Algorytmy funkcjonalne i struktury danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy funkcjonalne i struktury danych"

Transkrypt

1 Algorytmy funkcjonalne i struktury danych Lista zadań nr 4 5 listopada 2009 Zadanie 1. Zaprogramuj strukturę Deque o sygnaturze signature DEQUE = sig type a Queue val empty : a Queue val isempty : a Queue -> bool val cons : a * a Queue -> a Queue val head : a Queue -> a val tail : a Queue -> a Queue val snoc : a Queue * a -> a Queue val daeh : a Queue -> a val liat : a Queue -> a Queue end Wybierz podobną reprezentację, co w przypadku zwykłych kolejek. Użyj (a) metody bankierów i (b) metody potencjałowej do wykazania, że zamortyzowany koszt wszystkich operacji wynosi O(1). Zadanie 2. Korzystając z (a) metody bankierów i (b) metody potencjałowej pokaż, że zamortyzowany koszt wykonania na kopcu dwumianowym operacji insert wynosi O(1), zaś merge i deletemin O(log n). Zadanie 3. Zaimplementuj bigger i smaller rozdzielające drzewo samoorganizujące się na części. (Zauważ, że smaller powinna wstawiać do drzewa nie tylko elementy mniejsze, lecz także równe podanemu. Powinna to robić bez osobnego sprawdzania równości.) Porównaj tę implementację z funkcją partition. Dla jakich drzew obie wersje będą dawać różne wyniki? Zadanie 4. Dla dowolnego drzewa samoorganizującego się (splay tree) zachodzi Φ(t) = O(n log n). Znajdź dolne oszacowanie potencjału dla tych drzew. Zadanie 5. Dokończ dowód twierdzenia (5.2) mówiącego, że A(t) 1 + 2φ(t), tj. rozważ wariant zig-zag kroku indukcyjnego. Z twierdzenia tego wyprowadź wniosek, że zamortyzowany koszt operacji insert dla drzew samoorganizujących się jest logarytmiczny. Zadanie 6. Udowodnij, że zamortyzowany koszt operacji deletemin dla drzew samoorganizujących się wynosi O(log n). Jak zapewnić niski koszt operacji findmin? 1

2 Zadanie 7. Napisz algorytm treesort wykorzystujący drzewa samoorganizujące się. Wykaż, że w przypadku, gdy dane wejściowe są prawie posortowane (np. posortowane malejąco, rosnąco itp), to algorytm sortujący wykonuje jedynie O(n) kroków (kopce lewicowe również mają tę własność, jednak jedynie w odniesieniu do danych posortowanych malejąco). Zadanie 8. Drzewa o zmiennej liczbie potomków można zastąpić drzewami binarnymi zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku: x x1 x x 1 x n x n Napisz funkcję tobinary, która przekształca kopiec parujący w drzewo binarne tego typu. Zauważ, że takie przekształcenie tworzy drzewo binarne częściowo uporządkowane: etykieta żadnego wierzchołka jest niewiększa niż każda etykieta wierzchołka jego lewego potomka. Napisz implementację kopców parujących używającą tej reprezentacji. Wykonaj analizę kosztu zamortyzowanego tej nowej implementacji i pokaż, że operacje merge oraz deletemin działają w zamortyzowanym czasie O(log n). Zadanie 9 (5.9, wersja 1). Podaj przykłady takich kopców dwumianowych, drzew samoorganizujących się oraz kopców parujących, dla których wykonanie operacji uwzględnionych w ich schematach amortyzacji wymaga czasu pesymistycznego (chodzi o operacje wykonywane zgodnie ze schematem gorliwej amortyzacji, tj. bez wykorzystywania trwałości struktur). Zadanie 10 (5.9, wersja 2). Podaj przykłady takich ciągów operacji uwzględnionych w schemacie gorliwej amortyzacji kopców dwumianowych, drzew samoorganizujących się oraz kopców parujących, które poprzez wykorzystanie trwałości struktur danych osiągają czas działania znacznie przekraczający granice zamortyzowane. Innymi słowy pokaż, że gorliwy schemat amortyzacji jest słuszny tylko w przypadku ulotnego wykorzystywania tych struktur. Zadanie 11 (6.1). Narysuj ślad wykonania następującego ciągu operacji: val a = snoc (empty, 0) val b = snoc (a, 1) val c = tail b val d = snoc (b, 2) val e = c ++ d val f = tail c val g = snoc (d, 3) Podaj dla każdego wierzchołka liczbę jego logicznych przyszłości. Zadanie 12 (6.2). Rozważmy implementację leniwych kolejek wykorzystującą strumienie. Przyjmijmy, że niezmiennikiem kolejki jest 2 f = r. Napisz implementację takich kolejek. Udowodnij metodą bankierów, że wszystkie operacje na tych kolejkach nadal maja zamortyzowany koszt stały przy korzystaniu z nich w sposób trwały. Która implementacja oryginalna, czy nowa jest bardziej efektywna w praktyce? Zadanie 13 (6.3). Udowodnij, że operacje findmin, deletemin i merge na leniwych kopcach dwumianowych (algorytm z rysunku 6.2) działają w zamortyzowanym czasie O(log n). 2

3 Zadanie 14 (6.4). Udowodnij, że jeżeli usuniemy słowo kluczowe lazy z implementacji funkcji merge i deletemin z poprzedniego zadania, to operacje te nadal będą działać w zamortyzowanym czasie O(log n). Zadanie 15 (6.5). Niedobrą konsekwencją odroczenia listy drzew w leniwej implementacji kopców dwumianowych jest spowolnienie funkcji isempty zamiast pesymistycznego czasu O(1) otrzymujemy zamortyzowany czas O(log n). Przywróć stały pesymistyczny czas działania tej operacji modyfikując implementację kopców dwumianowych w taki sposób, by rozmiar kopca był przetwarzany jawnie. Zamiast modyfikować istniejącą implementację, napisz funktor SizedHeap, podobny do ExplicitMin, który przekształca dowolną implementację kopców w implementację kopców, która jawnie przetwarza ich rozmiar. Zadanie 16 (6.6). Pokaż, że każda z poniższych optymalizacji leniwych monolitycznych kolejek w rzeczywistości psuje stałe zamortyzowane ograniczenie czasowe operacji wykonywanych na tych kolejkach. Przykłady te są ilustracją typowych błędów popełnianych podczas projektowania trwałych struktur zamortyzowanych. a) Zauważ, że check wymusza f podczas rotacji i wstawia wynik do w. Czy nie było by bardziej leniwie, a zatem lepiej, nigdy nie wymuszać f zanim w się nie opróżni? b) Zauważ, że podczas obliczania funkcji tail zastępujemy f przez $tl(force f). Tworzenie i wymuszanie odroczeń powoduje nietrywialny narzut czasowy, który, mimo iż stały, może znacząco zwiększać czas obliczeń. Czy nie było by bardziej leniwie, a zatem lepiej, nie zmieniać f, lecz tylko zmniejszać lenf, aby zaznaczyć, że element został usunięty? Zadanie 17 (6.7). Zmień reprezentację wewnętrzną kolekcji sortowalnej z odroczonej listy list na listę strumieni. (a) Zamortyzuj tę implementację przy pomocy metody bankiera. (b) Zaprogramuj funkcję wybierającą k najmniejszych elementów z kolekcji. Udowodnij, że działa ona w zamortyzowanym czasie O(k log n). Zadanie 18 (7.1). Udowodnij, że zastąpienie operacji l ++ reverse r przez rotate(f, r, $Nil) w implementacji kolejek bankiera zmniejsza pesymistyczny czas działania operacji snoc, head i tail z O(n) do O(log n). Zadanie 19 (7.2). Zaprogramuj funkcję obliczającą długość kolejki real-time na podstawie s i r. O ile szybciej będzie działać ta funkcja w porównaniu z implementacją wyznaczającą długości list (strumieni) f i r? Zadanie 20 (7.3). Pokaż, że jeżeli z definicji operacji insert w kopcu dwumianowym realtime usuniemy słowo kluczowe lazy, to pesymistyczny czas dziania wszystkich operacji się nie pogorszy. Zadanie 21 (7.4). Napisz efektywną, wyspecjalizowaną wersję funkcji mrg o nazwie mrgwith- List którą można wykorzystać bezpośrednio w implementacji operacji deletemin w kopcach dwumianowych bez konieczności wykonywania operacji map i listtostream (unikając dwukrotnego kopiowania listy). Zadanie 22 (8.1). Rozszerz implementację drzew czerwono-czarnych o operację delete implementującą batched rebuilding. Do konstruktora T dodaj pole boolowskie przechowujące informację o tym, czy dany wierzchołek jest jeszcze żywy. Przechowuj gdzieś (w korzeniu drzewa?) oszacowanie liczby żywych i martwych wierzchołków. 3

4 Zadanie 23 (8.2). Udowodnij, że dwukrotne wywołanie funkcji exec na początku rotacji i pojedyncze podczas każdej operacji wstawiania i usuwania elementów z kolejki Hooda- Melville a wytarcza, by zakończyć rotację na czas. Zadanie 24 (8.3). Zastąp pola lenf i lenr w kolejce Hooda-Melville a pojedynczym polem diff przechowującym różnicę długości f i r. Zawartość tego pola może być nieprawidłowa podczas przebudowy, lecz musi być poprawna w chwili, w której przebudowa się kończy. Zadanie 25 (8.4). Trudno wprost dołożyć operację cons do kolejek Hooda-Melville a, gdyż musielibyśmy wstawiać element do stanu odwracania. Możemy jednak zaprogramować funktor, który doda operację cons do dowolnej implementacji Q kolejek wystarczy połączyć tę kolejkę ze stosem przechowującym elementy wstawione przez cons: type a Queue = a list * a Q.Queue Zaprogramuj ten funktor. Zadanie 26 (8.5). Opisz implementację leniwych kolejek dwustronnych i ich amortyzację metodą bankiera a następnie udowodnij twierdzenie: cons i tail (i symetrycznie snoc i init) zachowują niezmienniki debetowe na obu strumieniach (przednim i tylnym) spłacając co najwyżej po 1 i c+1 debetów na strumień, gdzie c jest stałą z niezmiennika kolejki ( f c r +1 i r c f + 1). Zadanie 27 (8.6). Jak zmiana c wpływa na efektywność kolejek z poprzedniego zadania? Wskaż ciąg operacji, który zostanie wykonany znacząco szybciej dla c = 2 niż dla c = 4. Wskaż następnie ciąg operacji, które zostaną znacząco szybciej wykonane dla c = 4 niż dla c = 2. Zadanie 28 (8.6). Zdeamortyzuj kolejki dwustronne z poprzednich zadań wprowadzając harmonogram wymuszeń obu strumieni. Udowodnij, że uda się zdążyć na czas wymuszając po jednym odroczeniu w każdym ze strumieni przy każdej operacji. Zadanie 29 (9.1). Zaprogramuj funkcję drop : int * a RList -> a RList usuwającą k pierwszych elementów listy o dostępie swobodnym. Funkcja powinna działać w czasie O(log n), gdzie n jest rozwmiarem listy. Zadanie 30 (9.2). Zaprogramuj funkcję create : int * a -> a RList tworzącą listę o bezpośrednim dostępie zawierającą n kopii podanego elementu. Funkcja powinna działać w czasie O(log n). Zadanie 31 (9.3). Zaprogramuj listę o dostępie swobodnym wykorzystując reprezentację rzadką: datatype a Tree = Leaf of a Node of int * a Tree * a Tree type a RList = a Tree list Zadanie 32 (9.3). Niech 4

5 datatype Digit = One Two type Nat = Digit list Zaprogramuj funkcje inc, dec i add dla liczb w tej reprezentacji (b i = 2 i ). Zadanie 33 ( ). Zaprogramuj listy o dostępie swobodnym bazujące na powyższej reprezentacji kładąc datatype a Digit = One of a Tree Two of a Tree * a Tree Pokaż, że lookup i update działają w tej reprezentacji w czasie O(i), gdzie i jest indeksem przetwarzanego elementu. Zadanie 34 (9.7). Drzewa czerwono-czarne również można rozważać jako reprezentacje numeryczne. Odkryj ich analogię do pewnego systemu liczenia. Znajdź podobieństwa i różnice między listami o dostępie swobodnym w reprezentacji z poprzedniego zadania i drzewami czerwono-czarnymi w których wstawianie jest ograniczone jedynie do skrajnie lewej pozycji. Skup się na operacjach cons i insert i na postaci niezmienników spełnionych przez struktury tworzone przez te operacje. 5

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57

Spis treści. Przedmowa...9. 1. Tworzenie kwerend... 15. 2. Obliczenia w kwerendach... 57 Spis treści Przedmowa...9 1. Tworzenie kwerend... 15 1.1. Wyszukiwanie niedopasowanych rekordów 15 1.2. Zastosowanie operatorów AND i OR 18 1.3. Kryteria wykorzystujące operator IN 21 1.4. Wyłączanie rekordów

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

structure foo :>PART TWO = struct exception NotImplemented datatype a tree = Leaf of a Node of a tree * a * a tree 1

structure foo :>PART TWO = struct exception NotImplemented datatype a tree = Leaf of a Node of a tree * a * a tree 1 Zadanie domowe 1 Podczas dzisiejszych zajęć zaczniemy się zaznajamiać z programowaniem funkcyjnym w Standard ML poprzez implementowanie funkcji o rozmaitych typach. Każda z funkcji, jaką musicie się zająć,

Bardziej szczegółowo

Indeksy Przestrzenne

Indeksy Przestrzenne Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych PRACA MAGISTERSKA Nr Indeksy Przestrzenne Przegląd strategii, struktur i algorytmów Autor: Numer indeksu: Promotor: Specjalność: Katedra: Piotr Tamowicz

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC korzystanie z atrybutów

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski NJ/A+SD/1 Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski norbert@is.umk.pl www.is.umk.pl/ norbert/asd Uwagi mile widziane! Literatura [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych.

Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych bazach danych. Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2012/2013 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marcin Szymaniuk Przegląd algorytmów stosowanych w nierelacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo