Regulamin Opcje na stopy procentowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Opcje na stopy procentowe"

Transkrypt

1 Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl

2 Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay rozliczania transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...5 Rozział IV Zabezpieczenie transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...7 Rozział V Zasay przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową...7 Rozział VI Postanowienia końcowe...7 Załączniki: Nr 1 Umowa inywiualna sprzeaży opcji na stopę procentową Nr 2 Potwierzenie transakcji sprzeaży opcji na stopę procentową Nr 3 Potwierzenie transakcji przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową Nr 4 Ogólny opis ryzyk związanych z zawieraniem transakcji opcji na stopę procentową

3 Rozział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Opcje na stopy procentowe, zwany alej Regulaminem, szczegółowo określa istotę tego rozaju transakcji pochonych, wynikające z nich zobowiązania Stron, warunki takich transakcji,sposób ich rozliczenia oraz ogólny opis ryzyk związanych z zawieraniem transakcji zawarty w załączniku nr W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego, zwanego alej Warunkami współpracy. 3. W przypaku rozbieżności pomięzy postanowieniami niniejszego Regulaminu i Warunków współpracy, rozstrzygające bęą postanowienia niniejszego Regulaminu. 2 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają (w porząku alfabetycznym): 1/ ank mank S.A., 2/ zień płatności kwoty przeterminowego zamknięcia zień roboczy, w którym następuje płatność kwoty przeterminowego zamknięcia, 3/ zień płatności premii zień roboczy, w którym następuje płatność ustalonej la tego nia kwoty premii, przy czym Strony mogą ustalić w transakcji jeen zień płatności premii, w którym nastąpi jenorazowa płatność pełnej kwoty premii lub więcej niż jeen zień płatności premii, jeżeli płatność premii nastąpi w ratach, 4/ zień realizacji zień roboczy, w którym kupujący może zrealizować opcję la określonego pookresu obrachunkowego, przy czym przyjmuje się, że la każego pookresu obrachunkowego zień realizacji bęzie przypaał w rugim niu roboczym (zgonie z uzgonionym kalenarzem nia realizacji) prze niem rozpoczęcia anego pookresu obrachunkowego, 5/ zień roboczy każy zień o ponieziałku o piątku, w którym banki i/lub Target są czynne w celu prowazenia ziałalności na rynkach finansowych i okonywania rozliczeń w walucie transakcji, 6/ zień rozliczenia zień roboczy, w którym następuje rozliczenie opcji la określonego pookresu obrachunkowego, wyznaczany zgonie z uzgonionym la transakcji wariantem rozliczenia, 7/ zień rozpoczęcia pookresu obrachunkowego zień roboczy, w którym rozpoczyna się określony pookres obrachunkowy, który jest jenocześnie niem zakończenia pookresu obrachunkowego bezpośrenio poprzezającego ten pookres obrachunkowy, chyba że rozpoczynający się pookres obrachunkowy jest pierwszym pookresem obrachunkowym w transakcji, 8/ zień zakończenia pookresu obrachunkowego zień roboczy, w którym kończy się określony pookres obrachunkowy, który jest jenocześnie niem rozpoczęcia bezpośrenio następującego po nim pookresu obrachunkowego, chyba że kończący się pookres obrachunkowy jest ostatnim pookresem obrachunkowym w transakcji, 9/ kalenarz ni roboczych system ni roboczych i wolnych o pracy służący o wyznaczania ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, nia lub ni płatności premii, nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia oraz ni rozliczenia (ale nie ni realizacji) wybierany poprzez wskazanie miasta lub miast, w których taki system obowiązuje, przy czym Strony mogą wskazać jako kalenarz ni roboczych również Target, co oznacza, że przy wyznaczaniu ni roboczych na potrzeby ustalenia ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, nia lub ni płatności premii, nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia oraz ni rozliczenia uwzglęniane bęą ni, w których Target prowazi swą ziałalność, 10/ kalenarz nia realizacji system ni roboczych i wolnych o pracy, przyjmowany na potrzeby ustalenia ni realizacji, wybierany poprzez wskazanie miasta lub miast, w których taki system obowiązuje, przy czym Strony mogą wskazać jako kalenarz nia realizacji również Target, co oznacza, że przy wyznaczaniu ni roboczych na potrzeby ustalenia nia realizacji uwzglęniane bęą ni, w których Target prowazi swą ziałalność, 11/ konwencja bazy osetkowej konwencja wyznaczania liczby ni w roku oraz liczby ni w pookresie obrachunkowym, wykorzystywana o naliczania kwoty rozliczenia (poza przypakiem opcji binarnej z kwotowym wariantem wypłaty); Strony mogą w szczególności uzgonić następujące konwencje bazy osetkowej: a/ act/360 la której przyjmuje się faktyczną liczbę ni w pookresie obrachunkowym oraz liczbę ni w roku na 360 ni, b/ act/365 la której przyjmuje się faktyczną liczbę ni w pookresie obrachunkowym oraz liczbę ni w roku na 365 ni, c/ 30/360 przyjmuje się liczbę ni w roku na 360, oraz liczbę ni w pookresie obrachunkowym obliczoną weług wzoru: n = 360 * (YYYY Z YYYY R ) + 30 * (MM Z MM R ) + (DD MZ DD MR ) gzie: n liczba ni w pookresie obrachunkowym YYYY Z liczba określająca rok aty zakończenia pookresu obrachunkowego, YYYY R liczba określająca rok aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, MM Z liczba określająca miesiąc aty zakończenia pookresu obrachunkowego, MM R liczba określająca miesiąc aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, DD MZ liczba określająca zień aty zakończenia pookresu obrachunkowego, DD MR liczba określająca zień aty rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, przy obliczeniach przyjmuje się oatkowo: (i) jeżeli ata rozpoczęcia pookresu obrachunkowego przypaa na 31. zień miesiąca, w obliczeniach przyjmuje się, że jest to 30. zień miesiąca, (ii) jeżeli ata zakończenia pookresu obrachunkowego przypaa na 31. zień miesiąca, to w obliczeniach przyjmuje się, że jest to 30. zień miesiąca. 12/ konwencja ni roboczych oznacza konwencję korekty każego opowieniego terminu (ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych, ni rozliczenia (ale nie ni realizacji) nia lub ni płatności premii oraz nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia) jeżeli bez takiej korekty przypaałby on na zień niebęący niem roboczym, w szczególności: a/ Następny / Following oznacza, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio następujący zień roboczy, b/ Następny Zmoyfikowany / Moifie Following oznacza, że opowieni termin ulega przesunięciu na pierwszy bezpośrenio następujący zień roboczy, chyba że tak wyznaczony zień przypaałby w następnym miesiącu kalenarzowym w takim przypaku opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio poprzezający zień roboczy, c/ Ostatni Dzień Miesiąca / En of Month oznacza, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na ostatni zień roboczy miesiąca kalenarzowego, w którym przypaał, / Poprzezający / Preceing oznacza to, że opowieni termin bęzie ulegał przesunięciu na pierwszy bezpośrenio poprzezający zień roboczy. 13/ kupujący Strona transakcji kupująca opcję (nabywca), 14/ kwota przeterminowego zamknięcia wyliczana przez ank kwota przeterminowego zamknięcia opcji, 15/ kwota rozliczenia - kwota należna kupującemu opcję (nabywcy) o sprzeającego (wystawcy) z tytułu realizacji opcji la określonego, pojeynczego pookresu obrachunkowego, której wysokość określana jest zgonie z zasaami opisanymi w 8 Regulaminu. 16/ kwota transakcji kwota nominalna transakcji, w oniesieniu o której obliczana jest kwota rozliczenia, przy czym kwota transakcji może być różna w różnych pookresach obrachunkowych i bęzie ulegać zmianie w uzgonionych niach rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, 17/ opcja / opcja na stopę procentową opcja na stopę procentową, ająca nabywcy opcji prawo o otrzymania w przypaku realizacji opcji kwoty rozliczenia, przy czym Strony mogą uzgonić zawarcie poniższych rozajów opcji: 3/7

4 a/ opcja waniliowa w której wysokość kwoty rozliczenia, w przypaku realizacji opcji w anym pookresie obrachunkowym, uzależniona jest m. in. o różnicy pomięzy wartością stawki realizacji a wartością stawki referencyjnej, b/ opcja binarna w której wysokość kwoty rozliczenia, w przypaku realizacji opcji w anym pookresie obrachunkowym uzależniona jest m. in. o wartości stawki oprocentowania (la osetkowego wariantu wypłaty) lub o wartości kwoty transakcji (la kwotowego wariantu wypłaty), 18/ opcja kupna / cap opcja na stopę procentową, la której realizacja opcji następuje tylko wtey, gy stawka referencyjna jest wyższa o stawki realizacji, 19/ opcja sprzeaży / floor opcja na stopę procentową, la której realizacja opcji następuje tylko wtey, gy stawka referencyjna jest niższa o stawki realizacji, 20/ pookres obrachunkowy okres o nia rozpoczęcia pookresu obrachunkowego (włącznie) o nia zakończenia pookresu obrachunkowego (wyłącznie), przy czym w transakcji może wystąpić jeen lub więcej pookresów obrachunkowych i w takim przypaku realizacja opcji w każym pookresie obrachunkowym następuje niezależnie, 21/ premia cena płacona sprzeającemu (wystawcy) przez kupującego (nabywcę) za wystawienie opcji; płatność premii może nastąpić jenorazowo w jenej acie płatności premii lub w formie rat w wielu atach płatności premii, stosownie o harmonogramu ustalonego przez Strony, 22/ sprzeający wystawca opcji, to jest Strona transakcji sprzeająca opcję, (wystawca), 23/ stawka referencyjna jeśli Strony nie ustalą inaczej, zależnie o waluty opowienia stawka referencyjna (wyrażana w procentach p.a.) typu IOR [np. WIOR, LIOR (A)] z notowania w niu realizacji lub inna stawka referencyjna w walucie kwoty transakcji, 24/ stawka realizacji ustalany przez Strony transakcji poziom stopy procentowej p.a., służący o ustalenia, czy opcja polega realizacji oraz w przypaku opcji waniliowej o kalkulacji kwoty rozliczenia, przy czym Strony mogą ustalić inny poziom stawki realizacji la poszczególnych pookresów obrachunkowych, 25/ stawka oprocentowania ustalony przez Strony transakcji opcji binarnej z osetkowym wariantem wypłaty poziom stopy procentowej p.a., weług którego obliczana jest kwota rozliczenia la takiej opcji, przy czym Strony mogą ustalić inny poziom stawki oprocentowania la poszczególnych pookresów obrachunkowych, 26/ Target oznacza Transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans European Automate Real time Gross settlement Express Transfer system) wykorzystywany o rozliczeń okonywanych w EUR, 27/ transakcja transakcja sprzeaży opcji na stopę procentową bąź transakcja przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową, 28/ wariant rozliczenia wariant wypłaty kwoty rozliczenia; wariant rozliczenia z góry polega na wypłacie kwoty rozliczenia w niu rozpoczęcia pookresu obrachunkowego, którego otyczy; wariant rozliczenia z ołu polega na wypłacie kwoty rozliczenia w niu zakończenia pookresu obrachunkowego, którego otyczy, 29/ wariant wypłaty jeen z następujących sposobów kalkulacji kwoty rozliczenia la opcji binarnej: a/ osetkowy la którego kwota rozliczenia jest obliczana jako i. osetki o kwoty transakcji weług stawki oprocentowania, ustalonej la anego pookresu obrachunkowego (w wariancie rozliczenia z ołu ) lub jako ii. zyskontowane osetki o kwoty transakcji weług stawki oprocentowania, ustalonej la anego pookresu obrachunkowego (w wariancie rozliczenia z góry ), b/ kwotowy la którego kwota rozliczenia jest równa ustalonej la anego pookresu obrachunkowego kwocie transakcji (w wariancie rozliczenia z ołu ) lub zyskontowanej kwocie transakcji (w wariancie rozliczenia z góry ) Kwota transakcji może być wyrażona w złotych lub w walutach obcych. 2. Minimalna kwota transakcji la opcji waniliowych oraz la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty wynosi złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 3. Minimalna kwota transakcji la opcji binarnych z kwotowym wariantem wypłaty wynosi złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie. 4. ank może wyrazić zgoę na zawarcie opcji o kwocie transakcji niższej niż te, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3. Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 4 1. Zawierając transakcję sprzeaży opcji na stopę procentową, Klient i ank zobowiązani są, z zastrzeżeniem postanowień 5, o uzgonienia następujących warunków transakcji: 1/ sprzeającego (wystawcy) oraz kupującego (nabywcy), 2/ rozaju opcji (waniliowa / binarna), 3/ typu opcji (kupna / sprzeaży), 4/ kwoty i waluty transakcji, 5/ konwencji ni roboczych, 6/ kalenarza lub kalenarzy ni roboczych, 7/ ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, 8/ ni zakończenia pookresów obrachunkowych, 9/ ni realizacji, 10/ kalenarza lub kalenarzy nia realizacji, 11/ konwencji bazy osetkowej, 12/ wariantu rozliczenia ( z góry lub z ołu ), 13/ wariantu wypłaty (kwotowy lub osetkowy; tylko la opcji binarnej), 14/ stawki realizacji, 15/ stawki referencyjnej, 16/ aty płatności, waluty i kwoty premii, a w przypaku uzgonienia płatności premii w ratach at płatności, kwot i waluty premii płatnych w każej acie płatności premii, 17/ rachunku rozliczeniowego Klienta, jeśli jest inny, niż wskazany w Karcie Informacyjnej. 2. Zawierając transakcję sprzeaży opcji binarnej na stopę procentową z osetkowym wariantem wypłaty Klient i ank zobowiązani są poza warunkami określonymi w ust. 1 uzgonić stawkę oprocentowania. 3. W trakcie uzganiania warunków transakcji, ank na żąanie Klienta zobowiązany jest poinformować o wartości zabezpieczenia minimalnego związanego z zawieraną transakcją W przypaku, gy Strony przy uzganianiu warunków transakcji nie ustalą: 4/7

5 1/ stawki oprocentowania przyjmuje się, że Strony ustaliły kwotowy wariant wypłaty, 2/ wariantu rozliczenia przyjmuje się, że Strony ustaliły wariant rozliczenia z ołu, 3/ konwencji ni roboczych - przyjmuje się, że Strony ustaliły konwencję Następny Zmoyfikowany / Moifie Following, 4/ kalenarza nia realizacji przyjmuje się, że bęzie miał zastosowanie, w zależności o waluty, w jakiej wyrażona jest kwota transakcji, kalenarz nia realizacji zgonie z poniższą tabelą: WALUTA TRANSAKCJI EUR USD GP JPY CHF CZK HUF PLN KALENDARZ DNIA REALIZACJI Target Lonyn Lonyn Lonyn Lonyn Praga uapeszt Warszawa 5/ kalenarzy ni roboczych przyjmuje się, że bęą miały zastosowanie, w zależności o waluty w jakiej wyrażona jest kwota transakcji, kalenarz la Warszawy oraz zgonie z poniższą tabelą: WALUTA TRANSAKCJI EUR USD GP JPY CHF CZK HUF PLN KALENDARZ DNI ROOCZYCH Target Nowy York Lonyn Tokio Zurich Praga uapeszt Warszawa 6/ ni realizacji przyjmuje się, że la każego pookresu obrachunkowego zień realizacji bęzie przypaał w rugim niu roboczym (zgonie z uzgonionym kalenarzem nia realizacji) prze niem rozpoczęcia anego pookresu obrachunkowego, 7/ aty płatności premii przyjmuje się, że płatność premii nastąpi wa ni robocze po niu zawarcia transakcji, zgonie z przyjętym kalenarzem ni roboczych. 2. Ustalenie ni rozpoczęcia i zakończenia pookresów obrachunkowych może nastąpić poprzez wskazanie nia rozpoczęcia pierwszego pookresu obrachunkowego oraz częstotliwości, z jaką następują kolejne ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, przy założeniu, że: a/ wyznaczanie nia rozpoczęcia kolejnego pookresu obrachunkowego wynika z ustalonej częstotliwości oraz aty rozpoczęcia poprzeniego pookresu obrachunkowego, b/ gy Strony uzgonią, iż pierwszy pookres obrachunkowy jest krótszy lub łuższy niż pozostałe pookresy obrachunkowe, wówczas określając częstotliwość z jaką są wyznaczane kolejne ni rozpoczęcia pookresów obrachunkowych, Strony określają atę rozpoczęcia rugiego pookresu obrachunkowego, o której zasaa określona w lit. a) bęzie miała zastosowanie, c/ o ile strony nie ustalą inaczej zień zakończenia ostatniego pookresu obrachunkowego wynika z ustalonej częstotliwości oraz nia rozpoczęcia ostatniego pookresu obrachunkowego. / w przypaku gy zień rozpoczęcia bąź zakończenia pookresu obrachunkowego przypaa na zień wolny o pracy, wówczas ulega on przesunięciu zgonie z przyjętą konwencją ni roboczych, przy czym to przesunięcie nie ma wpływu na zień rozpoczęcia bąź zakończenia kolejnego pookresu obrachunkowego wyznaczonego zgonie z ustaloną częstotliwością. Rozział III Zasay rozliczania transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 6 1. Kupujący opcję zobowiązany jest o zapłacenia sprzeającemu (wystawcy) premii w kwocie lub kwotach i terminach zgonie z ustalonymi warunkami transakcji. 2. Sprzeający opcję (wystawca) jest zobowiązany o rozliczenia opcji gy polega ona realizacji zgonie z zasaami, o których mowa w 7 i Opcja może być zrealizowana przez kupującego w każym uzgonionym w warunkach transakcji niu realizacji, przy czym realizacja opcji następuje tylko la określonego pookresu obrachunkowego. 2. Przyjmuje się, że w każym uzgonionym przez Strony pookresie obrachunkowym opcja kupna zostaje zrealizowana przez kupującego w przypaku, gy ustalona w warunkach transakcji la określonego pookresu obrachunkowego stawka realizacji opcji jest niższa o stawki referencyjnej z nia realizacji uzgonionego la anego pookresu obrachunkowego. 3. Przyjmuje się, że w każym uzgonionym przez Strony pookresie obrachunkowym opcja sprzeaży zostaje zrealizowana przez kupującego w przypaku, gy ustalona w warunkach transakcji la określonego pookresu obrachunkowego stawka realizacji opcji jest wyższa o stawki referencyjnej z nia realizacji uzgonionego la anego pookresu obrachunkowego Realizacja opcji na stopę procentową następuje poprzez zapłatę przez sprzeającego (wystawcę) kupującemu kwoty rozliczenia obliczonej w oparciu o stawkę referencyjną publikowaną na wa ni robocze prze niem rozpoczęcia pookresu obrachunkowego. 2. Kwota rozliczenia K w przypaku wariantu wypłaty z ołu obliczona jest ze wzoru: 5/7

6 1/ la waniliowej opcji sprzeaży: K = N * (R 0 R ref ) * / gy R 0 >R ref 2/ la waniliowej opcji kupna: K = N * (R ref R 0 ) * / gy R ref 3/ la binarnej opcji sprzeaży z osetkowym wariantem wypłaty: K = N * S * ( ) gy R 0 > R ref 4/ la binarnej opcji kupna z osetkowym wariantem wypłaty: K = N * S * ( ) gy R ref 5/ la binarnej opcji sprzeaży z kwotowym wariantem wypłaty: K = N gy R 0 > Rref 6/ la binarnej opcji kupna z kwotowym wariantem wypłaty: K = N gy R ref gzie: K kwota rozliczenia, N kwota transakcji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, S stawka oprocentowania uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, R ref stawka referencyjna, R 0 stawka realizacji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, liczba ni w anym pookresie obrachunkowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej, liczba ni w roku bazowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej. 3. Kwota rozliczenia K w przypaku wariantu wypłaty z góry obliczona jest ze wzoru: 1/ la waniliowej opcji sprzeaży: N * ( RO Rref ) * / K = gy R 0 >R ref 1+ R * / ref 2/ la waniliowej opcji kupna: N * ( Rref RO ) * / K = gy R ref 1+ R * / ref 3/ la binarnej opcji sprzeaży z osetkowym wariantem wypłaty: N * S * ( ) K = gy R 0 >R ref (1+ Rref * ( )) 4/ la binarnej opcji kupna z osetkowym wariantem wypłaty: N * S * ( ) K = gy R ref (1+ Rref * ( )) 5/ la binarnej opcji sprzeaży z kwotowym wariantem wypłaty: N K = gy R 0 >R ref 1+ Rref * ( ) 6/ la binarnej opcji kupna z kwotowym wariantem wypłaty: N K = 1+ Rref * ( ) gy R ref oraz K=0 pozostałych przypakach gzie: K kwota rozliczenia, N kwota transakcji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, S stawka oprocentowania uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, R ref stawka referencyjna, R 0 stawka realizacji uzgoniona la anego pookresu obrachunkowego, liczba ni w anym pookresie obrachunkowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej, liczba ni w roku bazowym, zgonie z uzgonioną konwencją bazy osetkowej. 4. Rozliczając opcję na stopę procentową, ank w niu rozliczenia ustalonym la anego pookresu obrachunkowego uznaje bąź obciąża kwotą rozliczenia K rachunek rozliczeniowy Klienta. 6/7

7 Rozział IV Zabezpieczenie transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe 9 1. Klient zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie na żąanie anku w przypaku, gy sprzeaje opcję oraz gy kupuje opcję z płatnością premii w formie rat. 2. Szczegółowe postanowienia otyczące zabezpieczenia transakcji sprzeaży opcji określają Warunki współpracy. Rozział V Zasay przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową W owolnym niu roboczym prze niem realizacji la ostatniego z pookresów obrachunkowych Klient ma prawo o zawarcia następujących transakcji: 1/ przeterminowego zamknięcia sprzeanej (wystawionej) przez Klienta opcji, 2/ przeterminowego zamknięcia kupionej przez Klienta opcji. 2. Zawierając transakcję przeterminowego zamknięcia opcji, Klient i ank, poza określeniem opcji polegającej zamknięciu ze wskazaniem aty zawarcia i numeru transakcji, zobowiązani są o uzgonienia następujących warunków transakcji: 1/ waluty i kwoty przeterminowego zamknięcia, 2/ nia płatności kwoty przeterminowego zamknięcia, przy czym nie może on przypaać po niu zakończenia ostatniego pookresu obrachunkowego. 3. W przypaku uzgonienia warunków przeterminowego zamknięcia opcji, o których mowa w ust. 2, a w szczególności zaakceptowania przez Klienta kwoty przeterminowego zamknięcia, ank okonuje w niu płatności kwoty przeterminowego zamknięcia rozliczenia transakcji poprzez obciążenie lub uznanie rachunku rozliczeniowego Klienta kwotą przeterminowego zamknięcia. 4. Zaakceptowanie waluty i kwoty przeterminowego zamknięcia przez Klienta jest ostateczne i nieowołalne, a po ich zaakceptowaniu ank nie przyjmuje żanych reklamacji otyczących uzgonionej wysokości i waluty kwoty przeterminowego zamknięcia. ank nie ponosi opowiezialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez Klienta wskutek okonania przeterminowego zamknięcia transakcji. 5. Po niu okonania przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową, ank jest zobowiązany oręczyć Klientowi potwierzenie transakcji przeterminowego zamknięcia opcji na stopę procentową sporzązone weług wzoru stanowiącego załącznik nr 3 o Regulaminu. 11 W przypaku uzgonienia warunków przeterminowego zamknięcia opcji wszystkie zobowiązania Stron wynikające z tej opcji z tytułu płatności kwot rozliczenia oraz płatności premii przypaających po niu płatności kwoty przeterminowego zamknięcia wygasają. Rozział VI Postanowienia końcowe 12 Strony mają prawo zawrzeć transakcję na warunkach niestanarowych w stosunku o tych, o których mowa w niniejszym Regulaminie po warunkiem, że stosowanie niektórych lub wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w oniesieniu o takiej transakcji zostanie wyraźnie wyłączone bąź zmoyfikowane przez Strony na piśmie. O ile strony nie zawrą transakcji na postawie umowy inywiualnej, transakcja na warunkach niestanarowych objęta jest umową ramową ank może okonać zmiany Regulaminu. 2. Zmieniony Regulamin lub zawiaomienie określające zmiany Regulaminu (łącznie zmiany Regulaminu ) są oręczane Klientom, z którymi ank ma popisaną umowę ramową lub z którymi ank zawierał wcześniej transakcje, w zależności o wyboru Klienta: 1/ w formie zapisu elektronicznego na trwałym nośniku informacji w rozumieniu Rozporzązenia Ministra Finansów z nia 20 listopaa 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. nr 204 poz. 1577), w tym pocztą elektroniczną na ares poczty elektronicznej ( ) wskazany ankowi przez Klienta w Karcie Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie lub 2/ w formie papierowej przesyłką poleconą za zwrotnym potwierzeniem obioru przesyłaną na ostatni ares Klienta wskazany ankowi w Karcie Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie lub są wręczane za pokwitowaniem. 3. Klient okonuje wyboru formy oręczania zmian Regulaminu jenolicie (w oniesieniu o wszystkich regulaminów transakcji), poprzez wypełnienie Karty Informacyjnej stanowiącej załącznik o umowy ramowej lub w innej uzgonionej przez Strony formie. Jeśli Klient nie okona wyboru, ank oręcza zmiany Regulaminu w formie papierowej. 4. Jeśli Klient wybierze oręczanie zmian Regulaminu w formie zapisu elektronicznego, przesłanie ich przez ank w formie papierowej jest skuteczne i nie stanowi naruszenia umowy ramowej ani Regulaminu. 5. Zmiany Regulaminu wchozą w życie w niu ustalonym przez ank, jenak nie wcześniej niż pierwszego nia rugiego miesiąca kalenarzowego przypaającego po miesiącu, w którym oręczone zostały Klientowi zmiany Regulaminu zgonie z postanowieniami ust. 2. Jeżeli Klient nie wyraża zgoy na zmiany Regulaminu, może wypowiezieć umowę ramową na zasaach i ze skutkami określonymi w umowie ramowej oraz w wyanym przez ank Regulaminie Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. 6. Zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku o transakcji zawartych o nia, w którym zmiany Regulaminu wchozą w życie. 14 ank ma prawo omówić zawarcia transakcji sprzeaży opcji na stopę procentową bez poania przyczyn. Regulamin transakcji wchozi w życie nia 18 czerwca 2010 roku. 15 7/7

8 Załącznik Nr 1 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) UMOWA INDYWIDUALNA SPRZEDAŻY OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... ( UMOWA ) Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu następujących warunków transakcji sprzeaży waniliowej/binarnej*) opcji na stopę procentową: (/mm/rr) Kupujący: Sprzeający: Typ opcji: [kupna] / [sprzeaży] *) WALUTA I KWOTA TRANSAKCJI DZIEŃ REALIZACJI DNI ROZPOCZĘCIA PODOKRESÓW ORACHUNKO- WYCH DNI ZAKOŃCZE- NIA PODOKRE- SÓW ORACHUN- KOWYCH STAWKA REALIZACJI STAWKA OPROCENTOWANIA 1 : Stawka referencyjna: Wariant rozliczenia: [ z ołu ] / [ z góry ] *) Wariant wypłaty 2 : [ osetkowy ] / [ kwotowy ] *) Kalenarz nia realizacji: Kalenarz ni roboczych: Konwencja nia roboczego: [Następny/Following] / [Następny Zmoyfikowany/Moifie Following] / [Poprzezający/Preceing] / [Ostatni Dzień Miesiąca/En of Month] *) Konwencja bazy osetkowej: [act/360] / [act/365] / [30/360] / *) Płatność premii: DATA PŁATNOŚCI PREMII WALUTA I KWOTA PREMII Rachunek rozliczeniowy Klienta: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Klient nieowołalnie upoważnia mank S.A. o obciążania rachunku rozliczeniowego kwotami zobowiązań Klienta wynikającymi z transakcji. Umowa polega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub wykonania Umowy polegają rozstrzygnięciom sąu powszechnego właściwego miejscowo la sieziby anku, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klient jest konsumentem. Klient oświacza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje wyane przez mank S.A. Regulamin Opcje na stopy procentowe oraz Regulamin Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego, w tym przestawione w tych okumentach opisy ryzyk związanych z transakcją. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powyższe Regulaminy wyane przez mank S.A. i stanowią one integralną część Umowy.... (za Klienta)... (za ank) Stwierzono zgoność popisów osób, które popisały niniejszą umowę w imieniu Klienta:... (imię, nazwisko i popis pracownika anku) *) niepotrzebne skreślić 1 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty. 2 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych

9 Załącznik Nr 2 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) POTWIERDZENIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu następujących warunków transakcji sprzeaży waniliowej/binarnej* opcji na stopę procentową: (/mm/rr) Kupujący: Sprzeający: Typ opcji: [kupna] / [sprzeaży] *) WALUTA I KWOTA TRANSAKCJI DZIEŃ REALIZACJI DNI ROZPOCZĘCIA PODOKRESÓW ORACHUNKO- WYCH DNI ZAKOŃCZE- NIA PODOKRE- SÓW ORACHUN- KOWYCH STAWKA REALIZACJI STAWKA OPROCENTOWANIA 1 : Stawka referencyjna: Wariant rozliczenia: [ z ołu ] / [ z góry ] *) Wariant wypłaty 2 : [ osetkowy ] / [ kwotowy ] *) Kalenarz nia realizacji: Kalenarz ni roboczych: Konwencja nia roboczego: [Następny/Following] / [Następny Zmoyfikowany/Moifie Following] / [Poprzezający/Preceing] / [Ostatni Dzień Miesiąca/En of Month] *) Konwencja bazy osetkowej: [act/360] / [act/365] / [30/360] / *) Płatność premii: DATA PŁATNOŚCI PREMII WALUTA I KWOTA PREMII Rachunek rozliczeniowy Klienta: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Niniejsze potwierzenie jest traktowane na prawach oryginału i nie wymaga popisów. *) niepotrzebne skreślić 1 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych z osetkowym wariantem wypłaty. 2 Warunek oawany w potwierzeniu tylko la opcji binarnych

10 Załącznik Nr 3 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe... (miejscowość, ata) POTWIERDZENIE TRANSAKCJI PRZEDTERMINOWEGO ZAMKNIĘCIA OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ NR... Niniejszym potwierzamy uzgonienie w niu przeterminowego zamknięcia transakcji opcji na stopę procentową nr... na następujących warunkach: (/mm/rr) Data płatności kwoty przeterminowego zamknięcia: Waluta i kwota przeterminowego zamknięcia: ank uznaje / obciąża *) rachunek rozliczeniowy Klienta nr: Transakcję zawarto przy użyciu: telefonu /...*) Niniejsze potwierzenie jest traktowane na prawach oryginału i nie wymaga popisów. *) niepotrzebne skreślić

11 Załącznik Nr 4 o Regulaminu Opcje na stopy procentowe OGÓLNY OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI OPCJI NA STOPY PROCENTOWE 1. Zawieranie transakcji opcji na stopę procentową wiąże się z ryzykiem. Klient rozważając zawarcie transakcji powinien w szczególnosci wziąć po uwagę: 1/ Ryzyka rynkowe, tj. ryzyko niekorzystnego z punktu wizenia Klienta wpływu zmiany czynników ryzyka rynkowego na transakcję, zarówno na kwotę rozliczenia w niu rozliczenia, jak i poprzez wycenę transakcji na wartość zabezpieczenia wymaganego przez ank w całym okresie trwania transakcji. Czynnikami ryzyka rynkowego, o których mowa powyżej mogą być: zmiany poziomów rynkowych, bieżących i terminowych stóp procentowych oraz ich wzajemnych relacji, zmienność cen rynkowych, zmiany poziomów oraz kształtu implikowanej płaszczyzny zmienności la opcji cap/floor w anej walucie, relacja zachoząca pomięzy rzeczywistymi cenami kupna (bi) a rzeczywistymi cenami sprzeaży (ask) la instrumentów stopy procentowej w walucie transakcji. Doatkowym czynnikiem ryzyka rynkowego wpływającym na zmiany wycen transakcji opcji na stopę procentową zawartej w innej walucie niż PLN jest ryzyko zmiany wartości transakcji (wyrażonej w PLN), na skutek niekorzystnych zmian poziomów kursu walutowego. Zmiany tych czynników ryzyka rynkowego mogą przynieść Klientowi zysk bąź też stratę, która może wielokrotnie przekroczyć zainwestowane przez Klienta śroki lub otrzymaną premię. Zmiany tych czynników ryzyka rynkowego uzależnione są o wielu parametrów makroekonomicznych, w szczególności takich jak tempo wzrostu gospoarczego, poziom inflacji oraz oczekiwania inflacyjne, poziom eficytu bużetowego, eficytu na rachunku bieżącym oraz o relacji pomięzy popytem a poażą na rynku instrumentów na stopę procentową oraz rynku walutowym. 2/ Ryzyko prawne, związane z możliwością zmian w zakresie uregulowań prawnych lub też ewentualnie ich nieprzestrzegania, w szczególności otyczących prawa poatkowego, celnego, ewizowego, funkcjonowania obrotu instrumentami finansowymi, warunków prowazenia ziałalności gospoarczej, warunków prowazenia ziałalności anku it. Zmiany w systemie prawnym lub też w/w ziałania niezgone z przepisami prawa mogą spowoować nawet nagłe i znaczące pogorszenie się parametrów gospoarczych, a przez to mogą negatywnie wpłynąć na wycenę lub rozliczenie transakcji. 3/ Działanie efektu źwigni finansowej. Z transakcjami na instrumentach pochonych związane jest ziałanie tak zwanego efektu źwigni finansowej, to znaczy, możliwość uzyskania barzo użego zysku lub ryzyko poniesienia barzo użej straty na transakcji, w stosunku o śroków finansowych zaangażowanych przez Klienta w celu zawarcia transakcji (na zapłatę premii lub złożenie zabezpieczenia) stanowiących tylko część, często nieużą, nominalnej kwoty transakcji. Z tego wzglęu zmiana czynników ryzyka rynkowego, o których mowa w pkt. 1, może skutkować proporcjonalnie większą zmianą bieżącej wyceny transakcji (wartości bieżącej netto) lub kwoty rozliczenia w oniesieniu o kwoty zaangażowanych śroków klienta. 4/ Potencjalnie wysoką zmienność cen oraz wycen transakcji, rozumianą jako wielkośc wahań cen lub wycen transakcji w anym przeziale czasu. iorąc po uwagę, że transakcja jest instrumentem rynku nieregulowanego (rynku OTC), wyceny oraz ceny transakcji mogą polegać użym, często skokowym zmianom, nawet w krótkich przeziałach czasu, a ynamika tych zmian może przybierać różne poziomy. Wysoka zmienność może w szczególności być wynikiem ograniczonej płynności rynku OTC. 5/ Wymogi związane z ustanawianiem zbezpieczeń. Zgonie z postanowieniami Warunków współpracy Klient zobowiązany jest o ustanawiania zabezpieczenia rozliczenia transakcji. W przypaku niekorzystnych zmian rynkowych wpływających na pogorszenie wyceny transkacji, może skutkować to koniecznością uzupełniania przez Klienta zabezpieczenia o wartości zabezpieczenia wymaganego. Należy również mieć świaomość, iż w przypaku przeterminowego zamknięcia transakcji potencjalna strata z transakcji może przewyższyć wysokość złożonego zabezpieczenia. Zabezpieczenie ustanawiane przez Klienta zgonie z Regulaminem Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego nie stanowi zaliczki, zaatku ani jakiegokolwiek innego świaczenia na poczet wykonania przyszłych zobowiązań Klienta wobec anku w związku z zawieraną transakcją i może być zaliczone na poczet tych zobowiązań jeynie w przypaku przeterminowego rozliczenia transakcji zgonie z Regulaminem Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego 6/ Ryzyko zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wyniku zawierania transakcji. Zawierając transakcję Klient zaciąga zobowiązanie finansowe o nieokreślonej z góry wysokości, które może skutkować powstaniem ługu lub wierzytelności po stronie Klienta w acie rozliczenia. Pozostałe roszczenia anku wobec Klienta mogące powstać w związku z zawarciem transakcji określa Regulamin Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego i/lub Regulamin transakcji. 2. Niezależnie o prezentacji przez ank ryzyka otyczącego Transakcji lub innych transakcji rynku finansowego zawieranych przez Klienta z ankiem w oparciu o umowę ramową lub umowy inywiualne, Klient powinien okonać oceny ryzyka, skutków finansowych, prawnych, księgowych i poatkowych, a także przyatności o celów prowazonej ziałalności gospoarczej zawieranych transakcji rynku finansowego samozielnie bąź poprzez uzyskanie na własny rachunek fachowej poray o pomiotów posiaających w tym zakresie opowienią wiezę i oświaczenie. mank.pl mank S.A. z siezibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Są Rejonowy la m. st. Warszawy, XII Wyział Gospoarczy Krajowego Rejestru Sąowego po numerem KRS , posiaający numer ientyfikacji poatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakłaowym, którego wysokość wg stanu na zień r. wynosi złote.

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy)

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania Transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Towarowych

Opis Transakcji Towarowych Opis Transakcji Towarowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Transakcje Zamiany Cen Towarów (SWAP Towarowy)...3 3. Opcje Towarowe...4 4. Zasady przedterminowego rozliczania Transakcji...5 5. Ogólny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r. Regulamin świadczenia usług pośrednictwa oraz wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo