Regulamin Opcje na stopy procentowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Opcje na stopy procentowe"

Transkrypt

1 Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl

2 Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay rozliczania transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...5 Rozział IV Zabezpieczenie transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...7 Rozział V Zasay przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową...7 Rozział VI Postanowienia końcowe...7 Załączniki: Nr 1 Umowa inywiualna sprzeaży opcji na stopę procentową Nr 2 Potwierzenie transakcji sprzeaży opcji na stopę procentową Nr 3 Potwierzenie transakcji przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową Nr 4 Ogólny opis ryzyk związanych z zawieraniem transakcji opcji na stopę procentową

3 Rozział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Opcje na stopy procentowe, zwany alej Regulaminem, szczegółowo określa istotę tego rozaju transakcji pochonych, wynikające z nich zobowiązania Stron, warunki takich transakcji,sposób ich rozliczenia oraz ogólny opis ryzyk związanych z zawieraniem transakcji zawarty w załączniku nr W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego, zwanego alej Warunkami współpracy. 3. W przypaku rozbieżności pomięzy postanowieniami niniejszego Regulaminu i Warunków współpracy, rozstrzygające bęą postanowienia niniejszego Regulaminu. 2 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają (w porząku alfabetycznym): 1/ ank mank S.A., 2/ zień płatności kwoty przeterminowego zamknięcia zień roboczy, w którym następuje płatność kwoty przeterminowego zamknięcia, 3/ zień płatności premii zień roboczy, w którym następuje płatność ustalonej la tego nia kwoty premii, przy czym Strony mogą ustalić w transakcji jeen zień płatności premii, w którym nastąpi jenorazowa płatność pełnej kwoty premii lub więcej niż jeen zień płatności premii, jeżeli płatność premii nastąpi w ratach, 4/ zień realizacji zień roboczy, w którym kupujący może zrealizować opcję la określonego pookresu obrachunkowego, przy czym przyjmuje się, że la każego pookresu obrachunkowego zień realizacji bęzie przypaał w rugim niu roboczym (zgonie z uzgonionym kalenarzem nia realizacji) prze niem rozpoczęcia anego pookresu obrachunkowego, 5/ zień roboczy każy zień o ponieziałku o piątku, w którym banki i/lub Target są czynne w celu prowazenia ziałalności na rynkach finansowych i okonywania rozliczeń w walucie transakcji, 6/ zień rozliczenia zień roboczy, w którym następuje rozliczenie opcji la określonego pookresu obrachunkowego, wyznaczany zgonie z uzgonionym la transakcji wariantem rozliczenia, 7/ zień rozpoczęcia pookresu obrachunkowego zień roboczy, w którym rozpoczyna się określony pookres obrachunkowy, który jest jenocześnie niem zakończenia pookresu obrachunkowego bezpośrenio poprzezającego ten pookres obrachunkowy, chyba że rozpoczynający się pookres obrachunkowy jest pierwszym pookresem obrachunkowym w transakcji, 8/ zień zakończenia pookresu obrachunkowego zień roboczy, w którym kończy się określony pookres obrachunkowy, który jest jenocześnie niem rozpoczęcia bezpośrenio następującego po nim pookresu obrachunkowego, chyba że kończący się pookres obrachunkowy jest ostatnim pookresem obrachunkowym w transakcji, 9/ kalenarz ni roboczych system ni roboczych i wolnych o pracy służący o wyznaczania ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, nia lub ni płatności premii, nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia oraz ni rozliczenia (ale nie ni realizacji) wybierany poprzez wskazanie miasta lub miast, w których taki system obowiązuje, przy czym Strony mogą wskazać jako kalenarz ni roboczych również Target, co oznacza, że przy wyznaczaniu ni roboczych na potrzeby ustalenia ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, nia lub ni płatności premii, nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia oraz ni rozliczenia uwzglęniane bęą ni, w których Target prowazi swą ziałalność, 10/ kalenarz nia realizacji system ni roboczych i wolnych o pracy, przyjmowany na potrzeby ustalenia ni realizacji, wybierany poprzez wskazanie miasta lub miast, w których taki system obowiązuje, przy czym Strony mogą wskazać jako kalenarz nia realizacji również Target, co oznacza, że przy wyznaczaniu ni roboczych na potrzeby ustalenia nia realizacji uwzglęniane bęą ni, w których Target prowazi swą ziałalność, 11/ konwencja bazy osetkowej konwencja wyznaczania liczby ni w roku oraz liczby ni w pookresie obrachunkowym, wykorzystywana o naliczania kwoty rozliczenia (poza przypakiem opcji binarnej z kwotowym wariantem wypłaty); Strony mogą w szczególności uzgonić następujące konwencje bazy osetkowej: a/ act/360 la której przyjmuje się faktyczną liczbę ni w pookresie obrachunkowym oraz liczbę ni w roku na 360 ni, b/ act/365 la której przyjmuje się faktyczną liczbę ni w pookresie obrachunkowym oraz liczbę ni w roku na 365 ni, c/ 30/360 przyjmuje się liczbę ni w roku na 360, oraz liczbę ni w pookresie obrachunkowym obliczoną weług wzoru: n = 360 * (YYYY Z YYYY R ) + 30 * (MM Z MM R ) + (DD MZ DD MR ) gzie: n liczba ni w pookresie obrachunkowym YYYY Z liczba określająca rok aty zakończenia pookresu obrachunkowego, YYYY R liczba określająca rok aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, MM Z liczba określająca miesiąc aty zakończenia pookresu obrachunkowego, MM R liczba określająca miesiąc aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, DD MZ liczba określająca zień aty zakończenia pookresu obrachunkowego, DD MR liczba określająca zień aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, przy obliczeniach przyjmuje się oatkowo: (i) jeżeli ata rozpoczęcia pookresu obrachunkowego przypaa na 31. zień miesiąca, w obliczeniach przyjmuje się, że jest to 30. zień miesiąca, (ii) jeżeli ata zakończenia pookresu obrachunkowego przypaa na 31. zień miesiąca, to w obliczeniach przyjmuje się, że jest to 30. zień miesiąca. 12/ konwencja ni roboczych oznacza konwencję korekty każego opowieniego terminu (ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, ni rozliczenia (ale nie ni realizacji) nia lub ni płatności premii oraz nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia) jeżeli bez takiej korekty przypaałby on na zień niebęący niem roboczym, w szczególności: a/ Następny / Following oznacza, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio następujący zień roboczy, b/ Następny Zmoyfikowany / Moifie Following oznacza, że opowieni termin ulega przesunięciu na pierwszy bezpośrenio następujący zień roboczy, chyba że tak wyznaczony zień przypaałby w następnym miesiącu kalenarzowym w takim przypaku opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio poprzezający zień roboczy, c/ Ostatni Dzień Miesiąca / En of Month oznacza, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na ostatni zień roboczy miesiąca kalenarzowego, w którym przypaał, / Poprzezający / Preceing oznacza to, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio poprzezający zień roboczy. 13/ kupujący Strona transakcji kupująca opcję (nabywca), 14/ kwota przeterminowego zamknięcia wyliczana przez ank kwota przeterminowego zamknięcia opcji, 15/ kwota rozliczenia - kwota należna kupującemu opcję (nabywcy) o sprzeającego (wystawcy) z tytułu realizacji opcji la określonego, pojeynczego pookresu obrachunkowego, której wysokość określana jest zgonie z zasaami opisanymi w 8 Regulaminu. 16/ kwota transakcji kwota nominalna transakcji, w oniesieniu o której obliczana jest kwota rozliczenia, przy czym kwota transakcji może być różna w różnych pookresach obrachunkowych i bęzie ulegać zmianie w uzgonionych niach rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, 17/ opcja / opcja na stopę procentową opcja na stopę procentową, ająca nabywcy opcji prawo o otrzymania w przypaku realizacji opcji kwoty rozliczenia, przy czym Strony mogą uzgonić zawarcie poniższych rozajów opcji: 3/7

4 a/ opcja waniliowa w której wysokość kwoty rozliczenia, w przypaku realizacji opcji w anym pookresie obrachunkowym, uzależniona jest m. in. o różnicy pomięzy wartością stawki realizacji a wartością stawki referencyjnej, b/ opcja binarna w której wysokość kwoty rozliczenia, w przypaku realizacji opcji w anym pookresie obrachunkowym uzależniona jest m. in. o wartości stawki oprocentowania (la osetkowego wariantu wypłaty) lub o wartości kwoty transakcji (la kwotowego wariantu wypłaty), 18/ opcja kupna / cap opcja na stopę procentową, la której realizacja opcji następuje tylko wtey, gy stawka referencyjna jest wyższa o stawki realizacji, 19/ opcja sprzeaży / floor opcja na stopę procentową, la której realizacja opcji następuje tylko wtey, gy stawka referencyjna jest niższa o stawki realizacji, 20/ pookres obrachunkowy okres o nia rozpoczęcia pookresu obrachunkowego (włącznie) o nia zakończenia pookresu obrachunkowego (wyłącznie), przy czym w transakcji może wystąpić jeen lub więcej pookresów obrachunkowych i w takim przypaku realizacja opcji w każym pookresie obrachunkowym następuje niezależnie, 21/ premia cena płacona sprzeającemu (wystawcy) przez kupującego (nabywcę) za wystawienie opcji; płatność premii może nastąpić jenorazowo w jenej acie płatności premii lub w formie rat w wielu atach płatności premii, stosownie o harmonogramu ustalonego przez Strony, 22/ sprzeający wystawca opcji, to jest Strona transakcji sprzeająca opcję, (wystawca), 23/ stawka referencyjna jeśli Strony nie ustalą inaczej, zależnie o waluty opowienia stawka referencyjna (wyrażana w procentach p.a.) typu IOR [np. WIOR, LIOR (A)] z notowania w niu realizacji lub inna stawka referencyjna w walucie kwoty transakcji, 24/ stawka realizacji ustalany przez Strony transakcji poziom stopy procentowej p.a., służący o ustalenia, czy opcja polega realizacji oraz w przypaku opcji waniliowej o kalkulacji kwoty rozliczenia, przy czym Strony mogą ustalić inny poziom stawki realizacji la poszczególnych pookresów obrachunkowych, 25/ stawka oprocentowania ustalony przez Strony transakcji opcji binarnej z osetkowym wariantem wypłaty poziom stopy procentowej p.a., weług którego obliczana jest kwota rozliczenia la takiej opcji, przy czym Strony mogą ustalić inny poziom stawki oprocentowania la poszczególnych pookresów obrachunkowych, 26/ Target oznacza Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans European Automate Real time Gross settlement Express Transfer system) wykorzystywany o rozliczeń okonywanych w EUR, 27/ transakcja transakcja sprzeaży opcji na stopę procentową bąź transakcja przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową, 28/ wariant rozliczenia wariant wypłaty kwoty rozliczenia; wariant rozliczenia z góry polega na wypłacie kwoty rozliczenia w niu rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, którego otyczy; wariant rozliczenia z ołu polega na wypłacie kwoty rozliczenia w niu zakończenia pookresu obrachunkowego, którego otyczy, 29/ wariant wypłaty jeen z następujących sposobów kalkulacji kwoty rozliczenia la opcji binarnej: a/ osetkowy la którego kwota rozliczenia jest obliczana jako i. osetki o kwoty transakcji weług stawki oprocentowania, ustalonej la anego pookresu obrachunkowego (w wariancie rozliczenia z ołu ) lub jako ii. zyskontowane osetki o kwoty transakcji weług stawki oprocentowania, ustalonej la anego pookresu obrachunkowego (w wariancie rozliczenia z góry ), b/ kwotowy la którego kwota rozliczenia jest równa ustalonej la anego pookresu obrachunkowego kwocie transakcji (w wariancie rozliczenia z ołu ) lub zyskontowanej kwocie transakcji (w wariancie rozliczenia z góry ) Kwota transakcji może być wyrażona w złotych lub w walutach obcych. 2. Minimalna kwota transakcji la opcji waniliowych oraz la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty wynosi złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 3. Minimalna kwota transakcji la opcji binarnych z kwotowym wariantem wypłaty wynosi złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 4. ank może wyrazić zgoę na zawarcie opcji o kwocie transakcji niższej niż te, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3. Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 4 1. Zawierając transakcję sprzeaży opcji na stopę procentową, Klient i ank zobowiązani są, z zastrzeżeniem postanowień 5, o uzgonienia następujących warunków transakcji: 1/ sprzeającego (wystawcy) oraz kupującego (nabywcy), 2/ rozaju opcji (waniliowa / binarna), 3/ typu opcji (kupna / sprzeaży), 4/ kwoty i waluty transakcji, 5/ konwencji ni roboczych, 6/ kalenarza lub kalenarzy ni roboczych, 7/ ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, 8/ ni zakończenia pookresów obrachunkowych, 9/ ni realizacji, 10/ kalenarza lub kalenarzy nia realizacji, 11/ konwencji bazy osetkowej, 12/ wariantu rozliczenia ( z góry lub z ołu ), 13/ wariantu wypłaty (kwotowy lub osetkowy; tylko la opcji binarnej), 14/ stawki realizacji, 15/ stawki referencyjnej, 16/ aty płatności, waluty i kwoty premii, a w przypaku uzgonienia płatności premii w ratach at płatności, kwot i waluty premii płatnych w każej acie płatności premii, 17/ rachunku rozliczeniowego Klienta, jeśli jest inny, niż wskazany w Karcie Informacyjnej. 2. Zawierając transakcję sprzeaży opcji binarnej na stopę procentową z osetkowym wariantem wypłaty Klient i ank zobowiązani są poza warunkami określonymi w ust. 1 uzgonić stawkę oprocentowania. 3. W trakcie uzganiania warunków transakcji, ank na żąanie Klienta zobowiązany jest poinformować o wartości zabezpieczenia minimalnego związanego z zawieraną transakcją W przypaku, gy Strony przy uzganianiu warunków transakcji nie ustalą: 4/7

5 1/ stawki oprocentowania przyjmuje się, że Strony ustaliły kwotowy wariant wypłaty, 2/ wariantu rozliczenia przyjmuje się, że Strony ustaliły wariant rozliczenia z ołu, 3/ konwencji ni roboczych - przyjmuje się, że Strony ustaliły konwencję Następny Zmoyfikowany / Moifie Following, 4/ kalenarza nia realizacji przyjmuje się, że bęzie miał zastosowanie, w zależności o waluty, w jakiej wyrażona jest kwota transakcji, kalenarz nia realizacji zgonie z poniższą tabelą: WALUTA TRANSAKCJI EUR USD GP JPY CHF CZK HUF PLN KALENDARZ DNIA REALIZACJI Target Lonyn Lonyn Lonyn Lonyn Praga uapeszt Warszawa 5/ kalenarzy ni roboczych przyjmuje się, że bęą miały zastosowanie, w zależności o waluty w jakiej wyrażona jest kwota transakcji, kalenarz la Warszawy oraz zgonie z poniższą tabelą: WALUTA TRANSAKCJI EUR USD GP JPY CHF CZK HUF PLN KALENDARZ DNI ROOCZYCH Target Nowy York Lonyn Tokio Zurich Praga uapeszt Warszawa 6/ ni realizacji przyjmuje się, że la każego pookresu obrachunkowego zień realizacji bęzie przypaał w rugim niu roboczym (zgonie z uzgonionym kalenarzem nia realizacji) prze niem rozpoczęcia anego pookresu obrachunkowego, 7/ aty płatności premii przyjmuje się, że płatność premii nastąpi wa ni robocze po niu zawarcia transakcji, zgonie z przyjętym kalenarzem ni roboczych. 2. Ustalenie ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych może nastąpić poprzez wskazanie nia rozpoczęcia pierwszego pookresu obrachunkowego oraz częstotliwości, z jaką następują kolejne ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, przy założeniu, że: a/ wyznaczanie nia rozpoczęcia kolejnego pookresu obrachunkowego wynika z ustalonej częstotliwości oraz aty rozpoczęcia poprzeniego pookresu obrachunkowego, b/ gy Strony uzgonią, iż pierwszy pookres obrachunkowy jest krótszy lub łuższy niż pozostałe pookresy obrachunkowe, wówczas określając częstotliwość z jaką są wyznaczane kolejne ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, Strony określają atę rozpoczęcia rugiego pookresu obrachunkowego, o której zasaa określona w lit. a) bęzie miała zastosowanie, c/ o ile strony nie ustalą inaczej zień zakończenia ostatniego pookresu obrachunkowego wynika z ustalonej częstotliwości oraz nia rozpoczęcia ostatniego pookresu obrachunkowego. / w przypaku gy zień rozpoczęcia bąź zakończenia pookresu obrachunkowego przypaa na zień wolny o pracy, wówczas ulega on przesunięciu zgonie z przyjętą konwencją ni roboczych, przy czym to przesunięcie nie ma wpływu na zień rozpoczęcia bąź zakończenia kolejnego pookresu obrachunkowego wyznaczonego zgonie z ustaloną częstotliwością. Rozział III Zasay rozliczania transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 6 1. Kupujący opcję zobowiązany jest o zapłacenia sprzeającemu (wystawcy) premii w kwocie lub kwotach i terminach zgonie z ustalonymi warunkami transakcji. 2. Sprzeający opcję (wystawca) jest zobowiązany o rozliczenia opcji gy polega ona realizacji zgonie z zasaami, o których mowa w 7 i Opcja może być zrealizowana przez kupującego w każym uzgonionym w warunkach transakcji niu realizacji, przy czym realizacja opcji następuje tylko la określonego pookresu obrachunkowego. 2. Przyjmuje się, że w każym uzgonionym przez Strony pookresie obrachunkowym opcja kupna zostaje zrealizowana przez kupującego w przypaku, gy ustalona w warunkach transakcji la określonego pookresu obrachunkowego stawka realizacji opcji jest niższa o stawki referencyjnej z nia realizacji uzgonionego la anego pookresu obrachunkowego. 3. Przyjmuje się, że w każym uzgonionym przez Strony pookresie obrachunkowym opcja sprzeaży zostaje zrealizowana przez kupującego w przypaku, gy ustalona w warunkach transakcji la określonego pookresu obrachunkowego stawka realizacji opcji jest wyższa o stawki referencyjnej z nia realizacji uzgonionego la anego pookresu obrachunkowego Realizacja opcji na stopę procentową następuje poprzez zapłatę przez sprzeającego (wystawcę) kupującemu kwoty rozliczenia obliczonej w oparciu o stawkę referencyjną publikowaną na wa ni robocze prze niem rozpoczęcia pookresu obrachunkowego. 2. Kwota rozliczenia K w przypaku wariantu wypłaty z ołu obliczona jest ze wzoru: 5/7

6 1/ la waniliowej opcji sprzeaży: K = N * (R 0 R ref ) * / gy R 0 >R ref 2/ la waniliowej opcji kupna: K = N * (R ref R 0 ) * / gy R ref 3/ la binarnej opcji sprzeaży z osetkowym wariantem wypłaty: K = N * S * ( ) gy R 0 > R ref 4/ la binarnej opcji kupna z osetkowym wariantem wypłaty: K = N * S * ( ) gy R ref 5/ la binarnej opcji sprzeaży z kwotowym wariantem wypłaty: K = N gy R 0 > Rref 6/ la binarnej opcji kupna z kwotowym wariantem wypłaty: K = N gy R ref gzie: K kwota rozliczenia, N kwota transakcji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, S stawka oprocentowania uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, R ref stawka referencyjna, R 0 stawka realizacji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, liczba ni w anym pookresie obrachunkowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej, liczba ni w roku bazowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej. 3. Kwota rozliczenia K w przypaku wariantu wypłaty z góry obliczona jest ze wzoru: 1/ la waniliowej opcji sprzeaży: N * ( RO Rref ) * / K = gy R 0 >R ref 1+ R * / ref 2/ la waniliowej opcji kupna: N * ( Rref RO ) * / K = gy R ref 1+ R * / ref 3/ la binarnej opcji sprzeaży z osetkowym wariantem wypłaty: N * S * ( ) K = gy R 0 >R ref (1+ Rref * ( )) 4/ la binarnej opcji kupna z osetkowym wariantem wypłaty: N * S * ( ) K = gy R ref (1+ Rref * ( )) 5/ la binarnej opcji sprzeaży z kwotowym wariantem wypłaty: N K = gy R 0 >R ref 1+ Rref * ( ) 6/ la binarnej opcji kupna z kwotowym wariantem wypłaty: N K = 1+ Rref * ( ) gy R ref oraz K=0 pozostałych przypakach gzie: K kwota rozliczenia, N kwota transakcji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, S stawka oprocentowania uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, R ref stawka referencyjna, R 0 stawka realizacji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, liczba ni w anym pookresie obrachunkowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej, liczba ni w roku bazowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej. 4. Rozliczając opcję na stopę procentową, ank w niu rozliczenia ustalonym la anego pookresu obrachunkowego uznaje bąź obciąża kwotą rozliczenia K rachunek rozliczeniowy Klienta. 6/7

7 Rozział IV Zabezpieczenie transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 9 1. Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie na żąanie anku w przypaku, gy sprzeaje opcję oraz gy kupuje opcję z płatnością premii w formie rat. 2. Szczegółowe postanowienia otyczące zabezpieczenia transakcji sprzeaży opcji określają Warunki współpracy. Rozział V Zasay przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową W owolnym niu roboczym prze niem realizacji la ostatniego z pookresów obrachunkowych Klient ma prawo o zawarcia następujących transakcji: 1/ przeterminowego zamknięcia sprzeanej (wystawionej) przez Klienta opcji, 2/ przeterminowego zamknięcia kupionej przez Klienta opcji. 2. Zawierając transakcję przeterminowego zamknięcia opcji, Klient i ank, poza określeniem opcji polegającej zamknięciu ze wskazaniem aty zawarcia i numeru transakcji, zobowiązani są o uzgonienia następujących warunków transakcji: 1/ waluty i kwoty przeterminowego zamknięcia, 2/ nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia, przy czym nie może on przypaać po niu zakończenia ostatniego pookresu obrachunkowego. 3. W przypaku uzgonienia warunków przeterminowego zamknięcia opcji, o których mowa w ust. 2, a w szczególności zaakceptowania przez Klienta kwoty przeterminowego zamknięcia, ank okonuje w niu płatności kwoty przeterminowego zamknięcia rozliczenia transakcji poprzez obciążenie lub uznanie rachunku rozliczeniowego Klienta kwotą przeterminowego zamknięcia. 4. Zaakceptowanie waluty i kwoty przeterminowego zamknięcia przez Klienta jest ostateczne i nieowołalne, a po ich zaakceptowaniu ank nie przyjmuje żanych reklamacji otyczących uzgonionej wysokości i waluty kwoty przeterminowego zamknięcia. ank nie ponosi opowiezialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez Klienta wskutek okonania przeterminowego zamknięcia transakcji. 5. Po niu okonania przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową, ank jest zobowiązany oręczyć Klientowi potwierzenie transakcji przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową sporzązone weług wzoru stanowiącego załącznik nr 3 o Regulaminu. 11 W przypaku uzgonienia warunków przeterminowego zamknięcia opcji wszystkie zobowiązania Stron wynikające z tej opcji z tytułu płatności kwot rozliczenia oraz płatności premii przypaających po niu płatności kwoty przeterminowego zamknięcia wygasają. Rozział VI Postanowienia końcowe 12 Strony mają prawo zawrzeć transakcję na warunkach niestanarowych w stosunku o tych, o których mowa w niniejszym Regulaminie po warunkiem, że stosowanie niektórych lub wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w oniesieniu o takiej transakcji zostanie wyraźnie wyłączone bąź zmoyfikowane przez Strony na piśmie. O ile strony nie zawrą transakcji na postawie umowy inywiualnej, transakcja na warunkach niestanarowych objęta jest umową ramową ank może okonać zmiany Regulaminu. 2. Zmieniony Regulamin lub zawiaomienie określające zmiany Regulaminu (łącznie zmiany Regulaminu ) są oręczane Klientom, z którymi ank ma popisaną umowę ramową lub z którymi ank zawierał wcześniej transakcje, w zależności o wyboru Klienta: 1/ w formie zapisu elektronicznego na trwałym nośniku informacji w rozumieniu Rozporzązenia Ministra Finansów z nia 20 listopaa 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. nr 204 poz. 1577), w tym pocztą elektroniczną na ares poczty elektronicznej ( ) wskazany ankowi przez Klienta w Karcie Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie lub 2/ w formie papierowej przesyłką poleconą za zwrotnym potwierzeniem obioru przesyłaną na ostatni ares Klienta wskazany ankowi w Karcie Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie lub są wręczane za pokwitowaniem. 3. Klient okonuje wyboru formy oręczania zmian Regulaminu jenolicie (w oniesieniu o wszystkich regulaminów transakcji), poprzez wypełnienie Karty Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie. Jeśli Klient nie okona wyboru, ank oręcza zmiany Regulaminu w formie papierowej. 4. Jeśli Klient wybierze oręczanie zmian Regulaminu w formie zapisu elektronicznego, przesłanie ich przez ank w formie papierowej jest skuteczne i nie stanowi naruszenia umowy ramowej ani Regulaminu. 5. Zmiany Regulaminu wchozą w życie w niu ustalonym przez ank, jenak nie wcześniej niż pierwszego nia rugiego miesiąca kalenarzowego przypaającego po miesiącu, w którym oręczone zostały Klientowi zmiany Regulaminu zgonie z postanowieniami ust. 2. Jeżeli Klient nie wyraża zgoy na zmiany Regulaminu, może wypowiezieć umowę ramową na zasaach i ze skutkami określonymi w umowie ramowej oraz w wyanym przez ank Regulaminie Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 6. Zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku o transakcji zawartych o nia, w którym zmiany Regulaminu wchozą w życie. 14 ank ma prawo omówić zawarcia transakcji sprzeaży opcji na stopę procentową bez poania przyczyn. Regulamin transakcji wchozi w życie nia 18 czerwca 2010 roku. 15 7/7

8 Załącznik Nr 1 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) UMOWA INDYWIDUALNA SPRZEDAŻY OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... ( UMOWA ) Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu następujących warunków transakcji sprzeaży waniliowej/binarnej*) opcji na stopę procentową: (/mm/rr) Kupujący: Sprzeający: Typ opcji: [kupna] / [sprzeaży] *) WALUTA I KWOTA TRANSAKCJI DZIEŃ REALIZACJI DNI ROZPOCZĘCIA PODOKRESÓW ORACHUNKO- WYCH DNI ZAKOŃCZE- NIA PODOKRE- SÓW ORACHUN- KOWYCH STAWKA REALIZACJI STAWKA OPROCENTOWANIA 1 : Stawka referencyjna: Wariant rozliczenia: [ z ołu ] / [ z góry ] *) Wariant wypłaty 2 : [ osetkowy ] / [ kwotowy ] *) Kalenarz nia realizacji: Kalenarz ni roboczych: Konwencja nia roboczego: [Następny/Following] / [Następny Zmoyfikowany/Moifie Following] / [Poprzezający/Preceing] / [Ostatni Dzień Miesiąca/En of Month] *) Konwencja bazy osetkowej: [act/360] / [act/365] / [30/360] / *) Płatność premii: DATA PŁATNOŚCI PREMII WALUTA I KWOTA PREMII Rachunek rozliczeniowy Klienta: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Klient nieowołalnie upoważnia mank S.A. o obciążania rachunku rozliczeniowego kwotami zobowiązań Klienta wynikającymi z transakcji. Umowa polega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub wykonania Umowy polegają rozstrzygnięciom sąu powszechnego właściwego miejscowo la sieziby anku, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klient jest konsumentem. Klient oświacza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje wyane przez mank S.A. Regulamin Opcje na stopy procentowe oraz Regulamin Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego, w tym przestawione w tych okumentach opisy ryzyk związanych z transakcją. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powyższe Regulaminy wyane przez mank S.A. i stanowią one integralną część Umowy.... (za Klienta)... (za ank) Stwierzono zgoność popisów osób, które popisały niniejszą umowę w imieniu Klienta:... (imię, nazwisko i popis pracownika anku) *) niepotrzebne skreślić 1 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty. 2 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych

9 Załącznik Nr 2 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) POTWIERDZENIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu następujących warunków transakcji sprzeaży waniliowej/binarnej* opcji na stopę procentową: (/mm/rr) Kupujący: Sprzeający: Typ opcji: [kupna] / [sprzeaży] *) WALUTA I KWOTA TRANSAKCJI DZIEŃ REALIZACJI DNI ROZPOCZĘCIA PODOKRESÓW ORACHUNKO- WYCH DNI ZAKOŃCZE- NIA PODOKRE- SÓW ORACHUN- KOWYCH STAWKA REALIZACJI STAWKA OPROCENTOWANIA 1 : Stawka referencyjna: Wariant rozliczenia: [ z ołu ] / [ z góry ] *) Wariant wypłaty 2 : [ osetkowy ] / [ kwotowy ] *) Kalenarz nia realizacji: Kalenarz ni roboczych: Konwencja nia roboczego: [Następny/Following] / [Następny Zmoyfikowany/Moifie Following] / [Poprzezający/Preceing] / [Ostatni Dzień Miesiąca/En of Month] *) Konwencja bazy osetkowej: [act/360] / [act/365] / [30/360] / *) Płatność premii: DATA PŁATNOŚCI PREMII WALUTA I KWOTA PREMII Rachunek rozliczeniowy Klienta: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Niniejsze potwierzenie jest traktowane na prawach oryginału i nie wymaga popisów. *) niepotrzebne skreślić 1 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty. 2 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych

10 Załącznik Nr 3 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) POTWIERDZENIE TRANSAKCJI PRZEDTERMINOWEGO ZAMKNIĘCIA OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu przeterminowego zamknięcia transakcji opcji na stopę procentową nr... na następujących warunkach: (/mm/rr) Data płatności kwoty przeterminowego zamknięcia: Waluta i kwota przeterminowego zamknięcia: ank uznaje / obciąża *) rachunek rozliczeniowy Klienta nr: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Niniejsze potwierzenie jest traktowane na prawach oryginału i nie wymaga popisów. *) niepotrzebne skreślić

11 Załącznik Nr 4 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe OGÓLNY OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI OPCJI NA STOPY PROCENTOWE 1. Zawieranie transakcji opcji na stopę procentową wiąże się z ryzykiem. Klient rozważając zawarcie transakcji powinien w szczególnosci wziąć po uwagę: 1/ Ryzyka rynkowe, tj. ryzyko niekorzystnego z punktu wizenia Klienta wpływu zmiany czynników ryzyka rynkowego na transakcję, zarówno na kwotę rozliczenia w niu rozliczenia, jak i poprzez wycenę transakcji na wartość zabezpieczenia wymaganego przez ank w całym okresie trwania transakcji. Czynnikami ryzyka rynkowego, o których mowa powyżej mogą być: zmiany poziomów rynkowych, bieżących i terminowych stóp procentowych oraz ich wzajemnych relacji, zmienność cen rynkowych, zmiany poziomów oraz kształtu implikowanej płaszczyzny zmienności la opcji cap/floor w anej walucie, relacja zachoząca pomięzy rzeczywistymi cenami kupna (bi) a rzeczywistymi cenami sprzeaży (ask) la instrumentów stopy procentowej w walucie transakcji. Doatkowym czynnikiem ryzyka rynkowego wpływającym na zmiany wycen transakcji opcji na stopę procentową zawartej w innej walucie niż PLN jest ryzyko zmiany wartości transakcji (wyrażonej w PLN), na skutek niekorzystnych zmian poziomów kursu walutowego. Zmiany tych czynników ryzyka rynkowego mogą przynieść Klientowi zysk bąź też stratę, która może wielokrotnie przekroczyć zainwestowane przez Klienta śroki lub otrzymaną premię. Zmiany tych czynników ryzyka rynkowego uzależnione są o wielu parametrów makroekonomicznych, w szczególności takich jak tempo wzrostu gospoarczego, poziom inflacji oraz oczekiwania inflacyjne, poziom eficytu bużetowego, eficytu na rachunku bieżącym oraz o relacji pomięzy popytem a poażą na rynku instrumentów na stopę procentową oraz rynku walutowym. 2/ Ryzyko prawne, związane z możliwością zmian w zakresie uregulowań prawnych lub też ewentualnie ich nieprzestrzegania, w szczególności otyczących prawa poatkowego, celnego, ewizowego, funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi, warunków prowazenia ziałalności gospoarczej, warunków prowazenia ziałalności anku it. Zmiany w systemie prawnym lub też w/w ziałania niezgone z przepisami prawa mogą spowoować nawet nagłe i znaczące pogorszenie się parametrów gospoarczych, a przez to mogą negatywnie wpłynąć na wycenę lub rozliczenie transakcji. 3/ Działanie efektu źwigni finansowej. Z transakcjami na instrumentach pochonych związane jest ziałanie tak zwanego efektu źwigni finansowej, to znaczy, możliwość uzyskania barzo użego zysku lub ryzyko poniesienia barzo użej straty na transakcji, w stosunku o śroków finansowych zaangażowanych przez Klienta w celu zawarcia transakcji (na zapłatę premii lub złożenie zabezpieczenia) stanowiących tylko część, często nieużą, nominalnej kwoty transakcji. Z tego wzglęu zmiana czynników ryzyka rynkowego, o których mowa w pkt. 1, może skutkować proporcjonalnie większą zmianą bieżącej wyceny transakcji (wartości bieżącej netto) lub kwoty rozliczenia w oniesieniu o kwoty zaangażowanych śroków klienta. 4/ Potencjalnie wysoką zmienność cen oraz wycen transakcji, rozumianą jako wielkośc wahań cen lub wycen transakcji w anym przeziale czasu. iorąc po uwagę, że transakcja jest instrumentem rynku nieregulowanego (rynku OTC), wyceny oraz ceny transakcji mogą polegać użym, często skokowym zmianom, nawet w krótkich przeziałach czasu, a ynamika tych zmian może przybierać różne poziomy. Wysoka zmienność może w szczególności być wynikiem ograniczonej płynności rynku OTC. 5/ Wymogi związane z ustanawianiem zbezpieczeń. Zgonie z postanowieniami Warunków współpracy Klient zobowiązany jest o ustanawiania zabezpieczenia rozliczenia transakcji. W przypaku niekorzystnych zmian rynkowych wpływających na pogorszenie wyceny transkacji, może skutkować to koniecznością uzupełniania przez Klienta zabezpieczenia o wartości zabezpieczenia wymaganego. Należy również mieć świaomość, iż w przypaku przeterminowego zamknięcia transakcji potencjalna strata z transakcji może przewyższyć wysokość złożonego zabezpieczenia. Zabezpieczenie ustanawiane przez Klienta zgonie z Regulaminem Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego nie stanowi zaliczki, zaatku ani jakiegokolwiek innego świaczenia na poczet wykonania przyszłych zobowiązań Klienta wobec anku w związku z zawieraną transakcją i może być zaliczone na poczet tych zobowiązań jeynie w przypaku przeterminowego rozliczenia transakcji zgonie z Regulaminem Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego 6/ Ryzyko zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wyniku zawierania transakcji. Zawierając transakcję Klient zaciąga zobowiązanie finansowe o nieokreślonej z góry wysokości, które może skutkować powstaniem ługu lub wierzytelności po stronie Klienta w acie rozliczenia. Pozostałe roszczenia anku wobec Klienta mogące powstać w związku z zawarciem transakcji określa Regulamin Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego i/lub Regulamin transakcji. 2. Niezależnie o prezentacji przez ank ryzyka otyczącego Transakcji lub innych transakcji rynku finansowego zawieranych przez Klienta z ankiem w oparciu o umowę ramową lub umowy inywiualne, Klient powinien okonać oceny ryzyka, skutków finansowych, prawnych, księgowych i poatkowych, a także przyatności o celów prowazonej ziałalności gospoarczej zawieranych transakcji rynku finansowego samozielnie bąź poprzez uzyskanie na własny rachunek fachowej poray o pomiotów posiaających w tym zakresie opowienią wiezę i oświaczenie. mank.pl mank S.A. z siezibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Są Rejonowy la m. st. Warszawy, XII Wyział Gospoarczy Krajowego Rejestru Sąowego po numerem KRS , posiaający numer ientyfikacji poatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakłaowym, którego wysokość wg stanu na zień r. wynosi złote.

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym

Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Regulamin Obrót bonami skarbowymi na rynku wtórnym Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Warszawa, nia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME AKCJI FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funuszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siezibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą

Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Regulamin Obrót na rynku wtórnym papierami dłużnymi emitowanymi za granicą Warszawa, Maj 2015 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego zwana dalej Umową

Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego zwana dalej Umową Umowa o korzystanie z usług Serwisu Transakyjno-Informayjnego zwana alej Umową Nowy Klient 1 Aneks Zmiana Danyh Klienta * zawarta w niu... pomięzy: ProServie Agent Transferowy Spółka z ogranizoną opowiezialnośią

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N R a c h u n k i l o k a t t e r m i n o w y c h d l a K l i e n t ó w B i z n e s o w y c h B a n k u P o l s k a K a s a O p i e k i S p ó ł k a A k c y j n a ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Ekspert ds. rynków finansowych Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej Kurs waluty EUR/PLN 3.8975/3.9065 0,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie Ryzyka Stopy Procentowej. Zasady współpracy z Bankiem BPH

Zabezpieczenie Ryzyka Stopy Procentowej. Zasady współpracy z Bankiem BPH Zabezpieczenie Ryzyka Stopy Procentowej Zasady współpracy z Bankiem BPH Plan prezentacji Ryzyko rynkowe - czym jest to ryzyko? Ryzyko rynkowe w Państwa Firmie Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo