Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL. w wersji 10.0"

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.0

2 Zmiany funkcjonalne 2

3 Copyright 2010 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Zmiany funkcjonalne 3

4 Spis treści Wstęp... 7 Menu Comarch CDN XL... 8 Nowy zintegrowany moduł: Obieg dokumentów Przeznaczenie modułu Podział dokumentów Podstawowe informacje o dokumencie Obieg dokumentu Szczegóły dokumentu Skrzynka dokumentów Intranetowy obieg dokumentów Administracja Historyczność danych binarnych Ustawienia dla typu danych Schemat działania Okno danych binarnych Dostępność danych binarnych CRM Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Ergonomia Szczegóły konwersacji dostępne wprost w liście Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta Logistyka Realizacja zamówień i ofert z poziomu elementów dokumentów Aktualizacja cen towarów Zmiany funkcjonalne 4

5 3. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Ergonomia Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu Edycja karty kontrahenta w dokumencie WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Możliwość wybrania zamiennika towaru w zamówieniach i ofertach Ergonomia definiowania daty realizacji i ważności w ofertach i zamówieniach Data realizacji w liście elementów ofert i zamówień Zmiana kolejności elementów w dokumentach handlowych Przycisk: Pokaż na mapie Menu kontekstowe w liście dokumentów magazynowych Księgowość Nowe wydruki Stan magazynu walut Założenie lokaty Lokaty zbiorczo Ergonomia Seryjne kasowanie Upomnień i Not odsetkowych Serwis Automatyczna rejestracja urządzenia Zarządzanie nieaktywnymi urządzeniami Produkcja Stała ilość surowca Zaokrąglanie ilości materiałów Pulpit Kontrahenta Dostępność danych binarnych Pulpit pracownika Ergonomia i wydajność WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Zakładka: CRM WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Zmiany funkcjonalne 5

6 Business Intelligence Rozwój obszarów analitycznych Rozszerzenie funkcjonalności kostki Płatności Nowe wymiary i atrybuty Lokaty Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP Analizy What-If (Miary What-If) Wybór Top N elementów Nowy typ wykresu - Lejek Jeszcze lepsza ergonomia Web Reports Book Raporty Dashboard y Wymagania Web Reports Book Spis rysunków Zmiany funkcjonalne 6

7 Wstęp W niniejszym dokumencie zostały opisane najważniejsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności Systemu Comarch CDN XL w wersji Oprócz wymienionych, Comarch CDN XL został wzbogacony o szereg mniejszych funkcjonalności i udogodnieo, które usprawnią codzienną pracę z Systemem. Szczegółowy opis możliwości i sposób działania programu został opisany w Dokumentacji Użytkownika. Zmiany funkcjonalne 7

8 Menu Comarch CDN XL W związku z dodaniem nowego modułu zmieniono sposób prezentacji modułów w menu Comarch CDN XL. Jeżeli operator ma dostęp do więcej niż 7 modułów opcje wyświetlane są w dwóch kolumnach. Rysunek 1 Menu Comarch CDN XL powyżej 7 modułów Rysunek 2 Menu Comarch CDN XL do 7 modułów Zmiany funkcjonalne 8

9 Nowy zintegrowany moduł: Obieg dokumentów 1. Przeznaczenie modułu W nowej wersji możliwa jest kompleksowa obsługa korespondencji firmy za pomocą funkcjonalności systemu oraz aplikacji WWW. Udostępniony został mechanizm pozwalający oznaczad ścieżkę obiegu dokumentu począwszy od dostarczenia go do firmy, poprzez wszystkie procesy zachodzące wewnątrz firmy, a skooczywszy na odnotowaniu go w pocztowej książce nadawczej. Pozwoli to użytkownikom przechowywad istotne dokumenty w wersji elektronicznej, a przez to umożliwi dostęp do nich większej liczbie pracowników. 2. Podział dokumentów Dokumenty ewidencjonowane z poziomu nowego modułu zostały podzielone na trzy rodzaje: przychodzące wychodzące wewnętrzne. Każdy z tych rodzajów obsługiwany jest w podobny sposób, a niewielkie różnice w funkcjonalności pozwalają m.in. na utworzenie książki nadawczej z poziomu dokumentów wychodzących. Rysunek 3 Zakładki na liście dokumentów w module: Obieg dokumentów Szereg filtrów oraz możliwośd oznaczania dokumentów kodem EAN pozwoli na szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji. 3. Podstawowe informacje o dokumencie Na każdym dokumencie można określid: typ oraz tytuł, numer nadany w innym systemie, podmiot, którego on dotyczy, datę wystawienia, otrzymania, wysłania dokumentu oraz inne informacje niezbędne dla prowadzenia korespondencji z podmiotem dokumentu. Do każdego dokumentu można dodawad załączniki (skany, pliki różnego typu). Każdy załącznik może zostad zmodyfikowany w trakcie pracy z dokumentem. Aby móc zachowywad wszystkie wersje plików dołączonych do dokumentu, umożliwiono określenie wersji aktualnej oraz archiwalnych jednej danej binarnej (więcej informacji w rozdziale: Historycznośd danych binarnych). Zmiany funkcjonalne 9

10 Rysunek 4 Dokument przychodzący 4. Obieg dokumentu Każdy wprowadzony dokument jest automatycznie przypisany do opiekuna. Dalsze postępowanie z dokumentu zależy od skonfigurowania obiegu. Może to byd ręczne przekazywanie dokumentu pomiędzy poszczególnymi operatorami, pojedynczymi pracownikami lub wszystkimi przypisanymi do centrum. W innym przypadku obieg dokumentu może byd sterowany za pomocą odpowiednio zdefiniowanego procesu. Bez względu na wybrany sposób postępowania wszelkie informacje zostaną zapisane na dokumencie w postaci listy kolejno wykonanych czynności. Czynności do wykonania na konkretnym poziomie określane są za pomocą definiowalnych statusów dla dokumentu. Rysunek 5 Lista prezentująca obieg w oknie dokumentu Zmiany funkcjonalne 10

11 5. Szczegóły dokumentu Każdy aktualny opiekun dokumentu ma prawo dodawania oraz modyfikacji informacji podstawowych oraz szczegółowych na dokumencie. Wszelkie dodatkowe informacje mogą byd odnotowane w opisie dokumentu oraz na atrybutach. Możliwe jest również powiązanie z innymi dokumentami systemu. Rysunek 6 Zakładki w oknie dokumentu 6. Skrzynka dokumentów Z poziomu nowego modułu oraz w innych modułach w grupie Zadania udostępniono dwie dodatkowe listy: Skrzynka dokumentów oraz Moje dokumenty w obiegu. Na pierwszej z nich można obsługiwad dokumenty, których opiekunem będzie aktualnie zalogowany operator. Wszelkie zmiany są możliwe do wykonania tylko do czasu przypisania innego operatora (przekazania dokumentu dalej do obiegu). Wówczas dokument zniknie ze skrzynki, a pojawi się na liście Moje dokumenty w obiegu. Tutaj udostępniony będzie tylko podgląd dokumentów, w których aktualnie zalogowany operator widnieje jako jeden z byłych opiekunów dokumentu. Rysunek 7 Lista: Moje dokumenty w obiegu 7. Intranetowy obieg dokumentów Analogiczne działania, jak na listach Skrzynka dokumentów oraz Moje dokumenty w obiegu można wykonad z poziomu aplikacji webowej. Tutaj wyświetlane są najważniejsze informacje o dokumencie oraz graficzny obraz dotychczasowego obiegu dokumentu. Wyraźnie oznaczony jest aktualny status (czynnośd do wykonania) oraz obszar służący nadawaniu kolejnego statusu wraz z kolejnymi opiekunami. W aplikacji mogą pracowad wszyscy pracownicy, którzy w systemie Comarch CDN XL mają na karcie ustawione hasło. Zmiany funkcjonalne 11

12 Rysunek 8 Intranetowy obieg dokumentów Zmiany funkcjonalne 12

13 Administracja 1. Historyczność danych binarnych 1.1. Ustawienia dla typu danych W obsłudze danych binarnych umożliwione zostało tworzenie wersji archiwalnych oraz wersji aktywnej. O sposobie modyfikacji danych decyduje użytkownik poprzez ustawienie na typie danej binarnej odpowiedniej opcji spośród: wersjonowanie danych, brak wersjonowania oraz możliwośd zdecydowania podczas zapisu zmodyfikowanej danej Schemat działania Rysunek 9 Słownik: Typy danych binarnych, nowe parametry Wersja archiwalna zostanie utworzona w momencie wykonywania po raz kolejny importu pliku w oknie danych binarnych. Zapisany tam poprzednio plik staje się automatycznie archiwalnym, a nowo dodawany aktywnym Okno danych binarnych W oknie właściwości danych binarnych została dodana zakładka: Historia zmian prezentująca historię zmian oraz dobrowolne pole z opisem wprowadzonych zmian. Na liście aktywny rekord (w kolorze czarnym) będzie zajmował zawsze pierwszą pozycję na liście i jako jedyny będzie możliwy do edycji. Pozostałe rekordy archiwalne (w kolorze szarym) będzie można jedynie wyeksportowad. Rysunek 10 Właściwości danych binarnych, nowa zakładka: Historia zmian Zmiany funkcjonalne 13

14 2. Dostępność danych binarnych We właściwościach danych binarnych dodano możliwośd określenia dostępności danych binarnych w aplikacjach zewnętrznych, tj.: Pulpit Kontrahenta, isklep24, Internetowy obieg dokumentów. Rysunek 11 Właściwości danych binarnych, nowe parametry: Dostępnośd w aplikacjach Ustawienie tych parametrów jest przenoszone jako domyślne w trakcie dodawania danych binarnych do obiektu, ale to ustawienie można jeszcze w obiekcie zmienid. Rysunek 12 Karta towaru, zakładka: Dane binarne, nowe parametr: Dostępnośd w aplikacjach W zależności od ustawienia parametru dodana do obiektu dana binarna będzie dostępna w aplikacjach zewnętrznych. W przypadku: Pulpitu Kontrahenta i isklep24 poszerza to możliwośd definiowania danych binarnych widocznych w tych aplikacjach do tej pory dane binarne były dodawane tylko poprzez atrybuty. Zmiany funkcjonalne 14

15 CRM 1. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Wprowadzono obsługę kontrahentów potencjalnych i innego rodzaju kontrahentów. W zależności od rodzaju kontrahenta dany kontrahent może byd wybrany w dokumencie. Jeżeli kontrahent nie będzie mógł byd wybrany w dokumencie, to nie będzie on również widoczny w liście kontrahentów otwartej z poziomu dokumentu oraz nie będzie można kodu takiego kontrahenta wpisad w dokumencie. Przykład: Po odpowiedniej konfiguracji dla jednego kontrahenta będzie można wystawid tylko dokument Oferty Sprzedaży, a dla innego kontrahenta wszystkie dokumenty. Rozszerzono słownik kategorii: Rodzaje kontrahentów o możliwośd określenia: 1) Wymaganych danych w karcie kontrahenta w zależności od zaznaczonych parametrów, w trakcie dodawania karty kontrahenta oraz zapisu karty już istniejącej system będzie kontrolował lub nie wymagalnośd informacji UWAGA: Kontrola wymagalności danych w dokumentach nie uległa zmianie 2) Koloru kontrahenta w liście kontrahentów 3) Ustalenie wartości domyślnej słownika 4) Ustalenie dokumentów, w których dany kontrahent może byd wybierany. Rysunek 13 Słownik: Rodzaje kontrahentów Ustalenie dostępnych rodzajów kontrahentów dla danego dokumentu jest również możliwe w definicjach dokumentów. Dodano odpowiednią zakładkę, która to umożliwia. W karcie kontrahenta przeniesiono słownik: Rodzaj z zakładki: Inne na zakładkę: Ogólne. Zmiany funkcjonalne 15

16 Rysunek 14 Karta kontrahenta, pole: Rodzaj W liście kontrahentów zmieniono nazwę dotychczasowego filtra: Rodzaj filtrującego listę ze względu na podział na dostawców i odbiorców na: Podział oraz dodano filtr: Rodzaj filtrującego wg wartości słownika: Rodzaje kontrahentów. Rysunek 15 Lista kontrahentów, filtr: Rodzaj 2. Ergonomia 2.1. Szczegóły konwersacji dostępne wprost w liście Dotychczas, aby zapoznad się ze szczegółami rozmów, spotkao z kontrahentem niezbędne było podnoszenie ich formatek. Obecnie informacje te dostępne są wprost na liście konwersacji. Dane te prezentowane są zależnie od ustawienia parametru szczegóły na ww. liście. Rysunek 16 Prezentowanie szczegółów konwersacji na liście Zmiany funkcjonalne 16

17 2.2. Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta W karcie kontrahenta na zakładce: Kontakty udostępniono historię konwersacji z danym kontrahentem. Bezpośrednio z tej zakładki można również dodawad nowe wątki konwersacji, nowe pozycje, czy zadania do już istniejącej konwersacji. Rysunek 17 Konwersacje w karcie kontrahenta Zmiany funkcjonalne 17

18 Logistyka 1. Realizacja zamówień i ofert z poziomu elementów dokumentów W liście zamówieo dodano nową zakładkę: Elementy. Zakładka umożliwia analizowanie i realizowanie elementów z różnych dokumentów wybranego typu: Zamówieo zakupu Zamówieo sprzedaży Zamówieo wewnętrznych Ofert zakupu Ofert sprzedaży. Funkcjonalnośd ta umożliwia m.in. sprawne zarządzanie zamówionymi towarami od dostawców oraz zamówionymi towarami przez odbiorców. Zaznaczając odpowiednie elementy można generowad z nich dokumenty handlowe. Wprost w liście można edytowad: ilośd, cenę i wartośd elementów dokumentów handlowych wygenerowanych z listy elementów. Lista posiada dodatkowe kolumny, które domyślnie będą ukryte, ale w prosty sposób można je wyświetlid. Rysunek 18 Zakładka: Elementy w liście zamówieo 2. Aktualizacja cen towarów Umożliwiono zbiorczą aktualizację towarów. W liście towarów udostępniono nowy przycisk: Aktualizacja cen (w związku z jego dodaniem zmieniło się położenie parametrów: Tylko kaucje i Archiwalne). Zmiany funkcjonalne 18

19 Rysunek 19 Lista towarów, nowy przycisk: Aktualizacja cen towarów Przycisk: Aktualizacja cen dla zaznaczonych towarów lub grup uruchamia nowe okno: Aktualizacja cen, w którym możliwa jest zbiorcza aktualizacja cen wielu towarów. Ceny można aktualizowad w oparciu o inną cenę sprzedaży oraz ostatnią cenę zakupu. Operator najpierw dokonuje kalkulacji nowych cen wg trzech kryteriów: O procent zmiana ceny o procent O wartośd zmiana ceny o wartośd Ustalona cena zmiana ceny na cenę ustaloną Skalkulowane wartości uwzględniają ustawienia parametrów: Zaokrąglenie, Korekta z definicji cen w kartach towarów jeżeli parametry te mają wpływ na wartośd ceny, to takie ceny podświetlone są na żółto. Operator może również ręcznie zmienid wartośd ceny zmiana ręczna w liście jest oznaczane kolorem niebieskim. Po kalkulacji operator może wybrad wg którego kryterium chce zaktualizowad ceny w towarach. Rysunek 20 Nowe okno: Aktualizacja cen towarów Zmiany funkcjonalne 19

20 W związku z tą zmianą w oknie: Historyczne ceny towaru dodano kolumnę: Źródło, w której prezentowana jest informacja o dokumencie lub innym obiekcie, który zaktualizował wartośd danej ceny. Rysunek 21 Historyczne ceny towarów, nowa kolumna: Źródło 3. Obsługa kontrahentów potencjalnych WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW We wszystkich dokumentach obsłużono słownik: Rodzaje kontrahentów (więcej informacji w rozdziale: Obsługa kontrahentów potencjalnych). 4. Ergonomia 4.1. Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu Umożliwiono wprowadzanie kontrahenta docelowego w zakładce: Ogólne dokumentu. Jest to uzależnione od odpowiedniego parametru w definicji dokumentu. Zmiana ta skróciła ilośd kliknięd potrzebnych do wprowadzania danych kontrahenta poprzez kontrahenta docelowego: w wersji poprzedniej systemu należało otworzyd dokument, następnie przejśd na zakładkę: Kontrahent, a następnie na zakładkę: Docelowy obecnie można to zrobid od razu z zakładki: Ogólne dokumentu. Rysunek 22 Definicja dokumentu, Kontrahent na zakładce: Ogólne Zmiany funkcjonalne 20

21 Rysunek 23 Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu 4.2. Edycja karty kontrahenta w dokumencie WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W dokumencie dodano możliwośd edycji karty kontrahenta bezpośrednio z wystawianego dokumentu. Po prawej stronie pola: Miasto kontrahenta dodano przycisk: po jego naciśnięciu otwierana jest karta kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian w karcie i ich zapisaniu dane są automatycznie aktualizowane w dokumencie. Zmiana ta skróciła proces wykonania edycji kontrahenta w wersji poprzedniej systemu należało: nacisnąd przycisk: Kontrahent, otwierała się lista kontrahentów odszukad kontrahenta, podnieśd jego kartę wprowadzid zmiany w karcie zamknąd listę kontrahentów w dokumencie wpisad ponownie kod kontrahenta obecnie należy: nacisnąd przycisk:, otworzy się karta kontrahenta wybranego w dokumencie wprowadzid zmiany w karcie Rysunek 24 Edycja karty kontrahenta w dokumencie UWAGA: W związku z tą zmianą, jeżeli na zatwierdzonym dokumencie operator będzie chciał podnieśd do podglądu kartę kontrahenta, to będzie musiał nacisnąd przycisk:, a nie tak jak to było w wersjach poprzednich przycisk: - przycisk ten w zatwierdzonym dokumencie będzie wyszarzony. Analogiczne przyciski zostały udostępnione na zakładkach zakładki: Kontrahent. Zmiany funkcjonalne 21

22 4.3. Możliwość wybrania zamiennika towaru w zamówieniach i ofertach Na zakładce: Ogólne dokumentów zamówieo i ofert został udostępniony przycisk, który umożliwia otwarcie listy zamienników zaznaczonego elementu dokumentu i wybranie zamiennika. Po wybraniu zamiennika zostanie on podmieniony w zaznaczonym elemencie dokumentu. Rysunek 25 Wybranie zamiennika w zamówieniach i ofertach 4.4. Ergonomia definiowania daty realizacji i ważności w ofertach i zamówieniach Aby ułatwid i przyśpieszyd proces określania daty realizacji, czy ważności na ofercie oraz zamówieniu dotychczasowe opcje zostały wzbogacone o możliwośd podania terminu nie poprzez wskazanie konkretnej daty, ale wymaganego okresu czasu, na podstawie którego system samodzielnie ustali tą datę. Możliwe będzie podanie okresu: 1, 2 lub 3 tygodni, miesiąca, lub kwartału. Powyższa funkcjonalnośd została udostępniona dla dat: ważności i realizacji na nagłówkach ofert i zamówieo oraz na ich elementach. Rysunek 26 Definiowanie daty realizacji za pomocą okresu czasu 4.5. Data realizacji w liście elementów ofert i zamówień Informacja o planowanym termin realizacji poszczególnych elementów zamówieo/ofert prezentowana jest wprost na liście elementów dokumentu, bez konieczności otwierania elementu. Zmiany funkcjonalne 22

23 Rysunek 27 Data realizacji na liście elementów zamówienia 4.6. Zmiana kolejności elementów w dokumentach handlowych W dokumentach handlowych wprowadzono możliwośd zmiany kolejności elementów. W wersjach poprzednich ta funkcjonalnośd była dostępna tylko w dokumentach listy zamówieo Przycisk: Pokaż na mapie Rysunek 28 Zmiana kolejności elementów dokumentu Umożliwiono wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google Maps bezpośrednio z zakładek zakładki: Kontrahent w dokumentach handlowych. W wersjach poprzednich ta funkcjonalnośd była dostępna tylko w dokumentach listy zamówieo i w karcie towaru. Zmiany funkcjonalne 23

24 Rysunek 29 Przycisk: Pokaż na mapie w dokumencie handlowym 4.8. Menu kontekstowe w liście dokumentów magazynowych W liście dokumentów na zakładkach zakładki: Magazynowe ustandaryzowano menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy, m.in. umożliwiono wygenerowanie wszystkich możliwych do wygenerowania dokumentów. Rysunek 30 Menu kontekstowe w liście dokumentów PM Zmiany funkcjonalne 24

25 Księgowość 1. Nowe wydruki 1.1. Stan magazynu walut. W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Stan magazynu walut. Wydruk jest dostępny z poziomu Rejestru kasowo - bankowego. Na wydruk użytkownik ma możliwośd uzyskania informacji o stanie magazynu walut z uwzględnieniem wartości w walucie obcej i systemowej oraz kursu. Rysunek 31 Nowy wydruk: Stan magazynu walut Zmiany funkcjonalne 25

26 1.2. Założenie lokaty W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Założenie lokaty. Wydruk jest dostępny z poziomu zapisu kasowo - bankowego zakładającego lokatę. Na wydruku użytkownik może uzyskad informacje o zapisach kasowo- bankowych zakładających lokatę wraz z ich wartością w walucie obcej i systemowej oraz kursie w ujęciu chronologicznym. Rysunek 32 Nowy wydruk: Założenie lokaty Zmiany funkcjonalne 26

27 1.3. Lokaty zbiorczo W wersji 10.0 dodano nowy wydruk Lokaty zbiorczo. Wydruk jest dostępny z poziomu raportu kasowo bankowego. Wydruk pokazuje zestawienie poszczególnych lokat wraz z datą zawarcia i rozwiązania, kwoty lokaty w walucie obcej i systemowej oraz odsetek w walucie obcej i systemowej. Rysunek 33 Nowy wydruk: Lokaty zbiorczo 2. Ergonomia 2.1. Seryjne kasowanie Upomnień i Not odsetkowych Na liście Upomnieo oraz Not odsetkowych umożliwiono usuwanie zaznaczonych elementów. Zmiany funkcjonalne 27

28 Serwis 1. Automatyczna rejestracja urządzenia W najnowszej wersji wprowadzono szereg nowości usprawniających obsługę zdarzeo z nowym module: Serwis. W ramach automatyzacji czynności polegających na rejestracji wyposażenia, wprowadzono możliwości automatycznej rejestracji sprzedawanych towarów jako serwisowanych urządzeo. Rysunek 34 Parametry konfiguracyjne, decydujące o automatycznej rejestracji sprzedawanego towaru jako urządzenia. Parametry dla serwisowanych urządzeo będzie można przypisad do karty towaru. Co więcej, dodatkowym parametrem, automatycznie przypisywanym do urządzenia, może byd cecha dostawy towaru. Rysunek 35 Parametry serwisowanego urządzenia ustawiane w karcie towaru. 2. Zarządzanie nieaktywnymi urządzeniami Aby ułatwid zarządzanie urządzeniami wprowadzono również możliwośd archiwizacji urządzeo (dzięki czemu lista urządzeo wybieranych na zlecenie serwisowe zawężana jest tylko do takich, które są jeszcze aktywne) oraz wprowadzono możliwośd określenie jednostki przebiegu indywidualnie dla każdego urządzenia. Zmiany funkcjonalne 28

29 Produkcja 1. Stała ilość surowca W module: Produkcja, wprowadzono funkcjonalnośd umożliwiającą planowanie i realizacje materiałów w stałej ilości. Rysunek 36 Nowe parametry w karcie materiału w technologii. Oznacza to, że możliwe będzie zdefiniowanie surowca w takiej ilości, która nie będzie przeliczana, podobnie jak inne surowce, planowane i używane na zleceniu. Odzwierciedla to sytuację, w której niezależnie od ilości czynności lub ilości produktu, ilośd pewnego surowca, użytego przy wykonywaniu takiej czynności, lub przy wytworzeniu takiego produktu jest zawsze taka sama (czyli z samego faktu uruchomienia pewnej czynności przewidujemy zużycie surowca w stałej ilości). 2. Zaokrąglanie ilości materiałów Ze stała ilością surowca powiązana jest funkcjonalnośd zaokrąglania ilości surowca oraz produktu. Dzięki niej, podczas planowania niepełnych ilości produktów/surowców, ilości te będą zaokrąglane dla surowców zaokrąglanie będzie następowało w górę, natomiast dla produktów w dół. Wartośd zaokrąglenia zostanie udostępniona do edycji dla Użytkownika. Dzięki realizacji tej funkcjonalności uwzględniony zostanie parametr z karty towaru: Sprzedaż w ilościach całkowitych. Dla materiałów powiązanych z kartami towarów, dla których parametr ten został zaznaczony, domyślnie będzie podpowiadane zaokrąglanie do pełnej ilości. Zmiany funkcjonalne 29

30 Pulpit Kontrahenta 1. Dostępność danych binarnych Obsłużono przypisanie danych binarnych do obiektów na zakładce: Dane binarne z zaznaczonym parametrem: PK. Tym samym dodano drugi sposób na udostępnianie danych binarnych w Pulpicie Kontrahenta do tej pory można było udostępniad dane binarne tylko poprzez Klasy atrybutów (więcej informacji w rozdziale: Dostępnośd danych binarnych). Pulpit pracownika 1. Ergonomia i wydajność WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Odświeżony został interfejs Pulpitu pracownika, szczególnie w obszarze CRM. Pewne strony zostały podzielone na mniejsze, co wpłynęło pozytywnie na wydajnośd aplikacji. Nowe listy i okna będą sprzyjały ergonomii pracy z aplikacją (m.in. poprzez oznaczenie pól dostępnych do edycji). 2. Zakładka: CRM WAŻNA ZMIANA DLA DOTYCHCZASOWYCH UŻYTKOWNIKÓW Dotychczasowa lista kontrahentów została wzbogacona o możliwośd filtrowania wg grup. Dodanie drzewa grup kontrahentów ułatwi użytkownikom pracę z listą. Rysunek 37 Pulpit pracownika lista kontrahentów wraz z drzewem grup Zmiany funkcjonalne 30

31 Dodatkowo niezależny od listy jest widok podstawowych informacji o kontrahencie oraz prowadzonych dla niego działaniach CRM. Lista kontaktów z kontrahentem, zadao i kampanii jest dostępna z okna konkretnego kontrahenta, a nie jak dotychczas jako dodatkowy obszar pod listą. Rysunek 38 Pulpit pracownika karta kontrahenta Udostępniona została pełna funkcjonalnośd obsługi kampanii CRM. Zmiany funkcjonalne 31

32 Business Intelligence 1. Rozwój obszarów analitycznych 1.1. Rozszerzenie funkcjonalności kostki Płatności Opisy analityczne, Kontrahent docelowy Informacja ta umożliwia analizę kontrahenta z zakładki docelowy na dokumentach w obszarze płatności. Wiadomośd ta jest przydatna zwłaszcza dla sieci handlowych oraz factoringu dla których kontrahent docelowy nie zawsze jest tym samym podmiotem co płatnik Termin Płatności Dodany wymiar pozwala na analizę płatności w kontekście terminu niezapłaconych dokumentów. Po dodaniu tej informacji będzie istniała możliwośd zestawienia faktur niezapłaconych z ich terminem płatności oraz datą wystawienia Nowe wymiary i atrybuty Do wymiaru Kontrahent oraz Rejon dodany został atrybut Opiekun, odpowiadający odpowiednio tymczasowemu opiekunowi kontrahenta oraz opiekunowi rejonu. Opiekun rejonu został wprowadzony do analiz controllingowych w kostkach (Logistyka, Płatności, Wyniki Operacyjne, CRM, Księgowośd, Wizyty i Transport). Umożliwia to analizę osób będących odpowiedzialnych za konkretnego kontrahenta w systemie. Może ona byd wykorzystywana między innymi jako sposób kontroli sprzedaży, systemu premiowania czy zalegania z należnościami dla handlowców, przedstawicieli odpowiedzialnych za poszczególne rejony Lokaty Wprowadzenie w nowej wersji możliwości raportowania lokat pozwoli na lepsze zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi. Użytkownik będzie miał możliwośd sprawdzenia jaka wartośd środków jest na chwilę obecną zamrożone na lokatach. Dodatkowo otrzyma także informację kiedy te środki będą z powrotem na koncie. Analiza lokat będzie dostępna z poziomu kostki płatności. Podstawowe informacje, które będą do uzyskania w obszarze lokat to wartośd założonej lokaty, odsetki uzyskane z lokaty, średnie oprocentowanie lokaty oraz liczba lokat. Wartośd lokaty oraz kwota odsetek będzie dostępna zarówno w walucie założenia lokaty jak również w przeliczeniu na walutę systemową. Analizy te będzie można prowadzid w podziale na rodzaj lokaty, typ lokaty, czasu otwarcia oraz czasu zamknięcia lokaty. Użytkownik będzie mógł także sprawdzid status danej lokaty (otwarta czy zamknięta). Wszystkie analizy lokat będą rozpatrywane z poziomu aktualnego stanu bez możliwości wglądu stanów historycznych. 2. Rozwój funkcjonalny Raportów OLAP W wersji 10.0 kontynuujemy mocny rozwój funkcjonalny raportów tego typu. Dodawane są zarówno nowe opcje jak i najbardziej intuicyjne usprawnienia ergonomiczne Analizy What-If (Miary What-If) Wprowadzone w najnowszej wersji Analizy what if pozwalają na zasymulowanie pewnych zdarzeo zachodzących w przedsiębiorstwie z wyprzedzeniem. Użytkownik definiując krytyczne wskaźniki, o które chce oprzed analizę wprowadza ich zakres i wartośd początkową. Zdefiniowane parametry Zmiany funkcjonalne 32

33 następnie mogą zostad wykorzystane do zbudowania definicji Miary what-if użytej w analizie. Zmieniając wartości parametrów za pomocą wygodnych gałek lub suwaków widzimy jak zmieniają się wskazania naszej prognozy. Wartośd parametrów można zapisad jako kilka scenariuszy, a następnie zwizualizowad wskazanie analizy z każdym ze scenariuszy na wykresie. W definicji miary what-if może byd dodatkowo użyta wcześniej zdefiniowana miara wyliczana. Rysunek 39 Definiowanie miary dla Analizy What -if. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży Rysunek 40 Zdefiniowana miara dla Analizy What-If. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży 2.2. Wybór Top N elementów W najnowszej odsłonie Raportów Olap wprowadzono łatwy sposób odfiltrowania elementów danego wymiaru do tych, które stanowią n największych lub najmniejszych wartości czy też Zmiany funkcjonalne 33

34 wskazany procent z całego zakresu. Dzięki temu bardzo szybko można wychwycid produkty przynoszące największą sprzedaż czy też Kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami Nowy typ wykresu - Lejek Rysunek 41 Pokaż 5 najlepszych Województw pod względem sprzedaży. Nowy typ wykresy świetnie nadaje się do analiz kampanii marketingowych. W czytelny sposób wizualizuje postęp kampanii w jej poszczególnych etapach. Rysunek 42 Lejek migracji kontrahentów do poszczególnych etapów kampanii Zmiany funkcjonalne 34

35 2.4. Jeszcze lepsza ergonomia W wersji 10.0 kontynuujemy działania zmierzające do poprawy ergonomii pracy z raportem. Wprowadzone funkcjonalności znacznie ułatwiają i przyśpieszają pracę analityka Wyszukiwanie na filtrach Po wprowadzeniu możliwości wyszukiwania na liście pól oraz raportów, funkcjonalnośd ta została dodana również na filtrach. Wyszukiwanie odbywa się tutaj wyłącznie po elementach widocznych na filtrze rozumiemy przez to wszystkie elementy hierarchii, które zostały chociaż raz rozwinięte. Rysunek 43 Wyszukiwarka dostępna w filtrze Rysunek 44 Wyszukiwanie fazy 'Che' w nierozwiniętej hierarchii na filtrze Zmiany funkcjonalne 35

36 Rysunek 45 Wyszukiwanie frazy 'Che' w rozwiniętej hierarchii na filtrze Opóźnienie wykonania raportu Opcja ta jest dostępna w dolnej części listy pól Raportu Olap. Pozwala ona na opóźnienie wykonania raportu do momentu utworzenia odpowiadającej nam struktury miar i wymiarów na raporcie łącznie z filtrowaniem. W momencie gdy struktura jest już gotowa wybranie opcji aktualizuj wykonuje raport zwracając finalne wyniki. Opóźnienie wykonania raportu świetnie sprawdza się przy złożonych raportach z dużą ilością miar i wymiarów. Rysunek 46 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem Zmiany funkcjonalne 36

37 Rozbudowa mechanizmu subskrypcji W najnowszej wersji poszerzono możliwości wyboru subskrybentów. Poza listą użytkowników, odbiorcy mogą zostad wybrani z dostępnych grup użytkowników bądź też listy odbiorców niezdefiniowanych w liście użytkowników Systemu. Możliwośd dodania Grupy użytkowników do listy subskrybentów - W celu przyśpieszenia procesu wybierania adresatów subskrypcji wprowadzono możliwośd dodania do listy adresatów grup użytkowników definiowanych dla potrzeb dostępu do repozytorium raportów. Możliwośd dodania odbiorców z listy zewnętrznej Poza możliwością wskazania Grupy użytkowników, do listy adresatów można również wprowadzid adresy odbiorców nie znajdujących się w systemie. Rysunek 47 Definiowanie adresatów subskrypcji z użyciem grup użytkowników zdefiniowanych na potrzeby zarządzania dostępem do repozytorium raportów. 3. Web Reports Book Web Reports Book jest nowym portalem, pozwalającym na interaktywne raportowanie oraz budowę Dashboard ów z poziomu przeglądarki Raporty Raporty tworzone w portalu mogą byd wizualizowane zarówno w postaci tabeli przestawnej jak i wykresu. Raporty WRB można formatowad jak również poszerzad je o zdefiniowane miary wyliczane podobnie jak ma to miejsce w wersji desktopowej. W WRB będzie można przeglądad jedynie raporty stworzone przez portal. Raporty stworzone przez wersję desktopową będą widoczne w katalogach natomiast nie będzie można z nich korzystad. Mechanizm nadawania dostępu do poszczególnych elementów repozytorium raportów jest spójny z mechanizmem w wersji desktopowej. Zmiany funkcjonalne 37

38 3.2. Dashboard y Rysunek 48 Widok Przeglądarki raportów i Dashboardów Raport sprzedaży klientów Dashboard y służą do przedstawienia kluczowych analiz użytkownika na jednym widoku. WRB umożliwia budowę Dashboard u za pomocą łatwego w obsłudze edytora. Dashboard jest budowany w oparciu o 3 podstawowe elementy. Raport Raport wcześniej stworzony w WRB Link adres url wskazujący na odpowiednią stronę Obraz obraz graficzny Każdy z elementów można rozmieszczad i skalowad na Dashboard zie w trybie edycji za pomocą wygodnej metody drag&drop. Zmiany funkcjonalne 38

39 Rysunek 49 Przykładowy Dashboard Kierownika Centrum Prócz samej wizualizacji elementów na Dashboard zie możliwe jest również zdefiniowanie między nimi pewnych interakcji. Interakcje mogą wystąpid pomiędzy kilkoma raportami bądź też pomiędzy raportem a obiektem typu Link. Interakcje Raport-Raport -Podczas tworzenia Dashboard u można zdefiniowad połączenia pomiędzy poszczególnymi raportami wiążąc te same hierarchie wymiarów. Dzięki powiązaniu wykonana akcja filtrowania, sortowanie, czy też zwijania/rozwijania poziomów hierarchii w raporcie nadrzędnym będzie propagowana do raportu podrzędnego. Interakcja Raport Link - Dany adres znajdujący się w definicji obiekty typu Link może zostad sparametryzowany. Każdy z parametrów odpowiada konkretnej hierarchii powiązanego raportu. Wybierając poszczególne wartości na raporcie sterujemy zmianami na powiązanym elemencie z adresem Url. Dzięki temu możemy przykładowo w łatwy sposób zwizualizowad położenie geograficzne czy też trasę wstawiając odpowiednio sparametryzowany adres Google Maps w definicję obiektu typu Link Zmiany funkcjonalne 39

40 Rysunek 50 Strona Google Maps, której wynik jest uzależniony od wybranego powiatu na raporcie 3.3. Wymagania Web Reports Book Konfiguracja Serwer Klient System Operacyjny SQL Server Edition Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 MS SQL Server 2005(SP3)\2008(SP1) Standard Edition lub wyższa Microsoft Windows XP lub wyższy - Dodatkowe wymagania Active Directory 1).NET Framework 3.5 2) Internet Information Services version 7.0 (Windows Server 2008\ Windows Vista) lub 7.5 (Windows Server 2008 R2\ Windows 7) Wymagane środowisko domenowe windows 1) Internet Explorer version 8.0 lub wyższa 2) Firefox version 3.6 lub wyższa - Zmiany funkcjonalne 40

41 Spis rysunków Rysunek 1 Menu Comarch CDN XL powyżej 7 modułów... 8 Rysunek 2 Menu Comarch CDN XL do 7 modułów... 8 Rysunek 3 Zakładki na liście dokumentów w module: Obieg dokumentów... 9 Rysunek 4 Dokument przychodzący...10 Rysunek 5 Lista prezentująca obieg w oknie dokumentu...10 Rysunek 6 Zakładki w oknie dokumentu...11 Rysunek 7 Lista: Moje dokumenty w obiegu...11 Rysunek 8 Intranetowy obieg dokumentów...12 Rysunek 9 Słownik: Typy danych binarnych, nowe parametry...13 Rysunek 10 Właściwości danych binarnych, nowa zakładka: Historia zmian...13 Rysunek 11 Właściwości danych binarnych, nowe parametry: Dostępność w aplikacjach...14 Rysunek 12 Karta towaru, zakładka: Dane binarne, nowe parametr: Dostępność w aplikacjach...14 Rysunek 13 Słownik: Rodzaje kontrahentów...15 Rysunek 14 Karta kontrahenta, pole: Rodzaj...16 Rysunek 15 Lista kontrahentów, filtr: Rodzaj...16 Rysunek 16 Prezentowanie szczegółów konwersacji na liście...16 Rysunek 17 Konwersacje w karcie kontrahenta...17 Rysunek 18 Zakładka: Elementy w liście zamówień...18 Rysunek 19 Lista towarów, nowy przycisk: Aktualizacja cen towarów...19 Rysunek 20 Nowe okno: Aktualizacja cen towarów...19 Rysunek 21 Historyczne ceny towarów, nowa kolumna: Źródło...20 Rysunek 22 Definicja dokumentu, Kontrahent na zakładce: Ogólne...20 Rysunek 23 Kontrahent docelowy na zakładce: Ogólne dokumentu...21 Rysunek 24 Edycja karty kontrahenta w dokumencie...21 Rysunek 25 Wybranie zamiennika w zamówieniach i ofertach...22 Rysunek 26 Definiowanie daty realizacji za pomocą okresu czasu...22 Rysunek 27 Data realizacji na liście elementów zamówienia...23 Rysunek 28 Zmiana kolejności elementów dokumentu...23 Rysunek 29 Przycisk: Pokaż na mapie w dokumencie handlowym...24 Rysunek 30 Menu kontekstowe w liście dokumentów PM...24 Rysunek 31 Nowy wydruk: Stan magazynu walut...25 Rysunek 32 Nowy wydruk: Założenie lokaty...26 Rysunek 33 Nowy wydruk: Lokaty zbiorczo...27 Rysunek 34 Parametry konfiguracyjne, decydujące o automatycznej rejestracji sprzedawanego towaru jako urządzenia Rysunek 35 Parametry serwisowanego urządzenia ustawiane w karcie towaru Rysunek 36 Nowe parametry w karcie materiału w technologii Rysunek 37 Pulpit pracownika lista kontrahentów wraz z drzewem grup...30 Rysunek 38 Pulpit pracownika karta kontrahenta...31 Zmiany funkcjonalne 41

42 Rysunek 39 Definiowanie miary dla Analizy What -if. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży...33 Rysunek 40 Zdefiniowana miara dla Analizy What-If. Jaki poziom sprzedaży osiągniemy w poszczególnych województwach przy danej dynamice sprzedaży...33 Rysunek 41 Pokaż 5 najlepszych Województw pod względem sprzedaży Rysunek 42 Lejek migracji kontrahentów do poszczególnych etapów kampanii...34 Rysunek 43 Wyszukiwarka dostępna w filtrze...35 Rysunek 44 Wyszukiwanie fazy 'Che' w nierozwiniętej hierarchii na filtrze...35 Rysunek 45 Wyszukiwanie frazy 'Che' w rozwiniętej hierarchii na filtrze...36 Rysunek 46 Tworzenie struktury raportu z opóźnionym wykonaniem...36 Rysunek 47 Definiowanie adresatów subskrypcji z użyciem grup użytkowników zdefiniowanych na potrzeby zarządzania dostępem do repozytorium raportów Rysunek 48 Widok Przeglądarki raportów i Dashboardów Raport sprzedaży klientów...38 Rysunek 49 Przykładowy Dashboard Kierownika Centrum...39 Rysunek 50 Strona Google Maps, której wynik jest uzależniony od wybranego powiatu na raporcie...40 Zmiany funkcjonalne 42

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja 2.1 Spis treści Spis treści... 2 1 Business Intelligence... 3 1.1 Rozwój obszarów analitycznych... 3 1.1.1 Atrybuty analityczne oraz kody

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7

Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.7 1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5

Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android. Wersja 1.5 Funkcjonalności dostępne w Comarch Mobile Mobilny Sprzedawca System operacyjny Android Wersja 1.5 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Poprawiono... 5 3. Ogólne... 5 3.1 Nowości... 5 3.2 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid

Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Instrukcja użytkownika Porównywarki cen Liquid Wersja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis obszaru... 4 Towary... 5 Relacje... 6 Edytuj... 7 2.3.1 Konfiguracja... 7 2.3.2 Kategorie... 7 2.3.3 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4

Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix. w wersji 2013.4 Lista błędów poprawionych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji 2013.4 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Instrukcja obsługi DATA 05.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Program ten stworzony został z myślą

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji

Praca z ebay. Dokumentacja Użytkownika Systemu. od wersji Dokumentacja Użytkownika Systemu od wersji Spis treści 1 Integracja... 3 2 Czego potrzebuję... 4 3 Konfiguracja serwisu ebay w Panelu Administracyjnym... 5 3.1 Konto ebay... 5 3.1.1 Dodawanie konta...

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Migracja Business Intelligence do wersji 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Spis treści Wstęp... 3 1 Tabela czynności jakie należy wykonać podczas migracji modułu Business Intelligence... 4 2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 12 stycznia 2017 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kolejnych wersjach:

Zmiany w kolejnych wersjach: PRODUKCJA BY CTI Zmiany w kolejnych wersjach: W wersji 4.12 uwzględniono: Możliwość dodania do zlecenia czynności, czyli zespołu kilku zasobów. Możliwość generowania zlecenia produkcyjnego z Rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji

w wersji Comarch ERP XL Zmiany techniczne w wersji Zmiany techniczne wprowadzone w wersji 2013.3 1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości.

PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności, stworzone zostały specjalne pakiety rozszerzeń funkcjonalnych, posiadające wspólną nazwę: PLUS dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

lista zmian wersja

lista zmian wersja lista zmian wersja 2.5.0.12 Spis treści 1. Nowy moduł Ankiety dla zleceń FTL... 3 2.Przelewy... 3 3. Raporty systemowe... 3 4. Moduł ubezpieczeń rozszerzenie funkcjonalności... 5 5. efaktury w książce

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Handel Forte Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Forte w wersji 2009.a Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Comarch e-sklep

Wymagania techniczne. Comarch e-sklep Wersja Spis treści 1 Wymagania po stronie użytkownika... 3 1.1 Oprogramowanie... 3 1.1.1 Przeglądarki internetowe... 3 1.1.2 Oprogramowanie ERP... 3 1.1.3 System operacyjny... 3 1.1.4 Komponenty systemowe:...

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo