KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO"

Transkrypt

1 KONCEPCJA GENERATORA DSS DLA SYSTEMÓW AGENTOWYCH RYNKU ELEKTRONICZNEGO RYSZARD BUDZI SKI JAROSŁAW BECKER Politechnika Szczeci ska ANETA BECKER Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule zaprezentowano koncepcj budowy generatora DSS (ang. Decision Suport Systems) na potrzeby inteligentnych agentów programowalnych rynku elektronicznego. Do skonstruowania standaryzowanych zada WPL zwi zanych z wyborem najlepszych ofert zastosowano formuł modelow. Poprawnie zdefiniowane i zweryfikowane zadanie stanowi punkt wyj cia do automatycznego generowania rzeczywistej postaci modeli matematycznych (motoru decyzyjnego agenta), odpowiednich struktur informacyjnych i szablonów formularzy dla komunikacji z agentem programowym (definiowanie warunków ograniczaj cych i preferencji wyboru oraz parametrów zgłaszanych wniosków ofertowych). Słowa kluczowe: generator DSS, inteligentne agenty, wybór najlepszych ofert 1. Wst p Rozwój Internetu spowodował wzrost liczby dost pnych informacji wykorzystywanych przez dynamicznie rozrastaj cy si e-biznes. W konsekwencji klienci poszukuj cy dostawców konkretnego produktu oraz przedsi biorstwa chc ce nawi za współprac z partnerami, przy u yciu ogólnodost pnych wyszukiwarek, napotykaj na zbyt du liczb mo liwych odpowiedzi (tzw. linków), z których tylko zaledwie kilka rzeczywi cie spełnia po dane kryteria. Do rozwi zania (mi dzy innymi) tego typu problemu zastosowano programy nazywane inteligentnymi agentami (ang. intelligence agent)[1]. Termin inteligentny agent obejmuje zarówno proste makra, w których u ytkownik okre la tylko kilka najistotniejszych parametrów oraz programy pełni ce rol prawdziwych agentów posiadaj cych zdolno ci uczenia si i wykorzystuj cych sztuczn inteligencj. Agenty mog zautomatyzowa powtarzaj ce si zadania, zapami tywa rzeczy, które ulatuj ludzkiej pami ci, inteligentnie podsumowywa zło one dane oraz uczy si od u ytkownika, a nawet czyni mu pewne sugestie.[2] Jedna z definicji inteligentnego agenta mówi, e jest to oprogramowanie, które asystuje ludziom i funkcjonuje w ich imieniu. Jego praca polega na wykonywaniu zada, które człowiek mógłby zrobi sam, ale powierza je agentowi. W systemie rynku elektronicznego funkcjonuj ju prototypy handlowych agentów programowych (elektronicznych po redników handlowych), które reprezentuj interesy sprzedaj cych lub kupuj cych. Przemierzaj Internet w poszukiwaniu danych produktów o okre lonej cenie oraz automatycznie je zamawiaj, wykorzystuj c do tego numery kart kredytowych. Ich funkcjonalno, jako przedmiot wielu bada in yniersko-

2 14 Ryszard Budzi ski, Jarosław Becker, Aneta Becker Koncepcja generatora DSS dla systemów agentowych rynku elektronicznego naukowych[3], zmierza w kierunku pełnej automatyzacji negocjacji handlowych, które maj zaowocowa wi ksz liczb zawieranych transakcji. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemu generuj cego motor decyzyjny (generatora DSS) dla inteligentnych agentów programowych, których przeznaczeniem jest realizacja zada zwi zanych z wyborem oferty lub zbioru ofert najlepszych z punktu widzenia preferencji dysponenta rodków finansowych (zleceniodawcy agenta programowego). 2. Znaczenie inteligentnych agentów programowych Inteligentne agenty s programami, które pozwalaj u ytkownikowi na du e oszcz dno ci czasu i pieni dzy po wi conych na przeszukiwanie Internetu. W odró nieniu od standardowych wyszukiwarek, które po wpisaniu słów kluczowych zwracaj list odno ników prowadz cych do dokumentów zawieraj cych dane słowa, agent sprawdza te dokumenty i gromadzi potrzebne dane bez adnej interwencji u ytkownika. Drug zalet, pozwalaj c na redukcj kosztów, jest samodzielno agenta, co oznacza, e u ytkownik loguje si do sieci, zleca zadanie agentowi, po czym mo e si wylogowa. Program sam przeszukuje zasoby sieci, a zebrane informacje mo e przesła na podany adres u ytkownik musi je jedynie pó niej odebra, bez konieczno ci pozostawania on-line w trakcie działania agenta. Wymienione zalety agentów, poparte dodatkowo bardzo przyjaznymi i prostymi w obsłudze interfejsami tych programów, powoduj bardzo szybko wzrastaj c popularno tego nowego rozwi zania w zastosowaniach mi dzy innymi e-biznesu. Głównym odbiorc (i propagatorem) idei inteligentnych agentów s organizacje wirtualne (ang. virtual organizations), którym zale y na mobilnej komunikacji internetowej w biznesie. W literaturze przedmiotu agenty definiowane s jako pół-niezale ne programy komputerowe, które w sposób inteligentny asystuj u ytkownikowi przy pracy z aplikacjami komputerowymi. Wykorzystuj one tak e techniki sztucznej inteligencji, pomagaj c eksploatatorowi w codziennych zadaniach, takich jak: odbieranie poczty elektronicznej, zarz dzaniem kalendarzem czy wyszukiwanie danych. Ponadto dysponuj zdolno ciami uczenia si poprzez przykłady, przez co z czasem poprawiaj swoje działanie.[4] Agenty posiadaj nast puj ce cechy: autonomiczno, która wynika z tego, e działaj one bez bezpo redniej interwencji człowieka lub innych programów oraz maj zdolno kontroli wykonywanych przez siebie działa i swojego stanu wewn trznego, zdolno komunikowania, która polega na tym, e wchodz w interakcje z innymi agentami lub człowiekiem przez pewien j zyk komunikacji, zdolno reakcji, czyli umiej tno okre lenia przez agentów otoczenia (u ytkownika, Internet, inne agenty lub kombinacj tych elementów) i reagowania na jego zmiany, aktywno przejawiaj ca si posiadaniem zdolno ci osi gania celu przez przej cie inicjatywy.[5] Ponadto w swojej pracy V. Galant i M. Paprzycki [6] wymienili pewien zbiór cech przypisywanych agentom i systemom agentowym, który znacznie poszerza wymienione ju własno ci, np. o umiej tno : uczenia si, przewidywania, rozumowania, przemieszczania si. Zarówno teoria jak i praktyka nie wypracowały wspólnej, jednoznacznej definicji inteligentnych agentów programowalnych. Jest to obszar, który w dalszym ci gu ewoluuje i rozszerza zakres znaczeniowy.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Agentów programowych mo na zlokalizowa w szerokiej palecie projektów badawczych oraz we wst pnych próbach implementacji, a tak e w praktycznych działaniach. Ogólnie sfer istniej cych zastosowa agentów mo na podzieli na obszary, w których agenty s wykorzystywane: jako narz dzia personalizacji, zwi zane z tworzeniem oprogramowania dla systemów rozproszonych (szczególnie w powi zaniu z Internetem) i do modelowania systemów zło onych.[7] W przypadku zarz dzania informacj agenci s wykorzystywani do: wspomagania u ytkownika poprzez inteligentne doradzanie u ytkownikowi systemu (np. animowani doradcy w bankowo ci elektronicznej, stronach WWW lub w sklepach internetowych), zarz dzania poczt elektroniczn (np. sortowanie folderów poczty, nadawanie priorytetów, automatyczne odpowiedzi na rutynowe pytania), zarz dzania organizacj dnia u ytkownika, w tego rodzaju działaniach mog bra udział agenci reprezentuj cy ró nych uczestników np. planowanego spotkania, indywidualnego dostarczania informacji poprzez filtrowanie informacji i dostarczanie tylko kompletnych, wymaganych i potrzebnych zasobów; agenci tego typu mog współpracowa z agentami: poszukuj cymi i przegl daj cymi, monitorowania i administrowania, przykładem agenta monitoruj cego jest agent ledz cy ceny akcji i informuj cy u ytkownika w momencie wyst pienia oczekiwanego zdarzenia, z kolei agent zarz dzaj cy nie tylko obserwuje ceny akcji ale w odpowiednim momencie dokonuje ich zakupu lub sprzeda y. Według M. Paprzyckiego [3] rola agentów w systemach rozproszonych koncentruje si na: poszukiwaniu sprecyzowanej informacji na podstawie okre lonej sekwencji słów kluczowych lub te pyta zadawanych w j zyku naturalnym; ten typ agenta mo e by wywołany lub wydelegowany przez agenta osobistego; przeszukiwaniu Internetu w celu uzyskania informacji przydatnej dla u ytkownika; w tym przypadku agent równie mo e by wywołany lub wydelegowany przez agenta osobistego; zwi zku z e-biznesem i m-biznesem; zadania agentów zwi zane s z ró norodnymi funkcjami systemów handlu elektronicznego polegaj ce np. na poszukiwaniu najlepszej ceny towaru, negocjowaniu ceny zakupów, zarz dzaniu zawarto ci magazynów; zarz dzaniu sieci ; w tym przypadku rola agentów polega na wykonywaniu zada zwi zanych z administrowaniem komputerami poł czonymi w sie, przykładem takiej działalno ci mo e by zarz dzanie aktualizacj oprogramowania, wykrywanie zagro e lub optymalizacja przepływu informacji. Wykorzystywanie agentów w procesie kształtowania zjawisk zło onych polega na zastosowaniu ich do modelowania: zachowania w czasie negocjacji cenowych; agenci reprezentuj ró norodne strategie składania zlece i u ywani s jako narz dzia wspomagaj ce modelowanie rzeczywistych zachowa uczestników licytacji; procesu zarz dzania produkcj, a wła ciwie opracowanie skutecznych strategii zarz dzania kompleksow struktur przedsi biorstwa. Mo na spotka tak e propozycje zastosowania agentów do modelowania skomplikowanych procesów społecznych i biologicznych.

4 16 Ryszard Budzi ski, Jarosław Becker, Aneta Becker Koncepcja generatora DSS dla systemów agentowych rynku elektronicznego 3. Idea generatora DSS dla inteligentnego agenta programowego Ogólnie agent handlowy (kupuj cy lub sprzedaj cy) składa si z trzech modułów, które działaj współbie nie i porozumiewaj si wzajemnie przez wewn trzn wymian komunikatów. 1. Moduł komunikacyjny agenta handlowego jest odpowiedzialny za współdziałanie agenta z jego rodowiskiem tj. innymi agentami i u ytkownikiem. Moduł ten wysyła i odbiera komunikaty, podczas gdy wewn trznie współdziała z modułem koordynacji. Jego funkcjonalno sprowadza si do konwersji i kolejkowania odbieranych i wysyłanych komunikatów. 2. Moduł koordynacyjny współdziała z pozostałymi dwoma modułami: komunikacji i podejmowania decyzji oraz baz danych, która przechowuje mi dzy innymi zapisy dotycz ce specyfikacji produktów, informacje o potencjalnych klientach, preferencje kupuj cego itp. Moduł ten nadzoruje zadania wykonywane przez pozostałe moduły, realizuj c w ten sposób cele agenta. 3. Moduł podejmowania decyzji składa si z: mechanizmu wnioskowania i bazy wiedzy, która najcz ciej ma posta biblioteki strategii handlowych dotycz cych ofert. Problem budowy generatora DSS na potrzeby inteligentnych agentów programowalnych rynku elektronicznego zwi zany jest przede wszystkim z algorytmizacj odpowiedniej formuły modelowej konstruowania standaryzowanych zada WPL zwi zanych z wyborem ofert najlepszych. Poprawnie zdefiniowane i zweryfikowane zadanie stanowi punkt wyj cia do automatycznego generowania rzeczywistej postaci modeli matematycznych (motor decyzyjny agenta), odpowiednich struktur informacyjnych i szablonów formularzy dla komunikacji z agentem programowym (definiowanie warunków ograniczaj cych i preferencji wyboru oraz parametrów zgłaszanych wniosków ofertowych). W praktyce, podstawowym problemem sprawnego wykorzystania modeli WPL jest ich poprawna budowa i mo liwo wielokrotnego wykorzystywania. U ytkownicy, którym nie s znane zasady pracy w tego rodzaju strukturach nie b d akceptowali nawet najlepszych rozwi za przedstawianych przez projektantów (naukowców). Zatem, istnieje potrzeba konstruowania wyspecjalizowanych systemów informatyczny klasy DSS, które w sposób samodzielny na podstawie zgłaszanych wniosków ofertowych b d generowały zadania WPL i przeprowadzały wszystkie konieczne procedury optymalizacyjne. Wzoruj c si na opublikowanym przez R. Budzi skiego i J. Beckera [8] systemie podziału funduszy na inwestycje (dotacje), proces komunikacji u ytkowników z inteligentnym agentem programowym mo na sprowadzi do wypełnienia okre lonych formatek wej cia (formularzy). Po stronie organizatora instytucji odpowiedzialnej za rozdział rodków z odpowiednich funduszy strukturalnych wprowadza si globalne warunki finansowania oraz precyzuje konkretne rygory przyznania dopłat. W kolejnym kroku definiuje si zbiór kryteriów oceny wniosków i w formie dialogu procedury AHP [9] okre la si ich preferencje. W efekcie wprowadzenia wszystkich informacji zostaje zdefiniowany szablon (rygory walidacji) dla wprowadzania danych przez wnioskodawców. Po wprowadzeniu tych danych (wniosków o dotacje), w kroku trzecim automatycznie budowany jest wielokryterialny model matematyczny. Nast pnie, wykonywane s obliczenia optymalizacyjne i wielokierunkowo edytowane wyniki rozwi zania decyzyjnego. Trzeba przy tym podkre li, e organizacj rozwi za decyzyjnych zorganizowano w taki sposób, aby po przeprowadzeniu oblicze, zwrotnie dostarczy u ytkownikowi jego wniosek wraz z wynikami rozwi zania pozytywnego. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego wniosek nie wszedł do puli

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, dotacyjnej u ytkownik otrzymuje komentarz z towarzysz cej optymalizacji metody DEA (ang. Data Envelopment Analysis). Najogólniej metoda ta informuje, jakie mankamenty posiada niazaakceptowany wniosek. W procedurze dialogowego post powania przetargowego ma to istotne znaczenie; bowiem wiadomo, co nale y poprawi w nast pnym zgłoszeniu. Rys. 1. Schemat przetwarzania danych w informatycznym systemie wyboru zbioru najlepszych wariantów (na przykładzie wniosków o dotacje, ródło: [8])

6 18 Ryszard Budzi ski, Jarosław Becker, Aneta Becker Koncepcja generatora DSS dla systemów agentowych rynku elektronicznego Uzyskane, w toku prac badawczych nad systemem wyboru najlepszych wniosków, rozwi zania metodyczne posłu yły do budowy algorytmu automatycznego konstruktora systemów DSS. Jego podstawowym zadaniem jest generowanie systemów DSS dla całej gamy problemów decyzyjnych zwi zanych z wyborem oferty lub zbioru ofert najlepszych z punktu widzenia preferencji dysponenta rodków finansowych. Nale y pami ta, e z jednej strony skala problemu wyboru decyzji mo e by ogromna. Na przykład, gdy dotyczy podziału funduszy z Unii Europejskiej przyznawanych organizacjom (np. gminom) w formie dotacji potrzebnych na realizacj okre lonych inwestycji gospodarczych. Z drugiej strony mo e odnosi si do organizacji przetargu na zakup usługi lub produktu (np. samochodu, komputera, kredytu, ubezpieczenia itd.) przez podmioty prawne lub osoby fizyczne. Generator DSS składa si z pi ciu głównych elementów (Rys. 2): 1) kreatora szablonu zadania decyzyjnego, 2) edytora warto ci parametrów modelu (dla celów weryfikacji), 3) metabazy i bazy danych modelu, 4) modułu testuj cego poprawno modelu z wykorzystaniem motoru optymalizacyjnego Solver), 5) automatycznego konstruktora systemu DSS. Proces konstruowania zadania wyboru najlepszej oferty (b d jej okre lonej liczby) w generatorze DSS mo na podzieli na trzy etapy. 1. Sformułowanie problemu przez inicjatora sesji (dysponenta rodków finansowych). W etapie tym nale y okre li zmienne, zale no ci oraz opisa metadane modelu matematycznego w szablonie generatora DSS według nast puj cej kolejno ci. A. Blok decyzji okre lenie zmiennych decyzyjnych opisuj cych pojedyncz ofert (atrybuty obiektu, który jest przedmiotem wyboru). B. Blok oferty wprowadzenie ogranicze i parametrów indywidualnych (stałych lub zmiennych) oferty. C. Blok wspólnych bilansów ustalenie wspólnych ogranicze i parametrów (stałych lub zmiennych) dla wszystkich rywalizuj cych ofert. D. Blok kryteriów okre lenie w zapisie funkcji u yteczno ci celów cz stkowych wraz z parametryzacj preferencji decydenta lub sprowadzeniem ich do postaci ogranicze progowych (w celu wymuszenia na układzie konkretnych warto ci docelowych). 2. Praktyczna weryfikacja (test) poprawno ci modelu matematycznego przeprowadzona w odpowiedniej kolejno ci: na jednym, dwóch lub trzech wnioskach ofertowych. 3. Uruchomienie automatycznego konstruktora, który generuje wyspecjalizowany system DSS: A. jako w pełni funkcjonalny serwis internetowy oferowany na platformie handlowej lub B. w postaci modułu decyzyjnego i schematów komunikacji dla inteligentnego agenta programowego. W pierwszym przypadku trzeciego etapu (3.A.) generator DSS zakłada na serwerze wymagane struktury informacyjne (tabele), nast pnie zapisuje opracowany szablon modelu matematycznego i doł cza niezb dne biblioteki oprogramowania (motor optymalizacyjny, zbiór metod i skryptów steruj cych) w ostatniej fazie automatycznie konstruuje: formularz warunków wyboru (dla dysponenta rodków inicjatora sesji) zwi zany z definiowaniem zbioru kryteriów oceny wniosków oraz okre leniem ich preferencji (dialog procedury AHP), oraz formularz wniosku ofertowego (dla potencjalnych graczy).

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, Rys. 2. Idea generatora DSS W drugim przypadku trzeciego etapu (3.B.) rozwi zania zweryfikowane podczas prac nad prototypem generatora DSS mog stanowi zasadniczy algorytm budowy inteligentnego agenta programowego. Zakłada si, e wygenerowany i odpowiednio zainstalowany motor decyzyjny umo liwi agentowi: negocjowanie warunków, szeregowanie uczestników przetargu, wyja nianie przyczyny zajmowanej pozycji i wyłanianie potencjalnego zwyci zc (lub ich grup ). Mechanizm wyboru opiera si b dzie na zasadzie konfrontacji wniosków ofertowych z preferencjami decydenta (dysponenta rodków finansowych, inicjatora przetargu) w układzie wielu kryteriów. 4. Zako czenie Przypuszcza si, e Internetowi agenci b d reprezentowali przedsi biorstwa na wielkim, ogólno wiatowym rynku elektronicznym. Natomiast zastosowane w nich metody sztucznej inteligencji do wyszukiwania i przetwarzania danych b d wzmacnia mo liwo ci samodzielnego

8 20 Ryszard Budzi ski, Jarosław Becker, Aneta Becker Koncepcja generatora DSS dla systemów agentowych rynku elektronicznego funkcjonowania. Dotyczy to przede wszystkim nowych narz dzi wyszukiwania danych w Internecie (ang. Internet-based data meting) oraz inteligentnych algorytmów negocjacyjnych (ang. negotiation intelligence algorithms). Przez to liczba przeprowadzanych transakcji znacznie wzro nie, poniewa agenci b d aktywnie poszukiwa nowych partnerów do współpracy (i rynków zbytu) w całej sieci. Obecnie mo na wyspecyfikowa obszary, w których efektywnie działaj inteligentne agenty. Elektroniczni agenci lokacyjni i maszyny przegl daj strony WWW, pozwalaj ce na uzyskiwanie odpowiedzi na najcz ciej zadawane pytania (ang. FAQ Agents). Funkcjonuj równie elektroniczni po rednicy handlowi oraz agenci pocztowi, którzy powiadamiaj i czytaj poczt elektroniczn (przypominaj o zdarzeniach z kalendarza i odczytuj zaznaczone informacje). Działaj agenci poszukuj cy odbiorców, zbieraj cy i odczytuj cy informacje: z giełdy, serwisów pogodowych i wybranych stron WWW (np. ostatnie wiadomo ci). Przykładowo, zastosowane po raz pierwszy przez firm General Magic agenci s w stanie reprezentowa interesy sprzedaj cych i kupuj cych. Oznacza to, e mog spotyka si w sieci i zawiera mi dzy sob transakcje, a tak e przemierza Internet w poszukiwaniu danych produktów o okre lonej cenie, a nawet automatycznie je zamawia, wykorzystuj c do tego numery kart kredytowych. Bibliografia 1. Do O., March E., Rich J., Wolff T.: Intelligent Agents & The Internet: Effects On Electronic Commerce and Marketing (http://bold.coba.unr.edu/tara/paper.html). 2. Cunningham P., Green S., Hurstv L., Nangle B., Evans R., Somers F.: Software Agents: A review, 27 May 1997 (https://www.cs.tcd.ie/research_groups/aig/iag/toplevel2.html) 3. Paprzycki M.: Agenci programowi jako metodologia tworzenia oprogramowania, Artykuł opublikowany w portalu e-informatyka.pl (http://www.e-informatyka.pl). 4. Jansen J.: Using an Intelligent Agent to Enhance Search Engine Performance, Firstmonday Peer-Reviewed Journl on the Internet, Vol.2 No.3 - March 3rd (http://www.firstmonday.org/issues/issue2_3/jansen/index.html) 5. Franklin S., Graesser A.: Is it an Agent, or just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents, Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages, Springer-Verlag, 1996 (http://www.msci.memphis.edu/~franklin/agentprog.html) 6. Galant V., Paprzycki M.: Agent nie tylko u Twoich drzwi, Gazeta "Praca dla Informatyków" nr 26, 2001 oraz Gazeta IT nr 9, 2005 (http://www.gazeta-it.pl/archiwum/26/agent.html) 7. Cetnarowicz K.: Wykrywanie zagro e w systemach wieloagentowych, Internet Budzi ski R., Becker J.: Przetargi publiczne w aukcjach elektronicznych czasu rzeczywistego, seria Badania Systemowe, wydawca IBS PAN, Warszawa Brooking A.: Intellectual capital, International Thomson Business Press 1998.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, DSS GENERATOR CONCEPT FOR AGENT SYSTEMS OF THE ELECTRONIC MARKET Summary The article deals with the concept of building of generator DSS (Decision Suport Systems) for intelligent programmable agents of the electronic market. For building standardized MLP task in the issue of selecting the best offers, a model formula was applied. Correctly defined task is starting point for automatic generation (building) of decisional module contents: real mathematical models (the basis of decisionmaking engine for agents), information structures (files of system) and form templates to be used in communication with programmable agent (defining limiting conditions, decision-maker s preferences and proposals parameters). Keywords: operations research, decision support systems (DSS), generator DSS, intelligent agents in computer science, auction tender systems. RYSZARD BUDZI SKI Politechnika Szczeci ska, Wydział Informatyki, Instytut Systemów Informatycznych, ul. ołnierska 49, Szczecin ANETA BECKER Akademia Rolnicza w Szczecinie Katedra Statystyki Matematycznej ul. Monte Cassino 16, Szczecin JAROSŁAW BECKER Politechnika Szczeci ska, Wydział Informatyki, Instytut Systemów Informatycznych, ul. ołnierska 49, Szczecin

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA

JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA JAK OCENIAĆ, BY WSPIERAĆ ROZWÓJ UCZNIA Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia PLAN PREZENTACJI: 1. Wstęp 2. Atmosfera w szkole 3. Zajęcia edukacyjne 4. Ocenianie ucznia 5. Współpraca w szkole 6. Współpraca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

1. Baza. 2. Edycja ofert

1. Baza. 2. Edycja ofert inet Online to narzędzie pracy stworzone z myślą o Pośrednikach Nieruchomości, współpracujące z biurami obrotu nieruchomości od 15 lat. Jego główne atuty to intuicyjność obsługi i wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia

System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zastosowań Informatyki System studiów: zaoczne inżynierskie Kierunek: Informatyka i Ekonometria System obsługi pacjenta w ośrodku zdrowia Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia Założenia projektu projektu Założenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Formularz opisu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator z wyjątkiem pól Kod, Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Systemy transakcyjne elektronicznego handlu towarowego

Systemy transakcyjne elektronicznego handlu towarowego VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Białystok, 28 maja 2008 Systemy transakcyjne elektronicznego handlu towarowego Piotr Filipkowski Marcin Werdoni Łukasz Kalinowski Wydział Zarządzania PB Regionalne Koło

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od grafiki i multimediów do poważnych algorytmów w środowisku Logomocja-Imagine Symbol szkolenia: PUZIMG SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN

Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego. Grant badawczy KBN Uniwersalna architektura dla Laboratorium Wirtualnego Grant badawczy KBN Agenda Wstęp Założenia Funkcjonalność Cele badawcze i utylitarne Urządzenia w projekcie Proponowany zakres współpracy Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA

rozwiązania informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA rozwiązania dla społeczeństwa informacyjnego V Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw 27-28 września 2012 Robert Dondajewski ZETO Bydgoszcz SA agenda: ZETO Bydgoszcz SA: profil i kompetencje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka francuskiego Egzamin gimnazjalny z języka francuskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Badania marketingowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

Produkt finalny projektu Przedsiębiorcze szkoły jest dostępny na portalu projektu www.przedsiebiorczeszkoly.pl. Dostęp do pakietu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych do nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce w szkołach ponadgimnazjalnych stworzonych w ramach projektu Przedsiębiorcze szkoły W

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo