienie na kredytowanym pojeździe sądowego zastawu rejestrowego 200,00 + (17,00 x liczba Kredytobiorców) 1. Czynności dotyczące przedmiotu kredytowania (pojazdu) dla kredytów samochodowych: Zmiana przedmiotu kredytowania; wymiana silnika, nadwozia w kredytowanym pojeździe; dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela pojazdu Rozpatrzenie wniosku Klienta o wydanie zgody na inne zmiany w przedmiocie kredytowania (np. wymianę zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, wyjazd poza granice RP, ingerencję w wygląd i funkcjonalność pojazdu) Restrukturyzacja zadłużenia 1,0% kwoty min. 50,00 a) zawarcie umowy ugody 2,0% od kwoty kredytu 30,00 b) przystąpienie do długu/ przejęcie długu, w tym wykreślenie/zmiana współkredytobiorcy 150,00 Opłata za sporządzenie i wysłanie do Kredytobiorcy wezwania w przypadku niedostarczenia w terminie wskazanym w umowie kredytu przez Kredytobiorcę do Banku określonych w umowie kredytu dokumentów świadczących o wywiązaniu się przez Kredytobiorcę z warunku umownego lub o ustanowieniu zabezpieczeń 15,00 3 Rozdział III Produkty kredytowe oferowane za pośrednictwem sieci zewnętrznych I. Kredyt samochodowy Kredyt Elastyczny na potrzeby własne 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku bez opłat Prowizja przygotowawcza 2,0%-5,0% Prowizja za wcześniejszą spłatę bez opłat Podwyższenie kwoty kredytu kredytobiorcy lub złożonych przez niego dokumentów dokonać zwrotu przyjętej opłaty, ale po potrąceniu 3 opłata znajduje zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dacie wejścia w życie niniejszej Taryfy tj r. Wezwanie poprzedzone jest wysłaniem do Klienta bezpłatnego przypomnienia o konieczności dostarczenia do banku dokumentów. Wezwanie może zostać wysłane po upływie 10 dni po wskazanym w Umowie Kredytowej terminie, w jakim Klient był zobligowany do dostarczenia dokumentów wskazanych w Umowie Kredytowej, w razie niezastosowanie się klienta do wysłanego uprzednio przypomnienia. scan 6/6 9211

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Obowiązuje od 15 czerwca 2009 r. scan 1/28 9211 Spis Treści: Część I Bankowość

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i

CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i CZĘŚĆ D DODATKOWE OPŁATY I PROWIZJE WSPÓLNE DLA WSZYSTKYCH KLIENTÓW i 1 OPŁATY ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM I PROWADZENIEM RACHUNKÓW 11 Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od 0 maja 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 30.03.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów indywidualnych Strona 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE I USŁUGI BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY CENTRALA: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet:http://www.bsolesnica.pl/ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 03/09/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/PMiZP/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Halinowie Załącznik do Uchwały nr 20/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 104.2013 r., zmienionej Uchwałą nr 39/2013 z 27.05.2013 r. zmienionej Uchwałą nr 46/2013 z 07.02013 r. zmienionej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo