dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox"

Transkrypt

1 Karta katalogowa Strona 1/9 dtrans ph 01 Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator dla warto ci ph ew. potencjału redox Typ obudowa wg DIN Krótki opis Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/regulator o wymiarach ramy przedniej 96mm x 48mm i z wtykow ko cówk regulatora mierzy i reguluje zale nie od konfiguracji warto ph potencjał redoks w roztworach wodnych. Przewtornik pom. posiada 2 wej cia analogowe i 2 binarne. Pierwsze wej cie analogowe nadaje si do podł czenia pr ta potencjometrycznego układu pomiarowego ph ew. elektrody szklanej i elektrody porównawczej (mo liwy równie antymon o pr ta potencjometrycznego układu pomiarowego redoks ew. elektrody metalowej i elektrody porównawczej. Do drugiego wej cia analogowego mo na podł czy termometr oporowy Pt100 ew. Pt1000. Urz dzenie posiada dwa 4-miejscowe 7-segmentowe wska niki do wy wietlania warto ci ph ew. warto ci rzeczywistej potencjału redoks (kolor czerwony i temperatury (kolor zielony. Podczas ustawiania parametrów wska nik słu y do komentowania wprowadzanych danych. Dwa przeka niki regulatora mog by skonfigurowane jako regulator warto ci granicznych /i jako regulatory długo ci cz stotliwo ci impulsów o strukturze P, PI, PD PID. Maksymalnie dost pne s dwa zestyki zwierne, jedno wyj cie binarne, jedno analogowe wyj cie wart. rzeczywistej i jedno wej cie szeregowe. Zamiast analogowego wyj cia wart. rzeczywistej urz dzenie mo e by dostarczone z dodatkowym zestykiem przeł cznym. Urz dzenie jest dostarczane z wej ciem (RS 422 / RS 485. U ywa si MOD-/J-Bus-Protokoll. Schemat strukturalny 2 wej cia analogowe wej cie 1: oddzielne elektrody (przy ph mo e by antymon wej cie 2: temperatura Pt100 Pt wej cia binarne dla bezpotencjałowych zestyków funkcje: Ð blokowanie klawiatury Ð zamra anie wart. mierzonej Ð Alarmstopp Ð przeł czanie wart. zadanych Ð Hold zasilanie AC V, +10% -15% Hz AC/DC V, /0Hz REGULATOR 4 wyj cia wyj cie 1 + 2: Ð przeka nik wyj cie 3: Ð logiczne 5V Ð logiczne 12V wyj cie 4: Ð przeka nik wej cie szeregowe RS422 / RS485 MOD-/ J-Bus-Protokoll Typ / Szczególne wła ciwo ci wymiary tylko 96 x 48 x 110 mm przełaczalny z ph na mv/orp (potencjał redoks wska nik ph ew. mv/orp i temperatury łatwa procedura kalibracji mo liwa jest kontrola temperatury medium 1 odizolowane galwanicznie analogowe wyj cie warto ci rzeczywistych 0( ma / 0( V dowolnie programowalne i skalowane dla ph, redoks temperatury (opcja mo liwe jest zewn. przeł czanie warto ci zadanej przez zestyk binarny seryjnie dost pne s dwa przeka niki dowolnie programowane jako regulatory warto ci granicznych regulatory P, PI, PID, PD z wyj ciem dł. impulsów ew. cz stotliwo ci impulsów 2 wej cia binarne 1 wyj cie binarne (zestyk alarmowy zestyk graniczny temperatury OPCJA: wej cie szeregowe RS 485 / 422 z MOD-/J-Bus-Protokoll spełnia najostrzejsz norm CE rodzaj ochrony (przód IP 65 inne rodzaje obudowy na yczenie wyposa enie seryjne 2 elementy mocuj ce 1wtyczka BNC 1 uszczelnienie do monta u w tablicy sterowniczej 1instrukcja obsługi B instrukcja obsługi B wyposa enie opcyjne obudowa bez drzwiczek przednich obudowa z drzwiczkami przednimi opis wej szeregowych dodatek do typu / opcja

2 Karta katalogowa Strona 2/9 Obsługa Dla łatwiejszego ustawiania perametrów i obsługi urz dzenia parametry regulatora i dane konfiguracji s przyporz dkowane ró nym płaszczyznom. Wska niki/elementy obsługi *( 2 > 09 :<; + &' &,-&.-&/ 08 "!#$% Płaszcyzny s zabezpieczone kodem przed dost pem osób niepowołanych. Foliowe przyciski ułatwiaj obsług. Oba wy wietlacze LED wskazuja symbole parametrów i odpowiednie warto ci. Płaszczyzna obsługi Dolny wy wietlacz wskazuje np. symbol, górny za odpowiadaj c mu warto. Warto ci zadane SPr1 i SPr2 mog by zmienione porzez foliow klawiatur. (1 (2 (3 (4 wska nik: urz dzenie zostało przekonfigurowane z "ph" na "Redox" wska niki stanów wł czenia ( ółte dla wyj 1 do 4 przycisk przyrostu do zmiany parametrów ew. r cznego uruchamiania przeka nika K2 przycisk zmniejszania do zmiany parametrów ew. r cznego uruchamiania przeka nika K1 (6 (7 (8 (4 + (6 przycisk PGM do wyboru parametrów i do potwierdzania wprowadzonych danych 4-miejscowy wska nik temperatury (LED, zielony, wys.8mm 4-miejscowy wska nik warto ci rzeczywistej (LED, czerwony,wys. 13mm "CAL": rozpocz cie kalibracji elektrodowej ( kalibracja jedno- i dwupunktowa Płaszczyzna parametrów Na tej płaszczy nie jest dopasowywany regulator do odcinka regulowanego. Tutaj s wy wietlane parametry z symbolem i warto ci. Wy wietlane s tylko te parametry, które odpowiadaj konfiguracji regulatora (płaszczy nie konfiguracji. Płaszczyzna konfiguracji Płaszczyzna ta słu y do dopasowywania regulatora do jego zada ew. do dopasowywania wej i wyj. (5 wska nik EXIT do opuszczania płaszczyzn MoA liwob ci kalibracji Parametry elektrody potencjometrycznego układu pomiarowego ph ew. Redox podlegajc produkcyjnym tolerancjom i zmianom zaled nym od obszaru zastosowania. Aby wyrównae te zmieniajc ce sie parametry elektrody przetwornik pomiarowy oferuje dwie mod liwof ci kalibracji: 1 kalibracja dwupunktowa (standardowa Przy kalibracji dwupunktowej zostaje ustalony na nowo punkt zerowy i nachylenie charakterystyki elektrody za pomocc dwóch cieczy ze znanc wartof cic ph (np.roztwory buforowe. Preferowana jest ten rodzaj kalibracji. 2 kalibracja jednopunktowa Przy kalibracji jednopunktowej zostaje ustalony na nowo tylko punkt zerowy elektrody za pomocc cieczy ze znanc wartof cic ph (np.roztwór buforowy. Problemy które sc spowodowane błg dnym nachyleniem charakterystyki elektrody nie zostajc wykryte. Ta metoda powinna bye stosowana tylko tam, gdzie na elektrodg nie majc wpływud adne wig k- sze chemiczne mechaniczne zakłócenia. Dodatkowo przetwornik pomiarowy oferuje mo liwo r cznego wprowadzania zmiany punktu zerowego i nachylenia charakterystyki elektrody (np. ustalonych przez laboratorium. WyłH czenie trybu ri cznego ew. funkcji (3 HOLD + Auslösen von Hand-Betrieb bzw. Hold (5

3 Karta katalogowa Strona 3/9 Inne funkcje urzj dzenia JUMO dtrans ph 01 zachowanie wejk cia wartok ci rzeczywistych przy przekroczeniu zaprogramowanych wartok ci jest programowalne Przy przekroczeniu zakresu pomiarowego wyjl cie wartol ci rzeczywistych mom e przyjn O nastp pujn ce tryby pracy: -4%, 0%, 100% 110% dowolnie pomieszanych. przykład: urzn dzenie jest zaprogramowane na ma odpowiada 2-12 ph Urzadzenie mom e byo tak ustawione,m e przy przekroczeniu dolnej granicy ph2 sygnałwyjl cia 4 ma (0% zostanie zachowany przeskoczy na 3,84 ma (- 4%. WartoL O 3,84 ma mom e byo postrzegana przez póm niej włn czony SPS jako "nieregularna". Zachowanie przekaq nika regulatora przy "Hold" mor na zdefiniowas "Hold" jest włn czany rp cznie przez klawiaturp, przez wejl cie binarne w przypadku alarmu. Stopnie nastawienia przekat nika K1 i K2 przy "Hold" przybrao nastp pujn mogn ce stany: 0% przekat nik zwolniony 50% st. nastawieniaw regulatorach dynamicznych jest podawana wart. 50% max. dł. ew. czp stotliwol ci impulsów 100% st. nastawienia przekat nik przycin gnip ty ew. max. dł./ czp stotliwol O impulsów przejp cie stopnia Dalej podawany jest nastawienia aktualny stopieu nastawienia W trybie "Hand"przekaQ niki K1 i K2 mogv bys uruchamiane rw cznie przez przyciski. Przez wczel niejsze ustawienia na płaszczyt nie parametrów mom na wybrao mip dzy trybami: tryb przycisków : PrzekaT nik jest włn czony tak długo jak długo wcil nip ty jest przycisk (np. przy rp cznym dozowaniu. tryb łn czeniowy: pierwsze wcil niecie przycisku włn cza przekat nik drugi wyłn cza go (np. przy opróm nianiu wip k- szego zbiornika. Symulacja analogowego wyjk cia wartok ci rzeczywistych WyjL cie wartol ci rzeczywistych (0/ V 0/ ma zalem nie od wczel niejszego ustawienia mom e włn byo czone w trybie rp cznym w krokach 10% od %. zastosowanie: uruchomienie urzadzenia na sucho (bez elektrod; szukanie błp dów; serwis. MoX liwe funkcje przeły czajy ce przekaz ników ew. wyj[ cia binarnego Wyj\ cie 1, przeka] nik: przeł^ czaj^ cy z procesem cz_ stotliwo\ ci ew. długo\ ci impulsów/ kontrola warto\ ci granicznych/ wył^ czony. Funkcja przeł^ czania przemienna. Wyj\ cie 2, przeka] nik: przeł^ czaj^ cy z procesem cz_ stotliwo\ ci ew. długo\ ci impulsów/ kontrola warto\ ci granicznych / max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ wył^ czony. Funkcja przeł^ czania przemienna. Wyj\ cie 3, wyj\ cie binarne: "Hold"/ zestyk przelotowy alarmu/ zestyk trwały alarmu/ max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ bez funkcji. Wyj\ cie 4, przeka] nik ew. analogowe wyj\ cie wart. rzeczywistej: "Hold" / zestyk przelotowy alarmu/ zestyk trwały alarmu/ max. komparator dla cia temperatury/ min. komparator dla wej\ cia temperatury/ podanie warto\ ci rzeczywistej ph (tylko przy analogowym wyj\ ciu warto\ ci rzeczywistej / podanie warto\ ci rzeczywistej temperatury (tylko przy analogowym wyj\ ciu warto\ ci rzeczywistej/ bez funkcji. Komparator (sygnalizator wart. granicznych Wyj\ ciu 2, 3 ew. 4 regulatora (zale` nie od typu urz^ dzenia mo` e bya przyporz^ dkowana kontrola temperatury medium odpowiednio do funkcji komparatora lk. Warto\ a graniczna AL3 jest programowalna. Histereza zał^ czania X Sd jest stała i wynosi 1 C ew. 1 F. Funkcja max.-lk AL3 okre\ la punkt wł^ czenia. Funkcja: Wyj\ cie jest wł^ czone gdy warto\ a rzeczywista> warto\ a graniczna. przykład: AL3 = 50 warto\ a rzeczywista wł^ cza si_ przy 50 C. warto\ a rzeczywista wył^ cza si_ przy 49 C. wł. 1C/1F AL rosn^ ca:przeka] nik opadaj^ ca:przeka] nik X sd Funkcja min.-lk jak lk7, jednak funkcja odwrócona.. wł. 1C/1F AL X sd x x Wejb cie Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy/ regulator jest wyposam ony w wejl cie RS 422 /RS 485. SłuM y ono do komunikacji z wym szymi systemami. Do przesyłania um ywa sip Protokoll MOD/J-Bus. Dane techniczne Wejb cia wejk cie analogowe 1 opór wejl ciowy Ω rezystancja izolacji przyłn cza systemu porównawczego wzglp dem ziemi> 10 7 Ω zgodnie z DIN Dla zwykłych elektrod ph, elektrod antymonowych ph, elektrod metalowych,porównawczych prp tów potencjometrycznego układu pom. wejk cie analogowe 2 termometr oporowy Pt 100 Pt 1000,w podłn czeniu 2-3-przew C wskat nik wart. mierzonych w C (opcja F kompensacja przewodu wejk cia analogowego 2 MoM liwa jest kompensacja oporu przewodu poprzez korektp wartol ci rzeczywistej. Nie jest to wymagane przy podłn czeniu 3- przew. termometra oporowego. Przy podłn czeniu 2-przew. termometra oporowego kompensacja przewodu mom e byo przeprowadzona z zewn. oporem przewodu kompensowanego. Opis funkcji wejk S binarnych 1 i 2 Dwa wejl cia binarne mogn byo uruchomione przez zestyki bezpotencjałowe (przekat nik przez SPS przez włn cznik. MN gn byo im przyporzn dkowane nastp pujn ce funkcje: blokowanie klawiatury: klawiatura mom e zostao zablokowana przez SPS włn cznik na kod co zapobiega dokonywaniu zmian przez osoby niepowołane. przełn czanie wartol ci zadanych: do komfortowego sterowania procesami. Przy nieuruchomionym wejl ciu binarnym jest aktywna para wartol ci zadanych SPr1 i SPr2. JeM eli odpowiednio skonfigurowane wejl cie binarne jast uruchomione wtedy aktywna jest druga para wartol ci zadanych. Zastosowanie: jem eli medium jest najpierw np. zakwaszone na ph 4 a potem powinno byo zneutralizowane na ph 7 (2 kroki procesowe. "zamram anie" wartol ci mierzonej: wskazywana wartol O mierzona i wyjl cie wartol ci rzeczywistej nie zmienia sie. "Hold": dzip ki tej funkcji urzn dzenie mom e zostao "przeniesione" w bezpieczny stan "Hold" np. poprzez SPS. Zachowanie regulatora przy "Hold" mom e byo wczel niej zdefiniowane.

4 Karta katalogowa Strona 4/9 Alarmstopp: Alarm moc e zostad cofnie ty ew. powstrzymany poprzez skonfigurowane wyjf cie, jako ostrzec enie dalej miga Alarm-LED (np. K4. rozcig gnie cie wartof ci mierzonych (x10: Jec eli jest uc ywany tylko krótki odcinek zakresu pom. lepiej jest ac eby przetwornik pom. przy % wartof ci rzeczywistej reagowałz % sygnału wyjf ciowego. Zakres pomiaru i regulacji -1, ,00 ph ew mv (Redox Odchylenie charakterystyki 0,25% od zakresu pom. Wpływ temp. otoczenia 0,15%/10K Wskah nik temperatury C (opcja F Odchylenie charakterystyki 0,25% od zakresu pom. Wpływ temp. otoczenia 0,1%/10K Kompensacja temperatury (mierzenie ph poprzez termometr oporowy przy wejf ciu analogowym 2. konfigurowany: automayczna kompensacja temp. przez Pt100 ew. Pt1000 re czna kompensacja temp. Zakres kompensacji C Wyji cia Doste pne sg 2 wyjf cia przekaj nikowe, 1 wyjf cie binarne, 1 analogowe wyjf cie wartof ci rzeczywistych ew. 1 dodatkowy przekaj nik i 1 wejf cie szeregowe. 1. przekah nik, wyjk cie1 / 2 (seryjnie zestyk roboczy (zwierny, moc e byc równiec skonfigurowany jako rozwierny moc załg czalna: 3A, 250V AC przy obcig c eniu omowym okres uc ytkowania zestyku: > 5x10 załaczel 5 przy obcig c eniu nominalnym 2. Wyjscie binarne, wyjk cie 3 0/5V R obcimn. 250Ω (seryjnie 0/12V R 650Ω (opcja 3. wyjk cie wart. rzeczywistej, wyjk cie 4 (opcja dowolnie konfigurowane: 0(2 10V R 500Ω 0(4 20mA R obcimn 500Ω odizolowane galwanicznie od wejf d : U 30V AC U 50VAC Odchylenie charakterystyki sygnału wyjk cia 0,25% ± 50 ppm/k 4. przekah nik, wyjk cie 4 (opcja (tylko w urzg dzeniach bez wyjf cia wart. rzeczywistych. zestyk przełg czny moc załg czalna: 3A, 250VAC przy obcig c eniu omowym okres uc ytkowania zestyku: > 5x10 5 załaczel przy obcig c eniu nominalnym 5. wejk cie RS422 / RS485, wyjk cie 5 (opcja odizolowane galwanicznie szybkok o transmisji 4800 / 9600bd Protokoll MOD/J-Bus Ogólne parametry regulatora przekształtnik A/D rozdzielczof d > 15Bit rodzaj regulatora regulator wartof ci granicznych i/ regulator długof ci cze stotliwof ci impulsów dowolnie konfigurowany Struktura regulatora P, PI, PID PD konfigurowana Czas odczytu 210ms Kontrola obwodu pomiarowego wejf cie 1: out-of-range wef cie 2: out-of-range, zwarcie i przerwanie czujnika wyjf cia przyjmujg zdefiniowany (skonfigurowany stan. Zabezpieczenie danych EEPROM Zasilanie AC V, +10%/-15%, Hz AC/DC 20 53V, 48 63/0 Hz Pobór mocy ok. 8V A Podłp czenie elektryczne przez pozłacang płaskg wtyczke wg DIN /A; 4,8mm x 0,8mm elektrode szklang ph pre t potencjometrycznego ukł. pom. ew elektrode metalowg przez puszke BNC dop. temperatura otoczenia C dop. graniczna temperatura otoczenia C dop. temperatura przechowywania C Odpornok o klimatyczna wilg. wzgl. 75% bez obroszenia Rodzaj ochrony wg EN przód IP 65 / tyłip 20 Bezpieczeq stwo elektryczne wg EN odcinek powietrza i upływu dla - kategoria przepie ciowa II - stopiel zanieczyszczenia 2 Zgodnok o elektromagnetyczna wg zalecel NAMUR NE21, EN cze f d 1, EN cze f d 2 Obudowa Obudowa do zabudowy z przewodzg cego tworzywa sztucznego wg DIN , materiałbazowy ABS, z wtykowg kol cówkg regulatora Pozycja montar u dowolna Cis r ar ok. 320g Wyposat enie opcyjne Obudowa bez przednich drzwiczek typ 2 FGE-125-2/125 Obudowa z drzwiczkami przednimi typ 2 FGE-150-2/185 Urzg dzenie JUMO dtrans ph 01 moc e byd na c yczenie dostarczone z innymi rodzajami obudowy. Oba typy obudowy sg wytrzymałe i ochraniajg urzg dzenie wg IP 65. W przypadku uc ywania urzg dzenia w surowych warunkach zaleca sie obudowe z przednimi drzwiczkami. Przy montac u czy konserwacji obudowe zdejmuje sie ze f ciany łg cznie ze złg czami f rubowymi kab- f rubowe Pg 9 i Pg 7. Złg cza, które nie sg Tal sza odudowa bez przednich drzwiczek nadaje sie szczególnie do uc ytku w halach fabrycznych i zakładach przemysłowych. Obudowa jest wyposac ona w 5 złg czy f rubowych Pg 9. Złg cza, które nie uc sg ywane mogg zostad zaf lepione. Oba typy obudowy sg dostarczane osobno (bez wbudowanych przetworników/regulatorów. Istnieje juc wycie cie w tablicy przedniej o wymiarach 96 x 48 mm. la. Dodatkowo chronig urzg dzenie zdejmowalne przezroczyste drzwiczki. Obudowa jest wyposac ona w 3 złg cza uc ywane mogg zostad zaf lepione.

5 Karta katalogowa Strona 5/9 Parametry Parametry wskau nik zakres wartov ci fabrycznie uwagi tolerancja alarmowa ph AL 1 0, ,99 ph 0 Alarm nastw puje po przekroczeniu wartox ci tolerancja alarmowa Redox mv zadanej + tolerancja alarmowa i po upływie czasu zadanego w opóy nieniu alarmu (działa tylko w regulatorach dł. ew. czw stotliwox ci impulsów. W regulatorach wartox ci granicznych ustawiony wewn. na 0. opóy nienie alarmu AL s 300 Czas opóy nienia az do wł{ czenia siw zestyku alarmowego. komparator temperatury AL C 250 Wartox temp. po osi{ gniw ciu której nastw puje alarm. zakres proporcjonalno} ci 1 ph Pb 1 0, ,99 ph 7,00 Wpływa na strukturw P regulatora. zakres proporcjonalno} ci 1 Redox Pb mv 1000 zakres proporcjonalno} ci 2 ph Pb 2 0, ,99 ph 7,00 Wpływa na strukturw P regulatora. zakres proporcjonalno} ci 2 Redox Pb mv 1000 czas róz niczkowania 1 dt s 0 Wpływa na strukturw D regulatora 1. Przy dt=0 regulator 1 nie wskazuje struktury D. czas róz niczkowania 2 dt s 0 Wpływa na strukturw D regulatora 2. Przy dt=0 regulator 2 nie wskazuje struktury D. czas zdwojenia 1 rt s 0 Wpływa na strukturw I regulatora 1. Przy rt=0 regulator 1 nie wskazuje struktury I. czas zdwojenia 2 rt s 0 Wpływa na strukturw I regulatora 2. Przy rt=0 regulator 2 nie wskazuje struktury I. min. czas zał{ czania 1 (przy regulatorze wart. gran. dł. impulsów min.dł. impulsów 1 (przy regulatorze czestotliwox ci impulsów min. czas zał{ czania 2 (przy regulatorze wart. gran. dł. impulsów min. dł. impulsów 2 (przy regulatorze czestotliwox ci impulsów tr 1 0, ,9 s 0,2 Wywodzi siw z danych technicznych elementów dozuj{ cych (zawór elektromagnetyczny, pompa dozuj{ ca tr 2 0, ,9 s 0,2 histereza zał{ czania 1 ph HYS1 0, ,99 ph 0,30 Definiuje punkt wył{ czania zestyku regulatora histereza zał{ czania 1 Redox HYS mv 80 histereza zał{ czania 2 ph HYS2 0, ,99 ph 0,30 histereza zał{ czania 2 Redox HYS mv 80 opóy nienie przyci{ gania 1 tan1 0, ,9 s 1,0 Czas opóy nienia az do wł{ czenia siw zestyku opóy nienie przyci{ gania 2 tan2 0, ,9 s 1,0 opóy nienie zwalniania 1 tab1 0, ,9 s 0,2 Czas opóy nienia az zestyk wróci do pozycji opóy nienie zwalniania 2 tab2 0, ,9 s 0,2 wyjx ciowej czestotliwox impulsów 1 Fr Imp./min 100 Max. czw stotliwox impulsów,która steruje np. czestotliwox impulsów 2 Fr Imp./min 100 pomp{ dozuj{ c{ cykl impulsów 1 Cy 1 1, ,9 s 20,0 Czas trwania, w którym nastw puje modulacja cykl impulsów 2 Cy 2 1, ,9 s 20,0 impulsów. granica stopnia nastawienia Y % 100 Max. wyjx stopie~ nastawienia regulatora dł. cia 1 czw stotliwox ci impulsów. granica stopnia nastawienia Y % 100 wyjx cia 2

6 M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Fulda, Germany Karta katalogowa Strona 6/9 Plan podł cze š œ žœ Ÿ žœ ˆ š ˆ Š Œ Ž widok z tyłu z przył czem z płask wtyczk (przył cze AMP i gniazdo BNC Wyj cia Obsadzenie przył czy Symbol przekaƒ nik 1* 1 23 biegun 22 zestyk zwierny ª«ªª przekaƒ nik 2* biegun zestyk zwierny przekaƒ nik 3* analogowe wyj cie wart. rzeczywistych (odizolowane galwanicznie zestyk rozwierny biegun zestyk zwierny + wyj cie binarne Wej cia pomiarowe Obsadzenie przył czy Symbol pr t potencjometrycznago gniazdo BNC układu pomiarowego ph Redox elektroda szklana ph elektroda matalowa z oddzielnym układem odniesienia elektroda porównawcza 8 gniazdo BNC * okablowanie ochronne zestyku: warystor S14K300

7 Karta katalogowa Strona 7/9 termometr oporowy 3-przew termometr oporowy 2-przew wej cie szeregowe RS 422 (opcja wej cie szeregowe RS 485 (opcja RxD 5 4 TxD 2 1 RxD + RxD TxD + TxD GND 3 GND RxD/ TxD 2 1 GND 3 GND RxD/TxD + RxD/TxD dane pobierane dane wysyłane dane pobierane/wysyłane wej cie binarne wej cie binarne zasilanie patrz tabliczka identyfikacyjna AC/ DC AC: L1 N TE przewód zewn. przewód neutralny uziemienie DC: L + L

8 Karta katalogowa Strona 8/9 Wymiary Typ / wyci cie w tablicy sterowniczej wg DIN monta szczelny (wymiary min. Wyposa enie opcyjne obudowa bez przednich drzwiczek, rodzaj ochrony IP 65, typ 2 FGE-125-2/125 obudowa z przednimi drzwiczkami, rodzaj ochrony IP 65, typ 2 FGE-150-2/185

9 Karta katalogowa Strona 9/9 Obja nienie typu / /...,... Typ podstawowy JUMO dtrans ph 01, mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy / regulator dla warto± ci ph (przeł² czalny na Redox l Uzupełnienia typu podstawowego l 00 regulator wył³ czony * I 10 regulator warto ci granicznych* (wyj cie 1/2 I 21 cie długosci impulsów ze struktur³ regulatora P* (wyj cie 1/2 I 31 wyj cie czµ stotliwo ci impulsów ze struktura regulatora P* (wyj cie1/2 l l Wyj cie 4 l l 000 brak wyj cia l l 310 przeka nik, zestyk przeł³ czny B l l 888 wyj cie warto ci rzeczywistych, ci³ głe, ci³ gły regulator B l l Wyj cie 5 l l 000 brak wyj cia l l 310 przeka nik, zestyk przeł³ czny B l l 888 wyj cie warto ci rzeczywistych, ci³ głe, ci³ gły regulator B l l l Zasilanie* l l l 22 AC/DC V ±0%, /0 Hz l l l 23 AC V +10%/-15%, Hz l l l l Wej cie l l l l 00 bez wej cia szeregowego l l l l 54 interfejs RS422/485, Mod-, J-bus-Protokoll (wyj cie 5 l l l l 64 interfejs Profibus DP (wyj cie 5 l l l l l Dodatki do typu A l l l l l 000 bez dodatków l l l l l 014 wyj cie logiczne DC 0/12 V, I I I I I zamiast seryjnego DC 0/5 V (wyj cie 3 l l l l l l / / Przykład zamówienia *Zasadniczo we wszystkich regulatorach z serii u¹ ytkownik mo¹ e dokonaº nastµ puj³ cych konfiguracji: regulator wył³ czony regulator warto ci granicznych regulator dł. impulsów o strukturze P-, PI-, PD-, PID. regulator czµ stotliwo ci impulsów o strukturze P-, PI-, PD-, PID. Mo¹ liwo ci wymienione w rubryce "obja nienie typu" s³ to jedynie ustawienia fabryczne! A dodatki do typu mo¹ na dowolnie zestawiaº - podawaº je nale¹ y jeden po drugim oddzielaj³ c przecinkiem B wyj cie "310" nie jest mo¹ liwe w połaczeniu z wyj ciem "888"! Wykonania podstawowe typ nr art / /000 20/ / /000 20/ / /000 20/ / /000 20/ Wyposa enie seryjne Oznaczenie Typ nr. art. odudowa bez drzwiczek przednich Typ 2 FGE-125-2/125 20/ obudowa z drzwiczkami przednimi Typ 2 FGE-150-2/185 20/

JUMO TB / TW. Ogranicznik temperatury, monitor temperatury. z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm. Krótki opis.

JUMO TB / TW. Ogranicznik temperatury, monitor temperatury. z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm. Krótki opis. Karta atalogowa 70.1140 Strona 1/6 JUMO TB/TW Ograniczni temperatury, monitor temperatury z wy wietlaczem, do monta u na szynie 35mm Króti opis TB/TW jest dowolnie programowalnym urz dzeniem ograniczaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/...

JUMO GmbH & Co. KG Mackenrodtstraße 14, Postal address: Phone: Fax: E-mail: Internet: dtrans T03 BU Typ 707033/... dtrans T03 TU Typ 707034/... JUMO Sp. z o.o. Adres: Ul. Korfantego 28 Telefon: Fax: Email: Internet: 53021 Wrocław, Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JUMO Instrument Co. Ltd.

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

AQUIS 500 CR. Przetwornik/regulator konduktywności, TDS, rezystywności i temperatury

AQUIS 500 CR. Przetwornik/regulator konduktywności, TDS, rezystywności i temperatury Karta katalogowa 0.565 Strona 1/13 AQUIS 500 CR Przetwornik/regulator konduktywności, TDS, rezystywności i temperatury Krótki opis Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru/regulacji konduktywności, rezystywności

Bardziej szczegółowo

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny przetwornik pomiarowy przewodnictwa. JUMO CTI-Junior. Typowe obszary zastosowania to: Opis funkcji: Opis urz dzenia. Ogólne zastosowanie

Indukcyjny przetwornik pomiarowy przewodnictwa. JUMO CTI-Junior. Typowe obszary zastosowania to: Opis funkcji: Opis urz dzenia. Ogólne zastosowanie Karta katalogowa 20.2754 Strona 1/6 Indukcyjny przetwornik pomiarowy przewodnictwa JUMO CTI-Junior indukcyjna cela pomiarowa przewodno ci materiał celi pomiarowej: PVC, PVDF lub PEEK odizolowany, hermetycznie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przekaźnik ciśnienia

Elektroniczny przekaźnik ciśnienia Zastosowanie: EDS 300 jest elektronicznym przekaźnikiem ciśnienia o zwartej budowie wyposażonym w wyświetlacz cyfrowy. Dost pne s 4 różne warianty wyjść: z jednym lub dwoma wyjściami ł czeniowymi, jak

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do procesów technologicznych

Termometr oporowy do procesów technologicznych Termometr oporowy do procesów technologicznych n w zakresie temperatur -200...+600 C n z rurami ochronnymi ze stali kwasoodpornej, tytanu, tantalu, inconellu i hastelloy n mo liwe wykonanie z przetwornikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700

Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Jumo dtron 04.1 Jumo dtron 08.1 Regulatory mikroprocesorowe Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Charakterystyka urz!dzenia Regulatory mikroprocesorowe serii dtron 04.1 i 08.1 o panelach przednich 96mm x 96mm,

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ Karta katalogowa 40.4366 Strona 1/7 Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ 404366 Ogólne zastosowanie Przetworniki pomiarowe ciśnienia są przeznaczone do pomiaru ciśnień bezwzględnych i względnych w

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis LEV 800 digital A. Opis LEV 800 marki Festool w wersji cyfrowej (nr katalogowy 497848) łączy w sobie dwa wysokiej jakości urządzenia pomiarowe w jednym: nowoczesną, wyjątkowo stabilną poziomicę służącą

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans T03 Analogowy 2-przewodowy przetwornik z cyfrow nastaw zakresu

JUMO dtrans T03 Analogowy 2-przewodowy przetwornik z cyfrow nastaw zakresu JUMO Sp. z o.o. M. K. JUCHHEIM GmbH & Co Adres biura: ul. Korfantego 28, 53021 Wroclaw Adres centrali: Moeltkestrasse 13 31, 36039 Fulda, Germany internet: www.jumo.de Telefon: (071) 339 82 39 Telefaks:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis

Akcesoria. Zastosowanie. Specjalne właściwości. Opis Akcesoria Wysokiej jakości wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI35-M, z wejściem wielofunkcyjnym Model DI35-D, z dwoma wejściami dla sygnałów standardowych Karta katalogowa WIKA AC 80.03 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. SPIS TREŚCI Wst p........................................................... 5 Zestaw.........................................................

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Arkusz Informacyjny. Siłowniki sterowane syg. analogowym lub 3-punktowym

Arkusz Informacyjny. Siłowniki sterowane syg. analogowym lub 3-punktowym Arkusz Informacyjny Siłowniki sterowane syg. analogowym lub 3-punktowym AMV(E) 410, AMV(E) 610 - bez funkcji powrotu AMV(E) 413, AMV(E) 613, 633 - z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo Opis / Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Moduł pomiarów elektrycznych to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielaczach. Prąd obciążenia na wyjście wynosi 20 A. Do

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL- Przetwornik pomiarowy poziomów cieczy Mlevel- Dziękujemy za zakup Mlevel- firmy INTELLE. Zastosowanie Mlevel- - do pomiaru poziomów cieczy:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2

Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 1.2 Sonda Typu LS 300 z Przetwornikiem LS 500 2 1.2 Zabezpieczenie przed przepeænieniem dla strefy 0 Typ LS 300 z LS 500 Sygnalizator poziomu LS 300 z przetwornikiem LS 500 jest urzœdzeniem zabezpieczajœcym

Bardziej szczegółowo

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa

ZL11ARM. Uniwersalna płyta bazowa ZL11ARM Uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm ZL11ARM to uniwersalna płyta bazowa dla modułów diparm (np. ZL12ARM i ZL19ARM) z mikrokontrolerami wyposażonymi w rdzenie ARM produkowanymi przez różnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami

*09005770* Karta katalogowa DS21. Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami Karta katalogowa DS21 *09005770* 09005770 DB_PL_DS21 ST4-C 01/16 Manometr różnicowy z mikroprzełącznikami do monitorowania przepływu w instalacjach olejowych przesyłających ciepło zgodnie z normą DIN 32727

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI DT-5505 Wydanie LS 13/07 Bezpieczeństwo DTR.CMRI-01 Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Czujnik pogody, natynkowy WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Dane techniczne 2CDC504093D4002 ABB i-bus KNX Opis produktu Czujnik pogody WES/A 3.1 rejestruje prędkość wiatru, deszcz, jasność w trzech kierunkach świata, zmierzch, temperaturę oraz za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 DA20 jest trwałym i precyzyjnym higrostatem dla regulacji wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy. Służy do sterowania pracą osuszacza lub nawilżacza.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Wtykany termometr oporowy

Wtykany termometr oporowy Karta katalogowa 90.2305 Strona /7 Wtykany termometr oporowy n dla temperatur -50...+260 C n wodoodporny i hermetyczny n wysoka odporno na uszkodzenia mechaniczne n do zastosowania w przemy le spo ywczym

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik 1-10 V do wbudowania Instrukcja obsługi

Radiowy sterownik 1-10 V do wbudowania Instrukcja obsługi Nr kat.: 865 00 Działanie Radiowy sterownik 1-10 V należy do radiowego systemu FunkBus. Służy do załączania i ściemniania UZS (układów zapłonowo-stabilizujących) lub elektronicznych przetworników z wejściem

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo