REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17"

Transkrypt

1 REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17

2 Spis treści: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE I WYKŁADNIA... 3 WARUNKI WSPÓŁPRACY... 5 ZASADY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 6 USTANOWIENIE HASŁA IDENTYFIKACYJNEGO... 7 LIMIT TRANSAKCYJNY I KAUCJA... 8 PRZYPADKI NARUSZENIA ZASADY ROZLICZANIA TRANSAKCJI ZASADY PRZEDTERMINOWEGO ROZLICZENIA TRANSAKCJI ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ I UMÓW DODATKOWYCH SIŁA WYŻSZA PEŁNOMOCNICTWA ZAWIADOMIENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE Strona 2/17

3 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Transakcji Skarbowych oferowanych przez Bank Ochrony Środowiska wydany przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) oraz art Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 116, poz. 93 z późn. zm.) reguluje szczegółowo zasady i warunki zawierania, realizacji, zabezpieczania, rozliczania oraz potwierdzania wszystkich rodzajów Transakcji skarbowych zawieranych przez Bank, a także prawa i obowiązki Stron wynikające z zawarcia takich Transakcji. 2. Postanowieniami niniejszego Regulaminu objęte są Transakcje Lokat Negocjowanych, Transakcje natychmiastowe, których Dzień Zakończenia Transakcji może przypadać najpóźniej w drugim Dniu Roboczym od Dnia Zawarcia Transakcji oraz inne terminowe operacje finansowe w rozumieniu Ustawy Prawo bankowego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm.) lub czynności bankowe polegające na prowadzeniu skupu i sprzedaży wartości dewizowych, o których mowa w Ustawie Prawo Bankowe. Opisy poszczególnych rodzajów Transakcji zawarte są w odpowiednich Umowach Dodatkowych lub Umowie Jednolitej. 3. Zarówno Umowa Jednolita, jak i Umowa Ramowa wraz z odpowiednimi Umowami Dodatkowymi, stanowią umowę ramową, o której mowa w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz. U z późn. zm.), natomiast poszczególne Transakcje zawarte pomiędzy Klientem a Bankiem stanowią poszczególne umowy szczegółowe, o których mowa w art. 85 Prawa upadłościowego i naprawczego. 4. Przy zawieraniu Transakcji obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej, Umowy EMIR oraz odpowiednich Umów Dodatkowych uzupełnionych o Warunki Transakcji, uzgodnione pomiędzy Bankiem a Klientem w formie oraz na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy Ramowej, Umowy EMIR, Umowy Jednolitej lub Umów Dodatkowych decydować będą postanowienia Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej i Umów Dodatkowych. 6. Zarówno Umowa Jednolita oraz Regulamin, jak i Regulamin wraz z Umową EMIR i Umową Ramową oraz Umowami Dodatkowymi i uzgodnione Warunki Transakcji stanowią łącznie jeden stosunek prawny pomiędzy Stronami. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia, należy rozumieć następująco: 1) Bank - Bank Ochrony Środowiska S.A., Definicje i wykładnia 2 2) Bieżąca Wycena Transakcji kwota obliczona przez Bank zgodnie z 25 na dany Dzień Roboczy oznaczająca łączną wartość niewymagalnych zobowiązań Stron z tytułu danej Transakcji, 3) Certyfikat rezydencji zaświadczenie, oryginał lub kopia poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, o miejscu siedziby Klienta dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym Klient posiada siedzibę, 4) Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji dla danej Transakcji dzień, w którym następuje rozwiązanie oraz rozliczenie części lub całości Transakcji zgodnie z Umową Jednolitą, Umową Ramową i Umowami Dodatkowymi przed Dniem Zakończenia Transakcji, 5) Dzień Roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni, w których nie pracują instytucje, za pośrednictwem których następuje rozliczenie Transakcji, 6) Dzień Zakończenia Transakcji dzień, w którym dokonywane jest całkowite rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji, 7) Dzień Zawarcia Transakcji dzień, w którym Strony uzgodniły Warunki Transakcji, 8) Hasło Identyfikacyjne ustalone przez Klienta hasło upoważniające go do bezpośredniego lub telefonicznego ustalania Warunków Transakcji, 9) Kaucja kwota środków pieniężnych przeniesiona przez Klienta na własność Banku zgodnie z postanowieniami art. 102 ustawy Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych,, która stanowi zabezpieczenie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z rozliczenia Transakcji, 10) Kaucja Początkowa minimalne zabezpieczenie w formie Kaucji wymagane przez Bank w związku z zawartą z Klientem nierozliczoną Transakcją, 11) Klient podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółek cywilnych, dokonujący transakcji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stosujący zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości, o ile posiadają zdolność prawną i zawarli z Bankiem Umowę Jednolitą lub Umowę Ramową w zakresie zawierania Transakcji Skarbowych, 12) Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny, Uprawniony Kontrahent- Kategorie Klienta zgodne ze standardami MIFID, nadawane przez Bank każdemu Klientowi, przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych, szczegółowe definicje każdej kategorii znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy oraz która jest dostępna na Stronie Internetowej Banku, określone w Ustawie,, Strona 3/17

4 13) Kompensacja sposób rozliczenia przez Strony wzajemnych wymagalnych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych Transakcji, 14) Kwota Kompensacyjna kwota należna Stronie od drugiej Strony w wyniku dokonanej Kompensacji, 15) Kwota Przedterminowego Rozliczenia Transakcji zobowiązanie pieniężne Klienta wobec Banku, bądź Banku wobec Klienta, wynikające z Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, 16) Lokata Negocjowana transakcja polegająca na przeniesieniu przez Klienta na własność Banku w Dacie Zawarcia Transakcji, określonej ilości środków pieniężnych stanowiących kwotę kapitału, oraz na zwrocie przez Bank Klientowi w Dacie Zakończenia Transakcji, otrzymanej kwoty kapitału wraz z należnymi odsetkami naliczonymi zgodnie ze stopą procentową ustaloną pomiędzy Bankiem a Klientem. 17) Limit Transakcyjny lub Limit kwota wyrażona w złotych lub w walucie obcej określona przez Bank dla Klienta jako wewnętrzny limit Banku określający ryzyko kredytowe Banku z tytułu zawartych Transakcji, 18) Nierezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą oraz osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inny Klient mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu 19) Pełnomocnictwo oświadczenie woli Klienta upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, 20) Placówka Banku Oddział/Oddział Operacyjny/Centrum Korporacyjne, 21) Potwierdzenie dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umów Dodatkowych oraz Umowy Jednolitej, 22) Przedterminowe Rozliczenie Transakcji realizacja zobowiązań i należności Stron wynikających z przedterminowego rozliczenia zawartej Transakcji, 23) Przypadek Naruszenia zdarzenie, o którym mowa w 18 Regulaminu, 24) Rachunek Rozliczeniowy rachunek Klienta prowadzony przez Bank w walucie rozliczenia Transakcji, 25) Rachunek Techniczny rachunek w ramach konta przejściowego, zakładany do obsługi Lokat Negocjowanych dla Klientów nie posiadających Rachunków Rozliczeniowych w walucie rozliczenia Transakcji, 26) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078), 27) Strony Bank i Klient, 28) Strona Internetowa Banku- strona internetowa Banku, powszechnie dostępna pod adresem 29) Tabela Kursów Banku BOŚ S.A. tabela, w której publikowane są przez Bank kursy kupna i sprzedaży walut obcych za PLN, 30) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych, 31) Transakcja transakcja zawierana pomiędzy Bankiem a Klientem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie szczegółowe zasady zawierania i rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji zawarte są w Umowie Jednolitej, Umowach Ramowych i Umowach Dodatkowych, 32) Transakcja Zamykająca Transakcja mająca zastosowanie dla Przypadków Naruszenia, polegająca na kupnie sprzedanego lub sprzedaży kupionego instrumentu bazowego (takiego jak waluta,, stopa procentowa lub inny instrument bazowy uzgodnionego przez Strony Transakcji) zawierana przez Strony w celu dokonania Kompensacji wzajemnych zobowiązań Stron z tytułu Transakcji. Transakcja Zamykająca nie pomniejsza kwoty Limitu Transakcyjnego i nie wymaga Kaucji 33) Umowa Umowa Ramowa, Umowa Dodatkowa albo Umowa Jednolita, 34) Umowa Dodatkowa - umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca zawieranie poszczególnych Transakcji, ; umowa Dodatkowa uzupełnia postanowienia Umowy Ramowej oraz zawiera elementy wskazane w postanowieniach Umowy Ramowej oraz inne elementy, których wprowadzenie Strony uznają za konieczne dla realizacji celów jakim służyć mają zawierane między nimi Transakcje, 35) Umowa EMIR- umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca postanowienia wynikające z Rozporządzenia EMIR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji; 36) Umowa Jednolita umowa zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, regulująca zawieranie Transakcji Lokat Negocjowanych, 37) Umowa Ramowa - umowa o współpracy w zakresie Transakcji Lokat Negocjowanych, natychmiastowych oraz terminowych operacji finansowych, zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem zawierająca postanowienia indywidualizujące współpracę z Klientem oraz będąca warunkiem koniecznym do zawierania Transakcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i odpowiednich Umowach Dodatkowych, 38) Ustawa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm.), 39) Wskaźnik Wagi Ryzyka wskaźnik procentowy dla wszystkich Transakcji w danej walucie i na dany okres, według którego obciążany jest Limit Strona 4/17

5 Transakcyjny i ustalana wysokość Kaucji Początkowej, 40) Warunki Transakcji - wskazane w Regulaminie warunki i elementy Transakcji, których uzgodnienie jest konieczne, aby doszło do jej zawarcia. Warunki współpracy 1. Warunkiem rozpoczęcia współpracy Klienta z Bankiem w zakresie Transakcji jest: 3 1) posiadanie, otwarcie w Placówce Banku lub w Centrum Korporacyjnym Rachunków Rozliczeniowych w PLN oraz innych walutach, dla których prowadzone są przez Bank rachunki, które będą wymagane do dokonywania Transakcji, chyba że Umowa Jednolita lub Umowa Ramowa lub Umowa Dodatkowa stanowi inaczej, 2) zawarcie przez klienta Umowy Jednolitej lub Umowy Ramowej i odpowiednich Umów Dodatkowych, 3) podpisanie oświadczeń wymaganych przez Bank, w tym oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego, z zastrzeżeniem Transakcji Lokat Negocjowanych; 4) ustanowienia Pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania środkami zgromadzonymi na posiadanych przez Klienta Rachunkach Rozliczeniowych z zastrzeżeniem Transakcji Lokat Negocjowanych, 2. Przed podpisaniem Umowy Ramowej Bank doręcza Klientowi: 1) Broszurę informacyjną o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., 2) Opis instrumentów finansowych, zawierający szczegółowe informacje dotyczące usługi, która ma być świadczona na podstawie Umowy ramowej oraz umów dodatkowych, ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe, 3. W przypadku Nierezydentów, przedstawienie dokumentów wystawionych za granicą w języku obcym wymaga dodatkowego złożenia: 1) tłumaczenia dokumentów na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, 2) jednolitego poświadczenia tzw. apostille, dla dokumentów wystawionych w krajach, które ratyfikowały Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r., 3) dokumentów poświadczających legalizację w polskim urzędzie konsularnym lub w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, w przypadku dokumentów wystawionych w krajach, które nie ratyfikowały Konwencji, o której mowa w pkt Bank podejmuje działania mające na celu skuteczną identyfikację, zarzadzanie oraz monitorowanie sytuacji, które potencjalnie mogą prowadzić do naruszenia interesu Klienta (konflikt interesów). 2. Szczegółowy opis potencjalnych konfliktów interesów, ich potencjalnych źródeł oraz modelu i przyjętych sposobów zarzadzania tymi konfliktami zawiera Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy. 1. Przed podpisaniem z Klientem Umowy ramowej Bank, z zastrzeżeniem postanowień 7, przypisuje Klientowi jedną z następujących kategorii: 1) Klient Detaliczny; 2) Klient Profesjonalny; 3) Uprawniony Kontrahent. 2. Szczegółowy opis przeprowadzania klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów oraz poziomu ochrony przyznawanej przez Bank poszczególnym kategoriom Klientów został określony w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., którą Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem Umowy. 3. O przypisanej kategorii Bank informuje Klienta przed zawarciem z nim Umowy Ramowej. 1. Przed podpisaniem z Klientem Umowy ramowej Bank, z zastrzeżeniem postanowień 7, zwraca się do Klienta Detalicznego oraz Klienta Detalicznego, któremu Bank przyznał, na jego wniosek, kategorię Klienta Profesjonalnego, o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o instrumentach finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi świadczonej na podstawie umowy ramowej jest, w rozumieniu Rozporządzenia, adekwatny dla Klienta. Przepisu nie stosuje się względem Klienta Profesjonalnego oraz Uprawnionego Kontrahenta. 2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, Bank może wymagać wypełnienia przez Klienta Kwestionariusza oceny adekwatności. Kwestionariusz oceny adekwatności może zostać przedstawiony Klientowi Profesjonalnemu oraz Uprawnionemu Kontrahentowi, na ich wniosek Strona 5/17

6 3. W przypadku gdy instrument finansowy, po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1 jest nieadekwatny dla Klienta Detalicznego albo Klienta Detalicznego, któremu Bank przyznał, na jego wniosek, kategorie Klienta Profesjonalnego, Bank informuje o tym Klienta. 4. W przypadku, gdy Klient nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 1 lub jeżeli przedstawi informacje niewystarczające, Bank informuje Klienta, że uniemożliwi mu to dokonanie oceny, czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi jest dla niego adekwatny i że Klient otrzymuje kategorię Klienta Detalicznego. 5. W przypadku, gdy: a) Klient odmówił wypełnienia kwestionariusza oceny adekwatności, albo b) Klient nie dokonał uzupełnienia brakujących odpowiedzi kwestionariuszu oceny adekwatności, albo c) Klient odmówił podpisania kwestionariusza oceny adekwatności, albo d) wynik oceny adekwatności wskazuje, że instrument finansowy, będący przedmiotem umowy jest dla Klienta nieadekwatny - Bank przedstawia Klientowi do podpisu oświadczenie, że Klient dokonuje wyboru instrumentów finansowych na własne ryzyko i odpowiedzialność. 6. W przypadku, gdy Klient odmawia zarówno przeprowadzania oceny jak i złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust 5, Bank informuje Klienta, iż nie będzie możliwe skorzystanie przez niego z dostępnych w Banku Instrumentów finansowych. 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bank o wszelkich zmianach swoich danych wskazanych Umowie ramowej, danych będących podstawą do przypisaniu mu kategorii Klienta oraz danych będących podstawa do dokonania oceny, o której mowa w ust Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niedopełnieniem przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust W przypadku, gdy przedmiotem Umów dodatkowych, które Klient zamierza podpisać na podstawie Umowy Ramowej, będą wyłącznie transakcje Lokat negocjowanych oraz transakcje FX Spot, Bank może, na żądanie Klienta, odstąpić od przeprowadzenia względem niego czynności, o których mowa w 5 i Względem Klientów, wobec których Bank odstąpił od przeprowadzenia czynności, o których mowa w 5 i 6 zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, czynności określone w 5 i 6 muszą być wykonane przed podpisaniem Umowy Dodatkowej, której przedmiotem jest FX Forward lub Swap procentowy IRS. 1. Umowa Jednolita, Umowa Ramowa albo Umowa Dodatkowa mogą być zawierane na czas nieokreślony chyba, że Strony umówią się inaczej. 2. Umowa Jednolita oraz właściwa Umowa Dodatkowa regulują zasady zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych Z tytułu zawarcia Transakcji Bank nie pobiera opłat i prowizji. Ewentualne opłaty i prowizje, w tym wynikające z zadań związanych z Rozporządzeniem EMIR, określone są w Taryfie. 1. Warunkiem zawarcia Transakcji jest łączne spełnienie poniższych warunków: Zasady zawierania Transakcji 9 1) pozytywna identyfikacja Klienta oraz osób działających w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie Pełnomocnictwa przez pracownika Banku, polegająca na podaniu przez ww. osoby Hasła Identyfikacyjnego, nazwy, imienia i nazwiska określonych w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. Identyfikację uznaje się za dokonaną, jeżeli pracownik Banku poda nazwę Klienta, imię i nazwisko osoby kontaktującej się z Bankiem, z wyjątkiem Hasła Identyfikacyjnego, a osoba zawierająca Transakcję po stronie Klienta potwierdzi je, podając hasło, 2) uzgodnienie i akceptacja Warunków Transakcji przez Strony, 3) ustanowienie zabezpieczenia w przypadku gdy jest wymagane dla danej Transakcji w wysokości ustalonej pomiędzy Bankiem a Klientem. 2. Transakcja zostanie zawarta z Klientem, który poda informacje określone w ust. 1 pkt 1 zgodnie z danymi posiadanymi przez Bank. 3. Strony mogą zawrzeć tylko te Transakcje, dla których zostały zawarte odpowiednie Umowy. 4. Zawarcie Transakcji następuje w Dniu Zawarcia Transakcji z chwilą złożenia przez Strony, w sposób określony w Regulaminie, Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej lub odpowiedniej Umowie Dodatkowej, zgodnych oświadczeń woli akceptujących wynegocjowane Warunki Transakcji za pośrednictwem telefonu, których przedmiotem jest uzgodnienie Warunków Transakcji, z zastrzeżeniem ust. 10, przy czym inicjatorem zawarcia Transakcji może być zarówno Bank jak i Klient. 5. Bank nagrywa rozmowy telefoniczne, podczas których następuje zawarcie Transakcji. Klient wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych i przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, iż tak dokonane przez Bank nagrania stanowić będą dowód na jakich warunkach została zawarta Transakcja w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek sporu lub postępowania przed sądem dla rozstrzygnięcia kwestii spornych związanych z poszczególnymi Transakcjami. Strona 6/17

7 6. Bank jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia Klienta zgodnie z jego brzmieniem. 7. Wszelkie skutki prawne wynikające z zawarcia Transakcji powstają dla Stron z chwilą złożenia przez nie oświadczeń, o których mowa w ust Transakcje nie stanowią gry lub zakładu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani też gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych. 9. Bank może uzależnić zawarcie Transakcji od pisemnego potwierdzenia Klienta o zapoznaniu się z ryzykami związanymi z wybraną Transakcją. 10. Strony mogą w Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej lub w Umowie Dodatkowej ustalić inny sposób zawierania Transakcji, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, przy czym ustalenie innego sposobu zawierania Transakcji jest możliwe, o ile Bank udostępni odpowiednią infrastrukturę techniczną. 11. W przypadku, gdy w związku z zawartą Transakcją wystąpi konieczność zapłacenia przez Bank, jako płatnika, podatków lub opłat ich koszt pokrywa Klient. Bank może odmówić zawarcia Transakcji w szczególności: 1) w sytuacji wystąpienia Przypadków Naruszenia określonych w 18, 10 2) w stosunku do Klienta, wobec którego wystąpił już wcześniej Przypadek Naruszenia, 3) w sytuacji braku lub niewystarczającego Limitu Transakcyjnego niezbędnego do zawarcia Transakcji, 4) w sytuacji braku lub niewystarczającego zabezpieczenia Transakcji, w szczególności Kaucji, 5) gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby zawierającej Transakcje lub jej upoważnienia do zawierania Transakcji, 6) gdy dyspozycja Klienta jest niejasna, nieczytelna lub sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej lub odpowiedniej Umowy Dodatkowej, 7) w przypadku braku podpisania przez Klienta pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykami związanymi z wybraną Transakcją, o których mowa w 9 ust.9, 8) z innych przyczyn wskazanych przez Bank Bank niezwłocznie po uzgodnieniu Warunków Transakcji, jednakże nie później niż w kolejnym Dniu Roboczym następującym po Dniu Zawarcia Transakcji, sporządza Potwierdzenie Transakcji według wzoru zamieszczonego w załączniku do Umów Dodatkowych lub Umowy Jednolitej i przekazuje je Klientowi w sposób określony w ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień odpowiedniej Umowy Ramowej lub Umowy Jednolitej. 2. Potwierdzenie stanowi oświadczenie wiedzy Banku, potwierdza Warunki Transakcji, nie wymaga podpisu Banku ani też nie stanowi uzupełnienia lub zmiany ustalonych uprzednio Warunków Transakcji lub odpowiedniej Umowy Dodatkowej, Umowy Jednolitej, z zastrzeżeniem transakcji Swapa Procentowego IRS. 3. Potwierdzenia będą przekazywane: 1) pocztą elektroniczną, do przesyłania Potwierdzeń Strony ustalają adresy mailowe w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej, 2) w innej formie uzgodnionej przez Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. 4. Zmiany danych zawartych w ust. 3 pkt. 1-2 wymagają formy pisemnej. 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości Potwierdzenia Transakcji z uzgodnionymi Warunkami Transakcji i zgłoszenia ewentualnych niezgodności nie później niż do godziny w następnym Dniu Roboczym po otrzymaniu Potwierdzenia Transakcji. 6. W przypadku wystąpienia niezgodności Potwierdzenia Transakcji z uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej Warunkami Transakcji, Bank na wniosek Klienta przekazuje Klientowi, w sposób określony przez Strony w ust. 3, skorygowane Potwierdzenie Transakcji. 7. W przypadku, gdy po odtworzeniu rozmowy telefonicznej zostanie ustalone, iż wystawione Klientowi Potwierdzenie: 1) było prawidłowe - Bank niezwłocznie, telefonicznie lub w trybie określonym w ust. 3 powiadamia o tym fakcie Klienta, 2) wymaga zmiany - Bank zobowiązany jest do wystawienia nowego zweryfikowanego Potwierdzenia odtwarzającego uzgodnione Warunki Transakcji i przekazania go Klientowi w trybie określonym w ust Nie zgłoszenie zastrzeżeń w trybie i terminach, o których mowa w ust. 5, uznaje się za potwierdzenie ustalonych Warunków Transakcji. Ustanowienie Hasła Identyfikacyjnego Podstawą zawierania Transakcji z Bankiem jest posiadanie przez Klienta Hasła Identyfikacyjnego. Ustalone przez Klienta Hasło Identyfikacyjne upoważnia Klienta oraz osoby działające w imieniu i na rzecz Klienta ustalone w Umowie Ramowej lub Umowie Jednolitej do negocjacji Warunków Transakcji. Strona 7/17

8 2. Osoby upoważnione do zawierania Transakcji w imieniu i na rzecz Klienta oraz Hasło Identyfikacyjne Klient wskazuje w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. 3. Klient może dokonać zmiany Hasła Identyfikacyjnego składając oświadczenie woli w formie pisemnej. 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ujawnienia hasła osobom nieupoważnionym oraz posługiwania się Hasłem Identyfikacyjnym przez osoby do tego nieupoważnione. 5. Klient może zmienić Hasło Identyfikacyjne lub odwołać osoby uprawnione do posługiwania się Hasłem Identyfikacyjnym w sposób określony w Umowie Ramowej lub Umowie Jednolitej. 1. Bank zawiera Transakcje, z zastrzeżeniem 14, w ramach: 1) przyznanego Klientowi przez Bank Limitu Transakcyjnego, albo 2) ustanowionej przez Klienta Kaucji, albo 3) pełnego pokrycia na rozliczenie Transakcji. Limit Transakcyjny i Kaucja Na podstawie wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej przez Bank, Bank przyznaje Klientowi Limit Transakcyjny oraz określa wysokość Kaucji stanowiącej zabezpieczenie Transakcji. 3. Bank w każdej chwili może anulować lub zmniejszyć przyznany Limit Transakcyjny w szczególności, gdy w ocenie Banku pogorszyła się zdolność Klienta do regulowania zobowiązań w stosunku do Banku lub gdy wystąpił Przypadek Naruszenia przez Klienta. 4. W Dniu Zawarcia Transakcji Bank pomniejsza kwotę Limitu Transakcyjnego o kwotę zawartej Transakcji, stosując do obliczeń odpowiednie Wskaźniki Wag Ryzyka stanowiące załącznik do Umowy Dodatkowej. W okresie trwania Transakcji, Limit Transakcyjny jest dodatkowo obciążany negatywną wyceną Transakcji. 5. W Dniu Zakończenia Transakcji i wywiązania się Klienta ze zobowiązań wobec Banku wynikających z Transakcji, Bank zwalnia kwotę pomniejszenia Limitu Transakcyjnego. 6. W przypadku całkowitego wykorzystania Limitu Transakcyjnego, wynikającego z zawartych Transakcji, Klient nie będzie mógł zawierać nowych Transakcji w ramach przyznanego Limitu Transakcyjnego do czasu odblokowania tego Limitu. 1. Bank każdego Dnia Roboczego dokonuje porównania wartości przyznanego Klientowi Limitu Transakcyjnego z Bieżącą Wyceną Transakcji W sytuacji, gdy łączna Bieżąca Wycena Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji w ramach danego Limitu Transakcyjnego jest ujemna oraz gdy suma wartości bezwzględnej Bieżącej Wyceny Transakcji oraz obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych Transakcji wynosi co najmniej 100% wartości przyznanego Limitu Transakcyjnego, Bank informuje Klienta telefonicznie lub w inny sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej o zaistniałej sytuacji, która może skutkować wezwaniem Klienta do ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji, w wysokości wynoszącej co najmniej wartość wyliczoną według wzoru poniżej:: Kaucja = BWT + O 65%LT gdzie: BWT Wartość bezwzględna łącznej Bieżącej Wyceny Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji O Wartość obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych Transakcji LT przyznany Limit Transakcyjny 3. W przypadku gdy Bieżąca Wycena Transakcji ulega dalszemu pogorszeniu w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji w ramach danego Limitu Transakcyjnego Bank może wezwać Klienta do ponownego uzupełnienia zabezpieczenia Transakcji. 4. Klient po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany ustanowić zabezpieczenie w postaci Kaucji, o której mowa w 15-18, w wysokości wskazanej przez Bank zasilając Rachunek Rozliczeniowy najpóźniej do godziny drugiego Dnia Roboczego po dniu otrzymania wezwania. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem z jego winy obciąża Klienta. 5. Bank przekazuje kwotę Kaucji z Rachunku Rozliczeniowego Klienta na bankowy rachunek Kaucji. 6. Z zastrzeżeniem ust. 2, w sytuacji gdy różnica między sumą wartości Limitu Transakcyjnego, Kaucji, Bieżącej Wyceny Transakcji, a wartością obciążenia Limitu Transakcyjnego Wskaźnikami Wag Ryzyka zawartych transakcji wynosi lub przekracza 100% wartości przyznanego Limitu Transakcyjnego oraz Klient dokonał uprzednio ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji, o którym mowa w ust. 3, Bank zwraca Klientowi Kaucję stanowiącą zabezpieczenie Transakcji chyba że postanowienia poszczególnych Warunków Transakcji stanowią inaczej. 7. Bank może wezwać Klienta do uzupełnienia kwoty Kaucji stanowiącej zabezpieczenie Transakcji w sytuacji, gdy w ocenie Banku istnieje zagrożenie nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań wynikających z Transakcji. Strona 8/17

9 8. Klient zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Bank do uzgodnienia z Bankiem warunków ustanowienia zabezpieczenia w postaci Kaucji uzgodnienie następuje w trybie właściwym dla zawierania Transakcji, o którym mowa w 9 niniejszego Regulaminu. 9. Kaucja jest nieoprocentowana, o ile Strony nie postanowią inaczej. W przypadku oprocentowania Kaucji, w sytuacji wypłaty odsetek na rzecz Klienta będącego nierezydentem Bank pobierze z rachunku Klienta, zgodnie z 9 ust. 11, kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy międzynarodowej, jeśli Klient przedłoży w Banku certyfikat rezydencji. 10. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku gdy Transakcja jest wykonywana w ramach Limitu Transakcyjnego, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt. 1, chyba że w stosunku do Klienta nastąpił Przypadek Naruszenia W Dniu Zawarcia Transakcji Bank żąda od Klienta ustanowienia Kaucji Początkowej w wysokości obliczonej według Wskaźników Wag Ryzyka, jeżeli Transakcja nie jest wykonywana w ramach Limitu Transakcyjnego. 2. Przed przystąpieniem do zawierania Transakcji w ramach Kaucji Bank dokonuje oceny zdolności kredytowej Klienta. 3. W Dniu Zakończenia Transakcji i wywiązania się Klienta ze zobowiązań wobec Banku wynikających z zawartej Transakcji Bank zwraca Klientowi kwotę Kaucji wraz z odsetkami, jeśli kwota Kaucja była oprocentowana, z zastrzeżeniem postanowień 16 ust W trakcie trwania Transakcji Bank ma prawo zażądać od Klienta: 1) uzupełnienia wartości Kaucji: a. gdy po zawarciu Transakcji w ocenie Banku wystąpiły okoliczności podwyższające ryzyko Transakcji, b. w związku z ustaleniem przez Bank nowych Wskaźników Wag Ryzyka, 2) ustanowienia Kaucji dla Transakcji, która w przypadku anulowania lub zmniejszenia przez Bank kwoty Limitu Transakcyjnego nie może zostać zawarta w ramach tego Limitu. 5. O obowiązku uzupełnienia Kaucji lub ustanowienia dodatkowej Kaucji, Bank informuje Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej, niezwłocznie po podjęciu przez Bank decyzji o konieczności uzupełnienia lub ustanowienia dodatkowej Kaucji. 6. W przypadku, gdy Klient nie złoży Kaucji w terminie ustalonym przez Bank, oznacza to że Klient nie dotrzymał Warunków Transakcji i Bank może odstąpić od Transakcji lub dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 7. Klienci, którym Bank udzielił kredytu, mają możliwość wykorzystania środków pochodzących z kredytu na realizację Transakcji. W takim przypadku sposób wykorzystania kredytu na sfinansowanie Transakcji należy określić w umowie kredytowej. Dla Klienta, który ma możliwość wykorzystania środków pochodzących z kredytu na realizację Transakcji, Bank może podjąć decyzję o odstąpieniu od ustanowienia Kaucji lub innego niż Kaucja zabezpieczenia Transakcji W sytuacji ustanowienia Kaucji Warunki Transakcji będą określać dodatkowo: 1) wysokość wymaganej Kaucji, 2) walutę Kaucji, 3) warunki zwolnienia środków z Kaucji. 2. Ustalenie warunków Kaucji przez Klienta upoważnia Klienta do rozpoczęcia negocjacji Warunków Transakcji. 3. Kaucja zostanie zaewidencjonowana na rachunku Banku. 4. Środkami wniesionej Kaucji Klient nie może dysponować do dnia wygaśnięcia zobowiązania Klienta wynikającego z zawartej Transakcji i zaspokojenia roszczeń Banku z tytułu zawartych Transakcji. 5. O ile Strony nie postanowią inaczej, Kaucja jest nieoprocentowana. W przypadku ustalenia oprocentowania Kaucji innego niż 0%, odsetki od środków stanowiących Kaucję naliczane są od Dnia Zawarcia Transakcji do daty poprzedzającej Dzień Zakończenia Transakcji lub Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zastosowaniem działań opisanych w ust. 8 odsetki od środków Kaucji będą naliczane do dnia poprzedzającego dzień ostatecznego zwolnienia Kaucji. 6. Po rozwiązaniu Kaucji środki zostaną przekazane na Rachunek Rozliczeniowy Klienta po uprzednim potrąceniu ewentualnych kosztów przekazu środków W przypadku oprocentowania Kaucji, odsetki wypłacone na rzecz nierezydenta podlegają opodatkowaniu zgodnie z 14 ust. 9..Kaucja będzie utrzymywana do czasu rozliczenia Transakcji. Po rozliczeniu Transakcji Bank zwraca kwotę Kaucji na Rachunek Rozliczeniowy Klienta wraz z odsetkami należnymi za dotychczasowy okres przechowywania, jeśli Kaucja została oprocentowana, z zastrzeżeniem ust ust. 3 oraz 23 ust.7 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio. 7. Wpłacona przez Klienta Kaucja może być przez Bank zatrzymana i nie będzie zwolniona, zgodnie z ust. 7, w szczególności gdy Bieżąca Wycena Transakcji w odniesieniu do wszystkich zawartych i nierozliczonych Transakcji jest wartością ujemną i w ocenie Banku wzrasta ryzyko nie wywiązania się Klienta ze zobowiązań z tytułu zawartych Transakcji. W takiej sytuacji Kaucja przeznaczona zostanie na zabezpieczenie innych Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem. Decyzję o przeznaczeniu Kaucji na zabezpieczenie innych Transakcji podejmuje Bank według swojego swobodnego uznania. 17 Strona 9/17

10 1. Bank każdego Dnia Roboczego dokonuje porównania wartości ustanowionej przez Klienta Kaucji z Bieżącą Wyceną Transakcji. 2. W sytuacji, gdy Bieżąca Wycena Transakcji jest wartością ujemną i jej wartość bezwzględna wynosi co najmniej 65% wartości ustanowionej Kaucji dla danej Transakcji, Bank może wezwać Klienta telefonicznie lub w inny sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej do uzupełnienia Kaucji o wartość bezwzględną Bieżącej Wyceny Transakcji, chyba że postanowienia Warunków Transakcji stanowią inaczej. 3. Klient po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić wartość Kaucji do wartości wskazanej przez Bank zasilając Rachunek Rozliczeniowy najpóźniej do godziny drugiego Dnia Roboczego po dniu otrzymania wezwania. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem z jego winy obciąża Klienta. 4. Po zasileniu przez Klienta Rachunku Rozliczeniowego wymaganą przez Bank kwotą uzupełnienia Kaucji, Bank przekazuje z Rachunku Rozliczeniowego Klienta uzupełnioną kwotę i ewidencjonuje ją na rachunku Banku prowadzonym dla Kaucji. 5. W sytuacji, gdy suma wartości Kaucji i Bieżącej Wyceny Transakcji wynosi lub przekracza 150% wartości Kaucji Początkowej oraz Klient dokonał uprzednio uzupełnienia kwoty Kaucji, o którym mowa w ust. 3, Bank zwraca całość lub część uprzednio uzupełnianej Kaucji Klientowi wraz z ewentualnymi odsetkami, chyba że postanowienia poszczególnych Warunków Transakcji stanowią inaczej, albo gdy zachodzi przypadek o którym mowa w 14 ust Klient zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Bank do uzgodnienia z Bankiem warunków i zasad uzupełnienia zabezpieczenia lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uzgodnienie następuje w trybie właściwym dla zawierania Transakcji, o którym mowa w 9 niniejszego Regulaminu. 7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku gdy Transakcja jest wykonywana w ramach Kaucji, o której mowa w 13 ust. 1 pkt. 2, chyba że w stosunku do Klienta nastąpił Przypadek Naruszenia. Przypadki Naruszenia Bank uznaje, że wystąpienie następujących zdarzeń może stanowić Przypadek Naruszenia niezależnie od tego czy są one skutkiem działań lub zaniechań, za które odpowiedzialność ponosi Klient: 1) niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej, Umów Dodatkowych i zawartych Transakcji, w tym m.in: a) opóźnienie Klienta w realizacji jakiejkolwiek wymagalnej płatności wynikającej z Transakcji, w przypadku gdy Klient nie spełni tego świadczenia w terminie jednego Dnia Roboczego od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Banku, b) niewykonanie przez Klienta w sposób należyty jakiegokolwiek innego obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu, Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umowy Dodatkowej w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o powyższym wystawionego przez Bank. 2) niedostarczenie przez Klienta środków pieniężnych z przeznaczeniem na: a) uzupełnienie ustanowionej Kaucji, b) ustanowienie Kaucji. 3) brak na Rachunku Rozliczeniowym Klienta środków w odpowiedniej Walucie koniecznych do rozliczenia Transakcji, 4) niedostarczenie przez Klienta na żądanie Banku dodatkowego Zabezpieczenia, 5) niedokonanie przez Klienta w terminie wymagalnej płatności wynikającej z rozliczenia zawartych Transakcji, chyba że niedokonanie płatności jest wynikiem okoliczności, za które Bank ponosi odpowiedzialność, 6) złożenie fałszywych lub poświadczających nieprawdę dokumentów, doręczanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umów Dodatkowych, 7) wystąpienie zdarzenia faktycznego lub prawnego, stwarzającego ryzyko postawienia Klienta w stan upadłości lub likwidacji, tj.: a) wystąpienie przesłanek określonych w przepisach prawa upadłościowego i naprawczego uzasadniających ogłoszenie upadłości Klienta, b) złożenie uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, c) zgłoszenie przez Klienta oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zgodnie z przepisami prawa upadłościowego i naprawczego, d) wystąpienie przesłanek określonych w przepisach prawa regulujących status prawny Klienta, uzasadniających postawienie Klienta w stan likwidacji, 8) postawienie Klienta w stan likwidacji, 9) ogłoszenie upadłości Klienta, 10) wystąpienie zdarzeń faktycznych i prawnych, które powodują zwiększenie ryzyka nie wywiązania się przez Klienta z zobowiązań z tytułu Transakcji zawartych z Bankiem, tj.: a) pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta w stopniu powodującym, że Klient przestaje spełniać w tym zakresie wymogi ustalone przez Bank, Strona 10/17

11 b) niewywiązywanie się przez Klienta z umów kredytowych, umów pożyczki lub innych umów o podobnym charakterze, obarczonych ryzykiem kredytowym, w stopniu uzasadniającym wypowiedzenie tych umów na warunkach w nich przewidzianych, c) istotne naruszenie przez Klienta warunków innej transakcji zawartej z Bankiem, d) zajęcie przez organ egzekucyjny rachunków Klienta w Banku lub innych bankach, e) wszczęcie w stosunku do Klienta postępowania egzekucyjnego, w którym suma dochodzonych roszczeń stanowi istotną kwotę, w ocenie Banku, mającą wpływ na zdolność Klienta do realizacji zobowiązań z tytułu Transakcji. 11) niedostarczenie przez Klienta, na żądanie Banku, informacji o negatywnych Bieżących Wycenach Transakcji i o posiadanych Limitach Transakcyjnych w innych Bankach. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Banku o decyzjach i okolicznościach faktycznych mających wpływ na jego sytuację prawną i finansową, o których mowa w 18 ust. 1 pkt. 1 10, a w szczególności o negatywnych Bieżących Wycenach Transakcji w innych Bankach. 3. Bank informuję Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej, Umowy Jednolitej o wystąpieniu Przypadku Naruszenia, skutkującego wyznaczeniem Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, pojedynczej, części lub wszystkich zawartych Transakcji. 4. Bank informuje Klienta w formie pisemnej lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej o wystąpieniu Przypadku Naruszenia skutkującego rozwiązaniem Umowy Ramowej lub Umowy Jednolitej. 5. Przypadek Naruszenia zachodzący chociażby w stosunku do jednej z zawartych Transakcji może stanowić Przypadek Naruszenia w stosunku do wszystkich lub niektórych z pozostałych zawartych Transakcji W przypadku, gdy w ciągu dwóch Dni Roboczych po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, zdarzenie to nadal występuje, Bank ma prawo do dokonania Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 2. Jeżeli wystąpi Przypadek Naruszenia, o którym mowa w 18 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub pkt. 1 oraz 3 10, Bank ma prawo do natychmiastowego Przedterminowego Rozliczenia Transakcji wszystkich zawartych Transakcji. 3. W momencie wystąpienia Przypadku Naruszenia w stosunku do Klienta Bank będzie uprawniony do: 1) rozwiązania, z zastrzeżeniem 24, Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej wraz ze wszystkimi zawartymi Transakcjami. Dniem rozwiązania Umowy jest dzień wskazany przez Bank w skierowanym do Klienta zawiadomieniu o wyznaczeniu dnia rozwiązania Umowy, 2) żądania od Klienta Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w 26 oraz, 3) żądania od Klienta pokrycia wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy poniesionych przez Bank. 4. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, Bank uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia na rzecz Klienta świadczeń pieniężnych wynikających z Transakcji zawartych do dnia rozwiązania Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej i Umów Dodatkowych włącznie. 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 będzie wpłacone przez Klienta na rzecz Banku w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Klienta pisemnego wezwania do zapłaty poniesionych przez Bank kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt W przypadku nadejścia dnia rozwiązania Umowy spowodowanego wystąpieniem Przypadku Naruszenia, zobowiązania Stron wynikające z poszczególnych Transakcji zostają z dniem rozwiązania Umowy zastąpione zobowiązaniem do ustalenia i zapłaty Kwoty Przedterminowego Rozliczenia zgodnie z postanowieniami 30 niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku poniesienia przez Bank szkody wynikającej z braku zawiadomienia lub zawiadomienia ze zwłoką o Przypadku Naruszenia, o którym mowa w 18 niniejszego Regulaminu, Bank ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z poniesionej szkody i może dokonać potrącenia tych roszczeń z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji w Banku i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank i przelania na rachunek Banku kwot wynikających z poniesionej szkody, na co Klient wyraża zgodę. Zasady Rozliczania Transakcji Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień dotyczących Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, Bank i Klient dokonują płatności zgodnie z uzgodnionymi Warunkami Transakcji, pod warunkiem że: 1) nie nastąpił i nie trwa Przypadek Naruszenia, 2) nie został wyznaczony Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dzień rozwiązania Umowy Ramowej. 2. Rozliczenie Transakcji dokonywane jest za pośrednictwem Rachunków Rozliczeniowych, o których mowa w 3 pkt 1, które w ustalonym terminie w Warunkach Transakcji Bank odpowiednio: 1) uznaje kwotą zobowiązań Banku wobec Klienta, 2) obciąża kwotą zobowiązań Klienta wobec Banku. Strona 11/17

12 3. Jeżeli Klient wskazał w Umowie Jednolitej lub Umowie Ramowej kilka Rachunków Rozliczeniowych to uzgadniając Warunki Transakcji zobowiązany jest wskazać Rachunek Rozliczeniowy, z którego będzie zrealizowane zobowiązanie pieniężne będące przedmiotem zawartej Transakcji. 4. Jeżeli Klient nie wskaże Rachunku Rozliczeniowego, zgodnie z postanowieniami ust. 3 zobowiązanie pieniężne będzie zrealizowane z pierwszego z Rachunków Rozliczeniowych wskazanych w Umowie Jednolitej, Umowie Ramowej, na którym znajdują się środki na rozliczenie Transakcji. 5. Klient zobowiązany jest do posiadania na swoim Rachunku Rozliczeniowym do godziny 15.30, w Dniu Zakończenia Transakcji określonego w Warunkach Transakcji, środków w Walucie oraz w kwocie niezbędnej do rozliczenia Transakcji. 22 Jeżeli zobowiązania jednej ze Stron i odpowiadające mu wierzytelności drugiej Strony, wyrażone są w różnych walutach, dla celów rozliczenia Transakcji zostaną przeliczone na PLN po kursach znajdujących się w bieżącej Tabeli Kursów Banku, według obowiązujących zasad: 1) w przypadku uznania Rachunku Rozliczeniowego w PLN stosuje się kurs kupna, 2) w przypadku obciążenia Rachunku Rozliczeniowego w PLN stosuje się kurs sprzedaży W sytuacji, gdy w Dniu Zakończenia Transakcji, Strony Transakcji będą miały względem siebie wzajemne wymagalne zobowiązania pieniężne wyrażone w tej samej walucie, wynikające z tego samego rodzaju Transakcji będą rozliczane przez Kompensację dokonywaną zgodnie z postanowieniami ustępów poniższych. Postanowienia zdania pierwszego mają zastosowanie do wszystkich Transakcji lub określonych grup Transakcji, których terminy płatności są takie same, o ile Strony tak postanowiły w Umowie Dodatkowej. 2. Bank dokonuje w trakcie obowiązywania, Umowy Ramowej i Umów Dodatkowych Kompensacji polegającej na zestawieniu łącznej wartości zobowiązań pieniężnych wobec Klienta, wyrażonych w tej samej walucie i o tych samych Dniach Zakończenia Transakcji, z łączną wartością zobowiązań pieniężnych należnych od Klienta wyrażonych w tej samej walucie i o tych samych Dniach Zakończenia Transakcji. Wyliczona przez Bank różnica pomiędzy tymi zobowiązaniami stanowi Kwotę Kompensacyjną o wysokości, której Bank będzie informował Klienta. 3. Zobowiązaną do zapłaty Kwoty Kompensacyjnej, o której mowa w ust. 2, będzie ta Strona, której łączna wartość zobowiązań pieniężnych wobec drugiej Strony jest wyższa. 4. W Dniu Zakończenia Transakcji, Kwotą Kompensacyjną, o której mowa w ust. 2 Bank: 1) obciąży Rachunek Rozliczeniowy Klienta - gdy Stroną zobowiązaną do zapłaty będzie Klient, 2) uzna Rachunek Rozliczeniowy Klienta - gdy Stroną zobowiązaną do zapłaty będzie Bank. 5. Dokonanie rozliczenia w trybie, o którym mowa powyżej powoduje umorzenie wzajemnych zobowiązań Banku i Klienta z tytułu zawartych Transakcji objętych Kompensacją, z chwilą zapłaty przez odpowiednią Stronę Kwoty Kompensacyjnej, o której mowa w ust W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta obowiązków wynikających z Regulaminu, Umowy Ramowej odpowiednich Umów Dodatkowych i zawartych Transakcji, w przypadku zalegania w spłacie wierzytelności Banku lub powstania ujemnego salda z tytułu rozliczenia danej Transakcji Bank może: 1) dokonać przelewu środków pieniężnych z rachunku Kaucji, w kwocie odpowiadającej wysokości wymagalnych wierzytelności Banku w celu zaspokojenia roszczeń Banku wobec Klienta wraz z odsetkami za opóźnienie, jeżeli trwa ono dłużej niż 7 dni, 2) z zastrzeżeniem odrębnych postanowień odpowiednich Umów Dodatkowych lub Warunków Transakcji rozpocząć naliczanie odsetek za opóźnienie, począwszy od dnia w którym wierzytelność Banku stała się wymagalna lub od dnia, w którym powstało roszczenie Banku wobec Klienta do dnia jej zapłaty, zgodnie ze stopą procentową zawartą w Tabeli Banku stosowaną od zadłużenia przeterminowanego, przy czym podstawą do naliczenia będzie wartość ujemnego salda lub należnej wierzytelności. 7. Klient udziela Pełnomocnictwa dla Banku i upoważnia Bank bez składania odrębnej dyspozycji: 1) do obciążania Rachunków Rozliczeniowych wynikających z rozliczenia Transakcji, o którym mowa 21 ust. 2, oraz innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, 2) do obciążenia Rachunków Rozliczeniowych oraz innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank kwotami ustanawianej i uzupełnianej Kaucji, 3) do pobierania z Rachunków Rozliczeniowych i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank środków pieniężnych tytułem zaspokojenia wierzytelności Banku, 4) pobierania z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank i przelewania na rachunek Banku środków tytułem ustanowienia Kaucji lub innego zabezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 8. Obciążanie lub pobranie z Rachunków Rozliczeniowych, Kaucji i innych rachunków Klienta prowadzonych przez Bank, o których mowa w ust. 7 nie wymaga odrębnej dyspozycji Klienta, może nastąpić niezależnie od innych dyspozycji Klienta lub innych osób upoważnionych do dysponowania ww. rachunkiem/ami i przed wszystkimi innymi płatnościami z wyjątkiem kwot zajętych z mocy tytułów wykonawczych lub dokumentów mających moc takich tytułów. 9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 7 nie może być odwołane ani zmienione bez pisemnej zgody Banku i w przypadku, gdy zostało ono udzielone Bankowi przez Klienta będącego osobą fizyczną, nie wygasa wraz z jego śmiercią. Strona 12/17

13 Zasady Przedterminowego Rozliczenia Transakcji 1. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia, Bank może dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. 2. Przedterminowe Rozliczenie Transakcji dokonywane jest dowolnego Dnia Roboczego od Dnia Zawarcia Transakcji do Dnia Zakończenia Transakcji Jeżeli wystąpił Przypadek Naruszenia, Bank zawiadamia Klienta telefonicznie lub w sposób określony przez Strony w Umowie Ramowej o jego wystąpieniu. 4. Jeżeli wystąpił Przypadek Naruszenia, o którym mowa w 18, Bank ma prawo dokonać Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, w sposób określony w niniejszym Regulaminie poprzez: 1) wyznaczenie Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w stosunku do wszystkich Transakcji zawartych w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej oraz odpowiednich Umów Dodatkowych oraz uzgodnione Warunki Transakcji bez wypowiedzenia ww. umów lub; 2) wyznaczenie Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w stosunku do wszystkich Transakcji zawartych w oparciu o postanowienia Umowy Ramowej odpowiednich Umów Dodatkowych oraz uzgodnione Warunki Transakcji z jednoczesnym wypowiedzenia ww. umów w trybie 30 niniejszego Regulaminu. 5. W przypadku Transakcji zabezpieczonych kaucją i braku uzupełnienia kaucji w wyznaczonym terminie, Przedterminowe Rozliczenie Transakcji następuje w następnym Dniu Roboczym. W Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji Bank: 1) ustala Kwotę Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w sposób określony w 26 lub, 25 2) dokonuje Transakcji Zamykającej na podstawie aktualnych kwotowań rynkowych, po których inne banki mogą dokonać zawarcia Transakcji w zakresie walut, stóp procentowych lub innych wskaźników bądź indeksów na rynku międzybankowym w danym Dniu Roboczym, 3) obciąża lub uznaje Rachunek Klienta Kwotą Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, o której mowa w pkt. 1, w sposób określony w 26 ust 6-9, 4) nie wymaga dokonywania dalszych płatności z tytułu zawartych Transakcji Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umowy Ramowej, odpowiedniej Umowy Dodatkowej lub uzgodnionych Warunków Transakcji, Bank dokonuje ustalenia Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji z tytułu wyznaczenia Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji poprzez: 1) wyliczenie Bieżącej Wyceny Transakcji, na zasadach określonych w ust. 2-5, 2) dokonanie zestawienia zobowiązań wymagalnych i zsumowanie ich z kwotą Bieżącej Wyceny Transakcji o której mowa w pkt Bieżąca Wycena Transakcji rozumiana jest jako łączna wartość niewymagalnych zobowiązań Stron. Obliczana jest w oparciu o jedną z dwóch metod: Metodę Kwotowań Rynkowych lub Metodę Dyskontową. Metoda Kwotowań Rynkowych ma pierwszeństwo w zastosowaniu przed Metodą Dyskontową. 3. Metoda Kwotowań Rynkowych polega na wyliczeniu Bieżącej Wyceny Transakcji na podstawie kwotowań innych banków na Transakcję, której parametry (kwota nominalna, waluty transakcji, dni rozliczeń kwot odsetkowych i kwot nominalnych, rodzaj zmiennej stopy procentowej) są takie same jak Transakcji będącej przedmiotem wyceny. W przypadku uzyskania więcej niż jednego kwotowania do wyliczenia Bieżącej Wyceny Transakcji, przyjęte zostanie kwotowanie będące średnią arytmetyczną z otrzymanych kwotowań. Dla potrzeb niniejszego ustępu pod pojęciem kwotowanie rozumie się cenę zawarcia transakcji analogicznej jak Transakcja będąca przedmiotem wyceny. 4. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie na rynku kwotowań z innych banków na daną Transakcję, Bieżąca Wycena Transakcji wyliczona zostanie przez Bank w oparciu o Metodę Dyskontową. Metoda Dyskontowa polega na zdyskontowaniu niewymagalnych zobowiązań Stron wynikających z Transakcji będących przedmiotem wyceny od dnia ich wymagalności w przyszłości do dnia wyliczenia Bieżącej Wyceny Transakcji. 5. Bank wylicza Kwotę Przedterminowego Rozliczenia Transakcji poprzez zsumowanie zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych o których mowa powyżej. 6. Bank dokonuje następujących rozliczeń wzajemnych zobowiązań Stron z tytułu wyznaczenia Dnia Przedterminowego Rozliczenia Transakcji: 1) obliczenie wzajemnych zobowiązań następuje poprzez porównanie kwoty wyższego zobowiązania z kwotą niższego zobowiązania. Strona, której kwota zobowiązania będzie wyższa, zobligowana jest do zwrotu różnicy Stronie, której kwota zobowiązania jest niższa, 2) uznaje lub obciąża Rachunek Rozliczeniowy Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 7. Jeżeli kwota zobowiązania należna jest Bankowi, Bank nie później niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dniu rozwiązania Umowy, obciąży Rachunek Rozliczeniowy Klienta, ustaloną kwotą zobowiązania. 8. Jeżeli kwota zobowiązania należna jest Klientowi, Bank nie później niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dniu rozwiązania Umowy, uzna Rachunek Rozliczeniowy Klienta, ustaloną kwotą zobowiązania. 9. Jeżeli Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji wyrażone są w różnych Walutach, dla celów rozliczenia Transakcji zostaną przeliczone na PLN po kursach z bieżącej Tabeli Kursów Banku, według obowiązujących zasad: Strona 13/17

14 1) w przypadku zobowiązań Banku stosuje się kurs kupna, 2) w przypadku wierzytelności Banku stosuje się kurs sprzedaży. 10. Bank na życzenie Klienta, przedstawi sposób wyliczenia Bieżącej Wyceny Transakcji, o której mowa w niniejszym paragrafie. 11. Bank dostarcza Klientowi wynik wyliczenia, o którym mowa w ust. 5 najpóźniej w następnym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, przy czym w dostarczonym wyliczeniu obok łącznej Kwoty Przedterminowego Rozliczenia Transakcji są wyszczególnione kwoty cząstkowe wchodzące w skład Kwoty Przedterminowego Rozliczenia związane z poszczególnymi Transakcjami Po rozliczeniu Transakcji, Bank zwraca na Rachunek Rozliczeniowy Klienta kwotę Kaucji lub jej część nie zaliczoną na poczet spłaty wierzytelności Banku, znajdującą się na rachunku Banku, wraz z odsetkami na zasadach określonych w 16 oraz w Warunkach Transakcji. 2. Jeżeli wierzytelności Banku oraz kwota Kaucji wyrażone są w różnych Walutach, dla celów rozliczenia Transakcji zostaną przeliczone na PLN po kursach z bieżącej Tabeli Kursów Banku BOŚ S.A. według obowiązujących zasad: 1) w przypadku Kaucji stosuje się kurs kupna, 2) w przypadku wierzytelności Banku stosuje się kurs sprzedaży. 3. Z chwilą spłaty odpowiedniego zobowiązania wynikającego z rozliczenia, o którym mowa w 26, wzajemne zobowiązania Stron wynikające z Transakcji objętych tym rozliczeniem umarzają się Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Umów Dodatkowych, jeżeli Bank dokonał Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, w odniesieniu do części lub odpowiednio do wszystkich Transakcji, a Klient zobowiązany jest zapłacić Bankowi kwotę zobowiązania, o której mowa w 27 Bank jest uprawniony do potrącenia należnej mu kwoty z tytułu rozliczenia Transakcji wraz z kosztami i opłatami wynikającymi z Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, z kwotą wszelkich wierzytelności przysługujących Klientowi wobec Banku bez względu na miejsce płatności lub walutę takiej wierzytelności. 2. Jeżeli potrącane wierzytelności wyrażone są w różnych walutach, dla celów potrącenia wierzytelności zostaną one przeliczone zgodnie przeliczone na PLN po kursach z bieżącej Tabeli Kursów Banku BOŚ S.A., według obowiązujących zasad: 1) w przypadku zobowiązań Banku stosuje się kurs kupna, 2) w przypadku wierzytelności Banku stosuje się kurs sprzedaży W przypadku Przedterminowego Rozliczenia w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez Bank w związku z ochroną lub dochodzeniem jego praw z tytułu zawartych Transakcji. 2. Niezależnie od postanowień powyższych paragrafów Strony mogą, w drodze odrębnego porozumienia, wyznaczyć Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji w stosunku do wszystkich lub części nierozliczonych Transakcji. Zasady i warunki Przedterminowego Rozliczenia Transakcji ustalane są w tym przypadku w trybie przewidzianym dla zawierania Transakcji, o którym mowa w niniejszego Regulaminu. Rozwiązanie Umowy Ramowej, Umów Dodatkowych, Umowy Jednolitej 1. W sytuacji wystąpienia Przypadku Naruszenia Bank może rozwiązać Umowę Ramową, wraz z Umową Dodatkową lub Umowę Jednolitą oraz: 30 1) w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Bank, Bank ma prawo dokonać blokady środków na Rachunkach Rozliczeniowych Klienta oraz zatrzymać Kaucję, jeżeli jest to konieczne w celu zabezpieczenia rozliczenia Transakcji, 2) w przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Klienta, Bank ma prawo niezwłocznie po otrzymaniu pisma Klienta zawierającego wypowiedzenie wyznaczyć Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji lub dzień rozwiązania Umowy, na który dokona rozliczenia wzajemnych zobowiązań. 2. Wypowiedzenie Umowy Ramowej skutkuje wypowiedzeniem przez Bank Umowy Dodatkowej. 3. W okresie wypowiedzenia Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umowy Dodatkowej Bank może odmówić zawarcia odpowiednio kolejnych Transakcji, transakcji objętych Umową Jednolitą lub Transakcji objętych Umową Dodatkową, która została wypowiedziana. 4. Jeżeli w dniu złożenia wypowiedzenia Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub Umowy Dodatkowej między Stronami istnieją nierozliczone Transakcje objęte daną Umową Dodatkową lub Umową Jednolitą, będą one uznane za automatycznie rozliczone najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej lub Umowy Jednolitej. 5. W przypadku, gdy w dniu złożenia wypowiedzenia Umowy, Strony nie łączy stosunek prawny wynikający z zawartej między nimi Transakcji, po upływie terminu wypowiedzenia, następuje rozwiązanie Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej lub Umowy Jednolitej. 6. Złożenie wypowiedzenia Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej i Umowy Dodatkowej nie zwalnia Stron z obowiązku dokonania wzajemnych świadczeń z tytułu Transakcji zawartych przed dniem złożenia wypowiedzenia. Strona 14/17

15 7. Umowa Jednolita, Umowa Ramowa i Umowa Dodatkowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, rozpoczynającego się w następnym Dniu Roboczym po dniu, w którym Strona otrzymała od drugiej Strony oświadczenie o wypowiedzeniu Umowa Jednolita, Umowy Ramowej lub Umowy Dodatkowej z zastrzeżeniem ust. 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy winno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie. 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy Jednolitej, Umowy Ramowej lub Umowy Dodatkowej, Strony mogą w drodze porozumienia ustalić dzień rozwiązania Umowy lub Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Bank wyznaczy dzień rozwiązania Umowy lub Dzień Przedterminowego Rozliczenia Transakcji, odpowiednio w stosunku do wszystkich niezrealizowanych Transakcji lub Transakcji objętych Umową Jednolitą Umową Dodatkową, która została wypowiedziana. 9. W sytuacji wystąpienia w stosunku do jednej Strony odpowiedniego Przypadku Naruszenia, o których mowa w 18 niniejszego Regulaminu, druga Strona Transakcji uprawniona jest do wypowiedzenia na piśmie Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej lub odpowiedniej Umowy Dodatkowej ze skutkiem natychmiastowym następującym w dniu doręczenia drugiej Stronie pisma w sposób określony w Umowie Ramowej, zawierającego wypowiedzenie lub w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu doręczenia pisma zawierającego wypowiedzenie. 10. Zmiana Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej oraz Umowy Dodatkowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Siła Wyższa 1. Strony uzgadniają, że następujące zdarzenia powodujące następczą niemożliwość świadczenia będą miały charakter Siły Wyższej: 31 1) nadzwyczajne, zewnętrzne zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, nie mogły uniknąć, ani zapobiec, uniemożliwiające obu Stronom lub jednej ze Stron wykonanie którejkolwiek Transakcji zawartej na podstawie Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej i odpowiednich Umów Dodatkowych przez okres co najmniej trzech dni kalendarzowych, 2) zewnętrzne zdarzenie, polegające na zmianie przepisów prawa lub ich wiążącej wykładni, powodujące, że Transakcja zawarta na podstawie Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej i odpowiednich Umów Dodatkowych stanie się nieważna z mocy prawa lub wykonanie Transakcji spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa. 2. Dla uniknięcia wątpliwości, za dzień zaistnienia przypadku Siły Wyższej uważa się dzień wystąpienia zdarzenia z tym jednakże zastrzeżeniem, że jeśli skutki zdarzenia wskazane w ust. 1 pkt. 1 nastąpią przed upływem trzech dni kalendarzowych, przypadek taki nie będzie traktowany jako przypadek uzasadniający rozwiązanie Umowy ani także jako Przypadek Naruszenia. Strona, która w wyniku takiego zdarzenia opóźniła się z płatnością na rzecz drugiej Strony zobowiązana będzie dodatkowo do zapłaty odsetek za każdy dzień opóźnienia. 3. Strona, u której wystąpił przypadek Siły Wyższej, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować na piśmie drugą Stronę o fakcie zaistnienia Siły Wyższej. Strona informująca jest zobowiązana udokumentować ten fakt, o ile nie jest on powszechnie znany. 4. Jeżeli realizacja Transakcji przez jedną ze Stron stanie się niemożliwa lub pozbawiona podstawy prawnej na skutek wystąpienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, niezrealizowanie Transakcji nie będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej, z tym, że drugiej Stronie będzie przysługiwało prawo do powstrzymania się od realizacji Transakcji oraz zwrotu poniesionych kosztów. 5. Strona, która po zaistnieniu zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, zrealizowała Transakcje na rzecz Strony w stosunku, do której zdarzenie nastąpiło uprawniona jest do żądania zwrotu świadczenia. Pełnomocnictwa Klient może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do reprezentowania Klienta przy zawieraniu Transakcji wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie Ramowej, Umowie Jednolitej i odpowiednich umowach dodatkowych. Pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust Pełnomocnikom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 3. Pełnomocnictwo może być zmienione albo odwołane przez Klienta na podstawie jego pisemnego oświadczenia. 4. Za równoważne z Pełnomocnictwem pisemnym uważa się udostępnienie Hasła Identyfikacyjnego przez Klienta wybranej osobie do zawierania Transakcji. 5. Pełnomocnictwa wygasają wskutek rozwiązania Umowy lub śmierci pełnomocnika. 6. Bank może zażądać, aby własnoręczność podpisu na pełnomocnictwie, jego zmianie albo odwołaniu, przesłanym drogą korespondencyjną, była potwierdzona przez notariusza. 7. W przypadku pełnomocnictw sporządzonych przez notariusza zagranicznego albo pełnomocnictw, na których podpis Klienta jest potwierdzony przez notariusza zagranicznego, uprawnienia notariusza sporządzającego pełnomocnictwo albo potwierdzającego złożony przez Klienta podpis, powinny być poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną. W przypadku dokumentów wytworzonych w państwach, które ratyfikowały Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r., zastosowanie znajdą przepisy tej Konwencji. Zawiadomienia Wszelkie zawiadomienia między Bankiem a Klientem, wynikające lub związane z zawieraniem Transakcji, będą dokonywane w formie określonej w niniejszym Regulaminie, o ile Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej nie określą inaczej. Strona 15/17

16 2. Wszelkie dokumenty, w tym oświadczenia woli i wiedzy, związane z zawieraniem Transakcji będą przesyłane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie na adres poczty elektronicznej, lub w innej formie określonej przez Strony w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej. 3. O ile Bank nie uzgodni inaczej z Klientem w Umowie Ramowej lub w Umowie Jednolitej, doręczenie zawiadomień będzie uważane za skuteczne: 1) w przypadku wysłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane adresy mailowe z chwilą, gdy zostanie ona wprowadzona do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł się zapoznać z jej treścią, chyba, że Bank otrzyma raport, iż dostarczenie korespondencji nie powiodło się, 2) w przypadku przekazania korespondencji za pośrednictwem faksu z chwilą otrzymania przez Bank potwierdzenia prawidłowego nadania faksu, 3) w przypadku wysłania korespondencji listem zwykłym - dziesięć dni od momentu wysłania listu na ostatni wskazany przez Klienta adres korespondencyjny, 4) w przypadku uzgodnienia innej drogi doręczania korespondencji zgodnie z ustaleniami Stron. 4. Zawiadomienie otrzymane w dniu innym niż Dzień Roboczy albo poza godzinami działania Banku lub Klienta będzie uważane za doręczone następnego Dnia Roboczego. 5. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Banku w formie pisemnej o zmianie danych teleadresowych. Wskazane dane oraz adresy uznaje się za obowiązujące w związku z zawieraniem kolejnych Transakcji, o ile Klient nie wskaże nowych odpowiednich danych. W przypadku braku poinformowania niezwłocznie o zmianie w/w danych, dostarczenie wszelkich dokumentów, oświadczeń woli i wiedzy na w/w adresy uznaje się za skuteczne. Odpowiedzialność Banku Bank ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartych umów. Bank nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez Klienta decyzje dotyczące zawartych z Bankiem Transakcji na Instrumentach finansowych oraz ryzyko z nimi związane, w szczególności wynikające z niezrozumienia przez Klienta charakteru lub struktury Transakcji. 3. Bank nie ponosi również odpowiedzialności za szkody zaistniałe wskutek działania siły wyższej w postaci katastrof, działań przyrody, innych nadzwyczajnych zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w skutek udostępnienia korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w trakcie trwania Umowy. Aktualny Regulamin udostępniany jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczany na Stronie Internetowej Banku 2. Informacja o zmianach Regulaminu, zawierająca tekst zmienianego Regulaminu, wraz ze wskazaniem daty publikacji na Stronie Internetowej Banku, udostępniana jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczana na Stronie Internetowej Banku Informacje te mogą być również podawane na wyciągach bankowych. 3. Jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu Klient nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin Przelew praw i zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej, odpowiedniej Umowy Dodatkowej oraz uzgodnionych Warunków Transakcji, nie może być dokonany bez uprzedniej zgody Banku. Bank może przenieść wymagalne wierzytelności wynikające z Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej na osoby trzecie. Klient niniejszym upoważnia Bank do przekazywania osobom trzecim informacji dotyczących Klienta uzyskanych przez Bank w związku z zawarciem Umowy Ramowej w zakresie koniecznym do przeniesienia wierzytelności Banku. 2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności treści zawartych pomiędzy nimi Umowy Ramowej, Umowy Jednolitej, Umowy Dodatkowej oraz Warunków Transakcji. 1. Bank informuje o możliwości udostępnienia informacji gospodarczej o zobowiązaniach Klienta i innych dotyczących Klienta informacji stanowiących tajemnicę bankową: 37 1) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym, 2) instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), w tym: a) Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualny adres Biura Obsługi Klienta BIK znajduje się na stronie Strona 16/17

17 b) do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. 2.Bank może przekazać do biura, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 informację gospodarczą dotyczącą Klienta oraz jego zobowiązania albo zobowiązań związanych z dokonywaniem czynności bankowych, po spełnieniu łącznie następujących warunków: 1) zobowiązanie albo zobowiązania wobec Banku powstały z tytułu Umowy, 2) łączna kwota zobowiązań Klienta wobec Banku wynosi co najmniej 500 zł, 3) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni, 4) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym na adres do korespondencji wskazany przez Klienta, a jeżeli Klient nie wskazał takiego adresu na adres siedziby Klienta lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo doręczenia do rąk własnych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura. 3.Instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą udostępniać zgromadzone informacje: 1) bankom informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych, 2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów informacje o wierzytelnościach oraz obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, 3) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy a związanych z wykonywaniem czynności bankowych, 4.Klient wyraża zgodę na: 1) przetwarzanie, w tym udostępnianie przez Bank oraz instytucje, o których mowa w ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i 2, informacji przekazanych przez Bank, stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez Klienta z Bankiem w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw 1, 2) udostępnianie danych przez instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, biurom informacji gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt1 w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dotyczących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 1. Reklamacje dotyczące nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej dyspozycji Klient może składać w następujący sposób: a) osobiście w każdej Placówce Banku (adresy placówek podane są na stronie internetowej Banku składając reklamację na piśmie, 38 b) listownie poprzez wysłanie reklamacji lub skargi za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Centrali Banku dostępny na Stronie Internetowej Banku lub na adres dowolnej Placówki Banku, c) telefonicznie pod numerem telefonu: lub , po dokonaniu identyfikacji Klienta przez pracownika Call Center, d) elektronicznie. 2. Do reklamacji, w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów potwierdzających zasadność zgłaszanej reklamacji. 3. Bank udziela odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych (np. w przypadku reklamacji rozpatrywanych z udziałem instytucji zewnętrznych bądź wymagających dodatkowego postępowania wyjaśniającego) Bank przekazuje Klientowi w uzgodnionej formie informację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin rozpatrywania reklamacji w takiej sytuacji nie powinien być dłuższy niż 90 dni kalendarzowych. 4. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących reklamacji. 5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji określone zostały w Zasadach przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i reklamacji w BOŚ S.A., które są dostępne w każdej Placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku: 6. Spory, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd Powszechny lub Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Sąd będzie rozstrzygał spór, na podstawie regulaminu tego Sądu, w składzie 3 arbitrów. 1 Dotyczy tylko osób fizycznych Strona 17/17

REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17

REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17 REGULAMIN TRANSAKCJI SKARBOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Strona 1/17 Spis treści ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II - WARUNKI WSPÓŁPRACY... 5 ROZDZIAŁ III - USTANOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych

REGULAMIN. Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych REGULAMIN Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych Wersja dla kontrahenta finansowego w rozumieniu Rozporządzenia EMIR Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Współpracy

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A.

REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. REGULAMIN prowadzenia rachunków bankowych dla banków krajowych i zagranicznych Rachunek Loro W BANKU POCZTOWYM S.A. 1 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Otwarcie rachunku.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych

REGULAMIN. Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych REGULAMIN Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Współpracy z Klientami w zakresie Transakcji Pochodnych i Kasowych, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Zamiany Stóp Procentowych w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców

Regulamin Transakcji Zamiany Stóp Procentowych w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców WZ/2013/08/14, WZ/2013/08/14, v. 5.0 v. 4.0 Regulamin Transakcji Zamiany Stóp Procentowych w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Wersja 4.0, z dnia 01.01.2016r. Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. Spis treści

Regulamin. Ogólne warunki współpracy z Klientami w zakresie transakcji rynku finansowego. Spis treści Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...7 Oddział I Postanowienia Ogólne...7 Oddział II Zawieranie transakcji w trybie umowy indywidualnej... 9 Oddział

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo