ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM"

Transkrypt

1 Politechnika Gdańska Wydział Architektury Rozprawa doktorska ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM Mgr inŝ. arch. Jakub Bladowski Promotor rozprawy: dr hab. inŝ. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG Gdańsk, luty 2013

2 1. Wprowadzenie Problematyka rozprawy W ostatnim dwudziestoleciu, w kręgach architektonicznych, znacząco wzrosło zainteresowanie uŝyciem komputerów w procesie projektowym. Począwszy od systemów CAAD, słuŝących jedynie do kreślenia, poprzez programy obiektowe, aŝ do parametrycznych baz danych - obecnie najbardziej zaawansowanych narzędzi wspomagających projektowanie na rynku. Jednocześnie podejmuje się próby generatywnego pozyskiwania formy architektonicznej budynku lub jego części (np. fasady). PodłoŜem tego trendu są badania sięgające lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, których celem jest zbadanie moŝliwości całkowitego zastąpienia architekta przez maszynę. Wzrost mocy obliczeniowej komputerów, wyraŝający się w postępie geometrycznym, powoduje, iŝ zasadne staje się pytanie (niegdyś przynaleŝne fantastyce naukowej) o limit moŝliwości umysłu człowieka, oraz o sposoby rozszerzenia ludzkich zdolności z pomocą maszyn. Niniejsza rozprawa porusza kwestię ludzkiej kreatywności i zawiera analizę doświadczeń naukowych ją symulujących. Procesem, który odpowiedzialny jest za najbardziej spektakularne, a jednocześnie wydajne formy, jest ewolucja. Dzięki algorytmom ewolucyjnym (ją naśladującym) stało się moŝliwe zaprzęgnięcie moŝliwości jakie daje ewolucja w procesie optymalizacji oraz w późniejszym etapie projektowania. Algorytmy genetyczne są najbardziej rozpowszechnionym typem algorytmów ewolucyjnych i to właśnie w ich kierunku zwróciły się oczy twórców, w tym architektów. Zostały opracowane w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Johna Hollanda jako próba symulacji procesów ewolucyjnych zachodzących w naturze. Wkrótce potem znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach nauki takich jak badanie systemów społecznych, tworzenie modeli ekonomicznych czy programowanie automatyczne. MoŜliwości zastosowania algorytmów genetycznych w procesie znajdowania formy, początkowo badali artyści. Zastosowanie ich w projektowaniu architektonicznym jest zagadnieniem szeroko badanym od połowy lat dziewięćdziesiątych 1. Pojęcie projektowania metodą bottom-up 2 w architekturze jest równoznaczne z pojęciem cyfrowej morfogenezy. Proces ten opiera się na załoŝeniu, Ŝe forma jest wynikowa, a na jej kształt mają wpływ czynniki zdefiniowane na początku procesu. Obecnie badania 1 Pionierem badań był J. H. Frazer, który zajmuje się tą problematyką od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, zob. Frazer J., 1995, An evolutionary architecture, Architectural Association, Londyn. 2 [...] "w metodologii projektowania złoŝonych systemów moŝliwe są dwie strategie intelektualne. Jedna nazywana jest top-down, a druga bottom-up. Top-down oznacza podchodzenie do danego systemu z zewnątrz, a następnie dzielenie go na mniejsze podsystemy jest to podejście analityczne, charakterystyczne dla postępowania naśladującego systemy aksjomatyczne. Bottom-up oznacza z kolei proces, który generuje wynik za pomocą prostych, lokalnych zaleŝności między poszczególnymi elementami systemu" zob. Piasecki M., 2008, Projektowanie bottom-up, 6

3 związane z takimi metodami projektowania skupiają się na zastosowaniu technik ewolucyjnych z uŝyciem algorytmów genetycznych. Jedną z kluczowych kwestii związanych z procesem cyfrowej morfogenezy jest charakter procesu ewolucji. Obserwacja zjawisk występujących w naturze daje odpowiedzi na wątpliwości dotyczące wirtualnej ewolucji. Porównanie morfologii budynku i organizmu Ŝywego oraz ich metabolizmów daje wgląd w potencjał omawianej metody. Dostarcza równieŝ szeregu ograniczeń, które będą miały wpływ na projektowane metodą bottom-up budynki. ZałoŜenie, Ŝe najbardziej wydajne systemy znane człowiekowi powstały samoczynnie jako naturalna konsekwencja nieregularności sił 3, ma te same podstawy, co nowy materializm francuskiego filozofa Gilles'a Deleuze 4. Połączył on zagadnienia z termodynamiki, biologii oraz matematyki i uzyskał szereg zagadnień niezbędnych do uwzględnienia w procesie cyfrowej morfogenezy. Trzy najwaŝniejsze zagadnienia, których doszukać moŝna się w jego pracach to: podejście populacyjne, wielkości intensywne oraz topologiczny opis przestrzeni rozwiązań w procesie projektowym. Na toŝsamość architektury składa się wiele czynników kształtujących budynki i mających na nie wpływ. Oprócz dających się matematycznie zapisać parametrów dotyczących szeroko rozumianej wydajności obiektu pod względem ekonomicznym, konstrukcyjnym, czy energetycznym istnieje trudniej definiowalna warstwa znaczeń, symboli oraz estetyki, która nie moŝe zostać pominięta. Niniejsza rozprawa zawiera opis i próbę oceny dotychczasowych badań naukowych związanych z zastosowaniem algorytmów genetycznych i ich modyfikacji w celu uzyskania poŝądanych efektów estetycznych. W świetle opisywanych metod rola architekta ulegnie zmianie. Kwestia czy zamiana kontroli nad tworzeniem formy na kontrolę nad definiowaniem warunków, w których ona powstaje jest korzystna dla architektów i ich zleceniodawców pozostaje otwarta. Ocena tej kwestii naleŝeć będzie do kaŝdego projektanta z osobna. W niniejszej rozprawie autor przedstawia podstawowe cechy nadchodzących nieuchronnie jak się wydaje zmian Uzasadnienie wyboru tematu Zmiana w postrzeganiu zawodu architekta oraz samej dziedziny, związana z popularyzacją generatywnych metod projektowania architektury, wydaje się, jak juŝ wspomniano wyŝej, nieunikniona. Jednocześnie nie sposób oprzeć się wraŝeniu, iŝ narzędzia umoŝliwiające generowanie oryginalnych form z pomocą skryptów (programowania) nierzadko stają się swoistymi zabawkami, a efekty ich stosowania są niczym innym jak manifestem moŝliwości uzyskania skomplikowanych form bez sensownego uzasadnienia. Autor stawia sobie za cel zbadanie podłoŝa wyŝej wymienionych metod projektowania oraz analizę potencjalnych moŝliwości i ograniczeń cyfrowej morfogenezy. 3 Alexander C., 1964, Notes on the Synthesis of Form, Harvard University Press, s De Landa M., 2002, Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture, Designing for a Digital World, Wiley, New York. 7

4 Charakter omawianej dziedziny wymaga od autora rozszerzenia spojrzenia poza świat architektury i poszukiwania odpowiedzi w dziedzinach takich jak informatyka, filozofia czy biologia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i zachętę do badań nad stosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym. Właściwa i dogłębna analiza moŝe przynieść omawianej metodzie projektowania korzyści w postaci wyznaczenia ograniczeń (lub ich odkrycia) oraz wskazania kierunków dalszych badań Cele rozprawy Celem niniejszej rozprawy jest analiza dotychczasowych badań związanych z zastosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym oraz zdobyczy innych dziedzin wiedzy niezbędnych do prawidłowej oceny metody bottom-up. Dodatkowym celem rozprawy jest zbadanie potencjalnego wpływu cyfrowej morfogenezy budynków na zawód architekta, wydajność budynków, a w konsekwencji na całą branŝę projektową Zakres rozprawy Omawiana tematyka jest dziedziną, która jest w początkowej fazie rozwoju, zatem w niniejszej rozprawie doktorskiej nie zostaną określone Ŝadne ramy czasowe. Zastosowanie algorytmów genetycznych w procesie projektowania architektonicznego nieodłącznie związane jest z komputerem. Jednocześnie nieliczni badacze zagadnienia są przedstawicielami wielu narodowości i państw, co nie ma wpływu na wyniki badań. Z tego powodu zakres terytorialny badań nie został w niniejszej pracy określony. Zakres rzeczowy rozprawy dotyczy stosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym i konsekwencji takich działań, oraz odróŝnienia ich od innych rodzajów algorytmów mogących słuŝyć architektom do tworzenia form Podstawowe pojęcia algorytm - proces, w którym rozwiązanie problemu uzyskuje się w skończonej liczbie kroków 5, algorytm genetyczny - algorytm naśladujący swoją logiką proces naturalnej ewolucji; autorem pierwszego algorytmu genetycznego był John Holland (w latach sześćdziesiątych XX wieku) 6, plugin - dodatek rozszerzający moŝliwości programu komputerowego (wtyczka) bottom-up - oznacza proces, który generuje wynik za pomocą prostych, lokalnych zaleŝności między poszczególnymi elementami systemu 7, 5 Terzidis K., 2006, Algorithmic Architecture, Architectural Press, Oxford, s Mitchell M., 1996, An Introduction to Genetic Algorithms, MIT, Massachusetts, s. 2 8

5 top-down - "oznacza podchodzenie do danego systemu z zewnątrz, a następnie dzielenie go na mniejsze podsystemy jest to podejście analityczne, charakterystyczne dla postępowania naśladującego systemy aksjomatyczne" 8, cyfrowa morfogeneza - morfogeneza, czyli proces powstawania formy obiektów cyfrowych (np. trójwymiarowych modeli) Tezy badawcze Rozprawa doktorska wysuwa następujące tezy badawcze: 1. Podejście do projektowania bottom-up zastosowane w architekturze przyniesie realne korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne. 2. Metoda top-down posiada ograniczenia związane z limitem ludzkich moŝliwości, przez co nie rozwiązuje problemów architektonicznych w wystarczającym stopniu. 3. Stosowanie metod typu bottom-up oraz ich rozwijanie moŝe w niedalekiej przyszłości doprowadzić do ogromnych zmian w pojmowaniu zawodu architekta Metody badawcze W rozprawie doktorskiej zastosowane zostaną metody: analityczna i opisowa. Z uwagi na słabo zaawansowany stan badań bezpośrednio odnoszących się do tematu, zastosowano analizę istniejących szerokich badań na temat algorytmów genetycznych i odniesiono ją do procesu projektowania architektonicznego. Analiza wybranych osiągnięć dziedzin nauki takich jak informatyka, filozofia czy biologia posłuŝyła równieŝ do uzyskania wniosków przez analogię związanych z cyfrową morfogenezą budynków. Metodę opisową zastosowano w odniesieniu do istniejących badań oraz dotychczasowych prób projektowania budynków z uŝyciem algorytmów genetycznych Stan badań Problematyka algorytmów genetycznych doczekała się szerokiej listy publikacji. Stosowane są z powodzeniem w wielu róŝnorodnych dziedzinach, najczęściej jako narzędzie optymalizacji. Zagadnienie zastosowania ich w projektowaniu architektonicznym jest, jak do tej pory, wąską dziedziną, jednak wnioski płynące z badań pokrewnych dziedzin nauki stanowią istotny wkład w rozwój cyfrowej morfogenezy. W niniejszej dysertacji przeprowadzono dogłębną analizę zagadnienia stosowania algorytmów genetycznych w procesie projektowania architektonicznego. NajwaŜniejsze badania podzielono na następujące grupy: badania naukowe dotyczące zagadnienia algorytmów genetycznych jako narzędzia symulującego naturalne procesy optymalizacji, badania naukowe dotyczące stosowania algorytmów genetycznych jako medium twórczego, 7 Piasecki M., Op. cit. 8 Piasecki M., Op. cit. 9

6 podstawy filozoficzne stosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym, badania naukowe dotyczące zastosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym oraz badania naukowe pośrednio związane z zastosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym. Ostatnia z wymienionych kategorii badań dotyczy zagadnień, z których wnioski słuŝą lepszemu zrozumieniu zagadnień takich jak: proces ewolucji, ogólny charakter materii czy zasady rządzące działaniem ludzkiego umysłu. Stanowi on zatem, swoisty kontekst dla całości rozprawy Badania naukowe dotyczące zagadnienia algorytmów genetycznych jako narzędzia symulującego naturalne procesy optymalizacji Algorytmy genetyczne naleŝą do grupy algorytmów ewolucyjnych 9 (obok strategii ewolucyjnych 10, programowania ewolucyjnego 11 oraz programowania genetycznego 12 ) i są najbardziej rozpowszechnioną ich odmianą. Stworzone zostały w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Johna Hollanda 13 w celu symulowania procesu ewolucji. Badania naukowe dotyczące algorytmów genetycznych są szerokie i wykraczają poza dotychczasowe potrzeby dziedziny projektowania architektonicznego. W pracy nad niniejszą rozprawą przeanalizowano szereg publikacji traktujących o istocie działania algorytmów genetycznych 14 i dotyczących ich podziału ze względu na ich modyfikacje 15 i cel zastosowania 16. Zdaniem autora taki zabieg jest konieczny i wystarczający do uzyskania wniosków niezbędnych do udowodnienia tez badawczych. 9 Mitchell M., Op. cit. 10 Bäck T., Hoffenmeister F., Schwefel H.-P., 1991, A survey of evolution strategies, Proceedings of the Fourth International Conference on Genetic Algotithms, Morgan Kaufman. 11 Fogel L. J., Owens A. J., Walsch M. J., 1966, Artificial Intelligence through Simulated Evolution, Wiley. 12 Bentley P. J., 1999, Evolutionary Design by Computers, Morgan Kaufman. 13 Mitchell M., Op. cit. 14 Mitchell M., Op. cit. oraz Goldberg D. E., 1989, Genetic Algorithms in Search, Optimization & machine Learning, Addison Wesley Longman. 15 Bentley P. J., 1999, Evolutionary Design by Computers, Morgan Kaufman, s Syswerda G., 1990, A Study of Reproduction in Generational and Steady State Genetic Algorithms, FOGA 1990, Adeli H., Cheng N. T., 1994, Concurrent genetic algorithms for optimization of large structures, Journal of Aerospace Engineering, ASCE 6(4), Starkweather T., Whitley L. D., Mathias K. E., 1990, Optimization Using Distributed Genetic Algorithms, PPSN 1990, Horn H. S., 1993, Biodiversity in the Backyard, Scientific American 268, Schaffer J.D., 1985, Multiple objective optimization with vector evaluated genetic algorithms, Proceedings of an International Conference on Genetic Algorithms, George, F., 1994, Using genetic algorithms to optimize the configuration of networks, Gero J. S., Kazakov. V., 1996, Evolving building blocks for design using genetic engineering: a formal approach, Advances in Formal Design Methods for CAD, Chapman and Hall, London, 10

7 Badania naukowe dotyczące stosowania algorytmów genetycznych jako medium twórczego Istotnym czynnikiem mającym wpływ na proces projektowy jest kwestia szeroko pojętej estetyki. Zagadnienie to jest nierozerwalnie związane z obszarem artystycznej kreatywności twórcy. W niniejszej rozprawie przeprowadzono analizę dostępnych badań naukowych dotyczących stosowania algorytmów genetycznych jako medium twórczego. Najmniej złoŝone zagadnienia jak odtwarzanie zadanego obrazu przez algorytm genetyczny za pomocą identyfikacji poszczególnych pikseli z załoŝonej macierzy 17 czy nakładania na siebie przezroczystych wielokątów 18 zostały opisane w rozdziale niniejszej rozprawy. Ponadto zaprezentowano szereg badań dotyczących generowania muzyki jazzowej 19, animowanych obiektów 20 czy abstrakcyjnych form 21. Taki zabieg ma na celu ukazanie szerokiego wachlarza zastosowań algorytmów genetycznych jako medium twórczego. Niniejsza rozprawa zawiera równieŝ odniesienie do badań dotyczących zastosowania algorytmów genetycznych do generowania form przestrzennych i architektonicznych np. program generujący plany Domów na Prerii wg zasad Franka Lloyda Wrighta 22 czy program tworzący projekty nieistniejących willi palladiańskich 23. Analizie poddano takŝe zagadnienie doboru sztucznego ze względu na subiektywne kryteria estetyczne. Za najwaŝniejsze w tym zakresie uznano badania zespołów J. H. Frazera dotyczące Interaktywnych Systemów Ewolucyjnych Zob. rozdział niniejszej rozprawy oraz Terzidis K., Op. cit. s Zob. rozdział niniejszej rozprawy oraz 19 Biles J.A., 1994, GenJam: A Genetic Algorithm for Generating Jazz Solos, Proceedings of the International Computer Music Conference. 20 Sims K., 1994, Evolving Virtual Creatures, Computer Graphics, Annual Conference Series (SIGGRAPH '94 Proceedings). 21 Latham W., Todd S., 1992, Evolutionary Art and Computers, Academic Press, Winchester. 22 Koning H., Eizenberg J., 1981, The Language of the Prairie: Frank Lloyd Wright s Prairie Houses, Environment and Planning,B,8. 23 Hershey G. Freeman R., 1992, Possible Palladian Villas: (Plus a Few Instructively Impossible Ones), The MIT Press. 24 Gu Z., Tang M. X., Frazer J. H., 2006, Capturing aesthetic intention during interactive evolution, Computer- Aided Design 38 oraz Liu H., Tang M., Frazer J.H., 2004, Supporting creative design in a visual evolutionary computing environment, Advances in Engineering Software

8 Podstawy filozoficzne stosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym Wśród naukowych pozycji dotyczących zastosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym odnaleźć moŝna próbę usystematyzowania najwaŝniejszych zagadnień pod względem filozoficznym. Badania Manuela De Landy 25 naprowadziły autora dysertacji na nurt nowego materializmu Gilles'a Deleuze 26, który posłuŝył za swoisty wyznacznik najbardziej istotnych kwestii związanych z cyfrową morfogenezą. Po dogłębnej analizie literatury uznano, Ŝe dla celów rozprawy istotne są trzy style rozumowania zaczerpnięte z innych dziedzin nauki. Dotyczą one zagadnienia populacji, wielkości intensywnych oraz topologicznego opisu przestrzeni Badania naukowe dotyczące zastosowania algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym Prekursorem badań nad zastosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym jest J. H. Frazer. Od lat sześćdziesiątych przeprowadził on szereg eksperymentów związanych z tym zagadnieniem. Początkowo wzrost wirtualnej formy oparty był na modelu ziarna, którego rozmiar i struktura komplikowały się wraz z kolejnymi populacjami (Reptile structural system) 28. W późniejszych latach Frazer stworzył urządzenie Universal Constructor, które pozwalało na pozyskiwanie formy za pomocą wirtualnej ewolucji 29. W pierwszej dekadzie XXI wieku Frazer prowadził wyŝej wymienione badania nad doborem sztucznym 30. Znaczące osiągnięcia praktyczne i w konsekwencji wnioski związane ze stosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym są udziałem U. M. O'Reilly. Od 1995 roku stworzyła ona szereg programów komputerowych, z biegiem czasu coraz bardziej skomplikowanych, które rzucają światło na wcześniej niezbadane rejony poszukiwań. Pierwszym z tych programów jest Generative Genetic Explorer 31, który nie spełniał Ŝadnego z podstawowych wymagań stawianych przez DeLandę 32 systemom opartym na wirtualnej ewolucji. Kluczowym wnioskiem, który wyciągnął zespół O'Reilly jest 25 De Landa M., 2002, Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture, Designing for a Digital World, Wiley, New York. 26 Mullarkey J., 1997, Deleuze and Materialism: One or Several Matters?, The South Atlantic Quarterly, Summer 1997, Duke University Press oraz Deleuze G., Guattari F., 1987, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, University of Minnesota Press. 27 Zob. rozdział 5.2. niniejszej rozprawy. 28 Frazer J. H, Op. cit. s Frazer J. H, Op. cit. s Gu Z., Tang M. X., Frazer J. H., 2006, Capturing aesthetic intention during interactive evolution, Computer- Aided Design 38 oraz Liu H., Tang M., Frazer J.H., 2004, Supporting creative design in a visual evolutionary computing environment, Advances in Engineering Software O'Reilly U.-M., Ramachandran G., 1998, Evolution as a design strategy for nonlinear architecture: Generative modeling of 3-D surfaces. 32 De Landa M., Op. cit. 12

9 konieczność zapewnienia interakcji programu z projektantem w trakcie procesu morfogenezy. Kolejnym programem słuŝącym do projektowania trójwymiarowych powierzchni za pomocą algorytmów genetycznych był MoSS (Morphogenetic Surface Structure). Zastosowano atraktory i punkty odpychające, których rozmieszczenie miało wpływ na rozwój formy 33. Podobną zasadą kierował się program Genr8, który jest jak do tej pory najbardziej złoŝonym z programów do projektowania architektury, opartych na algorytmach genetycznych. W niniejszej dysertacji przeanalizowano szereg projektów wykonanych z jego uŝyciem 34. Istotnym zagadnieniem poruszonym przez autorów programu Genr8 jest problem zdefiniowania funkcji celu 35. W niniejszej rozprawie przeanalizowano równieŝ badania Pablo Mirandy Carranzy ze sztokholmskiego Interactive Institute, który stworzył program generujący trójwymiarowe siatki, poddawane optymalizacji pod względem zadanych parametrów (Self-designed Structures) 36. Innym istotnym doświadczeniem Carranzy jest ArchiKluge - algorytm genetyczny stanu stabilnego z selekcją typu pucharowego. W przypadku tego eksperymentu mamy do czynienia z moŝliwością obserwacji zmian całej populacji osobników w czasie rzeczywistym 37. W pracach nad niniejszą dysertacją poddano analizie takŝe szereg badań naukowych, które uznano za zbędne w procesie dowodzenia tez doktorskich lub wtórne względem przytoczonych powyŝej. Odnosząc się do polskich doświadczeń w omawianej dziedzinie stwierdzić naleŝy, Ŝe nie istnieją Ŝadne powaŝne publikacje związane ze stosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym. 33 Testa P., O'Reilly U.-M., Kangas M., Kilian A., 2000, MoSS: Morphogenetic Surface Structure A Software Tool for Design Exploration, Proceedings of Greenwich 2000: Digital Creativity Symposium (2000). 34 Zob. rozdział niniejszej rozprawy. 35 Hemberg M, O'Reilly U. M., Menges A., Jonas K., Goncalves M., Fuchs S., 2006, Exploring Generative Growth and Evolutionary Computation for Architectural Design, chapter submission to Art of Artificial Evolution, P. Machado, J.J. Morelo (Eds), Springer. 36 Carranza P. M., 2001, Self-design and Ontogenetic evolution, Interactive Institute, Sztokholm, Szwecja

10 Badania naukowe pośrednio związane z zastosowaniem algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym Wśród najwaŝniejszych z przeanalizowanych badań znalazły się publikacje dotyczące historii zastosowania komputera w projektowaniu architektonicznym 38, procesu ewolucji 39, zagadnień dotyczących morfologii i metabolizmu 40, charakteru ludzkiej kreatywności oraz prawnych konsekwencji stosowania metody bottom-up w projektowaniu architektonicznym Zob. rozdział 2 niniejszej rozprawy oraz: Negroponte N., 1975, Soft Architecture Machines, MIT Press, Cambridge, Mass, Yessios C.I., 1973, Syntactic structures and procedures for computable site planning, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, March, L. and Steadman P., 1971, The Geometry of Environment : An Introduction to Spatial Organization in Design, MIT Press, Cambridge, Mass, Koutamanis A., 2005, A Biased History of CAAD, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, The Netherlands, Asanowicz A., 2009, Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej od metod systemowych do gramatyki form, ARCHITECTURAE et ARTIBUS 1/2009, Alexander C., 1963, HIDECS-3: Four Computer Programs for the Hierarchical Decomposition of Systems which have an Associated Linear Graph, Research Report, No R63-27, MIT Civil Engineering Systems Laboratory, Alexander C., 1977, A Pattern Language, Oxford University Press, Friedman Y., 1975, Toward a scientific architecture, The MIT Press, Cambridge, Hershey G. Freeman R., 1992, Possible Palladian Villas: (Plus a Few Instructively Impossible Ones), The MIT Press, Stiny G., 1980, Introduction to shape and shape grammars, Environment and Planning B: Planning and Design 7, Yessios C., 1987, A Fractal Studio, ACADIA 87 Proceedings. North Carolina State University, Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo. 39 Dawkins R., 1997, Ślepy zegarmistrz czyli jak ewolucja dowodzi, Ŝe świat nie został zaplanowany, PIW. 40 Zob. rozdział 3 niniejszej rozprawy oraz: Hensel M., Menges A., 2006, Morpho-ecologies, AA Agendas No. 4, Architectural Association, Londyn, Weinstock M., 2008, Metabolism and Morphology, Architectural Design, March/April 2008, vol. 78 no 2, Wenthworth T., 1959, On growth and form, Cambridge, Fukuyama F., 2004, Koniec człowieka, Znak, Banham R., 1969, The Architecture of the Well-tempered Environment, The University of Chicago Press, Chicago, Kleiber M., 1932, Body size and metabolism, Hilgardia 6, Loehle C., 1987, Tree Life history strategies, Canadian Journal of Forest Research 18(2), Price C.A., Enquist B.J., Savage V.M., 2007, A general model for allometric covariation in botanical form and function, Proceedings of the National Academy of Sciences Zob. rozdział 7 niniejszej rozprawy oraz: Kurzweil R., 1992, The Age of Intelligent Machines, MIT Press, Marsh A., 2008, Generative and Performative Design: A Challenging New Role for Modern Architects, WIT Press, 3, Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Anstley T., Grillner K., Hughes R., 2007, Architecture and Authorship, Black Dog Publishing. 14

11 2. Zastosowanie komputera w procesie projektowania architektonicznego 2.1. Komputerowe metody wspomagające projektowanie architektoniczne Proces projektowania architektonicznego w uproszczony sposób moŝna podzielić na trzy etapy 1 (szkic projektanta, rysunek perspektywy słuŝący wyjaśnieniu pomysłu współpracownikom i klientom, opracowanie rysunków architektonicznych).komputerowe metody wspomagające projektowanie architektoniczne (CAAD Computer-Aided Architectural Design) skupiają się na poszerzeniu moŝliwości projektanta w zakresie powyŝszych etapów (odpowiednio: projektowanie koncepcyjne w 3D, metody prezentacji i komunikacji z członkami zespołu projektowego, realizacja projektu poprzez automatyczną generację rysunków architektonicznych ze stworzonego modelu 3D) Rys historyczny technik CAAD Początki komputerowych metod wspomagania projektowania architektonicznego sięgają lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Prace nad Sketchpad em Ivana Sutherlanda uwaŝane są przez wielu badaczy za moment zwrotny w historii dziedziny. W 1963 roku zaprezentował on program, który stanowił podwalinę pod dzisiejsze obiektowe rozumienie procesu twórczego wspomaganego komputerowo 2. Sketchpad stanowił jeden z pierwszych graficznych interfejsów w historii, zastosowano urządzenie pozwalające na interakcję uŝytkownika z modelem komputerowym oraz na manipulację nim. Podczas, gdy zaczęła rozwijać się dziedzina tworzenia prymitywnych narzędzi dających wgląd w potencjalne moŝliwości komputerowych metod wspomagania projektowania architektonicznego, pojawiły się znaczące publikacje teoretyczne. Ze względu na ścisłą naturę przedmiotu zaistniała potrzeba opisania procesu projektowego w bardziej analityczny sposób 3. Prowadzono prace równieŝ nad skomplikowanymi problemami obliczeniowymi wymagającymi złoŝonych metod reprezentacji 4. Dekada lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku była okresem, w którym połoŝono podwaliny zarówno technologiczne, jak i teoretyczne pod techniki CAAD. W początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku nastąpił zwrot badań w kierunku grafiki komputerowej 5 przy równolegle rozwijanych teoriach dotyczących sztucznej inteligencji oraz moŝliwości zastąpienia architekta przez maszynę 6. Wczesne eksperymenty i badania dotyczące tej materii wydawały się być obiecujące oraz wprowadziły powiew optymizmu u wyznawców nowej dziedziny nauki. Ponadto napisano pierwsze rozprawy 1 Podział taki proponuje R. Evans w The Projective Cast (za Hemmerling M., Tiggermann A., 2011, Digital Design Manual, DOM Publishers, Berlin, s. 5). 2 Sutherland I.E., 1963, Sketchpad: a man-machine graphical communication system, Massachusetts Institute of Technology, Lincoln Laboratory, Lexington, Mass. 3 Alexander C., 1964, Notes on the Synthesis of Form, Harvard University Press. 4 Shaviv E. and Greenberg D.P., 1968, Funicular Surface Structures: a Computer Graphics Approach, Bulletin of the International Association for Shell Structures., Madrid, Spain, s Koutamanis A., 2005, A Biased History of CAAD, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, The Netherlands. 6 Negroponte N., 1975, Soft Architecture Machines, MIT Press, Cambridge, Mass. 15

12 doktorskie na temat technik CAAD 7 oraz powstały pierwsze kompleksowe opracowania tematu 8, co przyspieszyło ich rozwój nadając jednocześnie dziedzinie naukowy charakter. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku techniki komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego stały się bardziej powszechne. W odniesieniu do trzech poziomów analizy systemów 9 techniki CAAD rozwijały się w zakresie poziomu implementacji oraz poziomu reprezentacji/algorytmów. W zakresie poziomu obliczeniowego nie doszło do znaczących postępów 10. W dekadzie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku nastąpił gwałtowny wzrost popularności technik komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego. W początkowym okresie techniki CAAD zyskały uznanie nielicznych biur projektowych, jednak w miarę zwiększania się dostępności komputerów osobistych przy równoległym spadku cen sprzętu i oprogramowania wzrosła równieŝ akceptacja specjalistycznego oprogramowania z rodziny CAAD (np. AutoCAD), przeznaczonego dla architektów. Jednocześnie wzrosła rola oprogramowania komputerowego, w większości dziedzin naukowych, czyniąc je w zasadzie niezbędnym 11. Obecnie mamy do czynienia z szeregiem programów komputerowych, które realizują załoŝenia technik CAAD. Nastąpiła specjalizacja oferowanego oprogramowania pod kątem jego moŝliwości. Na rynku dostępne są programy do kreślenia typu AutoCAD, programy obiektowe do projektowania architektury (AutoCAD Architecture, wcześniej Architectural Desktop), programy typu BIM (Archicad, AutodeskRevit), działające jako parametryczna baza danych o obiekcie budowlanym. Jednocześnie występuje szereg programów słuŝących do tworzenia grafiki komputerowej, wykorzystywanych przez architektów (Autodesk 3dstudio max, Google Sketchup, Cinema 4D itp.). PowyŜsze przykłady oprogramowania odnoszą się do zadań z zakresu procesu projektowego, które mogą zostać wykonane ręcznie słuŝą jedynie skróceniu czasu pracy, lub ułatwieniu zadania. Istnieją jednak problemy, których złoŝoność, poziom niepewności rozwiązania lub ogromny zakres moŝliwych rozwiązań wymagają zastosowania algorytmów komputerowych. 7 Yessios C.I., 1973, Syntactic structures and procedures for computable site planning, Carnegie-Mellon University, Pittsburgh. 8 March, L. and Steadman P., 1971, The Geometry of Environment : An Introduction to Spatial Organization in Design, MIT Press, Cambridge, Mass., oraz Eastman C.M. (ed), 1975, Spatial synthesis in computer-aided building design, Applied Science, London. 9 Marr D., 1982, Computer vision, W.H. Freeman, San Francisco. 10 Koutamanis A., 2005, A Biased History of CAAD, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, The Netherlands, s Koutamanis A., Op. cit. s

13 Ryc. 1. Schemat obrazujący historię metod komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego. Opracowanie własne (za: Zob. Koutamanis A., 2005, A Biased History of CAAD, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, The Netherlands.) 17

14 2.2. Zastosowanie algorytmów w procesie projektowania architektonicznego Pojęcie algorytmu Algorytm jest procesem, w którym rozwiązanie problemu uzyskuje się w skończonej liczbie kroków 12. Jest to zwykle zapis planu rozwiązania znanego acz złoŝonego zagadnienia, lub stochastyczne poszukiwanie moŝliwych rozwiązań dla częściowo rozwiązanego problemu. Podczas gdy większość algorytmów da się sklasyfikować jako jedna z dwóch powyŝszych grup, istnieją problemy, których rozwiązanie jest nieznane lub niejasne. W takiej sytuacji algorytm staje się środkiem eksploracji moŝliwych (lub najlepszych) rozwiązań. Ryc. 2. Algorytm wytłumaczony na przykładzie piosenki zespołu The Beatles "Hey Jude", źródło: Algorytm jest logicznym zapisem problemu oraz poszukiwania jego rozwiązania, jest opisem kroków do wykonania. Zgodnie z tą definicją algorytmem jest np. przepis w ksiąŝce kucharskiej rozwiązaniem np. ciasto. Zapis za pomocą opisu kroków ma na celu nie tylko zdefiniowanie problemu i opis odpowiednich kroków, ale równieŝ stanowi narzędzie komunikacji z wykonawcą zadania (moŝe być to zarówno człowiek jak i maszyna). W związku z powyŝszym algorytm jest swoistym mediatorem pomiędzy człowiekiem (w 12 Terzidis K., 2006, Algorithmic Architecture, Architectural Press, Oxford, s

15 niniejszym opracowaniu projektantem), a mocą obliczeniową komputera. ZauwaŜmy, iŝ algorytm stanowić moŝe zapis procesu myślowego projektanta. Tradycyjnie algorytmy były stosowane jako matematyczne lub logiczne mechanizmy rozwiązywania praktycznych problemów. Z nastaniem ery komputerów stały się strukturami logicznymi umoŝliwiającymi rozwiązywanie problemów przez maszyny. Jako zestaw instrukcji, które człowiek przekazuje komputerowi do wykonania algorytm moŝe opisywać problem w sposób, w jaki rozwiązałby go człowiek, ale równieŝ moŝe opisywać go w sposób właściwy komputerowi. Ta dwojakość wynika z róŝnic pomiędzy ludzkim sposobem myślenia, a sposobem w jaki komputery za pomocą swojej mocy obliczeniowej mogą rozwiązywać skomplikowane problemy. Znanym, ale wartościowym przykładem jest próba znalezienia szyfru do sejfu. Człowiek wykorzysta swój kreatywny rozum i podejmie próbę odgadnięcia liczby spośród moŝliwych dat, informacji czy domysłów. Być moŝe wpadnie na odpowiednie rozwiązanie. Z kolei komputer, któremu brak intelektu wykona sprawdzenie wszystkich moŝliwych rozwiązań, które w przypadku niedługiego szyfru zająć powinno kilka sekund. Trudno wyrokować która z wyŝej opisanych metod jest lepsza. Prawdopodobnie zaleŝy to od konkretnego problemu. Jednak waŝnym spostrzeŝeniem, którego nie moŝna zlekcewaŝyć jest to, iŝ mamy do czynienia z dwoma równoległymi bytami, które znacząco róŝnią się między sobą. Połączenie człowieka-projektanta z jego komputerowym odpowiednikiem umoŝliwia rozwiązanie problemów oraz podejmowanie decyzji projektowych, którym ten pierwszy nie jest w stanie samodzielnie sprostać. Interesujące jest, iŝ algorytmy mogą tworzyć kolejne algorytmy nie tylko kopie samych siebie, ale równieŝ określone sekwencje tekstu, które potem zostaną odczytane jako algorytm. Jest to waŝne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności twórcy pierwotnego algorytmu za wyniki pracy algorytmu wtórnego. Zagadnienie to zostanie opisane szerzej w dalszej części niniejszej rozprawy. Proces projektowy równieŝ moŝe być traktowany jako algorytm skończona liczba kroków prowadzących do rozwiązania problemu. Zamiast stosować algorytmy do wykonywania prostych czynności moŝna badać je jako sposób rozwiązywania problemów komplementarny z działaniem ludzkim. Algorytmy mogą uchodzić za narzędzia, których stosowanie prowadzi do pojawienia się i rozwoju nowych idei czy form, które z kolei wpływają na kolejne pokolenia projektantów Proces projektowy jako algorytm Aby rozwaŝyć potencjalne zastosowanie algorytmów w procesie projektowania architektonicznego naleŝy podjąć próbę zdefiniowania czym jest projektowanie i jaka jest jego specyfika. Jeśli przyjmiemy załoŝenie, iŝ proces projektowania architektury jest w swej naturze racjonalny, wówczas naleŝałoby zdefiniować określone, uzasadnione kroki prowadzące 19

16 projektanta do celu. Abstrahując od istoty poszczególnych kroków w systematycznym, skończonym procesie istnieje przynajmniej jedno dobre rozwiązanie. Zatem mając na uwadze, Ŝe dla kaŝdego problemu istnieje zbiór rozwiązań projektowanie staje się procesem wyszukiwania rozwiązania spośród nich. W przypadku przyjęcia powyŝszej definicji procesu projektowego jako racjonalnego, skończonego procesu, w którym za pomocą określonych kroków otrzymujemy rozwiązanie moŝna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe da się zapisać owe kroki za pomocą diagramu powiązań, które z kolei moŝna zamienić na algorytm. Taki sposób rozumowania wydaje się kuszący, jednak aby moŝna było się nim posłuŝyć proces projektowy podobnie jak wszystkie informacje początkowe musiałby być całkowicie definiowalny. Ponadto szereg informacji istotnych dla końcowego efektu pojawia się w trakcie projektowania. Projektowanie architektoniczne ma długą historię stawiania problemów bez konkretnego rozwiązania 13. W dziedzinach naukowych celem jest uzyskanie konkretnej odpowiedzi, zaś architekci są otwarci na rozwiązania i w pewnym sensie otwarci na niepewność. Projektowanie moŝna opisać jako proces tworzenia nowych rzeczy (tu: budynków), które charakteryzują się nowym porządkiem przestrzennym, formą w odpowiedzi na potrzeby funkcjonalne 14. Z uwagi na fakt, iŝ nie istnieje Ŝadna formuła ani określone kroki, które zamieniają funkcję na formę, proces projektowy uwaŝany jest za bliŝej związany ze sztuką niŝ nauką. Problemem jest nie tyle brak obiektywnych kryteriów, a raczej brak racjonalnej treści, która mogłaby zostać poddana ocenie. DuŜa część decyzji dotyczących ukończonej budowli da się wytłumaczyć jedynie za pomocą odczuć, gustu czy doświadczenia projektanta. To implikuje potrzebę brania pod uwagę intuicji jako jednego z czynników wpływających na projekt architektoniczny. Intuicja, talent zdaniem niektórych badaczy zwalniają projektanta z odpowiedzialności za wiele swoich decyzji 15. Dzięki odwoływaniu się do powyŝszych cech osobowych jako czynników kształtujących budynki, architekci nie muszą usprawiedliwiać swoich decyzji projektowych. Projektant ma władzę absolutną, dzięki temu, Ŝe jest artystą. Istnienie intuicji i odwoływanie się do niej powoduje utrudnienia w definiowaniu procesu projektowego. NaleŜy uznać, Ŝe niektóre kroki procesu projektowego bazują na racjonalnych przesłankach, zaś niektóre nie. To sugeruje, Ŝe projektowanie jest procesem otwartym. Wiele problemów nie moŝe być rozwiązanych algorytmicznie, gdyŝ nie da się zdefiniować procedury prowadzącej do rozwiązania z powodu braku kryteriów. We współczesnych źródłach naukowych wskazuje się na potrzebę stworzenia systemu wspomagającego projektowanie architektoniczne opartego na synergii pomiędzy moŝliwościami umysłowymi architekta a mocą obliczeniową komputera. Z uwagi na niemoŝność zrozumienia przez człowieka wielu procesów osiągalnych dla komputera uznać 13 Terzidis K., Op. cit. s Alexander C., Op. cit. 15 Terzidis K., Op. cit. s

17 moŝna, iŝ komputer staje się nie tylko narzędziem, a bytem o ogromnych moŝliwościach, którego sposób rozwiązywania problemów istotnie róŝni się od ludzkiego. Dzięki temu człowiek moŝe wznieść się ponad swoje ograniczenia, jednocześnie nie mając moŝliwości zrozumienia dokładnego przebiegu i charakteru procesów, które prowadzą do celu. Wykorzystanie w pełni moŝliwości obliczeniowych komputera jest ogromnym wyzwaniem stojącym przed światem architektury. Aby zrozumieć fenomen naleŝy rozwaŝyć róŝnicę pomiędzy procesem obliczania (ang. computation), a procesem komputeryzacji. Pierwszy z powyŝszych jest uzyskiwaniem odpowiedzi na zadany problem za pomocą matematycznych bądź logicznych metod. Drugi zaś jest procesem związanym z gromadzeniem i obróbką danych oraz automatyzacją czynności za pomocą komputera. RóŜnica polega między innymi na poziomie pewności co do moŝliwego rozwiązania w przypadku komputeryzacji niepewność nie istnieje. Zdecydowana większość architektów przyznających się do wspomagania swojego procesu projektowego za pomocą komputera nie wykracza poza granice komputeryzacji. Znawcy tematu 16 przedstawiają twórczość nawet tak szeroko stosujących wspomaganie komputerowe architektów jak: Thom Mayne, Frank Gehry czy Peter Eisenmann jako przykłady niewykorzystania prawdziwego potencjału komputera jako maszyny obliczeniowej. Obecne na rynku aplikacje słuŝące do wspomagania procesu projektowania architektonicznego dają projektantom moŝliwość usprawnienia swojej pracy. Poszerzają moŝliwości prezentacji jednocześnie skracając czas potrzebny na przygotowanie poszczególnych części składowych projektu. Od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku trwają badania nad moŝliwościami pełnego wykorzystania mocy obliczeniowej komputera w projektowaniu architektonicznym kilka najciekawszych przykładów zostanie omówionych poniŝej. W ostatnich latach pojawiło się oprogramowanie dające architektom moŝliwość tworzenia uproszczonych programów, które znajdują zastosowanie w procesie poszukiwania formy architektonicznej lub wspomagają prace projektowe Przegląd badań nad zastosowaniem algorytmów w procesie projektowania architektonicznego Metody systemowe W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku pojawiły się pierwsze próby stworzenia automatycznych systemów obejmujących całość procesu projektowego. Proponowane metody, często oparte na rachunku prawdopodobieństwa, zawierały sposoby optymalizacji obiektów budowlanych oraz procesu projektowego. Systemy pierwszej generacji bazowały na tzw. twardym podejściu systemowym. Były one stosowane do przeprowadzania analiz ekonomicznych, obliczeń konstrukcyjnych oraz planowania procesu 16 Terzidis K., Op. cit. s

18 projektowania. Podejmowano równieŝ pierwsze próby automatyzacji tworzenia poszczególnych składowych rysunków dokumentacji projektowej 17. DuŜe nadzieje wiązano z moŝliwością rozwiązania funkcjonalnego obiektów przemysłowych, szkół czy budynków wielorodzinnych. Jednak oczywistym jest fakt, iŝ rozwiązanie będzie poprawne tylko i wyłącznie w zakresie jaki wykonawca algorytmu (komputer) otrzymał. Rozwiązanie będzie zawierało odpowiednie połączenia funkcjonalne, wielkości pomieszczeń i inne zadane przez projektanta zaleŝności, lecz z punktu widzenia człowieka nie będzie miało sensu. Taki stan rzeczy ma miejsce, poniewaŝ na formę obiektu ma wpływ równieŝ szereg czynników, które nie zostały i nie mogły zostać ujęte w prostym algorytmie. Zatem optymalizacja obiektu zachodzić mogła tylko pod kątem kilku prostych funkcji oceniających jednocześnie nie będących ze sobą w sprzeczności. Aby zmierzyć się z takimi problemami naleŝy sięgnąć po bardziej skomplikowane metody algorytmiczne. Ryc. 3. Program słuŝący do alokacji przestrzeni funkcjonalnej. źródło: Terzidis K., 2006, Algorithmic Architecture, Architectural Press, Oxford. Pod wpływem niepowodzenia metod twardego podejścia systemowego powstały metody miękkie (soft systems methodology). Odrzucono deterministyczne podejście do procesu projektowego, zaś uznanie zyskała propozycja dialogowego charakteru 17 Klasyfikacja metod systemowych oraz gramatyki form za: Asanowicz A., 2009, Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej od metod systemowych do gramatyki form, ARCHITECTURAE et ARTIBUS 1/2009, s

19 projektowania. Wśród powstałych metod wyróŝnić naleŝy: HIDECS-3 18, Pattern Language 19 oraz Flatwriter 20. Flatwriter był programem słuŝącym do zaprojektowania mieszkania przez uŝytkownika bez udziału architekta. ZałoŜeniem systemu było przeprowadzenie dialogu z uŝytkownikiem, który dokonywał wyboru poszczególnych elementów takich jak połoŝenie mieszkania czy układ funkcjonalny, z których otrzymywał określone rozwiązanie przestrzenne. Program opierał się na kombinatoryce i de facto wyborze jednej spośród wielu kombinacji składowych elementów. Mimo, iŝ liczba moŝliwych układów przestrzennych była znacząca, to naleŝy zauwaŝyć, Ŝe nic zaskakującego podczas takiego procesu nie mogło się wydarzyć, a charakter projektowanej zabudowy był z góry określony Form-based design Form-based design to podejście do projektowania oparte na tworzeniu nowych form oraz badaniu ich wzajemnych własności. W poszukiwaniu nowych form architektonicznych stosowano róŝne metody, które jednak opierają się na opisaniu cech projektowanego obiektu. Zasady kompozycji czy geometryczne własności mogą być wyekstrahowane z samej tylko wnikliwej obserwacji istniejącego obiektu. Przeprowadzono eksperyment, w którym wnikliwej analizie poddano wille projektu Andrea Palladia. W uzyskanych informacji i opisanych własności stworzono zestaw zasad, które zapisano w postaci algorytmu. Powstał program komputerowy generujący moŝliwe obiekty w stylu samego Palladia 21. PowyŜsza metoda projektowania nosi nazwę gramatyki form (shape grammar). Gramatyka form definiowana jest, jako zestaw reguł opartych na kształcie początkowym, których stosowanie prowadzi do uzyskania formy poprzez kolejne kroki 22. Reguły przyjmują postać, gdzie a oraz b są kształtami. Na skutek szeregu transformacji powstają formy nierzadko zaskakujące dla twórcy początkowych kształtów i stosowanych zasad. Jednym z przykładów stosowania gramatyki form wartym odnotowania jest praca J.P. Duarte. Stworzył on gramatykę form dla projektu A. Sizy z 1978 roku - osiedla Malagueira. 18 Alexander C., 1963, HIDECS-3: Four Computer Programs for the Hierarchical Decomposition of Systems which have an Associated Linear Graph, Research Report, No R63-27, MIT Civil Engineering Systems Laboratory. 19 Alexander C., 1977, A Pattern Language, Oxford University Press. 20 Friedman Y., 1975, Toward a scientific architecture, The MIT Press, Cambridge. 21 Hershey G. Freeman R., 1992, Possible Palladian Villas: (Plus a Few Instructively Impossible Ones), The MIT Press. 22 Stiny G., 1980, Introduction to shape and shape grammars, Environment and Planning B: Planning and Design 7, s

20 Ryc. 4. Przykłady rozwiązań uzyskanych za pomocą systemu Malagueira autorstwa J.P. Duarte, źródło: Asanowicz A., 2009, Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej od metod systemowych do gramatyki form, ARCHITECTURAE et ARTIBUS 1/2009. Według schematu przygotowanego przez Sizę wygenerowano 35 typów planów mieszkań. Określono 11 parametrów projektowych, na bazie których powstał interaktywny program komputerowy do tworzenia oraz analizowania rzutów domów. UŜytkownik moŝe decydować o ilości pomieszczeń oraz o wzajemnych powiązaniach między nimi. Program generuje odpowiedni układ funkcjonalny, który moŝe być poddany ocenie przez uŝytkownika w zakresie zgodności z jego wymaganiami 23. Przez niektórych badaczy gramatyka form uwaŝana jest za ściśle związaną z twórczym aspektem projektowania, właśnie ze względu na nieprzewidywalność tego procesu 24. ZauwaŜmy jednak, Ŝe o ile nie jesteśmy w stanie przewidzieć końcowego efektu procesu, o tyle znając zasadę początkową, z duŝą łatwością jesteśmy w stanie wskazać przykłady form, które nie mogą powstać w wyniku tego procesu. Jest to znaczące ograniczenie, o którym nie ma mowy w twórczym procesie projektowania architektonicznego. Ciekawym przykładem gramatyki form są systemy generowania fraktali (fractal generative systems). Oparty na schemacie stworzonym przez niemieckiego matematyka Von Kocha 25, system fraktalny bazuje na kształcie inicjalnym oraz jednym lub więcej 23 Asanowicz A., Op. cit. s Gero J.S., Maher M.L., 2001, Computational and Cognitive Models of Creative Design V, Key Centre of Design Computing and Cognition, Sydney: Univer-sity Sydney, za: Asanowicz A., 2009, Metody wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej od metod systemowych do gramatyki form, ARCHITECTURAE et ARTIBUS 1/ Allouche J.-P., Skordev G., 2006, Von Koch and Thue-Morse revisited, nie opublikowany. 24

21 generatorach. Z praktycznego punktu widzenia generator jest niczym innym jak regułą generowania kaŝdy odcinek początkowego kształtu zamieniany jest na kształt generatora. Implementacja interaktywnego programu zaliczanego do systemów generowania fraktali została opisana przez Yessios a: zwykle budynek musi odpowiadać na róŝnorodność parametrów, które przeplatają się i nakładają na siebie wzajemnie. Zatem proces fraktalny musi być ograniczany, filtrowany, kierunkowany. Proces fraktalny musi być mutowany przez funkcjonalne wymagania budynku 26. Ryc. 5. Przykład zastosowania systemu generowania fraktali. Autorzy: C. Yessios and P. Eisenman, źródło: Terzidis K., 2006, Algorithmic Architecture, Architectural Press, Oxford. Do formalistycznego sposobu projektowania moŝna podejść na wiele róŝnych sposobów - kolejnym z nich jest morfowanie (morphing). Polega na transformacji geometrycznej początkowego kształtu bądź obiektu w kształt lub obiekt końcowy w skończonej liczbie kroków. Sensem takiego działania jest nie tyle ukończona transformacja, bo jej efekt jest od początku znany, a raczej stadia pośrednie oraz ewentualne ekstrapolacja poza kształt finalny. Interesujący eksperyment przeprowadził K. Terzidis stworzył program Zhapes, który umoŝliwiał morfowanie jednego obiektu budowlanego w inny. Przykładowo operował na modelach 3D budynków Le Corbusiera oraz Michaela Graves a eksperyment pokazał jak wyglądałby obiekt przestrzenny będący mieszanką tych projektów w róŝnych proporcjach oraz umoŝliwiając wgląd w formę powstałą w wyniku ekstrapolacji reguły poza kształt końcowy 27 (Terzidis 1999: 2). 26 Yessios C., 1987, A Fractal Studio, ACADIA 87 Proceedings. North Carolina State University, s Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo, s

22 Ryc. 6. Początkowe oraz końcowe stadium procesu morfowania z eksperymentu K. Terzidisa. Na ilustracjach projekt Le Corbusiera oraz dom projektu Michaela Graves'a. Źródło: Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo. Ryc. 7. Ilustracja obrazująca 25% zaawansowania procesu morfowania. Źródło: Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo. 26

23 Ryc. 8. Ilustracja obrazująca 50% zaawansowania procesu morfowania. Źródło: Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo. Ryc. 9. Ilustracja obrazująca 75% zaawansowania procesu morfowania. Źródło: Terzidis K., 1999, Experiments on Morphing Systems, III Congreso Iberoamericano de Grafico Digital [SIGRADI Conference Proceedings], Montevideo. 27

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Arkadiusz Gola METODYKA DOBORU PODSYSTEMU OBRABIAREK W ELASTYCZNYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM CZĘŚCI KLASY KORPUS Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym

Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Decison Support Systems w decydowaniu politycznym Adam Rogala-Lewicki 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 Rozdział 1. Informacja w procesie decydowania politycznego... 8 1.1. Informacja uwarunkowania definicyjne

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Adam Zwoliński dr inŝ. arch.

Adam Zwoliński dr inŝ. arch. WYZNACZNIKI URBANISTYCZNEJ TRANSFORMACJI ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH W OPARCIU O PARAMETRY UśYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH. NA PRZYKŁADZIE WIELKOPŁYTOWYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH MIASTA SZCZECINA. STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji

Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania kompetencji ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Malinowska Model referencyjny systemu informacyjnego monitorowania procesu nabywania

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA STRUKTURĘ ŚRÓDMIEŚĆ

WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA STRUKTURĘ ŚRÓDMIEŚĆ Politechnika Gdańska Wydział Architektury Katedra Architektury UŜyteczności Publicznej Rozprawa doktorska WPŁYW WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA STRUKTURĘ ŚRÓDMIEŚĆ Sławomir Ledwoń Promotor: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin

Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin ANALIZA SYSTEMOWA IDEI OTWARTEGO NAUCZANIA ZDALNEGO Emma Kushtina, Przemysław RóŜewski Wydział Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ul. śołnierska 49, 71-210 Szczecin W artykule zostało przedstawione

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA, HEURYSTYKA I TAKTYKA WYSZUKIWANIA INFORMACJI. PRÓBA UPORZĄDKOWANIA POJĘĆ

STRATEGIA, HEURYSTYKA I TAKTYKA WYSZUKIWANIA INFORMACJI. PRÓBA UPORZĄDKOWANIA POJĘĆ ANNA SZCZEPAŃSKA Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie e-mail: aszczepanska@uw.edu.pl STRATEGIA, HEURYSTYKA I TAKTYKA WYSZUKIWANIA INFORMACJI. PRÓBA UPORZĄDKOWANIA POJĘĆ ABSTRAKT: Tematem artykułu są podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI

Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI Paweł Pietras, Maciej Szmit ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WYBRANE METODY I TECHNIKI WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2

ARTYKUŁY. Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki ARTYKUŁY Brunon Hołyst, Jacek Pomykała Kryptografia grupowa i nowe wyzwania dla kryminalistyki komputerowej 1 (część 1) 2 Streszczenie W pracy omówiono

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I

P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I P O L I T E C H N I K A S Z C Z E C IŃSKA W Y D Z I A Ł I N F O R M A T Y K I K A T E D R A T E C H N I K P R O G R A M O W A N I A mgr inŝ. Dariusz Burak Metoda automatycznego zrównoleglenia wy branych

Bardziej szczegółowo