Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2003"

Transkrypt

1 PORADNIK METODYCZNY

2 Wydawnictwo R s.j., Warszawa 2003 ISBN Wydawnictwo R s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/11, tel./fax: (22) , Redakcja Ewa Puto-Feliniak, Renata Namysłowska Dzieło chronione prawem. Każdorazowe wykorzystanie w innych zastrzeżonych prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia Wydawnictwa.

3 Spis treści I. Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym Kapitel 1 Nach den Ferien Kapitel 2 Freizeit Kapitel 3 Klassenfahrt Kapitel 4 In der Stadt Kapitel 5 Kaufen und verkaufen Kapitel 6 Andere Länder, andere Sitten Plateau Kapitel 7 Unsere Umwelt Kapitel 8 Gesund leben Kapitel 9 Familienleben Kapitel 10 Feste und Bräuche Kapitel 11 Schulleben II. Transkrypcja tekstów przeznaczonych do rozumienia ze słuchu (HV) III. Klucz do zadań z podręcznika Fantastisch! IV. Klucz do zadań z książki ćwiczeń Fantastisch! V. Aneks z materiałami do otwartych form pracy

4 I. Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym Legenda LB podręcznik LB2 3A5 druga część podręcznika, rozdział 3, część A, zadanie 5 AB książka ćwiczeń N nauczyciel U uczeń/uczniowie praca samodzielna FR praca frontalna praca w parach GA praca w grupach plenum HA praca domowa HV rozumienie ze słuchu LV czytanie ze zrozumieniem Wykaz piktogramów Słuchaj! Rozmawiaj! W. Słownictwo Czytaj! Napisz! Skorzystaj ze wskazówki! Przy tym zadaniu bądź twórczy! G. T. Gramatyka Teste dich selbst! Ćwicz wymowę! Odegraj scenkę! Wykonaj pracę i wepnij do segregatora portfolio! Oceń efekty swojej pracy! 4

5 Nach den Ferien Kapitel 1 LEXIK: Unterkünfte q Länder q Grußformeln q Geografische Eigennamen q Anreden q Verkehrsmittel GRAMMATIK: haben, sein und Modalverben im Präteritum LERNZIELE: Über die Ferien berichten q Postkarten lesen und schreiben q Eine Fotostory lesen q Ein Interview vorbereiten q Einen persönlichen Brief lesen und schreiben TEXTSORTEN: LV Texte (Postkarte, Diagramm, Fotostory, Fotocomic, persönlicher Brief, Artikel aus einer Jugendzeitschrift, Witz, Angebote von Reisebüros) q HV/LV Text (Lied Nach den Ferien ) q HV Texte (Berichte über die Ferien) A: Über die Ferien berichten Temat: Über die Ferien berichten czas przeszły Perfekt i Präteritum q Rozumienie relacji o wakacjach. q Wprowadzenie czasu przeszłego czasowników modalnych oraz haben i sein w Präteritum (uwaga: w razie potrzeby tę jednostkę można zrealizować w ciągu 2 godzin) LB2 1A1 LB2 1A2 LB2 1A3 1.A.1. LB2 1A4 1.A.1. LB2 1A5 G. LB2 1A6,7,8 G. LB2 1A9,10 G. LB2 1A11 G. LB2 1A12 / / FR U przyglądają się zdjęciom i wyszukują zwroty nie odnoszące się do danej ilustracji. Na pierwszej lekcji po wakacjach U mogą nie pamiętać wielu podstawowych zwrotów. aktywizuje wie dzę o świecie i kieruje uwagę na temat lekcji. U ustalają w parach brakujące informacje i formułują zdania odnoszące się do Julii. Następnie za pisują w zeszytach przykładowe zdania (najwyżej 4), odnoszące się do pozostałych osób. Chętni mogą spróbować sformułować podobne zdania na swój temat. Utrwalenie zwrotów niezbędnych do opowiadania o własnych wakacjach. Przed pierwszym wysłuchaniem nagrań N pomaga U w zidentyfikowaniu przedstawionych na ma pach krajów. Celem jest tylko globalne zrozumienie rozmów. W drugiej rozmowie pada nazwa Alp Algawskich (Allgäuer Alpen), będących częścią Bawarii. Nazwy geograficzne dotyczące krajów DACH zawierają mapy umieszczone na wewnętrznych stronach okładki LB2. Dokładniejsze mapy tych krajów są dostępne m.in. w witrynach interneto wych: i Drugie słuchanie nagrań. U notują w tabeli usłyszane informacje. Piąty wiersz pozostaje pusty, zo stanie wykorzystany do przygotowania ustnych wypowiedzi. Selektywne rozumienie rozmów. U mogą odkryć podobieństwa oraz różnice między własnymi i przedstawionymi w dialogu sposobami spędzania wakacji. Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego zbieranie zdań przykładowych. U uzupełniają luki w zdaniach w historyjce. Präteritum czasownika sein zostały wprowa dzone leksykalnie w LB1 (str. 167). N może je przypomnieć. Druga faza indukcji porządkowanie materiału językowego. U powinni znać już ograniczenia w używaniu czasu Perfekt (por. LB1 str. 168). W formie rozmowy N doprowadza do uporządkowania ćwiczonego materiału gramatycznego konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich form czasowników i ustalenie ich funkcji. U samodzielnie uzupełniają regułę i dysponują już wszystkimi narzędziami gramatycznymi nie zbędnymi do ustnego relacjonowania. Wskazani U odczytują rozwiązania. Okazja do wyrywkowego sprawdzenia zrozumienia reguły. Każdy U przygotowuje się do relacji o własnych wakacjach. N może służyć pomocą w wyszuki waniu słownictwa potrzebnego do opisu nietypowych przeżyć. 5

6 Kapitel 1 Nach den Ferien LB2 1A13 AB2 1A1,2,3,6 AB2 1A4 AB2 1A5 AB2 1A7,8,9 Możliwość relacjonowania własnych przeżyć daje poczucie satysfakcji z opanowania języka ob cego jako własnego. Wykonanie tego zadania N może sprawdzać i oceniać także na następnych lekcjach. N powinien wykazywać autentyczne zainteresowanie treścią wypowiedzi U, poprawiając ewen tualne błędy po jej zakończeniu. Zadania do wyboru. Utrwalenie słownictwa. dodatkowe. Utrwalenie użycia czasu Perfekt. dodatkowe. Samodzielna lektura artykułu z czasopisma. Zadania obowiązkowe. Utrwalenie form czasu Präteritum czasowników modalnych oraz haben i sein. B: Feriengrüße lesen und schreiben Temat: Feriengrüße ćwiczenia w pisaniu q Selektywne rozumienie pozdrowień z wakacji. q Sterowane pisanie pozdrowień. q Wprowadzenie wiadomości realioznawczych. LB2 1B1 LB2 1B2 LB2 1B3 LB2 1B4,5 LB2 1B6 LB2 1B7 LB2 1B8 / / U identyfikują pocztówki, porównując je z trzema ilustracjami. Rozumienie globalne. Sprawdze nie rozwiązania na forum klasy. U odszukują na pocztówkach informacje podane w nagłówku tabelki. Rozumienie selektywne. Kontrola j.w. Aktywizacja wiedzy o świecie. U porównują w parach uzupełnione samodzielnie zdania. Jeżeli N zauważy zainteresowanie zaprezentowaną na diagramie tematyką, może zapytać po polsku o ulubione przez Polaków kierunki wyjazdów zagranicznych i preferowane środki lokomocji. Źródła obiektywnych danych na ten temat to np.: oraz Selektywne rozumienie tekstów pocztówek oraz haseł z leksykonu. N sprawdza rozumienie wy razów Insel, Halbinsel, Gipfel. Wie heißt eine Halbinsel in Polen? Gibt es in Polen eine Insel? Pisanie reproduktywne. U przygotowują na kartkach pozdrowienia, korzystając z generatora. Kartki powinny być zaadresowane do konkretnych U lub N. komunikacyjne z luką informacyjną. W razie braku czasu można je opuścić i przejść do LB2 1B8. Przygotowanie do HA. N zapowiada, że przygotowane prace utworzą wystawę. 6

7 Nach den Ferien Kapitel 1 AB2 1B1,2 LB2 1B8 AB2 1B3 7 Zadania dodatkowe. obowiązkowe, dokończenie pracy z lekcji. Zadania do wyboru. C: Eine Fotostory lesen Temat: Eine Fotostory rozumienie szczegółowe fotoreportażu q Rozumienie szczegółowe prostego tekstu literackiego. q Utrwalenie słownictwa związanego z wakacjami. LB2 1B8 LB2 1C1,2,3 LB2 1C4 LB2 1C5,6 Oglądanie przygotowanej przed lekcją wystawy widokówek. N kieruje do autorów poszczegól nych prac pytania kontrolne, np. Wo warst du? Wen hast du kennen gelernt? Mit wem bist du ge fahren? Aktywizacja słownictwa potrzebnego do zrozumienia historyjki z LB2 1C1. Szczegółowe rozumienie tekstu. Hipotezy stawiane przed przeczytaniem każdego z fragmentów ułatwiają rozumienie. N zwraca uwagę, że ta strategia jest przydatna podczas pracy z innymi tekstami narracyjnymi. U starają się ustnie uzasadnić odpowiedź na pytanie Waren deine Hypo thesen richtig?, wykorzystując znane formy czasu przeszłego. Okazja do powtórzenia zwrotów przydatnych w LB2 1C4. Zwroty Du, lass uns..., Guck mal hier..., Weißt du was... itd. są typowe dla języka mówionego. U mogą je zanotować i wyobrazić sobie inne sytuacje dla wykorzystania tych zwrotów. Mówienie sterowane, ćwiczenie typu Kettenübung. U formułują po jednym zdaniu opowiadania. N czuwa nad formalną i treściową poprawnością wypowiedzi, skłaniając U do autokorekty. Możliwe techniki poprawiania błędów: powtórzenie za U części zdania do miejsca popełnienia błędu, zasygnalizowanie gestem zmiany szyku zdania, dodatkowe pytanie, np. z zaakcentowaniem zaimka pytającego. Przygotowanie do mówienia swobodnego. LB2 1C7 LB2 1C7 AB2 1C3 AB2 1C1,2 FR Objaśnienie HA. N może zademonstrować przyniesione przez siebie przedmioty i związane z ni mi wypowiedzi. obowiązkowe. Mówienie swobodne. U nie powinni pisać tekstów i uczyć się ich na pamięć. obowiązkowe. Zadania do wyboru. 7

8 Kapitel 1 Nach den Ferien D: Ein Interview vorbereiten Temat: Interview rozumienie ze słuchu q Selektywne i szczegółowe rozumienie słuchanego tekstu. q Przygotowanie prostego wywiadu. LB2 1C7 LB2 1D1,2,3 1.D.1. LB2 1D4,5 AB2 1D4 AB2 1D1,2,3 Chętni U prezentują przywiezione z wakacji przedmioty. Pozostali U lub N mogą zadawać pyta nia dodatkowe. Tę pracę N może kontrolować także na następnych lekcjach. Aktywizacja słow nictwa przed HV. Sekwencja zadań rozwijających HV, przejście od rozumienia globalnego poprzez selektywne do szczegółowego. N może nawiązać do diagramu ze str. 13 w LB2, pytając, który z bohaterów wy wiadu spędził wakacje w najbardziej nietypowym miejscu (jak na warunki niemieckie). U podają usłyszane w nagraniu zwroty odpowiadające podanym częściom wywiadu. N zwraca uwagę, że także poszczególne rodzaje tekstu mówionego mają charakterystyczną budowę, która może być uwarunkowana kulturowo. Dokładniejsze informacje na temat budowy tekstów zawiera publikacja: M. Glaboniat, M. Müller (...): Profile deutsch. Langenscheidt 2002 Przygotowanie planu wypowiedzi ustnej w postaci diagramu. Przygotowane w parach pytania U zadają innym U lub N. obowiązkowe. Tekst pochodzi z okresu przed wprowadzeniem zreformowanej pisowni oraz przed przystąpieniem Niemiec i Austrii do strefy euro. N powinien zwrócić na to uwagę i poprosić o zanotowanie kilku przykładów. Zadania dodatkowe. E: Einen persönlichen Brief lesen und schreiben Temat: Ein Brief czytanie i pisanie listów q Globalne rozumienie listu. q Wprowadzenie reguł wymowy spółgłoski ch. q Wprowadzenie formalnych reguł pisania listów. LB2 1E1 Przygotowanie do czytania listu, aktywizacja słownictwa i wiedzy o świecie. LB2 1E2,3 N nie wymaga szczegółowego rozumienia listu, ważna jest identyfikacja jego zasadniczych ele mentów. Jeżeli U zainteresują się treścią listu, N proponuje chętnym wykonanie w domu ćwicze nia AB2 1E1, ew. przygotowanie streszczenia listu w 3. os. lp. 8

9 Nach den Ferien Kapitel 1 LB2 1E4 FR do wykonania w domu. Objaśnienie HA przez N. LB2 1E5,6 / Piosenka jest na razie źródłem materiału do indukcyjnego sformułowania reguły wymowy. LB2 1E7 / Porządkowanie materiału faza Ordnen. Ćwiczenie wymowy. LB2 1E8 / Samodzielne sformułowanie reguły wymowy. Alternatyw nie: Piosenka Nach den Ferien lub LB2 1E4 FU Jeżeli U nie są zainteresowani śpiewaniem piosenki, mogą rozpocząć pracę nad pisaniem listu, formułując jego początkowy fragment. LB2 1E9 do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... LB2 1E4 AB2 1E1 5 obowiązkowe. Zadania do wyboru. F: Lernen an Stationen zum Thema Nach den Ferien Temat: Nach den Ferien przystanki uczenia się q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności. q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. Liczba godzin: 2 LB2 1F1 4 GA Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau czyciela. Materiały do przystanków uczenia się 1. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Nach den Ferien) mapa Europy z zaznaczonymi celami podróży 2. Station instrukcja dla U reprodukcje druków 8 zdań 9

10 Kapitel 1 Nach den Ferien AB2 1F Station instrukcja dla U formularz do wypełnienia słownik niemiecko polski 4. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie 1.A.1.) 5. Station instrukcja dla U tekst program wycieczki 9 zdjęć słownik niemiecko polski 6. Station instrukcja dla U lista 7 zdań spinacze do bielizny (U zaznaczają wypowiedzi, przypinając w odpowiednich miejscach spinacze do arkusza) 7. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 18 rozsypanych wyrazów 6 zdań 8. Station (zadanie dodatkowe) instrukcja dla U schemat mapy skojarzeń Na końcu AB znajduje się klucz do zadań z serii Teste dich selbst! Każdy uczeń sprawdza samo dzielnie poprawność wykonanych zadań, które przygotowują do udziału w lekcji powtórzeniowej. Temat: Nach den Ferien lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 1. test Rekapitulacja. U samodzielnie wykonują zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Traumferien. może być wykonane w domu.

11 Freizeit Kapitel 2 LEXIK: Freizeitbeschäftigungen q Fähigkeiten q Zeitbestimmungen q Ortsbestimmungen q Negationswörter q Anweisungen q Temporaladverbien q Verhaltensregeln q Spielregeln q Abkürzungen GRAMMATIK: Negation q Temporalbestimmungen LERNZIELE: Informationen erfragen q Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben q Sich verabreden q Verhaltensregeln erklären q Sich anmelden q Werbung im Radio verstehen TEXTSORTEN: LV Texte (Persönlicher Brief, Rollenkarte, Plakat, Zeltplatzordnung, Anmeldeformular, Rätsel, Artikel aus der Jugendzeitschrift Vollgas im Keller ) q HV Texte (Werbespots) q HV/LV Texte (Lied Komm mit!, Gespräche: Hast du heute Abend etwas vor?, Könnten wir nicht in die Disco gehen?, Vielleicht gehen wir schwimmen?) A: Informationen erfragen Temat: Freizeitbeschäftigungen uzyskiwanie informacji q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa dotyczącego czasu wolnego. q Uzyskiwanie i relacjonowanie informacji. LB2 2A1 LB2 2A2 FR/ Wprowadzenie wyrazów Reiten, Segeln, Klavierspielen, ew. powtórzenie. Wprowadzenie zwro tów podanych pod ilustracjami. N zwraca uwagę na prawidłową wymowę i intonację. Możliwe ćwiczenie wymowy: N: Reiten U: Reiten N: ist Reiten. U: ist Reiten. N: Ihr Hobby ist Reiten. U: Ihr Hobby ist Reiten. Pracę z tym rozdziałem można także rozpocząć od piosenki ze str. 30, która zawiera wyłącznie znane już słownictwo (zadanie 2C11 + wspólny śpiew). 2C12 U mogą wykonać dopiero po zakończeniu jednostki 2C. Utrwalenie nowego słownictwa poprzez odniesienie do własnych przeżyć. LB2 2A3,4 LB2 2A5 / / U uzupełniają asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na tablicy lub papierze pakowym. Skrót AG oznacza Arbeitsgemeinschaft (kółko zainteresowań). U wyszukują podobieństwa w spędzaniu czasu wolnego. Okazja do uzupełnienia asocjogramu. LB2 2A6 GA/ U prowadzą rozmowy w małych grupach (maks. 6 osób). Chętni relacjonują treść notatek w klasie. LB2 2A7 AB2 2A1,2,3 AB2 2A4 7 AB2 2A8 GA może zostać dokończone w domu. N prosi o przyniesienie na następną lekcję grubych pisaków. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 11

12 Kapitel 2 Freizeit B: Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben Temat: Eigene Beschäftigungen przeprowadzanie ankiety q Wprowadzenie słownictwa związanego z czasem wolnym. q Formułowanie hipotez. q Przeprowadzanie ankiety. LB2 2B1 LB2 2B2 N prezentuje poprawną wymowę wyrazów Inlineskates i Billard. U tworzą ustnie przykładowe zdania. N może zapisać na tablicy poprawne formy zdań, w których wystąpiły błędy. To zadanie można także przeznaczyć dla chętnych do wykonania w domu. LB2 2B3 LB2 2B4 LB2 2B5 LB2 2B6,7 AB2 2B3 AB2 2B1,2 AB2 2B4,5,6 GA/ GA U formułują hipotezy i dyskutują nad nimi w grupach, nie patrząc w tekst. Przedstawiciele grup relacjonują przypuszczenia całej klasie. U zaznaczają (ołówkiem) te fragmenty listu, które nie zgadzają się z ich hipotezami. Wieś Rull storf można odnaleźć na mapie w AB2, str. 63. Przeżycia wakacyjne Jennifer potwierdzają dane statystyczne z diagramu w LB2, str. 13. U piszą na dużych arkuszach papieru pakowego. Obowiązkowe jest wykorzystanie podanych zwrotów. Bohaterem listu może być fikcyjna postać. N nie dopuszcza do złośliwych opisów ko legów i koleżanek z klasy. Złożone zadanie komunikacyjne. N powinien być przygotowany do pomocy w poszukiwaniu niemieckich nazw nietypowych zainteresowań. Dodatkowe informacje: obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 12

13 Freizeit Kapitel 2 C: Sich verabreden Temat: Sich verabreden rozumienie ze słuchu q Szczegółowe rozumienie słuchanych dialogów. q Ustalanie czasu i miejsca spotkania. q Utrwalenie zastosowania okoliczników czasu i miejsca. LB2 2C1 2.C.1. LB2 2C2 LB2 2C3 LB2 2C4 2.C.2. LB2 2C5 FR/ FR FR/ U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Ponowne odtworzenie nagrania 2.C.1. U mówią jednocześnie z nagraniem, zwracając uwagę na intonację zdaniową. N podkreśla znaczenie prezentowanej strategii w nauce również innych ję zyków obcych. Mówienie sterowane ilustracjami. U wybierają tylko jedną z czynności. Chociaż częściowe iden tyfikowanie się z treścią wypowiedzi zapewne bardziej pomoże w jej zapamiętaniu niż wielo krotne, mechaniczne powtarzanie. U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Mówienie sterowane ilustracjami. Tym razem U wybierają tylko jedno z miejsc. LB2 2C6 2.C.3. LB2 2C7 FR/ W trzecim dialogu ćwiczone są okoliczniki czasu. U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje poprawność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają. Ćwiczenie mocno sterowane. Tym razem U wybierają czynność i czas spotkania. LB2 2C8 LB2 2C9,10 LB2 2C11,12 AB2 2C1 AB2 2C2 5 AB2 2C6 / GA FR Podsumowanie środków leksykalnych potrzebnych do wykonania zadania 2C9. U uzupełniają asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na tablicy lub pa pierze pakowym. Odgrywanie ról. N może skopiować tę stronę LB2 w tylu egzemplarzach, ile jest grup i poprosić U o wycięcie kart. Umożliwi to łatwiejsze poruszanie się po klasie. Praca z łatwą piosenką jest sposobem na relaksujące zakończenie intensywnej pracy na lekcji. Od śpiewania piosenki można rozpocząć następne lekcje. Patrz także komentarz do jednostki 2A1. obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 13

14 Kapitel 2 Freizeit D: Verhaltensregeln erklären Temat: Verhaltensregeln wyrażanie przeczenia q Wprowadzenie zaimków przeczących. q Formułowanie zakazów i nakazów. LB2 2D1 LB2 2D2 LB2 2D3 LB2 2D4 G. LB2 2D5 G. LB2 2D6 / / Przygotowanie materiału językowego i informacji do wypowiedzi ustnych. W nagłówkach kolej nych kolumn tabeli U notują imiona ankietowanych osób. Całość tabeli powinna zostać wykona na na kartkach, w razie konieczności z większą liczbą kolumn. N zachęca do podawania infor macji nie tylko z wykorzystaniem wyrazów z tabeli. Mówienie z wykorzystaniem notatek. U odczytują tylko te informacje, które występują po raz pierwszy. Początek sekwencji S O S (por. AB1, str. 59). Krótka rozmowa zawiera 7 różnych rodzajów negacji. wymaga formułowania zdań z zaimkiem man, np. Man darf nie um Hilfe rufen. Porządkowanie materiału językowego, który posłuży do sformułowania reguły. Uzupełnienie reguły nawiązującej do wiedzy z gramatyki języka polskiego (por. LB1 2A7,8). Pisanie sterowane z wykorzystaniem sformułowanej reguły. LB2 2D7 GA kreatywne. Wyniki pracy mogą utworzyć wystawę. Prace można dokończyć w domu. AB2 2D1,2 AB2 2D3,4 AB2 2D5,6,7 Zadania obowiązkowe. U mogą przypomnieć sobie regułę z LB1, str. 71. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 14

15 Freizeit Kapitel 2 E: Sich anmelden Temat: Sich anmelden okoliczniki czasu q Porównanie funkcji okoliczników czasu. q Czytanie plakatów informacyjnych stowarzyszeń. q Wprowadzenie wiedzy realioznawczej o stowarzyszeniach w krajach DACH. q Projektowanie formularza. LB2 2E1 LB2 2E2 G. LB2 2E3,4 G. LB2 2E5,6 / / GA Przed wykonaniem zadania aktywizacja wiedzy. N pyta uczniów, czy należą do klubów sporto wych, stowarzyszeń itp. Następnie U dopasowują plakaty do tekstów i porównują w parach rozwiązania. Nie wymagamy szczegółowego rozumienia. Na temat znaczenia tego rodzaju wiedzy realioznawczej por. H. J. Krumm: Bilder im Kopf, Fremdsprache Deutsch 6/1992 deutsch.de/fremdsprache/seiten/zeitschrift Teksty zawierają oprócz wiedzy realioznawczej różne typy okoliczników czasu. Pierwsza część zadania sprawdza rozumienie selektywne, natomiast druga jest początkiem sekwencji S O S. N wyjaśnia, że okolicznikami czasu mogą być nie tylko pojedyncze wyrazy (najczęściej przy słówki), ale także stosunkowo długie zwroty. Praca kreatywna. Transfer umiejętności. AB2 2E2,3,4 AB2 2E1 AB2 2E5 10 Zadania obowiązkowe. dodatkowe. Zadania do wyboru. F: Werbung im Radio verstehen Temat: Werbung im Radio rozumienie ze słuchu q Globalne rozumienie reklam radiowych. q Argumentowanie. LB2 2F1 Aktywizacja słownictwa i wykorzystanie wiedzy o świecie. LB2 2F2 2.F.1. LB2 2F3 GA Globalne rozumienie reklam. U mogą także ćwiczyć rozumienie selektywne, notując podczas drugiego słuchania numery telefonów i adresy. U podają w grupach swoje propozycje. N może zebrać najpierw słownictwo potrzebne do sfor mułowania wypowiedzi i zapisać je na tablicy, np. Mir gefällt die Werbung von... Ich möchte in/zu... gehen. 15

16 Kapitel 2 Freizeit LB2 2F4 LB2 2F5 LB2 2F6 GA GA Przygotowanie kart por. LB2 2C9. U nie znają jeszcze konstrukcji z weil, wystarczy więc, że bę dą korzystać ze zdań pojedynczych: Christian hat einen Hund. Er braucht einen Maulkorb. Olaf ist nicht sehr sportlich. Er braucht keinen Sattel. Torben ist ein Junge. Er braucht keinen Bedeanzug. Praca kreatywna. Transfer umiejętności. Możliwe jest także wykonanie atrakcyjnych kart przy wykorzystaniu cyfrowego aparatu fotogra ficznego i prostego programu do obróbki grafiki. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 2F1,2,3 Zadania do wyboru. G: Kreative Arbeit am Thema Freizeit Temat: Freizeit kreatywne opracowywanie tematu q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. LB2 2G1 Każdy U wybiera zdjęcie i określa formę pracy. LB2 2G2 LB2 2G3 LB2 2G4 GA U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania. Prezentacja wyników pracy na forum. Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej. AB2 2G1 6 T. Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. Temat: Freizeit lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 2. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Freizeit. 16

17 Klassenfahrt Kapitel 3 LEXIK: Geografische Eigennamen q Maßeinheiten q Tätigkeiten bei der Erholung q Vorschläge q Begründungen q Tagespläne q Reiseausrüstung q Durchsage q Campingplatz GRAMMATIK: Weil Sätze (Kausalsätze) LERNZIELE: Über Erinnerungen berichten q Über das Reiseziel diskutieren q Die Entscheidungen begründen q Den Aufenthalt planen q Durchsagen verstehen TEXTSORTEN: LV Texte (Lexikoneintrag, Prospekt, Internet Formular, Tagesplan, Spielbeschreibung, Gästekarte, Fahrplan, Leserbrief, Plan eines Flughafens). q HV Texte (Durchsagen) q HV/LV Texte (Gespräche: Was sind eure Vorschläge für die Klassenfahrt?, Ich habe eine Idee, Lied Unsere Klassenfahrt ) A: Über Erinnerungen berichten Temat: Erinnerungen informacje realioznawcze q Aktywizacja wiedzy o świecie. q Szczegółowe rozumienie haseł z leksykonu. q Ustne relacjonowanie. LB2 3A1 LB2 3A2 LB2 3A3 / Na poprzedniej lekcji N kieruje uwagę uczniów na ostatnią lub planowaną wycieczkę klasową i prosi o przyniesienie pamiątkowych zdjęć z wycieczek oraz widokówek. W 3A1 występuje określenie Autobahnraststätte. Polski użytkownik dróg może sobie nie zda wać sprawy, jak rozbudowane mogą być punkty obsługi podróżujących i co oferują. Aktualne informacje oferuje np.: Widokówki pochodzą ze wszystkich krajów DACH. Miejsca zlokalizowane w atlasie U mogą zaznaczyć na mapach na okładce LB2. Selektywne rozumienie haseł z leksykonu. LB2 3A4 LB2 3A5 AB2 3A1,2 AB2 3A3,4,5 / GA/ U zapisują wyłącznie zwroty bezokolicznikowe. Po wypełnieniu tabel kontrola ustne formuło wanie zdań z zaimkiem bezosobowym man. Prezentacja widokówek. Każda grupa wybiera najbardziej interesujące wspomnienia, które są prezentowane na forum klasy. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. 17

18 Kapitel 3 Klassenfahrt B: Über das Reiseziel diskutieren Temat: Über das Reiseziel diskutieren samogłoski długie i krótkie q Szczegółowe rozumienie nagranych dialogów. q Usystematyzowanie wiedzy na temat reguł wymowy samogłosek. q Argumentowanie. LB2 3B1 3.B.1. LB2 3B2 LB2 3B3 FR Przed rozpoczęciem pracy z nagraniami U ustalają, co przedstawiają sceny na ilustracjach. Zna czenie wyrazu mieten jest możliwe do odgadnięcia w kontekście. Por. techniki dochodzenia do znaczenia wyrazu AB2 2F1. Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa gę na wymowę samogłosek. Krótkie inscenizacje. Chętni mogą wystąpić na forum klasy. LB2 3B4 3.B.2. LB2 3B5 Pik5 LB2 3B6 LB2 3B7,8 FR / Nagrania służą na tej lekcji również do zebrania materiału, na podstawie którego będzie sformu łowana reguła. Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa gę na wymowę samogłosek. Po wykonaniu zadania konieczna jest dokładna kontrola wykonania. Przy błędnym rozwiązaniu niemożliwe będzie samodzielne sformułowanie reguły. Sformułowanie i wypróbowanie reguły wymowy. LB2 3B9 Rozmowy w parach. z tzw. luką informacyjną (każdy z U dysponuje innymi informacjami). AB2 3B2 AB2 3B1 obowiązkowe. dodatkowe. 18

19 Klassenfahrt Kapitel 3 C: Die Entscheidung begründen Temat: Begründungen zdania z weil q Wprowadzenie zdań przyczynowych ze spójnikami weil i da. q Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego podróży. q Selektywne rozumienie prospektów. q Wypełnianie formularza. LB2 3C1 LB2 3C2 LB2 3C3,4,5 G. LB2 3C6 G. LB2 3C7,8 FR FR Przed wykonaniem zadania U próbują sobie przypomnieć, jak mają na imię dziewczyny przedstawione na zdjęciach. Weil występuje tutaj leksykalnie, znaczenia można się domyślić z kontekstu. N przypomina, że decyzję o wyborze celu wycieczki podejmujemy m.in. ze względu na plano wane atrakcje. U decydują, który z prospektów jest najbardziej atrakcyjny. Teksty zawierają zda nia, które zostaną wykorzystane przy utrwalaniu szyku zdań z weil. Początek indukcyjnego wprowadzenia reguły. U formułują ustne wypowiedzi, zwracając uwagę na umieszczanie czasownika na końcu zdania. Sformułowanie reguły. Powtórzenie słownictwa niezbędnego w zadaniu LB2 3C9. LB2 3C9 AB2 3C1 AB2 3C2,3,4 Transfer umiejętności zastosowanie reguły w nowym kontekście. Wykorzystanie nowych wy rażeń i zdań z weil w komunikacji ustnej. obowiązkowe. Zadania do wyboru. D: Den Aufenthalt planen Temat: Wir planen den Aufenthalt pisanie planu dnia q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu podróży. q Szczegółowe rozumienie rozkładu zajęć na wycieczce. q Pisanie własnego planu dnia. LB2 3D1 LB2 3D2 U łączą elementy rysunku z odpowiednimi wyrazami i zwrotami, tworząc zdania z man. N zwra ca uwagę na wymowę wyrazu Bungalow [buηalo:]. Szczegółowe rozumienie planu dnia. 19

20 Kapitel 3 Klassenfahrt LB2 3D3,4 LB2 3D5 LB2 3D6,7 GA GA / U ustalają listy i prezentują je na forum. Możliwe jest przeprowadzenie obu gier w formie dys kusji piramidalnej ustalenie list w parach, grupach czteroosobowych, ośmioosobowych i dla całej klasy. Pisanie planów na dużych arkuszach papieru. W zależności od dostępnego czasu N może zadać pracę domową podczas pracy w grupach lub też, jeżeli zadanie zostanie wykonane szybko, przejść do zadań LB2 3D6,7. Praca z tymi tekstami może być pracą domową dla chętnych. AB2 3D7 AB2 3D1 6 obowiązkowe. Zadania do wyboru. E: Durchsagen verstehen Temat: Durchsagen rozumienie ze słuchu q Selektywne rozumienie komunikatów na dworcu i na lotnisku. q Uzyskiwanie podstawowych informacji na lotnisku. LB2 3E1 3.E.1. LB2 3E2 3.E.1. LB2 3E3 3.E.1. LB2 3E4 Temat lekcji wymaga stworzenia nastroju panującego na lotnisku lub dworcu, poprzez odpowie dnie udekorowanie sali. Możliwe rozwiązania: U przynoszą pamiątki związane z podróżą (bilety, plakietki, prospekty). N przynosi własne materiały. Wykorzystanie zdjęć lotniska i dworca np. wydrukowanych na folii i prezentowanych rzut nikiem. Źródła aktualnych zdjęć: bahnhof.de/muenchen hauptbahnhof.html airport.de Rozumienie globalne zapowiedzi. Rozumienie selektywne. Rozumienie szczegółowe. Przygotowanie do gry symulacyjnej. LB2 3E5 Gra symulacyjna. Chętni U obejmują role pracowników lotniska, pozostali są podróżnymi. Każ dy jest zobowiązany przynajmniej raz nawiązać kontakt z którymś z pracowników. Dodatkowe informacje o lotnisku zawiera zadanie 3E5 z AB2. 20

21 Klassenfahrt Kapitel 3 LB2 3E6 LB2 3E7 Jeżeli U nie są zainteresowani grą z LB2 3E5 można przejść do pracy z piosenką. Dodatkowymi zadaniami może być: rytmiczne recytowanie tekstu, śpiewanie równocześnie z nagraniem, śpiew bez nagrania, pisanie parafrazy tekstu. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 3E5 AB2 3E1 4 obowiązkowe. Zadania dodatkowe. F: Kreative Arbeit am Thema Klassenfahrt Temat: Klassenfahrt kreatywne opracowywanie tematu q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. LB2 3F1 LB2 3F2 LB2 3F3 Każdy U sam wybiera zadanie. U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania. Prezentacja wyników pracy na forum. Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej. AB2 3F1 5 T. Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. Temat: Klassenfahrt lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 3. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine schönste Klassenfahrt. 21

22 Kapitel 4 In der Stadt LEXIK: Gebäude q Elemente der Stadtlandschaft q Piktogramme q Verkehrszeichen q Verbotsschilder q Dienstleistungsbetriebe q Autoverkehr q Richtung q Ortsbestimmungen q Gestalten in einer Kriminalerzählung GRAMMATIK: Das Verb lassen q Präteritum der regelmäßigen Verben q Präteritum der unregelmäßigen Verben q Präpositionen mit dem Dativ q Präpositionen mit dem Akkusativ LERNZIELE: Orte in der Stadt erkunden q Nach dem Weg fragen und den Weg erklären q Sich in der Stadt zurechtfinden q Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden q Eine Kriminalerzählung lesen q Hypothesen formulieren TEXTSORTEN: LV Texte (Stadtplan, Witz, Kriminalerzählung, Autokarte, Werbung) q HV Texte (Wegbeschreibung, Werbung) q HV/LV Text (Lied Die Stadt ) A: Orte in der Stadt erkunden Temat: Die Stadt erkunden opisywanie miasta q Wprowadzenie słownictwa dotyczącego miasta. q Opisywanie miasta. q Poszerzenie wiedzy realioznawczej rozpoznawanie przeznaczenia budynków. LB2 4A1 LB2 4A2 LB2 4A3,4 LB2 4A5 AB2 4A1 AB2 4A2,4 AB2 4A3 /FR Wprowadzenie słownictwa potrzebnego do opisu krajobrazu miejskiego. U samodzielnie odga dują znaczenie wyrazów. W razie potrzeby N zwraca uwagę na właściwą wymowę. aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Wygląd przedstawionych na zdjęciach budynków może się różnić od wyobrażeń uczniów o typowej szkole czy typowym muzeum. Budynek w prawym dolnym rogu to Kunsthaus Zürich, jedno z ważniejszych muzeów świata (http://www.kunsthaus.ch). Formułowanie hipotez i opisywanie położenia, mówienie sterowane. Przygotowanie do opisywa nia uproszczonych planów miasta. Rozmowy w parach. z tzw. luką informacyjną. Każdy z U dysponuje innymi danymi. Zdobywanie informacji o budynkach na rysunku z prawej strony i przekazywanie informacji o rysunku z lewej. obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. 22

23 In der Stadt Kapitel 4 B: Nach dem Weg fragen und den Weg erklären Temat: Nach dem Weg fragen rozumienie ze słuchu q Pytanie o drogę. q Rozumienie opisu drogi. q Udzielanie prostych wyjaśnień. LB2 4B1 4.B.1. LB2 4B2 4.B.1. LB2 4B3 4.B.1. LB2 4B4 LB2 4B5 Rozumienie globalne. U rozpoznają jedynie wiek i płeć rozmówców. Rozumienie selektywne. U rozpoznają na planie Monachium właściwą trasę. Rozumienie szczegółowe. U zaznaczają literami odpowiednie fragmenty poszczególnych tras. W przedstawionej tutaj sytuacji U mogą występować w przyszłości w obu rolach: jako pytający o drogę turysta oraz jako osoba pomagająca zagranicznym gościom we własnym mieście. N py ta, czy na podstawie usłyszanych rozmów można wysnuć wnioski o ogólnych zasadach pytania o drogę. Następnie omówienie SEI SCHLAU! Por. także komentarz do LB2 1D3,4. Ćwiczenie mocno sterowane. Utrwalenie struktur potrzebnych do pytania o drogę. U mogą naj pierw zdecydować, które budynki interesują ich bardziej (por. komentarz do LB2 2C3). Sprawdzenie zrozumienia struktur potrzebnych do informowania o drodze. LB2 4B6 Mówienie sterowane diagramem. Utrwalenie struktur potrzebnych do informowania o drodze. LB2 4B7 Mówienie sterowane schematem. U występują w obu rolach. LB2 4B8 U rysują własne schematy miast na kartkach w kratkę. Mówienie swobodne. LB2 4B9 GA Time filler. AB2 4B3 AB2 4B1,2 AB2 4B4 7 obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 23

24 Kapitel 4 In der Stadt C: Sich in der Stadt zurechtfinden Temat: Sich zurechtfinden interpretowanie znaków i symboli q Rozumienie piktogramów i znaków drogowych. q Udzielanie wskazówek kierowcy. LB2 4C1 LB2 4C2,3 LB2 4C4 LB2 4C5 LB2 4C6 GA U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia piktogramów i głośno je odczytują. N zwraca uwagę na właściwą wymowę wyrazów pochodzenia obcego (Hotel, Restaurant, Information). U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia znaków drogowych i głośno je odczytują. N zwraca uwagę na właściwą wymowę. Aktywizacja wiedzy realioznawczej: Polskie znaki ostrzegawcze różnią się kolorem tła (znaki polskie mają żółte tło, niemieckie białe). U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia sytuacji na drodze i głośno je odczytują. N zwra ca uwagę na właściwą wymowę. W razie potrzeby wyjaśnienie nowych zwrotów. U decydują się na jedno z zadań i tworzą czteroosobowe grupy. Następnie przygotowują sche matyczne rysunki i opisy na dużych arkuszach papieru. LB2 4C7 AB2 4C4,5 AB2 4C1,2,3 / Piosenka Die Stadt odnosi się tematycznie do omawianej w tej jednostce sytuacji pobytu w ob cym mieście. Możliwe dodatkowe zadania do pracy z piosenką por. komentarz do LB2 3E6. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. D: Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden Temat: Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte rozumienie ze słuchu q Identyfikowanie zakładów usługowych. q Globalne rozumienie reklam radiowych. q Wprowadzenie konstrukcji z lassen. LB2 4D1 LB2 4D2 4.D.1. LB2 4D3 G. aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Por. ko mentarz do LB2 4A2. Dodatkowe materiały np.: Globalne rozumienie reklam radiowych, odnoszących się do niektórych z przedstawionych na zdjęciach w LB2 4D1 zakładów usługowych. Początek sekwencji S O S. Brakujące formy czasownika lassen U mogą uzupełnić tylko na pod stawie znajomości odmiany czasowników nieregularnych (por. LB1 2C9). Znaczenie zwrotów przedstawiają ilustracje. 24

25 In der Stadt Kapitel 4 LB2 4D4 G. LB2 4D5,6 G. LB2 4D7 AB2 4D1 AB2 4D2,3 Kontrastywne uporządkowanie zwrotów z lassen. Sformułowanie reguły i uzupełnienie tabelki z odmianą. W niektórych innych zwrotach czasow nikowi lassen odpowiada angielski czasownik let (Lass mich in Ruhe! = Let me be!) Transfer umiejętności. U przygotowują w parach pisemne wskazówki dla Lukasa, które zawiera ją m.in. zdania z lassen i nazwy zakładów usługowych. W przedstawionych reklamach występują angielskie nazwy oraz czasami angielskie tłumaczenia ofert. N może skłonić U do refleksji na temat roli języka angielskiego i związku nauki języka angielskiego z nauką innych języków. Należy liczyć się z tym, że większość U uczyła się już te go języka. obowiązkowe. Zadania do wyboru. E: Eine Kriminalerzählung lesen Temat: Eine Kriminalerzählung lesen wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych q Receptywne wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych. q Selektywne rozumienie opowiadania kryminalnego. LB2 4E1 LB2 4E2 Wprowadzenie w sytuację przedstawioną w opowiadaniu i aktywizacja słownictwa. Rozwiązania wszystkich zadań na tej lekcji U porównują w parach. Na tej lekcji następuje wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregular nych w typowej funkcji jako głównego czasu pisemnej narracji. Czas Präteritum czasowników haben i sein oraz czasowników modalnych jest już znany. Te czasowniki U powinni wykorzysty wać produktywnie, tzn. w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Pozostałe formy Präteritum po winny być jedynie zrozumiałe i N nie powinien wymagać na tym etapie ich znajomości. W zadaniu LB2 4E1 U wpisywali w kratki litery, w zadaniu 4E2 wpisują cyfry 1 5. LB2 4E3 LB2 4E4 G. LB2 4E5 G. LB2 4E6 / / Konieczne jest tylko globalne rozumienie tekstu opowiadania. Zainteresowani U mogą przeczy tać opowiadanie w domu dokładnie wraz z zadaniami z AB2 4E2,3 i 4F1. U powinni jedynie identyfikować formy czasu Präteritum znanych już czasowników. Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników regularnych. polega jedynie na odnajdywaniu odpowiednich form w tekście. N musi się jednak upewnić, czy U rozumieją zdania z lewej kolumny. 25

26 Kapitel 4 In der Stadt LB2 4E7 G. LB2 4E8 Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników nieregularnych. Wykorzystanie poznanej reguły do rozwiązania krzyżówki. AB2 4E1,2 AB2 4E3,4 Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. F: Hypothesen formulieren Temat: Hypothesen przyimki z celownikiem i biernikiem q Rekapitulacja przyimków z celownikiem i biernikiem. q Formułowanie hipotez do treści tekstu. q Selektywne rozumienie fragmentu opowiadania. LB2 4F1 LB2 4F2 LB2 4F3 LB2 4F4 G. LB2 4F5 G. LB2 4F6 G. LB2 4F7 LB2 4F8 LB2 4F9 / / / Nawiązanie do wiadomości z klasy 1 (AB1 Aneks 1). U dowiadują się, w którym mieście toczy się akcja opowiadania. Hipotezy dotyczące dalszych wydarzeń i bohaterów opowiadania. N wskazuje na użyteczność tej strategii. Selektywne rozumienie tekstu czytanego. Fragment zawiera kolejne przyimki łączące się z bier nikiem. Początek indukcyjnego formułowania reguły. Podane zdania pochodzą ze wszystkich dotychczas poznanych części opowiadania. Uporządkowanie przykładów i sformułowanie reguły. Kontrola zrozumienia reguły. Transfer umiejętności. Relacjonowanie odpowiedzi na pytania ankiety wymaga wykorzystania przyimków z celownikiem i biernikiem. U będą mieli w domu więcej czasu na przeczytanie ostatniego fragmentu tekstu. N przypomina, że nie jest konieczne szczegółowe zrozumienie, a jedynie odnalezienie informacji pozwalających na sprawdzenie hipotez. do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 4F1 obowiązkowe. 26

27 In der Stadt Kapitel 4 G: Lernen an Stationen zum Thema In der Stadt Temat: In der Stadt przystanki uczenia się q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności. q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu. q Kształcenie umiejętności pracy w zespole. q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy. q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy. Liczba godzin: 2 LB2 4G1 4 AB2 4G1 5 GA Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau czyciela. Materiały do przystanków uczenia się 1. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 18 rozsypanych wyrazów 6 zdań 2. Station instrukcja dla U 20 kamieni domina 3. Station instrukcja dla U plan Monachium 6 karteczek z nazwami miejsc 4. Station instrukcja dla U 6 zdjęć 6 karteczek ze zdaniami 5. Station instrukcja dla U lista 14 wyrazów 6. Station instrukcja dla U tangram z formami podstawowymi czasowników 7. Station instrukcja dla U kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Die Stadt) transkrypcja tekstu z lukami 8. Station (zadanie dodatkowe) instrukcja dla U czasopisma do pocięcia papier, klej, nożyczki pisaki, kredki Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F. 27

28 Kapitel 4 In der Stadt Temat: In der Stadt lekcja powtórzeniowa q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 4. test Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe. U wykonują jedną stronę do części I segregatora portfolio na temat Meine Stadt.

29 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 LEXIK: Haushaltsgeräte q Fachgeschäfte q Waren q Preise q Eigenschaften von Waren q Stoffe q Jobs q Kleidungsstücke q Aussehen einer Person GRAMMATIK: Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel q Deklination der Adjektive nach dem bestimmten Artikel und nach dem Demonstrativpronomen q Deklination der Adjektive ohne Artikel q Präfix un LERNZIELE: Verkaufsangebote verstehen q Ein Kaufgespräch führen q Über Einkäufe berichten q Eigenschaften von Waren beschreiben q Informationen erfragen TEXTSORTEN: LV Texte (Verkaufsanzeigen, Werbetexte, Kurzerzählung: Der schreckliche Traum von Martina, Personenbeschreibungen, Berichte über Einkäufe) q HV Texte (Telefongespräche, Aufnahmen auf den Anrufbeantworter) q HV/LV Text (Lied Einkäufe ) A: Verkaufsangebote verstehen Temat: Verkaufsangebote rozumienie ze słuchu q Szczegółowe rozumienie pisemnych i ustnych ofert sprzedaży. q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego gospodarstwa domowego. q Zwięzłe charakteryzowanie osób i przedmiotów. LB2 5A1 LB2 5A2 Wprowadzenie i powtórzenie słownictwa związanego z treścią ogłoszeń i rozmów zawartych w nagraniu 5.A.1. U podają swoje wersje powodów, tworząc zdania przyczynowe. LB2 5A3 5.A.1. LB2 5A4 5.A.1. LB2 5A5 5.A.1. LB2 5A6 G. LB2 5A7 G. LB2 5A8 G. LB2 5A9 G. LB2 5A10 G. LB2 5A11 G. / Globalne rozumienie nagrań na automatyczną sekretarkę. Szczegółowe rozumienie nagrań. U notują wszystkie zrozumiałe informacje. Po każdej części nagrania przerwa na uzupełnienie notatek. Selektywne rozumienie ogłoszeń z gazety i porównywanie istotnych informacji z nagraniem. Integracja sprawności słuchania i czytania. Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego. Materiał językowy pochodzący z nagrań służy do zilustrowania reguły gramatycznej. Cztery zdania zawierają rzeczowniki z przydawką w trzech rodzajach i w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te występują tu bierniku. Dalszy ciąg zbierania materiału. U rozstrzygają, czy podane zdania są prawdziwe. Zdania zawie rają rzeczowniki z przydawkami w pozostałych przypadkach. Początek porządkowania materiału. W zdaniach występują prawie wyłącznie rodzajniki nieokre ślone. U sortują przykłady według przypadków. Największą trudnością w odmianie przymiotnika są jego właściwe końcówki. Już w tym mo mencie niektórzy U sami odkryją regułę. U samodzielnie uzupełniają regułę. Reguła została tutaj sformułowana w sposób pozwalający na nawiązanie do znanego już materiału. 29

30 Kapitel 5 Kaufen und verkaufen LB2 5A12 G. LB2 5A13 AB2 5A3,4 5A1,2 Nowe zjawisko zostaje umieszczone w znanej już tabeli przypadków, funkcjonującej w niezmie nionej postaci od klasy 1. komunikacyjne z luką informacyjną. Obaj ćwiczący U dysponują różnymi informacjami na temat przedstawionych w tabeli przedmiotów i osób. polega na wymianie informacji z jednoczesnym stosowaniem przymiotników z rodzajnikiem nieokreślonym. Podczas rozwiązy wania zadania U powinni korzystać z wypełnionej tabelki w LB2 5A12. Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. AB2 5A5,6 Zadania dodatkowe. B: Ein Kaufgespräch führen Temat: Ein Kaufgespräch prowadzenie rozmów w sklepie q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw towarów. q Selektywne rozumienie reklam sklepów. q Uzyskiwanie informacji o nabywanych towarach. LB2 5B1 Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa. U mogą dopisać inne nazwy towarów pasujące do poda nych sklepów. Głośne odczytanie wyników. N zwraca uwagę na wymowę T Shirt, Deospray i CD. Wyrazy zapożyczone z języka angielskiego nie zawsze zachowują angielską wymowę. Często też angielskie wyrazy oznaczają w krajach DACH co innego niż w Anglii i USA (np. Handy to w Wielkiej Brytanii mobile). Jeżeli U mają kłopoty z wymową nowych wyrazów, lepiej jest, żeby najpierw usłyszeli je w po prawnej formie od nauczyciela. W takim przypadku N powinien odczytywać nazwy towarów, a U podawać literę oznaczającą dany sklep. LB2 5B2 5.B.1. LB2 5B3 LB2 5B4 Wprowadzenie zwrotów potrzebnych w rozmowie ze sprzedawcą. Kilka par powinno odczytać rozmowy, wzbogacając je gestami i różną intonacją: smutny sprzedawca wesoły klient wesoły sprzedawca smutny klient wesoły klient smutny sprzedawca Ćwiczenie wymowy, po każdym zdaniu pauza na powtórzenie. LB2 5B5 Uzupełnienie potrzebnego słownictwa. LB2 5B6 LB2 5B7 / Przygotowanie schematu rozmowy w sklepie. Na temat cech charakterystycznych różnych ro dzajów tekstu mówionego por. komentarz do LB2 1D3,4. Swobodne mówienie. N zwraca uwagę, żeby U nie pisali gotowych zdań i nie odczytywali ich. W tej sytuacji lepsze są krótkie, spontaniczne wypowiedzi. 30

31 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 AB2 5B1 AB2 5B2,3,4 AB2 5B5 obowiązkowe. Zadania do wyboru. dodatkowe. C: Über Einkäufe berichten Temat: Einkaüfe odmiana przymiotników po rodzajniku określonym q Wprowadzenie odmiany przymiotników po rodzajniku określonym. q Selektywne rozumienie pisemnych i ustnych relacji z zakupów. LB2 5C1 LB2 5C2 LB2 5C3 5.C.1. LB2 5C4 5.C.1. LB2 5C5 LB2 5C6 G. LB2 5C7 G. LB2 5C8 LB2 5C9 AB2 5C4,5,6 AB2 5C1,2,3 / U wpisują pod zdjęciami imiona osób, które dokonywały zakupów. Jest to okazja aktywizacji wiedzy o świecie. U powinni przypomnieć sobie swoje ostatnie zakupy. Selektywne rozumienie tekstów. Okazja do refleksji Skąd biorę pieniądze? Ile dostaję i od ko go? Czy już zarabiam? Rozumienie globalne. Pozostały materiał językowy prezentowany jest w postaci rozmów telefo nicznych. Selektywne rozumienie nagrań. Mówienie sterowane. Początek sekwencji S O S polega na nawiązaniu do znanej już odmiany z rodzajnikiem nieokreślonym. N zwraca uwagę, że w zdaniach tych musi wystąpić rodzajnik określony, ponieważ dotyczą one przedmiotów już wcześniej omawianych. Uzupełnienie tabeli formami, które wystąpiły właśnie w rozmowach lub tekstach pisanych. Odmiana po zaimkach wskazujących została potraktowana wyłącznie receptywnie. Gra gramatyczna. Konieczne jest używanie rodzajnika określonego i przymiotnika. Według tego schematu U mogą przygotować podobne gry. Przygotowanie: Każda para przygotowuje na kartce grę, N sprawdza, czy końcówki są popraw ne. Następnie kartki wędrują zgodnie z ruchem wskazówek zegara do innych zespołów. Rysunki na planszach nie są konieczne. komunikacyjne z luką informacyjną. N ocenia, czy U powinni wykonywać to zadanie, czy raczej kontynuować poprzednią grę z samodzielnie przygotowanymi przykładami. Zadania obowiązkowe. Zadania dodatkowe. 31

32 Kapitel 5 Kaufen und verkaufen D: Eigenschaften der Waren beschreiben Temat: Eigenschaften beschreiben odmiana przymiotników bez rodzajnika q Wprowadzenie odmiany przymiotników bez rodzajnika. q Wprowadzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu ubranie. q Opisywanie stroju. LB2 5D1 LB2 5D2 FR U uzupełniają ustnie luki w zdaniach. Możliwe jest także głośne przeczytanie tekstu jeszcze raz, w 3. os. lp.: Ihre Freunde und sie... Wprowadzenie w sytuację, w której niezbędne jest opisywanie przedmiotów. W parach U dopasowują nazwy odpowiednich części odzieży do fragmentów ilustracji. LB2 5D3 LB2 5D4 G. LB2 5D5 G. LB2 5D6 G. LB2 5D7 LB2 5D8 / U dopasowują właściwe podpisy do zdjęć. Początek sekwencji S O S. Podpisy pod obrazkami zawierają przymiotniki bez rodzajnika. U zaznaczają przypadki odpowiednimi symbolami. N podpowiada, że po aus i mit zawsze wy stępuje określony przypadek (por. LB2 4F5). Można też rozpoznać przypadek po auf (por. LB1 10D11). Uzupełnianie tabeli w parach. Sformułowanie reguły. Rzeczowniki bez rodzajnika występują także w pojęciach abstrakcyjnych, np. Große Kälte scha det den Pflanzen, przy nazwach zawodów, w wyliczeniach i zwrotach frazeologicznych typu Mann und Frau, a także w tytułach gazetowych itp. Do opisu stroju można wykorzystywać przymiotniki we wszystkich trzech omawianych odmia nach, np. Der Junge A trägt ein schwarzes T Shirt. Das T Shirt ist aus schwarzer Baumwolle. Komunikacyjne wykorzystanie wprowadzonych reguł. AB2 5D2,3 AB2 5D5,6 AB2 5D1,4,7 Zadania obowiązkowe. Zadania do wyboru. Zadania dodatkowe. 32

33 Kaufen und verkaufen Kapitel 5 E: Informationen erfragen Temat: Informationen erfragen przymiotniki z un q Selektywne rozumienie tekstu literackiego. q Wprowadzenie przymiotników z un. q Opisywanie stroju. LB2 5E1 LB2 5E2 U tworzą hipotezy i opisują obie postacie na zdjęciu. Górne zdjęcie przedstawia babcię i kuzynkę Jenny jest to scena ze snu. Na dolnym zdjęciu wi dzimy śpiącą Martinę. Selektywne rozumienie wstępu do opowiadania. LB2 5E3 LB2 5E4 G. LB2 5E5 G. LB2 5E6 G. LB2 5E7 Sformułowanie i sprawdzenie hipotezy dotyczącej treści tekstu. U mogą porozmawiać o hipote zach po polsku. Początek indukcyjnego formułowania reguły słowotwórczej zbieranie materiału językowego. W parach U tworzą parafrazy przynajmniej trzech zdań. Sformułowanie reguły. Gra gramatyczna. Dozwolone są jedynie pytania o rozstrzygnięcie (Hat er...?). LB2 5E8 LB2 5E9 Kontynuacja gry w sytuacji komunikacyjnej. Jest to komunikacja jednokanałowa, bez wi doczności partnera, typowa także dla rozmów telefonicznych. Piosenka jest parafrazą trzech dowcipów o sprzedawcach. U mogą spróbować je zrekonstruować. LB2 5E10 do segregatora portfolio do części II Die Abenteuer von... AB2 5E2,3 AB2 5E1 AB2 5E4 Zadania do wyboru. obowiązkowe. dodatkowe. 33

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Technikum i ZSZ Program nauczania DKOS-5002-20/06 Podręcznik: Direkt 1a, 1b, 2a zakres podstawowy Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Materiałem, który jest propozycją regulacji oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna

Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I. Ocena niedostateczna Kryteria Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum Klasa I Ocena niedostateczna - uczeń nie rozumie nawet krótkich, prostych wypowiedzi nauczyciela dotyczących tematyki programowej. - uczeń nie potrafi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy)

Kryteria ocen z języka niemieckiego. do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) Kryteria ocen z języka niemieckiego do podręcznika AHA 2 A Neu dla klasy II Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie (poziom podstawowy) 1 I. Ocena celujący 1. Czytanie Uczeń czyta bezbłędnie teksty (poznane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

1 Hallo, das bin ich!

1 Hallo, das bin ich! 1 1 Marta, Rafał i Patryk mają zaopiekować się dwójką uczniów z Niemiec, Emmą i Janem, którzy przylatują do Poznania w ramach wymiany międzyszkolnej. Właśnie wypatrują ich na lotnisku. Hallo! Hi! Hallo!

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum nr 1 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie I-II Opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 GIMNAZJUM - KLASA I i II ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH

SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH SYSTEMATYCZNE PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z EXPEDITION DEUTSCH Systematyczne przygotowanie do matury z Expedition Deutsch Seria Expedition Deutsch zapewnia systematyczne i skuteczne przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji 2 godz. w tyg. Ilość lekcji 3 godz. w tyg. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Wir sind

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej Podstawą wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego na poziomie klasy 6 szkoły podstawowej jest Program nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 1 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego

Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego Wskazówki pomocne w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego 1.Słuchanie: zorientuj się najpierw, ile osób uczestniczy w rozmowie i kim one są zwróć uwagę na słowa najmocniej akcentowane są to kluczowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej

Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu dla klasy VI szkoły podstawowej Rozdział 1: Die Sommerferien sind vorbei. Schade! Temat 1: Nach den Sommerferien C e l e k o m u n i k a c

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego dla klasy I Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie niżej wymienione sprawności językowe i podsystemy języka, czyli gramatykę i leksykę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy direkt neu 1B

Plan wynikowy direkt neu 1B Plan wynikowy direkt neu 1B Podrozdziały Zakresy tematyczne Was isst du gern? żywienie artykuły spożywcze Essgewohnheiten żywienie posiłki uczeń: Lektion 6 - Guten Appetit! podstawowe (P) nazywa produkty

Bardziej szczegółowo

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów.

COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY. Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. COMENIUS PROJEKT ROZWOJU SZKOŁY Sezamie, otwórz się! - rozwijanie zdolności uczenia i myślenia uczniów. GIMNAZJUM 20 GDAŃSK POLSKA Maj 2006 SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH!

GIMNAZJALNYM DAS IST DEUTSCH! ZMIANY w EGZAMINIE GIMNAZJALNYM a kurs DAS IST DEUTSCH! Główne zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 EGZAMIN będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin

Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie. Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h. Semestr I 18 godzin Rozkład materiału nauczania języka niemieckiego na lektoracie Menschen A1.1. Poziom A1.1. 36h Semestr I 18 godzin Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I

Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej. klasa I Standardy wymagań i kryteria ocen z języka kaszubskiego w szkole podstawowej klasa I ocena niedostateczna (poziom 1) uczeń nie posiada postaw i wiadomości z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN. Materiał leksykalny. 4. Schule. Nazwy przedmiotów Nazwy ocen w Polsce i krajach niemieckojęzycz -nych ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 2 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKÓW Kompass 1 neu i Kompass 2 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca: 2

Ocena dopuszczająca: 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA OBCEGO ( NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO ) DLA II ETAPU ( KLAS IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ) Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 3 Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.1 dla kontynuujących naukę. Marta Nackowska

Bardziej szczegółowo

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka

Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Rozdział i temat lekcji Ilość godzin Cele komunikacyjne Cele leksykalne Gramatyka Materiał podręcznikowy Materiał z książki ćwicz Kapitel 0 Was gibt es heute zum Frühstück? Was gibt es heute zum Frühstück?.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V

Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy V Sprawności językowe: A. Rozumienie ze słuchu. W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk )

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk ) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (p.k. Grodzka, p.k. Niedzwiecka, p. K. Krawczyk ) jezyka niemieckiego (p.e. Glowacka, p. K.Przyborowska) i jezyka francuskiego (p. H. Piasecka) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV. Dział I: Wer bist du? Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie IV opracowane na podstawie podręcznika Und so weiter Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło Nr programu nauczania DPN 5002-20/08 Dział I: Wer

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia,

Klasa V. zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, Klasa V Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy V, zna nazwy 3 przedmiotów szkolnych oraz nazwy niektórych dni tygodnia, zna 3 nazwy czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO EGZAMIN USTNY Struktura egzaminu ustnego STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OPIS EGZAMINU USTNEGO 1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej

Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika Wir dla klasy VI szkoły podstawowej Rozkład materiału do podręcznika WIR do klasy VI szkoły podstawowej przeznaczony jest do planowania procesu nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi

2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi Moduł - dział - temat L.p. Zakres treści Test poziomujący 1 Lekcja organizacyjnazapoznanie z PSO Powtórzenie 2 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi 3 4 5 6 Cześć,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast,

Z a g a d n i e n i a l e k s y k a l n o - g r a m a t y c zn e: niemieckie imiona męskie i żeńskie, nazwy miast, Proponowany podział materiału do podręcznika der, die, das neu. Nowa edycja dla klasy IV szkoły podstawowej Rozdział 1 - Wo wohnst du? Temat 1: Herzlich willkommen C e l e k o m u n i k a c y j n e: powitanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów dopasowywanie słów do obrazka,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Unser Ausflug nach Wien

Unser Ausflug nach Wien Unser Ausflug nach Wien SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Unser Ausflug nach Wien Poziom: II lub III klasa gimnazjum Cele: n Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu czytanego czytanie selektywne. n Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego klasa VI szkoły podstawowej Rozdział I Ocenę dopuszczającą nazywa niektóre czynności dotyczące spędzania wolnego czasu Perfekt niektórych regularnych Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo