Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość indeksów sezonowych przedstawia wzór: O = WK - średni multiplikatywny wskaźnik korygujący dla 12 uzyskania O = 1200."

Transkrypt

1 Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, Lublin A SURVEY ON THE DEMAND VOLUME FOR SPARE PARTS FOR FARM VEHICLES AND MACHINES IN THE CONTEXT OF OUTSOURCING COOPERATION WITH THE LOGISTIC OPERATOR Summar The aricle presens he funcions of disribuion logisics in he sales process of spare pars for farm vehicles and machines. The marke of echnical services for agriculure was characerized in he conex of spare pars suppl. The aricle includes a presenaion of he possibiliies of appling he ousourcing mehod in carring ou spare pars deliver services. The surves of he number of deliver services conneced wih spare pars suppl were performed in a rade and services enerprise which is an auhorized disribuor in he agriculural indusr. The series of surves spanned he ears The resuls of he surves were subjec o saisical analsis wih he use of he R program version The rend as well as random and seasonal flucuaions were idenified for a series of monhl observaions of deliver services carried ou b courier companies. Temporal disribuions of deliveries were subjec o analsis in he conex of he field crop group according o he calendar of agroechnical operaions. Ke words: racors; agriculural machines; spare pars; producer; buer; disribuion; logisics; carage service; experimenaion; mehod; Poland BADANIE WIELKOŚCI POPYTU NA CZĘŚCI ZAMIENNE DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH W ASPEKCIE WSPÓŁPRACY OUTSOURCINGOWEJ Z OPERATOREM LOGISTYCZNYM Sreszczenie W arkule zaprezenowano funkcje logiski dsrbucji w procesie sprzedaż części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch. Scharakerzowano rnek echnicznej obsługi rolnicwa w aspekcie dosaw części zamiennch. Przedsawiono możliwości wkorzsania meod ousourcingu w realizacji usług przewozowch części zamiennch. Badania ilości usług przewozowch prz dosawach części zamiennch wkonano w przedsiębiorswie handlowo-usługowm, będącm auorzowanm dsrbuorem w branż rolniczej. Ckl zrealizowanch badań obejmował laa Wniki badań opracowano sascznie prz wkorzsaniu programu R wersja Wznaczono rend, wahania przpadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznch usług przewozowch, wkonanch przez firm kurierskie. Rozkład czasowe dosaw poddano analizie w aspekcie zespołu upraw polowch, wkonwanch zgodnie z kalendarzem zabiegów agroechnicznch. Słowa kluczowe: ciągniki; maszn rolnicze; części zamienne; producen; nabwca; dsrbucja; logiska; usługi przewozowe; badania; meoda; Polska. Wprowadzenie Przedsiębiorswa wwarzające ciągniki i maszn rolnicze, ak jak inne gałęzie przemsłu, poddawane są silnej presji rnku w celu zapewnienia jakości produkowanch wrobów i opmalizacji procesów obsługi kliena. Rozbudowa i unowocześnianie ssemów logiscznch jes niezbędnm elemenem do spełnienia ch wmagań, a ponado warunkiem kompleksowej redukcji koszów i racjonalnego wkorzsania kapiału zaangażowanego w funkcjonowanie firm [3, 6, 9]. Poszukiwanie rozwiązań ograniczającch kosz, prz jednoczesnej opmalizacji dosaw i dsrbucji, doprowadziło do sopniowego wdzielania ze srukur przedsiębiorsw zadań i procesów drugorzędnch w sosunku do podsawowej działalności gospodarczej, czli sosowania meod ousourcingu. Należ podkreślić, że szczególnie radcjn dział ransporu urzmwan w srukurach organizacjnch przedsiębiorsw, zarówno produkcjnch, jak i handlowo-usługowch, coraz częściej nie ma możliwości zabezpieczenia renownej realizacji zadań logiscznch [8, 0]. Dnamiczna zmiana ilości zleceń w kolejnch okresach oraz ich rozpięość srukuralna, sawiają ak wsokie wmagania logisce ransporu, że ich pozwna realizacja jes możliwa włącznie prz wkorzsaniu zasobów sprzęowch i organizacjnch, kórmi dsponują specjalisczne firm przewozowe i kurierskie. Mogą one czasowo skierować znacznie wższe środki do zabezpieczenia bieżącch porzeb niż firma macierzsa, a nasępnie przesunąć je do realizacji zadań u innego zleceniodawc. Sanowi o podsawow warunek dla osiągnięcia renowności prowadzonej działalności usługowej przewozu owarów. Efekwność łańcucha dosaw zabezpieczającego proces dsrbucji części zamiennch, obecnie uważana za nie mniej ważną od zasilania procesu produkcji wrobów, oceniana jes w aspekcie zarówno niskich koszów procesów logiscznch, jak również ich szbkości, niezawodności i erminowości. Pozwala o uzskać przewagę cenową, a w długim horzoncie czasowm wpracować rnkową markę produków, kóra jes isonm elemenem wpłwającm na lojalność klienów [2, 4,, 2]. Isonm zagadnieniem w zarządzaniu logiscznm, prz pożądanej wielkości sprzedaż wrobów przemsłowch, jes S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 92

2 dobór kanałów dsrbucji części zamiennch, posiadającch odpowiednią srukurę i przepusowość [2, 7]. Należ podkreślić, że krajow rnek usług logiscznch od la 90. ubiegłego wieku podlega nieusannemu rozwojowi i dososowuje swoją oferę do zmieniającch się porzeb klienów, a o wspomaga proces wprowadzania ousourcingu do firm prowadzącch działalność dsrbucjną. 2. Problem badawcz i meoda badań Dosaw części zamiennch do sieci sprzedaż i serwisu bazujące na współprac z operaorami logiscznmi są rozwiązaniem sosowanm w sekorze echnicznej obsługi pojazdów i maszn rolniczch. Zlecanie firmom kurierskim akich prac ma na celu wpracowanie wmiernch efeków finansowch i organizacjnch. Części zamienne do pojazdów i maszn sanowią grupę owarów masowch, kóra na przesrzeni roku kalendarzowego powinna bć rozdsponowana zgodnie ze zgłoszonmi zamówieniami. Dosępność części zamiennch w sieci dsrbucji, sanowi warunek niezbędn prz zabezpieczeniu właściwego przebiegu procesu użkowania pojazdów i maszn rolniczch, kórego niezbwaln elemen sanowią przegląd i napraw zarówno gwarancjne, jak i pogwarancjne [5, 6]. Cechą charakersczną rnku części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch jes niejednorodność ilościowa na przesrzeni kolejnch miesięc oraz srukura drobnicowa zamawianch ładunków. Realizacja dosaw z magaznów i cenrów logiscznch producenów z reguł nie sanowi zleceń pozwalającch na bieżąco zagospodarować całą przesrzeń ładunkową pojazdu. Zaporzebowanie na części zamienne podlega zmianom sezonowm i przpadkowm, a jednocześnie generuje wsokie wmagania w zakresie erminowości dosaw, co podkowane jes specfiką prac polowch. Sandardem dla branż są dosaw części zamiennch realizowane w czasie 24 godzin od złożenia zamówienia [3, 4]. Celem prac bło badanie i analiza srukur zaporzebowania na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch na przesrzeni roku kalendarzowego. Badania prowadzono w aspekcie zbiorczch zleceń przewozu zamówionch części zamiennch realizowanch przez operaorów logiscznch. Ousourcing zadań wdzielonch z logiski dsrbucji powierzon bł do wkonania w sumie pięciu specjaliscznm firmom kurierskim. Badania dosaw części zamiennch zrealizowano w laach Obiekem prowadzonch obserwacji bł auorzowan dsrbuor ciągników i maszn rolniczch, prowadząc ich obsługę serwisową i jednocześnie sprzedaż pełnego asormenu części zamiennch. Przedsiębiorswo handlowo-usługowe, kóre wpowano do badań, prowadzi od końca la 80. XX wieku działalność dsrbucjną i serwisową na obszarze Polski środkowo-wschodniej. Obserwacje miesięczne ilości zleceń przewozowch części zamiennch, worzącch szereg czasow Y, poddano analizie sascznej, ab określić charaker badanego procesu. Zmian srukur popu analizowano w aspekcie zjawisk, kóre wsępują w rolnicwie w ciągu roku kalendarzowego. Czasowa sekwencja obserwacji zmiennch losowch pozwoliła na wznaczenie rendu, wahań przpadkowch i wahań sezonowch. Zasosowano meodę scenrowanch średnich ruchomch do wrównania szeregu czasowego. Badane proces związane z realizacją zabiegów agroechnicznch w rolnicwie, deerminują usalenie długości okresów ruchomch d =,2,..,2. Model muliplikawn składowch szeregu czasowego, zasosowan do analiz badanego procesu dosaw części zamiennch, opisan jes równaniem [, 22]: Y = T S C I, () gdzie: Y warość szeregu, T rend szeregu, S wahania sezonowe, C wahania ckliczne, I wahania przpadkowe. Równanie opisujące warość scenrowanch średnich ruchomch dla kolejnch miesięc szeregu o: (d ) = d d d + d, = Warość indeksów sezonowch przedsawia wzór: O = i c = i ( M 00WK ) ( d ) c i. (2), (3) gdzie: c - liczba ckli okresowości, (M ) WK - średni muliplikawn wskaźnik korgując dla 2 uzskania O = 200. i= i Średni muliplikawn wskaźnik korgując opisuje równanie: ( M ) WK = c c 00 d i 00 ( d ) = i. (4) Dla szeregu muliplikawnego warość wahań przpadkowch określa równanie: ( M ) = 00. (5) ( skor) Oi Trend dla badanego szeregu wznaczono poprzez zasosowanie średniej ważonej 5-okresowej zgodnie z równaniem: (5)( M ) M ˆ = = + 2 ( ) ( skor) w g 2 dla [ ] 2 = 3 2 w. (6) Poziom przecięn dla indeksów sezonowch jes równ 00%. Sanowi on odniesienie prz analizie graficznej wpłwu wahań sezonowch na rozkład zbioru zmiennch. Analizę sasczną badań wielkości popu na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch zrealizowano prz pomoc programu R wersja 4.2. for Windows [5]. 3. Wniki badań 3.. Analiza poziomu popu na części zamienne w laach w wbranej firmie dealerskiej Badania prowadzone przez osiem la objęł ogółem srukurę 7739 zleceń przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch. S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 93

3 W realizację przewozów kurierskich zaangażowanch bło w sumie pięciu operaorów logiscznch: DHL Express, Unied Parcel Service Polska (UPS), General Logisics Ssems (GLS), GEFCO Polska, TNT Express Worldwide. Usługi kurierskich zabezpieczał bieżąc dosęp i uzupełnianie sanów magaznowch dla ponad 20 s. pozcji części zamiennch do oferowanch przez dealera wrobów. Dsrbucja części zamiennch do ciągników rolniczch w badanm okresie obejmowała marki: JOHN Deere, Zeor, Same Deuz Fahr Group (SDFG) oraz PRONAR. Sprzedaż części zamiennch do maszn rolniczch zabezpieczała wrob koncernów: John Deere, Väedersad, Kuhn, Lemken, Kongskilde, Hardi, Maniou i Joskin oraz maszn wwarzane przez krajowch producenów współpracującch w ramach UNIA Group, czli: Unia Grudziądz, Kraj Kuno, Agromer Brzeg, Pilme Brzeg i Famarol Słupsk, a akże przedsiębiorsw AKPIL i METALTECH. W przpadku koncernów John Deere, Kuhn i Väedersad przedsiębiorswo handlowo-usługowe bło generalnm dsrbuorem części na obszarze wojewódzwa lubelskiego, naomias dla pozosałch wwórców prowadziło sprzedaż jako dsrbuor lokaln. Ofera rnkowa zawierała części zamienne do pełnego kaalogu maszn wwarzanch przez poszczególnch producenów, umożliwiającch: uprawę roli, nawożenie, siew, sadzenie, pielęgnację i ochronę roślin, zbioru zbóż, zbiór zielonek na siano i kiszonki, zbiór ziemniaków i buraków cukrowch oraz do produkcji zwierzęcej i ogrodniczej. Rozkład usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie w laach przedsawia hisogram (rs. ). W 2003 r. dosarczono 462 przesłki kurierskie. Dosaw w ujęciu kwaralnm charakerzował się endencją wzrosową na przesrzeni rzech pierwszch kwarałów. Najniższe zaporzebowanie wsąpiło na począku roku, a maksimum dosaw zrealizowano w rzecim kwarale (ab. ). Najniższe ilości dosaw części zamiennch odnoowano w miesiącach: sczeń, lu i grudzień. Najwięcej przewozów odnoowano w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł ponad sześć raz wższ od minimalnego. W 2004 r. zrealizowano przewóz 698 paczek. W sosunku do roku poprzedniego nasąpił wzros o 5,%. Ilość dosarczanch przesłek dnamicznie rosła w miesiącach wiosennch, aż do kwienia. Najwższ zaporzebowanie na części zarejesrowano w miesiącach: sierpień, wrzesień i październik. Najniższ pop na dosaw części zamiennch odnoowano w sczniu i lum. W ujęciu kwaralnm przewoz rosł aż do rzeciego kwarału, gd odnoowano maksmaln poziom popu na części (ab. ). Miesięczn poziom maksmaln bł ponad pięć raz wższ od minimalnego. W 2005 r. operaorz logisczni dosarczli 886 przesłek. W odniesieniu do roku poprzedniego miał miejsce wzros o 26,9%. Najniższ pop na przewoz części zarejesrowano w miesiącach: sczeń, lu, lisopad i grudzień. Najwższ naomias wsąpił w miesiącach: kwiecień, sierpień, wrzesień i październik. Maksmalną ilość przesłek kurierskich zrealizowano w rzecim kwarale badanego roku (ab. ). Miesięczn poziom maksmaln bł ponad rz raz wższ od minimalnego. W 2006 r. firm kurierskie przewiozł 025 przesłek. Minimaln pop w ujęciu kwaralnm wsąpił na począku roku, a najwższ w rzecim kwarale (ab. ). W porównaniu do roku poprzedniego odnoowano wzros popu o 5,7%. Najniższe zaporzebowanie na części wsąpiło w miesiącach: sczeń, lu i grudzień. Największą ilość przesłek dosarczono w miesiącach: lipiec, sierpień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł rz raz wższ od minimalnego. W 2007 r. zrealizowano dosawę 40 przesłek z częściami. Przewoz kwaralne bł najniższe na począku roku, a najwższe w rzecim kwarale. W odniesieniu do roku minionego zanoowano wzros o,2%. Najniższ pop wsąpił w miesiącach: sczeń, lu i grudzień, a najwższ w miesiącach: lipiec, sierpień i październik. Miesięczn poziom maksmaln bł rz raz wższ od minimalnego. Ilość (sz.) Miesiące Rs.. Rozkład ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w laach w układzie miesięcznm (Źródło: Opracowanie własne) Fig.. The disribuion of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in he ears in a monhl disribuion (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 94

4 Tab.. Srukura ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie Table. The disribuion of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies Lp. Czas realizacji sprzedaż % % % % % % % % I kwarał 4,5 3,5 9,6 5,7 8,3 2,5 8,3 6,7 2 II kwarał 27, 27,2 25,2 25,7 23, 25,2 29, 23,4 3 III kwarał 36,8 33, 34, 35,8 35,7 32,9 32,2 37,2 4 IV kwarał 2,6 26,2 2, 22,8 22,9 20,4 20,4 22,7 Ogółem: Źródło: Opracowanie własne 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 W 2008 r. operaorz logisczni przewieźli 046 przesłek. Najniższą ilość dosaw odnoowano na począku i końcu roku, a najwższą w rzecim kwarale (ab. ). W porównaniu do roku poprzedniego wsąpił spadek przewozów o 8,2%. Najniższą ilość zleceń przewozowch zarejesrowano w miesiącach: sczeń i grudzień, a największą w lipcu i sierpniu. Miesięczn poziom maksmaln bł prawie rz raz wższ od minimalnego. W 2009 r. wkonano przewóz 99 przesłek. W sosunku do roku poprzedniego nasąpił wzros o 4,8%. Przewoz kwaralne miał najniższ poziom na począku i końcu roku, naomias w drugim i rzecim kwarale wzrosł o 60% (ab. ). Najniższ pop na dosaw części wsąpił w miesiącach: sczeń, lu i grudzień, a najwższ w miesiącach: kwiecień, lipiec, sierpień i wrzesień. Miesięczn poziom maksmaln bł ponad dwa raz wższ od minimalnego. W 200 r. firm kurierskie przewiozł 283 przesłki. Zaporzebowanie na dosaw części w sosunku do roku minionego wkazało wzros o 7,0%. Najmniejszą ilość przewozów odnoowano w pierwszm kwarale roku, a największą w rzecim. Najniższe zaporzebowanie na dosawę części zamiennch zarejesrowano w miesiącach sczeń, lu, marzec i grudzień, a najwższ poziom realizacji zleceń w lipcu i sierpniu. Miesięczn poziom maksmaln bł prawie rz raz wższ od minimalnego Opracowanie sasczne: rend, wahania przpadkowe i wahania sezonowe Zaporzebowanie na usługi przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonwane przez firm kurierskie w laach charakerzowało się zmiennością poziomów popu (rs. ). Analiza srukur wkonanch zleceń wkazała isnienie zarówno dnamicznego wzrosu, jak i dużch spadków zamówień. Zarejesrowano różnice w poziomie zaporzebowania na przesrzeni kolejnch kwarałów dla każdego badanego roku. Isone zmian w popcie na usługi operaorów logiscznch wsąpił akże prz porównaniu rok do roku kolejnch wników badań. Zrealizowane ośmiolenie badania rnkowe umożliwił wznaczenie rendu, kór ilusruje charaker zmian długookresowch na rnku dsrbucji części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch (rs. 2). Od 2003 r. do pierwszch miesięc 2005 r. wsępował siln rend rosnąc. Po niewielkim spadku w drugim półroczu 2005 r. na rnku powórnie odnoowano wzros. W laach 2006 i 2007 odnoowano rend rosnąc w realizacji dosaw części zamiennch przez operaorów logiscznch. Pierwsze rz kwarał 2008 r. wkazał rend malejąc. Wzros zaporzebowania na dosaw części ilusruje rend rosnąc w osanim kwarale 2008 r. i rzech pierwszch kwarałach 2009 r. Koreka rendu wsąpiła na koniec 2009 r., a nasępnie rend rosnąc uzskał maksmaln poziom na przesrzeni całego badanego okresu. Wielkość zmian popu na części zamienne dosarczane za pośrednicwem firm kurierskich ilusruje wkres na rs. 3. Wodrębnione wahania przpadkowe z szeregu czasowego ilości usług przewozowch umożliwiło graficzne przedsawienie niejednorodności popu w poszczególnch miesiącach badanego okresu. Rs. 2. Trend ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Źródło: Opracowanie własne) Fig. 2. The rend of he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 95

5 Rs. 3. Wahania przpadkowe dla ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Opracowanie własne) Fig. 3. Random flucuaions for he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears [The auhor s own sud] Charakerscznm elemenem w kolejnch laach bł dnamiczne wzros poziomu zleceń na dosaw części zamiennch, kóre nasępował bezpośrednio po znaczącch spadkach popu. Zmienność przebiegu w laach sanowi dowód na niesabiln poziom zaporzebowania na części zamienne, generowan przez użkowników pojazdów i maszn rolniczch. Najwższą warość wahań przpadkowch zarejesrowano w laach 2003, 2004, 2006 i Wahania przpadkowe osiągające lokalne minima i maksima w różnch miesiącach dla poszczególnch la, powodują zmienn poziom zadań dla logiski dsrbucji. Zabezpieczenie dosaw na ak dnamicznie zmieniającm się poziomie prz użciu własnego ransporu powoduje radkalne obniżenie jego renowności, a ponado jes źródłem szeregu problemów organizacjnch w zarządzaniu łańcuchem dsrbucji. Weliminowanie rendu, wahań cklicznch i przpadkowch z szeregu czasowego ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, umożliwiło obliczenie warości indeksów sezonowch dla poszczególnch miesięc roku kalendarzowego (rs. 4). Wahania sezonowe w popcie na części zamienne są odzwierciedleniem poziomu zabiegów agroechnicznch realizowanch w gospodarswach rolniczch. W miesiącach zimowch (sczeń, lu i marzec), gd nie wkonuje się polowch zabiegów agroechnicznch, a m samm nie wsępuje porzeba użkowania pojazdów i maszn rolniczch, ilość usług przewozowch części zamiennch bła niższa od poziomu odniesienia odpowiednio o 40,4%, 3,6% i 5,6%. W nasępswie wahań sezonowch w miesiącu kwieniu, zaporzebowanie na części wzrosło powżej poziomu przecięnego 8,8%. Realizacja prac polowch na wiosnę, zgodnie z kalendarzem zabiegów agroechnicznch, wwołuje wzros zaporzebowania na części zamienne do eksploaowanch pojazdów i maszn rolniczch [7, 8]. Naomias zakończenie prowadzenia prac polowch obniża zaporzebowanie na części zamienne. W maju i czerwcu indeks sezonowe osiągnęł warość odpowiednio o,8% i 4,% poniżej poziomu odniesienia. Rozpoczęcie zbioru plonów zbóż w miesiącach lipiec i sierpień, a nasępnie prace polowe prz zbiorach roślin okopowch w miesiącach wrzesień i październik wwołał wzros zaporzebowania na dosaw części zamiennch odpowiednio o: 35,5%, 45,3%, 27,8 i 26,2% powżej poziomu przecięnego. Inenswne wkorzsanie pojazdów i maszn rolniczch bło powodem zarówno przeglądów, jak i napraw, prz kórch konieczne są części zamienne. W lisopadzie i grudniu nasępowało radkalne obniżenie zaporzebowania, a indeks sezonowe bł niższe od poziomu odniesienia odpowiednio o: 2,0% i 49,% [3, 4]. Rs. 4. Indeks sezonowe dla ilości usług przewozowch części zamiennch do pojazdów i maszn rolniczch, wkonanch przez firm kurierskie w poszczególnch miesiącach la (Źródło: Opracowanie własne) Fig. 4. Seasonal indices for he number of deliver services concerning spare pars for farm vehicles and machines performed b courier companies in paricular monhs of he ears (Source: own sud) S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 96

6 4. Wnioski. Realizacja dosaw części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch, prz wkorzsaniu meod ousourcingu, bła sosowana przez firmę dealerską na przesrzeni wszskich badanch la. Przewoz wkazał dnamikę wzrosu na poziomie od kilku do kilkudziesięciu procen, w porównaniu rok do roku, aż w siedmiu badanch okresach. Zesawienie kurierskich zleceń przewozowch powierdziło akże ogóln wzros poziomu zaporzebowania na części zamienne. Wzros zaporzebowania na dosaw, wznaczon przez porównanie ilości przewozów w 200 r. w odniesieniu do 2004 r., osiągnął warość 78%. 2. Trend wznaczon prz analizie sascznej ilości przewozów kurierskich części zamiennch do ciągników i maszn rolniczch, charakerzował się zmiennm przebiegiem w badanm okresie. Wsępował laa z długorwałm rendem rosnącm, podzielone okresami ze zmniejszonm popem na usługi ousourcingowe. Warość i dnamika zmian rendu powinn bć dalej analizowane w celu określenia porzeb na usługi ousourcingowe w logisce dsrbucji w dłuższej perspekwie czasowej. Charakerska usług kurierskich może sanowić źródło dodakowch informacji prz analizie zaporzebowania na części zamienne w sekorze echnicznej obsługi rolnicwa. 3. Analiza sasczna zaporzebowania na części zamienne powierdziła isnienie dużch wahań przpadkowch, wwierającch wpłw na poziom składników szeregu czasowego. Zjawisko niesabilnego popu ze sron użkowników pojazdów i maszn rolniczch bło niekorzsne dla funkcjonowania logiski dsrbucji, a w m podssemu ransporowego. Wahania przpadkowe urudniał zarządzanie logisczne w zakresie worzenia i realizacji planów dsrbucji oraz urzmwania poziomu zapasów magaznowch. Wahania przpadkowe zwiększał również prawdopodobieńswo ura poencjalnch zsków ze sprzedaż części, gd ssem dsrbucji nie posiada wsarczającej dnamiki prz zwiększaniu dosaw części zamiennch, bezpośrednio po zmianie zaporzebowania. 4. Wznaczon rozkład warości indeksów sezonowch, powierdził ison wpłw wkonwanch zabiegów agroechnicznch w gospodarswach rolniczch na ckliczne zmian zaporzebowania na części zamienne do pojazdów i maszn rolniczch. Nasępswem wahań sezonowch jes wsoka redukcja zaporzebowania na części w pierwszch miesiącach roku, gd nie są wkonwane prace polowe. Realizacja wiosennch zabiegów agroechnicznch powoduje wsoki wzros popu na części zamienne. W nasępswie wahań sezonowch maksmaln wzros zaporzebowanie na części zamienne wsępuje w czasie zbioru plonów zbóż i prac polowch prz zbiorach roślin okopowch. Koniec roku o głęboka redukcja zaporzebowania na części zamienne, a m samm redukcja ilości przewozów kurierskich. 5. Pop na części zamienne do ciągników i maszn rolniczch, w poszczególnch miesiącach każdego z badanch okresów, zmieniał się w bardzo szerokim zakresie. Porównanie miesięcznch poziomów maksmalnego i minimalnego wkazało, że różnią się one od dwóch do sześciu raz. Kilkuse procenowe różnice w zaporzebowaniu na realizację zleceń przewozowch, powierdzają słuszność podjęej deczji, o zasąpieniu ransporu własnego usługami operaora logiscznego. Ousourcing usług przewozowch posiada korzsne aspek ekonomiczne i organizacjne zarówno dla firm dealerskich, jak i kurierskich. Dealerz wprowadzają poza srukurę przedsiębiorswa część zadań, dla kórch rudno uzskać renowność. Dla operaorów logiscznch dosaw części zamienne do ciągników i maszn rolniczch, o sekor perspekwiczn z uwagi na duże wolumen zamówień. 6. Przewoz części zamiennch w laach realizowane bł w sumie przez pięciu operaorów logiscznch. W poszczególnch laach dealer zlecał wkonanie dosaw części zamiennch z magaznów fabrcznch wszskich producenów, kórch pojazd i maszn posiadał w sprzedaż. Podpisane umow ousourcingowe umożliwiał korzsanie z ofer przewozowej wbranej firm, sosownie do akualnego zaporzebowania. W kolejnch laach równoległą obsługę logisczną prowadziło od dwóch do pięciu firm kurierskich. Isone ograniczenia prz wborze przewoźnika uwzględniane w procesie zamówień wnikał z gabarów i ciężaru zamawianch części oraz poziomu należności za zamawian pakie usług. 7. Należ konnuować badania dosaw części zamiennch, prz wkorzsaniu meod ousourcingu w aspekcie poziomu sprzedaż ciągników i maszn rolniczch w długim horzoncie czasowm. Pozwoli o na usalenie poziomu nascenia lokalnego rnku wrobami poszczególnch producenów. Wsoka populacja pojazdów i maszn generuje proporcjonalnie wsokie zaporzebowanie na przegląd echniczne i napraw, prz kórch wzrasa sprzedaż części zamiennch. Poznanie rozkładu czasowego i poziomu zaporzebowania umożliwi opmalizację procesów w logisce dsrbucji części zamiennch. 5. Bibliografia [] Aczel A. D., Sounderpandian J.: Complee Business Saisics. 7h ed., Richard D. Irwin/McGraw-Hill, Boson, [2] Ciesielski M., Długosz J. (red.): Sraegie łańcuchów dosaw. Warszawa: Polskie Wdawnicwo Ekonomiczne, 200. [3] Chrisopher M., Peck H.: Logiska markeingowa. Warszawa: Polskie Wd. Ekonomiczne, [4] Cole J.J., Bardi E.J., Langle C.J.: The Managemen of Business Logisics: A Suppl Chain Perspecive. 7h ed., Ohio: Souh-Wesern, Thomson Learning, [5] Crawle M. J.: The R book. John Wile & Sons Ld., Chicheser, [6] Cplik P., Głowacka D., Fersch M.: Logiska przedsiębiorsw dsrbucjnch. Poznań: Wd. Wższa Szkoła Logiski, [7] Dulce E., Borowski S., Chojnacki J., Jarmacik E., Kaszkowiak J., Zięara W.: Podsaw agroechnologii. Bdgoszcz: Wd. Uczelniane ATR w Bdgoszcz, [8] Frankowska M., Jedliński M.: Efekwność ssemu dsrbucji. Warszawa: Wd. Polskie Wdawnicwo Ekonomiczne, 20. [9] Gran D.B., Lamber D.M., Sock, J.R., Ellram L.M.: Fundamenals of Logisics Managemen, European ediion, McGraw-Hill, [0] Juściński S.: Ousourcing in logisics managemen. Scienific Monograph, Lublin: Wd. Polihmnia, 20. [] Juściński S., Piekarski W.: Ssem logisczne w procesie zarządzania dsrbucją ciągników i maszn rolniczch. (Logisic ssems in he managemen of agriculural racors and machines disribuion). Aca Agrophisica, Lublin: Wd. Insu Agrofizki Polskiej Akademii Nauk, 2008, vol. 2(), s [2] Juściński S., Piekarski W.: An analsis of farm racors sales resuls in he aspec of he calendar of agroechnical operaions. Technical Sciences, Olszn, 2008, No, pp [3] Juściński S., Piekarski W.: Ousourcing as a logisics funcion in disribuion of spare pars for racors and farm machines. Mainenance and Reliabili, 2009, vol. (4), pp [4] Juściński S., Piekarski W.: An analsis of a suppl process of spare pars for agriculural racors and machines based on logisic services ousourcing. Mainenance and Reliabili, 2009, vol. 2(42), pp S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 97

7 [5] Juściński S., Piekarski W.: The analsis of sale resuls of seleced group of racors spare pars. (Analiza wników sprzedaż wbranej grup części zamiennch do ciągników rolniczch). Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering, 2009, Vol. 54(2), pp [6] Juściński S., Piekarski W.: Saisic research of a demand srucure for a seleced group of spare pars for agriculural racors. (Badanie sasczne srukur popu dla wbranej grup części zamiennch do ciągników rolniczch). Annales Universiais Mariae Curie-Skłodowska, Secio E Agriculura, Lublin, 2009, Vol. 64, No 4, pp [7] Juściński S., Piekarski W.: Ssem zarządzania logiscznego w przedsiębiorswie prowadzącm auorzowaną dsrbucję pojazdów i maszn rolniczch. (Logisic managemen ssems in an enerprise running auhorised disribuion of agriculural vehicles and machines). Zarządzanie Przedsiębiorswem, 2009, Nr 2, s [8] Karczmarczk S. (red.), Agroechnika roślin uprawnch. Szczecin: Wd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, [9] Rukowski K. (red.): Logiska dsrbucji Specfika, Tendencje rozwojowe, Dobre prakki. Warszawa: Wd. Szkoła Główna Handlowa, [20] Pułaska-Turna B.: Saska dla ekonomisów. Warszawa: Wd. Difin, [2] Wojciechowski T.: Markeingowo-logisczne zarządzanie przedsiębiorswem. Warszawa: Wd. Difin, S. Juściński Journal of Research and Applicaions in Agriculural Engineering 202, Vol. 57(2) 98

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE

THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION LOGISTICS OF NEW FARM MACHINES IN THE CONTEXT OF CHANGES IN THE DEMAND STRUCTURE Sławomir JUŚCIŃSKI Uniwerse Przrodnicz w Lublinie, Kaedra Energeki i Pojazdów, Zakład Logiski i Zarządzania Przedsiębiorswem ul. Poniaowskiego, 20-060 Lublin e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl THE

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI

NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 NAPRAWY POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO ELEMENT AUTORYZOWANEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH JAKO POTRANSAKCYJNE ELEMENTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA Sławomir Juściński Kaedra Energeyki i Pojazdów Uniwersye

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY

ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Inżynieria Rolnicza 2(1)/28 ANALIZA STATYSTYCZNA OBSŁUGI SERWISOWEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE ODLEGŁOŚCI OD SIEDZIBY FIRMY Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye

Bardziej szczegółowo

Analiza przeglądów technicznych przed sprzedażą, wykonywanych przez autoryzowany serwis

Analiza przeglądów technicznych przed sprzedażą, wykonywanych przez autoryzowany serwis PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII IX): z. 3 (77) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 167 176 Wersja pdf: www.iep.edu.pl/wydawnicwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 08.05.2012 r. Zrecenzowano 31.07.2012

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY

ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY Rszard Sefański ROZDZIAŁ 11 WPŁYW ZMIAN KURSU WALUTOWEGO NA RYNEK PRACY Absrak Ocena wpłwu zmian kursu waluowego na rnek prac jes szczególnie isona dla polskiej gospodarki w najbliższch laach. Spośród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 2(136) T. 1 S. 99-109 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org PROGRAM LOJALNOŚCIOWY JAKO NOWOCZESNA METODA

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Kaedra Energeyki i Pojazdów, Uniwersye Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, e-mail: slawomir.juscinski@up.lublin.pl,

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie i symulacje Prognozowanie i smulacje Lepiej znać prawdę niedokładnie, niż dokładnie się mlić. J. M. Kenes dr Iwona Kowalska ikowalska@wz.uw.edu.pl Prognozowanie meod naiwne i średnie ruchome Meod naiwne poziom bez

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH

ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 ROZKŁAD ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEGLĄDY SERWISOWE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W ASPEKCIE TERMINÓW AGROTECHNICZNYCH Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Kaedra Energeyki i Pojazdów,

Bardziej szczegółowo

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych

Wygładzanie metodą średnich ruchomych w procesach stałych Wgładzanie meodą średnich ruchomch w procesach sałch Cel ćwiczenia. Przgoowanie procedur Średniej Ruchomej (dla ruchomego okna danch); 2. apisanie procedur do obliczenia sandardowego błędu esmacji;. Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVII (3) SECTIO E 2012 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Energetyki i Pojazdów Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Sławomir JUŚCIŃSKI Wiesław PIEKARSKI Eksploaacja pojazdów rolniczych w aspekcie srukury popyu na usługi przeglądów serwisowych The farm vehicles operaion in he aspec of he srucure Of demand for mainenance

Bardziej szczegółowo

Cechy szeregów czasowych

Cechy szeregów czasowych energecznch Cech szeregów czasowch Rozdział Modelowanie szeregów czasowch 7 proces deerminisczn proces kórego warość może bć preczjnie określona w dowolnm czasie =T+τ = a +b T T+τ czas = sin(ω) T T+τ czas

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION

AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING AGRICULTURE MODERNIZATION Journal of Cenral European Agriculure, 2012, 13(4), p.850-868 DOI: 10.5513/JCEA01/13.4.1140 AN ANALYSIS OF THE NEW TRACTORS DISTRIBUTION LOGISTICS IN THE ASPECT OF THE EUROPEAN UNION PROGRAMMES FOR SUPPORTING

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010

PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Chrisian Lis PUNKTOWA I PRZEDZIAŁOWA PREDYKCJA PRZEWOZÓW PASAŻERÓW W ŻEGLUDZE PROMOWEJ NA BAŁTYKU W LATACH 2008 2010 Wprowadzenie Przedmioem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Zeszyt nr 252. Paweł Skrzypczyński. Warszawa, 2010 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Zeszyt nr 252. Paweł Skrzypczyński. Warszawa, 2010 r. MATERIAŁY I STUDIA Zesz nr 5 Meod spekralne w analizie cklu koniunkuralnego gospodarki polskie Paweł Skrzpczński Warszawa, r. Chciałbm podziękować prof. Tomaszowi Kuszewskiemu za wsparcie oraz cenne uwagi

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło 0-0-0 ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU Henryk J. Wnorowski, Doroa Perło Plan wysąpienia Cel referau. Kluczowe założenia neoklasycznej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Barbara Baóg Iwona Foryś PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH Wsęp Koszy dosarczenia wody

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe

Analiza szeregów czasowych uwagi dodatkowe Analiza szeregów czasowch uwagi dodakowe Jerz Sefanowski Poliechnika Poznańska Zaawansowana Eksploracja Danch Prognozowanie Wbór i konsrukcja modelu o dobrch własnościach predkcji przszłch warości zmiennej.

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH

RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2009 Czesław Waszkiewicz Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie RYNEK WYBRANYCH NARZĘDZI I MASZYN ROLNICZYCH DO PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 15 Sebasian Koko ANALIZA ZMIAN W STRUKTURZE UDZIAŁU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OPODATKOWANIEM NIERUCHOMOŚCI W BUDŻETACH GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA ROZPRAWA DOKTORSKA. Autor: mgr inż.

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW STEROWANIA ROZPRAWA DOKTORSKA. Autor: mgr inż. POLIECNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKROECNIKI I AUOMAYKI KAEDRA INŻYNIERII SYSEMÓW SEROWANIA Agorm aokacji punków moniorowania jakości w ssemach dsrbucji wod pinej ROZPRAWA DOKORSKA Auor: mgr inż. Rafał Łangowski

Bardziej szczegółowo

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki

PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM 1. Joanna Górka. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki PROCESY AUTOREGRESYJNE ZE ZMIENNYM PARAMETREM Joanna Górka Wdział Nauk Ekonomicznch i Zarządzania UMK w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saski WSTĘP Niesacjonarne proces o średniej zero mogą bć reprezenowane

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie inwesycji logisycznej Wyszczególnienie Laa Dane w ys. zł 2 3 4 5 6 7 8 Przedsięwzięcie I Program rozwoju łańcucha (kanału) dysrybucji przewiduje realizację inwesycji cenrum dysrybucyjnego. Do oceny przyjęo

Bardziej szczegółowo

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku?

Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? .pl https://www..pl Ceny środków ochrony roślin - jakie będą w 2017 roku? Autor: Ewa Ploplis Data: 3 lipca 2017 Umiarkowanie rosną ceny środków ochrony roślin w Polsce. Od początku roku obserwuje się systematyczny,

Bardziej szczegółowo

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1

Badanie funktorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 adanie funkorów logicznych TTL - ćwiczenie 1 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podsawowymi srukurami funkorów logicznych realizowanych w echnice TTL (Transisor Transisor Logic), ich podsawowymi paramerami

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH

ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/1, 2012, sr. 224 233 ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO CEN ŻYWCA BROJLERÓW W LATACH 1991-2011 Kaarzyna Unik-Banaś Kaedra Zarządzania i Markeingu w Agrobiznesie

Bardziej szczegółowo

SZEREG CZASOWY Y zjawisko badane w różnych okresach lub momentach czasu. Dynamika zjawiska to zmiana zjawiska w czasie. Przykład. Y średni kurs akcji

SZEREG CZASOWY Y zjawisko badane w różnych okresach lub momentach czasu. Dynamika zjawiska to zmiana zjawiska w czasie. Przykład. Y średni kurs akcji SZEREG CZASOWY Y zjawisko badane w różnch okresach lub momentach czasu. Dnamika zjawiska to zmiana zjawiska w czasie. Przkład. Y średni kurs akcji firm OPTMUS na giełdzie Okres: notowania od 1.03.2010

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK SZEREG CZASOWY

ANALIZA DYNAMIKI ZJAWISK SZEREG CZASOWY D. Miszczńska, M.Miszczński, Maeriał do wkładu 5 ze Saski, 29/ [] ANALZA DYNAMK ZJAWSK. szereg czasow, chronologiczn (momenów, okresów) 2. średni oziom zjawiska w czasie (średnia armeczna, średnia chronologiczna)

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU ZDETERMINOWANEGO W PROGNOZOWANIU KROKOWYM ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW WIEJSKICH

WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU ZDETERMINOWANEGO W PROGNOZOWANIU KROKOWYM ROCZNEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ODBIORCÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 121 128 Komisja Technicznej Infrasrukury Wsi Małgorzaa Trojanowska WYKORZYSTANIE TEORII CHAOSU ZDETERMINOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2

PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Sławomir Juściński 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie PRZEGLĄDY TECHNICZNE CIĄGNIKÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ JAKO ELEMENT LOGISTYKI DYSTRYBUCJI 2 Wprowadzenie Eksploatacja ciągników i maszyn w czasie objętym

Bardziej szczegółowo

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital

Alternatywny model pomiaru kapitału ludzkiego An alternative model of measuring human capital Zeszyy Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Adminisracja i Zarządzanie Nr 105 2015 dr Wojciech Kozioł 1 Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie, Kaedra Rachunkowości Alernaywny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI

INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 INFORMACJE WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora Instytut Inżynierii Rolniczej i

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008

Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 BADANIE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY KOSZTAMI EKSPLOATACJI CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH A CZASEM ICH ROCZNEGO WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WOZÓW ASENIZACYJNYCH Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski

SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Acta Agrophysica, 2008, 12(1), 113-124 SYSTEMY LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Sławomir Juściński, Wiesław Piekarski Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) i E E E i r r = = = = = θ θ ρ ν φ ε ρ α * 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM POZIOMIE WYKORZYSTANIA

WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM POZIOMIE WYKORZYSTANIA Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu WYNIKI BADAŃ WARTOŚCIOWANIA PROCESU OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH O RÓŻNYM

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej p-issn 0044-1600 e-issn 2392-3458 www.zer.waw.pl 2(351) 2017, 164-177 JACEK SKUDLARSKI DOI: 10.5604/00441600.1240396 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa REJESTRACJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ

TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TECHNIKA I TECHNOLOGIA TRANSPORTU A POSTĘP TECHNICZNY W PRODUKCJI ROLNICZEJ Maciej Kuboń, Sylwester Tabor Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 OKRESY UŻYTKOWANIA CIĄGNIKÓW I MASZYN W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/27 WYPOSAŻENIE ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚRODKI MECHANIZACJI NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Jan Pawlak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Inwesycje Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak CIASTECZOWY ZAWRÓT GŁOWY o akcja mająca miejsce w najbliższą środę (30 lisopada) na naszym Wydziale. Wydarzenie o związane jes z rwającym od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE DYSKONTOWYCH WSKAŹNIKÓW OCENY OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

PORÓWNANIE DYSKONTOWYCH WSKAŹNIKÓW OCENY OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE POZA UIVE RSITY OF TE CHOLOGY ACADE MIC JOURALS o 86 Elecrical Engineering 2016 Jusyna MICHALAK* PORÓWAIE DYSKOTOWYCH WSKAŹIKÓW OCEY OPŁACALOŚCI EKOOMICZEJ IWESTYCJI A WYBRAYM PRZYKŁADZIE W arykule przedsawiono

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

ZASTOSOWANIE DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO BADANIA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 120 Krzyszof STOWARZYSZENIE Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, EKONOMISTÓW Michał Goskowski ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe om XVI zeszy 6 Krzyszof Gajowniczek, Tomasz Ząbkowski, Michał Goskowski

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU

ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY POCIĄGU NA SZLAKU PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 87 Transpor 01 Jarosław Poznański Danua Żebrak Poliechnika Warszawska, Wydział Transporu ZASTOSOWANIE METODY OBLICZEŃ UPROSZCZONYCH DO WYZNACZANIA CZASU JAZDY

Bardziej szczegółowo

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH

METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 METODA WARTOŚCIOWANIA PARAMETRÓW PROCESU PLANOWEGO OBSŁUGIWANIA TECHNICZNEGO MASZYN ROLNICZYCH Zenon Grześ Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiki. Sesja Cena akcji 1 42,9 2 41, ,5 5 41, , ,5

Analiza dynamiki. Sesja Cena akcji 1 42,9 2 41, ,5 5 41, , ,5 Analiza dynamiki Zadanie 1 Dynamikę produkcji samochodów osobowych przez pewną fabrykę w latach 2007-2013 opisuje następujący ciąg indeksów łańcuchowych: 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 0,8; 0,9. a) Jak zmieniała

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 MODERNIZACJA TECHNOLOGII PRAC MASZYNOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ZMIANY W WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY I SYMULACJE

PROGNOZY I SYMULACJE orecasig is he ar of saig wha will happe, ad he explaiig wh i did. Ch. Chafield (986 PROGNOZY I YMULACJE Kaarza Chud Laskowska kosulacje: p. 400A środa -4 czwarek -4 sroa iereowa: hp://kc.sd.prz.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy

Wpływ przestępczości na wzrost gospodarczy Magdalena Paszkiewicz Uniwersye Łódzki magpasz@wp.pl Wpływ przesępczości na wzros gospodarczy Myśl o dobrobycie jes bliska każdemu z nas. Chcielibyśmy być obywaelami bogaego, praworządnego pańswa, w kórego

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD **

KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** Górnicwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszy 2 2007 Kazimierz Czopek* KOSZTOWA OCENA OPŁACALNOŚCI EKSPLOATACJI WĘGLA BRUNATNEGO ZE ZŁOŻA LEGNICA ZACHÓD ** 1. Wprowadzenie Uwzględniając ylko prosy bilans energii

Bardziej szczegółowo

Istota oraz cel publikacji: Geneza:

Istota oraz cel publikacji: Geneza: Krysian Krawiec 1 Isoa oraz cel publikacji: Podsawowym celem publikacji jes przedsawienie zmian w funkcjonowaniu ypowego gospodarswa rolnego znajdującego się na południu Polski, biorąc pod uwagę okres

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY

WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WYDATKI NA TECHNIKĘ A PRZYCHODY W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUBELSZCZYZNY Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

z graniczną technologią

z graniczną technologią STUDIA OECOOMICA POSAIESIA 23, vol., no. (25) Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informayki i Gospodarki Elekronicznej, Kaedra Ekonomii Maemaycznej emil.panek@ue.poznan.pl iesacjonarny model von

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym Jacek Baóg Uniwersye Szczeciński Srukuralne podejście w prognozowaniu produku krajowego bruo w ujęciu regionalnym Znajomość poziomu i dynamiki produku krajowego bruo wyworzonego w poszczególnych regionach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki.

Ćwiczenia 3 ( ) Współczynnik przyrostu naturalnego. Koncepcja ludności zastojowej i ustabilizowanej. Prawo Lotki. Ćwiczenia 3 (22.04.2013) Współczynnik przyrosu nauralnego. Koncepcja ludności zasojowej i usabilizowanej. Prawo Loki. Współczynnik przyrosu nauralnego r = U Z L gdzie: U - urodzenia w roku Z - zgony w

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego Część VII. Analiza szeregu czasowego 1 DEFINICJA SZEREGU CZASOWEGO Szeregiem czasowym nazywamy zbiór warości cechy w uporządkowanych chronologicznie różnych momenach (okresach) czasu. Oznaczając przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej

Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w trakcie eksploatacji instalacji na przykładzie destylacji rurowo-wieżowej Mariusz Markowski, Marian Trafczyński Poliechnika Warszawska Zakład Aparaury Przemysłowe ul. Jachowicza 2/4, 09-402 Płock Harmonogram czyszczenia z osadów sieci wymienników ciepła w rakcie eksploaaci insalaci

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Dendrochronologia Tworzenie chronologii Dendrochronologia Dendrochronologia jes nauką wykorzysującą słoje przyrosu rocznego drzew do określania wieku (daowania) obieków drewnianych (budynki, przedmioy). Analizy różnych paramerów słojów przyrosu

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ

MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Agaa MESJASZ-LECH * MODELE AUTOREGRESYJNE JAKO INSTRUMENT ZARZĄDZANIA ZAPASAMI NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI CIEPLNEJ Sreszczenie W arykule przedsawiono wyniki analizy ekonomerycznej miesięcznych warości w

Bardziej szczegółowo

Sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze w rolnictwie polskim

Sadzarki do ziemniaków i opryskiwacze w rolnictwie polskim PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 212 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 35 44 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-93 Wpłynęło 7.9.212 r. Zrecenzowano 2.1.212 r. Zaakceptowano

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Anna Janiga-Ćmiel Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Zarządzania Kaedra Maemayki anna.janiga-cmiel@ue.kaowice.pl ZJAWISKA SZOKOWE W ROZWOJU GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach

Rynek nowych ciągników rolniczych w Polsce w latach PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2016 (VII IX): z. 3 (93) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 27 35 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 13.05.2016 r. Zrecenzowano 30.06.2016

Bardziej szczegółowo