INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU KOMAGES REJESTR

2 SPIS TREŚCI 1. Możliwości programu. 2. Interfejs użytkownika: a) menu, b) przyciski szybkiego uruchamiania, c) statystyki, d) mapa, e) pasek pozycji. 3. Aktualizacja czarnych skrzynek. 4. Analiza danych: a) wczytanie z pliku, b) wczytanie z bazy danych. 5. Wykres paliwa. 6. Odtwarzacz trasy. 7. Raport drogowy. 8. Rysowanie trasy. 9. Zdarzenia na trasie. 10.Ustawienia. 11.Raport położeń geograficznych. 12.Brak satelit. 13.Brak danych. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU. Program Komages-Rejestr został stworzony z myślą o ułatwieniu analizowania przejechanych tras. Program ten umożliwia śledzenie na mapie trasy przejazdu i postojów. Możliwa jest także analiza danych w formie raportu tekstowego. Działanie programu. Użytkownik, aby analizować dane, powinien je pobrać z serwera danych. Dane z serwera są przesyłane w formie plików binarnych. Następnie z pliku binarnego należy dane wczytać do bazy danych. Operacja ta jest wykonywana automatycznie po pobraniu z serwera. Jeżeli użytkownik posiada pliki binarne może je również wczytać do bazy danych (patrz: wczytanie z pliku). Dane z bazy danych można oglądać na mapie lub w formie tekstowej po wykonaniu analizy. Analiza jest to przejrzenie, pogrupowanie i policzenie wszystkich danych w zależności od zadanych parametrów np. minimalnego czasu postoju (patrz: wczytanie z bazy danych). INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. Interfejs użytkownika są to wszystkie elementy graficzne w okienku służące do komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a programem. W programie Komages-

3 Rejestr interfejs podzielony jest na kilka części: menu, pasek przycisków szybkiego uruchamiania, pasek pozycji, statystyki oraz mapy. Poniżej opisane są wszystkie elementy interfejsu. Menu. Menu jest to pasek u góry okienka pozwalający wybrać dostępne opcje. Po najechaniu myszką na napis na pasku menu i kliknięciu powinno wysunąć się podmenu z dostępnymi opcjami. Poniżej zostaną opisane wszystkie dostępne opcje. Program. Zakładka program oferuje użytkownikowi tylko jedną opcję: zakończenie działania programu. Po wybraniu tej opcji należy dać chwilę czasu programowi na zakończenie wszystkich wątków. Nie należy przyspieszać zakończenia programu przy użyciu narzędzi systemowych. Dane. W zakładce dane są dostępne trzy pola: aktualizuj dane, wczytaj z pliku oraz wczytaj dane, pozwalające pobrać pliki binarne z danymi z serwera, wczytać pliki binarne do bazy danych oraz przeanalizować dane z bazy danych (patrz: aktualizacja czarnych skrzynek oraz analiza danych). Analiza. Zakładka analiza zawiera pola umożliwiające użytkownikowi graficzną prezentację wyników analizy danych. Pole odtwarzanie trasy daje narzędzia opisane w rozdz.: odtwarzacz trasy, które pozwalają na śledzenie poruszającego się punktu na mapie. Wybranie pola narysuj trasę spowoduje narysowanie na mapie całej przebytej drogi. Pole pokaż zdarzenia pozwala umiejscowić na mapie zdarzenia takie jak: postoje, tankowania, spadki paliwa, napady, alarmy. Pole pokaż odtworzoną trasę jest używane razem z odtwarzaczem trasy. Pozwala na narysowanie trasy od początku do miejsca aktualnie zaznaczonego na pasku pozycji. Pole idź do pozycji z dnia umożliwia ustawienie paska pozycji na dokładnej dacie i godzinie (o ile taka w ogóle istnieje w bazie danych). Pole wykres paliwa (dostępne tylko, gdy istnieje plik kalibracyjny patrz: wykres paliwa) uruchamia okienko z wykresem paliwa. Raport. W zakładce raport znajdują się pola uruchamiające funkcje do tekstowej prezentacji wyników analizy danych. Znajdują się tu również opcje drukowania na drukarce. Pole pokaż raport drogowy otwiera okienko z tekstową reprezentacją analizy, którą można wydrukować na drukarce opcją drukuj raport drogowy. Pole raport położeń geograficznych otwiera okno z wypisem położeń geograficznych wszystkich dostępnych próbek GPS. Raport ten można wydrukować funkcją dostępną z pola drukuj położenia geograficzne. Pole drukuj trasę pozwala wydrukować mapę z nałożoną na nią trasą przejazdu. Przy użyciu funkcji dostępnej z pola drukuj wykres można wydrukować wykres paliwa (opcja dostępna tylko, gdy istnieje plik kalibracyjny patrz: wykres paliwa). Mapa. Zakładka mapa zawiera pola pozwalające na nawigację po mapie. Pole przesuń ustawia mapę w trybie przesuwania. Pole 1:1 ładuje mapę w

4 najmniejszej możliwej skali. Pole powiększ ładuje mapę z mniejszą skalą. Pole pomniejsz ładuje mapę z większą skalą. Pole powiększ zaznaczony obszar ustawia mapę w trybie powiększania zaznaczonego obszaru. Pole odświerz powoduje załadowanie od nowa mapy z dotychczasowymi parametrami. Pole zapisz zapisuje mapę do pliku. Pole śledź punkt ustawia mapę w trybie śledzenia punktu. Szczegóły można znaleźć w rozdziale mapa. Ustawienia. Zakładka ustawienia oferuje użytkownikowi możliwość zmiany ustawień programu (pole parametry programu ), serwera map (pole serwer map ) oraz serwera danych(pole serwer danych ). Szczegóły znajdują się w rozdz.: ustawienia). Przyciski szybkiego uruchamiania. Na pasku przycisków szybkiego uruchamiania znajdują się odnośniki do niektórych funkcji omówionych w rozdziale: menu oraz paski przesuwu. Pierwszy pasek przesuwu reguluje skalę mapy. Drugi jest odpowiedzialny za szybkość odtwarzania trasy w odtwarzaczu tras. Opis przycisków: wczytaj dane (patrz: wczytanie z bazy danych), wczytaj z pliku (patrz: wczytanie z pliku), aktualizuj dane (patrz: aktualizacja czarnych skrzynek), raport drogowy (patrz: raport drogowy), wykres paliwa (patrz: wykres paliwa), rysuj trasę (patrz: rysowanie trasy), pokaż zdarzenia (patrz: zdarzenia na trasie), drukuj: po kliknięciu otwiera się menu kontekstowe, w którym można wybrać, który dokument się chce drukować (raport drogowy, położenia geograficzne, trasa, wykres); drukowanie poszczególnych dokumentów zostało opisane w odpowiednich rozdziałach, przesuń mapę (patrz: przesuń), minimalna skala (patrz: 1:1), powiększ mapę (patrz: powiększ), pomniejsz mapę (patrz: pomniejsz),

5 powiększ zaznaczony obszar (patrz: powiększ zaznaczony obszar), odświerz mapę (patrz: odświerz), idź do pozycji z dnia (patrz: pasek pozycji), tryb śledzenia punktu (patrz: śledź punkt), poprzednia jazda (patrz: poprzednia jazda), pojedynczy krok do tyłu (patrz: krok do tyłu), odtwarzaj do tyłu (patrz: odtwarzanie do tyłu), odtwarzaj do przodu (patrz: odtwarzaj do przodu), pojedynczy krok do przodu (patrz: krok do przodu), następna jazda (patrz: następna jazda), pauza (patrz: pauza), stop (patrz: stop), rysuj dotychczasową trasę (patrz: pasek pozycji). Paski przesuwu: skalowanie mapy (patrz: wybór skali mapy), prędkość odtwarzania (patrz: prędkość odtwarzania). Statystyki. Z lewej strony głównego okna znajduje panel statystyki. Po przeprowadzeniu analizy (patrz: wczytanie z bazy danych), odpowiednie pola panela wypełniają się danymi. W górnej części panela znajdują się dane analizowanego obiektu oraz okres, którego dotyczą statystyki. Poniżej zostaną opisane wszystkie dane przedstawione w panelu statystyki. Maksymalna prędkość podaje maksymalną zanotowaną prędkość. Odnotowana prędkość maksymalna może się nie pokrywać z rzeczyista prędkością maksymalną. Wynika to z faktu, że próbki prędkości są pobierane co pół minuty i mogą nie trafić w moment z faktyczną prędkością maksymalną. Średnia prędkość podaje średnią prędkość wyliczoną jako średnia

6 arytmetyczna z prędkości cząstkowych. Do prędkości średniej wliczane są okresy zaliczane jako jazda. Oznacza to, że krótkie zatrzymania (z prędkością równą 0) są również wliczane do prędkości średniej. Ilość kilometrów podaje przejechany dystans. Odległość jest sumą odległości pomiędzy próbkami. Nigdy wartość ta nie będzie identyczna z rzeczywiście pokonaną trasą. Ponadto dane niewiarygodne (brak satelit) nie są brane pod uwagę. Ilość postojów podaje ilość okresów uznanych za postój (gdy prędkość jest mniejsza od ustalonego progu). Jeżeli w trakcie postoju obiekt znajdzie się w stanie nieustalonym (brak satelit), program potraktuje ten postój jako dwa osobne postoje. Czas postoju podaje sumę czasów poszczególnych postojów. Czas jazdy podaje sumę czasów poszczególnych jazd. Przekroczenie prędkości podaje procent próbek, w których prędkość była wyższa od ustalonego progu. Pominięte dane podaje procent danych niewiarygodnych (brak satelit). Ilość tankowań podaje ilość zdarzeń uznanych za tankowanie (gdy stan paliwa w zbiorniku powiększy się o ilość litrów przekraczającą ustalony próg). Ilość spadków paliwa podaje ilość zdarzeń uznanych za spadek paliwa (gdy stan paliwa w zbiorniku zmniejszy się o ilość litrów przekraczającą ustalony próg). Mapa. Mapa jest największym elementem interfejsu użytkownika na oknie głównym. Jej zadaniem jest graficzna prezentacja położeń geograficznych obiektu w czasie. Mapa jest pobierana z serwera map (ustawienia) i dlatego operacja ta może trwać dłuższą chwilę. Poniżej zostaną opisane wszystkie operacje możliwe do wykonania na mapie. Przesuwanie mapy. Mapa jest w trybie przesuwania, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb przesuwania należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję przesuń, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Przesuwanie mapy odbywa się poprzez wciśnięcie na mapie przycisku myszy i przesunięcie kursora myszy w dowolnym kierunku z wciśniętym przyciskiem myszy. Zatwierdzenie przesunięcia odbywa się przez puszczenie przycisku myszy. 1:1. Opcja 1:1 umożliwia szybie załadowanie mapy w najmniejszej możliwej skali wyśrodkowanej na Cenrtalnej Europie. Wybór tej opcji jest możliwy przy użyciu odpowiedniego przycisku szybiego uruchamiania oraz opcji 1:1 z menu głównego w zakładce mapa. Powiększ. Opcja ta pozwala na zmniejszenie skali mapy. Nowa mapa jest ładowana ze skalą o połowę mniejszą. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Powiększenie jest dostępne z menu głównego w zakładce mapa oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. Pomniejsz. Dzięki tej opcji można zwiększyć skalę mapy. Nowa mapa jest ładowana ze skalą dwa razy większą. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Pomniejszenie jest dostępne z menu głównego w zakładce mapa oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania.

7 Powiększ zaznaczony obszar. Mapa jest w trybie powiększania zaznaczonego obszaru, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb powiększania zaznaczonego obszaru należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję powiększ zaznaczony obszar, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Opcja ta zmniejsza skalę tak, aby cały zaznaczony obszar znalazł się na mapie, a skala była jak najmniejsza. Zaznaczanie odbywa się przez przesuwanie myszki po mapie z wciśniętym lewym przyciskiem. Puszczenie przycisku zatwierdza operację. Odświerz. Funkcja ta pozwala pobrać mapę o identycznych parametrach, co dotychczasowa. Nowa mapa pozbawiona jest wszelkich dodatkowych rysunków i kresek. Śledź punkt. Mapa jest w trybie śledzenia, gdy odpowiedni przycisk z paska przycisków szybkiego wybierania jest wciśnięty. Aby przejść w tryb śledzenia należy wybrać z menu głównego w zakładce mapa opcję śledź punkt, albo kliknąć odpowiedni przycisk szybkiego uruchamiania. Wyłączenie trybu wygląda tak samo, jak jego włączenie. Gdy mapa jest w trybie śldzenia, obiekt nie może znaleźć się poza mapą. Jeżeli użytkownik przesunie mapę tak, aby obiekt znalazł się poza mapą, mapa automatycznie zostanie przesunięta do pozycji, w której obiekt znajdzie się pośrodku. Taki sam efekt jest w sytuacji, gdy punkt sam wyjedzie poza mapę. Wybór skali mapy. Do dyspozycji użytkownika oddany jest również, położony na pasku przycisków szybkiego uruchamiania, pasek przesuwu. Umożliwia on ustawienie odpowiadającej użytkownikowi skali mapy. Środek nowej mapy pokrywa się ze środkiem mapy dotychczasowej. Skala jest zależna od wartości niebieskiej liczby znajdującej się po prawej stronie paska przesuwu. Im większa liczba, tym mniejsza skala. Pasek pozycji. Pasek pozycji zajmuje całą szerokość okna. Znajduje się powyżej mapy i pod panelem z aktualnymi danymi obiektu. Pasek ten jest aktywny dopiero po analizie danych. Niebieskim kolorem zaznaczona jest ilość już odtworzonych danych, a tym samym aktualna pozycja odtwarzania. Można przesunąć tą pozycję w dowolnym kierunku trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. Zmiana pozycji na pasku pozycji zmienia automatycznie pozycje odtarzania w odtwarzaczu trasy. Z paskiem pozycji dostępne są dwie dodatkowe funkcje: skok do pozycji z dnia oraz rysuj odtworzoną trasę. Obie dostępne zarówno z menu głównego w zakładce analiza, jak i paska przycisków szybkiego uruchamiania. Wybór opcji skok do pozycji z dnia otworzy okienko, w którym należy podać dokładną datę. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK pasek pozycji zostanie przesunięty na podaną datę. Opcja rysuj odtworzoną trasę narysuje na mapie trasę od początku do pozycji z paska pozycji.

8 AKTUALIZACJA CZARNYCH SKRZYNEK. Czarne skrzynki to dane o obiekcie zawierające informacje o dotychczasowym przebiegu zdarzeń. Wszystkie te dane są archiwizowane na serwerze danych (patrz: ustawienia). Każdy klient może w dowolnym momencie pobrać czarną skrzynkę z serwera. Dane są przesyłane przy pomocy protokołu TCP. Serwer przesyła dane zawierające okres od ostatniego wpisu na komputerze użytkownika do ostatniego wpisu posiadanego przez serwer. Jeżeli Użytkownik nie posiada czarnej skrzynki danego obiektu, przesyłane są dane z całego okresu posiadanego przez serwer. Opcję aktualizacji czarnych skrzynek uruchamia się z menu głównego w zakładce dane, albo klikając odpowiedni przycisk na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Po wybraniu opcji otwiera się okno aktualizacja danych. Po lewej stronie okna znajduje się lista dostępnych obiektów. Po prawej stronie okna są dane na temat okresu posiadanych danych oraz data ostatniej aktualizacji. Po zatwierdzeniu operacji (przycisk aktualizuj ) program nawiązuje połączenie z serwerem danych. Następnie otwiera się okienko dialogowe zawierające ilość przewidzianych do pobrania danych oraz żądanie potwierdzenia chęci pobrania takiej ilości danych. Po pobraniu danych są one automatycznie zapisywane do bazy danych (patrz: wczytanie z pliku). Zakończenie operacji aktualizacji danych jest potwierdzane komunikatem aktualizacja zakończona. Po tym komunikacie można analizować czarną skrzynkę danego obiektu (patrz: wczytanie z bazy danych). ANALIZA DANYCH. Analiza danych składa się z dwóch części: wczytania danych z pliku binarnego do bazy danych oraz z analizy danych znajdujących się w bazie danych. Wczytanie z pliku. Wczytanie z pliku polega na pobraniu danych z binarnego pliku i zapisaniu ich do bazy danych. Operacja ta może zostać uruchomiona na dwa sposoby. Po pierwsze, może zostać wywołana automatycznie po pobraniu danych z serwera. W takim przypadku, po zapisaniu do bazy danych, program nic nie robi i czeka na działanie użytkownika. Po drugie, opcja wczytania z pliku może zostać uruchomiona przez użytkownika za pomocą kliknięcia odpowiedniego przycisku z paska przycisków szybkiego uruchamiania lub wybrania opcji wczytaj z pliku z menu głównego w zakładce dane. Takie uruchomienie opcji powoduje wczytanie danych z pliku binarnego do tymczasowej bazy danych, która każdorazowo jest odświerzana. Dalszy opis dotyczy drugiego sposobu wywołania funkcji wczytania z pliku. Po wybraniu pliku otwiera się okno z zapytaniem o plik kalibracyjny. Jeżeli użytkownik posiada plik kalibracyjny, powinien wybrać przycisk OK i go wskazać. W przeciwnym przypadku należy kliknąć przycisk anuluj. Po anulowaniu wybierania pliku kalibracyjnego otworzy się okienko, w którym użytkownik może zrezygnować z wczytania z pliku, albo kontynuować bez analizy paliwa.

9 W przypadku kontynuacji analizy otworzy się okienko parametry. Zawiera ono opcje opisane w rozdz.: wczytanie z bazy danych. Potwierdzenie przyciskiem OK powoduje przeprowadzenie analizy do końca. Od tej pory dla danego obiektu są dostępne opcje, które uaktywniają się dopiero po przeprowadzeniu analizy (np.: rysuj trasę ). Wczytanie z bazy danych. Opcja wczytanie z bazy danych powoduje uruchomienie funkcji analizującej informacje zawarte w bazie danych. Opcja ta jest dostępna w menu głównym w zakładce dane oraz na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Po wybraniu tej opcji otwiera się okno wczytanie danych. Zawiera ono listę dostępnych obiektów po lewej stronie oraz opcje po prawej. Zatwierdzenie operacji polega na kliknięciu przycisku OK, zaś przycisk anuluj powoduje rezygnację z uruchomienia analizy. Opis opcji: 1. Okres. W tej opcji należy zaznaczyć dokładną datę początku i końca okresu, dla którego użytkownik chce przeprowadzić analizę. 2. Maksymalna prędkość. Opcja ta zawiera wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Program w trakcie analizy wynajdzie wszystkie momenty, w których obiekt poruszał się z prędkością wyższą od ustalonej wartości. 3. Minimalny czas postoju. Wartość z tego pola definiuje postój. Postojem będzie taki brak poruszania sie, który trwa dłużej niż ustalona wartość. Opcja ta została wprowadzona dla odróżnienia rzeczywistych postojów od zatrzymywania się obiektu np. na skrzyżowaniu. 4. Próg tankowania. Opcja aktywna tylko jeżeli istnieje plik kalibracyjny. Jeżeli program znajdzie skok paliwa większy od ustalonej tu wartości, wykaże go jako tankowanie. Wartość ta powinna być dopasowana do rozmiarów baku (np. inna będzie dla TIRa, a inna dla samochodu osobowego). 5. Próg ubytków. Opcja aktywna tylko jeżeli istnieje plik kalibracyjny. Jeżeli program znajdzie skok paliwa większy od ustalonej tu wartości, wykaże go jako ubytek. Wartość ta powinna być dopasowana do rozmiarów baku (np. inna będzie dla TIRa, a inna dla samochodu osobowego). 6. Minimalny czas braku sat. Braki satelit o czasie krótszym od ustalonej wartości nie będą brane pod uwagę. 7. Uwzględnij położenie geograficzne. Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, wydarzenia mające miejsce w określonym położeniu (np. postój) będą w opisie miały dodany adres pocztowy. Nie zaleca się zaznaczania tej opcji, gdy nie jest to konieczne, ponieważ pobranie adresów znacznie wydłuża operację analizy. WYKRES PALIWA. Opcja ta jest dostępna dopiero po wykonaniu analizy dla konkretnego obiektu. Warunkiem uruchomienia tej opcji jest istnienie pliku kalibracyjnego dla danego obiektu. Uruchomić ją można poprzez zakładkę analiza z menu głównego oraz z

10 paska przycisków szybkiego uruchamiania. Po uruchomieniu opcji wykresu paliwa otwiera się okno wykres paliwa. Większą część okna zajmuje wykres. Wykres można przesuwać przytrzymując wciśnięty prawy przycisk myszy. Powiększenie zaznaczonego obszaru polega na przesunięciu myszy z wciśniętym lewym przyciskiem z lewego górnego rogu w kierunku prawego dolnego rogu pożądanego obszaru. Zaznaczenie obszaru w przeciwnym kierunku spowoduje powrót do głównej skali. Poniżej wykresu znajduje się pasek przesuwu. Kliknięcie w pasek presuwu powoduje jego przejście w tryb przesuwania. Wyjście z tego trybu następuje po ponownym kliknięciu itd. Jeżeli pasek jest w trybie przesuwu, ruch myszka po pasku (bez wciśniętego klawisza) powoduje przesuwanie się na wykresie pionowego celownika. W zależności od położenia celownika zmieniają się wartości pól położonych poniżej paska. Są to: na którym kilometrze odczyt miał miejsce, dokładna data, dokładna ilość paliwa. Wartości te są trudne do odczytania z wykresu. Wykres podaje tylko dane przybliżone, dlatego istnieją pola z dokładnymi danymi. W lewym dolnym rogu okna znajduje się pasek przesuwu do regulacji wygładzenia wykresu. Wygładzenie stosuje się w celu poprawienia czytelności wykresu. Po wygładzeniu kolorem czerwonym zaznaczone są wartości uśrednione. Kolor szary oznacza wartości oryginalne. Dane wyświetlane w związku z ruchem pionowego celownika nadal pokazują wartości oryginalne pomimo wygładzenia. Drukowanie jest opcją dostępną z menu głównego oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. Na drukarce zostanie wydrukowany tylko wykres bez dodatkowych opcji. Aby wydrukować wykres nie trzeba otwierać okna wykresu. Jednak nie widać wtedy, jakie opcje są wybrane dla wykresu. Wyjście z wykresu polega na kliknięciu przycisku zamknij. ODTWARZACZ TRASY. Odtwarzaczem trasy umownie został nazwany zestaw funkcji służących do animacji punktu na mapie w celu prezentacji przemieszczania się obiektu. Do sterowania animacją służą, opisane poniżej, przyciski dostępne z paska przycisków szybkiego dostępu oraz z menu głównego. Poprzednia jazda. Jeżeli obiekt znajduje się w stanie postoju, funkcja ta przesuwa odtwarzanie do początku poprzedniej jazdy. Jeżeli obiekt jest w stanie jazdy, odtwarzanie przesunie się do początku tej jazdy. Przejście do poprzedniej pozycji umożliwia przesunięcie punktu o jeden krok do tyłu. Odtwarzanie do tyłu. Funkcja ta umożliwia podgląd przejazdu wstecz tzn. od danego momentu do początku. Odtwarzanie do przodu. Funkcja przedstawia kolejne położenia obiektu. Kolejność jest taka sama, jak w bazie danych. Przejście do następnej pozycji umożliwia przesunięcie punktu o jeden krok do

11 przodu. Następna jazda powoduje przejście do początku następnej jazdy. Pauza wstrzymanie animacji. Stop zakończenie animacji. Prędkość odtwarzania. Opcja ta jest ustawiana tylko za pomocą suwaka umieszczonego na pasku przycisków szybkiego uruchamiania. Ustawienie suwaka na pozycji z lewej strony spowoduje spowolnienie odtwarzania. Gdy suwak jest przestawiony na prawą stronę, odtwarzanie jest dużo szybsze. RAPORT DROGOWY. Raport drogowy jest to tekstowy zapis wydarzeń z analizowanego okresu czarnej skrzynki. Aby można było wyświetlić (wydrukować) raport, należy najpierw dokonać analizy czarnej skrzynki - wczytanie z bazy danych. Funkcję raport drogowy uruchamia się poprzez wybranie odpowiedniej opcji w zakładce raport z menu głównego, albo za pomocą przycisku z paska paska przycisków szybkiego wyboru. Po wybraniu raportu drogowego otwiera się okno raport drogowy. Lewa strona zawiera powtórzenie danych ze statystyk (u góry) oraz listę zdarzeń (na dole). Po prawej stronie są dostępne opcje omówione poniżej. Wydruk. Pole to zawiera dwie opcje: przebieg jazdy i zdarzenia. W zależności od tego, która z opcji jest zaznaczona, odpowiednie zdarzenia znajdą się na wydruku. Jeżeli użytkownik zaznaczy przebieg jazdy, na liście zdarzeń znajdą się wydarzenia o charakterze ciągłym (jazda, postój, brak satelit, brak danych). To które konkretnie spośród tych wydarzeń mają się znaleźć na liście, zależy od zaznaczonych pól. Wybranie opcji zdarzenia spowoduje, że na liście zdarzeń zostaną umieszczone wydarzenia o charakterze impulsowym (alarmy, napady, spadki paliwa, tankowania, przekroczenia prędkości). Wybór zdarzeń tego typu dokonuje się przez zaznaczenie odpowiednich pól w grupie zdarzenia. Raport drogowy można wydrukować na drukarce. Funkcję drukowania można uruchomić poprzez kliknięcie przycisku drukuj w prawym dolnym rogu okna, poprzez wybór odpowiedniej opcji w zakładce raport z menu głównego oraz przycisk z paska przycisków szybkiego wyboru. Bez względu na to, która metoda zostanie użyta, wydruk będzie taki sam. Będzie on zawierał te zdarzenia, które zostały zaznaczone w opcjach. RYSOWANIE TRASY. Opcja rysowania trasy dostępna jest z menu głównego w zakładce analiza oraz z paska przycisków szybkiego wyboru. Wybranie jej powoduje wyrysowanie na mapie trasy przejazdu obiektu z całego analizowanego okresu. Jeżeli część lub całość trasy znajduje się poza obszarem mapy, to część ta nie zostanie narysowana. Drukowanie trasy polega na wybraniu odpowiednich opcji z zakładki raport z

12 menu głównego, albo przycisku szybkiego uruchamiania. Wydrukowana zostanie aktualnie widoczna mapa z naniesioną na nią trasą, nawet jeżeli na ekranie trasy nie widać. ZDARZENIA NA TRASIE. Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyrysowanie na mapie, w postaci punktów, wszystkich miejsc, w których miało miejsce dane zdarzenie. Dostępne są następujące zdarzenia do wyrysowania na mapie: postoje, tankowania, spadki paliwa, napady, alarmy. Kolory punktów dla poszczególnych zdarzeń zależą od ustawień parametrów programu. Funkcja zdarzenia na trasie jest dostępna z menu głównego w zakładce analiza oraz z paska przycisków szybkiego uruchamiania. USTAWIENIA. Ustawienia dotyczą: parametrów programu, serwera map oraz serwera danych. Wszystkie te funkcje są dostępne z menu głównego w zakładce ustawienia. Funkcja parametry programu otwiera okno do zmiany parametrów programu. W grupie mapa jest jedno pole: antialiasing. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że wszystkie mapy będą miały łagodne przejścia między kolorami. Opcja ta może ułatwić czytanie mapy i zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Grupa kolory na mapie pozwala ustawić własny zestaw kolorów dla punktów reprezentujących obiekt oraz zdarzenia. W grupie rozmiar punktu znajdują się pola zawierające szerokość trasy oraz rozmiar punktów. Pozwalają one regulować rozmiar znaków stawianych przez program na mapie w celu poprawienia czytelności mapy. Grupa zmiana koloru punktu gdy pozwala ustalić kiedy kolor punktu reprezentującego obiekt na mapie ma się zmienić z nieaktywny na aktywny. Zaznaczenie pola analiza tylko dla jednego dnia powoduje, że po włączeniu funkcji wczytanie z bazy danych, okres automatycznie ustawia się na ostatni dzień. Okres ten można zmienić, jednak niektórzy klienci potrzebują analizę tylko ostatniego dnia i ta opcja przyspiesza ich pracę. Funkcja serwer danych otwiera okno, które pozwala zmienić ustawienia dla serwera danych. Wszystkie potrzebne dane klient otrzymuje zawsze od dostawcy oprogramowania i nie powinien ich samowolnie zmieniać. Funkcja serwer map otwiera okno do zmiany ustawień serwera map. Serwer map jest to program, który dostarcza programowi Komages-Rejestr mapy. Serwer ten

13 może być zainstalowany na tym samym komputerze, co Komages-Rejestr, albo może być dostępny w sieci. W pole adres należy wpisać adres serwera map. Zależy on od indywidualnych ustawień w sieci klienta. W pole port należy wpisać numer portu, na którym działa serwer map. Zależy on od producenta serwera map i wynosi Nie należy go zmieniać bez konsultacji z producentem oprogramowania. Jeżeli dostęp do serwera map jest chroniony serwerem proxy, należy wpisać również jego dane. RAPORT POŁOŻEŃ GEOGRAFICZNYCH. Raport położeń geograficznych jest to spis adresów pocztowych dla każdej próbki danych. Próbki są zazwyczaj pobierane co pół minty, dlatego nie należy pobierać bardzo długiego okresu, gdyż ogromna ilość danych, jaka będzie pobierana spowoduje spowolnienie działania komputera (do czasu zakończenia operacji). Po uruchomieniu funkcji otwiera się okienko wyboru okresu, a po zatwierdzeniu przyciskiem OK i załadowaniu danych okno z właściwymi danymi. Okno to posiada przycisk drukuj, który uruchamia opcję drukowania. Drukowanie można również uruchomić za pomocą odpowiedniej opcji z zakładki raport w menu głównym oraz paska przycisków szybiego uruchamiania. BRAK SATELIT. Brak satelit jest to skrótowa nazwa nadana sytuacji, w której obiekt nie jest w stanie określić, na podstawie satelit, dokładnego swojego położenia. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy obiekt znajdzie się na obszarze, nad którym w danej chwili jest niewystarczajaca ilość satelit, albo wjedzie pod metalową wiatę. W czasie braku satelit nie można określić położenia, prędkości ani przejechanych kilometrów. W trakcie analizy okresy z brakiem satelit są zapisywane jako pominięte dane. W okresie braku satelit są odbierane alarmy, napady oraz informacje o stanie paliwa w baku. W raporcie drogowym, dla orientacji, jest podawana odległość w lini prostej pomiędzy punktem w którym stwierdzono początek braku satelit, a ostatnim punktem, gdzie nie ma satelit. BRAK DANYCH. Braki danych są to okresy, w których serwer danych nie otrzymywał od obiektu żadnych informacji. Może to być spowodowane np.: brakiem internetu, uszkodzeniem serwera, uszkodzeniem urządzenia, itd. W raporcie drogowym, dla orientacji, jest podawana odległość w lini prostej pomiędzy punktem w którym stwierdzono początek braku danych, a ostatnim punktem, gdzie nie ma danych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika System icar Instrukcja użytkownika wersja 1.1.10 1 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu...3 1.1 Wstęp...3 1.2 Uprawnienia...3 1.3 Logowanie do systemu...4 1.4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert zmieni Twój telefon w profesjonalną nawigację, która zaoferuje

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji 1.0.0.237 2000-2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie...

Przed uruchomieniem...2. Instalowanie programu...2. Logowanie do systemu...2. Aktualizacja programu...3. Interfejs użytkownika...3. Monitorowanie... Spis treści Przed uruchomieniem...2 Instalowanie programu...2 Logowanie do systemu...2 Aktualizacja programu...3 Interfejs użytkownika...3 Monitorowanie...4 Pojazdy...4 Zarządzanie grupami...5 Rysowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Poradnik użytkownika. ADAP-KOOL Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Spis treści Spis treści...2 Witamy w programie AK Monitor / AK Mimic...3 Jak uruchomić program

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA E-SERVER Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter

Bardziej szczegółowo