Data sporządzenia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data sporządzenia. 16.02.2015 r."

Transkrypt

1 Nazwa projektu: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Beata Rorant Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, , Data sporządzenia r. Źródło: założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 24 czerwca 2014 r. Nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD177 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Jaki problem jest rozwiązywany? Wprowadzenie stosownych zmian w obecnie obowiązujących przepisach, które umożliwią wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji systemu informacji w ochronie zdrowia w celu m.in.: 1) stosowania recept, skierowań oraz zleceń w postaci dokumentu elektronicznego; 2) wprowadzenia regulacji z zakresu telemedycyny; 3) stosowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ), Karty Specjalisty Medycznego (KSM) oraz Karty Specjalisty Administracyjnego (KSA). 2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Umożliwienie wprowadzenia istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych, związanych z ochroną zdrowia w ramach elektronicznej obsługi recept, skierowań oraz zleceń, a także w zakresie telemedycyny. Wprowadzane zmiany związane są przede wszystkim z wdrażaniem ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, za pomocą którego realizowane będą takie e-usługi dla obywateli jak e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie czy Internetowe Konto Pacjenta. W zakresie badania poziomu informatyzacji przeprowadzono badanie projektów regionalnych mających na celu stworzenie platform regionalnych z zakresu e-zdrowia. Podczas badania zidentyfikowano 434 projekty o łącznej wartości ,64 zł. Z uzyskanych wyników badania do dnia 1 sierpnia 2014 r., do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, gotowych było 76 % projektów poddanych analizie tj. łącznie 92 Projekty Regionalne. Powyższe świadczy o tym, iż działania związane z informatyzacją ochrony zdrowia są podejmowane zarówno na poziomie centralnym, jak również regionalnym i dotyczą informatyzacji placówek ochrony zdrowia na prawie wszystkich poziomach świadczonych usług medycznych. Ponad 80% objętych badaniem systemów przetwarza lub deklaruje przetwarzanie podstawowych danych medycznych oraz informacji o zdarzeniach medycznych. Dodatkowo przetwarzanie danych krytycznych i statystycznych oraz informacje z ewuś deklaruje ok % badanych. Ponadto przeprowadzono badanie mające na celu zbadanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, które zostało skierowane do wszystkich podmiotów. Przedmiotowe badanie składało się z szeregu szczegółowych pytań pozwalających określić stopień zinformatyzowania podmiotów leczniczych. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące m. in.: dostępu do komputera określonych grup pracowników, Internetu, rodzaju łącza zapewniającego podmiotowi leczniczemu dostęp do Internetu oraz jego szybkości, rodzaju usług elektronicznych udostępnianych przez podmiot za pośrednictwem

2 wyszukiwarki WWW, posiadanych rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, stosowanych standardów elektronicznej dokumentacji medycznej, wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej do umawiania wizyt lekarskich lub sprawdzania wyników badań, komunikacji systemów z innymi systemami teleinformatycznymi ochrony zdrowia, integracji rozwiązań informatyki medycznej w danym podmiocie, diagnostyki obrazowej w postaci cyfrowej/zdigitalizowanej, możliwości przesyłania danych obrazowych innym świadczeniodawcom oraz wiele innych pytań umożliwiających realizację celu badania. W ramach badania spłynęło ponad 4000 wypełnionych ankiet. Z analizy wyników badania wynika m. in., że 1565 ankietowanych podmiotów leczniczych posiada strategię informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat. Dodatkowo, 742 podmioty korzystają z outsourcingu usług IT lub współdzielenia Data Center, aplikacji i serwerów z innymi placówkami, a w 495 podmiotach rozważana jest taka możliwość. 932 podmioty lecznicze posiadają rozwiązania informatyczne umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, a 1213 podmiotów jest częściowo przygotowanych do prowadzenia ww. dokumentacji (z 3937 ankietowanych podmiotów). Wśród dokumentacji medycznej prowadzonej obecnie w postaci elektronicznej podmioty wdrożyły najczęściej/w większości przypadków elektroniczną historię choroby (968 podmiotów) oraz kartę informacyjną z leczenia szpitalnego (350 podmiotów). 588 ankietowanych podmiotów posiada diagnostykę obrazową w postaci cyfrowej/zdigitalizowaną, a 337 częściowo ucyfryzowało/zdigitalizowało ten proces (z 3394 podmiotów, które udzieliły odpowiedzi na powyższe pytanie). 79 podmiotów umożliwia konsultacje telemedyczne np.: za pośrednictwem telekonferencji, obejmujących/zawierających/w zakresie m. in. procedury z zakresu: badań klinicznych, konsultacji neurochirurgicznych, kardiochirurgii, teleradiologii, teleekg, opisu badań CT. Rozszerzony zostanie zakres podmiotowy osób, którym zostanie wydana KUZ. Nastąpi także rozszerzenie i doprecyzowanie funkcji, jakie ma pełnić KUZ oraz wprowadzenie obowiązku posługiwania się KUZ (powszechne stosowanie KUZ jako jednolitego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń) oraz obowiązku potwierdzania tożsamości osoby okazującej KUZ. Ponadto, wprowadzone zostaną podstawy prawne funkcjonowania KSM i KSA oraz określenie ich funkcji, w tym m.in. funkcja potwierdzania wykonania świadczenia poprzez użycie kart KUZ i KSM oraz KUZ i KSA. Jednym z założonych efektów wprowadzenia ww. kart elektronicznych, związanych z funkcją potwierdzania wykonania świadczenia opieki zdrowotnej jest wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w systemie opieki zdrowotnej, polegających na zgłaszaniu do zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ): 1. udzielenia świadczeń na rzecz pacjentów, którzy w danym dniu ich nie uzyskali, a w związku z tym nie rejestrowali się u świadczeniodawcy, 2. udzielenia fikcyjnych świadczeń tym pacjentom, którzy w danym dniu uzyskali inne najczęściej tańsze świadczenie u danego świadczeniodawcy. Ponadto zastosowanie kart KUZ i KSM/KSA dostarczy silnego materiału dowodowego w przypadku podwójnego rozliczenia tego samego świadczenia. Z szacunków prowadzonych przez europejskie instytucje ubezpieczeniowe działające w systemie publicznej opieki zdrowotnej wynika, że w rozwiniętych krajach europejskich poziom nieprawidłowości wynosi od 2 % do 5% rocznego budżetu instytucji. W przypadku NFZ przyjęto średni budżet roczny w wysokości 65 mld zł, a poziom nieprawidłowości, których zatrzymanie będzie możliwe przy użyciu kart generujących podpis elektroniczny określono na 1% tego przychodu. Oznacza to, że wartość tak oszacowanego strumienia nieprawidłowości rocznie może wynosić 650 mln zł. Ze względu na brak podstaw do określenia wzajemnego stosunku wartości nieprawidłowości ujętych w pkt 1 i pkt. 2, na potrzeby projektu przyjęto stosunek 50% na 50%, co oznacza, że w fazie I projektu wyeliminowane zostaną nieprawidłowości na kwotę 325 mln zł. Ponieważ do końca roku 2016 kartę KUZ otrzyma około 6% w roku 2017 około 68%, w roku 2018 pozostałe 26% wszystkich ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych

3 obywateli polskich do 18 roku życia, dlatego przyjęto, że pierwsze korzyści z wprowadzenia karty wystąpią w roku 2017 i będą równe proporcjonalnie około 39 mln zł, a w roku 2018 w wysokości około 481 mln zł, przy czym kwoty te nie zostaną zaoszczędzone, tylko wydane na inne rzeczywiście (a nie wirtualnie) wykonane świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. W zakresie kształcenia przeddyplomowego ratowników medycznych projekt ustawy przewiduje wprowadzenie jednej ścieżki kształcenia tj. w trybie licencjatu zamiast dotychczasowych dwóch ścieżek tj. studiów licencjackich (3 lata, 3800 godzin) oraz szkół policealnych (2 lata, 2100 godzin). Ostatnim rokiem naboru w szkołach policealnych był rok 2012/2013, a nauka tym trybem zakończy się wraz z zakończeniem całego cyklu kształcenia. Projekt ustawy przewiduje możliwość realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w formie kursu doskonalącego, zakończonego egzaminem oraz samodoskonalenia. Projekt przewiduje również, iż osoby które rozpoczną studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne po dniu 1 października 2015 r. po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, będą przystępowały do 6 miesięcznego stażu (960 godzin dydaktycznych). Staż będzie odbywał się w podmiotach uprawnionych do prowadzenia staży, będących jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wpisanych na listę prowadzoną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu. Wojewoda uzyska również uprawnienia do nadzoru nad tymi podmiotami. Projekt ustawy zakłada także, że osoby, które po dniu 1 października 2015 r. ukończą studia na kierunku ratownictwo medyczne w celu wykonywania zawodu ratownika medycznego zobowiązane będą do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego zastąpi organizowany obecnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny (egzamin ten był organizowany dla absolwentów szkół policealnych kształcących w zawodzie ratownik medyczny). Egzamin ten będzie organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych działające przy ministrze właściwym do spraw zdrowia a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będzie wchodziło 5 członków będących lekarzami systemu, powołanych przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Kandydaci do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej będą zgłaszani przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, rektorów wyższych uczelni medycznych oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Egzamin ten będzie składany w formie testowej i będzie przeprowadzany nie rzadziej niż raz w roku równocześnie w tych samych terminach zgodnie z regulaminem wydanym przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych. Szczegółowe zasady i tryb dopuszczania ratownika medycznego do egzaminu oraz przeprowadzania przedmiotowego egzaminu, jak również wzór zaświadczenia o złożeniu Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego z wynikiem pozytywnym zostaną określone w drodze rozporządzenia. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz wpisie do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawał wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego. Powstanie również rejestr dyspozytorów medycznych. Dla obu ww. rejestrów stworzone zostanie jedno narzędzie informatyczne. Rejestr ratowników medycznych oraz rejestr dyspozytorów medycznych będzie prowadził minister właściwy do spraw zdrowia, natomiast wpisów oraz wykreśleń w tym rejestrze będzie dokonywał wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego i dyspozytora medycznego. Objecie rejestrami nie tylko ratowników medycznych, ale również dyspozytorów medycznych, zapewni stworzenie efektywnego narzędzia ułatwiającego ocenę sytuacji kadrowej w systemie PRM oraz zapotrzebowania na kadrę medyczną w systemie ochrony zdrowia. Rejestr ratowników medycznych umożliwi również monitorowanie wykonywania przez ratowników medycznych obowiązku doskonalenia zawodowego. Projektowana ustawa wprowadza również przepisy nakładające na ratowników medycznych, którzy nie

4 wykonywali zawodu poprzez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie, w okresie 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, obowiązek odbycia 6-miesięcznej praktyki, w pełnym wymiarze czasu pracy pod nadzorem innego ratownika medycznego, pielęgniarki lub lekarza. Zaproponowano także przepisy określające zasady i tryb doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. Doskonalenie zawodowe będzie mogło być realizowane w formie kursu doskonalącego oraz samokształcenia. Dla wprowadzenia teleinformatycznego systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych konieczne jest dokonanie zmian w systemie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, umożliwiających w szczególności przepływ informacji, na każdym z etapów kształcenia, w postaci elektronicznej, a nie jak do tej pory, głównie w postaci papierowej. Osiągnięcie powyższego celu poprzedzone musi być także uporządkowaniem i uproszczeniem procedur, tak aby mogły one właściwie funkcjonować w obrocie elektronicznym. Z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w ramach zmian systemowych została usunięta delegacja ustawowa do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. W związku z tym, że poszerza się krąg grup zawodowych, które są uprawnione do wystawienia recept, delegacja ustawowa została przeniesiona do art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), w którym jest mowa o realizacji recept w aptece. Rozporządzenie do delegacji ustawowej będzie regulowało kwestię zasad wystawiania i realizacji wszystkich recept, niezależnie od tego jaka grupa zawodowa będzie je wystawiała. Będzie również ten sam wzór recepty dla wszystkich osób je wystawiających. Zmiany te mają uprościć sposób i tryb wystawiania recept poprzez wprowadzenie jednego wzoru dla wszystkich grup zawodowych mających prawo do ich wystawiania i tym samym zmniejszenie biurokracji. Kolejną zmianą systemową jaka została wprowadzona i która wiąże się z procesem informatyzacji oraz nadaniem uprawnienia pielęgniarkom i położnym do wystawiania recept, w tym refundowanych, jest rezygnacja z umów upoważniających do wystawienia recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są zawierane przez lekarzy z dyrektorami wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Wymóg ten wynikał z art. 48 ust. 2 ustawy o refundacji. Umożliwienie wystawiania recept refundowanych kolejnej grupie zawodowej wiązałby się z potrzebą generowania dodatkowych umów upoważniających, których obsługa stanowiłaby duże obciążenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Likwidacja umów upoważniających wiąże się z celem nadrzędnym dla Ministra Zdrowia tj. zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, którymi są m.in. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne refundowane. Wprowadzane zmiany polegają również na określeniu zakresu przedmiotowego rejestrów medycznych oraz sprecyzowaniu jakie dane mogą być w tych rejestrach przetwarzane, co ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 33/13 (Dz. U r. poz. 16). W zakresie telemedycyny wprowadza się przepisy ułatwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz niektórych usług farmaceutycznych, za pośrednictwem teleinformatycznych systemów łączności. Rozwiązania takie już w chwili obecnej funkcjonują na rynku, dlatego też konieczne jest rozwianie pojawiających się w tym zakresie wątpliwości prawnych. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań prawnych spodziewany jest wzrost rynku usług telemedycznych, w pierwszej kolejności finansowanych ze środków prywatnych. W długiej perspektywie usługi telemedyczne, w tym w szczególności teleopieka i telemonitoring, przyczynić się mogą do zmniejszenia obciążenia profesjonalistów w podstawowej opiece zdrowotnej. Wprowadza się przepisy dotyczące utworzenia Systemu Obsługi List Refundacyjnych, którego celem będzie przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i za pomocą którego wnioskodawca w rozumieniu ustawy o refundacji, po uprzednim założeniu konta, składał będzie wnioski, o

5 których mowa w art. 24 ust. 1 przedmiotowej ustawy (wniosek o objecie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, wniosek o podwyżkę, obniżkę i skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej). Dzięki wprowadzeniu systemu cały proces zostanie zinformatyzowany, a Wnioskodawca będzie miał wgląd w dokumentację na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosku. Wprowadza się również przepisy dotyczące utworzenia Centralnego Wykazu Produktów Leczniczych. Będzie to rejestr wtórny, w stosunku do rejestrów gromadzących dane o wyrobach Medycznych z uwagi na niewystarczającą wydajność technologiczną rejestrów referencyjnych. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? W odniesieniu do recepty, skierowań oraz zleceń w postaci elektronicznej: W wielu krajach Unii Europejskiej (np. Hiszpania, Szwecja, Dania) wprowadzono elektroniczną wersję recepty i skierowania. W krajach skandynawskich około 90% recept wystawianych jest w postaci elektronicznej. W Szwecji już w 2007 r. około 81% recept było wystawionych w postaci elektronicznej. Najbardziej zbliżonym do polskiego jest system wprowadzony w Hiszpanii (Andaluzja) gdzie funkcjonuje już od kilkunastu lat w 2010 r. obejmował 99,3 % mieszkańców. Po wprowadzeniu elektronicznej recepty liczba wizyt w tamtejszej podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) zmniejszyła się o 15,28% rocznie w związku z brakiem potrzeby wizyt u lekarza w celu odnowienia recepty. W wyniku wykorzystania elektronicznej recepty skumulowane oszczędności w latach od oszacowano na ponad 446 milionów euro. W Szwecji natomiast, zarówno lekarze jak i farmaceuci szacują, że w związku z wykorzystaniem elektronicznej recepty zyskują 30 minut dziennie, oszacowane skumulowane oszczędności do 2008 r. wyniosły 330 mln euro. Z wyjątkiem recepty transgranicznej, która została wprowadzona przez dyrektywę wykonawczą Komisji 2012/52/UE z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiającą środki ułatwiające uznawanie recept wystawionych w innych państwach członkowskich (Dz. Urz. UE L 356 z ), zakres danych jaki znajduje się na receptach oraz realizacja recept na leki refundowane została pozostawiona do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Należy wskazać, że regulacje prawne w tym zakresie nie są jednolite i wiążą się przede wszystkimi z różnymi systemami refundacji leków w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu do Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, Karty Specjalisty Medycznego i Karty Specjalisty Administracyjnego: Wszystkie kraje, które wprowadziły system kontroli wykonania świadczeń (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) opierają się na mechanizmie wymagającym użycia w jednym czasie karty będącej w posiadaniu pacjenta i karty, którą dysponuje przedstawiciel świadczeniodawcy, tworząc podpisany dokument elektroniczny wiążący zdarzenie medyczne (udzielenie świadczenia) z obecnością osób biorących udział w tym zdarzeniu w sposób niezaprzeczalny (ustawa o podpisie elektronicznym). W Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych przykładowo takie systemy działają w: Niemczech, Francji, Belgii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, a aktualnie system taki wdrażają Włochy. Podobnie, Stany Zjednoczone zdecydowały się na wprowadzenie identycznego systemu z powodu oszustw świadczeniodawców polegających na sprawozdawaniu świadczeń dla ubogich obywateli, które nigdy nie były wykonane (system opierał się na podaniu jedynie SSN-Social Security Number ubezpieczonego bez żadnego dowodu fizycznej obecności pacjenta). Charakter tych przestępstw jest identyczny z przypadkami sprawozdania niewykonanych świadczeń w Polsce, opierających się na posiadaniu jedynie numeru PESEL ubezpieczonego. Karty elektroniczne w obszarze ochrony zdrowia zostały w ciągu ostatnich 15 lat wdrożone m.in. w: Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoszech (jedynie region Lombardia) oraz Słowenii. Niemcy: Obecnie wprowadzana jest druga generacja kart niemieckich. Zgodnie z założeniami projektu egk, funkcjonalność karty obejmuje m.in. ereceptę, dane ratunkowe, dane medyczne, dane dotyczące ubezpieczenia pacjenta oraz możliwość składania podpisu elektronicznego. Na karcie oprócz danych pacjenta umieszczane jest jego zdjęcie. W związku z faktem, że egk jest drugą generacją karty niemieckiej, a okres

6 ważności kart pierwszej generacji jeszcze nie upłynął, to w użyciu znajduje się wciąż znaczna liczba kart pierwszej generacji. Jednocześnie tak szeroki zakres funkcjonalny nowej karty powoduje znaczne opory wszystkich środowisk i uniemożliwia sprawne jej wdrożenie. Francja: Również we Francji wprowadzana jest druga generacja kart Sesame-Vital. Karty francuskie obejmują swoją funkcjonalnością takie obszary jak: dane medyczne, dane ratunkowe, dane ubezpieczeniowe, ereceptę oraz możliwość składania podpisu elektronicznego. Na kartach drugiej generacji umieszczane jest zdjęcie pacjenta. Cechą charakterystyczną kart francuskich jest możliwość umieszczania na kartach ubezpieczeniowych rodziców danych dzieci, które są ubezpieczane wraz z nimi. Szwajcaria: Technologicznie i funkcjonalnie karty szwajcarskie są wierną kopią kart niemieckich drugiej generacji, jednak nie zawierają one zdjęcia posiadacza. Dzięki elastycznym zasadom ich konfiguracji i wykorzystania nie cała funkcjonalność dostępna na karcie jest używana. Austria: Karty austriackie są jednymi z najmniej zaawansowanych funkcjonalnie kart wykorzystywanych w krajach OECD/UE. Pozwalają jedynie na identyfikację pacjenta, a na tej podstawie system informatyczny świadczeniodawcy weryfikuje status jego ubezpieczenia. Na karcie brak jest zdjęcia pacjenta jak również innych, zaawansowanych funkcji znanych z innych krajów. Podobnie jak na kartach niemieckich na rewersie karty znajduje się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (EHIC). Włochy: We Włoszech, w pierwszym etapie karty elektroniczne wprowadzone zostały jedynie w regionie Lombardii. Włoska karta umożliwia identyfikację pacjenta, weryfikację jego statusu ubezpieczenia, składanie podpisu elektronicznego, a także przechowuje dane erecepty. Na karcie brak jest jednak zdjęcia pacjenta. Ze względu na skalę wdrożenia, wykorzystanie kart włoskich i ich integracja z systemami świadczeniodawców stoją na bardzo wysokim poziomie technologicznym, jak również istnieje pełna akceptacja rozwiązania, tak wśród pacjentów, jak i świadczeniodawców oraz aptekarzy. Rozpoczęto proces wdrażania kart także w pozostałych rejonach kraju (obecnie na etapie wyboru dostawcy kart została ogłoszona specyfikacja techniczna). Słowenia: Karta słoweńska nie jest rozwiązaniem wyszukanym technologicznie. Brak jest na niej zaawansowanych funkcji podobnych do tych w które wyposażone są karty niemiecka czy francuska. Rola karty słoweńskiej polega głównie na identyfikacji pacjenta i udostępnieniu jego danych identyfikacyjnych na potrzeby systemów świadczeniodawców. W odniesieniu do ratowników medycznych: W każdym kraju OECD/UE obowiązuje inna ścieżka kształcenia i doskonalenia zawodowego ratownika medycznego. W większości krajów kształcenie w tym zawodzie kończy się po około 2 latach egzaminem państwowym, które pomyślne zdanie umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego (licencji). W Szwecji personel karetek zobowiązany jest ukończyć trzyletnią szkołę pielęgniarską oraz dwuletnie studium ratownictwa medycznego. Kształcenie obejmuje także staż w podmiotach udzielających świadczeń ratowniczych. Licencja ratownika medycznego (prawo wykonywania zawodu) odnawiana jest po odbyciu obowiązkowego doskonalenia zawodowego np. co 2 lata, zakończonego egzaminem (Austria). Obowiązek doskonalenia zawodowego obejmuje także pozostały personel jednostek ratownictwa medycznego (w tym dyspozytorów medycznych). Najczęściej spotykane rozwiązanie w zakresie struktury zespołów ratownictwa medycznego zakłada jej wielostopniowość zespoły paramedyczne (bez lekarza w składzie) jako zespoły pierwszego rzutu oraz zespoły z lekarzem w składzie jako zespoły drugiego rzutu dysponowane do ciężkich zachorowań i urazów oraz do dzieci. W Austrii Czerwony Krzyż posiada większość ambulansów ratownictwa medycznego. W 2008 roku dysponował on 427 stacjami ratownictwa medycznego z prawie 2 tys. karetek. Jedynie 10% ratowników medycznych Austriackiego Czerwonego Krzyża stanowią ratownicy zawodowi; pozostali to ochotnicy, z których część posiada tylko podstawowe umiejętności

7 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Minister właściwy do spraw zdrowia 1 - Dostosowanie rozwiązań prawnych, zapewnienie centralnych rozwiązań informatycznych, finansowanie części kart KUZ, finansowanie kart KSM, prowadzenie rejestru ratowników medycznych i rejestru dyspozytorów medycznych NFZ 1 - Wprowadzenie kart elektronicznych (KUZ i KSA), finansowanie kosztów dystrybucji, finansowanie i obsługa kart, dostosowanie systemów informatycznych NFZ do wprowadzanych e- usług, zwiększenie liczby kontroli w zakresie wystawiania recept, skierowań i zleceń, odciążenie od konieczności zawierania umów upoważniających z lekarzami Obywatele/Świadczeniobiorcy 35,5 mln NFZ Korzystanie z e-usług. Wykorzystanie karty KUZ.. Świadczeniodawcy 146 tys. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) Korzystanie z e-usług, korzystanie z telemedycyny, dystrybucja kart KUZ, korzystanie z kart KSM i KSA, uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej o czytniki do kart, możliwość wystawiania recept refundowanych w ramach

8 Specjaliści medyczni (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, ratownicy medyczni, felczerzy) Inni niż w pkt powyżej pracownicy medyczni oraz pracownicy administracyjni Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wojewodowie i obsługujące ich urzędy 550 tys. (w tym 180 tys. lekarzy i dentystów oraz 370 tys. innych pracowników medycznych) rejestry zawodów medycznych, dane CSIOZ świadczeniobiorców przez szerszy zakres osób do tego uprawnionych Konieczność stosowania nowych procedur, możliwość korzystania z e-usług, korzystanie z KSM i SMK, ratownicy medyczni - uzyskanie prawa wykonywania zawodu, wpis do rejestru ratowników medycznych, dyspozytorzy medyczni wpis do rejestru dyspozytorów medycznych 150 tys. Dane CSIOZ, dane NFZ Korzystanie z KSA 1 - Udostepnienie informacji Charakterystyki Produktów Leczniczych 1 - Zapewnienie funkcjonowania centralnych systemów teleinformatycznych ochrony zdrowi (P1 i P2), systemów dziedzinowych i innych (ewidencje, rejestry) 16 - Wpisy i wykreślenia z rejestru ratowników medycznych i rejestru dyspozytorów medycznych, prowadzenie ewidencji centrów urazowych i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla

9 Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ratownictwa medycznego 1 - Organizacja i prowadzenie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego, wydawanie świadectw zdania egzaminu (ok ratowników medycznych rocznie) - MZ Stosowania nowych procedur Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uczelnie wyższe kształcące w zawodach: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Projekt został przekazany do uzgodnień, konsultacji publicznych z terminem 21-dniowym do zgłaszania uwag następującym podmiotom: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Rada Aptekarska, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, Związek Powiatowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego - Organizacja Pracodawców w Gnieźnie, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Wielkopolski Związek Zakładów Opieki Zdrowotnej - Organizacja Pracodawców, Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konsorcjum Szpitali Wrocławskich, Izba Lecznictwa Polskiego, Ogólnopolski Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego, Gdański Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi, Stowarzyszenie Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej SOPOD w Toruniu, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacja Pracodawców Polskich, Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Związek Pracodawców Samodzielnych Publicznych ZOZ Warmii i Mazur, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Forum Związków Zawodowych, Biuro Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność 80, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Radiologów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Medyk, Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Związek Zawodowy Anestezjologów, Związek

10 Zawodowy Chirurgów Polskich, Związek Zawodowy Neonatologów, Związek Zawodowy Lekarzy Specjalności Chirurgicznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Stowarzyszenie Magistrów i Techników Farmacji, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, Stowarzyszenie Menedżerów Ochrony Zdrowia, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna, Związek Rzemiosła Polskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Konwent Marszałków Województw, Stowarzyszenie Primum Non Nocere, Narodowy Instytut Leków, Federacja Pacjentów Polskich, Polska Federacja Psychoterapii, Business Centre Club, Polski Związek Niewidomych, Fundacja SMA, Obywatelskie Stowarzyszenie - Dla Dobra Pacjenta, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Izba Producentów Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców, Unia Uzdrowisk Polskich, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy im. prof, dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Reumatologii im. prof, dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof, dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego POLFARMED, Izba Gospodarcza Farmacja Polska, Izba Gospodarcza Apteka Polska, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty PASMI, Unia Farmaceutów Właścicieli Aptek, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo walki z Mukowiscydozą, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. Wyniki konsultacji publicznych stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego OSR. Projekt ustawy stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej

11 w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia. Projekt zgodnie z 4 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) zostanie również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Nie było zgłoszeń lobbingowych. 1. Wpływ na sektor finansów publicznych (z uwzględnieniem inflacji) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem, tym: budżet państwa JST NFZ Świadczeniodawcy publ. Wydatki ogółem, w tym: budżet państwa JST NFZ Świadczeniodawcy publ. Saldo ogółem, w tym: budżet państwa JST NFZ Świadczeniodawcy publ. 0,00 2,91 31,38 19,50 10,59 10,59 10,39 10,39 10,39 10,41 116,55 0,00 0,08 0,08 0,09 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,87 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 62,60 0 2,23 25,3 11,41 1,74 1,74 1,54 1,54 1,54 1,54 15,37 162,55 427,68 252,31 279,36 143,49 146,53 149,62 152,77 155, ,59 4,39 100,08 107,66 92,57 233,61 96,99 99,25 101,57 103,94 106, , ,00 10,98 57,19 309,40 149,12 45,75 46,50 47,28 48,06 48,83 49,63 812,75 0 5,28 10,62 10, , ,37-159,64-396,30-232,81-268,77-132,90 136,14-139,23-142,38-145, ,04-4,39-100,00-107,58-92,48-232,76-96,14-98,40-100,72-103,09-105, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10,98-56,59-303,40-141,12-37,75-38,50-39,28-40,06-40,83-41,63-750,15 0,00-3,05 14,68 0,79 1,74 1,74 1,54 1,54 1,54 1,54 22,06 48,58 W wyniku realizacji ustawy pojawią się dodatkowe korzyści wynikające z uszczelnienia systemu finasowania świadczeń. Wszystkie korzyści będą wykorzystane do sfinansowania dodatkowych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dodatkowe korzyści, w tym Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych , , ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, ,9 649,9 649,9 649,9 649,9 649, ,40 Koszty związane z utrzymaniem systemu P1 i P2, koszty wydawania kart KSM dla pracowników medycznych oraz koszty związane z finansowaniem części kart KUZ (dla osób nieubezpieczonych poniżej 18 lat i spełniające kryterium dochodowe) finansowane będą z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia. Koszty związane z finansowaniem pozostałych kart KUZ oraz kart KSA finansowane będą ze środków NFZ. Koszty czytników jednoszczelinowych (6*30zł=180zł 3 komplety po 2 sztuki) do kart elektronicznych finansowane będą ze środków świadczeniodawców. Pozostałe skutki wejścia w życia ustawy nie powinny powodować skutków finansowych. Szczegółowy kosztorys w poszczególnych kategoriach zawiera Załącznik nr 1. W zakresie projektu P1 i P2 współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , CSIOZ jako ich beneficjent zgodnie z postanowieniami porozumień o dofinansowanie, ma obowiązek zapewnienia trwałości ww. projektów przez okres 5 lat od daty ich zakończenia.

12 do obliczeń założeń W związku z realizacją powyższego obowiązku oraz z koniecznością utrzymania zbudowanych systemów konieczne jest przyznanie CSIOZ środków na utrzymanie systemów oraz 102 etatów niezbędnych do zbudowania profesjonalnego zespołu utrzymaniowego ww. projektów w ramach działalności statutowej jednostki. Koncepcja funkcjonowania CSIOZ jako jednostki utrzymującej projekty P1 i P2, oparta została na metodyce zarządzania usługami IT (ITIL), zapewniającej odpowiedni poziom utrzymania usług wdrożonych w ramach tych projektów. Do realizacji zadań związanych z utrzymaniem przedmiotowych systemów przyjęty został model mieszany przewidujący outsourcing usług utrzymaniowych oraz utrzymanie siłami własnymi jednostki. Przyjęty model obniża ryzyko związane z utratą po stronie Beneficjenta kompetencji i wiedzy na temat systemów, a w skrajnym przypadku brak nadzoru nad systemem. Powyższe rozwiązanie w długiej perspektywie będzie również tańsze niż systemy utrzymywane w modelu monopolu wykonawcy bez odpowiedniego nadzoru merytorycznego ze strony administracji publicznej, a także pozwoli na utrzymanie pełnej kontroli nad systemem, w którym przetwarzane będą dane medyczne obywateli. Mając na uwadze rozmiar i zakres Projektu P1, w ramach prac projektowych została oszacowana wolumetria dotycząca ilości przetwarzanych danych, ilości operacji oraz określone zostały poziomy niedostępności usług. Zakładana ilość użytkowników systemu Projektu P1, szacowana jest na 37 mln w zakresie usługobiorców, w tym 35,5 ubezpieczonych w ramach NFZ i 523 tys. w zakresie usługodawców, w tym 146 tys. podmiotów publicznych. Aktualizacja danych szacowana jest między innymi na 800 mln w skali roku (aktualizacja danych recepty, skierowania i zlecenia), 570 tys. w skali roku (aktualizacja danych krytycznych), 200 mln w skali roku (aktualizacja danych o zdarzeniach medycznych). Szacowana ilość operacji wykonywanych na danych wrażliwych to ponad 1,1 mld w skali roku, przy czasie niedostępności usługi jednorazowo nieprzekraczającym 5 minut. Należy również zaznaczyć, że system P1 w momencie jego oddania do użytku stanie się automatycznie jednym z największych systemów teleinformatycznych w polskiej administracji publicznej. Zaistnieje konieczność sprawnej obsługi ogólnokrajowego wdrożenia funkcjonalności projektu P1, tj. przede wszystkim elektronicznej recepty oraz elektronicznego skierowania czy Internetowego Konta Pacjenta. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy infrastruktury techniczno-systemowej powinno być traktowane jako zadanie priorytetowe dla sektora ochrony zdrowia. Przy określaniu wysokości kosztów analizowano analogiczne koszty ponoszone przez inne jednostki w ramach utrzymania dużych ogólnokrajowych systemów teleinformatycznych prowadzonych przez NFZ, ZUS czy ARiMR. Wyniki analizy i doświadczenie instytucji przy określaniu zasobów niezbędnych do prowadzenia tak dużych projektów informatycznych pozwoliły na przygotowanie zapotrzebowania zasobów do realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy. Należy podkreślić, że obecnie CSIOZ dysponuje łącznie 131,4 etatami kalkulacyjnymi z czego w roku 2015 w związku z zakończeniem realizacji Projektu P1-52 etaty zostaną zlikwidowane, a dodatkowo w związku z przekazaniem zadań realizowanych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 28,5 etatów zostanie przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie należy mieć na względzie, że platforma P1 składać się będzie z 24 systemów informatycznych, platforma P2 do końca 2015 r. będzie udostępniała 20

13 systemów informatycznych, natomiast w ramach planowanego Projektu P4 zostanie wdrożonych kolejne 5 dużych systemów informatycznych. Zaznaczam również, że łącznie z powyższych systemów będzie korzystać ponad 38 mln użytkowników. Biorąc zatem od uwagę ilość systemów, które będą utrzymywane w CSIOZ oraz ilość etatów kalkulacyjnych jaka pozostanie w dyspozycji CSIOZ, wnioskowane 102 etaty stanowi minimum jakie musi zostać przyznane na realizację zadań związanych z utrzymaniem. Dodatkowo nadmieniam, że powyższym etatom zostały przypisane skonkretyzowane role bezpośrednio związane z eksploatacją i utrzymaniem systemów, natomiast ich przyznanie musi nastąpić maksymalnie od (w tym zapewnienie finansowania w lutym tak aby można było przeprowadzić rekrutację). Powyższy termin wynika z dotychczasowego doświadczenia CSIOZ przy realizacji procesu rekrutacyjny dotyczącego odpowiedniej klasy specjalistów w dziedzinie teleinformatyki, którzy w sposób profesjonalny oraz niezawodny zrealizują zadania z zakresu utrzymania uruchomionych produktów obu projektów/zapewnią właściwy poziom usług. W związku z powyższym termin przyznania etatów oraz środków na wynagrodzenia zespół utrzymaniowego uwzględnia czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz czas na wdrożenie i przeszkolenie nowych pracowników, aby w momencie oddania do użytku systemu P1 zapewnić jego odpowiednie działanie. Dodatkowo informuję, że przy szacowaniu kosztów utrzymania oraz etatów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania systemów które będą utrzymywane przez Centrum porównano koszty utrzymania w innych jednostkach. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ZUS na realizację umów wykonawczych w zakresie zadań utrzymaniowych przeznacza rocznie kwotę w wysokości ok zł oraz 450 etatów, natomiast ARiMR utrzymujący zdecydowanie mniejszy system niż systemy budowane przez CSIOZ na realizację umów wykonawczych w zakresie zadań utrzymaniowych przeznacza rocznie kwotę w wysokości ok zł oraz 150 etatów. W odniesieniu do przyjętego rocznego kosztu w wysokości 120 tyś zł na jeden etat z uwzględnieniem wszystkich pochodnych uprzejmie informuję, że w przedmiotowym zakresie równolegle procedowana jest zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach strefy budżetowej działających w ochronie zdrowia. Zgodnie z przyjętą koncepcją utrzymania P1 i P2 niezbędne jest zawarcie szeregu kontraktów: 1) Umowy związane z wdrożonymi rozwiązaniami sprzętowymi to m.in.: a) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji podstawowej b) Umowa utrzymaniowa dla lokalizacji zapasowej c) Umowa zapewnienia usługi transmisji danych (w tym obsługa domen, transmisja pomiędzy lokalizacjami, dostęp do Internetu) d) Umowa regulująca koszty wynajmu lokalizacji zapasowej e) Umowa dot. skalowania wdrożonych rozwiązań f) Umowa regulująca kwestię nośników i materiałów eksploatacyjnych 2) Umowy związane z wdrożonym oprogramowaniem to m.in.: a) Umowy utrzymaniowe dla części I-IV systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)

14 b) Umowy utrzymaniowe dla Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2), c) Umowa na zakup wsparcia dla oprogramowania standardowego. 3) Umowy związane z wdrożonymi usługami to m.in.: a) Umowa świadczenia usług pierwszej linii wsparcia, b) Konsulting w zakresie kreowania polityki utrzymaniowej. Wpływ na koszt całego obszaru utrzymania będą miały również koszty zespołu po stronie CSIOZ. Na potrzeby oszacowania kosztów utrzymania przyjęto następujące założenia: 1) Roczny koszt utrzymania dla sprzętu to 20% kosztów zakupu 2) Roczny koszt utrzymania dla standardowych licencji to 20% kosztów zakupu 3) Roczny koszt utrzymania dedykowanych rozwiązań wyprodukowanych na potrzeby P1 i P2 to 10% kosztów zakupu dedykowanego oprogramowania 4) Roczny koszt utrzymania 1 pracownika CSIOZ (wraz z wszelkimi kosztami pośrednimi) 120 tys. zł 5) Planowana liczba pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem usług 102 6) Roczny koszt zapewnienia jednego stanowiska w zewnętrznym callcenter dostępnego w godzinach tys. zł 7) Liczba stanowisk pierwszej linii wsparcia niezbędnych do obsługi rozwiązania 100 (wsparcie callcenter realizowane będzie jako usługa. Podane ilość stanowisk oraz koszt służą do wyliczenia całościowego kosztu usługi) Biorąc pod uwagę wydatki w ramach Projektu P1 i P2: koszty sprzętu i licencji ok tys. zł oraz koszty dedykowanego oprogramowania ok tys. zł - koszt utrzymania samych rozwiązań to ok tys. zł rocznie. Uwzględniając pozostałe elementy przedstawione w założeniach roczny koszt utrzymania wyniesie ok tys. zł. Przy prognozowaniu długoterminowych kosztów utrzymania przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług zgodnie z aktualnymi wskaźnikami makroekonomicznymi (aktualizacja 2 październik 2014 r.). Dodatkowo w ramach kosztów uwzględniono również konieczność wymiany infrastruktury techniczno - systemowej (ITS) zakupionej w latach Konieczność wymiany ITS jest związane z obowiązkiem zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności dla ogólnokrajowego systemu obsługującego m.in. wszystkie elektroniczne recepty w kraju. Biorąc pod uwagę wpływ realizowanych przez CSIOZ przedsięwzięć na ochronę zdrowia obywateli, uzasadnione jest zapewnienie odpowiedniej klasy specjalistów w dziedzinie teleinformatyki, którzy w sposób profesjonalny oraz niezawodny zrealizują zadania z zakresu utrzymania uruchomionych produktów obu projektów/zapewnią właściwy poziom usług. W związku z powyższym przy określeniu wysokości środków niezbędnych do utrzymania systemów w zakresie wynagrodzeń przyjęto stawki które, pozwolą na

15 pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, którzy w sposób profesjonalny będą odpowiedzialni za administrowanie systemami teleinformatycznymi, infrastrukturą techniczno-systemową systemów informacyjnych, inicjowanie rozbudowy systemów informacyjnych, a także zapewnią prawidłowe działanie infrastruktury technicznej. Utrzymanie takiego systemu, w tym warstwy infrastruktury techniczno-systemowej wartej ok. 150 mln zł, wymaga odpowiednio zaprojektowanej struktury organizacyjnej. Sam proces zarządzania użytkownikami (kilkadziesiąt milionów), przy wdrożeniu o tak ogromnej skali, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalistycznych zasobów ludzkich. Centrum przyjęło usługowe podejście do zarządzania IT oraz zbiór najlepszych praktyk i zaleceń związanych z utrzymywaniem systemów pozwalających efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne wraz z odpowiednio zdefiniowanymi procesami zarządzania usługami IT ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library). Zastosowane podejście umożliwia wykorzystanie najlepszych doświadczeń i sprawdzonych metod zarządzania IT wykorzystywanych przez wiele organizacji i przedsiębiorstw, zarówno na rynku polskim jak i na całym świecie. Mając na uwadze fakt, iż w ostatnich latach w Polsce dynamicznie rozwija się proces informatyzacji ochrony zdrowia i w dalszym ciągu planowany jest rozwój przedmiotowej dziedziny, niezbędne jest zapewnienie wynagrodzeń dla pracowników odpowiedzialnych za kluczowy system informatyczny w ochronie zdrowia na odpowiednim poziomie pozwalającym pozyskanie z rynku odpowiednich specjalistów. Przy ustalaniu stawek wynagrodzeń korzystano z aktualnych raportów płacowych dla rynku IT (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Wynagrodzenia w branży IT w 2013 r., Sedlak & Sedlak, oraz (Raport Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, W związku z powyższym w OSR, w przypadku utrzymania systemów w CSIOZ, wynikających z niniejszej ustawy określono roczną kwotę na jeden etat z uwzględnieniem wszystkich pochodnych (zgodnie z obecnie stosowanymi stawkami w CSIOZ) w wysokości zł. Nowopowstałe stanowiska pracy w CSIOZ (102 etaty) to przede wszystkim specjaliści w zakresie teleinformatyki, administrowaniem systemami, zarządzaniem projektami i wytwarzaniem oprogramowania. Ze względu na fakt, że rynek informatyczny cechuje się jako jedna z niewielu branż ciągłym wzrostem poziomu wynagrodzeń pracowników (źródło: Podsumowanie raportu Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 r. ) przy prognozie wydatków związanych z wynagrodzeniami nowych pracowników od 2017 r. przyjęto wzrost wynagrodzeń w tempie prognozowanej inflacji. W zakresie 2015 r. kwota została skorygowana uwzględniając okres realizacji Projektu P1 oraz brak, ze względu na okres przejściowy, powszechnego obowiązku przekazywania przez usługodawców danych do SIM. W zakresie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo- Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych zrezygnowano z gromadzenia i przetwarzania danych o kosztach leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ze względu na brak możliwości przekazania zakresu danych dot.

16 kosztów leczenia pozostawiono jedynie funkcjonalności modułu systemu, w którym przetwarzane będą dane dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż powyższa zmiana nie wpłynie na finansowanie projektu, w tym również, że przyniesie oszczędności organizacyjnych i finansowych dla budżetu państwa. W związku z rezygnacją z utworzenia Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej SWRM, dublującego funkcjonalności, tworzonego przez Centrum Projektów Informatycznych, Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, nie przewiduje się oszczędności organizacyjnych i finansowych dla budżetu państwa. W zakresie kształcenia kadr medycznych przyjęte rozwiązania nie powodują dodatkowych skutków finansowych oraz kosztów dla budżetu państwa w szczególności dla wojewodów. Zakres regulacji wynikający z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie powoduje dodatkowych skutków finansowych oraz kosztów lub oszczędności dla budżetu państwa. W przypadku KSM przyjęto koszt karty na poziomie 50 zł. KSM składa się z kosztów blankietu (ok 40% ceny), zabezpieczenia graficznego w postaci nadruku offsetowego (ok 10% ceny), kosztów certyfikatów elektronicznych (ok 20%), kosztów personalizacji (ok 30%). Różnica w kosztach KSM i KUZ oraz KSA wynika z konieczności większego poziomu zabezpieczenia blankietu w warstwie graficznej, umieszczenia zdjęcia na karcie KSM (brak w przypadku KUZ i KSA), zastosowania kwalifikowalnego certyfikatu podpisu elektronicznego (brak w przypadku KUZ i KSA) oraz mniejszego wolumenu kart (kilkaset tysięcy w przypadku KSM i kilkadziesiąt milionów w przypadku KUZ i KSA) przez co koszt jednostkowy karty jest większy. Ponadto na wyższą cenę w przypadku KSM na wpływ posiadania zabezpieczenia w postaci hologramu, a także uwzględnieniu w koszcie recertyfikacji. W cenie zawarty jest koszt dystrybucji do organów samorządów zawodowych oraz wojewodów. Koszty [tys. PLN] Razem zakup KSM - MZ Koszty [tys. PLN] Razem zakup KSM - MZ Dla dodruków kart założony został taki sam koszt: Wydawanie KSM przez Ministra Zdrowia (za pośrednictwem organów samorządów zawodowych oraz wojewodów) wynika z presji środowisk pracowników medycznych, aby karta nie była wydawana przez płatnika, z uwagi na potencjalną możliwość uzależnienia zarządzania certyfikatami od rozliczania świadczeń. W zakresie projekt realizowanych przez NFZ, dokonano poniższych wyliczeń: 1. Nakłady inwestycyjne wymagane do realizacji zadań określonych w ustawie to:

17 a) Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI), b) System Zarządzania Użytkownikami i Kartami SZUK (system klasy CAMS), c) prace doradcze wartości niematerialne i prawne. Łączna wartość nakładów związanych z ww. komponentami określona została łącznie na 26,40 mln zł (w tym 3 mln zł wydatki w latach ) co jest górną granicą oszacowania. Szczegółowe kwoty przypadające na poszczególne komponenty będą znane po zakończeniu postępowań w szczególności na zakup systemu SZUK i wyborze wykonawcy. Jednocześnie podkreślić należy, że przedmiotowe zadania inwestycyjne są już w części realizowane, a koszty związane z wcześniejszymi etapami wdrożenia projektu zostały uwzględnione w planach Funduszu. Rok Nakłady [mln. zł] 2013/2014 3, , ,40 Razem 26,40 2. Koszty związane z utrzymaniem nowych systemów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie oszacowane na poziomie 20% kosztów inwestycji, przy czym koszty te będą ponoszone po zakończeniu inwestycji (tabela zawiera koszty z uwzględnieniem inflacji prognozowanej przez Ministra Finansów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw październik 2014): Rok Koszty utrzymania systemów [mln. zł] , , , , , , , ,87 Razem 43,35 3. Uruchomienie i utrzymanie systemów przeznaczonych do wydania i obsługi kart KUZ i KSA będzie pociągało za sobą konieczność zatrudnienia dodatkowych, wysokiej klasy specjalistów, co w szczególności pozwoli na uzyskanie i utrzymanie przez Fundusz statusu pozwalającego na wydawanie wymaganych w ustawie certyfikatów kwalifikowanych na karty. Pozyskanie specjalistów o oczekiwanych i wymaganych kwalifikacjach będzie wymagało zaoferowania im zbliżonych do rynkowych stawek

18 wynagrodzenia. Dodatkowo w związku z koniecznością obsługi procesów związanych z kartami (obsługa kart KUZ i KSA w całym cyklu ich życia) konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób tak w Centrali Funduszu jak i w Oddziałach wojewódzkich, których zadaniem będzie m.in. ciągłe przygotowywanie i weryfikacja danych przeznaczonych do personalizacji kart, koordynacja procesów dystrybucji oraz dodruków kart, bieżąca współpraca z zewnętrznymi centrami personalizacji oraz obsługa ubezpieczonych w tym zapewnienie identyfikacji tożsamości w celu aktywacji dodatkowych funkcjonalności kart. W związku z powyższym przy uwzględnieniu obowiązującej w NFZ siatki płac, oszacowano konieczność powstania (łącznie w centrali i oddziałach) 116 nowych etatów, przy czym etaty te zostaną utworzone zgodnie z harmonogramem projektu w latach Uwzględniając przyjęte w Wieloletnim planie finansowym państwa na lata zamrożenie płac do roku 2016 oraz ich wzrost w latach kolejnych zgodny ze wskaźnikiem inflacji oszacowano na lata łączny koszt wynagrodzeń wraz z narzutami na wynagrodzenia w wysokości 113,11 mln. zł. Dodatkowo przyjęto jednorazowy koszt wyposażenia nowo powstałych stanowisk (w latach 2015 i 2016) na 7,4 tys. zł, co daje łączną kwotę 0,78 mln. zł. Pozostałe koszty administracyjne związane z utrzymaniem nowych etatów w latach oszacowano na kwotę 25,67 mln. zł. Rok Razem Koszty etatów [mln zł] Koszty administracyjne związane z nowymi etatami [mln zł] 1,00 0,30 6,20 1,49 10,67 2,41 12,66 2,85 12,97 2,92 13,28 2,99 13,60 3,07 13,92 3,14 14,24 3,21 14,57 3,29 113,11 25,67 Koszt utworzenia stanowiska [mln zł] 0,15 0,48 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 Razem łącznie: 139,67 4. Utworzenie centralnej infolinii, integrującej dotychczasowe oddziałowe rozwiązania. Zostanie ona rozbudowana do wielkości pozwalającej na obsługę znacząco większego strumienia zapytań związanych z obsługą i wykorzystaniem kart KUZ i KSA. Zakłada się, że usługi infolinii zostaną zlecone firmie zewnętrznej, roczny koszt jednego stanowiska oszacowano na 25 tys. zł (w cenach z roku 2014), a ich uruchomienie będzie realizowane stopniowo zgodnie z harmonogramem projektu. W okresie 10-letnim daje to kwotę 44,55 mln. zł. Rok Roczny koszt 1 stanowiska [tys zł] Liczba stanowisk Łączne koszty InfoLinii [mln zł] ,00 0,00

19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Razem 44,55 5. Zakup, personalizacja i dystrybucja kart KUZ (35,4 mln szt.) i KSA (150 tys. szt.), przy czym koszt zakupu i personalizacji jednej karty oszacowany został na poziomie 2,46 Euro brutto (10,30 PLN wg kursu prognozowanego na koniec 2014), a koszt pierwotnej dystrybucji (z wykorzystaniem POZ) na 1 PLN. W odniesieniu do kosztów określonych na etapie przygotowywania założeń do ustawy, gdzie przyjęto koszt karty o wysokości 1,8 Euro, należy zauważyć, że wzrost kosztu wynika w szczególności z uwzględnienia podatku VAT oraz korekty wyceny przeprowadzonej przez firmę doradczą w toku realizacji projektu. Koszty [tys. PLN] Razem zakup KUZ łącznie zakup KUZ - NFZ zakup KUZ - MZ dystrybucja KUZ łącznie dystrybucja KUZ - NFZ dystrybucja KUZ - MZ zakup KSA - NFZ dystrybucja KSA - NFZ Razem Dla dodruków kart założony został taki sam koszt kart, a dla dystrybucji przyjęto założenie wysyłki karty pocztą listem poleconym (koszt 3,0 PLN w roku 2015 powiększony w kolejnych latach o wskaźnik inflacji). Koszty [tys. PLN] Razem zakup KUZ łącznie zakup KUZ - NFZ zakup KUZ - MZ dystrybucja KUZ łącznie dystrybucja KUZ - NFZ dystrybucja KUZ - MZ

20 zakup KSA - NFZ dystrybucja KSA - NFZ Razem Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-10) W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2014 r.) duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Wdrożenie e-recepty polegające na umożliwieniu uprawnionym pracownikom medycznym wystawiania recept w postaci elektronicznej będzie miało na celu: 1. Poprawę jakości i czytelności informacji wchodzących w skład recepty. 2. Wprowadzenie częściowej realizacji recepty w zakresie liczby produktów leczniczych. 3. Udostępnienie lekarzowi wiarygodnej i kompletnej informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w kraju. 4. Umożliwienie lekarzowi wglądu do dotychczas wystawionych recept. 5. Udostępnienie lekarzowi i farmaceucie informacji o wycofanych partiach produktów leczniczych. 6. Umożliwienie przyspieszenia refundacji recept oraz łatwiejszej kontroli rozliczeń przekazywanych do płatnika. Korzyści odniosą jednostki ochrony zdrowia (m.in. mniejsze koszty przetwarzania i archiwizacji danych), płatnicy, administracja publiczna, apteki (np. dzięki oszczędnościom płynącym z zastosowania e-recepty) i personel medyczny. Dodatkowo zmiany umożliwią m.in. podejmowanie strategicznych decyzji opartych na danych statystycznych zagregowanych w systemie. Wdrożenie e-recepty polegające na umożliwieniu uprawnionym pracownikom medycznym wystawiania recept w postaci elektronicznej będzie miało na celu: 1. Poprawę jakości i czytelności informacji wchodzących w skład recepty. 2. Wprowadzenie częściowej realizacji recepty w zakresie liczby produktów leczniczych. 3. Udostępnienie lekarzowi wiarygodnej i kompletnej informacji o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w kraju. 4. Umożliwienie lekarzowi wglądu do dotychczas wystawionych recept. 5. Udostępnienie lekarzowi i farmaceucie informacji o wycofanych partiach produktów leczniczych. 6. Umożliwienie przyspieszenia refundacji recept oraz łatwiejszej kontroli rozliczeń przekazywanych do płatnika. Korzyści odniosą jednostki ochrony zdrowia (m.in. mniejsze koszty

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze

Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporz dzenia Ministra Zdrowia zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wiadcze Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

r inybu,dowanycen,r p~

r inybu,dowanycen,r p~ M INISTER w /V PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa,«maja 20,5, DPR-V-021-7-AD/AG/l 4/15 Pan Artur Radziwiłł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W nawiązaniu do pisma znak: PW6 071 11? rm rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do

6) dostosowania treści okołooperacyjnej karty kontrolnej w zakresie trybów operacji do Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1

e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 e-recepta jako jeden z rezultatów Projektu P1 Rafał Orlik Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Kraków, 2014-10-08 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w rozdziale 4 działu II,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-09-24 1 1 Istotne dokumenty i strategie dla rozwoju e-zdrowia w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r. Poz. 1136 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce

Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Rozwiązania systemowe w obszarze e-zdrowia w UE i w Polsce Marek Ujejski Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki NFZ Member of eidas Expert Group EU e-mail: marek.ujejski@nfz.gov.pl http://www.healthpowerhouse.com/

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1?

Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce. W czym pomoże szpitalom platforma P1? Paweł Masiarz Biuro Zarządzania Projektami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Poznań, 2014-11-20 1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie sposobu wydawania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie sposobu wydawania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie sposobu wydawania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Na podstawie art. 36t ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 29 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051

mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. CZ /0.0/0.0/15_005/000051 mgr DOROTA GRAŻYNA GNIEWOSZ Trutnov, 9 listopada 2016 r. to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym,

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska

E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy. Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska E-zdrowie i e-recepta oczekiwania lekarzy Kamila Samczuk-Sieteska, Naczelna Izba Lekarska 15.05.2017 Co należy rozumieć pod pojęciem e-zdrowie? - brak normatywnej definicji tego pojęcia Przez e-zdrowie

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad centralnymi projektami e-zdrowia. Marcin Węgrzyniak Dyrektor CSIOZ 28 września 2017

Stan prac nad centralnymi projektami e-zdrowia. Marcin Węgrzyniak Dyrektor CSIOZ 28 września 2017 Stan prac nad centralnymi projektami e-zdrowia Marcin Węgrzyniak Dyrektor CSIOZ 28 września 2017 Cyfrowa transformacja w zdrowiu Wczoraj Dzisiaj Wymiana dokumentacji medycznej Projekt P1 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Skutki dla sektora finansów publicznych

Skutki dla sektora finansów publicznych Załącznik l Skutki dla sektora finansów publicznych l. W odniesieniu do recepty, skierowań oraz zleceń w postaci elektronicznej: Przyjęto założenie, że na jednej recepcie elektronicznej wypisany może być

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo