PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. w XIII Liceum Ogólnokształcącym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. w XIII Liceum Ogólnokształcącym"

Transkrypt

1 PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku 24

2 System oceniania z technologii informacyjnej został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) wraz z późniejszymi zmianami. Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSOMS im. Marii Konopnickiej w Białymstoku. Podstawę programową z technologii informacyjnej. Program nauczania technologii informacyjnej - DKOS /02 wydawnictwo MIGRA 1. Ocenianie ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania, zrozumienia i stosowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, motywowanie ucznia do podnoszenia swoich kwalifikacji, informowanie ucznia o jego postępach, określenie stopnia zrozumienia pojęć i definicji związanych z danym zagadnieniem, podawania przykładów i kontrprzykładów, uczestniczenia w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć, posługiwania się językiem TI, określenie stopnia znajomości podstawowych sposobów postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów, określenie stopnia umiejętności rozwiązywania problemów o wyŝszym stopniu trudności, zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w lekcjach TI, określenie stopnia umiejętności stosowania swoich wiadomości i umiejętności informatycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach ucznia. 2. Obszary aktywności ucznia na lekcjach TI podlegające ocenianiu: rozumienie pojęć informatycznych prowadzenie rozumowań rozwiązywanie problemów informatycznych stosowanie odpowiednich metod, narzędzi, sposobów. 25

3 3. Rodzaje aktywności na lekcjach technologii informacyjnej ucznia podlegające ocenianiu i sposoby sprawdzania postępów ucznia: wypowiedź ustna obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. Uzyskana ocena jest ostateczna i nie podlega poprawie. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Odpowiedź Odpowiedź samodzielna i poprawna, wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych. Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w nowych dla niego sytuacjach. Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia). Odpowiedź samodzielna i poprawna, wyczerpująca w zakresie wiadomości i umiejętności. Odpowiedź zasadniczo samodzielna, uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone przez wymagania programowe niezbędne w dalszej nauce. Samodzielnie wykonuje zadania przy komputerze. Odpowiedź częściowo niesamodzielna. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone przez wymagania programowe niezbędne w dalszej nauce. Zadania przy komputerze uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela, łatwe rozwiązuje samodzielnie. W jego wiedzy i umiejętnościach występują braki. Odpowiedź niesamodzielna, uczeń zna podstawowe pojęcia. Zadania przy komputerze rozwiązuje z pomocą nauczyciela, popełnia istotne błędy. Uczeń nie potrafi wykonać prostych zadań przy komputerze nawet przy pomocy nauczyciela, nie osiągnął minimum wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową w danej klasie. Rezygnacja z odpowiedzi. wypowiedź pisemna: kartkówki, które obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji nie wymagają wcześniejszego zapowiadania testy prace klasowe, które obejmują dział lub kilka działów i są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; przewiduje się w semestrze przynajmniej jeden test 26

4 JeŜeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł wymienionych prac pisemnych napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni. Nauczyciel przedstawia sprawdzoną pracę uczniowi do wglądu. KaŜda ocena uzyskana z testu-pracy klasowej, zadań programistycznych moŝe być poprawiona w ciągu dwóch tygodni od daty oddania, w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chętnych z danej klasy. Wynik ogólny stanowi średnia z obu ocen. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych: zadania wykonywane na komputerze w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, multimediów, baz danych Do oceny wykonanego ćwiczenia uwzględniane jest: stosowanie właściwej metody rozwiązania; wykonanie zadania zgodnie z treścią; umiejętność samodzielnego odkrywania moŝliwości programu (korzystanie z Pomocy ); znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem. JeŜeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł wymienionych prac pisemnych napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni. Nauczyciel przedstawia sprawdzoną pracę uczniowi do wglądu. KaŜda ocena uzyskana z części praktycznej moŝe być poprawiona w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania, w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chętnych z danej klasy. Wynik ogólny stanowi średnia z obu ocen. prace domowe, referaty, prace długoterminowe: Prace domowe, referaty, prace długoterminowe zaplanowane przez nauczyciela w danym semestrze są obowiązkowe. Uczeń jest zobowiązany do oddawania ich do kontroli w wyznaczonym terminie. JeŜeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel moŝe wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów oraz prac długoterminowych lub wyznaczyć inną formę poprawy oceny. 27

5 inne formy aktywności: kaŝdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane (po uzgodnieniu z nauczycielem) prac nadobowiązkowych, które mogą wpłynąć na oceny śródroczne i roczne, biorąc udział w konkursach i olimpiadach informatycznych otrzymuje: za udział na szczeblu szkolnym i zdobycie 70% punktów - ocenę cząstkową bardzo dobrą, za udział na wyŝszym szczeblu olimpiady lub konkursu - ocenę cząstkową celującą, za uzyskanie tytułu finalisty, laureata olimpiady - ocenę celującą na koniec roku szkolnego, za uzyskanie tytułu finalisty, laureata olimpiady na szczeblu ogólnopolskim - ocenę celującą na świadectwie ukończenia szkoły. rozwiązując zadania dodatkowe, biorąc czynny udział w lekcji (5 plusów = bardzo dobry): odpowiedzi ustne, wyniki ćwiczeń, wyniki testów, analiza samodzielnych prac ucznia np. prac domowych, referatów. 4. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i udostępniania go nauczycielowi do wglądu. 5. Uczeń moŝe zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze. 6. Przy ustalaniu ocen brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 7. Skala ocen z informatyki jest zgodna z WSO. 8. Uczeń powinien uzyskać przynajmniej trzy oceny w semestrze, najlepiej z róŝnych zakresów i form sprawdzania wiedzy podlegających ocenie. Oceny powinny być wystawiane systematycznie. 9. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje stopień niedostateczny. 10. Uczeń obecny na lekcji, odmawiając odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. 11. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. JeŜeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i dokonuje jej poprawy na następną lekcję. 28

6 12. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, praktycznych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 13. JeŜeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej moŝe otrzymać ocenę niedostateczną za jego nieznajomość. 14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. 15. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów programowych: podstawowe i ponadpodstawowe w poszczególnych klasach: KLASA I LO ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY KOMUNIKACJI Wymagania podstawowe określa pojęcia: technologia informacyjna, społeczeństwo informacyjne; świadomie stosuje zasady regulaminu pracowni komputerowej; dokonuje dokładnej klasyfikacji źródeł informacji; zna zagadnienia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji; wymienia zastosowania i moŝliwości Internetu; rozumie, na czym polega przeglądanie strony WWW i organizacja informacji w WWW; zna właściwości składników adresu internetowego; omawia znaczenie Internetu, jego wady i zalety; szuka informacji w Internecie, konstruując złoŝone hasło; właściwie zawęŝa obszar poszukiwań; prawidłowo porządkuje waŝne strony w strukturze folderów; redaguje, wysyła i odbiera listy do listu; Wymagania ponadpodstawowe rozumie związki i zaleŝności między informatyką a technologią informacyjną; rozciąga zasady regulaminu na profesjonalne stanowisko pracy ; rozumie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji; potrafi formułować własne wnioski i spostrzeŝenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla róŝnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju; sprawnie korzysta z wielu róŝnych metod wyszukiwania informacji; dba o formę listu i jego pojemność; potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji; zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie; 29

7 korzysta z ksiąŝki adresowej; rozróŝnia format listu (zwykły tekst i HTML); zna i stosuje podstawowe zasady etykiety pocztowej; elektroniczne dodaje załączniki; potrafi omówić sposoby komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, m.in. SMS y; zna inne sposoby komunikowania się przez Sieć; potrafi skorzystać z jednej z nich, np. czatu rozróŝnia formy komunikowania się przez Sieć; rozumie róŝnice między bezpośrednią komunikacją typu czat a grupą dyskusyjną; zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji; wysyła artykuły; podaje i omawia przykłady usług i form działania opartych na technologii informacyjnej, np. e banki, e sklepy, e nauka; wie, na czym polega bezpieczeństwo pieniędzy w e banku; zna zasadę działania, zastosowania i znaczenie podpisu elektronicznego; przedstawia rozwój Internetu, wskazując najwaŝniejsze etapy; rozumie, czym jest tzw. e book; potrafi omówić kolejne generacje telefonii komórkowej; podaje przykłady telefonii internetowej; zna podstawowe pojęcia prawa autorskiego i potrafi, korzystając z podręcznika, zanalizować róŝne rodzaje licencji; zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów; potrafi przeprowadzić wideokonferencję (jeśli szkoła posiada odpowiedni sprzęt); potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzaleŝniania róŝnych dziedzin Ŝycia od Internetu; potrafi formułować własne wnioski i spostrzeŝenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla róŝnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju; potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji; zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie; zna i potrafi interpretować waŝniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z róŝnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych; 30

8 zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z Internetu i programów komputerowych Wymagania podstawowe klasyfikuje środki i narzędzia TI ze względu na ich przeznaczenie; podaje przykłady urządzeń i charakteryzuje ich parametry; wyjaśnia, na czym polega start komputera; zna podstawowe cechy systemu Linux; potrafi zainstalować i odinstalować program komputerowy; oraz podstawowe urządzenia zewnętrzne, np. drukarkę; zna narzędzia potrzebne do utrzymania porządku na komputerze; potrafi przeprowadzić standardowy test komputera; wie, czym jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć; omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć; wymienia podstawowe klasy sieci; zna podstawy pracy w sieci komputerów; rozumie pojęcie logowania się do sieci; potrafi udostępnić folder w sieci oraz drukarkę; charakteryzuje ogólnie strukturę Internetu; omawia system domen oraz adres internetowy; potrafi pobierać pliki z Internetu i wie, jaką rolę spełnia protokół FTP; wie, jak podłączyć się do Internetu; ŚRODKI I NARZĘDZIA TI Wymagania ponadpodstawowe zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju urządzeń TI; potrafi dobrać pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania; dokonuje analizy porównawczej róŝnych systemów operacyjnych; ocenia rozwój urządzeń i środków TI, formułuje własne wnioski i opinie; potrafi zainstalować i odinstalować system operacyjny; instaluje dowolne urządzenie zewnętrzne; radzi sobie z niektórymi problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu komputerowego; potrafi przyspieszyć działanie komputera, rozszerzyć pamięć RAM, korzystać z zaawansowanych programów, np. Edytora Rejestru; zna schemat działania sieci; potrafi omówić zalety i wady róŝnych topologii sieci; potrafi mapować zasoby komputera; wie, czym jest maska podsieci; opisuje szczegółowo drogę pakietu danych w Internecie; wyjaśnia rolę routera w przesyłaniu danych; 31

9 omawia sposoby podłączenia się do Internetu; potrafi skonfigurować podłączenie do Internetu i załoŝyć konto owe; rozumie znaczenie ochrony danych; omawia przyczyny utraty danych; tworzy profil uŝytkownika; wyjaśnia, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy oraz jakie zagroŝenia płyną z Internetu; instaluje oprogramowanie do ochrony zasobów komputera i potrafi z niego korzystać; potrafi uporządkować swoje pliki, przenosząc je lub kopiując do odpowiednich folderów; kopiuje pliki na dyskietkę lub CD; archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych; potrafi spakować i rozpakować pliki; dokonuje analizy porównawczej sposobów dostępu do Internetu, uwzględniając szybkość transmisji danych i koszty; przedstawia najnowsze moŝliwości połączeń z Internetem; potrafi uŝyć programu Kopia zapasowa; zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych; potrafi dokonać analizy porównawczej zagroŝeń i moŝliwości ochrony danych na przestrzeni ostatnich lat; 32

10 OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM część 1 Wymagania podstawowe zna elementy typografii (krój, rodzaje czcionek, inne atrybuty); potrafi zastosować odpowiednie dla danego tekstu atrybuty; zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu; potrafi właściwie zastosować wcięcia, tabulatory i twardą spację; poprawia tekst, wykorzystując moŝliwości wyszukiwania i zamiany znaków, słownik, synonimy; umieszcza przyciski w pasku narzędzi; tworzy własne skróty klawiaturowe; potrafi zmienić układ klawiatury; wstawia symbole, indeksy dolne i górne do wzorów matematycznych, chemicznych czy fizycznych; wykorzystuje edytor równań do pisania niezbyt skomplikowanych wzorów; stosuje automatyczne numerowanie i wypunktowanie, w tym konspekty numerowane; wykorzystuje moŝliwości edytora grafiki do obróbki rysunku, np. kadruje i skaluje obraz, zmienia jasność, kontrast, tonację barwną obrazu; sprawnie korzysta ze skanera; rozumie, czym jest rozdzielczość; Wymagania ponadpodstawowe potrafi starannie dopracować tekst, zwracając uwagę na jego redakcję i formę; dokonuje analizy porównawczej moŝliwości edytorów tekstu na przestrzeni ostatnich lat; sprawnie dostosowuje edytor tekstu (paski narzędzi, układ klawiatury, skróty klawiaturowe) do wymagań tworzonego dokumentu; tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań; potrafi sprawnie dostosować rodzaj numeracji (ustalić format, czcionkę, wcięcia); potrafi samodzielnie odszukać moŝliwości edytora grafiki i wykorzystać je do obróbki rysunku; rozróŝnia rodzaje grafiki: wektorowa, rastrowa; potrafi zeskanować tekst i przetworzyć go do postaci znakowej, korzystając z odpowiedniego oprogramowania; przygotowuje profesjonalnie tekst zawierający informacje z róŝnych źródeł, np. Internetu; umieszcza w tekście dowolne obiekty i odpowiednio je formatuje; dba o rozmiar pliku, gdy wstawia róŝne obiekty; 33

11 potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego; rozumie mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie); wykonuje operacje na wstawionym rysunku (formatuje, zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu, grupuje wstawione obiekty) Wymagania podstawowe wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych; omawia podstawowe operacje, podając przykłady; rozumie metody organizacji danych w bazach danych; wyjaśnia pojęcia: rekord, pole rekordu, typ danych; KLASA II LO INFORMACJE W BAZACH DANYCH korzystając z przygotowanych tabel, wykonuje róŝne operacje, np. dodaje nowe rekordy, aktualizuje dane, sortuje; uzasadnia, dlaczego warto umieszczać dane w kilku tabelach; rozumie pojęcie relacji potrafi określić kryterium wyszukiwania; tworzy własne zapytania z jednej i dwóch tabel; wie, do czego słuŝy formularz i raport; Wymagania ponadpodstawowe wyjaśnia cechy relacyjnego modelu bazy danych; podaje inne modele baz danych; potrafi zaprojektować samodzielnie relacyjną bazę danych składającą się z dwóch tabel; potrafi wyjaśnić na przykładzie, czym róŝni się sortowanie od indeksowania; potrafi budować złoŝone kwerendy z dwóch lub więcej tabel połączonych; analizuje odpowiadający zapytaniu ciąg instrukcji w języku SQL; projektuje samodzielnie formularz z podformularzem; planuje i projektuje raporty, takŝe w postaci wykresów; 34

12 na podstawie przygotowanych formularzy wprowadza i aktualizuje dane; przygotowuje nowe raporty na podstawie zapytań; umieszcza w nim podsumowania, określa dane statystyczne OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM część 2 Wymagania podstawowe wstawia tabelę do tekstu i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach; umieszcza w nich dowolne elementy; wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie; zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek i stopkę, wstawia numery stron, przygotowuje spis treści); stosuje przypisy; potrafi współpracować w grupie; potrafi być odpowiedzialny za powierzone mu zadania szczegółowe; omawia etapy tworzenia czasopisma; rozumie pojęcia: adiustacja tekstu, makieta, layout; Wymagania ponadpodstawowe samodzielnie wyszukuje moŝliwości edytora tekstu potrzebne do formatowania tabel; sprawnie wstawia tabele z innych źródeł do dokumentu tekstowego, np. pobrane z Internetu; tworzy własne style tekstu; korzysta z podziału tekstu na sekcje; umieszcza tytuły rozdziałów ze spisu treści w nagłówku; potrafi właściwie zastosować własne makro; potrafi pełnić rolę koordynatora grupy, organizując i nadzorując sprawnie pracę kolegów; 35

13 TI w rozwiązywaniu problemów z róŝnych dziedzin nauki i Ŝycia codziennego Wymagania podstawowe zna podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym; potrafi ustalić format danych; rozróŝnia i rozumie zasady adresowania; tworzy formuły wykonujące zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów) tworzy wykres składający się z kilku serii danych, dodaje do niego odpowiednie opisy; rysuje wykres wybranej funkcji matematycznej; przygotowuje dokument arkusza kalkulacyjnego do wydruku; wstawia nagłówek; zna najwaŝniejsze zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu dokumentów zawierających makra; stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań szkolnych; potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych; umie rozwiązywać równania z jedną niewiadomą za pomocą arkusza kalkulacyjnego; potrafi zastosować w zadaniach funkcję generującą liczby losowe; stosuje funkcję zamieniającą liczbę arabską na rzymską; stosuje elementy formularzy i filtry; Wymagania ponadpodstawowe potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować w arkuszu kalkulacyjnym właściwy algorytm obliczeń; tworzy profesjonalne wykresy właściwie prezentujące dane; sprawnie odszukuje i stosuje nowe moŝliwości arkusza w celu rozwiązania zadania; zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym; potrafi samodzielnie odszukać odpowiednią funkcję do rozwiązania danego zadania; stosuje generator liczb losowych do rozwiązywania trudniejszych zadań, np. rysowania fraktali; umie pisać własne makra (edytując kod źródłowy); potrafi wykorzystywać zaawansowane elementy formularzy, np. listy, przyciski opcji, pokrętła; potrafi samodzielnie opracować pod względem dźwiękowym i graficznym film nakręcony za pomocą kamery cyfrowej; potrafi wykonać album elektroniczny zawierający odpowiednio opracowane zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym; 36

14 rejestruje proste makro w celu ułatwienia wykonywania często powtarzanych czynności; wie, jak wysłać faks z komputera; wczytuje do komputera zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym; zna ograniczenia pojemnościowe plików wysyłanych jako załączniki do i; posługuje się programem do odtwarzania muzyki z komputera; omawia zasady korzystania z radia i telewizji za pomocą komputera; PREZENTACJA INFORMACJI Wymagania podstawowe zna i stosuje podstawowe zasady przygotowania prezentacji; dba o poprawność redakcyjną tekstów; wstawia do slajdu róŝne obiekty (tekst, kliparty, grafikę, wykresy, tabele, umieszcza efekty dźwiękowe); stosuje hiperłącza i animacje niestandardowe; tworzy prezentację składającą się z kilkunastu slajdów z zastosowaniem poznanych zasad; potrafi przygotować prezentację do publikacji w Internecie; wie, w jaki sposób są zbudowane strony WWW; zna strukturę pliku w języku HTML; zna najwaŝniejsze narzędzia do tworzenia stron WWW; zna funkcje i zastosowanie najwaŝniejszych znaczników HTML (formatowanie tekstu, wstawianie rysunków, hiperłączy, stosowanie list Wymagania ponadpodstawowe łączy profesjonalnie tekst z grafiką, włącza fragment filmu, dostosowuje narrację do umieszczonych na slajdzie obrazów i tekstów; potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia; zna większość znaczników HTML; potrafi wstawiać do utworzonych stron proste skrypty napisane w języku JavaScript; wie, jak dostosowywać nagłówki META strony, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie; wie, jak umieścić na utworzonej stronie licznik odwiedzin; przygotowuje estetyczną i zachęcającą do odwiedzin stronę WWW; 37

15 wypunktowanych i numerowanych, wstawianie tabel); potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, uŝywając edytora tekstowego; publikuje utworzoną stronę w Internecie; zna zagadnienia dotyczące promowania stron; Opracował zespół w składzie: o mgr Anna Grygoruk o mgr Renata Ostapczuk o mgr Agnieszka Romanowicz 38

PREZENTACJA INFORMACJI

PREZENTACJA INFORMACJI PLAN WYNIKOWY Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W KLASACH TECHNIKUM (2 godz. Tyg. ) roczny cykl nauczania NR DKOS 4015 214/02 Lp Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe PREZENTACJA INFORMACJI 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Technologia Informacyjna Wymagania na poszczególne oceny szkolne Technologia Informacyjna Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1. Źródła informacji i metody komunikacji 3 4 5 6 Podaje kilka przykładów Źródeł informacji. Uruchamia program edukacyjny i szuka informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne technologia informacyjna

Wymagania edukacyjne technologia informacyjna Wymagania edukacyjne technologia informacyjna Według programu nauczania dla technologii informacyjnej; autor: Grażyna Koba. Źródła informacji i metody komunikacji Podaje kilka przykładów źródeł informacji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Matematyka 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. celujący Uczeń posiada wiedzę i umiejętności w 100% odzwierciedlające program nauczania matematyki w danej klasie. Poprawnie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: INFORMATYKA Nauczyciel : mgr inż. Eugeniusz Bury Rzeszów 2012 1. Cel opracowania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ-INFORMATYKI dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego o profilu informatycznym

Przedmiotowy system oceniania z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ-INFORMATYKI dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego o profilu informatycznym Ocenę dopuszczającą uzyskuje uczeń, który: - Zna pojęcia: technologia informacyjna, środki i narzędzia TI, prawo autorskie, forum internetowe, blog, wirus komputerowy, grafika rastrowa, wektorowa, program

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119.

1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół nr 119. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W GIMNAZJUM nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. LOTNICTWA POLSKIEGO 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I. Podstawy prawne opracowania PSO. Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI (PSO) Przedmiotowy System Oceniania ( PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk

Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmiotowy system oceniania w roku szkolnym 2015/2016 dla przedmiotów zawodowych, kierunek: technik logistyk Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. KLASA II LICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM ZAWODOWE OCENA CELUJĄCA obszar GPL, OEM - wskazuje propozycje zestawu oprogramowania do konkretnych zadań i uzasadnia ich wybór, - prezentuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W RESKU I. Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z biologii w Zespole Szkół w Resku opracowany został w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA w ROZŁAZINIE I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PSO 1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotowy system oceniania MATEMATYKA Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Cele ogólne oceniania: - rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie

Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Przedmiotowy System Oceniania z chemii w Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie Ocena jest odzwierciedleniem stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI 1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Ocenianie przedmiotowe z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z 10 czerwca 2015 roku w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Gimnazjum nr 11 w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA mgr Bożena Bencer mgr Danuta Maliszewska Wymagania edukacyjne Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu Zasady oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Liceum Ogólnokształcącym nr X

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo