AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION"

Transkrypt

1 Journal of Cenral European Agriculure, 2012, 13(4), p DOI: /JCEA01/ AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION ANALIZA LOGISTYKI DYSTRYBUCJI NOWYCH CIĄGNIKÓW W ASPEKCIE PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ WSPIERAJĄCYCH MODERNIZACJĘ ROLNICTWA Sławomir JUŚCIŃSKI Deparmen of Power Engineering and Vehicles, Insiue of Logisics and Enerprise Managemen, Universiy of Life Sciences in Lublin, 1 Poniaowskiego Sree, Lublin, Poland, of corresponding auhor: ABSTRACT The presen aricle conains an analysis of issues concerning logisics of agriculural racors disribuion. Programmes and he level of uilizaion of means from Srucural Funds of he European Union for modernizaion of equipmen of agriculural farms in Poland have been presened. Srucure of agriculural racors marke in Poland and he issues on domesic selecive disribuion of leading producers of agriculural racors have been characerized. The achieved resuls of research on he sales level of agriculural racors have been presened. The research has been carried ou a he Trade Deparmen of he auhorized disribuor of racors and agriculural machines. The research cycle covered he years The research resuls have been saisically prepared using he R programme for Windows (version ) and defining rend, random flucuaions and seasonal flucuaions. The ime schedules of sales were analysed in he aspec of subsidizing purchases from he Srucural Funds of he European Union and he agriechnical procedures calendar. Key-words: agriculural racors disribuion, disribuion logisics, modernizaion of equipmen of agriculural farms, Srucural Funds of he European Union STRESZCZENIE W arykule zaprezenowano analizę zagadnień doyczących logisyki dysrybucji ciągników rolniczych. Przedsawiono programy i poziom wykorzysania środków z Funduszy Srukuralnych Unii Europejskiej na modernizacją wyposażenia gospodarsw rolniczych w Polsce. Scharakeryzowano srukurę rynku ciągników rolniczych w Polsce oraz zagadnienia krajowej dysrybucji selekywnej wiodących producenów ciągników rolniczych. Zaprezenowano uzyskane wyniki badań 1 850

2 poziomu ilościowego sprzedaży ciągników rolniczych. Badania zrealizowano w Dziale Handlowym auoryzowanego dysrybuora ciągników i maszyn rolniczych. Cykl badań obejmował laa Wyniki badań opracowano saysycznie przy wykorzysaniu programu R wersja dla Windows, wyznaczając rend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe. Rozkłady czasowe sprzedaży poddano analizie w aspekcie dofinansowania zakupów z Funduszy Srukuralnych Unii Europejskiej i kalendarza zabiegów agroechnicznych. Słowa kluczowe: dysrybucja ciągników rolniczych, logisyka dysrybucji, modernizacją wyposażenia gospodarsw rolniczych, Fundusze Srukuralne Unii Europejskiej STRESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Na przesrzeni osaniej dekady logisyka dysrybucji nowych ciągników rolniczych w Polsce, dososowana zosała do zmieniających się porzeb resrukuryzowanych obszarów wiejskich. Przeprowadzono analizę srukury rynku ciągników rolniczych w Polsce oraz analizę programów Unii Europejskiej finansujących modernizację gospodarsw rolniczych w laach Zbadano i poddano analizie srukurę krajowych sysemów dysrybucji selekywnej ciągników wiodących producenów. Na osanim eapie przygoowań do członkoswa w Unii Europejskiej, powszechny spis rolny przeprowadzony w Polsce w 2002 r. powierdził, że rolnicy użykują 1338,7 ys. ciągników, a saysyczny reprezenan ej grupy pojazdów miał 22 laa. Powszechny spis rolny przeprowadzony w 2010 r., wykazał użykowanie na erenie Polski 1466,3 ys. ciągników rolniczych (Tabela 1). W 2007 r. jedynie co rzeci sprzedawany ciągnik był nowy, naomias w 2010 r. pojazdy fabrycznie nowe sanowiły już połowę kupowanych w Polsce. Specjalny Przedakcesyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) uworzony w celu pomocy krajom sarającym się o członkoswo w UE orzymał budże w wysokości 1084 mln euro (4795 mln zł). Dopłay dla beneficjenów zrealizowano w laach 2005 i 2006, a elemenem dominującym w umowach był zakup nowych ciągników rolniczych. Wsąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało konieczność wzrosu sawki podaku VAT z 0% do 22% na pojazdy i maszyny rolnicze. W laach insrumeny poliyki rolnej były realizowane w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Jednym z działań był Sekorowy Program Operacyjny (SPO). Ogółem na porzeby rolników przeznaczono 1784 mln euro ze środków UE i budżeu krajowego. Kolejnym działaniem jes Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na laa Środki finansowe na realizację całego programu przekraczają 17 mld euro (70 mld zł). W okresie od 2007 r. do lisopada 2011 r. w ramach ej grupy środków rolnicy zakupili ciągniki rolnicze. W warunkach polskich srukura firm dealerskich odzwierciedla zróżnicowanie ilości gospodarsw i ich wielkość w poszczególnych wojewódzwach (Tabela 2 i 3). Generalną zasadą jes o, że marki producenów krajowych: PRONAR, POL-MOT/URSUS, FARMTRAC i FARMER oraz ciągniki w niższej klasie cenowej: ZETOR i BELARUS mają sieć sprzedaży z większą ilością auoryzowanych firm dealerskich. Zagęszczenie punków sprzedaży waha się od kilku do nawe kilkunasu firm na erenie jednego wojewódzwa. Koncerny amerykańskie JOHN DEERE i CLAAS oraz europejskie Same, Deuz Fahr, Lamborghini, FENDT i Massey Ferguson zasosowały koncepcję sieci sprzedaży, kóra sandardowo na erenie wojewódzwa posiada jednego lub dwóch przedsawicieli. Poencjalny nabywca ma obecnie do dyspozycji zróżnicowaną 2 851

3 cenowo oferę rynkową ponad 450 modeli o mocy kw wywarzanych przez producenów krajowych i zagranicznych (Tabela 4). Badania w laach objęły srukurę sprzedaży ogółem 1012 sz. fabrycznie nowych ciągników rolniczych (Rys. 1). Wybrane do przedsiębiorswo prowadzi od 25 la działalność dysrybucyjną i serwisową na obszarze Polski środkowo-wschodniej. Analizę saysyczną szeregu czasowego, kórym jes ilość sprzedanych ciągników, przeprowadzono w celu określenie charakeru badanego zjawiska. Sprzedaż w sekorze pojazdów rolniczych w badanym okresie obejmowała marki: JOHN DEERE, ZETOR, Same Deuz Fahr Group (SDFG) oraz PRONAR. Srukura sprzedaży nowych ciągników rolniczych w Polsce charakeryzowała się zmiennością popyu (Rys. 2). Wysępowały duże różnice w ilości sprzedanych pojazdów na przesrzeni poszczególnych miesięcy w kolejnych laach. Zmienny był również popy przy porównaniu kolejnych rocznych wyników sprzedaży dla okresu objęego badaniem. Na przełomie la 2003 i 2004 wysąpił rend rosnący, wymuszony zbliżającą się akcesją (Rys. 3). Wzros sawki podaku VAT zakończył okres bardzo wysokiego popyu. Przez cały 2005 r. i okresowo w 2006 r. był rend rosnący dla sprzedaży ciągników rolniczych z powodu wypła z programu SAPARD. Trend malejący w 2007 r. był zbieżny w czasie z brakiem wypła z funduszy unijnych. Kolejne ransze wypła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) powodowały rend okresowo rosnący w laach Sprzedaż nowych ciągników uzyskała dzięki dopłaom unijnym poziom najwyższy od momenu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Niejednorodność srukury popyu na przesrzeni kolejnych miesięcy w laach pokazują wahania przypadkowe. Wysokim wzrosom sprzedaży w poszczególnych miesiącach roku owarzyszyły spadki popyu do poziomu minimalnego w kolejnych okresach, co było zjawiskiem niekorzysnym dla funkcjonowania logisyki dysrybucji (Rys. 4). Badania rynku powierdziły, że uruchamianie kolejnych ranszy dopła przez Agencję Resrukuryzacji i Modernizacji Rolnicwa powodowało skokowy wzros sprzedaży. Zmienna warość indeksów sezonowych na przesrzeni roku kalendarzowego, obrazuje wpływ prac i zabiegów agroechnicznych na cykliczność zmian popyu na ciągniki rolnicze. Począek roku, gdy nie są wykonywane polowe zabiegi agroechniczne, posiadał sprzedaż niższą od poziomu odniesienia o 52,9%. Sezon wiosennych prac polowych znajduje odbicie w radykalnym wzroście popyu na ciągniki, kóry w kwieniu był wyższy od poziomu przecięnego o 92,9%. Po zakończeniu prac w miesiącu maju nasępowało obniżenie poziomu sprzedaży. Wyższy popy wysępował przed rozpoczęciem sezonu żniwnego, a obniżony w czasie zbioru plonów. Sezonowy wzros poziomu sprzedaży wysępował akże pod koniec roku, ale był on nadal niższy od poziomu odniesienia. Modernizacja gospodarsw, prowadzona przy powszechnym wykorzysaniu funduszy z Unii Europejskiej, wpłynęła po kilku laach na zmianę porzeb i oczekiwań części rolników. Dofinansowanie zakupu na poziomie 50% spowodowało wzros zaineresowania modelami ciągników o wyższej mocy i bogaym wyposażeniu. INTRODUCTION Over a span of he recen decade he disribuion of new agriculural racors in Poland has been adaped o consanly changing needs of resrucured rural areas. The purchase of new racors was a prioriy when invesing in modernizaion of echnical equipmen of rural farms. Agriculural racors are a main source of driving 3 852

4 power and racion energy of machine and device owed weigh during boh plan and animal producion (Dreszer, e al., 2008; Dulce, e al., 2005; Karczmarczyk, 2005). The increase in he pace of inegraion processes a he end of he 20h cenury, boh in European and global aspecs, has included Poland in he field of ineres of barons of agriculural machines indusry. The logisic of disribuion of racors, which are almos 50% of he world s producion of agriculural machines, is a primary ask for each and every producer (Lorencowicz, 2011). The qualiaive, quaniaive and age srucure of he marke of exploied vehicles in Poland was a challenge for logisic disribuion sysems of producers of individual brands of racors. This problem should be considered paricularly in he aspec of meeing he demand simulaed by means from he Srucural Funds of he European Union. As a new ready marke, Poland requesed forming proper srucures in disribuion chains of enerprise. The chain of auhorized dealer shops was creaed and expanded by producers so ha he agriculural racors could be offered via selecive disribuion (Lorencowicz and Kia, 2010). The model of acions execued in accordance wih he rules of selecive disribuion allows o make conac wih seleced group of receivers and presen wide offer opimally adjused o needs, requiremens and expecaions of fuure purchasers (Ciesielski and Długosz, 2010; Chrisopher and Peck, 2005; Coyle, e al., 2003; Kuboń, 2007a). The sales organizaion should encompass an analysis of he ype and srucure of goods delivery o fuure purchasers via a company or auhorized dealer chain. The key issue for logisics is he creaion of disribuion channels having desired spaial srucure and flow capaciy (Hodczak-Sekulska and Redmer, 2010a, 2010b). The proper organizaion of hese processes allows acquiring propery righs o goods and provides insan recepion and exploiaion of purchased agriculural vehicles. The managemen of logisics of selecive disribuion is oriened o permanen reducion of oal sales coss in order o increase he price compeiiveness of agriculural racors in respecive power segmens (Cyplik, e al., 2008; Juściński and Piekarski, 2008a, 2008c; Kuboń, 2007b; Tabor, 2001; Tabor and Kuboń, 2004). Anoher sandard wihin he frames of he disribuion logisics is he echnical service in he field of inspecions and repairs of agriculural racors and simulaneous proecion of deliveries of spare pars and exploiaive fluids. The effeciveness of hese processes is increased hrough he use of he ousourcing mehod in he logisics managemen (Juściński, 2011; Juściński and Piekarski, 2010a, 2010b; Skudlarski, 2005; Tomczyk, 2009a, 2009b). MATERIAL AND METHODS The selecive disribuion preferred by producers of agriculural vehicles and machines requires dividing ready markes ino fields, which size would ensure he desired level of demand for offered producs (Gran, e al., 2006; Rukowski, 2005). Because of he consrucion soluions used in agriculural racors, he echnological level and equipmen are he marke segmen imposing high financial demands on poenial users (Kuboń, 2008; Wajszczuk, 2006; Wajszczuk, e al., 2010; Wąsowicz, 2001) Over a span of he recen decade, he direcions and dynamics of changes on domesic sales marke of agriculural racors have depended on various facors

5 Simulaing he demand wih consanly changing condiions of financing of he machines and vehicles purchases was paricularly imporan issue which should be encompassed in he process of managemen of disribuion logisics. Means gained from consecuive programmes creaed wihin he frames of Srucural Funds of he European Union enabled, among ohers, he modernizaion of echnical equipmen of farms, area-based and produc surcharges and help for young farmers. Because of heir size and ime srucure, he execued payous of he subsidies on he purchase of machines were a facor ha could affec he heerogeneiy of he demand. Oher forms of exorions were generaed by he dependency of he level of works in farms on he calendar of agriechnical procedures (Dulce, e al., 2005; Karczmarczyk, 2005). An analysis of he srucure of he agriculural racors marke in Poland and an analyses of he European Union programmes financing modernizaion of agriculural farms in he years were carried ou. The srucure of he domesic racor disribuion sysems for leading producers was examined and analysed. The purpose of he work was also o carry ou research on sales of new racors. The subjec of performed analyses was an auhorized disribuor of he leading brands of agriculural racors on he Polish marke. The seleced rade and service enerprise has been running a service and disribuion aciviy in Cenral and Easern Poland for he las 25 years. During he research carried ou in he years he quaniaive arrangemen of sales of brand-new agriculural racors was carried ou. The saisical analysis of he demand was conduced in he aspec of he European Union resrucuring programmes and cyclical seasonal changes. STATISTICAL ANALYSES The analysis of he Y, ime series, which sands for he number of sold racors, was carried ou in order o deermine he characer of he analysed phenomenon hrough ime sequence of observaions of random variables, i.e. deermining he rend, random flucuaions and seasonal flucuaions. The echnique based on cenred moveable averages was used o level he ime series. Because of he characer of he analysed phenomena, i.e. agriechnical seasons over he span of he calendar year, he lengh of he moveable periods was se: d = 1, The analysis of he phenomenon was carried ou on he basis of a muliplicaive model of he elemens of he ime series. Such a model can be presened as he following equaion (1) (Aczel and Sounderpandian, 2008; Pułaska-Turyna, 2008): where: Y series value, T series rend, S seasonal flucuaions, C cyclical flucuaions, I random flucuaions. Y = T S C I (1) Cenred moveable averages for he consecuive Y levels have a form deermined by he following formula (2): (d ) 1 y = d d y d y + y d + 2 2, 0 = (2) 5 854

6 The value of he seasonal indexes was isolaed on he basis of he following inerrelaion (3): O = i c = y ( M 100WK (3) 1 i ) ( d ) c 1 yi where: c he number of he inermience cycles 12 ( M ) WK - average muliplicaive adjusing index for obaining O i = 1200 i= 1 The value of an average muliplicaive adjusing index is described by he following inerrelaion (4): ( M ) WK = 1 c c 100 d yi 100 ( d ) y = 1 Random flucuaions for a muliplicaive series are shown by he following inerrelaion (5): i (4) ( M ) y y = 100 (5) ( skor) O The series rend was isolaed using a five-period weighed average (6): ( M ) (5)( M ) M yˆ = y = + 2 ( ) y ( skor) w g 2 1 i for [ ] 1 2 w = 3 (6) 2 1 The level of reference (average level) for seasonal indexes in respecive monhs amouned o 100% and was a reference number when performing graphic analysis of he impac of seasonal flucuaions on he arrangemen of he variables se. A saisical analysis of he research resuls was carried ou using R programme for Windows (version ) (Crawley, 2008; Walesiak and Ganar, 2009). RESULTS AN ANALYSIS OF THE SIZE AND STRUCTURE OF AGRICULTURAL TRACTORS MARKET IN POLAND During he final sage of preparaions for membership in he European Union, he common agriculural regiser carried ou in Poland in 2002 proved ha farmers used 1,338,700 racors. A saisical represenaive of his group of vehicles was 22 years old. According o he daa of he Insiue of Economics of Agriculure and Food Managemen, he domesic marke of agriculural racors a ha ime reached he sales level of 6,000 pieces a year. The size of he demand generaed by domesic food producers drasically differed from he absorpive powers of he hen European Union marke. In he analogous period i was only 20-25% of he sales level in he segmen of agriculural racors in France, Ialy or Germany. The common agriculural 6 855

7 regiser carried ou in 2010 showed ha here were 1,446,300 agriculural racors used in Poland (Table 1). Table 1. The srucure of he number of racors on farms according o he area groups of he arable lands in Poland in 2010 Tabela 1. Srukura ilości ciągników w gospodarswach według grup obszarowych użyków rolnych w Polsce w 2010 roku No. Arable lands area Number of racors Tracors paricipaion ha pcs % 1 under 1 54, , , , , , , above , In general: 1,466, Source: Chief Cenral Saisical Office 2011 Over a span of he analysed period he number of racors increased by 127,600. This group conains boh brand-new vehicles made in Poland, new racors impored from oher counries by auhorized dealer chains and racors impored individually from Wesern and Easern Europe. In he analogous period, here were 48,200 racors produced in Poland, 117,100 racors were impored and 25,300 were expored, which se he oal domesic supply a he level of 140,000 vehicles annually. Comparing he possession wih he size of he marke offer means wihdrawal and scrapping of 12,400 agriculural racors (Cenral Saisical Office, 2011; Pawlak, 2011). The analysis of he marke srucure during he common agriculural regiser in 2010 indicaed ha since Poland enered he European Union, farmers had bough 184,000 racors. Comparing he supply wih he number of racors purchased by farmers indicaes ha here is a large inernal marke of used vehicles amouning o over 40,000 pieces. Transacions beween privae users in he pre-accession period were dominan on he domesic marke. Afer launching consecuive ranches of he European Union subsidies, he age srucure of he purchased racors also changed. In 2007 only every hird racor was brand-new. In 2010 however, every second vehicle purchased in Poland was brand-new (Lorencowicz 2011a). AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES ON SUPPORT OF DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF AGRICULTURE The Special Accession Programme for Agriculure and Rural Developmen (SAPARD) was esablished in order o aid counries willing o become members of he European Union (EU). The purpose of his programme in Poland was o suppor processes of srucural rural ransformaions and prepare boh insiuions and individual beneficiaries for using he Insrumens of he Common Agriculural Policy

8 The SAPARD operaional programme had a budge of 1,084 million EUR (4,795 million PLN) and encompassed acions in six areas. Acion No. 2 is a field ha encompasses 15% of he allocaed means oriened o invesmens in agriculural farms. The implemenaion of he programme began in July The recepion of applicaions ended in Augus The Agency for Agriculure Resrucuring and Modernizaion signed 13,742 conracs in oal worh 145 million EUR (637.4 million PLN) for Acion No. 2. The programme encompassed he oal number of 24,431 conracs wih farmers. The EU means covered approximaely 50% of he coss of he enerprise. The remaining coss and VAT was paid by farmers from heir own funds. Surcharges on beneficiaries execued in he years The purchase of new agriculural racors was a dominan elemen in he conracs approved for execuion (www.arimr.pl). The accession of Poland o he European Union on 1 May 2004 also forced he necessiy of adaping he domesic disribuion marke for he new requiremens from which he mos imporan one was he increase of he VAT rae from 0% o 22% on agriculural machines and vehicles. In he years , insrumens of agriculure policies in Poland were execued wihin he frames of he Naional Developmen Plan. One of he aciviies was he Secor Operaional Programme on Resrucuring and Modernizaion of he food secor and rural developmen. Wihin he frames of he execuion of 42,582 applicaions, he programme suppored invesmens in agriculural farms wih funds amouning o 644 million EUR (2,419 million PLN). In general, 1,784 million EUR was spen on he needs of farmers from he EU means and he sae budge. Anoher aciviy is he Programme For Rural Developmen (PRD) for he years which encompasses four areas of resrucuring aciviies. Financial means for he execuion of he whole programme exceed 17 billion EUR (70 billion PLN). The hemaic area of Agriculural Farms Modernizaion, encompassing 15% of he subsidies became very popular among farmers, which resuled in signing over 41,000 conracs. Consecuive ediions of applicaions submissions by farmers a he Agency for Agriculure Resrucuring and Modernizaion were conduced in 2007, 2009 and During he period beween 2007 and November 2011, farmers purchased 19,394 agriculural racors wihin he frames of his group of means. The maximum value of aid a single beneficiary could ge per one farm wihin he frames of he execuion of he whole Programme for Rural Developmen could no exceed 300,000 PLN. Depending on specific condiions he level of aid was se from 40% o 75% of qualified coss (www.wrirw.pl) AN ANALYSIS OF STRUCTURE OF THE DOMESTIC SYSTEM OF AGRICULTURAL TRACTORS DISTRIBUTION The logisics of racor disribuion in respecive power classes, and herefore having differen value, required preparing a concep of spaial arrangemen of companies running auhorized sales and echnical service (Juściński and Piekarski, 2009c). Terriorial locaion of enerprises running an auhorized disribuion of agriculural racors for leading brands in sales in 2010 on he Polish marke is presened in Table 2 and 3. In Polish condiions, he srucure of dealer companies reflecs he variey in he number of farms and heir size in individual provinces. The general rule is ha domesic producers brands such as: Pronar, Pol-Mo/Ursus, Farmrac and Farmer as well as racors in he lower price range: Zeor and Belarus have sales chains wih greaer number of auhorized dealer firms (Table 2)

9 Table 2. Terriorial locaion of auhorized agriculural racors dealers in Poland Tabela 2. Rozkład eryorialny auoryzowanych dealerów ciągników rolniczych w Polsce No. Province New Holland Producers of agriculural racors Case IH John Deere Zeor Pronar Belarus Farmer Farmrac pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs 1 Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Święokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie In general: Source: Auhor s own analysis Table 3. Terriorial locaion of auhorized agriculural racors dealers in Poland Tabela 3. Rozkład eryorialny auoryzowanych dealerów ciągników rolniczych w Polsce No. Province Same Deuz Fahr Lamborghini Fend, Massey Ferguson Valra Claas Pol-Mo Ursus pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs 1 Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Święokrzyskie Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie In general: Source: Auhor s own analysis Producers of agriculural racors 9 858

10 The densiy of sales poins runs from a couple o a dozen or so companies in one province. American concerns John Deere and Claas and European Same, Deuz Fahr, Lamborghini, Fend and Massey Ferguson implemened a concep of sales chain which, in a sandard way, has one or wo represenaives per province (Table 3). Areas having he greaes number or size of farms, i.e. Mazowieckie, Lubelskie, Podlaskie and Wielkopolskie provinces are serviced by greaer number of auhorized dealer companies. In he period of Poland s accession o he EU New Holland concern, which is a leader in sales marke of new racors, has expanded is own disribuion chain by almos 100% (Juściński and Piekarski, 2008a). The price range of he offered models is a resul of used consrucion soluions, heir echnological level and various and rich offer of addiional equipmen insalled in a seleced racor a he consumer reques (Table 4). Table 4. Arrangemen of marke prices of new agriculural racors in Poland in 2010 Tabela 4. Rozkład cen rynkowych nowych ciągników rolniczych w Polsce w 2010 roku No. Tracor power Minimal price Maximal price kw PLN PLN 1 under 25 23,000 69, , , , , , , , ,000 6 above , ,000 Source: Auhor s own analysis A poenial buyer can now selec from 450 models wih kw of power manufacured by domesic and foreign producers (Juściński and Piekarski, 2009d; Skrobacki and Ekielski, 2006). AN ANALYSIS OF THE LEVEL OF AGRICULTURAL TRACTORS DISTRIBUTION IN A SELECTED DEALER COMPANY IN THE YEARS Over a span of eigh years of research, services execued by an enerprise being an auhorized dealer of agriculural machines and racors were a subjec of analysis. The conduced research encompassed sales srucure of 1012 agriculural racors in oal. The sales in he secor of agriculural vehicles in he analysed period encompassed he following brands: John Deere, Zeor, Same Deuz Fahr Group (SDFG) and Pronar. The sale of John Deere racors, which is he leading brand in an analysed company, was carried ou in Cenral and Easern Poland. The disribuion in case of he remaining producers, however, had a local characer. The arrangemen of he number of agriculural racors sold in respecive monhs in he years is presened in he following hisogram (Fig. 1)

11 Number agriculural racors (pcs) I 2003 III 2003 V 2003 VII 2003 IX 2003 XI 2003 I 2004 III 2004 V 2004 VII 2004 IX 2004 XI 2004 I 2005 III 2005 V 2005 VII 2005 IX 2005 XI 2005 I 2006 III 2006 V 2006 VII 2006 IX 2006 XI 2006 I 2007 III 2007 V 2007 Monhs VII 2007 IX 2007 XI 2007 I 2008 III 2008 V 2008 VII 2008 IX 2008 XI 2008 I 2009 III 2009 V 2009 VII 2009 IX 2009 XI 2009 I 2010 III 2010 V 2010 VII 2010 Fig.1. The arrangemen of he number of agriculural racors sold in he years in a monhly paern [Auhor s own analysis] Rys. 1. Rozkład ilości sprzedanych ciągników rolniczych w laach w układzie miesięcznym [Opracowanie własne] IX 2010 XI 2010 Table 5. The srucure of sold agriculural racors Tabela 5. Srukura ilości sprzedanych ciągników rolniczych No. Sales execuion ime % % % % % % % % 1 I quarer II quarer III guarer IV quarer In general: Source: Auhor s own analysis In 2003, 128 racors were sold. The research proved ha he sales level in quarerly view was characerized by a rising rend over a span of he whole year (Table 5). The common regulariy characerizing hese hree quarers was he fac ha he highes level of sales was reached in he las monh of he analysed period. The lowes demand level occurred in January and May. The local demand maximum, which was 400% higher han he one in January, occurred in June and July. The highes demand occurred in December and amouned o 21% of he annual sales level. In 2004, 171 racors were sold. In comparison o he previous year, here was a 13.4% growh in sales. In he period beween February and April he sales increased very dynamically and he demand maximum occurred in April. Over a span of one monh 50% of he oal number of racors was sold and 79% of an annual sale was done during he firs four monhs. The srucure and dynamics of sales were

12 drasically reduced in he remaining monhs. From May o December sales hovered a a few pieces per monh. In 2005, 105 racors were sold. In comparison o he previous year, sales level dropped by 38.6%. The analysis proved ha he firs and he second quarer had equal level of sales and he increase in demand occurred in he second half of he year. The increase in demand was noed in July, March and April and he maximal level of 18.1% was reached in November. In 2006, 126 racors were sold. The lowes sales rae in a quarerly view occurred a he beginning of he year and he highes in he hird quarer (Table 5). In comparison o he previous year, sales rae increased by 20.0%. The minimal demand rae occurred in January and November. The maximal number of vehicles amouning exceeding he minimal rae by 400% was sold in July. Anoher high increase in sales occurred in December. In 2007, 104 racors were sold. The demand was even, despie a sligh local decline in he hird quarer (Table 5). Sales dropped by 17.5% in comparison o he previous year. The lowes demand occurred in January, July and December, and he highes sales rae occurred in Ocober. The monhly maximum was higher by 200% comparing o he sales level from he beginning and from he end of he year. In 2008, 107 racors were sold. The firs quarer was he ime of he lowes demand. The maximal sales rae was recorded in he second quarer (Table 5). In comparison o he previous year here was a sligh increase in sales by 2.9%. The lowes sales occurred in January, March, Ocober and November and he maximal demand occurred in July. In 2009, 128 racors were sold. The sales level increased by 50% in he second quarer in comparison o he beginning of he year (Table 5) and increased by 19.6% in comparison o he previous year. The lowes demand was recorded in December and he maximal number of racors was sold in April, June and Ocober. The highes sales level exceeded he minimal demand by 150%. In 2010, 143 racors were sold. The highes sales level was recorded in he hird quarer. In he las quarer, he demand decreased by almos 50%. In relaion o he las year his year s sales increased by 11.7%. The lowes sales were recorded in November and December, amouning o only 15% of he Augus s sales rae. The highes number of racors was sold in Augus, April and March. DISCUSSION STATISTICAL STUDY: TREND, RANDOM FLUCTUATIONS AND SEASONAL FLUCTUATIONS The brand-new agriculural racors sales srucure in Poland is characerized by he variabiliy of demand (Fig. 2). There are big differences in he number of sold vehicles over a span of respecive monhs in consecuive years. The demand is also variable when compared o consecuive annual sales resuls for he analysed period. I has o be emphasized ha here were numerous unprecedened evens in he years on he disribuion marke of he brand-new agriculural racors in Poland. They encompass he preparaion processes o accession, enering he EU and gradual adjusmen of he Polish agriculure o he EU sandards. The financial condiion and area srucure of agriculural farms and heir level of echnical

13 equipmen have se he direcions of he developmen and prioriies of resrucuring and modernizaion. The rend diagram (Fig. 3) illusraes he characer of long-erm changes on he brand-new agriculural racors sales marke on he basis of research conduced a he seleced dealer. A he urn of he years 2003 and 2004, here was an upward rend forced by he upcoming accession. The increase of he VAT on agriculural machines and vehicles ended he period of a very high demand and sared he rend of dynamically decreasing sales rae over a span of he remaining monhs in During he whole 2005 here was an upward rend for sales of agriculural racors despie he reduced demand in comparison o he previous year. The reason for he increase in he sales rae in his period was he execuion of he majoriy of payous for beneficiaries of conracs signed wihin he frames of he SAPARD. The endency of he periodically rising rend, ye wihou he dynamics from he previous period, occurred in 2006 when he execuion of he SAPARD payous was concluded. The falling rend in 2007 was concurren wih he lack of payous from he EU funds. Over a span of he aforemenioned period he firs ediion of receiving applicaions wihin he frames of he Programme for Rural Developmen was execued. As heir execuion was posponed due o procedural requiremens conneced wih applicaions approval and verificaion, he period of majoriy of payous for invesmens was rescheduled for The rising rend wih periodical declines also occurred in he years Fig.2. The srucure of he number of sold agriculural racors in he years [Auhor s own analysis] Rys. 2 Srukura poziomów sprzedaży ciągników rolniczych w poszczególnych miesiącach la [Opracowanie własne]

14 Fig.3. The rend of he srucure of agriculural racors sales in he years [Auhor s own analysis] Rys. 3 Trend srukury sprzedaży ciągników rolniczych w laach [Opracowanie własne] Fig.4. Random flucuaions for he sales levels of agriculural racors in he years [Auhor s own analysis] Rys. 4 Wahania przypadkowe dla poziomów sprzedaży ciągników rolniczych w laach [Opracowanie własne] Because of he significan improvemen in a sysem of receiving and approving farmers applicaions for execuion, he second ediion of he Programme for Rural Developmen launched in 2009, did no hamper he rising rend as i did in The rising rend over a span of he wo recen years of conduced research resuled in he fac ha brand-new racors sales reached he highes level since Poland s accession o he EU. The characer of changes on new agriculural racors disribuion marke is illusraed in he diagram (Fig. 4). Heerogeneiy of he demand srucure over a span of consecuive monhs in he years is illusraed by random flucuaions

15 isolaed from he ime series. The high increase in sales in respecive monhs of he year was accompanied by demand declines o he minimal level in subsequen periods. The highes value of random flucuaions occurred in December 2003, April 2004, January and November 2005, July and December 2006, Ocober 2007, May and July 2008 and January Despie he long-erm rising rend, such an irregular arrangemen of maximal demand values was a serious challenge for logisic sysems of racors dealers and producers. High value of demand random flucuaions forced significan correcions in disribuion plans and even producs manufacuring. Marke observaions confirmed ha launching consecuive payou ranches by he Agency for Agriculure Resrucuring and Modernizaion caused insan sales increase. The lack of informaion on he dae of furher subsidies payous was a significan problem for disribuion logisics. Compeiion and srong pressure on disribuion cos reducion in he whole sales chain hindered preserving high vehicle supply. Warehouse sock is an elemen ha significanly impacs he financial condiion of dealer companies. The lack of reliable sales forecass coming from dealers was a facor ha hindered making producion plans by manufacurers. The random demand rise inroduced an elemen hampering he process of disribuion chain managemen and simulaneously increased he danger of emergence of addiional coss when making changes in producion plans caused by execuion of individual orders. Enerprises also had o assess he risk of loss of poenial profis wih he inabiliy o safeguard vehicle supplies immediaely afer he demand rise (Frankowska and Jedliński, 2011; Juściński and Piekarski, 2009c; Wojciechowski, 2007). The comparison of quaniaive srucure of racors sales was carried ou in he aspec of seasonal flucuaions isolaed from he ime series by an eliminaion of rend, and cyclical and random flucuaions. The saisical analysis of he sales srucure in an analysed dealer company over a span of eigh consecuive years allowed o define he value of seasonal indexes over a span of a calendar year. Fig.5. Seasonal indexes for he number of agriculural racors sold in he years [Auhor s own analysis] Rys. 5 Indeksy sezonowe dla ilości sprzedanych ciągników rolniczych w laach [Opracowanie własne]

16 The beginning of he year, a period when here are no field agriechnical procedures carried ou, had sales level by 52.9% lower han he reference level. The lack of he need of using vehicles resuls in he fac ha farmers pospone purchasing vehicles and, herefore, lower he coss of farm funcioning by posponing paymens o subsequen monhs. As a resul of seasonal flucuaions in hree consecuive monhs sales exceeded average level: by 5.2% in February, 24.1% in March and 92.9% in April. The season of spring field works is refleced in radical rise in demand for racors which are necessary equipmen in case of such aciviies (Dulce, e al., 2005; Karczmarczyk, 2005). The drop in sales level afer he works are concluded is very characerisic. In May and June, seasonal indexes were lower han reference level by accordingly 8.5% and 7.2%. Before he crops began, here had been a seasonal rise in sales in July, higher by 20.8% han he average level. Anoher seasonal flucuaion conneced wih he beginning of harves resuled in he 27.8% drop in demand in Augus comparing o he average value. As a resul of seasonal flucuaions in he period beween Sepember and December, he demand was accordingly 14.8%, 5.9%, 15.6% and 10.8% below he reference level (Juściński and Piekarski, 2008b). CONCLUSIONS The saisical analysis of he research resuls showed a rend changes course, which allows o pu forward a hypohesis on a significan impac of funds from he EU on he srucure and level of purchase of new agriculural racors. Due o announced changes in regulaions, he period before Poland s accession o he EU was generaed by upward rend in racors sales. Through 50% subsidies, consecuive programmes supporing agriculure modernizaion increased he demand for agriculural racors and generaed a long-erm upward rend. The saisical analysis proved ha here are random flucuaions ha affec elemens of ime series defining he number of sold racors, which was unfavourable phenomenon for funcioning of he disribuion logisics. Because of he wide usage of he EU subsidies on financing he purchase of new racors, i is possible o pu forward a hypohesis on he impac of ime of graning subsidies on he size of demand flucuaions. I was refleced paricularly well in he racors sales level in cases when financial means from SAPARD and PRD were graned irregularly and here was delay in ransferring hem o farmers. The value of seasonal indexes calculaed for ime series of racor sales allows o pu forward a hypohesis on significan impac on seasonal characer of conduced works and agriechnical procedures on cyclical characer of changes in demand for agriculural racors. As a resul of seasonal flucuaions here is a low sales rae a he beginning of he year. The season of spring field works generaed radical rise in demand. Afer he works were concluded in May here was a decline in sales level. The higher demand occurred before he harvesing and was geing lower during cropping. The seasonal rise in sales level also occurred a he end of he year bu was sill lower han he reference level. The developmen of disribuion logisics afer Poland s accession o he EU led o he direc marke confronaion of vehicles from various brands. Agriculural racors in he same power class, bu wih differen consrucion and use soluions, were offered in a wide price range. The process of rying o reach he same poenial cusomer forced changes on disribuion marke. Producers renegoiaed rade conracs wih

17 dealers so ha hey could gain exclusive righs o sale heir producs. The aforemenioned issue occurred during he conduced research and concerned racors manufacured by Zeor company and SDFG concern. Afer wo years of simulaneous sales, he producs of SDFG concern were wihdrawn from he commercial offer of he analysed enerprise. The conduced analysis proved ha auhorized sales of agriculural vehicles of muliple producers by one dealer can be carried ou on a domesic marke providing here is no direc rade ineres conflic. The simulaneous disribuion of muliple racor brands was emporarily funcioning in he analysed enerprise. The dealer execued simulaneous disribuion of John Deere and Zeor agriculural vehicles over a span of four years. The disribuion company can run simulaneous sales of producs from various producers who cooperae wihin he frames of one concern. Such model of funcioning was confirmed by condiions of Same Deuz Fahr Group concern. The research carried ou over a span of wo years indicaed ha he commercial offer was expanded by Same, Deuz Fahr and Lamborghini vehicles. Afer a couple of years, he modernizaion of farms carried ou wih a common use of funds from he EU made impac on he change of needs and expecaions of some farmers. The analysed company wihdrew Zeor racors, which were producs from he lower price range, and began exclusive sales of American racors from Deere & Company. Such acions were an answer o he rising ineres of farmers in higher class vehicles wih 50% subsidies on heir purchase. Moreover, producs from he Czech plan had four imes more sales spos, which significanly hindered reaching he desired sales level in selecive disribuion. REFERENCES Aczel, A.D., Sounderpandian, J., (2008) Complee Business Saisics. 7 h ed. Boson: McGraw-Hill Ciesielski, M., Długosz, J., (2010) Sraegie łańcuchów dosaw. Warszawa: Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne Chaplin, H., Davidova, S., Goron, M., (2004) Agriculural adjusmen and he diversificaion of farm households and corporae farms in Cenral Europe. Journal of Rural Sudies, 20, Chrisopher, M., Peck, H., (2005) Logisyka markeingowa, Warszawa: Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley, C. J., (2003) The Managemen of Business Logisics: A Supply Chain Perspecive. 7 h ed. Ohio: Thomson Learning Crawley, M. J., (2008) The R book, Chicheser: John Wiley & Sons Ld. Cyplik, P., Głowacka, D., Fersch, M., (2008) Logisyka przedsiębiorsw dysrybucyjnych. Poznań: Wydawnicwo Wyższa Szkoła Logisyki Dreszer, K. A., Pawłowski, T., Szczepaniak, J., Szymanek, M., Tanaś, W., (2008) Maszyny rolnicze. Poznań: Wydawnicwo Przemysłowy Insyu Maszyn Rolniczych

18 Dulce, E., Borowski, S., Chojnacki, J., Jarmacik, E., Kaszkowiak, J., Zięara, W., (2005) Podsawy agroechnologii. Bydgoszcz: Wydawnicwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej Frankowska, M., Jedliński, M., (2011) Efekywność sysemu dysrybucji, Warszawa: Polskie Wydawnicwo Ekonomiczne Główny Urząd Saysyczny (2011) Powszechny Spis Rolny Środki produkcji w rolnicwie. Warszawa: Zakład Wydawnicw Saysycznych Gran, D. B., Lamber, D. M., Sock, J. R., Ellram, L. M., (2006) Fundamenals of Logisics Managemen. European ediion: McGraw-Hill Hodczak-Sekulska, A., Redmer A., (2010a) Planowanie opymalnego rozwoju sieci dysrybucji na przykładzie sieci handlowych cz.1. Logisyka, 3, 2-4. Hodczak-Sekulska, A., Redmer A. (2010b) Planowanie opymalnego rozwoju sieci dysrybucji na przykładzie sieci handlowych cz. 2. Logisyka, 3, 5-9. Juściński, S. (2011) Ousourcing in logisics managemen. Scienific Monograph. Lublin: Wydawnicwo Polihymnia Juściński, S., Piekarski, W., (2008a) Sysemy logisyczne w procesie zarządzania dysrybucją ciągników i maszyn rolniczych. Aca Agrophisica, 12(1), Juściński, S., Piekarski, W., (2008b) An analysis of farm racors sales resuls in he aspec of he calendar of agroechnical operaions, Technical Sciences, 11, Juściński, S., Piekarski, W., (2008c) Logisic managemen of an auhorized service for agriculural racors and machines. Mainenance and Reliabiliy, 2(38), Juściński, S., Piekarski, W., (2009a) Ousourcing as a logisics funcion in disribuion of spare pars for racors and farm machines. Mainenance and Reliabiliy, 1(41), Juściński, S., Piekarski, W., (2009b) An analysis of a supply process of spare pars for agriculural racors and machines based on logisic services ousourcing. Mainenance and Reliabiliy, 2(42), Juściński, S., Piekarski, W., (2009c) Sysemy zarządzania logisycznego w przedsiębiorswie prowadzącym auoryzowaną dysrybucję pojazdów i maszyn rolniczych. Zarządzanie Przedsiębiorswem, 2, Juściński, S., Piekarski, W., (2009d) Procedury wyboru modelu ciągnika rolniczego jako elemeny logisyki dysrybucji. Logisyka, 5, Karczmarczyk, S., (2005) Agroechnika roślin uprawnych. Szczecin: Wydawnicwo Akademii Rolniczej Kuboń, M., (2007a) Miejsce i rola infrasrukury logisycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorsw rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 97, Kuboń, M., (2007b) Meodyczne aspeky szacowania koszów infrasrukury logisycznej przedsiębiorsw rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 59,

19 Kuboń, M., (2008) Koszy eksploaacji środków echnicznych w gospodarswach o różnym ypie produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 59, Lorencowicz, E., (2011) Rynek war 65 mld euro, Rolniczy Przegląd Techniczny, 152, Lorencowicz, E., Kia, M., (2010) Produk markowy, marki maszyn a decyzje zakupowe rolników, Rolniczy Przegląd Techniczny, 140, Pawlak, J., (2011) Podaż ciągników i kombajnów zbożowych w Polsce w laach Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, Rukowski, K., (2005) Logisyka dysrybucji-specyfika, Tendencje rozwojowe, Dobre prakyki. Warszawa: Wydawnicwo Szkoła Główna Handlowa Rydzkowski, W., (2011) Usługi logisyczne, eoria i prakyka. Poznań: Wydawnicwo Insyu Logisyki i Magazynowania Pułaska-Turyna, B., (2008) Saysyka dla ekonomisów. Warszawa: Wydawnicwo Difin Skrobacki, A., Ekielski, A., (2012) Pojazdy i ciągniki rolnicze. Warszawa: Wydawnicwo Wieś Jura Skudlarski, J., (2005) Hierarchia ważności czynników echniczno-organizcyjnych w odniesieniu do efekywności obsługi serwisowej ciągników rolniczych. Aca Scieniarum Polonorum, Technika Agraria, 4, Tabor, S., (2001) Koszy mechanizacji w modelowych gospodarswach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, Tabor, S., Kuboń, M., (2004) Kierunek produkcji a koszy logisyki w wybranych gospodarswach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 59, Tomczyk, W., (2009a) Obsługi echniczne maszyn i urządzeń rolniczych w prakyce. Inżynieria Rolnicza, 115, Tomczyk, W., (2009b) Obsługi echniczne w procesie odnowy i urzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 115, Wajszczuk, W., (2006) Opymalizacja koszów logisyki jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój przedsiębiorsw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 88, Wajszczuk, K., Wawrzynowicz, J., Śliwczyński B., (2010) Koszy logisyki przedsiębiorsw rolnych. Poznań: Wydawnicwo Uniwersyeu Przyrodniczego w Poznaniu Walesiak, M., Ganar, E., (2009) Saysyczna analiza danych z wykorzysaniem programu R. Warszawa: Wydawnicwo Naukowe PWN Wąsowicz, A., (2001) Koszy eksploaacji maszyn i urządzeń jako elemen koszów logisycznych. Gospodarka maeriałowa i Logisyka, 9, Wilkin, J., Nurzyńska, I., (ed.) (2010) Polska wieś 2010, Rapor o sanie wsi. Warszawa: Wydawnicwo Naukowe Scholar Wojciechowski, T., (2007) Markeingowo-logisyczne zarządzanie przedsiębiorswem. Warszawa: Wydawnicwo Difin

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS IN POLAND

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS IN POLAND STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 3 173 Edmund Lorencowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE MARKET OF FARM TRACTORS

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

RYNEK NOWYCH I UŻYWANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH

RYNEK NOWYCH I UŻYWANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 165 ROCZNIKI NAUKOWE Rynek nowych STOWARZYSZENIA i używanych ciągników EKONOMISTÓW rolniczych w ROLNICTWA Polsce w latach I AGROBIZNESU 217 tom XIX zeszyt 1 doi: 1.564/1.31.9.8359 wpłynęło: 3.3.217 akceptacja:

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye

Bardziej szczegółowo

Analiza przeglądów technicznych przed sprzedażą, wykonywanych przez autoryzowany serwis

Analiza przeglądów technicznych przed sprzedażą, wykonywanych przez autoryzowany serwis PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 167 176 Wersja pdf: www.iep.edu.pl/wydawnicwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 08.05.2012 r. Zrecenzowano 31.07.2012

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej p-issn 0044-1600 e-issn 2392-3458 www.zer.waw.pl 2(351) 2017, 164-177 JACEK SKUDLARSKI DOI: 10.5604/00441600.1240396 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa REJESTRACJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym

Zakupy ciągników rolniczych w Polsce w ujęciu regionalnym PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 35 44 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 25.04.2012 r. Zrecenzowano 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200.

Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200. Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, 20-060 Lublin e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl A SURVEY

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, 20-060 Lublin e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl THE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Acta Agrophysica, 2008, 12(1), 113-124 SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(136) T. 1 S. 99-109 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia gospodarstw rolnych a stan parku ciągnikowego

Powierzchnia gospodarstw rolnych a stan parku ciągnikowego PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (I III): z. 1 (79) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 13 22 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 19.11.2012 r. Zrecenzowano 22.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI Eksploaacja pojazdów rolniczych w aspekcie srukury popyu na usługi przeglądów serwisowych The farm vehicles operaion in he aspec of he srucure Of demand for mainenance

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI W ŚWIETLE WYNIKÓW POWSZECHNYCH SPISÓW ROLNYCH

WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI W ŚWIETLE WYNIKÓW POWSZECHNYCH SPISÓW ROLNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI W ŚWIETLE WYNIKÓW POWSZECHNYCH

Bardziej szczegółowo

Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000 2010

Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000 2010 PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 14 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 27.02.2012 r. Zrecenzowano 12.03.2012

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach

Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2016 (VII IX): z. 3 (93) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 27 35 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 13.05.2016 r. Zrecenzowano 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH

POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie POPYT NA MASZYNY ROLNICZE W POLSCE W LATACH

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Zbigniew Wasąg Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze w rolnictwie polskim

Sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze w rolnictwie polskim PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 212 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 35 44 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-93 Wpłynęło 7.9.212 r. Zrecenzowano 2.1.212 r. Zaakceptowano

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012 318 Stanisław STOWARZYSZENIE Zając, Waldemar Izdebski, EKONOMISTÓW Jacek Skudlarski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski ***

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW, A UZYSKANA POMOC Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Józef Kowalski, Agnieszka Mandowska, Monika Nowak Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji uprawy roli i nawożenia

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki mechanizacji uprawy roli i nawożenia PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 212 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 25 34 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-93 Wpłynęło 28.8.212 r. Zrecenzowano 14.9.212 r.

Bardziej szczegółowo

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 296 Karol Kukuła, STOWARZYSZENIE Lidia Luty EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Karol Kukuła, Lidia Luty Uniwersytet Rolniczy w Krakowie DYNAMIKA WYPOSAŻENIA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (2) SECTIO E 2008 Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki transportu

Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki transportu PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 45 56 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 10.07.2012 r. Zrecenzowano 07.08.2012

Bardziej szczegółowo

REGIONAL DIFFERENTIATION OF THE POWER OF AGRICULTURAL TRACTORS PURCHASED IN POLAND IN THE YEARS

REGIONAL DIFFERENTIATION OF THE POWER OF AGRICULTURAL TRACTORS PURCHASED IN POLAND IN THE YEARS Zbigniew BŁASZKIEWICZ, Artur SZYMCZAK 2, Dariusz SANIGÓRSKI 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, ul. Wojska Polskiego 27, 6-637 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH

ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 INFORMACJA A ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE W LATACH Przestrzenne STOWARZYSZENIE zróżnicowanie rozwoju EKONOMISTÓW rolnictwa ekologicznego ROLNICTWA w Polsce I AGROBIZNESU w latach 2004-2012 Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 217 Arkadiusz Piwowar Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

w Polsce i na świecie

w Polsce i na świecie Rynek mięsa owczego i koziego Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 3: 85 90 Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Beata Lisiak Instytut Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl,

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH

PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLVIII (2003) ZENON GRZEŚ PRÓBA OSZACOWANIA AKTUALNEJ WARTOŚCI WSKAŹNIKA KOSZTU NAPRAW CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH UŻYTKOWANYCH W WARUNKACH GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja

Podaż krajowa ciągników a ich rejestracja PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2015 (IV VI): z. 2 (88) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 29 36 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 13.04.2015 r. Zrecenzowano 06.05.2015

Bardziej szczegółowo

Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych

Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (I III): z. 1 (79) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 31 40 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 28.11.2012 r. Zrecenzowano 18.12.2012

Bardziej szczegółowo

POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 POZIOM ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE Zbigniew Wasąg Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Biłgoraju Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego z 2010 r.

Modernizacja parku ciągnikowego w Polsce w świetle wyników powszechnego spisu rolnego z 2010 r. PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (VII IX): z. 3 (81) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 17 27 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 03.06.2013 r. Zrecenzowano 01.07.2013

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim

Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 45 55 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 29.09.2012 r. Zrecenzowano 17.10.2012

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH

INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 INTENSYWNOŚĆ PRODUKCJI A WYPOSAŻENIE I WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SADOWNICZYCH Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE SUBSIDIES TO ECOLOGICAL PRODUCTION IN YEARS IN POLAND

THE ANALYSIS OF THE SUBSIDIES TO ECOLOGICAL PRODUCTION IN YEARS IN POLAND Maria GOLINOWSKA ), Maria PYTLARZ-KOZICKA ) ) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zakład Ekonomiki Ochrony Roślin i Środowiska ) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Bardziej szczegółowo

JACEK SKUDLARSKI, WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW

JACEK SKUDLARSKI, WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW UDC 339.16.12.23 STATE AND PROSPECTS FOR AGRICULTURAL TRACTORS MARKET IN POLAND JACEK SKUDLARSKI, WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES SGGW Current situation and prospects for agricultural tractors markets

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVII (3) SECTIO E 2012 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 4 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Bartosz Mickiewicz 1 Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Sławomir Juściński 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Wprowadzenie Eksploatacja ciągników i maszyn w czasie objętym

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, Joanna. Wibig PRECIPITATION IN ŁÓDŹ IN THE PERIOD

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, Joanna. Wibig PRECIPITATION IN ŁÓDŹ IN THE PERIOD ACTA UNVERSTATS LODZENSS FOLA GEOGRAPHCA PHYSCA 3, 1998 Joanna Wibig PRECPTATON N ŁÓDŹ N THE PEROD 1931-1995 OPADY W ŁODZ W OKRESE 1931-1995 Monthly precipitation totals from Lódź-Lublinek meteorological

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ

NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011 NAKŁADY PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF POWER EQUIPMENT LEVEL ON THE EXAMPLE OF FARM TRACTORS IN SELECTED FARMS OF PRZEWORSK PROVINCE

ANALYSIS OF POWER EQUIPMENT LEVEL ON THE EXAMPLE OF FARM TRACTORS IN SELECTED FARMS OF PRZEWORSK PROVINCE DOI: 10.1515/agriceng-2017-0022 ISNN 2083-1587; e-isnn 2449-5999 2017,Vol. 21,No.3, pp.1 7-2 7 Agricultural Engineering w ww.wir.ptir.org ANALYSIS OF POWER EQUIPMENT LEVEL ON THE EXAMPLE OF FARM TRACTORS

Bardziej szczegółowo

Próba oceny skutków modernizacji parku ciągnikowego w Polsce

Próba oceny skutków modernizacji parku ciągnikowego w Polsce PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (VII IX): z. 3 (81) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 29 38 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 03.06.2013 r. Zrecenzowano 01.07.2013

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI WYBRANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

SYMULACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI WYBRANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie SYMULACJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI WYBRANYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI

WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 WYPOSAŻENIE W TECHNICZNE ŚRODKI PRODUKCJI ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W GOSPODARSTWACH WARZYWNICZYCH O ZRÓŻNICOWANEJ POWIERZCHNI Zbigniew Kowalczyk Instytut Inżynierii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE

CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 CECHY TECHNICZNO-UŻYTKOWE A WARTOŚĆ WYBRANYCH TECHNICZNYCH ŚRODKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE Zbigniew Kowalczyk Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Cezary Klimkowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Presentation plan A few words about theory Impact of PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTENCJALNYCH DECYZJI, DOTYCZĄCYCH WYBORU CIĄGNIKÓW, PODEJMOWANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH

ANALIZA POTENCJALNYCH DECYZJI, DOTYCZĄCYCH WYBORU CIĄGNIKÓW, PODEJMOWANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 271-277 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org ANALIZA POTENCJALNYCH DECYZJI, DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS

Journal of Agribusiness and Rural Development CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR IN THE YEARS www.jard.edu.pl DOI: 0.7306/JARD.206.52 Journal of Agribusiness and Rural Developmen pissn 899-524 eissn 899-5772 3(4) 206, 255 262 CHANGES IN PRODUCTIVITY OF SELECTED BRANCHES OF THE POLISH FOOD SECTOR

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010

ANALIZA POLSKIEGO RYNKU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W LATACH 2004-2010 STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIII zeszyt 1 463 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski *** * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, **

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 149 158 ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(33) 2014, 275-281 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE KWOT PŁATNOŚCI ZREALIZOWANYCH W RAMACH JEDNOLITYCH PŁATNOŚCI OBSZAROWYCH

Bardziej szczegółowo

OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1. Józef Kowalski

OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1. Józef Kowalski 220 JÓZEF KOWALSKI ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 OBSZAR GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO A LICZBA I MOC MOBILNYCH ŚRODKÓW ENERGETYCZNYCH 1 Józef Kowalski Instytut

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I NAKŁADY PRACY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I NAKŁADY PRACY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jolanta Kurek, Zdzisław Wójcicki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie WYPOSAŻENIE TECHNICZNE I NAKŁADY PRACY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 WPŁYW AKTUALIZACJI NIEKTÓRYCH WSKAŹNIKÓW EKSPLOATACYJNO-EKONOMICZNYCH NA KOSZTY EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010

Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 METODA OCENY NOWOCZESNOŚCI TECHNICZNO- -KONSTRUKCYJNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH WYKORZYSTUJĄCA SZTUCZNE SIECI NEURONOWE. CZ. III: PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METODY Sławomir Francik

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne na środki mechanizacji rolnictwa w Polsce

Nakłady inwestycyjne na środki mechanizacji rolnictwa w Polsce PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2016 (I III): z. 1 (91) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 16 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 17.11.2015 r. Zrecenzowano 28.12.2015

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI

ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, NA TLE POLSKI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 213 Seria: TRANSPORT z. 79 Nr kol. 1883 Rafał BURDZIK 1, Elżbieta MACIOSZEK 2, Grzegorz SIERPIŃSKI 3, Jan WARCZEK 4 ANALIZA ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W

Bardziej szczegółowo