120 Edytor Aplikacji PRO-2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "120 Edytor Aplikacji PRO-2000"

Transkrypt

1

2 120 Edytor Aplikacji PRO-2000

3 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych pod kontrol¹ systemu operacyjnego MS Windows 9x/Me/NT/ 2000/XP. W efekcie pracy z Edytorem Aplikacji, u ytkownik otrzymuje pakiet wynikowy, który w œrodowisku PRO-2000, jest gotowy do realizacji za³o onych w projekcie zadañ. Program posiada wiele funkcji, które wspomagaj¹ realizacjê poszczególnych elementów projektu systemu. Najwa niejsze z nich to: Definiowanie konfiguracji sprzêtowej projektu - Edytor Aplikacji (EA) posiada Kreator konfiguracji sprzêtowej, który prowadzi u ytkownika przez ten etap projektu. Kreator jest silnym narzêdziem wspomagaj¹cym, gdy ma wbudowan¹ bazê informacji o wielu stacjach obiektowych (sterownikach, regulatorach, inteligentnych urz¹dzeniach pomiarowych itp.) stosowanych na polskim rynku automatyki. Dziêki temu projektant ma znacznie u³atwione zadanie, gdy szereg informacji konfiguracyjnych dla konkretnego urz¹dzenia zosta³o przygotowanych wczeœniej. Definiowanie punktów systemowych - w zale noœci od typu punktu, program generuje odpowiednie karty (zak³adki) grupuj¹ce informacje o punkcie jak np. Opis, Adresy, Granice. Wiêkszoœæ z tych danych ma swoje wartoœci domyœlne, co pozwala na szybkie utworzenie szkieletu aplikacji i doprecyzowanie opisów w kolejnych krokach. Ustawianie parametrów bazy punktów systemowych - obejmuje definicje uzupe³niaj¹cych informacji dla bazy punktów. S¹ to Tablice stanów, Grupy punktów, Jednostki i Zakresy. W ka dym przypadku predefiniowane s¹ struktury wzorcowe, którymi mo na pos³u yæ siê w pierwszym etapie projektowania. Tworzenie obrazów synoptycznych - przy pomocy specjalizowanego edytora graficznego tworzony jest obraz synoptyczny, który najczêœciej odzwierciedla przebieg

4 122 Edytor Aplikacji PRO-2000 procesu technologicznego na obiekcie. Weryfikacja poprawnoœci - obejmuje kontrolê spójnoœci bazy danych punktów systemowych oraz kontrolê poprawnoœci odwo³añ do bazy punktów z obrazów synoptycznych. Kompilacja projektu - w efekcie kompilacji otrzymywana jest postaæ wynikowa projektu, a wszystkie pliki sk³adowe umieszczane s¹ we w³aœciwych katalogach. W celu optymalizacji pracy, EA udostêpnia kilka zakresów kompilacji, w zale noœci od etapu pracy nad projektem Katalogi robocze i pliki PRO-2000 Oprogramowanie PRO-2000, podczas instalacji, tworzy na dysku komputera katalog (domyœlnie C:\PRO), w którym zapisywane s¹ wszystkie dane zwi¹zane z prac¹ PRO Dotyczy to projektu tworzonego za pomoc¹ Edytora Aplikacji oraz wszelkich informacji zwi¹zanych z prac¹ aplikacji PRO-2000, jako systemu sterowania i wizualizacji pracy procesu technologicznego. Projekt aplikacji tworzony jest w podkatalogu o nazwie identycznej z wybran¹ przez u ytkownika nazw¹ projektu (domyœlna nazwa nowego projektu to NOWA_BAZA - C:\PRO\NOWA_BAZA. W katalogu projektu NOWA_BA- ZA tworzonych jest szereg katalogów z informacjami o projekcie aplikacji. S¹ to nastêpuj¹ce katalogi:.\db - pliki Ÿród³owe bazy z opisem stacji obiektowych, punktów systemowych i ich powi¹zañ ze stacjami obiektowymi, opisy sposobów obs³ugi punktów, grup itp. (np. startpro.lst - lista procesów warstwy przetwarzaj¹cej uruchamianych przy starcie PRO-2000),.\Baza - pliki stanowi¹ce wynikow¹ postaæ projektu, powsta³e w wyniku jego kompilacji. Pliki te kopiowane s¹ do podkatalogu Baza (domyœlnie C:\PRO\Baza) i stanowi¹ Ÿród³o informacji dla procesów przetwarzaj¹cych PRO-2000,.\Obrazy - obrazy synoptyczne,.\sterowniki - parametry programów komunikacyjnych

5 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 123 (np.trans_mod.list - plik konfiguracyjny dla programu komunikacyjnego dla stacji obiektowej Modicon),.\Listy - tekstowe pliki opisuj¹ce zawartoœæ bazy danych dla celów weryfikacyjnych, i inne. W g³ównym katalogu oprogramowania PRO-2000, znajduj¹ siê katalogi zwi¹zane z prac¹ aplikacji. Oto kilka przyk³adów:.\baza - wynikowa baza danych projektu,.\arch* - katalogi ró nych archiwów stanów i wartoœci tworzonych w czasie pracy PRO-2000,.\Event_* - katalogi archiwów zdarzeñ,.\exe - programy wykonywalne warstwy przetwarzaj¹cej i operatorskiej,.\raport - katalog raportów generowanych w systemie,.\tools - narzêdzia do tworzenia i modyfikacji projektu,.\doc - dokumentacja PRO-2000.

6 124

7 Prosto do celu - najprostszy projekt w kilku krokach Prosto do celu najprostszy projekt w kilku krokach W rozdziale tym przedstawiono, krok po kroku, w jaki sposób mo na przygotowaæ najprostsz¹ aplikacjê. Dla wiêkszoœci parametrów pozostawiono ustawienia domyœlne, aby nie komplikowaæ projektu i pokazaæ prostotê pracy z Edytorem Aplikacji. Cel projektu: zbudowaæ aplikacjê, która obs³u y dwa pomiary zewnêtrzne - temperaturê powietrza i ciœnienie atmosferyczne. Zak³adamy, e czujniki wraz z przetwornikami ww sygna- ³ów s¹ zainstalowane i mamy do dyspozycji dwa standardowe pr¹dowe sygna³y pomiarowe. KROK 1 Uruchamiamy Edytor Aplikacji i z menu Projekt otwieramy Nowy projekt... W oknie Nowy projekt wpisujemy nazwê aplikacji - Pogoda, i zatwierdzamy OK. KROK 2 Otwiera siê okno Kreatora konfiguracji sprzêtowej. Wybieramy Koncentrator KX-14,6 (zak³adamy, e poprzez ten koncentrator pomiarowy przyjmiemy pomiary) i naciskamy

8 126 Edytor Aplikacji PRO-2000 przycisk Dalej. KROK 3 Otwierane jest okienko kreatora wyboru sposobu komunikacji z wybran¹ stacj¹ obiektow¹. Poniewa koncentrator KX posiada tylko port szeregowy - naciskamy Dalej. KROK 4 Kreator konfiguracji sprzêtowej wymaga wybrania istniej¹cej lub dodania nowej stacji obiektowej; poniewa nie mamy jeszcze stacji naciskamy przycisk Dodaj now¹ stacjê... i dostajemy okienko z W³aœciwoœciami stacji nr 1 Koncentrator KX-14,6 - Port szeregowy. Pozostawiamy proponowane nam przez kreatora Numer urz¹dzenia - 1, Numer kana³u komunikacyjnego - 1 oraz Numer kasety - 0. Zmieniamy tryb pracy z Automatyki na Symulacja (test), aby mo na by³o przetestowac aplikacjê bez pod³¹czania stacji obiektowej. Naciskamy OK, a potem Dalej.

9 Prosto do celu - najprostszy projekt w kilku krokach 127 KROK 5 Kreator podpowiada, aby Dodaæ nowe punkty. Klikamy przycisk Dodaj nowy punkt... i pojawia siê okienko Edytuj dane o punkcie. Zostawiamy Typ punktu jako Analogowy, a jako Kod punktu wpisujemy Temperatura. Naciskamy Szczegó³y. W okienku Szczegó³y pozostawiamy proponowane: Numer pakietu - 1 i Numer wejœcia - 1. Naciskamy Przetwarzanie.

10 128 Edytor Aplikacji PRO-2000 KROK 6 W okienku Definiuj sposób przetwarzania pozostawiamy proponowane zakresy (sposób przetwarzania, zakres sygna³u i zakres binarny). Naciskamy OK w trzech ostatnio otwartych okienkach i wracamy do g³ównego okna kreatora. KROK 7 Dodajemy pomiar ciœnienia - naciskamy przycisk Dodaj nowy punkt. W okienku danych o punkcie zmieniamy Kod punktu wpisuj¹c Ciœnienie, a po wejœciu w okienko Szczegó³y wpisujemy jako Numer wejœcia - 2. Naciskamy OK w dwóch ostatnich okienkach i powracamy

11 Prosto do celu - najprostszy projekt w kilku krokach 129 do kreatora. KROK 8 Naciskamy Zakoñcz i mamy zdefiniowan¹ konfiguracjê sprzêtow¹. Pojawia siê okno z pytaniem Czy chcesz utworzyæ synoptykê tabelaryczn¹ z dodanymi w³aœnie punktami? Odpowiadamy Tak - program wygeneruje nam prost¹ synoptykê tabelaryczn¹, która mo e byæ podstaw¹ do dalszych prac graficznych. Jednoczeœnie pojawia siê Tablica punktów systemowych, w

12 130 Edytor Aplikacji PRO-2000 której dla przyk³adu zmienimy kilka parametrów. Po wybraniu punktu 1 naciskamy Edytuj i na karcie (zak³adce) Opis wybieramy Jednostka - 0 C, a na karcie Granice - jak na poni szym rysunku. Obie karty zatwierdzamy OK i zamykamy okno Punkty systemowe przyciskiem Zamknij. KROK 9 Koñcowym krokiem jest kompilacja projektu: wybieramy z menu Opcje Kompilacja projektu. Akceptujemy pytania o wykonanie kompilacji i zapis utworzonej synoptyki pod nazw¹ syn01.wph. Po pozytywnym zakoñczeniu kompilacji (o czym poinformuje program), mo na przetestowaæ aplikacjê. Uruchamiamy z poziomu Edytora Aplikacji warstwê przetwarzaj¹c¹ PRO-2000, naciskaj¹c przycisk z ikon¹ Start PRO Zatwierdzamy uruchomienie PRO Po starcie warstwy

13 Prosto do celu - najprostszy projekt w kilku krokach 131 przetwarzaj¹cej, EA uruchamia program Obrazy synoptyczne. Z okna Wybierz synoptykê otwieramy jedyn¹ zdefiniowan¹ synoptykê o domyœlnej nazwie Tabela nr 1. Wartoœci generowane na tej synoptyce nie maj¹ sensu fizycznego, ale s³u ¹ do przetestowania przygotowanego projektu. Kolejne etapy dopracowywania aplikacji powinny polegaæ na szczegó³owym parametryzowaniu punktów i przygotowaniu dla nich odpowiedniego otoczenia graficznego czy opisu tekstowego. Szkielet aplikacji jest gotowy, przygotowany zosta³ w kilku prostych krokach.

14 132

15 Projekt aplikacji Projekt aplikacji Start Edytora Aplikacji Pojêcie Projekt aplikacji oznacza zestaw œrodków programowych i informacji, koniecznych do poprawnego zdefiniowania, i w efekcie dzia³ania, aplikacji PRO czyli komputerowego systemu sterowania i wizualizacji. Gotowy, kompletny projekt, po skompilowaniu do postaci wynikowej, obejmuje wszystkie niezbêdne pliki, opisuj¹ce strukturê, konfiguracjê, obrazy synoptyczne, obs³ugê i inne integralne elementy aplikacji. Edytor Aplikacji w systemie Windows uruchamiany jest z menu Start Programy PRO-2000 Edytor Aplikacji lub z ikonki na pulpicie, któr¹ umieszcza tam instalator PRO Je eli w Ustawieniach dla programu (menu Opcje Ustawienia...) zaznaczono pole Po starcie programu automatycznie otwieraj ostatnio u ywany projekt, to edytor otworzy projekt ostatnio u ywany. Gdy u ytkownik zechce otworzyæ nowy projekt, zostanie zapytany czy zamykaj¹c bie ¹cy projekt, wykonaæ kopiê zapasow¹. Kopia zapasowa projektu zostanie zapisana domyœlnie w katalogu C:\PRO\<Nazwa projektu>\db\backup. Rys Kopia zapasowa? Nowy projekt Otwórz projekt W celu utworzenia nowego projektu nale y wybraæ z menu polecenie Projekt Nowy projekt..., natomiast do otwarcia ju istniej¹cego projektu s³u y polecenie Projekt Otwórz projekt. Obydwa te polecenia dostêpne s¹ równie na belce narzêdziowej. Podczas pracy nad projektem poszczególne sk³adniki projektu zapisywane s¹ w odpowiednich plikach po zaakceptowaniu przeprowadzonych dzia³añ (najczêœciej przycisk OK). Koñczenie pracy z projektem polega na jego zamkniêciu (menu Projekt Zamknij projekt) i ewentualnym wykonaniu kopii zapasowej.

16 134

17 Baza punktów systemowych Baza punktów systemowych W rozdziale tym przedstawione zostan¹ wszystkie funkcje Edytora Aplikacji zwi¹zane z przygotowaniem bazy punktów systemowych. Przez bazê punktów rozumiane s¹ tutaj wszystkie informacje dotycz¹ce punktów systemowych, przechowywane w odpowiednich plikach. S¹ to wiêc ich typy, opisy, formaty, parametry, adresy, granice, sposoby obs³ugi itp. Typy punktów Bior¹c pod uwagê rodzaj przechowywanej informacji w PRO-2000 obs³ugiwane s¹ trzy typy punktów: Punkt analogowy jest to punkt przechowuj¹cy wartoœæ pomiaru wielkoœci fizycznych (temperatura, ciœnienie itp.) zmieniaj¹cych siê w sposób ci¹g³y. Punkt binarny (dwustanowy) jest to punkt przechowuj¹cy dyskretne wartoœci odzwierciedlaj¹ce stany urz¹dzeñ (zasuwy, pompy, sygnalizatory alarmów itp.). Punkt licznikowy przechowuje wartoœæ mierzonej wielkoœci (zu ycie energii elektrycznej, gazu, wody itp.) jako wynik sumowania (liczyd³o). Ze wzglêdu na sposób pozyskiwania informacji, punkty systemowe dziel¹ siê na: Punkty pomiarowe, które s³u ¹ do bezpoœredniego przyjêcia danych ze stacji obiektowych (z ich pamiêci, rejestrów itp.). Punkty wyliczane, których Ÿród³em wartoœci s¹ programy obliczeñ. System PRO-2000 udostêpnia bibliotekê wspomagaj¹c¹ pisanie tych programów. Punkty rêczne, którym u ytkownik "z rêki" mo e przypisaæ wartoœæ lub stan. Punkt systemowy jest kombinacj¹ wy ej wymienionych typów. Tak wiêc w PRO-2000 funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce punkty systemowe: analogowe pomiarowe,

18 136 Edytor Aplikacji PRO-2000 analogowe wyliczane, analogowe rêczne, binarne pomiarowe, binarne wyliczane, binarne rêczne, licznikowe pomiarowe, licznikowe wyliczane, licznikowe rêczne. Podstawow¹ operacj¹ w pierwszej fazie projektu aplikacji jest zdefiniowanie punktów systemowych i powi¹zanie ich z konfiguracj¹ sprzêtow¹ systemu sterowania i wizualizacji. Zanim jednak bêd¹ definiowane (dodawane) punkty, nale y okreœliæ stacje obiektowe i powi¹zaæ je z odpowiednimi programami komunikacyjnymi (drajwerami). Ten etap prac nale y wykonaæ pos³uguj¹c siê Kreatorem konfiguracji sprzêtowej Konfiguracja sprzêtowa projektu - kreator Funkcja kreatora Podstawowym zadaniem Kreatora konfiguracji sprzêtowej jest wspomaganie projektanta na etapie budowania struktury systemu. U ywaj¹c kreatora, u ytkownik wprowadza (dodaje) do systemu kolejne stacje obiektowe, które reprezentuj¹ konkretne urz¹dzenie (np. sterownik). Stacja obiektowa automatycznie wi¹zana jest z odpowiednim programem komunikacyjnym (drajwerem). Kreator pilnuje, aby na tym etapie nie wyst¹pi³y konflikty lub pomy³ki. Nale y podkreœliæ, e dodawanie stacji obiektowych jest mo liwe tylko poprzez kreatora. Rozwi¹zanie takie przyjêto w oparciu o doœwiadczenia projektantów, maj¹c na wzglêdzie spójnoœæ projektowanej aplikacji. Wiêksz¹ swobod¹ dysponuje projektant na etapie dodawania punktów systemowych: mo e to czyniæ z poziomu kreatora, ale mo e tak e w dowolnej chwili wywo³aæ odpowiednie funkcje Edytora Aplikacji, aby dodawaæ (czy edytowaæ lub usuwaæ) punkty systemowe.

19 Baza punktów systemowych 137 Start kreatora Wybór urz¹dzenia Rys Wybór urz¹dzenia Komunikacja Stacje obiektowe Kreator uruchamiany jest poleceniem menu Projekt Kreator konfiguracji sprzêtowej... lub przyciskiem na belce narzêdziowej. W pierwszym okienku kreatora, nale y wybraæ (z rozwijanej listy) urz¹dzenie, z którym bêdzie prowadzona komunikacja (rys ). Podstawowa lista zawiera kilkanaœcie najbardziej popularnych na rynku urz¹dzeñ (sterowników). Gdy to nie wystarcza, mo na zaznaczyæ pole Poka pe³n¹ listê obs³ugiwanych urz¹dzeñ, a lista zostanie rozszerzona o wiele nowych pozycji. W kolejnym kroku (po przyciœniêciu przycisku Dalej) projektant wybiera sposób komunikacji z urz¹dzeniem. W wiêkszoœci przypadków dostêpny jest port szeregowy, czasem interfejs sieciowy lub inny dedykowany port komunikacyjny. Nastêpny krok, to dodanie stacji obiektowej reprezentuj¹cej wybrane urz¹dzenie i okreœlenie jej parametrów. Przycisk Dodaj now¹ stacjê otwiera okienko W³aœciwoœci stacji, która jest dodawana (rys ). Rys Parametry stacji WprowadŸ numer urz¹dzenia (adres) - numer urz¹dzenia obs³ugiwanego przez wybrany drajwer, WprowadŸ numer kana³u komunikacyjnego - logiczny kana³ PRO-2000, zwi¹zany z programem komunikacyjnym,

20 138 Edytor Aplikacji PRO-2000 Wybierz numer kasety - numer kasety koncentratora KX (parametr specyficzny dla danej stacji), Tryb pracy Automatyka - normalna praca w systemie, Symulacja (test) - tryb pracy wygodny dla przetestowania projektu; program komunikacyjny nie pobiera danych ze zdefiniowanego wczeœniej portu, lecz sam generuje wartoœci testowe, Domyœlne - przyciskiem tym ustawia siê wartoœci domyœlne wy ej wymienionych parametrów. Na tym etapie mo na dodawaæ wiele stacji oraz edytowaæ parametry stacji dodanych wczeœniej. Dodawanie punktów Nastêpny krok kreatora to zachêta do dodawania nowych punktów do stacji obiektowych. Jak ju powiedziano, mo na to zrobiæ przyjmuj¹c np. nastêpuj¹cy cykl pracy: dodaæ stacjê obiektow¹, nastêpnie wszystkie punkty zwi¹zane z t¹ stacj¹, po czym dodaæ kolejn¹ stacjê (Wstecz w oknie kreatora) i z ni¹ zwi¹zane punkty itd. Mo na równie na tym etapie zakoñczyæ pracê kreatora (przycisk Zakoñcz) i rozwijaæ dalej projekt korzystaj¹c z innych funkcji Edytora Aplikacji. Przycisk Dodaj nowy punkt... otwiera okienko Edytuj dane o punkcie (rys ). Trzeba wybraæ typ punktu (Analogowy, Binarny, Licznikowy) i wpisaæ jego kod - Rys Dodawanie punktu kreator podpowiada kod, który identyfikuje stacjê obiektow¹ zwi¹zan¹ z punktem. W zale noœci od typu punktu, dalsze dane (wyœwietlane w okienkach Szczegó³y i Przetwarzanie) maj¹ ró ny charakter.

21 Baza punktów systemowych 139 Rys Dane punktów Na rys przedstawiono zawartoœæ tych okienek dla punktów analogowych. Parametry punktów, wpisywane przy dodawaniu punktów za pomoc¹ kreatora, obejmuj¹ tylko podstawowe informacje, niezbêdne do jednoznacznej identyfikacji punktu i jego powi¹zañ ze stacj¹ obiektow¹. Resztê parametrów nale y okreœliæ korzystaj¹c z funkcji EA - Punkty systemowe... Szczegó³owy opis tej funkcji znajduje siê w nastêpnym podrozdziale. Zamykanie kreatora Edycja konfiguracji sprzêtowej Po zdefiniowaniu stacji obiektowych i ewentualnym dodaniu punktów systemowych, nale y zakoñczyæ pracê kreatora klikaj¹c na przycisk Zakoñcz. Warto przy tym zwróciæ uwagê na stan pola Nie modyfikuj plików startowych (pozostaw istniej¹ce do edycji rêcznej). Je eli pole to jest zaznaczone, Edytor Aplikacji tworz¹c postaæ wynikow¹ bazy danych, nie zapisze pliku startpro.lst oraz plików trans_*.list (konfiguracje odpowiednich programów komunikacyjnych). Wynika to z faktu, e w niektórych sytuacjach, pliki te mog¹ byæ poddane rêcznej edycji i zapisanie ich przez kreatora zniszczy³oby wczeœniejsze zapisy. Utworzon¹ konfiguracjê sprzêtow¹ mo na weryfikowaæ i edytowaæ. Stacje obiektowe i powi¹zane z nimi programy komunikacyjne przegl¹daæ mo na otwieraj¹c z menu Projekt Lista drajwerów... lub korzystaj¹c z przycisku

22 140 Edytor Aplikacji PRO-2000 Lista drajwerów na belce narzêdziowej. W okienku Lista drajwerów widoczne s¹ wszystkie u yte w projekcie programy komunikacyjne wraz z list¹ stacji zwi¹zanych z danym drajwerem (rys ). Rys Lista drajwerów Przycisk W³aœciwoœci otwiera okienko edycyjne parametrów drajwera. W zale noœci od rodzaju portu drajwera (lub karty komunikacyjnej), ustawiane s¹ jego parametry. Dla portu szeregowego (rys ) s¹ to: numer portu, prêdkoœæ transmisji, iloœæ bitów danych, kontrola parzystoœci i iloœæ bitów stopu. Dodatkow¹ informacj¹ dla u ytkownika, jest pokazanie postaci wywo³ania programu Rys Lista stacji obiektowych

23 Baza punktów systemowych 141 Punkty systemowe komunikacyjnego, z uwzglêdnieniem ustawionych w tym okienku parametrów. Gdy zachodzi potrzeba zmian w konfiguracji stacji obiektowych, nale y otworzyæ okienko Lista stacji obiektowych. W tym celu nale y wejœæ do tablicy punktów systemowych (menu Projekt Punkty systemowe... lub przycisk na belce narzêdziowej) i u yæ przycisku Lista stacji... (rys ). Mo na teraz edytowaæ wybran¹ stacjê (przycisk Edytuj... otworzy okienko edycyjne stacji jak na rys.20.2.) lub odpowiadaj¹cy jej drajwer (przycisk Edytuj drajwer... otworzy okno drajwerów jak na rys ). Równie w tym miejscu jest mo liwoœæ usuniêcia stacji obiektowej z tworzonego projektu (przycisk Usuñ). Je eli do stacji s¹ przywi¹zane jakieœ punkty systemowe, Edytor Aplikacji nie usunie takiej stacji, o czym poinformuje u ytkownika w komunikacie Punkty systemowe Punkty systemowe Pe³ny zakres edycji punktów systemowych dostêpny jest po wybraniu z menu Projekt Punkty systemowe... lub klikniêciu przycisku na belce narzêdziowej. Otwiera siê Nastêpny Ostatni Poprzedni Pierwszy Rys Punty systemowe

24 142 Edytor Aplikacji PRO-2000 wtedy jedno z podstawowych okien Edytora Aplikacji (rys ) - okno Punkty systemowe. Z tego poziomu mo na przegl¹daæ listê punktów, dodawaæ, edytowaæ i usuwaæ punkty, a tak e uruchomiæ kreator lub otworzyæ listê drajwerów i listê stacji obiektowych. Dla wygodnego przegl¹dania listy korzystaæ mo na z przycisków nawigacji (Pierwszy, Poprzedni, Nastêpny, Ostatni) i z filtru selekcji punktów (rys ). Rys Filtr punktów Funkcje Dodaj... i Edytuj... operuj¹ na tych samych polach w zak³adkach parametrów, przy czym w przypadku dodawania Edytor Aplikacji proponuje pewne wartoœci lub pozostawia pola puste, a przy edycji pola s¹ wype³niane poprzednimi wartoœciami parametrów. Dlatego te omówione zostan¹ szczegó³owo zak³adki i pola dla dodawania - analogia dla edycji jest oczywista. Zak³adki otwierane w trybie edycji maj¹ dodatkowo zestaw przycisków pozwalaj¹cych na przechodzenie do innych punktów, bez koniecznoœci powracania do g³ównego okna z list¹ punktów. Zak³adki w trybie dodawania maj¹ natomiast przycisk Zastosuj i dodaj nastêpny, co pozwala na dodawanie ca³ych serii punktów. Po klikniêciu na przycisku Dodaj... otwiera siê panel z zak³adkami, które grupuj¹ logicznie ze sob¹ powi¹zane parametry punktów. W ka dym przypadku, podstawowy parametr jakim jest Typ punktu, znajduje siê na zak³adce Opis i wybór typu na tej zak³adce determinuje uk³ad pozosta³ych zak³adek w panelu.

25 Baza punktów systemowych Punkty analogowe Zak³adka Opis Zak³adka ta (rys.20.9.) gromadzi informacje opisowe punktu. Najwa niejszym polem jest Typ punktu, gdy determinuje on pozosta³e informacje dotycz¹ce punktu. Rys Punkty analogowe: Zak³adka Opis Numer punktu - unikalny w systemie operatorski numer punktu. Edytor proponuje numer - pierwszy, nieu ywany z ci¹gu liczb naturalnych. Program nie zapisze numeru, który ju jest u ywany, Kod punktu - technologiczny kod punktu (do 16 znaków), równie unikalny w systemie, Typ punktu - wybierany z listy dostêpnych punktów systemowych (opisany na pocz¹tku niniejszego rozdzia³u), Nazwa punktu - tekstowy opis punktu (do 45 znaków), Jednostka - jednostka fizyczna w jakiej podawana jest wartoœæ punktu. Jednostkê wybiera siê z listy rozwijanej, a gdy nie ma na niej potrzebnego symbolu, mo na go dodaæ otwieraj¹c edycjê listy przyciskiem oznaczonym (...).

26 144 Edytor Aplikacji PRO-2000 Zak³adka Ogólne Na zak³adce tej (rys ) wprowadzane s¹ nastêpuj¹ce dane: Rys Punkty analogowe: Zak³adka Ogólne Iloœæ miejsc po przecinku - iloœæ miejsc po przecinku dla pól z liczbami rzeczywistymi (od 0 do 3), Tablica stanów - z listy wyboru nale y wybraæ odpowiedni¹ Tablicê stanów tj. zestaw atrybutów punktu dla ró nych jego stanów. Tablice stanów definiuje projektant aplikacji, co zostanie omówione w dalszej czêœci podrêcznika. Do trybu edycji tablic, z poziomu zak³adki Ogólne, mo na wejœæ naciskaj¹c przycisk oznaczony (...). Typ sterowania - dopuszczalny sposób sterowania punktem: Brak sterowañ - nie ma mo liwoœci sterowania punktem, Operator, program - dopuszczalne sterowania przez procedury programu i operatora, Program - tylko programowa realizacja sterowañ, Typ sterowania nie jest dostêpny dla punktów Analogowych wyliczanych i Analogowych rêcznych. Cykl obs³ugi - cykl archiwacji odczytanych wartoœci

27 Baza punktów systemowych 145 punktów - wybór z listy rozwijanej. Cykl oznaczony jako 0? oznacza czas nieokreœlony, ale mieszcz¹cy siê w przedziale 1-60 min (np. przy odczytach wartoœci punktu przez modemowe ³¹cze komutowane), Okres historii - mno nik Cyklu obs³ugi wyznaczaj¹cy okres historii (czas miêdzy s¹siednimi s³upkami) w wykresie s³upkowym historii zmian wartoœci punktu (np. po podaniu wartoœci 4 i cyklu obs³ugi 30s, okres historii wynosi 2 minuty = 4*30s). Zak³adka Parametry Wielkoœci umieszczone na tej zak³adce (rys ) decyduj¹ o sposobie przetwarzania i parametrach przetwarzanego sygna³u pomiarowego: Rys Punkty analogowe: Zak³adka Parametry Rodzaj przetwarzania sygna³u - wybór z listy rozwijanej: A + Bx + Cx 2 - przetwarzanie wed³ug równania kwadratowego lub liniowego. Wi¹ e siê z tym poda- Rys Prrzetwarzanie A + Bx + Cx 2

28 146 Edytor Aplikacji PRO-2000 nie wspó³czynników A, B i C (rys ), przetwarzanie wg zakresów zdefiniowanych w Parametrach bazy przez u ytkownika (omówione zostanie to w dalszej czêœci podrêcznika). Wybrany zakres mo e byæ przetwarzany na dwa sposoby: liniowo - wtedy jako Typ równania nale y wybraæ 1 - równanie liniowe wed³ug funkcji kwadratowej - jako Typ równania nale y wybraæ 2 - równania kwadratowe i w grupie Nieliniowoœæ wprowadziæ trzeba Wspó³rzêdne punktu wyznaczaj¹cego maksymalne odchylenie paraboli w dwóch polach: Wartoœæ sygna³u - wartoœæ sygna³u wejœciowego (np. 12 ma) odpowiadaj¹ca poni szej Wartoœci fizycznej, Wartoœæ fizyczna - wartoœæ pomiaru w jednostkach fizycznych (np. 65kPa) dla powy szej Wartoœci sygna³u, Rodzaj przetwarzania sygna³u i zwi¹zany z nim Typ równania nie s¹ dostêpne dla punktów Analogowych wyliczanych i Analogowych rêcznych. Obszar Histereza sygna³u - przedzia³ histerezy dla pocz¹tku i dla koñca zakresu sygna³u pomiarowego: Pocz¹tek od - do - wartoœci dla dolnej granicy zakresu sygna³u pomiarowego (podawane w jednostkach sygna³u analogowego np. ma, V), Koniec od - do - wartoœci dla górnej granicy zakresu sygna³u pomiarowego (podawane w jednostkach sygna³u analogowego), Obszar Zakresy sygna³u - wyra one w jednostkach fizycznych wartoœci odpowiadaj¹ce pocz¹tkowi (np. 4mA) i koñcowi (np. 20mA) zakresu sygna³u pomiarowego: Zakres fizyczny od - do - zakres, który odpowiada skali pomiaru czujnika i przetwornika, Wiarygodnoœæ od - do - zakres, w którym pomiar mo na okreœliæ jako wiarygodny, Skala od - do - przedzia³ bêd¹cy skal¹ na wykresie s³upkowym punktu w okienku historii, T³umienie zera od - do - przedzia³ wartoœci, które s¹ traktowane jako wartoœæ zero,

29 Baza punktów systemowych 147 Kontrola wiarygodnoœci - jeœli pole to jest zaznaczone PRO-2000 sprawdza zakres wiarygodnoœci sygna³u pomiarowego; jeœli nie - kontrola ta nie jest prowadzona. Wszystkie ww przedzia³y mog¹ byæ ustawiane dla punktów Analogowych pomiarowych. Dla punktów rêcznych dostêpne s¹ tylko zakresy Wiarygodnoœci, a dla wyliczanych zakresy Wiarygodnoœci i Skali. Zak³adka Adresy Rys Punkty analogowe: Zak³adka Adresy Grupowane s¹ tutaj dane (rys ), które bezpoœrednio wi¹ ¹ punkt systemowy z sygna³em Ÿród³owym tj. z miejscem w systemie, w którym sygna³ fizyczny jest wprowadzony i buforowany. Zak³adki Adresy nie posiadaj¹ punkty Analogowe wyliczane i Analogowe rêczne, poniewa nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z adnym sygna³em pomiarowym. Stacja obiektowa - wybór z listy rozwijanej stacji obiektowej (wczeœniej dodanej w Kreatorze konfiguracji sprzêtowej), do której doprowadzony jest sygna³ analogowy zwi¹zany z punktem, Typ pamiêci - wybierany z listy rozwijanej, zwi¹zany z konkretn¹ stacj¹ typ pamiêci. Mog¹ to byæ np. bloki danych, rejestry, liczniki, timery, znaczniki, wejœcia analogowe

30 148 Edytor Aplikacji PRO-2000 itp. Offset pamiêci - numer komórki pamiêci sk¹d odczytywana jest wartoœæ pomiaru, Numer pakietu, bloku - numer pakietu (lub bloku danych) w stacji obiektowej, Typ wartoœci albo Numer wejœcia/wyjœcia - w zale noœci od typu stacji obiektowej podaje siê numer Typu wartoœci albo numer Wejœcia w pakiecie Zak³adka Granice Na zak³adce tej okreœla siê typy i wartoœci granic dla punktu analogowego. Granice nie s¹ definiowane dla punktów Analogowych rêcznych. Granice MAX2 i MIN2 przypisywane s¹ czêsto stanom alarmowym, a granice MAX1 i MIN1 poziomom ostrze eñ. Poziom NORMA nie jest w rzeczywistoœci granic¹ - jest wskazówk¹ dla operatora procesu jako wartoœæ zalecana (normatywna) dla punktu w procesie technologicznym. Przyk³adowe granice na zak³adce Granice przedstawia rys Rys Punkty analogowe: Zak³adka Granice Na zak³adce, dla granic MAX2, MAX1, NORMA, MIN1, MIN2, mo na ustawiæ nastêpuj¹ce parametry:

31 Baza punktów systemowych 149 Typ granicy - wybór z listy rozwijanej: brak - nie jest definiowana dana granica dla punktu, C - sta³a - granica jest sta³¹ liczb¹ wpisywan¹ w polu Sta³a, P - punkt - wartoœci¹ graniczn¹ jest aktualna wartoœæ wybranego punktu. Punkt wybiera siê przyciskiem Lista punktów z listy punktów systemowych, a jego numer wpisywany jest do pola Zmienna Punkty binarne Zak³adka Opis Zak³adka ta prawie nie ró ni siê od zak³adki Opis dla punktów analogowych. Nie ma na niej tylko pola Jednostka. Zak³adka Ogólne Dla punktu Binarnego pomiarowego, na zak³adce Ogólne mo na okreœliæ nastêpuj¹ce dane (rys ): Rys Punkty binarne: Zak³adka Ogólne Tablica stanów - tak jak dla punktów analogowych, z listy wyboru nale y wybraæ odpowiedni¹ Tablicê stanów, przy czym bêd¹ dostêpne tutaj tylko tablice dla

32 150 Edytor Aplikacji PRO-2000 stanów binarnych. Mo na wejœæ w tryb edycji tablic naciskaj¹c przycisk oznaczony (...). Typ sterowania - wybierany z listy rozwijanej zawieraj¹cej kombinacje nastêpuj¹cych sposobów: Impuls - sterowanie impulsem sygna³u, Sta³y - sterowanie poziomem sygna³u, 1 bit - sterownie pojedyncz¹ lini¹, Kombinacja bitów - sterowanie jednoczeœnie wieloma liniami, Program - dozwolone s¹ sterowania wydawane tylko przez program, Operator, program - dopuszczalne s¹ sterowania zarówno przez program jak i przez operatora. Dla punktu Binarnego wyliczanego i Binarnego rêcznego istnieje na zak³adce tylko pole Tablica stanów. Zak³adka Adresy Zak³adka ta dotyczy tylko punktów Binarnych pomiarowych. Pierwsze cztery parametry na zak³adce Adresy tj.: Stacja obiektowa, Typ pamiêci, Offset pamiêci, Rys Punkty binarne: Zak³adka Adresy

33 Baza punktów systemowych 151 Numer pakietu, bloku, maj¹ takie samo znaczenie jak dla punktów analogowych. Pozosta³e pola (rys ): Numer bitu - w zale noœci od rodzaju pamiêci stacji obiektowej, mo e to byæ numer bitu w ci¹g³ym obszarze pamiêci lub numer bitu w rejestrze, bajcie lub s³owie. Dla punktów wielobitowych, Numer bitu oznacza pierwszy bit z grupy, Liczba bitów - iloœæ bitów tworz¹cych stan punktu binarnego Punkty licznikowe Zak³adka Opis Dane Punktu licznikowego zawarte na zak³adce Opis s¹ takie same jak dla Punktów analogowych opisanych wczeœniej. Zak³adka Ogólne Na zak³adce mo na ustawiæ dwa parametry (rys ): Rys Punkty licznikowe: Zak³adka Ogólne Iloœæ miejsc po przecinku - dla pól z liczbami rzeczywistymi (od 0 do 3), Tablica stanów - wybór z listy rozwijanej zdefiniowanej wczeœniej Tablicy stanów dla punktów licznikowych. Z poziomu zak³adki mo liwa jest edycja tych tablic, po naciœniêciu przycisku oznaczonego (...).

34 152 Edytor Aplikacji PRO-2000 Zak³adka Parametry Wielkoœci ustawiane na tej zak³adce zwi¹zane s¹ ze sposobem interpretacji i przetwarzania sygna³ów impulsowych przychodz¹cych od urz¹dzenia na obiekcie. Zak³adki Parametry nie posiadaj¹ punkty Licznikowe rêczne. Przyk³adow¹ zak³adkê przedstawia rys Rys Punkty licznikowe: Zak³adka Parametry Parametry ogólne: Typ punktu licznikowego - wybór z listy rozwijanej: Bez taryfy - przychodz¹ce impulsy przeliczane s¹ (z uwzglêdnieniem ni ej wymienionych wspó³czynników) na wartoœæ wskazywan¹ przez liczyd³o, Taryfa - tak jak wy ej, ale z mo liwoœci¹ prze³¹czania taryfy dodatkowym sygna³em binarnym, Waga - wartoœæ licznika obliczana jest jako iloczyn liczby impulsów i wagi impulsu (waga w polu Mno - nik KuKi), Liczyd³o fizyczne - odczyt stanu rzeczywistego liczyd³a (w jednostkach fizycznych) stacji obiektowej, Liczyd³o w impulsach - odczyt stanu rzeczywistego liczyd³a stacji obiektowej wyra onego w impulsach (mno one przez Mno nik KuKi). Iloœæ impulsów na obrót - liczba impulsów na 1 obrót

35 Baza punktów systemowych 153 tarczy licznika, Iloœæ obrotów na kwh - iloœæ obrotów tarczy licznika na 1 kwh, Mno nik KuKi - mno nik dla wskazañ licznika. Jeœli oznaczymy: LI - iloœæ impulsów, LIo - iloœæ impulsów na obrót, Obh - iloœæ obrotów na 1 kwh, K - mno nik KuKi to wzór na wartoœæ fizyczn¹, dla typu Bez taryfy mo na wyraziæ wzorem: wartoœæ fizyczna = LI * K / (LIo * Obh) Parametry dla poboru aktualnego: Wiarygodnoœæ - wyra ony w jednostkach fizycznych maksymalny zakres dla poboru aktualnego mocy, Kontrola wiarygodnoœci - zaznaczenie pola powoduje kontrolowanie wiarygodnoœci w zakresie ustawionym wy ej, Skala - skala wartoœci na s³upkowym wykresie historii, Obliczenia w - lista rozwijana z mo liwoœciami wyboru: Zerowej sekundzie - obliczenia (przetwarzanie) wykonywane jest w zerowej sekundzie ka dej minuty, 50-tej sekundzie - obliczenia wykonywane w 50-tej sekundzie ka dej minuty, Suma impulsów z: Ostatniej minuty, Dwóch ostatnich minut, Trzech ostatnich minut Zsumowane impulsy s¹ podstaw¹ do obliczenia poboru aktualnego (mocy chwilowej). Format liczyd³a - definiuje programowy odpowiednik rzeczywistego liczyd³a stacji obiektowej. Okreœla siê go podaj¹c oddzielnie iloœæ cyfr czêœci ca³kowitej (przed kropk¹) i iloœæ cyfr czêœci u³amkowej (po kropce).

36 154 Edytor Aplikacji PRO-2000 Zak³adka Adresy Dane na tej zak³adce bezpoœrednio wi¹ ¹ punkt systemowy z sygna³em Ÿród³owym tj. z miejscem w systemie, w którym sygna³ fizyczny jest wprowadzony i buforowany. Zak³adka ta nie jest dostêpna dla punktów Licznikowych wyliczanych i Licznikowych rêcznych. Przyk³ad zak³adki przedstawia rys Jest ona taka sama jak zak³adka dla Rys Punkty licznikowe: Zak³adka Adresy punktów Analogowych pomiarowych, która zosta³a omówiona wczeœniej Parametry bazy Parametry bazy, okreœlone za pomoc¹ struktur i tablic, s¹ wspólne dla ca³ego projektu - dotycz¹ wszystkich punktów systemowych. Definiowanie tych parametrów ma na celu stworzenie przejrzystej struktury bazy danych i ca³ego projektu aplikacji. Rys Menu Parametry bazy

37 Baza punktów systemowych 155 Parametry bazy to: Tablice stanów, Grupy punktów, Jednostki, Zakresy. Aby edytowaæ parametry bazy, nale y wybraæ z menu Projekt Parametry bazy odpowiedni¹ grupê parametrów (rys ) Tablice stanów i grupy punktów Tablice stanów Tablica stanów to zestaw parametrów opisuj¹cych stany, w jakich mog¹ znaleÿæ siê punkty systemowe. Dla ka dego z trzech typów punktów (analogowy, binarny, licznikowy) definiowane s¹ odrêbne tablice stanów. Edytor Aplikacji posiada zdefiniowane tablice wzorcowe, po jednej dla ka dego typu punktu. Projektant aplikacji mo e - w zale noœci od potrzeb - modyfikowaæ tablice wzorcowe i dodawaæ nowe. Po otwarciu okienka Tablice stanów (rys ) do wyboru s¹ trzy typy danych - Grupy punktów, Tablice Rys Tablice stanów: okienko wyboru stanów, Tablice 32-stanowe. Dla typu danych Tablice stanów nale y wybraæ typ punktów, do których maj¹ odnosiæ siê projektowane tablice. Klikniêcie na przycisk Dodaj (przy wybranych Tabli-

38 156 Edytor Aplikacji PRO-2000 cach stanu - Analogowe), otwiera okienko Opis tablicy stanów (rys ), w którym mo na wprowadziæ nastêpuj¹ce dane: Rys Opis tablicy stanów: punkty analogowe Wybór koloru Numer tablicy - unikalny numer Tablicy stanów dla punktów analogowych; program proponuje kolejny, wolny numer dla tablicy, Nazwa tablicy - tekstowa nazwa tablicy. Stany punktów MAX2, MAX1, NORMA, MIN1, MIN2 odpowiadaj¹ jednoznacznie granicom zdefiniowanym w opisie punktu analogowego. Ka dy stan opisany jest przez: S³owa - nazwa (opis) stanu, dowolny tekst o d³ugoœci do 8 znaków, Kolor znaku - okreœla kolor znaków, jakimi bêdzie pisane S³owo okreœlone powy ej, Kolor t³a - okreœla kolor t³a, na którym bêd¹ pisane znaki nazwy stanu. Kolory wpisywane s¹ w tablice jako numery kolorów z Rys Okienko atrybutów

39 Baza punktów systemowych 157 Otwarcie okienka atrybutów Tablice stanów dla punktów binarnych palety podstawowej. Wyboru koloru natomiast dokonuje siê wciskaj¹c przycisk wyboru koloru i wybieraj¹c odpowiedni kolor z palety. Kolor o indeksie 0 traktowany jest jako kolor przezroczysty. Pozosta³e Atrybuty stanu - mo na ustawiaæ je w wierszu danego stanu zaznaczaj¹c odpowiednie pola lub otworzyæ okienko Atrybuty (rys ) naciskaj¹c przycisk przy polach atrybutów. Do dyspozycji s¹: Niewiarygodnoœæ, Alarm technologiczny, Ostrze enie technologiczne, Buczek, Dzwonek, Miganie, Naliczanie liczby za³¹czeñ, Naliczanie czasu pracy, Stan NIEISTOTNY, Akceptacja (synoptyka), S³upek w kolorze znaku. Je eli w okienku Tablice stanów zostan¹ wybrane tablice Binarne, to po naciœniêciu Dodaj otwiera siê podobne okienko jak dla punktów analogowych Opis tablicy stanów. Ró ni siê ono opisem stanów: stany punktów binarnych zwi¹zane s¹ z iloœci¹ bitów stanu (iloœci¹ wejœæ fizycznych dla punktu) i s¹ nazywane tak jak kombinacje tych bitów. S³owa stanów powinny jednoznacznie nazywaæ te kombinacje (np. PRACA). Tablice stanów s¹ definiowane dla Rys Opis tablicy stanów: punkty binarne

40 158 Edytor Aplikacji PRO-2000 punktów binarnych maj¹cych od 1 do 3 bitów stanu. St¹d wynikaj¹ nazwy stanów - 000, 001, 010,...,111. Je eli dana tablica bêdzie zwi¹zana z punktem binarnym np. 1-bitowym, to wykorzystane zostan¹ z niej tylko stany 000 i analogicznie dla innych przypadków. Przyk³ad tablicy stanów dla punktu binarnego przedstawia rys Pozosta³e dane w tablicy i jej obs³uga s¹ takie same jak dla Tablicy stanów punktów analogowych. Tablice stanów dla punktów licznikowych Dla punktów licznikowych okienko Opis tablicy stanów jest podobne jak dla poprzednich typów, lecz ró ni siê rodzajem stanów. Tablica prezentuje stany, w jakich mo e siê znaleÿæ punkt licznikowy. S¹ one nastêpuj¹ce: Brak PA - brak poboru aktualnego (PA), Norma PA - pobór aktualny w normie, Ostrze. - ostrze enie o przekroczeniu limitu, Przekr. - przekroczenie limitu, Liczyd³o - w punkcie rêcznie ustawiono wartoœæ liczyd³a (zdarzenie), Niewiar. - niewiarygodnoœæ punktu, B³¹d obl. - b³¹d obliczeñ na punkcie. Na rys przedstawiono Opis tablicy stanów dla punktu licznikowego z wartoœciami domyœlnymi, proponowanymi przez program, przy dodawaniu nowej tablicy. Pozosta³e dane w tablicy i jej obs³uga s¹ takie same jak dla Tablicy stanów punktów analogowych i binarnych. Rys Opis tablicy stanów: punkty licznikowe

41 Baza punktów systemowych 159 Tablice 32-stanowe Dla punktów binarnych maj¹cych od 4 do 8 bitów, zdefiniowano w PRO-2000 Tablice 32-stanowe. Mo na je równie wykorzystaæ dla punktów binarnych z mniejsz¹ iloœci¹ bitów. Pe³ni¹ one tak¹ sam¹ rolê jak Tablice stanów, ale ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê, zdecydowano siê na stworzenie dla nich odrêbnych struktur. Po wybraniu Tablice 32-stanowe w polu Typy danych okna Tablice stanów i naciœniêciu przycisku Dodaj, otwierane jest okienko Tablice 32-stanowe (rys ). Rys Tablica 32-stanowa Idea tworzenia tablicy jest taka sama: nale y zdefiniowaæ parametry dla kolejnych stanów (mo e ich byæ do 32). Ka dy stan identyfikowany jest przez swój numer (od 0 do 31), a parametry stanów s¹ takie same jak dla Tablicy stanów tj. S³owo stanu, Kolor s³owa, Kolor t³a, Atrybuty stanu. Parametry te mo na edytowaæ bezpoœrednio z omawianego okna na zak³adce Stany tablic (wszystkie stany i parametry) lub z okna Edycja stanu (rys ) po naciœniêciu przycisku Edycja stanu. W oknie Edycja stanu, Rys Edycja stanu

42 160 Edytor Aplikacji PRO-2000 gdzie dostêpne s¹ wszystkie parametry, edytuje siê jeden wybrany stan. Aby u³atwiæ sobie ustawienie atrybutów stanu, mo na nacisn¹æ przycisk Edycja atrybutów, co spowoduje otwarcie okienka Atrybuty (rys ) z mo liwoœci¹ edycji opisanych atrybutów. Kombinacje bitowe W tablicach 32-bitowych numer stanu (wyra ony liczb¹) nie musi odpowiadaæ liczbie wynikaj¹cej z kombinacji bitowej bitów stanu. Np. dla punktu binarnego 4-ro bitowego, stanowi numer 0 mo e odpowiadaæ binarnie 1001xxxx, a stanowi numer 1 bity 0111xxx. Do zdefiniowania tych kombinacji s³u y zak³adka Kombinacje bitowe w oknie Tablice 32-bitowe. Na rys przedstawiono t¹ zak³adkê, ukazuj¹c¹ kombinacje bitowe dla powy szych Rys Kombinacja bitowa przyk³adów. Znaki x oznaczaj¹, e bity te nie s¹ brane pod uwagê przy dekodowaniu stanu. Edycji bitów dla wybranego stanu, dokonuje siê w okienku Kombinacja bitów (rys ), które otwierane Rys Edycja kombinacji bitowej

43 Baza punktów systemowych 161 jest po dwukrotnym klikniêciu na wiersz stanu lub za pomoc¹ przycisku Edytuj kombinacjê bitow¹. W oknie Tablice 32-stanowe mo na wstawiæ wartoœci domyœlne dla wszystkich stanów (przycisk Wartoœci domyœlne). Ustawiane s¹ wtedy domyœlne wartoœci s³owa stanu i kolorów, a wszystkie atrybuty s¹ zerowane. Grupy punktów Rys Definiowanie grupy punktów Struktury Grupy punktów przygotowano po to, aby u³atwiæ u ytkownikom dostêp do wa niejszych punktów systemowych w programach operatorskich PRO-2000 (np. Obrazy punktów, Wykresy). Najczêœciej s¹ to grupy punktów systemowych zwi¹zanych z jednym urz¹dzeniem fizycznym lub punkty obrazuj¹ce pewne wielkoœci w ci¹gu technologicznym. Wybór punktów jest dowolny i zale y tylko od projektanta aplikacji. Maksymaln¹ iloœci¹ punktów w grupie jest osiem. Grupy s¹ definiowane na etapie projektu w oknie Tablice stanów, grupy punktów (menu Projekt Parametry bazy Tablice stanów, grupy punktów...) po wybraniu odpowiedniego Typu danych (rys i ). Naciskaj¹c Dodaj otwiera siê okno Grupy punktów (rys ) umo liwiaj¹ce zdefiniowanie grupy. Okreœlenia wymagaj¹: Numer grupy - unikalny numer grupy (system podpowiada kolejny wolny), Nazwa grupy - tekstowa nazwa identyfikuj¹ca grupê. W wierszach opisu punktów nale ¹cych do grupy (1 do 8)

44 162 Dodaj punkt Usuñ punkt Dodaj jednostkê Edytuj jednostkê Usuñ jednostkê s¹ po dwa pola: numer punktu i kod punku. Dodawanie do grupy i usuwanie punktów odbywa siê za pomoc¹ przycisków w ka dym wierszu grupy. Dodawany punkt wybierany jest z listy wszystkich punktów systemowych Jednostki Edytor Aplikacji PRO-2000 PRO-2000 posiada zdefiniowany zestaw jednostek fizycznych dla punktów systemowych. Do edycji jednostek przechodzi siê poleceniem menu Projekt Parametry bazy Jednostki..., które otwiera okienko Obs³uga jednostek (rys ). Wszystkich operacji dokonuje siê u ywaj¹c odpowiednich przycisków. Rys Jednostki Zakresy Funkcja Zakres u ywana jest do definiowania zakresów wartoœci fizycznych sygna³ów analogowych w PRO Kilka podstawowych zakresów jest wstêpnie zdefiniowanych, jednak e istnieje mo liwoœæ ich edycji i dodawania nowych. Obs³ugê zakresów rozpoczyna siê poleceniem menu Projekt Parametry bazy Zakresy... Na rys przedstawiono okno obs³ugi zakresów i edycjê wybranego zakresu. Tak jak w obs³udze jednostek, operacje dodawania, edycji i usuwania zakresów, inicjuje siê poprzez odpowiednie przyciski na belce narzêdziowej okienka.

45 Baza punktów systemowych 163 Rys Zakresy Ka dy zakres sygna³u analogowego opisany jest przez: jednostkê fizyczn¹ sygna³u (np. ma, V), pocz¹tek i koniec zkresu fizycznego (np. 4-20mA), pocz¹tek i koniec zakresu binarnego (z przetwornika analogowo-cyfrowego przetwarzaj¹cego ten sygna³) Praca z edytorem w trybie dla zaawansowanych Niektóre parametry punktów systemowych s¹ ustawiane i wykorzystywane sporadycznie, w sytuacjach nietypowych i rzadko wystêpuj¹cych. Dlatego te domyœlny tryb pracy Edytora Aplikacji (tryb standardowy) nie obejmuje tych specyficznych ustawieñ. Niemniej jednak dla zaawansowanych u ytkowników, w sytuacjach gdzie konieczne jest wykorzystanie wszystkich mo liwoœci, dostêpne s¹ w Edytorze Aplikacji wspomniane ustawienia. Udostêpnienie tych mo liwoœci wymaga otwarcia okna Ustawienia dla programu (menu Opcje Ustawienia...) i wybrania Trybu pracy jako Zaawansowany. Przy takim ustawieniu, dla wszystkich punktów systemowych (w oknie dodawania lub edycji) pojawi siê dodatkowa zak³adka o nazwie Inne, definiuj¹ca kilka dodatkowych parametrów. Oprócz tego, na wiêkszoœci zak³adek, znajd¹ siê

46 164 Edytor Aplikacji PRO-2000 nowe parametry, logicznie zwi¹zane z parametrami na zak³adce, których nie by³o w trybie standardowym (omówionym wczeœniej). Szczegó³owe omówienie wszystkich ustawieñ punktów w trybie Zaawansowanym, wykracza poza zakres niniejszego opracowania. Poni ej przedstawiono wybrane parametry wraz z krótk¹ ich charakterystyk¹. Przynale noœæ do grupy bazowej - numer grupy, która jest dla danego punktu najistotniejsza (punkt mo e nale- eæ do wielu grup) - zak³adka Opis, Przynale noœæ do synoptyki bazowej - numer synoptyki, która jest dla danego punktu najistotniejsza, tzn. najlepiej obrazuje funkcjê punktu w procesie technologicznym - zak³adka Opis, Przynale noœæ do grupy technologicznej - numer grupy technologicznej, do której nale y punkt - zak³adka Opis, Wspó³czynnik filtracji - parametr P, spe³niaj¹cy warunek 0 <= P < 1, dla równania filtracji pierwszego rzêdu - zak³adka Ogólne: Xf(n) = P * Xf(n-1) + (1-P) * Xp(n) gdzie: Xf(n) Xf(n-1) Xp(n) - aktualny pomiar po filtracji, - poprzedni pomiar po filtracji, - aktualny pomiar przed filtracj¹. Wspó³czynnik sumy godzinowej - mno nik dla sumy godzinowej pomiaru - zak³adka Ogólne, Adres fizyczny - opis uzupe³niaj¹cy adresu pomiaru, Zestaw 2 (Zak³adka Granice) - drugi zestaw granic (MAX2, MAX1, NORMA, MIN1, MIN2), który mo e byæ wykorzystany w pewnych sytuacjach jak rozruch czy próba technologiczna, Data i czas ostatniej modyfikacji - data i czas ostatniej modyfikacji punktu (domyœlnie wstawiana data bie ¹ca i czas aktualny) - zak³adka Inne,

47 Baza punktów systemowych 165 Komentarz - pole tekstowe do wykorzystania przez projektanta jako w³asny komentarz - zak³adka Inne, Uwzglêdniaj w klasie zdarzeñ technologicznych - raport przebiegu zmiany - jeœli pole to jest zaznaczone, punkt uwzglêdniany jest w raporcie zdarzeñ w klasie raport przebiegu zmiany - zak³adka Inne, Punkty wzorcowe oraz Dodaj jako punkt wzorcowy - mechanizm u³atwiaj¹cy dodawanie punktów. Niektóre z punktów mo na dodaæ do listy punktów wzorcowych, a przy dodawaniu punktów do bazy korzystaæ z tej listy. Nie trzeba wtedy wprowadzaæ wszystkich parametrów, a tylko edytowaæ niektóre, gdy pozosta³e bêd¹ mia³y przepisane wartoœci parametrów z wybranego punktu wzorcowego - zak³adka Opis, Parametry prognozowania - zak³adka Parametry dla punktów licznikowych: Okres prognozy [min] - wybór prognozy z listy rozwijanej: Prognoza 15 - minutowa lub Prognoza 60 - minutowa, Limit 15 minutowy - numer punktu analogowego (np. analogowy rêczny), którego aktualna wartoœæ jest ograniczeniem górnym dla obliczanej mocy 15- minutowej (wybór punktu z Listy punktów po wciœniêciu przycisku (...)), Limit 60 minutowy - numer punktu analogowego (np. analogowy rêczny), którego aktualna wartoœæ jest ograniczeniem górnym dla obliczanej mocy (energii) 60 minutowej (wybór punktu z Listy punktów po wciœniêciu przycisku (...)). Rys Parametry globalne

48 166 Edytor Aplikacji PRO-2000 W trybie pracy Zaawansowany, w menu Projekt Parametry bazy pojawia siê dodatkowy wiersz Parametry globalne. Okno to sk³ada siê z dwóch zak³adek: Parametry i Stany. Na zak³adce Parametry (rys ) ustawiane s¹: numer punktu binarnego prze³¹czaj¹cego zestawy granic, numery punktów do dodatkowego sterowania sygna³em dÿwiêkowym, iloœæ (wyra ona w %) pomiarów wiarygodnych w godzinie, aby wartoœæ godzinowa by³a uznana za poprawn¹. Na zak³adce Stany (rys ) definiowane s¹ stany dla sytuacji specjalnych (start systemu, awarie) rozpoznawane przez system i drajwery stacji obiektowych. Rys Stany globalne Narzêdzia organizacyjne bazy Opisane w tym podrozdziale narzêdzia dostêpne s¹ tylko w trybie pracy Zaawansowany Pliki konfiguracyjne Pliki konfiguracyjne bazy w postaci Ÿród³owej maj¹ rozszerzenie *.list i s¹ plikami tekstowymi. S¹ one tworzone przez kreatora konfiguracji sprzêtowej i dotycz¹ stacji obiektowych i ich drajwerów. Czasami zachodzi potrzeba edycji plików konfiguracyjnych poza kreatorem, do tego s³u y ni ej opisana funkcja. Nale y u ywaæ tej funkcji ostro nie i zalecana jest tylko dla doœwiadczonych u ytkowników.

49 Baza punktów systemowych 167 Rys Edycja blok.list Polecenie menu Projekt Otwórz plik *.list otwiera okno wyboru pliku konfiguracyjnego z katalogu <Projekt>\Db. Mog¹ to byæ np. pliki: blok.list, trans_simb.list, tcp_view.list itp. Wybrany plik otwierany jest do edycji prostym edytorem tekstu i po zakoñczeniu edycji (przycisk OK) zmiany zostaj¹ zapisane. Przyk³adowy plik konfiguracyjny blok.list w oknie edycji przedstawia rys Zmiany numeracji W projekcie aplikacji punkty systemowe numerowane s¹ przez projektanta wed³ug jakiegoœ klucza. Np. punkty nale ¹ce do danego urz¹dzenia (czy grupy urz¹dzeñ) maj¹ zakres od 101 do 300, do innego od 301 do 600 itp. Po zdefiniowaniu w bazie du ej iloœci punktów mo e wyst¹piæ sytuacja taka, e zabraknie przedzia³u zarezerwowanego dla danej grupy. W takiej, i w innych tego typu sytuacjach, Rys Zmiana numeracji

50 168 Edytor Aplikacji PRO-2000 pojawia siê potrzeba przenumerowania punktów systemowych. W Edytorze Aplikacji dostêpna jest funkcja, która przenumerowuje punkty systemowe. Wywo³ania funkcji dokonuje siê z menu Projekt Zmiana numeracji punktów... Otwierane jest okienko (rys ), w którym ustalane s¹ zakresy, wartoœæ i kierunek przesuniêcia. Dla u³atwienia wybrania zakresów mo na otworzyæ listê punktów systemowych u ywaj¹c przycisku oznaczonego (...) Zamykanie projektu bazy punktów Weryfikacja poprawnoœci Przy definiowaniu du ej bazy danych punktów systemowych, na skutek b³êdów projektanta mo e powstaæ sytuacja, w której wyst¹pi¹ pewne niespójnoœci w strukturach i parametrach punktów systemowych. Przy du ej bazie (licz¹cej czasami tysi¹ce punktów) jest bardzo trudno zidentyfikowaæ miejsce wyst¹pienia takiego b³êdu. Edytor Aplikacji oferuje funkcjê, która dokonuje sprawdzenia poprawnoœci bazy. Sprawdzane jest m. in.: istnienie poprawnych plików Ÿród³owych bazy, poprawnoœæ i iloœæ zakresów, poprawnoœæ definicji tablic stanów, ustawienia adresowe dla punktów - ewentualne dublowanie siê adresów. Sprawdzanie poprawnoœci bazy wykonuje siê poleceniem menu Projekt Weryfikuj poprawnoœæ. Program po stwierdzeniu poprawnoœci informuje o tym komunikatem jak na rys Rys Weryfikacja OK

51 Baza punktów systemowych Kompilacja bazy Koñcowym etapem pracy nad baz¹ punktów systemowych jest jej kompilacja. Edytor Aplikacji zapisuje tworzone struktury i parametry w plikach *.db, *.lst, *.list. Natomiast Runtime PRO-2000 korzysta z binarnych, wynikowych plików bazy o rozszerzeniu *.cfg. Baza danych punktów systemowych musi zostaæ poddana kompilacji, aby otrzymaæ postaæ wynikow¹, z której korzysta warstwa przetwarzaj¹ca PRO Kompilacji dokonuje siê poleceniem z menu Projekt Kompiluj bazê. O pomyœlnie zakoñczonej kompilacji, edytor informuje komunikatem jak na rys Rys Kompilacja OK Dokumentacja projektu bazy Ju œredniej wielkoœci projekt sk³ada siê z wielu punktów systemowych (o wielu parametrach), które z kolei odwo³uj¹ siê do tablic stanów. Iloœæ informacji zawarta w takiej bazie jest wiêc stosunkowo du a i potrzebne jest narzêdzie, które te informacje uporz¹dkuje. Ponadto, wykonany projekt bazy wymaga sporz¹dzenia szczegó³owej dokumentacji, aby mo liwa by³a analiza projektu. W tym celu w Edytorze Aplikacji zaimplementowano silne narzêdzie dokumentuj¹ce utworzony projekt. Z menu Projekt Wydruki dostêpne s¹: Punkty systemowe, Tablice stanów, Grupy i Parametry globalne (rys ). Rys Dokumentowanie bazy

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

V. K A S A / B A N K. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi V. K A S A / B A N K q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u KASA/BANK SPIS TREŒCI V.1.

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Ustawianie serwera WWW i FTP

Ustawianie serwera WWW i FTP Rozdzia³ 22 Co mo na, a czego nie mo na zrobiæ za pomoc¹ IIS w Windows XP Professional 637 Instalowanie programu Internetowe us³ugi informacyjne 638 Korzystanie z Przystawki internetowych us³ug informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver. 1.0.2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika... 3 2. Modu³y Wstêp...5

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Baza danych- kolekcja danych odnosz¹ca siê do pewnego obszaru zainteresowañ. Baza danych dla informatyka-kolekcja zarz¹dzana przez specjalistyczne oprogramowanie, system zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

QNX SOFTWARE DEVELOPMENT PLATFORM v6.5 10 kroków do Pañstwa pierwszego programu w QNX 2010 QNX Software Systems GmbH & Co. KG, firma nale ¹ca do koncernu Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo