Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.0"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.0

2 Zmiany funkcjonalne 2

3 Copyright 2010 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Zmiany funkcjonalne 3

4 Spis treści Wstęp... 7 Menu Comarch CDN XL... 8 Nowy zintegrowany moduł: Obieg dokumentów Przeznaczenie modułu Podział dokumentów Podstawowe informacje o dokumencie Obieg dokumentu Szczegóły dokumentu Skrzynka dokumentów Intranetowy obieg dokumentów Administracja Historyczność danych binarnych Ustawienia dla typu danych Schemat działania Okno danych binarnych Dostępność danych binarnych CRM Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Ergonomia Szczegóły konwersacji dostępne wprost w liście Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta Logistyka Realizacja zamówień i ofert z poziomu elementów dokumentów Aktualizacja cen towarów Zmiany funkcjonalne 4

5 3. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Ergonomia Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu Edycja karty kontrahenta w dokumencie WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Możliwość wybrania zamiennika towaru w zamówieniach i ofertach Ergonomia definiowania daty realizacji i ważności w ofertach i zamówieniach Data realizacji w liście elementów ofert i zamówień Zmiana kolejności elementów w dokumentach handlowych Przycisk: Pokaż na mapie Menu kontekstowe w liście dokumentów magazynowych Księgowość Nowe wydruki Stan magazynu walut Założenie lokaty Lokaty zbiorczo Ergonomia Seryjne kasowanie Upomnień i Not odsetkowych Serwis Automatyczna rejestracja urządzenia Zarządzanie nieaktywnymi urządzeniami Produkcja Stała ilość surowca Zaokrąglanie ilości materiałów Pulpit Kontrahenta Dostępność danych binarnych Pulpit pracownika Ergonomia i wydajność WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Zakładka: CRM WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Zmiany funkcjonalne 5

6 Business Intelligence Rozwój obszarów analitycznych Rozszerzenie funkcjonalności kostki Płatności Nowe wymiary i atrybuty Lokaty Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP Analizy What-If (Miary What-If) Wybór Top N elementów Nowy typ wykresu - Lejek Jeszcze lepsza ergonomia Web Reports Book Raporty Dashboard y Wymagania Web Reports Book Spis rysunków Zmiany funkcjonalne 6

7 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności Systemu Comarch CDN XL w wersji Oprócz wymienionych, Comarch CDN XL został wzbogacony o szereg mniejszych funkcjonalności i udogodnieo, które usprawnią codzienną pracę z Systemem. Szczegółowy opis możliwości i sposób działania programu został opisany w Dokumentacji Użytkownika. Zmiany funkcjonalne 7

8 Menu Comarch CDN XL W związku z dodaniem nowego modułu zmieniono sposób prezentacji modułów w menu Comarch CDN XL. Jeżeli operator ma dostęp do więcej niż 7 modułów opcje wyświetlane są w dwóch kolumnach. Rysunek 1 Menu Comarch CDN XL powyżej 7 modułów Rysunek 2 Menu Comarch CDN XL do 7 modułów Zmiany funkcjonalne 8

9 Nowy zintegrowany moduł: Obieg dokumentów 1. Przeznaczenie modułu W nowej wersji możliwa jest kompleksowa obsługa korespondencji firmy za pomocą funkcjonalności systemu oraz aplikacji WWW. Udostępniony został mechanizm pozwalający oznaczad ścieżkę obiegu dokumentu począwszy od dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skooczywszy na odnotowaniu go w pocztowej książce nadawczej. Pozwoli to użytkownikom przechowywad istotne dokumenty w wersji elektronicznej, a przez to umożliwi dostęp do nich większej liczbie pracowników. 2. Podział dokumentów Dokumenty ewidencjonowane z poziomu nowego modułu zostały podzielone na trzy rodzaje: przychodzące wychodzące wewnętrzne. Każdy z tych rodzajów obsługiwany jest w podobny sposób, a niewielkie różnice w funkcjonalności pozwalają m.in. na utworzenie książki nadawczej z poziomu dokumentów wychodzących. Rysunek 3 Zakładki na liście dokumentów w module: Obieg dokumentów Szereg filtrów oraz możliwośd oznaczania dokumentów kodem EAN pozwoli na szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji. 3. Podstawowe informacje o dokumencie Na każdym dokumencie można określid: typ oraz tytuł, numer nadany w innym systemie, podmiot, którego on dotyczy, datę wystawienia, otrzymania, wysłania dokumentu oraz inne informacje niezbędne dla prowadzenia korespondencji z podmiotem dokumentu. Do każdego dokumentu można dodawad załączniki (skany, pliki różnego typu). Każdy załącznik może zostad zmodyfikowany w trakcie pracy z dokumentem. Aby móc zachowywad wszystkie wersje plików dołączonych do dokumentu, umożliwiono określenie wersji aktualnej oraz archiwalnych jednej danej binarnej (więcej informacji w rozdziale: Historycznośd danych binarnych). Zmiany funkcjonalne 9

10 Rysunek 4 Dokument przychodzący 4. Obieg dokumentu Każdy wprowadzony dokument jest automatycznie przypisany do opiekuna. Dalsze postępowanie z dokumentu zależy od skonfigurowania obiegu. Może to byd ręczne przekazywanie dokumentu pomiędzy poszczególnymi operatorami, pojedynczymi pracownikami lub wszystkimi przypisanymi do centrum. W innym przypadku obieg dokumentu może byd sterowany za pomocą odpowiednio zdefiniowanego procesu. Bez względu na wybrany sposób postępowania wszelkie informacje zostaną zapisane na dokumencie w postaci listy kolejno wykonanych czynności. Czynności do wykonania na konkretnym poziomie określane są za pomocą definiowalnych statusów dla dokumentu. Rysunek 5 Lista prezentująca obieg w oknie dokumentu Zmiany funkcjonalne 10

11 5. Szczegóły dokumentu Każdy aktualny opiekun dokumentu ma prawo dodawania oraz modyfikacji informacji podstawowych oraz szczegółowych na dokumencie. Wszelkie dodatkowe informacje mogą byd odnotowane w opisie dokumentu oraz na atrybutach. Możliwe jest również powiązanie z innymi dokumentami systemu. Rysunek 6 Zakładki w oknie dokumentu 6. Skrzynka dokumentów Z poziomu nowego modułu oraz w innych modułach w grupie Zadania udostępniono dwie dodatkowe listy: Skrzynka dokumentów oraz Moje dokumenty w obiegu. Na pierwszej z nich można obsługiwad dokumenty, których opiekunem będzie aktualnie zalogowany operator. Wszelkie zmiany są możliwe do wykonania tylko do czasu przypisania innego operatora (przekazania dokumentu dalej do obiegu). Wówczas dokument zniknie ze skrzynki, a pojawi się na liście Moje dokumenty w obiegu. Tutaj udostępniony będzie tylko podgląd dokumentów, w których aktualnie zalogowany operator widnieje jako jeden z byłych opiekunów dokumentu. Rysunek 7 Lista: Moje dokumenty w obiegu 7. Intranetowy obieg dokumentów Analogiczne działania, jak na listach Skrzynka dokumentów oraz Moje dokumenty w obiegu można wykonad z poziomu aplikacji webowej. Tutaj wyświetlane są najważniejsze informacje o dokumencie oraz graficzny obraz dotychczasowego obiegu dokumentu. Wyraźnie oznaczony jest aktualny status (czynnośd do wykonania) oraz obszar służący nadawaniu kolejnego statusu wraz z kolejnymi opiekunami. W aplikacji mogą pracowad wszyscy pracownicy, którzy w systemie Comarch CDN XL mają na karcie ustawione hasło. Zmiany funkcjonalne 11

12 Rysunek 8 Intranetowy obieg dokumentów Zmiany funkcjonalne 12

13 Administracja 1. Historyczność danych binarnych 1.1. Ustawienia dla typu danych W obsłudze danych binarnych umożliwione zostało tworzenie wersji archiwalnych oraz wersji aktywnej. O sposobie modyfikacji danych decyduje użytkownik poprzez ustawienie na typie danej binarnej odpowiedniej opcji spośród: wersjonowanie danych, brak wersjonowania oraz możliwośd zdecydowania podczas zapisu zmodyfikowanej danej Schemat działania Rysunek 9 Słownik: Typy danych binarnych, nowe parametry Wersja archiwalna zostanie utworzona w momencie wykonywania po raz kolejny importu pliku w oknie danych binarnych. Zapisany tam poprzednio plik staje się automatycznie archiwalnym, a nowo dodawany aktywnym Okno danych binarnych W oknie właściwości danych binarnych została dodana zakładka: Historia zmian prezentująca historię zmian oraz dobrowolne pole z opisem wprowadzonych zmian. Na liście aktywny rekord (w kolorze czarnym) będzie zajmował zawsze pierwszą pozycję na liście i jako jedyny będzie możliwy do edycji. Pozostałe rekordy archiwalne (w kolorze szarym) będzie można jedynie wyeksportowad. Rysunek 10 Właściwości danych binarnych, nowa zakładka: Historia zmian Zmiany funkcjonalne 13

14 2. Dostępność danych binarnych We właściwościach danych binarnych dodano możliwośd określenia dostępności danych binarnych w aplikacjach zewnętrznych, tj.: Pulpit Kontrahenta, isklep24, Internetowy obieg dokumentów. Rysunek 11 Właściwości danych binarnych, nowe parametry: Dostępnośd w aplikacjach Ustawienie tych parametrów jest przenoszone jako domyślne w trakcie dodawania danych binarnych do obiektu, ale to ustawienie można jeszcze w obiekcie zmienid. Rysunek 12 Karta towaru, zakładka: Dane binarne, nowe parametr: Dostępnośd w aplikacjach W zależności od ustawienia parametru dodana do obiektu dana binarna będzie dostępna w aplikacjach zewnętrznych. W przypadku: Pulpitu Kontrahenta i isklep24 poszerza to możliwośd definiowania danych binarnych widocznych w tych aplikacjach do tej pory dane binarne były dodawane tylko poprzez atrybuty. Zmiany funkcjonalne 14

15 CRM 1. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Wprowadzono obsługę kontrahentów potencjalnych i innego rodzaju kontrahentów. W zależności od rodzaju kontrahenta dany kontrahent może byd wybrany w dokumencie. Jeżeli kontrahent nie będzie mógł byd wybrany w dokumencie, to nie będzie on również widoczny w liście kontrahentów otwartej z poziomu dokumentu oraz nie będzie można kodu takiego kontrahenta wpisad w dokumencie. Przykład: Po odpowiedniej konfiguracji dla jednego kontrahenta będzie można wystawid tylko dokument Oferty Sprzedaży, a dla innego kontrahenta wszystkie dokumenty. Rozszerzono słownik kategorii: Rodzaje kontrahentów o możliwośd określenia: 1) Wymaganych danych w karcie kontrahenta w zależności od zaznaczonych parametrów, w trakcie dodawania karty kontrahenta oraz zapisu karty już istniejącej system będzie kontrolował lub nie wymagalnośd informacji UWAGA: Kontrola wymagalności danych w dokumentach nie uległa zmianie 2) Koloru kontrahenta w liście kontrahentów 3) Ustalenie wartości domyślnej słownika 4) Ustalenie dokumentów, w których dany kontrahent może byd wybierany. Rysunek 13 Słownik: Rodzaje kontrahentów Ustalenie dostępnych rodzajów kontrahentów dla danego dokumentu jest również możliwe w definicjach dokumentów. Dodano odpowiednią zakładkę, która to umożliwia. W karcie kontrahenta przeniesiono słownik: Rodzaj z zakładki: Inne na zakładkę: Ogólne. Zmiany funkcjonalne 15

16 Rysunek 14 Karta kontrahenta, pole: Rodzaj W liście kontrahentów zmieniono nazwę dotychczasowego filtra: Rodzaj filtrującego listę ze względu na podział na dostawców i odbiorców na: Podział oraz dodano filtr: Rodzaj filtrującego wg wartości słownika: Rodzaje kontrahentów. Rysunek 15 Lista kontrahentów, filtr: Rodzaj 2. Ergonomia 2.1. Szczegóły konwersacji dostępne wprost w liście Dotychczas, aby zapoznad się ze szczegółami rozmów, spotkao z kontrahentem niezbędne było podnoszenie ich formatek. Obecnie informacje te dostępne są wprost na liście konwersacji. Dane te prezentowane są zależnie od ustawienia parametru szczegóły na ww. liście. Rysunek 16 Prezentowanie szczegółów konwersacji na liście Zmiany funkcjonalne 16

17 2.2. Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta W karcie kontrahenta na zakładce: Kontakty udostępniono historię konwersacji z danym kontrahentem. Bezpośrednio z tej zakładki można również dodawad nowe wątki konwersacji, nowe pozycje, czy zadania do już istniejącej konwersacji. Rysunek 17 Konwersacje w karcie kontrahenta Zmiany funkcjonalne 17

18 Logistyka 1. Realizacja zamówień i ofert z poziomu elementów dokumentów W liście zamówieo dodano nową zakładkę: Elementy. Zakładka umożliwia analizowanie i realizowanie elementów z różnych dokumentów wybranego typu: Zamówieo zakupu Zamówieo sprzedaży Zamówieo wewnętrznych Ofert zakupu Ofert sprzedaży. Funkcjonalnośd ta umożliwia m.in. sprawne zarządzanie zamówionymi towarami od dostawców oraz zamówionymi towarami przez odbiorców. Zaznaczając odpowiednie elementy można generowad z nich dokumenty handlowe. Wprost w liście można edytowad: ilośd, cenę i wartośd elementów dokumentów handlowych wygenerowanych z listy elementów. Lista posiada dodatkowe kolumny, które domyślnie będą ukryte, ale w prosty sposób można je wyświetlid. Rysunek 18 Zakładka: Elementy w liście zamówieo 2. Aktualizacja cen towarów Umożliwiono zbiorczą aktualizację towarów. W liście towarów udostępniono nowy przycisk: Aktualizacja cen (w związku z jego dodaniem zmieniło się położenie parametrów: Tylko kaucje i Archiwalne). Zmiany funkcjonalne 18

19 Rysunek 19 Lista towarów, nowy przycisk: Aktualizacja cen towarów Przycisk: Aktualizacja cen dla zaznaczonych towarów lub grup uruchamia nowe okno: Aktualizacja cen, w którym możliwa jest zbiorcza aktualizacja cen wielu towarów. Ceny można aktualizowad w oparciu o inną cenę sprzedaży oraz ostatnią cenę zakupu. Operator najpierw dokonuje kalkulacji nowych cen wg trzech kryteriów: O procent zmiana ceny o procent O wartośd zmiana ceny o wartośd Ustalona cena zmiana ceny na cenę ustaloną Skalkulowane wartości uwzględniają ustawienia parametrów: Zaokrąglenie, Korekta z definicji cen w kartach towarów jeżeli parametry te mają wpływ na wartośd ceny, to takie ceny podświetlone są na żółto. Operator może również ręcznie zmienid wartośd ceny zmiana ręczna w liście jest oznaczane kolorem niebieskim. Po kalkulacji operator może wybrad wg którego kryterium chce zaktualizowad ceny w towarach. Rysunek 20 Nowe okno: Aktualizacja cen towarów Zmiany funkcjonalne 19

20 W związku z tą zmianą w oknie: Historyczne ceny towaru dodano kolumnę: Źródło, w której prezentowana jest informacja o dokumencie lub innym obiekcie, który zaktualizował wartośd danej ceny. Rysunek 21 Historyczne ceny towarów, nowa kolumna: Źródło 3. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW We wszystkich dokumentach obsłużono słownik: Rodzaje kontrahentów (więcej informacji w rozdziale: Obsługa kontrahentów potencjalnych). 4. Ergonomia 4.1. Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu Umożliwiono wprowadzanie kontrahenta docelowego w zakładce: Ogólne dokumentu. Jest to uzależnione od odpowiedniego parametru w definicji dokumentu. Zmiana ta skróciła ilośd kliknięd potrzebnych do wprowadzania danych kontrahenta poprzez kontrahenta docelowego: w wersji poprzedniej systemu należało otworzyd dokument, następnie przejśd na zakładkę: Kontrahent, a następnie na zakładkę: Docelowy obecnie można to zrobid od razu z zakładki: Ogólne dokumentu. Rysunek 22 Definicja dokumentu, Kontrahent na zakładce: Ogólne Zmiany funkcjonalne 20

21 Rysunek 23 Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu 4.2. Edycja karty kontrahenta w dokumencie WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W dokumencie dodano możliwośd edycji karty kontrahenta bezpośrednio z wystawianego dokumentu. Po prawej stronie pola: Miasto kontrahenta dodano przycisk: po jego naciśnięciu otwierana jest karta kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian w karcie i ich zapisaniu dane są automatycznie aktualizowane w dokumencie. Zmiana ta skróciła proces wykonania edycji kontrahenta w wersji poprzedniej systemu należało: nacisnąd przycisk: Kontrahent, otwierała się lista kontrahentów odszukad kontrahenta, podnieśd jego kartę wprowadzid zmiany w karcie zamknąd listę kontrahentów w dokumencie wpisad ponownie kod kontrahenta obecnie należy: nacisnąd przycisk:, otworzy się karta kontrahenta wybranego w dokumencie wprowadzid zmiany w karcie Rysunek 24 Edycja karty kontrahenta w dokumencie UWAGA: W związku z tą zmianą, jeżeli na zatwierdzonym dokumencie operator będzie chciał podnieśd do podglądu kartę kontrahenta, to będzie musiał nacisnąd przycisk:, a nie tak jak to było w wersjach poprzednich przycisk: - przycisk ten w zatwierdzonym dokumencie będzie wyszarzony. Analogiczne przyciski zostały udostępnione na zakładkach zakładki: Kontrahent. Zmiany funkcjonalne 21

22 4.3. Możliwość wybrania zamiennika towaru w zamówieniach i ofertach Na zakładce: Ogólne dokumentów zamówieo i ofert został udostępniony przycisk, który umożliwia otwarcie listy zamienników zaznaczonego elementu dokumentu i wybranie zamiennika. Po wybraniu zamiennika zostanie on podmieniony w zaznaczonym elemencie dokumentu. Rysunek 25 Wybranie zamiennika w zamówieniach i ofertach 4.4. Ergonomia definiowania daty realizacji i ważności w ofertach i zamówieniach Aby ułatwid i przyśpieszyd proces określania daty realizacji, czy ważności na ofercie oraz zamówieniu dotychczasowe opcje zostały wzbogacone o możliwośd podania terminu nie poprzez wskazanie konkretnej daty, ale wymaganego okresu czasu, na podstawie którego system samodzielnie ustali tą datę. Możliwe będzie podanie okresu: 1, 2 lub 3 tygodni, miesiąca, lub kwartału. Powyższa funkcjonalnośd została udostępniona dla dat: ważności i realizacji na nagłówkach ofert i zamówieo oraz na ich elementach. Rysunek 26 Definiowanie daty realizacji za pomocą okresu czasu 4.5. Data realizacji w liście elementów ofert i zamówień Informacja o planowanym termin realizacji poszczególnych elementów zamówieo/ofert prezentowana jest wprost na liście elementów dokumentu, bez konieczności otwierania elementu. Zmiany funkcjonalne 22

23 Rysunek 27 Data realizacji na liście elementów zamówienia 4.6. Zmiana kolejności elementów w dokumentach handlowych W dokumentach handlowych wprowadzono możliwośd zmiany kolejności elementów. W wersjach poprzednich ta funkcjonalnośd była dostępna tylko w dokumentach listy zamówieo Przycisk: Pokaż na mapie Rysunek 28 Zmiana kolejności elementów dokumentu Umożliwiono wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google Maps bezpośrednio z zakładek zakładki: Kontrahent w dokumentach handlowych. W wersjach poprzednich ta funkcjonalnośd była dostępna tylko w dokumentach listy zamówieo i w karcie towaru. Zmiany funkcjonalne 23

24 Rysunek 29 Przycisk: Pokaż na mapie w dokumencie handlowym 4.8. Menu kontekstowe w liście dokumentów magazynowych W liście dokumentów na zakładkach zakładki: Magazynowe ustandaryzowano menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy, m.in. umożliwiono wygenerowanie wszystkich możliwych do wygenerowania dokumentów. Rysunek 30 Menu kontekstowe w liście dokumentów PM Zmiany funkcjonalne 24

25 Księgowość 1. Nowe wydruki 1.1. Stan magazynu walut. W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Stan magazynu walut. Wydruk jest dostępny z poziomu Rejestru kasowo - bankowego. Na wydruk użytkownik ma możliwośd uzyskania informacji o stanie magazynu walut z uwzględnieniem wartości w walucie obcej i systemowej oraz kursu. Rysunek 31 Nowy wydruk: Stan magazynu walut Zmiany funkcjonalne 25

26 1.2. Założenie lokaty W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Założenie lokaty. Wydruk jest dostępny z poziomu zapisu kasowo - bankowego zakładającego lokatę. Na wydruku użytkownik może uzyskad informacje o zapisach kasowo- bankowych zakładających lokatę wraz z ich wartością w walucie obcej i systemowej oraz kursie w ujęciu chronologicznym. Rysunek 32 Nowy wydruk: Założenie lokaty Zmiany funkcjonalne 26

27 1.3. Lokaty zbiorczo W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Lokaty zbiorczo. Wydruk jest dostępny z poziomu raportu kasowo bankowego. Wydruk pokazuje zestawienie poszczególnych lokat wraz z datą zawarcia i rozwiązania, kwoty lokaty w walucie obcej i systemowej oraz odsetek w walucie obcej i systemowej. Rysunek 33 Nowy wydruk: Lokaty zbiorczo 2. Ergonomia 2.1. Seryjne kasowanie Upomnień i Not odsetkowych Na liście Upomnieo oraz Not odsetkowych umożliwiono usuwanie zaznaczonych elementów. Zmiany funkcjonalne 27

28 Serwis 1. Automatyczna rejestracja urządzenia W najnowszej wersji wprowadzono szereg nowości usprawniających obsługę zdarzeo z nowym module: Serwis. W ramach automatyzacji czynności polegających na rejestracji wyposażenia, wprowadzono możliwości automatycznej rejestracji sprzedawanych towarów jako serwisowanych urządzeo. Rysunek 34 Parametry konfiguracyjne, decydujące o automatycznej rejestracji sprzedawanego towaru jako urządzenia. Parametry dla serwisowanych urządzeo będzie można przypisad do karty towaru. Co więcej, dodatkowym parametrem, automatycznie przypisywanym do urządzenia, może byd cecha dostawy towaru. Rysunek 35 Parametry serwisowanego urządzenia ustawiane w karcie towaru. 2. Zarządzanie nieaktywnymi urządzeniami Aby ułatwid zarządzanie urządzeniami wprowadzono również możliwośd archiwizacji urządzeo (dzięki czemu lista urządzeo wybieranych na zlecenie serwisowe zawężana jest tylko do takich, które są jeszcze aktywne) oraz wprowadzono możliwośd określenie jednostki przebiegu indywidualnie dla każdego urządzenia. Zmiany funkcjonalne 28

29 Produkcja 1. Stała ilość surowca W module: Produkcja, wprowadzono funkcjonalnośd umożliwiającą planowanie i realizacje materiałów w stałej ilości. Rysunek 36 Nowe parametry w karcie materiału w technologii. Oznacza to, że możliwe będzie zdefiniowanie surowca w takiej ilości, która nie będzie przeliczana, podobnie jak inne surowce, planowane i używane na zleceniu. Odzwierciedla to sytuację, w której niezależnie od ilości czynności lub ilości produktu, ilośd pewnego surowca, użytego przy wykonywaniu takiej czynności, lub przy wytworzeniu takiego produktu jest zawsze taka sama (czyli z samego faktu uruchomienia pewnej czynności przewidujemy zużycie surowca w stałej ilości). 2. Zaokrąglanie ilości materiałów Ze stała ilością surowca powiązana jest funkcjonalnośd zaokrąglania ilości surowca oraz produktu. Dzięki niej, podczas planowania niepełnych ilości produktów/surowców, ilości te będą zaokrąglane dla surowców zaokrąglanie będzie następowało w górę, natomiast dla produktów w dół. Wartośd zaokrąglenia zostanie udostępniona do edycji dla Użytkownika. Dzięki realizacji tej funkcjonalności uwzględniony zostanie parametr z karty towaru: Sprzedaż w ilościach całkowitych. Dla materiałów powiązanych z kartami towarów, dla których parametr ten został zaznaczony, domyślnie będzie podpowiadane zaokrąglanie do pełnej ilości. Zmiany funkcjonalne 29

30 Pulpit Kontrahenta 1. Dostępność danych binarnych Obsłużono przypisanie danych binarnych do obiektów na zakładce: Dane binarne z zaznaczonym parametrem: PK. Tym samym dodano drugi sposób na udostępnianie danych binarnych w Pulpicie Kontrahenta do tej pory można było udostępniad dane binarne tylko poprzez Klasy atrybutów (więcej informacji w rozdziale: Dostępnośd danych binarnych). Pulpit pracownika 1. Ergonomia i wydajność WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Odświeżony został interfejs Pulpitu pracownika, szczególnie w obszarze CRM. Pewne strony zostały podzielone na mniejsze, co wpłynęło pozytywnie na wydajnośd aplikacji. Nowe listy i okna będą sprzyjały ergonomii pracy z aplikacją (m.in. poprzez oznaczenie pól dostępnych do edycji). 2. Zakładka: CRM WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Dotychczasowa lista kontrahentów została wzbogacona o możliwośd filtrowania wg grup. Dodanie drzewa grup kontrahentów ułatwi użytkownikom pracę z listą. Rysunek 37 Pulpit pracownika lista kontrahentów wraz z drzewem grup Zmiany funkcjonalne 30

31 Dodatkowo niezależny od listy jest widok podstawowych informacji o kontrahencie oraz prowadzonych dla niego działaniach CRM. Lista kontaktów z kontrahentem, zadao i kampanii jest dostępna z okna konkretnego kontrahenta, a nie jak dotychczas jako dodatkowy obszar pod listą. Rysunek 38 Pulpit pracownika karta kontrahenta Udostępniona została pełna funkcjonalnośd obsługi kampanii CRM. Zmiany funkcjonalne 31

32 Business Intelligence 1. Rozwój obszarów analitycznych 1.1. Rozszerzenie funkcjonalności kostki Płatności Opisy analityczne, Kontrahent docelowy Informacja ta umożliwia analizę kontrahenta z zakładki docelowy na dokumentach w obszarze płatności. Wiadomośd ta jest przydatna zwłaszcza dla sieci handlowych oraz factoringu dla których kontrahent docelowy nie zawsze jest tym samym podmiotem co płatnik Termin Płatności Dodany wymiar pozwala na analizę płatności w kontekście terminu niezapłaconych dokumentów. Po dodaniu tej informacji będzie istniała możliwośd zestawienia faktur niezapłaconych z ich terminem płatności oraz datą wystawienia Nowe wymiary i atrybuty Do wymiaru Kontrahent oraz Rejon dodany został atrybut Opiekun, odpowiadający odpowiednio tymczasowemu opiekunowi kontrahenta oraz opiekunowi rejonu. Opiekun rejonu został wprowadzony do analiz controllingowych w kostkach (Logistyka, Płatności, Wyniki Operacyjne, CRM, Księgowośd, Wizyty i Transport). Umożliwia to analizę osób będących odpowiedzialnych za konkretnego kontrahenta w systemie. Może ona byd wykorzystywana między innymi jako sposób kontroli sprzedaży, systemu premiowania czy zalegania z należnościami dla handlowców, przedstawicieli odpowiedzialnych za poszczególne rejony Lokaty Wprowadzenie w nowej wersji możliwości raportowania lokat pozwoli na lepsze zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi. Użytkownik będzie miał możliwośd sprawdzenia jaka wartośd środków jest na chwilę obecną zamrożone na lokatach. Dodatkowo otrzyma także informację kiedy te środki będą z powrotem na koncie. Analiza lokat będzie dostępna z poziomu kostki płatności. Podstawowe informacje, które będą do uzyskania w obszarze lokat to wartośd założonej lokaty, odsetki uzyskane z lokaty, średnie oprocentowanie lokaty oraz liczba lokat. Wartośd lokaty oraz kwota odsetek będzie dostępna zarówno w walucie założenia lokaty jak również w przeliczeniu na walutę systemową. Analizy te będzie można prowadzid w podziale na rodzaj lokaty, typ lokaty, czasu otwarcia oraz czasu zamknięcia lokaty. Użytkownik będzie mógł także sprawdzid status danej lokaty (otwarta czy zamknięta). Wszystkie analizy lokat będą rozpatrywane z poziomu aktualnego stanu bez możliwości wglądu stanów historycznych. 2. Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP W wersji 10.0 kontynuujemy mocny rozwój funkcjonalny raportów tego typu. Dodawane są zarówno nowe opcje jak i najbardziej intuicyjne usprawnienia ergonomiczne Analizy What-If (Miary What-If) Wprowadzone w najnowszej wersji Analizy what if pozwalają na zasymulowanie pewnych zdarzeo zachodzących w przedsiębiorstwie z wyprzedzeniem. Użytkownik definiując krytyczne wskaźniki, o które chce oprzed analizę wprowadza ich zakres i wartośd początkową. Zdefiniowane parametry Zmiany funkcjonalne 32

33 następnie mogą zostad wykorzystane do zbudowania definicji Miary what-if użytej w analizie. Zmieniając wartości parametrów za pomocą wygodnych gałek lub suwaków widzimy jak zmieniają się wskazania naszej prognozy. Wartośd parametrów można zapisad jako kilka scenariuszy, a następnie zwizualizowad wskazanie analizy z każdym ze scenariuszy na wykresie. W definicji miary what-if może byd dodatkowo użyta wcześniej zdefiniowana miara wyliczana. Rysunek 39 Definiowanie miary dla Analizy What -if. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży Rysunek 40 Zdefiniowana miara dla Analizy What-If. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży 2.2. Wybór Top N elementów W najnowszej odsłonie Raportów Olap wprowadzono łatwy sposób odfiltrowania elementów danego wymiaru do tych, które stanowią n największych lub najmniejszych wartości czy też Zmiany funkcjonalne 33

34 wskazany procent z całego zakresu. Dzięki temu bardzo szybko można wychwycid produkty przynoszące największą sprzedaż czy też Kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami Nowy typ wykresu - Lejek Rysunek 41 Pokaż 5 najlepszych Województw pod względem sprzedaży. Nowy typ wykresy świetnie nadaje się do analiz kampanii marketingowych. W czytelny sposób wizualizuje postęp kampanii w jej poszczególnych etapach. Rysunek 42 Lejek migracji kontrahentów do poszczególnych etapów kampanii Zmiany funkcjonalne 34

35 2.4. Jeszcze lepsza ergonomia W wersji 10.0 kontynuujemy działania zmierzające do poprawy ergonomii pracy z raportem. Wprowadzone funkcjonalności znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę analityka Wyszukiwanie na filtrach Po wprowadzeniu możliwości wyszukiwania na liście pól oraz raportów, funkcjonalnośd ta została dodana również na filtrach. Wyszukiwanie odbywa się tutaj wyłącznie po elementach widocznych na filtrze rozumiemy przez to wszystkie elementy hierarchii, które zostały chociaż raz rozwinięte. Rysunek 43 Wyszukiwarka dostępna w filtrze Rysunek 44 Wyszukiwanie fazy 'Che' w nierozwiniętej hierarchii na filtrze Zmiany funkcjonalne 35

36 Rysunek 45 Wyszukiwanie frazy 'Che' w rozwiniętej hierarchii na filtrze Opóźnienie wykonania raportu Opcja ta jest dostępna w dolnej części listy pól Raportu Olap. Pozwala ona na opóźnienie wykonania raportu do momentu utworzenia odpowiadającej nam struktury miar i wymiarów na raporcie łącznie z filtrowaniem. W momencie gdy struktura jest już gotowa wybranie opcji aktualizuj wykonuje raport zwracając finalne wyniki. Opóźnienie wykonania raportu świetnie sprawdza się przy złożonych raportach z dużą ilością miar i wymiarów. Rysunek 46 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem Zmiany funkcjonalne 36

37 Rozbudowa mechanizmu subskrypcji W najnowszej wersji poszerzono możliwości wyboru subskrybentów. Poza listą użytkowników, odbiorcy mogą zostad wybrani z dostępnych grup użytkowników bądź też listy odbiorców niezdefiniowanych w liście użytkowników Systemu. Możliwośd dodania Grupy użytkowników do listy subskrybentów - W celu przyśpieszenia procesu wybierania adresatów subskrypcji wprowadzono możliwośd dodania do listy adresatów grup użytkowników definiowanych dla potrzeb dostępu do repozytorium raportów. Możliwośd dodania odbiorców z listy zewnętrznej Poza możliwością wskazania Grupy użytkowników, do listy adresatów można również wprowadzid adresy odbiorców nie znajdujących się w systemie. Rysunek 47 Definiowanie adresatów subskrypcji z użyciem grup użytkowników zdefiniowanych na potrzeby zarządzania dostępem do repozytorium raportów. 3. Web Reports Book Web Reports Book jest nowym portalem, pozwalającym na interaktywne raportowanie oraz budowę Dashboard ów z poziomu przeglądarki Raporty Raporty tworzone w portalu mogą byd wizualizowane zarówno w postaci tabeli przestawnej jak i wykresu. Raporty WRB można formatowad jak również poszerzad je o zdefiniowane miary wyliczane podobnie jak ma to miejsce w wersji desktopowej. W WRB będzie można przeglądad jedynie raporty stworzone przez portal. Raporty stworzone przez wersję desktopową będą widoczne w katalogach natomiast nie będzie można z nich korzystad. Mechanizm nadawania dostępu do poszczególnych elementów repozytorium raportów jest spójny z mechanizmem w wersji desktopowej. Zmiany funkcjonalne 37

38 3.2. Dashboard y Rysunek 48 Widok Przeglądarki raportów i Dashboardów Raport sprzedaży klientów Dashboard y służą do przedstawienia kluczowych analiz użytkownika na jednym widoku. WRB umożliwia budowę Dashboard u za pomocą łatwego w obsłudze edytora. Dashboard jest budowany w oparciu o 3 podstawowe elementy. Raport Raport wcześniej stworzony w WRB Link adres url wskazujący na odpowiednią stronę Obraz obraz graficzny Każdy z elementów można rozmieszczad i skalowad na Dashboard zie w trybie edycji za pomocą wygodnej metody drag&drop. Zmiany funkcjonalne 38

39 Rysunek 49 Przykładowy Dashboard Kierownika Centrum Prócz samej wizualizacji elementów na Dashboard zie możliwe jest również zdefiniowanie między nimi pewnych interakcji. Interakcje mogą wystąpid pomiędzy kilkoma raportami bądź też pomiędzy raportem a obiektem typu Link. Interakcje Raport-Raport -Podczas tworzenia Dashboard u można zdefiniowad połączenia pomiędzy poszczególnymi raportami wiążąc te same hierarchie wymiarów. Dzięki powiązaniu wykonana akcja filtrowania, sortowanie, czy też zwijania/rozwijania poziomów hierarchii w raporcie nadrzędnym będzie propagowana do raportu podrzędnego. Interakcja Raport Link - Dany adres znajdujący się w definicji obiekty typu Link może zostad sparametryzowany. Każdy z parametrów odpowiada konkretnej hierarchii powiązanego raportu. Wybierając poszczególne wartości na raporcie sterujemy zmianami na powiązanym elemencie z adresem Url. Dzięki temu możemy przykładowo w łatwy sposób zwizualizowad położenie geograficzne czy też trasę wstawiając odpowiednio sparametryzowany adres Google Maps w definicję obiektu typu Link Zmiany funkcjonalne 39

40 Rysunek 50 Strona Google Maps, której wynik jest uzależniony od wybranego powiatu na raporcie 3.3. Wymagania Web Reports Book Konfiguracja Serwer Klient System Operacyjny SQL Server Edition Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 MS SQL Server 2005(SP3)\2008(SP1) Standard Edition lub wyższa Microsoft Windows XP lub wyższy - Dodatkowe wymagania Active Directory 1).NET Framework 3.5 2) Internet Information Services version 7.0 (Windows Server 2008\ Windows Vista) lub 7.5 (Windows Server 2008 R2\ Windows 7) Wymagane środowisko domenowe windows 1) Internet Explorer version 8.0 lub wyższa 2) Firefox version 3.6 lub wyższa - Zmiany funkcjonalne 40

41 Spis rysunków Rysunek 1 Menu Comarch CDN XL powyżej 7 modułów... 8 Rysunek 2 Menu Comarch CDN XL do 7 modułów... 8 Rysunek 3 Zakładki na liście dokumentów w module: Obieg dokumentów... 9 Rysunek 4 Dokument przychodzący...10 Rysunek 5 Lista prezentująca obieg w oknie dokumentu...10 Rysunek 6 Zakładki w oknie dokumentu...11 Rysunek 7 Lista: Moje dokumenty w obiegu...11 Rysunek 8 Intranetowy obieg dokumentów...12 Rysunek 9 Słownik: Typy danych binarnych, nowe parametry...13 Rysunek 10 Właściwości danych binarnych, nowa zakładka: Historia zmian...13 Rysunek 11 Właściwości danych binarnych, nowe parametry: Dostępność w aplikacjach...14 Rysunek 12 Karta towaru, zakładka: Dane binarne, nowe parametr: Dostępność w aplikacjach...14 Rysunek 13 Słownik: Rodzaje kontrahentów...15 Rysunek 14 Karta kontrahenta, pole: Rodzaj...16 Rysunek 15 Lista kontrahentów, filtr: Rodzaj...16 Rysunek 16 Prezentowanie szczegółów konwersacji na liście...16 Rysunek 17 Konwersacje w karcie kontrahenta...17 Rysunek 18 Zakładka: Elementy w liście zamówień...18 Rysunek 19 Lista towarów, nowy przycisk: Aktualizacja cen towarów...19 Rysunek 20 Nowe okno: Aktualizacja cen towarów...19 Rysunek 21 Historyczne ceny towarów, nowa kolumna: Źródło...20 Rysunek 22 Definicja dokumentu, Kontrahent na zakładce: Ogólne...20 Rysunek 23 Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu...21 Rysunek 24 Edycja karty kontrahenta w dokumencie...21 Rysunek 25 Wybranie zamiennika w zamówieniach i ofertach...22 Rysunek 26 Definiowanie daty realizacji za pomocą okresu czasu...22 Rysunek 27 Data realizacji na liście elementów zamówienia...23 Rysunek 28 Zmiana kolejności elementów dokumentu...23 Rysunek 29 Przycisk: Pokaż na mapie w dokumencie handlowym...24 Rysunek 30 Menu kontekstowe w liście dokumentów PM...24 Rysunek 31 Nowy wydruk: Stan magazynu walut...25 Rysunek 32 Nowy wydruk: Założenie lokaty...26 Rysunek 33 Nowy wydruk: Lokaty zbiorczo...27 Rysunek 34 Parametry konfiguracyjne, decydujące o automatycznej rejestracji sprzedawanego towaru jako urządzenia Rysunek 35 Parametry serwisowanego urządzenia ustawiane w karcie towaru Rysunek 36 Nowe parametry w karcie materiału w technologii Rysunek 37 Pulpit pracownika lista kontrahentów wraz z drzewem grup...30 Rysunek 38 Pulpit pracownika karta kontrahenta...31 Zmiany funkcjonalne 41

42 Rysunek 39 Definiowanie miary dla Analizy What -if. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży...33 Rysunek 40 Zdefiniowana miara dla Analizy What-If. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży...33 Rysunek 41 Pokaż 5 najlepszych Województw pod względem sprzedaży Rysunek 42 Lejek migracji kontrahentów do poszczególnych etapów kampanii...34 Rysunek 43 Wyszukiwarka dostępna w filtrze...35 Rysunek 44 Wyszukiwanie fazy 'Che' w nierozwiniętej hierarchii na filtrze...35 Rysunek 45 Wyszukiwanie frazy 'Che' w rozwiniętej hierarchii na filtrze...36 Rysunek 46 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem...36 Rysunek 47 Definiowanie adresatów subskrypcji z użyciem grup użytkowników zdefiniowanych na potrzeby zarządzania dostępem do repozytorium raportów Rysunek 48 Widok Przeglądarki raportów i Dashboardów Raport sprzedaży klientów...38 Rysunek 49 Przykładowy Dashboard Kierownika Centrum...39 Rysunek 50 Strona Google Maps, której wynik jest uzależniony od wybranego powiatu na raporcie...40 Zmiany funkcjonalne 42

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Moduł CRM. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł CRM 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17

System Comarch OPT!MA v. 17 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo