Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia"

Transkrypt

1 Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia Justyna Maderak 1

2 Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci młodzi, którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, techniczną i zawodową, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i społeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą frustrację. Jan Pawel II W dzisiejszym świecie przeważa bezwzględny pościg za polityczną i ekonomiczną dominacją, chęć maksymalizacji zysków, bez oglądania się na koszty społeczne i słabe jednostki. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego wykazuje tendencję rosnącą zwłaszcza w krajach południowej i wschodniej Europy osiągając poziom nieznany od niemal dwudziestu lat. W 2011 roku prawie co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej (24,2 %) był zagrożony tym zjawiskiem. Raport KE wskazuje, że problem ten dotyka przede wszystkim ludzi młodych, kobiet i samotnych matek, czego odzwierciedleniem jest dwa razy wyższa stopa bezrobocia wśród tej grupy w UE. Jak zatem na tym tle przedstawia się sytuacja Polski? Podobnie jak inne kraje, które przeszły transformację Polska boryka się z problemem wysokiego bezrobocia, które na koniec 2012 roku wyniosło 13,4% 1. Wyhamowanie gospodarki, zmniejszenie się ilości miejsc pracy i brak środków na tworzenie nowych to jedynie kilka czynników, które negatywnie wpływają na ten stan rzeczy. Równie niepokojącym zjawiskiem demograficznym w badanym obszarze staje się problem starzejącego się społeczeństwa. W Polsce ponad 16 mln ludzi mających zatrudnienie musi utrzymać pozostałe 22 mln w tym dzieci, emerytów, rencistów a także osoby niezdolne do jakiejkolwiek pracy. Wszystko to powoduje, że młody człowiek kończący dziś edukację (nie wskazując na jej poziomu) stoi przed sytuacją, w której jego wygórowane oczekiwania życiowe, plany i marzenia rozbijają się w starciu z rzeczywistością. Rzeczywistością, w której niestabilność posad, niskie płace, praca poniżej umiejętności i umowy śmieciowe rodzą strach i frustrację. Czy zatem współczesny człowiek ma szanse odnaleźć swoje szczęśliwe miejsce w obecnym świecie? To właśnie świadomość obywatelska daje zrozumienie własnej 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, stan w końcu miesiąca grudnia 2012 r. wg. danych GUS 2

3 roli w życiu społecznym, zrozumienie zasad demokracji, pozwala także budować więzi, stwarza nowe szanse i poszerza możliwości wyboru obywatelowi, a tym samym pomaga odnaleźć się na rynku pracy. Każde pokolenie charakteryzuje się pewną grupą bezrobotnych, powstałą czy to w wyniku przemian pokoleniowych, czy też niskiej elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się warunków na rynku pracy, a często będąc po prostu wypadkową obu. Problem pojawia się wtedy, gdy ta grupa zaczyna obejmować swym zasięgiem całe pokolenie, co nieuchronnie zaczyna mieć miejsce obecnie. Fakt ten staje się równie bolesny dla starszych pokoleń, które przyzwyczaiły się myśleć, że młodzież wchodząca w rynek pracy może piąć się tylko wyżej i stawać przed coraz to nowymi i atrakcyjniejszymi wyborami, których oni zostali pozbawieni. Ostatnie lata pokazują jednak utopijność tych poglądów przepełnioną frustracją młodego, wykształconego pokolenia. W tym miejscu należy przywołać słowa profesora Zygmunta Baumana z tekstu O pokoleniu wyrzutków : Ostatnie dekady były czasem niebywałego rozmnożenia wszelkich form wyższego wykształcenia i nieprzerwanego wzrostu liczebności zastępów studentów. Tytuł uniwersytecki obiecywał wyśmienite posady, dobrobyt i splendor: pula gratyfikacji rosła wprost proporcjonalnie do stale poszerzającej się liczby osób z dyplomami. Dzięki koordynacji między popytem a podażą, rzekomo z góry ustalonej, gwarantowanej i niemal automatycznej, trudno było się oprzeć uwodzicielskiej mocy obietnicy. Teraz jednak tłumy uwiedzionych zmieniają się hurtowo i błyskawicznie w zastępy sfrustrowanych. Pierwszy raz za naszych czasów, cały rocznik absolwentów staje przed dużym prawdopodobieństwem, a wręcz pewnością wykonywania dorywczych, tymczasowych, i niestabilnych prac, nieodpłatnych szkoleniowych pseudo-prac, kłamliwie przemianowanych na staże wszystko to znacznie poniżej nabytych umiejętności i lata świetlne poniżej poziomu oczekiwań. I ciężko tu o optymizm W przedmiotowej pracy analizie poddano problem bezrobocia - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy a także sposoby jego obniżania na przykładzie gminy Niepołomice. Przedstawiając problem i skale bezrobocia bazowano na najnowszym opracowaniu GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

4 Problem bezrobocia na tle Polski: Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów, z którymi boryka się nie tylko Polska, ale również wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jeśli przyjrzeć się statystykom i przeprowadzonym analizom rynku pracy można zauważyć, że w Polsce struktura zatrudnienia kobiet wypada wyjątkowo niekorzystnie, zarówno pod kątem bezrobocia kobiet czynnych zawodowo, jak również pod względem niskiego wskaźnika wykorzystania elastycznych form zatrudnienia. Zjawisko dobrze ukazuje poniższy wykres, pokazując postępujące rozwarstwienie wśród zarejestrowanych bezrobotnych na niekorzyść kobiet. Wyk.1: Bezrobotni zarejestrowani według płci Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

5 W końcu 2012 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 52,4% i był o 2,6 pkt. niższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 roku 2, przy czym najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: wielkopolskim 57,6%, pomorskim 56,9%, a także śląskim 56,5% i kujawskopomorskim 56,4%. Przyglądając się bezrobociu w rozbiciu na płeć z uwzględnieniem czynnika wieku (Wyk.2) pojawia się więcej zależności charakteryzujących bezrobocie w Polsce: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (w wieku lat), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych, mimo paradoksalnie lepszego wykształcenia, Tendencja ta najbardziej widoczna jest w przedziale wiekowym 25-34, czyli w okresie potencjalnego macierzyństwa, Niskim bezrobociem wśród kobiet w grupie wiekowej +55, spowodowanym specyfiką wykonywanych zawodów oraz dłuższą średnia długością życia, Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku) i częstszy udział w nim kobiet (Wyk.3). Wyk.2: Struktura bezrobotnych według wieku i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Dane z GUS, stan na koniec 2012 r. 5

6 Wyk.3: Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Niewątpliwie pracodawcy w dalszym ciągu uważają kobiety za bardziej kłopotliwych pracowników z powodu np. prawnej ochrony macierzyństwa. Pracują one w znacznie mniejszej w porównaniu z mężczyznami liczbie zawodów, dla nich jest także mniej stanowisk pracy, niechętnie podejmują również pracę w znacznej odległości od domu. Rozpowszechnione jest także przekonanie, że kobiety łatwiej znoszą bezrobocie ponieważ praca w gospodarstwie domowym, czy też opieka nad dziećmi są dla nich tak ważne, że mogą czerpać z nich zadowolenie i szacunek dla samych siebie. W przypadku mężczyzn bezrobocie w większym stopniu prowadzi do degradacji ich poczucia wartości. Przyjrzyjmy się zatem dwóm wariantom obniżenia poziomu bezrobocia i ułatwienia osobom nim dotkniętym wejścia na rynek pracy z uwzględnieniem rozwarstwienia skali problemu ze względu na płeć: 6

7 Wariant I: Przemysł Wraz z transformacją polskiej gospodarki przemianom uległa także struktura zatrudnienia. Zmniejszeniu uległ odsetek pracujących w działalności przemysłowej na rzecz usług. Czy jednak specjalizacja w działalności produkcyjnej i wzrost pracujących w przemyśle nie wpływa pozytywnie na spadek bezrobocia? W opinii autorki rozwój przemysłu zwłaszcza na terenach znajdujących się w strefie obszarów metropolitalnych w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy warunków zatrudnienia wykorzystując prostą zależność: nowi inwestorzy tworzą stosunkowo dobrze opłacane miejsca pracy, przyczyniając się do dominacji działalności przemysłowej, w której średnie płace są wyższe niż w sektorze usługowym. Przykład Niepołomic, gdzie kilka tysięcy miejsc pracy, które zostały utworzone w nowych zakładach (w większości powstałych po 1990 roku), a także kilkaset kolejnych powstałych w gminie jako skutek efektów mnożnikowych przyczyniło się do minimalizacji bezrobocia w tym regionie 3. Zmiana sytuacji na lokalnym rynku pracy była także skutkiem wyraźnego przyspieszenia rozwoju gospodarczego Niepołomic po 1990 roku. W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI) po 2009 roku działało już ponad 50 firm, które stały się miejscem zatrudnienia dla około 4,6 tys. osób 4. NSI należy ponadto do najstarszych i największych tego typu obszarów koncentrujących nowe działalności gospodarcze w Polsce. W przypadku sektora przemysłowego równie ważna jest dywersyfikacja struktury inwestorów, która zapobiega zaburzeniom na runku pracy w przypadku relokacji lub upadku firm. Doświadczeni pracownicy dość szybko w takiej sytuacji znajdują zatrudnienie w innych zakładach w obrębie tej samej branży bądź też branżach pokrewnych, wymagających podobnych kwalifikacji n. technicznych. Kolejnym profitem tego rozwiązania jest fakt, iż wraz z rozwojem strefy przemysłowej i pojawieniem się nowych inwestorów zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, co wprawdzie nie rozwiązuje problemu bezrobocia w długookresowej 3 Mimo to odnotowano ciągle rosnący udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem - wahania od 52% w 2003 roku do 66% w 2007 roku. Redukcja zatrudnienia w wyniku globalnego kryzysu przyczyniła się w znacznym stopniu do zrównoważenia struktury bezrobocia na tym terenie (zwolnienia dotyczyły w większości przypadków mężczyzn). 4 W.Jarczewski Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice Wnioski dla władz lokalnych, IRM, Kraków 2011, s.110 7

8 prognozie, jednak stanowi narzędzie naprawcze w zastanej sytuacji. W przypadku Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) widoczna jest obecność pracodawców sektora spożywczego, gdzie zjawisko sezonowości produkcji jest szczególnie intensywne. W Niepołomicach podejmowano wiele kompleksowych prób ograniczania bezrobocia. W ramach dostępności do usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce dla mieszkańców pochodzących z gminy Niepołomice utworzono w 2001 roku Niepołomicki Punkt Przyjęć (stanowiący filię PUP w Wieliczce). Punkt ten do tej pory świadczy większość usług świadczonych w ramach PUP (brak jedynie możliwości zarejestrowania osoby bezrobotnej). Niepołomicka filia wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Klubem Pracy organizującym spotkania z mieszkańcami, podejmują działania wpływające na zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez aktywizację osób bezrobotnych oraz umożliwienie im uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. w ramach kursów doszkalających lub specjalistycznych, a także prac interwencyjnych przy odnawianiu kapliczek i zamku królewskiego. W przypadku zastosowania tego wariantu podstawowym zadaniem dla władz danego terenu jest stosowanie polityki przyciągania nowych inwestorów i tym samym rozwój przedsiębiorczości wpływającej korzystnie na rynek pracy, co jak wiadomo stanowi złożony i długotrwały proces, wymagający stosowania różnorodnych narzędzi tj. umiejętne planowanie przestrzenne, promocja obszarów podwyższająca ich atrakcyjność inwestycyjną, pomoc i dbałość władz lokalnych o inwestorów już funkcjonujących na danym terenie. Skutki rozwoju przemysłu (z wykorzystaniem przykładu Niepołomic): 1. Rozwój strefy przemysłowej, skutkujący powstaniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) przyczynił się do wyraźnego zmniejszenia bezrobocia na tym terenie (najniższe w skali województwa małopolskiego). W firmach należących do NSI powstało ponad 4,6 tys. nowych miejsc pracy. 2. Firmy prowadzące działalność na terenie Niepołomic oferują zbliżone zarobki do średniej wartości dla całego regionu (konkurencyjność lokalnego rynku pracy, możliwość występowania efektów mnożnikowych). 3. W przypadku zastosowania dywersyfikacji struktury inwestorów zmniejszamy podatność rynku na zjawiska kryzysowe (brak uzależnienia rynku od 1 pracodawcy). 4. Duża alokacja firm przemysłowych powoduje zwiększenie zrównoważonego rozwoju pozostałych sektorów gospodarki np. zaspokajających potrzeby konsumpcyjne pracowników i ich rodzin (sektor przemysłowy jako generator różnych efektów 8

9 mnożnikowych w lokalnych gospodarkach warunek ich wystąpienia: ilość osób zatrudnionych w zakładach i wysokość płac). 5. Maskulinizacja w obrębie nowych miejsc pracy, powodująca rozwarstwienie struktury zatrudnianych pracowników i wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet. Ze względu na ujemny aspekt badanego wariantu poddano go głębszej analizie: Zdecydowana większość tworzonych miejsc pracy w strefach przemysłowych przeznaczona jest dla mężczyzn, komplikując tym samym sytuację kobiet na rynku pracy, a nawet wykluczając je z możliwości aktywizacji na rynku pracy. W badanym obszarze Niepołomic tylko 21.5% miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach przeznaczona była dla kobiet. Tą sytuację niweluje jednak występowanie firm z branży pokrewnej np. firmy produkujące podzespoły, które ze względu na specyfikę pracy preferują kobiety jako pracowników 5. Niemniej jednak komplikacja sytuacji kobiet na rynku pracy w przypadku dominacji sektora przemysłowego zmusza je do poszukiwania pracy bliżej ośrodków metropolitalnych, czy też większych miast, ukazując słabą stronę proponowanego rozwiązania. Wariant ten ma na celu ukazanie roli popytu na pracę, czyli tworzenia nowych miejsc pracy jako realnej możliwości wpływu na zmniejszenie bezrobocia w opinii autorki dużo bardziej skutecznej niż proste pomaganie bezrobotnym w postaci szkoleń, czy też zasiłków. Wariant II: Wskaźnik kosztów Działanie polegające na zmniejszaniu kosztów zatrudnienia dla właścicieli przedsiębiorstw, które oferują nowe miejsca pracy. Głównym jego założeniem jest wprowadzenie wskaźnika mającego na celu przeliczanie kosztów pracy (bez naruszania stabilności budżetu państwa). Omawiany wskaźnik uzależniony jest od wysokości zatrudnienia w danej firmie, przy czym pokazuje on czas po jakim utrzymanie pracownika w firmie będzie korzystne dla pracodawcy. Przeanalizujmy jego działanie na konkretnym przykładzie: 5 W firmach Nidec Motors&Actuators oraz zakładzie drobiarskim Cedrob odnotowano 55-65% udziału kobiet w strukturze załogi. Dane na koniec II kw r. 9

10 Przypuśćmy, że pracodawca w swojej firmie zwiększy zatrudnienie o 5%. Wtedy zgodnie z badanym wskaźnikiem będzie on mógł wliczyć w koszty pracy 105% rzeczywistego poziomu kosztów. Procent ten będzie więc wzrastał wraz ze wzrostem zatrudnienia w firmie, co w konsekwencji stworzy pracodawcy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, zamiast poszukiwania innych sposobów walki z kosztami lub lokowania kapitału w bankach. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, iż daje on możliwość tworzenia nowych miejsc pracy poprzez poszukiwanie pieniędzy przez pracodawców i ich wydatkowanie w newralgicznych branżach. Realny koszt zatrudnienia może wykazać zwiększenie kosztów pracy, powodując tym samym zmniejszanie się w skali nielegalnego zatrudnienia na czarno. Takie rozwiązanie może także znacząco wpłynąć na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (bez względu na przedział wiekowy). W obecnej sytuacji pracodawca zatrudniając takie osoby w zamyśle dąży do obniżenia podatku odprowadzanego do państwa, a płacąc niepełnosprawnej osobie najniższą stawkę krajową jest w stanie zakupić z różnicy dodatkowe urządzenia (inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa). Zastosowanie wskaźnika kosztów stworzy takiemu pracodawcy możliwość wliczenia nawet 150% w koszty pracy (wskaźnik uzależniony od ilości zatrudnianych osób oraz od ich wysokości wynagrodzenia). Z tej prostej zależności widać, iż motywacja pracodawcy do zwiększania zatrudnienia przekłada się na zmniejszenie podatku odprowadzanego przez niego do państwa. Oczywiście jak w każdej metodzie i w tej istnieją pewne zastrzeżenia tj. firma musi działać min. rok (stan zatrudnienia bierze się z 31 grudnia i porównuje z poprzednim), max zatrudnienie jakie może uzyskać pracodawca to 200%, pod uwagę bierze się wszystkie umowy (na czas określony jaki na stałe), pod uwagę brani są tylko nowi pracownicy (brak możliwości wliczania np. pracowników przesuniętych z innych firm). Skutki omawianego wariantu tj. zastosowania wskaźnika kosztów: 1. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia (także wśród osób niepełnosprawnych), automatycznie zmniejszającego bezrobocie. 2. Powstanie nowych miejsc pracy (popyt na pracę). 3. Obarczenie budżetu państwa niewielkim ryzykiem (pieniądze zostają wydane tak gdzie są potrzebne, nie zaś utopione w niepewnych inwestycjach, czy też wydatkowane na koszty administracyjne lub mało opłacalne szkolenia) 4. Zwiększenie się liczby podatników 10

11 5. Wariant ten nie wymaga rozbudowywania aparatury administracyjnej (przejrzyste zasady funkcjonowania). 6. Zmniejszenie nielegalnych form zatrudnienia np. praca na czarno. 7. Zmniejszenie ubocznych skutków bezrobocia (np. zwiększonej przestępczości, patologii, frustracji młodego pokolenia). Jedynym mankamentem omawianego sposobu walki z bezrobociem wydaje się niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. Nie stwierdzono innych wad rzutujących na przedmiotowym rozwiązaniu. Reasumując oba omawiane warianty i chcąc opowiedzieć się za bardziej wszechstronnym i skuteczniejszym narzędziem walki z bezrobociem należy ponownie odnieść się do najbardziej charakterystycznych cech polskiego bezrobocia tj: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (tendencja ta widoczna jest najbardziej w okresie wakacyjnym, gdy przybywa absolwentów różnych szkół), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (mimo częstokrotnie lepszego wykształcenia od bezrobotnych mężczyzn), Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku), co pośrednio wpływa na wzrost problemów społecznych (wzrost przestępczości i patologii społecznych), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia (z czego najmniejsze obserwowane w granicach dużych miast charakteryzujących się rozwiniętym i zróżnicowanym rynkiem pracy). Przy tak rozkładających się cechach należałoby wybrać wariant II tj. wprowadzenie wskaźnika kosztów, który uderzając bezpośrednio w problem bezrobocia staje się także propozycją rozwiązania ubocznych skutków bezrobocia tj. przestępczość, patologia, frustracja młodego pokolenia, zakończona nierzadko emigracją zarobkową. Wariant ten nie powoduje także zwiększenia rozwarstwienia osób bezrobotnych ze względu na płeć (brak faworyzacji mężczyzn co ma miejsce w opisanym wariancie I), oraz obarczony jest niskim ryzykiem niepowodzenia, a jego jedynym minusem jest potencjalnie niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. 11

12 Konkluzje Jakkolwiek bezrobocie nie byłoby pojmowane, zawsze oznaczać będzie marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Negatywne skutki bezrobocia zarówno w kontekście jednostki, jak i w ujęciu społecznym - niosą za sobą długotrwałe efekty degradacji ekonomicznej i psychicznej dotkniętej jednostki. Utrata pracy oznacza uniemożliwienie zaspokajania istotnych potrzeb tj. działanie w grupie, kontakt ze środowiskiem, wyznaczenie własnego statusu i określenie własnej świadomości i tożsamości jednostki. Oczywiście problem bezrobocia jest zjawiskiem złożonym i takich też wymaga narzędzi naprawczych, stanowiących kompleksowe podejście do omawianego zagadnienia, stąd ograniczenie się do jednego wariantu nie wydaje się poprawnym rozwiązaniem. Tylko wspólne działania władz rządowych i samorządowych skupione na aktywnej walce z bezrobociem i stosujące oprócz omówionych wariantów szeroki wachlarz instrumentów tj. programy państwowe, subsydiowanie zatrudnienia, minimalizacja biurokracji, stymulowanie rozwoju mogą przynieść wymierne skutki w postaci obniżenia się poziomu bezrobocia w Polsce. Czy tak czasochłonny proces nie skazuje jednak obecne pokolenie absolwentów na straconą pozycję? Literatura: 1. Bauman Z.[2011], O pokoleniu wyrzutków, Krytyka Polityczna, 27 lutego 2011, Dostęp: 1 lutego Domański B., Noworól A.[2010]Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Spraw Publicznych, Kraków 3. Jarczewski W., Huculak M.[2011], Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice , Instytut rozwoju miast, Kraków 4. KE[2012], Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie, Catalog N.: KE PL-C 5. Mączka L.[2003], Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 6. Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B.[2009], Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, CBOS, Warszawa

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+

PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu innowacyjnego PI - Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji osób w wieku 50+ Kielce, styczeń 2013 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 610 STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU Załącznik do Uchwały Nr XLVII/397/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 grudnia 2008r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE ŚWINOUJŚCIU NA LATA 2008-2015 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...4 1.1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy

Depopulacja. czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy Raport końcowy Opole

Bardziej szczegółowo

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Biznes dla edukacji Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Warszawa 2014 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji realizowanego przez

Bardziej szczegółowo