"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną""

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie o wartości szacunkowej powyżej Euro, a poniżej Euro Zatwierdzam: Grzegorz Bałajewicz Prezes Zarządu TBS-Zgorzelec Sp.z o.o. Zgorzelec, dnia: r. 1

2 I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1.Zamawiający: Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 75 w Zgorzelcu strona internetowa Zamawiającego - Tel./fax. (075) NIP , REGON reprezentowana przez Grzegorza Bałajewicza - Prezesa Zarządu osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami Grzegorz Bałajewicz 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w przetargu nieograniczonego Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 z 2009 roku, poz z późn. zmianami) 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegająca na budowie zespołu garaży 10 stanowisk w jednobryłowej zabudowie zwartej wolnostojącej przewidzianej do realizacji w miejscowości Zgorzelec przy ulicy Orzeszkowej na działce nr 2/325 wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na działce nr 2/325 i 2/326; obr. X; AM-5. W ramach robót budowlanych przewidziano wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachu zespołu garaży 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia, zawiera Dokumentacja Projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ oraz Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materiały, urządzenia i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urzadzeń i technologii równoważnych do nazwanych materiałów, urzadzeń oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w dokumentacji projektowej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia zachowania minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, wymaganych przez Zamawiającego, leżeć będzie w trakcie realizacji robót po stronie Wykonawcy. 3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej terenu, objętego robotą budowlaną, celem zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu umowy. Wizję lokalną Wykonawca dokona na własny koszt. 4. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i przekaże 2 jej komplety Zamawiającemu 2

3 na 7 dni przed terminem odbioru końcowego. 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz.150 ze zmianami). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i ze złożonym kosztorysem. 6. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami. 7. Kody CPV: Przedmiot główny Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Przedmioty dodatkowe Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 4. Podział zamówienia na części: 1. Zamówienie nie jest podzielone na części. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamówienia uzupełniające: 1. Zamawiający przewiduje możliwośc udzielania Wykonawcy Zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Oferty wariantowe: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Pod pojęciem oferty wariantowej Zamawiający rozumie ofertę w której Wykonawca oferuje odmienny niż w opisany w SIWZ sposób realizacji zamówienia. 7. Opis przygotowania i złożenia oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładanie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Ewentualne poprawki w tekście oferty ( w tym w załącznikach oferty) muszą być naniesione w 3

4 czytelny sposób i parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Każda strona oferty powinna być numerowana i wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być podpisana w sposób identyfikujący podpisującego ją przedstawiciela Wykonawcy. Podpis nieczytelny opatrzony winien być odciskiem pieczęci imiennej. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 6. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski. 7. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 8. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. 9. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadą reprezentacji Wykonawcy wskazaną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy albo poprzez osobę umocowaną w sposób właściwy do dokonania czynności poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które udostępniają Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, które udostępniają Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub te podmioty. 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w Kodeksie Cywilnym ( pełnomocnictwo stanowi wówczas załącznik do oferty ). 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego: (Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zgorzelec, ul.daszyńskiego 75), z dopiskiem: Oferta do na realizację zadania pn: Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj roku, godz. 11:00) Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. a) Wycofanie oferty następuje w trybie pisemnym, przy czym wniosek o wycofanie oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Do wniosku o wycofanie musi być dołączony dokument lub dokumenty stwierdzające jednoznacznie, iż osoba wykonująca czynności dotyczące wycofania oferty jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. Wniosek musi być podpisany przez tą osobę Oferta wycofana zostanie odesłana Wykonawcy bez otwierania. 4

5 b) W celu dokonania zmiany, Wykonawca złoży Zamawiającemu przed terminem składania ofert kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt z dodaniem słowa: "Zmiana". W takiej sytuacji Zamawiający w trakcie publicznego otwarcia ofert otworzy i odczyta ofertę oznaczoną jako "Zmiana", następnie otworzy i odczyta ofertę podstawową w części nie objętej zmianą i dołączy ją do oferty oznaczonej jako "Zmiana". Do oferty oznaczonej jako "Zmiana" musi być dołączony dokument lub dokumenty stwierdzające jednoznacznie, iż osoba wykonująca czynności dotyczące zmiany oferty jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. Oferta oznaczona jako "Zmiana" musi być podpisany przez tą osobę. 14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawniane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa w stosunku do których Wykonawca podjął działania w zakresie zapewnienia ich poufności. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznać należy zatem informacje spełniające łącznie następujące warunki : - nie są ujawniane do wiadomości publicznej, - stanowią informacje techniczne, technologiczne, handlowe oraz organizacyjne przedsiębiorstwa lub są inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. UWAGA! Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą : DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz z 2003 roku, z późn. zmianami) 17. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj. informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 18. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: a/ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione Wykonawcy c/ Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 5

6 złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 8. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia Nr sprawy: TBS /11 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uznaje się: a) Wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami). b) Wykonawców działających wspólnie na podstawie umowy konsorcjum. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa dołączonego do oferty. 4. Pełnomocnictwo powinno określać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, nazwy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres umocowania pełnomocnika. Zakres umocowania pełnomocnika powinien obejmować: - reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - podpisanie i złożenie oferty w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - prowadzenie korespondencji i innych czynności związanych z zamówieniem Publicznym w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi posiadać formę pisemną. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wyszczególnione we właściwym dokumencie rejestrowym każdego Wykonawcy. (Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 5. Przepisy Prawa Zamówień Publicznych, dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 7. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 9.1 SIWZ mogą być spełnione przez każdego z Wykonawców, kilku lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 10. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 6

7 spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają wiedzę i doświadczenie c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Oprócz Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu: a) posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonanych: - minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego kubaturowego, o mimalnej kubaturze 500 m³ i wartości wykonawych robot minimum zł brutto, Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 7

8 c) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, pod kątem określonych przez Zamawiającego następujących minimalnych wymagań: Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej PLN; Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku niewykazania spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy PZP, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ar.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 9.4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu wskazanych w pkt.10 SIWZ do postępowaniu. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Sposób wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) aktualnego odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 8

9 stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Nr sprawy: TBS / Zasady uzupelniania dokumentów oraz wyjaśniania treści złożonych dokumentów. 1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów. 12. Oferta składana przez Wykonawcę majacego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów zawartych w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r /Dz. U. nr 226 poz. 1812/ w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę Wykonawcy 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. (Wzór oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla osób fizycznych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) 8. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 9

10 że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ) Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonanych: - minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego kubaturowego, o mimalnej kubaturze 500 m³ i wartości wykonawych robot minimum zł brutto, 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ) Za wystarczające Zamawiający uzna wykazanie przynajmniej jednej osoby posiadającej uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej PLN; 12. Pełnomocnictwo osoby lub osób reprezentujących Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku konieczności załączenia do oferty takiego pełnomocnictwa) 13. Formularz wskazujący którą część zamówienia Wykonawca powierzy do realizacji Podwykonawcy. (zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SIWZ) (Wykonawca który zamierza samodzielnie wykonać zamówienie nie składa wraz z oferta przedmiotowego formularza) 14. Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji zamówienia do dnia roku 15. Termin związania ofertą 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 18 niniejszej SIWZ. 2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą o dowolny oznaczony okres. 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 10

11 przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta został a wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 16. Warunki umowy 1. Projekt umowy na realizację zadania pn. Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w: - SIWZ do postępowania, - złożonej ofercie, - zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ. 2. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z projektem umowy. 3. Wszelkie zapytania dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Następstwem zapytań może być modyfikacja zapisów projektu umowy. 4. Po terminie składania ofert, projekt umowy nie podlega zmianom. 5. Złożenie przez Wykonawcę oferty, równoznaczne jest z deklaracją zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w złożonej ofercie, realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę, Zamawiający przed zawarciem umowy z Wykonawcą, żądać będzie projektu umowy lub umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcą. 7. Zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, przy czym zakres tych zmian definiuje on następująco: - Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizacje umowy, możliwa będzie w każdym czasie w trakcie związania umową, pod warunkiem że osoby te posiadać będą co najmniej takie same uprawnienia jak osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących konieczność takiej zmiany, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia opóźnień zawinionych przez Zamawiającego mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy w szczególności dot. przekazania terenu budowy, dokonywania odbiorów robót, akceptacji robót dodatkowych oraz jakichkolwiek innych opóźnień lub utrudnień ze strony Zamawiającego. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami, - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie z przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót budowlanych. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze: niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki (nie dotyczą pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 11

12 promieniowanie, lub skażenia. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami, - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią, a fakt wystąpienia tych warunków wpisany zostanie przez Kierownika Budowy do Dziennika Budowy oraz potwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóżnienie spowodowane niniejszymi okolicznościami. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, a których wykonanie nie będzie możliwe wraz z podstawowymi robotami budowlanymi w terminie umownym przewidzianym dla tych robót. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile wynosi termin realizacji robót dodatkowych. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku wstrzymania robót przez uprawnione do tego organy. W takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile wynosi przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych w związku z wstrzymaniem tych robót. - Przesunięcie terminu realizacji zamówienia możliwe będzie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - Zmiana podwykonawcy możliwa będzie jedynie wtedy jeżeli zakres realizowanych przez podwykonawcę usług, nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu usług wskazanych w ofercie wykonawcy, a które zaplanował on do realizacji przez podwykonawcę. Zmiana taka możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, do którego winien załączyć on projekt umowy z podwykonawcą, przy czym wymagana jest w tym wypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą 8. Strona ubiegająca się o zmianę umowy, winna zwrócić się do Wykonawcy lub Zamawiającego, z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy podając równocześnie uzasadnienie i podstawę takiej zmiany. Strony ustalają termin 7 dniowy, licząc od dnia w którym zaistniały przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany, na przekazanie w/w wniosku do Wykonawcy lub Zamawiającego. 17. Opis sposobu obliczania ceny 1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski zgodnie z ustawą z dnia r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 140 poz. 938 z późn. zm.), oznaczany w Specyfikacji jako złoty, PLN lub zł. 2. Wykonawca podaje cenę całej oferty w złotych polskich na dzień wykonania przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT), stawkę i wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto. 3. Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe skalkulowane według metody kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), jako iloczynu ilości jednostek 12

13 przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, 5. Cena oferty jest przewidywanym wstępnym wynagrodzeniem Wykonawcy. 6. Podstawę wyceny stanowią : - katalogi KNR, KNNR wskazane w/w przedmiarach robót, - kalkulacja własna w przypadku wskazania takiej podstawy wyceny w w/w przedmiarach robót. 7. Wszystkie pozycje przedmiarów robót muszą być wycenione przez Wykonawcę, tj. w kosztorysach ofertowych Wykonawca podać musi cenę jednostkową roboty i wartość każdej pozycji danego przedmiaru, 8. Ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów wraz z kosztami ich zakupu, koszty pracy sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk. 9. W przypadku omyłek w treści kosztorysów ofertowych: a) błędnie wpisanej ilości jednostek miary, b) błędnie wpisanej nazwy jednostek miary, c) pominięcia przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), e) dodania przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych pozycji nie ujętej w w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), f) pominięcia w kosztorysach ofertowych części treści opisu z poszczególnych pozycji przedmiaru robót (stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), lub zmiany części treści tych opisów, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP. W przypadku braku możliwości poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 10. W przypadku omyłek w treści kosztorysów ofertowych: a) błędnie obliczonej wartości danej pozycji kosztorysu jako iloczynu jednostek miary i ceny jednostkowej, b) błędnie obliczonej wartości kosztorysu jako sumy wartości poszcególnych pozycji kosztorysowych, Zamawiający dokona poprawienia tych omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych porawek. 11. Zmiana opisu pozycji kosztorysowej wynikająca ze zmian opisu źródłowego występującego w danym katalogi KNR lub KNNR, w stosunku do opisu źrodłowego danego KNR lub KNNR w momencie sporządzania przedmiaru danych robót jest przez Zamawiającego dopuszczalna. W takiej sytuacji Wykonawca w celu wskazania Zamawiającemu swojej intencji winien dopisać do opisu pozycji kosztorysowej słowo analogia 12. Jako składniki cenotwórcze Zamawiający określa: - Robociznę (R) - godzinową stawkę robocizny wyrażoną w zł, - Materiały (M) - ceny materiałów wyrażone w zł, - Koszty zakupu (Kz) liczone od (M) wyrażone w % - Koszty pracy sprzętu i transportu technologicznego (S) - wyrażone w zł. - Koszty pośrednie (Kp) liczone od (R+S) wyrażone w % - Zysk (Z) liczony od (R+S+Kp) wyrażony w % 13. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 14. Zamawiajacy niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13

14 15. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, nie wyrazi zgody na jej poprawienie, Zamawiajacy odrzuci Jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 16. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie określonej przez Wykonawcę stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawek specjalnych lub zwolnień podatkowych, jeśli Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z nich, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego w/w uprawnienie jeżeli dokument taki nie zostanie załączony przez Wykonawcę do oferty. 17. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 1050) wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. 18. Cena może być tylko jedna. Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen. 19. Cenę oferty należy obliczyć za pełen okres realizacji zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w pkt. 3 niniejszej SIWZ zastrzeżeniami zamawiającego, o których mowa w pkt. 16 ppkt. 7 niniejszej SIWZ dotyczącymi terminu wykonania zamówienia. Cena oferty obejmować ma również koszty zabezpieczenia terenu budowy, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy oraz obsługi geodezyjnej. 20. Wynagrodzenie wybranego Wykonawcy określone będzie na podstawie kosztorysu zamiennnego i płatne będzie po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót budowlanych: 21. Kosztorys zamienny opracowany zostaną zgodnie z następujacymi założeniami: a) ceny jednostkowe elementów robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego załączonego przez Wykonawcę do oferty, a zakres wykonanych robót - z książki obmiaru. b) zmiana ustalonego w wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy zakres faktycznie wykonanych robót będzie odbiegał od zakresu przedstawionego w kosztorysie ofertowym. W takim przypadku wstępne wynagrodzenie określone na podstawy kosztorysu ofertowego zostanie zmniejszone lub zwiększone. 22. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych elementów robót jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym, w trakcie sporzadzania kosztorysu zamiennego. 23. Kosztorys zamienny stanowiący podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia za robotę budowlaną Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odbioru robót. 24. Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego, dokona sprawdzenia, a Zamawiający dokona zatwierdzenia kosztorysu zamiennego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę, przedmiotowego kosztorysu zamiennego. 25. O zatwierdzeniu kosztorysu zamiennego Zamawiający zawiadomi Wykonawce w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia. 18. Kryteria oceny oferty 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową wyłącznie w oparciu o przedstawione niżej kryteria: a) cena znaczenie kryterium 100 % 14

15 2. Sposób oceny ofert: a) Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny, b) Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 pkt. wg kryteriów i ich wag c) Zamawiający zaokrągli ilość punktów przyznanych ofercie w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. 3. Sposób punktowania ofert odbędzie się w następujący sposób: a) maksymalną ilość punktów za kryterium Cena oferty otrzyma oferta z najniższą ceną, b) oferty w kryterium cena będą oceniane według następującego wzoru: ilość punktów (P) = gdzie: CN cena oferty najtańszej, CB cena oferty badanej. CN x 100 CB Oferta z największą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 19. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert 1. Termin składania ofert upływa roku o godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować w sposób określony w pkt SIWZ. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego : Zgorzelec, ul. Daszynskiego Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiającego poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu realizacji, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 8. W toku dokonywania badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 15

16 Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 20. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jest niezgodna z ustawą, 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub ocena złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza rażąco niską cenę oferty, 5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 21. Udzielenie zamówienia. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 21.1a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu: a) umowę z podwykonawcą lub jej projekt w sytuacji gdy wraz z ofertą Wykonawca złożył formularz wskazujący którą część zamówienia Wykonawca powierzy do realizacji Podwykonawcy 16

17 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. 22. Unieważnienie postępowania. 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ) w przypadkach gdy: a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w przypadku określonym w art. 91 ust. 5 (przy jednym kryterium ocen ofert jakim jest cena zostały złożone oferty o tej samej cenie, a zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych i zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie), d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 23. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza również na tej stronie. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 17

18 upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Wszelkie modyfikacje SIWZ wprowadzone przez Zamawiającego są dla Wykonawcy wiążące. 6. Zamawiający oświadcza, że może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wszelkie zawiadomienia, treść pytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, informacje o wniesionych protestach, treść protestu, rozstrzygnięcia protestów wniesionych na zapisy ogłoszenia o zamówienia lub SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacje o unieważnieniu postępowania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą sobie faxem Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą Wykonawcom w formie pisemnej w przypadkach przewidzianych w ustawie. 24. Wadium 1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie 3.000,- PLN brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy dot. w/w ustaleń będą podlegały odpowiednio nowym terminom. 3. Termin wniesienia wadium upływa przed terminem składania ofert 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wniesie wadium zwróconego mu po wyborze najkorzystniejszej oferty, a do ponownego jego wniesienia Zamawiajacy wezwał Wykonawcę w związku z wyborem oferty Wykonawcy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a/ pieniądzu, b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uznana za odrzuconą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt.5 ppkt b,c,d, i e z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. 11. Zabronionym jest umieszczenie w treści tego dokumentu jakiejkolwiek klauzuli lub zapisu stanowiącego, że wypłata wadium w okolicznościach określonych w pkt. 11 będzie uzależniona od dodatkowych okoliczności dowodowych, które spełnić ma Beneficjent. Gwarancja ma mieć charakter bezwarunkowy i być płatna na pierwsze wezwanie. 7. Warunkiem uznania wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 5 ppkt b,c,d, i e będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do 18

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cos.pl/bip/strony,0,72-zakopane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cos.pl/bip/strony,0,72-zakopane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cos.pl/bip/strony,0,72-zakopane Zakopane: Modernizacja pośrednich układów pomiarowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl Zawoja: Budowa kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 957 na odcinku Zawoja Lajkonik -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo