Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi / PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL"

Transkrypt

1 MOVIMOT MM3C - MM3XC Wydanie 6/22 Instrukcja obsługi / PL

2 SEW-EURODRIVE

3 Spis treści 1 Ważne wskazówki Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Konstrukcja urządzenia Falownik MOVIMOT Tabliczki znamionowe, oznaczenia typu falowników MOVIMOT Instalacja mechaniczna Motoreduktor MOVIMOT Opcja MLU..A / MLG..A / MLK11A Opcja MBG11A Opcja MWA21A Instalacja elektryczna Przepisy instalacyjne Pod³¹czenie urz¹dzenia podstawowego MOVIMOT Pod³¹czenie opcji MLU11A Pod³¹czenie opcji MLG11A Pod³¹czenie opcji MBG11A Pod³¹czenie opcji MWA21A Pod³¹czenie AS-i-binarny-slave MLK11A Pod³¹czenie urz¹dzenia RS-485-busmaster Pod³¹czenie opcji MDG11A Uruchomienie Wa ne wskazówki dotycz¹ce uruchomienia Opis elementów obs³ugi falownika MOVIMOT Opis prze³¹czników DIP S Opis prze³¹czników DIP S Opcjonalne funkcje dodatkowe Uruchomienie ze sterowaniem binarnym (przy u yciu zacisków) Uruchomienie z opcj¹ MBG11A lub MLG11A Uruchomienie z opcj¹ MWA21A (nastawnik wartoœci zadanej) Uruchomienie przy u yciu AS-i-binarny-slave MLK11A Uruchomienie przy u yciu z³¹cza komunikacyjnego / Feldbus Profil MOVILINK (kodowanie danych przebiegu procesu) Diagnostyka Dioda stanu Lista b³êdów Diagnostyka za pomoc¹ opcji MDG11A Wa ne informacje w przypadku awarii Przeglądy i konserwacja Czêstotliwoœæ przeprowadzania przegl¹dów Prace przegl¹dowe / konserwacyjne przy silniku Prace przegl¹dowe / konserwacyjne przy hamulcu Dopuszczalne rodzaje ³o ysk kulkowych Szczelina robocza, moment hamuj¹cy hamulca Dane techniczne Wersja IEC dla napiêæ zasilania V AC Wersja UL dla napiêæ zasilania V AC Dane techniczne opcji Wbudowany interfejs RS Przyporz¹dkowanie wewnêtrznych oporników hamulcowych Przyporz¹dkowanie zewnêtrznych oporników hamulcowych Opornoœæ i przyporz¹dkowanie cewki hamulcowej Skorowidz zmian MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 3

4 1 1 Ważne wskazówki Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Prosimy o bezwzglêdne stosowanie siê do poni szych wskazówek! Niebezpieczeństwo porażenia prądem Mo liwe nastêpstwa: œmieræ lub ciê kie obra enia. Grożące niebezpieczeństwo. Mo liwe nastêpstwa: œmieræ lub ciê kie obra enia. Niebezpieczna sytuacja. Mo liwe nastêpstwa: lekkie obra enia. Szkodliwa sytuacja. Mo liwe nastêpstwa: uszkodzenie napêdu i urz¹dzeñ peryferyjnych. Wskazówki dotycz¹ce sposobu u ytkowania i inne przydatne informacje.. Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obs³ugi jest warunkiem bezawaryjnej eksploatacji urz¹dzenia oraz uwzglêdnienia ewentualnych roszczeñ gwarancyjnych. Dlatego prosimy o przeczytanie instrukcji obs³ugi przed uruchomieniem napêdu! Instrukcja obs³ugi zawiera wa ne wskazówki dotycz¹ce czynnoœci serwisowych; z tego wzglêdu nale y j¹ przechowywaæ w pobli u urz¹dzenia. Dokumentacja podstawowa Instrukcja obs³ugi systemu "System napêdowy dla instalacji zdecentralizowanych" Katalog "Motoreduktory MOVIMOT " Selekcja odpadów Produkt ten składa się z: elaza aluminium miedzi tworzyw sztucznych komponentów elektronicznych Prosimy o dokonanie selekcji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami! 4 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

5 2 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa W żadnym wypadku nie instalować ani nie uruchamiać uszkodzonych urządzeń. Uszkodzenia nale y natychmiast zg³osiæ u spedytora. Instalacja, uruchomienie oraz prace serwisowe przy urz¹dzeniu MOVIMOT mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP (np. EN 624, VBG 4, DIN-VDE 1/113/ 16). Urządzenia ochronne i zabezpieczenia musz¹ byæ zgodne z obowiązującymi przepisami (np. EN 624 lub EN 5178). -wymagane zabezpieczenie: uziemienie urządzenia MOVIMOT Przed zdjęciem pokrywy skrzynki przyłączeniowej nale y odłączyć urządzenie MOVIMOT od sieci. Niebezpieczne napięcia mog¹ nadal wystêpowaæ przez 6 sekund od momentu odłączenia urządzenia od sieci. W momencie podłączenia urządzenia MOVIMOT do sieci, skrzynka przyłączeniowa musi być zamknięta, a pokrywa skrzynki przyłączeniowej przykręcona. Zgaśnięcie diody roboczej oraz innych elementów wyœwietlaj¹cych nie oznacza, e urz¹dzenie jest od³¹czone od sieci, a w jego wnêtrzu nie występuje napięcie. Blokada mechaniczna lub wbudowane funkcje ochronne urządzenia mog¹ spowodowaæ bezruch silnika. Zlikwidowanie przyczyny awarii lub reset mog¹ doprowadziæ do samoczynnego rozruchu silnika. Jeœli ze wzglêdów bezpieczeñstwa, tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne w przypadku napêdzanej maszyny, przed usunięciem przyczyny awarii należy odłączyć urządzenie MOVIMOT od sieci. Uwaga niebezpieczeństwo oparzeń: temperatura obudowy urz¹dzenia MOVIMOT (w szczególnoœci temperatura radiatora) mo e w trakcie pracy wynosić ponad 6 C! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem -Silniki (motoreduktory) MOVIMOT s¹ przeznaczone do zastosowañ przemys³owych i spe³niaj¹ wszystkie obowi¹zuj¹ce normy i przepisy oraz wymogi dyrektywy niskonapiêciowej 73/23/EWG. -Urz¹dzenie MOVIMOT nadaje siê jedynie w ograniczonym stopniu do zastosowañ dÿwigniowych! -Dane techniczne oraz informacje dotycz¹ce dopuszczalnych warunków w miejscu eksploatacji znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji obs³ugi. -Należy się bezwzględnie stosować do tych wskazówek! MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 5

6 3 Falownik MOVIMOT 3 Konstrukcja urządzenia 3.1 Falownik MOVIMOT AXX 1. Oznaczenie rodzaju po³¹czenia 2. Skrzynka przy³¹czeniowa(wielkoœæ: 2) 3. Wtyczka ³¹cz¹ca modu³ przy³¹czeniowy z falownikiem 4. Pokrywa skrzynki przy³¹czeniowej z falownikiem i radiatorem (wielkoœæ: 2) 5. Modu³ przy³¹czeniowy z zaciskami 6. Listwa zaciskowa elektroniki X2 7. Wewnêtrzny opornik hamulcowy BW. (wbudowany seryjnie w przypadku silników bez hamulca) 8. Przy³¹cze cewki hamulcowej (X3). W przypadku silników bez hamulca: przy³¹cze wewnêtrznego opornika hamulcowego BW. (wyposa enie seryjne) 9. Przy³¹cze napiêcia sieci L1, L2, L3 (X3) (odpowiednie dla przewodów 2 x 4mm 2 ) 1. Œruby przy³¹cza PE 11. D³awiki kablowe 12. Tabliczka znamionowa elektroniki 13. Os³ona ochraniaj¹ca elektronikê falownika 14. Potencjometr wartoœci zadanej f1 (niewidoczny), dostêpny od górnej strony pokrywy skrzynki przy³¹czeniowej poprzez d³awik kablowy 15. Prze³¹cznik wartoœci zadanej f2 (zielony) 16. Prze³¹cznik t1 dla rampy integratora (bia³y) 17. Prze³¹czniki DIP S1 i S2 (mo liwe ustawienia patrz rozdzia³ "Uruchomienie") 18. Dioda sygnalizuj¹ca stan urz¹dzenia (widoczna od górnej strony pokrywy skrzynki przy³¹czeniowej, patrz rozdzia³ "Diagnostyka" 6 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

7 Tabliczki znamionowe, oznaczenia typu falowników MOVIMOT Tabliczki znamionowe, oznaczenia typu falowników MOVIMOT Tabliczka znamionowa silnika (przykład) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW KA77 DT 9L4 BMG MM15 MLU ,5 / 5 HZ 5Hz 6Hz r/min 22/14 Bremse V 23 kg 73 Ma 665 V 38-5 V 38-5 Nm 2 Nm Bruchsal / Germany 3~ IM cos IEC 34 B3,99 3,5 3,5 54 Kl F A A IP Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/MLU Opcja dodatkowa do falownika 1) Falownik MOVIMOT Opcja dodatkowa do silnika (hamulca) Wielkoœæ, iloœæ biegów silnika Seria konstrukcyjna silnika Wielkoœæ przek³adni 2) Typoszereg przek³adni 2) 1) Na tabliczce znamionowej podano tylko fabrycznie zainstalowane opcje. 2) Wyczerpuj¹ce informacje na temat mo liwych kombinacji motoreduktorów znajd¹ Pañstwo w katalogu "Motoreduktory MOVIMOT ". Struktura numeru fabrycznego (przykład): Rok produkcji (dwucyfrowy) Bie ¹cy numer egzemplarza (czterocyfrowy) Numer zlecenia (dziesiêciocyfrowy) MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 7

8 3 Tabliczki znamionowe, oznaczenia typu falowników MOVIMOT Tabliczka znamionowa falownika (przykład) 565AXX MM 15 C 53 Wersja ( = standardowa) Rodzaj pod³¹czenia (3 = trójfazowe) Napiêcie zasilania (5 = V AC ) (23 = V AC ) Wersja C Moc silnika (15 = 1,5 kw) Typoszereg MOVIMOT Oznaczenie urządzenia Oznaczenie urz¹dzenia [1] umieszczone na górze pokrywy skrzynki przy³¹czeniowej informuje o rodzaju falownika [2], numerze katalogowym falownika [3], mocy urz¹dzenia [4] i przystosowanym (przyporz¹dkowanym) silniku [5]. [2] [3] [4] [5] [1] 5862AXX 8 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

9 Motoreduktor MOVIMOT 4 4 Instalacja mechaniczna 4.1 Motoreduktor MOVIMOT Przed rozpoczęciem Tolerancje przy pracach montażowych Do monta u urz¹dzenia MOVIMOT mo na przyst¹piæ tylko wtedy, jeœli: dane na tabliczce znamionowej napêdu s¹ zgodne z charakterystyk¹ sieci napêd jest nieuszkodzony (brak uszkodzeñ uwarunkowanych transportem lub magazynowaniem) spe³nione zosta³y nastêpuj¹ce warunki: -temperatura otoczenia wynosi od -25 C do +4 C (proszê wzi¹æ pod uwagê, e zakres temperatur przek³adni mo e byæ ograniczony instrukcja obs³ugi przek³adni) -przek³adnia nie jest nara ona na dzia³anie olejów, kwasów, gazów, oparów, promieniowania itd. Czop końcowy wału Tolerancja œrednicy zgodnie z DIN 748 ISO k6 przy 5mm ISO m6 przy > 5mm (Otwór centruj¹cy zgodny z DIN 332, kszta³t DR) Kołnierze Tolerancja krawêdzi centruj¹cej zgodnie z DIN ISO j6 przy 23 mm ISO h6 przy > 23 mm Ustawienie urządzenia MOVIMOT Ustawianie w pomieszczeniach wilgotnych lub na zewnątrz Urz¹dzenie MOVIMOT mo e zostaæ ustawione/zamontowane w podanej pozycji pracy wy³¹cznie na równej, przeciwdrganiowej i odpornej na odkszta³cenia konstrukcji noœnej. Czopy koñcowe wa³ów nale y starannie oczyœciæ ze œrodków antykorozyjnych (w tym celu nale y u yæ zwyk³ego rozpuszczalnika). Rozpuszczalnik nie mo e siê zetkn¹æ z ³o yskami lub simeringami - spowoduje to ich uszkodzenie! Urz¹dzenie MOVIMOT i maszynê robocz¹ nale y starannie ustawiæ wzglêdem siebie, aby unikn¹æ niedopuszczalnego obci¹ enia wa³ów silnika (nale y uwzglêdniæ dopuszczalne si³y poprzeczne i osiowe!) Nie uderzaæ w czop koñcowy wa³u W przypadku pionowych pozycji pracy nale y chroniæ urz¹dzenie przed przedostaniem siê do œrodka cia³ obcych lub cieczy przy u yciu odpowiedniej os³ony! Nale y zapewniæ swobodny dop³yw powietrza ch³odz¹cego, gor¹ce powietrze zu yte innych agregatów nie mo e byæ ponownie zasysane Czêœci, które maj¹ byæ póÿniej nasadzone na wa³, nale y wywa yæ przy u yciu wpustu pó³eliptycznego (wa³y wyjœciowe zosta³y wywa one przy u yciu wpustu pó³eliptycznego) Ewentualnie obecne otwory kondensacyjne zosta³y zamkniête za pomoc¹ zatyczek plastikowych i mog¹ zostaæ otwarte wy³¹cznie w razie potrzeby Pozostawienie otwartych otworów kondensacyjnych jest niedopuszczalne, poniewa urz¹dzenie przestaje wtedy spe³niaæ wymogi wy szych stopni ochrony Nale y stosowaæ odpowiednie d³awiki kablowe dla kabli zasilaj¹cych (w razie potrzeby nale y u yæ tulei redukcyjnych) Proszê posmarowaæ gwinty d³awików kablowych i zatyczek mas¹ uszczelniaj¹c¹. Nastêpnie nale y je dokrêciæ i po raz kolejny posmarowaæ mas¹ uszczelniaj¹c¹ Nale y starannie uszczelniæ doprowadzenie kabla Przed ponownym zmontowaniem nale y starannie oczyœciæ powierzchnie uszczelniaj¹ce pokrywy skrzynki zaciskowej W razie potrzeby nale y odnowiæ pow³okê antykorozyjn¹ Proszê sprawdziæ dopuszczalny stopieñ ochrony zgodnie z tabliczk¹ znamionow¹ MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 9

10 4 Opcja MLU..A / MLG..A / MLK11A 4.2 Opcja MLU..A / MLG..A / MLK11A Zakres dostawy Czêœæ górna MLU..A / MLG..A / MLK11A [2] 2 œruby [1] œruba przelotowa [4] Czêœæ dolna MLU..A / MLG..A / MLK11A [5] Montaż 1. Usun¹æ zaœlepkê w skrzynce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT. 2. Przy³o yæ doln¹ czêœæ opcji [5] do skrzynki przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT i zamocowaæ za pomoc¹ œruby przelotowej [4]. 3. Wprowadziæ kabel przy³¹czeniowy [3] przez œrubê przelotow¹ [4] do wnêtrza skrzynki przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT. 4. Umieœciæ czêœæ górn¹ [2] na czêœci dolnej urz¹dzenia [5] i zamocowaæ za pomoc¹ 2 œrub [1]. Uwaga: opcja może zostać zamontowana wyłącznie w pozycji pokazanej na poniższym rysunku! [1] [1] [2] [3] [4] [5] 5625AXX 1 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

11 Opcja MBG11A Opcja MBG11A A: Monta od ty³u za pomoc¹ 4 otworów gwintowanych B: Monta od przodu za pomoc¹ 2 otworów monta owych M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 A A Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 56 mm 68 mm 552AXX a = gruboœæ œcianki Œruby nie wchodz¹ w zakres dostawy! 4.4 Opcja MWA21A Opcjê MWA21A nale y zamontowaæ w szafie rozdzielczej na szynie noœnej (DIN EN 522): ,5 5519AXX MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 11

12 5 Przepisy instalacyjne 5 Instalacja elektryczna 5.1 Przepisy instalacyjne Podłączenie kabli sieciowych Napiêcie znamionowe i czêstotliwoœæ znamionowa urz¹dzenia MOVIMOT musz¹ byæ zgodne z danymi sieci zasilaj¹cej. Przekrój przewodu: w zale noœci od pr¹du wejœciowego I sieæ przy mocy znamionowej (patrz Dane techniczne). Dopuszczalne przekroje przewodów zacisków MOVIMOT (nie dotyczy urz¹dzeñ rozdzielczych) Zaciski mocy Zaciski sterujące 1, mm 2-4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ),25 mm 2-1, mm 2 (2 x,75 mm 2 ) AWG17 - AWG1 (2 x AWG1) AWG22 - AWG17 (2 x AWG18) Nale y stosowaæ tulejki y³ bez ko³nierza izolacyjnego (DIN czêœæ 1, materia³ E-CU) Proszê zainstalowaæ zabezpieczenie kablowe na pocz¹tku przewodu sieciowego, za rozga³êÿnikiem szyny zbiorczej (patrz rozdzia³ "Pod³¹czenie urz¹dzenia podstawowego MOVIMOT, F11/F12/F13). Nale y u yæ D, D, NH lub kablowego wy³¹cznika ochronnego. Typ bezpiecznika zale y od przekroju przewodu. Zastosowanie konwencjonalnego wy³¹cznika ró nicowego jako urz¹dzenia ochronnego jest niedozwolone. W zamian nale y u yæ uniwersalnego wy³¹cznika ró nicowego (na pr¹d sta³y i przemienny) o pr¹dzie wyzwalaj¹cym 3 ma. Podczas normalnej pracy urz¹dzenia MOVIMOT mog¹ wystêpowaæ pr¹dy up³ywowe > 3,5 ma. Za³¹czanie urz¹dzenia MOVIMOT mo e nastêpowaæ wy³¹cznie przy u yciu styczników ochronnych klasy u ytkowej AC-3 wed³ug normy IEC 158. W przypadku sieci napiêciowych z nie uziemionym punktem gwiazdowym (sieci IT), firma SEW zaleca stosowanie czujników izolacyjnych wykorzystuj¹cych metodê pomiaru w oparciu o kod modulacji impulsowej. Pozwala to unikn¹æ b³êdnych wyzwoleñ czujnika izolacyjnego wynikaj¹cych z pojemnoœci doziemnych falownika. Wysokość ustawienia powyżej 1 m npm Napêdy MOVIMOT zasilane napiêciem sieciowym 38-5 V mog¹ byæ stosowane na wysokoœciach od 2 m npm do maksymalnie 4 m npm 1 po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków: Ci¹g³a moc znamionowa jest ni sza w wyniku gorszego ch³odzenia powy ej 1 m (patrz rozdzia³ Dane techniczne / Dane z wymiarami). Powy ej 2 m npm, dystanse powietrzne / dystanse pr¹dów pe³zaj¹cych s¹ wystarczaj¹ce jedynie dla klasy przepiêciowej 2. Jeœli dana instalacja wymaga klasy przepiêciowej 3, nale y zastosowaæ dodatkow¹, zewnêtrzn¹ ochronê przepiêciow¹, aby ograniczyæ szczyty przepiêciowe do 2,5kV (faza-faza i faza-ziemia). Jeœli wymagane jest pe³ne oddzielenie elektryczne, na wysokoœciach powy ej 2 m npm nale y je zrealizowaæ poza urz¹dzeniem (Pe³ne oddzielenie elektryczne wed³ug normy EN 5178) Dopuszczalne napiêcie sieciowe wynosz¹ce 3 x 5 V na wysokoœci do 2 m npm nale y zmniejszyæ o 6 V na ka de dodatkowe 1 m do maksymalnej wartoœci 3 x 38 V na wysokoœci 4 m npm. 1. Maksymalna wysokoœæ ograniczona jest przez dystanse pr¹dów pe³zaj¹cych oraz komponenty zhermetyzowane, jak np. kondensatory elektrolityczne. 12 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

13 Przepisy instalacyjne 5 Podłączenie Zasilanie urz¹dzenia MOVIMOT mo e siê odbywaæ za pomoc¹ zewnêtrznego zasilania 24 V DC Ÿród³a 24 V DC lub poprzez opcje MLU..A lub MLG..A. Sterowanie konwencjonalne (za pomocą poleceń binarnych) Sterowanie za pomocą interfejsu RS 485 Pod³¹czyæ wymagane przewody steruj¹ce (np. w prawo/stop, w lewo/stop, prze³¹czanie wartoœci zadanej f1/f2) Przewody steruj¹ce musz¹ byæ ekranowane i doprowadzone oddzielnie od przewodów z napiêciem sieciowym. Do tego sposobu sterowania mo na wykorzystaæ uk³ad busmaster SPS, opcje MLG..A, MBG11A, MWA21A lub z³¹cza Feldbus MF../MQ.. Uwaga: do urz¹dzenia mo na pod³¹czyæ tylko jeden uk³ad busmaster jednoczeœnie. Jako kable steruj¹ce nale y stosowaæ skrêcone parami i ekranowane przewody, które musz¹ byæ doprowadzone oddzielnie od zasilaj¹cych kabli sieciowych. Funkcje ochronne Napêdy MOVIMOT posiadaj¹ wbudowane uk³ady ochronne na wypadek przeci¹ enia. Nie jest wymagane stosowanie uk³adów zewnêtrznych. Instalacja zgodna z wymogami normy UL Jako kable przy³¹czeniowe nale y stosowaæ wy³¹cznie kable miedziane przystosowane do zakresu temperatur 6 / 75 C Dopuszczalne momenty doci¹gaj¹ce zacisków mocy urz¹dzenia MOVIMOT wynosz¹: -1,5 Nm (13.3 lb.in) Urz¹dzenie MOVIMOT jest przystosowane do pracy w sieciach z uziemionym punktem gwiazdowym (sieci TN i TT), dostarczaj¹cych maks. pr¹d znamionowy 5 A AC i maks. napiêcie znamionowe 5 V AC (MM3C-53 - MM3XC-53). Dane mocy bezpieczników nie mog¹ przekraczaæ 35A/6 V. Jako zewnêtrzne Ÿród³o napiêcia 24 V DC nale y stosowaæ wy³¹cznie sprawdzone urz¹dzenia o ograniczonym napiêciu (U maks = 3 V DC ) i pr¹dzie wyjœciowym (I 8A). Certyfikat UL jest wa ny wy³¹cznie w przypadku pod³¹czenia do sieci z napiêciem wynosz¹cym maks. 3 V do ziemi. MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 13

14 RS Podłączenie urządzenia podstawowego MOVIMOT 5.2 Podłączenie urządzenia podstawowego MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 Funkcje zacisków w prawo/stop i w lewo/stop przy sterowaniu binarnym: 24V R L 24V R L K11 Aktywny kierunek obrotu w prawo Aktywny kierunek obrotu w lewo L1 L2 L3 MOVIMOT Funkcje zacisków f1/f2: 24V R L f1/f2 24V R L f1/f2 Aktywna wartoœæ zadana f1 Aktywna wartoœæ zadana f2 M 3~ BMG Funkcje zacisków w prawo/stop i w lewo/stop przy sterowaniu przez interfejs RS 485/Feldbus: [1] [2] [3] [4] [5] 24V R L oba kierunki obrotu s¹ odblokowane RD WH BL 24V K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V R L odblokowany jest tylko kierunek obrotu praca prawobieżna ustawienie wartoœci zadanych dla pracy lewobie nej powoduje unieruchomienie napêdu BW. [6] + = - 24 V DC 5614AXX 24V R L odblokowany jest tylko kierunek obrotu praca lewobieżna ustawienie wartoœci zadanych dla pracy prawobie nej powoduje unieruchomienie napêdu 24V R L napêd jest zablokowany lub w trakcie unieruchamiania [1] Zasilanie 2 4V DC (Ÿród³o zewnêtrzne lub opcja MLU../MLG..) [2] W prawo/stop [3] W lewo/stop [4] Prze³¹czanie wartoœci zadanej f1/f2 [5] Komunikat o gotowoœci do pracy (styk zamkniêty = urz¹dzenie gotowe do pracy) [6] Opornik hamulcowy BW.. (tylko w urz¹dzeniach MOVIMOT bez mechanicznego hamulca) 14 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

15 Podłączenie opcji MLU11A Podłączenie opcji MLU11A YE YE L1 L2 L3 MOVIMOT L1 L2 MLU11A 24V 24V RD BU 5651AXX 5.4 Podłączenie opcji MLG11A YE YE L1 L2 L3 MOVIMOT L1 L2 MLG11A 24V RS+ R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] RD BU OG GN 5652AXX [1] Proszê zwróciæ uwagê na odblokowany kierunek obrotu (patrz rozdzia³ Pod³¹czenie urz¹dzenia podstawowego "MOVIMOT " Funkcje zacisków w prawo/stop, w lewo/stop przy sterowaniu przez interfejs RS-485) MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 15

16 Podłączenie opcji MBG11A 5.5 Podłączenie opcji MBG11A L1 L2 L3 MOVIMOT MBG11A 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V RS+ RS- [1] 24 V DC 5.6 Podłączenie opcji MWA21A [2] 3183CXX L1 L2 L3 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V DC [3] 1 24V 2 24V 3 4 R 5 L 6 1V RS+ 12 RS- MWA21A [1] [2] [2] 3184CXX [1] Proszê zwróciæ uwagê na odblokowany kierunek obrotu (patrz rozdzia³ Pod³¹czenie urz¹dzenia podstawowego "MOVIMOT " Funkcje zacisków w prawo/stop, w lewo/stop przy sterowaniu przez interfejs RS-485) [2] Przeciwzak³óceniowy, metalowy d³awik kablowy [3] Potencjometr przy wykorzystaniu napiêcia odniesienia 1 V [A] lub bezpotencja³owy sygna³ analogowy [B] [A] 6 1V MWA21A [B] 6 1V MWA21A 16 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

17 Podłączenie AS i binarny slave MLK11A Podłączenie AS i binarny slave MLK11A L1 L2 L3 MOVIMOT [1] AS-i - N.C MLK11A [2] V DI2 N.C. AS-i + N.C. 24V DI3 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ WH BK/BU BK/RD BK/WH RD BU (DI) (DO2) (DO1) (DO) (DO3) ( ) 5118BXX [1] Przy³¹cze AS-i [2] Przy³¹cze dla 2 zewnêtrznych czujników 5.8 Podłączenie urządzenia RS 485 busmaster L1 L2 L3 MOVIMOT RS-485 Busmaster (SPS / PLC) 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ RS-485 [1] 24 V DC [3] [2] [2] 3177BXX [1] Proszê zwróciæ uwagê na odblokowany kierunek obrotu (patrz rozdzia³ Pod³¹czenie urz¹dzenia podstawowego "MOVIMOT " Funkcje zacisków w prawo/stop, w lewo/stop przy sterowaniu przez interfejs RS-485) [2] Przeciwzak³óceniowy, metalowy d³awik kablowy [3] Wyrównanie potencja³ów urz¹dzeñ MOVIMOT /RS-485-master MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 17

18 Podłączenie opcji MDG11A 5.9 Podłączenie opcji MDG11A Urz¹dzenie diagnostyczne nale y pod³¹czyæ przed wyst¹pieniem ewentualnego b³êdu, poniewa urz¹dzenie MOVIMOT nie zapamiêtuje komunikatów o b³êdach, w wyniku czego po wy³¹czeniu napiêcia zasilania 24 V dochodzi do utraty informacji. Pod³¹czenie urz¹dzenia MDG11A do magistrali RS-485 z kilkoma urz¹dzeniami MOVIMOT jest niedozwolone. Urz¹dzenie diagnostyczne mo e zostaæ zastosowane wy³¹cznie wtedy, gdy urz¹dzenie MOVIMOT jest sterowane poprzez zaciski (= adres [S1/1-S1/4 = OFF]). Stosowanie urz¹dzenia diagnostycznego w przypadku ustawiania wartoœci zadanej poprzez interfejs RS-485 jest niedozwolone. L1 L2 L3 MOVIMOT MDG11A 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V RS+ RS- [1] 344CXX [1] Przeciwzak³óceniowy, metalowy d³awik kablowy Obs³uga: patrz rozdzia³ "Diagnostyka" 18 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

19 Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia I 6 6 Uruchomienie 6.1 Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia Podczas uruchamiania należy bezwzględnie stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Przed zdjêciem/za³o eniem pokrywy skrzynki przy³¹czeniowej, urz¹dzenie MOVIMOT nale y od³¹czyæ od sieci. Przed uruchomieniem nale y sprawdziæ, czy napêd nie jest uszkodzony. Proszê siê upewniæ, e wszystkie os³ony ochronne zosta³y prawid³owo zamontowane. W celu sterowania impulsowego nale y u yæ funkcji w prawo/stop lub w lewo/stop. Stycznik sieciowy K11 musi byæ wy³¹czony przez co najmniej 2 sekundy. 6.2 Opis elementów obsługi falownika MOVIMOT Potencjometr wartości zadanej f1 W zale noœci od trybu pracy urz¹dzenia, potencjometr ten spe³nia odmienne funkcje: Sterowanie przez zaciski: wartoœæ zadana f1 (wybór przez zacisk f1/f2 = "") Sterowanie przez RS-485: czêstotliwoœæ maksymalna f maks f [Hz] 75 f [1] 566BXX [1] Ustawienie potencjometru Przełącznik wartości zadanej f W zale noœci od trybu pracy urz¹dzenia, prze³¹cznik ten spe³nia odmienne funkcje: Sterowanie przez zaciski: wartoœæ zadana f2 (wybór przez zacisk f1/f2 = "1") Sterowanie przez RS-485: Czêstotliwoœæ minimalna f min Przełącznik f2 Pozycja zerowa Wartość zadana f [Hz] Częstotliwość minimalna [Hz] Przełącznik t1 3 Prze³¹cznik rampy integratora (czasy rampy odnosz¹ siê do skoku wartoœci zadanej równemu 5 Hz) Przełącznik t1 Pozycja zerowa Czas rampy t1 [s],1,2,3,5, MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 19

20 6 I Opis elementów obsługi falownika MOVIMOT Przełączniki DIP S1 i S2 5522AXX Przełączniki DIP S1: S Znaczenie Adres RS 485 Ochrona silnika ON wy³¹czona 6 Stopień mocy silnika Zmniejszenie stopnia mocy silnika 7 Częstotliwość PWM Zmienna (16,8,4 khz) 8 Tłumienie biegu jałowego w³¹czone OFF włączona dopasowany 4kHz wyłączone Przełączniki DIP S2: S Znaczenie Typ Tryb silnika sterowania Zwalnianie hamulca bez odblokowy wania napędu Kontrola prędkości obrotowej Funkcje dodatkowe ON - w³¹czone U/f w³¹czona OFF zawsze OFF wyłączone VFC wyłączona 2 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

21 Opis przełączników DIP S1 I Opis przełączników DIP S1 Przełączniki DIP S1/1 S1/4 Wybór adresu RS485 urządzenia MOVIMOT poprzez kodowanie binarne Adres dziesiętny S1/1 - X - X - X - X - X - X - X - X S1/2 - - X X - - X X - - X X - - X X S1/ X X X X X X X X S1/ X X X X X X X X X = ON - = OFF W zale noœci od sposobu sterowania urz¹dzenia MOVIMOT nale y ustawiæ odmienne adresy: Sposób sterowania Adres RS485 sterowanie binarne (przez zaciski) poprzez AS i binarny slave poprzez klawiaturę (MLG.., MBG..) 1 poprzez złącze Feldbus (MF..) 1 poprzez złącze Feldbus z wbudowanym układem sterowania (MQ..) 1 do 15 1) poprzez RS 485 master 1 do 15 1) 1) Poprzez adres mo na jedynie odczytaæ aktualne dane wejœciowe procesu (s³owo stanu, rzeczywista wartoœæ pr¹du). Wysy³ane przez urz¹dzenie master dane wyjœciowe procesu s¹ ignorowane, poniewa ustawienie adresu wy³¹cza przetwarzanie danych wyjœciowych procesu. Przełączniki DIP S1/5 Wyłączanie lub włączanie ochrony uzwojenia silnika W przypadku stosowania urz¹dzenia MOVIMOT wbudowanego do urz¹dzenia rozdzielczego MFZ.8 nale y wy³¹czyæ ochronê uzwojenia silnika. W takim wypadku, w celu zapewnienia ochrony uzwojenia silnika, nale y zastosowaæ czujnik TH (bimetalowy czujnik temperatury). Czujnik TH przerywa obwód elektryczny czujnika po osi¹gniêciu znamionowej temperatury zadzia³ania (patrz podrêcznik systemu "System napêdowy do instalacji zdecentralizowanych", rozdzia³ "Uruchomienie za pomoc¹ urz¹dzeñ rozdzielczych"). MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 21

22 6 I Opis przełączników DIP S1 Przełączniki DIP S1/6 Zmniejszenie stopnia mocy silnika Ten prze³¹cznik DIP umo liwia w pozycji aktywnej przyporz¹dkowanie urz¹dzenia MOVIMOT silnikowi o zmniejszonym stopniu mocy. Moc znamionowa urz¹dzenia pozostaje przy tym bez zmian. W przypadku stosowania silnika o mniejszej mocy istnieje mo liwoœæ zwiêkszenia przeci¹ alnoœci napêdu, poniewa urz¹dzenie MOVIMOT jest - z punktu widzenia silnika - o jeden stopieñ mocy za du e. Przez krótki okres czasu mo e pop³yn¹æ wiêkszy pr¹d, umo liwiaj¹cy uzyskanie wiêkszych momentów obrotowych. Prze³¹cznik S1/6 pozwala na krótkotrwa³e wykorzystanie szczytowego momentu silnika. Granica pr¹du danego urz¹dzenia pozostaje zawsze niezmienna, niezale nie od pozycji prze³¹cznika. Funkcja ochrony uzwojeñ silnika zostaje natomiast dopasowana w zale noœci od pozycji prze³¹cznika. W tym trybie pracy (S1/6 = "ON") nie jest możliwa ochrona przed wywróceniem silnika. Falownik MOVIMOT Przyporządkowany silnik S1/6 = OFF S1/6 = ON MM3 DT71D4 DR63L4 1) DR63L4 1) - MM5 DT8K4 DT71D4 DT71D4 DFR63L4 1) MM7 DT8N4 DT8K4 DT8K4 DT71D4 MM11 DT9S4 DT8N4 DT8N4 DT8K4 MM15 DT9L4 DT9S4 DT9S4 DT8N4 MM22 DV1M4 DT9L4 DT9L4 DT9S4 MM3 DV1L4 DV1M4 DV1M4 DT9L4 MM3X - DV1L4 DV1L4 DV1M4 1) mo liwe tylko przy monta u odsadzonym Przełącznik DIP S1/7 Ustawienie maksymalnej częstotliwości PWM Przy ustawieniu prze³¹cznika DIP S1/7 = OFF, urz¹dzenie MOVIMOT pracuje z czêstotliwoœci¹ PWM 4 khz. Przy ustawieniu prze³¹cznika DIP S1/7 = ON, urz¹dzenie MOVIMOT pracuje z czêstotliwoœci¹ PWM 16 khz (obni ony poziom ha³asu), prze³¹czaj¹c w zale noœci od temperatury radiatora stopniowo na mniejsze czêstotliwoœci taktowania. Przełącznik DIP S1/8 Funkcja tłumienia biegu jałowego (S1/8 = ON) Aktywacja tej funkcji zapobiega powstawaniu drgañ rezonansowych w trybie pracy biegu ja³owego. 22 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

23 Opis przełączników DIP S2 I Opis przełączników DIP S2 Przełącznik DIP S2/1 Typ silnika W przypadku silników IEC i NEMA, prze³¹cznik DIP S2/1 musi siê zawsze znajdowaæ w pozycji OFF! Przełącznik DIP S2/2 Zwalnianie hamulca bez odblokowywania napędu W przypadku ustawienia prze³¹cznika S2/2 = "ON", hamulec mo e zostaæ zwolniony równie wtedy, jeœli nie odblokowano napêdu. Praca z opornikiem hamulcowym Działanie funkcji przy sterowaniu za pomocą zacisków (adres = ) W przypadku pracy z opornikiem hamulcowym, wybranie powy szej funkcji dodatkowej pozostaje bez skutku. W przypadku sterowania za pomoc¹ zacisków, hamulec mo e zostaæ zwolniony przez zacisk f1/f2 w nastêpuj¹cych warunkach: Stan zacisku Stan blokady Stan błędu Funkcja hamulca R L f1/f2 "1" "" "1" "" "1" "" "" "1" "" "1" "1" "" "" Urz¹dzenie odblokowane "1" Urz¹dzenie odblokowane "" Urz¹dzenie zablokowane "1" "1" "1" Urz¹dzenie zablokowane "" "" "1" Urządzenie zablokowane Mo liwe s¹ wszystkie stany Urz¹dzenie zablokowane Brak b³êdu urz¹dzenia Brak b³êdu urz¹dzenia Brak b³êdu urz¹dzenia Brak b³êdu urz¹dzenia Brak błędu urządzenia B³¹d urz¹dzenia Hamulec sterowany przez MOVIMOT, wartoœæ zadana f1 Hamulec sterowany przez MOVIMOT, wartoœæ zadana f2 Hamulec zaci¹gniêty Hamulec zaci¹gniêty Hamulec zwolniony, sterowanie ręczne Hamulec zaci¹gniêty Działanie funkcji w trybie pracy magistrali W trybie pracy magistrali, zwalnianie hamulca nastêpuje za pomoc¹ s³owa steruj¹cego: MOVIMOT Master PO PO1 PO2 PO3 DO PI1 PI2 PI3 DI PI AXX PO = wyjœciowe dane procesu PI = wejœciowe dane procesu PO1 = słowo sterujące PI1 = s³owo stanu 1 PO2 = prêdkoœæ obr. (%) PI2 = pr¹d wyjœciowy PO3 = rampa PI3 = s³owo stanu 2 DO = wyjœcia cyfrowe DI = wejœcia cyfrowe MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 23

24 6 I Opis przełączników DIP S2 Hamulec mo e zostaæ zwolniony przez ustawienie bitu 8 w s³owie steruj¹cym w nastêpuj¹cych warunkach: Podstawowy blok sterujący Słowo sterujące bez funkcji Bit "8" "1" = Reset bez funkcji "1 1 " = odblokowanie, w innym wypadku stop Wirtualne zaciski służące do zwalniania hamulca bez odblokowywania napędu Stan blokady Urz¹dzenie odblokowane Urz¹dzenie odblokowane Urz¹dzenie zablokowane Urządzenie zablokowane Urz¹dzenie zablokowane Stan błędu Brak b³êdu urz¹dzenia / brak timeoutu komunikacji Brak b³êdu urz¹dzenia / brak timeoutu komunikacji Brak b³êdu urz¹dzenia / brak timeoutu komunikacji Brak błędu urządzenia / brak timeoutu komunikacji B³¹d urz¹dzenia / timeout komunikacji Stan bitu 8 słowa sterującego Funkcja hamulca "" Hamulec sterowany przez MOVIMOT "1" Hamulec sterowany przez MOVIMOT "" Hamulec zaci¹gniêty "1" Hamulec zwolniony, sterowanie ręczne "1" lub "" Hamulec zaci¹gniêty W przypadku błędu urządzenia/timeoutu komunikacji, hamulec nie może zostać zwolniony za pomocą funkcji dodatkowej. Wybór wartości zadanej w trybie pracy sterowania za pomocą zacisków Wybór wartoœci zadanej w trybie pracy sterowania za pomoc¹ zacisków, w zale noœci od stanu zacisku f1/f2: Stan blokady Zacisk f1/f2 Aktywna wartość zadana Urz¹dzenie odblokowane Urz¹dzenie odblokowane Zacisk f1/f2 = "" Zacisk f1/f2 = "1" Aktywny potencjometr wartoœci zadanej f1 Aktywny potencjometr wartoœci zadanej f2 Urządzenie nie jest gotowe do pracy Jeœli urz¹dzenie nie jest gotowe do pracy, hamulec zostaje zawsze zaci¹gniêty, niezale nie od stanu zacisku f1/f2 lub 8 bitu w s³owie steruj¹cym. Wyświetlacz LED Jeœli hamulec zosta³ zwolniony w trybie sterowania rêcznego, ó³ty wyœwietlacz LED mruga szybko i periodycznie (t w³¹czony : t wy³¹czony = 1ms : 3ms). Dotyczy to zarówno trybu pracy sterowania za pomoc¹ zacisków, jak te trybu pracy magistrali. 24 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

25 Opis przełączników DIP S2 I 6 Przełącznik DIP S2/3 Tryb sterowania Prze³¹cznik DIP S2/3 = OFF: tryb pracy VFC dla silników 4-biegowych Prze³¹cznik DIP S2/3 = ON: tryb pracy U/f zarezerwowany dla zastosowañ specjalnych Przełącznik DIP S2/4 Kontrola prędkości obrotowej Kontrola prêdkoœci obrotowej (S2/4="ON") s³u y ochronie napêdu w przypadku zablokowania. Jeœli przy w³¹czonej kontroli prêdkoœci obrotowej (S2/4= "ON"), napêd pracuje d³u ej ni 1 sekundê na granicy pr¹du, dochodzi do wyzwolenia kontroli prêdkoœci obrotowej. Urz¹dzenie MOVIMOT sygnalizuje b³¹d za pomoc¹ diody stanu (czerwona, mrugaj¹ca powoli, kod b³êdu 8). Do wyzwolenia kontroli dochodzi jedynie w wypadku, gdy granica pr¹du zostaje osi¹gniêta w sposób nieprzerwany przez okres czasu opóÿnienia. Przełączniki DIP S2/5 S2/8 Funkcje dodatkowe Za pomoc¹ kodowania binarnego prze³¹czników DIP istnieje mo liwoœæ wyboru funkcji dodatkowych. Ustawienie dozwolonych wartoœci przedstawia poni sza tabela: Wartość dziesiętna S2/5 - X - X - X - X - X - X - X - X S2/6 - - X X - - X X - - X X - - X X S2/ X X X X X X X X S2/ X X X X X X X X X = ON - = OFF Zestawienie opcjonalnych funkcji dodatkowych przedstawiono na stronie 26. MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 25

26 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe 6.5 Opcjonalne funkcje dodatkowe Zestawienie opcjonalnych funkcji dodatkowych Wartość dziesiętna Krótki opis Funkcje podstawowe, nie wybrano funkcji dodatkowej 1 MOVIMOT z wyd³u onymi czasami ramp 2 MOVIMOT z ustawialnym ogranicznikiem pr¹du (w razie przekroczenia wartoœci zg³aszany jest b³¹d) 3 MOVIMOT z ustawialnym ogranicznikiem pr¹du (z mo liwoœci¹ prze³¹czenia za pomoc¹ zacisku f1/f2) 4 MOVIMOT z parametryzacj¹ przez magistralê 5 MOVIMOT z ochron¹ uzwojeñ silnika w urz¹dzeniu rozdzielczym Z.8 6 MOVIMOT z maksymaln¹ czêstotliwoœci¹ PWM 8 khz 7 MOVIMOT z szybkim uruchomieniem/zatrzymaniem 8 MOVIMOT z czêstotliwoœci¹ minimaln¹ Hz 9 MOVIMOT dla aplikacji dÿwigniowych 1 MOVIMOT z czêstotliwoœci¹ minimaln¹ Hz i zredukowanym momentem obrotowym przy ma³ych czêstotliwoœciach Przewidziany tryb pracy magi zaciski strala X X Patrz strona X X 27 X X 27 X X 28 X - 3 X - 32 X X 33 X X 34 X X 36 X X 37 X X Bez funkcji Zastępuje typ urządzenia MOVIMOT B MM..B-53-1 MM..B-53-2 MM..B MM..B (czêœciowo) MM..B MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

27 7 8 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Funkcja dodatkowa 1 MOVIMOT z wydłużonymi czasami ramp S2 ON AXX Opis funkcji Istnieje mo liwoœæ ustawienia czasów ramp do 4 s. W trybie pracy przez magistralê, przy u yciu 3 danych przebiegu procesu, istnieje mo liwoœæ transmisji czasu rampy wynosz¹cego maksymalnie 4 s. Zmienione czasy ramp Przełącznik t1 Pozycja Czas rampy t1 [s],1,2,3,5, = odpowiada ustawieniu standardowemu = zmienione czasy ramp Funkcja dodatkowa 2 MOVIMOT z ustawialnym ogranicznikiem prądu (w razie przekroczenia wartości zgłaszany jest błąd) S2 ON AXX Opis funkcji Prze³¹cznik f2 umo liwia ustawienie granicy pr¹du Wartoœæ zadana f2 (w przypadku sterowania przez zaciski), wzglêdnie czêstotliwoœæ minimalna (w przypadku sterowania przez RS-485) nie mog¹ byæ wtedy zmieniane i s¹ ustawione na sta³e na nastêpuj¹ce wartoœci -Wartoœæ zadana f2: 5 Hz -Czêstotliwoœæ minimalna: 2 Hz Uk³ad kontrolny uaktywnia siê powy ej 15 Hz. Jeœli napêd pracuje d³u ej ni 5 ms przy granicy pr¹du, urz¹dzenie przechodzi w stan b³êdu (b³¹d 44). Stan b³êdu sygnalizowany jest szybkim mruganiem na czerwono. Ustawialne granice prądu 3 4 Przełącznik f2 Pozycja I maks [%] wartości I N MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 27

28 7 8 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe Funkcja dodatkowa 3 MOVIMOT z ustawialnym ogranicznikiem prądu (z możliwością przełączenia za pomocą zacisku f1/f2), w razie przekroczenia wartości następuje obniżenie częstotliwości S2 ON AXX Opis funkcji Prze³¹cznik f2 umo liwia ustawienie granicy pr¹du. Za pomoc¹ zacisku wejœcia binarnego f1/f2 istnieje mo liwoœæ prze³¹czania miêdzy maksymaln¹ granic¹ pr¹du i granic¹ pr¹du ustawion¹ przy u yciu prze³¹cznika f2. Reakcja przy osiągnięciu granicy prądu W przypadku osi¹gniêcia granicy pr¹du, urz¹dzenie obni a czêstotliwoœæ za pomoc¹ funkcji ogranicznika pr¹du, zatrzymuj¹c w razie potrzeby rampê w celu zapobie enia wzrostowi pr¹du. Jeœli urz¹dzenie znajduje siê w pobli u granicy pr¹du, stan ten jest sygnalizowany za pomoc¹ mrugaj¹cej szybko na zielono diody stanu. Wartości systemowe wartości zadanej f2/częstotliwości minimalnej Prze³¹czanie za pomoc¹ zacisków miêdzy wartoœciami zadanymi f1 i f2 w trybie pracy zaciskowej, wzglêdnie ustawianie czêstotliwoœci minimalnej w trybie pracy przez magistralê jest niemo liwe. Czêstotliwoœæ minimalna w trybie pracy przez magistralê jest trwale ustawiona na 2Hz. Ustawialne granice prądu Przełącznik f2 Pozycja I maks [%] wartości I N Wybór granic prądu przez zacisk wejścia binarnego f1/f2 24V R L f1/f2 f1/f2 = "" Aktywny ogranicznik pr¹du 16 % 3819AXX 24V R L f1/f2 f1/f2 = "1" Ustawiony za pomoc¹ prze³¹cznika f2 ogranicznik pr¹du jest aktywny. Prze³¹czenie mo e nast¹piæ równie przy odblokowanym urz¹dzeniu. 382AXX 28 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

29 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Wpływ na krzywą charakterystyczną prądu Wybór mniejszej granicy pr¹du powoduje oszacowanie krzywej granicznej pr¹du przy u yciu sta³ego wspó³czynnika. Silnik połączony w gwiazdę Imax / In [%] 2 16 [1] [2] f [Hz] [1] graniczna krzywa charakterystyczna pr¹du dla funkcji standardowej [2] zredukowana krzywa graniczna pr¹du dla funkcji dodatkowej 3 i zaciskach f1/f2 = "1" 5851AXX Silnik połączony w trójkąt Imax / In [%] 2 16 [1] [2] f [Hz] 5852AXX [1] graniczna krzywa charakterystyczna pr¹du dla funkcji standardowej [2] zredukowana krzywa graniczna pr¹du dla funkcji dodatkowej 3 i zaciskach f1/f2 = "1" MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 29

30 PROCESS FIELD BUS 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe Funkcja dodatkowa 4 MOVIMOT z parametryzacją przez magistralę S2 ON AXX Funkcja ta została przewidziana wyłącznie dla trybu pracy przez magistralę przy użyciu złącza Feldbus MQ.. z wbudowanym układem mikrosterującym. Obs³ugê urz¹dzenia umo liwia kana³ parametrów, wartoœci s¹ zapisywane w EEPROMie (dalsze informacje znajduj¹ siê w rozdziale "Interfejsy komunikacyjne" w podrêczniku systemu "System napêdowy dla instalacji zdecentralizowanych"). Opis funkcji Potencjometr f1 oraz prze³¹czniki f2 i t1 zostaj¹ dezaktywowane. Ustawienia potencjometru i pozycje prze³¹czników s¹ ignorowane przez urz¹dzenie MOVIMOT. Pozycje prze³¹czników DIP s¹ nadal wczytywane przez urz¹dzenie. Funkcje wybierane za pomoc¹ prze³¹czników DIP nie mog¹ byæ zmieniane przez magistralê. Schemat podstawowy PC + MOVITOOLS UWS21A [1] P R O F I B U S [2] MQ.. RS-485 MOVIMOT 5853AXX (1) Feldbus (2) Interfejs diagnostyczny 3 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

31 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Zmiana parametrów w programie MOVITOOLS Proszê uruchomiæ program MOVITOOLS /pow³okê: wybraæ klasê urz¹dzeñ "MOVIMOT " [1] w menu Uruchom program wybraæ "Pow³oka" [2] [1] [2] 5595ADE Po otworzeniu programu MOVITOOLS /pow³oki, u ytkownik otrzymuje dostêp do nastêpuj¹cych parametrów. Parametry te mog¹ byæ zmieniane i zapisywane w urz¹dzeniu. Nazwa Zakres Indeks Numer Szerokość kroku parametru Rampa w górę, [s] ,1 s - 1 s:,1 1 s - 1 s:,1 Rampa w dół, [s] s - 1 s: 1 1 s - 2 s:1 Częstotliwość minimalna [Hz] ,1 Częstotliwość maksymalna 1) [Hz] 89 36,1 Granica prądu [%] Czas magnesowania wstępnego...,4...2 [s] ,1 Czas magnesowania następczego...,1...2 [s] ,1 Blokada parametrów w³¹czona/ wyłączona Ustawienie fabryczne tak/nie Czas opóźnienia kontroli prędkości obrotowej , [s] ,1 Ustawienia fabryczne = czcionka pogrubiona 1) Przyk³ad: Czêst. maksymalna= 6 Hz Wartoœæ zad. magistrali = 1 % Wart. zad. czêstotliwoœci = 6 Hz Ustawienie fabryczne zostaje uaktywnione po w³¹czeniu funkcji dodatkowej 4 za pomoc¹ prze³¹czników DIP. Jeœli po wy³¹czeniu napiêcia zasilania 24 V, wybrana za pomoc¹ prze³¹czników DIP funkcja dodatkowa nie ulegnie zmianie, po ponownym w³¹czeniu urz¹dzenia bêd¹ u ywane ostatnio obowi¹zuj¹ce wartoœci z EEPROMu. Czêstotliwoœæ pocz¹tkowa jest trwale ustawiona n a,5hz, a koñcowa na 3 Hz. W sytuacji, gdy ustawiona wartoœæ zadana lub czêstotliwoœæ maksymalna jest mniejsza ni ustawiona czêstotliwoœæ minimalna, aktywowana jest czêstotliwoœæ minimalna. Indeksy s¹ analizowane wy³¹cznie w przypadku omawianej funkcji dodatkowej. MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 31

32 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe Funkcja dodatkowa 5 MOVIMOT z ochroną uzwojeń silnika w połączeniu z urządzeniem rozdzielczym MFZ.8 S2 ON AXX Niniejsza funkcja dodatkowa została przewidziana wyłącznie dla trybu pracy przez magistralę. Ochrona uzwojeñ silnika w urz¹dzeniu rozdzielczym jest aktywna jedynie wtedy, gdy prze³¹cznik DIP S1/5 zostanie ustawiony w pozycji "ON", a czujnik TH steruje w wyniku odpowiedniego po³¹czenia zaciskami "R" i "L". Opis funkcji Funkcje związane ze złączami Feldbus MF.. i MQ..: Funkcja dodatkowa 5 generuje po otwarciu obydwu zacisków kierunku obrotu b³¹d 84 (nadmierna temperatura silnika) Przy u yciu urz¹dzenia rozdzielczego MFZ.8, zaciski kierunku obrotu zostaj¹ w przypadku wyst¹pienia nadmiernej temperatury w silniku ustawione przez czujnik TH na "". B³¹d 84 jest sygnalizowany mruganiem diody stanu urz¹dzenia MOVIMOT. Komunikat o b³êdzie 84 transmitowany jest równie przez z³¹cze Feldbus. Funkcje związane ze złączami Feldbus MQ..: Parametryzacja urz¹dzenia MOVIMOT przez magistralê, zgodnie z funkcj¹ dodatkow¹ 4 (patrz str. 3) Funkcje związane ze złączami Feldbus MF..: Nastêpuje dezaktywacja potencjometru f1 oraz prze³¹czników f2 i t1, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wartoœci: Nazwa Wartość Rampa w górę 1 [s] Rampa w dół 1 [s] Częstotliwość minimalna 2 [Hz] Częstotliwość maksymalna 1 [Hz] Granica prądu 16 [%] Czas magnesowania wstępnego,4 [s] Czas magnesowania następczego,1 [s] Czas opóźnienia kontroli prędkości obrotowej 1 [s] 32 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

33 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Warunki wyzwolenia błędu 84 B³¹d 84 ("Nadmierna temperatura silnika") jest sygnalizowany dopiero po spe³nieniu wszystkich poni szych warunków: Do urz¹dzenia MOVIMOT pod³¹czono napiêcie zasilania Prze³¹cznik DIP S1/5= "ON" (wy³¹czona ochrona uzwojeñ silnika) Zacisk R = "" Zacisk L = "" Jeœli do urz¹dzenia MOVIMOT pod³¹czono jedynie napięcie zasilania 24 V DC, b³¹d nie zostanie zg³oszony. Funkcja dodatkowa 6 MOVIMOT z maksymalną częstotliwością PWM 8kHz S2 ON AXX Opis funkcji Niniejsza funkcja dodatkowa redukuje maksymalnie ustawialn¹ za pomoc¹ S1/7 czêstotliwoœæ PWM z 16 khz do 8 khz. W przypadku ustawienia prze³¹cznika DIP S1/7 = "ON", urz¹dzenie pracuje z czêstotliwoœci¹ PWM 8 khz, redukuj¹c j¹ do 4 khz w zale noœci od temperatury radiatora. ON S1/7 bez funkcji dodatkowej 6 Zmienna czêstotliwoœæ PWM 16, 8, 4 khz S1/7 z funkcją dodatkową 6 Zmienna czêstotliwoœæ PWM 8, 4 khz OFF Czêstotliwoœæ PWM 4kHz Czêstotliwoœæ PWM 4kHz MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 33

34 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe Funkcja dodatkowa 7 MOVIMOT z szybkim uruchomieniem/zatrzymaniem S2 ON AXX Opis funkcji Niezale nie od tego, czy urz¹dzenie MOVIMOT znajduje siê w trybie pracy przez magistralê czy przez zaciski, czas magnesowania wstêpnego jest ustawiony trwale na s. W zwi¹zku z tym, w pocz¹tkowej fazie odblokowywania nie jest przeprowadzane magnesowanie wstêpne, aby urz¹dzenie mog³o mo liwie szybko rozpocz¹æ przyspieszanie przy rampie wartoœci zadanej. Dalsze zachowanie urz¹dzenia MOVIMOT jest uzale nione od trybu pracy oraz od tego, czy pod³¹czono mechaniczny hamulec. Funkcja dodatkowa 7 Szybkie uruchomienie/zatrzymanie Tryb pracy przez magistralê przez zaciski Hamulec mechaniczny sterowany......movimot...wyjœciem przekaÿnika...movimot...wyjœciem przekaÿnika Funkcja przekaźnika przekaÿnik sygnalizuj¹cy gotowoœæ przekaÿnik hamulcowy (patrz 4) przekaÿnik sygnalizuj¹cy gotowoœæ przekaÿnik hamulcowy (patrz 4) 34 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

35 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Tryb pracy przez magistralę Hamulec mechaniczny sterowany przez MOVIMOT : Zaciski 13, 14 i 15 znajduj¹ce siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT s¹ zajête przez cewkê hamulcow¹ hamulca mechanicznego. Wprowadzona zostaje nowa funkcja "Zaci¹ganie hamulca przy rampie w dó³". Funkcja ta zostaje przyporz¹dkowana 9 bitowi w s³owie steruj¹cym, który jest zaciskiem wirtualnym zgodnie z profilem MOVILINK. Po ustawieniu 9 bitu podczas rampy w dó³, urz¹dzenie MOVIMOT zaci¹ga hamulec i blokuje stopieñ koñcowy. Jeœli czêstotliwoœæ silnika jest mniejsza od czêstotliwoœci zatrzymania, hamulec zostaje zaci¹gniêty niezale nie od stanu 9 bitu. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik sygnalizuj¹cy gotowoœæ (funkcja standardowa). Hamulec mechaniczny sterowany wyjściem przekaźnika: Do zacisków 13 i 15 znajduj¹cych siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT nale y pod³¹czyæ opornik hamulcowy (BW..), zacisk 14 pozostaje wolny. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik steruj¹cy hamulcem, funkcja sygnalizacji gotowoœci staje siê przez to niedostêpna (proszê koniecznie zapoznaæ siê z rozdzia³em "Wykorzystanie wyjœcia przekaÿnika przy u ywaniu funkcji dodatkowych 7 + 9" od str. 4). Wprowadzona zostaje nowa funkcja "Zaci¹ganie hamulca przy rampie w dó³". Funkcja ta zostaje przyporz¹dkowana 9 bitowi w s³owie steruj¹cym, który jest zaciskiem wirtualnym zgodnie z profilem MOVILINK. Po ustawieniu 9 bitu podczas rampy w dó³, wyjœcie przekaÿnika powoduje zaci¹gniêcie hamulca, a urz¹dzenie MOVIMOT blokuje stopieñ koñcowy. Jeœli czêstotliwoœæ silnika jest mniejsza od czêstotliwoœci zatrzymania, hamulec zostaje zaci¹gniêty niezale nie od stanu bitu 9. Schemat blokowy układu sterowania hamulcem w trybie pracy przez magistralę: [1] 1 t [2] n t [3] 1 t [4] 1 t 5319BXX [1] Odblokowanie przez zaciski/s³owo steruj¹ce [2] Prêdkoœæ obrotowa [3] 9 bit [4] Sygna³ steruj¹cy hamulcem: 1 = zwolniony, = zaci¹gniêty MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 35

36 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe Tryb pracy przez zaciski Hamulec mechaniczny sterowany przez MOVIMOT Zaciski 13, 14 i 15 znajduj¹ce siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT s¹ zajête przez cewkê hamulcow¹ hamulca mechanicznego. Hamulec mechaniczny nie mo e byæ sterowany przez zaciski. Hamulec zachowuje siê tak samo, jak w przypadku urz¹dzenia bez funkcji dodatkowej. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik sygnalizuj¹cy gotowoœæ (funkcja standardowa). Hamulec mechaniczny sterowany przez wyjście przekaźnika Do zacisków 13 i 15 znajduj¹cych siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT nale y pod³¹czyæ opornik hamulcowy (BW..), zacisk 14 pozostaje wolny. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik steruj¹cy hamulcem, funkcja sygnalizacji gotowoœci staje siê przez to niedostêpna (proszê koniecznie zapoznaæ siê z rozdzia³em "Wykorzystanie wyjœcia przekaÿnika przy u ywaniu funkcji dodatkowych 7 + 9" od str. 4). Uwaga: funkcja szybkiego zatrzymania jest niedostępna w trybie pracy przez zaciski! Funkcja dodatkowa 8 MOVIMOT z częstotliwością minimalną Hz S2 ON AXX Opis funkcji Sterowanie przez RS 485: W pozycji prze³¹cznika f2, czêstotliwoœæ minimalna wynosi Hz przy w³¹czonej funkcji dodatkowej. Wszystkie pozosta³e ustawialne wartoœci prze³¹cznika f2 pozostaj¹ bez zmian Przełącznik f2 Pozycja Częstotliwość minimalna [Hz] przy włączonej funkcji dodatkowej Częstotliwość minimalna [Hz] bez funkcji dodatkowej Sterowanie przez zaciski: Przy w³¹czonej funkcji dodatkowej, czêstotliwoœæ minimalna przy sterowanie przez zaciski wynosi zasadniczo Hz. 36 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

37 Opcjonalne funkcje dodatkowe I 6 Funkcja dodatkowa 9 MOVIMOT dla aplikacji dźwigniowych S2 ON Założenia wstępne 564AXX Urządzenie MOVIMOT może być wykorzystywane do aplikacji dźwigniowych wyłącznie w przypadku spełnienia poniższych warunków: Wykorzystanie funkcji dodatkowej 9 jest mo liwe wy³¹cznie w po³¹czeniu z silnikami z hamulcem. Nale y siê upewniæ, e wybrano tryb pracy VFC (prze³¹cznik DIP S2/3 = OFF). Nieodzownym warunkiem jest u ycie uk³adu sterowania hamulcem BGM w po³¹czeniu z zewnêtrznym opornikiem hamulcowym (od str. 4). Zalecamy aktywacjê funkcji "Kontrola prêdkoœci obrotowej" (str. 25). Opis funkcji Czêstotliwoœæ uruchomienia wynosi w trybie pracy przez zaciski i magistralê 2 Hz. Jeœli funkcja jest wy³¹czona, czêstotliwoœæ uruchomienia wynosi,5 Hz Czas zwolnienia hamulca jest trwale ustawiona na 2 ms (standard = ms), co zapobiega pracy silnika przy zaci¹gniêtym hamulcu. Czas reakcji hamulca (czas magnesowania nastêpczego) wynosi 15 ms (standard = 1 ms), co gwarantuje, e hamulec zostanie zaci¹gniêty w chwili, gdy silnik nie generuje d³u ej momentu obrotowego. Dalsze zachowanie urz¹dzenia MOVIMOT uzale nione jest od trybu pracy (patrz str. 38) Zarys układu sterowania hamulcem w przypadku funkcji dodatkowej 9: [1] t [2] 1 [3] t t 2 ms [4] 15 ms [5] t [6] [7] 3Hz [8] 2Hz [1] odblokowanie [2] czas magnes. wstêpnego [3] sygna³ sterowania hamulcem 1 = zwolniony, = zaci¹gniêty [4] czas zwolnienia hamulca [5] czas reakcji hamulca (czas magnes. nastêpczego) 5613AXX [6] czêstotliwoœæ [7] czêstotliwoœæ zatrzymania [8] czêstotliwoœæ uruchomienia/ minimalna MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi 37

38 6 I Opcjonalne funkcje dodatkowe. Tryb pracy przez magistralę Hamulec mechaniczny sterowany przez wyjście przekaźnika. Do zacisków 13 i 15 znajduj¹cych siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT nale y pod³¹czyæ opornik hamulcowy (BW..), zacisk 14 pozostaje wolny. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik steruj¹cy hamulcem, funkcja sygnalizacji gotowoœci staje siê przez to niedostêpna (proszê koniecznie zapoznaæ siê z rozdzia³em "Wykorzystanie wyjœcia przekaÿnika przy u ywaniu funkcji dodatkowych 7 + 9" od str. 4). Wprowadzona zostaje nowa funkcja "Zaci¹ganie hamulca przy rampie w dó³". Funkcja ta zostaje przyporz¹dkowana 9 bitowi w s³owie steruj¹cym, który jest zaciskiem wirtualnym zgodnie z profilem MOVILINK. Po ustawieniu 9 bitu podczas rampy w dó³, wyjœcie przekaÿnika powoduje zaci¹gniêcie hamulca, a urz¹dzenie MOVIMOT blokuje stopieñ koñcowy. Jeœli czêstotliwoœæ silnika jest mniejsza od czêstotliwoœci zatrzymania, hamulec zostaje zaci¹gniêty niezale nie od stanu bitu 9. [1] 1 t [2] n t 1 [3] t [4] 1 t 5648AXX [1] odblokowanie przez zaciski/s³owo steruj¹ce [2] prêdkoœæ obrotowa [3] 9 bit [4] sygna³ sterowania hamulcem: 1 = zwolniony, = zaci¹gniêty Tryb pracy przez zaciski Hamulec mechaniczny sterowany przez wyjście przekaźnika. Do zacisków 13 i 15 znajduj¹cych siê przy p³ytce przy³¹czeniowej urz¹dzenia MOVIMOT nale y pod³¹czyæ opornik hamulcowy (BW..), zacisk 14 pozostaje wolny. PrzekaŸnik pracuje jako przekaÿnik steruj¹cy hamulcem, funkcja sygnalizacji gotowoœci staje siê przez to niedostêpna (proszê koniecznie zapoznaæ siê z rozdzia³em "Wykorzystanie wyjœcia przekaÿnika przy u ywaniu funkcji dodatkowych 7 + 9" od str. 4). Funkcja zaciągania hamulca poprzez ustawienie 9 bitu jest niedostępna w trybie pracy przez zaciski. 38 MOVIMOT MM3C MM3XC Instrukcja obsługi

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie

EMC 1-e œrodowisko Niska emisja zak³óceñ EMC Filtry EMC w standardzie Kompaktowy napêd ABB Czym jest kompaktowy napêd ABB? Kompaktowe napêdy ABB przeznaczone s¹ dla wytwórców maszyn i urz¹dzeñ, producentów szaf sterowniczych i rozdzielni oraz firm instalacyjnych. Okreœlenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów

Zmywarka Siemens SD6P1S SMU58M15EU01 kody błędów kody błędów Wyœwietlacz Wyœwietlacz E:00 Nie ma b³êdów Interfejs Modu³ mocy (zasilania) E:01 E:01 E:02 E:02 E:03 E:03 E:04 E:05 E:05 Migaj¹ce diody LED na koñcu procesu flash Zatrzymanie w aktualnej pozycji,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..

* _0817* Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis. Korekta. Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM.. Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwis *23583398_0817* Korekta Decentralne systemy napędowe MOVIMOT MM..D Wydanie 08/2017 23583398/PL SEW-EURODRIVE Driving the world Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVIMOT MM..C. Wydanie 11/ / PL

Instrukcja obsługi MOVIMOT MM..C. Wydanie 11/ / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Elektronika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIMOT MM..C Wydanie 11/26 1144155 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

3. ¹czniki krzywkowe K, KR

3. ¹czniki krzywkowe K, KR ¹czniki krzywkowe K, K 4 ¹czniki krzywkowe K Zastosowanie ¹czniki krzywkowe K s¹ przeznaczone do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du, np: do za³¹czania i wy³¹czania silników elektrycznych, transformatorów

Bardziej szczegółowo

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie

Zasilacz 24V DC. Uk³ad pomiarowy do sprawdzania poprawnoœci dzia³ania SSR-33 4 Opis pinów z³¹cza obiektowego. Zasilanie PDA KARTA PROGRAOWANIA SSR33 Nr Strona 1 1 KARTA PROGRAOWANIA umo liwia wykonanie ustawieñ konfiguracyjnych, oraz sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania stacyjki. estaw przyrz¹dów do uruchomienia stacyjki asilacz

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Sterownik silników pr¹du sta³ego

Sterownik silników pr¹du sta³ego Sterownik silników pr¹du sta³ego Sterownik przeznaczony jest do sterowania silników ma³ej mocy pobieraj¹cych do 2 A pr¹du. Zosta³ zaprojektowany do sterowania silnikiem modelu lokomotywy. Pozwala w p³ynny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC3 C (3A, 36W max) 01912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)2450962 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego D3 (3A, 36W max) IN Oznaczenie napiêcia wyjœciowego OUT Dane techniczne przetwornicy

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW , F.., EK.. 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW 75 95 110 3P 145 185 210 260 300 F 400F 460 F 580F 750 75 30 00 95 30 00 110 30 00 145 30 11 185 30 11 210 30 11 260 30 11

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM

MIC+.../IU/TC INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM INSTRUKCJA OBS UGI CZUJNIKI ULTRAD WIÊKOWE MIC+ Z JEDNYM WYJŒCIEM ANALOGOWYM MIC+.../IU/TC Wydanie grudzieñ 2005 r. PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0.

RL-24 SIMEXR. regulatora uniwersalnego INSTRUKCJA OBS UGI. Producent: V 1.0. SIMEXR INSTRUKCJA OBS UGI regulatora uniwersalnego RL-4 SIMEXR Producent: SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielopole 7, 8-556 Gdañsk, tel.: (-58) 76-7-77 ; fax: 76-7-7 http://www.simex.com.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje eria - modu³owy przekaÿnik czasowy.0. Dostêpny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania. - jednofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania do wyboru szeœæ

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo