Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia"

Transkrypt

1 Świadomość obywatelska jako rozumienie własnej roli w życiu społecznym problem bezrobocia Justyna Maderak 1

2 Problem bezrobocia staje się problemem szczególnie bolesnym wówczas, gdy zostają nim dotknięci młodzi, którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, techniczną i zawodową, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwój ekonomiczny i społeczny społeczeństwa rodzi wówczas przykrą frustrację. Jan Pawel II W dzisiejszym świecie przeważa bezwzględny pościg za polityczną i ekonomiczną dominacją, chęć maksymalizacji zysków, bez oglądania się na koszty społeczne i słabe jednostki. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego wykazuje tendencję rosnącą zwłaszcza w krajach południowej i wschodniej Europy osiągając poziom nieznany od niemal dwudziestu lat. W 2011 roku prawie co czwarty mieszkaniec Unii Europejskiej (24,2 %) był zagrożony tym zjawiskiem. Raport KE wskazuje, że problem ten dotyka przede wszystkim ludzi młodych, kobiet i samotnych matek, czego odzwierciedleniem jest dwa razy wyższa stopa bezrobocia wśród tej grupy w UE. Jak zatem na tym tle przedstawia się sytuacja Polski? Podobnie jak inne kraje, które przeszły transformację Polska boryka się z problemem wysokiego bezrobocia, które na koniec 2012 roku wyniosło 13,4% 1. Wyhamowanie gospodarki, zmniejszenie się ilości miejsc pracy i brak środków na tworzenie nowych to jedynie kilka czynników, które negatywnie wpływają na ten stan rzeczy. Równie niepokojącym zjawiskiem demograficznym w badanym obszarze staje się problem starzejącego się społeczeństwa. W Polsce ponad 16 mln ludzi mających zatrudnienie musi utrzymać pozostałe 22 mln w tym dzieci, emerytów, rencistów a także osoby niezdolne do jakiejkolwiek pracy. Wszystko to powoduje, że młody człowiek kończący dziś edukację (nie wskazując na jej poziomu) stoi przed sytuacją, w której jego wygórowane oczekiwania życiowe, plany i marzenia rozbijają się w starciu z rzeczywistością. Rzeczywistością, w której niestabilność posad, niskie płace, praca poniżej umiejętności i umowy śmieciowe rodzą strach i frustrację. Czy zatem współczesny człowiek ma szanse odnaleźć swoje szczęśliwe miejsce w obecnym świecie? To właśnie świadomość obywatelska daje zrozumienie własnej 1 Stopa bezrobocia rejestrowanego w % - Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, stan w końcu miesiąca grudnia 2012 r. wg. danych GUS 2

3 roli w życiu społecznym, zrozumienie zasad demokracji, pozwala także budować więzi, stwarza nowe szanse i poszerza możliwości wyboru obywatelowi, a tym samym pomaga odnaleźć się na rynku pracy. Każde pokolenie charakteryzuje się pewną grupą bezrobotnych, powstałą czy to w wyniku przemian pokoleniowych, czy też niskiej elastyczności w dostosowaniu się do zmieniających się warunków na rynku pracy, a często będąc po prostu wypadkową obu. Problem pojawia się wtedy, gdy ta grupa zaczyna obejmować swym zasięgiem całe pokolenie, co nieuchronnie zaczyna mieć miejsce obecnie. Fakt ten staje się równie bolesny dla starszych pokoleń, które przyzwyczaiły się myśleć, że młodzież wchodząca w rynek pracy może piąć się tylko wyżej i stawać przed coraz to nowymi i atrakcyjniejszymi wyborami, których oni zostali pozbawieni. Ostatnie lata pokazują jednak utopijność tych poglądów przepełnioną frustracją młodego, wykształconego pokolenia. W tym miejscu należy przywołać słowa profesora Zygmunta Baumana z tekstu O pokoleniu wyrzutków : Ostatnie dekady były czasem niebywałego rozmnożenia wszelkich form wyższego wykształcenia i nieprzerwanego wzrostu liczebności zastępów studentów. Tytuł uniwersytecki obiecywał wyśmienite posady, dobrobyt i splendor: pula gratyfikacji rosła wprost proporcjonalnie do stale poszerzającej się liczby osób z dyplomami. Dzięki koordynacji między popytem a podażą, rzekomo z góry ustalonej, gwarantowanej i niemal automatycznej, trudno było się oprzeć uwodzicielskiej mocy obietnicy. Teraz jednak tłumy uwiedzionych zmieniają się hurtowo i błyskawicznie w zastępy sfrustrowanych. Pierwszy raz za naszych czasów, cały rocznik absolwentów staje przed dużym prawdopodobieństwem, a wręcz pewnością wykonywania dorywczych, tymczasowych, i niestabilnych prac, nieodpłatnych szkoleniowych pseudo-prac, kłamliwie przemianowanych na staże wszystko to znacznie poniżej nabytych umiejętności i lata świetlne poniżej poziomu oczekiwań. I ciężko tu o optymizm W przedmiotowej pracy analizie poddano problem bezrobocia - ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet na rynku pracy a także sposoby jego obniżania na przykładzie gminy Niepołomice. Przedstawiając problem i skale bezrobocia bazowano na najnowszym opracowaniu GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

4 Problem bezrobocia na tle Polski: Bezrobocie to obecnie jeden z głównych problemów, z którymi boryka się nie tylko Polska, ale również wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jeśli przyjrzeć się statystykom i przeprowadzonym analizom rynku pracy można zauważyć, że w Polsce struktura zatrudnienia kobiet wypada wyjątkowo niekorzystnie, zarówno pod kątem bezrobocia kobiet czynnych zawodowo, jak również pod względem niskiego wskaźnika wykorzystania elastycznych form zatrudnienia. Zjawisko dobrze ukazuje poniższy wykres, pokazując postępujące rozwarstwienie wśród zarejestrowanych bezrobotnych na niekorzyść kobiet. Wyk.1: Bezrobotni zarejestrowani według płci Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał

5 W końcu 2012 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 52,4% i był o 2,6 pkt. niższy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2011 roku 2, przy czym najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: wielkopolskim 57,6%, pomorskim 56,9%, a także śląskim 56,5% i kujawskopomorskim 56,4%. Przyglądając się bezrobociu w rozbiciu na płeć z uwzględnieniem czynnika wieku (Wyk.2) pojawia się więcej zależności charakteryzujących bezrobocie w Polsce: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (w wieku lat), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych, mimo paradoksalnie lepszego wykształcenia, Tendencja ta najbardziej widoczna jest w przedziale wiekowym 25-34, czyli w okresie potencjalnego macierzyństwa, Niskim bezrobociem wśród kobiet w grupie wiekowej +55, spowodowanym specyfiką wykonywanych zawodów oraz dłuższą średnia długością życia, Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku) i częstszy udział w nim kobiet (Wyk.3). Wyk.2: Struktura bezrobotnych według wieku i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Dane z GUS, stan na koniec 2012 r. 5

6 Wyk.3: Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy i płci (w %) Źródło: GUS Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał Niewątpliwie pracodawcy w dalszym ciągu uważają kobiety za bardziej kłopotliwych pracowników z powodu np. prawnej ochrony macierzyństwa. Pracują one w znacznie mniejszej w porównaniu z mężczyznami liczbie zawodów, dla nich jest także mniej stanowisk pracy, niechętnie podejmują również pracę w znacznej odległości od domu. Rozpowszechnione jest także przekonanie, że kobiety łatwiej znoszą bezrobocie ponieważ praca w gospodarstwie domowym, czy też opieka nad dziećmi są dla nich tak ważne, że mogą czerpać z nich zadowolenie i szacunek dla samych siebie. W przypadku mężczyzn bezrobocie w większym stopniu prowadzi do degradacji ich poczucia wartości. Przyjrzyjmy się zatem dwóm wariantom obniżenia poziomu bezrobocia i ułatwienia osobom nim dotkniętym wejścia na rynek pracy z uwzględnieniem rozwarstwienia skali problemu ze względu na płeć: 6

7 Wariant I: Przemysł Wraz z transformacją polskiej gospodarki przemianom uległa także struktura zatrudnienia. Zmniejszeniu uległ odsetek pracujących w działalności przemysłowej na rzecz usług. Czy jednak specjalizacja w działalności produkcyjnej i wzrost pracujących w przemyśle nie wpływa pozytywnie na spadek bezrobocia? W opinii autorki rozwój przemysłu zwłaszcza na terenach znajdujących się w strefie obszarów metropolitalnych w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy warunków zatrudnienia wykorzystując prostą zależność: nowi inwestorzy tworzą stosunkowo dobrze opłacane miejsca pracy, przyczyniając się do dominacji działalności przemysłowej, w której średnie płace są wyższe niż w sektorze usługowym. Przykład Niepołomic, gdzie kilka tysięcy miejsc pracy, które zostały utworzone w nowych zakładach (w większości powstałych po 1990 roku), a także kilkaset kolejnych powstałych w gminie jako skutek efektów mnożnikowych przyczyniło się do minimalizacji bezrobocia w tym regionie 3. Zmiana sytuacji na lokalnym rynku pracy była także skutkiem wyraźnego przyspieszenia rozwoju gospodarczego Niepołomic po 1990 roku. W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI) po 2009 roku działało już ponad 50 firm, które stały się miejscem zatrudnienia dla około 4,6 tys. osób 4. NSI należy ponadto do najstarszych i największych tego typu obszarów koncentrujących nowe działalności gospodarcze w Polsce. W przypadku sektora przemysłowego równie ważna jest dywersyfikacja struktury inwestorów, która zapobiega zaburzeniom na runku pracy w przypadku relokacji lub upadku firm. Doświadczeni pracownicy dość szybko w takiej sytuacji znajdują zatrudnienie w innych zakładach w obrębie tej samej branży bądź też branżach pokrewnych, wymagających podobnych kwalifikacji n. technicznych. Kolejnym profitem tego rozwiązania jest fakt, iż wraz z rozwojem strefy przemysłowej i pojawieniem się nowych inwestorów zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, co wprawdzie nie rozwiązuje problemu bezrobocia w długookresowej 3 Mimo to odnotowano ciągle rosnący udział kobiet wśród bezrobotnych ogółem - wahania od 52% w 2003 roku do 66% w 2007 roku. Redukcja zatrudnienia w wyniku globalnego kryzysu przyczyniła się w znacznym stopniu do zrównoważenia struktury bezrobocia na tym terenie (zwolnienia dotyczyły w większości przypadków mężczyzn). 4 W.Jarczewski Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice Wnioski dla władz lokalnych, IRM, Kraków 2011, s.110 7

8 prognozie, jednak stanowi narzędzie naprawcze w zastanej sytuacji. W przypadku Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) widoczna jest obecność pracodawców sektora spożywczego, gdzie zjawisko sezonowości produkcji jest szczególnie intensywne. W Niepołomicach podejmowano wiele kompleksowych prób ograniczania bezrobocia. W ramach dostępności do usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce dla mieszkańców pochodzących z gminy Niepołomice utworzono w 2001 roku Niepołomicki Punkt Przyjęć (stanowiący filię PUP w Wieliczce). Punkt ten do tej pory świadczy większość usług świadczonych w ramach PUP (brak jedynie możliwości zarejestrowania osoby bezrobotnej). Niepołomicka filia wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Klubem Pracy organizującym spotkania z mieszkańcami, podejmują działania wpływające na zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez aktywizację osób bezrobotnych oraz umożliwienie im uzyskania dodatkowych kwalifikacji np. w ramach kursów doszkalających lub specjalistycznych, a także prac interwencyjnych przy odnawianiu kapliczek i zamku królewskiego. W przypadku zastosowania tego wariantu podstawowym zadaniem dla władz danego terenu jest stosowanie polityki przyciągania nowych inwestorów i tym samym rozwój przedsiębiorczości wpływającej korzystnie na rynek pracy, co jak wiadomo stanowi złożony i długotrwały proces, wymagający stosowania różnorodnych narzędzi tj. umiejętne planowanie przestrzenne, promocja obszarów podwyższająca ich atrakcyjność inwestycyjną, pomoc i dbałość władz lokalnych o inwestorów już funkcjonujących na danym terenie. Skutki rozwoju przemysłu (z wykorzystaniem przykładu Niepołomic): 1. Rozwój strefy przemysłowej, skutkujący powstaniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) przyczynił się do wyraźnego zmniejszenia bezrobocia na tym terenie (najniższe w skali województwa małopolskiego). W firmach należących do NSI powstało ponad 4,6 tys. nowych miejsc pracy. 2. Firmy prowadzące działalność na terenie Niepołomic oferują zbliżone zarobki do średniej wartości dla całego regionu (konkurencyjność lokalnego rynku pracy, możliwość występowania efektów mnożnikowych). 3. W przypadku zastosowania dywersyfikacji struktury inwestorów zmniejszamy podatność rynku na zjawiska kryzysowe (brak uzależnienia rynku od 1 pracodawcy). 4. Duża alokacja firm przemysłowych powoduje zwiększenie zrównoważonego rozwoju pozostałych sektorów gospodarki np. zaspokajających potrzeby konsumpcyjne pracowników i ich rodzin (sektor przemysłowy jako generator różnych efektów 8

9 mnożnikowych w lokalnych gospodarkach warunek ich wystąpienia: ilość osób zatrudnionych w zakładach i wysokość płac). 5. Maskulinizacja w obrębie nowych miejsc pracy, powodująca rozwarstwienie struktury zatrudnianych pracowników i wyższy poziom bezrobocia wśród kobiet. Ze względu na ujemny aspekt badanego wariantu poddano go głębszej analizie: Zdecydowana większość tworzonych miejsc pracy w strefach przemysłowych przeznaczona jest dla mężczyzn, komplikując tym samym sytuację kobiet na rynku pracy, a nawet wykluczając je z możliwości aktywizacji na rynku pracy. W badanym obszarze Niepołomic tylko 21.5% miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach przeznaczona była dla kobiet. Tą sytuację niweluje jednak występowanie firm z branży pokrewnej np. firmy produkujące podzespoły, które ze względu na specyfikę pracy preferują kobiety jako pracowników 5. Niemniej jednak komplikacja sytuacji kobiet na rynku pracy w przypadku dominacji sektora przemysłowego zmusza je do poszukiwania pracy bliżej ośrodków metropolitalnych, czy też większych miast, ukazując słabą stronę proponowanego rozwiązania. Wariant ten ma na celu ukazanie roli popytu na pracę, czyli tworzenia nowych miejsc pracy jako realnej możliwości wpływu na zmniejszenie bezrobocia w opinii autorki dużo bardziej skutecznej niż proste pomaganie bezrobotnym w postaci szkoleń, czy też zasiłków. Wariant II: Wskaźnik kosztów Działanie polegające na zmniejszaniu kosztów zatrudnienia dla właścicieli przedsiębiorstw, które oferują nowe miejsca pracy. Głównym jego założeniem jest wprowadzenie wskaźnika mającego na celu przeliczanie kosztów pracy (bez naruszania stabilności budżetu państwa). Omawiany wskaźnik uzależniony jest od wysokości zatrudnienia w danej firmie, przy czym pokazuje on czas po jakim utrzymanie pracownika w firmie będzie korzystne dla pracodawcy. Przeanalizujmy jego działanie na konkretnym przykładzie: 5 W firmach Nidec Motors&Actuators oraz zakładzie drobiarskim Cedrob odnotowano 55-65% udziału kobiet w strukturze załogi. Dane na koniec II kw r. 9

10 Przypuśćmy, że pracodawca w swojej firmie zwiększy zatrudnienie o 5%. Wtedy zgodnie z badanym wskaźnikiem będzie on mógł wliczyć w koszty pracy 105% rzeczywistego poziomu kosztów. Procent ten będzie więc wzrastał wraz ze wzrostem zatrudnienia w firmie, co w konsekwencji stworzy pracodawcy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, zamiast poszukiwania innych sposobów walki z kosztami lub lokowania kapitału w bankach. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, iż daje on możliwość tworzenia nowych miejsc pracy poprzez poszukiwanie pieniędzy przez pracodawców i ich wydatkowanie w newralgicznych branżach. Realny koszt zatrudnienia może wykazać zwiększenie kosztów pracy, powodując tym samym zmniejszanie się w skali nielegalnego zatrudnienia na czarno. Takie rozwiązanie może także znacząco wpłynąć na wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych (bez względu na przedział wiekowy). W obecnej sytuacji pracodawca zatrudniając takie osoby w zamyśle dąży do obniżenia podatku odprowadzanego do państwa, a płacąc niepełnosprawnej osobie najniższą stawkę krajową jest w stanie zakupić z różnicy dodatkowe urządzenia (inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa). Zastosowanie wskaźnika kosztów stworzy takiemu pracodawcy możliwość wliczenia nawet 150% w koszty pracy (wskaźnik uzależniony od ilości zatrudnianych osób oraz od ich wysokości wynagrodzenia). Z tej prostej zależności widać, iż motywacja pracodawcy do zwiększania zatrudnienia przekłada się na zmniejszenie podatku odprowadzanego przez niego do państwa. Oczywiście jak w każdej metodzie i w tej istnieją pewne zastrzeżenia tj. firma musi działać min. rok (stan zatrudnienia bierze się z 31 grudnia i porównuje z poprzednim), max zatrudnienie jakie może uzyskać pracodawca to 200%, pod uwagę bierze się wszystkie umowy (na czas określony jaki na stałe), pod uwagę brani są tylko nowi pracownicy (brak możliwości wliczania np. pracowników przesuniętych z innych firm). Skutki omawianego wariantu tj. zastosowania wskaźnika kosztów: 1. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia (także wśród osób niepełnosprawnych), automatycznie zmniejszającego bezrobocie. 2. Powstanie nowych miejsc pracy (popyt na pracę). 3. Obarczenie budżetu państwa niewielkim ryzykiem (pieniądze zostają wydane tak gdzie są potrzebne, nie zaś utopione w niepewnych inwestycjach, czy też wydatkowane na koszty administracyjne lub mało opłacalne szkolenia) 4. Zwiększenie się liczby podatników 10

11 5. Wariant ten nie wymaga rozbudowywania aparatury administracyjnej (przejrzyste zasady funkcjonowania). 6. Zmniejszenie nielegalnych form zatrudnienia np. praca na czarno. 7. Zmniejszenie ubocznych skutków bezrobocia (np. zwiększonej przestępczości, patologii, frustracji młodego pokolenia). Jedynym mankamentem omawianego sposobu walki z bezrobociem wydaje się niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. Nie stwierdzono innych wad rzutujących na przedmiotowym rozwiązaniu. Reasumując oba omawiane warianty i chcąc opowiedzieć się za bardziej wszechstronnym i skuteczniejszym narzędziem walki z bezrobociem należy ponownie odnieść się do najbardziej charakterystycznych cech polskiego bezrobocia tj: Przeważający udział ludzi młodych w populacji bezrobotnych (tendencja ta widoczna jest najbardziej w okresie wakacyjnym, gdy przybywa absolwentów różnych szkół), Zwiększający się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych (mimo częstokrotnie lepszego wykształcenia od bezrobotnych mężczyzn), Znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej populacji (wiąże się to z utratą przez te osoby prawa do zasiłku), co pośrednio wpływa na wzrost problemów społecznych (wzrost przestępczości i patologii społecznych), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia (z czego najmniejsze obserwowane w granicach dużych miast charakteryzujących się rozwiniętym i zróżnicowanym rynkiem pracy). Przy tak rozkładających się cechach należałoby wybrać wariant II tj. wprowadzenie wskaźnika kosztów, który uderzając bezpośrednio w problem bezrobocia staje się także propozycją rozwiązania ubocznych skutków bezrobocia tj. przestępczość, patologia, frustracja młodego pokolenia, zakończona nierzadko emigracją zarobkową. Wariant ten nie powoduje także zwiększenia rozwarstwienia osób bezrobotnych ze względu na płeć (brak faworyzacji mężczyzn co ma miejsce w opisanym wariancie I), oraz obarczony jest niskim ryzykiem niepowodzenia, a jego jedynym minusem jest potencjalnie niski wpływ podatku dochodowego do budżetu państwa. 11

12 Konkluzje Jakkolwiek bezrobocie nie byłoby pojmowane, zawsze oznaczać będzie marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Negatywne skutki bezrobocia zarówno w kontekście jednostki, jak i w ujęciu społecznym - niosą za sobą długotrwałe efekty degradacji ekonomicznej i psychicznej dotkniętej jednostki. Utrata pracy oznacza uniemożliwienie zaspokajania istotnych potrzeb tj. działanie w grupie, kontakt ze środowiskiem, wyznaczenie własnego statusu i określenie własnej świadomości i tożsamości jednostki. Oczywiście problem bezrobocia jest zjawiskiem złożonym i takich też wymaga narzędzi naprawczych, stanowiących kompleksowe podejście do omawianego zagadnienia, stąd ograniczenie się do jednego wariantu nie wydaje się poprawnym rozwiązaniem. Tylko wspólne działania władz rządowych i samorządowych skupione na aktywnej walce z bezrobociem i stosujące oprócz omówionych wariantów szeroki wachlarz instrumentów tj. programy państwowe, subsydiowanie zatrudnienia, minimalizacja biurokracji, stymulowanie rozwoju mogą przynieść wymierne skutki w postaci obniżenia się poziomu bezrobocia w Polsce. Czy tak czasochłonny proces nie skazuje jednak obecne pokolenie absolwentów na straconą pozycję? Literatura: 1. Bauman Z.[2011], O pokoleniu wyrzutków, Krytyka Polityczna, 27 lutego 2011, Dostęp: 1 lutego Domański B., Noworól A.[2010]Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Spraw Publicznych, Kraków 3. Jarczewski W., Huculak M.[2011], Sukces polityki proinwestycyjnej Niepołomice , Instytut rozwoju miast, Kraków 4. KE[2012], Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie, Catalog N.: KE PL-C 5. Mączka L.[2003], Gospodarka globalna u progu XXI wieku, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 6. Zagórski K., Gorzelak G., Jałowiecki B.[2009], Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, CBOS, Warszawa

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sprawozdanie z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r. Białystok, marzec 2014 r. 1. Podstawa opracowania sprawozdania z realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Czerwiec br. to

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie małopolskim Rynek pracy tymczasowej w województwie małopolskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie małopolskim nie można mówić o rynku pracownika lub pracodawcy. Jest to zależne od danego sektora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2015 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2015 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowały

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W czerwcu nastąpił

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć kryzysu aktywnej polityki rynku pracy w Polsce?

Jak uniknąć kryzysu aktywnej polityki rynku pracy w Polsce? Mieczysław Kabaj Instytut Pracy i Spraw Socjalny Jak uniknąć kryzysu aktywnej polityki rynku pracy w Polsce? 1. Wzrost stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych na jedną ofertę pracy W okresie ostatnich trzech

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r.

tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Styczeń 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Działania podejmowane

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce

Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Sytuacja demograficzna a szkolnictwo wyższe w Polsce Od 1990 roku polskie szkolnictwo wyższe było w okresie stałego i dynamicznego wzrostu. W ciągu 15 lat liczba studentów osiągnęła rekordowy poziom 1,9

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Lista wskaźników. Strona 1 z 5. Oczekiwany kierunek zmian. Wartość wskaźnika 2012. Nazwa wskaźnika TURYSTYKA

Załącznik 3 Lista wskaźników. Strona 1 z 5. Oczekiwany kierunek zmian. Wartość wskaźnika 2012. Nazwa wskaźnika TURYSTYKA Załącznik 3 Lista wskaźników L.p. TURYSTYKA 1 2 3 Liczba podmiotów promowanych w ramach wspólnej oferty turystyczna powiatu; liczba odsłon strony Liczba obiektów turystycznych w rejestrze REGON - Sekcja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (I - VI) Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) na terenie województwa zachodniopomorskiego zgłoszone do Powiatowych Urzędów Pracy w latach 2 21. Zwiększająca się liczba ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec styczeń 2012 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W styczniu bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010

Rys. 4.2.1. Zmiany liczby pracujących w grupach miast w Polsce w latach 1995-2010 4.2. Grażyna Korzeniak, Dynamika rynku pracy, podmiotów gospodarczych, budżetów gmin, procesów inwestycyjnych, ochrony środowiska w małych i średnich miastach Polski w okresie 1995-2010 [w] Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2012 ROK STAROGARD GDAŃSKI, KWIECIEŃ 2013 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo