PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. w XIII Liceum Ogólnokształcącym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. w XIII Liceum Ogólnokształcącym"

Transkrypt

1 PPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku 24

2 System oceniania z technologii informacyjnej został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) wraz z późniejszymi zmianami. Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSOMS im. Marii Konopnickiej w Białymstoku. Podstawę programową z technologii informacyjnej. Program nauczania technologii informacyjnej - DKOS /02 wydawnictwo MIGRA 1. Ocenianie ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania, zrozumienia i stosowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, motywowanie ucznia do podnoszenia swoich kwalifikacji, informowanie ucznia o jego postępach, określenie stopnia zrozumienia pojęć i definicji związanych z danym zagadnieniem, podawania przykładów i kontrprzykładów, uczestniczenia w klasyfikowaniu i definiowaniu pojęć, posługiwania się językiem TI, określenie stopnia znajomości podstawowych sposobów postępowania przy rozwiązywaniu standardowych problemów, określenie stopnia umiejętności rozwiązywania problemów o wyŝszym stopniu trudności, zachęcenie do aktywnego uczestniczenia w lekcjach TI, określenie stopnia umiejętności stosowania swoich wiadomości i umiejętności informatycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin, dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach ucznia. 2. Obszary aktywności ucznia na lekcjach TI podlegające ocenianiu: rozumienie pojęć informatycznych prowadzenie rozumowań rozwiązywanie problemów informatycznych stosowanie odpowiednich metod, narzędzi, sposobów. 25

3 3. Rodzaje aktywności na lekcjach technologii informacyjnej ucznia podlegające ocenianiu i sposoby sprawdzania postępów ucznia: wypowiedź ustna obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji. Uzyskana ocena jest ostateczna i nie podlega poprawie. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych: Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Odpowiedź Odpowiedź samodzielna i poprawna, wyczerpująca w zakresie treści i umiejętności programowych. Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w nowych dla niego sytuacjach. Wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem (samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia). Odpowiedź samodzielna i poprawna, wyczerpująca w zakresie wiadomości i umiejętności. Odpowiedź zasadniczo samodzielna, uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone przez wymagania programowe niezbędne w dalszej nauce. Samodzielnie wykonuje zadania przy komputerze. Odpowiedź częściowo niesamodzielna. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone przez wymagania programowe niezbędne w dalszej nauce. Zadania przy komputerze uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela, łatwe rozwiązuje samodzielnie. W jego wiedzy i umiejętnościach występują braki. Odpowiedź niesamodzielna, uczeń zna podstawowe pojęcia. Zadania przy komputerze rozwiązuje z pomocą nauczyciela, popełnia istotne błędy. Uczeń nie potrafi wykonać prostych zadań przy komputerze nawet przy pomocy nauczyciela, nie osiągnął minimum wiedzy i umiejętności objętych podstawą programową w danej klasie. Rezygnacja z odpowiedzi. wypowiedź pisemna: kartkówki, które obejmują zakres materiału z trzech ostatnich lekcji nie wymagają wcześniejszego zapowiadania testy prace klasowe, które obejmują dział lub kilka działów i są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; przewiduje się w semestrze przynajmniej jeden test 26

4 JeŜeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł wymienionych prac pisemnych napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni. Nauczyciel przedstawia sprawdzoną pracę uczniowi do wglądu. KaŜda ocena uzyskana z testu-pracy klasowej, zadań programistycznych moŝe być poprawiona w ciągu dwóch tygodni od daty oddania, w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chętnych z danej klasy. Wynik ogólny stanowi średnia z obu ocen. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych: zadania wykonywane na komputerze w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, multimediów, baz danych Do oceny wykonanego ćwiczenia uwzględniane jest: stosowanie właściwej metody rozwiązania; wykonanie zadania zgodnie z treścią; umiejętność samodzielnego odkrywania moŝliwości programu (korzystanie z Pomocy ); znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem. JeŜeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł wymienionych prac pisemnych napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwóch tygodni. Nauczyciel przedstawia sprawdzoną pracę uczniowi do wglądu. KaŜda ocena uzyskana z części praktycznej moŝe być poprawiona w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania, w jednym terminie ustalonym dla wszystkich chętnych z danej klasy. Wynik ogólny stanowi średnia z obu ocen. prace domowe, referaty, prace długoterminowe: Prace domowe, referaty, prace długoterminowe zaplanowane przez nauczyciela w danym semestrze są obowiązkowe. Uczeń jest zobowiązany do oddawania ich do kontroli w wyznaczonym terminie. JeŜeli uczeń nie oddał pracy w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel moŝe wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów oraz prac długoterminowych lub wyznaczyć inną formę poprawy oceny. 27

5 inne formy aktywności: kaŝdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane (po uzgodnieniu z nauczycielem) prac nadobowiązkowych, które mogą wpłynąć na oceny śródroczne i roczne, biorąc udział w konkursach i olimpiadach informatycznych otrzymuje: za udział na szczeblu szkolnym i zdobycie 70% punktów - ocenę cząstkową bardzo dobrą, za udział na wyŝszym szczeblu olimpiady lub konkursu - ocenę cząstkową celującą, za uzyskanie tytułu finalisty, laureata olimpiady - ocenę celującą na koniec roku szkolnego, za uzyskanie tytułu finalisty, laureata olimpiady na szczeblu ogólnopolskim - ocenę celującą na świadectwie ukończenia szkoły. rozwiązując zadania dodatkowe, biorąc czynny udział w lekcji (5 plusów = bardzo dobry): odpowiedzi ustne, wyniki ćwiczeń, wyniki testów, analiza samodzielnych prac ucznia np. prac domowych, referatów. 4. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu i udostępniania go nauczycielowi do wglądu. 5. Uczeń moŝe zgłosić nieprzygotowanie do lekcji raz w semestrze. 6. Przy ustalaniu ocen brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 7. Skala ocen z informatyki jest zgodna z WSO. 8. Uczeń powinien uzyskać przynajmniej trzy oceny w semestrze, najlepiej z róŝnych zakresów i form sprawdzania wiedzy podlegających ocenie. Oceny powinny być wystawiane systematycznie. 9. Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie przychodzi w określone dni lub mimo obecności w szkole odmawia napisania tej pracy otrzymuje stopień niedostateczny. 10. Uczeń obecny na lekcji, odmawiając odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki, sprawdzianu, itp. otrzymuje ocenę niedostateczną. 11. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. JeŜeli jest wykonana błędnie uczeń nie otrzymuje oceny i dokonuje jej poprawy na następną lekcję. 28

6 12. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych, praktycznych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy stanowi podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej. 13. JeŜeli uczeń nie przestrzega regulaminu pracowni szkolnej moŝe otrzymać ocenę niedostateczną za jego nieznajomość. 14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe. 15. Wykaz wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem poziomów programowych: podstawowe i ponadpodstawowe w poszczególnych klasach: KLASA I LO ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY KOMUNIKACJI Wymagania podstawowe określa pojęcia: technologia informacyjna, społeczeństwo informacyjne; świadomie stosuje zasady regulaminu pracowni komputerowej; dokonuje dokładnej klasyfikacji źródeł informacji; zna zagadnienia związane z korzystaniem z niewłaściwych źródeł informacji; wymienia zastosowania i moŝliwości Internetu; rozumie, na czym polega przeglądanie strony WWW i organizacja informacji w WWW; zna właściwości składników adresu internetowego; omawia znaczenie Internetu, jego wady i zalety; szuka informacji w Internecie, konstruując złoŝone hasło; właściwie zawęŝa obszar poszukiwań; prawidłowo porządkuje waŝne strony w strukturze folderów; redaguje, wysyła i odbiera listy do listu; Wymagania ponadpodstawowe rozumie związki i zaleŝności między informatyką a technologią informacyjną; rozciąga zasady regulaminu na profesjonalne stanowisko pracy ; rozumie, w jakim kierunku postępuje rozwój źródeł informacji; potrafi formułować własne wnioski i spostrzeŝenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla róŝnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju; sprawnie korzysta z wielu róŝnych metod wyszukiwania informacji; dba o formę listu i jego pojemność; potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji; zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie; 29

7 korzysta z ksiąŝki adresowej; rozróŝnia format listu (zwykły tekst i HTML); zna i stosuje podstawowe zasady etykiety pocztowej; elektroniczne dodaje załączniki; potrafi omówić sposoby komunikacji z wykorzystaniem telefonu komórkowego, m.in. SMS y; zna inne sposoby komunikowania się przez Sieć; potrafi skorzystać z jednej z nich, np. czatu rozróŝnia formy komunikowania się przez Sieć; rozumie róŝnice między bezpośrednią komunikacją typu czat a grupą dyskusyjną; zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji; wysyła artykuły; podaje i omawia przykłady usług i form działania opartych na technologii informacyjnej, np. e banki, e sklepy, e nauka; wie, na czym polega bezpieczeństwo pieniędzy w e banku; zna zasadę działania, zastosowania i znaczenie podpisu elektronicznego; przedstawia rozwój Internetu, wskazując najwaŝniejsze etapy; rozumie, czym jest tzw. e book; potrafi omówić kolejne generacje telefonii komórkowej; podaje przykłady telefonii internetowej; zna podstawowe pojęcia prawa autorskiego i potrafi, korzystając z podręcznika, zanalizować róŝne rodzaje licencji; zna zasady prawne dotyczące korzystania z cudzych materiałów; potrafi przeprowadzić wideokonferencję (jeśli szkoła posiada odpowiedni sprzęt); potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzaleŝniania róŝnych dziedzin Ŝycia od Internetu; potrafi formułować własne wnioski i spostrzeŝenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla róŝnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju; potrafi fachowo ocenić znaczenie technologii komunikacyjnej w przekazie informacji; zna najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie; zna i potrafi interpretować waŝniejsze przepisy prawa autorskiego dotyczące korzystania z róŝnych źródeł informacji i ochrony programów komputerowych; 30

8 zna i stosuje w praktyce podstawowe zasady prawa i etyki dotyczące korzystania z Internetu i programów komputerowych Wymagania podstawowe klasyfikuje środki i narzędzia TI ze względu na ich przeznaczenie; podaje przykłady urządzeń i charakteryzuje ich parametry; wyjaśnia, na czym polega start komputera; zna podstawowe cechy systemu Linux; potrafi zainstalować i odinstalować program komputerowy; oraz podstawowe urządzenia zewnętrzne, np. drukarkę; zna narzędzia potrzebne do utrzymania porządku na komputerze; potrafi przeprowadzić standardowy test komputera; wie, czym jest sieć komputerów i dlaczego komputery łączy się w sieć; omawia podstawowe sposoby łączenia komputerów w sieć; wymienia podstawowe klasy sieci; zna podstawy pracy w sieci komputerów; rozumie pojęcie logowania się do sieci; potrafi udostępnić folder w sieci oraz drukarkę; charakteryzuje ogólnie strukturę Internetu; omawia system domen oraz adres internetowy; potrafi pobierać pliki z Internetu i wie, jaką rolę spełnia protokół FTP; wie, jak podłączyć się do Internetu; ŚRODKI I NARZĘDZIA TI Wymagania ponadpodstawowe zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju urządzeń TI; potrafi dobrać pełną konfigurację sprzętu i oprogramowania do danego zastosowania; dokonuje analizy porównawczej róŝnych systemów operacyjnych; ocenia rozwój urządzeń i środków TI, formułuje własne wnioski i opinie; potrafi zainstalować i odinstalować system operacyjny; instaluje dowolne urządzenie zewnętrzne; radzi sobie z niektórymi problemami związanymi z wadliwym działaniem sprzętu komputerowego; potrafi przyspieszyć działanie komputera, rozszerzyć pamięć RAM, korzystać z zaawansowanych programów, np. Edytora Rejestru; zna schemat działania sieci; potrafi omówić zalety i wady róŝnych topologii sieci; potrafi mapować zasoby komputera; wie, czym jest maska podsieci; opisuje szczegółowo drogę pakietu danych w Internecie; wyjaśnia rolę routera w przesyłaniu danych; 31

9 omawia sposoby podłączenia się do Internetu; potrafi skonfigurować podłączenie do Internetu i załoŝyć konto owe; rozumie znaczenie ochrony danych; omawia przyczyny utraty danych; tworzy profil uŝytkownika; wyjaśnia, jakie szkody mogą wyrządzić wirusy oraz jakie zagroŝenia płyną z Internetu; instaluje oprogramowanie do ochrony zasobów komputera i potrafi z niego korzystać; potrafi uporządkować swoje pliki, przenosząc je lub kopiując do odpowiednich folderów; kopiuje pliki na dyskietkę lub CD; archiwizuje dane na nośnikach zewnętrznych; potrafi spakować i rozpakować pliki; dokonuje analizy porównawczej sposobów dostępu do Internetu, uwzględniając szybkość transmisji danych i koszty; przedstawia najnowsze moŝliwości połączeń z Internetem; potrafi uŝyć programu Kopia zapasowa; zna najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych; potrafi dokonać analizy porównawczej zagroŝeń i moŝliwości ochrony danych na przestrzeni ostatnich lat; 32

10 OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM część 1 Wymagania podstawowe zna elementy typografii (krój, rodzaje czcionek, inne atrybuty); potrafi zastosować odpowiednie dla danego tekstu atrybuty; zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu; potrafi właściwie zastosować wcięcia, tabulatory i twardą spację; poprawia tekst, wykorzystując moŝliwości wyszukiwania i zamiany znaków, słownik, synonimy; umieszcza przyciski w pasku narzędzi; tworzy własne skróty klawiaturowe; potrafi zmienić układ klawiatury; wstawia symbole, indeksy dolne i górne do wzorów matematycznych, chemicznych czy fizycznych; wykorzystuje edytor równań do pisania niezbyt skomplikowanych wzorów; stosuje automatyczne numerowanie i wypunktowanie, w tym konspekty numerowane; wykorzystuje moŝliwości edytora grafiki do obróbki rysunku, np. kadruje i skaluje obraz, zmienia jasność, kontrast, tonację barwną obrazu; sprawnie korzysta ze skanera; rozumie, czym jest rozdzielczość; Wymagania ponadpodstawowe potrafi starannie dopracować tekst, zwracając uwagę na jego redakcję i formę; dokonuje analizy porównawczej moŝliwości edytorów tekstu na przestrzeni ostatnich lat; sprawnie dostosowuje edytor tekstu (paski narzędzi, układ klawiatury, skróty klawiaturowe) do wymagań tworzonego dokumentu; tworzy dowolne wzory, wykorzystując edytor równań; potrafi sprawnie dostosować rodzaj numeracji (ustalić format, czcionkę, wcięcia); potrafi samodzielnie odszukać moŝliwości edytora grafiki i wykorzystać je do obróbki rysunku; rozróŝnia rodzaje grafiki: wektorowa, rastrowa; potrafi zeskanować tekst i przetworzyć go do postaci znakowej, korzystając z odpowiedniego oprogramowania; przygotowuje profesjonalnie tekst zawierający informacje z róŝnych źródeł, np. Internetu; umieszcza w tekście dowolne obiekty i odpowiednio je formatuje; dba o rozmiar pliku, gdy wstawia róŝne obiekty; 33

11 potrafi zastosować odpowiedni format pliku graficznego; rozumie mechanizmy wstawiania obiektów (osadzenie, połączenie); wykonuje operacje na wstawionym rysunku (formatuje, zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu, grupuje wstawione obiekty) Wymagania podstawowe wyjaśnia, na czym polega przetwarzanie danych; omawia podstawowe operacje, podając przykłady; rozumie metody organizacji danych w bazach danych; wyjaśnia pojęcia: rekord, pole rekordu, typ danych; KLASA II LO INFORMACJE W BAZACH DANYCH korzystając z przygotowanych tabel, wykonuje róŝne operacje, np. dodaje nowe rekordy, aktualizuje dane, sortuje; uzasadnia, dlaczego warto umieszczać dane w kilku tabelach; rozumie pojęcie relacji potrafi określić kryterium wyszukiwania; tworzy własne zapytania z jednej i dwóch tabel; wie, do czego słuŝy formularz i raport; Wymagania ponadpodstawowe wyjaśnia cechy relacyjnego modelu bazy danych; podaje inne modele baz danych; potrafi zaprojektować samodzielnie relacyjną bazę danych składającą się z dwóch tabel; potrafi wyjaśnić na przykładzie, czym róŝni się sortowanie od indeksowania; potrafi budować złoŝone kwerendy z dwóch lub więcej tabel połączonych; analizuje odpowiadający zapytaniu ciąg instrukcji w języku SQL; projektuje samodzielnie formularz z podformularzem; planuje i projektuje raporty, takŝe w postaci wykresów; 34

12 na podstawie przygotowanych formularzy wprowadza i aktualizuje dane; przygotowuje nowe raporty na podstawie zapytań; umieszcza w nim podsumowania, określa dane statystyczne OPRACOWANIE INFORMACJI W DOKUMENCIE TEKSTOWYM część 2 Wymagania podstawowe wstawia tabelę do tekstu i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach; umieszcza w nich dowolne elementy; wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie; zna podstawowe zasady pracy z długim tekstem (redaguje nagłówek i stopkę, wstawia numery stron, przygotowuje spis treści); stosuje przypisy; potrafi współpracować w grupie; potrafi być odpowiedzialny za powierzone mu zadania szczegółowe; omawia etapy tworzenia czasopisma; rozumie pojęcia: adiustacja tekstu, makieta, layout; Wymagania ponadpodstawowe samodzielnie wyszukuje moŝliwości edytora tekstu potrzebne do formatowania tabel; sprawnie wstawia tabele z innych źródeł do dokumentu tekstowego, np. pobrane z Internetu; tworzy własne style tekstu; korzysta z podziału tekstu na sekcje; umieszcza tytuły rozdziałów ze spisu treści w nagłówku; potrafi właściwie zastosować własne makro; potrafi pełnić rolę koordynatora grupy, organizując i nadzorując sprawnie pracę kolegów; 35

13 TI w rozwiązywaniu problemów z róŝnych dziedzin nauki i Ŝycia codziennego Wymagania podstawowe zna podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym; potrafi ustalić format danych; rozróŝnia i rozumie zasady adresowania; tworzy formuły wykonujące zaawansowane obliczenia (potęgowanie, pierwiastkowanie, z zastosowaniem nawiasów) tworzy wykres składający się z kilku serii danych, dodaje do niego odpowiednie opisy; rysuje wykres wybranej funkcji matematycznej; przygotowuje dokument arkusza kalkulacyjnego do wydruku; wstawia nagłówek; zna najwaŝniejsze zasady bezpieczeństwa przy otwieraniu dokumentów zawierających makra; stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań szkolnych; potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji warunkowych; umie rozwiązywać równania z jedną niewiadomą za pomocą arkusza kalkulacyjnego; potrafi zastosować w zadaniach funkcję generującą liczby losowe; stosuje funkcję zamieniającą liczbę arabską na rzymską; stosuje elementy formularzy i filtry; Wymagania ponadpodstawowe potrafi przeprowadzić analizę przykładowego problemu i opracować w arkuszu kalkulacyjnym właściwy algorytm obliczeń; tworzy profesjonalne wykresy właściwie prezentujące dane; sprawnie odszukuje i stosuje nowe moŝliwości arkusza w celu rozwiązania zadania; zna działanie i zastosowanie większości funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym; potrafi samodzielnie odszukać odpowiednią funkcję do rozwiązania danego zadania; stosuje generator liczb losowych do rozwiązywania trudniejszych zadań, np. rysowania fraktali; umie pisać własne makra (edytując kod źródłowy); potrafi wykorzystywać zaawansowane elementy formularzy, np. listy, przyciski opcji, pokrętła; potrafi samodzielnie opracować pod względem dźwiękowym i graficznym film nakręcony za pomocą kamery cyfrowej; potrafi wykonać album elektroniczny zawierający odpowiednio opracowane zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym; 36

14 rejestruje proste makro w celu ułatwienia wykonywania często powtarzanych czynności; wie, jak wysłać faks z komputera; wczytuje do komputera zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym; zna ograniczenia pojemnościowe plików wysyłanych jako załączniki do i; posługuje się programem do odtwarzania muzyki z komputera; omawia zasady korzystania z radia i telewizji za pomocą komputera; PREZENTACJA INFORMACJI Wymagania podstawowe zna i stosuje podstawowe zasady przygotowania prezentacji; dba o poprawność redakcyjną tekstów; wstawia do slajdu róŝne obiekty (tekst, kliparty, grafikę, wykresy, tabele, umieszcza efekty dźwiękowe); stosuje hiperłącza i animacje niestandardowe; tworzy prezentację składającą się z kilkunastu slajdów z zastosowaniem poznanych zasad; potrafi przygotować prezentację do publikacji w Internecie; wie, w jaki sposób są zbudowane strony WWW; zna strukturę pliku w języku HTML; zna najwaŝniejsze narzędzia do tworzenia stron WWW; zna funkcje i zastosowanie najwaŝniejszych znaczników HTML (formatowanie tekstu, wstawianie rysunków, hiperłączy, stosowanie list Wymagania ponadpodstawowe łączy profesjonalnie tekst z grafiką, włącza fragment filmu, dostosowuje narrację do umieszczonych na slajdzie obrazów i tekstów; potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia; zna większość znaczników HTML; potrafi wstawiać do utworzonych stron proste skrypty napisane w języku JavaScript; wie, jak dostosowywać nagłówki META strony, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie; wie, jak umieścić na utworzonej stronie licznik odwiedzin; przygotowuje estetyczną i zachęcającą do odwiedzin stronę WWW; 37

15 wypunktowanych i numerowanych, wstawianie tabel); potrafi tworzyć proste strony w języku HTML, uŝywając edytora tekstowego; publikuje utworzoną stronę w Internecie; zna zagadnienia dotyczące promowania stron; Opracował zespół w składzie: o mgr Anna Grygoruk o mgr Renata Ostapczuk o mgr Agnieszka Romanowicz 38

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM. Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM. Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie Programu nauczania informatyki w gimnazjum autorstwa Grażyny Koba PSO z informatyki w Gimnazjum nr 2 w Sokółce Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka w Publicznym Gimnazjum w Walcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki został opracowany został na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. Przedmiotowy system oceniania z informatyki w 8 PG w Białymstoku. System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie III w roku szkolnym 2014/2015. Ogólne składniki stanowiące przedmiot oceny to: zakres wiadomości i umiejętności, rozumienie materiału naukowego, umiejętność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Zadania systemu oceniania PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI KL. I - II 1 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum mgr Krzysztof Ślęzak Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne w Gimnazjum Nr 5 w Siemianowicach Śląskich 1 Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Nr 2 w Chełmku rok szk. 2014/15 kl. I i III Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z informatyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum

INFORMATYKA dla gimnazjum INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia Spis treści 1. Komputer i grafika komputerowa... 2 2. Praca z dokumentem tekstowym... 6 3. Internet i multimedia... 7 4. Algorytmika i programowanie...

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa

Klasa I. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne. Komputer i grafika komputerowa Klasa I Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem podaje kilka zastosowań komputera; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki dla gimnazjum Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN strona 35 z 47 4. Propozycje kryteriów oceny wymagania na poszczególne oceny szkolne 4.1. Komputer i grafika komputerowa Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA. E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI OPRACOWANY DLA PODRĘCZNIKA E.Gurbiel, G.Hardt-Olejniczak, E.Kołczyk, H.Krupickiej M.M.Sysło INFORMATYKA. PODRĘCZNIK DLA UCZNIA GIMNAZJUM Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu informatyka nauczanego w klasie V i klasie VI oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach

Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 im j. Słowackiego w Myślenicach WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo