PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4847/JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/10 na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa ul. Miodowa 15 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej - zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do niniejszej specyfikacji, zwanej dalej siwz. II. CPV: usługi w zakresie projektowania stron WWW usługi programowania, usługi hostingowe dla stron WWW usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru załącznik nr Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski), na maszynie do pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron. 1

2 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. 6. Ewentualne miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz. Dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga w załącznikach do niniejszego postępowania, powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego przez zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. 8. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w formie załącznika do oferty). 13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 15. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania zaleca się, aby były one trwale oddzielnie spięte i oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę 2

3 przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz.1503). IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w oznakowanej nazwą wykonawcy i nazwą zamówienia: Oferta strona Nie otwierać do dnia 2 listopada 2010 r. godz kopercie. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności. 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 2 listopada 2010 r. do godz. 10-tej. 3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą odsyłane. 4. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. w we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie całkowitą odpowiedzialność ponosi wykonawca. V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW. Korespondencja prowadzona przez zamawiającego i wykonawcę wymaga formy pisemnej. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego. Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia jest: Jolanta Paczewska - tel , Agata Bromińska tel , od poniedziałku do piątku w godz , fax VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwracać się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz w zakładce Zamówienia publiczne. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www.mz.gov.pl). 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie dokonanych zmian. 3

4 4. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego - nie dotyczy uzupełnienia dokumentów na wezwanie zamawiającego. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 projekty webowych aplikacji bazodanowych o wartości co najmniej PLN brutto każdy, które zakresem funkcjonalnym, wykorzystaną technologią odpowiadają przedmiotowi zamówienia. Za aplikacje bazodanowe, które zakresem funkcjonalnym, wykorzystaną technologią odpowiadają przedmiotowi zamówienia, uważa się portale internetowe, obsługiwane przez przeglądarkę www, prezentujące dane statystyczne za pomocą wykresów i co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż PLN brutto każda, których przedmiotem było wykonanie serwisu internetowego. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oceny spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu zamawiający dokona metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów. VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1. W celu potwierdzenia, ze spełniacie Państwo warunki dotyczące uczestnictwa w postępowaniu wymagamy załączenia do oferty: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących uczestnictwa w postępowaniu według załączonego wzoru załącznik nr 3 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4

5 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia podmiotu o udostępnieniu wykonawcy swoich zasobów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga załączenia do oferty 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załączonego wzoru załącznik 3a; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - składa odpowiednio dokument określony w 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane, tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy oddzielnie. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty będące osobami fizycznymi będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia aktualnego wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych. 5

6 Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.15.), jeżeli dotyczy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. IX. TERMIN OTWARCIA OFERT. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2010 r., o godz w siedzibie zamawiającego, Warszawa ul. Miodowa 15, pok X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. ODRZUCANIE OFERT: Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium: cena 100%. Punkty za cenę oblicza się, przyjmując za podstawę najniższą zaoferowana kwotę, przypisując jej 100 punktów. Ilość punktów dla kolejnej oferty oblicza się w następujący sposób: (cena najniższej oferty : cena kolejnej oferty) x 100 = N punktów. XIII. ODWOŁANIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 6

7 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 siwz. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Formularz oferty załącznik nr Wzór oświadczeń- załączniki nr 3 i 3a. 4. Wzór umowy - załącznik nr 4. 7

8 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej I. Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich. Poza informacjami o programach wdrażanych przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, na stronie znajdują się także wiadomości o możliwości pozyskania środków w ramach innych programów. Strona internetowa prowadzona jest przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, który pełni funkcję: 1) Instytucji Pośredniczącej dla XII Priorytetu Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2) Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. II. Przedmiot zamówienia etapy realizacji zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Strona zostanie przygotowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 piksele oraz dostosowana do minimum następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox w wersji 3.0.5, Internet Explorer w wersji 7, Opera w wersji 9.6, Safari 2.0, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, Chrome. Etap 1 realizacji zamówienia 8

9 Projekt graficzny 1) Zaprojektowanie interfejsu serwisu WWW; 2) Przedstawienie Zamawiającemu 3 wersji projektu graficznego strony głównej (w tym: wersji kolorowej i w odcieniach szarości możliwy np. do zastosowania w przypadku żałoby); 3) Na wybrany przez Zamawiającego projekt graficzny strony głównej są nanoszone dwukrotne iteracje poprawek; 4) Iteracje poprawek składane są w postaci listy przekazanej drogą elektroniczną lub faxem; 5) Na podstawie wybranego projektu strony głównej zaprojektowanie podstrony; 6) Projekty graficzne przedstawione w formacie JPG. Podstawowy CMS CMS 1) Instalacja systemu CMS na serwerze wskazanym przez Zamawiającego; 2) Zarządzanie strukturą serwisu (edycja, przenoszenie, ukrywanie, publikacja, tworzenie, usuwanie podstron, ustawienie czasu publikacji oraz opublikowania dokumentu); 3) Umożliwienie edycji podstron za pomocą intuicyjnego edytora treści WYSIWYG, funkcjonalności edytora zbliżone do udostępnionych w MS Word; 4) Umożliwienie wprowadzania do dokumentu tekstów, obrazków, zdjęć tabel, plików do pobrania, filmów oraz innych plików multimedialnych; 5) Pliki obsługiwane przez system CMS powinny posiadać formaty:.jpg,.gif,.png,.ico,.txt,.php,.html,.htm,.xml,.js,.css,.cache,.zip,.gz,.rar,.z,.tgz,.tar,.htaccess,.bmp,.mp3,.mp4,.aac,.wav,.au,.wmv,.avi,.mpg,.mpeg,.pdf,.psd,.doc,.xls,.txt,.fla,.swf, RM; 6) Ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, daty automatycznej publikacji oraz ukrycia); 7) Tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url); 8) Ustawianie wybranego dla danej podstrony szablonu z wdrożonych do systemu; 9) Archiwizacja danych (opublikowanie wiadomości); 10) Repozytorium plików (przechowywanie obrazków, zdjęć, filmów, pliki do pobrania, scentralizowane zarządzania zasobami serwisu); 11) Optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie); 12) System otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności serwisu w przyszłości; 13) Tworzenie bazy danych treści zawartych w serwisie. Budowa szablonu i struktury HTML 1) Cięcie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki interfejsu; 2) Stworzenie szablonu strony głównej serwisu oraz podstrony w oparciu o system CMS; 3) Stworzenie kodu HTML serwisu; 4) Wprowadzenie struktury serwisu (drzewa kategorii) dostarczonego uprzednio przez Zamawiającego; 5) Stworzenie styli CSS. Moduł wyszukiwarki 1) Wdrożenie na stronie modułu wyszukiwarki; 2) Wyszukiwarka w formie pola tekstowego, w którym użytkownik wpisuje zapytanie oraz przycisku Szukaj ; 3) Po wpisaniu hasła oraz wyszukiwaniu następuje wyświetlenie wyników odpowiadających zapytaniu użytkownika w formie listy; 4) Rekordy składają się z odnośnika oraz krótkiego opisu produktu (pobieranego bezpośrednio z treści artykułu lub wprowadzonego przez administratora jako opis/streszczenie), słowa kluczowe oznaczone pogrubieniem; 5) Istnieje możliwość stronnicowania wyników (na przykład: gdy dla danego hasła jest bardzo dużo odpowiedzi). Mechanizmy automatyczne 9

10 1) Dynamiczne tworzenie mapy serwisu WWW; 2) W przypadku dodania nowej kategorii/podstrony zostaje ona automatycznie wyświetlona w strukturze serwisu wyświetlanej w dziale Mapa strony; 3) Wdrożenie mechanizmu edycji menu (zarówno kategorii głównych oraz podstron, menu tekstowe); 4) Zmiana nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS spowoduje automatyczną zmianę w menu aktualnie wyświetlanym w serwisie internetowym; 5) Pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlenie na stronie głównej serwisu (np. najnowsze Aktualności). Dział Kontakt 1) Stworzenie formularza kontaktowego składającego się z określonych przez Zamawiającego pól; 2) Formularz może posiadać jedno pole z rozwijaną listą tematów/działów (lista będzie skończona), którym odpowiadają różne adresy ; 3) Oznaczenie wybranych pól formularza jako obowiązkowych; 4) Po wypełnieniu pól formularza i kliknięciu przycisku następuje wysyłka informacji do osoby kontaktowej; 5) Informacje otrzymywane są w postaci wiadomości ; 6) Wdrożenie na podstronie Kontakt mapy np. Google; 7) Mapka będzie pokazywać dokładną lokalizację siedziby Zamawiającego w postaci jednego punktu; 8) Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez mapę; 9) Siedziba Zamawiającego będzie oznaczona odpowiednim punktem. Wielopoziomowy system uprawnień 1) Umożliwienie tworzenia grup użytkowników zarządzających stroną; 2) Przypisywanie poszczególnym grupom wybranych uprawnień funkcjonalnych (np. możliwość utworzenia nowego artykułu, ale brak możliwości publikacji), a także widocznych dla danej grupy podstron; 3) Uprawnienia w zakresie dostępnych dla użytkownika funkcjonalności CMS oraz dokumentów serwisu WWW, które będzie mógł edytować. Wydruk treści strony 1) Możliwość wydruku treści strony; 2) Oznaczenie funkcji za pomocą tekstu lub ikony; 3) Kliknięcie w ikonę powoduje automatyczne utworzenie dokumentu do wydruku z treścią zawartą na danej podstronie; 4) Wygenerowana treść nie zawiera grafiki oraz formatowania tekstu przyjętego w serwisie; 5) Wydruk następuję po zatwierdzeniu opcji przez użytkownika; 6) Opcja wydruku treści będzie możliwa w przypadku podstron z dużą ilością treści. Statystyki odwiedzin 1) Integracja serwisu WWW z rozbudowanym systemem statystyk np. Google Analytics; 2) Możliwość porównywania efektywności kampanii e-marketingu (linki sponsorowane, banery reklamowe itp.); 3) Podgląd wybranych przedziałów czasowych statystyk; 4) Lokalizacja geograficzna użytkowników; 5) Nadzorowanie ruchu na stronie oraz poszczególnych podstronach (ścieżka, którą przebył użytkownik z odnotowaniem poszczególnych kategorii); 6) Możliwość personalizacji panelu głównego (wybór najważniejszych dla użytkownika informacji). Moduł sondy 10

11 1) Wdrożenie modułu sondy w serwisie; 2) Sonda będzie składać się z pytania oraz kilku odpowiedzi; 3) Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi; 4) Kliknięcie przycisku Głosuj/Wyślij spowoduje wysłanie odpowiedzi; 5) Po kliknięciu Głosuj/Wyślij użytkownik otrzyma dostęp do wyników procentowych dla poszczególnych odpowiedzi; 6) Odpowiedzi będą zliczane w systemie CMS w formie liczbowej (suma ilości oddanych na daną odpowiedź głosów); 7) Administrator systemu CMS będzie miał możliwość zmiany pytania oraz odpowiedzi. Baza danych plików graficznych i plików video 1) Pliki graficzne oraz pliki video będą dostępne z poziomu systemu CMS; 2) Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików; 3) Administratorzy będą mieli możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG; 4) Pliki będą rozmieszczone w poszczególnych folderach stanowiących grupy dokumentów; 5) Administrator strony będzie miał możliwość dodania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczenie nowego folderu; 6) Administrator będzie miał możliwość przenoszenia się do poszczególnych działów repozytorium (wyświetlenie plików graficznych lub plików video). Dostępność video 1) Umożliwienie zamieszczanie plików video przez system CMS na stronie WWW; 2) Możliwe do zamieszczenia formaty plików to AVI, RM, SWF. Etap 2 realizacji zamówienia Moduł newsletter 1) Wdrożenie modułu newsletter; 2) Stworzenie szablonu graficznego newslettera zawierającego nagłówek oraz stopkę; 3) Tworzenie wiadomości odbywa się poprzez stworzenie podstrony w strukturze serwisu; 4) Wprowadzanie treści odbywa się z poziomu edytora WYSIWYG; 5) Możliwość wysyłki newslettera do wybranej grupy odbiorców; 6) Odbiorcy zapisując się do newslettera są automatycznie dodawani do listy subskrybentów; 7) Po dokonaniu zapisu do użytkownika trafia z informacją o zapisie do bazy subskrybentów; 8) Lista subskrybentów może być sortowana zależnie od parametrów, które są niezbędne do zapisu (np. adres e- mail, imię, nazwisko etc.); 9) Administrator będzie miał możliwość dodania odbiorcy z poziomu systemu CMS oraz przypisania mu właściwej grupy; 10) Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup odbiorców; 11) Użytkownicy będą mogli się rejestrować w newsletterze z poziomu odpowiedniego formularza na stronie WWW; 12) Dodanie grupy szkoleniowej użytkowników. Baza danych użytkowników 1) Stworzenie bazy danych służącej rejestracji użytkowników; 2) Użytkownicy dodani do bazy będą mieli dostęp do dodatkowych kategorii menu widocznych po zalogowaniu; 3) Logowanie z poziomu strony WWW; 4) Dodawanie użytkowników do bazy będzie odbywać się z poziomu systemu CMS i będzie dokonywane przez administratora systemu; 5) Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup użytkowników oraz przypisywania widocznych dla nich dodatkowych kategorii menu. Rejestracja użytkowników na szkolenia 1) Użytkownicy serwisu będą mieli możliwość dokonania rezerwacji na wybrane szkolenie; 2) Każde ze szkoleń będzie posiadać przycisk umożliwiający dokonanie rezerwacji; 11

12 3) Po kliknięciu przycisku użytkownik będzie odsyłany do uniwersalnego formularza zapisu na konkretne szkolenie (z rozwijaną listą nazw szkoleń); 4) Po wypełnieniu i wysyłce formularza zostanie wysłany z informacją dla Administratora obsługującego spływające zgłoszenia; 5) Administrator będzie miał możliwość zamieszczenia dodatkowej grupy odbiorców newslettera skierowanej do uczestników określonego szkolenia (z poziomu modułu newsletter). Baza danych dokumentów 1) Stworzenie bazy danych umożliwiającej archiwizację i możliwość odczytu dokumentów przychodzących do Ministerstwa Zdrowia; 2) Dokumenty po zeskanowaniu będą umieszczane w formie PDF w bazie; 3) Administrator zamieszczający dokument będzie miał możliwość wprowadzenia danych opisowych dla dokumentu: nr ewidencyjny (wpisany przez użytkownika), nadawca (wybór z listy), kategoria (wybór z listy), opis, uwagi; 4) Będzie istniała możliwość dodania nowej kategorii oraz nadawcy, a także edycji istniejących; 5) Dokumenty z bazy będą dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników Ministerstwa Zdrowia; 6) Baza danych nie będzie zintegrowana z systemem zewnętrznym; 7) Widok bazy będzie udostępniany poprzez serwis WWW; 8) Dokumenty będą dostępne z poziomu menu serwisu, po którego kliknięciu użytkownik będzie miał możliwość wyboru interesującej go kategorii dokumentów; 9) W danej kategorii dokumenty będą prezentowane w formie listy (dany rekord dokument do pobrania, nazwa, opis, nr. ewidencyjny, nadawca, opis, uwagi); 10) Dokumenty będą wgrywane do bazy poprzez formularz dostępny z poziomu serwisu WWW; 11) Będzie istniała możliwość edycji, usunięcia danego rekordu z poziomu strony WWW; 12) Zmiana kategorii dokumentu podczas edycji będzie powodowała automatyczne przeniesienie dokumentu do nowej kategorii. Import danych 1) Zaimportowanie danych (wiadomości) znajdujących się w katalogu Aktualności na stronie W ramach zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany także do: Przeprowadzenia szkolenia 1) Szkolenie z zakresu obsługi systemu CMS oraz modułów i funkcjonalności, które zostały wdrożone i wykorzystane przy tworzeniu strony; 2) Szkolenie dla 4 uczestników w siedzibie Zamawiającego; 3) Po szkoleniu dostarczenie instrukcji obsługi oraz konfiguracji rozwiązania. Usługi hostingowej 1) Pojemność serwera do 50GB; 2) Roczny pakiet transferu: min. 900GB; 3) Bazy danych: MYSQL/ POSTGRESQL; 4) Skrypty PHP/CGI/PERL; 5) Dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP; 6) Archiwizacja danych raz na dobę; 12

13 7) Back-up serwera co 24h; 8) Możliwość archiwizowania kontem z poziomu przeglądarki internetowej; 9) Gwarancja dostępności usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku; 10) Umieszczenie strony WWW na serwerze; 11) Hosting przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru. Wsparcia powdrożeniowego Udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego - wsparcie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji. Usunięcie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia (okres gwarancyjny), w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. III. Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach zamówienia 1. Strona www (w pełnej funkcjonalności wraz z opublikowanymi tekstami) zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach (tzw. content package) oraz opublikowana pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, tj. 2. System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD oraz zainstalowany na serwerze Wykonawcy i udostępniony wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, poprzez przekazanie odpowiednich haseł. 3. Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. 4. Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. IV. Terminy wykonania przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia podpisania umowy i zakończyć ich realizację w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, zobowiązany jest: 1. Wykonać 3 różne projekty graficzno-funkcjonalne strony www, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, których koncepcja graficzna będzie związana z ochroną zdrowia, a kolorystycznie będą nawiązywać do obecnie funkcjonującej strony, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Wykonać stronę www, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficzno-funkcjonalnego oraz zainstalować stronę na serwerze w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Pierwszy etap prac powinien zostać zakończony w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 3. Dostarczyć system CMS, instrukcję obsługi CMS oraz instrukcję konfiguracji CMS w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4. Przeszkolić w obsłudze systemu CMS 4 osoby w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w okresie dwóch tygodni od dnia odbioru strony www i systemu CMS. 13

14 5. Udzielać odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. 6. Usunąć usterki i błędy ujawnione w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. 7. Świadczyć usługi hostingu przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru. V. Identyfikacja wizualna Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym strona internetowa musi zawierać system identyfikacji wizualnej, zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata Ze względu na charakter materiałów możliwe jest zmniejszenie logotypów przy zachowaniu ich proporcji i układu. Ciąg logotypów powinien być umieszczony w miejscu widocznym. Stopka strony internetowej musi zawierać następującą informację: Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Ponadto na podstronach poświęconych: 1) Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu, 2) Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy, musi znajdować się system identyfikacji wizualnej zgodny z zasadami określonymi w dokumentach programowych ww. programów. 14

15 STRUKTURA STRONY STRONA GŁÓWNA 1.2. Aktualności 1.3. Fundusze Europejskie PO Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje Aktualności Dokumenty Dokumenty programowe Akty prawne Wnioski Wzory umów Sprawozdania Projekty Typy projektów Beneficjenci Konkursy / / / / Eksperci Projekty indywidualne Wkład własny Ewaluacja Informacja i promocja Zasady Dokumenty programowe Logotypy Publikacje Szkolenia Linki FAQ Kontakt PO Kapitał Ludzki Podstawowe informacje Aktualności Dokumenty Dokumenty programowe Sprawozdania z realizacji Działania Plan działania Akty prawne i wzory dokumentów Projekty Generatory wniosków Generator wniosków aplikacyjnych Generator wniosków płatniczych Ewaluacja Informacja i promocja Zasady 15

16 Dokumenty programowe Logotypy Publikacje Szkolenia Linki FAQ Kontakt PO Innowacyjna Gospodarka; Podstawowe informacje Kontakt Linki PO Rozwój Polski Wschodniej Podstawowe informacje Kontakt Linki Regionalne Programy Operacyjne Podstawowe informacje Kontakt Linki 1.4. Programy Pomocowe MF EOG i NMF Podstawowe informacje Aktualności Dokumenty Projekty Typy projektów Beneficjenci Nabory Kontakt Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Podstawowe informacje Aktualności Dokumenty Kontakt Linki Inne Programy Pomocowe Transition Facility IPA i ENPI Programy Zdrowia Publicznego I Program Zdrowia Publicznego II Program Zdrowia Publicznego Leonardo da Vinci Partnerstwo Północnego Wymiaru Współpraca Bliźniacza Kontakt 1.5. Kalendarz wydarzeń 1.6. Archiwum 1.7. Linki 1.8. Słowniczek 1.9. FAQ 16

17 1.10. Polityka prywatności Formaty plików Newsletter Wyszukiwarka Mapa strony Administrator Wersja angielska (jedna podstrona informacja o Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia oraz o wsparciu Unii Europejskiej dla sektora ochrony zdrowia) Aktualności - wersja Light (możliwość odczytu informacji za pośrednictwem telefonu komórkowego) Kontakt Logowanie 17

18 Załącznik Nr 2. pieczęć wykonawcy REGON :...NIP :... Nr telefonu :... Nr faksu :... OFERTA wzór Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ /JP/10 składamy ofertę na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr MZ-AGZ /JP/10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem prac określonym w siwz. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi.zł (słownie: ) w tym podatek VAT :... %, według wyliczenia: Lp. Nazwa zadania Wartość brutto w zł ETAP I 1. Projekt graficzny 2. Podstawowy CMS 3. Wydruk treści strony 4. Statystyki odwiedzin 5. Moduł sondy 6. Baza danych plików graficznych i plików video 18

19 7. Dostępność video 8. ETAP I: wartość brutto w zł (suma poz.1-7) ETAP II 1. Moduł newsletter 2. Baza danych użytkowników 3. Rejestracja użytkowników na szkolenia 4. Baza danych dokumentów 5. Import danych 6. ETAP II: wartość brutto w zł (suma poz. 1-5) Zaoferowana całkowita cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją, w tym także wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia, udzielenie wsparcia powdrożeniowego oraz usługi hostingu, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem do siwz.. Zobowiązujemy się do usuwania usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia (okres gwarancyjny), w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. Oświadczam, że: 1) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu na składanie ofert, 2) akceptujemy termin płatności, 3) w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, Do oferty załączamy następujące dokumenty:....,dnia ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ) 19

20 Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka) Załącznik nr 1 do oferty WYKAZ WYKONANYCH USŁUG*/ Przedmiot zamówienia Termin wykonywania od dnia m-c- rok. do dnia m-c - rok. Odbiorca Wartość usługi */ wykazane usługi muszą w sposób jednoznaczny potwierdzać spełnianie warunku określonego przez zamawiającego w pkt.vii.2 siwz..., dnia (podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 20

21 załącznik nr 3 Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), a dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej..,dnia ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ) 21

22 . Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) załącznik nr 3a OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)..,dnia ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ) 22

23 Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa., a,z siedzibą, wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:. Niniejsza Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Przedmiotem umowy jest przygotowanie projektu i wykonanie strony internetowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się również w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1, do przeprowadzenia szkolenia, udzielenia wsparcia powdrożeniowego oraz dostarczenia hostingu, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynosi 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przy czym: a) etap 1 umowy 25 dni od dnia podpisania umowy. b) etap 2 umowy 40 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 3 różne projekty graficzno-funkcjonalne strony www w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 23

24 3. 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w łącznej kwocie. zł (słownie: ) brutto za należycie zrealizowany, w terminach określonych w 2, przedmiot umowy określony w 1, w tym: 1). zł (słownie: złotych) brutto za 1 etap umowy. Warunkiem dokonania zapłaty będzie podpisanie przez Strony umowy bez zastrzeżeń protokołu odbioru etapu 1, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 2). zł (słownie: złotych) brutto za 2 etap umowy. Warunkiem dokonania zapłaty będzie podpisanie przez Strony umowy protokołu ostatecznego odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy, potwierdzającego wykonanie całości przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 3. Wartość umowy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy związane z wykonywaniem umowy. 4. Podstawę płatności będą stanowić prawidłowo wystawione faktury VAT, sporządzone przez Wykonawcę na podstawie podpisanych przez obie Strony protokołów odbioru bez zastrzeżeń, o których mowa w ust Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 7. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT jest: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, Warszawa, ul. Miodowa W imieniu Zamawiającego zadania wynikające z niniejszej umowy wykonywał będzie Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach roboczych jest.. tel fax., e mail 2. W imieniu Wykonawcy przedstawicielem upoważnionym do kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest Pan/i., tel.:., fax:.)

25 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w 1 umowy, w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa 3 ust. 1, 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wartości umowy, o której mowa 3 ust. 1, 3) w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów, o których mowa w 2, w wysokości 1% wartości umowy, o której mowa w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, za każdy termin, którego opóźnienie dotyczy, 4) w przypadku niedotrzymania terminu: przeprowadzenia szkolenia, usunięcia usterek lub błędów w ramach gwarancji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie techniczne w ramach wsparcia powdrożeniowego w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, za każdy termin, którego opóźnienie dotyczy, 5) w przypadku niedotrzymania w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru dostępności usługi hostingu na poziomie 99,9 % w skali roku w wysokości 0,5% wartości umowy za każde rozpoczęte 12 godzin braku dostępności usługi w ww. okresie. 3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia. 4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 6. Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym w ramach systemu wdrażania funduszy europejskich w Polsce prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentów finansowych) związanych z realizowanym zamówieniem Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązują się do wzajemnego przekazywania wszelkich informacji mających wpływ na realizację umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej lub em na zgłaszane uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania pisma lub wiadomości . 25

26 2. Po przedstawieniu projektu graficznego strony www Zamawiającemu, Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy uwag w ciągu trzech dni roboczych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi Zamawiającego oraz przedstawić poprawiony projekt w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania listy uwag W ramach wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy, w tym do kodu HTML i definicji CSS oraz przekazanej Dokumentacji, uprawniających do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tymi utworami w kraju i zagranicą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a w szczególności obejmujących: 1) dokonywania adaptacji i wprowadzania zmian w Serwisie polegających na rozbudowie Serwisu WWW, 2) sporządzania kopii zapasowych Serwisu WWW dowolną techniką na własne potrzeby, 3) wykorzystywania w sieci wewnętrznej i sieciach rozległych, w tym wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów, 4) świadczenia usług serwisowych wobec Serwisu WWW przez podmioty trzecie (z wyłączeniem okresu gwarancyjnego, tj. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia przez Zamawiającego). 2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 1 Wykonawca zezwala na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań utworów powstałych w ramach umowy, a także do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1; Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 3. Przeniesienie praw autorskich określonych w ust. 1 nie obejmuje: 1) składników Serwisu WWW licencjonowanych na podstawie Powszechnej Licencji Publicznej GPL, 2) składników Serwisu WWW licencjonowanych na podstawie odrębnych licencji podmiotów trzecich lub Zamawiającego, których treść Wykonawca udostępni na wniosek Zamawiającego, 3) elementów Projektu Graficznego, do którego Wykonawca dysponuje licencją royalty free opisaną poniżej. 4. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania w projekcie graficznym elementów, do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych, w szczególności fotografii agencyjnych (tzw. "royalty free"). W takim przypadku stosuje się postanowienia licencji udzielanej przez podmiot dysponujący prawami autorskimi do tych elementów, a Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego wyszczególnić jakie elementy Serwisu WWW są dostarczone na podstawie odrębnych licencji. Koszty związane z użyciem elementu, co do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych obciążają Wykonawcę. 5. W przypadku gdy Zamawiający wskaże elementy, jakie mają znaleźć się w projekcie graficznym (znaki towarowe, zdjęcia, utwory pisemne, itd.), Wykonawca przyjmuje, iż Zamawiający jest uprawniony do takiego dysponowania tymi elementami, które umożliwiają zarówno korzystanie z nich przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy jak i do umieszczenia ich w Serwisie WWW. Koszty związane z korzystaniem z elementów graficznych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Zamawiającego. 6. Strony dopuszczają możliwość wykorzystania w serwisie WWW składników, do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych. W takim przypadku stosuje się postanowienia licencji udzielanej przez podmiot dysponujący prawami autorskimi do tych składników, a Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego wyszczególnić jakie składniki Serwisu WWW są dostarczone na podstawie odrębnych licencji. Koszty związane 26

27 z użyciem składników, co do których Wykonawca nie posiada pełnych praw majątkowych obciążają w całości Wykonawcę w całym czasie użytkowania serwisu. 7. Do czasu przekazania Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu tymczasowej nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji na oddane Etapy Umowy w zakresie ich badania i testowania. 8. Z chwilą przeniesienia praw autorskich w stosunku do wskazanych wyżej utworów, Wykonawca jednocześnie przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów lub nośników, na jakich zostały one utrwalone W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę trwającego dłużej niż 30 dni lub rażącego naruszenia postanowień umowy, w tym nie uwzględnienia przez Wykonawcę uwag Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy należytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym. 12. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 14. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 15. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 16. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na. przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Załącznik nr 1 przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl I. Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów oraz potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 2 do MCKSiR-KO-8/2015 z dnia 16.07.2015 r. Lp. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Ilość Uwagi 1. Przygotowanie projektu, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych Warszawa, dnia 19.04.209 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą).

zamieszkania. 2 Dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą). Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie...: pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 09.09.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4855/JP/10 na dostawę szkieletowego przełącznika sieciowego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2013-09-30 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.bip.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Organizacja konferencji zgodnie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-10553/JP/13 Numer ogłoszenia w BZP: 463432-2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-21 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Usługa zaprojektowania i wykonania serwisu: PLAKATOTEKA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r.

3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/ /2015. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.2015 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl 3310/3311/215/222/PK/AK/BO/2015-DZP/44 Wzór umowy - Załącznik nr 2 UMOWA WUP/DZP/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 wrwr@pup-wroclaw.pl http://www.pup-wroclaw.pl/ znak postępowania: ZP/RD/3213-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr...

Wzór umowy załącznik nr 2. Umowa nr... Wzór umowy załącznik nr 2 Umowa nr... zawarta w dniu..... r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-01 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Zaprojektowanie, zaprogramowanie i uruchomienie portalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. na postawie pełnomocnictwa, przedsiębiorcą:. wpisanym do. Regon..,

Wzór UMOWA. na postawie pełnomocnictwa, przedsiębiorcą:. wpisanym do. Regon.., Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dot. postępowania znak: ZZP-36/15 Wzór UMOWA Załącznik Nr 1 do SIWZ zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo