Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2003"

Transkrypt

1 PORADNIK METODYCZNY

2 Wydawnictwo R s.j., Warszawa 2003 ISBN Wydawnictwo R s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11, tel./fax: (22) , Redakcja Ewa Puto-Feliniak, Renata Namysłowska Dzieło chronione prawem. Każdorazowe wykorzystanie w innych zastrzeżonych prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia Wydawnictwa.

3 Spis treści I. Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym Kapitel 1 Nach den Ferien Kapitel 2 Freizeit Kapitel 3 Klassenfahrt Kapitel 4 In der Stadt Kapitel 5 Kaufen und verkaufen Kapitel 6 Andere Länder, andere Sitten Plateau Kapitel 7 Unsere Umwelt Kapitel 8 Gesund leben Kapitel 9 Familienleben Kapitel 10 Feste und Bräuche Kapitel 11 Schulleben II. Transkrypcja tekstów przeznaczonych do rozumienia ze słuchu (HV) III. Klucz do zadań z podręcznika Fantastisch! IV. Klucz do zadań z książki ćwiczeń Fantastisch! V. Aneks z materiałami do otwartych form pracy

4 I. Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym Legenda LB podręcznik LB2 3A5 druga część podręcznika, rozdział 3, część A, zadanie 5 AB książka ćwiczeń N nauczyciel U uczeń/uczniowie praca samodzielna FR praca frontalna praca w parach GA praca w grupach plenum HA praca domowa HV rozumienie ze słuchu LV czytanie ze zrozumieniem Wykaz piktogramów Słuchaj! Rozmawiaj! W. Słownictwo Czytaj! Napisz! Skorzystaj ze wskazówki! Przy tym zadaniu bądź twórczy! G. T. Gramatyka Teste dich selbst! Ćwicz wymowę! Odegraj scenkę! Wykonaj pracę i wepnij do segregatora portfolio! Oceń efekty swojej pracy! 4

5 Nach den Ferien Kapitel 1 LEXIK: Unterkünfte q Länder q Grußformeln q Geografische Eigennamen q Anreden q Verkehrsmittel GRAMMATIK: haben, sein und Modalverben im Präteritum LERNZIELE: Über die Ferien berichten q Postkarten lesen und schreiben q Eine Fotostory lesen q Ein Interview vorbereiten q Einen persönlichen Brief lesen und schreiben TEXTSORTEN: LV Texte (Postkarte, Diagramm, Fotostory, Fotocomic, persönlicher Brief, Artikel aus einer Jugendzeitschrift, Witz, Angebote von Reisebüros) q HV/LV Text (Lied Nach den Ferien ) q HV Texte (Berichte über die Ferien) A: Über die Ferien berichten Temat: Über die Ferien berichten czas przeszły Perfekt i Präteritum q Rozumienie relacji o wakacjach. q Wprowadzenie czasu przeszłego czasowników modalnych oraz haben i sein w Präteritum (uwaga: w razie potrzeby tę jednostkę można zrealizować w ciągu 2 godzin) LB2 1A1 LB2 1A2 LB2 1A3 1.A.1. LB2 1A4 1.A.1. LB2 1A5 G. LB2 1A6,7,8 G. LB2 1A9,10 G. LB2 1A11 G. LB2 1A12 / / FR U przyglądają się zdjęciom i wyszukują zwroty nie odnoszące się do danej ilustracji. Na pierwszej lekcji po wakacjach U mogą nie pamiętać wielu podstawowych zwrotów. aktywizuje wie dzę o świecie i kieruje uwagę na temat lekcji. U ustalają w parach brakujące informacje i formułują zdania odnoszące się do Julii. Następnie za pisują w zeszytach przykładowe zdania (najwyżej 4), odnoszące się do pozostałych osób. Chętni mogą spróbować sformułować podobne zdania na swój temat. Utrwalenie zwrotów niezbędnych do opowiadania o własnych wakacjach. Przed pierwszym wysłuchaniem nagrań N pomaga U w zidentyfikowaniu przedstawionych na ma pach krajów. Celem jest tylko globalne zrozumienie rozmów. W drugiej rozmowie pada nazwa Alp Algawskich (Allgäuer Alpen), będących częścią Bawarii. Nazwy geograficzne dotyczące krajów DACH zawierają mapy umieszczone na wewnętrznych stronach okładki LB2. Dokładniejsze mapy tych krajów są dostępne m.in. w witrynach interneto wych: i Drugie słuchanie nagrań. U notują w tabeli usłyszane informacje. Piąty wiersz pozostaje pusty, zo stanie wykorzystany do przygotowania ustnych wypowiedzi. Selektywne rozumienie rozmów. U mogą odkryć podobieństwa oraz różnice między własnymi i przedstawionymi w dialogu sposobami spędzania wakacji. Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego zbieranie zdań przykładowych. U uzupełniają luki w zdaniach w historyjce. Präteritum czasownika sein zostały wprowa dzone leksykalnie w LB1 (str. 167). N może je przypomnieć. Druga faza indukcji porządkowanie materiału językowego. U powinni znać już ograniczenia w używaniu czasu Perfekt (por. LB1 str. 168). W formie rozmowy N doprowadza do uporządkowania ćwiczonego materiału gramatycznego konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich form czasowników i ustalenie ich funkcji. U samodzielnie uzupełniają regułę i dysponują już wszystkimi narzędziami gramatycznymi nie zbędnymi do ustnego relacjonowania. Wskazani U odczytują rozwiązania. Okazja do wyrywkowego sprawdzenia zrozumienia reguły. Każdy U przygotowuje się do relacji o własnych wakacjach. N może służyć pomocą w wyszuki waniu słownictwa potrzebnego do opisu nietypowych przeżyć. 5

6 Kapitel 1 Nach den Ferien LB2 1A13 AB2 1A1,2,3,6 AB2 1A4 AB2 1A5 AB2 1A7,8,9 Możliwość relacjonowania własnych przeżyć daje poczucie satysfakcji z opanowania języka ob cego jako własnego. Wykonanie tego zadania N może sprawdzać i oceniać także na następnych lekcjach. N powinien wykazywać autentyczne zainteresowanie treścią wypowiedzi U, poprawiając ewen tualne błędy po jej zakończeniu. Zadania do wyboru. Utrwalenie słownictwa. dodatkowe. Utrwalenie użycia czasu Perfekt. dodatkowe. Samodzielna lektura artykułu z czasopisma. Zadania obowiązkowe. Utrwalenie form czasu Präteritum czasowników modalnych oraz haben i sein. B: Feriengrüße lesen und schreiben Temat: Feriengrüße ćwiczenia w pisaniu q Selektywne rozumienie pozdrowień z wakacji. q Sterowane pisanie pozdrowień. q Wprowadzenie wiadomości realioznawczych. LB2 1B1 LB2 1B2 LB2 1B3 LB2 1B4,5 LB2 1B6 LB2 1B7 LB2 1B8 / / U identyfikują pocztówki, porównując je z trzema ilustracjami. Rozumienie globalne. Sprawdze nie rozwiązania na forum klasy. U odszukują na pocztówkach informacje podane w nagłówku tabelki. Rozumienie selektywne. Kontrola j.w. Aktywizacja wiedzy o świecie. U porównują w parach uzupełnione samodzielnie zdania. Jeżeli N zauważy zainteresowanie zaprezentowaną na diagramie tematyką, może zapytać po polsku o ulubione przez Polaków kierunki wyjazdów zagranicznych i preferowane środki lokomocji. Źródła obiektywnych danych na ten temat to np.: oraz Selektywne rozumienie tekstów pocztówek oraz haseł z leksykonu. N sprawdza rozumienie wy razów Insel, Halbinsel, Gipfel. Wie heißt eine Halbinsel in Polen? Gibt es in Polen eine Insel? Pisanie reproduktywne. U przygotowują na kartkach pozdrowienia, korzystając z generatora. Kartki powinny być zaadresowane do konkretnych U lub N. komunikacyjne z luką informacyjną. W razie braku czasu można je opuścić i przejść do LB2 1B8. Przygotowanie do HA. N zapowiada, że przygotowane prace utworzą wystawę. 6

7 Nach den Ferien Kapitel 1 AB2 1B1,2 LB2 1B8 AB2 1B3 7 Zadania dodatkowe. obowiązkowe, dokończenie pracy z lekcji. Zadania do wyboru. C: Eine Fotostory lesen Temat: Eine Fotostory rozumienie szczegółowe fotoreportażu q Rozumienie szczegółowe prostego tekstu literackiego. q Utrwalenie słownictwa związanego z wakacjami. LB2 1B8 LB2 1C1,2,3 LB2 1C4 LB2 1C5,6 Oglądanie przygotowanej przed lekcją wystawy widokówek. N kieruje do autorów poszczegól nych prac pytania kontrolne, np. Wo warst du? Wen hast du kennen gelernt? Mit wem bist du ge fahren? Aktywizacja słownictwa potrzebnego do zrozumienia historyjki z LB2 1C1. Szczegółowe rozumienie tekstu. Hipotezy stawiane przed przeczytaniem każdego z fragmentów ułatwiają rozumienie. N zwraca uwagę, że ta strategia jest przydatna podczas pracy z innymi tekstami narracyjnymi. U starają się ustnie uzasadnić odpowiedź na pytanie Waren deine Hypo thesen richtig?, wykorzystując znane formy czasu przeszłego. Okazja do powtórzenia zwrotów przydatnych w LB2 1C4. Zwroty Du, lass uns..., Guck mal hier..., Weißt du was... itd. są typowe dla języka mówionego. U mogą je zanotować i wyobrazić sobie inne sytuacje dla wykorzystania tych zwrotów. Mówienie sterowane, ćwiczenie typu Kettenübung. U formułują po jednym zdaniu opowiadania. N czuwa nad formalną i treściową poprawnością wypowiedzi, skłaniając U do autokorekty. Możliwe techniki poprawiania błędów: powtórzenie za U części zdania do miejsca popełnienia błędu, zasygnalizowanie gestem zmiany szyku zdania, dodatkowe pytanie, np. z zaakcentowaniem zaimka pytającego. Przygotowanie do mówienia swobodnego. LB2 1C7 LB2 1C7 AB2 1C3 AB2 1C1,2 FR Objaśnienie HA. N może zademonstrować przyniesione przez siebie przedmioty i związane z ni mi wypowiedzi. obowiązkowe. Mówienie swobodne. U nie powinni pisać tekstów i uczyć się ich na pamięć. obowiązkowe. Zadania do wyboru. 7

8 Kapitel 1 Nach den Ferien D: Ein Interview vorbereiten Temat: Interview rozumienie ze słuchu q Selektywne i szczegółowe rozumienie słuchanego tekstu. q Przygotowanie prostego wywiadu. LB2 1C7 LB2 1D1,2,3 1.D.1. LB2 1D4,5 AB2 1D4 AB2 1D1,2,3 Chętni U prezentują przywiezione z wakacji przedmioty. Pozostali U lub N mogą zadawać pyta nia dodatkowe. Tę pracę N może kontrolować także na następnych lekcjach. Aktywizacja słow nictwa przed HV. Sekwencja zadań rozwijających HV, przejście od rozumienia globalnego poprzez selektywne do szczegółowego. N może nawiązać do diagramu ze str. 13 w LB2, pytając, który z bohaterów wy wiadu spędził wakacje w najbardziej nietypowym miejscu (jak na warunki niemieckie). U podają usłyszane w nagraniu zwroty odpowiadające podanym częściom wywiadu. N zwraca uwagę, że także poszczególne rodzaje tekstu mówionego mają charakterystyczną budowę, która może być uwarunkowana kulturowo. Dokładniejsze informacje na temat budowy tekstów zawiera publikacja: M. Glaboniat, M. Müller (...): Profile deutsch. Langenscheidt 2002 Przygotowanie planu wypowiedzi ustnej w postaci diagramu. Przygotowane w parach pytania U zadają innym U lub N. obowiązkowe. Tekst pochodzi z okresu przed wprowadzeniem zreformowanej pisowni oraz przed przystąpieniem Niemiec i Austrii do strefy euro. N powinien zwrócić na to uwagę i poprosić o zanotowanie kilku przykładów. Zadania dodatkowe. E: Einen persönlichen Brief lesen und schreiben Temat: Ein Brief czytanie i pisanie listów q Globalne rozumienie listu. q Wprowadzenie reguł wymowy spółgłoski ch. q Wprowadzenie formalnych reguł pisania listów. LB2 1E1 Przygotowanie do czytania listu, aktywizacja słownictwa i wiedzy o świecie. LB2 1E2,3 N nie wymaga szczegółowego rozumienia listu, ważna jest identyfikacja jego zasadniczych ele mentów. Jeżeli U zainteresują się treścią listu, N proponuje chętnym wykonanie w domu ćwicze nia AB2 1E1, ew. przygotowanie streszczenia listu w 3. os. lp. 8

9 Nach den Ferien Kapitel 1 LB2 1E4 FR do wykonania w domu. Objaśnienie HA przez N. LB2 1E5,6 / Piosenka jest na razie źródłem materiału do indukcyjnego sformułowania reguły wymowy. LB2 1E7 / Porządkowanie materiału faza Ordnen. Ćwiczenie wymowy. LB2 1E8 / Samodzielne sformułowanie reguły wymowy. Alternatyw nie: Piosenka Nach den Ferien lub LB2 1E4 FU Jeżeli U nie są zainteresowani śpiewaniem piosenki, mogą rozpocząć pracę nad pisaniem listu, formułując jego początkowy fragment. LB2 1E9 do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... LB2 1E4 AB2 1E1 5 obowiązkowe. Zadania do wyboru. F: Lernen an Stationen zum Thema Nach den Ferien Temat: Nach den Ferien przystanki uczenia się q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności. q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. Liczba godzin: 2 LB2 1F1 4 GA Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau czyciela. Materiały do przystanków uczenia się 1. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Nach den Ferien) mapa Europy z zaznaczonymi celami podróży 2. Station instrukcja dla U reprodukcje druków 8 zdań 9

10 Kapitel 1 Nach den Ferien AB2 1F Station instrukcja dla U formularz do wypełnienia słownik niemiecko polski 4. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie 1.A.1.) 5. Station instrukcja dla U tekst program wycieczki 9 zdjęć słownik niemiecko polski 6. Station instrukcja dla U lista 7 zdań spinacze do bielizny (U zaznaczają wypowiedzi, przypinając w odpowiednich miejscach spinacze do arkusza) 7. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 18 rozsypanych wyrazów 6 zdań 8. Station (zadanie dodatkowe) instrukcja dla U schemat mapy skojarzeń Na końcu AB znajduje się klucz do zadań z serii Teste dich selbst! Każdy uczeń sprawdza samo dzielnie poprawność wykonanych zadań, które przygotowują do udziału w lekcji powtórzeniowej. Temat: Nach den Ferien lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 1. test Rekapitulacja. U samodzielnie wykonują zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Traumferien. może być wykonane w domu.

11 Freizeit Kapitel 2 LEXIK: Freizeitbeschäftigungen q Fähigkeiten q Zeitbestimmungen q Ortsbestimmungen q Negationswörter q Anweisungen q Temporaladverbien q Verhaltensregeln q Spielregeln q Abkürzungen GRAMMATIK: Negation q Temporalbestimmungen LERNZIELE: Informationen erfragen q Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben q Sich verabreden q Verhaltensregeln erklären q Sich anmelden q Werbung im Radio verstehen TEXTSORTEN: LV Texte (Persönlicher Brief, Rollenkarte, Plakat, Zeltplatzordnung, Anmeldeformular, Rätsel, Artikel aus der Jugendzeitschrift Vollgas im Keller ) q HV Texte (Werbespots) q HV/LV Texte (Lied Komm mit!, Gespräche: Hast du heute Abend etwas vor?, Könnten wir nicht in die Disco gehen?, Vielleicht gehen wir schwimmen?) A: Informationen erfragen Temat: Freizeitbeschäftigungen uzyskiwanie informacji q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa dotyczącego czasu wolnego. q Uzyskiwanie i relacjonowanie informacji. LB2 2A1 LB2 2A2 FR/ Wprowadzenie wyrazów Reiten, Segeln, Klavierspielen, ew. powtórzenie. Wprowadzenie zwro tów podanych pod ilustracjami. N zwraca uwagę na prawidłową wymowę i intonację. Możliwe ćwiczenie wymowy: N: Reiten U: Reiten N: ist Reiten. U: ist Reiten. N: Ihr Hobby ist Reiten. U: Ihr Hobby ist Reiten. Pracę z tym rozdziałem można także rozpocząć od piosenki ze str. 30, która zawiera wyłącznie znane już słownictwo (zadanie 2C11 + wspólny śpiew). 2C12 U mogą wykonać dopiero po zakończeniu jednostki 2C. Utrwalenie nowego słownictwa poprzez odniesienie do własnych przeżyć. LB2 2A3,4 LB2 2A5 / / U uzupełniają asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na tablicy lub papierze pakowym. Skrót AG oznacza Arbeitsgemeinschaft (kółko zainteresowań). U wyszukują podobieństwa w spędzaniu czasu wolnego. Okazja do uzupełnienia asocjogramu. LB2 2A6 GA/ U prowadzą rozmowy w małych grupach (maks. 6 osób). Chętni relacjonują treść notatek w klasie. LB2 2A7 AB2 2A1,2,3 AB2 2A4 7 AB2 2A8 GA może zostać dokończone w domu. N prosi o przyniesienie na następną lekcję grubych pisaków. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 11

12 Kapitel 2 Freizeit B: Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben Temat: Eigene Beschäftigungen przeprowadzanie ankiety q Wprowadzenie słownictwa związanego z czasem wolnym. q Formułowanie hipotez. q Przeprowadzanie ankiety. LB2 2B1 LB2 2B2 N prezentuje poprawną wymowę wyrazów Inlineskates i Billard. U tworzą ustnie przykładowe zdania. N może zapisać na tablicy poprawne formy zdań, w których wystąpiły błędy. To zadanie można także przeznaczyć dla chętnych do wykonania w domu. LB2 2B3 LB2 2B4 LB2 2B5 LB2 2B6,7 AB2 2B3 AB2 2B1,2 AB2 2B4,5,6 GA/ GA U formułują hipotezy i dyskutują nad nimi w grupach, nie patrząc w tekst. Przedstawiciele grup relacjonują przypuszczenia całej klasie. U zaznaczają (ołówkiem) te fragmenty listu, które nie zgadzają się z ich hipotezami. Wieś Rull storf można odnaleźć na mapie w AB2, str. 63. Przeżycia wakacyjne Jennifer potwierdzają dane statystyczne z diagramu w LB2, str. 13. U piszą na dużych arkuszach papieru pakowego. Obowiązkowe jest wykorzystanie podanych zwrotów. Bohaterem listu może być fikcyjna postać. N nie dopuszcza do złośliwych opisów ko legów i koleżanek z klasy. Złożone zadanie komunikacyjne. N powinien być przygotowany do pomocy w poszukiwaniu niemieckich nazw nietypowych zainteresowań. Dodatkowe informacje: obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 12

13 Freizeit Kapitel 2 C: Sich verabreden Temat: Sich verabreden rozumienie ze słuchu q Szczegółowe rozumienie słuchanych dialogów. q Ustalanie czasu i miejsca spotkania. q Utrwalenie zastosowania okoliczników czasu i miejsca. LB2 2C1 2.C.1. LB2 2C2 LB2 2C3 LB2 2C4 2.C.2. LB2 2C5 FR/ FR FR/ U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Ponowne odtworzenie nagrania 2.C.1. U mówią jednocześnie z nagraniem, zwracając uwagę na intonację zdaniową. N podkreśla znaczenie prezentowanej strategii w nauce również innych ję zyków obcych. Mówienie sterowane ilustracjami. U wybierają tylko jedną z czynności. Chociaż częściowe iden tyfikowanie się z treścią wypowiedzi zapewne bardziej pomoże w jej zapamiętaniu niż wielo krotne, mechaniczne powtarzanie. U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Mówienie sterowane ilustracjami. Tym razem U wybierają tylko jedno z miejsc. LB2 2C6 2.C.3. LB2 2C7 FR/ W trzecim dialogu ćwiczone są okoliczniki czasu. U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje poprawność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Ćwiczenie mocno sterowane. Tym razem U wybierają czynność i czas spotkania. LB2 2C8 LB2 2C9,10 LB2 2C11,12 AB2 2C1 AB2 2C2 5 AB2 2C6 / GA FR Podsumowanie środków leksykalnych potrzebnych do wykonania zadania 2C9. U uzupełniają asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na tablicy lub pa pierze pakowym. Odgrywanie ról. N może skopiować tę stronę LB2 w tylu egzemplarzach, ile jest grup i poprosić U o wycięcie kart. Umożliwi to łatwiejsze poruszanie się po klasie. Praca z łatwą piosenką jest sposobem na relaksujące zakończenie intensywnej pracy na lekcji. Od śpiewania piosenki można rozpocząć następne lekcje. Patrz także komentarz do jednostki 2A1. obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 13

14 Kapitel 2 Freizeit D: Verhaltensregeln erklären Temat: Verhaltensregeln wyrażanie przeczenia q Wprowadzenie zaimków przeczących. q Formułowanie zakazów i nakazów. LB2 2D1 LB2 2D2 LB2 2D3 LB2 2D4 G. LB2 2D5 G. LB2 2D6 / / Przygotowanie materiału językowego i informacji do wypowiedzi ustnych. W nagłówkach kolej nych kolumn tabeli U notują imiona ankietowanych osób. Całość tabeli powinna zostać wykona na na kartkach, w razie konieczności z większą liczbą kolumn. N zachęca do podawania infor macji nie tylko z wykorzystaniem wyrazów z tabeli. Mówienie z wykorzystaniem notatek. U odczytują tylko te informacje, które występują po raz pierwszy. Początek sekwencji S O S (por. AB1, str. 59). Krótka rozmowa zawiera 7 różnych rodzajów negacji. wymaga formułowania zdań z zaimkiem man, np. Man darf nie um Hilfe rufen. Porządkowanie materiału językowego, który posłuży do sformułowania reguły. Uzupełnienie reguły nawiązującej do wiedzy z gramatyki języka polskiego (por. LB1 2A7,8). Pisanie sterowane z wykorzystaniem sformułowanej reguły. LB2 2D7 GA kreatywne. Wyniki pracy mogą utworzyć wystawę. Prace można dokończyć w domu. AB2 2D1,2 AB2 2D3,4 AB2 2D5,6,7 Zadania obowiązkowe. U mogą przypomnieć sobie regułę z LB1, str. 71. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 14

15 Freizeit Kapitel 2 E: Sich anmelden Temat: Sich anmelden okoliczniki czasu q Porównanie funkcji okoliczników czasu. q Czytanie plakatów informacyjnych stowarzyszeń. q Wprowadzenie wiedzy realioznawczej o stowarzyszeniach w krajach DACH. q Projektowanie formularza. LB2 2E1 LB2 2E2 G. LB2 2E3,4 G. LB2 2E5,6 / / GA Przed wykonaniem zadania aktywizacja wiedzy. N pyta uczniów, czy należą do klubów sporto wych, stowarzyszeń itp. Następnie U dopasowują plakaty do tekstów i porównują w parach rozwiązania. Nie wymagamy szczegółowego rozumienia. Na temat znaczenia tego rodzaju wiedzy realioznawczej por. H. J. Krumm: Bilder im Kopf, Fremdsprache Deutsch 6/1992 deutsch.de/fremdsprache/seiten/zeitschrift Teksty zawierają oprócz wiedzy realioznawczej różne typy okoliczników czasu. Pierwsza część zadania sprawdza rozumienie selektywne, natomiast druga jest początkiem sekwencji S O S. N wyjaśnia, że okolicznikami czasu mogą być nie tylko pojedyncze wyrazy (najczęściej przy słówki), ale także stosunkowo długie zwroty. Praca kreatywna. Transfer umiejętności. AB2 2E2,3,4 AB2 2E1 AB2 2E5 10 Zadania obowiązkowe. dodatkowe. Zadania do wyboru. F: Werbung im Radio verstehen Temat: Werbung im Radio rozumienie ze słuchu q Globalne rozumienie reklam radiowych. q Argumentowanie. LB2 2F1 Aktywizacja słownictwa i wykorzystanie wiedzy o świecie. LB2 2F2 2.F.1. LB2 2F3 GA Globalne rozumienie reklam. U mogą także ćwiczyć rozumienie selektywne, notując podczas drugiego słuchania numery telefonów i adresy. U podają w grupach swoje propozycje. N może zebrać najpierw słownictwo potrzebne do sfor mułowania wypowiedzi i zapisać je na tablicy, np. Mir gefällt die Werbung von... Ich möchte in/zu... gehen. 15

16 Kapitel 2 Freizeit LB2 2F4 LB2 2F5 LB2 2F6 GA GA Przygotowanie kart por. LB2 2C9. U nie znają jeszcze konstrukcji z weil, wystarczy więc, że bę dą korzystać ze zdań pojedynczych: Christian hat einen Hund. Er braucht einen Maulkorb. Olaf ist nicht sehr sportlich. Er braucht keinen Sattel. Torben ist ein Junge. Er braucht keinen Bedeanzug. Praca kreatywna. Transfer umiejętności. Możliwe jest także wykonanie atrakcyjnych kart przy wykorzystaniu cyfrowego aparatu fotogra ficznego i prostego programu do obróbki grafiki. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 2F1,2,3 Zadania do wyboru. G: Kreative Arbeit am Thema Freizeit Temat: Freizeit kreatywne opracowywanie tematu q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. LB2 2G1 Każdy U wybiera zdjęcie i określa formę pracy. LB2 2G2 LB2 2G3 LB2 2G4 GA U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania. Prezentacja wyników pracy na forum. Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej. AB2 2G1 6 T. Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. Temat: Freizeit lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 2. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Freizeit. 16

17 Klassenfahrt Kapitel 3 LEXIK: Geografische Eigennamen q Maßeinheiten q Tätigkeiten bei der Erholung q Vorschläge q Begründungen q Tagespläne q Reiseausrüstung q Durchsage q Campingplatz GRAMMATIK: Weil Sätze (Kausalsätze) LERNZIELE: Über Erinnerungen berichten q Über das Reiseziel diskutieren q Die Entscheidungen begründen q Den Aufenthalt planen q Durchsagen verstehen TEXTSORTEN: LV Texte (Lexikoneintrag, Prospekt, Internet Formular, Tagesplan, Spielbeschreibung, Gästekarte, Fahrplan, Leserbrief, Plan eines Flughafens). q HV Texte (Durchsagen) q HV/LV Texte (Gespräche: Was sind eure Vorschläge für die Klassenfahrt?, Ich habe eine Idee, Lied Unsere Klassenfahrt ) A: Über Erinnerungen berichten Temat: Erinnerungen informacje realioznawcze q Aktywizacja wiedzy o świecie. q Szczegółowe rozumienie haseł z leksykonu. q Ustne relacjonowanie. LB2 3A1 LB2 3A2 LB2 3A3 / Na poprzedniej lekcji N kieruje uwagę uczniów na ostatnią lub planowaną wycieczkę klasową i prosi o przyniesienie pamiątkowych zdjęć z wycieczek oraz widokówek. W 3A1 występuje określenie Autobahnraststätte. Polski użytkownik dróg może sobie nie zda wać sprawy, jak rozbudowane mogą być punkty obsługi podróżujących i co oferują. Aktualne informacje oferuje np.: Widokówki pochodzą ze wszystkich krajów DACH. Miejsca zlokalizowane w atlasie U mogą zaznaczyć na mapach na okładce LB2. Selektywne rozumienie haseł z leksykonu. LB2 3A4 LB2 3A5 AB2 3A1,2 AB2 3A3,4,5 / GA/ U zapisują wyłącznie zwroty bezokolicznikowe. Po wypełnieniu tabel kontrola ustne formuło wanie zdań z zaimkiem bezosobowym man. Prezentacja widokówek. Każda grupa wybiera najbardziej interesujące wspomnienia, które są prezentowane na forum klasy. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. 17

18 Kapitel 3 Klassenfahrt B: Über das Reiseziel diskutieren Temat: Über das Reiseziel diskutieren samogłoski długie i krótkie q Szczegółowe rozumienie nagranych dialogów. q Usystematyzowanie wiedzy na temat reguł wymowy samogłosek. q Argumentowanie. LB2 3B1 3.B.1. LB2 3B2 LB2 3B3 FR Przed rozpoczęciem pracy z nagraniami U ustalają, co przedstawiają sceny na ilustracjach. Zna czenie wyrazu mieten jest możliwe do odgadnięcia w kontekście. Por. techniki dochodzenia do znaczenia wyrazu AB2 2F1. Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa gę na wymowę samogłosek. Krótkie inscenizacje. Chętni mogą wystąpić na forum klasy. LB2 3B4 3.B.2. LB2 3B5 Pik5 LB2 3B6 LB2 3B7,8 FR / Nagrania służą na tej lekcji również do zebrania materiału, na podstawie którego będzie sformu łowana reguła. Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa gę na wymowę samogłosek. Po wykonaniu zadania konieczna jest dokładna kontrola wykonania. Przy błędnym rozwiązaniu niemożliwe będzie samodzielne sformułowanie reguły. Sformułowanie i wypróbowanie reguły wymowy. LB2 3B9 Rozmowy w parach. z tzw. luką informacyjną (każdy z U dysponuje innymi informacjami). AB2 3B2 AB2 3B1 obowiązkowe. dodatkowe. 18

19 Klassenfahrt Kapitel 3 C: Die Entscheidung begründen Temat: Begründungen zdania z weil q Wprowadzenie zdań przyczynowych ze spójnikami weil i da. q Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego podróży. q Selektywne rozumienie prospektów. q Wypełnianie formularza. LB2 3C1 LB2 3C2 LB2 3C3,4,5 G. LB2 3C6 G. LB2 3C7,8 FR FR Przed wykonaniem zadania U próbują sobie przypomnieć, jak mają na imię dziewczyny przedstawione na zdjęciach. Weil występuje tutaj leksykalnie, znaczenia można się domyślić z kontekstu. N przypomina, że decyzję o wyborze celu wycieczki podejmujemy m.in. ze względu na plano wane atrakcje. U decydują, który z prospektów jest najbardziej atrakcyjny. Teksty zawierają zda nia, które zostaną wykorzystane przy utrwalaniu szyku zdań z weil. Początek indukcyjnego wprowadzenia reguły. U formułują ustne wypowiedzi, zwracając uwagę na umieszczanie czasownika na końcu zdania. Sformułowanie reguły. Powtórzenie słownictwa niezbędnego w zadaniu LB2 3C9. LB2 3C9 AB2 3C1 AB2 3C2,3,4 Transfer umiejętności zastosowanie reguły w nowym kontekście. Wykorzystanie nowych wy rażeń i zdań z weil w komunikacji ustnej. obowiązkowe. Zadania do wyboru. D: Den Aufenthalt planen Temat: Wir planen den Aufenthalt pisanie planu dnia q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu podróży. q Szczegółowe rozumienie rozkładu zajęć na wycieczce. q Pisanie własnego planu dnia. LB2 3D1 LB2 3D2 U łączą elementy rysunku z odpowiednimi wyrazami i zwrotami, tworząc zdania z man. N zwra ca uwagę na wymowę wyrazu Bungalow [buηalo:]. Szczegółowe rozumienie planu dnia. 19

20 Kapitel 3 Klassenfahrt LB2 3D3,4 LB2 3D5 LB2 3D6,7 GA GA / U ustalają listy i prezentują je na forum. Możliwe jest przeprowadzenie obu gier w formie dys kusji piramidalnej ustalenie list w parach, grupach czteroosobowych, ośmioosobowych i dla całej klasy. Pisanie planów na dużych arkuszach papieru. W zależności od dostępnego czasu N może zadać pracę domową podczas pracy w grupach lub też, jeżeli zadanie zostanie wykonane szybko, przejść do zadań LB2 3D6,7. Praca z tymi tekstami może być pracą domową dla chętnych. AB2 3D7 AB2 3D1 6 obowiązkowe. Zadania do wyboru. E: Durchsagen verstehen Temat: Durchsagen rozumienie ze słuchu q Selektywne rozumienie komunikatów na dworcu i na lotnisku. q Uzyskiwanie podstawowych informacji na lotnisku. LB2 3E1 3.E.1. LB2 3E2 3.E.1. LB2 3E3 3.E.1. LB2 3E4 Temat lekcji wymaga stworzenia nastroju panującego na lotnisku lub dworcu, poprzez odpowie dnie udekorowanie sali. Możliwe rozwiązania: U przynoszą pamiątki związane z podróżą (bilety, plakietki, prospekty). N przynosi własne materiały. Wykorzystanie zdjęć lotniska i dworca np. wydrukowanych na folii i prezentowanych rzut nikiem. Źródła aktualnych zdjęć: bahnhof.de/muenchen hauptbahnhof.html airport.de Rozumienie globalne zapowiedzi. Rozumienie selektywne. Rozumienie szczegółowe. Przygotowanie do gry symulacyjnej. LB2 3E5 Gra symulacyjna. Chętni U obejmują role pracowników lotniska, pozostali są podróżnymi. Każ dy jest zobowiązany przynajmniej raz nawiązać kontakt z którymś z pracowników. Dodatkowe informacje o lotnisku zawiera zadanie 3E5 z AB2. 20

21 Klassenfahrt Kapitel 3 LB2 3E6 LB2 3E7 Jeżeli U nie są zainteresowani grą z LB2 3E5 można przejść do pracy z piosenką. Dodatkowymi zadaniami może być: rytmiczne recytowanie tekstu, śpiewanie równocześnie z nagraniem, śpiew bez nagrania, pisanie parafrazy tekstu. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 3E5 AB2 3E1 4 obowiązkowe. Zadania dodatkowe. F: Kreative Arbeit am Thema Klassenfahrt Temat: Klassenfahrt kreatywne opracowywanie tematu q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. LB2 3F1 LB2 3F2 LB2 3F3 Każdy U sam wybiera zadanie. U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania. Prezentacja wyników pracy na forum. Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej. AB2 3F1 5 T. Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. Temat: Klassenfahrt lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 3. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine schönste Klassenfahrt. 21

22 Kapitel 4 In der Stadt LEXIK: Gebäude q Elemente der Stadtlandschaft q Piktogramme q Verkehrszeichen q Verbotsschilder q Dienstleistungsbetriebe q Autoverkehr q Richtung q Ortsbestimmungen q Gestalten in einer Kriminalerzählung GRAMMATIK: Das Verb lassen q Präteritum der regelmäßigen Verben q Präteritum der unregelmäßigen Verben q Präpositionen mit dem Dativ q Präpositionen mit dem Akkusativ LERNZIELE: Orte in der Stadt erkunden q Nach dem Weg fragen und den Weg erklären q Sich in der Stadt zurechtfinden q Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden q Eine Kriminalerzählung lesen q Hypothesen formulieren TEXTSORTEN: LV Texte (Stadtplan, Witz, Kriminalerzählung, Autokarte, Werbung) q HV Texte (Wegbeschreibung, Werbung) q HV/LV Text (Lied Die Stadt ) A: Orte in der Stadt erkunden Temat: Die Stadt erkunden opisywanie miasta q Wprowadzenie słownictwa dotyczącego miasta. q Opisywanie miasta. q Poszerzenie wiedzy realioznawczej rozpoznawanie przeznaczenia budynków. LB2 4A1 LB2 4A2 LB2 4A3,4 LB2 4A5 AB2 4A1 AB2 4A2,4 AB2 4A3 /FR Wprowadzenie słownictwa potrzebnego do opisu krajobrazu miejskiego. U samodzielnie odga dują znaczenie wyrazów. W razie potrzeby N zwraca uwagę na właściwą wymowę. aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Wygląd przedstawionych na zdjęciach budynków może się różnić od wyobrażeń uczniów o typowej szkole czy typowym muzeum. Budynek w prawym dolnym rogu to Kunsthaus Zürich, jedno z ważniejszych muzeów świata (http://www.kunsthaus.ch). Formułowanie hipotez i opisywanie położenia, mówienie sterowane. Przygotowanie do opisywa nia uproszczonych planów miasta. Rozmowy w parach. z tzw. luką informacyjną. Każdy z U dysponuje innymi danymi. Zdobywanie informacji o budynkach na rysunku z prawej strony i przekazywanie informacji o rysunku z lewej. obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 22

23 In der Stadt Kapitel 4 B: Nach dem Weg fragen und den Weg erklären Temat: Nach dem Weg fragen rozumienie ze słuchu q Pytanie o drogę. q Rozumienie opisu drogi. q Udzielanie prostych wyjaśnień. LB2 4B1 4.B.1. LB2 4B2 4.B.1. LB2 4B3 4.B.1. LB2 4B4 LB2 4B5 Rozumienie globalne. U rozpoznają jedynie wiek i płeć rozmówców. Rozumienie selektywne. U rozpoznają na planie Monachium właściwą trasę. Rozumienie szczegółowe. U zaznaczają literami odpowiednie fragmenty poszczególnych tras. W przedstawionej tutaj sytuacji U mogą występować w przyszłości w obu rolach: jako pytający o drogę turysta oraz jako osoba pomagająca zagranicznym gościom we własnym mieście. N py ta, czy na podstawie usłyszanych rozmów można wysnuć wnioski o ogólnych zasadach pytania o drogę. Następnie omówienie SEI SCHLAU! Por. także komentarz do LB2 1D3,4. Ćwiczenie mocno sterowane. Utrwalenie struktur potrzebnych do pytania o drogę. U mogą naj pierw zdecydować, które budynki interesują ich bardziej (por. komentarz do LB2 2C3). Sprawdzenie zrozumienia struktur potrzebnych do informowania o drodze. LB2 4B6 Mówienie sterowane diagramem. Utrwalenie struktur potrzebnych do informowania o drodze. LB2 4B7 Mówienie sterowane schematem. U występują w obu rolach. LB2 4B8 U rysują własne schematy miast na kartkach w kratkę. Mówienie swobodne. LB2 4B9 GA Time filler. AB2 4B3 AB2 4B1,2 AB2 4B4 7 obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 23

24 Kapitel 4 In der Stadt C: Sich in der Stadt zurechtfinden Temat: Sich zurechtfinden interpretowanie znaków i symboli q Rozumienie piktogramów i znaków drogowych. q Udzielanie wskazówek kierowcy. LB2 4C1 LB2 4C2,3 LB2 4C4 LB2 4C5 LB2 4C6 GA U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia piktogramów i głośno je odczytują. N zwraca uwagę na właściwą wymowę wyrazów pochodzenia obcego (Hotel, Restaurant, Information). U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia znaków drogowych i głośno je odczytują. N zwraca uwagę na właściwą wymowę. Aktywizacja wiedzy realioznawczej: Polskie znaki ostrzegawcze różnią się kolorem tła (znaki polskie mają żółte tło, niemieckie białe). U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia sytuacji na drodze i głośno je odczytują. N zwra ca uwagę na właściwą wymowę. W razie potrzeby wyjaśnienie nowych zwrotów. U decydują się na jedno z zadań i tworzą czteroosobowe grupy. Następnie przygotowują sche matyczne rysunki i opisy na dużych arkuszach papieru. LB2 4C7 AB2 4C4,5 AB2 4C1,2,3 / Piosenka Die Stadt odnosi się tematycznie do omawianej w tej jednostce sytuacji pobytu w ob cym mieście. Możliwe dodatkowe zadania do pracy z piosenką por. komentarz do LB2 3E6. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. D: Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden Temat: Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte rozumienie ze słuchu q Identyfikowanie zakładów usługowych. q Globalne rozumienie reklam radiowych. q Wprowadzenie konstrukcji z lassen. LB2 4D1 LB2 4D2 4.D.1. LB2 4D3 G. aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Por. ko mentarz do LB2 4A2. Dodatkowe materiały np.: Globalne rozumienie reklam radiowych, odnoszących się do niektórych z przedstawionych na zdjęciach w LB2 4D1 zakładów usługowych. Początek sekwencji S O S. Brakujące formy czasownika lassen U mogą uzupełnić tylko na pod stawie znajomości odmiany czasowników nieregularnych (por. LB1 2C9). Znaczenie zwrotów przedstawiają ilustracje. 24

25 In der Stadt Kapitel 4 LB2 4D4 G. LB2 4D5,6 G. LB2 4D7 AB2 4D1 AB2 4D2,3 Kontrastywne uporządkowanie zwrotów z lassen. Sformułowanie reguły i uzupełnienie tabelki z odmianą. W niektórych innych zwrotach czasow nikowi lassen odpowiada angielski czasownik let (Lass mich in Ruhe! = Let me be!) Transfer umiejętności. U przygotowują w parach pisemne wskazówki dla Lukasa, które zawiera ją m.in. zdania z lassen i nazwy zakładów usługowych. W przedstawionych reklamach występują angielskie nazwy oraz czasami angielskie tłumaczenia ofert. N może skłonić U do refleksji na temat roli języka angielskiego i związku nauki języka angielskiego z nauką innych języków. Należy liczyć się z tym, że większość U uczyła się już te go języka. obowiązkowe. Zadania do wyboru. E: Eine Kriminalerzählung lesen Temat: Eine Kriminalerzählung lesen wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych q Receptywne wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych. q Selektywne rozumienie opowiadania kryminalnego. LB2 4E1 LB2 4E2 Wprowadzenie w sytuację przedstawioną w opowiadaniu i aktywizacja słownictwa. Rozwiązania wszystkich zadań na tej lekcji U porównują w parach. Na tej lekcji następuje wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregular nych w typowej funkcji jako głównego czasu pisemnej narracji. Czas Präteritum czasowników haben i sein oraz czasowników modalnych jest już znany. Te czasowniki U powinni wykorzysty wać produktywnie, tzn. w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Pozostałe formy Präteritum po winny być jedynie zrozumiałe i N nie powinien wymagać na tym etapie ich znajomości. W zadaniu LB2 4E1 U wpisywali w kratki litery, w zadaniu 4E2 wpisują cyfry 1 5. LB2 4E3 LB2 4E4 G. LB2 4E5 G. LB2 4E6 / / Konieczne jest tylko globalne rozumienie tekstu opowiadania. Zainteresowani U mogą przeczy tać opowiadanie w domu dokładnie wraz z zadaniami z AB2 4E2,3 i 4F1. U powinni jedynie identyfikować formy czasu Präteritum znanych już czasowników. Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników regularnych. polega jedynie na odnajdywaniu odpowiednich form w tekście. N musi się jednak upewnić, czy U rozumieją zdania z lewej kolumny. 25

26 Kapitel 4 In der Stadt LB2 4E7 G. LB2 4E8 Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników nieregularnych. Wykorzystanie poznanej reguły do rozwiązania krzyżówki. AB2 4E1,2 AB2 4E3,4 Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. F: Hypothesen formulieren Temat: Hypothesen przyimki z celownikiem i biernikiem q Rekapitulacja przyimków z celownikiem i biernikiem. q Formułowanie hipotez do treści tekstu. q Selektywne rozumienie fragmentu opowiadania. LB2 4F1 LB2 4F2 LB2 4F3 LB2 4F4 G. LB2 4F5 G. LB2 4F6 G. LB2 4F7 LB2 4F8 LB2 4F9 / / / Nawiązanie do wiadomości z klasy 1 (AB1 Aneks 1). U dowiadują się, w którym mieście toczy się akcja opowiadania. Hipotezy dotyczące dalszych wydarzeń i bohaterów opowiadania. N wskazuje na użyteczność tej strategii. Selektywne rozumienie tekstu czytanego. Fragment zawiera kolejne przyimki łączące się z bier nikiem. Początek indukcyjnego formułowania reguły. Podane zdania pochodzą ze wszystkich dotychczas poznanych części opowiadania. Uporządkowanie przykładów i sformułowanie reguły. Kontrola zrozumienia reguły. Transfer umiejętności. Relacjonowanie odpowiedzi na pytania ankiety wymaga wykorzystania przyimków z celownikiem i biernikiem. U będą mieli w domu więcej czasu na przeczytanie ostatniego fragmentu tekstu. N przypomina, że nie jest konieczne szczegółowe zrozumienie, a jedynie odnalezienie informacji pozwalających na sprawdzenie hipotez. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 4F1 obowiązkowe. 26

27 In der Stadt Kapitel 4 G: Lernen an Stationen zum Thema In der Stadt Temat: In der Stadt przystanki uczenia się q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności. q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. Liczba godzin: 2 LB2 4G1 4 AB2 4G1 5 GA Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau czyciela. Materiały do przystanków uczenia się 1. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 18 rozsypanych wyrazów 6 zdań 2. Station instrukcja dla U 20 kamieni domina 3. Station instrukcja dla U plan Monachium 6 karteczek z nazwami miejsc 4. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 6 karteczek ze zdaniami 5. Station instrukcja dla U lista 14 wyrazów 6. Station instrukcja dla U tangram z formami podstawowymi czasowników 7. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Die Stadt) transkrypcja tekstu z lukami 8. Station (zadanie dodatkowe) instrukcja dla U czasopisma do pocięcia papier, klej, nożyczki pisaki, kredki Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. 27

28 Kapitel 4 In der Stadt Temat: In der Stadt lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 4. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Stadt.

29 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 LEXIK: Haushaltsgeräte q Fachgeschäfte q Waren q Preise q Eigenschaften von Waren q Stoffe q Jobs q Kleidungsstücke q Aussehen einer Person GRAMMATIK: Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel q Deklination der Adjektive nach dem bestimmten Artikel und nach dem Demonstrativpronomen q Deklination der Adjektive ohne Artikel q Präfix un LERNZIELE: Verkaufsangebote verstehen q Ein Kaufgespräch führen q Über Einkäufe berichten q Eigenschaften von Waren beschreiben q Informationen erfragen TEXTSORTEN: LV Texte (Verkaufsanzeigen, Werbetexte, Kurzerzählung: Der schreckliche Traum von Martina, Personenbeschreibungen, Berichte über Einkäufe) q HV Texte (Telefongespräche, Aufnahmen auf den Anrufbeantworter) q HV/LV Text (Lied Einkäufe ) A: Verkaufsangebote verstehen Temat: Verkaufsangebote rozumienie ze słuchu q Szczegółowe rozumienie pisemnych i ustnych ofert sprzedaży. q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego gospodarstwa domowego. q Zwięzłe charakteryzowanie osób i przedmiotów. LB2 5A1 LB2 5A2 Wprowadzenie i powtórzenie słownictwa związanego z treścią ogłoszeń i rozmów zawartych w nagraniu 5.A.1. U podają swoje wersje powodów, tworząc zdania przyczynowe. LB2 5A3 5.A.1. LB2 5A4 5.A.1. LB2 5A5 5.A.1. LB2 5A6 G. LB2 5A7 G. LB2 5A8 G. LB2 5A9 G. LB2 5A10 G. LB2 5A11 G. / Globalne rozumienie nagrań na automatyczną sekretarkę. Szczegółowe rozumienie nagrań. U notują wszystkie zrozumiałe informacje. Po każdej części nagrania przerwa na uzupełnienie notatek. Selektywne rozumienie ogłoszeń z gazety i porównywanie istotnych informacji z nagraniem. Integracja sprawności słuchania i czytania. Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego. Materiał językowy pochodzący z nagrań służy do zilustrowania reguły gramatycznej. Cztery zdania zawierają rzeczowniki z przydawką w trzech rodzajach i w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te występują tu bierniku. Dalszy ciąg zbierania materiału. U rozstrzygają, czy podane zdania są prawdziwe. Zdania zawie rają rzeczowniki z przydawkami w pozostałych przypadkach. Początek porządkowania materiału. W zdaniach występują prawie wyłącznie rodzajniki nieokre ślone. U sortują przykłady według przypadków. Największą trudnością w odmianie przymiotnika są jego właściwe końcówki. Już w tym mo mencie niektórzy U sami odkryją regułę. U samodzielnie uzupełniają regułę. Reguła została tutaj sformułowana w sposób pozwalający na nawiązanie do znanego już materiału. 29

30 Kapitel 5 Kaufen und verkaufen LB2 5A12 G. LB2 5A13 AB2 5A3,4 5A1,2 Nowe zjawisko zostaje umieszczone w znanej już tabeli przypadków, funkcjonującej w niezmie nionej postaci od klasy 1. komunikacyjne z luką informacyjną. Obaj ćwiczący U dysponują różnymi informacjami na temat przedstawionych w tabeli przedmiotów i osób. polega na wymianie informacji z jednoczesnym stosowaniem przymiotników z rodzajnikiem nieokreślonym. Podczas rozwiązy wania zadania U powinni korzystać z wypełnionej tabelki w LB2 5A12. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. AB2 5A5,6 Zadania dodatkowe. B: Ein Kaufgespräch führen Temat: Ein Kaufgespräch prowadzenie rozmów w sklepie q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw towarów. q Selektywne rozumienie reklam sklepów. q Uzyskiwanie informacji o nabywanych towarach. LB2 5B1 Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa. U mogą dopisać inne nazwy towarów pasujące do poda nych sklepów. Głośne odczytanie wyników. N zwraca uwagę na wymowę T Shirt, Deospray i CD. Wyrazy zapożyczone z języka angielskiego nie zawsze zachowują angielską wymowę. Często też angielskie wyrazy oznaczają w krajach DACH co innego niż w Anglii i USA (np. Handy to w Wielkiej Brytanii mobile). Jeżeli U mają kłopoty z wymową nowych wyrazów, lepiej jest, żeby najpierw usłyszeli je w po prawnej formie od nauczyciela. W takim przypadku N powinien odczytywać nazwy towarów, a U podawać literę oznaczającą dany sklep. LB2 5B2 5.B.1. LB2 5B3 LB2 5B4 Wprowadzenie zwrotów potrzebnych w rozmowie ze sprzedawcą. Kilka par powinno odczytać rozmowy, wzbogacając je gestami i różną intonacją: smutny sprzedawca wesoły klient wesoły sprzedawca smutny klient wesoły klient smutny sprzedawca Ćwiczenie wymowy, po każdym zdaniu pauza na powtórzenie. LB2 5B5 Uzupełnienie potrzebnego słownictwa. LB2 5B6 LB2 5B7 / Przygotowanie schematu rozmowy w sklepie. Na temat cech charakterystycznych różnych ro dzajów tekstu mówionego por. komentarz do LB2 1D3,4. Swobodne mówienie. N zwraca uwagę, żeby U nie pisali gotowych zdań i nie odczytywali ich. W tej sytuacji lepsze są krótkie, spontaniczne wypowiedzi. 30

31 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 AB2 5B1 AB2 5B2,3,4 AB2 5B5 obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. C: Über Einkäufe berichten Temat: Einkaüfe odmiana przymiotników po rodzajniku określonym q Wprowadzenie odmiany przymiotników po rodzajniku określonym. q Selektywne rozumienie pisemnych i ustnych relacji z zakupów. LB2 5C1 LB2 5C2 LB2 5C3 5.C.1. LB2 5C4 5.C.1. LB2 5C5 LB2 5C6 G. LB2 5C7 G. LB2 5C8 LB2 5C9 AB2 5C4,5,6 AB2 5C1,2,3 / U wpisują pod zdjęciami imiona osób, które dokonywały zakupów. Jest to okazja aktywizacji wiedzy o świecie. U powinni przypomnieć sobie swoje ostatnie zakupy. Selektywne rozumienie tekstów. Okazja do refleksji Skąd biorę pieniądze? Ile dostaję i od ko go? Czy już zarabiam? Rozumienie globalne. Pozostały materiał językowy prezentowany jest w postaci rozmów telefo nicznych. Selektywne rozumienie nagrań. Mówienie sterowane. Początek sekwencji S O S polega na nawiązaniu do znanej już odmiany z rodzajnikiem nieokreślonym. N zwraca uwagę, że w zdaniach tych musi wystąpić rodzajnik określony, ponieważ dotyczą one przedmiotów już wcześniej omawianych. Uzupełnienie tabeli formami, które wystąpiły właśnie w rozmowach lub tekstach pisanych. Odmiana po zaimkach wskazujących została potraktowana wyłącznie receptywnie. Gra gramatyczna. Konieczne jest używanie rodzajnika określonego i przymiotnika. Według tego schematu U mogą przygotować podobne gry. Przygotowanie: Każda para przygotowuje na kartce grę, N sprawdza, czy końcówki są popraw ne. Następnie kartki wędrują zgodnie z ruchem wskazówek zegara do innych zespołów. Rysunki na planszach nie są konieczne. komunikacyjne z luką informacyjną. N ocenia, czy U powinni wykonywać to zadanie, czy raczej kontynuować poprzednią grę z samodzielnie przygotowanymi przykładami. Zadania obowiązkowe. Zadania dodatkowe. 31

32 Kapitel 5 Kaufen und verkaufen D: Eigenschaften der Waren beschreiben Temat: Eigenschaften beschreiben odmiana przymiotników bez rodzajnika q Wprowadzenie odmiany przymiotników bez rodzajnika. q Wprowadzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu ubranie. q Opisywanie stroju. LB2 5D1 LB2 5D2 FR U uzupełniają ustnie luki w zdaniach. Możliwe jest także głośne przeczytanie tekstu jeszcze raz, w 3. os. lp.: Ihre Freunde und sie... Wprowadzenie w sytuację, w której niezbędne jest opisywanie przedmiotów. W parach U dopasowują nazwy odpowiednich części odzieży do fragmentów ilustracji. LB2 5D3 LB2 5D4 G. LB2 5D5 G. LB2 5D6 G. LB2 5D7 LB2 5D8 / U dopasowują właściwe podpisy do zdjęć. Początek sekwencji S O S. Podpisy pod obrazkami zawierają przymiotniki bez rodzajnika. U zaznaczają przypadki odpowiednimi symbolami. N podpowiada, że po aus i mit zawsze wy stępuje określony przypadek (por. LB2 4F5). Można też rozpoznać przypadek po auf (por. LB1 10D11). Uzupełnianie tabeli w parach. Sformułowanie reguły. Rzeczowniki bez rodzajnika występują także w pojęciach abstrakcyjnych, np. Große Kälte scha det den Pflanzen, przy nazwach zawodów, w wyliczeniach i zwrotach frazeologicznych typu Mann und Frau, a także w tytułach gazetowych itp. Do opisu stroju można wykorzystywać przymiotniki we wszystkich trzech omawianych odmia nach, np. Der Junge A trägt ein schwarzes T Shirt. Das T Shirt ist aus schwarzer Baumwolle. Komunikacyjne wykorzystanie wprowadzonych reguł. AB2 5D2,3 AB2 5D5,6 AB2 5D1,4,7 Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 32

33 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 E: Informationen erfragen Temat: Informationen erfragen przymiotniki z un q Selektywne rozumienie tekstu literackiego. q Wprowadzenie przymiotników z un. q Opisywanie stroju. LB2 5E1 LB2 5E2 U tworzą hipotezy i opisują obie postacie na zdjęciu. Górne zdjęcie przedstawia babcię i kuzynkę Jenny jest to scena ze snu. Na dolnym zdjęciu wi dzimy śpiącą Martinę. Selektywne rozumienie wstępu do opowiadania. LB2 5E3 LB2 5E4 G. LB2 5E5 G. LB2 5E6 G. LB2 5E7 Sformułowanie i sprawdzenie hipotezy dotyczącej treści tekstu. U mogą porozmawiać o hipote zach po polsku. Początek indukcyjnego formułowania reguły słowotwórczej zbieranie materiału językowego. W parach U tworzą parafrazy przynajmniej trzech zdań. Sformułowanie reguły. Gra gramatyczna. Dozwolone są jedynie pytania o rozstrzygnięcie (Hat er...?). LB2 5E8 LB2 5E9 Kontynuacja gry w sytuacji komunikacyjnej. Jest to komunikacja jednokanałowa, bez wi doczności partnera, typowa także dla rozmów telefonicznych. Piosenka jest parafrazą trzech dowcipów o sprzedawcach. U mogą spróbować je zrekonstruować. LB2 5E10 do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 5E2,3 AB2 5E1 AB2 5E4 Zadania do wyboru. obowiązkowe. dodatkowe. 33

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung

studio Język niemiecki studio d Poradnik metodyczny studio d Unterrichtsvorbereitung A studio d richtet sich an Erwachsene ohne Vorkenntnisse, die im In- und Ausland Deutsch lernen. Das Lehrwerk führt in drei (bzw. fünf) Bänden zum Zertifikat Deutsch. Grundlegend für studio d sind folgende

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Niemiecki. Kein Problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Rozkład materiału na jednostki lekcyjne z języka niemieckiego dla klasy piątej szkoły podstawowej; nr programu DKOS-5002-57/05 Kapitel l Ich stehe auf und bin gut drauf! Temat lekcji L. godz. Cele komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers

Rozkład materiału nauczania Jutro pójdę w świat Klasa IV. Poznajmy się Natalia Usenko, Wiersz na pocieszenie wers Materiał, z którego zamierzam korzystać pochodzi z Poradnika nauczyciela wydanego przez WSiP w 202r. Jest skorelowany z NPP. w klasach IV. Ulegnie on nieznacznym zmianom w zakresie czasowego realizowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02

Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Sadal Posługiwanie się językiem obcym 311[39].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące Szczecin 2012 Publikacja przygotowana pod redakcją Iwony Szybowicz Korekta Agnieszka Gruszczyńska Sławomir Iwasiów Projekt i

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011 Języki Obce w Szkole Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Nr 1/2011 1 JĘZYKI Ę OBCE W SZKOLE Nauczanie wczesnoszkolne Drodzy Czytelnicy, Zachęcamy

Bardziej szczegółowo