PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE"

Transkrypt

1 Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz PROBLEMY Z UTRZYMANIEM I ROZWOJEM ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ DLA NAUKI I EDUKACJI W POLSCE Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2

3

4 Książka sfinansowana z grantu nr SP/I/1/77065/10: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą: Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo-technicznej. Recenzent naukowy Prof. dr hab. inż. Andrzej Matczewski Copyright by Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

5 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Proces decyzyjny systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT Adaptacja mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej Proces decyzyjny w zarządzaniu przedsięwzięciami funkcjonującymi w wirtualnej przestrzeni społeczno-gospodarczej Proces decyzyjny dla systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT Współzależności między rodzajami zasobów treści, produktami wiedzy i użytkownikami platformy SyNaT Procesowa struktura organizacyjna dla systemu informacji naukowo- -technicznej platformy SyNaT Rozdział 2. Strategia rozwoju platformy SyNaT Wybrane zagadnienia teoretyczne strategii rozwoju Rola strategii w organizacji typu non profit Strategia rozwoju dla platformy SyNaT Założenia wstępne Strategia rozwoju platformy SyNaT Struktura organizacyjna platformy SyNaT Zarządzanie platformą SyNaT z uwzględnieniem obszarów marketingowego, jakości oraz ryzyka Rozdział 3. Wartościowanie produktów wiedzy na platformie SyNaT Ogólna struktura potencjalnych zasobów wiedzy Wyspecyfikowana struktura zasobów Metodyka wartościowania produktów wiedzy na platformie SyNaT Specyfika platformy SyNaT jako integratora rozproszonych zasobów treści Założenia wstępne metodyki Przygotowanie do opracowania metodyki Formuła obliczeniowa metodyki wartościowania otwartych sieciowych produktów wiedzy na platformie SyNaT Możliwości i ograniczenia proponowanej metodyki Transformacja treści naukowych oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji na platformie SyNaT... 88

6 Transformacja wejściowych zasobów treści Produkt w postaci nieprzetworzonej jest oferowany użytkownikowi Produkt wygenerowany drogą automatycznego przetworzenia Produkt wykreowany przy współudziale użytkowników platformy Produkt wytworzony przez zamówienie dedykowane (osobna bramka) Platforma a możliwość wyłaniania inteligentnych specjalizacji rozwoju nauki i gospodarki Rozdział 4. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Platforma SyNaT jako narodowa platforma polskiej nauki i innowacji model biznesowy Komercjalizacja produktów wiedzy jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Wyłanianie inteligentnych specjalizacji jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Ewaluacja modelu biznesowego platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Rozdział 5. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych Propozycja hybrydowego modelu biznesowego Sposób ewaluacji modelu biznesowego platformy SyNaT Rozdział 6. Strategiczne plany rozwoju platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych Założenia wstępne do budowy strategicznych planów rozwoju platformy SyNaT Zastosowanie metodyki wartościowania produktów wiedzy na platformie SyNaT do budowy strategicznych planów rozwoju Strategiczny plan rozwoju A uruchomienie platformy SyNaT Strategiczny plan rozwoju B rok po uruchomieniu platformy Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Aneks 1. Szczegółowe struktury celów głównych strategii rozwoju platformy SyNaT

7 WSTĘP W okresie nawoływania do upowszechnienia i otwarcia dostępu do zasobów wiedzy i informacji (co jest zgodne z wymaganiami społeczeństwa wiedzy), przy niemalże nieograniczonych możliwościach technicznych realizacji takiego celu, barierą stają się rozwiązania instytucjonalne (szczególnie IP) oraz interesy ekonomiczne. Jak więc sprostać bezwzględnemu warunkowi rozwoju innowacyjnego społeczeństwa, jakim jest przekonanie do idei wolnego dostępu do wiedzy i informacji (otwartej nauki) środowiska naukowego, a więc swego rodzaju mądrości i świadomości osób służących nauce, a finansowanych przez społeczeństwo? Tematyka podjęta w niniejszym opracowaniu nawiązuje do konieczności spojrzenia na możliwości rozwoju polskiej nauki i zarządzania nią z wykorzystaniem sieci. Tak jak bowiem paradygmat nowej gospodarki uzasadnia, że jej rozwój stał się możliwy dzięki rewolucji technologicznej, związanej z nowymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi, postępującą globalizacją oraz liberalizacją gospodarki, a sam proces konkurowania w dużej mierze nie wiąże się już z pojedynczymi organizacjami, ale ich sieciami 1, tak zmianie wyznaczanej przez ICT ulega też proces tworzenia produktów wiedzy i zarządzania nauką. To, co szczególnie istotne w podejściu sieciowym, a co właśnie mogłoby mieć niezwykłe znaczenie w projektowaniu platformy SyNaT, odnosi się do roli integratora sieci, będącego równocześnie jej koordynatorem. Wśród wielu koncepcji stworzonych przez badaczy struktur sieciowych taką wizję można znaleźć na przykład u Castellsa, który wskazuje na strukturę sieci zbudowaną wokół projektów, na sieć połączeń na czas realizowania danego projektu i zmieniających konfigurację przy wdrażaniu każdego nowego projektu 2. Projekt, skupisko wiedzy motywuje zatem do integrowania czy wprost akcentowania roli integratora sieci 3 jako znaczącego w osiąganiu ważnych celów rozwojowych. Więzi w sieci są więc z istoty rzeczy złożone i wzajemne, relatywnie trwałe oraz oparte bardziej na kooperacji niż na konkurencji 4. O złożoności, wartości i znaczeniu elementów w sieci 1 E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s F. Stalder, M. Castells, Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s J. Sydow A.Windeler, Organizing and Evaluating Interfirm Networks: A Structurationist Perspective on Network Processes and Network Effectiveness, Organization Science, 1998, nr 9 (3), s

8 8 (aktorów, organizacji itp.) decyduje ich wkład cennych informacji, wiedzy, technologii lub innych zasobów wnoszonych do sieci. Tworzenie powiązań między organizacjami, aktorami oraz zespołami zależy tu zatem od tego, czy mogą one dostarczyć użytecznych, a w szczególności rzadkich zasobów wprowadzonych do sieci. W związku nawet z tymi kilkoma przykładami pojawia się więc pytanie, czy budowana w Polsce platforma wiedzy i informacji SyNaT, będąca swoistą innowacją technologiczną i społeczną, ma być skazana na zamykanie się wyłącznie w formule wyszukiwarki produktów wiedzy polskiej nauki i technologii, czy też jej rolę w gospodarce i społeczeństwie należy widzieć znacznie szerzej, właśnie jako integratora sieci, w której powstają produkty wiedzy i w której powinny one służyć konkretnym celom. Są jednak rozproszone, niesformalizowane, nieuporządkowane, nie koncentrują się wokół jednego ważnego projektu, mianowicie strategii rozwoju polskiej nauki. Platforma pełniąca funkcję integratora w sieci stanowiłaby niejako nowy poziom w narodowym systemie wiedzy i innowacji, łącząc wyniki aktywności naukowej i badawczej (produkty wiedzy) wielu jego części składowych (aktorów, węzłów), stanowiąc ostatecznie system wzajemnie powiązanych reguł określających warunki i zasady przechowywania, udostępniania oraz tworzenia nowych informacji i wiedzy, a jego funkcjonowanie byłoby uwarunkowane skalą i jakością ICT. W przypadku analizowanego projektu pojawiło się pytanie: jak znaleźć konsensus pomiędzy teoretyczną prawidłowością ekonomicznej motywacji a wynikającą z wyzwań rozwoju innowacji potrzebą otwartego dostępu do wiedzy? W zależności od roli i zakresu działania platformy SyNaT będą się pojawiać problemy z jej uruchomieniem, utrzymaniem i rozwojem zarówno od strony jakiegoś wariantu modelu biznesowego, jak i zintegrowanej infrastruktury informatycznej oraz instytucjonalnej determinującej rozwój nauki, innowacji i społeczeństwa wiedzy w Polsce. Tym właśnie problemom poświęcono rozważania w niniejszym opracowaniu, które stanowi drugą część prac związanych z tworzeniem platformy SyNaT, przedstawioną w opracowaniu pod tytułem Problemy z tworzeniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce. W niniejszym opracowaniu przyjęto określoną kolejność prac. Wynika ona z zakresu tematycznego oraz kolejności realizacji poszczególnych etapów projektu badawczego SyNaT. Pierwszym, wstępnym zadaniem było opracowanie mapy drogowej dla systemu informacji naukowo-technicznej platformy SyNaT. Mapa drogowa stanowi swoisty proces planowania wykorzystywany w przedsięwzięciach długoterminowych, obarczonych podwyższonym poziomem ryzyka. Jest to zarazem pewien schemat głównych zależności decyzyjnych pomiędzy warstwami, podwarstwami oraz obiektami, istotnymi ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, dla którego mapa drogowa została sporządzona. Dlatego jest to schemat mogący stanowić podstawę do budowy procesu decyzyjnego platformy SyNaT, ponieważ poszczególne składniki mapy drogowej są z sobą powiązane w określony sposób, w znaczeniu zależnościowym (przyczynowo-skutkowym). Powiązania te wraz głównymi węzłami decyzyjnymi umożliwiają przede wszystkim określenie głównych celów organizacji. Cele te zostaną dookreślone i uzupełnio-

9 9 ne zgodnie z założeniami projektowymi, w których główne cele przedsięwzięcia zostały wstępnie sformułowane. Uchwycenie celów przedsięwzięcia oraz zależności między poszczególnymi warstwami mapy drogowej posłużyło w pierwszej kolejności do budowy procesu organizacyjnego, którego elementami są działania o charakterze ciągłym, podejmowane przez zarząd organizacji, jaką będzie platforma SyNaT. Procesowy schemat organizacji wraz z głównymi jej celami stanowi podstawę do budowy strategii rozwoju. Z tego względu kolejnym etapem prac, po opracowaniu procesu decyzyjnego oraz procesowej struktury organizacyjnej, było zbudowanie strategii rozwoju platformy SyNaT. Następnie na podstawie strategii rozwoju opracowano strukturę organizacyjną platformy. Przedstawiona kolejność prac, wynikająca z porządku etapów zadań realizowanych w projekcie badawczym SyNaT, w sposób logiczny wskazuje na zastosowanie klasycznego podejścia do budowy modeli biznesowych 5, gdzie najpierw przystępuje się do budowy strategii, a potem struktury organizacyjnej. Następnie, mając opracowaną strategię rozwoju oraz strukturę organizacyjną, przystąpiono do budowy modeli biznesowych dla dwóch wariantów działania platformy SyNaT. Powyższa kolejność prac znajduje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach tej książki. 5 Zob. np. A. Osterwalder, T. Clark, Y. Pingeur, Business Model, Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2012; L. Applegate, R. Austin, D. Soule, Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases, McGraw Hill, New York 2009, s Budowa strategii, a następnie struktury organizacyjnej jest również zgodna z klasycznym podejściem teorii zarządzania, zgodnie z którym struktura organizacji powinna podążać za strategią, umożliwiając jej sprawną i skuteczną realizację, por. A. Chandler, Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT, Cambridge 1962, s. 49.

10

11 BIBLIOGRAFIA Aaker D., Developing Business Strategies, Willey & Sons, Inc., New York Ackoff R., Creating the Corporate Future, John Wiley & Sons, New York Ansoff I., Corporate Strategy, Penguin Group, New York Applegate L., Austin R., Soule D., Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases, McGraw Hill, New York Baden-Fuller Ch., Lorenzoni G., Creating a Strategic Center to Manage a Web of Partners, California Management Review 1995, Spring, vol. 37, issue 3, s Battelle J., Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali rewolucje biznesową i kulturową, tłum. M. Baranowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Beck K., Józefowski B., Kozina A., Możdżeń M., Metodyka budowy mapy drogowej dla systemu informacji naukowej i naukowo-technicznej, Projekt SyNaT, Kraków 2012, maszynopis. Bell E., Raiffa H., Tversky A. (red.), Decision Making, Cambridge University Press, Cambridge, USA, Berkeley D., Widmeyer G., Brezillon P., Rajkovick V., Context Sensitive Decision Support Systems, Chapman and Hall, London Bertalanffy L., General System Theory: Foundations, Development, Applications, Braziller, New York Chandler A.D., Jr, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT, Cambridge Charan R., Colvin G., Why CEOs Fail, Fortune 1999, June 21. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profi ting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Cohen M., March J., Olsen J., A Garbage Can Model of Organizational Choice, Administrative Science 1972, vol. 17, s Cool K., Henderson J., Abate R. (red.), Restructuring Strategy: New Networks and Industry Challenges, Blackwell Publishing, Oxford Collin P.H., Dictionary of Business, A&C Black Publishers Ltd., London Crozier M., Le phenomene bureaucratique, Editions du Seuil, Paris Das T., Teng B., Cognitive Biases and Strategic Decision Processes: An Integrative Perspective, Journal of Management Studies 1999, vol. 36, s Davenport T., Process Innovation, Harvard Business School Press, Boston David F., Strategic Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Davila T., Epstein M., Shelton R., Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profi t from It, Wharton School Publishing, Upper Saddle River, NJ 2006.

12 162 De Witt B., Meyer R., Strategy Process, Content, Context, an International Perspective, Thomson Publishing, London Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Dranikoff L., Koller T., Schneider A., Divestiture: Strategy Missing Link, Harvard Business Review (Boston) 2002, May. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Drucker P., The Theory of the Business, Harvard Business Review (Boston) 1994, September October. Drucker P., Management, HarperCollins Publishers, New York Foray D., Hall D., Smart Specialisation The Concept, Knowledge Economists Policy Brief 2009, June, nr 9. Galbraith J., Kazanjian K., Strategy Implementation: Structure, Systems, and Process, West Publishing, St. Paul, MN Gierszewska G., Romanowska M., Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa Grzędzińska K., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, Wydawnictwo SBP, Warszawa Hamel G., Doz L., Prahalad C., Collaborate with Your Competitors and Win, Harvard Business Review (Boston) 1989, January February, s Harrigan K.R., Strategies for Vertical Integration, Outsourcing and Corporate Strategy, Beard Books, Silver Spring Harrington H., Business Process Improvement, McGraw Hill, New York Hax A., Majluf N., The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Second Edition, Prentice Hall, London Heimeriks K., Developing Alliance Capabilities, Palgrave Macmillan, New York Hippel E., Customer Innovators. A New Way to Create Value, HBR Nr 4: Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy fi nansowej , MNiSW, DS., Warszawa 2002, en.cfm?pg=h2020 (dostęp: ). Huber G., The Nature of Organisational Decision Making and the Design of Decision Support Systems, Management Information Systems Quarterly 1981, June, s IBM, Annual Report 2012, Wydawnictwo Donnelley, Nowy Jork Kaczmarek B., Sikorski S., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź Kaplan R., Norton D., Strategy Maps, Harvard Business School Press, Boston Kaul I., Grunberg I., Stern M., (red.), Global Public Goods: International Cooperation in the 21 st Century, United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York 1999.

13 163 Keen P., Scott Morton M., Decision Support Systems: An Organizational Perspective, Addison Wesley, Reading, MA Kelly K., New Rules for the New Economy 10 Radical Strategies for a Connected World, Penguin Books, New York Klein G., Naturalistic Decision Making, Associated Division of ARA, Fairborn, OH Klein G., Sources of Power: How People Make Decisions, MIT Press, Cambridge Knight F., Risk, Uncertainty, and Profi t, Cosimo Inc., New York Komisja Europejska, Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010), Bruksela Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: W stronę lepszego dostępu do informacji naukowej. Zwiększanie korzyści z inwestowania środków publicznych w badania naukowe, COM(401), Bruksela Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krabuanrat K., Phelps R., Heuristics and Rationality in Strategic Decision Making: An Exploratory Study, Journal of Business Research 1998, vol. 41, s Krzysztofek K., Big Data Society. Technologie samozapisu i samozakazu: ku humanistyce cyfrowej, Transformacje, CBEiP, Akademia L. Koźmińskiego, Warszawa Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Aletheia, Warszawa Lindblom W., The Science of Muddling Through, Public Administration Review 1959, vol. 19, s Macy J., Mutual Causality in Buddhism & General System Theory, SUNY Press, New York March J., Decisions and Organizations, Basil Blackwell, Oxford March J., Simon H., Teoria organizacji, tłum. S. Łypacewicz, PWN, Warszawa March J., Simon H., Organizations, Basil Backwell, Oxford Miller M., Nowa perspektywa unijna Badania i rozwój, INPAN, Warszawa 2013, (dostęp: ). Mintzberg H., Le Management, Voyage au Centre des Organisations, Les Editions d Organisations, Paris Mintzberg H., Tracking Strategies: Toward a General Theory, Oxford University Press, New York Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari, Free Press, New York Mintzberg H., Lampel J., Quin J., Ghoshal S., The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases, Pearson Education Limited, Harlow Mintzberg H., Quinn J., Readings in the Strategy Process, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Mintzberg H., Westley F., Decision Making: It s Not What You Think, MIT Sloan Management Review 2001, Spring, April 15, vol. 42, nr 3. Mitroff I., Linstone H., The Unbounded Mind, Oxford University Press, New York 1996.

14 164 Monge P., Theoretical and Analytical Issues in Studying Organizational Processes, Organization Science 1990, vol. 1, nr 4. Oferta na utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów treści dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, złożona do NCBiR we wrześniu Ohmae K., The Mind of the Strategist: The Art of the Japanese Business, McGraw Hill, New York Okoń-Horodyńska E., Innovation and Business Model How this Can Fit Together: The SyNat Case, EAEPE, Krakow Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa Oster S.M, Strategic Management of Nonprofi t Organizations: Theory and Cases, Oxford University Press, New York Osterwalder A., Clark T., Pingeur Y., Business Model, Wiley & Sons, Hoboken, NJ Pass Ch., Lowes B., Davies L., Collins Dictionary of Economics, HarperCollins Publishers, Glasgow Pearce J., Robinson R., Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control, McGraw Hill, Boston Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław Piątkowski M., Szuba T., Wolszczak G., Analiza systemu strategii RIS3 w Polsce, The World Bank, Warszawa Porter M.E., What is Strategy?, Harvard Business Review (Boston) 1996, November. Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Systemy wspomagania decyzji. Modelowanie symulacyjne. Techniki inteligentne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Richards M., Setting Strategic Goals and Objectives, West Publishing Company, Los Angeles Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s, R&D Management 1992, vol. 22, nr 3. Sayles L., Managerial Behavior, McGraw Hill, New York Schein E., Process Consultation: Its Role in Organization Development, Addison Wesley, Reading, MA Sheehan R., Jr., What is Nonprofi t Strategy, University of Maryland, USA Sierotowicz T., Adaptacja mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej do budowy procesów organizacyjnego i decyzyjnego platformy SyNaT, Projekt Sy- NaT, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Simon H., Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science, American Economic Review Simon H., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, tłum. K. Poznański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Simon H., Rational Decision-Making in Business Organizations, The Nobel Foundation, Stockholm 1978.

15 165 Simon H., The New Science of Management Decision, Prentice Hall, Englewood Clifs, New York Simon K., Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, tłum. A. Szeworski, Warszawa Stabryła A., Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2008, vol. 1, nr 11, s Stabryła A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Stalder F., Castells M., Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Stanek S., Systemy bazujące na formułowaniu strategii organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, tłum. A. Ehrlih, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Strauss A., Corbin J., Basics of Qualitative Research, Sage, Newbury Park, CA Sydow J., Windeler A., Organizing and Evaluating Interfi rm Networks: A Structurationist Perspective on Network Processes and Network Effectiveness, Organization Science 1998, nr 9 (3), s Ulwick A., Czego chcą klienci? Tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty, tłum. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków Van de Ven H., Huber P., Longitudinal Field Research Methods for Studying Processes of Organizational Change, Organization Science 1990, vol. 1, nr 3. Van der Panne G., van Beers C., Kleinknecht A., Success and Failure of Innovation, International Journal of Innovation Management 2003, September, vol. 7, nr 3. Vermeulen P., Curseu P., Enterpreneurial Strategic Decision-Making: A Cognitive Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Weibs E., Baaij M., Keibeck B., Witteveen P., The Craft of Strategy Formulation: Translating Issues into Actionable Strategies, Willey & Sons, San Francisco Wheelen T., Hunger D., Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ Wisła R., Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T. (red.), Problemy z tworzeniem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa Xerox, Annual Report 2012, Wydawnictwo Xerox Corporation, Nowy Jork NETOGRAFIA (dostęp: ). (dostęp: ). smart_ris3_2012.pdf (dostęp: ). (dostęp: ).

16 166 Komisja Europejska, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, COM(2011), 615, Bruksela Komisja Europejska, Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010), Bruksela (dostęp: ). (dostęp: ). open_access_0.pdf (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ).

17 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1.1. Najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.2. Optymistyczny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.3. Pesymistyczny scenariusz rozwoju platformy SyNaT w okresie 3 5 lat Rysunek 1.4. System podejmowania decyzji na platformie SyNaT Rysunek 1.5. Model procesowej struktury organizacyjnej Rysunek 1.6. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT schemat uproszczony Rysunek 1.7. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT Rysunek 2.1. Cele główne i szczegółowe strategii rozwoju platformy SyNaT Rysunek 2.2. Struktura organizacyjna platformy SyNaT Rysunek 2.3. Powiązania obszarów zarządzania marketingiem, ryzykiem i jakością z priorytetowymi działaniami strategii rozwoju platformy SyNaT.. 68 Rysunek 3.1. Procesowa struktura organizacyjna platformy SyNaT z węzłami pomiarowymi wartościowania produktów wiedzy Rysunek 3.2. Koncepcja wyłaniania inteligentnych specjalizacji na platformie SyNaT Rysunek 3.3. Miejsce specjalizacji w koncepcji BŚ proces i kluczowe powiązania Rysunek 3.4. Miejsce specjalizacji w koncepcji BŚ proces i logika powiązań Rysunek 4.1. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Rysunek 4.2. Proces komercjalizacji jako jeden z procesów wektora transformacji Rysunek 4.3. Wyłanianie inteligentnych specjalizacji jako przykład jednego z procesów wektora transformacji Rysunek 5.1. Hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT jako integratora rozproszonych repozytoriów naukowych

18 SPIS TABEL Tabela 1.1. Składniki mapy drogowej systemu informacji naukowo-technicznej Tabela 1.2. Koncepcja systemu decyzyjnego platformy SyNaT Tabela 1.3. Rodzajowy katalog zasobów treści z podziałem na homogeniczne grupy Tabela 1.4. Homogeniczne grupy rodzajowe Tabela 1.5. Kryteria opracowane na podstawie formatu MARC 21 oraz ich przypisanie do homogenicznych grup rodzajowych produktów wiedzy Tabela 1.6. Podział użytkowników na segmenty Tabela 2.1. Cele główne i szczegółowe strategii rozwoju platformy SyNaT Tabela 2.2. Cele szczegółowe i działania o charakterze ciągłym dla pierwszego celu głównego Tabela 2.3. Lista priorytetowych działań o charakterze ciągłym Tabela 2.4. Priorytetowe działania o charakterze ciągłym oraz składniki struktury organizacyjnej odpowiedzialne za ich wykonanie Tabela 3.1. Katalog wejściowych zasobów wiedzy z podziałem na homogeniczne grupy rodzajowe Tabela 3.2. Rozproszone zasoby repozytoryjne podłączone w momencie uruchomienia platformy SyNaT Tabela 4.1. Analiza modelu biznesowego dla platformy SyNaT jako narodowej platformy polskiej nauki i innowacji Tabela 5.1. Audyt identyfikacji sił napędzających hybrydowy model biznesowy platformy SyNaT Tabela 6.1. Rodzajowy katalog zasobów treści z podziałem na homogeniczne grupy przyjęty do celów obliczeniowych Tabela 6.2. Wartość produktów wiedzy dostępna w każdej grupie produktów homogenicznych, ze względu na ich dostępność dla użytkowników Tabela 6.3. Zadania wykonywane w ramach strategicznego planu rozwoju A uruchomienie platformy Tabela 6.4. Długoterminowy, strategiczny plan rozwoju i utrzymania platformy SyNaT z uwzględnieniem zadań planu strategicznego A Tabela 6.5. Zadania wykonywane w ramach strategicznego planu rozwoju B Tabela 6.6. Struktury organizacyjne platformy SyNaT zaangażowane w realizację strategicznego planu rozwoju B

19 Redaktor Jadwiga Makowiec Korektor Grzegorz Bogdał Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , , fax

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Czynniki rynkowego sukcesu technologii

Czynniki rynkowego sukcesu technologii dr Marta Gancarczyk Czynniki rynkowego sukcesu technologii Ustanawianie standardów technologicznych (osiąganie technologicznej dominacji) www.wsb-nlu.edu.pl ISTOTA TECHNOLOGII 2 Technologia to zasób przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012

Open innovation. It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time. Pinelli, Ernst & Young, 2012 Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012 Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

4 Szczegóły dotyczące konstrukcji portfela aktywów przedstawiono w punkcie 4. 5 Por. Statman M., How Many Stocks Make a Diversified

4 Szczegóły dotyczące konstrukcji portfela aktywów przedstawiono w punkcie 4. 5 Por. Statman M., How Many Stocks Make a Diversified 1 (ang.) Modern Portfolio Theory (MPT) znana jest także pod terminami teoria średniej I wariancji portfela (Mean-Variance Portfolio Theory) czy portfelową teorią Markowitza (Markowitz Portfolio Theory).

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP

COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y. Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 I I N N E S TA N D A R D Y Sylwia Wystub, CISA, ABCP COBIT 5 HISTORIA ROZWOJU Control OBjectices for IT and related solutions Początek prac nad standardem w roku 1992 Najnowsze wydanie standardu,

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie modelu łańcucha wartości M.E. Portera w aspekcie podstawy koncepcji sieciowego modelu przedsiębiorstwa

Przedstawienie modelu łańcucha wartości M.E. Portera w aspekcie podstawy koncepcji sieciowego modelu przedsiębiorstwa Paweł Filipowicz Przedstawienie modelu łańcucha wartości M.E. Portera w aspekcie podstawy koncepcji sieciowego modelu przedsiębiorstwa kryzys klasycznych struktur organizacyjnych (lata 80 ), odwrót od

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl PRZELICZ TO NA PIENIĄDZE W serii Recepta na biznes Jeffrey J. Fox napisał następujące książki: 1. Jak zostać mistrzem marketingu, czyli o zasadach, dzięki którym dzwoni kasa 2. Jak zarobić duże pieniądze

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Janusz Wielki MODELE WPŁYWU. przestrzeni elekronicznej na organizacje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Janusz Wielki MODELE WPŁYWU. przestrzeni elekronicznej na organizacje gospodarcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Janusz Wielki MODELE WPŁYWU przestrzeni elekronicznej na organizacje gospodarcze Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Spis treści Wstęp... 7 1. GOSPODARKA ERY POSTINDUSTRIALNEJ A ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Staż naukowy Foresight impact on innovation

Staż naukowy Foresight impact on innovation Staż naukowy Foresight impact on innovation Łukasz Nazarko Visitining Research Associate @ Yashiro Lab Institute of Industrial Science University of Tokyo Bialystok University of Technology Faculty of

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia. Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Warsztat: Inteligentna / nowoczesna metropolia Moderator: Aleksander Noworól 12 maja 2014 Ramowymi celami aktualizacji dokumentu Strategii jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025. Kraków, 14 marca 2013 r.

Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025. Kraków, 14 marca 2013 r. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Kraków, 14 marca 2013 r. Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH

KLASTRY. badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH KLASTRY badane szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje mgr Piotr Kryjom Instytut Przedsiębiorstwa SGH Plan prezentacji: 1. Przestrzeń ekonomiczna a bieguny rozwoju, 2. Indentyfikacja klastrów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Warszawa 5.12 2013 Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji Międzynarodowe, narodowe i regionalne formy współdziałania Dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM)

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) PUEB (Poznań University of Economics and Business) NTU (Nottingham Trent University) dr Łukasz Puślecki Programme Director PUEB-NTU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa

SPIS TREŚCI. Przedmowa SPIS TREŚCI Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Identyfikacja organizacji w ujęciu wielowymiarowym 1.2. Charakterystyka szkół w naukach o zarządzaniu 1.3. Zakres analizy organizacji

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy organizacji projektów IT - metodyki zwinne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-627-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Innowacje w biznesie

Innowacje w biznesie Innowacje w biznesie Podstawowe źródła wiedzy Rodzina Frascati Artykuły Materiały na stronie www.karolinamazur.pl Istota innowacji według J. A. Schumpetera Wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub

Bardziej szczegółowo

Quicklook jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii

Quicklook jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010 Edyta Gwarda-Gruszczyńska Quicklook jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji i technologii 1. Wprowadzenie Technologie i innowacje dla

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 Inteligentna specjalizacja w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 MNiSW \ Departament Strategii \ ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Redaktor naukowy joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Cz. III Prognozowanie na podstawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część I Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym...

Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Andrzej Szopa * Andrzej Szopa Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym w przedsiêbiorstwie Wspó³zale noœci wystêpuj¹ce w zarz¹dzaniu ryzykiem finansowym... Wstêp Ryzyko finansowe jest

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011

PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA. Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 PODEJMOWANIE DECYZJI W TEORII ZARZĄDZANIA Elżbieta Jamrozy Marcin Sadowski WSOWL 2011 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo