PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI"

Transkrypt

1 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna Liczba godzin 1. Ewaluacja wewnętrzna w szkole Podstawa prawna. Ewaluacja jako proces badawczy. Procedura przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej. Zasady planowania i projektowania ewaluacji. Tworzenie projektu ewaluacji. Metody i narzędzia w badaniach ewaluacyjnych. Zasady opracowania narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby własnej placówki. Sposoby analizy danych. Raport ewaluacyjny. Dokumenty potwierdzające realizację działań. Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły/placówki projektowanie działań naprawczych. 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Konferencja Zadania dyrektora szkoły wynikające z Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Planowanie nadzoru pedagogicznego. Procedury tworzenia planu. Przykładowe plany nadzoru. Dokumentowanie realizacji nadzoru pedagogicznego. 3. Forum dyrektorów Seminarium 1. Prawo w szkole/placówce oświatowej: - analiza zmian w przepisach prawa oświatowego; - interpretacja, wykładnia przepisów; - tworzenie, nowelizowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego; - kalendarz czynności dyrektora; - dokumentacja szkolna - prowadzenie i kontrola dokumentacji. 2. Obowiązki dyrektora w zakresie kontroli wewnętrznej: - plan działań kontrolnych; - harmonogram kontroli wewnętrznej; - sposoby kontrolowania (metody, narzędzia); - przykładowe arkusze kontroli wewnętrznej. 3. Rola wspomagania w nadzorze pedagogicznym: - obowiązki dyrektora w zakresie wspomagania nauczycieli; - diagnoza potrzeb; - wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli., A. Wojtyna, K. Kardas, J. Romaniuk, A. Zieliński A. Wojtyna, K. Kardas, J. Romaniuk, A. Zieliński, I - I Spotkania 5-godzinne raz w miesiącu A. Zieliński, A. Wojtyna, K. Kardas, J. Romaniuk, I. Szelezin (temat nr 5)

2 4. Wymagania MEN wobec szkół/placówek oświatowych opisane w załączniku do rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym 4. Zasady zatwierdzania i kontroli szkolnych programów nauczania: - analiza i ocena programu; - procedura dopuszczenia programu do użytku szkolnego. 5. Rola i zadania dyrektora szkoły w zakresie opieki nad uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: - kształcenie uczniów ze SPE założenia ogólne; - charakterystyka dzieci i młodzieży ze SPE; - programy edukacyjne do kształcenia specjalnego; - planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjnej; - szkolny zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 6. Prowadzenie obserwacji przez dyrektora szkoły: - procedura obserwacji; - harmonogram obserwacji; - przykładowe arkusze obserwacji (analiza, ocena). 7. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? 8. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego wnioski, rekomendacje. Analiza, monitorowanie i przestrzeganie wymagań. Dowody realizacji. 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi Style kierowania i ich konsekwencje. Motywowanie pracowników. Rozwiązywanie konfliktów. Tworzenie efektywnego zespołu. 6. Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego na IV etapie edukacji 7. Planowanie badań wewnątrzszkolnych ukierunkowanych na diagnozę poziomu osiągnięć uczniów Seminarium Uwarunkowania prawne i organizacja procesu kształcenia na IV etapie edukacji z wychowania fizycznego. Cele, treści, strategie i obszary wychowania fizycznego. Bezpieczeństwo i higiena na zajęciach wychowania fizycznego. Prawne aspekty badań osiągnięć uczniów, procedury i metody badań, regulamin badań wewnątrzszkolnych, dokumentowanie badań, ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu badań. Analiza kontekstowa wyników egzaminów zewnętrznych. Interpretacja wyników, opracowanie wniosków i ich uwzględnianie w planowaniu pracy nauczyciel i szkoły. Planowanie działań naprawczych. A. Wojtyna, K. Kardas, J. Romaniuk, A. Zieliński J. Romaniuk M. Toś, P. Szymański, B. Chmura, Z. Starownik 4 8

3 8. Lider zespołów problemowych i zadaniowych w szkole 9. Jak obserwować lekcje języka angielskiego. Projekty szkolne współfinansowane ze środków UE w ramach PO KL 11. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami Seminarium Rola i zadania liderów zespołów problemowych i zadaniowych w szkole: cele, założenia, spodziewane efekty. Model skutecznego koordynowania pracy zespołu problemowego lub zadaniowego w szkole. Przykładowa problematyka pracy zespołu: praca z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem, rozwiązywanie konfliktów w szkole, rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się, inne. Podstawowe założenia metodyczne przy nauczaniu języka obcego, specyfika lekcji języka angielskiego, elementy składowe typowej lekcji, ocena realizacji celów lekcji. Omówienie zapisów programowych. Zasady opracowywania projektu edukacyjnego w ramach programu rozwojowego szkoły. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz. U. Nr 180 z 2004 r. poz ze zm./. zakończony napisaniem testu sprawdzającego poziom opanowania wiedzy i umiejętności. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia wraz z wymaganą dokumentacją I - I J. Jarmołowicz M. Tetiurka, I - I J. Sobczuk, I - I A. Gontarz, R. Kociński

4 PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DORADCÓW METODYCZNYCH Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna Liczba godzin 51. Stres szkolny jak sobie z nim radzić? 52. Doskonalenie warsztatu pracy doradcy metodycznego 53. Autoewaluacja w pracy nauczyciela doradcy metodycznego 54. Pomiar dydaktyczny w pracy nauczyciela 55. dla doradców metodycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych 56. Zasady opracowywania projektu współfinansowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius Seminarium Ćwiczenia zmniejszające poziom odczuwalnego napięcia przy przeżywanym stresie, relaksacja, ćwiczenia stymulujące przed sprawdzianem i egzaminem. J. Jarmołowicz Seminarium Tematyka uwzględniająca potrzeby zawodowe. Raz w miesiącu M. Winiarska, B. Leszczuk Oferta skierowana do doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego Ewaluacja w edukacji, jej rodzaje. Planowanie ewaluacji. Projektowanie ewaluacji. Zegar ewaluacyjny. Metody zbierania danych. Budowa narzędzi do autoewaluacji. Formułowanie wniosków. Rodzaje testów osiągnięć szkolnych. Typologia zadań pisemnych. Ogólne zasady budowania testu. Rozwijanie umiejętności metodycznych. Badanie efektów procesu dydaktycznego. Metodyka tworzenia programów nauczania i materiałów dydaktycznych. Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym. Wykorzystanie tablicy interaktywnej. Zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów. Programy edukacyjne i warunki korzystania z nich przez szkoły. Charakterystyka wizyt studyjnych. Założenia i struktura programu Comenius. M. Winiarska Prowadząca: B. Chmura Oferta skierowana do doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego M. Winiarska Oferta skierowana do doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego, I - I M. Karwowska J. Sobczuk

5 57. Zasady opracowywania projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 58. Seminaria dla doradców metodycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych 59. Wspomaganie nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej w realizacji nowej podstawy programowej (przedmioty humanistyczne, artystyczne) 60. Modułowe programy kształcenia zawodowego 61. Platforma edukacyjna Modle i elementy kształcenia na odległość (e-learning) Seminaria Seminarium Rodzaje i elementy składowe projektów. Warunki korzystania z projektów edukacyjnych. Dokumentacja konkursowa w ramach PO KL. Przygotowanie projektu. Zasady wypełniania formularza aplikacyjnego w generatorze wniosków. Ocena formalna i merytoryczna. Wspomaganie nauczycieli przedmiotów matematycznoprzyrodniczych gimnazjów w realizacji podstawy programowej. Projektowanie działań wspomagających nauczycieli w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny w praktyce szkolnej projektowanie działań wspomagających nauczycieli w tym zakresie. Innowacje metodyczne ich analizowanie, ocenianie i upowszechnianie. Projektowanie zajęć z nauczycielami w zakresie tworzenia programów nauczania i planowania pracy. Seminarium Idea programów modułowych, ich budowa, zastosowanie, szanse i zagrożenia przy wdrażaniu w szkołach. Platforma edukacyjna LSCDN MOODLE jako przykład systemu zarządzania kursami. Podstawowe wiadomości o platformie Modle. Podstawowe zasady pobierania nauki i komunikowania się za pomocą platformy. Wykonywanie na platformie różnych aktywności. Elementy kształcenia na odległość. Prezentacja innych narzędzi do edukacji na odległość. 62. Statystyka opisowa w arkuszu Podstawy technik statystycznych: opis tabelaryczny, szereg kalkulacyjnym EXCEL rozdzielczy, opis statystyczny, miary rozkładu, prezentacja graficzna wyników badań statystycznych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do opisu statystycznego: Wiadomości wstępne o arkuszu. Wprowadzanie i agregacja danych z badań. Import i eksport danych. Wykorzystanie funkcji statystycznych dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym. Graficzna prezentacja danych oraz wyników i przetwarzania. Tworzenie wykresów. Interpretacja wyników badań. 63. Edukacyjna wartość dodana EWD jako wskaźnik efektywności nauczania. Projektowanie analiz wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem EWD. J. Sobczuk, I - I M. Karwowska Z. Starownik A. Gontarz E. Czerniecka J. Warszewski Z. Starownik

6 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 1. Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. Organizacja konkursów matematycznych 2. Kształtowanie systemu wartości oraz umiejętności społecznych uczniów klas młodszych w oparciu o nową podstawę programową. Rola baśni i bajek 3. Prezentacja multimedialna w edukacji wczesnoszkolnej 4. Wykorzystanie zasobów Internetu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 5. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej 6. Barwne fantazje w pracy z dziećmi Tworzenie regulaminu konkursu matematycznego. Kryteria doboru zadań konkursowych. Przykłady oceniania kryterialnego. Opracowanie kartoteki testu i przykładów zadań konkursowych. Analiza nowej podstawy programowej w zakresie edukacji społecznej. Rola baśni i bajek w kształtowaniu systemu wartości uczniów i ich umiejętności społecznych. Cyfrowe zasoby edukacyjne definicje, pojęcia. Prezentacje edukacyjne do wykorzystania z projektorem multimedialnym. Programy pomocnicze do przygotowania elementów składowych prezentacji. Podstawy korzystania z Internetu. Dostęp i gromadzenie multimedialnych zasobów internetowych (grafika, audio, video). Proste programy. Zasady organizacji i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera. Praca z edytorem tekstu Word. Programy komputerowe wspomagające pracę nauczycieli. Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie. Dostęp i gromadzenie multimedialnych zasobów internetowych. Psychopedagogika twórczości dziecka. Rozwój wyobraźni. Pory roku inspiracją technik plastycznych. Techniki plastyczne stosowane w pracy z dziećmi w przedszkolu. J. Kaczebura, M. Winiarska J. Kaczebura, M. Winiarska, I B. Wilkołaska, A. Waszek, B. Kratiuk, E. Lipska, J. Kraczkowska, I B. Wilkołaska, A. Waszek, B. Kratiuk, E. Lipska, J. Kraczkowska, I B. Wilkołaska, A. Waszek, B. Kratiuk, E. Lipska J. Kraczkowska, J. Grochola 30 zł Liczba godzin

7 7. Kreatywne nauczanie z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakiej 8. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 9. Techniki plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej 1. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela 111. Programy wychowania/nauczania: wybór, modyfikacja, tworzenie 1. Projekt edukacyjny jako metoda wspomagająca rozwój dzieci młodszym wieku szkolnym 113. Jak uczyć o prawach człowieka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Inteligencja wieloraka w praktyce edukacyjnej kierunki poszukiwań i możliwości wykorzystania. Programy komputerowe służące do tworzenia materiałów dydaktycznych (karty pracy, gazetki, obrazki itp.). Realizacja przykładowych materiałów. Istota edukacji plastycznej. Aktywność plastyczna ucznia klas I -III. Dobór technik plastycznych podstawą prawidłowej realizacji podstawy programowej. Propozycje prac plastycznych i realizacja ćwiczeń w wybranych technikach plastycznych. Przejawy aktywności dziecka w zabawie. Metody i techniki aktywizujące. Rola metod aktywizujących w rozwoju dziecka. Rozwijanie kreatywnych zachowań u dzieci w przedszkolu. Opracowanie scenariuszy zajęć. Budowa programu nauczania na podtswie rozporządzenia MEN. Dokonywanie modyfikacji programu. Tworzenie programu własnego- zgodność z podstawą programową. Program a podręcznik. Ewaluacja programu. Istota metody projektów, etapy pracy metodą projektów, wielofunkcyjność metody, ocenianie uczniów realizujących projekt. Prawa człowieka i prawa dziecka czym są i jak je rozumieć. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi. Praktyczne lekcje etyki w klasach I-III Współpraca szkoły z rodzicami Podstawy prawne funkcjonowania rodziców w placówce oświatowej. Rola rodziców w polskiej szkole. Cele i obszary współpracy. Komunikacja z rodzicami. Spotkania z rodzicami zasady, metody i formy. Konstruowanie scenariuszy spotkań. Rozpoznawanie oczekiwań rodziców. Wymiana doświadczeń. 1. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka na zajęciach w przedszkolu Rozwój społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Zabawy i ćwiczenia sprzyjające prawidłowemu porozumiewaniu się. Zabawy kształtujące poczucie wartości dziecka. J. Kraczkowska, E. Lipska I - I B. Wilkołaska, B. Kratiuk, W. B. Kołtun, E. Lipska, J. Kraczkowska I - I W. B. Kołtun 50 zł I - I W. B. Kołtun, B. Kratiuk, J. Kraczkowska, B. Wilkołaska, I - I B. Kratiuk, G. Laszuk, W. B. Kołtun G. Laszuk I - I G. Laszuk, B. Kratiuk, B. Wilkołaska, J. Kraczkowska I - I W. B. Kołtun, B. Wilkołaska J. Kraczkowska

8 116. Metody i formy wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 117. Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznej w oparciu o nową podstawę programową w edukacji wczesnoszkolnej 118. W trosce o sprawność ruchową ucznia edukacji wczesnoszkolnej gry i zabawy ruchowe 119. Na straży przyrody dziecięce spotkania z przyrodą w ramach edukacji ekologicznej Główne obszary aktywności nauczyciela. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka. Konstruowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Akty prawne a planowanie pracy nauczyciela. Diagnoza rozwoju dziecka. Podstawa programowa w planowaniu pracy nauczyciela. Dokumentowanie realizacji podstawy programowej. Organizacja pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawy metodyki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Różne formy aktywności ruchowej w nowej podstawie programowej. Planowanie zajęć z wykorzystaniem treści ekologicznych. Metody i techniki edukacji ekologicznej. Sposoby poznawania, odkrywania i badania przyrody przez dzieci. w przedszkolu i szkole i 7-latki w jednej klasie Możliwości edukacyjne dzieci 6- i 7-letnich. Elementy diagnozy edukacyjnej w planowaniu działań nauczyciela. Metody i formy pracy z dziećmi 6- i 7-letnimi. 1. Ocenianie postępów edukacyjnych ucznia z uwzględnieniem nowej podstawy programowej 2. Wychowawca klasy - animatorem działań integracyjnych 3. Diagnozowanie umiejętności uczniów po pierwszym etapie kształcenia 4. Nauczanie ortografii na etapie wczesnoszkolnym 5. Rozwijanie kreatywności i potencjału twórczego dziecka 6. Realizacja podstawy programowej w zakresie edukacji artystycznej w klasach I-III Formy i zasady oceniania bieżącego postępów edukacyjnych ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa a kryteria oceny opisowej. Zasady organizacji imprez integracyjnych oraz zajęć animacyjnych. Gry i zabawy stosowane w animacji. Techniki artystyczne w zajęciach grupowych. Właściwości i procedury pomiaru dydaktycznego. Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w ocenie osiągnięć uczniów w młodszym wieku szkolnym. Rodzaje zadań testowych. Układanie testów. Interpretacja wyników. Zasady i metody nauczania ortografii. Lekcje polskiego z przewagą ćwiczeń ortograficznych. Układanie i ocena dyktand. Konkursy ortograficzne. Kreowanie postaw twórczych na zajęciach edukacji polonistycznej. Twórcza praca ucznia wyrażana w różnych formach wypowiedzi. Rola nauczyciela w rozwijaniu kreatywności ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Analiza podstawy programowej w zakresie edukacji artystycznej klas I-III. Zajęcia plastyczne w podstawie programowej (z uwzględnieniem różnych technik). J. Kraczkowska E. Lipska E. Lipska I J. Kraczkowska, E. Lipska I J. Kraczkowska, E. Lipska I E. Lipska I E. Lipska 20 zł G. Laszuk G. Laszuk I G. Laszuk I-I M. Czuj 20 zł Zajęcia z komputerem w klasach I III kurs prowadzony zdalnie. Szczegółowy opis szkolenia w kategorii SZKOLENIA ZDALNE. Numer kursu

9 JĘZYK POLSKI Adresat: nauczyciele języka polskiego Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 7. Program nauczania języka polskiego - wybrać czy napisać własny? 8. Projekt edukacyjny w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 9. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej 130. Podniesienie efektywności kształcenia w ramach przedmiotów humanistycznych 131. Jak aktywizować uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych? Wybór, modyfikacja i tworzenie programów nauczania jako zadanie nauczyciela. Budowa programu nauczania w świetle aktualnego rozporządzenia MEN i nowej podstawy programowej. Ewaluacja programu. Program a podręcznik. Istota metody projektów. Etapy pracy. Wielofunkcyjność i holistyczność metody w kontekście programu nauczania. Projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe. Nabywane umiejętności w kontekście wymagań egzaminacyjnych. Organizacja i ocenianie pracy uczniów. Dokumentowanie i ewaluacja projektu. Umiejętność identyfikowania problemów i ich rozwiązywania wobec treści kształcenia określonych w podstawie programowej. Etapy rozwiązywania problemów. Przykłady ćwiczeń rozwijających umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów. Formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. Planowanie działań naprawczych. Struktura programu działań, narzędzia i metody ewaluacji. Prezentacja wybranych sposobów i metod wpływających na zwiększenie aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktycznym. Kształtowanie przekonania uczniów o znaczeniu ich aktywności dla sukcesu w nauce. Wypracowanie scenariuszy zajęć zawierających różnorodne metody aktywizowania uczniów. I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller T. Kosyra-Cieślak, B. Chmura, B. Patkowska, Z. Starownik, G. Miller I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, G. Miller, Z. Starownik, I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, G. Miller Liczba godzin

10 132. Autoewaluacja w pracy nauczyciela humanisty 133. Ocenianie uczniów na lekcjach języka polskiego 134. Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego 135. Technologia informacyjna i komputerowa na lekcjach języka polskiego 136. Rola samooceny ucznia w procesie oceniania jego osiągnięć 137. Innowacje metodologiczne w analizie i interpretacji tekstu literackiego Seminarium Ewaluacja w edukacji, jej rodzaje. Planowanie ewaluacji. Metody zbierania danych. Tworzenie narzędzi autoewaluacji. Formułowanie wniosków. Ocenianie szkolne a ocenianie zewnętrzne. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu. Kontekst oceniania. Metody i narzędzia sprawdzania osiągnięć, kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Komentarz dydaktyczny. Ocenianie kształtujące. Kompetencje metodyczne i psychopedagogiczne, planowanie metodyczne i projektowanie zajęć, ocenianie osiągnięć, komunikacja z uczniami i rodzicami. Umiejętność korzystania z multimediów w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego. Edytory tekstów. Redagowanie tekstów pisanych na komputerze. Dokonywanie korekty i autokorekty. Wykorzystanie innych możliwości edytorów. Internet. Wykorzystanie zasobów stron internetowych. Portale społecznościowe. Muzea wirtualne. Tworzenie publikacji. Zasady tworzenia i przedstawiania prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela. Czym jest samoocena? Fazy samooceny. Ocena ucznia a ocena nauczyciela. Kształcenie umiejętności samooceny. Etyka czytania i etyka interpretacji aksjologia dzieła literackiego (na podst. analizy poezji Barańczaka, Herberta, Twardowskiego). Teoria symulacji i symulakrów w analizie i interpretacji literatury SF, powieści utopijnych i antyutopijnych (Proces, Rok 1984, Folwark zwierzęcy, Szewcy). Autobiografizm i język autoportretu w dziennikach i pamiętnikach pisarzy współczesnych (A. Libera Madame, L. Tyrmand, Dziennik 1954). I-I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller T. Kosyra-Cieślak, G. Miller, Z. Starownik, B. Patkowska, B. Chmura I T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller T. Kosyra-Cieślak, B. Patkowska, B. Chmura, Z. Starownik, G. Miller I - I D. Kiszczak 65 zł Warsztat pracy ucznia na lekcjach języka polskiego kurs prowadzony zdalnie. Szczegółowy opis szkolenia w kategorii SZKOLENIA ZDALNE. Numer kursu

11 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Adresat: historii i wiedzy o społeczeństwie Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 138. Realizacja projektu edukacyjnego na lekcjach przedmiotów humanistycznych 139. Ocenianie kształtujące jako strategia poprawiania procesu uczenia się i nauczania 140. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie Istota metody projektów. Etapy pracy. Organizacja i ocenianie pracy uczniów. Dokumentowanie i ewaluacja projektu. Poznanie strategii, opracowanie propozycji zastosowania w praktyce. Sposoby wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. A. Zieliński, B. Leszczuk, M. Kaliszczuk, B. Łukaszewska-Breś I A. Zieliński, B. Leszczuk, B. Łukaszewska-Breś, M. Kaliszczuk I A. Zieliński, B. Leszczu, B. Łukaszewska-Breś, M. Kaliszczuk Liczba godzin 17

12 JĘZYKI OBCE Adresat: nauczyciele języków obcych (języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego) Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 141. Platforma edukacyjna Moodle i elementy kształcenia na odległość (e-learning) dla nauczycieli języków obcych 142. Tworzenie zasobów e-learningowych z języków obcych 143. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych Platforma edukacyjna LSCDN-MOODLE jako przykład systemu zarządzania kursami. Podstawowe wiadomości o platformie Moodle. Podstawowe zasady pobierania nauki i komunikowania się za pomocą platformy. Wykonywanie na platformie różnych aktywności. Elementy teorii kształcenia na odległość (e-learning). Prezentacja innych narzędzi do edukacji na odległość. Elementy e-learningu w nauczaniu języków obcych. Rodzaje materiałów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania w kształceniu na odległość. Podstawy języka HTML. Tworzenie materiałów dydaktycznych z języków obcych w edytorze exe i zapisywanie ich jako stron WWW lub eksportowanie do standardu SCORM. Umieszczanie zasobów na platformie Moodle. Zasady działania tablic interaktywnych. Przykładowe oprogramowanie oraz galerie gotowych obiektów. Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej na lekcjach wybranych przedmiotów. Techniki tworzenia prezentacji z obiektami tekstowymi, graficznymi, audio, video, FLASH. Tworzenie prezentacji z zakresu gramatyki, leksyki lub kulturówki wybranego języka obcego do lekcji z użyciem tablicy interaktywnej. E. Czerniecka zł Warunkiem uczestnictwa w kursie jest bardzo dobra znajomość podstaw obsługi komputera E. Czerniecka zł W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły kurs Podstawy tworzenia stron internetowych lub mają porównywalną wiedzę i umiejętności w tym zakresie E. Czerniecka, N. Olchowska Liczba godzin

13 144. Mapy myśli/mind mapping w nauczaniu języków obcych 145. Tworzenie ćwiczeń interaktywnych Hot Potatoes z języków obcych 146. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka rosyjskiego 147. Interaktywne testy w dydaktyce języków obcych 148. Technologia Web,2.0 w nauczaniu języków obcych 149. Jak pracować z uczniem z ADHD na lekcjach języka angielskiego 0. Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego 1. Tworzenie autorskich programów nauczania języka angielskiego Seminarium Definicja mapy myśli i zasady jej tworzenia. Przykłady zastosowań map myśli. Technika uczenia się oparta na mapach myśli. Ćwiczenia w odręcznym rysowaniu map myśli. Ćwiczenia w tworzeniu komputerowych map myśli program Mind Mapper lub inny. Wykorzystanie map myśli w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Ukazanie możliwości pakietu Hot Potatoes pod kątem zastosowania w praktyce szkolnej. Zasady pracy w programie Hot Potatoes. Przygotowanie zasobów do ćwiczeń. Tworzenie ćwiczeń z zakresu gramatyki, leksyki i kulturówki wybranego języka obcego wstawianie obiektów tekstowych, graficznych i audio. Konfiguracja i eksport ćwiczeń do postaci plików HTML. Tworzenie spisu ćwiczeń w programie Masher. Wyszukiwarki rosyjskojęzyczne. Słowniki internetowe. Portale dla nauczycieli języka rosyjskiego. Projektowanie interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem dostępnych aplikacji komputerowych. Krzyżówki interaktywne w samokształceniu uczniów. Zakładanie i moderowanie blogiem edukacyjnym. Elementy kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. Podstawowe informacje na temat ADHD. Typowe zachowanie dzieci z ADHD. Leczenie dzieci z zespołem ADHD. Praca z dzieckiem w jego naturalnym środowisku. Praca w klasie z uczniem nadpobudliwym. Definicja dysleksji. Metody nauczania ucznia dyslektycznego. Przykłady ćwiczeń. Ocenianie uczniów z dysleksją rozwojową. Rodzaje i struktura programów. Sposoby konstruowania programu. Ewaluacja programów nauczania. 2. Brush up your pronunciation Odświeżenie zasad wymowy angielskiej i praktyczne ćwiczenia z fonetyki do wykorzystania na lekcjach z uczniami. E. Czerniecka E. Czerniecka I - I D. Pomian I - I D. Pomian, M. Podgórska, J. Baron, A. Waszek I - I D. Pomian, M. Podgórska, J. Baron, A. Waszek I - I N. Olchowska I - I N. Olchowska I - I M. Podgórska, N. Olchowska M. Tetiurka 20 19

14 3. Warsztat pracy początkującego nauczyciela języka angielskiego 4. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu 5. Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi JCT 6. Praca z uczniem na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego 7. Metodyka nauczania gramatyki i fonetyki języka niemieckiego 8. Elementy innowacyjne na lekcjach języka niemieckiego Kompetencje psychopedagogiczne i metodyczne: budowanie autorytetu nauczyciela. Komunikacja z uczniami i rodzicami, realizacja podstawy programowej, przygotowanie do lekcji, metody i techniki, planowanie metodyczne, ocenianie osiągnięć. Specyfika pracy z dzieckiem przedszkolnym, realistyczne planowanie i określanie celów, metody i techniki nauki przedszkolnej. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego. Technologia Web 2.0. Portale społecznościowe, blogi, Wiki, podcasts, usługi Google. Rozwijanie umiejętności samokształcenia. Indywidualizacja procesu dydaktycznego. Materiały pomocne w rozwijaniu samodzielnego uczenia się języka niemieckiego. Sposoby wprowadzania zagadnień gramatycznych. Metody aktywizujące w nauczaniu gramatyki języka niemieckiego. Rodzaje ćwiczeń gramatycznych i fonetycznych. Sposoby unikania błędów fonetycznych. Wprowadzanie elementów innowacyjnych o charakterze organizacyjnym, metodycznym i programowym. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka niemieckiego. M. Tetiurka M. Tetiurka I - I R. Gałązka J. Baron J. Baron I - I J. Baron

15 PLASTYKA I WIEDZA O KULTURZE Adresat: nauczyciele plastyki i wiedzy o kulturze Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność Liczba godzin 9. Kwiaty z bibuły Wybrane formy i treści sztuki ludowej- bibułkarstwo. Nabycie umiejętności tworzenia form z bibuły. Własna aktywność twórcza Kwiaty i warzywa z krepiny Nabycie umiejętności tworzenia prostych form z krepiny, bibuły i papieru. Własna aktywność twórcza Cztery pory roku - jesień zima inspiracją twórczą w plastyce 162. Spotkanie ze sztuką - historia sztuki w zarysie 163. Decoupage - technika zdobienia przedmiotów 164. Malarstwo sztalugowe - pejzaż Roztocza 165. Konstruowanie pomocy i gier dydaktycznych Plener malarski 166. Zdobienie techniką decoupage plenerowe Zapoznanie z technikami plastycznymi stosowanymi w pracy z dziećmi. Techniki nietuzinkowe. Wykorzystanie technik plastycznych do wykonania ozdób świątecznych. Pojecie sztuki. Funkcja społeczna sztuki. Historia sztuki na przestrzeni epok. Co to jest decoupage? Materiały, narzędzia i sposoby zdobienia przedmiotów techniką decoupage. Własna aktywność twórcza na pięciu wybranych przedmiotach. Doskonalenie warsztatu w zakresie malarstwa sztalugowego. 1-3 X 20 M. Czuj Rola środków i gier dydaktycznych w nauczaniu plastyki (nauka poprzez zabawę). Analiza treści podstawy programowej z określeniem potrzeb w zakresie tworzenia pomocy i gier dydaktycznych. Opracowanie projektów i tworzenie pomocy dydaktycznych. Zapoznanie z techniką decoupage. Projektowanie i tworzenie form dekoracyjnych. J. Grochola 25 zł J. Grochola 20 zł, J. Grochola 60 zł J. Grochola J. Grochola 30 zł + opłata za nocleg, + materiały plastyczne M. Czuj V 2011 M. Czuj + koszty zakwaterowania + materiały plastyczne

16 MATEMATYKA I PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Adresat: nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, fizyki, chemii, geografii Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność Liczba godzin 167. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 168. Metoda projektów w przedmiotach matematyczno- przyrodniczych 169. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w części matematycznoprzyrodniczej 170. Warsztat pracy nauczyciela przedmiotów matematycznoprzyrodniczych Warunki efektywnego uczenia się. Strategie, metody i techniki uczenia się. Prezentacja wybranych metod i technik aktywizujących. Metody i techniki rozwiązywania problemów. Istota metody projektów. Metoda projektów jako sposób pracy nauczyciela z uczniami. Inicjowanie, realizacja i ewaluacja zajęć prowadzonych metodą projektów. Diagnoza mocnych i słabych stron przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Planowanie działań nauczycieli służących poprawie efektów kształcenia. Metody pracy wdrażające uczniów do samokształcenia. Analiza treści podstawy programowej oraz programów nauczania. Doskonalenie umiejętności planowania procesu dydaktycznego. Obszary aktywności uczniów i sposoby oceniania. 3 spotkania 6-godzinne M. Karwowska, A Reder, B. Czubek, E. Kucharska, A. Biskupska, M. Spierzak, E. Wysokińska, E. Makowska 75 zł 3 spotkania 6-godzinne M. Karwowska, A. Reder, B. Czubek, E. Kucharska, A. Biskupska, M. Spierzak, E. Makowska 3 spotkania 6-godzinne M. Karwowska, A. Reder, B. Czubek, E. Kucharska, A. Biskupska, M. Spierzak, E. Makowska B. Czubek, E. Kucharska, A. Reder, A. Biskupska, M. Spierzak, E. Makowska

17 171. Jak interpretować i wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych? 172. Zajęcia w terenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - organizacja wycieczki dydaktycznej 173. Doświadczenia i obserwacje na lekcjach przedmiotów przyrodniczych 174. Ocenianie kształtujące jako metoda podnoszenia efektywności kształcenia na lekcjach przedmiotów matematycznoprzyrodniczych 175. Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum 176. Uczymy jak myśleć na matematyce 177. Co może każdy uczeń - nowa podstawa programowa Seminarium Sposoby analizy danych przekazanych przez OKE. Interpretacja uzyskanych wyników i ich uwzględnianie w pracy nauczyciela i szkoły Zasady organizacji zajęć terenowych. Rodzaje zajęć terenowych. Projektowanie tematyki. Konstruowanie arkuszy pracy dla uczniów. Opracowanie scenariuszy zajęć. Znaczenie zajęć terenowych. Ustalanie trasy wycieczki dydaktycznej. Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczeń. Zadania doświadczalne. Funkcje eksperymentu w procesie dydaktycznym. Doświadczenia i obserwacje w nowej podstawie programowej. Istota oceniania kształtującego. Poznanie zasad oceniania kształtującego. Stosowanie oceniania kształtującego w pracy nauczyciela. Charakterystyka dziecka zdolnego. Problemy pracy z dzieckiem zdolnym na lekcjach matematyki. Metody i formy pracy z dzieckiem zdolnym. Opracowanie i przykłady zadań inspirujących ucznia do odkrywania matematyki. Czym jest myślenie. Myślenie twórcze. Myślenie krytyczne. Rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki. Myślenie w procesie dydaktycznym. Wymagania według nowej podstawy programowej z matematyki. Przykłady zadań sprawdzających oraz opracowanie zestawu zadań Oswoić matmę Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. Rodzaje i przyczyny trudności. Przykłady rozwiązań Zajęcia pozalekcyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Omówienie różnych form pracy pozalekcyjnej. Cechy ucznia zdolnego. Metody pracy z uczniem zdolnym. Opracowanie planu pracy koła przedmiotowego. Opracowanie tematyki i regulaminu szkolnych konkursów tematycznych lub przedmiotowych. 2 spotkania 6-godzinne M. Karwowska I B. Czubek, E. Kucharska, A. Reder I M. Karwowska, A. Reder, B. Czubek, E. Kucharska, E. Makowska M. Karwowska, A. Reder, B. Czubek, M. Spierzak, E. Kucharska, E. Makowska, A. Biskupska, B. Wysokińska M. Spierzak M. Spierzak M. Spierzak M. Spierzak I B. Czubek, E. Kucharska, A. Reder, E. Makowska

18 180. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 181. Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej do oceny efektywności pracy gimnazjum 182. Programy nauczania wybór, modyfikacja, tworzenie 183. Ciekawe doświadczenia chemiczne w nauczaniu przyrody 184. Biologiczne eksperymenty uczniowskie 185. Poznajemy rośliny i zwierzęta pól, łąk i lasów pomysł na ciekawe zajęcia terenowe 186. Pomiar dydaktyczny w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 187. Tworzenie gier dydaktycznych wspomagających proces kształcenia 188. Szkolny konkurs przedmiotowy w edukacji matematycznoprzyrodniczej 189. Uczeń - Szkoła Nauczyciel - integracja celów i potrzeb w edukacji matematycznoprzyrodniczej Seminarium Prezentacja możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej. Obsługa tablicy. Oprogramowanie tablicy przydatne na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych. Metoda szacowania EWD dla gimnazjów. Wykorzystanie kalkulatora EWD. Interpretacja wskaźnika EWD. EWD a efektywność pracy szkoły i nauczyciela. Budowa programu nauczania w świetle aktualnego rozporządzenia MEN. Program a podręcznik. Analiza zgodności z podstawą programową. Projektowanie doświadczeń z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Opracowanie wykazu lekcji ze wskazaniem na proste pokazy i doświadczenia. Wykonywanie doświadczeń i pokazów z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Konstruowanie scenariuszy zajęć. Projektowanie doświadczeń. Opracowanie wykazu lekcji ze wskazaniem na proste pokazy i doświadczenia w oparciu o nową podstawę programową. Wykonywanie doświadczeń i pokazów z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Konstruowanie scenariuszy zajęć. Sposoby poznawania gatunków i zbiorowisk roślinnych. Nauka rozpoznawania gatunków. Praca z kluczem do rozpoznawania gatunków. Główne rodzaje testów osiągnięć szkolnych. Taksonomia celów kształcenia. Operacjonalizacja celów kształcenia. Pomiar wielostopniowy. Ogólne zasady budowania testu. Zasady wspierania i motywowania uczniów. Dlaczego warto uczyć dzieci konstruowania gier? Zasady - techniki - przykładowe rozwiązania Opracowanie tematyki i regulaminu szkolnych konkursów tematycznych lub przedmiotowych. Konstruowanie zestawów pytań do konkursów przedmiotowych z biologii, geografii, chemii, matematyki. zgłaszają tematy referatów do konsultantów danego przedmiotu. I semestr do listopada 20 r. II semestr do kwietnia 2011 r. I E. Makowska, M. Karwowska I E. Makowska E. Makowska B. Wysokińska B. Wysokińska, I B. Wysokińska 20 zł B. Czubek, E. Kucharska B. Wysokińska B. Czubek, E. Kucharska, A. Reder, M. Spierzak, A. Biskupska IV. kw. 20, I B. Czubek, E. Kucharska, A. Reder, M. Spierzak, A. Biskupska 20 24

19 190. Nauczycielskie Seminaria Fizyczne 191. Forum aktywnego, poszukującego i ciekawego przyrodnika 192. Pomysł na ciekawą wycieczkę szkolną 193. Metody i techniki uczenia o regionie geograficznym 194. Treści geograficzne na lekcjach przyrody 195. Tworzenie materiałów dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem programu Publisher Seminarium Tematyka zgodna z potrzebami uczestników, m.in.: realizacja wymagań doświadczalnych i przekrojowych, fizyka kręgosłupa, ocenianie kształtujące na lekcjach fizyki, metody aktywizujące na fizyce, egzaminy zewnętrzne analiza zadań i wyników uczniów, interpretacja wyników egzaminów, uczeń z problemami w uczeniu się, uczeń zdolny propozycje na zajęcia. Cykliczne 4-godzinne seminaria raz w miesiącu IX 20 - V 2011 M. Karwowska we współpracy z Instytutem Fizyki UMCS, szkolenie stacjonarne + e-learningowe 90 zł Seminarium Forma realizowana cyklicznie raz w miesiącu. IX 20 - V spotkań 4-godzinnych E. Makowska Przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Dobór tematyki. Dostosowanie programu do potrzeb i możliwości odbiorcy. Konstrukcja programu wycieczki. Podstawowe pojęcia w nauczaniu geografii regionalnej. Założenia metodyczne nauczania geografii regionalnej. Struktura regionu i tkwiące w nim wartości. Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych. Analiza zapisów podstawy programowej pod kątem treści geograficznych. Sposoby realizacji treści geograficznych w nauczaniu przyrody. Środki dydaktyczne służące realizacji tych treści. Wykorzystanie programu Publisher w przedmiotach przyrodniczych. Praktyczna realizacji wybranych zagadnień. B. Wysokińska B. Czubek I B. Czubek E. Makowska

20 INFORMATYKA I ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Adresat: nauczyciele informatyki, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 196. Podstawy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 197. Zasoby edukacyjne multimedia grafika, fotografia 198. Zasoby edukacyjne multimedia audio i wideo 199. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej Podstawy użytkowania komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Środowisko Windows. Uruchamianie i praca z aplikacjami w środowisku Windows. Edycja tekstów w Microsoft Word. Arkusz kalkulacyjny EXCEL podstawy. Internet i jego usługi. Zasoby edukacyjne w Internecie. Cyfrowa reprezentacja grafiki, formaty plików graficznych i ich konwersja. Cyfrowy aparat fotograficzny obsługa i import zdjęć. Obsługa skanera. Tworzenie galerii graficznych do potrzeb stron WWW, prezentacji multimedialnych i innych publikacji. Retusz i montaż zdjęć. Stosowanie efektów (filtrów i masek, animacja grafiki). Przegląd programów do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej. Import materiału. Cyfrowy zapis video - kamera cyfrowa, zapis filmu do pliku. Standardy i formaty zapisu wideo, programy do montażu video. Cyfrowy zapis audio, formaty zapisu dźwięku, konwersja formatów, programy do obróbki i montażu dźwięku. Edycja i przetwarzanie obiektów multimedialnych audio i video przy pomocy ogólnodostępnych narzędzi. Zapis materiałów video i audio na płytach CD/DVD. Nowe technologie w pracy nauczyciela. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej. Programy edukacyjne i ich funkcja wspierająca w realizacji zadań dydaktycznych. Internet jako źródło wyszukiwania i wykorzystania zasobów edukacyjnych. Organizacja zajęć komputerowych aspekty programowe i techniczne. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty zajęć komputerowych w edukacji wczesnoszkolnej. Dydaktyka zajęć z komputerem. Bezpieczeństwo pracy dziecka z komputerem, ochrona przed treściami niepożądanymi., I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski Liczba godzin

21 200. Zasoby edukacyjne tworzenie prezentacji multimedialnych 201. Zasoby edukacyjne tworzenie strony WWW Rola prezentacji multimedialnej w procesie kształcenia. Zasady tworzenia poprawnej prezentacji Konstruowanie konspektu prezentacji. Multimedia w prezentacji. Formatowanie prezentacji, stosowanie motywów. Animacje niestandardowe. Nowe technologie w edukacji. Strony i witryny WWW - pojęcia podstawowe. Język HTML (XHTML) jako uniwersalny sposób przekazywania informacji. Tworzenie przykładowej edukacyjnej witryny WWW z wykorzystaniem edytora wizualnego. Publikowanie witryny. Grafika dla potrzeb stron WWW. Obiekty multimedialne na stronach WWW i ich przetwarzanie. Strona WWW jako zasób edukacyjny - element warsztatu pracy nauczyciela. Tworzenie edukacyjnej witryny WWW wg własnego projektu Tablica interaktywna Instalacja i oprogramowanie użytkowe tablicy interaktywnej. Sposoby wykorzystywania tablic interaktywnych na lekcjach. Przygotowanie przez uczestnika szkolenia interaktywnej prezentacji wspierającej nauczanie swojego przedmiotu Platforma e-learningowa narzędziem pracy nauczyciela Metodyka zdalnego nauczania. Programy użytkowe i Internet - przygotowanie do pracy. Narzędzia do tworzenia komponentów kursów zdalnych. Obsługa platformy zdalnego nauczania na przykładzie - Moodla. Projektowanie e- kursu. Edukacyjne zastosowanie zdalnego nauczania: -e-przedmiot, e-lekcja, e-klasa. Nowe trendy w nauczaniu Edycja grafiki komputerowej kurs prowadzony zdalnie. Szczegółowy opis szkolenia w kategorii SZKOLENIA ZDALNE. Numer kursu 653, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski, I - I R. Machnio, L. Mysiak, A. Waszek, J. Warszewski

22 WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA PROZDROWOTNA Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność Liczba godzin 204. Zasady tworzenia oraz nauczania choreografii tanecznych (cz. I i II) 205. Podstawowe formy aktywności fizycznej w treściach nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego 206. Turystyka piesza i rowerowa na zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 207. Turystyka kajakowa i rowerowa na zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych Seminarium Proces dydaktyczny. Metody nauczania choreografii. Choreografia jako jeden z walorów artystycznych i estetycznych zajęć. Atrakcyjność układu choreograficznego w zajęciach fitness. Zapis choreografii. Tranzycje w choreografii. Układy choreograficzne inspirowane różnymi stylami muzyki (latino, hip-hop, afro itp.). Wychowanie fizyczne w świetle nowej podstawy programowej. Formy aktywności fizycznej. Treści programowe. Obszary, narzędzia i kryteria oceny zadań ruchowych. Podstawy organizacji aktywnych form turystyki pieszej i rowerowej. Ocena gotowości kondycyjnej i umiejętności uczniów do uczestnictwa w wycieczkach pieszych i rajdach rowerowych. Walory turystyczno-krajoznawcze Roztocza. Pomoc przedmedyczna. Podstawy organizacji aktywnych form turystyki kajakowej i rowerowej. Ocena gotowości kondycyjnej i umiejętności uczniów do uczestnictwa w spływach i rajdach rowerowych. Walory turystyczno-krajoznawcze Roztocza. Pomoc przedmedyczna. M. Błaszczak Prowadząca: A. Górka Klub fitness /dokładne miejsce zostanie podane przed rozpoczęciem zajęć/ 70 zł, I P. Szymański, M. Toś IX/X 20 Zwierzyniec (zajęcia 2-dniowe; piątek po południu sobota) P. Szymański 65 zł (cena obejmuje koszty zakwaterowania, obiadu i wypożyczenie sprzętu) V/VI 2011 Zwierzyniec (zajęcia 2-dniowe; piątek po południu sobota) P. Szymański 85 zł (cena obejmuje koszty zakwaterowania, obiadu i wypożyczenia sprzętu) 16 ( cz. I i II)

23 208. Miejsce edukacji zdrowotnej w szkole 209. Zajęcia wychowania fizycznego do wyboru i inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane w formie narciarstwa biegowego i zjazdowego 2. Program nauczania i inne dokumenty nauczyciela wychowania fizycznego 211. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Seminarium Seminarium Edukacja zdrowotna - uwarunkowania prawne, podstawowe pojęcia, obszary kształcenia, metody i formy realizacji, scenariusze zajęć. Ocenianie uczniów z edukacji zdrowotnej. Podstawy organizacji i prowadzenia zajęć z dziećmi z narciarstwa zjazdowego i biegowego. Walory turystyczne i rekreacyjne Roztocza w zakresie narciarstwa zjazdowego i biegowego. Podstawy nauczania narciarstwa biegowego i zjazdowego, bezpieczeństwo na stoku, pierwsza pomoc. Uwarunkowania prawne dotyczące dokumentów szkolnych. Obowiązkowe i uzupełniające dokumenty nauczyciela wychowania fizycznego. Podstawy opracowywania programu nauczania i innych dokumentów nauczyciela wychowania fizycznego. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka na I etapie edukacji. Analiza treści nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego i planowanie procesu kształcenia na I etapie edukacji. Metodyka nauczania wybranych zadań ruchowych, ocena stanu i osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego., M. Toś, P. Szymański XII 20/II 2011 narciarstwo biegowe Tomaszów, Zwierzyniec; I/III 2011 narciarstwo zjazdowe Batorz, Chrzanów P. Szymański 50 zł (cena za jedną formę uwzględnia koszt sprzętu i posiłku), P. Szymański, M. Toś, I Zajęcia praktyczne w wybranej szkole rejonu P. Szymański, M. Toś, M. Błaszczak 30 zł W kursie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 16 29

24 PRZEDMIOTY ZAWODOWE Adresat: nauczyciele przedmiotów zawodowych Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność Liczba godzin 2. Realizacja podstawy programowej w kształceniu zawodowym 213. Konstruowanie zadań do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Dokumentacja programowa kształcenia w zawodzie. Podstawy prawne obowiązku realizacji podstawy programowej. Rola podstawy programowej. Narzędzia nadzoru pedagogicznego pod kątem kontroli realizacji podstawy programowej. Taksonomia celów kształcenia. Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych. Analiza podstaw programowych w poszczególnych zawodach. Budowa standardu wymagań egzaminacyjnych do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Struktura i forma zadania praktycznego. Plan zadania. Schemat oceniania pracy egzaminacyjnej., I - I A. Gontarz, I - I A. Gontarz 214. Konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja programów edukacyjnych (w tym programów specjalizacji zawodowej) w kształceniu zawodowym i ustawicznym 2. Metodyka kształcenia zawodowego Podstawy prawne opracowywania programów edukacyjnych w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Specjalizacja zawodowa. Program specjalizacji zawodowej. Proponowana procedura postępowania przy opracowywaniu programów. Procedury przy wdrażaniu. Dokumentacja programowa kształcenia w zawodach. Ogniwa procesu dydaktycznego w kształceniu zawodowym. Typy i struktura zajęć praktycznych. Taksonomia i operacjonalizacja celów nauczania praktycznego. Metody nauczania. Charakterystyka metod nauczania praktycznego. Środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym. Formy, metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego. Tworzenie i wykorzystanie prezentacji multimedialnej., I - I A. Gontarz, A. Lipski, A. Gontarz 40 zł 36 30

25 216. Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykorzystanie ich do poprawy jakości pracy szkoły 217. Programy cad czyli komputerowe wspomaganie projektowania Rodzaje informacji o egzaminie zawodowym. Analiza ilościowa i jakościowa. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Projektowanie działań indywidualnych i zespołowych. Tworzenie dokumentacji technicznej 3D. Tworzenie dokumentacji technicznej 2D. A. Lipski, A. Gontarz, A. Lipski 30 31

26 PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE Adresat: wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy świetlic i internatów Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja: termin, osoba odpowiedzialna, odpłatność 218. Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym 219. Lider zespołów problemowych i zadaniowych w szkole 220. Konstruowanie innowacyjnych programów nauczania oraz zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmian w podstawie programowej 221. Planowanie pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie 222. Sztuka skutecznego porozumiewania się Systemowa analiza przypadku ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania. Budowanie strategii pracy z dzieckiem. Współpraca nauczycieli w zespole wychowawczym. Rola i zadania liderów zespołów problemowych i zadaniowych w szkole: cele, założenia, spodziewane efekty. Model skutecznego koordynowania pracy zespołu problemowego lub zadaniowego w szkole. Przykładowa problematyka pracy zespołu: praca z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem, rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się, rozwiązywanie konfliktów w szkole. Rola innowacji pedagogicznej w rozwoju szkoły. Podstawy prawne i uwarunkowania działalności innowacyjnej. Prawa autorskie. Dokumentowanie innowacji. Program innowacji pedagogicznej. Kreowanie postaw i promocja rozwiązań innowacyjnych. Analiza podstawy programowej. Umiejętność doboru treści kształcenia na poszczególnych poziomach i etapach nauczania. Metody oceny uczniów. Komunikacja intrapersonalna. Sztuka logicznego myślenia. Budowanie komunikacji w zespole. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Obrona przed manipulacją. Rozwiązywanie konfliktów. Internet w komunikacji., I - I J. Ciepałowicz, J. Jarmołowicz, I - I J. Jarmołowicz B. Wysokińska E. Kucharska I J. Ciepałowicz Liczba godzin 30 32

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Adresat Program szkolenia Organizacja: termin, miejsce, osoba odpowiedzialna, odpłatność Liczba godzin 1. Specyfika

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Główne cele, jakie przedsięwziął sobie zespół na bieżący rok szkolny: Doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Język polski. Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich.

Język polski. Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich. Język polski Temat Aktywizujące metody i techniki czytania tekstów literackich. Model uczenia Johna Kellera. Metoda kontekstowa w nauczaniu. Aktywizujące techniki analizy tekstu, np. Zacznij od kontekstu,

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień

Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Rok szkolny 2012/2013. styczeń sierpień Oferta edukacyjna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 styczeń sierpień 1 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 20-111 Lublin, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO. L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO I. ORGANIZACYJNA L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI Sformułowanie wniosku 1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego w sprawie

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. mgr Małgorzata Gałązka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Małgorzata Gałązka Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Data rozpoczęcia stażu: 01 września

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa oferta SCE

Dodatkowa oferta SCE Dodatkowa oferta SCE OD-1/11/12 Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Uczestnicy: nauczyciele oraz inne osoby ubiegające się o stanowisko kierownika (skierowanie z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Na okres stażu od 1 września 2002r. do 31 maja 2005r. mgr Katarzyna Janicka nauczyciel mianowany

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Matematyka gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań na dowodzenie? TREŚCI: Projektowanie zadań na dowodzenie zgodnych z nową podstawą programową w wersji przyjaznej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo