Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia"

Transkrypt

1 Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia Justyna Maderak 1

2 Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci młodzi, którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, techniczną i zawodową, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i społeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą frustrację. Jan Pawel II W dzisiejszym świecie przeważa bezwzględny pościg za polityczną i ekonomiczną dominacją, chęć maksymalizacji zysków, bez oglądania się na koszty społeczne i słabe jednostki. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego wykazuje tendencję rosnącą zwłaszcza w krajach południowej i wschodniej Europy osiągając poziom nieznany od niemal dwudziestu lat. W 2011 roku prawie co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej (24,2 %) był zagrożony tym zjawiskiem. Raport KE wskazuje, że problem ten dotyka przede wszystkim ludzi młodych, kobiet i samotnych matek, czego odzwierciedleniem jest dwa razy wyższa stopa bezrobocia wśród tej grupy w UE. Jak zatem na tym tle przedstawia się sytuacja Polski? Podobnie jak inne kraje, które przeszły transformację Polska boryka się z problemem wysokiego bezrobocia, które na koniec 2012 roku wyniosło 13,4% 1. Wyhamowanie gospodarki, zmniejszenie się ilości miejsc pracy i brak środków na tworzenie nowych to jedynie kilka czynników, które negatywnie wpływają na ten stan rzeczy. Równie niepokojącym zjawiskiem demograficznym w badanym obszarze staje się problem starzejącego się społeczeństwa. W Polsce ponad 16 mln ludzi mających zatrudnienie musi utrzymać pozostałe 22 mln w tym dzieci, emerytów, rencistów a także osoby niezdolne do jakiejkolwiek pracy. Wszystko to powoduje, że młody człowiek kończący dziś edukację (nie wskazując na jej poziomu) stoi przed sytuacją, w której jego wygórowane oczekiwania życiowe, plany i marzenia rozbijają się w starciu z rzeczywistością. Rzeczywistością, w której niestabilność posad, niskie płace, praca poniżej umiejętności i umowy śmieciowe rodzą strach i frustrację. Czy zatem współczesny człowiek ma szanse odnaleźć swoje szczęśliwe miejsce w obecnym świecie? To właśnie świadomość obywatelska daje zrozumienie własnej 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, stan w końcu miesiąca grudnia 2012 r. wg. danych GUS 2

3 roli w życiu społecznym, zrozumienie zasad demokracji, pozwala także budować więzi, stwarza nowe szanse i poszerza możliwości wyboru obywatelowi, a tym samym pomaga odnaleźć się na rynku pracy. Każde pokolenie charakteryzuje się pewną grupą bezrobotnych, powstałą czy to w wyniku przemian pokoleniowych, czy też niskiej elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się warunków na rynku pracy, a często będąc po prostu wypadkową obu. Problem pojawia się wtedy, gdy ta grupa zaczyna obejmować swym zasięgiem całe pokolenie, co nieuchronnie zaczyna mieć miejsce obecnie. Fakt ten staje się równie bolesny dla starszych pokoleń, które przyzwyczaiły się myśleć, że młodzież wchodząca w rynek pracy może piąć się tylko wyżej i stawać przed coraz to nowymi i atrakcyjniejszymi wyborami, których oni zostali pozbawieni. Ostatnie lata pokazują jednak utopijność tych poglądów przepełnioną frustracją młodego, wykształconego pokolenia. W tym miejscu należy przywołać słowa profesora Zygmunta Baumana z tekstu O pokoleniu wyrzutków : Ostatnie dekady były czasem niebywałego rozmnożenia wszelkich form wyższego wykształcenia i nieprzerwanego wzrostu liczebności zastępów studentów. Tytuł uniwersytecki obiecywał wyśmienite posady, dobrobyt i splendor: pula gratyfikacji rosła wprost proporcjonalnie do stale poszerzającej się liczby osób z dyplomami. Dzięki koordynacji między popytem a podażą, rzekomo z góry ustalonej, gwarantowanej i niemal automatycznej, trudno było się oprzeć uwodzicielskiej mocy obietnicy. Teraz jednak tłumy uwiedzionych zmieniają się hurtowo i błyskawicznie w zastępy sfrustrowanych. Pierwszy raz za naszych czasów, cały rocznik absolwentów staje przed dużym prawdopodobieństwem, a wręcz pewnością wykonywania dorywczych, tymczasowych, i niestabilnych prac, nieodpłatnych szkoleniowych pseudo-prac, kłamliwie przemianowanych na staże wszystko to znacznie poniżej nabytych umiejętności i lata świetlne poniżej poziomu oczekiwań. I ciężko tu o optymizm W przedmiotowej pracy analizie poddano problem bezrobocia - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy a także sposoby jego obniżania na przykładzie gminy Niepołomice. Przedstawiając problem i skale bezrobocia bazowano na najnowszym opracowaniu GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

4 Problem bezrobocia na tle Polski: Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów, z którymi boryka się nie tylko Polska, ale również wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jeśli przyjrzeć się statystykom i przeprowadzonym analizom rynku pracy można zauważyć, że w Polsce struktura zatrudnienia kobiet wypada wyjątkowo niekorzystnie, zarówno pod kątem bezrobocia kobiet czynnych zawodowo, jak również pod względem niskiego wskaźnika wykorzystania elastycznych form zatrudnienia. Zjawisko dobrze ukazuje poniższy wykres, pokazując postępujące rozwarstwienie wśród zarejestrowanych bezrobotnych na niekorzyść kobiet. Wyk.1: Bezrobotni zarejestrowani według płci Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

5 W końcu 2012 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 52,4% i był o 2,6 pkt. niższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 roku 2, przy czym najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: wielkopolskim 57,6%, pomorskim 56,9%, a także śląskim 56,5% i kujawskopomorskim 56,4%. Przyglądając się bezrobociu w rozbiciu na płeć z uwzględnieniem czynnika wieku (Wyk.2) pojawia się więcej zależności charakteryzujących bezrobocie w Polsce: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (w wieku lat), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych, mimo paradoksalnie lepszego wykształcenia, Tendencja ta najbardziej widoczna jest w przedziale wiekowym 25-34, czyli w okresie potencjalnego macierzyństwa, Niskim bezrobociem wśród kobiet w grupie wiekowej +55, spowodowanym specyfiką wykonywanych zawodów oraz dłuższą średnia długością życia, Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku) i częstszy udział w nim kobiet (Wyk.3). Wyk.2: Struktura bezrobotnych według wieku i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Dane z GUS, stan na koniec 2012 r. 5

6 Wyk.3: Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Niewątpliwie pracodawcy w dalszym ciągu uważają kobiety za bardziej kłopotliwych pracowników z powodu np. prawnej ochrony macierzyństwa. Pracują one w znacznie mniejszej w porównaniu z mężczyznami liczbie zawodów, dla nich jest także mniej stanowisk pracy, niechętnie podejmują również pracę w znacznej odległości od domu. Rozpowszechnione jest także przekonanie, że kobiety łatwiej znoszą bezrobocie ponieważ praca w gospodarstwie domowym, czy też opieka nad dziećmi są dla nich tak ważne, że mogą czerpać z nich zadowolenie i szacunek dla samych siebie. W przypadku mężczyzn bezrobocie w większym stopniu prowadzi do degradacji ich poczucia wartości. Przyjrzyjmy się zatem dwóm wariantom obniżenia poziomu bezrobocia i ułatwienia osobom nim dotkniętym wejścia na rynek pracy z uwzględnieniem rozwarstwienia skali problemu ze względu na płeć: 6

7 Wariant I: Przemysł Wraz z transformacją polskiej gospodarki przemianom uległa także struktura zatrudnienia. Zmniejszeniu uległ odsetek pracujących w działalności przemysłowej na rzecz usług. Czy jednak specjalizacja w działalności produkcyjnej i wzrost pracujących w przemyśle nie wpływa pozytywnie na spadek bezrobocia? W opinii autorki rozwój przemysłu zwłaszcza na terenach znajdujących się w strefie obszarów metropolitalnych w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy warunków zatrudnienia wykorzystując prostą zależność: nowi inwestorzy tworzą stosunkowo dobrze opłacane miejsca pracy, przyczyniając się do dominacji działalności przemysłowej, w której średnie płace są wyższe niż w sektorze usługowym. Przykład Niepołomic, gdzie kilka tysięcy miejsc pracy, które zostały utworzone w nowych zakładach (w większości powstałych po 1990 roku), a także kilkaset kolejnych powstałych w gminie jako skutek efektów mnożnikowych przyczyniło się do minimalizacji bezrobocia w tym regionie 3. Zmiana sytuacji na lokalnym rynku pracy była także skutkiem wyraźnego przyspieszenia rozwoju gospodarczego Niepołomic po 1990 roku. W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI) po 2009 roku działało już ponad 50 firm, które stały się miejscem zatrudnienia dla około 4,6 tys. osób 4. NSI należy ponadto do najstarszych i największych tego typu obszarów koncentrujących nowe działalności gospodarcze w Polsce. W przypadku sektora przemysłowego równie ważna jest dywersyfikacja struktury inwestorów, która zapobiega zaburzeniom na runku pracy w przypadku relokacji lub upadku firm. Doświadczeni pracownicy dość szybko w takiej sytuacji znajdują zatrudnienie w innych zakładach w obrębie tej samej branży bądź też branżach pokrewnych, wymagających podobnych kwalifikacji n. technicznych. Kolejnym profitem tego rozwiązania jest fakt, iż wraz z rozwojem strefy przemysłowej i pojawieniem się nowych inwestorów zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, co wprawdzie nie rozwiązuje problemu bezrobocia w długookresowej 3 Mimo to odnotowano ciągle rosnący udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem - wahania od 52% w 2003 roku do 66% w 2007 roku. Redukcja zatrudnienia w wyniku globalnego kryzysu przyczyniła się w znacznym stopniu do zrównoważenia struktury bezrobocia na tym terenie (zwolnienia dotyczyły w większości przypadków mężczyzn). 4 W.Jarczewski Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice Wnioski dla władz lokalnych, IRM, Kraków 2011, s.110 7

8 prognozie, jednak stanowi narzędzie naprawcze w zastanej sytuacji. W przypadku Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) widoczna jest obecność pracodawców sektora spożywczego, gdzie zjawisko sezonowości produkcji jest szczególnie intensywne. W Niepołomicach podejmowano wiele kompleksowych prób ograniczania bezrobocia. W ramach dostępności do usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce dla mieszkańców pochodzących z gminy Niepołomice utworzono w 2001 roku Niepołomicki Punkt Przyjęć (stanowiący filię PUP w Wieliczce). Punkt ten do tej pory świadczy większość usług świadczonych w ramach PUP (brak jedynie możliwości zarejestrowania osoby bezrobotnej). Niepołomicka filia wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Klubem Pracy organizującym spotkania z mieszkańcami, podejmują działania wpływające na zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez aktywizację osób bezrobotnych oraz umożliwienie im uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. w ramach kursów doszkalających lub specjalistycznych, a także prac interwencyjnych przy odnawianiu kapliczek i zamku królewskiego. W przypadku zastosowania tego wariantu podstawowym zadaniem dla władz danego terenu jest stosowanie polityki przyciągania nowych inwestorów i tym samym rozwój przedsiębiorczości wpływającej korzystnie na rynek pracy, co jak wiadomo stanowi złożony i długotrwały proces, wymagający stosowania różnorodnych narzędzi tj. umiejętne planowanie przestrzenne, promocja obszarów podwyższająca ich atrakcyjność inwestycyjną, pomoc i dbałość władz lokalnych o inwestorów już funkcjonujących na danym terenie. Skutki rozwoju przemysłu (z wykorzystaniem przykładu Niepołomic): 1. Rozwój strefy przemysłowej, skutkujący powstaniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) przyczynił się do wyraźnego zmniejszenia bezrobocia na tym terenie (najniższe w skali województwa małopolskiego). W firmach należących do NSI powstało ponad 4,6 tys. nowych miejsc pracy. 2. Firmy prowadzące działalność na terenie Niepołomic oferują zbliżone zarobki do średniej wartości dla całego regionu (konkurencyjność lokalnego rynku pracy, możliwość występowania efektów mnożnikowych). 3. W przypadku zastosowania dywersyfikacji struktury inwestorów zmniejszamy podatność rynku na zjawiska kryzysowe (brak uzależnienia rynku od 1 pracodawcy). 4. Duża alokacja firm przemysłowych powoduje zwiększenie zrównoważonego rozwoju pozostałych sektorów gospodarki np. zaspokajających potrzeby konsumpcyjne pracowników i ich rodzin (sektor przemysłowy jako generator różnych efektów 8

9 mnożnikowych w lokalnych gospodarkach warunek ich wystąpienia: ilość osób zatrudnionych w zakładach i wysokość płac). 5. Maskulinizacja w obrębie nowych miejsc pracy, powodująca rozwarstwienie struktury zatrudnianych pracowników i wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet. Ze względu na ujemny aspekt badanego wariantu poddano go głębszej analizie: Zdecydowana większość tworzonych miejsc pracy w strefach przemysłowych przeznaczona jest dla mężczyzn, komplikując tym samym sytuację kobiet na rynku pracy, a nawet wykluczając je z możliwości aktywizacji na rynku pracy. W badanym obszarze Niepołomic tylko 21.5% miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach przeznaczona była dla kobiet. Tą sytuację niweluje jednak występowanie firm z branży pokrewnej np. firmy produkujące podzespoły, które ze względu na specyfikę pracy preferują kobiety jako pracowników 5. Niemniej jednak komplikacja sytuacji kobiet na rynku pracy w przypadku dominacji sektora przemysłowego zmusza je do poszukiwania pracy bliżej ośrodków metropolitalnych, czy też większych miast, ukazując słabą stronę proponowanego rozwiązania. Wariant ten ma na celu ukazanie roli popytu na pracę, czyli tworzenia nowych miejsc pracy jako realnej możliwości wpływu na zmniejszenie bezrobocia w opinii autorki dużo bardziej skutecznej niż proste pomaganie bezrobotnym w postaci szkoleń, czy też zasiłków. Wariant II: Wskaźnik kosztów Działanie polegające na zmniejszaniu kosztów zatrudnienia dla właścicieli przedsiębiorstw, które oferują nowe miejsca pracy. Głównym jego założeniem jest wprowadzenie wskaźnika mającego na celu przeliczanie kosztów pracy (bez naruszania stabilności budżetu państwa). Omawiany wskaźnik uzależniony jest od wysokości zatrudnienia w danej firmie, przy czym pokazuje on czas po jakim utrzymanie pracownika w firmie będzie korzystne dla pracodawcy. Przeanalizujmy jego działanie na konkretnym przykładzie: 5 W firmach Nidec Motors&Actuators oraz zakładzie drobiarskim Cedrob odnotowano 55-65% udziału kobiet w strukturze załogi. Dane na koniec II kw r. 9

10 Przypuśćmy, że pracodawca w swojej firmie zwiększy zatrudnienie o 5%. Wtedy zgodnie z badanym wskaźnikiem będzie on mógł wliczyć w koszty pracy 105% rzeczywistego poziomu kosztów. Procent ten będzie więc wzrastał wraz ze wzrostem zatrudnienia w firmie, co w konsekwencji stworzy pracodawcy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, zamiast poszukiwania innych sposobów walki z kosztami lub lokowania kapitału w bankach. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, iż daje on możliwość tworzenia nowych miejsc pracy poprzez poszukiwanie pieniędzy przez pracodawców i ich wydatkowanie w newralgicznych branżach. Realny koszt zatrudnienia może wykazać zwiększenie kosztów pracy, powodując tym samym zmniejszanie się w skali nielegalnego zatrudnienia na czarno. Takie rozwiązanie może także znacząco wpłynąć na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (bez względu na przedział wiekowy). W obecnej sytuacji pracodawca zatrudniając takie osoby w zamyśle dąży do obniżenia podatku odprowadzanego do państwa, a płacąc niepełnosprawnej osobie najniższą stawkę krajową jest w stanie zakupić z różnicy dodatkowe urządzenia (inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa). Zastosowanie wskaźnika kosztów stworzy takiemu pracodawcy możliwość wliczenia nawet 150% w koszty pracy (wskaźnik uzależniony od ilości zatrudnianych osób oraz od ich wysokości wynagrodzenia). Z tej prostej zależności widać, iż motywacja pracodawcy do zwiększania zatrudnienia przekłada się na zmniejszenie podatku odprowadzanego przez niego do państwa. Oczywiście jak w każdej metodzie i w tej istnieją pewne zastrzeżenia tj. firma musi działać min. rok (stan zatrudnienia bierze się z 31 grudnia i porównuje z poprzednim), max zatrudnienie jakie może uzyskać pracodawca to 200%, pod uwagę bierze się wszystkie umowy (na czas określony jaki na stałe), pod uwagę brani są tylko nowi pracownicy (brak możliwości wliczania np. pracowników przesuniętych z innych firm). Skutki omawianego wariantu tj. zastosowania wskaźnika kosztów: 1. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia (także wśród osób niepełnosprawnych), automatycznie zmniejszającego bezrobocie. 2. Powstanie nowych miejsc pracy (popyt na pracę). 3. Obarczenie budżetu państwa niewielkim ryzykiem (pieniądze zostają wydane tak gdzie są potrzebne, nie zaś utopione w niepewnych inwestycjach, czy też wydatkowane na koszty administracyjne lub mało opłacalne szkolenia) 4. Zwiększenie się liczby podatników 10

11 5. Wariant ten nie wymaga rozbudowywania aparatury administracyjnej (przejrzyste zasady funkcjonowania). 6. Zmniejszenie nielegalnych form zatrudnienia np. praca na czarno. 7. Zmniejszenie ubocznych skutków bezrobocia (np. zwiększonej przestępczości, patologii, frustracji młodego pokolenia). Jedynym mankamentem omawianego sposobu walki z bezrobociem wydaje się niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. Nie stwierdzono innych wad rzutujących na przedmiotowym rozwiązaniu. Reasumując oba omawiane warianty i chcąc opowiedzieć się za bardziej wszechstronnym i skuteczniejszym narzędziem walki z bezrobociem należy ponownie odnieść się do najbardziej charakterystycznych cech polskiego bezrobocia tj: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (tendencja ta widoczna jest najbardziej w okresie wakacyjnym, gdy przybywa absolwentów różnych szkół), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (mimo częstokrotnie lepszego wykształcenia od bezrobotnych mężczyzn), Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku), co pośrednio wpływa na wzrost problemów społecznych (wzrost przestępczości i patologii społecznych), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia (z czego najmniejsze obserwowane w granicach dużych miast charakteryzujących się rozwiniętym i zróżnicowanym rynkiem pracy). Przy tak rozkładających się cechach należałoby wybrać wariant II tj. wprowadzenie wskaźnika kosztów, który uderzając bezpośrednio w problem bezrobocia staje się także propozycją rozwiązania ubocznych skutków bezrobocia tj. przestępczość, patologia, frustracja młodego pokolenia, zakończona nierzadko emigracją zarobkową. Wariant ten nie powoduje także zwiększenia rozwarstwienia osób bezrobotnych ze względu na płeć (brak faworyzacji mężczyzn co ma miejsce w opisanym wariancie I), oraz obarczony jest niskim ryzykiem niepowodzenia, a jego jedynym minusem jest potencjalnie niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. 11

12 Konkluzje Jakkolwiek bezrobocie nie byłoby pojmowane, zawsze oznaczać będzie marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Negatywne skutki bezrobocia zarówno w kontekście jednostki, jak i w ujęciu społecznym - niosą za sobą długotrwałe efekty degradacji ekonomicznej i psychicznej dotkniętej jednostki. Utrata pracy oznacza uniemożliwienie zaspokajania istotnych potrzeb tj. działanie w grupie, kontakt ze środowiskiem, wyznaczenie własnego statusu i określenie własnej świadomości i tożsamości jednostki. Oczywiście problem bezrobocia jest zjawiskiem złożonym i takich też wymaga narzędzi naprawczych, stanowiących kompleksowe podejście do omawianego zagadnienia, stąd ograniczenie się do jednego wariantu nie wydaje się poprawnym rozwiązaniem. Tylko wspólne działania władz rządowych i samorządowych skupione na aktywnej walce z bezrobociem i stosujące oprócz omówionych wariantów szeroki wachlarz instrumentów tj. programy państwowe, subsydiowanie zatrudnienia, minimalizacja biurokracji, stymulowanie rozwoju mogą przynieść wymierne skutki w postaci obniżenia się poziomu bezrobocia w Polsce. Czy tak czasochłonny proces nie skazuje jednak obecne pokolenie absolwentów na straconą pozycję? Literatura: 1. Bauman Z.[2011], O pokoleniu wyrzutków, Krytyka Polityczna, 27 lutego 2011, Dostęp: 1 lutego Domański B., Noworól A.[2010]Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Spraw Publicznych, Kraków 3. Jarczewski W., Huculak M.[2011], Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice , Instytut rozwoju miast, Kraków 4. KE[2012], Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie, Catalog N.: KE PL-C 5. Mączka L.[2003], Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 6. Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B.[2009], Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, CBOS, Warszawa

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W kwietniu w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 9 528 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego

Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Szanse i zagrożenia na rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego 1. Wprowadzenie 2. Prognozy ludności w regionie 3. Pracujący

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w styczniu 2016 roku Bezrobocie w styczniu 216 roku Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy podlega trendom sezonowym. W styczniu 216 roku ta liczba wyniosła 125,5 tys. osób i była wyższa niż w grudniu 215 roku o prawie 6

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz

Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce. Kacper Grejcz Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce Kacper Grejcz Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Analiza PKB i bezrobocia lat 1990-1998 3. Bezrobocie transformacyjne 4. Prywatyzacja oddolna i odgórna 5.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpnia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 216 roku W maju nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 19 64 osób. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim Rynek pracy tymczasowej w województwie małopolskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy

Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Makroekonomia I ćwiczenia 2 Rynek pracy Tomasz Gajderowicz Agenda Rynek pracy Zadania Dane dot. rynku pracy Przepływy siły roboczej Zróżnicowanie stopy bezrobocia co to jest bezrobocie? Rynek pracy rodzaj

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Tczew, październik 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo