JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS. Annexes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS. Annexes"

Transkrypt

1 Joint Implementation Supervisory Committee page 1 JOINT IMPLEMENTATION PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM Version 01 - in effect as of: 15 June 2006 CONTENTS A. General description of the project B. Baseline C. Duration of the project / crediting period D. Monitoring plan E. Estimation of greenhouse gas emission reductions F. Environmental impacts G. Stakeholders comments Annexes Annex 1: Contact information on project participants Annex 2: Baseline information Annex 3: Monitoring plan Annex 4: Environmental decisions Annex 5: Requirements of the Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej Annex 6: Calculation of operating margin and build margin emission factors

2 Joint Implementation Supervisory Committee page 2 SECTION A. General description of the project A.1. Title of the project: Farma wiatrowa w gminie Kobylnica Numer wersji dokumentu PDD: 1 Data dokumentu: 7 września 2011 Zakres sektorowy: Przedsiębiorstwa energetyczne (odnawialne/nieodnawialne źródła) A.2. Description of the project: Projekt polega na konstrukcji i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii w gminie Kobylnica w województwie pomorskim (dalej: Projekt). Opis sytuacji przed rozpoczęciem realizacji projektu: Województwo pomorskie, gdzie skonstruowana zostanie farma wiatrowa, zasilane jest energią elektryczną ze źródeł zlokalizowanych na terenie samego województwa oraz poprzez przesył energii z krajowego systemu elektroenergetycznego. Dostarczana energia pochodzi w większości z konwencjonalnych źródeł (paliwa kopalne). W chwili obecnej region napotyka następujące problemy: - Bezpieczeństwo energetyczne na terenie województwa pomorskiego występują, rejony zagroŝone wystąpieniem problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Farma wiatrowa (z uwagi na swoją specyfikę dostępna lokalnie), stanowiąca uzupełnienie, ale takŝe alternatywę dla aktualnie stosowanych nośników energii, moŝe w skuteczny sposób przyczynić się do zmniejszenia powierzchni obszarów zagroŝonych przerwami w dostawach energii. - Stan środowiska konwencjonalne źródła energii powodują znaczną emisję szkodliwych dla atmosfery i środowiska gazów cieplarnianych (w szczególności CO 2 ). Budowa farmy wiatrowej moŝe skutecznie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji zastępując w pewnym stopniu energię generowaną w sposób konwencjonalny. - Aspekty społeczne istniejące problemy związane z zaopatrzeniem w energię oraz emisją do środowiska szkodliwych substancji przez konwencjonalne źródła energii wpływają niekorzystnie na warunki Ŝycia mieszkańców w regionie. Budowa farmy wiatrowej przyczyni się do poprawy warunków Ŝycia mieszkańców w tym zakresie jak równieŝ wiązać się będzie z tworzeniem nowych miejsc pracy w regionie, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą parków wiatrowych w fazie ich eksploatacji. - Aspekty ekonomiczne obecnie duŝa część energii pochodzi ze źródeł sprowadzanych z zagranicy (ropa naftowa, gaz ziemny) lub spoza granic województwa (węgiel). Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej pobudzi miejscową gospodarkę. Scenariusz poziomu bazowego Scenariusz poziomu bazowego jest taki sam jak scenariusz istniejący przed rozpoczęciem realizacji projektu. Elektryczność w lokalizacji farmy wiatrowej Kobylnica będzie generowana w znacznej większości przez elektrownie wykorzystujące nieodnawialne źródła w produkcji energii. Scenariusz projektu Projekt polega na konstrukcji i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii w gminie Kobylnica w województwie pomorskim (dalej: Projekt). Farma składać się będzie z 18 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 2,3 MW o łącznej mocy 41,4 MW. Przyłączenie farmy nastąpi poprzez przyłączenie linią średniego napięcia do linii 110 kv śydowo-

3 Joint Implementation Supervisory Committee page 3 Słupsk Poznańska poprzez słup rozgałęźny w tej linii w odległości 12 km od istniejącego GPZ Słupsk Poznańska oraz istniejący Główny Punkt Zasilania GPZ Kobylnica. Konstrukcja obejmie 18 turbin wiatrowych oraz sieć połączeń kablowych i dróg dojazdowych. Planowane prace konstrukcyjne oraz harmonogram działań: Etap Okres 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę Luty Roboty ziemne związane z przygotowaniem Wrzesień 2010 Czerwiec 2011 placu budowy oraz wykonaniem dróg dojazdowych, placów montaŝowych i fundamentów pod turbiny wiatrowe 3. Wykonanie sieci połączeń kablowych (dla Listopad 2010 Sierpień 2011 potrzeb przyłączenia do Sieci ENERGA Operator za pośrednictwem GPZ Kobylnica) 4. Zakup i instalacja 18 turbin o mocy 2,3 MW Październik 2010 Luty 2012 kaŝda Wykończeniowe prace budowlane niezbędne w wyniku instalacji turbin. 5. Zarządzanie Projektem w trakcie budowy Październik 2010 Luty 2012 Przewidywany okres eksploatacji farmy zacznie się w lutym 2012 i wyniesie 20 lat. Wnioskowany projekt jest zgodny z zakresem sektorowym JI. DąŜy do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez dostarczanie czystej odnawialnej energii do polskiej sieci, jednocześnie eliminując ekwiwalentną ilość elektryczności generowanej w innym przypadku w znacznym stopniu przez elektrownie napędzane paliwem kopalnym podłączonych do polskiej sieci elektroenergetycznej. W rezultacie projekt dąŝy do redukcji emisji CO 2 eliminując spalanie paliwa. Krótka historia projektu Na potrzeby realizacji projektu zostało pozyskanych większość niezbędnych decyzji i pozwoleń, w tym decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę. Pozyskano ziemię pod realizację inwestycji, została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy oraz została podjęta decyzja o lokalizacji linii kablowych elektroenergetycznej SN i kabla światłowodowego w ramach projektu. Podpisane zostały warunki przyłączeniowe farmy do sieci energetycznej. Zostały równieŝ wykonane niezbędne analizy środowiskowe, wiatrowe i techniczne. Wnioskodawca planuje jeszcze pozyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz pozwolenie na uŝytkowanie farmy. PoniŜej zamieszczono główne pozwolenia oraz decyzje, które zostały pozyskane w celu realizacji projektu. Pozwolenia i decyzje Decyzje lokalizacyjne 1 Uchwała Nr XVIII/228/2008 Rady Gminy Kobylnica z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylnica w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Kuleszewo, Lulemino, Luleminko-Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo. 2 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznej SN i kabla światłowodowego. Przyłączenie

4 Joint Implementation Supervisory Committee page 4 1 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A Oddział w Słupsku o numerze TR3-23/1/06/L.dz. 6677/07. 2 Umowa o przyłączenie nr 05/P1/K/ Aneks nr 1 do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator S.A. Oddział w Słupsku Aneks nr 2 do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa- Operator S.A. Oddział w Słupsku Aneks nr 1 do umowy o przyłączenie nr 05/P1/K/ Decyzja środowiskowa 1 Decyzja nr 14/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Kuleszewo, Lulemino, Luleminko- Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą" 2 Decyzja nr 15/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na "Budowa infrastruktury technicznej w postaci głównego punktu zasilania 110/SN k V GPZ Kobylnica wraz z drogą dojazdową oraz budowa linii 110 kv od projektowanego GPZ do istniejącej linii 110 kv relacji śydowo-słupsk Poznanska tor 1". Pozwolenie na budowę 1 Pozwolenie na budowę nr 58/ Pozwolenie wodno-prawne 1 Decyzja nr 5/10 pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Kwaczej w km infrastrukturą SN, kablem wyrównania potencjałów ''farmy wiatrowej Kobylnica'' i kablem światłowodowym. Wyłączenie z produkcji rolnej 1 Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Decyzja GN.III /09 zezwalająca na wyłączenie z produkcji rolnej Promesa koncesji 1 Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

5 Joint Implementation Supervisory Committee page 5 Analizy 1 Opracowanie Prognoza Oddziaływania na Środowisko, lipiec 2006 r., Autor mgr inŝ. Anna Ruszczyńska 2 Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Kuleszewo, Lulemino Lulemino - Maszkowo, Kwakowo oraz Płaszewo wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą". 3 Sprawozdanie z realizacji rocznego monitoringu przedinwestycyjnego w obrębie planowanej "Farmy Wiatrowej Kobylnica" w Gminie Kobylnica w zakresie szaty roślinnej i zwierząt kręgowych ze szczególnym uwzględnieniem ptaków. 4 Raport obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Kobylnica, Info Eko 5 Opracowanie Ekspertyza wpływu przyłączenia farmy wiatrowej (kopia) Kobylnica k. Słupska o mocy 48,3 MW do sieci elektroenergetycznej ENERGA S.A. na pracę sieci elektroenergetycznej KSE z listopada 2005 r. 6 Analiza warunków wiatrowych Wind Resource Assessment AT Kobylnica Wind Farm z 6 sierpnia 2010 r. przygotowany przez Barlovento Recursos Naturales S.L. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji prac budowlanych związanych z budową farmy (patrz harmonogram działań powyŝej). Historia komponentu JI Decyzja aplikowania w ramach komponentu JI została podjęta w roku Opracowanie i złoŝenie niniejszego PDD jest pierwszym krokiem podjętym w tym zakresie przez Spółkę. A.3. Project participants: Party involved Legal entity project participant Please indicate if the Party involved wishes to be considered as project participant (Yes/No) Rzeczpospolita Polska (kraj goszczący) Eko Energy Sp z o.o. (deweloper projektu) Nie A.4. Technical description of the project: A.4.1. Location of the project: Lokalizacja projektu: Województwo: pomorskie Powiat: słupski Gmina: Kobylnica

6 Joint Implementation Supervisory Committee page 6 Polska A Host Party(ies): A Region/State/Province etc.: Województwo: pomorskie A City/Town/Community etc.: Gmina: Kobylnica, Powiat: słupski A Detail of physical location, including information allowing the unique identification of the project (maximum one page): Projekt będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części Polski w województwie pomorskim w powiecie słupskim w gminie Kobylnica. Mapa Polski ze wskazaniem lokalizacji projektu.

7 Joint Implementation Supervisory Committee page 7 Szczegółowa mapa (po lewej z odwzorowaniem terenu, po prawej bez odwzorowania terenu) pokazująca lokalizację turbin wiatrowych czerwone punkty i GPZ niebieski punkt.

8 Joint Implementation Supervisory Committee page 8 Lokalizacja 18 turbin wiatrowych i GPZ - współrzędne. Kobylnica, pozycje turbin z projektu budowlanego y x xy1965, strefa 3 xy1992 E nr turbiny x y x [m] y [m] dd mm ss.ss dd mm ss.ss , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 GPZ x y x [m] y [m] Stacja GPZ , ,53 N Inwestycja zlokalizowania jest: - w obrębie Luleminko-Maszkowo - 6 działek - w obrębie Płaszewo - 19 działek - wobrębie Kwakowo - 4 działki - w obrębie Lulemino- 16 działek.

9 Joint Implementation Supervisory Committee page 9 Mapa warunków wiatrowych w Polsce. Mapa opracowana przez prof. H.Lorenc na podstawie danych pomiarowych z lat Warunki wietrzności na terenie Polski legenda do mapy

10 Joint Implementation Supervisory Committee page 10 A.4.2. Technology(ies) to be employed, or measures, operations or actions to be implemented by the project: Projekt polega na budowie i zarządzaniu 41,4 MW farmą wiatrową w gminie Kobylnica wraz z połączeniem farmy do systemu dystrybucji energii elektrycznej. Farma składać się będzie z 18 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 2,3 MW o łącznej mocy 41,4 MW. Przyłączenie farmy nastąpi poprzez przyłączenie linią średniego napięcia do linii 110 kv śydowo- Słupsk Poznańska poprzez słup rozgałęźny w tej linii w odległości 12 km od GPZ Słupsk Poznańska oraz Główny Punkt Zasilania GPZ Kobylnica. Na farmie wiatrowej Kobylnica zostaną zastosowane elektrownie wiatrowe typu Siemens SWT Elektrownie wiatrowe tego typu są nowoczesnymi urządzeniami, wyposaŝonymi w system regulowania skoku łopat wirnika, który pozwala na obrót turbiny z róŝną prędkością. System ten optymalizuje produkcję energii elektrycznej, dostosowując pracę turbiny do róŝnych prędkości wiatru i do technicznych wymogów sieci elektroenergetycznej. Turbiny wyposaŝone są równieŝ w kontrolowaną przez mikroprocesor regulację skoku łopat wirnika, która zapewnia ciągłe i optymalne dostosowanie kątów śmigieł wirnika do prędkości wiatru. Elektrownie zaprojektowane są jako działające bezobsługowo, z automatycznym pomiarem warunków pracy i sterowania. Będą wymagały jedynie okresowych przeglądów i konserwacji. Zaawansowana technologia budowy łopat pozwala na cichszą pracę. Nowoczesne elektrownie wiatrowe wyposaŝone są w zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi, które chronią całą turbinę od końca ramion aŝ do podstawy. Konstrukcję elektrowni stanowi stalowa wspornikowa wieŝa rurowa zamocowana w Ŝelbetowej płycie fundamentowej. Elektrownie wyposaŝone są w instalację elektryczną, sterowniczą, telekomunikacyjną i odgromową. Malowanie konstrukcji elektrowni matowa biel przechodząca w jasnoszary. Inwestor nie rozwaŝa moŝliwości uŝycia urządzeń uŝywanych, tylko i wyłącznie fabrycznie nowych. Podstawowe parametry techniczne elektrowni wiatrowej typu Siemens SWT Turbina Siemens SWT posiada system regulacji podwiatrowej ustawienia łopat oraz system obrotu gondoli z wirnikiem z trzema łopatami. Elektrownie wiatrowe składać się będą z:

11 Joint Implementation Supervisory Committee page 11 wieŝy o średnicy dolnej 4,23 m i wysokości 98,08m (wraz z gondolą 99,5 m) oraz śmigieł o długości 49 m. wirnika z trzema aerodynamicznymi łopatami o średnicy omiatania 101m, pomalowanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 9, poz. 53). Elektrownie wiatrowe uznane za przeszkody lotnicze, powinny mieć zewnętrzne końce łopat wirnika pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuŝszego wymiaru łopaty wirnika, pokrywających 1/3 długości łopaty wirnika (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego, co daje zamierzony efekt dobrej widoczności. Wirnik posiada moŝliwość pracy ze zmienną prędkością (RPM). gondoli o kształcie leŝącego prostopadłościanu gdzie umieszczony jest generator o mocy 2300 kw i skrzynia biegów. Schemat turbiny Siemens SWT Tarcza 2. Wspornik tarczy 3. Łopata 4. ŁoŜysko łopaty 5. Piasta wirnika 6. ŁoŜysko główne 7. Główny wał 8. Skrzynia biegów 9. Tarcza hamulcowa 10. Sprzęgło 11. Generator 12. Dźwignia usługowa 13. Sensory meteorologiczne 14. WieŜa 15. Pierścień obrotu 16. Bieg obrotu 17. Fundament gondoli 18. Filtr oleju

12 Joint Implementation Supervisory Committee page Osłona 20. Wentylator generatora Planowana przez spółkę technologia będzie spełniać wymagania dotyczące emisji hałasu zawarte w polskim prawie. Technologia jest takŝe optymalna biorąc pod uwagę wysokość wieŝy na jakiej postawiony jest wirnik, zarówno ze względu na wyeksponowanie na wiatr, normy dotyczące lotnictwa cywilnego oraz lokalne ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Wyprodukowana energia elektryczna wprowadzana będzie do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A poprzez istniejący Główny Punkt Zasilania (GPZ) Kobylnica oraz leŝący w odległości 12 km od GPZ Słupsk Poznańska słup rozgałęźny w linii 110 kv śydowo-słupsk Poznańska. Innowacyjność: W projekcie zastosowano turbiny Siemens typu SWT o innowacyjnych rozwiązaniach opisanych powyŝej. Technologie zastosowane w projekcie są uŝywane na świecie przez więcej niŝ 3 lata. W ramach projektu nie będą wykorzystywane wyniki prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie najlepszych dostępnych technik: Wszystkie technologie uŝyte w projekcie są zgodne z obowiązującymi normami w celu ochrony środowiska naturalnego. Turbiny wiatrowe Siemens typu SWT wyposaŝone są w rozwiązania zapewniające niski poziom hałasu. Odpowiednia konstrukcja i malowanie turbin zapewniają jak najmniejszy wpływ na krajobraz. Harmonogram działań: Etap Okres 1. Uzyskanie pozwolenia na budowę Luty Roboty ziemne związane z przygotowaniem Wrzesień 2010 Czerwiec 2011 placu budowy oraz wykonaniem dróg dojazdowych, placów montaŝowych i fundamentów pod turbiny wiatrowe 3. Wykonanie sieci połączeń kablowych (dla Listopad 2010 Sierpień 2011 potrzeb przyłączenia do Sieci ENERGA Operator za pośrednictwem GPZ Kobylnica) 4. Zakup i instalacja 18 turbin o mocy 2,3 MW Październik 2010 Luty 2012 kaŝda Drobne prace budowlane niezbędne w wyniku instalacji turbin. 5. Zarządzanie Projektem w trakcie budowy Październik 2010 Luty 2012 A.4.3. Brief explanation of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are to be reduced by the proposed JI project, including why the emission reductions would not occur in the absence of the proposed project, taking into account national and/or sectoral policies and circumstances:

13 Joint Implementation Supervisory Committee page 13 Redukcje emisji gazów cieplarnianych w projekcie (GHG) pochodzić będą z zastąpienia elektryczności generowanej z paliw kopalnych przez polską sieć energetyczną. Rezultatem funkcjonowania farmy wiatrowej będzie uniknięcie emisji gazów wytwarzanych podczas spalania materiałów energetycznych do atmosfery np. SO 2,NO 2, CO,i CO 2 jak równieŝ szkodliwego pyłu i innych zanieczyszczeń atmosfery wytwarzanych podczas produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Projekt będzie generował szacowaną wielkość redukcji emisji rzędu ,94 tco 2 e w 5-letnim okresie obowiązywania Protokołu Kioto od roku 2008 do 2012, poprzez produkcję około MWh elektryczności rocznie. Całość produkcji energii odnawialnej projektu będzie wprowadzona do lokalnego systemu dystrybucji firmy Energa. Elektrownie naleŝące do polskiej sieci są zdominowane przez raczej przestarzałe węglowe elektrownie (zgodnie z Urzędem Regulacji Energetyki w Polsce w roku 2010 elektrownie węglowe dostarczały 90% całkowitej energii w Polsce 1 ). Redukcja produkcji przez takie elektrownie zmniejszy emisje GHG. Rezygnacja z konstrukcji planowanej farmy wiatrowej będzie sprzeczna z politykami ochrony atmosfery i prewencji zmiany klimatu na skalę globalną i dywersyfikacją źródeł energii w Polsce. Dokument zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Polityka energetyczna Polski do roku 2030 ustanowiła cel w zwiększeniu uŝycia odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zuŝyciu energii do co najmniej 15% w roku 2020 i dalszy wzrost w kolejnych latach. Zielona Księga Komisji Europejskiej: Europejska Strategia dla ZrównowaŜonej, Konkurencyjnej i Bezpiecznej Energii {SEK(2006) 317} odwołuje się do jednego z celów krajów Unii Europejskiej ustalonego w 2001 roku osiągnięcia 21% udziału energii odnawialnej do roku Zgodnie z ostatnimi danymi Głównego Urzędu Statystycznego 2 w Polsce udział odnawialnej energii w roku 2009 wyniósł 5,8%. Źródła energii odnawialnej są niezbędne w celu zatrzymania zmian klimatycznych w obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię w przemyśle w perspektywie wyczerpywania się nieodnawialnych paliw organicznych. Ponadto ograniczają one zaleŝność od importu energii i zapewniają bezpieczeństwo dostaw energii. Planowana farma wiatrowa jest alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni. Ponadto będzie częścią udziału produkcji energii odnawialnej w gospodarce UE, który ostatecznie w zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dziennik Urzędowy L 140, 05/06/2009 P ) wyniesie 20 % w roku Patrz szczegóły w sekcji B. W okresie kredytowania (2012 r.) szacowana wartość przewidywanej redukcji w tonach ekwiwalentu CO 2, wyniesie ,94. A Estimated amount of emission reductions over the crediting period: Miesiące Długość okresu kredytowania 10 1 Źródło: 2 Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., s. 52

14 Joint Implementation Supervisory Committee page 14 Szacowana roczna redukcja emisji w tonach Rok ekwiwalentu CO ,94 3 Całkowita szacowana redukcja emisji w okresie ,94 kredytowania (w tonach ekwiwalentu CO 2 ) Szacowana średnia roczna emisja redukcji w ,93 4 okresie kredytowania (w tonach ekwiwalentu CO 2 ) Okres kredytowania moŝe zostać wydłuŝony poza rok 2012 za zgodą państwa goszczącego. W chwili obecnej nie jest wiadome czy zostanie on wydłuŝony. W przypadku wydania stosownej zgody szacowana redukcja emisji w roku 2013 i kolejnych wyniesie ,93 ton ekwiwalentu CO 2. A.5. Project approval by the Parties involved: Zgodnie ze zmienionym zapisem artykułu 38.1a Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (zmienionej Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011) projekty, które prowadzą do redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych z instalacji, które uczestniczą w europejskim systemie wymiany emisjami (ETS) mogą ubiegać się wyłącznie o list zatwierdzający. SECTION B. Baseline B.1. Description and justification of the baseline chosen: Krok 1 Wskazanie i opis przyjętego podejścia do wyznaczenia poziomu bazowego Na podstawie dokumentu Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (version 02) dla celów niniejszego projektu przyjęta została zaaprobowana metodologia CDM ACM0002 (wersja ) opisana w dokumencie Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources. Uzasadnienie dla wybranej metodologii w przedmiotowym projekcie: Warunki stosowania metodologii ACM0002 są następujące: Metodologia ma zastosowanie do aktywności polegających na przyłączeniu do sieci źródeł energii odnawialnej, które zakładają instalację nowej elektrowni w miejscu gdzie przed realizacją projektu nie działała elektrownia wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych (elektrownia typu greenfield); Projekt polega na instalacji, zwiększeniu wydajności, modernizacji lub wymianie elektrowni/bloku jednego z następujących typów: ( ) farma wiatrowa/elektrownia wiatrowa Metodologia nie ma zastosowania do: Projektów, które obejmują przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii w miejscu gdzie istnieje moŝliwość kontynuacji wykorzystania paliw kopalnych; Z racji zbieŝności przedmiotowego projektu z przedstawionymi wyŝej kryteriami w niniejszym Projekcie wykorzystano metodologię ACM0002. Dodatkowo wykorzystano dokumenty powiązane ze wspomnianą metodologią: Tool to calculate the emission factor for an electricity system wersja 02 Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja W 2012 roku komercyjna produkcja energii będzie odbywała się przez 10 miesięcy. 4 Przy załoŝeniu produkcji energii przez pełne 12 miesięcy.

15 Joint Implementation Supervisory Committee page 15 Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality wersja 02.2 Opis wymagany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej zostały zawarte w aneksie 4 do niniejszego dokumentu. Krok 2. Zastosowanie wybranego podejścia Dokumenty Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources oraz Tool to calculate the emission factor for an electricity system opisują krok po kroku w jaki sposób naleŝy zastosować wybraną metodologię do Projektu. W tej części zostało przedstawione w jaki sposób dokonano określenia jednostek redukcji emisji w oparciu o instrukcje w jaki sposób dokonać powyŝszego określenia przy wykorzystaniu współczynników OM i BM. Kluczowe kroki metodologiczne oraz załoŝenia zostały opisane poniŝej: Zgodnie z dokumentem Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources poziom bazowy powinien zostać skalkulowany w następujący sposób: BE y = EG PJ,y EF grid,cm,y Gdzie: BE y = Poziom bazowy w roku y (tco 2 /yr) EG PJ,y = Ilość energii netto która zostanie wyprodukowana i wprowadzona do sieci w wyniku Projektu w roku y (MWh/yr) EF grid,cm,y = MarŜa łączona jednostek redukcji CO 2 dla przyłączonych do sieci jednostek wytwarzających energię w roku y, skalkulowana przy uŝyciu wersji 02 dokumentu Tool to calculate the emission factor for an electricity system (tco 2 /MWh) Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort) Field Code Changed Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort) Skalkulowany poziom BE y wyniósł 71069, tco 2 /rok (wartość zaokrąglona = 71069,93 tco 2 /rok). W roku 2012 projekt będzie produkować energię przez 10 miesięcy, w związku z czym szacowana redukcja emisji w tym roku wynosi ,94 tco 2. Kalkulacja EG PJ,y Kalkulacja EG PJ,y jest róŝna dla elektrowni typu greenfield, modernizacji lub wymianie elekrtowni/bloku i projektów polegających na zwiększeniu wydajności. W związku z faktem, iŝ Projekt polega na instalacji nowej, przyłączonej do sieci jednostki do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w miejscu gdzie wcześniej takowa instalacja nie działa EG PJ,y zostało skalkulowane jak poniŝej: EG PJ,y = EG facility,y gdzie: EG PJ,y = Ilość energii netto wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci jako rezultat Projektu w roku y (MWh/rok) EG facility,y = Ilość energii netto dostarczonej do sieci jako rezultat Projektu w roku y (MWh/rok) Zgodnie ze specyfikacją turbin i przeprowadzonymi badaniami wiatru 5 roczna produkcja energii jaka zostanie wytworzona w ramach Projektu wynosi MWh. 5 Badanie wiatru zostało przeprowadzone przez wyspecjalizowaną jednostkę Barlovento Recursos Naturales S.L. oraz opisane w raporcie Wind Resource Assessment at Kobylnica Wind Farm z dnia 6 sierpnia 2010r. Produktywność farmy pochodzi ze strony 6 załącznika 5 Wind Resource Assessment for a new Siemens WTG Model do wspomnianego badania.

16 Joint Implementation Supervisory Committee page 16 Kalkulacja EF grid,cm,y Zgodnie z dokumentem Tool to calculate the emission factor for an electricity system w wersji 02 kalkulacja została oparta na krokach opisanych poniŝej. Krok 1 Identyfikacja istotnych sieci elektrycznych Dla celów określenia jednostek redukcji emisji sieć elektryczna została ograniczona do Polskiej sieci energetycznej (Projekt będzie w niej uczestniczyć). W dalszych kalkulacjach posługiwano się zagregowanymi danymi dla całej polskiej gospodarki. W kalkulacji poziomu bazowago dane dotyczące rocznej produkcji energii zostały pomniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych (zgodnie z oficjalnymi statystykami, odnawialne źródła wykorzystywane do produkcji energii w Polsce to: woda, wiatr, biomasa, biogaz). Dane dotyczące produkcji energii w Polsce wykorzystywane w dalszych kalkulacjach obejmują energię, która została wysłana na eksport. Krok 2. Decyzja o uwzględnieniu w sieci elektrycznej projektu elektrowni znajdujących się poza siecią. Ze względu na brak wiarygodnych danych dotyczących produkcji energii przez elektrownie znajdujące się poza siecią zostały one wyłączone z kalkulacji. Krok 3. Wybór metody określenia współczynnika OM Kalkulacja współczynnika OM (EFgrid,OM,y) moŝe zostać przeprowadzona przy uŝyciu jednej z poniŝszych metod. (a) Simple OM; lub (b) Simple adjusted OM; lub (c) Dispatch data analysis OM; lub (d) Average OM Ze względu na dostępność danych jedynie metoda Simple OM moŝe zostać wykorzystana w kalkulacji. Metoda Simple OM moŝe zostać wykorzystana jeśli udział zasobów typu low-cost/must-run stanowi mniej niŝ 50% produkcji sieci w: 1) średniej z pięciu ostatnich lat, lub 2) długookresowych średnich dla produkcji hydroelektrycznej. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 6 dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w 2009 roku, energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 2,8% w 2006, 3,5% w 2007, 4,2% w 2008 and 5,8% w 2009 krajowego zuŝycia energii brutto w gospodarce (udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych nośników energii w krajowym zuŝyciu energii elektrycznej brutto jest określany jako stosunek energii elektrycznej pozyskanej ze źródeł odnawialnych do zuŝycia energii elektrycznej brutto, tj. wraz ze stratami i róŝnicami bilansowymi). Na podstawie tych danych załoŝono, Ŝe warunki zastosowania metody Simple OM zostały spełnione. W metodzie Simple OM jednostki redukcji emisji zostały skalkulowane przy uŝyciu danych ex ante. Dla przyłączonych do sieci elektrowni wykorzystano trzyletnią średnią waŝoną dla lat W czasie przygotowywania niniejszego PDD dane dotyczące kaloryczności netto paliw kopalnych oraz wskaźników emisji CO 2 z paliw kopalnych dla lat 2009 i 2010 nie były jeszcze dostępne. Krok 4. Kalkulacja współczynnika OM zgodnie z wybraną metodą W metodzie simple OM w kalkulacjach wykorzystywana jest średnia waŝona emisja CO 2 przypadająca na jednostkę produkcji elektrycznej netto (tco 2 /MWh) we wszytkich elektrowniach w sieci poza elektrowniami/jednostkami typu low-cost/must-run. MoŜliwe warianty kalkulacji w metodzie Simple OM: Opcja A: Na podstawie produkcji elektrycznej netto i emisji CO 2 dla kaŝdej jednostki, lub 6 Główny Urząd Statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 r., s. 52

17 Joint Implementation Supervisory Committee page 17 Opcja B: Na podstawie całkowitej produkcji elektrycznej netto wszystkich elektrowni w sieci oraz typów paliw kopalnych i całkowitej konsumpcji paliw w sieci elektrycznej projektu. Ze względu na brak danych potrzebnych w opcji A (energia netto wyprodukowana i dostarczona do sieci przez kaŝdą elektrownie z osobna) wybrano opcję B. W tej opcji wskaźnik OM skalkulowany został, na podstawie energii netto wprowadzonej do sieci przez wszystkie elektrownie znajdujące się w niej, z pominięciem elektrowni/jednostek typu low-cost/must-run i na podstawie typów paliwa i ich konsumpcji w sieci elektrycznej projektu, w sposób następujący: Gdzie: EF grid,omsimple,y = Wskaźnik OM wyliczony zgodnie z metodą simple OM w roku y (tco 2 /MWh) FC i,y = Ilość paliwa kopalnego typu i skonsumowanego w roku y (masa lub wolumen) NCV i,y = Kaloryczność netto (zawartość energii) paliwa kopalnego typu i w roku y (GJ/masa lub wolumen) EF CO2,i,y = Wskaźnik emisji CO 2 paliwa kopalnego typu i w roku y (tco 2 /GJ) EG y = Energia netto wyprodukowana i wprowadzona do sieci przez wszystkie elektrownie/jednoski w sieci, z wyłączeniem typu low-cost/must-run w roku y (MWh) i = Wszystkie paliwa kopalne spalone w elektrowniach/jednostkach w sieci energetycznej projektu w roku y y = Rok zgodny z zakresem wskazanym w Krok 3. W podejściu tym (simple OM) do kalkulacji współczynnika OM, subskrypt m odnosi się do elektrowni/jednostek dostarczających energię elektryczna do sieci, z pominięciem elektrowni/jednostek typu low-cost/must-run oraz importu energii do sieci. Import energii powinien być traktowany jako jedna elektrownia m. Jako elektrownie/jednostki typu low-cost/must-run przyjęto jedynie odnawialne źródła energii. Komentarz do danych wykorzystanych w kalkulacji: FC i,y dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny oraz prezentowane w raportach (publicznie dostępnych) dotyczących zuŝycia paliw i nośników energii w latach w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych (bez kotłów ciepłowniczych, produkujących wyłącznie ciepło) 7 NCV i,y i EF CO2,i,y dane publikowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) / Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) w raportach Wartości opałowe (WO) I wskaźniki emisji CO 2 w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 i analogicznych raportach za lata 2007 i Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2006, stronystrony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton); Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2007, strony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton); Główny Urząd Statystyczny, ZuŜycie paliw i nośników energii w 2008, strony 8-12, tabele: 1 ZuŜycie węgla kamiennego (tys. ton); 2 ZuŜycie gazu ziemnego (TJ); 3 ZuŜycie gazu ciekłego (zuŝycie stacjonarne, bez pojazdów) (tys. ton); 4 ZuŜycie lekkiego oleju opałowego (tys. ton); 5 ZuŜycie cięŝkiego oleju opałowego (tys. ton). 8 Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za

18 Joint Implementation Supervisory Committee page 18 EG y dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Gospodarki publikowane w raportach Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008, 2009 oraz Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 roku (oba raporty zawierają niezbędne dane dla lat ). Dane dotyczące produkcji energii w całej gospodarce zostały zmniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych.. Skalkulowany na powyŝszej podstawie wskaźnik OM (EF grid,omsimple,y ) wynosi 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,6 tco 2 /MWh). Krok 5 Identyfikacja grupy jednostek wytwórczych do uwzględnienia we wskaźniku BM Do kalkulacji wskaźnika BM (EF grid,bm,y ) wybrana została Opcja 1 kalkulacja ex ante na podstawie najbardziej aktualnych informacji (z 2008r.) dostępnych w momencie przygotowywania niniejszego PDD. Oficjalne statystyki i raporty nie pozwalają na ekstrakcję danych dotyczących pięciu elektrowni, które zostały ostatnio wybudowane lub zwiekszeń mocy odpowiadających 20% generowanych przez system i wybudowanych mniej niŝ 10 lat temu (tylko zagregowane dane dotyczące łącznej wielkości produkcji są dostępne). Z tego powodu przyjęto konserwatywne załoŝenie dotyczące kalkulacji wskaźnika BM. Grupa podmiotów uwzględnionych w kalkulacji składa się z wszystkich elektrowni które produkowały energię w 2008 roku, wliczając w to produkcję z odnawialnych źródeł (źródła nie powodujące emisji). Step 6. Kalkulacja wskaźnika BM Wskaźnik BM to średnia waŝona emisja CO 2 przypadająca na jednostkę produkcji elektrycznej netto (tco 2 /MWh) we wszytkich elektrowniach m w sieci w ostatnim roku y dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne. Kalkulacji dokonano jak poniŝej: Gdzie: EF grid,bm,y = Wskaźnik BM w roku y (tco 2 /MWh) EG m,y = Energia netto wyprodukowana i wprowadzona do sieci przez elektrownię/jednostkę m w roku y (MWh) EF EL,m,y = Wskaźnik emisji CO 2 elektrowni/jednostki m w roku y (tco 2 /MWh) m = elektrownie/jednoski ujęte w kalkulacji wskaźnika BM y = Ostatni rok dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne Komentarz do danych wykorzystanych w kalkulacji: y podobnie jak w kroku 4 ostatni rok dla którego dane dotyczące produkcji energii są dostępne to rok 2008 EF EL,m,y - dane określone w kroku 4 dla 2008 roku EG m,y z powodu braku odpowiednich danych dla poszczególnych elektrowni wykorzystano zagregowane dane dla 2008 roku zbierane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo Gospodarki i opublikowane w raporcie Gospodarka paliwowoenergetyczna w latach 2008, Dane dotyczące produkcji energii w całej gospodarce nie zostały pomniejszone o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. rok 2009, strona4 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona6 tabela13 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, strona4 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona5 tabela13 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw; Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2011, strona3 tabela1 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, strona4 tabela12 Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw.

19 Joint Implementation Supervisory Committee page 19 Skalkulowany wskaźnik BM (EF grid,bm,y ) wyniósł 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,59 tco 2 /MWh) Krok 7. Kalkulacja marŝy łączonej MarŜa łączona została skalkulowana jak poniŝej: EF grid,cm,y = EF grid,om,y w OM + EF grid,bm,y w BM Zgodnie z wytycznymi przyjęto wartości rekomendowane wskaźników w OM i w BM (w OM = 0,75, w BM = 0,25) Skalkulowana marŝa łączona (EF grid,cm,y ) wyniosła 0, tco 2 /MWh (wartość zaokrąglona = 0,6 tco 2 /MWh) B.2. Description of how the anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are reduced below those that would have occurred in the absence of the JI project: Krok 1. Wskazanie i opis wybranego podejścia Na podstawie dokumentu Guidance on criteria for baseline setting and monitoring (wersja 02) przyjęta została zaaprobowana metodologia CDM ACM0002 (wersja ) opisana w dokumencie Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable sources. Uzasadnienie dla wybranej metodologii w przedmiotowym projekcie: Warunki stosowania metodologii ACM0002 są następujące: Metodologia ma zastosowanie do aktywności polegających na przyłączeniu do sieci źródeł energii odnawialnej, które zakładają instalację nowej elektrowni w miejscu gdzie przed realizacją projektu nie działała elektrownia wytwarzająca energię ze źródeł odnawialnych (elektrownia typu greenfield); Projekt polega na instalacji, zwiększeniu wydajności, modernizacji lub wymianie elektrowni/bloku jednego z następujących typów: ( ) farma wiatrowa/elektrownia wiatrowa Metodologia nie ma zastosowania do: Projektów, które obejmują przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii w miejscu gdzie istnieje moŝliwość kontynuacji wykorzystania paliw kopalnych; Z racji zbieŝności przedmiotowego projektu z przedstawionymi wyŝej kryteriami w niniejszym Projekcie wykorzystano metodologię ACM0002. Dodatkowo wykorzystano dokumenty powiązane ze wspomnianą metodologią: Tool to calculate the emission factor for an electricity system wersja 02 Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja 05.2 Krok 2. Zastosowanie wybranego podejścia Zgodnie z dokumentem Tool for the demonstration and assessment of additionality wersja 05.2 dodatkowość została wykazana w krokach opisanych poniŝej. Krok 1. Identyfikacja alternatywnych scenariuszy Podpunkt 1a. Zdefiniowanie scenariuszy alternatywnych wobec proponowanego projektu Realistycznymi i wiarygodnymi alternatywami dla uczestników projektu (lub podobnych inwestorów), które dostarczą wyniki lub usługi porównywalne z proponowanymi projektem JI są:

20 Joint Implementation Supervisory Committee page 20 a) Proponowany projekt niepodejmowany w ramach aktywności JI Ta alternatywa jest identyczna z zakresem projektu lecz bez inicjatywy JI. b) Inny projekt wykorzystujący odnawialne lub nieodnawialne źródła energii dostarczający energię i/lub ciepło c) Kontynuacja stanu obecnego energia jest produkowana przez istniejące elektrownie. Podpunkt 1b. Zgodność z obligatoryjnym prawem i regulacjami Wszystkie powyŝsze alternatywy są zgodne z obligatoryjnym prawem stosowanym i wymaganiami regulacji w Polsce. JednakŜe istniejące w Polsce regulacje preferują alternatywę b) i nie preferują alternatywy a). W chwili obecnej regulacje związane z odnawialną energią faworyzują inne niŝ wiatr źródła energii odnawialnej, co powoduje zmniejszenie atrakcyjności farm wiatrowych. Budowa farmy wiatrowej napotyka istotne bariery administracyjno-prawne przede wszystkim na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Po pierwsze, od 25 października 2010 r. budowa urządzeń wytwarzających energię odnawialną o mocy przekraczającej 100 kw wymaga uwzględnienia ich rozmieszczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. PowyŜsza procedura jest bardzo czasochłonna. Po drugie, jeśli lokalizacja farmy wiatrowej znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub całkowita wysokość farmy jest większa niŝ 30 m, wówczas, przed złoŝeniem wniosku o pozwolenie na budowę, koniecznie jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, co równieŝ znacznie wydłuŝa czas i koszty uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto w praktyce istotną barierą dla budowy farm wiatrowych jest trudność w uzyskaniu warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej, z uwagi na niezadawalający stan techniczny i gęstość sieci przesyłowej. Zgodnie bowiem z przepisami Ustawy prawo energetyczne, obowiązek zawarcia przez przedsiębiorstwo energetyczne umowy o przyłączenie powstaje jedynie wtedy gdy istnieją do tego techniczne i ekonomiczne warunki. Szczegółowa informacja związana z problemami napotykanymi przez projekt w związku z wspomnianymi powyŝej wymaganiami prawnymi jest zawarta poniŝej w podpunkcie 3a Zidentyfikowane bariery, które przeszkodziłyby wdroŝeniu wnioskowanego projektu. W momencie przygotowania poniŝszego dokumentu farmy wiatrowe budowane przez duŝe firmy nie mają Ŝadnych moŝliwości pozyskania dotacji ze źródeł publicznych. W całym okresie programowania Unii Europejskiej, tylko w roku 2009 i 2010 dotacje współfinansowane przez Unię Europejską dla duŝych firm budujących farmy wiatrowe były dostępne w Polsce. Dotacje były dostępne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.4 Generacja energii ze źródeł odnawialnych (POIiS 9.4).W związku z informacją dostarczoną przez polskie Ministerstwo Gospodarki, nie zostanie ogłoszona kolejna runda aplikacyjna w tym okresie programowania. Programy całkowicie finansowane przez środki krajowe są równieŝ niedostępne w roku 2011, w którym to nastąpi zbudowanie farmy wiatrowej w gminie Kobylnica. Jedyne dotacje w ramach energii odnawialnej dostępne w Polsce w roku 2011 są przeznaczone dla elektrowni wodnych i na biomasę 9 lub dla małych i średnich przedsiębiorstw 10. Punkt 2 Analiza inwestycji nie dotyczy Punkt 3. Analiza barier Podpunkt 3a. Zidentyfikowane bariery, które przeszkodziłyby wdroŝeniu wnioskowanego projektu. 9 Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Działanie 5.1 Źródła energii odnawialnej. 10 Przykład: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska odnawialne źródła energii.

21 Joint Implementation Supervisory Committee page 21 Niepewność związana z rynkiem surowcowym energii odnawialnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z grudnia 2000, ustanowiło obowiązek zakupu energii elektrycznej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i produkcji łącznie z produkcją ciepła (tzw. obowiązek kwotowy) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii ustaliło warunki dla rozwoju rynku: szczegółowy zakres warunków pozyskania i prezentacji do umorzenia certyfikatów pochodzenia elektryczności i zapłaty opłaty zastępczej w przypadku niewywiązania się z kwot. Kwoty w okresie składania PDD: 1) 7,0 % - w 2008; 2) 8,7 % - w 2009; 3) 10,4 % - w 2010; 4) 10,4 % - w 2011; 5) 10,4 % - w 2012; 6) 10,9 % - w 2013; 7) 11,4 % - w 2014; 8) 11,9 % - w 2015; 9) 12,4 % - w 2016; 10) 12,9 % - w 2017 Jako, Ŝe Rozporządzenie nie rozróŝnia źródeł odnawialnej energii i system kwotowy nakłada granicę na zapotrzebowanie elektryczności odnawialnej, okresowa i nieefektywna natura energii wiatrowej (trudno operowana na zrównowaŝonym rynku) w konkurencji z o wiele bardziej niezawodnymi lub/i tańszymi technologiami (biomasa, połączenie biomasy z paliwami kopalnymi i głównie duŝe i małe hydroelektrownie) jest barierą w realizacji tego typu projektu. Zgodnie z uwagami ekspertów jest bardzo trudno znaleźć dofinansowanie dla projektu farmy wiatrowej bez długoterminowych umów zakupu energii (przy najmniej 10 lat). Ilość energii pozyskanej ze źródeł energii odnawialnej i sprzedanej odbiorcom w 2008 r. obejmowała (zgodnie z wyliczeniami polskiego Głównego Urzędu Statystycznego) 4,2% udziału w globalnej ilości elektryczności sprzedanej odbiorcom ostatecznym. Drugą barierą związana z regulacjami, która generuje duŝe ryzyko dla dewelopera projektu jest końcowa data dla kwot ustalona w Rozporządzeniu z dnia 14 sierpnia 2008 r. wspomnianym powyŝej. W momencie opracowywania tego PDD i projektowaniu projektu oficjalną datą końcową dla kwot jest rok Nie ma oficjalnej informacji lub regulacji prawnych, które pozwoliłyby na estymację całkowitych przychodów projektu po roku Jest to powaŝna bariera dla tego rodzaju projektów w Polsce w przypadku gdy oficjalne podejście zostanie zmienione i obowiązek kwotowy przestanie istnieć Projekt stanie się nieatrakcyjny finansowo przychody generowane przez sprzedaŝ energii nie pokryją początkowych kosztów inwestycji. Bariery techniczne PowaŜną techniczną barierą dla realizacji Projektu jest stan sieci elektrycznej, do której zostanie przyłączony projekt. W czasie prowadzenia rozmów z operatorem sieci, zastrzegł on sobie prawo do czasowego ograniczenia ilości energii wprowadzanej przez farmę wiatrową będącej przedmiotem Projektu do sieci, bez prawa do ewentualnego odszkodowania. W rezultacie zapis o takiej treści pojawił się w umowie przyłączeniowej projektu (Aneks Nr 1 z dnia ). PowyŜsze generuje dla wnioskodawcy ryzyko znacznego ograniczenia a nawet braku przychodów w fazie operacyjnej projektu. Biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycji, które wzrosły w wyniku konieczności związanej z

22 Joint Implementation Supervisory Committee page 22 remontem dróg publicznych, a takŝe utracone korzyści spowodowane dbałością o środowisko naturalne (rezygnacja z wariantu maksymalizującego produkcję energii) bariera ta moŝe skutkować powaŝnymi problemami finansowymi. W sytuacji, gdy Spółka będzie musiała spłacać wysoki kredyt potrzebny do sfinansowania Projektu, odcięcie przez operatora sieci moŝliwości sprzedaŝy energii moŝe rodzić powaŝne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania projektu. Kolejne bariery w projekcie związane są z uzyskaną decyzją środowiskową. NałoŜyła na Wnioskodawcę obowiązek, aby wykonywanie robót budowlano-montaŝowych, charakteryzujących się zwiększonym oddziaływaniem na faunę, zaplanować na okres jesienno-zimowy. W związku z tym prace ziemne musiały zostać przeprowadzane w zimie, co nie tylko utrudniło Spółce negocjacje z wykonawcami ze względu na konieczność uwzględnienia ww. uwarunkowań, ale zwiększyło równieŝ ryzyko opóźnień (przestoje ze względu na niską temperaturę) i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z budową (droŝsze surowce, system ocieplania prac fundamentowych). Bariery opisane powyŝej nie występują w przypadku podobnych inwestycji realizowanych w innych rejonach Polski. Bariery regulacyjne Obecnie Projekt nie ma dostępu do grantów na rozwój (zarówno funduszy strukturalnych UE jak równieŝ funduszy krajowych) w związku z brakiem odpowiednich działań promujących farmy wiatrowe (tak jak wspomniano nie ma Ŝadnych funduszy na wsparcie tego rodzaju inwestycji do roku 2013). W zakresie opisanych powyŝej barier deweloper projektu szuka korzyści finansowych z przychodów ze sprzedaŝy ERU w celu redukcji ryzyka, iŝ Projekt stanie się nieatrakcyjny finansowo w przyszłości i zmusi inwestora do wycofania się z projektu. Bariery napotkane w trakcie realizacji projektu W dniu 18 lipca 2007 spółka uzyskała warunki przyłączenia dla 21 turbin wiatrowych, których budowa była pierwotnym załoŝeniem spółki. Przeprowadzony w późniejszym terminie raport oddziaływania na środowisko wykazał, Ŝe w wariancie realizacji 21 turbin wiatrowych, 2 turbiny znajdują się w obrębie doliny Kwaczej mogłyby ingerować w lokalny korytarz ekologiczny tej doliny. W związku z powyŝszym 2 turbiny musiały zostać pomięte w planach inwestycyjnych spółki. W rezultacie wydana w dniu 22 października 2009r. decyzja środowiskowa zezwalała na budowę jedynie 19 turbin wiatrowych. Tym samym konieczne było zrezygnowanie z wariantu projektu pozwalającego na maksymalizację produkcji energii wiatrowej. Ponadto na inwestora nałoŝony został obowiązek przeprowadzenia monitoringu oddziaływania inwestycji na stan środowiska w okresie trzech lat od uruchomienia siłowni wiatrowych, a w przypadku stwierdzenia ewentualnych negatywnych oddziaływań podjęcie działań w celu ich eliminacji, co równieŝ zwiększa koszty i ryzyko spółki. Dodatkowo Wnioskodawca zrezygnował z kolejnej jednej planowanej turbiny wiatrowej w związku z niejasnym stanem właścicielskim gruntów potrzebnych do wybudowania drogi dojazdowej do tej turbiny oraz jej niekorzystnej lokalizacji w terenie zalesionym. PrzełoŜyło się to na kolejne ograniczenie rezultatów projektu w porównaniu do pierwotnych zamierzeń. Spółka, w celu zrealizowania projektu zobligowana była do zaaranŝowania i monitorowania wielu czasochłonnych i skomplikowanych procedur administracyjnych, które musiały uwzględniać specyfikacje projektu farmy wiatrowej. Związane one były z: Planem lokalizacyjnym: Inwestycja farmy wiatrowej wymagała wprowadzenia odpowiednich zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, jak równieŝ uchwalenia

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. Farma Wiatrowa Wielkopolska Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną. 1 Siłownie wiatrowe

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA -BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ NORDEX N90 NA DZIALCE NR 54/1 W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI DOBIESZCZYZNA- 1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia, dane adresowe terenu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW

GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA 86/ WARSAW BUDOWA FARMY WIATROWEJ O MOCY 38MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI GOLICE No.: CCI 2010PL161PR034 PAWEŁ TARCZEWSKI PEŁNOMOCNIK GOLICE WIND FARM SP. Z O.O. UL. SIENNA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energetyczne projekty wiatrowe

Energetyczne projekty wiatrowe Energetyczne projekty wiatrowe Potencjał i moŝliwości w warunkach polskich Marcin Kaniewski CIBET REenergy Sp. z o.o. Al. Krakowska 197; 02-180 Warszawa Tel.: 022 57 39 733 Email: info@cibetreenergy.pl

Bardziej szczegółowo

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1

Rola inwestora w procesie inwestycyjnym. RWE Innogy SEITE 1 Rola inwestora w procesie inwestycyjnym RWE Innogy 21.02.2012 SEITE 1 RWE Renewables Polska Sp. z o.o. 3 farmy wiatrowe w eksploatacji o całkowitej mocy zainstalowanej 107,9 MW 2 farmy w budowie o mocy

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE

Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Stan energetyki odnawialnej w Polsce. Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE Paweł Sulima Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych XI Giełda kooperacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT Plan prezentacji O nas informacje na temat naszej firmy; Informacje dotyczące planowanej inwestycji lokalizacja, etapy inwestycji, koncepcja projektu;

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych

Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznospołecznych Analiza specyfiki bezpieczeństwa energetycznego Dr hab.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do uchwały Nr 1/201 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 201 r. Działanie.1 Energetyka oparta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk

ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU Gdańsk ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZAŁOśENIA I KIERUNKI ROZWOJU 2009-03-24 Gdańsk 2009 1 ZAŁOśENIA MODERNIZACJI I ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM DO ROKU 2025 bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI-67/2010

Uchwała Nr XLI-67/2010 Uchwała Nr XLI-67/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu inwestycyjnego pn. EKO Wołomin energia słoneczna,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Elblągu Taryfa dla ciepła 2015 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Kleszczewo 2. POLITYKA ENERGETYCZNA. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku jest dokumentem rządowym Ministra Gospodarki i Pracy, przyjętym przez Radę Ministrów dnia 4 stycznia 2005 roku, obwieszczonym w dniu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego

5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego 5 Uzgodnienie bilansu paliwowo-energetycznego W niniejszym rozdziale porównano wyniki obliczeń zapotrzebowania na energię do ogrzewania mieszkań, przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/173/04 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 21 stycznia 2004 r.

UCHWAŁA NR XVIII/173/04 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 21 stycznia 2004 r. UCHWAŁA NR XVIII/173/04 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej C na obszarze

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r.

G k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej za kwartał r. MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G - 10.1 k Sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Załącznik nr 1 Do decyzji Wójta Gminy Siemkowice znak:irś.d.6220.9.2011-2013 z dnia 18.03.2013 Charakterystyka przedsięwzięcia 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia w tym: Klasyfikacja przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r.

PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o Puck, ul. Zamkowa 6. Taryfa dla ciepła r. PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Spółka z o.o. 84 100 Puck, ul. Zamkowa 6 Taryfa dla ciepła 2013 r. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów uŝywanych w taryfie. 3 CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGIONALNA STRATEGIA ENERGETYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2008-07-06 1 Dokumenty opracowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego: Regionalna strategia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 1 1. Identyfikacja obiektu

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane http://pgeeo.pl/o-spolce/projekty-dofinansowane Projekty dofinansowane Farma Wiatrowa Karwice PGE Energia Natury PEW Sp. z o. o. w maju 2014 roku podpisała umowę o budowę i serwis farmy wiatrowej Karwice

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM

ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM ENERGETYKA W WOJEWÓDZTWIWE POMORSKIM założenia do rozwoju sektora elektroenergetycznego woj. pomorskiego CHOJNICE 05.12.2009r. Aktualizacja RSE - konsultacje W dniach 6 maja 2009r i 10 lipca 2009r w Instytucie

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA w aspekcie efektywności energetycznej. 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland w aspekcie efektywności energetycznej 1 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland Group na świecie 140 przedstawicielstw 2 2013-03-18 Prezentacja TÜV Rheinland TÜV Rheinland w Polsce OLSZTYN TÜV

Bardziej szczegółowo

Idea Planu działań na rzecz

Idea Planu działań na rzecz Idea Planu działań na rzecz zrównowaŝonej energii Patrycja Hernik Asystent Projektów Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 tel./faks: +48 12 429 17 93 e-mail: biuro@pnec.org.pl

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE PROCESU INWESTYCYJNEGO W PROJEKTACH BIOGAZOWYCH ROBERT MIKULSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI Warszawa, 10 maja 2010r. PODSTAWY PRAWNE MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

Nowa Wieś 22; Gizałki tel. fax kom e- mail: Nowa Wieś, dn r.

Nowa Wieś 22; Gizałki tel. fax kom e- mail: Nowa Wieś, dn r. DOBIESZCZYZNA 800 kv Sp. z o. o. Nowa Wieś 22; 63-308 Gizałki tel. fax 062 741 14 37 kom. 601 742 280 e- mail: wlehmann@neostrada.pl Nowa Wieś, dn. 20.12.2009r. Urząd Gminy i Miasta śerków ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ

ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ Załącznik nr 2 ANALIZA PROCESU INWESTYCYJNEGO DLA INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI WIATROWEJ Proces inwestycyjny związany z realizacją projektu z zakresu energetyki wiatrowej jest stosunkowo skomplikowany

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe Elektrownie wiatrowe MMB Drives Zbigniew Krzemiński, Prezes Zarządu Elektrownie wiatrowe produkowane przez MMB Drives zostały tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki poziom produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU PROGRAM PRIORYTETOWY: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI CZĘŚĆ 5) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH WYBRANYCH PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo