INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR

2 SPIS TREŚCI 1. Możliwości programu. 2. Interfejs użytkownika: a) menu, b) przyciski szybkiego uruchamiania, c) statystyki, d) mapa, e) pasek pozycji. 3. Aktualizacja czarnych skrzynek. 4. Analiza danych: a) wczytanie z pliku, b) wczytanie z bazy danych. 5. Wykres paliwa. 6. Odtwarzacz trasy. 7. Raport drogowy. 8. Rysowanie trasy. 9. Zdarzenia na trasie. 10.Ustawienia. 11.Raport położeń geograficznych. 12.Brak satelit. 13.Brak danych. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU. Program Komages-Rejestr został stworzony z myślą o ułatwieniu analizowania przejechanych tras. Program ten umożliwia śledzenie na mapie trasy przejazdu i postojów. Możliwa jest także analiza danych w formie raportu tekstowego. Działanie programu. Użytkownik, aby analizować dane, powinien je pobrać z serwera danych. Dane z serwera są przesyłane w formie plików binarnych. Następnie z pliku binarnego należy dane wczytać do bazy danych. Operacja ta jest wykonywana automatycznie po pobraniu z serwera. Jeżeli użytkownik posiada pliki binarne może je również wczytać do bazy danych (patrz: wczytanie z pliku). Dane z bazy danych można oglądać na mapie lub w formie tekstowej po wykonaniu analizy. Analiza jest to przejrzenie, pogrupowanie i policzenie wszystkich danych w zależności od zadanych parametrów np. minimalnego czasu postoju (patrz: wczytanie z bazy danych). INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. Interfejs użytkownika są to wszystkie elementy graficzne w okienku służące do komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a programem. W programie Komages-

3 Rejestr interfejs podzielony jest na kilka części: menu, pasek przycisków szybkiego uruchamiania, pasek pozycji, statystyki oraz mapy. Poniżej opisane są wszystkie elementy interfejsu. Menu. Menu jest to pasek u góry okienka pozwalający wybrać dostępne opcje. Po najechaniu myszką na napis na pasku menu i kliknięciu powinno wysunąć się podmenu z dostępnymi opcjami. Poniżej zostaną opisane wszystkie dostępne opcje. Program. Zakładka program oferuje użytkownikowi tylko jedną opcję: zakończenie działania programu. Po wybraniu tej opcji należy dać chwilę czasu programowi na zakończenie wszystkich wątków. Nie należy przyspieszać zakończenia programu przy użyciu narzędzi systemowych. Dane. W zakładce dane są dostępne trzy pola: aktualizuj dane, wczytaj z pliku oraz wczytaj dane, pozwalające pobrać pliki binarne z danymi z serwera, wczytać pliki binarne do bazy danych oraz przeanalizować dane z bazy danych (patrz: aktualizacja czarnych skrzynek oraz analiza danych). Analiza. Zakładka analiza zawiera pola umożliwiające użytkownikowi graficzną prezentację wyników analizy danych. Pole odtwarzanie trasy daje narzędzia opisane w rozdz.: odtwarzacz trasy, które pozwalają na śledzenie poruszającego się punktu na mapie. Wybranie pola narysuj trasę spowoduje narysowanie na mapie całej przebytej drogi. Pole pokaż zdarzenia pozwala umiejscowić na mapie zdarzenia takie jak: postoje, tankowania, spadki paliwa, napady, alarmy. Pole pokaż odtworzoną trasę jest używane razem z odtwarzaczem trasy. Pozwala na narysowanie trasy od początku do miejsca aktualnie zaznaczonego na pasku pozycji. Pole idź do pozycji z dnia umożliwia ustawienie paska pozycji na dokładnej dacie i godzinie (o ile taka w ogóle istnieje w bazie danych). Pole wykres paliwa (dostępne tylko, gdy istnieje plik kalibracyjny patrz: wykres paliwa) uruchamia okienko z wykresem paliwa. Raport. W zakładce raport znajdują się pola uruchamiające funkcje do tekstowej prezentacji wyników analizy danych. Znajdują się tu również opcje drukowania na drukarce. Pole pokaż raport drogowy otwiera okienko z tekstową reprezentacją analizy, którą można wydrukować na drukarce opcją drukuj raport drogowy. Pole raport położeń geograficznych otwiera okno z wypisem położeń geograficznych wszystkich dostępnych próbek GPS. Raport ten można wydrukować funkcją dostępną z pola drukuj położenia geograficzne. Pole drukuj trasę pozwala wydrukować mapę z nałożoną na nią trasą przejazdu. Przy użyciu funkcji dostępnej z pola drukuj wykres można wydrukować wykres paliwa (opcja dostępna tylko, gdy istnieje plik kalibracyjny patrz: wykres paliwa). Mapa. Zakładka mapa zawiera pola pozwalające na nawigację po mapie. Pole przesuń ustawia mapę w trybie przesuwania. Pole 1:1 ładuje mapę w

4 najmniejszej możliwej skali. Pole powiększ ładuje mapę z mniejszą skalą. Pole pomniejsz ładuje mapę z większą skalą. Pole powiększ zaznaczony obszar ustawia mapę w trybie powiększania zaznaczonego obszaru. Pole odświerz powoduje załadowanie od nowa mapy z dotychczasowymi parametrami. Pole zapisz zapisuje mapę do pliku. Pole śledź punkt ustawia mapę w trybie śledzenia punktu. Szczegóły można znaleźć w rozdziale mapa. Ustawienia. Zakładka ustawienia oferuje użytkownikowi możliwość zmiany ustawień programu (pole parametry programu ), serwera map (pole serwer map ) oraz serwera danych(pole serwer danych ). Szczegóły znajdują się w rozdz.: ustawienia). Przyciski szybkiego uruchamiania. Na pasku przycisków szybkiego uruchamiania znajdują się odnośniki do niektórych funkcji omówionych w rozdziale: menu oraz paski przesuwu. Pierwszy pasek przesuwu reguluje skalę mapy. Drugi jest odpowiedzialny za szybkość odtwarzania trasy w odtwarzaczu tras. Opis przycisków: wczytaj dane (patrz: wczytanie z bazy danych), wczytaj z pliku (patrz: wczytanie z pliku), aktualizuj dane (patrz: aktualizacja czarnych skrzynek), raport drogowy (patrz: raport drogowy), wykres paliwa (patrz: wykres paliwa), rysuj trasę (patrz: rysowanie trasy), pokaż zdarzenia (patrz: zdarzenia na trasie), drukuj: po kliknięciu otwiera się menu kontekstowe, w którym można wybrać, który dokument się chce drukować (raport drogowy, położenia geograficzne, trasa, wykres); drukowanie poszczególnych dokumentów zostało opisane w odpowiednich rozdziałach, przesuń mapę (patrz: przesuń), minimalna skala (patrz: 1:1), powiększ mapę (patrz: powiększ), pomniejsz mapę (patrz: pomniejsz),

5 powiększ zaznaczony obszar (patrz: powiększ zaznaczony obszar), odświerz mapę (patrz: odświerz), idź do pozycji z dnia (patrz: pasek pozycji), tryb śledzenia punktu (patrz: śledź punkt), poprzednia jazda (patrz: poprzednia jazda), pojedynczy krok do tyłu (patrz: krok do tyłu), odtwarzaj do tyłu (patrz: odtwarzanie do tyłu), odtwarzaj do przodu (patrz: odtwarzaj do przodu), pojedynczy krok do przodu (patrz: krok do przodu), następna jazda (patrz: następna jazda), pauza (patrz: pauza), stop (patrz: stop), rysuj dotychczasową trasę (patrz: pasek pozycji). Paski przesuwu: skalowanie mapy (patrz: wybór skali mapy), prędkość odtwarzania (patrz: prędkość odtwarzania). Statystyki. Z lewej strony głównego okna znajduje panel statystyki. Po przeprowadzeniu analizy (patrz: wczytanie z bazy danych), odpowiednie pola panela wypełniają się danymi. W górnej części panela znajdują się dane analizowanego obiektu oraz okres, którego dotyczą statystyki. Poniżej zostaną opisane wszystkie dane przedstawione w panelu statystyki. Maksymalna prędkość podaje maksymalną zanotowaną prędkość. Odnotowana prędkość maksymalna może się nie pokrywać z rzeczyista prędkością maksymalną. Wynika to z faktu, że próbki prędkości są pobierane co pół minuty i mogą nie trafić w moment z faktyczną prędkością maksymalną. Średnia prędkość podaje średnią prędkość wyliczoną jako średnia

6 arytmetyczna z prędkości cząstkowych. Do prędkości średniej wliczane są okresy zaliczane jako jazda. Oznacza to, że krótkie zatrzymania (z prędkością równą 0) są również wliczane do prędkości średniej. Ilość kilometrów podaje przejechany dystans. Odległość jest sumą odległości pomiędzy próbkami. Nigdy wartość ta nie będzie identyczna z rzeczywiście pokonaną trasą. Ponadto dane niewiarygodne (brak satelit) nie są brane pod uwagę. Ilość postojów podaje ilość okresów uznanych za postój (gdy prędkość jest mniejsza od ustalonego progu). Jeżeli w trakcie postoju obiekt znajdzie się w stanie nieustalonym (brak satelit), program potraktuje ten postój jako dwa osobne postoje. Czas postoju podaje sumę czasów poszczególnych postojów. Czas jazdy podaje sumę czasów poszczególnych jazd. Przekroczenie prędkości podaje procent próbek, w których prędkość była wyższa od ustalonego progu. Pominięte dane podaje procent danych niewiarygodnych (brak satelit). Ilość tankowań podaje ilość zdarzeń uznanych za tankowanie (gdy stan paliwa w zbiorniku powiększy się o ilość litrów przekraczającą ustalony próg). Ilość spadków paliwa podaje ilość zdarzeń uznanych za spadek paliwa (gdy stan paliwa w zbiorniku zmniejszy się o ilość litrów przekraczającą ustalony próg). Mapa. Mapa jest największym elementem interfejsu użytkownika na oknie głównym. Jej zadaniem jest graficzna prezentacja położeń geograficznych obiektu w czasie. Mapa jest pobierana z serwera map (ustawienia) i dlatego operacja ta może trwać dłuższą chwilę. Poniżej zostaną opisane wszystkie operacje możliwe do wykonania na mapie. Przesuwanie mapy. Mapa jest w trybie przesuwania, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb przesuwania należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję przesuń, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Przesuwanie mapy odbywa się poprzez wciśnięcie na mapie przycisku myszy i przesunięcie kursora myszy w dowolnym kierunku z wciśniętym przyciskiem myszy. Zatwierdzenie przesunięcia odbywa się przez puszczenie przycisku myszy. 1:1. Opcja 1:1 umożliwia szybie załadowanie mapy w najmniejszej możliwej skali wyśrodkowanej na Cenrtalnej Europie. Wybór tej opcji jest możliwy przy użyciu odpowiedniego przycisku szybiego uruchamiania oraz opcji 1:1 z menu głównego w zakładce mapa. Powiększ. Opcja ta pozwala na zmniejszenie skali mapy. Nowa mapa jest ładowana ze skalą o połowę mniejszą. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Powiększenie jest dostępne z menu głównego w zakładce mapa oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. Pomniejsz. Dzięki tej opcji można zwiększyć skalę mapy. Nowa mapa jest ładowana ze skalą dwa razy większą. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Pomniejszenie jest dostępne z menu głównego w zakładce mapa oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania.

7 Powiększ zaznaczony obszar. Mapa jest w trybie powiększania zaznaczonego obszaru, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb powiększania zaznaczonego obszaru należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję powiększ zaznaczony obszar, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Opcja ta zmniejsza skalę tak, aby cały zaznaczony obszar znalazł się na mapie, a skala była jak najmniejsza. Zaznaczanie odbywa się przez przesuwanie myszki po mapie z wciśniętym lewym przyciskiem. Puszczenie przycisku zatwierdza operację. Odświerz. Funkcja ta pozwala pobrać mapę o identycznych parametrach, co dotychczasowa. Nowa mapa pozbawiona jest wszelkich dodatkowych rysunków i kresek. Śledź punkt. Mapa jest w trybie śledzenia, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb śledzenia należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję śledź punkt, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Wyłączenie trybu wygląda tak samo, jak jego włączenie. Gdy mapa jest w trybie śldzenia, obiekt nie może znaleźć się poza mapą. Jeżeli użytkownik przesunie mapę tak, aby obiekt znalazł się poza mapą, mapa automatycznie zostanie przesunięta do pozycji, w której obiekt znajdzie się pośrodku. Taki sam efekt jest w sytuacji, gdy punkt sam wyjedzie poza mapę. Wybór skali mapy. Do dyspozycji użytkownika oddany jest również, położony na pasku przycisków szybkiego uruchamiania, pasek przesuwu. Umożliwia on ustawienie odpowiadającej użytkownikowi skali mapy. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Skala jest zależna od wartości niebieskiej liczby znajdującej się po prawej stronie paska przesuwu. Im większa liczba, tym mniejsza skala. Pasek pozycji. Pasek pozycji zajmuje całą szerokość okna. Znajduje się powyżej mapy i pod panelem z aktualnymi danymi obiektu. Pasek ten jest aktywny dopiero po analizie danych. Niebieskim kolorem zaznaczona jest ilość już odtworzonych danych, a tym samym aktualna pozycja odtwarzania. Można przesunąć tą pozycję w dowolnym kierunku trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Zmiana pozycji na pasku pozycji zmienia automatycznie pozycje odtarzania w odtwarzaczu trasy. Z paskiem pozycji dostępne są dwie dodatkowe funkcje: skok do pozycji z dnia oraz rysuj odtworzoną trasę. Obie dostępne zarówno z menu głównego w zakładce analiza, jak i paska przycisków szybkiego uruchamiania. Wybór opcji skok do pozycji z dnia otworzy okienko, w którym należy podać dokładną datę. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pasek pozycji zostanie przesunięty na podaną datę. Opcja rysuj odtworzoną trasę narysuje na mapie trasę od początku do pozycji z paska pozycji.

8 AKTUALIZACJA CZARNYCH SKRZYNEK. Czarne skrzynki to dane o obiekcie zawierające informacje o dotychczasowym przebiegu zdarzeń. Wszystkie te dane są archiwizowane na serwerze danych (patrz: ustawienia). Każdy klient może w dowolnym momencie pobrać czarną skrzynkę z serwera. Dane są przesyłane przy pomocy protokołu TCP. Serwer przesyła dane zawierające okres od ostatniego wpisu na komputerze użytkownika do ostatniego wpisu posiadanego przez serwer. Jeżeli Użytkownik nie posiada czarnej skrzynki danego obiektu, przesyłane są dane z całego okresu posiadanego przez serwer. Opcję aktualizacji czarnych skrzynek uruchamia się z menu głównego w zakładce dane, albo klikając odpowiedni przycisk na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Po wybraniu opcji otwiera się okno aktualizacja danych. Po lewej stronie okna znajduje się lista dostępnych obiektów. Po prawej stronie okna są dane na temat okresu posiadanych danych oraz data ostatniej aktualizacji. Po zatwierdzeniu operacji (przycisk aktualizuj ) program nawiązuje połączenie z serwerem danych. Następnie otwiera się okienko dialogowe zawierające ilość przewidzianych do pobrania danych oraz żądanie potwierdzenia chęci pobrania takiej ilości danych. Po pobraniu danych są one automatycznie zapisywane do bazy danych (patrz: wczytanie z pliku). Zakończenie operacji aktualizacji danych jest potwierdzane komunikatem aktualizacja zakończona. Po tym komunikacie można analizować czarną skrzynkę danego obiektu (patrz: wczytanie z bazy danych). ANALIZA DANYCH. Analiza danych składa się z dwóch części: wczytania danych z pliku binarnego do bazy danych oraz z analizy danych znajdujących się w bazie danych. Wczytanie z pliku. Wczytanie z pliku polega na pobraniu danych z binarnego pliku i zapisaniu ich do bazy danych. Operacja ta może zostać uruchomiona na dwa sposoby. Po pierwsze, może zostać wywołana automatycznie po pobraniu danych z serwera. W takim przypadku, po zapisaniu do bazy danych, program nic nie robi i czeka na działanie użytkownika. Po drugie, opcja wczytania z pliku może zostać uruchomiona przez użytkownika za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku z paska przycisków szybkiego uruchamiania lub wybrania opcji wczytaj z pliku z menu głównego w zakładce dane. Takie uruchomienie opcji powoduje wczytanie danych z pliku binarnego do tymczasowej bazy danych, która każdorazowo jest odświerzana. Dalszy opis dotyczy drugiego sposobu wywołania funkcji wczytania z pliku. Po wybraniu pliku otwiera się okno z zapytaniem o plik kalibracyjny. Jeżeli użytkownik posiada plik kalibracyjny, powinien wybrać przycisk OK i go wskazać. W przeciwnym przypadku należy kliknąć przycisk anuluj. Po anulowaniu wybierania pliku kalibracyjnego otworzy się okienko, w którym użytkownik może zrezygnować z wczytania z pliku, albo kontynuować bez analizy paliwa.

9 W przypadku kontynuacji analizy otworzy się okienko parametry. Zawiera ono opcje opisane w rozdz.: wczytanie z bazy danych. Potwierdzenie przyciskiem OK powoduje przeprowadzenie analizy do końca. Od tej pory dla danego obiektu są dostępne opcje, które uaktywniają się dopiero po przeprowadzeniu analizy (np.: rysuj trasę ). Wczytanie z bazy danych. Opcja wczytanie z bazy danych powoduje uruchomienie funkcji analizującej informacje zawarte w bazie danych. Opcja ta jest dostępna w menu głównym w zakładce dane oraz na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno wczytanie danych. Zawiera ono listę dostępnych obiektów po lewej stronie oraz opcje po prawej. Zatwierdzenie operacji polega na kliknięciu przycisku OK, zaś przycisk anuluj powoduje rezygnację z uruchomienia analizy. Opis opcji: 1. Okres. W tej opcji należy zaznaczyć dokładną datę początku i końca okresu, dla którego użytkownik chce przeprowadzić analizę. 2. Maksymalna prędkość. Opcja ta zawiera wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Program w trakcie analizy wynajdzie wszystkie momenty, w których obiekt poruszał się z prędkością wyższą od ustalonej wartości. 3. Minimalny czas postoju. Wartość z tego pola definiuje postój. Postojem będzie taki brak poruszania sie, który trwa dłużej niż ustalona wartość. Opcja ta została wprowadzona dla odróżnienia rzeczywistych postojów od zatrzymywania się obiektu np. na skrzyżowaniu. 4. Próg tankowania. Opcja aktywna tylko jeżeli istnieje plik kalibracyjny. Jeżeli program znajdzie skok paliwa większy od ustalonej tu wartości, wykaże go jako tankowanie. Wartość ta powinna być dopasowana do rozmiarów baku (np. inna będzie dla TIRa, a inna dla samochodu osobowego). 5. Próg ubytków. Opcja aktywna tylko jeżeli istnieje plik kalibracyjny. Jeżeli program znajdzie skok paliwa większy od ustalonej tu wartości, wykaże go jako ubytek. Wartość ta powinna być dopasowana do rozmiarów baku (np. inna będzie dla TIRa, a inna dla samochodu osobowego). 6. Minimalny czas braku sat. Braki satelit o czasie krótszym od ustalonej wartości nie będą brane pod uwagę. 7. Uwzględnij położenie geograficzne. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, wydarzenia mające miejsce w określonym położeniu (np. postój) będą w opisie miały dodany adres pocztowy. Nie zaleca się zaznaczania tej opcji, gdy nie jest to konieczne, ponieważ pobranie adresów znacznie wydłuża operację analizy. WYKRES PALIWA. Opcja ta jest dostępna dopiero po wykonaniu analizy dla konkretnego obiektu. Warunkiem uruchomienia tej opcji jest istnienie pliku kalibracyjnego dla danego obiektu. Uruchomić ją można poprzez zakładkę analiza z menu głównego oraz z

10 paska przycisków szybkiego uruchamiania. Po uruchomieniu opcji wykresu paliwa otwiera się okno wykres paliwa. Większą część okna zajmuje wykres. Wykres można przesuwać przytrzymując wciśnięty prawy przycisk myszy. Powiększenie zaznaczonego obszaru polega na przesunięciu myszy z wciśniętym lewym przyciskiem z lewego górnego rogu w kierunku prawego dolnego rogu pożądanego obszaru. Zaznaczenie obszaru w przeciwnym kierunku spowoduje powrót do głównej skali. Poniżej wykresu znajduje się pasek przesuwu. Kliknięcie w pasek presuwu powoduje jego przejście w tryb przesuwania. Wyjście z tego trybu następuje po ponownym kliknięciu itd. Jeżeli pasek jest w trybie przesuwu, ruch myszka po pasku (bez wciśniętego klawisza) powoduje przesuwanie się na wykresie pionowego celownika. W zależności od położenia celownika zmieniają się wartości pól położonych poniżej paska. Są to: na którym kilometrze odczyt miał miejsce, dokładna data, dokładna ilość paliwa. Wartości te są trudne do odczytania z wykresu. Wykres podaje tylko dane przybliżone, dlatego istnieją pola z dokładnymi danymi. W lewym dolnym rogu okna znajduje się pasek przesuwu do regulacji wygładzenia wykresu. Wygładzenie stosuje się w celu poprawienia czytelności wykresu. Po wygładzeniu kolorem czerwonym zaznaczone są wartości uśrednione. Kolor szary oznacza wartości oryginalne. Dane wyświetlane w związku z ruchem pionowego celownika nadal pokazują wartości oryginalne pomimo wygładzenia. Drukowanie jest opcją dostępną z menu głównego oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. Na drukarce zostanie wydrukowany tylko wykres bez dodatkowych opcji. Aby wydrukować wykres nie trzeba otwierać okna wykresu. Jednak nie widać wtedy, jakie opcje są wybrane dla wykresu. Wyjście z wykresu polega na kliknięciu przycisku zamknij. ODTWARZACZ TRASY. Odtwarzaczem trasy umownie został nazwany zestaw funkcji służących do animacji punktu na mapie w celu prezentacji przemieszczania się obiektu. Do sterowania animacją służą, opisane poniżej, przyciski dostępne z paska przycisków szybkiego dostępu oraz z menu głównego. Poprzednia jazda. Jeżeli obiekt znajduje się w stanie postoju, funkcja ta przesuwa odtwarzanie do początku poprzedniej jazdy. Jeżeli obiekt jest w stanie jazdy, odtwarzanie przesunie się do początku tej jazdy. Przejście do poprzedniej pozycji umożliwia przesunięcie punktu o jeden krok do tyłu. Odtwarzanie do tyłu. Funkcja ta umożliwia podgląd przejazdu wstecz tzn. od danego momentu do początku. Odtwarzanie do przodu. Funkcja przedstawia kolejne położenia obiektu. Kolejność jest taka sama, jak w bazie danych. Przejście do następnej pozycji umożliwia przesunięcie punktu o jeden krok do

11 przodu. Następna jazda powoduje przejście do początku następnej jazdy. Pauza wstrzymanie animacji. Stop zakończenie animacji. Prędkość odtwarzania. Opcja ta jest ustawiana tylko za pomocą suwaka umieszczonego na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Ustawienie suwaka na pozycji z lewej strony spowoduje spowolnienie odtwarzania. Gdy suwak jest przestawiony na prawą stronę, odtwarzanie jest dużo szybsze. RAPORT DROGOWY. Raport drogowy jest to tekstowy zapis wydarzeń z analizowanego okresu czarnej skrzynki. Aby można było wyświetlić (wydrukować) raport, należy najpierw dokonać analizy czarnej skrzynki - wczytanie z bazy danych. Funkcję raport drogowy uruchamia się poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce raport z menu głównego, albo za pomocą przycisku z paska paska przycisków szybkiego wyboru. Po wybraniu raportu drogowego otwiera się okno raport drogowy. Lewa strona zawiera powtórzenie danych ze statystyk (u góry) oraz listę zdarzeń (na dole). Po prawej stronie są dostępne opcje omówione poniżej. Wydruk. Pole to zawiera dwie opcje: przebieg jazdy i zdarzenia. W zależności od tego, która z opcji jest zaznaczona, odpowiednie zdarzenia znajdą się na wydruku. Jeżeli użytkownik zaznaczy przebieg jazdy, na liście zdarzeń znajdą się wydarzenia o charakterze ciągłym (jazda, postój, brak satelit, brak danych). To które konkretnie spośród tych wydarzeń mają się znaleźć na liście, zależy od zaznaczonych pól. Wybranie opcji zdarzenia spowoduje, że na liście zdarzeń zostaną umieszczone wydarzenia o charakterze impulsowym (alarmy, napady, spadki paliwa, tankowania, przekroczenia prędkości). Wybór zdarzeń tego typu dokonuje się przez zaznaczenie odpowiednich pól w grupie zdarzenia. Raport drogowy można wydrukować na drukarce. Funkcję drukowania można uruchomić poprzez kliknięcie przycisku drukuj w prawym dolnym rogu okna, poprzez wybór odpowiedniej opcji w zakładce raport z menu głównego oraz przycisk z paska przycisków szybkiego wyboru. Bez względu na to, która metoda zostanie użyta, wydruk będzie taki sam. Będzie on zawierał te zdarzenia, które zostały zaznaczone w opcjach. RYSOWANIE TRASY. Opcja rysowania trasy dostępna jest z menu głównego w zakładce analiza oraz z paska przycisków szybkiego wyboru. Wybranie jej powoduje wyrysowanie na mapie trasy przejazdu obiektu z całego analizowanego okresu. Jeżeli część lub całość trasy znajduje się poza obszarem mapy, to część ta nie zostanie narysowana. Drukowanie trasy polega na wybraniu odpowiednich opcji z zakładki raport z

12 menu głównego, albo przycisku szybkiego uruchamiania. Wydrukowana zostanie aktualnie widoczna mapa z naniesioną na nią trasą, nawet jeżeli na ekranie trasy nie widać. ZDARZENIA NA TRASIE. Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyrysowanie na mapie, w postaci punktów, wszystkich miejsc, w których miało miejsce dane zdarzenie. Dostępne są następujące zdarzenia do wyrysowania na mapie: postoje, tankowania, spadki paliwa, napady, alarmy. Kolory punktów dla poszczególnych zdarzeń zależą od ustawień parametrów programu. Funkcja zdarzenia na trasie jest dostępna z menu głównego w zakładce analiza oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. USTAWIENIA. Ustawienia dotyczą: parametrów programu, serwera map oraz serwera danych. Wszystkie te funkcje są dostępne z menu głównego w zakładce ustawienia. Funkcja parametry programu otwiera okno do zmiany parametrów programu. W grupie mapa jest jedno pole: antialiasing. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że wszystkie mapy będą miały łagodne przejścia między kolorami. Opcja ta może ułatwić czytanie mapy i zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Grupa kolory na mapie pozwala ustawić własny zestaw kolorów dla punktów reprezentujących obiekt oraz zdarzenia. W grupie rozmiar punktu znajdują się pola zawierające szerokość trasy oraz rozmiar punktów. Pozwalają one regulować rozmiar znaków stawianych przez program na mapie w celu poprawienia czytelności mapy. Grupa zmiana koloru punktu gdy pozwala ustalić kiedy kolor punktu reprezentującego obiekt na mapie ma się zmienić z nieaktywny na aktywny. Zaznaczenie pola analiza tylko dla jednego dnia powoduje, że po włączeniu funkcji wczytanie z bazy danych, okres automatycznie ustawia się na ostatni dzień. Okres ten można zmienić, jednak niektórzy klienci potrzebują analizę tylko ostatniego dnia i ta opcja przyspiesza ich pracę. Funkcja serwer danych otwiera okno, które pozwala zmienić ustawienia dla serwera danych. Wszystkie potrzebne dane klient otrzymuje zawsze od dostawcy oprogramowania i nie powinien ich samowolnie zmieniać. Funkcja serwer map otwiera okno do zmiany ustawień serwera map. Serwer map jest to program, który dostarcza programowi Komages-Rejestr mapy. Serwer ten

13 może być zainstalowany na tym samym komputerze, co Komages-Rejestr, albo może być dostępny w sieci. W pole adres należy wpisać adres serwera map. Zależy on od indywidualnych ustawień w sieci klienta. W pole port należy wpisać numer portu, na którym działa serwer map. Zależy on od producenta serwera map i wynosi Nie należy go zmieniać bez konsultacji z producentem oprogramowania. Jeżeli dostęp do serwera map jest chroniony serwerem proxy, należy wpisać również jego dane. RAPORT POŁOŻEŃ GEOGRAFICZNYCH. Raport położeń geograficznych jest to spis adresów pocztowych dla każdej próbki danych. Próbki są zazwyczaj pobierane co pół minty, dlatego nie należy pobierać bardzo długiego okresu, gdyż ogromna ilość danych, jaka będzie pobierana spowoduje spowolnienie działania komputera (do czasu zakończenia operacji). Po uruchomieniu funkcji otwiera się okienko wyboru okresu, a po zatwierdzeniu przyciskiem OK i załadowaniu danych okno z właściwymi danymi. Okno to posiada przycisk drukuj, który uruchamia opcję drukowania. Drukowanie można również uruchomić za pomocą odpowiedniej opcji z zakładki raport w menu głównym oraz paska przycisków szybiego uruchamiania. BRAK SATELIT. Brak satelit jest to skrótowa nazwa nadana sytuacji, w której obiekt nie jest w stanie określić, na podstawie satelit, dokładnego swojego położenia. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy obiekt znajdzie się na obszarze, nad którym w danej chwili jest niewystarczajaca ilość satelit, albo wjedzie pod metalową wiatę. W czasie braku satelit nie można określić położenia, prędkości ani przejechanych kilometrów. W trakcie analizy okresy z brakiem satelit są zapisywane jako pominięte dane. W okresie braku satelit są odbierane alarmy, napady oraz informacje o stanie paliwa w baku. W raporcie drogowym, dla orientacji, jest podawana odległość w lini prostej pomiędzy punktem w którym stwierdzono początek braku satelit, a ostatnim punktem, gdzie nie ma satelit. BRAK DANYCH. Braki danych są to okresy, w których serwer danych nie otrzymywał od obiektu żadnych informacji. Może to być spowodowane np.: brakiem internetu, uszkodzeniem serwera, uszkodzeniem urządzenia, itd. W raporcie drogowym, dla orientacji, jest podawana odległość w lini prostej pomiędzy punktem w którym stwierdzono początek braku danych, a ostatnim punktem, gdzie nie ma danych.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU

RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU RF-graph 1.2 POMOC PROGRAMU Spis treśći 1. Komunikacja...3 1.1. Połączenie...3 1.2. Rozłączenie...3 1.3. Problemy z połączeniem...3 1.4. Ustawienia transmisji...4 2. Wykresy...4 2.1. Rysowanie siatek...4

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email...

1.12.2 Strefa czasowa, język...44 1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości...45 1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email... Spis treści Praca z systemem SMOK WWW 1.1 Logowanie do systemu...4 1.2 Praca z mapą...4 1.2.1 Poruszanie się po mapie...4 1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie...5 1.2.3 Drukowanie widoku mapy...8 1.3 Praca

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao

Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao. Odtwarzanie nagrao Poradnik odtwarzania i zgrywania nagrao Odtwarzanie nagrao 1. Jeśli mamy już zainstalowany program EVE-TECH CMS, możemy przystąpid do odtworzenia materiału z systemu monitoring. Aby odtworzyd bądź zgrad

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji

Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji Program V-SIM tworzenie plików video z przebiegu symulacji 1. Wprowadzenie Coraz częściej zdarza się, że zleceniodawca opinii prosi o dołączenie do opracowania pliku/ów Video z zarejestrowanym przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Opis programu Konwersja MPF Spis treści

Opis programu Konwersja MPF Spis treści Opis programu Konwersja MPF Spis treści Ogólne informacje o programie...2 Co to jest KonwersjaMPF...2 Okno programu...2 Podstawowe operacje...3 Wczytywanie danych...3 Przegląd wyników...3 Dodawanie widm

Bardziej szczegółowo

Funkcje paska narzędziowego mapy. - Funkcja Powiększ do pełnej mapy Funkcja pozwala na wyświetlenie pełnej mapy Katowic na ekranie:

Funkcje paska narzędziowego mapy. - Funkcja Powiększ do pełnej mapy Funkcja pozwala na wyświetlenie pełnej mapy Katowic na ekranie: Funkcje paska narzędziowego mapy Pasek narzędziowy ma postać: - Funkcja Powiększ do pełnej mapy Funkcja pozwala na wyświetlenie pełnej mapy Katowic na ekranie: - Funkcja Powiększ zaznaczony obszar Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.1 Logowanie do systemu Praca z mapą Poruszanie się po mapie Powiększanie, pomniejszanie Drukowanie widoku

Spis treści 1.1 Logowanie do systemu Praca z mapą Poruszanie się po mapie Powiększanie, pomniejszanie Drukowanie widoku 1 2 Spis treści 1.1 Logowanie do systemu 4 1.2 Praca z mapą 4 1.2.1 Poruszanie się po mapie 4 1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie 5 1.2.3 Drukowanie widoku mapy 7 1.3 Praca z oknami 8 1.3.1 Dokowanie i oddokowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Ekran tytułowy (menu główne)

Ekran tytułowy (menu główne) Wstęp Ten multimedialny program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Oferując ciekawe zadania tekstowe, służy przede wszystkim doskonaleniu umiejętności matematycznych. Program

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo