PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w publicznym obrocie: Obligacje zwyk e na okaziciela I Serii uprawniajàce ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii J Netii z pierwszeƒstwem przed akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, Obligacje zwyk e na okaziciela II Serii uprawniajàce ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii J Netii z pierwszeƒstwem przed jej akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, Obligacji zwyk ych na okaziciela III Serii uprawniajàcych ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii K Netii z pierwszeƒstwem przed jej akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, akcji zwyk ych na okaziciela Serii H, akcje zwyk e na okaziciela Serii J, akcji zwyk ych na okaziciela Serii K, o wartoêci nominalnej 1 z oty ka da, oraz przenosi si na podstawie decyzji Spó ki poprzez Powiernika na Uprawnionych Akcjonariuszy: Dwuletnich Warrantów Subskrypcyjnych, Trzyletnich Warrantów Subskrypcyjnych, b dàcych zbywalnymi prawami majàtkowymi wynikajàcymi z Obligacji I i II Serii. Ponadto w zwiàzku z emisjà Akcji Serii H zostanie zarejestrowanych do praw do Akcji Serii H CENY EMISYJNE PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I WARTOÂå EMISJI na jednostk Cena emisyjna w z otych (1) Prowizja subemitentów i inne koszty w z otych (2) Rzeczywiste wp ywy Emitenta w z otych (2) Obligacje Oferowane 0,01 - (3) ,11 Akcje Serii H - (4) Akcje Serii J Akcje Serii K 1,00 Warranty Subskrypcyjne - (5) - - Razem (1) Cena Emisyjna Akcji Serii H i Akcji Serii J zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomoêci przed rozpocz ciem publicznej subskrypcji odpowiednio Akcje Serii H i Akcje Serii J w formie raportu bie àcego. Cena Emisyjna Akcji Serii H zawieraç b dzie si w przedziale od 1,00 z do 1,16 z. (2) Kapita zak adowy odnoênie Akcji Serii J i Akcji Serii K podwy szany jest w drodze emisji warunkowej, w zwiàzku z tym rzeczywiste wp ywy Emitenta oraz koszty jednostkowe b dà mo liwe do okreêlenia po zamkni ciu subskrypcji odpowiednio Akcji Serii J i Akcji Serii K, tj. w przypadku Akcji Serii J po trzech latach od dnia emisji Obligacji I i II Serii, a w przypadku Akcji Serii K po 31grudnia 2007 r. Koszty emisji Akcji Serii H zostanà podane po publicznej wiadomoêci w drodze komunikatu, w ciàgu 14 dni od dnia zamkni cia subskrypcji. (3) W zwiàzku z powiàzaniem emisji Obligacji Oferowanych z emisjami Akcji Serii J oraz Akcji Serii K koszty emisji Obligacji Oferowanych nie zosta y wyodr bnione. (4) W zwiàzku z op aceniem Akcji Serii H w drodze umownego potràcenia wzajemnych wierzytelnoêci Emitenta i Powiernika Wierzycieli nie nastàpià fizyczne przep ywy pieni ne. (5) Warranty Subskrypcyjne zostanà przeniesione na Uprawnionych Akcjonariuszy nieodp atnie. Terminy publicznej subskrypcji Akcji Serii H zostanà podane do publicznej wiadomoêci po przeniesieniu na Powiernika Wierzycieli wierzytelnoêci Uprawnionych Wierzycieli zredukowanych w ramach uk adu Spó ki zatwierdzonego przez Sàd Upad oêciowy, natomiast terminy publicznej subskrypcji Obligacji I, II i III Serii oraz terminy publicznej subskrypcji Akcji Serii J i Akcji Serii K zostanà podane do publicznej wiadomoêci po uprawomocnieniu si postanowienia Sàdu Rejestrowego o rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego o Akcje Serii H. Obligacje I i II Serii obejmie, jako Powiernik, Netia Holdings Incentive Share Company Limited, która dokona Oddzielenia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne dzielà si na Dwuletnie i Trzyletnie, uprawniajà one do subskrybowania Akcji Serii J odpowiednio w terminie dwóch i trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii. Warranty Subskrypcyjne zostanà przeniesione przez Powiernika na Uprawnionych Akcjonariuszy nieodp atnie. Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji I Serii zostanà przeniesione na osoby b dàce na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H akcjonariuszami Netii. Ka da z tych osób otrzyma na jednà posiadanà Akcj jeden Dwuletni i jeden Trzyletni Warrant Subskrypcyjny wynikajàcy z Obligacji I Serii. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do subskrybowania jednej Akcji Serii J. W zwiàzku z tym, e Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji I Serii zostanà zapisane na rachunkach papierów wartoêciowych wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, istnieje mo liwoêç zg oszenia Sprzeciwu. Akcjonariusze Netii posiadajàcy Akcje Spó ki na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H mogà dodatkowo otrzymaç Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii. Aby otrzymaç Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii, nale y z o yç w POK CDM Pekao Zg oszenie, b dàce oêwiadczeniem o woli ich otrzymania. Zg oszenie mo e zostaç dokonane niezale nie od zg oszenia Sprzeciwu do przyj cia Warrantów Subskrypcyjnych wynikajàcych z Obligacji I Serii. Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii przydzielone zostanà proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych, na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H, przez osoby sk adajàce Zg oszenie. Szczegó owe informacje o przydziale Warrantów Subskrypcyjnych wynikajàcych z Obligacji II Serii znajdujà si w punkcie Rozdzia u III Prospektu. Warranty Subskrypcyjne uprawniajà ich posiadaczy do sk adania zapisów na Akcje Serii J w ka dym czasie, w okresie dwóch lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Dwuletnich Warrantów Subskrypcyjnych oraz w okresie trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Trzyletnich Warrantów Subskrypcyjnych, po sta ej cenie, zgodnie z zasadami dystrybucji Akcji Serii J. Obligacje III Serii przeznaczone sà do obj cia przez subemitenta us ugowego, który dokona ich zbycia na rzecz osób uprawnionych w ramach Nowego Planu Motywacyjnego dla Grupy Netia. Posiadacz jednej Obligacji III Serii uprawniony jest do subskrybowania jednej Akcji Serii K. Posiadacze Obligacji III Serii, z wyjàtkiem subemitenta, uprawnieni sà do sk adania zapisów na Akcje Serii K w ka dym czasie w okresie od dnia obj cia Obligacji III Serii do 31 grudnia 2007 r. po cenie emisyjnej równej 1 z. Akcje Serii H przeznaczone sà wy àcznie dla Powiernika Wierzycieli, tj. ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach. Powiernik Wierzycieli zawrze z Uprawnionymi Wierzycielami (tj. wierzycielami z wierzytelnoêci zredukowanych w uk adzie Spó ki zatwierdzonym przez Sàd Upad oêciowy z tytu u gwarancji Emitenta zabezpieczajàcych Obligacje i sp aty nale noêci JPMorgan z tytu u rozwiàzanych Umów Swap) umowy, na mocy których Uprawnieni Wierzyciele przelejà naƒ swoje wierzytelnoêci, o których mowa powy ej, w zamian za przyj cie przez Powiernika Wierzycieli zobowiàzania do subskrybowania Akcji Serii H i przeniesienia obj tych Akcji Serii H lub Praw Do Akcji na cedentów wierzytelnoêci zgodnie z ustalonym parytetem. W trybie wykonania umowy o subemisj us ugowà nastàpi jedynie subskrypcja Obligacji III Serii. W obrocie regulowanym, na rynku podstawowym Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. znajdujà si akcji Netii, o wartoêci nominalnej 6 z ka da, oznaczone kodem PLNETIA Spó ka zamierza wprowadziç Akcje Serii H, Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Serii J i Akcje Serii K do obrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., przy czym Akcji Serii H w terminie trzech miesi cy od dnia zamkni cia publicznej subskrypcji, Warranty Subskrypcyjne w terminie 150 dni od dnia rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego o Akcje Serii H, natomiast Akcje Serii J i Akcje Serii K sukcesywnie w miar obejmowania powyêszych akcji przez osoby uprawnione. Akcje Oferowane nie sà obj te postanowieniami Umowy Depozytowej na Akcje Oferowane. W zwiàzku z powy szym Akcje Oferowane obj te b dà odmiennym ani eli dotychczas notowane na GPW Akcje numerem kodu KDPW i wprowadzona b dzie druga linia notowaƒ akcji Spó ki. Ka dy inwestor powinien starannie przeanalizowaç informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w papiery wartoêciowe obj te niniejszym Prospektem àczy si z ryzykiem w aêciwym dla instrumentów rynku kapita owego o charakterze udzia owym oraz ryzykiem dotyczàcym inwestowania w bran telekomunikacyjnà. G ówne czynniki ryzyka to: zagro enie kontynuacji dzia alnoêci Grupy Netia oraz mo liwoêç postawienia niektórych spó ek z Grupy Netia w stan upad oêci, toczàce si post powania uk adowe, dzia ania wierzycieli przeciwnych Restrukturyzacji, realizacja Umowy Restrukturyzacyjnej, ryzyko odejêcia kluczowych cz onków kierownictwa po àczone z trudnoêciami w pozyskaniu nowej wykwalifikowanej kadry zarzàdzajàcej, ryzyko zmiany strategii Grupy Netia, wp yw opóênienia i niepewnoêci zwiàzanej z Restrukturyzacjà Grupy Netia na jej dzia alnoêç i p ynnoêç finansowà, koniecznoêç pozyskania êróde finansowania zapewniajàcych krótko- i Êrednioterminowà p ynnoêç finansowà, mo liwoêç wypowiedzenia umów i ograniczenia w zarzàdzaniu Grupà Netia w zwiàzku z procesem restrukturyzacji finansowej Grupy Netia, ryzyka zwiàzane z emisjà i zabezpieczeniami Nowych Euro Obligacji, skutki wejêcia w ycie Prawa Telekomunikacyjnego, uzale nienie Spó ki od TP S.A. w zwiàzku z po àczeniami mi dzyoperatorskimi, nasilajàca si konkurencja oraz mo liwoêç konsolidacji na rynku us ug telefonii stacjonarnej oraz ryzyka zwiàzane z Warrantami Subskrypcyjnymi. Szczegó owy opis wszystkich czynników ryzyka znajduje si w Rozdziale I pkt 3 Prospektu. Wprowadzanie papierów wartoêciowych do publicznego obrotu odbywa si wy àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreêlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wià àcym dokumentem zawierajàcym informacje o Akcjach Serii H, J, K, Obligacjach I, II, III Serii oraz Warrantach Subskrypcyjnych, ich ofercie i Emitencie. OÂWIADCZENIE KOMISJI PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d oceni a, e w przedstawionych dokumentach zosta y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d nie ponosi odpowiedzialnoêci z tytu u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z nabywaniem papierów wartoêciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreêla, e odpowiedzialnoêç za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaê odpowiedzialnoêç za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pe niàcym funkcj oferujàcego. Decyzjà Nr DSP /02-17/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d dopuêci a do publicznego obrotu papiery wartoêciowe obj te tym prospektem emisyjnym. OFERUJÑCY Centralny Dom Maklerski Pekao Spó ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie

2 Prospekt zosta sporzàdzony w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2002 r. Prospekt zosta zaktualizowany na dzieƒ 30 wrzeênia 2002 r., o ile z treêci Prospektu nie wynika nic innego. Termin wa noêci Prospektu up ywa w poszczególnych cz Êciach z chwilà dokonania przydzia u odpowiednio Akcji Serii H, Obligacji Oferowanych, przeniesienia Warrantów Subskrypcyjnych, nie póêniej jednak ni z dniem 31grudnia 2002 r., z wyjàtkiem cz Êci Prospektu dotyczàcych subskrypcji Akcji Serii J i Akcji Serii K, których termin up ywa w dniu wydania wszystkich emitowanych Akcji Serii J oraz K, nie póêniej jednak ni w terminie trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w cz Êci dotyczàcych Akcji Serii J oraz 31 grudnia 2007 r. w cz Êci dotyczàcej Akcji Serii K. Prospekt b dzie dost pny do wiadomoêci publicznej, co najmniej na siedem dni roboczych przed datà rozpocz cia publicznej subskrypcji Akcji Serii H w formie drukowanej w siedzibie Spó ki, siedzibie Oferujàcego, POK wymienionych w Za àczniku Nr 5 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ul. Mazowieckiej 13 w Warszawie, Centrum Promocji GPW przy ul. Ksià cej 4 w Warszawie oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Spó ki Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej siedem dni roboczych przed rozpocz ciem publicznej subskrypcji Akcji Serii H w dzienniku Puls Biznesu. Ponadto w siedzibie Spó ki b dà udost pnione do wglàdu nast pujàce dokumenty: Statut, odpis z KRS Spó ki oraz informacje, o których mowa w art. 81 Ustawy o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, przekazane do publicznej wiadomoêci przez Spó k, od dnia publikacji poprzedniego prospektu. Do Prospektu emisyjnego zosta w àczony raport roczny Netii Holdings S.A. za 2001 r., przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 18 lutego 2002 r. skonsolidowany raport roczny Grupy Netia za 2001 r. przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 18 lutego 2002 r., a tak e rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Netia za I pó rocze 2002 r. przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 6 sierpnia 2002 r. TreÊç raportu rocznego dost pna jest w siedzibie Spó ki oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów WartoÊciowych w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 13. Spó ka planuje wyemitowanie kwitów depozytowych, które b dà wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Akcje Oferowane, nie potrafi jednak okreêliç kiedy to nastàpi. W przypadku obj cia Akcji Oferownych Umowà Depozytowà b dà one wymienialne na ADS-y, które mogà byç notowane na NASDAQ. Zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, od dnia udost pnienia Prospektu do publicznej wiadomoêci ka da informacja powodujàca zmian w treêci Prospektu w okresie jego wa noêci b dzie przekazywana równoczeênie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d oraz Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. w terminie do 24 godzin od zajêcia zdarzenia lub powzi cia o nim wiadomoêci. Po up ywie 20 minut informacja zostanie przekazana tak e do Polskiej Agencji Prasowej. W sytuacji gdy informacje powodujàce zmian treêci Prospektu w okresie jego wa noêci mogà w znaczàcy sposób wp ynàç na cen lub wartoêç akcji, informacja zostanie opublikowana w dzienniku Puls Biznesu w terminie 7 dni od powzi cia o nich informacji. Oferujàcy oêwiadcza, e nie zamierza podejmowaç adnych dzia aƒ dotyczàcych stabilizacji kursu papierów wartoêciowych obj tych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

3 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 WPROWADZENIE Netia Holdings oferuje us ugi telekomunikacyjne za poêrednictwem spó ek zale nych tworzàcych wraz z nià Grup Netia. Grupa Netia dysponuje zarówno Siecià Szkieletowà, jak i Siecià Dost powà. Us ugi telekomunikacyjne oferowane przez spó ki Grupy Netia obejmujà g osowe po àczenia telefoniczne, ISDN, poczt g osowà, komutowany i sta y dost p do Internetu, dzier aw àczy i Transmisj Danych, us ugi VoIP oraz kolokacji. Jako drugi operator w Polsce Grupa Netia uruchomi a w lutym 2002 r. us ugi sieci pre-inteligentnej: Us ugi Po àczeƒ Bezp atnych 800 i Us ugi Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801. W przysz oêci planowane jest tak e uruchomienie Us ug Audioteksowych o podwy szonej taryfikacji 700. Ponadto Grupa Netia Êwiadczy Komercyjne Us ugi Sieciowe, w tym oferowane od poczàtku 2001 r. terminowanie po àczeƒ przychodzàcych, a od drugiej po owy 2002 r. wynajem kanalizacji teletechnicznej i ciemnych w ókien Êwiat owodowych oraz dzier aw àczy. Obecnie Grupa Netia Êwiadczy us ugi telekomunikacyjne na obszarze obejmujàcym oko o 33% terytorium Polski, zamieszka ym przez oko o 40% jej mieszkaƒców, w tym w dziewi ciu z dziesi ciu najwi kszych polskich miast Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdaƒsku, Lublinie, Bydgoszczy, Wroc awiu, Szczecinie i Poznaniu. Grupa Netia skupi a si na Êwiadczeniu us ug dla rynku Klientów Instytucjonalnych. Klienci ci stanowili odpowiednio 29,8%, 28,5%, 25,3% oraz 20,5% ca kowitej liczby klientów Grupy Netia wed ug stanu odpowiednio na 30 czerwca 2002 r., 31 grudnia 2001 r., 31 grudnia 2000 r. i 31 grudnia 1999 r. 2 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W PROSPEKCIE DOTYCZÑCYCH EMITENTA I GRUPY NETIA 2.1 SPECYFIKA I CHARAKTER DZIA ALNOÂCI EMITENTA I GRUPY NETIA Dzia alnoêç Netii Holdings, b dàcej spó kà holdingowà kontrolujàcà poêrednio lub bezpoêrednio wszystkie spó ki wchodzàce w sk ad Grupy Netia, ogranicza si do zarzàdzania Grupà Netia oraz pozyskiwania Êrodków finansowych niezb dnych do prowadzenia przez nià dzia alnoêci telekomunikacyjnej. Us ugi telekomunikacyjne oraz Us ugi Trunkingowe sà Êwiadczone przez Neti Holdings za poêrednictwem spó ek wchodzàcych w sk ad Grupy Netia. Netia Holdings poprzez spó ki z Grupy Netia jest jednym z najwi kszych niezale nych operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne w Polsce. Pod wzgl dem wielkoêci sprzeda y Us ug Telefonicznych Grupa Netia zajmuje drugie miejsce po TP S.A. TrzynaÊcie Spó ek Operacyjnych z Grupy Netia posiada zezwolenia telekomunikacyjne uprawniajàce do eksploatacji sieci telefonicznych i Êwiadczenia Us ug Telefonicznych, zarówno z wykorzystaniem technologii analogowej, jak i cyfrowych systemów ISDN. Zezwolenie posiadane przez Neti 1 uprawnia do Êwiadczenia mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych. Zezwolenia, na podstawie których Spó ki Operacyjne Êwiadczà Us ugi Telefoniczne, powsta y w wyniku przekszta cenia z mocy prawa koncesji telekomunikacyjnych wydanych na mocy Ustawy o àcznoêci. Dodatkowo, Netia Telekom posiada nabyte ju pod rzàdami Prawa Telekomunikacyjnego zezwolenie na eksploatacj stacjonarnej sieci telefonicznej na terenie ca ego kraju oraz uprawnienie do Êwiadczenia za pomocà tej sieci wszelkiego rodzaju us ug telekomunikacyjnych. Na podstawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej do URTiP wi kszoêç spó ek z Grupy Netia mo e Êwiadczyç us ugi dzier- awy àczy oraz wszelkie inne us ugi, tak e niezdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, a mieszczàce si w zakresie us ug Transmisji Danych, takie jak us ugi Frame Relay czy IP-VPN oraz us ugi sta ego dost pu do Internetu. Za poêrednictwem Netii Telekom Grupa Netia utrzymuje portal internetowy Internetia.pl. Dzi ki uzyskanej w dniu 17 maja 2000 r. koncesji operatora mi dzystrefowego Grupa Netia, za poêrednictwem Netii 1, rozpocz - a w sierpniu 2001 r. Êwiadczenie us ug po àczeƒ mi dzymiastowych. Us ugi te oferowane sà zarówno abonentom Grupy Netia oraz, od sierpnia 2001 r., na terenie ca ego kraju tak e abonentom TP S.A., którzy zdecydowali si podpisaç stosownà umow z Netià 1. Grupa Netia dysponuje zarówno Siecià Szkieletowà, jak i Siecià Dost powà. Na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. Sieç Szkieletowa, àczàca sieci lokalne oraz wy ej wymienione najwi ksze miasta Polski, mia a d ugoêç km, z czego 890 km by o dzier awionych od innych operatorów. Sieç ta jest ciàgle rozbudowywana, zarówno pod wzgl dem geograficznym, jak i funkcjonalnym, a dzier- awione odcinki sà sukcesywnie zast powane w asnà infrastrukturà. W miastach, które po àczy a Sieç Szkieletowa, powsta y w z y Transmisji Danych. Potencja sieci dost powej na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. wynosi 530 tys. linii, w czym Linii Dzwoniàcych by o 342 tys. 1

4 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Wykorzystujàc Sieç Szkieletowà, Grupa Netia oferuje us ugi dzier awy àczy cyfrowych, g ównie o przepustowoêci 2 Mb/s. W miejscach, w których Grupa Netia nie dysponuje w asnà Siecià Szkieletowà, wykorzystywane sà àcza dzier awione od innych operatorów. Poprzez dost p do sieci telekomunikacyjnych innych operatorów Abonenci Grupy Netia mogà korzystaç z us ug nie realizowanych przez Grup Netia, takich jak po àczenia mi dzynarodowe. Na bazie Sieci Szkieletowej Grupa Netia oferuje us ugi pakietowej Transmisji Danych Frame Relay oraz us ugi oparte na protokole IP, w tym mi dzy innymi us ugi dost pu do Internetu. W ramach udost pniania mi dzystrefowej Êwiat owodowej Sieci Szkieletowej Grupa Netia Êwiadczy równie nast pujàce us ugi: terminacj mi dzynarodowego ruchu przychodzàcego do abonenta koƒcowego, dost p do Internetu, Transmisj Danych za poêrednictwem Internetu oraz Transmisj Danych (w tym mi dzynarodowà) wykorzystujàcà linie dzier awione dla innych operatorów. Sieç wybudowana przez spó ki z Grupy Netia jest oparta na technologii Êwiat owodowej oraz systemie teletransmisyjnym SDH. Dzi ki temu sieç wybudowana na potrzeby przewodowych Us ug Telefonicznych umo liwia Êwiadczenie Us ug Szerokopasmowych przez Grup Netia. Grupa Netia, za poêrednictwem spó ki Netia Telekom, Êwiadczy us ugi dost pu do Internetu, których zasi g obejmuje prawie ca- à Polsk. Grupa Netia oferuje sta y oraz kilka rodzajów komutowanego dost pu do Internetu. Do dnia sporzàdzania Prospektu Grupa Netia uruchomi a w z y dost powe do Internetu w najwi kszych aglomeracjach miejskich Polski. Budowa, a tak e eksploatacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej wymagajà ponoszenia wysokich nak adów inwestycyjnych. Netia planuje w szczególnoêci zakoƒczenie budowy Sieci Dost powej na obszarach obj tych zezwoleniami, w tym na terenie Warszawy, dalszà rozbudow Êwiat owodowej Sieci Szkieletowej àczàcej sieci lokalne, zwi kszenie zakresu Êwiadczenia mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych oraz zakup urzàdzeƒ s u àcych do Transmisji Danych i obs ugi Internetu. 2.2 PODSTAWOWE PRODUKTY I US UGI; PODSTAWOWE RYNKI DZIA ALNOÂCI Wszystkie us ugi oferowane przez Neti Holdings Êwiadczone sà za poêrednictwem spó ek z jej grupy kapita owej i, z wyjàtkiem Us ug Trunkingowych, sà zwiàzane z us ugami telekomunikacyjnymi. Us ugi te obejmujà zarówno Us ugi Telefoniczne, jak i Transmisj Danych oraz Komercyjne Us ugi Sieciowe. W ramach Us ug Telefonicznych Netia Holdings za poêrednictwem spó ek z Grupy Netia oferuje szereg us ug, które ze wzgl du na ich charakter uznaje si za us ugi pochodne w stosunku do powszechnych przewodowych Us ug Telefonicznych w trybie Komutacji àczy. WÊród nich nale y wymieniç: Centrex, ISDN, poczt g osowà Komfort oraz poczt g osowà i faksowà Komfort Plus, komutowany dost p do Internetu, a tak e dodatkowe Telefoniczne Us ugi, takie jak przekierowanie, budzenie, bezpoêrednie wybieranie numerów wewn trznych PABX, blokada po àczeƒ, goràca linia, po àczenie konferencyjne. Komutowany dost p do Internetu oferowany jest tak e jako Us uga NiebezpoÊrednia abonentom innych operatorów na Obszarach Koncesyjnych. Pozosta e us ugi telekomunikacyjne obejmujà m.in. Transmisj Danych, dzier aw àczy cyfrowych oraz sta y dost p do Internetu. Poczàwszy od wrzeênia 2001 r. Grupa Netia rozpocz a w ramach us ug Transmisji Danych Êwiadczenie nowych us ug Frame Relay. Ponadto Grupa Netia oferuje us ugi bazujàce na korzystaniu z us ug telekomunikacyjnych, np. us ugi VoIP czy podstawowe us ugi hostingowe ( , strony internetowe) lub zwiàzane z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej nale àcej do Grupy Netia, np. us ugi kolokacji sprz tu. Komercyjne Us ugi Sieciowe Êwiadczone sà w dwóch grupach: (1) us ug dzier awy i udost pniania zasobów Sieci Szkieletowej oraz (2) us ug tranzytu i terminowania ruchu telekomunikacyjnego. Za poêrednictwem spó ki Uni-Net Grupa Netia oferuje równie na terenie ca ego kraju Us ugi Trunkingowe oraz sprzedaje urzàdzenia do àcznoêci radiowej. 100% przychodów ze sprzeda y Grupy Netia pochodzi z rynku krajowego. Rynki dzia alnoêci w zakresie Us ug Telefonicznych pokrywajà si z Obszarami Koncesyjnymi. Us ugi Telefoniczne sà Êwiadczone na podstawie zezwolenia, natomiast us ugi Transmisji Danych, dost pu do Internetu i Komercyjne Us ugi Sieciowe sà Êwiadczone na podstawie zg oszenia. Zarówno zg oszenie, jak i zezwolenie dajà prawo do Êwiadczenia odpowiednich us ug na terenie ca ej Polski. W przypadku Us ug Trunkingowych rynek dzia alnoêci Grupy Netia obejmuje obszar ca ego kraju. 2.3 PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WP YWAJÑCYCH NA PRZYSZ E WYNIKI W ciàgu najbli szych dwunastu miesi cy podstawowym celem Netii Holdings i innych spó ek z Grupy Netia b dzie zwi kszenie efektywnoêci wykorzystania istniejàcej infrastruktury telekomunikacyjnej, mi dzy innymi poprzez wprowadzenie nowych us ug oraz zwi kszenie udzia u Klientów Instytucjonalnych w ogólnej liczbie klientów. Grupa Netia planuje dalszy rozwój us ug niebezpoêrednich, w tym us ug komutowanego dost pu do Internetu, a tak e us ug mi dzymiastowych, mi dzynarodowych i dost pu do Sieci Telefonii Komórkowej w trybie wyboru operatora mi dzystrefowego. Ponadto Grupa Netia planuje dalszy rozwój Us ug 2

5 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Po àczeƒ Bezp atnych 800, Us ug Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801, których Êwiadczenie Grupa Netia rozpocz a w lutym 2002 r., oraz wprowadzenie, bezzw ocznie po podpisaniu stosownej umowy z TP S.A., Us ug Audioteksowych 700. Rozwijana b dzie tak e infrastruktura s u àca realizacji us ug Transmisji Danych oraz us ug sta ego dost pu do Internetu. W ocenie Grupy Netia w niedalekiej przysz oêci nastàpi znaczny wzrost konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym. Wzrost ten mo e nastàpiç m.in. w wyniku utworzenia nowych, silniejszych podmiotów, w wyniku konsolidacji sektora telekomunikacyjnego, uruchomienia us ug mi dzystrefowych przez nowe podmioty oraz wprowadzenia Us ug Konwergentnych, tj. takich, które wykorzystujà wspólne cechy przewodowych Us ug Telefonicznych, us ug telefonii komórkowej oraz us ug internetowych. Ponadto dzia alnoêç operatorów Sieci Telefonii Komórkowej mo e byç obecnie postrzegana jako konkurencyjna wobec dzia alno- Êci operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne. Instalowanie przez operatorów Sieci Telefonii Komórkowej specjalnych central umo liwiajàcych bezpoêrednie po àczenie z sieciami tych operatorów, z pomini ciem sieci operatorów stacjonarnych, w po àczeniu z atrakcyjnymi cennikami i promocjami wp ywajà na mniejszy popyt na niektóre przewodowe Us ugi Telefoniczne. Polski rynek us ug telekomunikacyjnych w zakresie przewodowych Us ug Telefonicznych szacowany jest przez Grup Netia na poziomie 11,4 mln linii obs ugiwanych przez wszystkich operatorów w roku Liczba linii telefonicznych przypadajàcych na 100 mieszkaƒców na obszarze Polski wynosi a pod koniec 2001 r. 29,6, zaê liczba przewidywana na koniec roku 2002 wynosi 31,0, co oznacza obs ug oko o 12 mln abonentów przewodowych Us ug Telefonicznych. Wybudowanie ogólnopolskiej Sieci Szkieletowej oraz rozbudowa istniejàcej Sieci Dost powej daje Grupie Netia mo liwoêç rozszerzania prowadzonej dzia alnoêci, jednoczeênie uniezale niajàc jà od sieci innych operatorów. Korzystajàc z nowych regulacji prawnych oraz wykorzystujàc wybudowanà infrastruktur, Grupa Netia zamierza rozszerzyç swojà dzia alnoêç na kolejne aglomeracje miejskie, oferujàc w szczególnoêci us ugi Transmisji Danych oraz sta ego dost pu do Internetu. Po osiàgni ciu porozumienia z TP S.A. co do rozliczeƒ mi dzyoperatorskich, Grupa Netia zamierza uruchomiç us ug numeru dost powego 0-20 do Internetu. W zwiàzku ze zmianà Prawa Telekomunikacyjnego i nowym Planem Numeracji Krajowej, Netia zamierza wzbogaciç telefoniczne us ugi mi dzystrefowe o us ugi po àczeƒ mi dzynarodowych oraz dost pu do Sieci Telefonii Komórkowej realizowanych w trybie jednostopniowym (tj. bez uprzedniego wybierania numeru dost powego). Dodatkowo Grupa Netia zamierza aktywnie uczestniczyç w rynku po àczeƒ mi dzynarodowych po jego otwarciu dla wszystkich operatorów w dniu 1 stycznia 2003 r. Istotny wp yw na wyniki Grupy Netia majà zasady i stawki rozliczeƒ miedzyoperatorskich. Czynnikiem wp ywajàcym na wysokoêç stawek w rozliczeniach mi dzyoperatorskich b dzie wejêcie do praktyki gospodarczej Stanowiska Prezesa URTiP w sprawie modelu i stawek rozliczeƒ mi dzyoperatorskich opublikowanego w Biuletynie URTiP Nr 4/2001 oraz Stanowiska Prezesa URTiP w sprawie modelu rozliczeƒ mi dzy operatorami sieci telefonicznych a dostawcami us ug internetowych opublikowanego 4 grudnia 2001 r. Kierujàc si tym stanowiskiem, Prezes URTiP 28 grudnia 2001 r. rozstrzygnà spór Netii 1 z TP S.A. i ustali w drodze decyzji nowe stawki rozliczeƒ mi dzyoperatorskich oraz otwarcie po àczeƒ do us ug sieci pre-inteligentnej Us ugi Po àczeƒ Bezp atnych 800 i Us ugi Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801, a 15 lutego 2002 r. w prowadzonym post powaniu arbitra owym spó- ek z Grupy Netia przeciwko TP S.A. w sprawie otwarcia po àczeƒ typu 0-20 dla us ug dost pu do Internetu oferowanych w sieciach tych spó ek ustali decyzjà stawki rozliczeƒ mi dzyoperatorskich z tego tytu u. Obie decyzje zosta y zaskar one przez TP S.A. do Sàdu Antymonopolowego, przy czym decyzja o stawkach za po àczenia mi dzystrefowe zosta a przez TP S.A. w styczniu 2002 r. wykonana zgodnie z nadanym jej rygorem natychmiastowej wykonalnoêci. Decyzji w sprawie rozliczeƒ za po àczenia 0-20 z Internetem TP S.A. nie wykonuje do dzisiaj, pomimo nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoêci utrzymanego postanowieniem Sàdu Antymonopolowego z dnia 25 kwietnia 2002 r. By o to powodem na o enia na TP S.A. w dniu 17 wrzeênia 2002 r. kary finansowej przez Prezesa URTiP w wysokoêci tys. z. Decyzja ta nie jest prawomocna, poniewa równie zosta a zaskar ona przez TP S.A. Grupa Netia ponosi na rzecz innych operatorów wysokie koszty zwiàzane z rozliczeniami za Êwiadczone Us ugi Telefoniczne. Koszty te wraz z rozwojem Grupy Netia i wzrostem liczby realizowanych po àczeƒ w sieci Grupy Netia b dà wzrastaç. W celu obni enia kosztów rozliczeƒ ponoszonych na rzecz TP S.A. spó ki z Grupy Netia zawar y tak- e umowy o wspó pracy z dwoma operatorami telefonii komórkowej, tj. Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A. Wobec wzrastajàcej liczby abonentów korzystajàcych z us ug Sieci Telefonii Komórkowej tych operatorów, nast puje znaczàcy wzrost liczby po àczeƒ realizowanych pomi dzy siecià Grupy Netia i Sieciami Telefonii Komórkowej, co skutkuje znaczàcym wzrostem udzia u kosztów rozliczeƒ tych po àczeƒ w ca oêci kosztów rozliczeƒ mi dzyoperatorskich Grupy Netia. 2.4 STRATEGIA I ROZWÓJ EMITENTA I GRUPY NETIA W zwiàzku z powo aniem dnia 17 wrzeênia 2002 r. nowego Prezesa Zarzàdu oraz w wyniku zmian w strukturze w asnoêciowej, które nastàpià po zakoƒczeniu Restrukturyzacji, istnieje mo liwoêç zmiany strategii rozwoju Emitenta i Grupy Netia. Strategicznym celem Emitenta i pozosta ych spó ek z Grupy Netia by o i pozostaje osiàgni cie pozycji czo owego niezale nego operatora telefonicznego w Polsce. W ciàgu pierwszych lat dzia alnoêci Grupa Netia koncentrowa a si na budowie sieci oraz rozwoju us ug transmisji g osu, przesy u danych i Komercyjnych Us ug Sieciowych. Wysi ki te pozwoli y Grupie Netia osiàgnàç za o ony cel strategiczny. Aby utrzymaç zdobytà pozycj na stale zmieniajàcym si rynku, Grupa Netia planuje rozszerzenie dzia alnoêci poprzez 3

6 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka konsolidacj z innymi operatorami lub rozwój organiczny, przy czym rozwa any jest wybór jednej z tych dwóch strategii lub realizacja obydwu strategii jednoczeênie. Zdaniem Zarzàdu w ciàgu najbli szych lat mogà nastàpiç na polskim rynku procesy konsolidacyjne niezale nych operatorów telekomunikacyjnych. Spó ki z Grupy Netia mogà w tych procesach wyst powaç zarówno w roli podmiotu przejmujàcego, jak i podmiotu przejmowanego. Pomimo e Grupa Netia preferuje wyst powanie w roli strony przejmujàcej, mo e te rozwa aç wystàpienie w roli podmiotu przejmowanego, je eli przyczyni si to do wzrostu wartoêci Grupy Netia dla jej akcjonariuszy. W ramach strategii zak adajàcej wzrost organiczny Spó ka zamierza za poêrednictwem spó ek z Grupy Netia rozszerzyç na okre- Êlonych obszarach swojà ofert produktów i us ug. Do tej pory przychody Grupy Netia pochodzi y g ównie ze sprzeda y bezpo- Êrednich Us ug Telefonicznych, a w mniejszym stopniu z us ug Transmisji Danych, us ug niebezpoêrednich i Komercyjnych Us ug Sieciowych. Ze wzgl du na spodziewany w przysz oêci wzrost przychodów ze sprzeda y us ug Transmisji Danych, Us ug NiebezpoÊrednich i Komercyjnych Us ug Sieciowych, zarówno w uj ciu bezwzgl dnym, jak i w porównaniu z przyrostem przychodów z bezpoêrednich Us ug Telefonicznych, Grupa Netia zamierza po o yç szczególny nacisk na t w aênie cz Êç swojej oferty. Zdaniem Zarzàdu zgodnie z tendencjami obserwowanymi w krajach Europy Zachodniej rynek us ug Transmisji Danych w Polsce b dzie si szybko rozwija przez okres nast pnych kilku lat. Dzi ki posiadaniu sieci obejmujàcej najwi ksze aglomeracje miejskie w Polsce Grupa Netia powinna wykorzystaç mo liwoêci rozwoju, jakie istniejà na tym rynku. Grupa Netia Êwiadczy obecnie Us ugi NiebezpoÊrednie, takie jak dost p do Internetu oraz po àczenia mi dzymiastowe. Grupa Netia spodziewa si znacznego wzrostu popytu na te us ugi w Polsce, zgodnie z tendencjami obserwowanymi na rynkach krajów Europy Zachodniej. Grupa Netia zamierza poszerzyç swojà ofert produktów niebezpoêrednich o po àczenia mi dzynarodowe oraz po àczenia z sieci przewodowej do sieci bezprzewodowej, kiedy tylko stanie si to mo liwe w Êwietle obowiàzujàcych w Polsce regulacji. Oferowane obecnie Komercyjne Us ugi Sieciowe to: dzier awa, wynajem bàdê sprzeda kanalizacji teletechnicznej, ciemnych w ókien, àczy transmisyjnych oraz Telehousing. Grupa Netia spodziewa si wzrostu znaczenia tych us ug zgodnie z tendencjami obserwowanymi w krajach Europy Zachodniej, a tak e w zwiàzku z zakoƒczeniem budowy Sieci Szkieletowej. W przesz oêci organiczny wzrost Grupy Netia nast powa g ównie w wyniku inwestycji w infrastruktur. Obecnie Grupa Netia zamierza kontynuowaç ten rodzaj inwestycji, stosujàc jednak podejêcie bardziej wybiórcze i koncentrujàc si na obs udze Klientów Instytucjonalnych w obszarach miejskich, na których Grupa Netia ju dzia a, lub rozszerzeniu dzia alnoêci na obszary, gdzie zdaniem Zarzàdu mo liwe jest pozyskanie nowych Klientów Instytucjonalnych. Tam, gdzie budowa w asnej infrastruktury nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, Grupa Netia b dzie Êwiadczyç us ugi za poêrednictwem infrastruktury innych operatorów. Na rynku us ug dla Klientów Mieszkaniowych Grupa Netia zamierza osiàgnàç wzrost poprzez bardziej efektywne wykorzystanie swojej istniejàcej sieci oraz przez us ugi dost pu poêredniego, czyli wykorzystanie sieci innych operatorów (g ównie TP S.A.) do Êwiadczenia us ug dost pu do Internetu, po àczeƒ mi dzynarodowych i mi dzymiastowych oraz po àczeƒ pomi dzy sieciami telefonii przewodowej i sieciami telefonii komórkowej. Zdaniem Zarzàdu satysfakcja klientów b dzie kluczowym czynnikiem sukcesu Grupy Netia. Zale y ona od jakoêci us ug, cen, a tak e dobrych relacji z klientami. Grupa Netia zamierza utrzymaç wysokà jakoêç us ug pod wzgl dem dost pnoêci sieci i czasu usuwania ewentualnych awarii oraz konkurencyjnà pozycj cenowà, oferujàc swoim klientom taryfy dopasowane do poszczególnych segmentów. Grupa Netia wprowadza uproszczony i przejrzysty plan op at dla Klientów Mieszkaniowych oraz taryfy dostosowane do potrzeb poszczególnych Klientów Instytucjonalnych. Ponadto prowadzone sà dzia ania majàce na celu popraw relacji z klientami, co obejmuje skrócenie czasu reakcji i rozwiàzywania problemów oraz zmniejszenie liczby telefonów nieodebranych przez biuro obs ugi klienta. JednoczeÊnie trwa wdra anie zintegrowanego systemu billingowego i zarzàdzania relacjami z klientami. Po jego pomyêlnym uruchomieniu Grupa Netia b dzie pierwszym podmiotem w Polsce oferujàcym Us ugi Telefoniczne posiadajàcym taki system. Umo liwi on w przysz oêci budowanie systemu op at w sposób jeszcze bardziej zindywidualizowany oraz jeszcze lepszà obs ug klientów. Aby uniknàç odchodzenia klientów do innych operatorów, Grupa Netia zamierza wprowadziç oparty na nagrodach program lojalnoêciowy dla Klientów Mieszkaniowych oraz program zindywidualizowanych relacji z Klientami Instytucjonalnymi, obejmujàcy mi dzy innymi sponsoring imprez. 2.5 OSOBY ZARZÑDZAJÑCE Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Osobami Zarzàdzajàcymi byli: Wojciech Madalski Prezes Zarzàdu, Mariusz Chmielewski Cz onek Zarzàdu, Ewa Don-Siemion Cz onek Zarzàdu, Avraham Hochman Cz onek Zarzàdu, Mariusz Piwowarczyk Cz onek Zarzàdu, Antoni Dariusz Wojcieszek Cz onek Zarzàdu, 4

7 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Tore Stefan Albertsson Cz onek Zarzàdu. Dalsze informacje dotyczàce Osób Zarzàdzajàcych sà opisane w Rozdziale VI Prospektu. 2.6 AKCJONARIUSZE POSIADAJÑCY CO NAJMNIEJ 5% G OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Wed ug informacji posiadanych przez Spó k na dzieƒ 14 listopada 2002 r. nast pujàcy akcjonariusze posiadali powy ej 5% g osów na Walnym Zgromadzeniu: BoNY posiadajàcy Akcji uprawniajàcych do wykonywania 6,23% g osów na Walnym Zgromadzeniu, Warburg posiadajàcy Akcje uprawniajàce do wykonywania 8,27% g osów na Walnym Zgromadzeniu oraz Warburg Pincus & Co. posiadajàcy Akcje uprawniajàce do wykonywania 1,04% na Walnym Zgromadzeniu; àcznie podmioty zgrupy Warburg Pincus posiada y Akcji uprawniajàcych do wykonywania 9,31% g osów na Walnym Zgromadzeniu, Telia posiadajàca Akcji (w tym ADS-ów reprezentujàcych Akcji) uprawniajàcych do wykonywania 48,06% g osów na Walnym Zgromadzeniu. 3 CZYNNIKI POWODUJÑCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW AKCJI 3.1 CZYNNIKI WEWN TRZNE Zagro enie kontynuacji dzia alnoêci Grupy Netia oraz mo liwoêç postawienia niektórych spó ek z Grupy Netia w stan upad oêci Sprawozdanie finansowe Spó ki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2001 r. wykaza y sumy niepokrytych strat lat ubieg ych oraz strat netto roku obrotowego w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z oraz ujemne wartoêci kapita ów w asnych w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z. Wed ug tych sprawozdaƒ finansowych suma zobowiàzaƒ krótkoterminowych przewy sza wartoêç majàtku obrotowego Spó ki o tys. z, a Grupy Netia o tys. z. Podobnie wed ug stanu na koniec czerwca 2002 r. pó roczne sprawozdanie Spó ki i skonsolidowane sprawozdanie Grupy Netia wykaza y sumy niepokrytych strat lat ubieg ych oraz strat netto okresu obrotowego w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z oraz ujemne wartoêci kapita ów w asnych w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z, a suma zobowiàzaƒ krótkoterminowych przewy sza a wartoêç aktywów obrotowych Spó ki o tys. z i Grupy Netia o tys. z. Tym samym, na skutek przekroczenia wartoêci aktywów obrotowych przez zobowiàzania istnieje ryzyko niewyp acalnoêci zarówno Spó ki, jak i innych spó ek Grupy Netia. Na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. oraz 30 czerwca 2002 r. zasoby finansowe Grupy Netia i Netii Holdings nie wystarcza y na obs ug krótkoterminowego zad u enia, a osiàgane przychody nie pozwala y na pokrycie kosztów finansowania zad u enia w najbli szym okresie (podstawowe czynniki wp ywajàce na krótkoterminowà p ynnoêç Spó ki i Grupy Netia zosta y opisane w pkt niniejszego Rozdzia u). Ponadto Grupa Netia nie dokona a p atnoêci odsetek od Obligacji 1999 wymagalnych 15 grudnia 2001 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR oraz od Obligacji 1997 wymagalnych 1 maja 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR, od Obligacji 1999 i Obligacji 2000 wymagalnych 15 czerwca 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR, jak równie nie dokona a p atnoêci odsetek od Obligacji 1997 wymagalnych 1 listopada 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR. Niezap acenie odsetek stanowi naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniajàcych Obligatariuszy posiadajàcych 25% Obligacji danej emisji do àdania natychmiastowej sp aty takich Obligacji wraz z odsetkami w okresie trwania zdarzeƒ powodujàcych naruszenie warunków. Zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà opisanà w pkt niniejszego Rozdzia u wi kszoêç Obligatariuszy zgodzi a si nie skorzystaç z tego prawa. W zwiàzku z opisanà powy ej sytuacjà finansowà i w celu unikni cia upad oêci cz Êç spó ek nale àcych do Grupy Netia by a na dzieƒ aktualizacji Prospektu stronà post powaƒ uk adowych w Polsce oraz post powania pomocniczego w Stanach Zjednoczonych, a tak e Spó ki Netia Holdings I BV, Netia Holdings II BV i Netia Holdings III BV by y stronami zakoƒczonego prawomocnym uk adem post powania uk adowego w Holandii (szczegó owe informacje dotyczàce tych post powaƒ znajdujà si w pkt niniejszego Rozdzia u i w pkt 4.1 Rozdzia u VI) Post powania uk adowe Zgodnie z Prawem Upad oêciowym spó ka prawa handlowego jest zobowiàzana do z o enia wniosku o og oszenie upad oêci w ciàgu dwóch tygodni od dnia zaprzestania p acenia d ugów lub dnia, w którym jej majàtek przesta wystarczaç na sp acenie d u- 5

8 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka gów. W zwiàzku z pogorszajàcà si sytuacjà finansowà Grupy Netia, aby uniknàç upad oêci, niektóre spó ki z Grupy Netia wystàpi y o otwarcie post powaƒ uk adowych w Polsce i Holandii oraz wszcz y post powanie pomocnicze w Stanach Zjednoczonych (szczegó owe informacje dotyczàce poszczególnych post powaƒ znajdujà si poni ej oraz w pkt niniejszego Rozdzia u). Z o enie wniosków o otwarcie post powaƒ uk adowych Spó ki oraz Netii Telekom i Netii South (podobnie jak upad oêç, og oszenie niewyp acalnoêci czy reorganizacja Spó ki i niektórych z jej spó ek zale nych) stanowi o naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniajàce Obligatariuszy do za àdania ich natychmiastowej sp aty. Jednak e Obligatariusze, którzy podpisali Umow Restrukturyzacyjnà, posiadajàcy oko o 90% obligacji zgodzili si nie skorzystaç z tego prawa. Otwarcie post powaƒ uk adowych w Polsce i Holandii zabezpieczy o Grup Netia przed cz Êcià wymagalnych roszczeƒ i umo liwi o kontynuowanie dzia alnoêci do momentu prawomocnego rozstrzygni cia o zatwierdzeniu uk adów. W zwiàzku z zatwierdzeniem w dniu 6 listopada 2002 r. uk adów przez sàd holenderski, które sta y si prawomocne w dniu 15 listopada 2002 r., umorzone zosta y zobowiàzania Netii Holdings I BV, Netii Holdings II BV i Netii Holdings III BV z tytu u Obligacji oraz Umów Swap zawartych z JPMorgan. Post powania uk adowe zakoƒczone prawomocnymi orzeczeniami sàdowymi nie doprowadzà do zlikwidowania ca ego istniejàcego zad u enia Spó ki i Grupy Netia. W polskim post powaniu uk adowym spó ka obj ta uk adem musi wywiàzaç si ze zredukowanych zobowiàzaƒ zgodnie z postanowieniami jej uk adu. W przypadku Spó ki wartoêç tych zobowiàzaƒ wynosiç b dzie tys. z i b dà one musia y zostaç sp acone w ca oêci do koƒca 2012 r., je eli Uprawnieni Wierzyciele nie przelejà swoich wierzytelnoêci zredukowanych w ramach post powania uk adowego Spó ki na Powiernika Wierzycieli, który nast pnie w oparciu o posiadane wierzytelnoêci obejmie Akcje Serii H na podstawie niniejszego Prospektu. Ponadto Grupa Netia b dzie musia a obs ugiwaç zad u enie wynikajàce z Nowych Euro Obligacji o wartoêci nominalnej tys. EUR, z terminem wykupu przypadajàcym na 2008 r., które zostanà wyemitowane przez Neti Holdings I BV w ramach realizacji zobowiàzaƒ Grupy Netia wynikajàcych z Umowy Restrukturyzacyjnej i uk adów przyj tych w Holandii. Zad u enie wynikajàce z Nowych Euro Obligacji b dzie obs ugiwane z bie àcych wp ywów Grupy Netia. Pomimo tego e Obligatariusze posiadajàcy ok. 90% Obligacji, poprzez przystàpienie do Umowy Restrukturyzacyjnej, zgodzili si na warunki Restrukturyzacji polegajàce m.in. na redukcji ich wierzytelnoêci wobec Grupy Netia, Spó ka nie mo e okreêliç, czy wszystkie post powania uk adowe w Polsce zakoƒczà si prawomocnymi orzeczeniami sàdowymi. Dopiero prawomocne uk ady w Polsce w po àczeniu z prawomocnymi uk adami w Holandii oraz zakoƒczeniem post powania pomocniczego prowadzonego na podstawie przepisów artyku u 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych przed Amerykaƒskim Sàdem Upad oêciowym umo liwi Grupie Netia powrót do stanu wyp acalnoêci, poprzez zniesienie stanu prawnej niewyp acalnoêci. W przypadku nieuzyskania prawomocnych postanowieƒ w sprawie zatwierdzenia uk adów z wierzycielami Grupy Netia w ramach post powaƒ sàdowych w Polsce istnieje niebezpieczeƒstwo, e Spó ka b dzie zmuszona do zg oszenia wniosku o og oszenie upad oêci. Upad oêç Spó ki, Netii Telekom lub Netii South uniemo liwi pozosta ym spó kom nale àcym do Grupy Netia uzyskanie finansowania niezb dnego do prowadzenia przez nie dzia alnoêci operacyjnej i mo e doprowadziç do postawienia ich w stan upad oêci. Post powanie dotyczàce Netii Holdings W dniu 9 sierpnia 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu Netii Holdings z wierzycielami zawartego w ramach post powania uk adowego otwartego w dniu 15 maja 2002 r. W dniu 16 sierpnia 2002 r. Spó ka otrzyma a za alenie na postanowienie zatwierdzajàce uk ad wniesione przez mniejszoêciowych wierzycieli Spó ki (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó k posiadajàcych ok. 9,8% Obligacji), którzy àdali, aby Sàd Okr gowy w Warszawie uchyli postanowienie z dnia 9 sierpnia 2002 r. i odmówi zatwierdzenia uk adu Netii, ewentualnie, eby przekaza spraw do ponownego rozpatrzenia przez sàd pierwszej instancji. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w zwiàzku z czym 28 paêdziernika 2002 r. za alenia te zosta y wycofane. W dniu 13 listopada 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie o umorzeniu post powania za aleniowego na zatwierdzenie uk adu Spó ki. W zwiàzku z up ywem terminu 7 dni od dnia dostarczenia takiego postanowienia ostatniemu z uczestników post powania za aleniowego uk ad Spó ki sta si prawomocny. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii Holdings przewiduje redukcj zobowiàzaƒ Spó ki obj tych post powaniem uk adowym do 8,7% ich pierwotnej wysokoêci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 15 maja 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 14 maja 2002 r. i zredukowane do poziomu 8,7% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2007 r. 8,5%, (ii) do dnia 31 grudnia 2008 r. 8,5%, (iii) do dnia 31 grudnia 2009 r. 17,0%, (iv) do dnia 31 grudnia 2010 r. 17,0%, (v) do dnia 31 grudnia 2011 r. 24,5% oraz (vi) do dnia 31 grudnia 2012 r. 24,5%. Cena Emisyjna Akcji Serii H b dzie op acona poprzez potràcenie zredukowanych w uk adzie wierzytelnoêci. We wszystkich polskich post powaniach uk adowych (tak e opisanych poni ej post powaniach uk adowych Netii South i Netii Telekom) po zatwierdzeniu przez sàd uk adu z wierzycielami uczestnicy post powania majà prawo w ciàgu tygodnia od daty og oszenia odwo aç si od postanowienia sàdu do sàdu wy szej instancji. Sàd pierwszej instancji musi wówczas przedstawiç pisemne uzasadnienie postanowienia. Orzeczenie sàdu drugiej instancji wydane w post powaniu odwo awczym podlega procedurze kasacji, tj. odwo ania do Sàdu Najwy szego. Strony majà prawo do wniesienia kasacji w ciàgu miesiàca od daty orzeczenia sàdu drugiej 6

9 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka instancji. Procedura kasacyjna zajmuje zwykle od jednego do dwóch lat, jednak e dok adny czas jej trwania jest niemo liwy do przewidzenia. Ze wzgl du na d ugotrwa oêç post powania sytuacja taka mog aby uniemo liwiç Spó ce zakoƒczenie Restrukturyzacji, a tym samym mog aby spowodowaç koniecznoêç z o enia wniosku o og oszenie upad oêci. Post powanie dotyczàce Netii Telekom W dniu 25 czerwca 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu Netii Telekom zawartego z wierzycielami w ramach post powania uk adowego otwartego w dniu 22 kwietnia 2002 r. W dniu 11 wrzeênia 2002 r. Sàd Upad oêciowy odmówi mniejszoêciowym wierzycielom Netii Holdings dopuszczenia do udzia u w post powaniu uk adowym Netii Telekom w charakterze uczestników tego post powania, a tak e odrzuci za alenie na postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu. W dniu 8 paêdziernika 2002 r. wierzyciele ci zaskar yli postanowienie Sàdu Upad oêciowego z dnia 11 wrzeênia 2002 r. do Sàdu Okr gowego w Warszawie, w zwiàzku z czym postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu dalej nie jest prawomocne. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w wyniku czego za alenie zosta o przez nich wycofane. Do dnia aktualizacji Prospektu ani Sàd Upad oêciowy, ani Sàd Okr gowy nie wyda y postanowienia w zwiàzku z wycofaniem za alenia. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii Telekom przewiduje redukcj jej zobowiàzaƒ obj tych post powaniem uk adowym do 8,7% ich pierwotnej wysoko- Êci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 22 kwietnia 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 19 kwietnia 2002 r. i zredukowane do poziomu 8,7% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2007 r. 8,5%, (ii) do dnia 31 grudnia 2008 r. 8,5%, (iii) do dnia 31 grudnia 2009 r. 17,0%, (iv) do dnia 31 grudnia 2010 r. 17%, (v) do dnia 31 grudnia 2011 r. 24,5%, oraz (vi) do dnia 31 grudnia 2012 r. 24,5%. WierzytelnoÊci wierzycieli handlowych zostanà sp acone w 100%. Post powanie dotyczàce Netii South Post powanie uk adowe dla Netii South zosta o otwarte w dniu 20 maja 2002 r. W dniu 18 wrzeênia 2002 r. Sàd Upad oêciowy odroczy wydanie postanowienia w sprawie zatwierdzenia uk adu, z uwagi na koniecznoêç rozpoznania przez Sàd Okr gowy w Warszawie za alenia mniejszoêciowych wierzycieli Netii Holdings na odmow dopuszczenia ich do udzia u w post powaniu uk adowym dla Netii South w charakterze uczestników post powania. Sàd Upad oêciowy orzek, e skar àcy, nie b dàc wierzycielami Netii South, nie majà prawa do udzia u w post powaniu uk adowym Netii South. Termin kolejnego posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia uk adu Netii South zostanie wyznaczony przez Sàd Upad oêciowy po rozpoznaniu za alenia przez Sàd Okr gowy wwarszawie. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w zwiàzku z czym zosta o ono wycofane. W dniu 18 listopada 2002 r. Sàd Okr gowy wyda postanowienie w sprawie umorzenia post powaƒ odwo awczych, a na dzieƒ 4 grudnia 2002 r. zosta wyznaczony termin posiedzenia Sàdu Upad oêciowego w przedmiocie zatwierdzenia uk adu Netii South. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii South przewiduje redukcj jej zobowiàzaƒ obj tych post powaniem uk adowym do 1% ich pierwotnej wysokoêci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 20 maja 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 17 maja 2002 r. i zredukowane do poziomu 1,0% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2003 r. 33,3%, (ii) do dnia 31 grudnia 2004 r. 33,3% oraz (iii) do dnia 31 grudnia 2005 r. 33,4% Post powanie uk adowe (moratorium) w Holandii W dniu 12 lipca 2002 r. Netia Holdings I BV, Netia Holdings II BV oraz Netia Holdings III BV równoczeênie z o y y w Holandii wnioski o otwarcie odpowiednika polskiego post powania uk adowego, majàcego na celu redukcj ich zobowiàzaƒ. Celem z o onych wniosków by a redukcja ich d ugów z tytu u Obligacji w przypadku Netii Holdings I BV i Netii Holdings II BV, a w wypadku Netia Holdings III BV zobowiàzaƒ z tytu u rozwiàzania Umów Swap z JPMorgan. Zgodnie ze z o onymi przez te spó ki wnioskami, w dniu 12 lipca 2002 r. holenderski sàd og osi tymczasowe moratorium p atnoêci (voorlopige surseance van betaling) wzgl dem wszystkich trzech podmiotów, zabezpieczajàce je przed egzekucjà ich wymagalnych zobowiàzaƒ. Propozycje uk adowe przedstawione sàdowi przez ka dà z tych spó ek przewidujà umorzenie ich zobowiàzaƒ z tytu u Obligacji i Umów Swap w zamian za wyemitowanie na rzecz Uprawnionych Wierzycieli Nowych Euro Obligacji oraz wymian ich wierzytelnoêci wobec Spó ki zredukowanych w ramach polskiego post powania uk adowego (z tytu u gwarancji zabezpieczajàcej Obligacje i gwarancji zabezpieczajàcej sp at zobowiàzaƒ z tytu u rozwiàzania Umów Swap z JPMorgan) na Akcje Serii H. Obj cie Akcji Serii H ma nastàpiç poprzez przeniesienie odpowiednich wierzytelnoêci na Powiernika Wierzycieli, który nast pnie subskrybuje Akcje Serii H i przeniesie je na Uprawnionych Wierzycieli. Zgodnie z prawem holenderskim propozycja uk adowa musi uzyskaç akceptacj dwóch trzecich zatwierdzonych i dopuszczonych wierzycieli, którzy àcznie reprezentujà trzy czwarte kwoty uznanych przez sàd wierzytelnoêci danego d u nika. Wierzyciele, któ- 7

10 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka rzy nie b dà obecni na zgromadzeniu wierzycieli lub którzy wstrzymajà si od g osu, sà traktowani tak samo jak wierzyciele, którzy g osowali przeciwko uk adowi. W wypadku niezaakceptowania uk adu przez wierzycieli holenderski sàd mo e wed ug w asnego uznania og osiç upad oêç d u nika. Holenderskie sàdy mogà odraczaç daty posiedzenia w sprawie zatwierdzenia uk adu. Ponadto przed zatwierdzeniem uk adu administrator uk adu oraz wierzyciele majà prawo przedstawiç swoje stanowisko co do jego zatwierdzenia lub odrzucenia. Nast pnie s dzia nadzorujàcy post powanie sporzàdza na tej podstawie pisemny raport. Sàd ma obowiàzek odmówiç zatwierdzenia uk adu, o ile zachodzi co najmniej jedna z nast pujàcych przes anek: (a) wartoêç masy upad oêciowej znaczàco przekracza kwot ustalonà w uk adzie; (b) wykonanie uk adu nie jest wystarczajàco gwarantowane, (c) uk ad ustalono, uciekajàc si do oszustwa lub innych nieuczciwych sposobów lub plan zawiera przywileje dla niektórych wierzycieli albo (d) nie op acono kosztów administratora, a w braku tej p atnoêci nie ustalono zabezpieczeƒ na ten cel. Dodatkowo sàd mo e odmówiç zatwierdzenia uk adu z w asnej inicjatywy. Sàd mo e jednoczeênie z odmowà zatwierdzenia uk adu og osiç upad oêç d u nika. Odmowa zatwierdzenia uk adu podlega apelacji w ciàgu oêmiu dni od takiej decyzji. W odniesieniu do Netii Holdings I BV, Netii Holdings II BV oraz Netii Holdings III BV zgromadzenia wierzycieli, na których wierzyciele g osowali nad zatwierdzeniem uk adów, odby y si w dniu 28 paêdziernika 2002 r. Propozycje uk adowe wszystkich spó ek zosta y zaakceptowane przez wymaganà wi kszoêç. W dniu 6 listopada 2002 r. odby o si posiedzenie sàdu holenderskiego, na którym zatwierdzi on uk ady zaakceptowane przez wierzycieli. Uk ady holenderskie sta y si prawomocne w dniu 15 listopada 2002 r. Ka dy wierzyciel, wobec którego d u nik nie wywià e si niezw ocznie ze zobowiàzaƒ na o onych przez uk ad, mo e domagaç si przed sàdem uniewa nienia uk adu. W takim przypadku d u nik powinien dowieêç, i dope ni takich zobowiàzaƒ. Sàd mo e tak- e zdecydowaç o przyznaniu d u nikowi jednego miesiàca na wywiàzanie si z takich zobowiàzaƒ uk adowych. W przypadku uniewa nienia uk adu przez sàd regu à jest og oszenie upad oêci d u nika. Z uwagi na daleko idàcà zale noêç finansowà pomi dzy spó kami Grupy Netia, wprowadzenie w ycie uk adu przyj tego w Holandii (a w szczególnoêci przydzia Nowych Euro Obligacji) nastàpi tak pr dko, jak to b dzie mo liwe po uprawomocnieniu si orzeczeƒ, za sprawà których post powania uk adowe w Polsce si zakoƒczà Post powanie w USA na podstawie Artyku u 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych W Stanach Zjednoczonych Emitent wszczà post powanie pomocnicze przed Amerykaƒskim Sàdem Upad oêciowym na podstawie Artyku u 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych. Post powanie dotyczy, mi dzy innymi, zwrócenia Emitentowi depozytów w wysokoêci tys. USD (wraz z naliczonymi od 15 czerwca 2002 r. odsetkami), zdeponowanych uprzednio przez Emitenta jako zabezpieczenie wyp at odsetek od Obligacji Depozyt zosta utworzony zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej z 9 czerwca 2000 r., zawartej pomi dzy State Street Bank and Trust Company, Netià Telekom i Netià South, a nast pnie zmienionej w dniu 31 marca 2001 r. dodatkowà umowà pomi dzy dwiema ostatnimi spó kami i Emitentem. Umowa inwestycyjna jest rzàdzona prawem stanu Nowy Jork. Wierzyciele przeciwni Restrukturyzacji, b dàcy posiadaczami Obligacji 2000, zakwestionowali prawo Emitenta do wymienionych depozytów, domagajàc si wyp acenia ich Obligatariuszom. W postanowieniu z 28 maja 2002 r. Amerykaƒski Sàd Upad oêciowy wyda tymczasowy zakaz wyp aty depozytów tej grupie wierzycieli. Grupa wierzycieli z o y a nast pnie w Sàdzie Federalnym dla Po udniowego Dystryktu Stanu Nowy Jork wniosek o uniewa nienie tymczasowego zakazu wydanego przez Amerykaƒski Sàd Upad oêciowy. W zwiàzku z zawarciem z wierzycielami ugody opisanej w pkt 3.15 niniejszego Prospektu wnioski zosta y wycofane w dniu 28 paêdziernika 2002 r. Decyzjà z 12 wrzeênia 2002 r. Amerykaƒski Sàd Upad oêciowy przyzna racj argumentom Emitenta i zmieni tymczasowy zakaz wyp at na zakaz trwa y, utrzymujàc go do czasu wydania przez ten e sàd decyzji, czy zwróciç depozyt Emitentowi. Niezale nie od decyzji w kwestii zakazu wyp at, Amerykaƒski Sàd Upad oêciowy ma rozpatrzyç zasadniczà kwesti zwrotu depozytów Emitentowi. Druga strona b dzie mia a prawo wnieêç apelacj od wydanego orzeczenia. Obecnie trudno jest okreêliç dat sàdowego rozstrzygni cia tego sporu Dzia ania wierzycieli przeciwnych Restrukturyzacji Grupa wierzycieli Emitenta przeciwnych Restrukturyzacji podj a szereg dzia aƒ majàcych na celu zak ócenie i uniemo liwienie procesu Restrukturyzacji zad u enia Grupy Netia. Wierzyciele ci zaskar yli orzeczenia i postanowienia w sàdach w Polsce i Stanach Zjednoczonych (szczegó owy opis tych zdarzeƒ znajduje si w pkt niniejszego Rozdzia u). W przypadku post powaƒ uk adowych w Polsce g ówny argument wierzycieli przeciwnych Restrukturyzacji dotyczy wartoêci aktywów Grupy Netia, która ich zdaniem jest du o wy sza ni wartoêç okreêlona w propozycjach uk adowych. W kwestii depozytów w USA ci sami wierzyciele u ywajà argumentu o nierównym traktowaniu poszczególnych wierzycieli. 8

11 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z podmiotami, które z o y y za alenia w toku post powaƒ uk adowych Spó ki, Netii Telekom i Netii South. Zgodnie z postanowieniami tej umowy strony zrzeknà si wzajemnie wszelkich roszczeƒ zwiàzanych z Restrukturyzacjà zad u enia Grupy Netia oraz dotyczàcych rachunku inwestycyjnego Spó ki w Stanach Zjednoczonych, który jest przedmiotem post powania przed Amerykaƒskim Sàdem Upad oêciowym (opisanym w pkt niniejszego Rozdzia u). W zamian za zrzeczenie si powy szych roszczeƒ przez wierzycieli, ich zgod na wycofanie za- aleƒ i/lub umorzenie sporów sàdowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych dotyczàcych zabezpieczania na rzecz wierzycieli Êrodków na rachunku inwestycyjnym Spó ki, jak równie za zaniechanie wszczynania jakichkolwiek post powaƒ sàdowych, podnoszenia roszczeƒ lub wnoszenia zarzutów przeciwko Grupie Netia w jakichkolwiek jurysdykcjach, wierzycielom tym zostanie po zakoƒczeniu Restrukturyzacji wyp acona kwota tys. USD. Ponadto strony postanowi y, e wierzyciele ci b dà traktowani w sposób identyczny jak inni podobni wierzyciele w procesie Restrukturyzacji, tzn. b dà mogli zgodnie z postanowieniami uk adów holenderskich przelaç swoje wierzytelnoêci zredukowane w ramach polskiego post powania uk adowego Spó ki na Powiernika Wierzycieli, w zamian za jego zobowiàzanie do przeniesienia na nich obj tych Akcji Serii H. Wierzyciele przeciwni Restrukturyzacji z o yli tak e w Sàdzie Upad oêciowym wnioski wycofujàce za alenia z o one w zwiàzku z post powaniami uk adowymi Spó ki, Netii Telekom i Netii South. Dzia ania wierzycieli przeciwnych Restrukturyzacji opóêni y i mogà w dalszym ciàgu opóêniaç tok prac nad uk adami z wierzycielami Grupy Netia w Polsce i w Holandii, a w efekcie Restrukturyzacj zad u enia Grupy Netia Zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej W dniu 5 marca 2002 r. niektóre ze spó ek z Grupy Netia podpisa y Umow Restrukturyzacyjnà z Komitetem Obligatariuszy, niektórymi Obligatariuszami posiadajàcymi àcznie oko o 90% Obligacji, JPMorgan oraz akcjonariuszami posiadajàcymi àcznie 57,4% kapita u zak adowego Spó ki: Telià, Warburg Pincus i Warburg. Celem Umowy Restrukturyzacyjnej jest przeprowadzenie Restrukturyzacji zad u enia Grupy Netia, która pozwoli na przywrócenie jej p ynnoêci finansowej. Zgodnie z proponowanà Restrukturyzacjà wymagajàcà pierwotnie zgody 95% Obligatariuszy, zaê po póêniejszych uzgodnieniach z Komitetem Obligatariuszy 90%, Spó ka wyemituje do Akcji Serii H, zaê za poêrednictwem Netii Holdings I BV Nowe Euro Obligacje o wartoêci tys. EUR na rzecz Obligatariuszy w celu potràcenia zobowiàzaƒ Grupy Netia z tytu u Obligacji i na rzecz JPMorgan w celu potràcenia zobowiàzaƒ z tytu u Umów Swap. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje, e Uprawnieni Akcjonariusze otrzymajà Warranty Subskrypcyjne uprawniajàce do obj cia àcznie Akcji Serii J stanowiàcych 15% kapita u zak adowego Spó ki po Restrukturyzacji (po uwzgl dnieniu Akcji Serii K, które majà zostaç przeznaczone na realizacj Nowego Planu Motywacyjnego i Akcji Serii H). Planowane jest dopuszczenie akcji Spó ki nowej emisji oraz Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na GPW oraz dopuszczenie Nowych Euro Obligacji do obrotu na Luksemburskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. Cena realizacji Warrantów Subskrypcyjnych b dzie równa Êredniej wa onej wolumenem obrotu cen akcji Spó ki z 30 dni notowaƒ, poczynajàc od 31 dnia po zakoƒczeniu Restrukturyzacji. Strony zgodzi y si tak e, e w ramach polskich post powaƒ uk adowych nastàpi redukcja do 99% zobowiàzaƒ Spó ki, Netii Telekom i Netii South z tytu u gwarancji Obligacji i Umów Swap z JPMorgan oraz w ramach post powania w Holandii umorzenie wszelkich zobowiàzaƒ z tytu u Obligacji. Zgodnie z za o eniami Umowy Restrukturyzacyjnej Grupa Netia ma zachowaç zasoby posiadanej gotówki oraz realizowaç wszystkie zobowiàzania handlowe w miar nadchodzenia terminów p atnoêci. Spó ka planuje tak e wyemitowanie Akcji Serii K stanowiàcych 5% jej kapita u zak adowego po Restrukturyzacji (po uwzgl dnieniu Akcji Serii H i bez uwzgl dnienia Akcji Serii J) z przeznaczeniem na realizacj Nowego Planu Motywacyjnego. Restrukturyzacja ma byç dokonana w ramach post powaƒ uk adowych Spó ki, Netii Telekom i Netii South w Polsce oraz Netii Holdings I BV, Netii Holdings II BV i Netii Holdings III BV w Holandii. Ze wzgl du na z o onoêç planowanej Restrukturyzacji oraz liczb czynników majàcych wp yw na jej realizacj, takich m.in. jak postanowienia sàdów oraz innych organów administracyjnych, Spó ka nie mo e zapewniç, e Restrukturyzacja zostanie pomyêlnie przeprowadzona oraz e nie dojdzie do rozwiàzania Umowy Restrukturyzacyjnej. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu do Umowy Restrukturyzacyjnej przystàpili Obligatariusze reprezentujàcy ponad 90% wartoêci wierzytelnoêci z tytu u Obligacji Obni enie nak adów inwestycyjnych Podejmujàc dzia ania majàce na celu oszcz dne gospodarowanie Êrodkami pieni nymi, Zarzàd Spó ki przyjà w 2001 r. zmodyfikowany biznesplan Grupy Netia, którego ogólne za o enia zosta y zatwierdzone przez Rad Nadzorczà. Przewidywa on znaczne ograniczenie nak adów inwestycyjnych i wydatków na dzia alnoêç operacyjnà w porównaniu z wczeêniejszymi planami. Zarzàd mo e równie rozwa aç podj cie innych dzia aƒ uznanych przez Zarzàd i Rad Nadzorczà za konieczne i w aêciwe dla kontynuacji dzia alnoêci przez Spó k i Grup Netia. Dzia ania te mogà obejmowaç dalsze ograniczenie nak adów inwestycyjnych i wydatków na dzia alnoêç operacyjnà. 9

12 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Dalsze ograniczenie wydatków inwestycyjnych mo e negatywnie wp ynàç na mo liwoêç Êwiadczenia przez spó ki Grupy Netia us ug telekomunikacyjnych na poziomie jakoêci oczekiwanym przez klientów Podstawowe czynniki wp ywajàce na krótkoterminowà p ynnoêç Spó ki i Grupy Netia Do momentu zakoƒczenia Restrukturyzacji zobowiàzania bie àce Grupy Netia b dà znacznie przekracza y stan Êrodków pieni nych. Na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. oraz 30 czerwca 2002 r. Grupa Netia dysponowa a Êrodkami pieni nymi w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z. Dodatkowo Grupa Netia posiada a tys. USD (wraz z naliczonymi od 15 czerwca 2002 r. odsetkami) zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, z którego p acone by y odsetki od Obligacji 2000, a który ma staç si w asnoêcià Netii Holdings po zakoƒczeniu Restrukturyzacji. Do najwi kszych zobowiàzaƒ Grupy Netia na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. oraz 30 czerwca 2002 r. nale a y krótkoterminowe zobowiàzania z tytu u Obligacji w wysokoêci tys. USD, tys. DEM (tj tys. EUR) oraz tys. EUR, oraz zobowiàzania z tytu u Op at Koncesyjnych w wysokoêci tys. EUR powi kszone o op at prolongacyjnà. W celu zmniejszenia wp ywu ryzyka kursowego na wysokoêç p atnoêci odsetkowych z tytu u niektórych Obligacji, Grupa Netia zawar a z Merrill Lynch i JPMorgan szereg umów zabezpieczajàcych przed ryzykiem kursowym (Umowy Swap). W zwiàzku z rozpocz tym procesem Restrukturyzacji oraz z decyzjà Zarzàdu o wstrzymaniu p atnoêci odsetek od Obligacji 1999 wymagalnych 15 grudnia 2001 r. wszystkie Umowy Swap zosta y rozwiàzane w grudniu 2001 r. i styczniu 2002 r. Redukcja zobowiàzaƒ wynikajàcych z rozwiàzania tych umów zale y od pomyêlnego zakoƒczenia Restrukturyzacji. Podejmujàc dzia ania majàce na celu oszcz dne gospodarowanie Êrodkami pieni nymi, Zarzàd Spó ki przyjà w roku 2001 zmodyfikowany biznesplan Grupy Netia, którego ogólne za o enia zosta y zatwierdzone przez Rad Nadzorczà. Przewidywa on znaczne ograniczenie nak adów inwestycyjnych i wydatków na dzia alnoêç operacyjnà w porównaniu z wczeêniejszymi planami. Ponadto kilka spó ek Grupy Netia z o y o wnioski do odpowiednich organów administracyjnych, dà àc do odroczenia bàdê umorzenia pozosta ych do zap aty op at z tytu u przyznanych tym spó kom koncesji telekomunikacyjnych. Osiàgni to odroczenie Op at Koncesyjnych w wysokoêci tys. EUR do grudnia 2002 r. w zamian za dokonanie op at prolongacyjnych. Dnia 2 paêdziernika 2002 r. Minister Infrastruktury (odpowiedzialny m.in. za telekomunikacj ) wyda decyzje dotyczàce NT Telmedia, NT Silesia i NT Mazowsze ustalajàce kwot op aty prolongacyjnej na odpowiednio tys. z, tys. z i tys. z i wyznaczajàce ich p atnoêç na 31 grudnia 2002 r. Dodatkowo Grupa Netia nie dokona a p atnoêci w wysokoêci tys. EUR wymagalnej w dniu 31 stycznia 2002 r. z tytu u przyznanej Netii 1 koncesji na Êwiadczenie mi dzymiastowych us ug telekomunikacyjnych. Pomimo z o onego wniosku o odroczenie tej p atnoêci do dnia aktualizacji Prospektu Minister Infrastruktury nie wyda adnej decyzji o przesuni ciu terminu jej wymagalnoêci. Zarzàd Emitenta mo e rozwa yç podj cie dalszych kroków, które Zarzàd i Rada Nadzorcza uznajà za konieczne do kontynuowania dzia alnoêci Grupy Netia. Jednà z rozwa anych mo liwoêci jest dalsze ograniczenie zaplanowanych na rok 2002 wydatków inwestycyjnych i operacyjnych. Znaczna niepewnoêç dotyczàca okolicznoêci opisanych powy ej powoduje powstanie istotnych wàtpliwoêci co do mo liwoêci kontynuowania dzia alnoêci przez Grup Netia. Dlatego te sp ata zobowiàzaƒ Grupy Netia i realizacja przychodów z posiadanego majàtku w toku bie àcej dzia alnoêci Grupy Netia mogà byç zagro one. Tym niemniej Zarzàd jest zdania, e Grupa Netia b dzie w stanie kontynuowaç swojà dzia alnoêç. Zarzàd uwa a, e w najbli szej przysz oêci nie b dzie konieczne sk adanie wniosku o og oszenie upad oêci Wp yw opóênienia i niepewnoêci zwiàzanej z Restrukturyzacjà zad u enia Grupy Netia na jej dzia alnoêç i p ynnoêç finansowà Spó ka uzgodni a z niektórymi wierzycielami Grupy Netia oraz swoimi g ównymi akcjonariuszami plan Restrukturyzacji, który powinien pozwoliç uniknàç niewyp acalnoêci spó ek z Grupy Netia. Jednak harmonogram i zakres Restrukturyzacji zale eç b dà m.in. od polskich i holenderskich post powaƒ uk adowych. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje zakoƒczenie Restrukturyzacji do koƒca roku Opóênienia, które mogà wystàpiç w post powaniach sàdowych, niewprowadzenie w ycie planu restrukturyzacyjnego zgodnie z ustaleniami stron Umowy Restrukturyzacyjnej bàdê nieoczekiwana ingerencja osób trzecich, w tym wierzycieli nie b dàcych stronami Umowy Restrukturyzacyjnej, w proces wykonywania korzystnych dla Spó ki i Grupy Netia orzeczeƒ sàdowych mogà mieç negatywny wp yw na zdolnoêç Spó ki i Grupy Netia do generowania dodatnich przep ywów pieni nych i na ich wyp acalnoêç. Zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà Komitet Obligatariuszy, Telia, Warburg, Warburg Pincus i JPMorgan mogà wypowiedzieç Umow Restrukturyzacyjnà jeêli do dnia 31 grudnia 2002 r. àcznie nie zostanà spe nione dwa warunki: (i) nie zostanà zaoferowane Akcje Serii H i (ii) nie zostanà wydane postanowienia zatwierdzajàce polskie i holenderskie uk ady spó ek z Grupy Netia. Istnieje du e prawdopodobieƒstwo, e Restrukturyzacja nie zostanie zakoƒczona do koƒca 2002 r., Spó ka nie potrafi przewidzieç, jakie skutki mo e mieç ten fakt dla niej i procesu Restrukturyzacji. Ponadto niepewnoêç co do przysz oêci Grupy Netia, znana powszechnie dzi ki publikacjom prasowym oraz informacjom dost pnym na rynkach finansowych, istotnie wp yn a na fakt, e znaczna liczba klientów Grupy Netia zdecydowa a si nie korzystaç 10

13 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka z us ug Êwiadczonych przez jej spó ki. W wyniku tego trendu w okresie szeêciu miesi cy do czerwca 2002 r klientów (w tym Klientów Instytucjonalnych) zrezygnowa o z us ug Grupy Netia na w asne àdanie. W wyniku rozpowszechnienia informacji o trudnej sytuacji finansowej Spó ki i Grupy Netia oraz w przypadku mo liwych opóênieƒ we wdra aniu Restrukturyzacji, Grupa Netia mo e odnotowaç dalszy spadek liczby klientów. Dotyczy to w szczególnoêci Klientów Instytucjonalnych, którzy sà wra liwi na sytuacj ekonomicznà swoich us ugodawców. Poniewa przychody ze sprzeda y Grupy Netia w du ej mierze zale à od przychodów uzyskiwanych od Klientów Instytucjonalnych, utrata znaczàcej liczby takich klientów bàdê te utrata kilku najwi kszych Klientów Instytucjonalnych mo e skutkowaç zmniejszeniem przep ywów pieni nych z dzia alnoêci operacyjnej, co z kolei mo e spowodowaç koniecznoêç pozyskania dodatkowego finansowania w celu kontynuowania dzia alnoêci. Spadek poziomu przep ywów pieni nych z dzia alnoêci operacyjnej mo e jednak e utrudniç pozyskanie dodatkowego finansowania, a w rezultacie spowodowaç, e spó ki Grupy Netia stanà w obliczu upad oêci KoniecznoÊç pozyskania êróde finansowania zapewniajàcych krótko- i Êrednioterminowà p ynnoêç nawet w przypadku pomyêlnego zakoƒczenia Restrukturyzacji Nawet je eli powiedzie si Restrukturyzacja Grupy Netia, mo e si okazaç, e w celu kontynuacji dzia alnoêci i realizacji planowanej strategii rozwoju, potrzebne b dà dodatkowe êród a finansowania. Zarzàd Spó ki jest zdania, e Grupa Netia powinna byç w stanie zdobyç dodatkowe Êrodki poprzez zaciàgni cie kredytów bankowych lub pozyskanie finansowania na rynkach kapita owych. Zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà maksymalny limit kredytu, o jaki Grupa Netia mo e si staraç, wynosi tys. EUR. Niemniej jednak nie ma gwarancji uzyskania takiego kredytu lub pozyskania finansowania na rynkach kapita owych na warunkach mo liwych do zaakceptowania przez Grup Netia, zw aszcza po obni eniu w grudniu 2001 r. ratingu kredytowego Spó ki do poziomu D przez wszystkie znaczàce agencje ratingowe. Zarzàd Spó ki nie mo e zapewniç, e po przeprowadzeniu Restrukturyzacji ratingi wiarygodnoêci kredytowej spó ek Grupy Netia ulegnà poprawie oraz e mo liwe stanie si pozyskanie dodatkowego finansowania na warunkach rynkowych. W takim wypadku Grupa Netia mo e byç zmuszona do zaciàgni cia zobowiàzaƒ finansowych na niekorzystnych warunkach, co mo e z kolei ograniczyç jej zdolnoêç do prowadzenia dalszej dzia alnoêci, podejmowania nowych inwestycji, pozyskiwania êróde dodatkowego finansowania na korzystnych warunkach lub uzyskania zabezpieczeƒ i gwarancji dla takiego finansowania. Zabezpieczenia lub gwarancje udzielone w zwiàzku z finansowaniem przewidzianym przez Umow Restrukturyzacyjnà mogà ograniczyç mo liwoêç pozyskiwania przez Spó k i Grup Netia finansowania w przysz oêci. Niemo noêç pozyskania przez Spó k i Grup Netia finansowania mo e doprowadziç do ograniczenia planowanego rozwoju organicznego i uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych, a przy niekorzystnych uwarunkowaniach makroekonomicznych do znaczàcego spadku nak adów zarówno na dzia alnoêç operacyjnà, jak i inwestycyjnà, co w konsekwencji mo e stanowiç zagro enie dla jakoêci oraz zakresu oferowanych us ug i produktów oraz os abiç pozycj rynkowà Spó ki i Grupy Netia. Mo e to z kolei doprowadziç do utraty klientów, zmniejszenia udzia u w rynku, spadku przychodów ze sprzeda y, a w ostatecznoêci mo e staç si przyczynà niewyp acalnoêci Spó ki i Grupy Netia Ryzyko negatywnego wp ywu redukcji kosztów na dzia alnoêç Spó ki i Grupy Netia Dokonane i rozwa ane przez Grup Netia redukcje wydatków, zmierzajàce do poprawy p ynnoêci finansowej, mogà mieç istotny negatywny wp yw na dzia alnoêç operacyjnà. Inwestycje w zakresie us ug telekomunikacyjnych wymagajà znacznych nak adów, w tym m.in. nak adów na rozbudow i modernizacj sieci i infrastruktury tak na wst pnym, jak i na dalszym etapie prowadzonej dzia alnoêci. Wszelkie ograniczenia nak adów inwestycyjnych mogà pogorszyç jakoêç oraz zakres oferowanych us ug i os abiç pozycj konkurencyjnà Grupy Netia, prowadzàc w konsekwencji do utraty klientów, udzia u w rynku oraz przychodów ze sprzeda- y, a w ostatecznoêci mogà staç si przyczynà niewyp acalnoêci Spó ki i Grupy Netia. Ponadto ze wzgl du na silnà zale noêç sektora us ug telekomunikacyjnych od nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych, jakiekolwiek zmniejszenie nak adów lub odsuni cie ich w czasie mo e uniemo liwiç Grupie Netia wprowadzanie elementów nowych technologii do oferowanych us ug, co mo e w istotny sposób wp ynàç na pogorszenie wizerunku i reputacji Grupy Netia, a tak e obni yç jakoêç i zakres oferowanych us ug w porównaniu do firm konkurencyjnych. Je eli us ugi Grupy Netia stanà si mniej konkurencyjne pod wzgl dem stosowanych technologii, jej klienci mogà wybraç us ugi innego dostawcy oferujàcego rozwiàzania podobne, jednak lepsze jakoêciowo, czego wynikiem mo e byç zmniejszenie liczby klientów, a tym samym spadek przychodów ze sprzeda y us ug Grupy Netia. Zmniejszenie nak adów inwestycyjnych mo e te wp ynàç na zdolnoêç Grupy Netia do pozyskiwania generujàcych du e przychody klientów, których obs uga mo e wymagaç znacznej rozbudowy sieci. Koszt takiej rozbudowy mo e mieç istotny wp yw na przysz à p ynnoêç Grupy Netia. Ponadto ni sze wydatki na dzia alnoêç operacyjnà Grupy Netia mogà skutkowaç ograniczonà zdolnoêcià prowadzenia dzia aƒ marketingowych i kampanii reklamowych, które majà na celu promocj marki Netia, co w dalszej kolejnoêci mo e mieç negatywny wp yw na wzrost przychodów Grupy Netia. 11

14 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Mo liwoêç wypowiedzenia umów w zwiàzku z procesem Restrukturyzacji zad u enia Grupy Netia Niektóre z umów, których stronà jest Spó ka oraz inne spó ki z Grupy Netia, w tym umowy dostawy wyposa enia, Êwiadczenia us ug, wspó pracy, umowy o prac i umowy konsultingowe (w tym umowy znaczàce w rozumieniu Rozporzàdzenia w Sprawie Prospektu), zawierajà klauzule uprawniajàce drugà stron do wypowiedzenia umowy w przypadku m.in. upad oêci, post powania uk adowego, likwidacji oraz zmiany kontroli nad Grupà Netia. Po zakoƒczeniu Restrukturyzacji Uprawnieni Wierzyciele otrzymajà akcje stanowiàce do 91% kapita u zak adowego Spó ki po Restrukturyzacji i nie mo na wykluczyç, e b dzie to stanowi o zmian kontroli nad Grupà Netia w rozumieniu niektórych umów. Do dnia sporzàdzenia Prospektu adna z umów nie zosta a wypowiedziana w oparciu o takie klauzule, jednak Zarzàd Spó ki nie mo e wykluczyç mo liwoêci ich wypowiedzenia przed zakoƒczeniem trwajàcego obecnie procesu Restrukturyzacji. Wypowiedzenie niektórych z takich umów mo e spowodowaç utrudnienia w prowadzeniu bie àcej dzia alnoêci Grupy Netia oraz wp ynàç na jej sytuacj finansowà Ograniczenia w zarzàdzaniu Grupà Netia w zwiàzku z procesem Restrukturyzacji zad u enia Grupy Netia W zwiàzku z prowadzonà Restrukturyzacjà zad u enia Grupy Netia Spó ka, Netia South i Netia Telekom w dniu 20 lutego 2002 r. z o y y podania o otwarcie post powaƒ uk adowych. W zwiàzku z otwarciem post powaƒ uk adowych Spó ki w dniu 15 maja 2002 r., Netii Telekom w dniu 22 kwietnia 2002 r. i Netii South w dniu 20 maja 2002 r. ograniczone zosta y uprawnienia zarzàdów tych spó ek do prowadzenia ich spraw. Uprawnienia zarzàdów spó ek zosta y tak e dodatkowo ograniczone postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca 2002 r. Zgodnie z postanowieniami Prawa o Post powaniu Uk adowym po otwarciu post powania uk adowego Spó ka, Netia Telekom i Netia South nie mogà bez zgody wyznaczonego nadzorcy sàdowego rozporzàdzaç swoim majàtkiem ani zaciàgaç zobowiàzaƒ które przekraczajà zakres zwyk ego zarzàdu. CzynnoÊci przekraczajàce zwyk y zarzàd dokonane bez zgody nadzorcy b dà bezskuteczne wobec wierzycieli tych spó ek, je eli druga strona wiedzia a, e dana spó ka przekroczy a granice zwyk ego zarzàdu, nadzorca nie udzieli na to zgody lub si temu sprzeciwi. Ograniczenia te b dà obowiàzywa y do momentu uprawomocnienia si poszczególnych uk adów. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, z uwzgl dnieniem wyjàtków w niej przewidzianych, Spó ka, Netia Telekom i Netia South nie mogà bezpoêrednio ani poêrednio podejmowaç do momentu zakoƒczenia Restrukturyzacji szeregu czynnoêci bez zgody cz onka Rady Nadzorczej Spó ki, b dàcego przedstawicielem Komitetu Obligatariuszy. Umowa Restrukturyzacyjna przewiduje, i wydawanie zgody przez takiego cz onka Rady Nadzorczej nie b dzie bezzasadnie wstrzymywane. Do czynnoêci takich nale à m.in. (i) podejmowanie istotnych czynnoêci korporacyjnych, w tym zmiana struktury korporacyjnej Grupy Netia oraz zawieranie, zmienianie i rozwiàzywanie istotnych umów handlowych, powo ywanie lub odwo ywanie cz onków zarzàdów spó ek Grupy Netia i zatrudnianie niektórych kluczowych pracowników oraz ustalanie i zmiana wynagrodzeƒ cz onków zarzàdów spó ek z Grupy Netia, (ii) zawieranie jakichkolwiek transakcji przewidujàcych Êwiadczenia przekraczajàce 100 tys. USD z wyjàtkiem wydatków operacyjnych przewidzianych w bud ecie na rok 2002 z zastrze eniem, e p atnoêci w zwiàzku z wydatkami nieoperacyjnymi, niezale nie od tego, czy by y przewidziane w bud ecie, czy nie, b dà wymaga y takiej zgody przed p atno- Êcià lub serià powiàzanych p atnoêci (bez wzgl du na wysokoêç poszczególnych p atnoêci w serii) o wartoêci wynoszàcej tys. EUR lub wi cej. Ograniczenia te w znaczàcy sposób wp ynà na podejmowanie niektórych decyzji przez zarzàdy Spó ki, Netii Telekom i Netii South poprzez m.in. znaczàce wyd u enie procesu podejmowania decyzji oraz ich podporzàdkowanie interesom wierzycieli Grupy Netia. Zgodnie z postanowieniami holenderskiej ustawy o upad oêci w okresie moratorium na zobowiàzania spó ki Netia Holdings I BV, Netia Holdings II BV oraz Netia Holdings III BV nie mogà podejmowaç adnych dzia aƒ dotyczàcych rozporzàdzania albo kontroli nad aktywami nale àcymi do ich masy upad oêciowej bez udzia u i zgody administratora mianowanego przez sàd. W wypadku, gdyby spó ki te podj y dzia ania sprzeczne z holenderskà ustawà o upad oêci, administrator b dzie uprawniony do podj cia wszelkich kroków niezb dnych do ochrony masy upad oêciowej. Ponadto d ugi wszystkich trzech spó ek zaciàgni te po dacie rozpocz cia moratorium bez udzia u i zgody administratora nie mogà byç sp acane z masy upad oêciowej, chyba e taka sp ata b dzie korzystna dla sumy masy upad oêciowej Ryzyko odejêcia kluczowych cz onków kierownictwa i trudnoêci zwiàzane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarzàdzajàcej Je eli Grupa Netia przeprowadzi Restrukturyzacj zgodnie z za o eniami Umowy Restrukturyzacyjnej, wówczas Komitet Obligatariuszy b dzie uprawniony do powo ania czterech z siedmiu cz onków nowej Rady Nadzorczej Spó ki. Akceptacji wi kszoêci cz onków Rady Nadzorczej wymaga powo ywanie i odwo ywanie cz onków Zarzàdu, zatwierdzanie biznesplanów oraz rocznych planów finansowych. W zwiàzku z tym nie mo na zapewniç, e Rada Nadzorcza w sk adzie, jaki osiàgnie po Restrukturyzacji, nie dokona zmian w sk adzie Zarzàdu Spó ki. 12

15 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Dzia alnoêç Grupy Netia jest uzale niona od jakoêci pracy jej personelu i kierownictwa. Zarzàd Spó ki nie mo e zapewniç, e odej- Êcie niektórych cz onków kierownictwa nie b dzie mieç negatywnego wp ywu na dzia alnoêç, sytuacj finansowà i wyniki Grupy Netia, która wraz z odejêciem niektórych cz onków kierownictwa mog aby zostaç pozbawiona personelu posiadajàcego znacznà wiedz i doêwiadczenie z zakresu zarzàdzania i dzia alnoêci operacyjnej. Zmiany w sk adzie kadry kierowniczej mogà wywo aç zak ócenia w dzia alnoêci Grupy Netia Ryzyko zmiany strategii Grupy Netia Nie ma pewnoêci, e strategia Grupy Netia nie ulegnie zmianie. W szczególnoêci Restrukturyzacja w formie zaproponowanej w Umowie Restrukturyzacyjnej doprowadzi do sytuacji, w której obecni wierzyciele Grupy Netia stanà si w aêcicielami wi kszo- Êci akcji Spó ki, w zwiàzku z czym nastàpi zmiana kontroli nad Netià Holdings. Ponadto przeprowadzenie proponowanej Restrukturyzacji zwi kszy zdolnoêç Spó ki i Grupy Netia do pozyskania dodatkowego finansowania, co z kolei pozwoli zwi kszyç nak ady inwestycyjne i wydatki na dzia alnoêç operacyjnà. Obecnie rozwa ana jest rola, jakà Grupa Netia mo e odegraç w ewentualnej konsolidacji alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych dzia ajàcych w Polsce. Chocia brak jest sprecyzowanych planów dotyczàcych sposobu konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego, mo liwe jest po àczenie z niektórymi podmiotami konkurencyjnymi lub innymi spó kami. To, czy w razie konsolidacji Grupa Netia odegra rol wiodàcà oraz jaki b dzie udzia jej akcjonariuszy w ostatecznej strukturze w asnoêciowej podmiotu powsta ego w wyniku konsolidacji, zale eç b dzie od wielu czynników, takich jak konkurencyjnoêç Grupy Netia i jej wycena rynkowa w czasie konsolidacji. Trudno jest przewidzieç strategi nowego podmiotu powsta ego w wyniku konsolidacji, nawet przy za o eniu dominujàcej pozycji Zarzàdu Spó ki i jej akcjonariuszy w takim podmiocie Nowy system billingowy i system zarzàdzania relacjami z klientami W roku 2001 Grupa Netia rozpocz a prace nad wdro eniem programu CORE, sk adajàcego si z rozszerzalnych i zintegrowanych platform IT s u àcych do obs ugi systemów billingowych i zarzàdzania relacjami z klientami. Program CORE poprzez stworzenie stabilnej platformy IT dla obecnej dzia alnoêci upraszcza procesy obs ugi klientów oraz skraca czas reakcji. Pierwsza faza wdro enia programu CORE zosta a zakoƒczona w kwietniu 2002 r. i obj a klientów korzystajàcych z niebezpoêrednich po àczeƒ mi dzystrefowych, a w pierwszym kwartale 2003 r. CORE powinien objàç swoim zakresem wszystkich pozosta ych klientów. Ze wzgl du na z o onoêç programu CORE oraz jego potencjalny wp yw na windykacj nale noêci, niepowodzenie lub opóênienie w jego wprowadzeniu mo e doprowadziç do obni enia przychodów lub przep ywów gotówkowych oraz mo e wp ynàç na koniecznoêç zaanga owania dodatkowego personelu w celu rozwiàzania powsta ych problemów. Problemy z wprowadzeniem programu CORE mogà wp ynàç w negatywny sposób na dzia alnoêç, sytuacj i wyniki finansowe Grupy Netia Ryzyko znacznego rozwodnienia udzia ów dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki po zakoƒczeniu Restrukturyzacji Po ewentualnym pomyêlnym zakoƒczeniu Restrukturyzacji udzia y dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki ulegnà znacznemu rozwodnieniu. Na mocy postanowieƒ Umowy Restrukturyzacyjnej dotychczasowi akcjonariusze Spó ki po zakoƒczeniu Restrukturyzacji zachowajà 9% kapita u zak adowego Spó ki. Dotychczasowi akcjonariusze Spó ki otrzymajà tak e Dwuletnie oraz Trzyletnie Warranty Subskrypcyjne z prawem do ich swobodnego przenoszenia lub cesji. Ka da transza Warrantów Subskrypcyjnych obejmowaç b dzie 7,5% kapita u zak adowego po Restrukturyzacji (po uwzgl dnieniu 5% kapita u zak adowego Spó ki po Restrukturyzacji przeznaczonego na realizacj Nowego Planu Motywacyjnego). W rezultacie po zakoƒczonej Restrukturyzacji Uprawnieni Wierzyciele b dà posiadaç do 91% akcji Spó ki, przed uwzgl dnieniem rozwodnienia z tytu u akcji przeznaczonych na opcje pracownicze oraz na Warranty Subskrypcyjne. Zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, po zakoƒczeniu Restrukturyzacji, Spó ka powinna zaproponowaç zmiany do Statutu, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza Spó ki mia aby si sk adaç z siedmiu cz onków, z których Obligatariusze powo ywaliby czterech, w tym przewodniczàcego, natomiast dotychczasowi akcjonariusze jednego. Pozostali dwaj cz onkowie Rady Nadzorczej byliby cz onkami niezale nymi reprezentujàcymi pozosta ych inwestorów gie dowych. Spó ka nie potrafi okreêliç czy takie rozwiàzanie zostanie przeg osowane przez jej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ze wzgl du na proponowany sk ad Rady Nadzorczej po Restrukturyzacji interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spó ki b dà reprezentowane w ramach Rady Nadzorczej w znacznie mniejszym stopniu, ni ma to miejsce obecnie Zabezpieczenia Nowych Euro Obligacji Emitent, Netia South i Netia Telekom udzielà gwarancji Nowych Euro Obligacji na rzecz BoNY. Zabezpieczeniem udzielonych gwarancji b dà zastawy rejestrowe na akcjach, udzia ach oraz majàtku nast pujàcych spó ek zale nych Emitenta: Netia Telekom, Netia South, Uni-Net, Netia 1, NT W oc awek, NT Pi a, NT Kalisz, NT Mazowsze, NT Warszawa, NT Modlin, NT Lublin, NT Âwidnik, NT Ostrowiec, NT Toruƒ, NT Telmedia, NT Silesia, Netia Network, Optimus Inwest i Telekom Building. Ponadto ustanowione zostanà hipoteki na wszelkich nieruchomoêciach nale àcych do spó ek z Grupy Netia o wartoêci ksi gowej wynoszàcej w dacie emisji Nowych Euro Obligacji co najmniej tys. z. Do czasu rejestracji przez sàdy powy szych zastawów rejestro- 13

16 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka wych na akcjach i udzia ach Emitent oraz odpowiednie spó ki zale ne Emitenta ustanowià na tych e akcjach i udzia ach zastawy zwyk e na rzecz BoNY. Emitent dokona tak e i spowoduje dokonanie przez odpowiednie spó ki zale ne warunkowych cesji na zabezpieczenie praw do obecnych i przysz ych przychodów oraz praw do rachunków bankowych, a tak e udzieli BoNY nieodwo alnych pe nomocnictw do dokonania takich cesji w przysz oêci. Tego rodzaju warunkowe zabezpieczenia stanà si skuteczne wobec majàtku Emitenta po zaistnieniu ka dego z przypadków naruszenia warunków emisji Nowych Euro Obligacji okreêlonych w umowie emisyjnej Nowych Euro Obligacji. Ponadto Emitent podda si i spowoduje poddanie si przez swoje niektóre spó ki zale ne egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Post powania Cywilnego, tak aby BoNY móg skutecznie dochodziç praw posiadaczy Nowych Euro Obligacji. Obligatariusze, którzy b dà posiadaç Nowe Euro Obligacje o wartoêci równej co najmniej zwyk ej wi kszoêci wartoêci nominalnej Nowych Euro Obligacji, majà prawo za àdaç przeprowadzenia egzekucji na warunkach przez nich okreêlonych. Pierwszeƒstwo przed powy ej opisanymi zabezpieczeniami, zgodnie z postanowieniami warunków emisji Nowych Euro Obligacji, b dà mia y zobowiàzania Spó ki z tytu u przewidzianej w Umowie Restrukturyzacyjnej linii kredytowej w wysokoêci tys. EUR od daty jej przyznania Spó ce przez bank. Zabezpieczenie Nowych Euro Obligacji b dzie traktowane jako zabezpieczenie podporzàdkowane. Wobec tak szerokich zabezpieczeƒ Nowych Euro Obligacji istnieje ryzyko, e w przypadku powstania jakiegokolwiek naruszenia warunków emisji Nowych Euro Obligacji i uruchomienia przez BoNY nawet cz Êci zabezpieczeƒ Spó ka zostanie pozbawiona mo liwoêci kontynuowania dzia alnoêci Ryzyko zwiàzane z Nowymi Euro Obligacjami W ramach Restrukturyzacji Netia Holdings I BV jest zobowiàzana wyemitowaç Nowe Euro Obligacje o wartoêci tys. EUR na rzecz cz Êci wierzycieli Grupy Netia. Warunki Nowych Euro Obligacji okreêlone w umowie emisyjnej przedstawionej wraz z propozycjami uk adowymi w Holandii i w memorandum informacyjnym przewidujà, e w wypadku zajêcia okreêlonych zdarzeƒ powodujàcych zmian kontroli, w wyniku której obni y si rating Emitenta, Netia Holdings I BV b dzie zobowiàzana zaoferowaç posiadaczom Nowych Euro Obligacji ich wykup po cenie równej 101% kwoty nominalnej wraz z nale nymi odsetkami. Grupa Netia mo e nie posiadaç wystarczajàcych Êrodków na sfinansowanie wykupu Nowych Euro Obligacji w takim przypadku. Zmiana kontroli nad spó kami Grupy Netia mo e te stanowiç naruszenie warunków przysz ych umów kredytowych Grupy Netia, zaê warunki takie mogà obejmowaç zakaz skupu w asnych papierów wartoêciowych, co uniemo liwi wywiàzanie si spó ki Netia Holdings I BV ze zobowiàzania wykupu Nowych Euro Obligacji. 3.2 CZYNNIKI ZEWN TRZNE Skutki wejêcia w ycie Prawa Telekomunikacyjnego W dniu 1 stycznia 2001 r. wesz o w ycie nowe Prawo Telekomunikacyjne dostosowujàce przepisy prawne regulujàce polski rynek telekomunikacyjny do standardów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej. Prawo Telekomunikacyjne umo liwia Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych przez wszelkie podmioty na podstawie zezwolenia, którego uzyskanie mo liwe jest po spe nieniu minimalnych wymogów okreêlonych w ustawie oraz uiszczeniu op aty w wysokoêci 2,5 tys. EUR. Dzi ki tej regulacji od 1 stycznia 2002 r. nastàpi a pe na liberalizacja w zakresie Êwiadczenia lokalnych i mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych. Ustawa przewiduje pe nà deregulacj rynku po àczeƒ telefonicznych od 1 stycznia 2003 r., od kiedy mo liwe b dzie Êwiadczenie us ug mi dzynarodowych na podstawie zezwolenia. Na podstawie przepisów Prawa Telekomunikacyjnego utworzony zosta URTiP sprawujàcy nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i stosunkami mi dzy operatorami. Wiele postanowieƒ Prawa Telekomunikacyjnego nie mo e zostaç wprowadzonych w ycie ze wzgl du na brak podstawowych rozporzàdzeƒ wykonawczych przewidzianych jego przepisami. Pomimo stosunkowo d ugiego vacatio legis ustawy oraz faktu, i obowiàzuje ona ju prawie dwa lata nadal nie zosta y wydane m.in. rozporzàdzenie w sprawie szczegó owych warunków Êwiadczenia us ug powszechnych, rozporzàdzenie w sprawie szczegó owych wymagaƒ zwiàzanych z àczeniem sieci telekomunikacyjnych w zakresie dotyczàcym wykonywania obowiàzków zwiàzanych z àczeniem sieci, rozliczeƒ z tytu u wzajemnego korzystania z sieci, w tym kalkulacji op at z tego tytu u (w przypadku operatora zajmujàcego pozycj dominujàcà), zakresu wyrównywania operatorom Êwiadczàcym przewodowe Us ugi Telefoniczne strat ponoszonych z tytu u budowy i eksploatacji linii abonenckich, jak równie rozporzàdzenie w sprawie sposobów kalkulacji kosztów, jakie mogà byç stosowane przez operatora dominujàcego, ponoszonych przez takiego operatora przy Êwiadczeniu us ug powszechnych. Wydanie przynajmniej cz Êci z tych rozporzàdzeƒ jest niezwykle wa ne dla prowadzonej przez Grup Netia dzia alnoêci. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu nie mo na przewidzieç terminu wydania takich rozporzàdzeƒ oraz ich wp ywu na wykonywanie postanowieƒ Prawa Telekomunikacyjnego. Grupa Netia nie potrafi przewidzieç wp ywu wydania rozporzàdzeƒ na prowadzonà przez nià dzia alnoêç, jednak ich brak negatywnie wp ywa na zdolnoêç Grupy Netia do osiàgania celów. 14

17 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Ponadto w nied ugim czasie przewidywana jest nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego. KoniecznoÊç takiej nowelizacji podyktowana jest potrzebà dostosowania do ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym tak e prawa podatkowego. Zarzàd Spó ki przewiduje, e wi kszoêç zmian b dzie prowadzi a do dalszej demonopolizacji rynku telekomunikacyjnego, ale nie mo e zapewniç, e wszystkie zmiany Prawa Telekomunikacyjnego wprowadzone nowelizacjà oraz innymi przepisami prawa b dà zgodne z interesem Grupy Netia. Wydane na podstawie Ustawy o àcznoêci koncesje na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych wraz z zezwoleniami na zak adanie i u ywanie sieci, przekszta ci y si z mocy prawa w zezwolenia telekomunikacyjne. Spó ki operacyjne wystàpi y z wnioskami do Prezesa URTiP o potwierdzenie warunków prowadzenia przez nie dzia alnoêci telekomunikacyjnej, co mia o umo liwiç stwierdzenie stopnia wp ywu nowych regulacji na dzia alnoêç spó ek z Grupy Netia. W dniu 13 marca 2002 r. NT Mazowsze, a w kwietniu 2002 r. pozosta e spó ki Grupy Netia otrzyma y decyzje Prezesa URTiP odmawiajàce potwierdzenia warunków zezwoleƒ telekomunikacyjnych powsta ych w wyniku konwersji koncesji. Prezes URTiP stwierdzi, e okreêlone w koncesji m.in. warunki, zakres terytorialny, Êwiadczone us ugi, warunki Êwiadczenia us ug, zasady zmian w akcjonariacie obowiàzujà nadal, pomimo konwersji koncesji na zezwolenia. Prezes URTiP stwierdzi, e w wyniku przekszta cenia koncesji na zezwolenie wygasajà jedynie postanowienia, których wykonywanie prowadzi oby do naruszenia wyraênego przepisu Prawa Telekomunikacyjnego. Zdaniem Prezesa URTiP aden z warunków koncesji nie spe nia tego kryterium. Zainteresowane spó ki z o y y wnioski o ponowne rozpatrzenie przez Prezesa URTiP ich wniosków w sprawie potwierdzenia warunków zezwoleƒ telekomunikacyjnych zgodnie z obowiàzujàcà procedurà. W przypadku kolejnej odmowy spó ki z Grupy Netia wniosà skargi do NSA, àdajàc uchylenia decyzji niezgodnych z prawem. Istnieje jednak prawdopodobieƒstwo, e zezwolenia b dà zawiera y ucià liwe warunki prowadzenia dzia- alnoêci przez spó ki z Grupy Netia. Ostateczny wp yw nowych regulacji prawnych na dzia alnoêç prowadzonà przez Grup Netia b dzie mo na oceniç dopiero, gdy wszystkie omawiane wy ej decyzje stanà si ostateczne. Spó ka nie potrafi okreêliç, czy w przypadku niewype nienia warunków zawartych w zezwoleniach organy administracji rzàdowej podejmà dzia ania w celu ich egzekwowania oraz jakie to b dà dzia ania. W 2002 r. Spó ki Operacyjne Êwiadczàce lokalne Us ugi Telefoniczne z o y y wnioski do Prezesa URTiP o rozszerzenie zakresu uprawnieƒ zawartych w posiadanych przez nie zezwoleniach telekomunikacyjnych. Po zatwierdzeniu tych wniosków w sierpniu 2002 r. Spó ki Operacyjne mogà Êwiadczyç wszystkie us ugi telekomunikacyjne zwiàzane z przewodowà siecià telefonicznà. Dodatkowo w czerwcu 2002 r. Netia Telekom uzyska a zezwolenie na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych na ca ym terytorium Polski. W szczególnoêci w zwiàzku z przekszta ceniem koncesji w zezwolenia dyskusyjna jest koniecznoêç zap aty Op at Koncesyjnych wymagalnych zgodnie z postanowieniami koncesji posiadanych przez Grup Netia przed 1 stycznia 2001 r. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu zobowiàzania z tytu u op at koncesyjnych wynosi y tys. EUR, powi kszone na mocy decyzji Ministra Infrastruktury z 2 paêdziernika 2002 r. o dodatkowe zobowiàzania z tytu u op aty prolongacyjnej w wysokoêci tys. z. Równolegle z wnioskami o potwierdzenie warunków prowadzenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej przez Spó ki Operacyjne, z uwagi na wàtpliwoêci interpretacyjne dotyczàce zakresu kompetencji Prezesa URTiP, wnioski tej samej treêci zosta y z o one do Ministra àcznoêci (którego kompetencje zosta y przej te przez Ministra Infrastruktury) w celu stwierdzenia wygaêni cia Op at Koncesyjnych w zwiàzku z przekszta ceniem koncesji na zezwolenia oraz zwrot Op at Koncesyjnych zap aconych po 1 stycznia 2001 r. W dniu 30 czerwca 2002 r. Minister Infrastruktury wyda decyzj odmawiajàcà Netii 1 zwrotu uiszczonej przez spó k Op aty Koncesyjnej, utrzymanà nast pnie w mocy decyzjà z dnia 7 paêdziernika 2002 r. Podobne decyzje Ministra Infrastruktury Spó ki Operatorskie otrzyma y w dniu 17 wrzeênia 2002 r. i sà one obecnie przedmiotem post powaƒ z wniosków tych spó ek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W odniesieniu do decyzji dotyczàcej Netii 1, a tak e w przypadku podobnych rozstrzygni ç wniosków pozosta ych spó ek, gdy stanà si one ostateczne, Netia zamierza wnieêç skargi do Naczelnego Sàdu Administracyjnego, àdajàc ich uchylenia jako niezgodnych z prawem. Nie mo na jednak e przewidzieç, czy w przypadku zaskar enia decyzje zostanà uchylone. W przypadku niepowodzenia podj tych dzia aƒ obowiàzek uiszczenia Op at Koncesyjnych, w tym kwoty tys. EUR (powi kszonej dodatkowo o op aty prolongacyjne), która stanie si wymagalna 31 grudnia 2002 r., wp ynie niekorzystnie na p ynnoêç finansowà Grupy Netia. W grudniu 2001 r. Netia 1 zwróci a si do Ministra Infrastruktury z proêbà o prze o enie terminu sp aty Op aty Koncesyjnej wymagalnej w dniu 31 stycznia 2002 r. w wysokoêci tys. EUR. Do dnia aktualizacji Prospektu Netia 1 nie dokona a tej p atnoêci, a Ministerstwo Infrastruktury nie udzieli o odpowiedzi w sprawie prze o enia terminu zap aty ani nie podj o adnych dzia aƒ majàcych na celu wyegzekwowanie zaleg ej Op aty Koncesyjnej. Grupa Netia nie potrafi okreêliç konsekwencji nieuiszczenia op aty dla jej dzia alnoêci ani kroków, jakie mogà zostaç podj te przez Ministerstwo Infrastruktury w celu jej egzekucji. JednoczeÊnie w dniu 2 paêdziernika 2002 r. do sejmowej Komisji Infrastruktury skierowany zosta rzàdowy projekt ustawy o restrukturyzacji zobowiàzaƒ koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych, której celem jest umo liwienie operatorom Êwiadczàcym przewodowe Us ugi Telefoniczne, na których cià y obowiàzek zap aty op at za koncesje uzyskane pod rzàdami Ustawy o àcznoêci, konwersji tych zobowiàzaƒ na inne zobowiàzania, w tym zobowiàzania do dokonywania telekomunikacyjnych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Polski. Projekt dopuszcza tak e mo liwoêç konwersji zobowiàzaƒ konce- 15

18 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka syjnych na obejmowane przez Skarb Paƒstwa udzia y lub akcje w kapita ach zak adowych operatorów lub na emitowane przez nich obligacje. Grupa Netia aktywnie uczestniczy a w pracach opiniodawczych zwiàzanych z przygotowaniem nowego projektu. Zarzàd Spó ki nie mo e zapewniç, czy i kiedy nastàpi uchwalenie ustawy, a w przypadku jej uchwalenia, e b dzie ona korzystna dla Grupy Netia. Nie mo na wykluczyç, e obowiàzki inwestycyjne b dà obejmowa y regiony Polski ma o atrakcyjne z punktu widzenia przychodów z dzia alnoêci. Warunki koncesji nak ada y tak e na Spó ki Operacyjne obowiàzek dokonywania przy àczeƒ okreêlonej liczby abonentów zgodnie z zawartymi w nich harmonogramami. Prawo Telekomunikacyjne nie przewiduje mo liwoêci zawarcia w warunkach zezwoleƒ takich obowiàzków. Zarzàd Spó ki nie mo e zapewniç, e obowiàzki takie nie b dà przez URTiP egzekwowane. W przypadku utrzymania w mocy decyzji Prezesa URTiP utrzymujàcych wymienione obowiàzki w dostosowanych zezwoleniach, nale y liczyç si z mo liwoêcià sk adania przez spó ki operacyjne wniosków o zmian harmonogramów budowy. Grupa Netia nie mo e zapewniç, e Prezes URTiP wyda decyzje zgodne z wnioskami Spó ek Operacyjnych. JeÊli Prezes URTiP nie zniesie wymogów wynikajàcych z harmonogramów budowy sieci lub nie wyrazi zgody na ich zmian, w celu ich wype nienia Spó ki Operacyjne zmuszone b dà do budowy dodatkowych linii na obszarach, gdzie ewentualny zwrot z inwestycji nie uzasadnia by ponoszenia dodatkowych kosztów. W innym wypadku Spó ki Operacyjne b dà musia y si liczyç z mo liwoêcià cofni cia przez Prezesa URTiP posiadanych przez nie zezwoleƒ. Sytuacja taka mo e w istotny sposób wp ynàç na pozycj rynkowà i potrzeby finansowe Grupy Netia. Zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego Spó ki Operacyjne sà zobowiàzane udost pniaç powszechne us ugi telekomunikacyjne ka demu u ytkownikowi w równym stopniu, z zachowaniem wymaganej jakoêci i po przyst pnej cenie na obszarach gdzie prowadzà dzia alnoêç. Celem Grupy Netia jest jednak rozwój sieci telefonicznej g ównie w du ych miastach i na terenach uprzemys owionych oraz pozyskanie jak najwi kszej liczby Abonentów Instytucjonalnych oraz tych Abonentów Mieszkaniowych, którzy gwarantujà wysokie wykorzystanie sieci. W zwiàzku z powy szym, nawet je eli Spó ki Operacyjne wype nià harmonogramy w zakresie budowy okreêlonej liczby linii, a zostanà uznane za nieuczciwie ograniczajàce grup klientów do instytucji oraz osób indywidualnych generujàcych du y ruch telekomunikacyjny, wówczas spó ki z Grupy Netia mogà zostaç uznane za podmioty naruszajàce wynikajàcy z Prawa Telekomunikacyjnego warunek zapewnienia powszechnego dost pu wszystkim u ytkownikom, co mo e stanowiç podstaw wszcz cia post powania w celu cofni cia zezwoleƒ Uzale nienie Spó ki od TP S.A. w zwiàzku z po àczeniami mi dzyoperatorskimi Âwiadczenie us ug telekomunikacyjnych przez Grup Netia jest uzale nione od mo liwoêci dost pu do sieci telefonicznej TP S.A. Z pewnymi wyjàtkami rozmowy telefoniczne inicjowane w sieci Grupy Netia, ale koƒczàce si poza nià, w tym wi kszoêç mi dzynarodowych i mi dzymiastowych po àczeƒ Abonentów Grupy Netia, muszà byç realizowane poprzez sieç TP S.A. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym TP S.A. ma obowiàzek pod àczenia pozosta ych operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Spó ki Operacyjne, do swojej sieci. Spó ki Operacyjne zawar y umowy mi dzyoperatorskie z TP S.A. dotyczàce ka dego z obszarów obj tych posiadanymi przez nie zezwoleniami. Jednak opóênienia i trudnoêci, jakie mia y miejsce w przesz oêci w zwiàzku z podpisywaniem umów mi dzyoperatorskich z TP S.A., spowodowa y przesuni cie w czasie rozpocz cia dzia alnoêci komercyjnej na niektórych obszarach. Problemy pojawi y si równie w zwiàzku ze sfinalizowaniem umowy mi dzyoperatorskiej z TP S.A. dotyczàcej Êwiadczenia przez Neti 1 mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych. Obecnie nie sà tak e wykonywane przez TP S.A. decyzje Prezesa URTiP z koƒca 2001 i poczàtku 2002 r. dotyczàce stawek w rozliczeniach mi dzyoperatorskich w zakresie po àczeƒ do Us ug Po àczeƒ Bezp atnych 800, Us ug Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801 oraz po àczeƒ dost pu do Internetu typu Dalsze trudnoêci lub opóênienia zwiàzane z realizowaniem po àczeƒ z siecià TP S.A. mogà ograniczyç zdolnoêç Grupy Netia do Êwiadczenia us ug telekomunikacyjnych i wywrzeç istotny niekorzystny wp yw na jej dzia alnoêç. We wrzeêniu 2001 r., Prezes URTiP wyda decyzj, mocà której TP S.A. zosta a uznana za operatora dominujàcego na rynku Us ug Telefonicznych. Pierwotnie TP S.A. z o y a odwo anie od tej decyzji w Sàdzie Antymonopolowym, które nast pnie wycofa a w maju 2002 r., w zwiàzku z anulowaniem przez Prezesa URTiP na o onej na TP S.A. kary finansowej w wysokoêci tys. z za niewykonanie decyzji Ministra àcznoêci z 15 grudnia 2002 r. ustalajàcej szczegó owe warunki wspó pracy i rozliczeƒ pomi dzy TP S.A. i Niezale nym Operatorem Mi dzystrefowym Sp. z o.o. oraz tys. z za podanie Prezesowi URTiP niew aêciwych danych o przychodach TP S.A. z tytu u dzier awy àczy telekomunikacyjnych, niezb dnych do ustalenia pozycji rynkowej TP S.A. Nie jest jeszcze mo liwe przewidzenie wp ywu uznania TP S.A. za operatora dominujàcego na konkretne rozstrzygni cia wniosków z o onych w URTiP dotyczàcych umów mi dzyoperatorskich z TP S.A. i umów korzystania z jej sieci. Rozmowy telefoniczne wychodzàce z sieci Grupy Netia, a transferowane do sieci TP S.A. stanowià znacznà cz Êç ruchu generowanego przez klientów Grupy Netia. Op aty zwiàzane z po àczeniami mi dzyoperatorskimi naliczane za te rozmowy sà istotnym sk adnikiem przep ywów pieni nych z dzia alnoêci operacyjnej Grupy Netia. Obecnie nie istniejà jednolite przepisy dotyczàce op at za po àczenia mi dzyoperatorskie. W zwiàzku z tym sà one negocjowane przez TP S.A. z ka dym operatorem indywidualnie. Prezes URTiP mo e ustalaç warunki umów mi dzyoperatorskich zawieranych pomi dzy operatorami na terenie Polski jedynie na wniosek zainteresowanego operatora. Potwierdzenie decyzji uznajàcej TP S.A. za operatora dominujàcego i wprowadzenie 16

19 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka jednolitych regulacji po àczeƒ mi dzyoperatorskich przez Ministerstwo Infrastruktury umo liwi oby Grupie Netia zawieranie korzystnych finansowo umów mi dzyoperatorskich na warunkach zapewniajàcych równe traktowanie z innymi operatorami. Wydanie jednolitych regulacji jest uwarunkowane potwierdzeniem uznania TP S.A. za operatora dominujàcego przez sàd. Zanim to nastàpi i zanim sformu owane zostanà zasady, o których mowa powy ej, warunki po àczeƒ z siecià TP S.A. mogà byç nadal przedmiotem indywidualnego post powania w URTiP. Istotne podwy szenie op at za po àczenia, jakie Grupa Netia b dzie zobowiàzana wnosiç na mocy przysz ych umów mi dzyoperatorskich (z wy àczeniem umów odnawianych), lub niedokonanie obni enia op at mi dzyoperatorskich w przypadku ewentualnej redukcji op at za po àczenia telefoniczne dla Klientów Mieszkaniowych, mo e skutkowaç realizacjà ni szych mar przez Grup Netia lub niemo noêcià oferowania us ug telefonicznych po konkurencyjnych cenach. Ponadto op aty za po àczenia mi dzyoperatorskie, jakie Grupa Netia musi ponosiç w zwiàzku z realizacjà po àczeƒ mi dzynarodowych lub po àczeƒ mi dzymiastowych poprzez sieç TP S.A., sà naliczane na podstawie stawki procentowej taryf TP S.A. za te po àczenia, a nie na podstawie cen, jakie Grupa Netia pobiera od klientów. W zwiàzku z tym zmiana stawek Grupy Netia bez jednoczesnej zmiany taryf TP S.A. mo e mieç istotny niekorzystny wp yw na wyniki finansowe Grupy Netia Ryzyko nasilenia konkurencji W segmencie us ug telefonicznych g ównymi konkurentami Grupy Netia sà TP S.A. i operatorzy Sieci Telefonii Komórkowej, a na niektórych obszarach geograficznych równie inni operatorzy Êwiadczàcy przewodowe Us ugi Telefoniczne. Na nieregulowanym rynku us ug Transmisji Danych konkurencj stanowià liczni dostawcy o zró nicowanej wielkoêci, z których najbardziej znaczàcym jest TP S.A. W Polsce obserwuje si znaczny wzrost konkurencji, który, jak mo na si spodziewaç, przybierze dodatkowo na sile z uwagi na fakt, e od stycznia 2002 r. zezwolenie na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych mo e uzyskaç ka dy operator spe niajàcy minimalne warunki okreêlone w Prawie Telekomunikacyjnym. Grupa Netia nie jest w stanie przewidzieç, w jakim stopniu nowi uczestnicy rynku skorzystajà z dost pnoêci zezwoleƒ na obszarach, na których dzia ajà spó ki Grupy Netia. Wiadomo jednak, e koszty wejêcia na rynek, jakie poniosà potencjalni konkurenci ubiegajàcy si o zezwolenia na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych w tych obszarach, b dà znacznie ni sze ni koszty poniesione przez Grup Netia. Rynek warszawski, na którym dzia a ju trzech operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne, prawdopodobnie b dzie nadal miejscem intensywnej walki o klienta. Zarzàd nie jest w stanie przewidzieç, w jakim stopniu nasilenie konkurencji wp ynie na dzia alnoêç Grupy Netia. Konkurencja ze strony TP S.A. TP S.A. zajmuje w Polsce czo owe miejsce wêród operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne. JednoczeÊnie cieszy si ugruntowanà pozycjà na rynku Transmisji Danych i poêrednio, poprzez podmiot zale ny, w którym posiada udzia wi kszo- Êciowy, na rynku telefonii komórkowej. W zakresie przewodowych Us ug Telefonicznych, Grupa Netia ma do czynienia z konkurencjà ze strony TP S.A. na wszystkich obszarach geograficznych, na których dzia a. TP S.A., jest podmiotem znacznie wi kszym ni Grupa Netia i cieszy si przewagà technicznà, finansowà i marketingowà. Posiada znacznie rozleglejszà Sieç Szkieletowà i Dost powà. àczà jà d ugoletnie relacje z licznymi klientami, których Grupa Netia zalicza do docelowej grupy odbiorców, w tym z wieloma firmami dzia ajàcymi na obszarach, gdzie prowadzà dzia alnoêç spó ki Grupy Netia. Infrastruktura eksploatowana przez TP S.A. w g ównych miastach kraju pod wzgl dem zaawansowania stosowanych technologii jest porównywalna z infrastrukturà Grupy Netia. Ponadto na polskim rynku TP S.A. posiada wy àczne prawo obs ugi mi dzynarodowych po àczeƒ telefonicznych i utrzymuje pozycj podmiotu wiodàcego wêród operatorów obs ugujàcych po àczenia mi dzymiastowe, co daje jej wi kszà elastycznoêç przy ustalaniu struktury taryf. Trudno przewidzieç, jakà polityk zastosuje TP S.A. w zakresie taryf, ukierunkowania dzia alnoêci na okreêlone rynki oraz ustaleƒ dotyczàcych dost pu do infrastruktury i po àczeƒ mi dzyoperatorskich w reakcji na rozbudow sieci Grupy Netia i intensywniejszà konkurencj z jej strony w ró nych obszarach kraju. Zarzàd spodziewa si jednak, e TP S.A. b dzie konkurowaç cenowo i rywalizowaç o najatrakcyjniejszych klientów. W przesz oêci Grupa Netia zmuszona by a stosowaç obni ki cen, aby przyciàgnàç nowych klientów i zatrzymaç dotychczasowych i nie mo na wykluczyç koniecznoêci podj cia takich dzia aƒ w przysz oêci. Zarzàd Spó ki oczekuje, e TP S.A. nadal utrzyma wzgl dem Grupy Netia silnà pozycj konkurencyjnà w Warszawie i na wi kszoêci obszarów geograficznych, gdzie Grupa Netia Êwiadczy Us ugi Telefoniczne oraz e b dzie nadal rywalizowaç zgrupà Netia w zakresie innych us ug, w tym równie us ugi Transmisji Danych i dost pu do Internetu. Nie mo na wykluczyç, e agresywna konkurencja ze strony TP S.A. b dzie mieç istotny negatywny wp yw na przychody Grupy Netia i jej wyniki na dzia alnoêci operacyjnej. W 2000 r. konsorcjum, którego g ównym podmiotem jest France Telecom z siedzibà w Pary u, Francja, zosta o akcjonariuszem strategicznym TP S.A. Grupa Netia nie jest w stanie okreêliç, jakie zmiany na polskim rynku telekomunikacyjnym spowoduje ten fakt, jednak wydaje si on bardzo korzystny dla TP S.A., poniewa umo liwia jej dost p do wiedzy i doêwiadczenia France Telecom zgromadzonego w czasie, gdy spó ka ta by a podmiotem dominujàcym na rynku francuskim. 17

20 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka TP S.A. jest w aêcicielem wi kszoêci Sieci Dost powych w Polsce ( p tli lokalnych ) i oferuje dost p do sieci tych p tli innym operatorom na warunkach, które w wielu wypadkach powodujà nieop acalnoêç przy àczenia klienta do sieci. Chocia nowe Prawo Telekomunikacyjne nak ada na wszystkich operatorów obowiàzek umo liwienia pozosta ym operatorom korzystania z ich sieci na jednakowych warunkach, jednak w wielu wypadkach Grupa Netia nie jest w stanie wynegocjowaç z TP S.A. warunków, które by- yby dla niej satysfakcjonujàce. Nie mo na zapewniç, e Grupa Netia b dzie w stanie rozbudowywaç swojà sieç na obszarach wysoce zurbanizowanych, gdzie istnieje ju rozleg a infrastruktura telekomunikacyjna TP S.A., chyba e wprowadzone zostanà w ycie decyzje Prezesa URTiP i uregulowane zostanà zasady przy àczania innych operatorów do p tli lokalnej. Obecnie tylko TP S.A. ma w Polsce prawo Êwiadczyç us ugi telekomunikacyjne w ruchu mi dzynarodowym. Jednak zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym od 1 stycznia 2003 r. równie innym operatorom udzielane b dà zezwolenia na Êwiadczenie us ug telekomunikacyjnych w ruchu mi dzynarodowym, których koszt wynosiç b dzie 2,5 tys. EUR. Plany Grupy Netia uwzgl dniajà przychody, jakie Grupa uzyska w wyniku planowanego wejêcia na rynek po àczeƒ mi dzynarodowych. Jednak mo liwoêç Êwiadczenia tego rodzaju us ug uzale niona jest od uzyskania wymaganego zezwolenia oraz mo liwoêci zapewnienia koniecznej infrastruktury oraz osiàgni cia porozumienia z TP S.A. w zakresie warunków po àczeƒ z siecià TP S.A. W zwiàzku z faktem, e TP S.A. posiada wiodàcà pozycj na rynku telekomunikacyjnym w Polsce, oraz e obszary dzia alnoêci Grupy Netia przewa nie nie pokrywajà si z obszarami dzia alnoêci innych operatorów niezale nych, wszyscy Abonenci NiebezpoÊredni Grupy Netia korzystajàcy z us ug telekomunikacyjnych w ruchu mi dzymiastowym to abonenci TP S.A. Dotychczas TP S.A. odmawia a wystawiania faktur swoim abonentom, którzy korzystajà z us ug mi dzymiastowych za poêrednictwem Netii 1, w wyniku czego Grupa Netia zmuszona jest zawieraç odr bne umowy z tymi klientami i wystawiaç dla nich osobne faktury. Ta niedogodnoêç zniech ca potencjalnych u ytkowników Us ug NiebezpoÊrednich Êwiadczonych przez Grup Netia w ruchu mi dzymiastowym, co w konsekwencji prowadzi do utraty przychodów. Ponadto koniecznoêç zawierania odr bnych umów i wystawiania osobnych faktur wià e si z dodatkowymi kosztami. Taka sytuacja mo e trwaç nieprzerwanie, chyba e stosowne organy podejmà dzia ania korzystne dla Grupy Netia. Konkurencja operatorów telefonii komórkowej Us ugi telefonii komórkowej od niedawna zacz y byç postrzegane jako konkurencyjne dla us ug Êwiadczonych przez operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne. Wynika to ze zwi kszonej konkurencji cenowej ze strony operatorów Sieci Telefonii Komórkowej, którzy obni yli stawki, w stosunku do operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne kontynuujàcych równowa enie taryf. Ponadto oferta operatorów telefonii komórkowej zawiera mi dzy innymi plany taryfowe oparte na systemie przedp aty za dokonywane po àczenia, bez koniecznoêci dokonywania dodatkowych op at za abonament. Operatorzy ci zawarli umowy mi dzyoperatorskie na warunkach korzystniejszych ni operatorzy Êwiadczàcy przewodowe Us ugi Telefoniczne. Dodatkowo w Êwietle przepisów polskiego prawa, us ugi telefonii komórkowej nie sà us ugami powszechnymi, w zwiàzku z czym operatorzy telefonii komórkowej nie majà obowiàzku Êwiadczenia us ug wszystkim klientom, którzy wyra à ch ç korzystania z us ug. Konkurencja pozosta ych operatorów niezale nych Przed wejêciem w ycie Prawa Telekomunikacyjnego, Minister àcznoêci przyznawa koncesje jednemu prywatnemu operatorowi (obok TP S.A.) na Êwiadczenie lokalnych us ug telekomunikacyjnych na danym obszarze geograficznym (zwykle w strefie numerycznej). W stosunku do zezwoleƒ wprowadzonych 1 stycznia 2002 r. na mocy Prawa Telekomunikacyjnego uzyskanie koncesji wymaga o du o wy szych nak adów finansowych. W wyniku radykalnego obni enia op at za wydanie zezwolenia i eliminacji d ugotrwa ego procesu uzyskiwania koncesji, kilku operatorów otrzyma o ju pierwsze zezwolenia. W zwiàzku z powy szym Grupa Netia przewiduje, e liczba operatorów dzia ajàcych na obszarach jej dzia alnoêci wzroênie. Ponadto, mimo i termin zap aty Op at Koncesyjnych Grupy Netia zosta odroczony do 31 grudnia 2002 r., Grupa Netia mo e byç zmuszona do uiszczenia tych op at w przysz oêci, co mo e byç dla niej niekorzystne, stawiajàc w lepszej sytuacji nowych uczestników rynku. Na niektórych obszarach obj tych posiadanymi przez Grup Netia zezwoleniami dzia ajà du e instytucje posiadajàce w asne wewn trzne sieci telekomunikacyjne (przy czym dodatkowo klientami us ug telekomunikacyjnych niektórych takich instytucji sà mieszkaƒcy danego obszaru), co zmniejsza potencjalne zyski, jakie Grupa Netia mog aby osiàgnàç, oferujàc swoje us ugi na tych obszarach, a operatorzy ci mogà si staç potencjalnym êród em konkurencji w przysz oêci. Inne êród a konkurencji Grupa Netia spotyka si z konkurencjà w zakresie Us ug Telefonicznych tak e ze strony spó ek oferujàcych alternatywne formy takich us ug, obejmujàcych mi dzy innymi us ugi radiodost pu, us ugi sieci kablowych oraz us ugi VoIP. Ponadto w miar rozwoju us ug Transmisji Danych, roênie konkurencja ze strony znacznej liczby dostawców takich us ug. Nie mo na przewidzieç przysz ego wp ywu konkurencji ze strony podmiotów Êwiadczàcych wymienione us ugi na dzia alnoêç Grupy Netia. 18

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Projekty uchwał NWZ z dnia 24 listopada 2010 r : Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r.

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r. Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.06.2016 godz. 12:16:24 Numer KRS: 0000428873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo