"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną""

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie o wartości szacunkowej powyżej Euro, a poniżej Euro Zatwierdzam: Grzegorz Bałajewicz Prezes Zarządu TBS-Zgorzelec Sp.z o.o. Zgorzelec, dnia: r. 1

2 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1.Zamawiający: Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 75 w Zgorzelcu strona internetowa Zamawiającego - Tel./fax. (075) NIP , REGON reprezentowana przez Grzegorza Bałajewicza - Prezesa Zarządu osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Grzegorz Bałajewicz 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w przetargu nieograniczonego Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 z 2009 roku, poz z późn. zmianami) 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegająca na budowie zespołu garaży 10 stanowisk w jednobryłowej zabudowie zwartej wolnostojącej przewidzianej do realizacji w miejscowości Zgorzelec przy ulicy Orzeszkowej na działce nr 2/325 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na działce nr 2/325 i 2/326; obr. X; AM-5. W ramach robót budowlanych przewidziano wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachu zespołu garaży 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, zawiera Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały, urządzenia i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urzadzeń i technologii równoważnych do nazwanych materiałów, urzadzeń oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia zachowania minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót po stronie Wykonawcy. 3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, objętego robotą budowlaną, celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną Wykonawca dokona na własny koszt. 4. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i przekaże 2 jej komplety Zamawiającemu 2

3 na 7 dni przed terminem odbioru końcowego. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianami). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i ze złożonym kosztorysem. 6. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami. 7. Kody CPV: Przedmiot główny Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmioty dodatkowe Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 4. Podział zamówienia na części: 1. Zamówienie nie jest podzielone na części. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamówienia uzupełniające: 1. Zamawiający przewiduje możliwośc udzielania Wykonawcy Zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Oferty wariantowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Pod pojęciem oferty wariantowej Zamawiający rozumie ofertę w której Wykonawca oferuje odmienny niż w opisany w SIWZ sposób realizacji zamówienia. 7. Opis przygotowania i złożenia oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładanie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Ewentualne poprawki w tekście oferty ( w tym w załącznikach oferty) muszą być naniesione w 3

4 czytelny sposób i parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Każda strona oferty powinna być numerowana i wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana w sposób identyfikujący podpisującego ją przedstawiciela Wykonawcy. Podpis nieczytelny opatrzony winien być odciskiem pieczęci imiennej. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 6. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski. 7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. 9. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy wskazaną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy albo poprzez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które udostępniają Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, które udostępniają Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub te podmioty. 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w Kodeksie Cywilnym ( pełnomocnictwo stanowi wówczas załącznik do oferty ). 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego: (Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zgorzelec, ul.daszyńskiego 75), z dopiskiem: Oferta do na realizację zadania pn: Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj roku, godz. 11:00) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. a) Wycofanie oferty następuje w trybie pisemnym, przy czym wniosek o wycofanie oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Do wniosku o wycofanie musi być dołączony dokument lub dokumenty stwierdzające jednoznacznie, iż osoba wykonująca czynności dotyczące wycofania oferty jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. Wniosek musi być podpisany przez tą osobę Oferta wycofana zostanie odesłana Wykonawcy bez otwierania. 4

5 b) W celu dokonania zmiany, Wykonawca złoży Zamawiającemu przed terminem składania ofert kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt z dodaniem słowa: "Zmiana". W takiej sytuacji Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert otworzy i odczyta ofertę oznaczoną jako "Zmiana", następnie otworzy i odczyta ofertę podstawową w części nie objętej zmianą i dołączy ją do oferty oznaczonej jako "Zmiana". Do oferty oznaczonej jako "Zmiana" musi być dołączony dokument lub dokumenty stwierdzające jednoznacznie, iż osoba wykonująca czynności dotyczące zmiany oferty jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. Oferta oznaczona jako "Zmiana" musi być podpisany przez tą osobę. 14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawniane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa w stosunku do których Wykonawca podjął działania w zakresie zapewnienia ich poufności. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznać należy zatem informacje spełniające łącznie następujące warunki : - nie są ujawniane do wiadomości publicznej, - stanowią informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub są inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. UWAGA! Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą : DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz z 2003 roku, z późn. zmianami) 17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj. informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 18. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: a/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione Wykonawcy c/ Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 5

6 złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia Nr sprawy: TBS /11 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uznaje się: a) Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami). b) Wykonawców działających wspólnie na podstawie umowy konsorcjum. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa dołączonego do oferty. 4. Pełnomocnictwo powinno określać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres umocowania pełnomocnika. Zakres umocowania pełnomocnika powinien obejmować: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - podpisanie i złożenie oferty w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - prowadzenie korespondencji i innych czynności związanych z zamówieniem Publicznym w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi posiadać formę pisemną. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wyszczególnione we właściwym dokumencie rejestrowym każdego Wykonawcy. (Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. Przepisy Prawa Zamówień Publicznych, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 9.1 SIWZ mogą być spełnione przez każdego z Wykonawców, kilku lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 10. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 6

7 spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają wiedzę i doświadczenie c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Oprócz Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu: a) posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonanych: - minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego kubaturowego, o mimalnej kubaturze 500 m³ i wartości wykonawych robot minimum zł brutto, Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 7

8 c) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej PLN; Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku niewykazania spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ar.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 9.4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu wskazanych w pkt.10 SIWZ do postępowaniu. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Sposób wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 8

9 stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Nr sprawy: TBS / Zasady uzupelniania dokumentów oraz wyjaśniania treści złożonych dokumentów. 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 12. Oferta składana przez Wykonawcę majacego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów zawartych w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r /Dz. U. nr 226 poz. 1812/ w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla osób fizycznych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) 8. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 9

10 że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonanych: - minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego kubaturowego, o mimalnej kubaturze 500 m³ i wartości wykonawych robot minimum zł brutto, 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej PLN; 12. Pełnomocnictwo osoby lub osób reprezentujących Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku konieczności załączenia do oferty takiego pełnomocnictwa) 13. Formularz wskazujący którą część zamówienia Wykonawca powierzy do realizacji Podwykonawcy. (zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ) (Wykonawca który zamierza samodzielnie wykonać zamówienie nie składa wraz z oferta przedmiotowego formularza) 14. Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia do dnia roku 15. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18 niniejszej SIWZ. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o dowolny oznaczony okres. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 10

11 przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta został a wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 16. Warunki umowy 1. Projekt umowy na realizację zadania pn. Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w: - SIWZ do postępowania, - złożonej ofercie, - zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ. 2. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy. 3. Wszelkie zapytania dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Następstwem zapytań może być modyfikacja zapisów projektu umowy. 4. Po terminie składania ofert, projekt umowy nie podlega zmianom. 5. Złożenie przez Wykonawcę oferty, równoznaczne jest z deklaracją zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie, realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę, Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą, żądać będzie projektu umowy lub umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą. 7. Zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, przy czym zakres tych zmian definiuje on następująco: - Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizacje umowy, możliwa będzie w każdym czasie w trakcie związania umową, pod warunkiem że osoby te posiadać będą co najmniej takie same uprawnienia jak osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących konieczność takiej zmiany, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia opóźnień zawinionych przez Zamawiającego mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy w szczególności dot. przekazania terenu budowy, dokonywania odbiorów robót, akceptacji robót dodatkowych oraz jakichkolwiek innych opóźnień lub utrudnień ze strony Zamawiającego. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami, - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie z przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót budowlanych. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze: niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki (nie dotyczą pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 11

12 promieniowanie, lub skażenia. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami, - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, a fakt wystąpienia tych warunków wpisany zostanie przez Kierownika Budowy do Dziennika Budowy oraz potwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóżnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, a których wykonanie nie będzie możliwe wraz z podstawowymi robotami budowlanymi w terminie umownym przewidzianym dla tych robót. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile wynosi termin realizacji robót dodatkowych. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione do tego organy. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile wynosi przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych w związku z wstrzymaniem tych robót. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - Zmiana podwykonawcy możliwa będzie jedynie wtedy jeżeli zakres realizowanych przez podwykonawcę usług, nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu usług wskazanych w ofercie wykonawcy, a które zaplanował on do realizacji przez podwykonawcę. Zmiana taka możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, do którego winien załączyć on projekt umowy z podwykonawcą, przy czym wymagana jest w tym wypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą 8. Strona ubiegająca się o zmianę umowy, winna zwrócić się do Wykonawcy lub Zamawiającego, z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy podając równocześnie uzasadnienie i podstawę takiej zmiany. Strony ustalają termin 7 dniowy, licząc od dnia w którym zaistniały przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany, na przekazanie w/w wniosku do Wykonawcy lub Zamawiającego. 17. Opis sposobu obliczania ceny 1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski zgodnie z ustawą z dnia r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 140 poz. 938 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako złoty, PLN lub zł. 2. Wykonawca podaje cenę całej oferty w złotych polskich na dzień wykonania przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT), stawkę i wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto. 3. Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe skalkulowane według metody kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), jako iloczynu ilości jednostek 12

13 przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, 5. Cena oferty jest przewidywanym wstępnym wynagrodzeniem Wykonawcy. 6. Podstawę wyceny stanowią : - katalogi KNR, KNNR wskazane w/w przedmiarach robót, - kalkulacja własna w przypadku wskazania takiej podstawy wyceny w w/w przedmiarach robót. 7. Wszystkie pozycje przedmiarów robót muszą być wycenione przez Wykonawcę, tj. w kosztorysach ofertowych Wykonawca podać musi cenę jednostkową roboty i wartość każdej pozycji danego przedmiaru, 8. Ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów wraz z kosztami ich zakupu, koszty pracy sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk. 9. W przypadku omyłek w treści kosztorysów ofertowych: a) błędnie wpisanej ilości jednostek miary, b) błędnie wpisanej nazwy jednostek miary, c) pominięcia przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), e) dodania przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych pozycji nie ujętej w w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), f) pominięcia w kosztorysach ofertowych części treści opisu z poszczególnych pozycji przedmiaru robót (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), lub zmiany części treści tych opisów, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. W przypadku braku możliwości poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 10. W przypadku omyłek w treści kosztorysów ofertowych: a) błędnie obliczonej wartości danej pozycji kosztorysu jako iloczynu jednostek miary i ceny jednostkowej, b) błędnie obliczonej wartości kosztorysu jako sumy wartości poszcególnych pozycji kosztorysowych, Zamawiający dokona poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych porawek. 11. Zmiana opisu pozycji kosztorysowej wynikająca ze zmian opisu źródłowego występującego w danym katalogi KNR lub KNNR, w stosunku do opisu źrodłowego danego KNR lub KNNR w momencie sporządzania przedmiaru danych robót jest przez Zamawiającego dopuszczalna. W takiej sytuacji Wykonawca w celu wskazania Zamawiającemu swojej intencji winien dopisać do opisu pozycji kosztorysowej słowo analogia 12. Jako składniki cenotwórcze Zamawiający określa: - Robociznę (R) - godzinową stawkę robocizny wyrażoną w zł, - Materiały (M) - ceny materiałów wyrażone w zł, - Koszty zakupu (Kz) liczone od (M) wyrażone w % - Koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego (S) - wyrażone w zł. - Koszty pośrednie (Kp) liczone od (R+S) wyrażone w % - Zysk (Z) liczony od (R+S+Kp) wyrażony w % 13. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 14. Zamawiajacy niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13

14 15. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, nie wyrazi zgody na jej poprawienie, Zamawiajacy odrzuci Jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 16. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie określonej przez Wykonawcę stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawek specjalnych lub zwolnień podatkowych, jeśli Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z nich, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego w/w uprawnienie jeżeli dokument taki nie zostanie załączony przez Wykonawcę do oferty. 17. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050) wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. 18. Cena może być tylko jedna. Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen. 19. Cenę oferty należy obliczyć za pełen okres realizacji zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w pkt. 3 niniejszej SIWZ zastrzeżeniami zamawiającego, o których mowa w pkt. 16 ppkt. 7 niniejszej SIWZ dotyczącymi terminu wykonania zamówienia. Cena oferty obejmować ma również koszty zabezpieczenia terenu budowy, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy oraz obsługi geodezyjnej. 20. Wynagrodzenie wybranego Wykonawcy określone będzie na podstawie kosztorysu zamiennnego i płatne będzie po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót budowlanych: 21. Kosztorys zamienny opracowany zostaną zgodnie z następujacymi założeniami: a) ceny jednostkowe elementów robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego załączonego przez Wykonawcę do oferty, a zakres wykonanych robót - z książki obmiaru. b) zmiana ustalonego w wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy zakres faktycznie wykonanych robót będzie odbiegał od zakresu przedstawionego w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku wstępne wynagrodzenie określone na podstawy kosztorysu ofertowego zostanie zmniejszone lub zwiększone. 22. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych elementów robót jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym, w trakcie sporzadzania kosztorysu zamiennego. 23. Kosztorys zamienny stanowiący podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia za robotę budowlaną Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru robót. 24. Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego, dokona sprawdzenia, a Zamawiający dokona zatwierdzenia kosztorysu zamiennego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę, przedmiotowego kosztorysu zamiennego. 25. O zatwierdzeniu kosztorysu zamiennego Zamawiający zawiadomi Wykonawce w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia. 18. Kryteria oceny oferty 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową wyłącznie w oparciu o przedstawione niżej kryteria: a) cena znaczenie kryterium 100 % 14

15 2. Sposób oceny ofert: a) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny, b) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 pkt. wg kryteriów i ich wag c) Zamawiający zaokrągli ilość punktów przyznanych ofercie w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. 3. Sposób punktowania ofert odbędzie się w następujący sposób: a) maksymalną ilość punktów za kryterium Cena oferty otrzyma oferta z najniższą ceną, b) oferty w kryterium cena będą oceniane według następującego wzoru: ilość punktów (P) = gdzie: CN cena oferty najtańszej, CB cena oferty badanej. CN x 100 CB Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 19. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert upływa roku o godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować w sposób określony w pkt SIWZ. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego : Zgorzelec, ul. Daszynskiego Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiającego poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 8. W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 15

16 Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 20. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jest niezgodna z ustawą, 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub ocena złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza rażąco niską cenę oferty, 5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 21. Udzielenie zamówienia. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 21.1a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu: a) umowę z podwykonawcą lub jej projekt w sytuacji gdy wraz z ofertą Wykonawca złożył formularz wskazujący którą część zamówienia Wykonawca powierzy do realizacji Podwykonawcy 16

17 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. 22. Unieważnienie postępowania. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ) w przypadkach gdy: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 (przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie, a zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie), d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 23. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza również na tej stronie. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 17

18 upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Wszelkie modyfikacje SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. 6. Zamawiający oświadcza, że może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wszelkie zawiadomienia, treść pytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, informacje o wniesionych protestach, treść protestu, rozstrzygnięcia protestów wniesionych na zapisy ogłoszenia o zamówienia lub SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o unieważnieniu postępowania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą sobie faxem Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach przewidzianych w ustawie. 24. Wadium 1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie 3.000,- PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy dot. w/w ustaleń będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3. Termin wniesienia wadium upływa przed terminem składania ofert 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wniesie wadium zwróconego mu po wyborze najkorzystniejszej oferty, a do ponownego jego wniesienia Zamawiajacy wezwał Wykonawcę w związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a/ pieniądzu, b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznana za odrzuconą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt.5 ppkt b,c,d, i e z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. 11. Zabronionym jest umieszczenie w treści tego dokumentu jakiejkolwiek klauzuli lub zapisu stanowiącego, że wypłata wadium w okolicznościach określonych w pkt. 11 będzie uzależniona od dodatkowych okoliczności dowodowych, które spełnić ma Beneficjent. Gwarancja ma mieć charakter bezwarunkowy i być płatna na pierwsze wezwanie. 7. Warunkiem uznania wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 5 ppkt b,c,d, i e będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do 18

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku ul. Podgórze 25, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel.13 46 45 315, faks13 46 45 315. NIP:

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek i Sportu ul. Wrocławska 1 58-210 Łagiewniki SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA BOGATYNIA ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7725110 fax. (075) 7725109 i 7725379 Nr zamówienia: IZP.271.52.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek w Warszawie. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo