Europa Polska Politechnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europa Polska Politechnika"

Transkrypt

1

2 35 LAT UCZELNI Europa Polska Politechnika Tak, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak ka da jej instytucja, organizacja, czy firma, równie Politechnika Koszaliñska bêdzie uczestnikiem wspólnoty, jak¹ jest Unia Europejska, a w³aœciwie w dziedzinie edukacji i kszta³cenia akademickiego ju nim jest. Od kilkunastu lat bowiem bierze czynny udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych, w miêdzyuczelnianej wymianie studentów i kadry dydaktycznej, skutecznie realizuje programy Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, czy do niedawna, jej 5., a teraz 6. Program Ramowy. Swoj¹ europejsk¹ kartê zapisuje te jako aktywny cz³onek miêdzynarodowych organizacji akademickich, które s¹ partnerami w³adz Unii Europejskiej. Nasza Uczelnia nale y zatem do Zwi¹zku Uniwersytetów Europejskich EUA, Europejskiego Konsorcjum Edukacyjnego EGSG, Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji In ynierskiej SEFI, do studenckiej organizacji AIESEC. Po podpisaniu 19 czerwca 1999 roku przez ministra edukacji narodowej i sportu Deklaracji Boloñskiej, Politechnika Koszaliñska w³¹czy³a siê w budowanie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, we wspólnym d¹ eniu do wzajemnego uznawania przez uczelnie dyplomów i ujednolicenia kryteriów kszta³cenia akademickiego. Historyczna dla Polski data 1 maja 2004 roku, to równie wielki dzieñ dla Politechniki Koszaliñskiej, bêd¹cej ju nie tylko aktywnym uczestnikiem ycia naukowego i akademickiego Starego Kontynentu, ale tak e sygnatariuszem podstawowego dla europejskich uczelni akademickich dokumentu Magna Charta Universitatum, Czyli Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Dokument ten, respektowany przez 600 uczelni, definiuje zasady etyczne, którymi siê kieruj¹, okreœla prawa autonomii uniwersytetów i wolnoœci akademickie. W imieniu spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej mia³em zaszczyt podpisaæ Kartê 18 wrzeœnia 2002 roku w Bolonii w murach najstarszego na œwiecie, 900-letniego uniwersytetu. Uczyni³em to z przekonaniem, e przysz³oœæ spo³eczeñstw zale y nie tylko od rozwoju naukowego i technicznego, ale i kulturalnego, który jest podstaw¹ zbli enia miêdzy ludÿmi oraz ich harmonijnego wspó³istnienia. prof. dr hab. in. Krzysztof Wawryn Rektor Rektorzy podczas uroczystoœci na Uniwersytecie w Bolonii, w rocznicê proklamowania Magna Charta Universitatum. Do grona sygnatariuszy tego dokumentu do³¹czy³a Politechnika Koszaliñska w uroczystoœci 2 podpisania dokumentu udzia³ wzi¹³ Pismo Rektor Politechniki prof. Krzysztof Koszaliñskiej Wawryn (pierwszy z prawej w drugi rzêdzie) Nr 2/2003

3 Proces Boloñski, systemy edukacji i problemy uznawalnoœci wykszta³cenia oraz mo liwoœci uczestnictwa w programach badawczych i dydaktycznych finansowanych przez Uniê Europejsk¹, to podstawowe tematy konferencji Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego, któr¹ Politechnika Koszaliñska zorganizowa³a 2 grudnia. W konferencji, której przewodniczy³ prof. nadzw. dr hab. in. Tomasz Krzy- yñski prorektor ds. nauki Politechniki Koszaliñskiej, uczestniczy³ prof. dr hab. in. Krzysztof Wawryn rektor naszej uczelni, oraz jej studenci i pracownicy, a tak e wielu goœci spoza uczelni. 45 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów Konferencja nt.: Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów, by³a kolejnym etapem dzia³añ Bran- owego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Koszaliñskiej w zakresie informacji na temat innowacyjnego rozwoju regionów, z wykorzystaniem idei 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej od 2000 r. Politechnika goœci³a przedstawicieli z Brukseli, Bonn, Ministerstwa Gospodarki, Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. 15 grudnia uczestników konferencji powita³ prof. Tomasz Krzy yñski Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszaliñskiej, koordynator Bran owego Punktu Kontaktowego 6 PR UE. 49 Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Organizatorem jubileuszowego X Kongresu by³a Politechnika Koszaliñska. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz, a sekretarzem dr Urszula Go³êbiowska. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprosi³ do udzia³u w obradach Kongresu wszystkie oœrodki akademickie oraz instytuty naukowo-badawcze w kraju, zajmuj¹ce siê problematyk¹ ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu, oraz wystosowa³ zaproszenia do wspó³pracuj¹cych z SERiA wielu oœrodków zagranicznych. 410 Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 3

4 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Spis treœci Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego... 5 Proces Boloñski a Strategia Lizboñska... 5 Observatory of the Magna Charta... 7 Doktoranci do piór... 7 Magna Charta Universitatum... 8 Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów... 9 Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Naukowe Ko³o Studentów Roœliny energetyczne Warsztaty z Fotoakustyki i Fototermiki Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Informacja w sprawie Centrów Doskona³oœci Podwójne obrady Zgromadzenie wsparcia Bieg po Indeks Pierwsza profesor zwyczajna nauk technicznych Doœwiadczenie w pracy zawodowej Pomnik Wydana przez WNT Wydana przez PWN Zapomniane zbo a Linux w szkole? Oferta i warunki ERASMUSa Poznaæ Polskê Lubiê S³owian Kraj jak aden inny Sri Lanka okiem praktykanta Iœæ na kompromis Wrzuæ miedziaka dla dzieciaka Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie 10 lat Laureaci œwiatowej Nagrody Nobla Pi³karki rêczne Koszykówka Badminton Nowy Rok czy 1 Maja? A ycie z chwil jest splecione Z wizyt¹ wicepremier Marek Pol 3 listopada 2003 roku na zaproszenie senatora RP Andrzeja Niskiego goœci³ z wizyt¹ w Koszalinie wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol. O godzinie zosta³ przyjêty przez rektora Politechniki Koszaliñskiej prof. dr. hab. in. Krzysztofa Wawryna. Po krótkim spotkaniu goœcie zwiedzili salê Senatu Uczelni, a nastêpnie udali siê na spotkanie z przedstawicielami bran y budowlanej. Spotkanie zatytu³owane Szanse i bariery rozwoju budownictwa w Polsce sta³o siê platform¹ do wymiany pogl¹dów pomiêdzy przedsiêbiorcami a ministrem infrastruktury. Na zakoñczenie spotkania wicepremier wyrazi³ nadziejê na czêstsze odwiedzanie naszego regionu. I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Po raz pierwszy Naukowe Ko³o Studenckie Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA, w jubileuszowym roku Politechniki Koszaliñskiej, i wejœcia w 10-lecie powstania Wydzia³u Elektroniki, zorganizowa³o I Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ XXI wiek er¹ elektroniki i teleinformatyki. 413 Na temat Pismo Politechniki Koszaliñskiej. ISSN , Nr 1/36 luty Wydawca: Politechnika Koszaliñska. Adres redakcji: Politechnika Koszaliñska, Pismo uczelniane Na temat, Koszalin, ul. Œniadeckich 2, pok. 616, tel. (094) , fax. (094) , Redakcja: Andrzej Markiewicz, Alina Leszczyñska, wspó³praca: Roman Dêbski, Adam Paczkowski (zdjêcia), informacje z wydzia³ów: Henryk Charun (WM), Miros³aw Maliñski (WE), Mariusz Meller (WBiIŒ), Monika Pieniak (WEiZ), Bronis³aw S³owiñski (WM). Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, skracania i adjustacji tekstów. Sk³ad, ³amanie, opracowanie ok³adki: Andrzej Markiewicz Druk: INTRO-DRUK, Koszalin 4 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

5 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego Konferencja Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego, by³a jednym z ostatnich akcentów, obchodzonego przez niemal ca³y 2003 rok jubileuszu 35- lecia istnienia Politechniki Koszaliñskiej. Uczestniczyli w niej: dr in. Ryszard Mosakowski z Politechniki Gdañskiej, który przedstawi³ referat Proces Boloñski i jego realizacja w Europie, dr Witold Sienkiewicz, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, który wyg³osi³ referat Wk³ad europejskich programów edukacyjnych do realizacji Procesu Boloñskiego, Joanna Lewandowska z Biura Uznawalanoœci Wykszta³cenia i Wspó³pracy Miêdzynarodowej referat Problematyka uznawalnoœci wykszta³cenia stan obecny i perspektywy po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, Beata Przyby³o, kierownik Zespo- ³u Wymian i Sta y Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci referat Rola programu Leonardo da Vinci w budowaniu zwi¹zków pomiêdzy kszta³ceniem a wdra aniem innowacji, Hans Golombek (Niemcy), dyrektor Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Warszawie referat Oferty stypendialne krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej jako uzupe³nienie programów europejskich na przyk³adzie DAAD. Z przebiegu dyskusji, która nastêpowa³a po wyg³oszeniu ka dego z referatów wynika, e konferencja by³a inicjatyw¹ bardzo po yteczn¹ i interesuj¹c¹ dla naszego œrodowiska akademickiego. (RD) Poni ej drukujemy czêœæ referatu dr. Witolda Sienkiewicza z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Agencji Narodowej Programu Socrates, przedstawionego na konferncji Europejskie systemy kszta³cenia akademickiego Proces Boloñski Strategia Lizboñska Proces Boloñski Proces reformowania systemów szkolnictwa wy szego w krajach europejskich, który obecnie nazywany jest Procesem Boloñskim, zosta³ de facto zapocz¹tkowany w Sorbonie w dniu 25 maja 1998 roku przyjêciem przez ministrów edukacji Francji, W³och, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec Wspólnej deklaracji o harmonizacji struktur europejskich systemów szkolnictwa wy szego. Temu celowi powinien s³u yæ otwarty europejski system szkolnictwa wy szego, w którym struktura studiów powinna byæ dwustopniowa, przeszkody do rozwijania mobilnoœci studentów i pracowników uczelni powinny byæ zlikwidowane, okresy studiów odbytych poza uczelni¹ macierzyst¹, jak i uzyskane tytu³y zawodowe i stopnie naukowe, powinny byæ uznawane, wydawanie wspólnych dyplomów powinno byæ mo liwe, W deklaracji tej zwrócono uwagê na to, e integruj¹ca siê Europa nie powinna byæ tylko Europ¹ wspólnej waluty, banków i ekonomii, ale równie Europ¹ wiedzy. Dlatego te powinna byæ rozwijana kultura, edukacja i nauka, a centraln¹ rolê w tym rozwoju powinny odgrywaæ uczelnie wy sze. Autorzy deklaracji stwierdzili równie, e wobec postêpuj¹cych zmian w warunkach pracy, przejawiaj¹cych siê w daleko posuniêtej dywersyfikacji karier zawodowych, i koniecznoœci kszta³cenia siê i szkolenia przez ca³e ycie, nale y zapewniæ studentom dostêp do takiego systemu szkolnictwa wy szego, który umo liwi pe³ny rozwój ich zdolnoœci i umiejêtnoœci. a studenci powinni mieæ mo liwoœæ podejmowania studiów interdyscyplinarnych, doskonalenia jêzykowego i rozwoju kompetencji w pos³ugiwaniu siê nowymi technologiami informacyjnymi. W czêœci koñcowej deklaracji ministrowie zaapelowali do wszystkich krajów europejskich o przy³¹czenie siê do procesu tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego i wzmacniania pozycji Europy w œwiecie poprzez ci¹g³e doskonalenie i modernizacjê systemów edukacji, przy zachowaniu ich to samoœci narodowych, oraz poprzez harmonizacjê ogólnych ram tytu³ów zawodowych i stopni naukowych oraz cyklów kszta³cenia. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 5

6 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Apel sygnatariuszy Deklaracji z Sorbony spotka³ siê z bardzo du ym odzewem w pañstwach europejskich. Ju w nastêpnym roku (1999), w dniu 19 czerwca przyjêto Deklaracjê Boloñsk¹, pod któr¹ podpisy z³o yli ministrowie szkolnictwa wy szego z 29 pañstw. Ministrowie potwierdzili poparcie dla ogólnych zasad przyjêtych w Deklaracji z Sorbony, w tym dla tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego i zobowi¹zali siê do koordynacji polityki edukacyjnej tak, aby europejskie systemy szkolnictwa wy szego sta³y siê bardziej kompatybilne i ³atwiej porównywalne oraz by³y bardziej konkurencyjne i atrakcyjne w skali œwiatowej. Ustalono, e nie póÿniej ni do 2010 roku powinny byæ zrealizowane nastêpuj¹ce cele: (1) przyjêcie systemu ³atwo rozpoznawalnych i porównywalnych tytu³ów zawodowych i stopni naukowych oraz wprowadzenie suplementu do dyplomu okreœlaj¹cego bardzo dok³adnie kwalifikacje absolwentów uczelni, w celu poprawy ich zdolnoœci zatrudnienia; (2) przyjêcie dwustopniowego systemu studiów opartego na dwóch cyklach kszta³cenia: pierwszy stopieñ licencjat/ in ynier, drugi magister; (3) wprowadzenie punktowego systemu zaliczeñ, opartego na europejskim systemie transferu punktów (ECTS), jako œrodka u³atwiaj¹cego mobilnoœæ studentów; (4) promowanie mobilnoœci studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracyjnych uczelni oraz usuniêcie ewentualnych przeszkód w ich swobodnym przemieszczaniu siê; (5) promowanie wspó³pracy europejskiej przy wprowadzaniu systemów zapewnienia jakoœci kszta³cenia w szkolnictwie wy szym, w celu przyjêcia porównywalnych kryteriów i metodologii; (6) promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wy szego, w szczególnoœci w odniesieniu do rozwoju programów studiów (curriculum development), wspó³pracy miêdzyuczelnianej, mobilnoœci oraz zintegrowanych programów kszta³cenia akademickiego, zawodowego i badañ. Po konferencji w Bolonii ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wy sze spotkali siê w Pradze (2001) i w Berlinie (2003). Z konferencji tych opublikowano komunikaty, w których odnotowano postêp w realizacji celów przyjêtych w Bolonii i wskazano kierunki dalszych dzia³añ oraz zaakceptowano aplikacje uczestnictwa z kolejnych pañstw. W Pradze podkreœlono koniecznoœæ opracowania strategii kszta³cenia siê przez ca³e ycie jako wa nego elementu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy- szego, a tak e podkreœlono znaczenie zaanga owania uczelni i œrodowiska studenckiego w proces tworzenia tego obszaru. Zwrócono równie uwagê na to, e jakoœæ kszta³cenia i badañ bêdzie decyduj¹cym czynnikiem przes¹dzaj¹cym o miêdzynarodowej atrakcyjnoœci i konkurencyjnoœci europejskiego systemu szkolnictwa wy szego. W Berlinie potwierdzono znaczenie wymiaru spo³ecznego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, aby zapewniæ spójnoœæ spo³eczn¹ i zredukowaæ nierównoœci spo³eczne. Odnotowano postanowienia Rady UE przyjête w Lizbonie (2000) i Barcelonie (2002) oraz raporty przygotowane przez Grupê Robocz¹, przez EUA (Trends III) i przez ministerstwa pañstw uczestnicz¹cych w Procesie Boloñskim, a tak e Komunikaty Komisji Europejskiej i Rady Europy. Uznaj¹c znaczenie badañ w procesie kszta³cenia zgodzono siê na podjêcie dzia³añ, które zbli y³yby Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego z Europejskim Obszarem Badañ uznano za konieczne w³¹czenie trzeciego cyklu kszta³cenia na poziomie studiów doktorskich do Procesu Boloñskiego. Wytyczono specyficzne cele do 2005 roku w dziedzinach zapewniania jakoœci, przyjêcia systemu kszta³cenia opartego na dwóch cyklach i promowania mobilnoœci. Przyjêto akcesjê kolejnych pañstw do uczestnictwa w Procesie Boloñskim ³¹cznie w procesie uczestniczy 40 pañstw. Postanowiono, e w raporcie na nastêpn¹ konferencjê ministrów edukacji w Bergen w 2005 roku szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na postêpy w: (1) zapewnieniu jakoœci kszta³cenia, (2) wprowadzeniu dwucyklicznego systemu kszta³cenia, (3) uznawalnoœci stopni wykszta³cenia i okresów studiów. Strategia Lizboñska Proces Boloñski wpisuje siê w szerszy program przyjêty przez Radê UE w Lizbonie w 2000 roku, zwany strategi¹ lizboñsk¹. Celem tej strategii jest rozwój gospodarki europejskiej tak, aby sta³a siê ona do 2010 roku najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ na œwiecie, gospodark¹ opart¹ na wiedzy, zdoln¹ do trwa³ego wzrostu, zapewniaj¹c¹ wiêksz¹ liczbê lepszych miejsc pracy i wiêksz¹ spójnoœæ spo³eczn¹. Rada UE stwierdzi³a, e realizacja tego programu bêdzie wymagaæ miêdzy innymi transformacji gospodarki oraz modernizacji systemów edukacji i opieki spo³ecznej. W odniesieniu do edukacji, na szczycie UE w Barcelonie w 2002 roku przyjêto nastêpuj¹ce cele: (1) europejskie systemy kszta³cenia i szkolenia powinny osi¹gn¹æ najwy szy poziom jakoœci tak, aby mog³y byæ wzorem dla ca³ego œwiata, a Europa powinna staæ siê najbardziej atrakcyjnym miejscem dla studentów, wyk³adowców i naukowców z ca³ego œwiata; (2) europejskie systemy edukacji powinny byæ kompatybilne, umo liwiaj¹ce swobodny wybór miejsca kszta³cenia, a nastêpnie pracy; (3) kwalifikacje szkolne i zawodowe, wiedza i umiejêtnoœci zdobyte w poszczególnych krajach UE powinny byæ uznawane w ca³ej Unii Europejskiej; (4) Europejczycy powinni mieæ mo liwoœæ uczenia siê przez ca³e ycie. Strategia lizboñska jest wyrazem determinacji przywódców krajów cz³onkowskich UE do sprostania wyzwaniom, jakie stawia globalizacja i wzmagaj¹ca siê konkurencja oraz proces starzenia siê spo³eczeñstw europejskich. Strategia ta oznacza równie podjêcie przez UE rywalizacji z USA, a tak e z Japoni¹ i innymi szybko rozwijaj¹cymi siê krajami Azji. Szanse na dogonienie przez UE gospodarki amerykañskiej w bie ¹cej dekadzie, gospodarki mierzonej wielkoœci¹ PKB na g³owê ludnoœci, s¹ jednak ograniczone. W po³owie lat 50., gdy europejska integracja by³a w fazie pocz¹tkowej, dochód na osobê w pañstwach Wspólnoty wynosi³ oko³o 60% poziomu amerykañskiego. Na pocz¹tku lat 90. statystyczny Europejczyk (UE) mia³ oko³o 80% dochodu przeciêtnego Amerykanina. W ostatniej dekadzie dochód ten spad³ poni ej 70% poziomu amerykañskiego. Aprecjacja waluty euro w ub. roku przyczynia³a siê do wzrostu PKB w UE (wyra anego w USD). Dodanie w 2004 roku dziesiêciu krajów do obecnej unijnej piêtnastki spowoduje jednak ponowny spadek dochodu na osobê w rozszerzonej UE. Stany Zjednoczone wkroczy³y w drugim pó³roczu 2003 w fazê wzrostu PKB, jak i wzrostu wydajnoœci. ród³em tej fali 6 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

7 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA wzrostu wydajnoœci, jak¹ obecnie prze- ywaj¹ USA wed³ug niektórych ekonomistów jest otwartoœæ na konkurencjê i gotowoœæ do akceptacji nowych rozwi¹zañ i technik w prowadzeniu operacji biznesowych. Nie bez znaczenia s¹ równie malej¹ce gwa³townie ceny w dziedzinie technologii informacyjnych. Podobny wzrost wydajnoœci nast¹pi³ swego czasu w Europie w Irlandii i pañstwach skandynawskich. S¹ pewne dane, które mog¹ wskazywaæ na to, e wysoki poziom edukacji w tych krajach przyczyni³ siê do tego wzrostu. Proces Boloñski jest zbie ny z polityk¹ Komisji Europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wy szego, która wspierana jest przez programy wspólnotowe, a szczególnie przez program Socrates-Erasmus. Program ten oraz inne projekty i dzia³ania Komisji przyczyniaj¹ siê do bardziej efektywnej realizacji Procesu Boloñskiego. dr Witold Sienkiewicz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji Observatory of the Magna Charta Magna Charta Universitatum, zwana te Wielk¹ Kart¹ Uniwersytetów Europejskich zawiera podstawowe zasady, które musz¹, teraz i zawsze, stanowiæ podstawê dzia³alnoœci uniwersytetów. Idea tego dokumentu zosta³a zaproponowana po raz pierwszy w 1986 roku, na spotkaniu przedstawicieli kilku najstarszych uniwesytetów w Europie, i doczeka³a siê realizacji 18 wrzeœnia 1988 roku, upamiêtniaj¹c obchody 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii najstarszego w Europie. Podpisanie tego dokumentu przez rektorów oko³o 430 europejskich uczelni by³o czêœci¹ tej uroczystoœci na Uniwersytecie w Bolonii. Magna Charta Universitatum zapocz¹tkowa³a proces integracji europejskiego szkolnictwa wy szego. Kolejnymi krokami w tym kierunku by³y Deklaracja Sorboñska z 1998 roku i podpisana rok póÿniej Deklaracja Boloñska. Uniwersytet w Bolonii oraz Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) ustanowi³y w 1988 roku organizacjê The Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights, upowa nion¹ do wspó³pracy z innymi narodowymi, europejskimi i miêdzynarodowymi organizacjami, kieruj¹cymi siê podobnymi celami. Organizacja ta, maj¹ca sekretariat na Uniwersytecie w Bolonii, gromadzi i zbiera informacje, wyra a opinie i przygotowuje stosowne dokumenty. Observatory sk³ada siê z dwóch cia³ przywódczych: Rady i wybieranego przez ni¹ niezale nego Kolegium. Zarówno cz³onkowie Rady, jak i Kolegium, s¹ profesorami znanych europejskich uczelni, a wielu z nich to byli rektorzy, którzy jako pierwsi podpisywali dokument Magna Charta. Kolegium wyra a publiczne opinie, dotycz¹ce respektowania i ochrony podstawowych uniwersyteckich wartoœci i praw, okreœlonych w tym dokumencie, jest g³osem broni¹cym fundamentalnych praw autonomii uczelni wy szych i wolnoœci akademickiej w prowadzeniu badañ naukowych i nauczaniu. W listopadzie 2003 roku, w 15 rocz- nicê pierwszego uroczystego podpisania dokumentu Magna Charta Universitatum, Observatory wyda³a ksi¹ kê, zawieraj¹c¹ ten dokument w 43 jêzykach wszystkich sygnatariuszy. Egzemplarz tej ksi¹ ki znajduje siê w gabinecie Rektora, prof. Krzysztofa Wawryna sygnatariusza Magna Charta w imieniu Politechniki Koszaliñskiej. We wstêpie ksi¹ - ki przewodnicz¹cy Kolegium prof. Fabio Roversi-Monaco, by³y rektor Uniwersytetu w Bolonii, wyjaœnia genezê i ideê Magna Charta Universitatum, nawi¹zuje do tradycji i kultury europejskiej, oraz mówi o roli, jak¹ uniwersytety powinny spe³niaæ we wspó³czesnej Europie i œwiecie, a nastêpnie o roli, jak¹ Magna Charta Universitatum odegra³a w tworzeniu wspólnej przestrzeni edukacyjnej i naukowej Europy. Przes³anie Magna Charta z 1988 roku, wartoœci zapisane w tym dokumencie, znalaz³y uznanie wœród pañstw i rz¹dów Deklaracja Boloñska podpisana w czerwcu 1999 przez 29 ministrów szkolnictwa wy szego, wyra nie odnosi siê do podstawowych zasad og³oszonych w tym dokumencie. Tekst tego dokumentu w jêzyku polskim drukujemy na nastêpnej stronie. Andrzej Markiewicz Konkurs na esej Doktoranci do piór Interpretacja dokumentu Magna Charta Universitatum i jego g³ównych za³o eñ to temat konkursu, og³oszonego przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Mo na zdobyæ 10 tysiêcy euro! Konkurs zosta³ og³oszony z okazji piêtnastolecia podpisania w Bolonii dokumentu Magna Charta Universitatum i ku pamiêci jednego z jej pierwszych sygnatariuszy, profesora Carmine Alfredo Romanzi. Konkurs jest skierowany do studentów studiów doktoranckich i polega na napisaniu eseju, dotycz¹cego interpretacji g³ównych za³o eñ Magna Charta Universitatum. Esej powinien byæ napisany w jednym z jêzyków: angielskim, francuskim lub w³oskim, a jego objêtoœæ nie powinna przekraczaæ 30 tysiêcy s³ów. G³ówna nagroda to przyznane przez EUA 10 tysiêcy euro. Organizatorzy zapewniaj¹ te publikacjê nagrodzonego eseju, a tak e postaraj¹ siê umo liwiæ laureatowi wizytê w którymœ z uniwersytetówsygnatariuszy Magna Charta Universitatum, zainteresowanych rozwijaniem zawartych w idei konkursu za³o eñ. Prace oceniaæ bêdzie specjalne jury, z³o one z cz³onków Kolegium Obserwatorów Magna Charta Universitatum. Jak wzi¹æ udzia³ w konkursie? Dwie kopie pracy wraz z krótkim yciorysem i do³¹czon¹ dyskietk¹ (zawieraj¹c¹ te dokumenty) nale y przes³aæ do 31 maja 2004 na adres: The Observatory of the Magna Charta Universitatum, Via Val d Apposa 7, Bologna, Italy. G³ówna nagroda 10 tysiêcy euro zostanie wrêczona 17 wrzeœnia 2004 w Bolonii, na dorocznym spotkaniu sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Szczegó³owe informacje, dotycz¹ce dokumentu Magna Charta Universitatum na stronie Agata Augusiak Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 7

8 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Magna Charta Universitatum Preambu³a My, ni ej podpisani Rektorzy Uniwersytetów Europejskich, zgromadzeni w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego Uniwersytetu w Europie, cztery lata przed ostatecznym zniesieniem granic miêdzy krajami Wspólnoty Europejskiej, maj¹c nadziejê na œcis³¹ wspó³pracê miêdzy wszystkimi narodami Europy i wierz¹c, e narody i pañstwa bêd¹ coraz bardziej œwiadome roli uniwersytetów w zmieniaj¹cym siê i coraz bardziej internacjonalistycznym spo³eczeñstwie, stwierdzamy, e: 1. przysz³oœæ ludzkoœci widziana z perspektywy koñcz¹cego siê tysi¹clecia zale y w du ej mierze od rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego, zaœ rozwój ten jest efektem dzia³añ oœrodków kultury, wiedzy i badañ naukowych, takich jak uniwersytety; 2. zadanie uniwersytetów polegaj¹ce na przekazywaniu wiedzy m³odym pokoleniom oznacza dziœ tak e s³u bê na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa, zaœ rozwój kulturalny, spo³eczny i gospodarczy spo³eczeñstwa wymaga, w szczególnoœci, znacz¹cych inwestycji w dziedzinie kszta³cenia ustawicznego; 3. uniwersytety musz¹ przekazywaæ przedstawicielom przysz³ych pokoleñ tak¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które naucz¹ ich, a poœrednio tak e innych, poszanowania pe³nej harmonii ich naturalnego œrodowiska i ycia jako takiego. Proklamujemy z intencj¹ dotarcia do wszystkich pañstw i do œwiadomoœci wszystkich narodów podstawowe zasady, które musz¹, teraz i zawsze, stanowiæ podstawê dzia³alnoœci uniwersytetów. Podstawowe zasady 1. Uniwersytet jest instytucj¹ autonomiczn¹, wokó³ której koncentruje siê ycie spo³eczne, niezale nie od tego, w jaki sposób ze wzglêdu na po³o- enie geograficzne i tradycjê historyczn¹ spo³eczeñstwo jest zorganizowane; uniwersytet realizuj¹c badania naukowe i kszta³cenie tworzy, wspiera i upowszechnia kulturê. Aby sprostaæ potrzebom otaczaj¹cego œwiata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kszta³cenie musz¹ byæ pod wzglêdem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treœci wolne od wszelkich wp³ywów politycznych i uwarunkowañ ekonomicznych. 2. Kszta³cenie i badania naukowe na uniwersytetach musz¹ stanowiæ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ, poniewa tylko w ten sposób nauczanie mo e nad¹- aæ za zmieniaj¹cymi siê potrzebami i wymaganiami spo³eczeñstwa oraz postêpem nauki. 3. Swoboda badañ naukowych i kszta³cenia jest podstawow¹ zasad¹ dzia- ³alnoœci uniwersytetów, a rz¹dy i uniwersytety w ramach posiadanych uprawnieñ i mo liwoœci musz¹ zapewniaæ poszanowanie tej fundamentalnej zasady. Odrzucaj¹c nietolerancjê i bêd¹c stale otwartym na dialog, uniwersytet jest idealnym miejscem obcowania nauczycieli, zdolnych dzieliæ siê sw¹ wiedz¹ i wyposa onych w odpowiednie narzêdzia jej rozwijania przez badania i wdro- enia, oraz studentów, maj¹cych prawo, mo liwoœci i chêæ wzbogacania t¹ wiedz¹ swoich umys³ów. 4. Uniwersytet jako instytucja odpowiedzialna za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej stale dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizuj¹c swoje powo³anie, przenika granice geograficzne i polityczne oraz potwierdza koniecznoœæ poznawania i wzajemnego oddzia³ywania na siebie ró nych kultur. Œrodki Osi¹gniêcie zamierzonych celów zgodnie z powy szymi zasadami wymaga skutecznych œrodków, odpowiadaj¹cych istniej¹cym warunkom. 1. Dla zachowania swobody badañ naukowych i kszta³cenia wszyscy cz³onkowie spo³ecznoœci akademickiej musz¹ byæ wyposa eni w odpowiednie narzêdzia umo liwiaj¹ce korzystanie z tej swobody. 2. Zasady i tryb zatrudniania nauczycieli akademickich oraz uregulowania dotycz¹ce ich statusu musz¹ byæ podporz¹dkowane zasadzie, e praca dydaktyczna i badania naukowe s¹ nieroz³¹czne. 3. Ka dy uniwersytet musi wyj¹wszy szczególne okolicznoœci zapewniæ swoim studentom swobody akademickie oraz zagwarantowaæ warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi kulturalnemu i zawodowemu studentów, zgodnie z ich oczekiwaniami. 4. Uniwersytety szczególnie europejskie za warunek sta³ego postêpu wiedzy uwa aj¹ wymianê informacji i dokumentów, a tak e wspólne projekty sprzyjaj¹ce postêpom w nauczaniu. Dlatego, tak jak w pocz¹tkowym okresie swojej historii, uniwersytety wspieraj¹ wymianê nauczycieli i studentów; co wiêcej, uwa aj¹ ogóln¹ zasadê równowa noœci stanowisk, dyplomów, wyników egzaminów oraz standardów pracy naukowej jako podstawow¹ zasadê warunkuj¹c¹ spe³nienie ich misji w obecnie panuj¹cych warunkach. Ni ej podpisani rektorzy, w imieniu swoich Uniwersytetów, podejmuj¹ siê uczyniæ wszystko, co jest w ich mocy, aby zachêciæ poszczególne pañstwa, a tak e zainteresowane organizacje miêdzynarodowe, do konsekwentnego kszta³towania swojej polityki w oparciu o niniejszy dokument (Magna Charta), wyra aj¹cy jednomyœlne, w sposób nieskrêpowany ustalone i przekazane do publicznej wiadomoœci przes³anie Uniwersytetów. Bolonia, 18 wrzeœnia 1988 r. 8 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

9 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów (cd. ze str. 3) Wyst¹pienie Wies³awa Studenckiego z KPK W trakcie konferencji wyg³oszonych zosta³o 10 referatów: Strategiê rozwoju Unii Europejskiej, zwan¹ Strategi¹ Lizboñsk¹ przedstawi³ Marcin Nowicki z Gdañskiego Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Bogdan Rokosz, radca w Przedstawicielstwie RP w Brukseli omówi³ Rolê Przedstawicielstwa RP przy UE we wspieraniu na poziomie krajowym innowacyjnego rozwoju regionów. Tematykê wspierania innowacji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przez MGPiPS przedstawi³ Marek Popko z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Z kolei wspieranie dzia³añ rozwoju regionów w ramach badañ naukowych, funduszy strukturalnych i offsetu przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji omówi³ prof. Jacek Roñda, doradca ministra. W dalszej czêœci konferencji omawiano europejskie inicjatywy rozwoju innowacyjnego. Rozwój Europejskich Sieci Transportowych TEN zaprezentowa³ prof. Tomasz Krzy yñski Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszaliñskiej. Mechanizmy finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego omówi³ Bogdan Rokosz, radca w Przedstawicielstwie RP, Bruksela Tematykê europejskich inicjatyw kontynuowa³ Piotr Œwi¹tek z KoWi w Bonn, który omówi³ wspieranie innowacji przez instytucje dzia³aj¹ce na rzecz nauki w Niemczech. Wyst¹pienie prof. Jacka Roñdy doradcy ministra Problematykê kszta³cenia w jêzykach obcych, doœwiadczenia uczelni polskich, przedstawi³a Anna Golusiñska-Æwiek z Nauczycielskiego Kolegium Jêzyka Angielskiego w Politechnice Koszaliñskiej. Czêœæ wyst¹pieñ poœwiêcona zosta³a przyk³adom dobrych praktyk w rozwoju regionów. Dr Wies³aw Studencki z Krajowego Punktu Kontaktowego zarezentowa³ sieæ informacyjno-promocyjn¹ programów badawczych UE sieæ KPK, natomiast Urszula Marchlewicz z Bran owego Punktu Kontaktowego w Koszalinie w swoim wyst¹pieniu dokona³a przegl¹du innowacyjnego rozwoju regionów Europy. W komentarzu do konferencji nale y stwierdziæ, e rozwój gospodarczy Unii wpisany jest w jej cele, nie tylko od chwili jej ustanowienia od Traktatu z Maastricht z 1994 r., ale ju 50 lat wczeœniej, od ustanowienia Wspólnot Europejskich, na bazie których powsta³a. Aby w pe³ni wykorzystywaæ programy rozwoju Unii Europejskiej, trzeba na bie ¹co œledziæ wprowadzane w nich zmiany. W 2000 roku, w styczniu, Komisja Europejska wyda³a Komunikat Towards a European Research Area, stwierdzaj¹c w nim, i potencja³ naukowy Europy jest niewykorzystany i uzna³a to za przyczynê pozostawania Unii w tyle za USA i Japoni¹, oraz przedstawi³a koncepcjê poprawy tego stanu rzeczy poprzez budowê Europejskiej Przestrzeni Badawczej ERA (European Research Area). Stwierdzono, e ogromny potencja³ naukowy jest rozproszony, dlatego potrzebna jest jego integracja. ERA ma ³¹czyæ nie tylko dzia- ³ania, ale i œrodki. W odpowiedzi na ten Komunikat Komisji, dwa miesi¹ce póÿniej, na Szczycie w Lizbonie w marcu 2000 r., Rada Europejska, czyli szefowie pañstw i rz¹dów, zaakceptowali koncepcjê budowy ERA i jednoczeœnie przyjêli Strategiê (zwan¹ Lizboñsk¹), wed³ug której Unia Europejska ma staæ siê do 2010 roku najbardziej dynamiczn¹, opart¹ na wiedzy gospodark¹ œwiata. Podstaw¹ realizacji Strategii Lizboñskiej sta³a siê wiêc budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która realizowana jest poprzez 4-letnie programy ramowe badañ naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji Unii. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 9

10 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Anna Golusiñska-Æwiek Marek Popko i Bogdan Rokosz Tak wiêc obecny 6. Program Ramowy, który rozpocz¹³ siê w 2002 roku i bêdzie trwa³ do 2006 roku, uwzglêdnia cele i wymagania Strategii Lizboñskiej. Uwzglêdnia ³¹czenie dzia³añ na ró nych poziomach administracyjnych regionalnym, krajowym i europejskim oraz ³¹czenie œrodków i inicjatyw, jak np. fundusze strukturalne, bardzo nisko oprocentowane po yczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jedn¹ z podstawowych zasad Strategii Lizboñskiej jest zasada subsydiarnoœci, wed³ug której dzia³ania powinny byæ wykonywane na tym poziomie, na którym mog¹ byæ z najlepszym efektem zrealizowane. St¹d ogromna rola regionów. Konferencja mia³a na celu wskazanie tych dzia³añ Unii, w³¹cznie z danymi roboczymi, aby je w naszym regionie naœladowaæ. (UM) Jubileuszowy X Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odby³ siê w dniach r. w Politechnice Koszaliñskiej Marcin Nowicki i Piotr Œwi¹tek Urszula Marchlewicz Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Ju na VIII ZjeŸdzie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Bia³ymstoku postanowiono, e organizatorem X Kongresu bêdzie Politechnika Koszaliñska. Powo³ano Komitet Organizacyjny, którego przewodnicz¹cym zosta³ wybrany prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz, a sekretarzem dr Urszula Go³êbiowska. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprosi³ do udzia³u w obradach wszystkie oœrodki akademickie oraz instytuty naukowo-badawcze w kraju zajmuj¹ce siê problematyk¹ ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu, oraz wystosowa³ zaproszenia do wielu oœrodków zagranicznych wspó³pracuj¹cych z SERiA. Na zaproszenia pozytywnie odpowiedzia³o i przys³a³o deklaracjê uczestnictwa 320 osób z ró nych oœrodków akademickich w kraju, oraz 20 osób z uczelni zagranicznych. Obrady Kongresu odbywa³y siê w 6 sekcjach problemowych: 1. Przedsiêbiorstwo i gospodarstwo rolne przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmñsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Przemys³ i handel rolny przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. W³odzimierz Deluga, Politechnika Koszaliñska. 3. Konsument i handel ywnoœci¹ przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Leszek WoŸniak, Politechnika Rzeszowska. 4. Polityka rolna przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Janusz mija, Akademia Rolnicza w Krakowie. 5. Metodologia badañ ekonomicznych, teoria i zastosowanie przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Feliks Wysocki, Akademia Rolnicza w Poznaniu. 6. Multifunctional Development of Rural Communities for their Quality Live Improvement przewodnicz¹cy obrad prof. Gerald B. White Ph D, USA. W uroczystoœci otwarcia Kongresu uczestniczy³ prorektor prof. dr hab. in. Tomasz Heese, z prawej dr Barbara Fedyszak-Radziejowska IRWiR PAN Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego X Kongresu SERiA i referent podczas sesji plenarnej prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz 10 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

11 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Przewodnicz¹cy obrad poszczególnych sekcji problemowych przyjêli na siebie obowi¹zek recenzji zg³oszonych referatów. Ogó³em do druku zosta³o zakwalifikowanych przez recenzentów 259 artyku³ów, które opublikowano w 6 zeszytach tematycznie odpowiadaj¹cych poszczególnym sekcjom problemowym, i tak: Zeszyt Nr 1 zawiera 61 artyku³ów, Zeszyt Nr 2 37 artyku³ów, Zeszyt Nr 3 43 artyku³y, Zeszyt Nr 4 68 artyku³ów, Zeszyt Nr 5 30 artyku³ów, Zeszyt Nr 6 20 artyku³ów. Materia³y kongresowe zosta³y wydrukowane w 370 egzemplarzach, które przekazano uczestnikom Kongresu, otrzyma³y je równie biblioteki i czytelnie oœrodków akademickich w kraju i wspó³pracuj¹ce oœrodki zagraniczne. W Kongresie wziê³o udzia³ 201 cz³onków SERiA, oraz 17 goœci zagranicznych, m.in. z Niemiec, Rosji, Szwecji, USA, Wêgier. Uroczystoœci otwarcia dokona³ prof. dr hab. Micha³ Sznajder Sekretarz Generalny SERiA. W tej czêœci g³os zabrali uczestnicz¹cy w obradach przedstawiciele w³adz: pose³ na Sejm RP Edward Wojtalik, wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Modliñski, prezydent Koszalina Miros³aw Mikietyñski, prorektor Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. Tomasz Heese. Obrady plenarne X Kongresu SERiA odby³y siê w Auli WEiZ. Dla u³atwienia i czynnego uczestnictwa w Kongresie goœci zagranicznych prowadzono t³umaczenie symultaniczne plenarnych obrad w jêzyku angielskim i rosyjskim. W pierwszym dniu Kongresu po uroczystym otwarciu na sesji plenarnej referaty wyg³osili: Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Wieœ i rolnicy wobec procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹ wiedza, obawy i nadzieje, Prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz z Politechniki Koszaliñskiej Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i skutki przyjêcia Polski do Unii Europejskiej, Prof. nadzw. dr hab. Walenty Poczta z Akademii Rolniczej w Poznaniu Sytuacja ekonomiczna rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Uni¹ Europejsk¹ (analiza sektorowa), Prof. dr hab. Rafkat Gajsin z Uniwersytetu w Ufie w Rosji Perspektywy rozwoju wspó³pracy ekonomicznej Rosji i Unii Europejskiej w warunkach dalszego jej rozszerzenia, Dr Bernard Joahim Schuller University of Skovde, Szwecja Rolnictwo szwedzkie po 1995 roku, Prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski University of Georgia, USA O konsumentach, rolnictwie i zmianach, czyli optymistycznie o przysz³oœci. Po zakoñczeniu obrad plenarnych rozpoczê³y siê obrady w poszczególnych sekcjach problemowych. W obradach sekcji brali udzia³ autorzy, których artyku³y zosta³y zakwalifikowane i opublikowane w zeszytach naukowych. Przewa aj¹ca wiêkszoœæ uczestników sekcji problemowych zabiera³a g³os w debacie naukowej prezentuj¹c swoje publikowane osi¹gniêcia i pogl¹dy. Na zakoñczenie drugiego dnia obrad na wspólnej sesji plenarnej w auli WEiZ przy ul. Kwiatkowskiego przewodnicz¹cy obrad poszczególnych sekcji z³o yli szczegó³owe sprawozdanie z debaty naukowej w swoich sekcjach, podkreœlaj¹c zaanga owanie uczestników oraz otwartoœæ w prezentowaniu swoich pogl¹dów. Wstêpnego podsumowania obrad Kongresu dokona³ Sekretarz Generalny SERiA prof. dr hab. Micha³ Sznajder. Po zakoñczeniu obrad Kongresu odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków SERiA, gdzie dokonano podsumowania Kongresu i wybrano nowe w³adze Stowarzyszenia. Na cz³onka zarz¹du SERiA zosta³ wybrany m.in. prof. M. Jasiulewicz z Politechniki Koszaliñskiej. Podjêto równie decyzje, e XI Kongres odbêdzie siê w Pu³awach. Organizatorem bêdzie Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa PAN w Pu³awach. Z imprez towarzysz¹cych X Kongresowi na podkreœlenie zas³uguje zorganizowanie kiermaszu ksi¹ ki poœwiêconej tematyce kongresowej, na którym zaprezentowano i umo liwiono kupno oko³o 100 nowych tytu³ów W uroczystym otwarciu Kongresu g³os zabra³ prezydent m. Koszalina Miros³aw Mikietyñski Sala obrad aula Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, od lewej: dr in. Tomasz Kondraszuk SGGW, dr in. Roman Sas dyrektor ODR Minikowo, prof. dr hab. Florian Maniecki SGGW, prof. dr hab. Tadeusz Hunek IRWiR PAN Warszawa; z ty³u prof. dr hab. Wojciech Ziêtara SGGW, dr in. Ignacy Urbanowicz przedsiêbiorca Zamek w Kr¹gu Spacer wœród uroków przyrody Pomorza Œrodkowego Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 11

12 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA wydawniczych prezentowanych przez wszystkie licz¹ce siê oœrodki naukowe w Polsce. Trzeci dzieñ Kongresu przeznaczono na wyjazdy studyjne, które obejmowa³y 3 trasy poœwiêcone poni szej problematyce: przetwórstwo rolno-spo ywcze, produkcja rolna, agroturystyka. Podczas wyjazdu studyjnego Przetwórstwo Rolno-Spo ywcze zapoznano siê z dzia³alnoœci¹, osi¹gniêciami i problemami takich zak³adów, jak: HORTULUS w Dobrzycy, gmina Bêdzino, które jako Centrum Ogrodnicze prowadzi produkcjê drzew i krzewów ozdobnych na powierzchni ponad 50 ha, SUPERFISH w Kukinii, gmina Ustronie Morskie, zajmuj¹cy siê przetwórstwem ryb, gdzie mo na by³o przeœledziæ przeobra enia od gospodarstwa rolnego do jednego z wiêkszych zak³adów przetwórstwa rybnego w Polsce, Zak³ady Miêsne AGROS w Koszalinie i ich problemy produkcyjne, prywatyzacyjne i finansowe, Zak³ad DEGA s.c. w Karniszewicach, gmina Malechowo, jako zak³ad pracy chronionej, zajmuj¹ca siê produkcj¹ sa³atek rybnych i warzywnych. Wyjazd studyjny Produkcja Rolna mia³ na celu zapoznanie uczestników Kongresu z przyk³adami zagospodarowania mienia Skarbu Pañstwa, zw³aszcza by³ych PGR-ów. Odwiedzono gospodarstwa: Kot³owo gdzie w popegerowskich obiektach gospodarczych funkcjonuje przedsiêbiorstwo poligraficzne, elimucha, gmina Bia³ogard z najwiêksz¹ w Europie plantacj¹ borówki amerykañskiej (170ha), Krosino, gmina Œwidwin gospodarstwo rolne (ok ha) dzier awione przez spó³kê z kapita³em angielskim, oraz spotkanie z zarz¹dem spó³ki ze Smardzka, którzy s¹ w³aœcicielami gospodarstwa rolnego i tuczarni trzody chlewnej (2 500ha 100% kapita³ polski), Ostrow¹s, gmina Po³czyn Zdrój, z plantacj¹ malwy pensylwañskiej na cele energetyczne, Strzekêcino Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. (jednoosobowa spó³ka ANR). Trasa wyjazdu poœwiêcona Agroturystyce obejmowa³a: 1) Punkt widokowy nad elektrowni¹ szczytowo-pompow¹ w ydowie (jezioro Kwiecko-Kamienne), 2) Gospodarstwo agroturystyczne w Drzewianach, gm. Bobolice, 3) Gospodarstwo Hodowli Ryb i Raków w Miastku, 4) Gospodarstwo agroturystyczne w Kniei k/polanowa, 5) Gospodarstwo agroturystyczne w Borkowie, gmina Polanów, 6) Zamek w Krêgu, gmina Polanów, 7) Krêgi neolityczne w Borkowie prezentacja dawnych obyczajów, 8) Wieœ œredniowieczna w Borkowie. Ka da z tras mia³a wspólne zakoñczenie w Sierakowie S³awieñskim, gm. Malechowo, gdzie przy wspólnym ognisku, ³¹cznie z miejscow¹ ludnoœci¹, przy akompaniamencie kapeli ludowej, zapoznano siê z mo - liwoœciami i formami aktywizacji spo³ecznoœci wiejskiej w rozwi¹zywaniu aktualnych problemów. Na uznanie zas³uguje fakt zaprezentowania przez miejscow¹ m³odzie szkoln¹ nabytych umiejêtnoœci, miêdzy innymi w onglowaniu i wyrobie papieru czerpanego. Wieœ Sierakowo S³awieñskie stanowi przyk³ad zbudowanej od podstaw przez miejscow¹ ludnoœæ wsi Hobbitów. Aktywizacja ludnoœci wiejskiej, a zw³aszcza m³odzie y, jest wynikiem pracy dr. Wac³awa Idziaka z Politechniki Koszaliñskiej, który od kilku lat jest zaanga owany w tê dzia³alnoœæ. W trakcie pikniku mo na by³o nie tylko zobaczyæ, ale tak e w³asnorêcznie wykonaæ na kole garncarskim gliniane garnki, wazony, s³oiki i inne arcydzie³a. Lokalna wró bitka przepowiada³a przysz³oœæ zainteresowanym uczestnikom, wytyka³a ich wady, chwali³a zalety. We wspólnych zabawach, takich jak narty czteroosobowe, strzelanie z wiatrówki, chodzenie na szczud³ach, próbowali si³ uczestnicy Kongresu. Kiedy ju zapad³ zmrok m³odzie szkolna zaprezentowa³a fantastyczny pokaz onglowania ogniem. W wyjazdowej sesji terenowej wziê³o udzia³ 165 uczestników Kongresu. Czwarty dzieñ Kongresu poœwiêcony by³ w pe³ni zapoznaniu siê z pro- Gospodarstwo agroturystyczne w Kniei ko³o Polanowa Punkt widokowy nad elektrowni¹ szczytowo-pompow¹ w ydowie i jezioro Kwiecko Gospodarstwo rybackie AQUAMAR ko³o Miastka Sierakowo S³awieñskie wejœcie g³ówne do wsi Hobbitów na wspólny piknik 12 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

13 blematyk¹ wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na wyspie Bornholm. Podczas piêciogodzinnej autokarowej wycieczki po wyspie uczestnicy Kongresu mieli mo liwoœæ zapoznaæ siê z zagospodarowaniem obszarów rolniczych, poznaæ aspekty i problemy ludzi yj¹cych na wyspie, jak równie podziwiaæ typow¹ dla wyspy architekturê, ruiny zamku i malowniczy krajobraz. W wyjeÿdzie tym wziê³o udzia³ 124 uczestników Kongresu. Organizacja Kongresu SERiA w murach Politechniki Koszaliñskiej oraz pozytywne oceny uczestników wystawione organizatorom Kongresu przyczyni³y siê do rozpropagowania naszej uczelni wœród innych oœrodków akademickich w kraju i poza jego granicami. Organizatorzy Kongresu mieli niepowtarzaln¹ okazjê uwypuklenia specyficznej problematyki rozwoju wsi i obszarów wiejskich Œrodkowego Pomorza. dr Romuald Kie³czewski Katedra Agrobiznesu I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Po raz pierwszy Naukowe Ko³o Studenckie Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA, w jubileuszowym roku Politechniki Koszaliñskiej, i wejœcia w 10-lecie powstania Wydzia³u Elektroniki, zorganizowa³o I Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ XXI wiek er¹ elektroniki i teleinformatyki. Konferencja odby³a siê w nowej siedzibie Wydzia- ³u Elektroniki, w auli imienia prof. dr hab. in. Andrzeja Guziñskiego za³o yciela Wydzia³u Elektroniki, w dniach paÿdziernika 2003 roku. Patronat nad Konferencj¹ obj¹³ Dziekan Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. dr hab. in. Henryk Budzisz, natomiast kierownictwo nad Komitetem Naukowym i Organizacyjnym sprawowa³ opiekun naukowy Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki OMEGA prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. W Pierwszej Krajowej Konferencji Naukowej Studentów i M³odych Pracowników Nauki wziê³o udzia³ 10 m³odych pracowników nauki (doktorantów i asystentów) oraz 36 studentów wy szych uczelni technicznych z Polski. Poza studentami Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej w obradach wziêli udzia³ przedstawiciele: Politechniki Wroc³awskiej, Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, Politechniki Czêstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, z opiekunem dr in. Waldemarem Radzikowskim, Akademii Morskiej w Gdyni z opiekunem dr in. Krzysztofem Januszewskim. Ku zadowoleniu m³odzie y studenckiej, w konferencji uczestniczyli równie, podnosz¹c jej rangê, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydzia³u Elektroniki, miêdzy innymi prof. nadzw. dr hab. in. EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Wieœ œredniowieczna w Borkowie Maciej Walkowiak, prof. dr hab. Aleksy Patryn, prof. dr hab. in. Mieczys³aw Danilkiewicz, dr in. Wies³aw Madej, dr in. Andrzej Biedrycki, dr in. Stanis³aw Dziura, dr in. Walery Sus³ow oraz dyrektor administracyjny Politechniki Koszaliñskiej dr in. Artur Wezgraj. Uroczystego otwarcia Konferencji dokona³ dziekan Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. dr hab. in. Henryk Budzisz, który serdecznie powita³ uczestników, a szczególnie goœci oraz przedstawi³ krótk¹ informacjê o Wydziale. Wyk³ad inauguracyjny na temat Nosoro ce i Telekomunikacja wyg³osi³ Kierownik Katedry Telekomunikacji prof. nadzw. dr hab. in. Maciej Walkowiak. W ramach wprowadzenia, bardzo ciekaw¹ prelekcjê na temat Outsourcing IT alternatywnym rozwi¹zaniem w porównaniu z tradycyjnymi technikami IT wyg³osi³ przedstawiciel Zak³adów Energetycznych Koszalin S.A. (jeden ze sponsorów konferencji) Pan Hieronim Szwabowski. Obrady otworzy³, przedstawiaj¹c ogólne za³o enia i cele oraz szczegó³owy plan obrad i ca³ej Konferencji Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. Obradom prowadzonym w ramach trzech sesji plenarnych i jednej plakatowej przewodniczyli cz³onkowie zarz¹du Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA Patrycja Zienkiewicz, Magdalena Rajewska, Sebastian Skinder, Bogdan Rutkowski, Andrzej Kowalski. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 13

14 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Uczestnicy w ramach sesji plenarnych mieli mo liwoœæ wys³uchaæ 18 ciekawych, wyg³aszanych na wysokim poziomie referatów oraz zapoznaæ siê z 10 referatami zaprezentowanymi na sesji plakatowej. Tematy wyst¹pieñ oscylowa³y wokó³ nastêpuj¹cych problemów: q Sieci komputerowe i telekomunikacyjne, q Wspó³czesne technologie telekomunikacyjne, q Elektronika, q Zastosowanie systemów hurtowni i baz danych, q Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, q Programowanie sieci teleinformatycznych, q Informatyka zarz¹dcza. Wyst¹pienia i prezentacje ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie: prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski, dr in. Stanis³aw Dziura, dr in. Andrzej Biedrycki, mgr in. Magdalena Rajewska, Sebastian Skinder, która postanowi³a przyznaæ nagrody wg nastêpuj¹cych stopni: q nagrodê I stopnia otrzyma³ Mateusz Woœko z Politechniki Wroc³awskiej za wyst¹pienie pt. Zastosowanie azotków III grupy we wspó³czesnej elektronice, q nagrodê II stopnia otrzymali ex aequo Tomasz Odolczyk z Wojskowej Akademii Technicznej za wyst¹pienie pt. Generator opóÿnieñ czasowych z rozdzielczoœci¹ dziesiêciopikosekundow¹ sterowany z wykorzystaniem œrodowiska Labview oraz Roland Wache z Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach za zaprezentowanie referatu pt. Zadajnik napiêcia problem uzyskania du ego wspó³czynnika CMRR, q nagrodê III stopnia otrzymali Krystian Górski i Adam Baran z Akademii Morskiej w Gdyni za wyst¹pienie pt. Satelitarny APRS. Ponadto wszystkim uczestnikom konferencji w podziêkowaniu za aktywny udzia³ wrêczono dyplomy pami¹tkowe. W ramach Konferencji uczestnicy zwiedzili bazê naukowo-dydaktyczn¹ Wydzia³u Elektroniki, zwiedzili Koszalin oraz odbyli wycieczkê do Ko³obrzegu, której atrakcj¹ by³ miêdzy innymi rejs w morze, co by³o niesamowitym prze yciem dla wiêkszoœci m³odych ludzi poznali smak fal Ba³tyku. Konferencja m³odzie owa to równie nawi¹zanie nowych znajomoœci, wymiana doœwiadczeñ i aspiracja do dalszej wspó³pracy naukowej i kole eñskiej. Uwa am, e I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki spe³ni³a swoje cele, a kadra wys³uchuj¹ca referatów stwierdzi³a, e by³y to naprawdê dobre prezentacje dorobku naukowego m³odzie y, która stawia pierwsze kroki na drodze naukowo-badawczej. Oceniaj¹c konferencjê nale y równie stwierdziæ, e w m³odzie nale y inwestowaæ, ona przecie zast¹pi nas na drodze budowy spo³eczeñstwa informacyjnego tych, którzy bêd¹ twórcami budowy nowoczesnych technologii i rozwoju gospodarczego RP, a mo e nie tylko. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do sukcesu konferencji, a szczególnie JM Rektorowi Politechniki Koszaliñskiej prof. dr. hab. in. Krzysztofowi Wawrynowi i Dziekanowi Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. Uczestnicy konferencji Rejs w morze dr. hab. in. Henrykowi Budziszowi za patronat i pomoc w przygotowaniu konferencji oraz opiekunom doktorantów i studentów za przygotowanie podopiecznych i sprawdzanie ich referatów. Dziêkujemy równie sponsorom konferencji: Zak³adom Energetycznym Koszalin S.A., Galerii EMKA, Ksiêgarni Naukowej, Browarom Brok S.A., Hotelowi Arka, Barowi Studenckiemu Rogaliczek. Jako opiekun Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA szczególne s³owa podziêkowania kierujê bezpoœrednim organizatorom za ich nieprzespane noce 14 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

15 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA spêdzone nad przygotowaniem materia³ów konferencyjnych, zabezpieczeniu logistycznym itd, a szczególnie przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA, asystentce sta ystce Katedry Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki Patrycji Zienkiewicz, zastêpcy przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA Sebastianowi Skinderowi, skarbnikowi NKS WE OMEGA Bogdanowi Rutkowskiemu oraz sekretarzowi NKS WE OMEGA Andrzejowi Kowalskiemu. Naukowe Ko³o Studentów Przedstawiaj¹c informacje o konferencji, chcia³bym równie zaprezentowaæ Naukowe Ko³o Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej NKS WE OMEGA i jego osi¹gniêcia w pracy. Naukowe Ko³o OMEGA powsta³o w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Dziekana prof. dr hab. in. Andrzeja Guziñskiego, a jego opiekunem od pocz¹tku jest prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. Ko³o dzia³a na podstawie statutu, z którego wynika, e zasadniczym celem dzia³alnoœci NKS WE OMEGA jest przygotowywanie i wdra- anie cz³onków ko³a do aktywnego udzia³u w procesie dydaktycznym i naukowo-badawczym Wydzia³u Elektroniki, a tym samym rozwijanie indywidualnych zainteresowañ i predyspozycji do pracy dydaktyczno-naukowej. W swoich szeregach skupia œrednio 20 studentów rocznie. Aktualnia Przewodnicz¹ca NKS WE OMEGA Patrycja Zienkiewicz jest Mam nadziejê, e mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej, konferencje bêd¹ kontynuowane i bêd¹ przyczyniaæ siê do rozwoju m³odych kadr naukowo-dydaktycznych w uczelniach technicznych. Ju dziœ zapraszamy na II Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ Studentów i M³odych Pracowników Nauki przedstawicieli ze wszystkich Wydzia³ów Naszej Uczelni, która odbêdzie siê w jubileusz 10-lecia Wydzia³u Elektroniki. studentk¹ V roku i asystentk¹ sta ystk¹ Katedry Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki. W sk³adzie zarz¹du ponadto dzia³aj¹ zastêpca przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA Sebastian Skinder, skarbnik NKS WE OMEGA Bogdan Rutkowski oraz sekretarz NKS WE OMEGA Andrzej Kowalski. Ko³o niezale nie od dzia³alnoœci wewnêtrznej, aktywnie reprezentuje dobre imiê Wydzia³u i Politechniki na zewn¹trz. Cz³onkowie NKS WE OMEGA bior¹ corocznie udzia³ w konferencjach naukowych krajowych i miêdzynarodowych organizowanych miêdzy innymi przez Politechnikê Œwiêtokrzysk¹, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹, Politechnikê Koszaliñsk¹ i inne. O osi¹gniêciach na tych konferencjach, praktycznie corocznie, œwiadcz¹ nagrody i wyró nienia otrzymane w konkursach na najlepszy referat. Podczas XXVI Krajowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Naukowych zorganizowanej przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ listopada 2002 pierwsze miejsce zaj¹³ student (wówczas) IV roku Sebastian Skinder, który wyg³osi³ nastêpuj¹cy referat: Najnowsze trendy wspó³czesnej telekomunikacji. Koncepcja sieci telekomunikacyjnej nastêpnej generacji. Natomiast wyró nienia zdobyli Pani mgr in. Magdalena Rajewska, temat jej wyst¹pienia brzmia³: Model uk³adu FPGA zbudowanego w oparciu o bramki pr¹dowe oraz jego wykorzystanie do konstruowania podstawowych uk³adów cyfrowych, oraz mgr in. Adam S³owik i mgr in. Ireneusz P³ocha, którzy przedstawili nastêpuj¹cy referat: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do projektowania filtrów cyfrowych FIR. W bie ¹cym roku podczas V Miêdzynarodowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Naukowych zorganizowanej przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ listopad 2003 roku, przedstawiciele Politechniki Koszaliñskiej tak e godnie reprezentowali nasz¹ uczelniê. Student studiów doktoranckich Adam S³owik zaj¹³ II miejsce referuj¹c temat pt. Porównanie standardowych metod projektowania filtrów cyfrowych IRR z metod¹ opart¹ o algorytm ewolucyjny. Natomiast studenci V roku Patrycja Zienkiewicz i Sebastian Skinder zajêli III miejsce, temat wyg³aszanego referatu brzmia³: Charakterystyka wybranych jêzyków stosowanych w projektowaniu systemów telekomunikacyjnych. Podczas konferencji zosta³ doceniony i wyró niony przez Pana Prezydenta PO AFCEA referat pt. Systemy rozproszone analiza mo liwoœci zastosowañ w sterowaniu obiektami wojskowymi, wyg³oszony przez studentkê III roku Iwonê uczak. NKS WE stanowi bardzo prê nie rozwijaj¹c¹ siê organizacjê studenck¹. W okresie istnienia ko³a (oko³o 3 lat) jego cz³onkowie odnieœli szereg sukcesów na konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Wielkim osi¹gniêciem cz³onków NKS WE OMEGA jest zorganizowanie I Krajowej Konferencji Naukowej Studentów i M³odych Pracowników Nauki. Konferencja cieszy³a siê wielkim uznaniem zarówno ze strony studentów, jak i kadry pracowniczej Politechniki Koszaliñskiej. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego i opiekun NKS WE OMEGA prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 15

16 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Roœliny energetyczne 12 grudnia 2003 r. odby³a siê w Jeleniej Górze pod egid¹ Studenckiego Ko³a Naukowego Europejskiej Integracji Agrobiznesu sesja terenowa Konferencji pt. Uprawy wierzby Salix Viminalis i mo liwoœci jej wykorzystania jako alternatywnego Ÿród³a energii. Sesja sk³ada³a siê z dwóch czêœci. Pierwsz¹ czêœæ stanowi³ dwugodzinny wyk³ad o tematyce zwi¹zanej ze sposobami upraw roœlin energetycznych, mo liwoœci zbytu i ich przysz³ego wykorzystania na skalê masow¹ w sektorze energetycznym. Wyk³ad by³ prowadzony przez dr. in. Jana Wies³awa Dubasa, z wykszta³cenia zootechnika, w³aœciciela 60-hektarowej plantacji wierzby Salix Viminalis, obecnie cz³onka zarz¹du Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM. Czêœci¹ drug¹ sesji by³ objazd terenowy po gospodarstwie rolnym pana dr. Dubasa. W trakcie wizytacji terenowej uczestnicy zostali zapoznani z metod¹ sadzenia i zbiorów oraz z ró - norodnoœci¹ odmian wierzby energetycznej. Prezentowana plantacja roœlin energetycznych nale y do wzorcowych tego typu obiektów w kraju i od pocz¹tku jest tworzona pod naukowym okiem w³aœciciela. Dr in. Jan Wies³aw Dubas od 1995 r. nale y do czo³ówki europejskich plantatorów wierzby energetycznej z rodziny Salix Viminalis. Zagadnienie uprawy roœlin energetycznych jest stosunkowo m³ode, a jej pocz¹tki siêgaj¹ po³owy lat 90. Pojawienie siê wiêkszego zainteresowania t¹ tematyk¹ wi¹ e siê z ratyfikowaniem przez kraje UE podpisanego w 1997 roku Protoko³u z Kioto. Protokó³ ten zobowi¹zuje Uniê Europejsk¹ do zredukowania emisji szkodliwych gazów o 8% (bior¹c za punkt wyjœcia poziom emisji z 1990 roku) w latach G³ównie chodzi o gazy cieplarniane powstaj¹ce przede wszystkim w wyniku spalania surowców energetycznych i rozk³adu materii organicznej. Spowoduje to zmniejszenie zu ycia kopalnych surowców energetycznych i zast¹pienie ich odnawialnymi Ÿród³ami energii. Polska w powy szym protokole zobowi¹za³a siê do 6-procentowej redukcji emisji gazów. Pomimo braku odpowiednich uwarunkowañ prawnych w kwestii biopaliw Polskie Prawo Energetyczne wymusza na zak³adach energetycznych obowi¹zek w roku bie ¹cym w ca³oœci produkcji 2,5-procentowego udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych. Odsetek ten do roku 2010 ma wzrosn¹æ do 7,5%. WskaŸniki te w Europie Zachodniej s¹ jeszcze wy sze. W przysz³oœci Protokó³ z Kioto przekszta³ci siê w prawo miêdzynarodowe obowi¹zuj¹ce w krajach, które go ratyfikowa³y. W chwili obecnej ratyfikacja ta jest postrzegana jako miara zaanga owania poszczególnych krajów w realizacjê polityki zrównowa onego rozwoju i ochrony œrodowiska globalnego. Wzrost procentowego udzia³u upraw roœlin energetycznych w ca³oœci produkcji rolniczej i jej znaczenia w polskim sektorze energetycznym w przysz³ej polskiej gospodarce mo e stanowiæ du ¹ szansê rozwoju dla naszego województwa. Jego charakterystyczn¹ bowiem cech¹ s¹ wielkie powierzchnie area³ów rolnych po by³ych gospodarstwach PGR-owskich. Zysk pochodz¹cy z takich upraw jest wy szy od przeciêtnego zysku uzyskiwanego w drodze tradycyjnej produkcji ywnoœci i pasz. Maksymalna wartoœæ opa³owa, jak¹ mo na uzyskaæ ze spalania biomasy, wed³ug opracowañ naukowych jest na poziomie Dr in. Jan Wies³aw Dubas na swojej plantacji wierzby energetycznej 19 GJ/tonê i jest ona zale na od stopnia wilgotnoœci. Dla porównania wartoœæ ta dla wêgla kamiennego wynosi 25 GJ/ tonê, gazu 34 GJ/m 3, a oleju opa³owego 42 GJ/tonê. Rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii, w szczególnoœci biopaliw ciek³ych i sta³ych, w znacz¹cym stopniu przyczyniæ siê mo e do wzrostu gospodarczego w sektorze rolnym. Stanowiæ bêdzie równie jedno z podstawowych rozwi¹zañ problemu nadprodukcji ywnoœci i zwi¹zanymi z tym k³opotami rynkowymi rolników. W zwi¹zku z na³o onymi przez UE na Polskê kwotami na produkcjê ywnoœci uprawy niekonsumpcyjne, których powy sze kwoty nie bêd¹ dotyczy³y, stanowiæ bêd¹ bardziej racjonalne wykorzystanie potencja³ów rolnych naszego kraju. Wa nym równie aspektem upraw roœlin energetycznych jest ich mo liwoœæ zagospodarowania na terenach ska onych jonami metali ciê kich. Przyczyniæ siê to mo e do systematycznego zmniejszania poziomu zanieczyszczenia i ograniczenia kontaktu cz³owieka ze ska on¹ ywnoœci¹ pochodz¹c¹ z terenów nale ¹cych do okrêgów przemys³owych. Rolnictwo jako jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin gospodarki w Polsce wymaga wielu przemian strukturalnych, a tak e wsparcia ze strony naukowej. Nie bez znaczenia w tej kwestii jest tu tak e potrzeba wiêkszego zainteresowania t¹ tematyk¹ m³odszego pokolenia. W szczególnoœci dotyczy to m³odzie y akademickiej tworz¹cej w przysz³oœci now¹ polsk¹ rzeczywistoœæ po zjednoczeniu z UE. Nauka ma w tej dziedzinie gospodarki spore pole do popisu, chocia by w kwestii poszukiwañ nowych, doskonalszych form wykorzystania roœlin energetycznych i ich produktów. To w³aœnie one po w³¹czeniu Polski w struktury unijne stanowiæ bêd¹ jeden z kilku dostêpnych rodzajów energii pochodz¹cych ze Ÿróde³ odnawialnych, obok energii wiatrowej, s³onecznej i innych, dot¹d nie poznanych. Studenckie Ko³o Naukowe Europejskiej Integracji Agrobiznesu powsta³o wiosn¹ 2003 r., a jego patronem naukowym jest prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz. G³ównym celem Ko³a jest popularyzacja wœród m³odzie y akademickiej tematyki rolniczej i jej przemian w dobie wejœcia Polski do struktur UE. Cel ten Ko³o pragnie osi¹gn¹æ poprzez organizacjê spotkañ, seminariów oraz konferencji naukowych i ich sesji terenowych o tematyce rolniczej. Maciej Bukowiecki 16 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

17 Warsztaty z Fotoakustyki i Fototermiki odbywaj¹ siê w Niemczech co dwa lata. Tradycyjnym miejscem spotkañ jest zamek Ebernburg, w po³owie drogi miêdzy Koloni¹ a Frankfurtem nad Menem, po³o ony malowniczo na wysokiej górze, z której rozpoœciera siê widok na okoliczne winnice s³ynne EUROPA POLSKA POLITECHNIKA 8. Warsztaty z Fotoakustyki i Fototermiki Ebernburg, Niemcy, 8 10 paÿdziernik 2003 w ca³ej okolicy. Czas warsztatów zbiega siê z koñcem winobrania w tym rejonie, co równie wi¹ e siê z tradycj¹ warsztatów. Tegoroczne Warsztaty, które w zasadzie maj¹ charakter ogólnoniemiecki, mia³y charakter miêdzynarodowy. Udzia³ w nich wziêli naukowcy z Niemiec, Izraela, Kanady i Polski. Udzia³ w warsztatach zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ tak znani naukowcy, jak: Joachim Bauman i Rainer Tilgner, Josef Pelzl ze swoim zespo³em z Uniwersytetu Ruhr Heinz Walther, Shmel Malkin, Claus Buschmann, Peter Korpiun czy te goœæ zza oceanu z Uniwersytetu Toronto Andreas Mandelis. Z Polski w Warsztatach udzia³ wziê³o 6 osób reprezentuj¹cych cztery oœrodki badañ fotoakustycznych: w Toruniu, Gdañsku, Gliwicach i w Koszalinie. Z Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach udzia³ wziêli dr hab. in. Jerzy Bodzenta i dr in. Roman Bukowski, z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu dr Jacek Zakrzewski, z Uniwersytetu Gdañskiego dr Janusz Szurkowski oraz z Politechniki Koszaliñskiej dr Miros³aw Maliñski i dr in. Leszek Bychto. Udzia³ uczestników z Koszalina i Torunia by³ w tym roku pokrywany przez stronê niemieck¹ ze œrodków DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej). Pierwszego dnia warsztatów sesja plakatowa zakoñczy³a siê póÿnym wieczorem, a po sesji wszyscy uczestnicy zeszli z zamku do miasteczka do pobliskiej winiarni, gdzie przy szklankach m³odego wina z tegorocznych zbiorów spêdzili na dyskusjach czas do pó³nocy. Nastêpny dzieñ w przerwie obrad wzbogacony zosta³ o wycieczkê piesz¹ po okolicznych górach i miejscach widokowych z panoram¹ na miasteczko Ebernburg i z przepraw¹ promem przez rzekê. Uczestnicy warsztatów z Polski od lewej: Jerzy Bodzenta, Leszek Bychto, Jacek Zakrzewski, Roman Bukowski i Miroslaw Maliñski. Referaty prezentowane w trakcie warsztatów obejmowa³y bardzo szeroki zakres tematyczny, od zastosowañ fototermiki w badaniach dzie³ sztuki, przez zastosowania fotoakustyki do badañ procesów fotosyntezy, do metod detekcji wad materia³owych metodami termograficznymi ze wzbudzeniem falami ultradÿwiêkowymi, oraz do zautomatyzowanych termograficznych metod kontroli ³opat turbin gazowych w elektrowniach. Pomiary spektroskopowe piezoelektryczne materia³ów pó³przewodnikowych przeplata³y siê z pomiarami termograficznymi w podczerwieni stopów z pamiêci¹ kszta³tu (shape memory alloys). Kameralny charakter warsztatów spowodowany ma³¹ liczb¹ uczestników (24 osoby) spowodowa³ bliskie kontakty osobiste i by³ okazj¹ do bezpoœredniej wymiany pogl¹dów. Sympatyczny nastrój udzieli³ siê wszystkim uczestnikom warsztatów. Szkoda tylko, e nastêpne warsztaty tej serii odbêd¹ siê dopiero w paÿdzierniku 2005 roku. dr Miros³aw Maliñski Katedra Podstaw Elektroniki Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 17

18 NAUKA Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Oferta dla nauki na rok 2004 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP), niezale na, pozarz¹dowa instytucja typu non-profit, uznawana za najwa niejsze z pozabud etowych Ÿróde³ finansowania nauki w Polsce, tak e w tym roku oferuje œrodowisku naukowemu kilkanaœcie rozmaitych form (programów) wsparcia, w tym m.in. 10 rodzajów stypendiów, subwencje na modernizacjê warsztatów naukowych, pomoc interwencyjn¹ w przypadkach awarii aparatury badawczej czy innych zdarzeñ losowych, ponadto finansuje 3 programy wydawnicze. To ju trzynasty rok jej dzia³alnoœci dla dobra nauki. Przypomnijmy, e FNP nie korzysta ze wsparcia bud etu pañstwa, a œrodki na dzia³alnoœæ statutow¹ oraz na zabezpieczenie wartoœci swojego funduszu uzyskuje z dzia³alnoœci na rynku finansowym, tzn. z aktywnego lokowania w takie instrumenty finansowe, jak np. bony skarbowe, obligacje i akcje. Ze œrodków wypracowanych w ten sposób Fundacja przeznaczy³a na wspieranie nauki w 2004 r. kwotê 24,5 mln z³otych. Wszystkie informacje o zasadach konkursów, formularze wniosków oraz dane kontaktowe dostêpne s¹ na stronie internetowej FNP: NAGRODY I STYPENDIA Nagroda FNP Przyznawana wybitnym polskim uczonym indywidualna nagroda za osi¹gniêcia i odkrycia z ostatnich 4 lat w czterech dziedzinach: nauk humanistycznych i spo³ecznych, nauk œcis³ych, nauk przyrodniczych i medycznych oraz nauk technicznych. Kandydaci do nagród mog¹ byæ zg³aszani przez wybitnych uczonych zaproszonych przez Fundacjê, przez dotychczasowych laureatów Nagrody FNP, przez stowarzyszenia naukowe o zasiêgu krajowym, mog¹ ich te zg³aszaæ we w³asnym imieniu grupy dziesiêciu pracowników naukowych, nie pochodz¹cych z jednej rady naukowej. Termin zg³aszania kandydatur: do 31 marca. Subsydia Profesorskie Trzyletnie subsydia dla wybitnych uczonych umo liwiaj¹ce intensyfikowanie ju prowadzonych prac lub podejmowanie nowych kierunków badañ (konkurs zamkniêty).w roku 2004 konkurs obejmie dziedzinê nauk przyrodniczych i medycznych. Przewiduje siê przyznanie do 15 subsydiów o wysokoœci 240 tys. z³ (80 tys. z³ rocznie). STYPENDIA KRAJOWE Program NESTOR Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów emerytowanych, lecz nadal aktywnych zawodowo uczonych do wybranych krajowych placówek badawczych w innym mieœcie. Z wnioskiem o przyznanie stypendium uczonemu powinna wyst¹piæ jednostka zapraszaj¹ca, po uprzednim uzgodnieniu z osob¹ zainteresowan¹ celu, terminu i okresu trwania stypendium. Wysokoœæ stypendium wynosi 5000 z³ miesiêcznie. Strona goszcz¹ca zobowi¹zana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania osoby zapraszanej. Wnioski mo na sk³adaæ w 2 terminach: do 31 marca i do 15 listopada. Stypendia krajowe dla m³odych naukowców Roczne stypendium dla najzdolniejszych m³odych naukowców (do 30 lat, lub do 32 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) z dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami. Stypendium mo na przed³u yæ na drugi rok, na podstawie oceny rezultatów osi¹gniêtych w I roku. Corocznie Fundacja przyznaje ok. stu stypendiów; w 2002 r. wysokoœæ rocznego stypendium wynios³a 20 tys. z³. Termin sk³adania wniosków o stypendia na rok 2005: do 31 paÿdziernika Mog¹ siê o nie ubiegaæ tak e osoby urodzone w 1974 r. Krajowe stypendia wyjazdowe Finansowanie kilkumiesiêcznych wyjazdów badawczych m³odych naukowców z tytu³em doktora (do 35 lat lub do 37 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na sta e do wiod¹cych oœrodków naukowych w Polsce. Wysokoœæ stypendium, przyznawanego na okres od 1 3 miesiêcy, wynosi od z³ miesiêcznie. Na wniosek instytucji goszcz¹cej stypendium mo e zostaæ przed³u one, nie wiêcej ni o 3 miesi¹ce. Termin sk³adania wniosków: do 15 kwietnia. STYPENDIA ZAGRANICZNE Stypendia dla m³odych doktorów Stypendia dla m³odych polskich uczonych (do 35 lat lub do 37 dla tych, którzy byli na urlopach wychowawczych) na odbycie podoktorskich sta y (od 6 do 12 miesiêcy) w najlepszych oœrodkach naukowych za granic¹. Wysokoœæ stypendiów odpowiada stypendiom typu postdoc na Zachodzie i wynosi œrednio euro miesiêcznie. Fundacja bêdzie tak e wyp³acaæ dodatek rodzinny w wysokoœci 500 euro miesiêcznie stypendystom pozostaj¹cym w zwi¹zku ma³ eñskim. Na mocy porozumienia zawartego z Polsko-Amerykañsk¹ Komisj¹ Maria Sk³odowska-Curie Joint Fund II jedno ze stypendiów finansowane bêdzie od 2004 roku ze œrodków pozosta- ³ych po likwidacji tego funduszu. Stypendium to, nosz¹ce imiê Marii Sk³odowskiej-Curie, przeznaczone jest dla kandydata z dziedziny nauk œcis³ych, przyrodniczych lub technicznych na odbycie sta u w wyró niaj¹cym siê oœrodku naukowym w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju stypendyœci mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie grantu wspomagaj¹cego w wysokoœci do 40 tys. z³. Termin sk³adania wniosków: do 15 marca. Stypendia na kwerendy za granic¹ Finansowanie wyjazdów uczonych ze stopniem doktora na zagraniczne kwerendy biblioteczne i archiwalne, s³u ¹ce realizacji oryginalnych prac badawczych. Wysokoœæ stypendium zale y od miejsca jego realizacji i wynosi œrednio 2100 euro* miesiêcznie. Termin sk³adania wniosków: do 15 wrzeœnia. Polskie Stypendium Badawcze w Szkole Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyñskiego Roczny sta podoktorski dla polskiego uczonego, zainteresowanego prowadzeniem badañ w SSEES w Londynie w zakresie studiów nad problematyk¹ polsk¹ (Polish Studies). Wysokoœæ stypendium, wspó³finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii i Fundacjê M. Grabowskiego, jest nie ni sza ni 1475 GBP miesiêcznie. Stypendysta otrzymuje ponadto œrodki na koszty podró y do Londynu oraz na zakup publikacji naukowych. Szczegó³owy zakres tematyki badawczej na stronie Wnioski przyjmowane s¹ do 15 kwietnia br. Nale y je sk³adaæ równoczeœnie w FNP i SSEES. Stypendia konferencyjne Dofinansowanie kosztów udzia³u polskich naukowców (w wieku do 40 lat) w zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach naukowych. Wnioski nale y sk³adaæ w Towarzystwie Naukowym Warszawskim (zajmuj¹cym siê procedur¹ konkursow¹) w terminach: do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 paÿdziernika. 18 Pismo Politechniki Koszaliñskiej Nr 1/2004

19 NAUKA WSPIERANIE ROZWOJU WARSZTATÓW NAUKOWYCH Program MILAB (modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni) W jego ramach mo na uzyskaæ subwencje na koñcowe etapy inwestycji budowlanych, na modernizacjê i remonty budynków i pomieszczeñ laboratoryjnych, na przeprowadzki oraz wyposa- enie techniczne i meblowe zmodernizowanych pomieszczeñ. Konkurs przebiega w 2 etapach. Termin przyjmowania wniosków wstêpnych up³ywa 31 stycznia. Jednostki zakwalifikowane do 2. etapu s¹ zobowi¹zane do uzupe³nienia wniosków. Program TECHNE (rozwój nowych technologii, produktów i us³ug) Wspieranie przedkomercyjnych prac nad zastosowaniem nowych technologii, produktów i us³ug, w tym m.in. prac technicznych i zakupów podzespo³ów, uruchamiania prototypów, testów pó³technicznych, uzyskiwania atestów i zezwoleñ. Termin sk³adania wniosków: do 15 lutego. Program BIOS (ochrona zbiorów przyrodniczych) Adresowany jest do polskich placówek naukowych, posiadaj¹cych cenne kolekcje i zbiory paleontologiczne, botaniczne i zoologiczne. W ramach programu mo na staraæ siê m.in. o œrodki na ochronê zbiorów przed ich biologiczn¹ i mechaniczn¹ degradacj¹, na zabezpieczenie przeciwko kradzie om, a tak e na poprawê warunków ich udostêpniania i ekspozycji. Preferowane bêd¹ wnioski sk³adane przez konsorcja jednostek posiadaj¹cych zbiory przyrodnicze o ogólnopolskim znaczeniu. Wnioski nale y sk³adaæ do 1 marca. Program SUBIN Zadaniem programu SUBIN jest elastyczne i szybkie reagowanie, w miarê mo liwoœci finansowych Fundacji, na ró norodne potrzeby nauki w nietypowych lub nag³ych przypadkach. W ramach tego programu placówki i zespo³y naukowe uzyskaæ mog¹ pomoc o charakterze interwencyjnym na wsparcie inicjatyw lub inwestycji o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce i jej miêdzynarodowego presti u, które nie mog¹ uzyskaæ finansowania z innych Ÿróde³ i nie s¹ objête pozosta³ymi programami Fundacji. Wnioski przyjmowane s¹ bez ograniczeñ terminu. PROGRAMY WYDAWNICZE I KONFERENCJE Program MONOGRAFIE Sta³y konkurs Fundacji dla autorów polskich na oryginalne, nie publikowane wczeœniej monografie z dziedziny nauk humanistycznych i spo³ecznych. Fundacja pokrywa koszty wydania najlepszych dzie³ w serii Monografie FNP, a ich autorom zapewnia honorarium, które w 2003 r. wynosi³o 950 z³ za arkusz wydawniczy. Obecnie programem objêto równie prace autorów zagranicznych, ale tylko takie, które dotycz¹ tematyki polskiej i napisane zosta³y w jêzyku polskim. Prace, wraz z wype³nionym formularzem wniosku, mo na sk³adaæ w Fundacji w dowolnym terminie. Program TRANSLACJE Celem programu jest pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego polskiej humanistyki poza granicami kraju. Autorzy polskich dzie³ z dziedziny nauk humanistycznych i spo³ecznych mog¹ w ramach programu staraæ siê o dofinansowanie przek³adu swoich prac na wybrany jêzyk kongresowy, pod warunkiem, e publikacj¹ i dystrybucj¹ dzie³a zainteresowane jest renomowane wydawnictwo zagraniczne. Subwencje przyznawane bêd¹ wy³¹cznie na koszty t³umaczenia i nie mog¹ byæ wykorzystane do pokrycia kosztów innych prac wydawniczych. Wnioski mo - na sk³adaæ w Fundacji w dowolnym terminie. Program WYDAWNICTWA Finansowanie kosztów wydania kilku wieloletnich dzie³ seryjnych dokumentuj¹cych naukowo dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne Polski, tj.: kolejnych zeszytów Polskiego S³ownika Biograficznego, S³ownika polszczyzny XVI w. i Katalogu zabytków sztuki w Polsce, a od 2000 r. tak e serii pt. Materia³y do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (jest to konkurs zamkniêty). Konferencje z cyklu Fundacji dyskusje o nauce W 2004 r. zorganizowana zostanie kolejna, dziewi¹ta ju konferencja z cyklu poœwiêconego istotnym problemom nurtuj¹cym œrodowisko naukowe. Jej organizacjê Fundacja powierzy³a œrodowisku poznañskiemu. Materia³y z konferencji opublikowane zostan¹ w serii wydawniczej pod tym samym tytu³em. PROGRAMY WSPÓ PRACY MIÊDZYNARODOWEJ Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta Stypendium dla wybitnych niemieckich uczonych na prowadzenie badañ w Polsce. Stypendia przyznawane s¹ na okres od 4-12 miesiêcy, na pobyt od w jednym lub w uzasadnionych przypadkach w wiêkszej liczbie oœrodków naukowych. Wysokoœæ stypendium w 2004 r. wyniesie 3 tys. euro miesiêcznie. Pobyt w Polsce mo e byæ realizowany w kilku turach w ci¹gu kolejnych trzech lat od daty przyznania stypendium. Kandydatów zg³aszaæ mog¹ tylko uczeni polscy, w terminie do 30 wrzeœnia. Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce Przeznaczone s¹ dla naukowców z zagranicy, g³ównie z krajów Europy Œrodkowowschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badañ w Polsce. Wnioski nale y sk³adaæ wy³¹cznie w Kasie im. Mianowskiego, która prowadzi konkurs, w terminie do 31 paÿdziernika. Eksploratorium Integracji Europejskiej W ramach programu, którego realizacjê Fundacja powierzy- ³a Centrum Badañ Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania PAN, prowadzone s¹ prace studialne nad procesem integracji europejskiej sektora nauki, postêpu technologicznego i innowacji. Ponadto program obejmuje opracowywanie oraz archiwizacjê materia³ów dotycz¹cych tej problematyki. Informacja w sprawie wyboru i dofinansowania Centrów Doskona³oœci 1. Centrum Doskona³oœci jest jednostk¹ naukow¹ lub jej czêœci¹ wyodrêbnion¹ organizacyjnie, prowadz¹c¹ w sposób ci¹g³y badania naukowe we wspó³pracy miêdzynarodowej, w szczególnoœci w ramach programów Unii Europejskiej, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za priorytetowe dla gospodarki w za³o eniach polityki naukowej pañstwa. Dotyczy to w szczególnoœci nastêpuj¹cych obszarów: zdrowie i ycie, energia, ekologia, nowe materia³y, technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Centrum Doskona³oœci jest wiod¹c¹ jednostk¹ krajow¹ w zakresie prowadzonych przez nie prac. 2. Dzia³alnoœæ CD obejmuje przede wszystkim: a. badania naukowe i prace rozwojowe o charakterze specjalistycznym, interdyscyplinarne b¹dÿ multidyscyplinarne, charakteryzuj¹ce siê wysokim poziomem jakoœciowym, przeznaczone do wdro eñ; Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 19

20 NAUKA b. realizacjê miêdzynarodowych projektów i programów badawczych; c. prowadzenie aktywnoœci edukacyjnej i szkoleniowej oraz publikacyjnej. CD powinno wspó³pracowaæ z w³aœciw¹ merytorycznie krajow¹ lub europejsk¹ sieci¹ naukow¹, albo dzia³aæ na rzecz utworzenia takiej sieci. 3. Na podstawie art.14 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badañ Naukowych Minister Nauki postanowi³ wyodrêbniæ dla CD niezbêdne, dodatkowe œrodki, które bêd¹ przyznane odpowiednim jednostkom naukowym w ramach dotacji na ich dzia³alnoœæ statutow¹. 4. Wysokoœæ dofinansowania wyniesie z³ dla jednego Centrum Doskona³oœci. Przyznanie tych œrodków bêdzie równoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej czêœci statusu Centrum Doskona³oœci. O dofinansowanie mog¹ siê ubiegaæ zarówno ju istniej¹ce Centra Doskona³oœci, jak i inne jednostki lub ich wyodrêbnione czêœci. 5. W przypadku, gdy CD obejmuje kilka jednostek naukowych, œrodki bêd¹ przekazywane jednej, wskazanej przez pozosta³e, jednostce. 6. CD powinny pozyskiwaæ œrodki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Programów Ramowych UE, innych programów i Ÿróde³ finansowania, krajowych i zagranicznych. 7. Œrodki przyznane przez MNiI, o których mowa w punkcie 4 niniejszej Informacji przeznaczone s¹ na: a. koszty obs³ugi biurowej, w tym informacyjnej CD, b. koszty wymiany osobowej, konferencji, publikacji i promocji zwi¹zanych z dzia³aniem CD. 8. Dofinansowanie mo e byæ przyznane na podstawie uzupe³nienia przez jednostkê aplikuj¹c¹ dzia³u C z³o onego wczeœniej wniosku o przyznanie dotacji na dzia³alnoœæ statutow¹ na rok Uwaga: prosimy nie wype³niaæ po raz drugi formularza o przyznanie dotacji statutowej, lecz przed³o yæ pakiet materia³ów wg ni ej wymienionych punktów, który bêdzie uznany za uzupe³nienie w/w wniosku o dotacjê statutow¹. A zatem, uzupe³nienie powinno zawieraæ: a. udokumentowane informacje o pracuj¹cych w CD wysoko wykwalifikowanych naukowcach, b. co najmniej 4-letni program badawczy, zgodny z dziedzinami priorytetowymi dla polskiej gospodarki w za³o eniach polityki naukowej pañstwa (patrz definicja CD na wstêpie niniejszej Informacji), c. udokumentowan¹ informacjê o miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej jednostki (udzia³ w programach miêdzynarodowych, wspó³praca bilateralna, inny rodzaj wspó³pracy), d. wykaz wa niejszych publikacji naukowych, od roku 2000, naukowców bior¹cych udzia³ w pracach CD, e. wykaz patentów zg³oszonych i przyznanych, w kraju i za granic¹, f. informacje o liczbie wyje d aj¹cych na kontrakty lub sta e zagraniczne polskich naukowcach lub stypendystach od 2000 roku, g. informacje o liczbie wizytuj¹cych naukowców zagranicznych od 2000 r., h. informacje o liczbie i wartoœci kontraktów na wykonanie zadañ badawczych od 2000 r., i. informacje o nagrodach i wyró nieniach naukowych od 2000 r., j. informacje o liczbie wypromowanych doktorów od 2000 r., k. informacje o strukturze organizacyjnej CD, l. informacje o Ÿród³ach i stabilnoœci finansowania prac. Uwaga: informacje zawarte w uzupe³nieniu powinny dotyczyæ wyodrêbnionych jednostek (lub zespo³ów) tworz¹cych CD. 9. Objêtoœæ sk³adanego pakietu materia³u, w ramach wszystkich w/w punktów nie powinna przekroczyæ 40 stron. 10. Prosimy u³o yæ materia³ w kolejnoœci ww. punktów oraz zamieœciæ na pocz¹tku ka dego punktu stosowny tytu³ np.: Udokumentowane informacje o pracuj¹cych w CD wysoko wykwalifikowanych naukowcach, po tytule powinny byæ zamieszczone odpowiednie informacje, po czym kolejny tytu³ i nastêpne informacje itd. 11. Przygotowany materia³, uznany za wniosek, powinien byæ ujêty w zwarty zeszyt i dostarczony w 2 egzemplarzach. 12. Wniosek o dofinansowanie Centrum Doskona³oœci prosimy sk³adaæ do dnia 15 kwietnia 2004 r. w sekretariacie Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa, ul. Wspólna 1/3, III piêtro, pokój 380, b¹dÿ przes³aæ poczt¹. Telefon do sekretariatu Departamentu Funduszy Strukturalnych: (22) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Studium podyplomowe Zrównowa ony Rozwój i Integracja Europejska Organizator studium podyplomowego Szko³a Ochrony i In ynierii Œrodowiska im. Walerego Goetla w Akademii Górniczo-Hutniczej, Europejska Akademia Mened erów w Stuttgarcie Adres, telefon, fax, organizatora studium: Kraków, Al. Mickiewicza 30, budynek B-2, parter, pok. 21A, tel. (0-12) , tel./fax (0-12) , e- mail: Charakterystyka studium podyplomowego: W nawi¹zaniu do prekursorskich koncepcji profesora Walerego Goetla z Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczyna siê nowy kierunek studiów podyplomowych pod patronatem i przy wspó³pracy z Ministerstwem Œrodowiska i Federalnym Zrzeszeniem Polskich In ynierów w Niemczech. Program dotyczy: systemowych rozwi¹zañ problemów œrodowiska cz³owieka (z uwzglêdnieniem m.in. promocji biotechnologii œrodowiskowej, poprawy jakoœci ycia i tworzenia nowych miejsc pracy) oraz wdro enia koncepcji zrównowa onego rozwoju z uwzglêdnieniem specyfiki ró nych regionów przemys³owych, rolniczych oraz o szczególnych walorach turystycznych. Szkolenia przeznaczone s¹ przede wszystkim dla przedstawicieli administracji, samorz¹du i firm. Opracowywane bêd¹ m.in. wzorcowe projekty do Unii Europejskiej zwi¹zane z wykorzystaniem funduszy dla gmin i przedsiêbiorstw przy udziale wybitnych naukowców i praktyków, m.in. z Polonii. Poza wyk³adami i konsultacjami bêd¹ te prowadzone w jêzyku polskim dodatkowe szkolenia przy u yciu Internetu przez zespó³ prof. Antona Stascha Kanclerza Europejskiej Akademii Mened erów w Stuttgarcie. Studia te dadz¹ unikaln¹ mo liwoœæ otrzymania zarówno dyplomu AGH jak te Europejskiej Akademii Mened erów w Niemczech. Kierownik studium: prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski Czas trwania: dwa semestry Zasady naboru: wg kolejnoœci zg³oszeñ Op³aty: 4700 z³ za dwa semestry (mo liwoœæ wp³at ratalnych) Zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele. 20 Pismo Politechniki Koszaliñskiej Nr 1/2004

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ ZAKŁAD SOCJOLOGII Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie we współpracy z ZAKŁADEM FILOZOFII Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na I INTERDYSCYPLINARNĄ

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014

Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 Opracowanie wyników konkursu MULTITEST 2014 33469 Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Na wstêpie chcielibyœmy wszystkim zaanga owanym serdecznie podziêkowaæ za trud

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: ENERGETYKA Strona 1 z 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym (Dz.U. z 2005 roku,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo