JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS. Annexes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS. Annexes"

Transkrypt

1 Joint Implementation Supervisory Committee page 1 JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS A. General description of the project B. Baseline C. Duration of the project / crediting period D. Monitoring plan E. Estimation of greenhouse gas emission reductions F. Environmental impacts G. Stakeholders comments Annexes Annex 1: Contact information on project participants Annex 2: Baseline information Annex 3: Monitoring plan Annex 4: Environmental decisions Annex 5: Requirements of the Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej Annex 6: Calculation of operating margin and build margin emission factors

2 Joint Implementation Supervisory Committee page 2 SECTION A. General description of the project A.1. Title of the project: Farma wiatrowa w gminie Kobylnica Numer wersji dokumentu PDD: 1 Data dokumentu: 7 września 2011 Zakres sektorowy: Przedsiębiorstwa energetyczne (odnawialne/nieodnawialne źródła) A.2. Description of the project: Projekt polega na konstrukcji i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii w gminie Kobylnica w województwie pomorskim (dalej: Projekt). Opis sytuacji przed rozpoczęciem realizacji projektu: Województwo pomorskie, gdzie skonstruowana zostanie farma wiatrowa, zasilane jest energią elektryczną ze źródeł zlokalizowanych na terenie samego województwa oraz poprzez przesył energii z krajowego systemu elektroenergetycznego. Dostarczana energia pochodzi w większości z konwencjonalnych źródeł (paliwa kopalne). W chwili obecnej region napotyka następujące problemy: - Bezpieczeństwo energetyczne na terenie województwa pomorskiego występują, rejony zagroŝone wystąpieniem problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Farma wiatrowa (z uwagi na swoją specyfikę dostępna lokalnie), stanowiąca uzupełnienie, ale takŝe alternatywę dla aktualnie stosowanych nośników energii, moŝe w skuteczny sposób przyczynić się do zmniejszenia powierzchni obszarów zagroŝonych przerwami w dostawach energii. - Stan środowiska konwencjonalne źródła energii powodują znaczną emisję szkodliwych dla atmosfery i środowiska gazów cieplarnianych (w szczególności CO 2 ). Budowa farmy wiatrowej moŝe skutecznie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji zastępując w pewnym stopniu energię generowaną w sposób konwencjonalny. - Aspekty społeczne istniejące problemy związane z zaopatrzeniem w energię oraz emisją do środowiska szkodliwych substancji przez konwencjonalne źródła energii wpływają niekorzystnie na warunki Ŝycia mieszkańców w regionie. Budowa farmy wiatrowej przyczyni się do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców w tym zakresie jak równieŝ wiązać się będzie z tworzeniem nowych miejsc pracy w regionie, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą parków wiatrowych w fazie ich eksploatacji. - Aspekty ekonomiczne obecnie duŝa część energii pochodzi ze źródeł sprowadzanych z zagranicy (ropa naftowa, gaz ziemny) lub spoza granic województwa (węgiel). Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej pobudzi miejscową gospodarkę. Scenariusz poziomu bazowego Scenariusz poziomu bazowego jest taki sam jak scenariusz istniejący przed rozpoczęciem realizacji projektu. Elektryczność w lokalizacji farmy wiatrowej Kobylnica będzie generowana w znacznej większości przez elektrownie wykorzystujące nieodnawialne źródła w produkcji energii. Scenariusz projektu Projekt polega na konstrukcji i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii w gminie Kobylnica w województwie pomorskim (dalej: Projekt). Farma składać się będzie z 18 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 2,3 MW o łącznej mocy 41,4 MW. Przyłączenie farmy nastąpi poprzez przyłączenie linią średniego napięcia do linii 110 kv śydowo-

3 Joint Implementation Supervisory Committee page 3 Słupsk Poznańska poprzez słup rozgałęźny w tej linii w odległości 12 km od istniejącego GPZ Słupsk Poznańska oraz istniejący Główny Punkt Zasilania GPZ Kobylnica. Konstrukcja obejmie 18 turbin wiatrowych oraz sieć połączeń kablowych i dróg dojazdowych. Planowane prace konstrukcyjne oraz harmonogram działań: Etap Okres 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę Luty Roboty ziemne związane z przygotowaniem Wrzesień 2010 Czerwiec 2011 placu budowy oraz wykonaniem dróg dojazdowych, placów montaŝowych i fundamentów pod turbiny wiatrowe 3. Wykonanie sieci połączeń kablowych (dla Listopad 2010 Sierpień 2011 potrzeb przyłączenia do Sieci ENERGA Operator za pośrednictwem GPZ Kobylnica) 4. Zakup i instalacja 18 turbin o mocy 2,3 MW Październik 2010 Luty 2012 kaŝda Wykończeniowe prace budowlane niezbędne w wyniku instalacji turbin. 5. Zarządzanie Projektem w trakcie budowy Październik 2010 Luty 2012 Przewidywany okres eksploatacji farmy zacznie się w lutym 2012 i wyniesie 20 lat. Wnioskowany projekt jest zgodny z zakresem sektorowym JI. DąŜy do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez dostarczanie czystej odnawialnej energii do polskiej sieci, jednocześnie eliminując ekwiwalentną ilość elektryczności generowanej w innym przypadku w znacznym stopniu przez elektrownie napędzane paliwem kopalnym podłączonych do polskiej sieci elektroenergetycznej. W rezultacie projekt dąŝy do redukcji emisji CO 2 eliminując spalanie paliwa. Krótka historia projektu Na potrzeby realizacji projektu zostało pozyskanych większość niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę. Pozyskano ziemię pod realizację inwestycji, została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy oraz została podjęta decyzja o lokalizacji linii kablowych elektroenergetycznej SN i kabla światłowodowego w ramach projektu. Podpisane zostały warunki przyłączeniowe farmy do sieci energetycznej. Zostały równieŝ wykonane niezbędne analizy środowiskowe, wiatrowe i techniczne. Wnioskodawca planuje jeszcze pozyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz pozwolenie na uŝytkowanie farmy. PoniŜej zamieszczono główne pozwolenia oraz decyzje, które zostały pozyskane w celu realizacji projektu. Pozwolenia i decyzje Decyzje lokalizacyjne 1 Uchwała Nr XVIII/228/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Kuleszewo, Lulemino, Luleminko-Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo. 2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznej SN i kabla światłowodowego. Przyłączenie

4 Joint Implementation Supervisory Committee page 4 1 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A Oddział w Słupsku o numerze TR3-23/1/06/L.dz. 6677/07. 2 Umowa o przyłączenie nr 05/P1/K/ Aneks nr 1 do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator S.A. Oddział w Słupsku Aneks nr 2 do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator S.A. Oddział w Słupsku Aneks nr 1 do umowy o przyłączenie nr 05/P1/K/ Decyzja środowiskowa 1 Decyzja nr 14/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Kuleszewo, Lulemino, Luleminko- Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą" 2 Decyzja nr 15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowa infrastruktury technicznej w postaci głównego punktu zasilania 110/SN k V GPZ Kobylnica wraz z drogą dojazdową oraz budowa linii 110 kv od projektowanego GPZ do istniejącej linii 110 kv relacji śydowo-słupsk Poznanska tor 1". Pozwolenie na budowę 1 Pozwolenie na budowę nr 58/ Pozwolenie wodno-prawne 1 Decyzja nr 5/10 pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Kwaczej w km infrastrukturą SN, kablem wyrównania potencjałów ''farmy wiatrowej Kobylnica'' i kablem światłowodowym. Wyłączenie z produkcji rolnej 1 Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Promesa koncesji 1 Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

5 Joint Implementation Supervisory Committee page 5 Analizy 1 Opracowanie Prognoza Oddziaływania na Środowisko, lipiec 2006 r., Autor mgr inŝ. Anna Ruszczyńska 2 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Kuleszewo, Lulemino Lulemino - Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą". 3 Sprawozdanie z realizacji rocznego monitoringu przedinwestycyjnego w obrębie planowanej "Farmy Wiatrowej Kobylnica" w Gminie Kobylnica w zakresie szaty roślinnej i zwierząt kręgowych ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 4 Raport obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Kobylnica, Info Eko 5 Opracowanie Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej (kopia) Kobylnica k. Słupska o mocy 48,3 MW do sieci elektroenergetycznej ENERGA S.A. na pracę sieci elektroenergetycznej KSE z listopada 2005 r. 6 Analiza warunków wiatrowych Wind Resource Assessment AT Kobylnica Wind Farm z 6 sierpnia 2010 r. przygotowany przez Barlovento Recursos Naturales S.L. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji prac budowlanych związanych z budową farmy (patrz harmonogram działań powyŝej). Historia komponentu JI Decyzja aplikowania w ramach komponentu JI została podjęta w roku Opracowanie i złoŝenie niniejszego PDD jest pierwszym krokiem podjętym w tym zakresie przez Spółkę. A.3. Project participants: Party involved Legal entity project participant Please indicate if the Party involved wishes to be considered as project participant (Yes/No) Rzeczpospolita Polska (kraj goszczący) Eko Energy Sp z o.o. (deweloper projektu) Nie A.4. Technical description of the project: A.4.1. Location of the project: Lokalizacja projektu: Województwo: pomorskie Powiat: słupski Gmina: Kobylnica

6 Joint Implementation Supervisory Committee page 6 Polska A Host Party(ies): A Region/State/Province etc.: Województwo: pomorskie A City/Town/Community etc.: Gmina: Kobylnica, Powiat: słupski A Detail of physical location, including information allowing the unique identification of the project (maximum one page): Projekt będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części Polski w województwie pomorskim w powiecie słupskim w gminie Kobylnica. Mapa Polski ze wskazaniem lokalizacji projektu.

7 Joint Implementation Supervisory Committee page 7 Szczegółowa mapa (po lewej z odwzorowaniem terenu, po prawej bez odwzorowania terenu) pokazująca lokalizację turbin wiatrowych czerwone punkty i GPZ niebieski punkt.

8 Joint Implementation Supervisory Committee page 8 Lokalizacja 18 turbin wiatrowych i GPZ - współrzędne. Kobylnica, pozycje turbin z projektu budowlanego y x xy1965, strefa 3 xy1992 E nr turbiny x y x [m] y [m] dd mm ss.ss dd mm ss.ss , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 GPZ x y x [m] y [m] Stacja GPZ , ,53 N Inwestycja zlokalizowania jest: - w obrębie Luleminko-Maszkowo - 6 działek - w obrębie Płaszewo - 19 działek - wobrębie Kwakowo - 4 działki - w obrębie Lulemino- 16 działek.

9 Joint Implementation Supervisory Committee page 9 Mapa warunków wiatrowych w Polsce. Mapa opracowana przez prof. H.Lorenc na podstawie danych pomiarowych z lat Warunki wietrzności na terenie Polski legenda do mapy

10 Joint Implementation Supervisory Committee page 10 A.4.2. Technology(ies) to be employed, or measures, operations or actions to be implemented by the project: Projekt polega na budowie i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową w gminie Kobylnica wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii elektrycznej. Farma składać się będzie z 18 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 2,3 MW o łącznej mocy 41,4 MW. Przyłączenie farmy nastąpi poprzez przyłączenie linią średniego napięcia do linii 110 kv śydowo- Słupsk Poznańska poprzez słup rozgałęźny w tej linii w odległości 12 km od GPZ Słupsk Poznańska oraz Główny Punkt Zasilania GPZ Kobylnica. Na farmie wiatrowej Kobylnica zostaną zastosowane elektrownie wiatrowe typu Siemens SWT Elektrownie wiatrowe tego typu są nowoczesnymi urządzeniami, wyposaŝonymi w system regulowania skoku łopat wirnika, który pozwala na obrót turbiny z róŝną prędkością. System ten optymalizuje produkcję energii elektrycznej, dostosowując pracę turbiny do róŝnych prędkości wiatru i do technicznych wymogów sieci elektroenergetycznej. Turbiny wyposaŝone są równieŝ w kontrolowaną przez mikroprocesor regulację skoku łopat wirnika, która zapewnia ciągłe i optymalne dostosowanie kątów śmigieł wirnika do prędkości wiatru. Elektrownie zaprojektowane są jako działające bezobsługowo, z automatycznym pomiarem warunków pracy i sterowania. Będą wymagały jedynie okresowych przeglądów i konserwacji. Zaawansowana technologia budowy łopat pozwala na cichszą pracę. Nowoczesne elektrownie wiatrowe wyposaŝone są w zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, które chronią całą turbinę od końca ramion aŝ do podstawy. Konstrukcję elektrowni stanowi stalowa wspornikowa wieŝa rurowa zamocowana w Ŝelbetowej płycie fundamentowej. Elektrownie wyposaŝone są w instalację elektryczną, sterowniczą, telekomunikacyjną i odgromową. Malowanie konstrukcji elektrowni matowa biel przechodząca w jasnoszary. Inwestor nie rozwaŝa moŝliwości uŝycia urządzeń uŝywanych, tylko i wyłącznie fabrycznie nowych. Podstawowe parametry techniczne elektrowni wiatrowej typu Siemens SWT Turbina Siemens SWT posiada system regulacji podwiatrowej ustawienia łopat oraz system obrotu gondoli z wirnikiem z trzema łopatami. Elektrownie wiatrowe składać się będą z:

11 Joint Implementation Supervisory Committee page 11 wieŝy o średnicy dolnej 4,23 m i wysokości 98,08m (wraz z gondolą 99,5 m) oraz śmigieł o długości 49 m. wirnika z trzema aerodynamicznymi łopatami o średnicy omiatania 101m, pomalowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 53). Elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze, powinny mieć zewnętrzne końce łopat wirnika pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuŝszego wymiaru łopaty wirnika, pokrywających 1/3 długości łopaty wirnika (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego, co daje zamierzony efekt dobrej widoczności. Wirnik posiada moŝliwość pracy ze zmienną prędkością (RPM). gondoli o kształcie leŝącego prostopadłościanu gdzie umieszczony jest generator o mocy 2300 kw i skrzynia biegów. Schemat turbiny Siemens SWT Tarcza 2. Wspornik tarczy 3. Łopata 4. ŁoŜysko łopaty 5. Piasta wirnika 6. ŁoŜysko główne 7. Główny wał 8. Skrzynia biegów 9. Tarcza hamulcowa 10. Sprzęgło 11. Generator 12. Dźwignia usługowa 13. Sensory meteorologiczne 14. WieŜa 15. Pierścień obrotu 16. Bieg obrotu 17. Fundament gondoli 18. Filtr oleju

12 Joint Implementation Supervisory Committee page Osłona 20. Wentylator generatora Planowana przez spółkę technologia będzie spełniać wymagania dotyczące emisji hałasu zawarte w polskim prawie. Technologia jest takŝe optymalna biorąc pod uwagę wysokość wieŝy na jakiej postawiony jest wirnik, zarówno ze względu na wyeksponowanie na wiatr, normy dotyczące lotnictwa cywilnego oraz lokalne ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Wyprodukowana energia elektryczna wprowadzana będzie do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A poprzez istniejący Główny Punkt Zasilania (GPZ) Kobylnica oraz leŝący w odległości 12 km od GPZ Słupsk Poznańska słup rozgałęźny w linii 110 kv śydowo-słupsk Poznańska. Innowacyjność: W projekcie zastosowano turbiny Siemens typu SWT o innowacyjnych rozwiązaniach opisanych powyŝej. Technologie zastosowane w projekcie są uŝywane na świecie przez więcej niŝ 3 lata. W ramach projektu nie będą wykorzystywane wyniki prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie najlepszych dostępnych technik: Wszystkie technologie uŝyte w projekcie są zgodne z obowiązującymi normami w celu ochrony środowiska naturalnego. Turbiny wiatrowe Siemens typu SWT wyposaŝone są w rozwiązania zapewniające niski poziom hałasu. Odpowiednia konstrukcja i malowanie turbin zapewniają jak najmniejszy wpływ na krajobraz. Harmonogram działań: Etap Okres 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę Luty Roboty ziemne związane z przygotowaniem Wrzesień 2010 Czerwiec 2011 placu budowy oraz wykonaniem dróg dojazdowych, placów montaŝowych i fundamentów pod turbiny wiatrowe 3. Wykonanie sieci połączeń kablowych (dla Listopad 2010 Sierpień 2011 potrzeb przyłączenia do Sieci ENERGA Operator za pośrednictwem GPZ Kobylnica) 4. Zakup i instalacja 18 turbin o mocy 2,3 MW Październik 2010 Luty 2012 kaŝda Drobne prace budowlane niezbędne w wyniku instalacji turbin. 5. Zarządzanie Projektem w trakcie budowy Październik 2010 Luty 2012 A.4.3. Brief explanation of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are to be reduced by the proposed JI project, including why the emission reductions would not occur in the absence of the proposed project, taking into account national and/or sectoral policies and circumstances:

13 Joint Implementation Supervisory Committee page 13 Redukcje emisji gazów cieplarnianych w projekcie (GHG) pochodzić będą z zastąpienia elektryczności generowanej z paliw kopalnych przez polską sieć energetyczną. Rezultatem funkcjonowania farmy wiatrowej będzie uniknięcie emisji gazów wytwarzanych podczas spalania materiałów energetycznych do atmosfery np. SO 2,NO 2, CO,i CO 2 jak równieŝ szkodliwego pyłu i innych zanieczyszczeń atmosfery wytwarzanych podczas produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Projekt będzie generował szacowaną wielkość redukcji emisji rzędu ,94 tco 2 e w 5-letnim okresie obowiązywania Protokołu Kioto od roku 2008 do 2012, poprzez produkcję około MWh elektryczności rocznie. Całość produkcji energii odnawialnej projektu będzie wprowadzona do lokalnego systemu dystrybucji firmy Energa. Elektrownie naleŝące do polskiej sieci są zdominowane przez raczej przestarzałe węglowe elektrownie (zgodnie z Urzędem Regulacji Energetyki w Polsce w roku 2010 elektrownie węglowe dostarczały 90% całkowitej energii w Polsce 1 ). Redukcja produkcji przez takie elektrownie zmniejszy emisje GHG. Rezygnacja z konstrukcji planowanej farmy wiatrowej będzie sprzeczna z politykami ochrony atmosfery i prewencji zmiany klimatu na skalę globalną i dywersyfikacją źródeł energii w Polsce. Dokument zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Polityka energetyczna Polski do roku 2030 ustanowiła cel w zwiększeniu uŝycia odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zuŝyciu energii do co najmniej 15% w roku 2020 i dalszy wzrost w kolejnych latach. Zielona Księga Komisji Europejskiej: Europejska Strategia dla ZrównowaŜonej, Konkurencyjnej i Bezpiecznej Energii {SEK(2006) 317} odwołuje się do jednego z celów krajów Unii Europejskiej ustalonego w 2001 roku osiągnięcia 21% udziału energii odnawialnej do roku Zgodnie z ostatnimi danymi Głównego Urzędu Statystycznego 2 w Polsce udział odnawialnej energii w roku 2009 wyniósł 5,8%. Źródła energii odnawialnej są niezbędne w celu zatrzymania zmian klimatycznych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię w przemyśle w perspektywie wyczerpywania się nieodnawialnych paliw organicznych. Ponadto ograniczają one zaleŝność od importu energii i zapewniają bezpieczeństwo dostaw energii. Planowana farma wiatrowa jest alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni. Ponadto będzie częścią udziału produkcji energii odnawialnej w gospodarce UE, który ostatecznie w zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dziennik Urzędowy L 140, 05/06/2009 P ) wyniesie 20 % w roku Patrz szczegóły w sekcji B. W okresie kredytowania (2012 r.) szacowana wartość przewidywanej redukcji w tonach ekwiwalentu CO 2, wyniesie ,94. A Estimated amount of emission reductions over the crediting period: Miesiące Długość okresu kredytowania 10 1 Źródło: 2 Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., s. 52

14 Joint Implementation Supervisory Committee page 14 Szacowana roczna redukcja emisji w tonach Rok ekwiwalentu CO ,94 3 Całkowita szacowana redukcja emisji w okresie ,94 kredytowania (w tonach ekwiwalentu CO 2 ) Szacowana średnia roczna emisja redukcji w ,93 4 okresie kredytowania (w tonach ekwiwalentu CO 2 ) Okres kredytowania moŝe zostać wydłuŝony poza rok 2012 za zgodą państwa goszczącego. W chwili obecnej nie jest wiadome czy zostanie on wydłuŝony. W przypadku wydania stosownej zgody szacowana redukcja emisji w roku 2013 i kolejnych wyniesie ,93 ton ekwiwalentu CO 2. A.5. Project approval by the Parties involved: Zgodnie ze zmienionym zapisem artykułu 38.1a Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (zmienionej Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011) projekty, które prowadzą do redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które uczestniczą w europejskim systemie wymiany emisjami (ETS) mogą ubiegać się wyłącznie o list zatwierdzający. SECTION B. Baseline B.1. Description and justification of the baseline chosen: Krok 1 Wskazanie i opis przyjętego podejścia do wyznaczenia poziomu bazowego Na podstawie dokumentu Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (version 02) dla celów niniejszego projektu przyjęta została zaaprobowana metodologia CDM ACM0002 (wersja ) opisana w dokumencie Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources. Uzasadnienie dla wybranej metodologii w przedmiotowym projekcie: Warunki stosowania metodologii ACM0002 są następujące: Metodologia ma zastosowanie do aktywności polegających na przyłączeniu do sieci źródeł energii odnawialnej, które zakładają instalację nowej elektrowni w miejscu gdzie przed realizacją projektu nie działała elektrownia wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych (elektrownia typu greenfield); Projekt polega na instalacji, zwiększeniu wydajności, modernizacji lub wymianie elektrowni/bloku jednego z następujących typów: ( ) farma wiatrowa/elektrownia wiatrowa Metodologia nie ma zastosowania do: Projektów, które obejmują przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii w miejscu gdzie istnieje moŝliwość kontynuacji wykorzystania paliw kopalnych; Z racji zbieŝności przedmiotowego projektu z przedstawionymi wyŝej kryteriami w niniejszym Projekcie wykorzystano metodologię ACM0002. Dodatkowo wykorzystano dokumenty powiązane ze wspomnianą metodologią: Tool to calculate the emission factor for an electricity system wersja 02 Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja W 2012 roku komercyjna produkcja energii będzie odbywała się przez 10 miesięcy. 4 Przy załoŝeniu produkcji energii przez pełne 12 miesięcy.

15 Joint Implementation Supervisory Committee page 15 Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality wersja 02.2 Opis wymagany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej zostały zawarte w aneksie 4 do niniejszego dokumentu. Krok 2. Zastosowanie wybranego podejścia Dokumenty Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources oraz Tool to calculate the emission factor for an electricity system opisują krok po kroku w jaki sposób naleŝy zastosować wybraną metodologię do Projektu. W tej części zostało przedstawione w jaki sposób dokonano określenia jednostek redukcji emisji w oparciu o instrukcje w jaki sposób dokonać powyŝszego określenia przy wykorzystaniu współczynników OM i BM. Kluczowe kroki metodologiczne oraz załoŝenia zostały opisane poniŝej: Zgodnie z dokumentem Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources poziom bazowy powinien zostać skalkulowany w następujący sposób: BE y = EG PJ,y EF grid,cm,y Gdzie: BE y = Poziom bazowy w roku y (tco 2 /yr) EG PJ,y = Ilość energii netto która zostanie wyprodukowana i wprowadzona do sieci w wyniku Projektu w roku y (MWh/yr) EF grid,cm,y = MarŜa łączona jednostek redukcji CO 2 dla przyłączonych do sieci jednostek wytwarzających energię w roku y, skalkulowana przy uŝyciu wersji 02 dokumentu Tool to calculate the emission factor for an electricity system (tco 2 /MWh) Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort) Field Code Changed Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort) Skalkulowany poziom BE y wyniósł 71069, tco 2 /rok (wartość zaokrąglona = 71069,93 tco 2 /rok). W roku 2012 projekt będzie produkować energię przez 10 miesięcy, w związku z czym szacowana redukcja emisji w tym roku wynosi ,94 tco 2. Kalkulacja EG PJ,y Kalkulacja EG PJ,y jest róŝna dla elektrowni typu greenfield, modernizacji lub wymianie elekrtowni/bloku i projektów polegających na zwiększeniu wydajności. W związku z faktem, iŝ Projekt polega na instalacji nowej, przyłączonej do sieci jednostki do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w miejscu gdzie wcześniej takowa instalacja nie działa EG PJ,y zostało skalkulowane jak poniŝej: EG PJ,y = EG facility,y gdzie: EG PJ,y = Ilość energii netto wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci jako rezultat Projektu w roku y (MWh/rok) EG facility,y = Ilość energii netto dostarczonej do sieci jako rezultat Projektu w roku y (MWh/rok) Zgodnie ze specyfikacją turbin i przeprowadzonymi badaniami wiatru 5 roczna produkcja energii jaka zostanie wytworzona w ramach Projektu wynosi MWh. 5 Badanie wiatru zostało przeprowadzone przez wyspecjalizowaną jednostkę Barlovento Recursos Naturales S.L. oraz opisane w raporcie Wind Resource Assessment at Kobylnica Wind Farm z dnia 6 sierpnia 2010r. Produktywność farmy pochodzi ze strony 6 załącznika 5 Wind Resource Assessment for a new Siemens WTG Model do wspomnianego badania.

16 Joint Implementation Supervisory Committee page 16 Kalkulacja EF grid,cm,y Zgodnie z dokumentem Tool to calculate the emission factor for an electricity system w wersji 02 kalkulacja została oparta na krokach opisanych poniŝej. Krok 1 Identyfikacja istotnych sieci elektrycznych Dla celów określenia jednostek redukcji emisji sieć elektryczna została ograniczona do Polskiej sieci energetycznej (Projekt będzie w niej uczestniczyć). W dalszych kalkulacjach posługiwano się zagregowanymi danymi dla całej polskiej gospodarki. W kalkulacji poziomu bazowago dane dotyczące rocznej produkcji energii zostały pomniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych (zgodnie z oficjalnymi statystykami, odnawialne źródła wykorzystywane do produkcji energii w Polsce to: woda, wiatr, biomasa, biogaz). Dane dotyczące produkcji energii w Polsce wykorzystywane w dalszych kalkulacjach obejmują energię, która została wysłana na eksport. Krok 2. Decyzja o uwzględnieniu w sieci elektrycznej projektu elektrowni znajdujących się poza siecią. Ze względu na brak wiarygodnych danych dotyczących produkcji energii przez elektrownie znajdujące się poza siecią zostały one wyłączone z kalkulacji. Krok 3. Wybór metody określenia współczynnika OM Kalkulacja współczynnika OM (EFgrid,OM,y) moŝe zostać przeprowadzona przy uŝyciu jednej z poniŝszych metod. (a) Simple OM; lub (b) Simple adjusted OM; lub (c) Dispatch data analysis OM; lub (d) Average OM Ze względu na dostępność danych jedynie metoda Simple OM moŝe zostać wykorzystana w kalkulacji. Metoda Simple OM moŝe zostać wykorzystana jeśli udział zasobów typu low-cost/must-run stanowi mniej niŝ 50% produkcji sieci w: 1) średniej z pięciu ostatnich lat, lub 2) długookresowych średnich dla produkcji hydroelektrycznej. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 6 dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w 2009 roku, energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 2,8% w 2006, 3,5% w 2007, 4,2% w 2008 and 5,8% w 2009 krajowego zuŝycia energii brutto w gospodarce (udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii w krajowym zuŝyciu energii elektrycznej brutto jest określany jako stosunek energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych do zuŝycia energii elektrycznej brutto, tj. wraz ze stratami i róŝnicami bilansowymi). Na podstawie tych danych załoŝono, Ŝe warunki zastosowania metody Simple OM zostały spełnione. W metodzie Simple OM jednostki redukcji emisji zostały skalkulowane przy uŝyciu danych ex ante. Dla przyłączonych do sieci elektrowni wykorzystano trzyletnią średnią waŝoną dla lat W czasie przygotowywania niniejszego PDD dane dotyczące kaloryczności netto paliw kopalnych oraz wskaźników emisji CO 2 z paliw kopalnych dla lat 2009 i 2010 nie były jeszcze dostępne. Krok 4. Kalkulacja współczynnika OM zgodnie z wybraną metodą W metodzie simple OM w kalkulacjach wykorzystywana jest średnia waŝona emisja CO 2 przypadająca na jednostkę produkcji elektrycznej netto (tco 2 /MWh) we wszytkich elektrowniach w sieci poza elektrowniami/jednostkami typu low-cost/must-run. MoŜliwe warianty kalkulacji w metodzie Simple OM: Opcja A: Na podstawie produkcji elektrycznej netto i emisji CO 2 dla kaŝdej jednostki, lub 6 Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., s. 52

17 Joint Implementation Supervisory Committee page 17 Opcja B: Na podstawie całkowitej produkcji elektrycznej netto wszystkich elektrowni w sieci oraz typów paliw kopalnych i całkowitej konsumpcji paliw w sieci elektrycznej projektu. Ze względu na brak danych potrzebnych w opcji A (energia netto wyprodukowana i dostarczona do sieci przez kaŝdą elektrownie z osobna) wybrano opcję B. W tej opcji wskaźnik OM skalkulowany został, na podstawie energii netto wprowadzonej do sieci przez wszystkie elektrownie znajdujące się w niej, z pominięciem elektrowni/jednostek typu low-cost/must-run i na podstawie typów paliwa i ich konsumpcji w sieci elektrycznej projektu, w sposób następujący: Gdzie: EF grid,omsimple,y = Wskaźnik OM wyliczony zgodnie z metodą simple OM w roku y (tco 2 /MWh) FC i,y = Ilość paliwa kopalnego typu i skonsumowanego w roku y (masa lub wolumen) NCV i,y = Kaloryczność netto (zawartość energii) paliwa kopalnego typu i w roku y (GJ/masa lub wolumen) EF CO2,i,y = Wskaźnik emisji CO 2 paliwa kopalnego typu i w roku y (tco 2 /GJ) EG y = Energia netto wyprodukowana i wprowadzona do sieci przez wszystkie elektrownie/jednoski w sieci, z wyłączeniem typu low-cost/must-run w roku y (MWh) i = Wszystkie paliwa kopalne spalone w elektrowniach/jednostkach w sieci energetycznej projektu w roku y y = Rok zgodny z zakresem wskazanym w Krok 3. W podejściu tym (simple OM) do kalkulacji współczynnika OM, subskrypt m odnosi się do elektrowni/jednostek dostarczających energię elektryczna do sieci, z pominięciem elektrowni/jednostek typu low-cost/must-run oraz importu energii do sieci. Import energii powinien być traktowany jako jedna elektrownia m. Jako elektrownie/jednostki typu low-cost/must-run przyjęto jedynie odnawialne źródła energii. Komentarz do danych wykorzystanych w kalkulacji: FC i,y dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny oraz prezentowane w raportach (publicznie dostępnych) dotyczących zuŝycia paliw i nośników energii w latach w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (bez kotłów ciepłowniczych, produkujących wyłącznie ciepło) 7 NCV i,y i EF CO2,i,y dane publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) / Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) w raportach Wartości opałowe (WO) I wskaźniki emisji CO 2 w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 i analogicznych raportach za lata 2007 i Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2006, stronystrony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton); Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2007, strony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton); Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2008, strony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton). 8 Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za

18 Joint Implementation Supervisory Committee page 18 EG y dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Gospodarki publikowane w raportach Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009 oraz Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 roku (oba raporty zawierają niezbędne dane dla lat ). Dane dotyczące produkcji energii w całej gospodarce zostały zmniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych.. Skalkulowany na powyŝszej podstawie wskaźnik OM (EF grid,omsimple,y ) wynosi 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,6 tco 2 /MWh). Krok 5 Identyfikacja grupy jednostek wytwórczych do uwzględnienia we wskaźniku BM Do kalkulacji wskaźnika BM (EF grid,bm,y ) wybrana została Opcja 1 kalkulacja ex ante na podstawie najbardziej aktualnych informacji (z 2008r.) dostępnych w momencie przygotowywania niniejszego PDD. Oficjalne statystyki i raporty nie pozwalają na ekstrakcję danych dotyczących pięciu elektrowni, które zostały ostatnio wybudowane lub zwiekszeń mocy odpowiadających 20% generowanych przez system i wybudowanych mniej niŝ 10 lat temu (tylko zagregowane dane dotyczące łącznej wielkości produkcji są dostępne). Z tego powodu przyjęto konserwatywne załoŝenie dotyczące kalkulacji wskaźnika BM. Grupa podmiotów uwzględnionych w kalkulacji składa się z wszystkich elektrowni które produkowały energię w 2008 roku, wliczając w to produkcję z odnawialnych źródeł (źródła nie powodujące emisji). Step 6. Kalkulacja wskaźnika BM Wskaźnik BM to średnia waŝona emisja CO 2 przypadająca na jednostkę produkcji elektrycznej netto (tco 2 /MWh) we wszytkich elektrowniach m w sieci w ostatnim roku y dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne. Kalkulacji dokonano jak poniŝej: Gdzie: EF grid,bm,y = Wskaźnik BM w roku y (tco 2 /MWh) EG m,y = Energia netto wyprodukowana i wprowadzona do sieci przez elektrownię/jednostkę m w roku y (MWh) EF EL,m,y = Wskaźnik emisji CO 2 elektrowni/jednostki m w roku y (tco 2 /MWh) m = elektrownie/jednoski ujęte w kalkulacji wskaźnika BM y = Ostatni rok dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne Komentarz do danych wykorzystanych w kalkulacji: y podobnie jak w kroku 4 ostatni rok dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne to rok 2008 EF EL,m,y - dane określone w kroku 4 dla 2008 roku EG m,y z powodu braku odpowiednich danych dla poszczególnych elektrowni wykorzystano zagregowane dane dla 2008 roku zbierane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Gospodarki i opublikowane w raporcie Gospodarka paliwowoenergetyczna w latach 2008, Dane dotyczące produkcji energii w całej gospodarce nie zostały pomniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. rok 2009, strona4 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona6 tabela13 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, strona4 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona5 tabela13 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, strona3 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona4 tabela12 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw.

19 Joint Implementation Supervisory Committee page 19 Skalkulowany wskaźnik BM (EF grid,bm,y ) wyniósł 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,59 tco 2 /MWh) Krok 7. Kalkulacja marŝy łączonej MarŜa łączona została skalkulowana jak poniŝej: EF grid,cm,y = EF grid,om,y w OM + EF grid,bm,y w BM Zgodnie z wytycznymi przyjęto wartości rekomendowane wskaźników w OM i w BM (w OM = 0,75, w BM = 0,25) Skalkulowana marŝa łączona (EF grid,cm,y ) wyniosła 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,6 tco 2 /MWh) B.2. Description of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are reduced below those that would have occurred in the absence of the JI project: Krok 1. Wskazanie i opis wybranego podejścia Na podstawie dokumentu Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (wersja 02) przyjęta została zaaprobowana metodologia CDM ACM0002 (wersja ) opisana w dokumencie Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources. Uzasadnienie dla wybranej metodologii w przedmiotowym projekcie: Warunki stosowania metodologii ACM0002 są następujące: Metodologia ma zastosowanie do aktywności polegających na przyłączeniu do sieci źródeł energii odnawialnej, które zakładają instalację nowej elektrowni w miejscu gdzie przed realizacją projektu nie działała elektrownia wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych (elektrownia typu greenfield); Projekt polega na instalacji, zwiększeniu wydajności, modernizacji lub wymianie elektrowni/bloku jednego z następujących typów: ( ) farma wiatrowa/elektrownia wiatrowa Metodologia nie ma zastosowania do: Projektów, które obejmują przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii w miejscu gdzie istnieje moŝliwość kontynuacji wykorzystania paliw kopalnych; Z racji zbieŝności przedmiotowego projektu z przedstawionymi wyŝej kryteriami w niniejszym Projekcie wykorzystano metodologię ACM0002. Dodatkowo wykorzystano dokumenty powiązane ze wspomnianą metodologią: Tool to calculate the emission factor for an electricity system wersja 02 Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja 05.2 Krok 2. Zastosowanie wybranego podejścia Zgodnie z dokumentem Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja 05.2 dodatkowość została wykazana w krokach opisanych poniŝej. Krok 1. Identyfikacja alternatywnych scenariuszy Podpunkt 1a. Zdefiniowanie scenariuszy alternatywnych wobec proponowanego projektu Realistycznymi i wiarygodnymi alternatywami dla uczestników projektu (lub podobnych inwestorów), które dostarczą wyniki lub usługi porównywalne z proponowanymi projektem JI są:

20 Joint Implementation Supervisory Committee page 20 a) Proponowany projekt niepodejmowany w ramach aktywności JI Ta alternatywa jest identyczna z zakresem projektu lecz bez inicjatywy JI. b) Inny projekt wykorzystujący odnawialne lub nieodnawialne źródła energii dostarczający energię i/lub ciepło c) Kontynuacja stanu obecnego energia jest produkowana przez istniejące elektrownie. Podpunkt 1b. Zgodność z obligatoryjnym prawem i regulacjami Wszystkie powyŝsze alternatywy są zgodne z obligatoryjnym prawem stosowanym i wymaganiami regulacji w Polsce. JednakŜe istniejące w Polsce regulacje preferują alternatywę b) i nie preferują alternatywy a). W chwili obecnej regulacje związane z odnawialną energią faworyzują inne niŝ wiatr źródła energii odnawialnej, co powoduje zmniejszenie atrakcyjności farm wiatrowych. Budowa farmy wiatrowej napotyka istotne bariery administracyjno-prawne przede wszystkim na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Po pierwsze, od 25 października 2010 r. budowa urządzeń wytwarzających energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kw wymaga uwzględnienia ich rozmieszczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. PowyŜsza procedura jest bardzo czasochłonna. Po drugie, jeśli lokalizacja farmy wiatrowej znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub całkowita wysokość farmy jest większa niŝ 30 m, wówczas, przed złoŝeniem wniosku o pozwolenie na budowę, koniecznie jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, co równieŝ znacznie wydłuŝa czas i koszty uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto w praktyce istotną barierą dla budowy farm wiatrowych jest trudność w uzyskaniu warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej, z uwagi na niezadawalający stan techniczny i gęstość sieci przesyłowej. Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy prawo energetyczne, obowiązek zawarcia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy o przyłączenie powstaje jedynie wtedy gdy istnieją do tego techniczne i ekonomiczne warunki. Szczegółowa informacja związana z problemami napotykanymi przez projekt w związku z wspomnianymi powyŝej wymaganiami prawnymi jest zawarta poniŝej w podpunkcie 3a Zidentyfikowane bariery, które przeszkodziłyby wdroŝeniu wnioskowanego projektu. W momencie przygotowania poniŝszego dokumentu farmy wiatrowe budowane przez duŝe firmy nie mają Ŝadnych moŝliwości pozyskania dotacji ze źródeł publicznych. W całym okresie programowania Unii Europejskiej, tylko w roku 2009 i 2010 dotacje współfinansowane przez Unię Europejską dla duŝych firm budujących farmy wiatrowe były dostępne w Polsce. Dotacje były dostępne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.4 Generacja energii ze źródeł odnawialnych (POIiS 9.4).W związku z informacją dostarczoną przez polskie Ministerstwo Gospodarki, nie zostanie ogłoszona kolejna runda aplikacyjna w tym okresie programowania. Programy całkowicie finansowane przez środki krajowe są równieŝ niedostępne w roku 2011, w którym to nastąpi zbudowanie farmy wiatrowej w gminie Kobylnica. Jedyne dotacje w ramach energii odnawialnej dostępne w Polsce w roku 2011 są przeznaczone dla elektrowni wodnych i na biomasę 9 lub dla małych i średnich przedsiębiorstw 10. Punkt 2 Analiza inwestycji nie dotyczy Punkt 3. Analiza barier Podpunkt 3a. Zidentyfikowane bariery, które przeszkodziłyby wdroŝeniu wnioskowanego projektu. 9 Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Działanie 5.1 Źródła energii odnawialnej. 10 Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska odnawialne źródła energii.

21 Joint Implementation Supervisory Committee page 21 Niepewność związana z rynkiem surowcowym energii odnawialnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z grudnia 2000, ustanowiło obowiązek zakupu energii elektrycznej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i produkcji łącznie z produkcją ciepła (tzw. obowiązek kwotowy) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ustaliło warunki dla rozwoju rynku: szczegółowy zakres warunków pozyskania i prezentacji do umorzenia certyfikatów pochodzenia elektryczności i zapłaty opłaty zastępczej w przypadku niewywiązania się z kwot. Kwoty w okresie składania PDD: 1) 7,0 % - w 2008; 2) 8,7 % - w 2009; 3) 10,4 % - w 2010; 4) 10,4 % - w 2011; 5) 10,4 % - w 2012; 6) 10,9 % - w 2013; 7) 11,4 % - w 2014; 8) 11,9 % - w 2015; 9) 12,4 % - w 2016; 10) 12,9 % - w 2017 Jako, Ŝe Rozporządzenie nie rozróŝnia źródeł odnawialnej energii i system kwotowy nakłada granicę na zapotrzebowanie elektryczności odnawialnej, okresowa i nieefektywna natura energii wiatrowej (trudno operowana na zrównowaŝonym rynku) w konkurencji z o wiele bardziej niezawodnymi lub/i tańszymi technologiami (biomasa, połączenie biomasy z paliwami kopalnymi i głównie duŝe i małe hydroelektrownie) jest barierą w realizacji tego typu projektu. Zgodnie z uwagami ekspertów jest bardzo trudno znaleźć dofinansowanie dla projektu farmy wiatrowej bez długoterminowych umów zakupu energii (przy najmniej 10 lat). Ilość energii pozyskanej ze źródeł energii odnawialnej i sprzedanej odbiorcom w 2008 r. obejmowała (zgodnie z wyliczeniami polskiego Głównego Urzędu Statystycznego) 4,2% udziału w globalnej ilości elektryczności sprzedanej odbiorcom ostatecznym. Drugą barierą związana z regulacjami, która generuje duŝe ryzyko dla dewelopera projektu jest końcowa data dla kwot ustalona w Rozporządzeniu z dnia 14 sierpnia 2008 r. wspomnianym powyŝej. W momencie opracowywania tego PDD i projektowaniu projektu oficjalną datą końcową dla kwot jest rok Nie ma oficjalnej informacji lub regulacji prawnych, które pozwoliłyby na estymację całkowitych przychodów projektu po roku Jest to powaŝna bariera dla tego rodzaju projektów w Polsce w przypadku gdy oficjalne podejście zostanie zmienione i obowiązek kwotowy przestanie istnieć Projekt stanie się nieatrakcyjny finansowo przychody generowane przez sprzedaŝ energii nie pokryją początkowych kosztów inwestycji. Bariery techniczne PowaŜną techniczną barierą dla realizacji Projektu jest stan sieci elektrycznej, do której zostanie przyłączony projekt. W czasie prowadzenia rozmów z operatorem sieci, zastrzegł on sobie prawo do czasowego ograniczenia ilości energii wprowadzanej przez farmę wiatrową będącej przedmiotem Projektu do sieci, bez prawa do ewentualnego odszkodowania. W rezultacie zapis o takiej treści pojawił się w umowie przyłączeniowej projektu (Aneks Nr 1 z dnia ). PowyŜsze generuje dla wnioskodawcy ryzyko znacznego ograniczenia a nawet braku przychodów w fazie operacyjnej projektu. Biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycji, które wzrosły w wyniku konieczności związanej z

22 Joint Implementation Supervisory Committee page 22 remontem dróg publicznych, a takŝe utracone korzyści spowodowane dbałością o środowisko naturalne (rezygnacja z wariantu maksymalizującego produkcję energii) bariera ta moŝe skutkować powaŝnymi problemami finansowymi. W sytuacji, gdy Spółka będzie musiała spłacać wysoki kredyt potrzebny do sfinansowania Projektu, odcięcie przez operatora sieci moŝliwości sprzedaŝy energii moŝe rodzić powaŝne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania projektu. Kolejne bariery w projekcie związane są z uzyskaną decyzją środowiskową. NałoŜyła na Wnioskodawcę obowiązek, aby wykonywanie robót budowlano-montaŝowych, charakteryzujących się zwiększonym oddziaływaniem na faunę, zaplanować na okres jesienno-zimowy. W związku z tym prace ziemne musiały zostać przeprowadzane w zimie, co nie tylko utrudniło Spółce negocjacje z wykonawcami ze względu na konieczność uwzględnienia ww. uwarunkowań, ale zwiększyło równieŝ ryzyko opóźnień (przestoje ze względu na niską temperaturę) i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z budową (droŝsze surowce, system ocieplania prac fundamentowych). Bariery opisane powyŝej nie występują w przypadku podobnych inwestycji realizowanych w innych rejonach Polski. Bariery regulacyjne Obecnie Projekt nie ma dostępu do grantów na rozwój (zarówno funduszy strukturalnych UE jak równieŝ funduszy krajowych) w związku z brakiem odpowiednich działań promujących farmy wiatrowe (tak jak wspomniano nie ma Ŝadnych funduszy na wsparcie tego rodzaju inwestycji do roku 2013). W zakresie opisanych powyŝej barier deweloper projektu szuka korzyści finansowych z przychodów ze sprzedaŝy ERU w celu redukcji ryzyka, iŝ Projekt stanie się nieatrakcyjny finansowo w przyszłości i zmusi inwestora do wycofania się z projektu. Bariery napotkane w trakcie realizacji projektu W dniu 18 lipca 2007 spółka uzyskała warunki przyłączenia dla 21 turbin wiatrowych, których budowa była pierwotnym załoŝeniem spółki. Przeprowadzony w późniejszym terminie raport oddziaływania na środowisko wykazał, Ŝe w wariancie realizacji 21 turbin wiatrowych, 2 turbiny znajdują się w obrębie doliny Kwaczej mogłyby ingerować w lokalny korytarz ekologiczny tej doliny. W związku z powyŝszym 2 turbiny musiały zostać pomięte w planach inwestycyjnych spółki. W rezultacie wydana w dniu 22 października 2009r. decyzja środowiskowa zezwalała na budowę jedynie 19 turbin wiatrowych. Tym samym konieczne było zrezygnowanie z wariantu projektu pozwalającego na maksymalizację produkcji energii wiatrowej. Ponadto na inwestora nałoŝony został obowiązek przeprowadzenia monitoringu oddziaływania inwestycji na stan środowiska w okresie trzech lat od uruchomienia siłowni wiatrowych, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych negatywnych oddziaływań podjęcie działań w celu ich eliminacji, co równieŝ zwiększa koszty i ryzyko spółki. Dodatkowo Wnioskodawca zrezygnował z kolejnej jednej planowanej turbiny wiatrowej w związku z niejasnym stanem właścicielskim gruntów potrzebnych do wybudowania drogi dojazdowej do tej turbiny oraz jej niekorzystnej lokalizacji w terenie zalesionym. PrzełoŜyło się to na kolejne ograniczenie rezultatów projektu w porównaniu do pierwotnych zamierzeń. Spółka, w celu zrealizowania projektu zobligowana była do zaaranŝowania i monitorowania wielu czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych, które musiały uwzględniać specyfikacje projektu farmy wiatrowej. Związane one były z: Planem lokalizacyjnym: Inwestycja farmy wiatrowej wymagała wprowadzenia odpowiednich zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jak równieŝ uchwalenia

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt)

MINISTER GOSPODARKI KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. (Projekt) WP 2 Poland Identification and collection of information and data on legislation regarding the use of RES in Poland (implementation of directives, National Action Plan etc.) for WP2 (newsletter and promotion

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ z dnia 06.07.2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz

ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz ZałoŜenia do planu zaopatrzenia Gminy Czorsztyn w ciepło, energię elektryczną i gaz Opracował: mgr inŝ. Andrzej Jurkiewicz Zespół współpracujący: dr inŝ. Zbigniew Jan Schmiegel mgr inŝ. Paweł Kucharczyk

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zakres programowy egzaminu

Zakres programowy egzaminu Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Paweł Kucharczyk Wrocław, maj 2008 4 Zakres programowy egzaminu 2. Podstawy normalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA

STRATEGIA EKOENERGETYCZNA Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków STRATEGIA EKOENERGETYCZNA GMINY BOGUCHWAŁA OPRACOWANIE INSTYTUT KARPACKI UL. SOBIESKIEGO 13 33 340 STARY SĄCZ

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Listopad 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KOWALE OLECKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KOWALE OLECKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KOWALE OLECKIE Kowale Oleckie, maj 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kowale Oleckie opracowano w ramach projektu współfinansowanego w ramach IX osi priorytetu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo