dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox"

Transkrypt

1 Karta katalogowa Strona 1/9 dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox Typ obudowa wg DIN Krótki opis Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator o wymiarach ramy przedniej 96mm x 48mm i z wtykow ko cówk regulatora mierzy i reguluje zale nie od konfiguracji warto ph potencjał redoks w roztworach wodnych. Przewtornik pom. posiada 2 wej cia analogowe i 2 binarne. Pierwsze wej cie analogowe nadaje si do podł czenia pr ta potencjometrycznego układu pomiarowego ph ew. elektrody szklanej i elektrody porównawczej (mo liwy równie antymon o pr ta potencjometrycznego układu pomiarowego redoks ew. elektrody metalowej i elektrody porównawczej. Do drugiego wej cia analogowego mo na podł czy termometr oporowy Pt100 ew. Pt1000. Urz dzenie posiada dwa 4-miejscowe 7-segmentowe wska niki do wy wietlania warto ci ph ew. warto ci rzeczywistej potencjału redoks (kolor czerwony i temperatury (kolor zielony. Podczas ustawiania parametrów wska nik słu y do komentowania wprowadzanych danych. Dwa przeka niki regulatora mog by skonfigurowane jako regulator warto ci granicznych /i jako regulatory długo ci cz stotliwo ci impulsów o strukturze P, PI, PD PID. Maksymalnie dost pne s dwa zestyki zwierne, jedno wyj cie binarne, jedno analogowe wyj cie wart. rzeczywistej i jedno wej cie szeregowe. Zamiast analogowego wyj cia wart. rzeczywistej urz dzenie mo e by dostarczone z dodatkowym zestykiem przeł cznym. Urz dzenie jest dostarczane z wej ciem (RS 422 / RS 485. U ywa si MOD-/J-Bus-Protokoll. Schemat strukturalny 2 wej cia analogowe wej cie 1: oddzielne elektrody (przy ph mo e by antymon wej cie 2: temperatura Pt100 Pt wej cia binarne dla bezpotencjałowych zestyków funkcje: Ð blokowanie klawiatury Ð zamra anie wart. mierzonej Ð Alarmstopp Ð przeł czanie wart. zadanych Ð Hold zasilanie AC V, +10% -15% Hz AC/DC V, /0Hz REGULATOR 4 wyj cia wyj cie 1 + 2: Ð przeka nik wyj cie 3: Ð logiczne 5V Ð logiczne 12V wyj cie 4: Ð przeka nik wej cie szeregowe RS422 / RS485 MOD-/ J-Bus-Protokoll Typ / Szczególne wła ciwo ci wymiary tylko 96 x 48 x 110 mm przełaczalny z ph na mv/orp (potencjał redoks wska nik ph ew. mv/orp i temperatury łatwa procedura kalibracji mo liwa jest kontrola temperatury medium 1 odizolowane galwanicznie analogowe wyj cie warto ci rzeczywistych 0( ma / 0( V dowolnie programowalne i skalowane dla ph, redoks temperatury (opcja mo liwe jest zewn. przeł czanie warto ci zadanej przez zestyk binarny seryjnie dost pne s dwa przeka niki dowolnie programowane jako regulatory warto ci granicznych regulatory P, PI, PID, PD z wyj ciem dł. impulsów ew. cz stotliwo ci impulsów 2 wej cia binarne 1 wyj cie binarne (zestyk alarmowy zestyk graniczny temperatury OPCJA: wej cie szeregowe RS 485 / 422 z MOD-/J-Bus-Protokoll spełnia najostrzejsz norm CE rodzaj ochrony (przód IP 65 inne rodzaje obudowy na yczenie wyposa enie seryjne 2 elementy mocuj ce 1wtyczka BNC 1 uszczelnienie do monta u w tablicy sterowniczej 1instrukcja obsługi B instrukcja obsługi B wyposa enie opcyjne obudowa bez drzwiczek przednich obudowa z drzwiczkami przednimi opis wej szeregowych dodatek do typu / opcja

2 Karta katalogowa Strona 2/9 Obsługa Dla łatwiejszego ustawiania perametrów i obsługi urz dzenia parametry regulatora i dane konfiguracji s przyporz dkowane ró nym płaszczyznom. Wska niki/elementy obsługi *( 2 > 09 :<; + &' &,-&.-&/ 08 "!#$% Płaszcyzny s zabezpieczone kodem przed dost pem osób niepowołanych. Foliowe przyciski ułatwiaj obsług. Oba wy wietlacze LED wskazuja symbole parametrów i odpowiednie warto ci. Płaszczyzna obsługi Dolny wy wietlacz wskazuje np. symbol, górny za odpowiadaj c mu warto. Warto ci zadane SPr1 i SPr2 mog by zmienione porzez foliow klawiatur. (1 (2 (3 (4 wska nik: urz dzenie zostało przekonfigurowane z "ph" na "Redox" wska niki stanów wł czenia ( ółte dla wyj 1 do 4 przycisk przyrostu do zmiany parametrów ew. r cznego uruchamiania przeka nika K2 przycisk zmniejszania do zmiany parametrów ew. r cznego uruchamiania przeka nika K1 (6 (7 (8 (4 + (6 przycisk PGM do wyboru parametrów i do potwierdzania wprowadzonych danych 4-miejscowy wska nik temperatury (LED, zielony, wys.8mm 4-miejscowy wska nik warto ci rzeczywistej (LED, czerwony,wys. 13mm "CAL": rozpocz cie kalibracji elektrodowej ( kalibracja jedno- i dwupunktowa Płaszczyzna parametrów Na tej płaszczy nie jest dopasowywany regulator do odcinka regulowanego. Tutaj s wy wietlane parametry z symbolem i warto ci. Wy wietlane s tylko te parametry, które odpowiadaj konfiguracji regulatora (płaszczy nie konfiguracji. Płaszczyzna konfiguracji Płaszczyzna ta słu y do dopasowywania regulatora do jego zada ew. do dopasowywania wej i wyj. (5 wska nik EXIT do opuszczania płaszczyzn MoA liwob ci kalibracji Parametry elektrody potencjometrycznego układu pomiarowego ph ew. Redox podlegajc produkcyjnym tolerancjom i zmianom zaled nym od obszaru zastosowania. Aby wyrównae te zmieniajc ce sie parametry elektrody przetwornik pomiarowy oferuje dwie mod liwof ci kalibracji: 1 kalibracja dwupunktowa (standardowa Przy kalibracji dwupunktowej zostaje ustalony na nowo punkt zerowy i nachylenie charakterystyki elektrody za pomocc dwóch cieczy ze znanc wartof cic ph (np.roztwory buforowe. Preferowana jest ten rodzaj kalibracji. 2 kalibracja jednopunktowa Przy kalibracji jednopunktowej zostaje ustalony na nowo tylko punkt zerowy elektrody za pomocc cieczy ze znanc wartof cic ph (np.roztwór buforowy. Problemy które sc spowodowane błg dnym nachyleniem charakterystyki elektrody nie zostajc wykryte. Ta metoda powinna bye stosowana tylko tam, gdzie na elektrodg nie majc wpływud adne wig k- sze chemiczne mechaniczne zakłócenia. Dodatkowo przetwornik pomiarowy oferuje mo liwo r cznego wprowadzania zmiany punktu zerowego i nachylenia charakterystyki elektrody (np. ustalonych przez laboratorium. WyłH czenie trybu ri cznego ew. funkcji (3 HOLD + Auslösen von Hand-Betrieb bzw. Hold (5

3 Karta katalogowa Strona 3/9 Inne funkcje urzj dzenia JUMO dtrans ph 01 zachowanie wejk cia wartok ci rzeczywistych przy przekroczeniu zaprogramowanych wartok ci jest programowalne Przy przekroczeniu zakresu pomiarowego wyjl cie wartol ci rzeczywistych mom e przyjn O nastp pujn ce tryby pracy: -4%, 0%, 100% 110% dowolnie pomieszanych. przykład: urzn dzenie jest zaprogramowane na ma odpowiada 2-12 ph Urzadzenie mom e byo tak ustawione,m e przy przekroczeniu dolnej granicy ph2 sygnałwyjl cia 4 ma (0% zostanie zachowany przeskoczy na 3,84 ma (- 4%. WartoL O 3,84 ma mom e byo postrzegana przez póm niej włn czony SPS jako "nieregularna". Zachowanie przekaq nika regulatora przy "Hold" mor na zdefiniowas "Hold" jest włn czany rp cznie przez klawiaturp, przez wejl cie binarne w przypadku alarmu. Stopnie nastawienia przekat nika K1 i K2 przy "Hold" przybrao nastp pujn mogn ce stany: 0% przekat nik zwolniony 50% st. nastawieniaw regulatorach dynamicznych jest podawana wart. 50% max. dł. ew. czp stotliwol ci impulsów 100% st. nastawienia przekat nik przycin gnip ty ew. max. dł./ czp stotliwol O impulsów przejp cie stopnia Dalej podawany jest nastawienia aktualny stopieu nastawienia W trybie "Hand"przekaQ niki K1 i K2 mogv bys uruchamiane rw cznie przez przyciski. Przez wczel niejsze ustawienia na płaszczyt nie parametrów mom na wybrao mip dzy trybami: tryb przycisków : PrzekaT nik jest włn czony tak długo jak długo wcil nip ty jest przycisk (np. przy rp cznym dozowaniu. tryb łn czeniowy: pierwsze wcil niecie przycisku włn cza przekat nik drugi wyłn cza go (np. przy opróm nianiu wip k- szego zbiornika. Symulacja analogowego wyjk cia wartok ci rzeczywistych WyjL cie wartol ci rzeczywistych (0/ V 0/ ma zalem nie od wczel niejszego ustawienia mom e włn byo czone w trybie rp cznym w krokach 10% od %. zastosowanie: uruchomienie urzadzenia na sucho (bez elektrod; szukanie błp dów; serwis. MoX liwe funkcje przeły czajy ce przekaz ników ew. wyj[ cia binarnego Wyj\ cie 1, przeka] nik: przeł^ czaj^ cy z procesem cz_ stotliwo\ ci ew. długo\ ci impulsów/ kontrola warto\ ci granicznych/ wył^ czony. Funkcja przeł^ czania przemienna. Wyj\ cie 2, przeka] nik: przeł^ czaj^ cy z procesem cz_ stotliwo\ ci ew. długo\ ci impulsów/ kontrola warto\ ci granicznych / max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ wył^ czony. Funkcja przeł^ czania przemienna. Wyj\ cie 3, wyj\ cie binarne: "Hold"/ zestyk przelotowy alarmu/ zestyk trwały alarmu/ max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ bez funkcji. Wyj\ cie 4, przeka] nik ew. analogowe wyj\ cie wart. rzeczywistej: "Hold" / zestyk przelotowy alarmu/ zestyk trwały alarmu/ max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ podanie warto\ ci rzeczywistej ph (tylko przy analogowym wyj\ ciu warto\ ci rzeczywistej / podanie warto\ ci rzeczywistej temperatury (tylko przy analogowym wyj\ ciu warto\ ci rzeczywistej/ bez funkcji. Komparator (sygnalizator wart. granicznych Wyj\ ciu 2, 3 ew. 4 regulatora (zale` nie od typu urz^ dzenia mo` e bya przyporz^ dkowana kontrola temperatury medium odpowiednio do funkcji komparatora lk. Warto\ a graniczna AL3 jest programowalna. Histereza zał^ czania X Sd jest stała i wynosi 1 C ew. 1 F. Funkcja max.-lk AL3 okre\ la punkt wł^ czenia. Funkcja: Wyj\ cie jest wł^ czone gdy warto\ a rzeczywista> warto\ a graniczna. przykład: AL3 = 50 warto\ a rzeczywista wł^ cza si_ przy 50 C. warto\ a rzeczywista wył^ cza si_ przy 49 C. wł. 1C/1F AL rosn^ ca:przeka] nik opadaj^ ca:przeka] nik X sd Funkcja min.-lk jak lk7, jednak funkcja odwrócona.. wł. 1C/1F AL X sd x x Wejb cie Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/ regulator jest wyposam ony w wejl cie RS 422 /RS 485. SłuM y ono do komunikacji z wym szymi systemami. Do przesyłania um ywa sip Protokoll MOD/J-Bus. Dane techniczne Wejb cia wejk cie analogowe 1 opór wejl ciowy Ω rezystancja izolacji przyłn cza systemu porównawczego wzglp dem ziemi> 10 7 Ω zgodnie z DIN Dla zwykłych elektrod ph, elektrod antymonowych ph, elektrod metalowych,porównawczych prp tów potencjometrycznego układu pom. wejk cie analogowe 2 termometr oporowy Pt 100 Pt 1000,w podłn czeniu 2-3-przew C wskat nik wart. mierzonych w C (opcja F kompensacja przewodu wejk cia analogowego 2 MoM liwa jest kompensacja oporu przewodu poprzez korektp wartol ci rzeczywistej. Nie jest to wymagane przy podłn czeniu 3- przew. termometra oporowego. Przy podłn czeniu 2-przew. termometra oporowego kompensacja przewodu mom e byo przeprowadzona z zewn. oporem przewodu kompensowanego. Opis funkcji wejk S binarnych 1 i 2 Dwa wejl cia binarne mogn byo uruchomione przez zestyki bezpotencjałowe (przekat nik przez SPS przez włn cznik. MN gn byo im przyporzn dkowane nastp pujn ce funkcje: blokowanie klawiatury: klawiatura mom e zostao zablokowana przez SPS włn cznik na kod co zapobiega dokonywaniu zmian przez osoby niepowołane. przełn czanie wartol ci zadanych: do komfortowego sterowania procesami. Przy nieuruchomionym wejl ciu binarnym jest aktywna para wartol ci zadanych SPr1 i SPr2. JeM eli odpowiednio skonfigurowane wejl cie binarne jast uruchomione wtedy aktywna jest druga para wartol ci zadanych. Zastosowanie: jem eli medium jest najpierw np. zakwaszone na ph 4 a potem powinno byo zneutralizowane na ph 7 (2 kroki procesowe. "zamram anie" wartol ci mierzonej: wskazywana wartol O mierzona i wyjl cie wartol ci rzeczywistej nie zmienia sie. "Hold": dzip ki tej funkcji urzn dzenie mom e zostao "przeniesione" w bezpieczny stan "Hold" np. poprzez SPS. Zachowanie regulatora przy "Hold" mom e byo wczel niej zdefiniowane.

4 Karta katalogowa Strona 4/9 Alarmstopp: Alarm moc e zostad cofnie ty ew. powstrzymany poprzez skonfigurowane wyjf cie, jako ostrzec enie dalej miga Alarm-LED (np. K4. rozcig gnie cie wartof ci mierzonych (x10: Jec eli jest uc ywany tylko krótki odcinek zakresu pom. lepiej jest ac eby przetwornik pom. przy % wartof ci rzeczywistej reagowałz % sygnału wyjf ciowego. Zakres pomiaru i regulacji -1, ,00 ph ew mv (Redox Odchylenie charakterystyki 0,25% od zakresu pom. Wpływ temp. otoczenia 0,15%/10K Wskah nik temperatury C (opcja F Odchylenie charakterystyki 0,25% od zakresu pom. Wpływ temp. otoczenia 0,1%/10K Kompensacja temperatury (mierzenie ph poprzez termometr oporowy przy wejf ciu analogowym 2. konfigurowany: automayczna kompensacja temp. przez Pt100 ew. Pt1000 re czna kompensacja temp. Zakres kompensacji C Wyji cia Doste pne sg 2 wyjf cia przekaj nikowe, 1 wyjf cie binarne, 1 analogowe wyjf cie wartof ci rzeczywistych ew. 1 dodatkowy przekaj nik i 1 wejf cie szeregowe. 1. przekah nik, wyjk cie1 / 2 (seryjnie zestyk roboczy (zwierny, moc e byc równiec skonfigurowany jako rozwierny moc załg czalna: 3A, 250V AC przy obcig c eniu omowym okres uc ytkowania zestyku: > 5x10 załaczel 5 przy obcig c eniu nominalnym 2. Wyjscie binarne, wyjk cie 3 0/5V R obcimn. 250Ω (seryjnie 0/12V R 650Ω (opcja 3. wyjk cie wart. rzeczywistej, wyjk cie 4 (opcja dowolnie konfigurowane: 0(2 10V R 500Ω 0(4 20mA R obcimn 500Ω odizolowane galwanicznie od wejf d : U 30V AC U 50VAC Odchylenie charakterystyki sygnału wyjk cia 0,25% ± 50 ppm/k 4. przekah nik, wyjk cie 4 (opcja (tylko w urzg dzeniach bez wyjf cia wart. rzeczywistych. zestyk przełg czny moc załg czalna: 3A, 250VAC przy obcig c eniu omowym okres uc ytkowania zestyku: > 5x10 5 załaczel przy obcig c eniu nominalnym 5. wejk cie RS422 / RS485, wyjk cie 5 (opcja odizolowane galwanicznie szybkok o transmisji 4800 / 9600bd Protokoll MOD/J-Bus Ogólne parametry regulatora przekształtnik A/D rozdzielczof d > 15Bit rodzaj regulatora regulator wartof ci granicznych i/ regulator długof ci cze stotliwof ci impulsów dowolnie konfigurowany Struktura regulatora P, PI, PID PD konfigurowana Czas odczytu 210ms Kontrola obwodu pomiarowego wejf cie 1: out-of-range wef cie 2: out-of-range, zwarcie i przerwanie czujnika wyjf cia przyjmujg zdefiniowany (skonfigurowany stan. Zabezpieczenie danych EEPROM Zasilanie AC V, +10%/-15%, Hz AC/DC 20 53V, 48 63/0 Hz Pobór mocy ok. 8V A Podłp czenie elektryczne przez pozłacang płaskg wtyczke wg DIN /A; 4,8mm x 0,8mm elektrode szklang ph pre t potencjometrycznego ukł. pom. ew elektrode metalowg przez puszke BNC dop. temperatura otoczenia C dop. graniczna temperatura otoczenia C dop. temperatura przechowywania C Odpornok o klimatyczna wilg. wzgl. 75% bez obroszenia Rodzaj ochrony wg EN przód IP 65 / tyłip 20 Bezpieczeq stwo elektryczne wg EN odcinek powietrza i upływu dla - kategoria przepie ciowa II - stopiel zanieczyszczenia 2 Zgodnok o elektromagnetyczna wg zalecel NAMUR NE21, EN cze f d 1, EN cze f d 2 Obudowa Obudowa do zabudowy z przewodzg cego tworzywa sztucznego wg DIN , materiałbazowy ABS, z wtykowg kol cówkg regulatora Pozycja montar u dowolna Cis r ar ok. 320g Wyposat enie opcyjne Obudowa bez przednich drzwiczek typ 2 FGE-125-2/125 Obudowa z drzwiczkami przednimi typ 2 FGE-150-2/185 Urzg dzenie JUMO dtrans ph 01 moc e byd na c yczenie dostarczone z innymi rodzajami obudowy. Oba typy obudowy sg wytrzymałe i ochraniajg urzg dzenie wg IP 65. W przypadku uc ywania urzg dzenia w surowych warunkach zaleca sie obudowe z przednimi drzwiczkami. Przy montac u czy konserwacji obudowe zdejmuje sie ze f ciany łg cznie ze złg czami f rubowymi kab- f rubowe Pg 9 i Pg 7. Złg cza, które nie sg Tal sza odudowa bez przednich drzwiczek nadaje sie szczególnie do uc ytku w halach fabrycznych i zakładach przemysłowych. Obudowa jest wyposac ona w 5 złg czy f rubowych Pg 9. Złg cza, które nie uc sg ywane mogg zostad zaf lepione. Oba typy obudowy sg dostarczane osobno (bez wbudowanych przetworników/regulatorów. Istnieje juc wycie cie w tablicy przedniej o wymiarach 96 x 48 mm. la. Dodatkowo chronig urzg dzenie zdejmowalne przezroczyste drzwiczki. Obudowa jest wyposac ona w 3 złg cza uc ywane mogg zostad zaf lepione.

5 Karta katalogowa Strona 5/9 Parametry Parametry wskau nik zakres wartov ci fabrycznie uwagi tolerancja alarmowa ph AL 1 0, ,99 ph 0 Alarm nastw puje po przekroczeniu wartox ci tolerancja alarmowa Redox mv zadanej + tolerancja alarmowa i po upływie czasu zadanego w opóy nieniu alarmu (działa tylko w regulatorach dł. ew. czw stotliwox ci impulsów. W regulatorach wartox ci granicznych ustawiony wewn. na 0. opóy nienie alarmu AL s 300 Czas opóy nienia az do wł{ czenia siw zestyku alarmowego. komparator temperatury AL C 250 Wartox temp. po osi{ gniw ciu której nastw puje alarm. zakres proporcjonalno} ci 1 ph Pb 1 0, ,99 ph 7,00 Wpływa na strukturw P regulatora. zakres proporcjonalno} ci 1 Redox Pb mv 1000 zakres proporcjonalno} ci 2 ph Pb 2 0, ,99 ph 7,00 Wpływa na strukturw P regulatora. zakres proporcjonalno} ci 2 Redox Pb mv 1000 czas róz niczkowania 1 dt s 0 Wpływa na strukturw D regulatora 1. Przy dt=0 regulator 1 nie wskazuje struktury D. czas róz niczkowania 2 dt s 0 Wpływa na strukturw D regulatora 2. Przy dt=0 regulator 2 nie wskazuje struktury D. czas zdwojenia 1 rt s 0 Wpływa na strukturw I regulatora 1. Przy rt=0 regulator 1 nie wskazuje struktury I. czas zdwojenia 2 rt s 0 Wpływa na strukturw I regulatora 2. Przy rt=0 regulator 2 nie wskazuje struktury I. min. czas zał{ czania 1 (przy regulatorze wart. gran. dł. impulsów min.dł. impulsów 1 (przy regulatorze czestotliwox ci impulsów min. czas zał{ czania 2 (przy regulatorze wart. gran. dł. impulsów min. dł. impulsów 2 (przy regulatorze czestotliwox ci impulsów tr 1 0, ,9 s 0,2 Wywodzi siw z danych technicznych elementów dozuj{ cych (zawór elektromagnetyczny, pompa dozuj{ ca tr 2 0, ,9 s 0,2 histereza zał{ czania 1 ph HYS1 0, ,99 ph 0,30 Definiuje punkt wył{ czania zestyku regulatora histereza zał{ czania 1 Redox HYS mv 80 histereza zał{ czania 2 ph HYS2 0, ,99 ph 0,30 histereza zał{ czania 2 Redox HYS mv 80 opóy nienie przyci{ gania 1 tan1 0, ,9 s 1,0 Czas opóy nienia az do wł{ czenia siw zestyku opóy nienie przyci{ gania 2 tan2 0, ,9 s 1,0 opóy nienie zwalniania 1 tab1 0, ,9 s 0,2 Czas opóy nienia az zestyk wróci do pozycji opóy nienie zwalniania 2 tab2 0, ,9 s 0,2 wyjx ciowej czestotliwox impulsów 1 Fr Imp./min 100 Max. czw stotliwox impulsów,która steruje np. czestotliwox impulsów 2 Fr Imp./min 100 pomp{ dozuj{ c{ cykl impulsów 1 Cy 1 1, ,9 s 20,0 Czas trwania, w którym nastw puje modulacja cykl impulsów 2 Cy 2 1, ,9 s 20,0 impulsów. granica stopnia nastawienia Y % 100 Max. wyjx stopie~ nastawienia regulatora dł. cia 1 czw stotliwox ci impulsów. granica stopnia nastawienia Y % 100 wyjx cia 2

6 M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Fulda, Germany Karta katalogowa Strona 6/9 Plan podł cze š œ žœ Ÿ žœ ˆ š ˆ Š Œ Ž widok z tyłu z przył czem z płask wtyczk (przył cze AMP i gniazdo BNC Wyj cia Obsadzenie przył czy Symbol przekaƒ nik 1* 1 23 biegun 22 zestyk zwierny ª«ªª przekaƒ nik 2* biegun zestyk zwierny przekaƒ nik 3* analogowe wyj cie wart. rzeczywistych (odizolowane galwanicznie zestyk rozwierny biegun zestyk zwierny + wyj cie binarne Wej cia pomiarowe Obsadzenie przył czy Symbol pr t potencjometrycznago gniazdo BNC układu pomiarowego ph Redox elektroda szklana ph elektroda matalowa z oddzielnym układem odniesienia elektroda porównawcza 8 gniazdo BNC * okablowanie ochronne zestyku: warystor S14K300

7 Karta katalogowa Strona 7/9 termometr oporowy 3-przew termometr oporowy 2-przew wej cie szeregowe RS 422 (opcja wej cie szeregowe RS 485 (opcja RxD 5 4 TxD 2 1 RxD + RxD TxD + TxD GND 3 GND RxD/ TxD 2 1 GND 3 GND RxD/TxD + RxD/TxD dane pobierane dane wysyłane dane pobierane/wysyłane wej cie binarne wej cie binarne zasilanie patrz tabliczka identyfikacyjna AC/ DC AC: L1 N TE przewód zewn. przewód neutralny uziemienie DC: L + L

8 Karta katalogowa Strona 8/9 Wymiary Typ / wyci cie w tablicy sterowniczej wg DIN monta szczelny (wymiary min. Wyposa enie opcyjne obudowa bez przednich drzwiczek, rodzaj ochrony IP 65, typ 2 FGE-125-2/125 obudowa z przednimi drzwiczkami, rodzaj ochrony IP 65, typ 2 FGE-150-2/185

9 Karta katalogowa Strona 9/9 Obja nienie typu / /...,... Typ podstawowy JUMO dtrans ph 01, mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy / regulator dla warto± ci ph (przeł² czalny na Redox l Uzupełnienia typu podstawowego l 00 regulator wył³ czony * I 10 regulator warto ci granicznych* (wyj cie 1/2 I 21 cie długosci impulsów ze struktur³ regulatora P* (wyj cie 1/2 I 31 wyj cie czµ stotliwo ci impulsów ze struktura regulatora P* (wyj cie1/2 l l Wyj cie 4 l l 000 brak wyj cia l l 310 przeka nik, zestyk przeł³ czny B l l 888 wyj cie warto ci rzeczywistych, ci³ głe, ci³ gły regulator B l l Wyj cie 5 l l 000 brak wyj cia l l 310 przeka nik, zestyk przeł³ czny B l l 888 wyj cie warto ci rzeczywistych, ci³ głe, ci³ gły regulator B l l l Zasilanie* l l l 22 AC/DC V ±0%, /0 Hz l l l 23 AC V +10%/-15%, Hz l l l l Wej cie l l l l 00 bez wej cia szeregowego l l l l 54 interfejs RS422/485, Mod-, J-bus-Protokoll (wyj cie 5 l l l l 64 interfejs Profibus DP (wyj cie 5 l l l l l Dodatki do typu A l l l l l 000 bez dodatków l l l l l 014 wyj cie logiczne DC 0/12 V, I I I I I zamiast seryjnego DC 0/5 V (wyj cie 3 l l l l l l / / Przykład zamówienia *Zasadniczo we wszystkich regulatorach z serii u¹ ytkownik mo¹ e dokonaº nastµ puj³ cych konfiguracji: regulator wył³ czony regulator warto ci granicznych regulator dł. impulsów o strukturze P-, PI-, PD-, PID. regulator czµ stotliwo ci impulsów o strukturze P-, PI-, PD-, PID. Mo¹ liwo ci wymienione w rubryce "obja nienie typu" s³ to jedynie ustawienia fabryczne! A dodatki do typu mo¹ na dowolnie zestawiaº - podawaº je nale¹ y jeden po drugim oddzielaj³ c przecinkiem B wyj cie "310" nie jest mo¹ liwe w połaczeniu z wyj ciem "888"! Wykonania podstawowe typ nr art / /000 20/ / /000 20/ / /000 20/ / /000 20/ Wyposa enie seryjne Oznaczenie Typ nr. art. odudowa bez drzwiczek przednich Typ 2 FGE-125-2/125 20/ obudowa z drzwiczkami przednimi Typ 2 FGE-150-2/185 20/

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA

INFORMACJA O PRODUKTACH. Nieco teorii z katalogu ELFA 2003-01-03 INFORMACJA O PRODUKTACH Zastrzegamy sobie prawo do b dów w druku oraz w internecie i prawo do wprowadzania zmian bez wcze niejszego informowania Nieco teorii z katalogu ELFA ELFA AB 2003 Nieco

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator

JUMO itron 04/08/16/32 Mikroprocesorowy regulator JUMO Sp. z o.o. M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Adres biura: ul. Korfanego 28, 53-021 Wroclaw Adres cenrali: Moelesrasse 13-31, 36039 Fulda, Germany inerne: www.jumo.de Tel: (071) 339 82 39 Fas: (071) 339 73

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100. Nr 2 Rzut pi tra. Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 5 Schemat systemu SSP.

SPIS RYSUNKÓW. Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100. Nr 2 Rzut pi tra. Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 5 Schemat systemu SSP. SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100 Nr 2 Rzut pi tra. Systemy: CCTV, SSWiN i SSP. - skala 1:100 Nr 3 Schemat systemu CCTV. Nr 4 Schemat systemu SSWiN. Nr 5 Schemat

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci

Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci Podnoszenie do zdefiniowanej wysoko ci 09.11 - Instrukcji obs ugi p 51235489 09.11 Wst p Wskazówki dotycz ce instrukcji eksploatacji Bezpieczne korzystanie z funkcji podnoszenia do zdefiniowanej wysoko

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZ DZE ELEKTRONICZNYCH KOM-STER 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Pozna 7 Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772 KOM: 0 604 933 960

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY ul. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa MARZEC 2012 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU: 1. ZAŁO ENIA DO PROJEKTOWANIA.... 7 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 8 1.2. PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU... 8

Bardziej szczegółowo

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA

P 44 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNI EVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ IRATMEGSEMMISÍT

Bardziej szczegółowo