PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE"

Transkrypt

1 Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

3

4 Książka sfinansowana z grantu nr SP/I/1/77065/10: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej. Recenzent naukowy Prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski Copyright by Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Proces decyzyjny systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT Adaptacja mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej Proces decyzyjny w zarządzaniu przedsięwzięciami funkcjonującymi w wirtualnej przestrzeni społeczno-gospodarczej Proces decyzyjny dla systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT Współzależności między rodzajami zasobów treści, produktami wiedzy i użytkownikami platformy SyNaT Procesowa struktura organizacyjna dla systemu informacji naukowo- -technicznej platformy SyNaT Rozdział 2. Strategia rozwoju platformy SyNaT Wybrane zagadnienia teoretyczne strategii rozwoju Rola strategii w organizacji typu non profit Strategia rozwoju dla platformy SyNaT Założenia wstępne Strategia rozwoju platformy SyNaT Struktura organizacyjna platformy SyNaT Zarządzanie platformą SyNaT z uwzględnieniem obszarów marketingowego, jakości oraz ryzyka Rozdział 3. Wartościowanie produktów wiedzy na platformie SyNaT Ogólna struktura potencjalnych zasobów wiedzy Wyspecyfikowana struktura zasobów Metodyka wartościowania produktów wiedzy na platformie SyNaT Specyfika platformy SyNaT jako integratora rozproszonych zasobów treści Założenia wstępne metodyki Przygotowanie do opracowania metodyki Formuła obliczeniowa metodyki wartościowania otwartych sieciowych produktów wiedzy na platformie SyNaT Możliwości i ograniczenia proponowanej metodyki Transformacja treści naukowych oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji na platformie SyNaT... 88

6 Transformacja wejściowych zasobów treści Produkt w postaci nieprzetworzonej jest oferowany użytkownikowi Produkt wygenerowany drogą automatycznego przetworzenia Produkt wykreowany przy współudziale użytkowników platformy Produkt wytworzony przez zamówienie dedykowane (osobna bramka) Platforma a możliwość wyłaniania inteligentnych specjalizacji rozwoju nauki i gospodarki Rozdział 4. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Platforma SyNaT jako narodowa platforma polskiej nauki i innowacji model biznesowy Komercjalizacja produktów wiedzy jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Wyłanianie inteligentnych specjalizacji jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Ewaluacja modelu biznesowego platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Rozdział 5. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych Propozycja hybrydowego modelu biznesowego Sposób ewaluacji modelu biznesowego platformy SyNaT Rozdział 6. Strategiczne plany rozwoju platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych Założenia wstępne do budowy strategicznych planów rozwoju platformy SyNaT Zastosowanie metodyki wartościowania produktów wiedzy na platformie SyNaT do budowy strategicznych planów rozwoju Strategiczny plan rozwoju A uruchomienie platformy SyNaT Strategiczny plan rozwoju B rok po uruchomieniu platformy Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Aneks 1. Szczegółowe struktury celów głównych strategii rozwoju platformy SyNaT

7 WSTĘP W okresie nawoływania do upowszechnienia i otwarcia dostępu do zasobów wiedzy i informacji (co jest zgodne z wymaganiami społeczeństwa wiedzy), przy niemalże nieograniczonych możliwościach technicznych realizacji takiego celu, barierą stają się rozwiązania instytucjonalne (szczególnie IP) oraz interesy ekonomiczne. Jak więc sprostać bezwzględnemu warunkowi rozwoju innowacyjnego społeczeństwa, jakim jest przekonanie do idei wolnego dostępu do wiedzy i informacji (otwartej nauki) środowiska naukowego, a więc swego rodzaju mądrości i świadomości osób służących nauce, a finansowanych przez społeczeństwo? Tematyka podjęta w niniejszym opracowaniu nawiązuje do konieczności spojrzenia na możliwości rozwoju polskiej nauki i zarządzania nią z wykorzystaniem sieci. Tak jak bowiem paradygmat nowej gospodarki uzasadnia, że jej rozwój stał się możliwy dzięki rewolucji technologicznej, związanej z nowymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, postępującą globalizacją oraz liberalizacją gospodarki, a sam proces konkurowania w dużej mierze nie wiąże się już z pojedynczymi organizacjami, ale ich sieciami 1, tak zmianie wyznaczanej przez ICT ulega też proces tworzenia produktów wiedzy i zarządzania nauką. To, co szczególnie istotne w podejściu sieciowym, a co właśnie mogłoby mieć niezwykłe znaczenie w projektowaniu platformy SyNaT, odnosi się do roli integratora sieci, będącego równocześnie jej koordynatorem. Wśród wielu koncepcji stworzonych przez badaczy struktur sieciowych taką wizję można znaleźć na przykład u Castellsa, który wskazuje na strukturę sieci zbudowaną wokół projektów, na sieć połączeń na czas realizowania danego projektu i zmieniających konfigurację przy wdrażaniu każdego nowego projektu 2. Projekt, skupisko wiedzy motywuje zatem do integrowania czy wprost akcentowania roli integratora sieci 3 jako znaczącego w osiąganiu ważnych celów rozwojowych. Więzi w sieci są więc z istoty rzeczy złożone i wzajemne, relatywnie trwałe oraz oparte bardziej na kooperacji niż na konkurencji 4. O złożoności, wartości i znaczeniu elementów w sieci 1 E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s F. Stalder, M. Castells, Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s J. Sydow A.Windeler, Organizing and Evaluating Interfirm Networks: A Structurationist Perspective on Network Processes and Network Effectiveness, Organization Science, 1998, nr 9 (3), s

8 8 (aktorów, organizacji itp.) decyduje ich wkład cennych informacji, wiedzy, technologii lub innych zasobów wnoszonych do sieci. Tworzenie powiązań między organizacjami, aktorami oraz zespołami zależy tu zatem od tego, czy mogą one dostarczyć użytecznych, a w szczególności rzadkich zasobów wprowadzonych do sieci. W związku nawet z tymi kilkoma przykładami pojawia się więc pytanie, czy budowana w Polsce platforma wiedzy i informacji SyNaT, będąca swoistą innowacją technologiczną i społeczną, ma być skazana na zamykanie się wyłącznie w formule wyszukiwarki produktów wiedzy polskiej nauki i technologii, czy też jej rolę w gospodarce i społeczeństwie należy widzieć znacznie szerzej, właśnie jako integratora sieci, w której powstają produkty wiedzy i w której powinny one służyć konkretnym celom. Są jednak rozproszone, niesformalizowane, nieuporządkowane, nie koncentrują się wokół jednego ważnego projektu, mianowicie strategii rozwoju polskiej nauki. Platforma pełniąca funkcję integratora w sieci stanowiłaby niejako nowy poziom w narodowym systemie wiedzy i innowacji, łącząc wyniki aktywności naukowej i badawczej (produkty wiedzy) wielu jego części składowych (aktorów, węzłów), stanowiąc ostatecznie system wzajemnie powiązanych reguł określających warunki i zasady przechowywania, udostępniania oraz tworzenia nowych informacji i wiedzy, a jego funkcjonowanie byłoby uwarunkowane skalą i jakością ICT. W przypadku analizowanego projektu pojawiło się pytanie: jak znaleźć konsensus pomiędzy teoretyczną prawidłowością ekonomicznej motywacji a wynikającą z wyzwań rozwoju innowacji potrzebą otwartego dostępu do wiedzy? W zależności od roli i zakresu działania platformy SyNaT będą się pojawiać problemy z jej uruchomieniem, utrzymaniem i rozwojem zarówno od strony jakiegoś wariantu modelu biznesowego, jak i zintegrowanej infrastruktury informatycznej oraz instytucjonalnej determinującej rozwój nauki, innowacji i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Tym właśnie problemom poświęcono rozważania w niniejszym opracowaniu, które stanowi drugą część prac związanych z tworzeniem platformy SyNaT, przedstawioną w opracowaniu pod tytułem Problemy z tworzeniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce. W niniejszym opracowaniu przyjęto określoną kolejność prac. Wynika ona z zakresu tematycznego oraz kolejności realizacji poszczególnych etapów projektu badawczego SyNaT. Pierwszym, wstępnym zadaniem było opracowanie mapy drogowej dla systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT. Mapa drogowa stanowi swoisty proces planowania wykorzystywany w przedsięwzięciach długoterminowych, obarczonych podwyższonym poziomem ryzyka. Jest to zarazem pewien schemat głównych zależności decyzyjnych pomiędzy warstwami, podwarstwami oraz obiektami, istotnymi ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, dla którego mapa drogowa została sporządzona. Dlatego jest to schemat mogący stanowić podstawę do budowy procesu decyzyjnego platformy SyNaT, ponieważ poszczególne składniki mapy drogowej są z sobą powiązane w określony sposób, w znaczeniu zależnościowym (przyczynowo-skutkowym). Powiązania te wraz głównymi węzłami decyzyjnymi umożliwiają przede wszystkim określenie głównych celów organizacji. Cele te zostaną dookreślone i uzupełnio-

9 9 ne zgodnie z założeniami projektowymi, w których główne cele przedsięwzięcia zostały wstępnie sformułowane. Uchwycenie celów przedsięwzięcia oraz zależności między poszczególnymi warstwami mapy drogowej posłużyło w pierwszej kolejności do budowy procesu organizacyjnego, którego elementami są działania o charakterze ciągłym, podejmowane przez zarząd organizacji, jaką będzie platforma SyNaT. Procesowy schemat organizacji wraz z głównymi jej celami stanowi podstawę do budowy strategii rozwoju. Z tego względu kolejnym etapem prac, po opracowaniu procesu decyzyjnego oraz procesowej struktury organizacyjnej, było zbudowanie strategii rozwoju platformy SyNaT. Następnie na podstawie strategii rozwoju opracowano strukturę organizacyjną platformy. Przedstawiona kolejność prac, wynikająca z porządku etapów zadań realizowanych w projekcie badawczym SyNaT, w sposób logiczny wskazuje na zastosowanie klasycznego podejścia do budowy modeli biznesowych 5, gdzie najpierw przystępuje się do budowy strategii, a potem struktury organizacyjnej. Następnie, mając opracowaną strategię rozwoju oraz strukturę organizacyjną, przystąpiono do budowy modeli biznesowych dla dwóch wariantów działania platformy SyNaT. Powyższa kolejność prac znajduje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach tej książki. 5 Zob. np. A. Osterwalder, T. Clark, Y. Pingeur, Business Model, Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2012; L. Applegate, R. Austin, D. Soule, Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases, McGraw Hill, New York 2009, s Budowa strategii, a następnie struktury organizacyjnej jest również zgodna z klasycznym podejściem teorii zarządzania, zgodnie z którym struktura organizacji powinna podążać za strategią, umożliwiając jej sprawną i skuteczną realizację, por. A. Chandler, Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT, Cambridge 1962, s. 49.

10

11 BIBLIOGRAFIA Aaker D., Developing Business Strategies, Willey & Sons, Inc., New York Ackoff R., Creating the Corporate Future, John Wiley & Sons, New York Ansoff I., Corporate Strategy, Penguin Group, New York Applegate L., Austin R., Soule D., Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases, McGraw Hill, New York Baden-Fuller Ch., Lorenzoni G., Creating a Strategic Center to Manage a Web of Partners, California Management Review 1995, Spring, vol. 37, issue 3, s Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali rewolucje biznesową i kulturową, tłum. M. Baranowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Beck K., Józefowski B., Kozina A., Możdżeń M., Metodyka budowy mapy drogowej dla systemu informacji naukowej i naukowo-technicznej, Projekt SyNaT, Kraków 2012, maszynopis. Bell E., Raiffa H., Tversky A. (red.), Decision Making, Cambridge University Press, Cambridge, USA, Berkeley D., Widmeyer G., Brezillon P., Rajkovick V., Context Sensitive Decision Support Systems, Chapman and Hall, London Bertalanffy L., General System Theory: Foundations, Development, Applications, Braziller, New York Chandler A.D., Jr, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT, Cambridge Charan R., Colvin G., Why CEOs Fail, Fortune 1999, June 21. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profi ting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Cohen M., March J., Olsen J., A Garbage Can Model of Organizational Choice, Administrative Science 1972, vol. 17, s Cool K., Henderson J., Abate R. (red.), Restructuring Strategy: New Networks and Industry Challenges, Blackwell Publishing, Oxford Collin P.H., Dictionary of Business, A&C Black Publishers Ltd., London Crozier M., Le phenomene bureaucratique, Editions du Seuil, Paris Das T., Teng B., Cognitive Biases and Strategic Decision Processes: An Integrative Perspective, Journal of Management Studies 1999, vol. 36, s Davenport T., Process Innovation, Harvard Business School Press, Boston David F., Strategic Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Davila T., Epstein M., Shelton R., Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profi t from It, Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ 2006.

12 162 De Witt B., Meyer R., Strategy Process, Content, Context, an International Perspective, Thomson Publishing, London Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Dranikoff L., Koller T., Schneider A., Divestiture: Strategy Missing Link, Harvard Business Review (Boston) 2002, May. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Drucker P., The Theory of the Business, Harvard Business Review (Boston) 1994, September October. Drucker P., Management, HarperCollins Publishers, New York Foray D., Hall D., Smart Specialisation The Concept, Knowledge Economists Policy Brief 2009, June, nr 9. Galbraith J., Kazanjian K., Strategy Implementation: Structure, Systems, and Process, West Publishing, St. Paul, MN Gierszewska G., Romanowska M., Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa Grzędzińska K., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, Wydawnictwo SBP, Warszawa Hamel G., Doz L., Prahalad C., Collaborate with Your Competitors and Win, Harvard Business Review (Boston) 1989, January February, s Harrigan K.R., Strategies for Vertical Integration, Outsourcing and Corporate Strategy, Beard Books, Silver Spring Harrington H., Business Process Improvement, McGraw Hill, New York Hax A., Majluf N., The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Second Edition, Prentice Hall, London Heimeriks K., Developing Alliance Capabilities, Palgrave Macmillan, New York Hippel E., Customer Innovators. A New Way to Create Value, HBR Nr 4: Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy fi nansowej , MNiSW, DS., Warszawa 2002, en.cfm?pg=h2020 (dostęp: ). Huber G., The Nature of Organisational Decision Making and the Design of Decision Support Systems, Management Information Systems Quarterly 1981, June, s IBM, Annual Report 2012, Wydawnictwo Donnelley, Nowy Jork Kaczmarek B., Sikorski S., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź Kaplan R., Norton D., Strategy Maps, Harvard Business School Press, Boston Kaul I., Grunberg I., Stern M., (red.), Global Public Goods: International Cooperation in the 21 st Century, United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York 1999.

13 163 Keen P., Scott Morton M., Decision Support Systems: An Organizational Perspective, Addison Wesley, Reading, MA Kelly K., New Rules for the New Economy 10 Radical Strategies for a Connected World, Penguin Books, New York Klein G., Naturalistic Decision Making, Associated Division of ARA, Fairborn, OH Klein G., Sources of Power: How People Make Decisions, MIT Press, Cambridge Knight F., Risk, Uncertainty, and Profi t, Cosimo Inc., New York Komisja Europejska, Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010), Bruksela Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę lepszego dostępu do informacji naukowej. Zwiększanie korzyści z inwestowania środków publicznych w badania naukowe, COM(401), Bruksela Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krabuanrat K., Phelps R., Heuristics and Rationality in Strategic Decision Making: An Exploratory Study, Journal of Business Research 1998, vol. 41, s Krzysztofek K., Big Data Society. Technologie samozapisu i samozakazu: ku humanistyce cyfrowej, Transformacje, CBEiP, Akademia L. Koźmińskiego, Warszawa Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa Lindblom W., The Science of Muddling Through, Public Administration Review 1959, vol. 19, s Macy J., Mutual Causality in Buddhism & General System Theory, SUNY Press, New York March J., Decisions and Organizations, Basil Blackwell, Oxford March J., Simon H., Teoria organizacji, tłum. S. Łypacewicz, PWN, Warszawa March J., Simon H., Organizations, Basil Backwell, Oxford Miller M., Nowa perspektywa unijna Badania i rozwój, INPAN, Warszawa 2013, (dostęp: ). Mintzberg H., Le Management, Voyage au Centre des Organisations, Les Editions d Organisations, Paris Mintzberg H., Tracking Strategies: Toward a General Theory, Oxford University Press, New York Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari, Free Press, New York Mintzberg H., Lampel J., Quin J., Ghoshal S., The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education Limited, Harlow Mintzberg H., Quinn J., Readings in the Strategy Process, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Mintzberg H., Westley F., Decision Making: It s Not What You Think, MIT Sloan Management Review 2001, Spring, April 15, vol. 42, nr 3. Mitroff I., Linstone H., The Unbounded Mind, Oxford University Press, New York 1996.

14 164 Monge P., Theoretical and Analytical Issues in Studying Organizational Processes, Organization Science 1990, vol. 1, nr 4. Oferta na utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów treści dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, złożona do NCBiR we wrześniu Ohmae K., The Mind of the Strategist: The Art of the Japanese Business, McGraw Hill, New York Okoń-Horodyńska E., Innovation and Business Model How this Can Fit Together: The SyNat Case, EAEPE, Krakow Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa Oster S.M, Strategic Management of Nonprofi t Organizations: Theory and Cases, Oxford University Press, New York Osterwalder A., Clark T., Pingeur Y., Business Model, Wiley & Sons, Hoboken, NJ Pass Ch., Lowes B., Davies L., Collins Dictionary of Economics, HarperCollins Publishers, Glasgow Pearce J., Robinson R., Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control, McGraw Hill, Boston Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Piątkowski M., Szuba T., Wolszczak G., Analiza systemu strategii RIS3 w Polsce, The World Bank, Warszawa Porter M.E., What is Strategy?, Harvard Business Review (Boston) 1996, November. Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Systemy wspomagania decyzji. Modelowanie symulacyjne. Techniki inteligentne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Richards M., Setting Strategic Goals and Objectives, West Publishing Company, Los Angeles Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, R&D Management 1992, vol. 22, nr 3. Sayles L., Managerial Behavior, McGraw Hill, New York Schein E., Process Consultation: Its Role in Organization Development, Addison Wesley, Reading, MA Sheehan R., Jr., What is Nonprofi t Strategy, University of Maryland, USA Sierotowicz T., Adaptacja mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej do budowy procesów organizacyjnego i decyzyjnego platformy SyNaT, Projekt Sy- NaT, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Simon H., Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science, American Economic Review Simon H., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, tłum. K. Poznański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Simon H., Rational Decision-Making in Business Organizations, The Nobel Foundation, Stockholm 1978.

15 165 Simon H., The New Science of Management Decision, Prentice Hall, Englewood Clifs, New York Simon K., Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, tłum. A. Szeworski, Warszawa Stabryła A., Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2008, vol. 1, nr 11, s Stabryła A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Stalder F., Castells M., Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Stanek S., Systemy bazujące na formułowaniu strategii organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, tłum. A. Ehrlih, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research, Sage, Newbury Park, CA Sydow J., Windeler A., Organizing and Evaluating Interfi rm Networks: A Structurationist Perspective on Network Processes and Network Effectiveness, Organization Science 1998, nr 9 (3), s Ulwick A., Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, tłum. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków Van de Ven H., Huber P., Longitudinal Field Research Methods for Studying Processes of Organizational Change, Organization Science 1990, vol. 1, nr 3. Van der Panne G., van Beers C., Kleinknecht A., Success and Failure of Innovation, International Journal of Innovation Management 2003, September, vol. 7, nr 3. Vermeulen P., Curseu P., Enterpreneurial Strategic Decision-Making: A Cognitive Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Weibs E., Baaij M., Keibeck B., Witteveen P., The Craft of Strategy Formulation: Translating Issues into Actionable Strategies, Willey & Sons, San Francisco Wheelen T., Hunger D., Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Wisła R., Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T. (red.), Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa Xerox, Annual Report 2012, Wydawnictwo Xerox Corporation, Nowy Jork NETOGRAFIA (dostęp: ). (dostęp: ). smart_ris3_2012.pdf (dostęp: ). (dostęp: ).

16 166 Komisja Europejska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2011), 615, Bruksela Komisja Europejska, Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010), Bruksela (dostęp: ). (dostęp: ). open_access_0.pdf (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ).

17 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1.1. Najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.2. Optymistyczny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.3. Pesymistyczny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.4. System podejmowania decyzji na platformie SyNaT Rysunek 1.5. Model procesowej struktury organizacyjnej Rysunek 1.6. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT schemat uproszczony Rysunek 1.7. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT Rysunek 2.1. Cele główne i szczegółowe strategii rozwoju platformy SyNaT Rysunek 2.2. Struktura organizacyjna platformy SyNaT Rysunek 2.3. Powiązania obszarów zarządzania marketingiem, ryzykiem i jakością z priorytetowymi działaniami strategii rozwoju platformy SyNaT.. 68 Rysunek 3.1. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT z węzłami pomiarowymi wartościowania produktów wiedzy Rysunek 3.2. Koncepcja wyłaniania inteligentnych specjalizacji na platformie SyNaT Rysunek 3.3. Miejsce specjalizacji w koncepcji BŚ proces i kluczowe powiązania Rysunek 3.4. Miejsce specjalizacji w koncepcji BŚ proces i logika powiązań Rysunek 4.1. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Rysunek 4.2. Proces komercjalizacji jako jeden z procesów wektora transformacji Rysunek 4.3. Wyłanianie inteligentnych specjalizacji jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Rysunek 5.1. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych

18 SPIS TABEL Tabela 1.1. Składniki mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej Tabela 1.2. Koncepcja systemu decyzyjnego platformy SyNaT Tabela 1.3. Rodzajowy katalog zasobów treści z podziałem na homogeniczne grupy Tabela 1.4. Homogeniczne grupy rodzajowe Tabela 1.5. Kryteria opracowane na podstawie formatu MARC 21 oraz ich przypisanie do homogenicznych grup rodzajowych produktów wiedzy Tabela 1.6. Podział użytkowników na segmenty Tabela 2.1. Cele główne i szczegółowe strategii rozwoju platformy SyNaT Tabela 2.2. Cele szczegółowe i działania o charakterze ciągłym dla pierwszego celu głównego Tabela 2.3. Lista priorytetowych działań o charakterze ciągłym Tabela 2.4. Priorytetowe działania o charakterze ciągłym oraz składniki struktury organizacyjnej odpowiedzialne za ich wykonanie Tabela 3.1. Katalog wejściowych zasobów wiedzy z podziałem na homogeniczne grupy rodzajowe Tabela 3.2. Rozproszone zasoby repozytoryjne podłączone w momencie uruchomienia platformy SyNaT Tabela 4.1. Analiza modelu biznesowego dla platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Tabela 5.1. Audyt identyfikacji sił napędzających hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT Tabela 6.1. Rodzajowy katalog zasobów treści z podziałem na homogeniczne grupy przyjęty do celów obliczeniowych Tabela 6.2. Wartość produktów wiedzy dostępna w każdej grupie produktów homogenicznych, ze względu na ich dostępność dla użytkowników Tabela 6.3. Zadania wykonywane w ramach strategicznego planu rozwoju A uruchomienie platformy Tabela 6.4. Długoterminowy, strategiczny plan rozwoju i utrzymania platformy SyNaT z uwzględnieniem zadań planu strategicznego A Tabela 6.5. Zadania wykonywane w ramach strategicznego planu rozwoju B Tabela 6.6. Struktury organizacyjne platformy SyNaT zaangażowane w realizację strategicznego planu rozwoju B

19 Redaktor Jadwiga Makowiec Korektor Grzegorz Bogdał Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości 20 ujęcie zasobowe Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego Zarządzanie strategiczne seria: Zarządzanie i Marketing Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 4(12) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 1

Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 1 Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej 619 Ewa Ziemba, Iwona Obłąk Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Informatyczne wsparcie procesów w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I KIEROWANIE

ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANIZATION AND MANAGEMENT NR 2 (136) ROK 2009 Indeks 367850 ISSN 0137-5466 KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(11) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Jarosław BANAŚ Użycie modeli na potrzeby analizy użytkowników systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136

STUDIA I PRACE. Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 STUDIA I PRACE Kolegium Zarządzania i Finansów ZESZYT NAUKOWY 136 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI

AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Monika Fabińska Paweł Czyż Kazimierz Kubiak Edyta Guderska AKADEMIA ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI Materiały szkoleniowe Łódź, 2010 skład: Renata Karolewska projekt okładki: Monika Piasecka Publikacja jest finansowana

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk

redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk redakcja naukowa Agnieszka Sopińska Sylwester Gregorczyk OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Jerzy Niemczyk Redaktor Aleksandra Mankiewicz-Malinowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej

Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej Rada Programowa Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 1 Częstochowa 2011 1 REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Helena Kościelniak, prof. nadzw. Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe

Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe Zarządzanie dynamiczne podejście wielowymiarowe Mariusz Rafało Doktorant, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: mrafalo@gmail.com Streszczenie Organizacje, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCJI JUTRA

STRATEGIE KONKURENCJI JUTRA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 4 2001 EDWARD CYRSON STRATEGIE KONKURENCJI JUTRA I. TRADYCYJNA ANALIZA STRATEGII KONKURENCJI Ciągle dominującą w literaturze oraz w praktyce

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 ISBN 978-83-60904-26-8 T. 27 (2) 2014 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Rozwój koncepcji i metod Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań podejście sieciowe 1

Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań podejście sieciowe 1 Artykuł pochodzi z publikacji: Innowacje w przemyśle spotkań, (Red.) A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo