Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200."

Transkrypt

1 Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, Lublin A SURVEY ON THE DEMAND VOLUME FOR SPARE PARTS FOR FARM VEHICLES AND MACHINES IN THE CONTEXT OF OUTSOURCING COOPERATION WITH THE LOGISTIC OPERATOR Summar The aricle presens he funcions of disribuion logisics in he sales process of spare pars for farm vehicles and machines. The marke of echnical services for agriculure was characerized in he conex of spare pars suppl. The aricle includes a presenaion of he possibiliies of appling he ousourcing mehod in carring ou spare pars deliver services. The surves of he number of deliver services conneced wih spare pars suppl were performed in a rade and services enerprise which is an auhorized disribuor in he agriculural indusr. The series of surves spanned he ears The resuls of he surves were subjec o saisical analsis wih he use of he R program version The rend as well as random and seasonal flucuaions were idenified for a series of monhl observaions of deliver services carried ou b courier companies. Temporal disribuions of deliveries were subjec o analsis in he conex of he field crop group according o he calendar of agroechnical operaions. Ke words: racors; agriculural machines; spare pars; producer; buer; disribuion; logisics; carage service; experimenaion; mehod; Poland BADANIE WIELKOŚCI POPYTU NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY OUTSOURCINGOWEJ Z OPERATOREM LOGISTYCZNYM Sreszczenie W arkule zaprezenowano funkcje logiski dsrbucji w procesie sprzedaż części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch. Scharakerzowano rnek echnicznej obsługi rolnicwa w aspekcie dosaw części zamiennch. Przedsawiono możliwości wkorzsania meod ousourcingu w realizacji usług przewozowch części zamiennch. Badania ilości usług przewozowch prz dosawach części zamiennch wkonano w przedsiębiorswie handlowo-usługowm, będącm auorzowanm dsrbuorem w branż rolniczej. Ckl zrealizowanch badań obejmował laa Wniki badań opracowano sascznie prz wkorzsaniu programu R wersja Wznaczono rend, wahania przpadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznch usług przewozowch, wkonanch przez firm kurierskie. Rozkład czasowe dosaw poddano analizie w aspekcie zespołu upraw polowch, wkonwanch zgodnie z kalendarzem zabiegów agroechnicznch. Słowa kluczowe: ciągniki; maszn rolnicze; części zamienne; producen; nabwca; dsrbucja; logiska; usługi przewozowe; badania; meoda; Polska. Wprowadzenie Przedsiębiorswa wwarzające ciągniki i maszn rolnicze, ak jak inne gałęzie przemsłu, poddawane są silnej presji rnku w celu zapewnienia jakości produkowanch wrobów i opmalizacji procesów obsługi kliena. Rozbudowa i unowocześnianie ssemów logiscznch jes niezbędnm elemenem do spełnienia ch wmagań, a ponado warunkiem kompleksowej redukcji koszów i racjonalnego wkorzsania kapiału zaangażowanego w funkcjonowanie firm [3, 6, 9]. Poszukiwanie rozwiązań ograniczającch kosz, prz jednoczesnej opmalizacji dosaw i dsrbucji, doprowadziło do sopniowego wdzielania ze srukur przedsiębiorsw zadań i procesów drugorzędnch w sosunku do podsawowej działalności gospodarczej, czli sosowania meod ousourcingu. Należ podkreślić, że szczególnie radcjn dział ransporu urzmwan w srukurach organizacjnch przedsiębiorsw, zarówno produkcjnch, jak i handlowo-usługowch, coraz częściej nie ma możliwości zabezpieczenia renownej realizacji zadań logiscznch [8, 0]. Dnamiczna zmiana ilości zleceń w kolejnch okresach oraz ich rozpięość srukuralna, sawiają ak wsokie wmagania logisce ransporu, że ich pozwna realizacja jes możliwa włącznie prz wkorzsaniu zasobów sprzęowch i organizacjnch, kórmi dsponują specjalisczne firm przewozowe i kurierskie. Mogą one czasowo skierować znacznie wższe środki do zabezpieczenia bieżącch porzeb niż firma macierzsa, a nasępnie przesunąć je do realizacji zadań u innego zleceniodawc. Sanowi o podsawow warunek dla osiągnięcia renowności prowadzonej działalności usługowej przewozu owarów. Efekwność łańcucha dosaw zabezpieczającego proces dsrbucji części zamiennch, obecnie uważana za nie mniej ważną od zasilania procesu produkcji wrobów, oceniana jes w aspekcie zarówno niskich koszów procesów logiscznch, jak również ich szbkości, niezawodności i erminowości. Pozwala o uzskać przewagę cenową, a w długim horzoncie czasowm wpracować rnkową markę produków, kóra jes isonm elemenem wpłwającm na lojalność klienów [2, 4,, 2]. Isonm zagadnieniem w zarządzaniu logiscznm, prz pożądanej wielkości sprzedaż wrobów przemsłowch, jes S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 92

2 dobór kanałów dsrbucji części zamiennch, posiadającch odpowiednią srukurę i przepusowość [2, 7]. Należ podkreślić, że krajow rnek usług logiscznch od la 90. ubiegłego wieku podlega nieusannemu rozwojowi i dososowuje swoją oferę do zmieniającch się porzeb klienów, a o wspomaga proces wprowadzania ousourcingu do firm prowadzącch działalność dsrbucjną. 2. Problem badawcz i meoda badań Dosaw części zamiennch do sieci sprzedaż i serwisu bazujące na współprac z operaorami logiscznmi są rozwiązaniem sosowanm w sekorze echnicznej obsługi pojazdów i maszn rolniczch. Zlecanie firmom kurierskim akich prac ma na celu wpracowanie wmiernch efeków finansowch i organizacjnch. Części zamienne do pojazdów i maszn sanowią grupę owarów masowch, kóra na przesrzeni roku kalendarzowego powinna bć rozdsponowana zgodnie ze zgłoszonmi zamówieniami. Dosępność części zamiennch w sieci dsrbucji, sanowi warunek niezbędn prz zabezpieczeniu właściwego przebiegu procesu użkowania pojazdów i maszn rolniczch, kórego niezbwaln elemen sanowią przegląd i napraw zarówno gwarancjne, jak i pogwarancjne [5, 6]. Cechą charakersczną rnku części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch jes niejednorodność ilościowa na przesrzeni kolejnch miesięc oraz srukura drobnicowa zamawianch ładunków. Realizacja dosaw z magaznów i cenrów logiscznch producenów z reguł nie sanowi zleceń pozwalającch na bieżąco zagospodarować całą przesrzeń ładunkową pojazdu. Zaporzebowanie na części zamienne podlega zmianom sezonowm i przpadkowm, a jednocześnie generuje wsokie wmagania w zakresie erminowości dosaw, co podkowane jes specfiką prac polowch. Sandardem dla branż są dosaw części zamiennch realizowane w czasie 24 godzin od złożenia zamówienia [3, 4]. Celem prac bło badanie i analiza srukur zaporzebowania na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch na przesrzeni roku kalendarzowego. Badania prowadzono w aspekcie zbiorczch zleceń przewozu zamówionch części zamiennch realizowanch przez operaorów logiscznch. Ousourcing zadań wdzielonch z logiski dsrbucji powierzon bł do wkonania w sumie pięciu specjaliscznm firmom kurierskim. Badania dosaw części zamiennch zrealizowano w laach Obiekem prowadzonch obserwacji bł auorzowan dsrbuor ciągników i maszn rolniczch, prowadząc ich obsługę serwisową i jednocześnie sprzedaż pełnego asormenu części zamiennch. Przedsiębiorswo handlowo-usługowe, kóre wpowano do badań, prowadzi od końca la 80. XX wieku działalność dsrbucjną i serwisową na obszarze Polski środkowo-wschodniej. Obserwacje miesięczne ilości zleceń przewozowch części zamiennch, worzącch szereg czasow Y, poddano analizie sascznej, ab określić charaker badanego procesu. Zmian srukur popu analizowano w aspekcie zjawisk, kóre wsępują w rolnicwie w ciągu roku kalendarzowego. Czasowa sekwencja obserwacji zmiennch losowch pozwoliła na wznaczenie rendu, wahań przpadkowch i wahań sezonowch. Zasosowano meodę scenrowanch średnich ruchomch do wrównania szeregu czasowego. Badane proces związane z realizacją zabiegów agroechnicznch w rolnicwie, deerminują usalenie długości okresów ruchomch d =,2,..,2. Model muliplikawn składowch szeregu czasowego, zasosowan do analiz badanego procesu dosaw części zamiennch, opisan jes równaniem [, 22]: Y = T S C I, () gdzie: Y warość szeregu, T rend szeregu, S wahania sezonowe, C wahania ckliczne, I wahania przpadkowe. Równanie opisujące warość scenrowanch średnich ruchomch dla kolejnch miesięc szeregu o: (d ) = d d d + d, = Warość indeksów sezonowch przedsawia wzór: O = i c = i ( M 00WK ) ( d ) c i. (2), (3) gdzie: c - liczba ckli okresowości, (M ) WK - średni muliplikawn wskaźnik korgując dla 2 uzskania O = 200. i= i Średni muliplikawn wskaźnik korgując opisuje równanie: ( M ) WK = c c 00 d i 00 ( d ) = i. (4) Dla szeregu muliplikawnego warość wahań przpadkowch określa równanie: ( M ) = 00. (5) ( skor) Oi Trend dla badanego szeregu wznaczono poprzez zasosowanie średniej ważonej 5-okresowej zgodnie z równaniem: (5)( M ) M ˆ = = + 2 ( ) ( skor) w g 2 dla [ ] 2 = 3 2 w. (6) Poziom przecięn dla indeksów sezonowch jes równ 00%. Sanowi on odniesienie prz analizie graficznej wpłwu wahań sezonowch na rozkład zbioru zmiennch. Analizę sasczną badań wielkości popu na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch zrealizowano prz pomoc programu R wersja 4.2. for Windows [5]. 3. Wniki badań 3.. Analiza poziomu popu na części zamienne w laach w wbranej firmie dealerskiej Badania prowadzone przez osiem la objęł ogółem srukurę 7739 zleceń przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch. S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 93

3 W realizację przewozów kurierskich zaangażowanch bło w sumie pięciu operaorów logiscznch: DHL Express, Unied Parcel Service Polska (UPS), General Logisics Ssems (GLS), GEFCO Polska, TNT Express Worldwide. Usługi kurierskich zabezpieczał bieżąc dosęp i uzupełnianie sanów magaznowch dla ponad 20 s. pozcji części zamiennch do oferowanch przez dealera wrobów. Dsrbucja części zamiennch do ciągników rolniczch w badanm okresie obejmowała marki: JOHN Deere, Zeor, Same Deuz Fahr Group (SDFG) oraz PRONAR. Sprzedaż części zamiennch do maszn rolniczch zabezpieczała wrob koncernów: John Deere, Väedersad, Kuhn, Lemken, Kongskilde, Hardi, Maniou i Joskin oraz maszn wwarzane przez krajowch producenów współpracującch w ramach UNIA Group, czli: Unia Grudziądz, Kraj Kuno, Agromer Brzeg, Pilme Brzeg i Famarol Słupsk, a akże przedsiębiorsw AKPIL i METALTECH. W przpadku koncernów John Deere, Kuhn i Väedersad przedsiębiorswo handlowo-usługowe bło generalnm dsrbuorem części na obszarze wojewódzwa lubelskiego, naomias dla pozosałch wwórców prowadziło sprzedaż jako dsrbuor lokaln. Ofera rnkowa zawierała części zamienne do pełnego kaalogu maszn wwarzanch przez poszczególnch producenów, umożliwiającch: uprawę roli, nawożenie, siew, sadzenie, pielęgnację i ochronę roślin, zbioru zbóż, zbiór zielonek na siano i kiszonki, zbiór ziemniaków i buraków cukrowch oraz do produkcji zwierzęcej i ogrodniczej. Rozkład usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie w laach przedsawia hisogram (rs. ). W 2003 r. dosarczono 462 przesłki kurierskie. Dosaw w ujęciu kwaralnm charakerzował się endencją wzrosową na przesrzeni rzech pierwszch kwarałów. Najniższe zaporzebowanie wsąpiło na począku roku, a maksimum dosaw zrealizowano w rzecim kwarale (ab. ). Najniższe ilości dosaw części zamiennch odnoowano w miesiącach: sczeń, lu i grudzień. Najwięcej przewozów odnoowano w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł ponad sześć raz wższ od minimalnego. W 2004 r. zrealizowano przewóz 698 paczek. W sosunku do roku poprzedniego nasąpił wzros o 5,%. Ilość dosarczanch przesłek dnamicznie rosła w miesiącach wiosennch, aż do kwienia. Najwższ zaporzebowanie na części zarejesrowano w miesiącach: sierpień, wrzesień i październik. Najniższ pop na dosaw części zamiennch odnoowano w sczniu i lum. W ujęciu kwaralnm przewoz rosł aż do rzeciego kwarału, gd odnoowano maksmaln poziom popu na części (ab. ). Miesięczn poziom maksmaln bł ponad pięć raz wższ od minimalnego. W 2005 r. operaorz logisczni dosarczli 886 przesłek. W odniesieniu do roku poprzedniego miał miejsce wzros o 26,9%. Najniższ pop na przewoz części zarejesrowano w miesiącach: sczeń, lu, lisopad i grudzień. Najwższ naomias wsąpił w miesiącach: kwiecień, sierpień, wrzesień i październik. Maksmalną ilość przesłek kurierskich zrealizowano w rzecim kwarale badanego roku (ab. ). Miesięczn poziom maksmaln bł ponad rz raz wższ od minimalnego. W 2006 r. firm kurierskie przewiozł 025 przesłek. Minimaln pop w ujęciu kwaralnm wsąpił na począku roku, a najwższ w rzecim kwarale (ab. ). W porównaniu do roku poprzedniego odnoowano wzros popu o 5,7%. Najniższe zaporzebowanie na części wsąpiło w miesiącach: sczeń, lu i grudzień. Największą ilość przesłek dosarczono w miesiącach: lipiec, sierpień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł rz raz wższ od minimalnego. W 2007 r. zrealizowano dosawę 40 przesłek z częściami. Przewoz kwaralne bł najniższe na począku roku, a najwższe w rzecim kwarale. W odniesieniu do roku minionego zanoowano wzros o,2%. Najniższ pop wsąpił w miesiącach: sczeń, lu i grudzień, a najwższ w miesiącach: lipiec, sierpień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł rz raz wższ od minimalnego. Ilość (sz.) Miesiące Rs.. Rozkład ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w laach w układzie miesięcznm (Źródło: Opracowanie własne) Fig.. The disribuion of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in he ears in a monhl disribuion (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 94

4 Tab.. Srukura ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie Table. The disribuion of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies Lp. Czas realizacji sprzedaż % % % % % % % % I kwarał 4,5 3,5 9,6 5,7 8,3 2,5 8,3 6,7 2 II kwarał 27, 27,2 25,2 25,7 23, 25,2 29, 23,4 3 III kwarał 36,8 33, 34, 35,8 35,7 32,9 32,2 37,2 4 IV kwarał 2,6 26,2 2, 22,8 22,9 20,4 20,4 22,7 Ogółem: Źródło: Opracowanie własne 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 W 2008 r. operaorz logisczni przewieźli 046 przesłek. Najniższą ilość dosaw odnoowano na począku i końcu roku, a najwższą w rzecim kwarale (ab. ). W porównaniu do roku poprzedniego wsąpił spadek przewozów o 8,2%. Najniższą ilość zleceń przewozowch zarejesrowano w miesiącach: sczeń i grudzień, a największą w lipcu i sierpniu. Miesięczn poziom maksmaln bł prawie rz raz wższ od minimalnego. W 2009 r. wkonano przewóz 99 przesłek. W sosunku do roku poprzedniego nasąpił wzros o 4,8%. Przewoz kwaralne miał najniższ poziom na począku i końcu roku, naomias w drugim i rzecim kwarale wzrosł o 60% (ab. ). Najniższ pop na dosaw części wsąpił w miesiącach: sczeń, lu i grudzień, a najwższ w miesiącach: kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień. Miesięczn poziom maksmaln bł ponad dwa raz wższ od minimalnego. W 200 r. firm kurierskie przewiozł 283 przesłki. Zaporzebowanie na dosaw części w sosunku do roku minionego wkazało wzros o 7,0%. Najmniejszą ilość przewozów odnoowano w pierwszm kwarale roku, a największą w rzecim. Najniższe zaporzebowanie na dosawę części zamiennch zarejesrowano w miesiącach sczeń, lu, marzec i grudzień, a najwższ poziom realizacji zleceń w lipcu i sierpniu. Miesięczn poziom maksmaln bł prawie rz raz wższ od minimalnego Opracowanie sasczne: rend, wahania przpadkowe i wahania sezonowe Zaporzebowanie na usługi przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonwane przez firm kurierskie w laach charakerzowało się zmiennością poziomów popu (rs. ). Analiza srukur wkonanch zleceń wkazała isnienie zarówno dnamicznego wzrosu, jak i dużch spadków zamówień. Zarejesrowano różnice w poziomie zaporzebowania na przesrzeni kolejnch kwarałów dla każdego badanego roku. Isone zmian w popcie na usługi operaorów logiscznch wsąpił akże prz porównaniu rok do roku kolejnch wników badań. Zrealizowane ośmiolenie badania rnkowe umożliwił wznaczenie rendu, kór ilusruje charaker zmian długookresowch na rnku dsrbucji części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch (rs. 2). Od 2003 r. do pierwszch miesięc 2005 r. wsępował siln rend rosnąc. Po niewielkim spadku w drugim półroczu 2005 r. na rnku powórnie odnoowano wzros. W laach 2006 i 2007 odnoowano rend rosnąc w realizacji dosaw części zamiennch przez operaorów logiscznch. Pierwsze rz kwarał 2008 r. wkazał rend malejąc. Wzros zaporzebowania na dosaw części ilusruje rend rosnąc w osanim kwarale 2008 r. i rzech pierwszch kwarałach 2009 r. Koreka rendu wsąpiła na koniec 2009 r., a nasępnie rend rosnąc uzskał maksmaln poziom na przesrzeni całego badanego okresu. Wielkość zmian popu na części zamienne dosarczane za pośrednicwem firm kurierskich ilusruje wkres na rs. 3. Wodrębnione wahania przpadkowe z szeregu czasowego ilości usług przewozowch umożliwiło graficzne przedsawienie niejednorodności popu w poszczególnch miesiącach badanego okresu. Rs. 2. Trend ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Źródło: Opracowanie własne) Fig. 2. The rend of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 95

5 Rs. 3. Wahania przpadkowe dla ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Opracowanie własne) Fig. 3. Random flucuaions for he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears [The auhor s own sud] Charakerscznm elemenem w kolejnch laach bł dnamiczne wzros poziomu zleceń na dosaw części zamiennch, kóre nasępował bezpośrednio po znaczącch spadkach popu. Zmienność przebiegu w laach sanowi dowód na niesabiln poziom zaporzebowania na części zamienne, generowan przez użkowników pojazdów i maszn rolniczch. Najwższą warość wahań przpadkowch zarejesrowano w laach 2003, 2004, 2006 i Wahania przpadkowe osiągające lokalne minima i maksima w różnch miesiącach dla poszczególnch la, powodują zmienn poziom zadań dla logiski dsrbucji. Zabezpieczenie dosaw na ak dnamicznie zmieniającm się poziomie prz użciu własnego ransporu powoduje radkalne obniżenie jego renowności, a ponado jes źródłem szeregu problemów organizacjnch w zarządzaniu łańcuchem dsrbucji. Weliminowanie rendu, wahań cklicznch i przpadkowch z szeregu czasowego ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, umożliwiło obliczenie warości indeksów sezonowch dla poszczególnch miesięc roku kalendarzowego (rs. 4). Wahania sezonowe w popcie na części zamienne są odzwierciedleniem poziomu zabiegów agroechnicznch realizowanch w gospodarswach rolniczch. W miesiącach zimowch (sczeń, lu i marzec), gd nie wkonuje się polowch zabiegów agroechnicznch, a m samm nie wsępuje porzeba użkowania pojazdów i maszn rolniczch, ilość usług przewozowch części zamiennch bła niższa od poziomu odniesienia odpowiednio o 40,4%, 3,6% i 5,6%. W nasępswie wahań sezonowch w miesiącu kwieniu, zaporzebowanie na części wzrosło powżej poziomu przecięnego 8,8%. Realizacja prac polowch na wiosnę, zgodnie z kalendarzem zabiegów agroechnicznch, wwołuje wzros zaporzebowania na części zamienne do eksploaowanch pojazdów i maszn rolniczch [7, 8]. Naomias zakończenie prowadzenia prac polowch obniża zaporzebowanie na części zamienne. W maju i czerwcu indeks sezonowe osiągnęł warość odpowiednio o,8% i 4,% poniżej poziomu odniesienia. Rozpoczęcie zbioru plonów zbóż w miesiącach lipiec i sierpień, a nasępnie prace polowe prz zbiorach roślin okopowch w miesiącach wrzesień i październik wwołał wzros zaporzebowania na dosaw części zamiennch odpowiednio o: 35,5%, 45,3%, 27,8 i 26,2% powżej poziomu przecięnego. Inenswne wkorzsanie pojazdów i maszn rolniczch bło powodem zarówno przeglądów, jak i napraw, prz kórch konieczne są części zamienne. W lisopadzie i grudniu nasępowało radkalne obniżenie zaporzebowania, a indeks sezonowe bł niższe od poziomu odniesienia odpowiednio o: 2,0% i 49,% [3, 4]. Rs. 4. Indeks sezonowe dla ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Źródło: Opracowanie własne) Fig. 4. Seasonal indices for he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 96

6 4. Wnioski. Realizacja dosaw części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch, prz wkorzsaniu meod ousourcingu, bła sosowana przez firmę dealerską na przesrzeni wszskich badanch la. Przewoz wkazał dnamikę wzrosu na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procen, w porównaniu rok do roku, aż w siedmiu badanch okresach. Zesawienie kurierskich zleceń przewozowch powierdziło akże ogóln wzros poziomu zaporzebowania na części zamienne. Wzros zaporzebowania na dosaw, wznaczon przez porównanie ilości przewozów w 200 r. w odniesieniu do 2004 r., osiągnął warość 78%. 2. Trend wznaczon prz analizie sascznej ilości przewozów kurierskich części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch, charakerzował się zmiennm przebiegiem w badanm okresie. Wsępował laa z długorwałm rendem rosnącm, podzielone okresami ze zmniejszonm popem na usługi ousourcingowe. Warość i dnamika zmian rendu powinn bć dalej analizowane w celu określenia porzeb na usługi ousourcingowe w logisce dsrbucji w dłuższej perspekwie czasowej. Charakerska usług kurierskich może sanowić źródło dodakowch informacji prz analizie zaporzebowania na części zamienne w sekorze echnicznej obsługi rolnicwa. 3. Analiza sasczna zaporzebowania na części zamienne powierdziła isnienie dużch wahań przpadkowch, wwierającch wpłw na poziom składników szeregu czasowego. Zjawisko niesabilnego popu ze sron użkowników pojazdów i maszn rolniczch bło niekorzsne dla funkcjonowania logiski dsrbucji, a w m podssemu ransporowego. Wahania przpadkowe urudniał zarządzanie logisczne w zakresie worzenia i realizacji planów dsrbucji oraz urzmwania poziomu zapasów magaznowch. Wahania przpadkowe zwiększał również prawdopodobieńswo ura poencjalnch zsków ze sprzedaż części, gd ssem dsrbucji nie posiada wsarczającej dnamiki prz zwiększaniu dosaw części zamiennch, bezpośrednio po zmianie zaporzebowania. 4. Wznaczon rozkład warości indeksów sezonowch, powierdził ison wpłw wkonwanch zabiegów agroechnicznch w gospodarswach rolniczch na ckliczne zmian zaporzebowania na części zamienne do pojazdów i maszn rolniczch. Nasępswem wahań sezonowch jes wsoka redukcja zaporzebowania na części w pierwszch miesiącach roku, gd nie są wkonwane prace polowe. Realizacja wiosennch zabiegów agroechnicznch powoduje wsoki wzros popu na części zamienne. W nasępswie wahań sezonowch maksmaln wzros zaporzebowanie na części zamienne wsępuje w czasie zbioru plonów zbóż i prac polowch prz zbiorach roślin okopowch. Koniec roku o głęboka redukcja zaporzebowania na części zamienne, a m samm redukcja ilości przewozów kurierskich. 5. Pop na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch, w poszczególnch miesiącach każdego z badanch okresów, zmieniał się w bardzo szerokim zakresie. Porównanie miesięcznch poziomów maksmalnego i minimalnego wkazało, że różnią się one od dwóch do sześciu raz. Kilkuse procenowe różnice w zaporzebowaniu na realizację zleceń przewozowch, powierdzają słuszność podjęej deczji, o zasąpieniu ransporu własnego usługami operaora logiscznego. Ousourcing usług przewozowch posiada korzsne aspek ekonomiczne i organizacjne zarówno dla firm dealerskich, jak i kurierskich. Dealerz wprowadzają poza srukurę przedsiębiorswa część zadań, dla kórch rudno uzskać renowność. Dla operaorów logiscznch dosaw części zamienne do ciągników i maszn rolniczch, o sekor perspekwiczn z uwagi na duże wolumen zamówień. 6. Przewoz części zamiennch w laach realizowane bł w sumie przez pięciu operaorów logiscznch. W poszczególnch laach dealer zlecał wkonanie dosaw części zamiennch z magaznów fabrcznch wszskich producenów, kórch pojazd i maszn posiadał w sprzedaż. Podpisane umow ousourcingowe umożliwiał korzsanie z ofer przewozowej wbranej firm, sosownie do akualnego zaporzebowania. W kolejnch laach równoległą obsługę logisczną prowadziło od dwóch do pięciu firm kurierskich. Isone ograniczenia prz wborze przewoźnika uwzględniane w procesie zamówień wnikał z gabarów i ciężaru zamawianch części oraz poziomu należności za zamawian pakie usług. 7. Należ konnuować badania dosaw części zamiennch, prz wkorzsaniu meod ousourcingu w aspekcie poziomu sprzedaż ciągników i maszn rolniczch w długim horzoncie czasowm. Pozwoli o na usalenie poziomu nascenia lokalnego rnku wrobami poszczególnch producenów. Wsoka populacja pojazdów i maszn generuje proporcjonalnie wsokie zaporzebowanie na przegląd echniczne i napraw, prz kórch wzrasa sprzedaż części zamiennch. Poznanie rozkładu czasowego i poziomu zaporzebowania umożliwi opmalizację procesów w logisce dsrbucji części zamiennch. 5. Bibliografia [] Aczel A. D., Sounderpandian J.: Complee Business Saisics. 7h ed., Richard D. Irwin/McGraw-Hill, Boson, [2] Ciesielski M., Długosz J. (red.): Sraegie łańcuchów dosaw. Warszawa: Polskie Wdawnicwo Ekonomiczne, 200. [3] Chrisopher M., Peck H.: Logiska markeingowa. Warszawa: Polskie Wd. Ekonomiczne, [4] Cole J.J., Bardi E.J., Langle C.J.: The Managemen of Business Logisics: A Suppl Chain Perspecive. 7h ed., Ohio: Souh-Wesern, Thomson Learning, [5] Crawle M. J.: The R book. John Wile & Sons Ld., Chicheser, [6] Cplik P., Głowacka D., Fersch M.: Logiska przedsiębiorsw dsrbucjnch. Poznań: Wd. Wższa Szkoła Logiski, [7] Dulce E., Borowski S., Chojnacki J., Jarmacik E., Kaszkowiak J., Zięara W.: Podsaw agroechnologii. Bdgoszcz: Wd. Uczelniane ATR w Bdgoszcz, [8] Frankowska M., Jedliński M.: Efekwność ssemu dsrbucji. Warszawa: Wd. Polskie Wdawnicwo Ekonomiczne, 20. [9] Gran D.B., Lamber D.M., Sock, J.R., Ellram L.M.: Fundamenals of Logisics Managemen, European ediion, McGraw-Hill, [0] Juściński S.: Ousourcing in logisics managemen. Scienific Monograph, Lublin: Wd. Polihmnia, 20. [] Juściński S., Piekarski W.: Ssem logisczne w procesie zarządzania dsrbucją ciągników i maszn rolniczch. (Logisic ssems in he managemen of agriculural racors and machines disribuion). Aca Agrophisica, Lublin: Wd. Insu Agrofizki Polskiej Akademii Nauk, 2008, vol. 2(), s [2] Juściński S., Piekarski W.: An analsis of farm racors sales resuls in he aspec of he calendar of agroechnical operaions. Technical Sciences, Olszn, 2008, No, pp [3] Juściński S., Piekarski W.: Ousourcing as a logisics funcion in disribuion of spare pars for racors and farm machines. Mainenance and Reliabili, 2009, vol. (4), pp [4] Juściński S., Piekarski W.: An analsis of a suppl process of spare pars for agriculural racors and machines based on logisic services ousourcing. Mainenance and Reliabili, 2009, vol. 2(42), pp S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 97

7 [5] Juściński S., Piekarski W.: The analsis of sale resuls of seleced group of racors spare pars. (Analiza wników sprzedaż wbranej grup części zamiennch do ciągników rolniczch). Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering, 2009, Vol. 54(2), pp [6] Juściński S., Piekarski W.: Saisic research of a demand srucure for a seleced group of spare pars for agriculural racors. (Badanie sasczne srukur popu dla wbranej grup części zamiennch do ciągników rolniczch). Annales Universiais Mariae Curie-Skłodowska, Secio E Agriculura, Lublin, 2009, Vol. 64, No 4, pp [7] Juściński S., Piekarski W.: Ssem zarządzania logiscznego w przedsiębiorswie prowadzącm auorzowaną dsrbucję pojazdów i maszn rolniczch. (Logisic managemen ssems in an enerprise running auhorised disribuion of agriculural vehicles and machines). Zarządzanie Przedsiębiorswem, 2009, Nr 2, s [8] Karczmarczk S. (red.), Agroechnika roślin uprawnch. Szczecin: Wd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, [9] Rukowski K. (red.): Logiska dsrbucji Specfika, Tendencje rozwojowe, Dobre prakki. Warszawa: Wd. Szkoła Główna Handlowa, [20] Pułaska-Turna B.: Saska dla ekonomisów. Warszawa: Wd. Difin, [2] Wojciechowski T.: Markeingowo-logisczne zarządzanie przedsiębiorswem. Warszawa: Wd. Difin, S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 98

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, 20-060 Lublin e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl THE

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY Rszard Sefański ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY Absrak Ocena wpłwu zmian kursu waluowego na rnek prac jes szczególnie isona dla polskiej gospodarki w najbliższch laach. Spośród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(136) T. 1 S. 99-109 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVII (3) SECTIO E 2012 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION

AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION Journal of Cenral European Agriculure, 2012, 13(4), p.850-868 DOI: 10.5513/JCEA01/13.4.1140 AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Chrisian Lis PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 Wprowadzenie Przedmioem

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Zeszyt nr 252. Paweł Skrzypczyński. Warszawa, 2010 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Zeszyt nr 252. Paweł Skrzypczyński. Warszawa, 2010 r. MATERIAŁY I STUDIA Zesz nr 5 Meod spekralne w analizie cklu koniunkuralnego gospodarki polskie Paweł Skrzpczński Warszawa, r. Chciałbm podziękować prof. Tomaszowi Kuszewskiemu za wsparcie oraz cenne uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe Analiza szeregów czasowch uwagi dodakowe Jerz Sefanowski Poliechnika Poznańska Zaawansowana Eksploracja Danch Prognozowanie Wbór i konsrukcja modelu o dobrch własnościach predkcji przszłch warości zmiennej.

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA ROZPRAWA DOKTORSKA. Autor: mgr inż.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA ROZPRAWA DOKTORSKA. Autor: mgr inż. POLIECNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKROECNIKI I AUOMAYKI KAEDRA INŻYNIERII SYSEMÓW SEROWANIA Agorm aokacji punków moniorowania jakości w ssemach dsrbucji wod pinej ROZPRAWA DOKORSKA Auor: mgr inż. Rafał Łangowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital Zeszyy Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Adminisracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Wojciech Kozioł 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, Kaedra Rachunkowości Alernaywny

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Acta Agrophysica, 2008, 12(1), 113-124 SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Sławomir Juściński 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Wprowadzenie Eksploatacja ciągników i maszyn w czasie objętym

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 120 Krzyszof STOWARZYSZENIE Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, EKONOMISTÓW Michał Goskowski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe om XVI zeszy 6 Krzyszof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, Michał Goskowski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD **

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** Górnicwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszy 2 2007 Kazimierz Czopek* KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** 1. Wprowadzenie Uwzględniając ylko prosy bilans energii

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

WIELOCZYNNIKOWA PREDYKCJA MATEMATYCZNA CEN METALI KOLOROWYCH W KRYZYSIE ROKU 2008/9

WIELOCZYNNIKOWA PREDYKCJA MATEMATYCZNA CEN METALI KOLOROWYCH W KRYZYSIE ROKU 2008/9 Andrzej Augustnek, Jan Tadeusz Duda WIELOCZYIOWA PREDYCJA MATEMATYCZA CE METALI OLOROWYCH W RYZYSIE ROU 008/9. Wprowadzenie Świat podjął walkę z krzsem. Rząd krajów wkonują skoordnowane (lub nie) ruch

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

z graniczną technologią

z graniczną technologią STUDIA OECOOMICA POSAIESIA 23, vol., no. (25) Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informayki i Gospodarki Elekronicznej, Kaedra Ekonomii Maemaycznej emil.panek@ue.poznan.pl iesacjonarny model von

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ I. 1. Wprowadzenie

OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ I. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2004 Anna DOBROWOLSKA* Jan MIKUŚ* OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ I Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 GRZEGORZ MICHALSKI POZIOM ZAANGAŻOWANIA KAPITAŁU W ZAPASACH W ORGANIZACJACH NON-PROFIT * Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012

RYNEK CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2001-2012 MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS IN POLAND IN THE YEARS 2001-2012 318 Stanisław STOWARZYSZENIE Zając, Waldemar Izdebski, EKONOMISTÓW Jacek Skudlarski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 3 Stanisław Zając *, Waldemar Izdebski **, Jacek Skudlarski ***

Bardziej szczegółowo

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu

Model logistycznego wsparcia systemu eksploatacji środków transportu Poliechnika Wrocławska Insyu Konsrukcji i Eksploaacji Maszyn Zakład Logisyki i Sysemów Transporowych Rozprawa dokorska Model logisycznego wsparcia sysemu eksploaacji środków ransporu Rapor serii: PRE nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones

Komputerowa analiza przepływów turbulentnych i indeksu Dow Jones Kompuerowa analiza przepływów urbulennych i indeksu Dow Jones Rafał Ogrodowczyk Pańswowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Wiesław A. Kamiński Uniwersye Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie W badaniach porównano

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K

POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 97-104, Gliwice 2009 POZYCJONOWANIE I NADĄŻANIE MINIROBOTA MOBILNEGO M.R.K MARIUSZ GIERGIEL, PIOTR MAŁKA Kaedra Roboyki i Mecharoniki, Akademia Górniczo-Hunicza

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2

PORÓWNANIE EKONOMICZNE ELEKTROWNI GAZOWO - PAROWYCH BEZ I Z WYCHWYTEM CO 2 Sr. 88 Rynek nergii Nr 3(112) - 2014 PORÓWNANI KONOMIZN LKTROWNI GAZOWO - PAROWYH BZ I Z WYHWYTM O 2 Maeusz Brzęczek, Marcin Job Słowa kluczowe: ekrownie gazowo parowe, insalacja wychwyu O 2, spalanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Anna Janiga-Ćmiel Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Zarządzania Kaedra Maemayki anna.janiga-cmiel@ue.kaowice.pl ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE 10

METODY KOMPUTEROWE 10 MEODY KOMPUEROWE RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSKOWE Poechnka Poznańska Mchał Płokowak Adam Łodgowsk Mchał PŁOKOWIAK Adam ŁODYGOWSKI Konsace nakowe dr nż. Wod Kąko Poznań 00/00 MEODY KOMPUEROWE 0 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Joanna Górka * Efeky agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Wsęp Wprowadzenie losowego parameru do modelu auoregresyjnego zwiększa możliwości aplikacyjne ego modelu, gdyż pozwala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI

DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI RADA UNII ROPEJSKIEJ Bruksela, 23 maja 2007 r. (25.05) (OR. en) Międzyinsyucjonalny numer referencyjny: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 ADDENDUM 2 DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Sekrearia

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Barbara GŁADYSZ* METODA OKREŚLANIA WIELKOŚCI KONTRAKTÓW NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W arykule zaproponowano meodę określania wielkości konraków na

Bardziej szczegółowo

GEZE OKUCIA DO DRZWI. Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE OKUCIA DO DRZWI. Okucia do drzwi przesuwnych ręcznie BEWEGUNG MIT SYSTEM GEZE OKUCIA DO DRZWI Okucia do drzwi przesuwnch ręcznie BEWEGUNG MIT SYSTEM Srona Treść 3-4 4 Informacja o produkcie Klasfikacja według DIN EN 152:1998 OKUCIA DO DRZWI 5-8 6 8 GEZE Rollan Rollan N / 80

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie!

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczytaj koniecznie! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Przeczyaj koniecznie! Jeseś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, jeśli: prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą na podsawie przepisów

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/26 Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk, Sylwester Tabor Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG

ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH: WIG, WIG20, MIDWIG I TECHWIG Doroa Wikowska, Anna Gasek Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW dwikowska@mors.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE TESTU PERRONA DO BADANIA PUNKTÓW ZWROTNYC INDEKSÓW GIEŁDOWYC: WIG, WIG2, MIDWIG I TECWIG Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii 1

Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii 1 Jerzy Marzec Adres e mail: marzecj@uek.krakow.pl Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Kaedra: Kaedra Ekonomerii i Badań Operacyjnych Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii. Wsęp

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. 1. Wstęp

MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. 1. Wstęp WERSJA ROBOCZA - PRZED POPRAWKAMI RECENZENTA Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. Wsęp Spośród wielu rodzajów ryzyka, szczególną

Bardziej szczegółowo

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP

METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GŁOSOWYCH IP Krysian Ryłko Zakład Sieci Kompuerowych Wydział Informayki Poliechnika Szczecińska krysian@ps.pl 2005 Poznańskie Warszay Telekomunikacyjne Poznań 8-9 grudnia 2005 METODA DOBORU ŚCIEŻEK TRANSMISYJNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń życiowych 25.01.2003 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 25.01.2003 r. Maemayka ubezpieczeń życiowych 25.01.2003 r. 1.. Dany jes wiek całkowiy x. Nasępujące prawdopodobieńswa przeżycia: g= 2p x + 1/3, h= 2p x + 1/ 2, j= 2p x + 3/4 obliczono sosując inerpolację zakładającą,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób 243 Zeszyy Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Ocena efekywności procedury Congruen Specyficaion dla małych prób Sreszczenie. Procedura specyfikacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2006 Jacek Skudlarski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej

Identyfikacja wahań koniunkturalnych gospodarki polskiej Rozdział i Idenyfikacja wahań koniunkuralnych gospodarki polskiej dr Rafał Kasperowicz Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu Kaedra Mikroekonomii Sreszczenie Celem niniejszego opracowania jes idenyfikacja wahao

Bardziej szczegółowo

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI Insyu Technik Innowacyjnych EMAG Wykorzysanie opycznej meody pomiaru sężenia pyłu do wspomagania oceny paramerów wpływających na możliwość zaisnienia wybuchu osiadłego pyłu węglowego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza

Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza Rynek transportu kolejowego w Polsce w 2013 r. synteza Wydział Analiz Departament Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Przewozy pasażerskie... 3 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu

Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu RAPORT Open Finance, 11.01.2010 r. Ceny mieszkań spadły trzeci miesiąc z rzędu Indeks cen mieszkań opracowany przez Open Finance dla 16 największych polskich miast spadł w grudniu o 1 proc. Był to trzeci

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD

IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD Pior Jankowski Akademia Morska w Gdyni IMPLEMENTACJA WYBRANYCH METOD ANALIZY STANÓW NIEUSTALONYCH W ŚRODOWISKU MATHCAD W arykule przedsawiono możliwości (oraz ograniczenia) środowiska Mahcad do analizy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012

ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W LATACH 2007 2012 STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 31 Józef Hozer Uniwersye Szczeciski Anna Gdakowicz Uniwersye Szczeciski ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH MIESZKA NA RYNKACH PIERWOTNYM I WTÓRNYM W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ Zasosowanie z perspekywy radera Dominik Łogin 18 październik 2013 Agenda I. Fuures obligacyjne Podsawy konsrukcji Porównanie międzynarodowe Baza Cash-Fuures Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1

WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2. Ćwiczenia nr 1 Insyu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powierza Poliechniki Krakowskiej Zakład Wenylacji Klimayzacji i Chłodnicwa WENTYLACJA i KLIMATYZACJA 2 Ćwiczenia nr 1 Urządzenia do uzdania powierza w klimayzacji Dr

Bardziej szczegółowo

Okoliczności powstania raportu

Okoliczności powstania raportu Okoliczności powstania raportu jest największą w Polsce giełdą domen internetowych, zawierającą ponad 250 tysięcy ofert sprzedaży domen. Każdego roku na giełdzie dokonuje się około 15000 transakcji kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS

WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 11-18, Gliwice 2009 WPŁYW RUCHU DROGOWEGO NA POZIOM ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ORAZ RYZYKO CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. CZ. I OPIS ZALEśNOŚCI POZIOMÓW ZANIECZYSZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Estymacja stopy NAIRU dla Polski *

Estymacja stopy NAIRU dla Polski * Michał Owerczuk * Pior Śpiewanowski Esymacja sopy NAIRU dla Polski * * Sudenci, Szkoła Główna Handlowa, Sudenckie Koło Naukowe Ekonomii Teoreycznej przy kaedrze Ekonomii I. Auorzy będą bardzo wdzięczni

Bardziej szczegółowo

ZUŻYCIE PALIWA NA UPRAWĘ ROLI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA JEJ UPROSZCZENIA I PRZEDPLONU W ZMIANOWANIU ROŚLIN *

ZUŻYCIE PALIWA NA UPRAWĘ ROLI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA JEJ UPROSZCZENIA I PRZEDPLONU W ZMIANOWANIU ROŚLIN * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 109-116 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzyswo Inżynierii Rolniczej hp://www.pir.org ZUŻYCIE PALIWA NA RAWĘ ROLI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA

Bardziej szczegółowo