REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17"

Transkrypt

1 REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17

2 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE I WYKŁADNIA... 3 WARUNKI WSPÓŁPRACY... 5 ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 6 USTANOWIENIE HASŁA IDENTYFIKACYJNEGO... 7 LIMIT TRANSAKCYJNY I KAUCJA... 8 PRZYPADKI NARUSZENIA ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI ZASADY PRZEDTERMINOWEGO ROZLICZENIA TRANSAKCJI ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ I UMÓW DODATKOWYCH SIŁA WYŻSZA PEŁNOMOCNICTWA ZAWIADOMIENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE Strona 2/17

3 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Skarbowych oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska wydany przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) oraz art Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 116, poz. 93 z późn. zm.) reguluje szczegółowo zasady i warunki zawierania, realizacji, zabezpieczania, rozliczania oraz potwierdzania wszystkich rodzajów Transakcji skarbowych zawieranych przez Bank, a także prawa i obowiązki Stron wynikające z zawarcia takich Transakcji. 2. Postanowieniami niniejszego Regulaminu objęte są Transakcje Lokat Negocjowanych, Transakcje natychmiastowe, których Dzień Zakończenia Transakcji może przypadać najpóźniej w drugim Dniu Roboczym od Dnia Zawarcia Transakcji oraz inne terminowe operacje finansowe w rozumieniu Ustawy Prawo bankowego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm.) lub czynności bankowe polegające na prowadzeniu skupu i sprzedaży wartości dewizowych, o których mowa w Ustawie Prawo Bankowe. Opisy poszczególnych rodzajów Transakcji zawarte są w odpowiednich Umowach Dodatkowych lub Umowie Jednolitej. 3. Zarówno Umowa Jednolita, jak i Umowa Ramowa wraz z odpowiednimi Umowami Dodatkowymi, stanowią umowę ramową, o której mowa w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U z późn. zm.), natomiast poszczególne Transakcje zawarte pomiędzy Klientem a Bankiem stanowią poszczególne umowy szczegółowe, o których mowa w art. 85 Prawa upadłościowego i naprawczego. 4. Przy zawieraniu Transakcji obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej, Umowy EMIR oraz odpowiednich Umów Dodatkowych uzupełnionych o Warunki Transakcji, uzgodnione pomiędzy Bankiem a Klientem w formie oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy Ramowej, Umowy EMIR, Umowy Jednolitej lub Umów Dodatkowych decydować będą postanowienia Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej i Umów Dodatkowych. 6. Zarówno Umowa Jednolita oraz Regulamin, jak i Regulamin wraz z Umową EMIR i Umową Ramową oraz Umowami Dodatkowymi i uzgodnione Warunki Transakcji stanowią łącznie jeden stosunek prawny pomiędzy Stronami. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco: 1) Bank - Bank Ochrony Środowiska S.A., Definicje i wykładnia 2 2) Bieżąca Wycena Transakcji kwota obliczona przez Bank zgodnie z 25 na dany Dzień Roboczy oznaczająca łączną wartość niewymagalnych zobowiązań Stron z tytułu danej Transakcji, 3) Certyfikat rezydencji zaświadczenie, oryginał lub kopia poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, o miejscu siedziby Klienta dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym Klient posiada siedzibę, 4) Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji dla danej Transakcji dzień, w którym następuje rozwiązanie oraz rozliczenie części lub całości Transakcji zgodnie z Umową Jednolitą, Umową Ramową i Umowami Dodatkowymi przed Dniem Zakończenia Transakcji, 5) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni, w których nie pracują instytucje, za pośrednictwem których następuje rozliczenie Transakcji, 6) Dzień Zakończenia Transakcji dzień, w którym dokonywane jest całkowite rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji, 7) Dzień Zawarcia Transakcji dzień, w którym Strony uzgodniły Warunki Transakcji, 8) Hasło Identyfikacyjne ustalone przez Klienta hasło upoważniające go do bezpośredniego lub telefonicznego ustalania Warunków Transakcji, 9) Kaucja kwota środków pieniężnych przeniesiona przez Klienta na własność Banku zgodnie z postanowieniami art. 102 ustawy Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych,, która stanowi zabezpieczenie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z rozliczenia Transakcji, 10) Kaucja Początkowa minimalne zabezpieczenie w formie Kaucji wymagane przez Bank w związku z zawartą z Klientem nierozliczoną Transakcją, 11) Klient podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółek cywilnych, dokonujący transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stosujący zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości, o ile posiadają zdolność prawną i zawarli z Bankiem Umowę Jednolitą lub Umowę Ramową w zakresie zawierania Transakcji Skarbowych, 12) Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny, Uprawniony Kontrahent- Kategorie Klienta zgodne ze standardami MIFID, nadawane przez Bank każdemu Klientowi, przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych, szczegółowe definicje każdej kategorii znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy oraz która jest dostępna na Stronie Internetowej Banku, określone w Ustawie,, Strona 3/17

4 13) Kompensacja sposób rozliczenia przez Strony wzajemnych wymagalnych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych Transakcji, 14) Kwota Kompensacyjna kwota należna Stronie od drugiej Strony w wyniku dokonanej Kompensacji, 15) Kwota Przedterminowego Rozliczenia Transakcji zobowiązanie pieniężne Klienta wobec Banku, bądź Banku wobec Klienta, wynikające z Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, 16) Lokata Negocjowana transakcja polegająca na przeniesieniu przez Klienta na własność Banku w Dacie Zawarcia Transakcji, określonej ilości środków pieniężnych stanowiących kwotę kapitału, oraz na zwrocie przez Bank Klientowi w Dacie Zakończenia Transakcji, otrzymanej kwoty kapitału wraz z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie ze stopą procentową ustaloną pomiędzy Bankiem a Klientem. 17) Limit Transakcyjny lub Limit kwota wyrażona w złotych lub w walucie obcej określona przez Bank dla Klienta jako wewnętrzny limit Banku określający ryzyko kredytowe Banku z tytułu zawartych Transakcji, 18) Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inny Klient mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu 19) Pełnomocnictwo oświadczenie woli Klienta upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, 20) Placówka Banku Oddział/Oddział Operacyjny/Centrum Korporacyjne, 21) Potwierdzenie dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umów Dodatkowych oraz Umowy Jednolitej, 22) Przedterminowe Rozliczenie Transakcji realizacja zobowiązań i należności Stron wynikających z przedterminowego rozliczenia zawartej Transakcji, 23) Przypadek Naruszenia zdarzenie, o którym mowa w 18 Regulaminu, 24) Rachunek Rozliczeniowy rachunek Klienta prowadzony przez Bank w walucie rozliczenia Transakcji, 25) Rachunek Techniczny rachunek w ramach konta przejściowego, zakładany do obsługi Lokat Negocjowanych dla Klientów nie posiadających Rachunków Rozliczeniowych w walucie rozliczenia Transakcji, 26) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078), 27) Strony Bank i Klient, 28) Strona Internetowa Banku- strona internetowa Banku, powszechnie dostępna pod adresem 29) Tabela Kursów Banku BOŚ S.A. tabela, w której publikowane są przez Bank kursy kupna i sprzedaży walut obcych za PLN, 30) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych, 31) Transakcja transakcja zawierana pomiędzy Bankiem a Klientem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie szczegółowe zasady zawierania i rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji zawarte są w Umowie Jednolitej, Umowach Ramowych i Umowach Dodatkowych, 32) Transakcja Zamykająca Transakcja mająca zastosowanie dla Przypadków Naruszenia, polegająca na kupnie sprzedanego lub sprzedaży kupionego instrumentu bazowego (takiego jak waluta,, stopa procentowa lub inny instrument bazowy uzgodnionego przez Strony Transakcji) zawierana przez Strony w celu dokonania Kompensacji wzajemnych zobowiązań Stron z tytułu Transakcji. Transakcja Zamykająca nie pomniejsza kwoty Limitu Transakcyjnego i nie wymaga Kaucji 33) Umowa Umowa Ramowa, Umowa Dodatkowa albo Umowa Jednolita, 34) Umowa Dodatkowa - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca zawieranie poszczególnych Transakcji, ; umowa Dodatkowa uzupełnia postanowienia Umowy Ramowej oraz zawiera elementy wskazane w postanowieniach Umowy Ramowej oraz inne elementy, których wprowadzenie Strony uznają za konieczne dla realizacji celów jakim służyć mają zawierane między nimi Transakcje, 35) Umowa EMIR- umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca postanowienia wynikające z Rozporządzenia EMIR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji; 36) Umowa Jednolita umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca zawieranie Transakcji Lokat Negocjowanych, 37) Umowa Ramowa - umowa o współpracy w zakresie Transakcji Lokat Negocjowanych, natychmiastowych oraz terminowych operacji finansowych, zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem zawierająca postanowienia indywidualizujące współpracę z Klientem oraz będąca warunkiem koniecznym do zawierania Transakcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i odpowiednich Umowach Dodatkowych, 38) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm.), 39) Wskaźnik Wagi Ryzyka wskaźnik procentowy dla wszystkich Transakcji w danej walucie i na dany okres, według którego obciążany jest Limit Strona 4/17

5 Transakcyjny i ustalana wysokość Kaucji Początkowej, 40) Warunki Transakcji - wskazane w Regulaminie warunki i elementy Transakcji, których uzgodnienie jest konieczne, aby doszło do jej zawarcia. Warunki współpracy 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy Klienta z Bankiem w zakresie Transakcji jest: 3 1) posiadanie, otwarcie w Placówce Banku lub w Centrum Korporacyjnym Rachunków Rozliczeniowych w PLN oraz innych walutach, dla których prowadzone są przez Bank rachunki, które będą wymagane do dokonywania Transakcji, chyba że Umowa Jednolita lub Umowa Ramowa lub Umowa Dodatkowa stanowi inaczej, 2) zawarcie przez klienta Umowy Jednolitej lub Umowy Ramowej i odpowiednich Umów Dodatkowych, 3) podpisanie oświadczeń wymaganych przez Bank, w tym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, z zastrzeżeniem Transakcji Lokat Negocjowanych; 4) ustanowienia Pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na posiadanych przez Klienta Rachunkach Rozliczeniowych z zastrzeżeniem Transakcji Lokat Negocjowanych, 2. Przed podpisaniem Umowy Ramowej Bank doręcza Klientowi: 1) Broszurę informacyjną o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., 2) Opis instrumentów finansowych, zawierający szczegółowe informacje dotyczące usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy ramowej oraz umów dodatkowych, ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, 3. W przypadku Nierezydentów, przedstawienie dokumentów wystawionych za granicą w języku obcym wymaga dodatkowego złożenia: 1) tłumaczenia dokumentów na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, 2) jednolitego poświadczenia tzw. apostille, dla dokumentów wystawionych w krajach, które ratyfikowały Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r., 3) dokumentów poświadczających legalizację w polskim urzędzie konsularnym lub w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, w przypadku dokumentów wystawionych w krajach, które nie ratyfikowały Konwencji, o której mowa w pkt Bank podejmuje działania mające na celu skuteczną identyfikację, zarzadzanie oraz monitorowanie sytuacji, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszenia interesu Klienta (konflikt interesów). 2. Szczegółowy opis potencjalnych konfliktów interesów, ich potencjalnych źródeł oraz modelu i przyjętych sposobów zarzadzania tymi konfliktami zawiera Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy. 1. Przed podpisaniem z Klientem Umowy ramowej Bank, z zastrzeżeniem postanowień 7, przypisuje Klientowi jedną z następujących kategorii: 1) Klient Detaliczny; 2) Klient Profesjonalny; 3) Uprawniony Kontrahent. 2. Szczegółowy opis przeprowadzania klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów oraz poziomu ochrony przyznawanej przez Bank poszczególnym kategoriom Klientów został określony w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy. 3. O przypisanej kategorii Bank informuje Klienta przed zawarciem z nim Umowy Ramowej. 1. Przed podpisaniem z Klientem Umowy ramowej Bank, z zastrzeżeniem postanowień 7, zwraca się do Klienta Detalicznego oraz Klienta Detalicznego, któremu Bank przyznał, na jego wniosek, kategorię Klienta Profesjonalnego, o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o instrumentach finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi świadczonej na podstawie umowy ramowej jest, w rozumieniu Rozporządzenia, adekwatny dla Klienta. Przepisu nie stosuje się względem Klienta Profesjonalnego oraz Uprawnionego Kontrahenta. 2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, Bank może wymagać wypełnienia przez Klienta Kwestionariusza oceny adekwatności. Kwestionariusz oceny adekwatności może zostać przedstawiony Klientowi Profesjonalnemu oraz Uprawnionemu Kontrahentowi, na ich wniosek Strona 5/17

6 3. W przypadku gdy instrument finansowy, po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1 jest nieadekwatny dla Klienta Detalicznego albo Klienta Detalicznego, któremu Bank przyznał, na jego wniosek, kategorie Klienta Profesjonalnego, Bank informuje o tym Klienta. 4. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1 lub jeżeli przedstawi informacje niewystarczające, Bank informuje Klienta, że uniemożliwi mu to dokonanie oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi jest dla niego adekwatny i że Klient otrzymuje kategorię Klienta Detalicznego. 5. W przypadku, gdy: a) Klient odmówił wypełnienia kwestionariusza oceny adekwatności, albo b) Klient nie dokonał uzupełnienia brakujących odpowiedzi kwestionariuszu oceny adekwatności, albo c) Klient odmówił podpisania kwestionariusza oceny adekwatności, albo d) wynik oceny adekwatności wskazuje, że instrument finansowy, będący przedmiotem umowy jest dla Klienta nieadekwatny - Bank przedstawia Klientowi do podpisu oświadczenie, że Klient dokonuje wyboru instrumentów finansowych na własne ryzyko i odpowiedzialność. 6. W przypadku, gdy Klient odmawia zarówno przeprowadzania oceny jak i złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust 5, Bank informuje Klienta, iż nie będzie możliwe skorzystanie przez niego z dostępnych w Banku Instrumentów finansowych. 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o wszelkich zmianach swoich danych wskazanych Umowie ramowej, danych będących podstawą do przypisaniu mu kategorii Klienta oraz danych będących podstawa do dokonania oceny, o której mowa w ust Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niedopełnieniem przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust W przypadku, gdy przedmiotem Umów dodatkowych, które Klient zamierza podpisać na podstawie Umowy Ramowej, będą wyłącznie transakcje Lokat negocjowanych oraz transakcje FX Spot, Bank może, na żądanie Klienta, odstąpić od przeprowadzenia względem niego czynności, o których mowa w 5 i Względem Klientów, wobec których Bank odstąpił od przeprowadzenia czynności, o których mowa w 5 i 6 zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, czynności określone w 5 i 6 muszą być wykonane przed podpisaniem Umowy Dodatkowej, której przedmiotem jest FX Forward lub Swap procentowy IRS. 1. Umowa Jednolita, Umowa Ramowa albo Umowa Dodatkowa mogą być zawierane na czas nieokreślony chyba, że Strony umówią się inaczej. 2. Umowa Jednolita oraz właściwa Umowa Dodatkowa regulują zasady zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych Z tytułu zawarcia Transakcji Bank nie pobiera opłat i prowizji. Ewentualne opłaty i prowizje, w tym wynikające z zadań związanych z Rozporządzeniem EMIR, określone są w Taryfie. 1. Warunkiem zawarcia Transakcji jest łączne spełnienie poniższych warunków: Zasady zawierania Transakcji 9 1) pozytywna identyfikacja Klienta oraz osób działających w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie Pełnomocnictwa przez pracownika Banku, polegająca na podaniu przez ww. osoby Hasła Identyfikacyjnego, nazwy, imienia i nazwiska określonych w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. Identyfikację uznaje się za dokonaną, jeżeli pracownik Banku poda nazwę Klienta, imię i nazwisko osoby kontaktującej się z Bankiem, z wyjątkiem Hasła Identyfikacyjnego, a osoba zawierająca Transakcję po stronie Klienta potwierdzi je, podając hasło, 2) uzgodnienie i akceptacja Warunków Transakcji przez Strony, 3) ustanowienie zabezpieczenia w przypadku gdy jest wymagane dla danej Transakcji w wysokości ustalonej pomiędzy Bankiem a Klientem. 2. Transakcja zostanie zawarta z Klientem, który poda informacje określone w ust. 1 pkt 1 zgodnie z danymi posiadanymi przez Bank. 3. Strony mogą zawrzeć tylko te Transakcje, dla których zostały zawarte odpowiednie Umowy. 4. Zawarcie Transakcji następuje w Dniu Zawarcia Transakcji z chwilą złożenia przez Strony, w sposób określony w Regulaminie, Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej lub odpowiedniej Umowie Dodatkowej, zgodnych oświadczeń woli akceptujących wynegocjowane Warunki Transakcji za pośrednictwem telefonu, których przedmiotem jest uzgodnienie Warunków Transakcji, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym inicjatorem zawarcia Transakcji może być zarówno Bank jak i Klient. 5. Bank nagrywa rozmowy telefoniczne, podczas których następuje zawarcie Transakcji. Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych i przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż tak dokonane przez Bank nagrania stanowić będą dowód na jakich warunkach została zawarta Transakcja w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek sporu lub postępowania przed sądem dla rozstrzygnięcia kwestii spornych związanych z poszczególnymi Transakcjami. Strona 6/17

7 6. Bank jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia Klienta zgodnie z jego brzmieniem. 7. Wszelkie skutki prawne wynikające z zawarcia Transakcji powstają dla Stron z chwilą złożenia przez nie oświadczeń, o których mowa w ust Transakcje nie stanowią gry lub zakładu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych. 9. Bank może uzależnić zawarcie Transakcji od pisemnego potwierdzenia Klienta o zapoznaniu się z ryzykami związanymi z wybraną Transakcją. 10. Strony mogą w Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej lub w Umowie Dodatkowej ustalić inny sposób zawierania Transakcji, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy czym ustalenie innego sposobu zawierania Transakcji jest możliwe, o ile Bank udostępni odpowiednią infrastrukturę techniczną. 11. W przypadku, gdy w związku z zawartą Transakcją wystąpi konieczność zapłacenia przez Bank, jako płatnika, podatków lub opłat ich koszt pokrywa Klient. Bank może odmówić zawarcia Transakcji w szczególności: 1) w sytuacji wystąpienia Przypadków Naruszenia określonych w 18, 10 2) w stosunku do Klienta, wobec którego wystąpił już wcześniej Przypadek Naruszenia, 3) w sytuacji braku lub niewystarczającego Limitu Transakcyjnego niezbędnego do zawarcia Transakcji, 4) w sytuacji braku lub niewystarczającego zabezpieczenia Transakcji, w szczególności Kaucji, 5) gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby zawierającej Transakcje lub jej upoważnienia do zawierania Transakcji, 6) gdy dyspozycja Klienta jest niejasna, nieczytelna lub sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej lub odpowiedniej Umowy Dodatkowej, 7) w przypadku braku podpisania przez Klienta pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykami związanymi z wybraną Transakcją, o których mowa w 9 ust.9, 8) z innych przyczyn wskazanych przez Bank Bank niezwłocznie po uzgodnieniu Warunków Transakcji, jednakże nie później niż w kolejnym Dniu Roboczym następującym po Dniu Zawarcia Transakcji, sporządza Potwierdzenie Transakcji według wzoru zamieszczonego w załączniku do Umów Dodatkowych lub Umowy Jednolitej i przekazuje je Klientowi w sposób określony w ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniej Umowy Ramowej lub Umowy Jednolitej. 2. Potwierdzenie stanowi oświadczenie wiedzy Banku, potwierdza Warunki Transakcji, nie wymaga podpisu Banku ani też nie stanowi uzupełnienia lub zmiany ustalonych uprzednio Warunków Transakcji lub odpowiedniej Umowy Dodatkowej, Umowy Jednolitej, z zastrzeżeniem transakcji Swapa Procentowego IRS. 3. Potwierdzenia będą przekazywane: 1) pocztą elektroniczną, do przesyłania Potwierdzeń Strony ustalają adresy mailowe w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej, 2) w innej formie uzgodnionej przez Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. 4. Zmiany danych zawartych w ust. 3 pkt. 1-2 wymagają formy pisemnej. 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości Potwierdzenia Transakcji z uzgodnionymi Warunkami Transakcji i zgłoszenia ewentualnych niezgodności nie później niż do godziny w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu Potwierdzenia Transakcji. 6. W przypadku wystąpienia niezgodności Potwierdzenia Transakcji z uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej Warunkami Transakcji, Bank na wniosek Klienta przekazuje Klientowi, w sposób określony przez Strony w ust. 3, skorygowane Potwierdzenie Transakcji. 7. W przypadku, gdy po odtworzeniu rozmowy telefonicznej zostanie ustalone, iż wystawione Klientowi Potwierdzenie: 1) było prawidłowe - Bank niezwłocznie, telefonicznie lub w trybie określonym w ust. 3 powiadamia o tym fakcie Klienta, 2) wymaga zmiany - Bank zobowiązany jest do wystawienia nowego zweryfikowanego Potwierdzenia odtwarzającego uzgodnione Warunki Transakcji i przekazania go Klientowi w trybie określonym w ust Nie zgłoszenie zastrzeżeń w trybie i terminach, o których mowa w ust. 5, uznaje się za potwierdzenie ustalonych Warunków Transakcji. Ustanowienie Hasła Identyfikacyjnego Podstawą zawierania Transakcji z Bankiem jest posiadanie przez Klienta Hasła Identyfikacyjnego. Ustalone przez Klienta Hasło Identyfikacyjne upoważnia Klienta oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Klienta ustalone w Umowie Ramowej lub Umowie Jednolitej do negocjacji Warunków Transakcji. Strona 7/17

8 2. Osoby upoważnione do zawierania Transakcji w imieniu i na rzecz Klienta oraz Hasło Identyfikacyjne Klient wskazuje w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. 3. Klient może dokonać zmiany Hasła Identyfikacyjnego składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ujawnienia hasła osobom nieupoważnionym oraz posługiwania się Hasłem Identyfikacyjnym przez osoby do tego nieupoważnione. 5. Klient może zmienić Hasło Identyfikacyjne lub odwołać osoby uprawnione do posługiwania się Hasłem Identyfikacyjnym w sposób określony w Umowie Ramowej lub Umowie Jednolitej. 1. Bank zawiera Transakcje, z zastrzeżeniem 14, w ramach: 1) przyznanego Klientowi przez Bank Limitu Transakcyjnego, albo 2) ustanowionej przez Klienta Kaucji, albo 3) pełnego pokrycia na rozliczenie Transakcji. Limit Transakcyjny i Kaucja Na podstawie wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank, Bank przyznaje Klientowi Limit Transakcyjny oraz określa wysokość Kaucji stanowiącej zabezpieczenie Transakcji. 3. Bank w każdej chwili może anulować lub zmniejszyć przyznany Limit Transakcyjny w szczególności, gdy w ocenie Banku pogorszyła się zdolność Klienta do regulowania zobowiązań w stosunku do Banku lub gdy wystąpił Przypadek Naruszenia przez Klienta. 4. W Dniu Zawarcia Transakcji Bank pomniejsza kwotę Limitu Transakcyjnego o kwotę zawartej Transakcji, stosując do obliczeń odpowiednie Wskaźniki Wag Ryzyka stanowiące załącznik do Umowy Dodatkowej. W okresie trwania Transakcji, Limit Transakcyjny jest dodatkowo obciążany negatywną wyceną Transakcji. 5. W Dniu Zakończenia Transakcji i wywiązania się Klienta ze zobowiązań wobec Banku wynikających z Transakcji, Bank zwalnia kwotę pomniejszenia Limitu Transakcyjnego. 6. W przypadku całkowitego wykorzystania Limitu Transakcyjnego, wynikającego z zawartych Transakcji, Klient nie będzie mógł zawierać nowych Transakcji w ramach przyznanego Limitu Transakcyjnego do czasu odblokowania tego Limitu. 1. Bank każdego Dnia Roboczego dokonuje porównania wartości przyznanego Klientowi Limitu Transakcyjnego z Bieżącą Wyceną Transakcji W sytuacji, gdy łączna Bieżąca Wycena Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji w ramach danego Limitu Transakcyjnego jest ujemna oraz gdy suma wartości bezwzględnej Bieżącej Wyceny Transakcji oraz obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych Transakcji wynosi co najmniej 100% wartości przyznanego Limitu Transakcyjnego, Bank informuje Klienta telefonicznie lub w inny sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej o zaistniałej sytuacji, która może skutkować wezwaniem Klienta do ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji, w wysokości wynoszącej co najmniej wartość wyliczoną według wzoru poniżej:: Kaucja = BWT + O 65%LT gdzie: BWT Wartość bezwzględna łącznej Bieżącej Wyceny Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji O Wartość obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych Transakcji LT przyznany Limit Transakcyjny 3. W przypadku gdy Bieżąca Wycena Transakcji ulega dalszemu pogorszeniu w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji w ramach danego Limitu Transakcyjnego Bank może wezwać Klienta do ponownego uzupełnienia zabezpieczenia Transakcji. 4. Klient po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany ustanowić zabezpieczenie w postaci Kaucji, o której mowa w 15-18, w wysokości wskazanej przez Bank zasilając Rachunek Rozliczeniowy najpóźniej do godziny drugiego Dnia Roboczego po dniu otrzymania wezwania. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem z jego winy obciąża Klienta. 5. Bank przekazuje kwotę Kaucji z Rachunku Rozliczeniowego Klienta na bankowy rachunek Kaucji. 6. Z zastrzeżeniem ust. 2, w sytuacji gdy różnica między sumą wartości Limitu Transakcyjnego, Kaucji, Bieżącej Wyceny Transakcji, a wartością obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych transakcji wynosi lub przekracza 100% wartości przyznanego Limitu Transakcyjnego oraz Klient dokonał uprzednio ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji, o którym mowa w ust. 3, Bank zwraca Klientowi Kaucję stanowiącą zabezpieczenie Transakcji chyba że postanowienia poszczególnych Warunków Transakcji stanowią inaczej. 7. Bank może wezwać Klienta do uzupełnienia kwoty Kaucji stanowiącej zabezpieczenie Transakcji w sytuacji, gdy w ocenie Banku istnieje zagrożenie nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z Transakcji. Strona 8/17

9 8. Klient zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Bank do uzgodnienia z Bankiem warunków ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji uzgodnienie następuje w trybie właściwym dla zawierania Transakcji, o którym mowa w 9 niniejszego Regulaminu. 9. Kaucja jest nieoprocentowana, o ile Strony nie postanowią inaczej. W przypadku oprocentowania Kaucji, w sytuacji wypłaty odsetek na rzecz Klienta będącego nierezydentem Bank pobierze z rachunku Klienta, zgodnie z 9 ust. 11, kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy międzynarodowej, jeśli Klient przedłoży w Banku certyfikat rezydencji. 10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku gdy Transakcja jest wykonywana w ramach Limitu Transakcyjnego, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt. 1, chyba że w stosunku do Klienta nastąpił Przypadek Naruszenia W Dniu Zawarcia Transakcji Bank żąda od Klienta ustanowienia Kaucji Początkowej w wysokości obliczonej według Wskaźników Wag Ryzyka, jeżeli Transakcja nie jest wykonywana w ramach Limitu Transakcyjnego. 2. Przed przystąpieniem do zawierania Transakcji w ramach Kaucji Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta. 3. W Dniu Zakończenia Transakcji i wywiązania się Klienta ze zobowiązań wobec Banku wynikających z zawartej Transakcji Bank zwraca Klientowi kwotę Kaucji wraz z odsetkami, jeśli kwota Kaucja była oprocentowana, z zastrzeżeniem postanowień 16 ust W trakcie trwania Transakcji Bank ma prawo zażądać od Klienta: 1) uzupełnienia wartości Kaucji: a. gdy po zawarciu Transakcji w ocenie Banku wystąpiły okoliczności podwyższające ryzyko Transakcji, b. w związku z ustaleniem przez Bank nowych Wskaźników Wag Ryzyka, 2) ustanowienia Kaucji dla Transakcji, która w przypadku anulowania lub zmniejszenia przez Bank kwoty Limitu Transakcyjnego nie może zostać zawarta w ramach tego Limitu. 5. O obowiązku uzupełnienia Kaucji lub ustanowienia dodatkowej Kaucji, Bank informuje Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej, niezwłocznie po podjęciu przez Bank decyzji o konieczności uzupełnienia lub ustanowienia dodatkowej Kaucji. 6. W przypadku, gdy Klient nie złoży Kaucji w terminie ustalonym przez Bank, oznacza to że Klient nie dotrzymał Warunków Transakcji i Bank może odstąpić od Transakcji lub dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 7. Klienci, którym Bank udzielił kredytu, mają możliwość wykorzystania środków pochodzących z kredytu na realizację Transakcji. W takim przypadku sposób wykorzystania kredytu na sfinansowanie Transakcji należy określić w umowie kredytowej. Dla Klienta, który ma możliwość wykorzystania środków pochodzących z kredytu na realizację Transakcji, Bank może podjąć decyzję o odstąpieniu od ustanowienia Kaucji lub innego niż Kaucja zabezpieczenia Transakcji W sytuacji ustanowienia Kaucji Warunki Transakcji będą określać dodatkowo: 1) wysokość wymaganej Kaucji, 2) walutę Kaucji, 3) warunki zwolnienia środków z Kaucji. 2. Ustalenie warunków Kaucji przez Klienta upoważnia Klienta do rozpoczęcia negocjacji Warunków Transakcji. 3. Kaucja zostanie zaewidencjonowana na rachunku Banku. 4. Środkami wniesionej Kaucji Klient nie może dysponować do dnia wygaśnięcia zobowiązania Klienta wynikającego z zawartej Transakcji i zaspokojenia roszczeń Banku z tytułu zawartych Transakcji. 5. O ile Strony nie postanowią inaczej, Kaucja jest nieoprocentowana. W przypadku ustalenia oprocentowania Kaucji innego niż 0%, odsetki od środków stanowiących Kaucję naliczane są od Dnia Zawarcia Transakcji do daty poprzedzającej Dzień Zakończenia Transakcji lub Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zastosowaniem działań opisanych w ust. 8 odsetki od środków Kaucji będą naliczane do dnia poprzedzającego dzień ostatecznego zwolnienia Kaucji. 6. Po rozwiązaniu Kaucji środki zostaną przekazane na Rachunek Rozliczeniowy Klienta po uprzednim potrąceniu ewentualnych kosztów przekazu środków W przypadku oprocentowania Kaucji, odsetki wypłacone na rzecz nierezydenta podlegają opodatkowaniu zgodnie z 14 ust. 9..Kaucja będzie utrzymywana do czasu rozliczenia Transakcji. Po rozliczeniu Transakcji Bank zwraca kwotę Kaucji na Rachunek Rozliczeniowy Klienta wraz z odsetkami należnymi za dotychczasowy okres przechowywania, jeśli Kaucja została oprocentowana, z zastrzeżeniem ust ust. 3 oraz 23 ust.7 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 7. Wpłacona przez Klienta Kaucja może być przez Bank zatrzymana i nie będzie zwolniona, zgodnie z ust. 7, w szczególności gdy Bieżąca Wycena Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji jest wartością ujemną i w ocenie Banku wzrasta ryzyko nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań z tytułu zawartych Transakcji. W takiej sytuacji Kaucja przeznaczona zostanie na zabezpieczenie innych Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem. Decyzję o przeznaczeniu Kaucji na zabezpieczenie innych Transakcji podejmuje Bank według swojego swobodnego uznania. 17 Strona 9/17

10 1. Bank każdego Dnia Roboczego dokonuje porównania wartości ustanowionej przez Klienta Kaucji z Bieżącą Wyceną Transakcji. 2. W sytuacji, gdy Bieżąca Wycena Transakcji jest wartością ujemną i jej wartość bezwzględna wynosi co najmniej 65% wartości ustanowionej Kaucji dla danej Transakcji, Bank może wezwać Klienta telefonicznie lub w inny sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej do uzupełnienia Kaucji o wartość bezwzględną Bieżącej Wyceny Transakcji, chyba że postanowienia Warunków Transakcji stanowią inaczej. 3. Klient po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić wartość Kaucji do wartości wskazanej przez Bank zasilając Rachunek Rozliczeniowy najpóźniej do godziny drugiego Dnia Roboczego po dniu otrzymania wezwania. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem z jego winy obciąża Klienta. 4. Po zasileniu przez Klienta Rachunku Rozliczeniowego wymaganą przez Bank kwotą uzupełnienia Kaucji, Bank przekazuje z Rachunku Rozliczeniowego Klienta uzupełnioną kwotę i ewidencjonuje ją na rachunku Banku prowadzonym dla Kaucji. 5. W sytuacji, gdy suma wartości Kaucji i Bieżącej Wyceny Transakcji wynosi lub przekracza 150% wartości Kaucji Początkowej oraz Klient dokonał uprzednio uzupełnienia kwoty Kaucji, o którym mowa w ust. 3, Bank zwraca całość lub część uprzednio uzupełnianej Kaucji Klientowi wraz z ewentualnymi odsetkami, chyba że postanowienia poszczególnych Warunków Transakcji stanowią inaczej, albo gdy zachodzi przypadek o którym mowa w 14 ust Klient zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Bank do uzgodnienia z Bankiem warunków i zasad uzupełnienia zabezpieczenia lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uzgodnienie następuje w trybie właściwym dla zawierania Transakcji, o którym mowa w 9 niniejszego Regulaminu. 7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku gdy Transakcja jest wykonywana w ramach Kaucji, o której mowa w 13 ust. 1 pkt. 2, chyba że w stosunku do Klienta nastąpił Przypadek Naruszenia. Przypadki Naruszenia Bank uznaje, że wystąpienie następujących zdarzeń może stanowić Przypadek Naruszenia niezależnie od tego czy są one skutkiem działań lub zaniechań, za które odpowiedzialność ponosi Klient: 1) niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej, Umów Dodatkowych i zawartych Transakcji, w tym m.in: a) opóźnienie Klienta w realizacji jakiejkolwiek wymagalnej płatności wynikającej z Transakcji, w przypadku gdy Klient nie spełni tego świadczenia w terminie jednego Dnia Roboczego od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Banku, b) niewykonanie przez Klienta w sposób należyty jakiegokolwiek innego obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umowy Dodatkowej w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o powyższym wystawionego przez Bank. 2) niedostarczenie przez Klienta środków pieniężnych z przeznaczeniem na: a) uzupełnienie ustanowionej Kaucji, b) ustanowienie Kaucji. 3) brak na Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków w odpowiedniej Walucie koniecznych do rozliczenia Transakcji, 4) niedostarczenie przez Klienta na żądanie Banku dodatkowego Zabezpieczenia, 5) niedokonanie przez Klienta w terminie wymagalnej płatności wynikającej z rozliczenia zawartych Transakcji, chyba że niedokonanie płatności jest wynikiem okoliczności, za które Bank ponosi odpowiedzialność, 6) złożenie fałszywych lub poświadczających nieprawdę dokumentów, doręczanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umów Dodatkowych, 7) wystąpienie zdarzenia faktycznego lub prawnego, stwarzającego ryzyko postawienia Klienta w stan upadłości lub likwidacji, tj.: a) wystąpienie przesłanek określonych w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego uzasadniających ogłoszenie upadłości Klienta, b) złożenie uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, c) zgłoszenie przez Klienta oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, d) wystąpienie przesłanek określonych w przepisach prawa regulujących status prawny Klienta, uzasadniających postawienie Klienta w stan likwidacji, 8) postawienie Klienta w stan likwidacji, 9) ogłoszenie upadłości Klienta, 10) wystąpienie zdarzeń faktycznych i prawnych, które powodują zwiększenie ryzyka nie wywiązania się przez Klienta z zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych z Bankiem, tj.: a) pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta w stopniu powodującym, że Klient przestaje spełniać w tym zakresie wymogi ustalone przez Bank, Strona 10/17

11 b) niewywiązywanie się przez Klienta z umów kredytowych, umów pożyczki lub innych umów o podobnym charakterze, obarczonych ryzykiem kredytowym, w stopniu uzasadniającym wypowiedzenie tych umów na warunkach w nich przewidzianych, c) istotne naruszenie przez Klienta warunków innej transakcji zawartej z Bankiem, d) zajęcie przez organ egzekucyjny rachunków Klienta w Banku lub innych bankach, e) wszczęcie w stosunku do Klienta postępowania egzekucyjnego, w którym suma dochodzonych roszczeń stanowi istotną kwotę, w ocenie Banku, mającą wpływ na zdolność Klienta do realizacji zobowiązań z tytułu Transakcji. 11) niedostarczenie przez Klienta, na żądanie Banku, informacji o negatywnych Bieżących Wycenach Transakcji i o posiadanych Limitach Transakcyjnych w innych Bankach. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Banku o decyzjach i okolicznościach faktycznych mających wpływ na jego sytuację prawną i finansową, o których mowa w 18 ust. 1 pkt. 1 10, a w szczególności o negatywnych Bieżących Wycenach Transakcji w innych Bankach. 3. Bank informuję Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej, Umowy Jednolitej o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, skutkującego wyznaczeniem Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, pojedynczej, części lub wszystkich zawartych Transakcji. 4. Bank informuje Klienta w formie pisemnej lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej o wystąpieniu Przypadku Naruszenia skutkującego rozwiązaniem Umowy Ramowej lub Umowy Jednolitej. 5. Przypadek Naruszenia zachodzący chociażby w stosunku do jednej z zawartych Transakcji może stanowić Przypadek Naruszenia w stosunku do wszystkich lub niektórych z pozostałych zawartych Transakcji W przypadku, gdy w ciągu dwóch Dni Roboczych po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, zdarzenie to nadal występuje, Bank ma prawo do dokonania Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 2. Jeżeli wystąpi Przypadek Naruszenia, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub pkt. 1 oraz 3 10, Bank ma prawo do natychmiastowego Przedterminowego Rozliczenia Transakcji wszystkich zawartych Transakcji. 3. W momencie wystąpienia Przypadku Naruszenia w stosunku do Klienta Bank będzie uprawniony do: 1) rozwiązania, z zastrzeżeniem 24, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej wraz ze wszystkimi zawartymi Transakcjami. Dniem rozwiązania Umowy jest dzień wskazany przez Bank w skierowanym do Klienta zawiadomieniu o wyznaczeniu dnia rozwiązania Umowy, 2) żądania od Klienta Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 26 oraz, 3) żądania od Klienta pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy poniesionych przez Bank. 4. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, Bank uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia na rzecz Klienta świadczeń pieniężnych wynikających z Transakcji zawartych do dnia rozwiązania Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej i Umów Dodatkowych włącznie. 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 będzie wpłacone przez Klienta na rzecz Banku w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Klienta pisemnego wezwania do zapłaty poniesionych przez Bank kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt W przypadku nadejścia dnia rozwiązania Umowy spowodowanego wystąpieniem Przypadku Naruszenia, zobowiązania Stron wynikające z poszczególnych Transakcji zostają z dniem rozwiązania Umowy zastąpione zobowiązaniem do ustalenia i zapłaty Kwoty Przedterminowego Rozliczenia zgodnie z postanowieniami 30 niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku poniesienia przez Bank szkody wynikającej z braku zawiadomienia lub zawiadomienia ze zwłoką o Przypadku Naruszenia, o którym mowa w 18 niniejszego Regulaminu, Bank ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z poniesionej szkody i może dokonać potrącenia tych roszczeń z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji w Banku i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank i przelania na rachunek Banku kwot wynikających z poniesionej szkody, na co Klient wyraża zgodę. Zasady Rozliczania Transakcji Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, Bank i Klient dokonują płatności zgodnie z uzgodnionymi Warunkami Transakcji, pod warunkiem że: 1) nie nastąpił i nie trwa Przypadek Naruszenia, 2) nie został wyznaczony Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dzień rozwiązania Umowy Ramowej. 2. Rozliczenie Transakcji dokonywane jest za pośrednictwem Rachunków Rozliczeniowych, o których mowa w 3 pkt 1, które w ustalonym terminie w Warunkach Transakcji Bank odpowiednio: 1) uznaje kwotą zobowiązań Banku wobec Klienta, 2) obciąża kwotą zobowiązań Klienta wobec Banku. Strona 11/17

12 3. Jeżeli Klient wskazał w Umowie Jednolitej lub Umowie Ramowej kilka Rachunków Rozliczeniowych to uzgadniając Warunki Transakcji zobowiązany jest wskazać Rachunek Rozliczeniowy, z którego będzie zrealizowane zobowiązanie pieniężne będące przedmiotem zawartej Transakcji. 4. Jeżeli Klient nie wskaże Rachunku Rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 3 zobowiązanie pieniężne będzie zrealizowane z pierwszego z Rachunków Rozliczeniowych wskazanych w Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej, na którym znajdują się środki na rozliczenie Transakcji. 5. Klient zobowiązany jest do posiadania na swoim Rachunku Rozliczeniowym do godziny 15.30, w Dniu Zakończenia Transakcji określonego w Warunkach Transakcji, środków w Walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji. 22 Jeżeli zobowiązania jednej ze Stron i odpowiadające mu wierzytelności drugiej Strony, wyrażone są w różnych walutach, dla celów rozliczenia Transakcji zostaną przeliczone na PLN po kursach znajdujących się w bieżącej Tabeli Kursów Banku, według obowiązujących zasad: 1) w przypadku uznania Rachunku Rozliczeniowego w PLN stosuje się kurs kupna, 2) w przypadku obciążenia Rachunku Rozliczeniowego w PLN stosuje się kurs sprzedaży W sytuacji, gdy w Dniu Zakończenia Transakcji, Strony Transakcji będą miały względem siebie wzajemne wymagalne zobowiązania pieniężne wyrażone w tej samej walucie, wynikające z tego samego rodzaju Transakcji będą rozliczane przez Kompensację dokonywaną zgodnie z postanowieniami ustępów poniższych. Postanowienia zdania pierwszego mają zastosowanie do wszystkich Transakcji lub określonych grup Transakcji, których terminy płatności są takie same, o ile Strony tak postanowiły w Umowie Dodatkowej. 2. Bank dokonuje w trakcie obowiązywania, Umowy Ramowej i Umów Dodatkowych Kompensacji polegającej na zestawieniu łącznej wartości zobowiązań pieniężnych wobec Klienta, wyrażonych w tej samej walucie i o tych samych Dniach Zakończenia Transakcji, z łączną wartością zobowiązań pieniężnych należnych od Klienta wyrażonych w tej samej walucie i o tych samych Dniach Zakończenia Transakcji. Wyliczona przez Bank różnica pomiędzy tymi zobowiązaniami stanowi Kwotę Kompensacyjną o wysokości, której Bank będzie informował Klienta. 3. Zobowiązaną do zapłaty Kwoty Kompensacyjnej, o której mowa w ust. 2, będzie ta Strona, której łączna wartość zobowiązań pieniężnych wobec drugiej Strony jest wyższa. 4. W Dniu Zakończenia Transakcji, Kwotą Kompensacyjną, o której mowa w ust. 2 Bank: 1) obciąży Rachunek Rozliczeniowy Klienta - gdy Stroną zobowiązaną do zapłaty będzie Klient, 2) uzna Rachunek Rozliczeniowy Klienta - gdy Stroną zobowiązaną do zapłaty będzie Bank. 5. Dokonanie rozliczenia w trybie, o którym mowa powyżej powoduje umorzenie wzajemnych zobowiązań Banku i Klienta z tytułu zawartych Transakcji objętych Kompensacją, z chwilą zapłaty przez odpowiednią Stronę Kwoty Kompensacyjnej, o której mowa w ust W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta obowiązków wynikających z Regulaminu, Umowy Ramowej odpowiednich Umów Dodatkowych i zawartych Transakcji, w przypadku zalegania w spłacie wierzytelności Banku lub powstania ujemnego salda z tytułu rozliczenia danej Transakcji Bank może: 1) dokonać przelewu środków pieniężnych z rachunku Kaucji, w kwocie odpowiadającej wysokości wymagalnych wierzytelności Banku w celu zaspokojenia roszczeń Banku wobec Klienta wraz z odsetkami za opóźnienie, jeżeli trwa ono dłużej niż 7 dni, 2) z zastrzeżeniem odrębnych postanowień odpowiednich Umów Dodatkowych lub Warunków Transakcji rozpocząć naliczanie odsetek za opóźnienie, począwszy od dnia w którym wierzytelność Banku stała się wymagalna lub od dnia, w którym powstało roszczenie Banku wobec Klienta do dnia jej zapłaty, zgodnie ze stopą procentową zawartą w Tabeli Banku stosowaną od zadłużenia przeterminowanego, przy czym podstawą do naliczenia będzie wartość ujemnego salda lub należnej wierzytelności. 7. Klient udziela Pełnomocnictwa dla Banku i upoważnia Bank bez składania odrębnej dyspozycji: 1) do obciążania Rachunków Rozliczeniowych wynikających z rozliczenia Transakcji, o którym mowa 21 ust. 2, oraz innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, 2) do obciążenia Rachunków Rozliczeniowych oraz innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank kwotami ustanawianej i uzupełnianej Kaucji, 3) do pobierania z Rachunków Rozliczeniowych i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank środków pieniężnych tytułem zaspokojenia wierzytelności Banku, 4) pobierania z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank i przelewania na rachunek Banku środków tytułem ustanowienia Kaucji lub innego zabezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 8. Obciążanie lub pobranie z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, o których mowa w ust. 7 nie wymaga odrębnej dyspozycji Klienta, może nastąpić niezależnie od innych dyspozycji Klienta lub innych osób upoważnionych do dysponowania ww. rachunkiem/ami i przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem kwot zajętych z mocy tytułów wykonawczych lub dokumentów mających moc takich tytułów. 9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 7 nie może być odwołane ani zmienione bez pisemnej zgody Banku i w przypadku, gdy zostało ono udzielone Bankowi przez Klienta będącego osobą fizyczną, nie wygasa wraz z jego śmiercią. Strona 12/17

13 Zasady Przedterminowego Rozliczenia Transakcji 1. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, Bank może dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 2. Przedterminowe Rozliczenie Transakcji dokonywane jest dowolnego Dnia Roboczego od Dnia Zawarcia Transakcji do Dnia Zakończenia Transakcji Jeżeli wystąpił Przypadek Naruszenia, Bank zawiadamia Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej o jego wystąpieniu. 4. Jeżeli wystąpił Przypadek Naruszenia, o którym mowa w 18, Bank ma prawo dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie poprzez: 1) wyznaczenie Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w stosunku do wszystkich Transakcji zawartych w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej oraz odpowiednich Umów Dodatkowych oraz uzgodnione Warunki Transakcji bez wypowiedzenia ww. umów lub; 2) wyznaczenie Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w stosunku do wszystkich Transakcji zawartych w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej odpowiednich Umów Dodatkowych oraz uzgodnione Warunki Transakcji z jednoczesnym wypowiedzenia ww. umów w trybie 30 niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku Transakcji zabezpieczonych kaucją i braku uzupełnienia kaucji w wyznaczonym terminie, Przedterminowe Rozliczenie Transakcji następuje w następnym Dniu Roboczym. W Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji Bank: 1) ustala Kwotę Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w sposób określony w 26 lub, 25 2) dokonuje Transakcji Zamykającej na podstawie aktualnych kwotowań rynkowych, po których inne banki mogą dokonać zawarcia Transakcji w zakresie walut, stóp procentowych lub innych wskaźników bądź indeksów na rynku międzybankowym w danym Dniu Roboczym, 3) obciąża lub uznaje Rachunek Klienta Kwotą Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, o której mowa w pkt. 1, w sposób określony w 26 ust 6-9, 4) nie wymaga dokonywania dalszych płatności z tytułu zawartych Transakcji Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy Ramowej, odpowiedniej Umowy Dodatkowej lub uzgodnionych Warunków Transakcji, Bank dokonuje ustalenia Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji z tytułu wyznaczenia Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji poprzez: 1) wyliczenie Bieżącej Wyceny Transakcji, na zasadach określonych w ust. 2-5, 2) dokonanie zestawienia zobowiązań wymagalnych i zsumowanie ich z kwotą Bieżącej Wyceny Transakcji o której mowa w pkt Bieżąca Wycena Transakcji rozumiana jest jako łączna wartość niewymagalnych zobowiązań Stron. Obliczana jest w oparciu o jedną z dwóch metod: Metodę Kwotowań Rynkowych lub Metodę Dyskontową. Metoda Kwotowań Rynkowych ma pierwszeństwo w zastosowaniu przed Metodą Dyskontową. 3. Metoda Kwotowań Rynkowych polega na wyliczeniu Bieżącej Wyceny Transakcji na podstawie kwotowań innych banków na Transakcję, której parametry (kwota nominalna, waluty transakcji, dni rozliczeń kwot odsetkowych i kwot nominalnych, rodzaj zmiennej stopy procentowej) są takie same jak Transakcji będącej przedmiotem wyceny. W przypadku uzyskania więcej niż jednego kwotowania do wyliczenia Bieżącej Wyceny Transakcji, przyjęte zostanie kwotowanie będące średnią arytmetyczną z otrzymanych kwotowań. Dla potrzeb niniejszego ustępu pod pojęciem kwotowanie rozumie się cenę zawarcia transakcji analogicznej jak Transakcja będąca przedmiotem wyceny. 4. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie na rynku kwotowań z innych banków na daną Transakcję, Bieżąca Wycena Transakcji wyliczona zostanie przez Bank w oparciu o Metodę Dyskontową. Metoda Dyskontowa polega na zdyskontowaniu niewymagalnych zobowiązań Stron wynikających z Transakcji będących przedmiotem wyceny od dnia ich wymagalności w przyszłości do dnia wyliczenia Bieżącej Wyceny Transakcji. 5. Bank wylicza Kwotę Przedterminowego Rozliczenia Transakcji poprzez zsumowanie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych o których mowa powyżej. 6. Bank dokonuje następujących rozliczeń wzajemnych zobowiązań Stron z tytułu wyznaczenia Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji: 1) obliczenie wzajemnych zobowiązań następuje poprzez porównanie kwoty wyższego zobowiązania z kwotą niższego zobowiązania. Strona, której kwota zobowiązania będzie wyższa, zobligowana jest do zwrotu różnicy Stronie, której kwota zobowiązania jest niższa, 2) uznaje lub obciąża Rachunek Rozliczeniowy Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 7. Jeżeli kwota zobowiązania należna jest Bankowi, Bank nie później niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dniu rozwiązania Umowy, obciąży Rachunek Rozliczeniowy Klienta, ustaloną kwotą zobowiązania. 8. Jeżeli kwota zobowiązania należna jest Klientowi, Bank nie później niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dniu rozwiązania Umowy, uzna Rachunek Rozliczeniowy Klienta, ustaloną kwotą zobowiązania. 9. Jeżeli Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji wyrażone są w różnych Walutach, dla celów rozliczenia Transakcji zostaną przeliczone na PLN po kursach z bieżącej Tabeli Kursów Banku, według obowiązujących zasad: Strona 13/17

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia.

Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej warunki udzielenia Gwarancji lub Poręczenia. Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń Bankowych w Alior Bank S.A. Obowiązuje od dnia 8 CZERWCA 2015 roku Załącznik nr 1 do Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym oraz Umowy określającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 1 stycznia 2015 r. CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku

Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Konta Oszczędnościowego Getin Banku (zwany dalej Regulaminem) określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A. Bankowość Komercyjna i Klientów Globalnych obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo