Europa Polska Politechnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europa Polska Politechnika"

Transkrypt

1

2 35 LAT UCZELNI Europa Polska Politechnika Tak, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak ka da jej instytucja, organizacja, czy firma, równie Politechnika Koszaliñska bêdzie uczestnikiem wspólnoty, jak¹ jest Unia Europejska, a w³aœciwie w dziedzinie edukacji i kszta³cenia akademickiego ju nim jest. Od kilkunastu lat bowiem bierze czynny udzia³ w miêdzynarodowych programach badawczych i edukacyjnych, w miêdzyuczelnianej wymianie studentów i kadry dydaktycznej, skutecznie realizuje programy Unii Europejskiej Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, czy do niedawna, jej 5., a teraz 6. Program Ramowy. Swoj¹ europejsk¹ kartê zapisuje te jako aktywny cz³onek miêdzynarodowych organizacji akademickich, które s¹ partnerami w³adz Unii Europejskiej. Nasza Uczelnia nale y zatem do Zwi¹zku Uniwersytetów Europejskich EUA, Europejskiego Konsorcjum Edukacyjnego EGSG, Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji In ynierskiej SEFI, do studenckiej organizacji AIESEC. Po podpisaniu 19 czerwca 1999 roku przez ministra edukacji narodowej i sportu Deklaracji Boloñskiej, Politechnika Koszaliñska w³¹czy³a siê w budowanie Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, we wspólnym d¹ eniu do wzajemnego uznawania przez uczelnie dyplomów i ujednolicenia kryteriów kszta³cenia akademickiego. Historyczna dla Polski data 1 maja 2004 roku, to równie wielki dzieñ dla Politechniki Koszaliñskiej, bêd¹cej ju nie tylko aktywnym uczestnikiem ycia naukowego i akademickiego Starego Kontynentu, ale tak e sygnatariuszem podstawowego dla europejskich uczelni akademickich dokumentu Magna Charta Universitatum, Czyli Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Dokument ten, respektowany przez 600 uczelni, definiuje zasady etyczne, którymi siê kieruj¹, okreœla prawa autonomii uniwersytetów i wolnoœci akademickie. W imieniu spo³ecznoœci akademickiej Politechniki Koszaliñskiej mia³em zaszczyt podpisaæ Kartê 18 wrzeœnia 2002 roku w Bolonii w murach najstarszego na œwiecie, 900-letniego uniwersytetu. Uczyni³em to z przekonaniem, e przysz³oœæ spo³eczeñstw zale y nie tylko od rozwoju naukowego i technicznego, ale i kulturalnego, który jest podstaw¹ zbli enia miêdzy ludÿmi oraz ich harmonijnego wspó³istnienia. prof. dr hab. in. Krzysztof Wawryn Rektor Rektorzy podczas uroczystoœci na Uniwersytecie w Bolonii, w rocznicê proklamowania Magna Charta Universitatum. Do grona sygnatariuszy tego dokumentu do³¹czy³a Politechnika Koszaliñska w uroczystoœci 2 podpisania dokumentu udzia³ wzi¹³ Pismo Rektor Politechniki prof. Krzysztof Koszaliñskiej Wawryn (pierwszy z prawej w drugi rzêdzie) Nr 2/2003

3 Proces Boloñski, systemy edukacji i problemy uznawalnoœci wykszta³cenia oraz mo liwoœci uczestnictwa w programach badawczych i dydaktycznych finansowanych przez Uniê Europejsk¹, to podstawowe tematy konferencji Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego, któr¹ Politechnika Koszaliñska zorganizowa³a 2 grudnia. W konferencji, której przewodniczy³ prof. nadzw. dr hab. in. Tomasz Krzy- yñski prorektor ds. nauki Politechniki Koszaliñskiej, uczestniczy³ prof. dr hab. in. Krzysztof Wawryn rektor naszej uczelni, oraz jej studenci i pracownicy, a tak e wielu goœci spoza uczelni. 45 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów Konferencja nt.: Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów, by³a kolejnym etapem dzia³añ Bran- owego Punktu Kontaktowego przy Politechnice Koszaliñskiej w zakresie informacji na temat innowacyjnego rozwoju regionów, z wykorzystaniem idei 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej od 2000 r. Politechnika goœci³a przedstawicieli z Brukseli, Bonn, Ministerstwa Gospodarki, Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. 15 grudnia uczestników konferencji powita³ prof. Tomasz Krzy yñski Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszaliñskiej, koordynator Bran owego Punktu Kontaktowego 6 PR UE. 49 Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Organizatorem jubileuszowego X Kongresu by³a Politechnika Koszaliñska. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz, a sekretarzem dr Urszula Go³êbiowska. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprosi³ do udzia³u w obradach Kongresu wszystkie oœrodki akademickie oraz instytuty naukowo-badawcze w kraju, zajmuj¹ce siê problematyk¹ ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu, oraz wystosowa³ zaproszenia do wspó³pracuj¹cych z SERiA wielu oœrodków zagranicznych. 410 Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 3

4 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Spis treœci Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego... 5 Proces Boloñski a Strategia Lizboñska... 5 Observatory of the Magna Charta... 7 Doktoranci do piór... 7 Magna Charta Universitatum... 8 Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów... 9 Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Naukowe Ko³o Studentów Roœliny energetyczne Warsztaty z Fotoakustyki i Fototermiki Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Informacja w sprawie Centrów Doskona³oœci Podwójne obrady Zgromadzenie wsparcia Bieg po Indeks Pierwsza profesor zwyczajna nauk technicznych Doœwiadczenie w pracy zawodowej Pomnik Wydana przez WNT Wydana przez PWN Zapomniane zbo a Linux w szkole? Oferta i warunki ERASMUSa Poznaæ Polskê Lubiê S³owian Kraj jak aden inny Sri Lanka okiem praktykanta Iœæ na kompromis Wrzuæ miedziaka dla dzieciaka Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie 10 lat Laureaci œwiatowej Nagrody Nobla Pi³karki rêczne Koszykówka Badminton Nowy Rok czy 1 Maja? A ycie z chwil jest splecione Z wizyt¹ wicepremier Marek Pol 3 listopada 2003 roku na zaproszenie senatora RP Andrzeja Niskiego goœci³ z wizyt¹ w Koszalinie wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol. O godzinie zosta³ przyjêty przez rektora Politechniki Koszaliñskiej prof. dr. hab. in. Krzysztofa Wawryna. Po krótkim spotkaniu goœcie zwiedzili salê Senatu Uczelni, a nastêpnie udali siê na spotkanie z przedstawicielami bran y budowlanej. Spotkanie zatytu³owane Szanse i bariery rozwoju budownictwa w Polsce sta³o siê platform¹ do wymiany pogl¹dów pomiêdzy przedsiêbiorcami a ministrem infrastruktury. Na zakoñczenie spotkania wicepremier wyrazi³ nadziejê na czêstsze odwiedzanie naszego regionu. I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Po raz pierwszy Naukowe Ko³o Studenckie Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA, w jubileuszowym roku Politechniki Koszaliñskiej, i wejœcia w 10-lecie powstania Wydzia³u Elektroniki, zorganizowa³o I Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ XXI wiek er¹ elektroniki i teleinformatyki. 413 Na temat Pismo Politechniki Koszaliñskiej. ISSN , Nr 1/36 luty Wydawca: Politechnika Koszaliñska. Adres redakcji: Politechnika Koszaliñska, Pismo uczelniane Na temat, Koszalin, ul. Œniadeckich 2, pok. 616, tel. (094) , fax. (094) , Redakcja: Andrzej Markiewicz, Alina Leszczyñska, wspó³praca: Roman Dêbski, Adam Paczkowski (zdjêcia), informacje z wydzia³ów: Henryk Charun (WM), Miros³aw Maliñski (WE), Mariusz Meller (WBiIŒ), Monika Pieniak (WEiZ), Bronis³aw S³owiñski (WM). Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, skracania i adjustacji tekstów. Sk³ad, ³amanie, opracowanie ok³adki: Andrzej Markiewicz Druk: INTRO-DRUK, Koszalin 4 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

5 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego Konferencja Europejskie Systemy Kszta³cenia Akademickiego, by³a jednym z ostatnich akcentów, obchodzonego przez niemal ca³y 2003 rok jubileuszu 35- lecia istnienia Politechniki Koszaliñskiej. Uczestniczyli w niej: dr in. Ryszard Mosakowski z Politechniki Gdañskiej, który przedstawi³ referat Proces Boloñski i jego realizacja w Europie, dr Witold Sienkiewicz, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, który wyg³osi³ referat Wk³ad europejskich programów edukacyjnych do realizacji Procesu Boloñskiego, Joanna Lewandowska z Biura Uznawalanoœci Wykszta³cenia i Wspó³pracy Miêdzynarodowej referat Problematyka uznawalnoœci wykszta³cenia stan obecny i perspektywy po wejœciu Polski do Unii Europejskiej, Beata Przyby³o, kierownik Zespo- ³u Wymian i Sta y Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci referat Rola programu Leonardo da Vinci w budowaniu zwi¹zków pomiêdzy kszta³ceniem a wdra aniem innowacji, Hans Golombek (Niemcy), dyrektor Przedstawicielstwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Warszawie referat Oferty stypendialne krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej jako uzupe³nienie programów europejskich na przyk³adzie DAAD. Z przebiegu dyskusji, która nastêpowa³a po wyg³oszeniu ka dego z referatów wynika, e konferencja by³a inicjatyw¹ bardzo po yteczn¹ i interesuj¹c¹ dla naszego œrodowiska akademickiego. (RD) Poni ej drukujemy czêœæ referatu dr. Witolda Sienkiewicza z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Agencji Narodowej Programu Socrates, przedstawionego na konferncji Europejskie systemy kszta³cenia akademickiego Proces Boloñski Strategia Lizboñska Proces Boloñski Proces reformowania systemów szkolnictwa wy szego w krajach europejskich, który obecnie nazywany jest Procesem Boloñskim, zosta³ de facto zapocz¹tkowany w Sorbonie w dniu 25 maja 1998 roku przyjêciem przez ministrów edukacji Francji, W³och, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec Wspólnej deklaracji o harmonizacji struktur europejskich systemów szkolnictwa wy szego. Temu celowi powinien s³u yæ otwarty europejski system szkolnictwa wy szego, w którym struktura studiów powinna byæ dwustopniowa, przeszkody do rozwijania mobilnoœci studentów i pracowników uczelni powinny byæ zlikwidowane, okresy studiów odbytych poza uczelni¹ macierzyst¹, jak i uzyskane tytu³y zawodowe i stopnie naukowe, powinny byæ uznawane, wydawanie wspólnych dyplomów powinno byæ mo liwe, W deklaracji tej zwrócono uwagê na to, e integruj¹ca siê Europa nie powinna byæ tylko Europ¹ wspólnej waluty, banków i ekonomii, ale równie Europ¹ wiedzy. Dlatego te powinna byæ rozwijana kultura, edukacja i nauka, a centraln¹ rolê w tym rozwoju powinny odgrywaæ uczelnie wy sze. Autorzy deklaracji stwierdzili równie, e wobec postêpuj¹cych zmian w warunkach pracy, przejawiaj¹cych siê w daleko posuniêtej dywersyfikacji karier zawodowych, i koniecznoœci kszta³cenia siê i szkolenia przez ca³e ycie, nale y zapewniæ studentom dostêp do takiego systemu szkolnictwa wy szego, który umo liwi pe³ny rozwój ich zdolnoœci i umiejêtnoœci. a studenci powinni mieæ mo liwoœæ podejmowania studiów interdyscyplinarnych, doskonalenia jêzykowego i rozwoju kompetencji w pos³ugiwaniu siê nowymi technologiami informacyjnymi. W czêœci koñcowej deklaracji ministrowie zaapelowali do wszystkich krajów europejskich o przy³¹czenie siê do procesu tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego i wzmacniania pozycji Europy w œwiecie poprzez ci¹g³e doskonalenie i modernizacjê systemów edukacji, przy zachowaniu ich to samoœci narodowych, oraz poprzez harmonizacjê ogólnych ram tytu³ów zawodowych i stopni naukowych oraz cyklów kszta³cenia. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 5

6 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Apel sygnatariuszy Deklaracji z Sorbony spotka³ siê z bardzo du ym odzewem w pañstwach europejskich. Ju w nastêpnym roku (1999), w dniu 19 czerwca przyjêto Deklaracjê Boloñsk¹, pod któr¹ podpisy z³o yli ministrowie szkolnictwa wy szego z 29 pañstw. Ministrowie potwierdzili poparcie dla ogólnych zasad przyjêtych w Deklaracji z Sorbony, w tym dla tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego i zobowi¹zali siê do koordynacji polityki edukacyjnej tak, aby europejskie systemy szkolnictwa wy szego sta³y siê bardziej kompatybilne i ³atwiej porównywalne oraz by³y bardziej konkurencyjne i atrakcyjne w skali œwiatowej. Ustalono, e nie póÿniej ni do 2010 roku powinny byæ zrealizowane nastêpuj¹ce cele: (1) przyjêcie systemu ³atwo rozpoznawalnych i porównywalnych tytu³ów zawodowych i stopni naukowych oraz wprowadzenie suplementu do dyplomu okreœlaj¹cego bardzo dok³adnie kwalifikacje absolwentów uczelni, w celu poprawy ich zdolnoœci zatrudnienia; (2) przyjêcie dwustopniowego systemu studiów opartego na dwóch cyklach kszta³cenia: pierwszy stopieñ licencjat/ in ynier, drugi magister; (3) wprowadzenie punktowego systemu zaliczeñ, opartego na europejskim systemie transferu punktów (ECTS), jako œrodka u³atwiaj¹cego mobilnoœæ studentów; (4) promowanie mobilnoœci studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracyjnych uczelni oraz usuniêcie ewentualnych przeszkód w ich swobodnym przemieszczaniu siê; (5) promowanie wspó³pracy europejskiej przy wprowadzaniu systemów zapewnienia jakoœci kszta³cenia w szkolnictwie wy szym, w celu przyjêcia porównywalnych kryteriów i metodologii; (6) promowanie europejskiego wymiaru szkolnictwa wy szego, w szczególnoœci w odniesieniu do rozwoju programów studiów (curriculum development), wspó³pracy miêdzyuczelnianej, mobilnoœci oraz zintegrowanych programów kszta³cenia akademickiego, zawodowego i badañ. Po konferencji w Bolonii ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wy sze spotkali siê w Pradze (2001) i w Berlinie (2003). Z konferencji tych opublikowano komunikaty, w których odnotowano postêp w realizacji celów przyjêtych w Bolonii i wskazano kierunki dalszych dzia³añ oraz zaakceptowano aplikacje uczestnictwa z kolejnych pañstw. W Pradze podkreœlono koniecznoœæ opracowania strategii kszta³cenia siê przez ca³e ycie jako wa nego elementu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy- szego, a tak e podkreœlono znaczenie zaanga owania uczelni i œrodowiska studenckiego w proces tworzenia tego obszaru. Zwrócono równie uwagê na to, e jakoœæ kszta³cenia i badañ bêdzie decyduj¹cym czynnikiem przes¹dzaj¹cym o miêdzynarodowej atrakcyjnoœci i konkurencyjnoœci europejskiego systemu szkolnictwa wy szego. W Berlinie potwierdzono znaczenie wymiaru spo³ecznego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy szego, aby zapewniæ spójnoœæ spo³eczn¹ i zredukowaæ nierównoœci spo³eczne. Odnotowano postanowienia Rady UE przyjête w Lizbonie (2000) i Barcelonie (2002) oraz raporty przygotowane przez Grupê Robocz¹, przez EUA (Trends III) i przez ministerstwa pañstw uczestnicz¹cych w Procesie Boloñskim, a tak e Komunikaty Komisji Europejskiej i Rady Europy. Uznaj¹c znaczenie badañ w procesie kszta³cenia zgodzono siê na podjêcie dzia³añ, które zbli y³yby Europejski Obszar Szkolnictwa Wy szego z Europejskim Obszarem Badañ uznano za konieczne w³¹czenie trzeciego cyklu kszta³cenia na poziomie studiów doktorskich do Procesu Boloñskiego. Wytyczono specyficzne cele do 2005 roku w dziedzinach zapewniania jakoœci, przyjêcia systemu kszta³cenia opartego na dwóch cyklach i promowania mobilnoœci. Przyjêto akcesjê kolejnych pañstw do uczestnictwa w Procesie Boloñskim ³¹cznie w procesie uczestniczy 40 pañstw. Postanowiono, e w raporcie na nastêpn¹ konferencjê ministrów edukacji w Bergen w 2005 roku szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na postêpy w: (1) zapewnieniu jakoœci kszta³cenia, (2) wprowadzeniu dwucyklicznego systemu kszta³cenia, (3) uznawalnoœci stopni wykszta³cenia i okresów studiów. Strategia Lizboñska Proces Boloñski wpisuje siê w szerszy program przyjêty przez Radê UE w Lizbonie w 2000 roku, zwany strategi¹ lizboñsk¹. Celem tej strategii jest rozwój gospodarki europejskiej tak, aby sta³a siê ona do 2010 roku najbardziej konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ na œwiecie, gospodark¹ opart¹ na wiedzy, zdoln¹ do trwa³ego wzrostu, zapewniaj¹c¹ wiêksz¹ liczbê lepszych miejsc pracy i wiêksz¹ spójnoœæ spo³eczn¹. Rada UE stwierdzi³a, e realizacja tego programu bêdzie wymagaæ miêdzy innymi transformacji gospodarki oraz modernizacji systemów edukacji i opieki spo³ecznej. W odniesieniu do edukacji, na szczycie UE w Barcelonie w 2002 roku przyjêto nastêpuj¹ce cele: (1) europejskie systemy kszta³cenia i szkolenia powinny osi¹gn¹æ najwy szy poziom jakoœci tak, aby mog³y byæ wzorem dla ca³ego œwiata, a Europa powinna staæ siê najbardziej atrakcyjnym miejscem dla studentów, wyk³adowców i naukowców z ca³ego œwiata; (2) europejskie systemy edukacji powinny byæ kompatybilne, umo liwiaj¹ce swobodny wybór miejsca kszta³cenia, a nastêpnie pracy; (3) kwalifikacje szkolne i zawodowe, wiedza i umiejêtnoœci zdobyte w poszczególnych krajach UE powinny byæ uznawane w ca³ej Unii Europejskiej; (4) Europejczycy powinni mieæ mo liwoœæ uczenia siê przez ca³e ycie. Strategia lizboñska jest wyrazem determinacji przywódców krajów cz³onkowskich UE do sprostania wyzwaniom, jakie stawia globalizacja i wzmagaj¹ca siê konkurencja oraz proces starzenia siê spo³eczeñstw europejskich. Strategia ta oznacza równie podjêcie przez UE rywalizacji z USA, a tak e z Japoni¹ i innymi szybko rozwijaj¹cymi siê krajami Azji. Szanse na dogonienie przez UE gospodarki amerykañskiej w bie ¹cej dekadzie, gospodarki mierzonej wielkoœci¹ PKB na g³owê ludnoœci, s¹ jednak ograniczone. W po³owie lat 50., gdy europejska integracja by³a w fazie pocz¹tkowej, dochód na osobê w pañstwach Wspólnoty wynosi³ oko³o 60% poziomu amerykañskiego. Na pocz¹tku lat 90. statystyczny Europejczyk (UE) mia³ oko³o 80% dochodu przeciêtnego Amerykanina. W ostatniej dekadzie dochód ten spad³ poni ej 70% poziomu amerykañskiego. Aprecjacja waluty euro w ub. roku przyczynia³a siê do wzrostu PKB w UE (wyra anego w USD). Dodanie w 2004 roku dziesiêciu krajów do obecnej unijnej piêtnastki spowoduje jednak ponowny spadek dochodu na osobê w rozszerzonej UE. Stany Zjednoczone wkroczy³y w drugim pó³roczu 2003 w fazê wzrostu PKB, jak i wzrostu wydajnoœci. ród³em tej fali 6 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

7 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA wzrostu wydajnoœci, jak¹ obecnie prze- ywaj¹ USA wed³ug niektórych ekonomistów jest otwartoœæ na konkurencjê i gotowoœæ do akceptacji nowych rozwi¹zañ i technik w prowadzeniu operacji biznesowych. Nie bez znaczenia s¹ równie malej¹ce gwa³townie ceny w dziedzinie technologii informacyjnych. Podobny wzrost wydajnoœci nast¹pi³ swego czasu w Europie w Irlandii i pañstwach skandynawskich. S¹ pewne dane, które mog¹ wskazywaæ na to, e wysoki poziom edukacji w tych krajach przyczyni³ siê do tego wzrostu. Proces Boloñski jest zbie ny z polityk¹ Komisji Europejskiej w dziedzinie szkolnictwa wy szego, która wspierana jest przez programy wspólnotowe, a szczególnie przez program Socrates-Erasmus. Program ten oraz inne projekty i dzia³ania Komisji przyczyniaj¹ siê do bardziej efektywnej realizacji Procesu Boloñskiego. dr Witold Sienkiewicz dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji Observatory of the Magna Charta Magna Charta Universitatum, zwana te Wielk¹ Kart¹ Uniwersytetów Europejskich zawiera podstawowe zasady, które musz¹, teraz i zawsze, stanowiæ podstawê dzia³alnoœci uniwersytetów. Idea tego dokumentu zosta³a zaproponowana po raz pierwszy w 1986 roku, na spotkaniu przedstawicieli kilku najstarszych uniwesytetów w Europie, i doczeka³a siê realizacji 18 wrzeœnia 1988 roku, upamiêtniaj¹c obchody 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii najstarszego w Europie. Podpisanie tego dokumentu przez rektorów oko³o 430 europejskich uczelni by³o czêœci¹ tej uroczystoœci na Uniwersytecie w Bolonii. Magna Charta Universitatum zapocz¹tkowa³a proces integracji europejskiego szkolnictwa wy szego. Kolejnymi krokami w tym kierunku by³y Deklaracja Sorboñska z 1998 roku i podpisana rok póÿniej Deklaracja Boloñska. Uniwersytet w Bolonii oraz Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) ustanowi³y w 1988 roku organizacjê The Magna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights, upowa nion¹ do wspó³pracy z innymi narodowymi, europejskimi i miêdzynarodowymi organizacjami, kieruj¹cymi siê podobnymi celami. Organizacja ta, maj¹ca sekretariat na Uniwersytecie w Bolonii, gromadzi i zbiera informacje, wyra a opinie i przygotowuje stosowne dokumenty. Observatory sk³ada siê z dwóch cia³ przywódczych: Rady i wybieranego przez ni¹ niezale nego Kolegium. Zarówno cz³onkowie Rady, jak i Kolegium, s¹ profesorami znanych europejskich uczelni, a wielu z nich to byli rektorzy, którzy jako pierwsi podpisywali dokument Magna Charta. Kolegium wyra a publiczne opinie, dotycz¹ce respektowania i ochrony podstawowych uniwersyteckich wartoœci i praw, okreœlonych w tym dokumencie, jest g³osem broni¹cym fundamentalnych praw autonomii uczelni wy szych i wolnoœci akademickiej w prowadzeniu badañ naukowych i nauczaniu. W listopadzie 2003 roku, w 15 rocz- nicê pierwszego uroczystego podpisania dokumentu Magna Charta Universitatum, Observatory wyda³a ksi¹ kê, zawieraj¹c¹ ten dokument w 43 jêzykach wszystkich sygnatariuszy. Egzemplarz tej ksi¹ ki znajduje siê w gabinecie Rektora, prof. Krzysztofa Wawryna sygnatariusza Magna Charta w imieniu Politechniki Koszaliñskiej. We wstêpie ksi¹ - ki przewodnicz¹cy Kolegium prof. Fabio Roversi-Monaco, by³y rektor Uniwersytetu w Bolonii, wyjaœnia genezê i ideê Magna Charta Universitatum, nawi¹zuje do tradycji i kultury europejskiej, oraz mówi o roli, jak¹ uniwersytety powinny spe³niaæ we wspó³czesnej Europie i œwiecie, a nastêpnie o roli, jak¹ Magna Charta Universitatum odegra³a w tworzeniu wspólnej przestrzeni edukacyjnej i naukowej Europy. Przes³anie Magna Charta z 1988 roku, wartoœci zapisane w tym dokumencie, znalaz³y uznanie wœród pañstw i rz¹dów Deklaracja Boloñska podpisana w czerwcu 1999 przez 29 ministrów szkolnictwa wy szego, wyra nie odnosi siê do podstawowych zasad og³oszonych w tym dokumencie. Tekst tego dokumentu w jêzyku polskim drukujemy na nastêpnej stronie. Andrzej Markiewicz Konkurs na esej Doktoranci do piór Interpretacja dokumentu Magna Charta Universitatum i jego g³ównych za³o eñ to temat konkursu, og³oszonego przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Mo na zdobyæ 10 tysiêcy euro! Konkurs zosta³ og³oszony z okazji piêtnastolecia podpisania w Bolonii dokumentu Magna Charta Universitatum i ku pamiêci jednego z jej pierwszych sygnatariuszy, profesora Carmine Alfredo Romanzi. Konkurs jest skierowany do studentów studiów doktoranckich i polega na napisaniu eseju, dotycz¹cego interpretacji g³ównych za³o eñ Magna Charta Universitatum. Esej powinien byæ napisany w jednym z jêzyków: angielskim, francuskim lub w³oskim, a jego objêtoœæ nie powinna przekraczaæ 30 tysiêcy s³ów. G³ówna nagroda to przyznane przez EUA 10 tysiêcy euro. Organizatorzy zapewniaj¹ te publikacjê nagrodzonego eseju, a tak e postaraj¹ siê umo liwiæ laureatowi wizytê w którymœ z uniwersytetówsygnatariuszy Magna Charta Universitatum, zainteresowanych rozwijaniem zawartych w idei konkursu za³o eñ. Prace oceniaæ bêdzie specjalne jury, z³o one z cz³onków Kolegium Obserwatorów Magna Charta Universitatum. Jak wzi¹æ udzia³ w konkursie? Dwie kopie pracy wraz z krótkim yciorysem i do³¹czon¹ dyskietk¹ (zawieraj¹c¹ te dokumenty) nale y przes³aæ do 31 maja 2004 na adres: The Observatory of the Magna Charta Universitatum, Via Val d Apposa 7, Bologna, Italy. G³ówna nagroda 10 tysiêcy euro zostanie wrêczona 17 wrzeœnia 2004 w Bolonii, na dorocznym spotkaniu sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Szczegó³owe informacje, dotycz¹ce dokumentu Magna Charta Universitatum na stronie Agata Augusiak Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 7

8 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Magna Charta Universitatum Preambu³a My, ni ej podpisani Rektorzy Uniwersytetów Europejskich, zgromadzeni w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego Uniwersytetu w Europie, cztery lata przed ostatecznym zniesieniem granic miêdzy krajami Wspólnoty Europejskiej, maj¹c nadziejê na œcis³¹ wspó³pracê miêdzy wszystkimi narodami Europy i wierz¹c, e narody i pañstwa bêd¹ coraz bardziej œwiadome roli uniwersytetów w zmieniaj¹cym siê i coraz bardziej internacjonalistycznym spo³eczeñstwie, stwierdzamy, e: 1. przysz³oœæ ludzkoœci widziana z perspektywy koñcz¹cego siê tysi¹clecia zale y w du ej mierze od rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego, zaœ rozwój ten jest efektem dzia³añ oœrodków kultury, wiedzy i badañ naukowych, takich jak uniwersytety; 2. zadanie uniwersytetów polegaj¹ce na przekazywaniu wiedzy m³odym pokoleniom oznacza dziœ tak e s³u bê na rzecz ca³ego spo³eczeñstwa, zaœ rozwój kulturalny, spo³eczny i gospodarczy spo³eczeñstwa wymaga, w szczególnoœci, znacz¹cych inwestycji w dziedzinie kszta³cenia ustawicznego; 3. uniwersytety musz¹ przekazywaæ przedstawicielom przysz³ych pokoleñ tak¹ wiedzê i umiejêtnoœci, które naucz¹ ich, a poœrednio tak e innych, poszanowania pe³nej harmonii ich naturalnego œrodowiska i ycia jako takiego. Proklamujemy z intencj¹ dotarcia do wszystkich pañstw i do œwiadomoœci wszystkich narodów podstawowe zasady, które musz¹, teraz i zawsze, stanowiæ podstawê dzia³alnoœci uniwersytetów. Podstawowe zasady 1. Uniwersytet jest instytucj¹ autonomiczn¹, wokó³ której koncentruje siê ycie spo³eczne, niezale nie od tego, w jaki sposób ze wzglêdu na po³o- enie geograficzne i tradycjê historyczn¹ spo³eczeñstwo jest zorganizowane; uniwersytet realizuj¹c badania naukowe i kszta³cenie tworzy, wspiera i upowszechnia kulturê. Aby sprostaæ potrzebom otaczaj¹cego œwiata, realizowane na uniwersytecie badania naukowe i kszta³cenie musz¹ byæ pod wzglêdem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treœci wolne od wszelkich wp³ywów politycznych i uwarunkowañ ekonomicznych. 2. Kszta³cenie i badania naukowe na uniwersytetach musz¹ stanowiæ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ, poniewa tylko w ten sposób nauczanie mo e nad¹- aæ za zmieniaj¹cymi siê potrzebami i wymaganiami spo³eczeñstwa oraz postêpem nauki. 3. Swoboda badañ naukowych i kszta³cenia jest podstawow¹ zasad¹ dzia- ³alnoœci uniwersytetów, a rz¹dy i uniwersytety w ramach posiadanych uprawnieñ i mo liwoœci musz¹ zapewniaæ poszanowanie tej fundamentalnej zasady. Odrzucaj¹c nietolerancjê i bêd¹c stale otwartym na dialog, uniwersytet jest idealnym miejscem obcowania nauczycieli, zdolnych dzieliæ siê sw¹ wiedz¹ i wyposa onych w odpowiednie narzêdzia jej rozwijania przez badania i wdro- enia, oraz studentów, maj¹cych prawo, mo liwoœci i chêæ wzbogacania t¹ wiedz¹ swoich umys³ów. 4. Uniwersytet jako instytucja odpowiedzialna za utrwalanie europejskiej tradycji humanistycznej stale dba o tworzenie wiedzy uniwersalnej, a realizuj¹c swoje powo³anie, przenika granice geograficzne i polityczne oraz potwierdza koniecznoœæ poznawania i wzajemnego oddzia³ywania na siebie ró nych kultur. Œrodki Osi¹gniêcie zamierzonych celów zgodnie z powy szymi zasadami wymaga skutecznych œrodków, odpowiadaj¹cych istniej¹cym warunkom. 1. Dla zachowania swobody badañ naukowych i kszta³cenia wszyscy cz³onkowie spo³ecznoœci akademickiej musz¹ byæ wyposa eni w odpowiednie narzêdzia umo liwiaj¹ce korzystanie z tej swobody. 2. Zasady i tryb zatrudniania nauczycieli akademickich oraz uregulowania dotycz¹ce ich statusu musz¹ byæ podporz¹dkowane zasadzie, e praca dydaktyczna i badania naukowe s¹ nieroz³¹czne. 3. Ka dy uniwersytet musi wyj¹wszy szczególne okolicznoœci zapewniæ swoim studentom swobody akademickie oraz zagwarantowaæ warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi kulturalnemu i zawodowemu studentów, zgodnie z ich oczekiwaniami. 4. Uniwersytety szczególnie europejskie za warunek sta³ego postêpu wiedzy uwa aj¹ wymianê informacji i dokumentów, a tak e wspólne projekty sprzyjaj¹ce postêpom w nauczaniu. Dlatego, tak jak w pocz¹tkowym okresie swojej historii, uniwersytety wspieraj¹ wymianê nauczycieli i studentów; co wiêcej, uwa aj¹ ogóln¹ zasadê równowa noœci stanowisk, dyplomów, wyników egzaminów oraz standardów pracy naukowej jako podstawow¹ zasadê warunkuj¹c¹ spe³nienie ich misji w obecnie panuj¹cych warunkach. Ni ej podpisani rektorzy, w imieniu swoich Uniwersytetów, podejmuj¹ siê uczyniæ wszystko, co jest w ich mocy, aby zachêciæ poszczególne pañstwa, a tak e zainteresowane organizacje miêdzynarodowe, do konsekwentnego kszta³towania swojej polityki w oparciu o niniejszy dokument (Magna Charta), wyra aj¹cy jednomyœlne, w sposób nieskrêpowany ustalone i przekazane do publicznej wiadomoœci przes³anie Uniwersytetów. Bolonia, 18 wrzeœnia 1988 r. 8 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

9 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Strategia Lizboñska zadaniem dla regionów (cd. ze str. 3) Wyst¹pienie Wies³awa Studenckiego z KPK W trakcie konferencji wyg³oszonych zosta³o 10 referatów: Strategiê rozwoju Unii Europejskiej, zwan¹ Strategi¹ Lizboñsk¹ przedstawi³ Marcin Nowicki z Gdañskiego Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Bogdan Rokosz, radca w Przedstawicielstwie RP w Brukseli omówi³ Rolê Przedstawicielstwa RP przy UE we wspieraniu na poziomie krajowym innowacyjnego rozwoju regionów. Tematykê wspierania innowacji ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw przez MGPiPS przedstawi³ Marek Popko z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Z kolei wspieranie dzia³añ rozwoju regionów w ramach badañ naukowych, funduszy strukturalnych i offsetu przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji omówi³ prof. Jacek Roñda, doradca ministra. W dalszej czêœci konferencji omawiano europejskie inicjatywy rozwoju innowacyjnego. Rozwój Europejskich Sieci Transportowych TEN zaprezentowa³ prof. Tomasz Krzy yñski Prorektor ds. Nauki Politechniki Koszaliñskiej. Mechanizmy finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego omówi³ Bogdan Rokosz, radca w Przedstawicielstwie RP, Bruksela Tematykê europejskich inicjatyw kontynuowa³ Piotr Œwi¹tek z KoWi w Bonn, który omówi³ wspieranie innowacji przez instytucje dzia³aj¹ce na rzecz nauki w Niemczech. Wyst¹pienie prof. Jacka Roñdy doradcy ministra Problematykê kszta³cenia w jêzykach obcych, doœwiadczenia uczelni polskich, przedstawi³a Anna Golusiñska-Æwiek z Nauczycielskiego Kolegium Jêzyka Angielskiego w Politechnice Koszaliñskiej. Czêœæ wyst¹pieñ poœwiêcona zosta³a przyk³adom dobrych praktyk w rozwoju regionów. Dr Wies³aw Studencki z Krajowego Punktu Kontaktowego zarezentowa³ sieæ informacyjno-promocyjn¹ programów badawczych UE sieæ KPK, natomiast Urszula Marchlewicz z Bran owego Punktu Kontaktowego w Koszalinie w swoim wyst¹pieniu dokona³a przegl¹du innowacyjnego rozwoju regionów Europy. W komentarzu do konferencji nale y stwierdziæ, e rozwój gospodarczy Unii wpisany jest w jej cele, nie tylko od chwili jej ustanowienia od Traktatu z Maastricht z 1994 r., ale ju 50 lat wczeœniej, od ustanowienia Wspólnot Europejskich, na bazie których powsta³a. Aby w pe³ni wykorzystywaæ programy rozwoju Unii Europejskiej, trzeba na bie ¹co œledziæ wprowadzane w nich zmiany. W 2000 roku, w styczniu, Komisja Europejska wyda³a Komunikat Towards a European Research Area, stwierdzaj¹c w nim, i potencja³ naukowy Europy jest niewykorzystany i uzna³a to za przyczynê pozostawania Unii w tyle za USA i Japoni¹, oraz przedstawi³a koncepcjê poprawy tego stanu rzeczy poprzez budowê Europejskiej Przestrzeni Badawczej ERA (European Research Area). Stwierdzono, e ogromny potencja³ naukowy jest rozproszony, dlatego potrzebna jest jego integracja. ERA ma ³¹czyæ nie tylko dzia- ³ania, ale i œrodki. W odpowiedzi na ten Komunikat Komisji, dwa miesi¹ce póÿniej, na Szczycie w Lizbonie w marcu 2000 r., Rada Europejska, czyli szefowie pañstw i rz¹dów, zaakceptowali koncepcjê budowy ERA i jednoczeœnie przyjêli Strategiê (zwan¹ Lizboñsk¹), wed³ug której Unia Europejska ma staæ siê do 2010 roku najbardziej dynamiczn¹, opart¹ na wiedzy gospodark¹ œwiata. Podstaw¹ realizacji Strategii Lizboñskiej sta³a siê wiêc budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która realizowana jest poprzez 4-letnie programy ramowe badañ naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji Unii. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 9

10 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Anna Golusiñska-Æwiek Marek Popko i Bogdan Rokosz Tak wiêc obecny 6. Program Ramowy, który rozpocz¹³ siê w 2002 roku i bêdzie trwa³ do 2006 roku, uwzglêdnia cele i wymagania Strategii Lizboñskiej. Uwzglêdnia ³¹czenie dzia³añ na ró nych poziomach administracyjnych regionalnym, krajowym i europejskim oraz ³¹czenie œrodków i inicjatyw, jak np. fundusze strukturalne, bardzo nisko oprocentowane po yczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jedn¹ z podstawowych zasad Strategii Lizboñskiej jest zasada subsydiarnoœci, wed³ug której dzia³ania powinny byæ wykonywane na tym poziomie, na którym mog¹ byæ z najlepszym efektem zrealizowane. St¹d ogromna rola regionów. Konferencja mia³a na celu wskazanie tych dzia³añ Unii, w³¹cznie z danymi roboczymi, aby je w naszym regionie naœladowaæ. (UM) Jubileuszowy X Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odby³ siê w dniach r. w Politechnice Koszaliñskiej Marcin Nowicki i Piotr Œwi¹tek Urszula Marchlewicz Kongres Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Ju na VIII ZjeŸdzie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Bia³ymstoku postanowiono, e organizatorem X Kongresu bêdzie Politechnika Koszaliñska. Powo³ano Komitet Organizacyjny, którego przewodnicz¹cym zosta³ wybrany prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz, a sekretarzem dr Urszula Go³êbiowska. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprosi³ do udzia³u w obradach wszystkie oœrodki akademickie oraz instytuty naukowo-badawcze w kraju zajmuj¹ce siê problematyk¹ ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu, oraz wystosowa³ zaproszenia do wielu oœrodków zagranicznych wspó³pracuj¹cych z SERiA. Na zaproszenia pozytywnie odpowiedzia³o i przys³a³o deklaracjê uczestnictwa 320 osób z ró nych oœrodków akademickich w kraju, oraz 20 osób z uczelni zagranicznych. Obrady Kongresu odbywa³y siê w 6 sekcjach problemowych: 1. Przedsiêbiorstwo i gospodarstwo rolne przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, Uniwersytet Warmñsko-Mazurski w Olsztynie. 2. Przemys³ i handel rolny przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. W³odzimierz Deluga, Politechnika Koszaliñska. 3. Konsument i handel ywnoœci¹ przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Leszek WoŸniak, Politechnika Rzeszowska. 4. Polityka rolna przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Janusz mija, Akademia Rolnicza w Krakowie. 5. Metodologia badañ ekonomicznych, teoria i zastosowanie przewodnicz¹cy obrad prof. nadzw. dr hab. Feliks Wysocki, Akademia Rolnicza w Poznaniu. 6. Multifunctional Development of Rural Communities for their Quality Live Improvement przewodnicz¹cy obrad prof. Gerald B. White Ph D, USA. W uroczystoœci otwarcia Kongresu uczestniczy³ prorektor prof. dr hab. in. Tomasz Heese, z prawej dr Barbara Fedyszak-Radziejowska IRWiR PAN Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego X Kongresu SERiA i referent podczas sesji plenarnej prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz 10 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

11 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Przewodnicz¹cy obrad poszczególnych sekcji problemowych przyjêli na siebie obowi¹zek recenzji zg³oszonych referatów. Ogó³em do druku zosta³o zakwalifikowanych przez recenzentów 259 artyku³ów, które opublikowano w 6 zeszytach tematycznie odpowiadaj¹cych poszczególnym sekcjom problemowym, i tak: Zeszyt Nr 1 zawiera 61 artyku³ów, Zeszyt Nr 2 37 artyku³ów, Zeszyt Nr 3 43 artyku³y, Zeszyt Nr 4 68 artyku³ów, Zeszyt Nr 5 30 artyku³ów, Zeszyt Nr 6 20 artyku³ów. Materia³y kongresowe zosta³y wydrukowane w 370 egzemplarzach, które przekazano uczestnikom Kongresu, otrzyma³y je równie biblioteki i czytelnie oœrodków akademickich w kraju i wspó³pracuj¹ce oœrodki zagraniczne. W Kongresie wziê³o udzia³ 201 cz³onków SERiA, oraz 17 goœci zagranicznych, m.in. z Niemiec, Rosji, Szwecji, USA, Wêgier. Uroczystoœci otwarcia dokona³ prof. dr hab. Micha³ Sznajder Sekretarz Generalny SERiA. W tej czêœci g³os zabrali uczestnicz¹cy w obradach przedstawiciele w³adz: pose³ na Sejm RP Edward Wojtalik, wicemarsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego Krzysztof Modliñski, prezydent Koszalina Miros³aw Mikietyñski, prorektor Politechniki Koszaliñskiej prof. dr hab. Tomasz Heese. Obrady plenarne X Kongresu SERiA odby³y siê w Auli WEiZ. Dla u³atwienia i czynnego uczestnictwa w Kongresie goœci zagranicznych prowadzono t³umaczenie symultaniczne plenarnych obrad w jêzyku angielskim i rosyjskim. W pierwszym dniu Kongresu po uroczystym otwarciu na sesji plenarnej referaty wyg³osili: Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Wieœ i rolnicy wobec procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹ wiedza, obawy i nadzieje, Prof. nadzw. dr hab. Micha³ Jasiulewicz z Politechniki Koszaliñskiej Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i skutki przyjêcia Polski do Unii Europejskiej, Prof. nadzw. dr hab. Walenty Poczta z Akademii Rolniczej w Poznaniu Sytuacja ekonomiczna rolnictwa polskiego w warunkach integracji z Uni¹ Europejsk¹ (analiza sektorowa), Prof. dr hab. Rafkat Gajsin z Uniwersytetu w Ufie w Rosji Perspektywy rozwoju wspó³pracy ekonomicznej Rosji i Unii Europejskiej w warunkach dalszego jej rozszerzenia, Dr Bernard Joahim Schuller University of Skovde, Szwecja Rolnictwo szwedzkie po 1995 roku, Prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski University of Georgia, USA O konsumentach, rolnictwie i zmianach, czyli optymistycznie o przysz³oœci. Po zakoñczeniu obrad plenarnych rozpoczê³y siê obrady w poszczególnych sekcjach problemowych. W obradach sekcji brali udzia³ autorzy, których artyku³y zosta³y zakwalifikowane i opublikowane w zeszytach naukowych. Przewa aj¹ca wiêkszoœæ uczestników sekcji problemowych zabiera³a g³os w debacie naukowej prezentuj¹c swoje publikowane osi¹gniêcia i pogl¹dy. Na zakoñczenie drugiego dnia obrad na wspólnej sesji plenarnej w auli WEiZ przy ul. Kwiatkowskiego przewodnicz¹cy obrad poszczególnych sekcji z³o yli szczegó³owe sprawozdanie z debaty naukowej w swoich sekcjach, podkreœlaj¹c zaanga owanie uczestników oraz otwartoœæ w prezentowaniu swoich pogl¹dów. Wstêpnego podsumowania obrad Kongresu dokona³ Sekretarz Generalny SERiA prof. dr hab. Micha³ Sznajder. Po zakoñczeniu obrad Kongresu odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków SERiA, gdzie dokonano podsumowania Kongresu i wybrano nowe w³adze Stowarzyszenia. Na cz³onka zarz¹du SERiA zosta³ wybrany m.in. prof. M. Jasiulewicz z Politechniki Koszaliñskiej. Podjêto równie decyzje, e XI Kongres odbêdzie siê w Pu³awach. Organizatorem bêdzie Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa PAN w Pu³awach. Z imprez towarzysz¹cych X Kongresowi na podkreœlenie zas³uguje zorganizowanie kiermaszu ksi¹ ki poœwiêconej tematyce kongresowej, na którym zaprezentowano i umo liwiono kupno oko³o 100 nowych tytu³ów W uroczystym otwarciu Kongresu g³os zabra³ prezydent m. Koszalina Miros³aw Mikietyñski Sala obrad aula Wydzia³u Ekonomii i Zarz¹dzania, od lewej: dr in. Tomasz Kondraszuk SGGW, dr in. Roman Sas dyrektor ODR Minikowo, prof. dr hab. Florian Maniecki SGGW, prof. dr hab. Tadeusz Hunek IRWiR PAN Warszawa; z ty³u prof. dr hab. Wojciech Ziêtara SGGW, dr in. Ignacy Urbanowicz przedsiêbiorca Zamek w Kr¹gu Spacer wœród uroków przyrody Pomorza Œrodkowego Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 11

12 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA wydawniczych prezentowanych przez wszystkie licz¹ce siê oœrodki naukowe w Polsce. Trzeci dzieñ Kongresu przeznaczono na wyjazdy studyjne, które obejmowa³y 3 trasy poœwiêcone poni szej problematyce: przetwórstwo rolno-spo ywcze, produkcja rolna, agroturystyka. Podczas wyjazdu studyjnego Przetwórstwo Rolno-Spo ywcze zapoznano siê z dzia³alnoœci¹, osi¹gniêciami i problemami takich zak³adów, jak: HORTULUS w Dobrzycy, gmina Bêdzino, które jako Centrum Ogrodnicze prowadzi produkcjê drzew i krzewów ozdobnych na powierzchni ponad 50 ha, SUPERFISH w Kukinii, gmina Ustronie Morskie, zajmuj¹cy siê przetwórstwem ryb, gdzie mo na by³o przeœledziæ przeobra enia od gospodarstwa rolnego do jednego z wiêkszych zak³adów przetwórstwa rybnego w Polsce, Zak³ady Miêsne AGROS w Koszalinie i ich problemy produkcyjne, prywatyzacyjne i finansowe, Zak³ad DEGA s.c. w Karniszewicach, gmina Malechowo, jako zak³ad pracy chronionej, zajmuj¹ca siê produkcj¹ sa³atek rybnych i warzywnych. Wyjazd studyjny Produkcja Rolna mia³ na celu zapoznanie uczestników Kongresu z przyk³adami zagospodarowania mienia Skarbu Pañstwa, zw³aszcza by³ych PGR-ów. Odwiedzono gospodarstwa: Kot³owo gdzie w popegerowskich obiektach gospodarczych funkcjonuje przedsiêbiorstwo poligraficzne, elimucha, gmina Bia³ogard z najwiêksz¹ w Europie plantacj¹ borówki amerykañskiej (170ha), Krosino, gmina Œwidwin gospodarstwo rolne (ok ha) dzier awione przez spó³kê z kapita³em angielskim, oraz spotkanie z zarz¹dem spó³ki ze Smardzka, którzy s¹ w³aœcicielami gospodarstwa rolnego i tuczarni trzody chlewnej (2 500ha 100% kapita³ polski), Ostrow¹s, gmina Po³czyn Zdrój, z plantacj¹ malwy pensylwañskiej na cele energetyczne, Strzekêcino Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. (jednoosobowa spó³ka ANR). Trasa wyjazdu poœwiêcona Agroturystyce obejmowa³a: 1) Punkt widokowy nad elektrowni¹ szczytowo-pompow¹ w ydowie (jezioro Kwiecko-Kamienne), 2) Gospodarstwo agroturystyczne w Drzewianach, gm. Bobolice, 3) Gospodarstwo Hodowli Ryb i Raków w Miastku, 4) Gospodarstwo agroturystyczne w Kniei k/polanowa, 5) Gospodarstwo agroturystyczne w Borkowie, gmina Polanów, 6) Zamek w Krêgu, gmina Polanów, 7) Krêgi neolityczne w Borkowie prezentacja dawnych obyczajów, 8) Wieœ œredniowieczna w Borkowie. Ka da z tras mia³a wspólne zakoñczenie w Sierakowie S³awieñskim, gm. Malechowo, gdzie przy wspólnym ognisku, ³¹cznie z miejscow¹ ludnoœci¹, przy akompaniamencie kapeli ludowej, zapoznano siê z mo - liwoœciami i formami aktywizacji spo³ecznoœci wiejskiej w rozwi¹zywaniu aktualnych problemów. Na uznanie zas³uguje fakt zaprezentowania przez miejscow¹ m³odzie szkoln¹ nabytych umiejêtnoœci, miêdzy innymi w onglowaniu i wyrobie papieru czerpanego. Wieœ Sierakowo S³awieñskie stanowi przyk³ad zbudowanej od podstaw przez miejscow¹ ludnoœæ wsi Hobbitów. Aktywizacja ludnoœci wiejskiej, a zw³aszcza m³odzie y, jest wynikiem pracy dr. Wac³awa Idziaka z Politechniki Koszaliñskiej, który od kilku lat jest zaanga owany w tê dzia³alnoœæ. W trakcie pikniku mo na by³o nie tylko zobaczyæ, ale tak e w³asnorêcznie wykonaæ na kole garncarskim gliniane garnki, wazony, s³oiki i inne arcydzie³a. Lokalna wró bitka przepowiada³a przysz³oœæ zainteresowanym uczestnikom, wytyka³a ich wady, chwali³a zalety. We wspólnych zabawach, takich jak narty czteroosobowe, strzelanie z wiatrówki, chodzenie na szczud³ach, próbowali si³ uczestnicy Kongresu. Kiedy ju zapad³ zmrok m³odzie szkolna zaprezentowa³a fantastyczny pokaz onglowania ogniem. W wyjazdowej sesji terenowej wziê³o udzia³ 165 uczestników Kongresu. Czwarty dzieñ Kongresu poœwiêcony by³ w pe³ni zapoznaniu siê z pro- Gospodarstwo agroturystyczne w Kniei ko³o Polanowa Punkt widokowy nad elektrowni¹ szczytowo-pompow¹ w ydowie i jezioro Kwiecko Gospodarstwo rybackie AQUAMAR ko³o Miastka Sierakowo S³awieñskie wejœcie g³ówne do wsi Hobbitów na wspólny piknik 12 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

13 blematyk¹ wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na wyspie Bornholm. Podczas piêciogodzinnej autokarowej wycieczki po wyspie uczestnicy Kongresu mieli mo liwoœæ zapoznaæ siê z zagospodarowaniem obszarów rolniczych, poznaæ aspekty i problemy ludzi yj¹cych na wyspie, jak równie podziwiaæ typow¹ dla wyspy architekturê, ruiny zamku i malowniczy krajobraz. W wyjeÿdzie tym wziê³o udzia³ 124 uczestników Kongresu. Organizacja Kongresu SERiA w murach Politechniki Koszaliñskiej oraz pozytywne oceny uczestników wystawione organizatorom Kongresu przyczyni³y siê do rozpropagowania naszej uczelni wœród innych oœrodków akademickich w kraju i poza jego granicami. Organizatorzy Kongresu mieli niepowtarzaln¹ okazjê uwypuklenia specyficznej problematyki rozwoju wsi i obszarów wiejskich Œrodkowego Pomorza. dr Romuald Kie³czewski Katedra Agrobiznesu I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki Po raz pierwszy Naukowe Ko³o Studenckie Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA, w jubileuszowym roku Politechniki Koszaliñskiej, i wejœcia w 10-lecie powstania Wydzia³u Elektroniki, zorganizowa³o I Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ XXI wiek er¹ elektroniki i teleinformatyki. Konferencja odby³a siê w nowej siedzibie Wydzia- ³u Elektroniki, w auli imienia prof. dr hab. in. Andrzeja Guziñskiego za³o yciela Wydzia³u Elektroniki, w dniach paÿdziernika 2003 roku. Patronat nad Konferencj¹ obj¹³ Dziekan Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. dr hab. in. Henryk Budzisz, natomiast kierownictwo nad Komitetem Naukowym i Organizacyjnym sprawowa³ opiekun naukowy Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki OMEGA prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. W Pierwszej Krajowej Konferencji Naukowej Studentów i M³odych Pracowników Nauki wziê³o udzia³ 10 m³odych pracowników nauki (doktorantów i asystentów) oraz 36 studentów wy szych uczelni technicznych z Polski. Poza studentami Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej w obradach wziêli udzia³ przedstawiciele: Politechniki Wroc³awskiej, Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach, Politechniki Czêstochowskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, z opiekunem dr in. Waldemarem Radzikowskim, Akademii Morskiej w Gdyni z opiekunem dr in. Krzysztofem Januszewskim. Ku zadowoleniu m³odzie y studenckiej, w konferencji uczestniczyli równie, podnosz¹c jej rangê, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydzia³u Elektroniki, miêdzy innymi prof. nadzw. dr hab. in. EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Wieœ œredniowieczna w Borkowie Maciej Walkowiak, prof. dr hab. Aleksy Patryn, prof. dr hab. in. Mieczys³aw Danilkiewicz, dr in. Wies³aw Madej, dr in. Andrzej Biedrycki, dr in. Stanis³aw Dziura, dr in. Walery Sus³ow oraz dyrektor administracyjny Politechniki Koszaliñskiej dr in. Artur Wezgraj. Uroczystego otwarcia Konferencji dokona³ dziekan Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. dr hab. in. Henryk Budzisz, który serdecznie powita³ uczestników, a szczególnie goœci oraz przedstawi³ krótk¹ informacjê o Wydziale. Wyk³ad inauguracyjny na temat Nosoro ce i Telekomunikacja wyg³osi³ Kierownik Katedry Telekomunikacji prof. nadzw. dr hab. in. Maciej Walkowiak. W ramach wprowadzenia, bardzo ciekaw¹ prelekcjê na temat Outsourcing IT alternatywnym rozwi¹zaniem w porównaniu z tradycyjnymi technikami IT wyg³osi³ przedstawiciel Zak³adów Energetycznych Koszalin S.A. (jeden ze sponsorów konferencji) Pan Hieronim Szwabowski. Obrady otworzy³, przedstawiaj¹c ogólne za³o enia i cele oraz szczegó³owy plan obrad i ca³ej Konferencji Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. Obradom prowadzonym w ramach trzech sesji plenarnych i jednej plakatowej przewodniczyli cz³onkowie zarz¹du Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA Patrycja Zienkiewicz, Magdalena Rajewska, Sebastian Skinder, Bogdan Rutkowski, Andrzej Kowalski. Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 13

14 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA Uczestnicy w ramach sesji plenarnych mieli mo liwoœæ wys³uchaæ 18 ciekawych, wyg³aszanych na wysokim poziomie referatów oraz zapoznaæ siê z 10 referatami zaprezentowanymi na sesji plakatowej. Tematy wyst¹pieñ oscylowa³y wokó³ nastêpuj¹cych problemów: q Sieci komputerowe i telekomunikacyjne, q Wspó³czesne technologie telekomunikacyjne, q Elektronika, q Zastosowanie systemów hurtowni i baz danych, q Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja, q Programowanie sieci teleinformatycznych, q Informatyka zarz¹dcza. Wyst¹pienia i prezentacje ocenia³a komisja konkursowa w sk³adzie: prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski, dr in. Stanis³aw Dziura, dr in. Andrzej Biedrycki, mgr in. Magdalena Rajewska, Sebastian Skinder, która postanowi³a przyznaæ nagrody wg nastêpuj¹cych stopni: q nagrodê I stopnia otrzyma³ Mateusz Woœko z Politechniki Wroc³awskiej za wyst¹pienie pt. Zastosowanie azotków III grupy we wspó³czesnej elektronice, q nagrodê II stopnia otrzymali ex aequo Tomasz Odolczyk z Wojskowej Akademii Technicznej za wyst¹pienie pt. Generator opóÿnieñ czasowych z rozdzielczoœci¹ dziesiêciopikosekundow¹ sterowany z wykorzystaniem œrodowiska Labview oraz Roland Wache z Politechniki Œl¹skiej w Gliwicach za zaprezentowanie referatu pt. Zadajnik napiêcia problem uzyskania du ego wspó³czynnika CMRR, q nagrodê III stopnia otrzymali Krystian Górski i Adam Baran z Akademii Morskiej w Gdyni za wyst¹pienie pt. Satelitarny APRS. Ponadto wszystkim uczestnikom konferencji w podziêkowaniu za aktywny udzia³ wrêczono dyplomy pami¹tkowe. W ramach Konferencji uczestnicy zwiedzili bazê naukowo-dydaktyczn¹ Wydzia³u Elektroniki, zwiedzili Koszalin oraz odbyli wycieczkê do Ko³obrzegu, której atrakcj¹ by³ miêdzy innymi rejs w morze, co by³o niesamowitym prze yciem dla wiêkszoœci m³odych ludzi poznali smak fal Ba³tyku. Konferencja m³odzie owa to równie nawi¹zanie nowych znajomoœci, wymiana doœwiadczeñ i aspiracja do dalszej wspó³pracy naukowej i kole eñskiej. Uwa am, e I Krajowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Pracowników Nauki spe³ni³a swoje cele, a kadra wys³uchuj¹ca referatów stwierdzi³a, e by³y to naprawdê dobre prezentacje dorobku naukowego m³odzie y, która stawia pierwsze kroki na drodze naukowo-badawczej. Oceniaj¹c konferencjê nale y równie stwierdziæ, e w m³odzie nale y inwestowaæ, ona przecie zast¹pi nas na drodze budowy spo³eczeñstwa informacyjnego tych, którzy bêd¹ twórcami budowy nowoczesnych technologii i rozwoju gospodarczego RP, a mo e nie tylko. Pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do sukcesu konferencji, a szczególnie JM Rektorowi Politechniki Koszaliñskiej prof. dr. hab. in. Krzysztofowi Wawrynowi i Dziekanowi Wydzia³u Elektroniki prof. nadzw. Uczestnicy konferencji Rejs w morze dr. hab. in. Henrykowi Budziszowi za patronat i pomoc w przygotowaniu konferencji oraz opiekunom doktorantów i studentów za przygotowanie podopiecznych i sprawdzanie ich referatów. Dziêkujemy równie sponsorom konferencji: Zak³adom Energetycznym Koszalin S.A., Galerii EMKA, Ksiêgarni Naukowej, Browarom Brok S.A., Hotelowi Arka, Barowi Studenckiemu Rogaliczek. Jako opiekun Naukowego Ko³a Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej OMEGA szczególne s³owa podziêkowania kierujê bezpoœrednim organizatorom za ich nieprzespane noce 14 Pismo Politechniki KoszaliñskiejNr 1/2004

15 EUROPA POLSKA POLITECHNIKA spêdzone nad przygotowaniem materia³ów konferencyjnych, zabezpieczeniu logistycznym itd, a szczególnie przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA, asystentce sta ystce Katedry Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki Patrycji Zienkiewicz, zastêpcy przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA Sebastianowi Skinderowi, skarbnikowi NKS WE OMEGA Bogdanowi Rutkowskiemu oraz sekretarzowi NKS WE OMEGA Andrzejowi Kowalskiemu. Naukowe Ko³o Studentów Przedstawiaj¹c informacje o konferencji, chcia³bym równie zaprezentowaæ Naukowe Ko³o Studentów Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej NKS WE OMEGA i jego osi¹gniêcia w pracy. Naukowe Ko³o OMEGA powsta³o w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Dziekana prof. dr hab. in. Andrzeja Guziñskiego, a jego opiekunem od pocz¹tku jest prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski. Ko³o dzia³a na podstawie statutu, z którego wynika, e zasadniczym celem dzia³alnoœci NKS WE OMEGA jest przygotowywanie i wdra- anie cz³onków ko³a do aktywnego udzia³u w procesie dydaktycznym i naukowo-badawczym Wydzia³u Elektroniki, a tym samym rozwijanie indywidualnych zainteresowañ i predyspozycji do pracy dydaktyczno-naukowej. W swoich szeregach skupia œrednio 20 studentów rocznie. Aktualnia Przewodnicz¹ca NKS WE OMEGA Patrycja Zienkiewicz jest Mam nadziejê, e mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej, konferencje bêd¹ kontynuowane i bêd¹ przyczyniaæ siê do rozwoju m³odych kadr naukowo-dydaktycznych w uczelniach technicznych. Ju dziœ zapraszamy na II Krajow¹ Konferencjê Naukow¹ Studentów i M³odych Pracowników Nauki przedstawicieli ze wszystkich Wydzia³ów Naszej Uczelni, która odbêdzie siê w jubileusz 10-lecia Wydzia³u Elektroniki. studentk¹ V roku i asystentk¹ sta ystk¹ Katedry Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki. W sk³adzie zarz¹du ponadto dzia³aj¹ zastêpca przewodnicz¹cej NKS WE OMEGA Sebastian Skinder, skarbnik NKS WE OMEGA Bogdan Rutkowski oraz sekretarz NKS WE OMEGA Andrzej Kowalski. Ko³o niezale nie od dzia³alnoœci wewnêtrznej, aktywnie reprezentuje dobre imiê Wydzia³u i Politechniki na zewn¹trz. Cz³onkowie NKS WE OMEGA bior¹ corocznie udzia³ w konferencjach naukowych krajowych i miêdzynarodowych organizowanych miêdzy innymi przez Politechnikê Œwiêtokrzysk¹, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹, Politechnikê Koszaliñsk¹ i inne. O osi¹gniêciach na tych konferencjach, praktycznie corocznie, œwiadcz¹ nagrody i wyró nienia otrzymane w konkursach na najlepszy referat. Podczas XXVI Krajowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Naukowych zorganizowanej przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ listopada 2002 pierwsze miejsce zaj¹³ student (wówczas) IV roku Sebastian Skinder, który wyg³osi³ nastêpuj¹cy referat: Najnowsze trendy wspó³czesnej telekomunikacji. Koncepcja sieci telekomunikacyjnej nastêpnej generacji. Natomiast wyró nienia zdobyli Pani mgr in. Magdalena Rajewska, temat jej wyst¹pienia brzmia³: Model uk³adu FPGA zbudowanego w oparciu o bramki pr¹dowe oraz jego wykorzystanie do konstruowania podstawowych uk³adów cyfrowych, oraz mgr in. Adam S³owik i mgr in. Ireneusz P³ocha, którzy przedstawili nastêpuj¹cy referat: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do projektowania filtrów cyfrowych FIR. W bie ¹cym roku podczas V Miêdzynarodowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Naukowych zorganizowanej przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ listopad 2003 roku, przedstawiciele Politechniki Koszaliñskiej tak e godnie reprezentowali nasz¹ uczelniê. Student studiów doktoranckich Adam S³owik zaj¹³ II miejsce referuj¹c temat pt. Porównanie standardowych metod projektowania filtrów cyfrowych IRR z metod¹ opart¹ o algorytm ewolucyjny. Natomiast studenci V roku Patrycja Zienkiewicz i Sebastian Skinder zajêli III miejsce, temat wyg³aszanego referatu brzmia³: Charakterystyka wybranych jêzyków stosowanych w projektowaniu systemów telekomunikacyjnych. Podczas konferencji zosta³ doceniony i wyró niony przez Pana Prezydenta PO AFCEA referat pt. Systemy rozproszone analiza mo liwoœci zastosowañ w sterowaniu obiektami wojskowymi, wyg³oszony przez studentkê III roku Iwonê uczak. NKS WE stanowi bardzo prê nie rozwijaj¹c¹ siê organizacjê studenck¹. W okresie istnienia ko³a (oko³o 3 lat) jego cz³onkowie odnieœli szereg sukcesów na konferencjach krajowych i miêdzynarodowych. Wielkim osi¹gniêciem cz³onków NKS WE OMEGA jest zorganizowanie I Krajowej Konferencji Naukowej Studentów i M³odych Pracowników Nauki. Konferencja cieszy³a siê wielkim uznaniem zarówno ze strony studentów, jak i kadry pracowniczej Politechniki Koszaliñskiej. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego i opiekun NKS WE OMEGA prof. nadzw. dr hab. in. Marian Kopczewski Nr 1/2004 Pismo Politechniki Koszaliñskiej 15

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ. G³os Akademicki nr 04/2005 1 MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 4 (112) KWIECIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 04/2005 1 JAN PAWE II 1920-2005 M³odzi, nie dajcie siê

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego... 15 II. Studia i studenci... 27

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo