PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w publicznym obrocie: Obligacje zwyk e na okaziciela I Serii uprawniajàce ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii J Netii z pierwszeƒstwem przed akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, Obligacje zwyk e na okaziciela II Serii uprawniajàce ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii J Netii z pierwszeƒstwem przed jej akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, Obligacji zwyk ych na okaziciela III Serii uprawniajàcych ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwyk ych na okaziciela Serii K Netii z pierwszeƒstwem przed jej akcjonariuszami o wartoêci nominalnej 1 grosz ka da, akcji zwyk ych na okaziciela Serii H, akcje zwyk e na okaziciela Serii J, akcji zwyk ych na okaziciela Serii K, o wartoêci nominalnej 1 z oty ka da, oraz przenosi si na podstawie decyzji Spó ki poprzez Powiernika na Uprawnionych Akcjonariuszy: Dwuletnich Warrantów Subskrypcyjnych, Trzyletnich Warrantów Subskrypcyjnych, b dàcych zbywalnymi prawami majàtkowymi wynikajàcymi z Obligacji I i II Serii. Ponadto w zwiàzku z emisjà Akcji Serii H zostanie zarejestrowanych do praw do Akcji Serii H CENY EMISYJNE PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I WARTOÂå EMISJI na jednostk Cena emisyjna w z otych (1) Prowizja subemitentów i inne koszty w z otych (2) Rzeczywiste wp ywy Emitenta w z otych (2) Obligacje Oferowane 0,01 - (3) ,11 Akcje Serii H - (4) Akcje Serii J Akcje Serii K 1,00 Warranty Subskrypcyjne - (5) - - Razem (1) Cena Emisyjna Akcji Serii H i Akcji Serii J zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomoêci przed rozpocz ciem publicznej subskrypcji odpowiednio Akcje Serii H i Akcje Serii J w formie raportu bie àcego. Cena Emisyjna Akcji Serii H zawieraç b dzie si w przedziale od 1,00 z do 1,16 z. (2) Kapita zak adowy odnoênie Akcji Serii J i Akcji Serii K podwy szany jest w drodze emisji warunkowej, w zwiàzku z tym rzeczywiste wp ywy Emitenta oraz koszty jednostkowe b dà mo liwe do okreêlenia po zamkni ciu subskrypcji odpowiednio Akcji Serii J i Akcji Serii K, tj. w przypadku Akcji Serii J po trzech latach od dnia emisji Obligacji I i II Serii, a w przypadku Akcji Serii K po 31grudnia 2007 r. Koszty emisji Akcji Serii H zostanà podane po publicznej wiadomoêci w drodze komunikatu, w ciàgu 14 dni od dnia zamkni cia subskrypcji. (3) W zwiàzku z powiàzaniem emisji Obligacji Oferowanych z emisjami Akcji Serii J oraz Akcji Serii K koszty emisji Obligacji Oferowanych nie zosta y wyodr bnione. (4) W zwiàzku z op aceniem Akcji Serii H w drodze umownego potràcenia wzajemnych wierzytelnoêci Emitenta i Powiernika Wierzycieli nie nastàpià fizyczne przep ywy pieni ne. (5) Warranty Subskrypcyjne zostanà przeniesione na Uprawnionych Akcjonariuszy nieodp atnie. Terminy publicznej subskrypcji Akcji Serii H zostanà podane do publicznej wiadomoêci po przeniesieniu na Powiernika Wierzycieli wierzytelnoêci Uprawnionych Wierzycieli zredukowanych w ramach uk adu Spó ki zatwierdzonego przez Sàd Upad oêciowy, natomiast terminy publicznej subskrypcji Obligacji I, II i III Serii oraz terminy publicznej subskrypcji Akcji Serii J i Akcji Serii K zostanà podane do publicznej wiadomoêci po uprawomocnieniu si postanowienia Sàdu Rejestrowego o rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego o Akcje Serii H. Obligacje I i II Serii obejmie, jako Powiernik, Netia Holdings Incentive Share Company Limited, która dokona Oddzielenia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne dzielà si na Dwuletnie i Trzyletnie, uprawniajà one do subskrybowania Akcji Serii J odpowiednio w terminie dwóch i trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii. Warranty Subskrypcyjne zostanà przeniesione przez Powiernika na Uprawnionych Akcjonariuszy nieodp atnie. Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji I Serii zostanà przeniesione na osoby b dàce na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H akcjonariuszami Netii. Ka da z tych osób otrzyma na jednà posiadanà Akcj jeden Dwuletni i jeden Trzyletni Warrant Subskrypcyjny wynikajàcy z Obligacji I Serii. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do subskrybowania jednej Akcji Serii J. W zwiàzku z tym, e Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji I Serii zostanà zapisane na rachunkach papierów wartoêciowych wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy, istnieje mo liwoêç zg oszenia Sprzeciwu. Akcjonariusze Netii posiadajàcy Akcje Spó ki na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H mogà dodatkowo otrzymaç Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii. Aby otrzymaç Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii, nale y z o yç w POK CDM Pekao Zg oszenie, b dàce oêwiadczeniem o woli ich otrzymania. Zg oszenie mo e zostaç dokonane niezale nie od zg oszenia Sprzeciwu do przyj cia Warrantów Subskrypcyjnych wynikajàcych z Obligacji I Serii. Warranty Subskrypcyjne wynikajàce z Obligacji II Serii przydzielone zostanà proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych, na koniec dnia poprzedzajàcego pierwszy dzieƒ subskrypcji Akcji Serii H, przez osoby sk adajàce Zg oszenie. Szczegó owe informacje o przydziale Warrantów Subskrypcyjnych wynikajàcych z Obligacji II Serii znajdujà si w punkcie Rozdzia u III Prospektu. Warranty Subskrypcyjne uprawniajà ich posiadaczy do sk adania zapisów na Akcje Serii J w ka dym czasie, w okresie dwóch lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Dwuletnich Warrantów Subskrypcyjnych oraz w okresie trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w przypadku Trzyletnich Warrantów Subskrypcyjnych, po sta ej cenie, zgodnie z zasadami dystrybucji Akcji Serii J. Obligacje III Serii przeznaczone sà do obj cia przez subemitenta us ugowego, który dokona ich zbycia na rzecz osób uprawnionych w ramach Nowego Planu Motywacyjnego dla Grupy Netia. Posiadacz jednej Obligacji III Serii uprawniony jest do subskrybowania jednej Akcji Serii K. Posiadacze Obligacji III Serii, z wyjàtkiem subemitenta, uprawnieni sà do sk adania zapisów na Akcje Serii K w ka dym czasie w okresie od dnia obj cia Obligacji III Serii do 31 grudnia 2007 r. po cenie emisyjnej równej 1 z. Akcje Serii H przeznaczone sà wy àcznie dla Powiernika Wierzycieli, tj. ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach. Powiernik Wierzycieli zawrze z Uprawnionymi Wierzycielami (tj. wierzycielami z wierzytelnoêci zredukowanych w uk adzie Spó ki zatwierdzonym przez Sàd Upad oêciowy z tytu u gwarancji Emitenta zabezpieczajàcych Obligacje i sp aty nale noêci JPMorgan z tytu u rozwiàzanych Umów Swap) umowy, na mocy których Uprawnieni Wierzyciele przelejà naƒ swoje wierzytelnoêci, o których mowa powy ej, w zamian za przyj cie przez Powiernika Wierzycieli zobowiàzania do subskrybowania Akcji Serii H i przeniesienia obj tych Akcji Serii H lub Praw Do Akcji na cedentów wierzytelnoêci zgodnie z ustalonym parytetem. W trybie wykonania umowy o subemisj us ugowà nastàpi jedynie subskrypcja Obligacji III Serii. W obrocie regulowanym, na rynku podstawowym Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. znajdujà si akcji Netii, o wartoêci nominalnej 6 z ka da, oznaczone kodem PLNETIA Spó ka zamierza wprowadziç Akcje Serii H, Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Serii J i Akcje Serii K do obrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A., przy czym Akcji Serii H w terminie trzech miesi cy od dnia zamkni cia publicznej subskrypcji, Warranty Subskrypcyjne w terminie 150 dni od dnia rejestracji podwy szenia kapita u zak adowego o Akcje Serii H, natomiast Akcje Serii J i Akcje Serii K sukcesywnie w miar obejmowania powyêszych akcji przez osoby uprawnione. Akcje Oferowane nie sà obj te postanowieniami Umowy Depozytowej na Akcje Oferowane. W zwiàzku z powy szym Akcje Oferowane obj te b dà odmiennym ani eli dotychczas notowane na GPW Akcje numerem kodu KDPW i wprowadzona b dzie druga linia notowaƒ akcji Spó ki. Ka dy inwestor powinien starannie przeanalizowaç informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w papiery wartoêciowe obj te niniejszym Prospektem àczy si z ryzykiem w aêciwym dla instrumentów rynku kapita owego o charakterze udzia owym oraz ryzykiem dotyczàcym inwestowania w bran telekomunikacyjnà. G ówne czynniki ryzyka to: zagro enie kontynuacji dzia alnoêci Grupy Netia oraz mo liwoêç postawienia niektórych spó ek z Grupy Netia w stan upad oêci, toczàce si post powania uk adowe, dzia ania wierzycieli przeciwnych Restrukturyzacji, realizacja Umowy Restrukturyzacyjnej, ryzyko odejêcia kluczowych cz onków kierownictwa po àczone z trudnoêciami w pozyskaniu nowej wykwalifikowanej kadry zarzàdzajàcej, ryzyko zmiany strategii Grupy Netia, wp yw opóênienia i niepewnoêci zwiàzanej z Restrukturyzacjà Grupy Netia na jej dzia alnoêç i p ynnoêç finansowà, koniecznoêç pozyskania êróde finansowania zapewniajàcych krótko- i Êrednioterminowà p ynnoêç finansowà, mo liwoêç wypowiedzenia umów i ograniczenia w zarzàdzaniu Grupà Netia w zwiàzku z procesem restrukturyzacji finansowej Grupy Netia, ryzyka zwiàzane z emisjà i zabezpieczeniami Nowych Euro Obligacji, skutki wejêcia w ycie Prawa Telekomunikacyjnego, uzale nienie Spó ki od TP S.A. w zwiàzku z po àczeniami mi dzyoperatorskimi, nasilajàca si konkurencja oraz mo liwoêç konsolidacji na rynku us ug telefonii stacjonarnej oraz ryzyka zwiàzane z Warrantami Subskrypcyjnymi. Szczegó owy opis wszystkich czynników ryzyka znajduje si w Rozdziale I pkt 3 Prospektu. Wprowadzanie papierów wartoêciowych do publicznego obrotu odbywa si wy àcznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreêlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wià àcym dokumentem zawierajàcym informacje o Akcjach Serii H, J, K, Obligacjach I, II, III Serii oraz Warrantach Subskrypcyjnych, ich ofercie i Emitencie. OÂWIADCZENIE KOMISJI PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d oceni a, e w przedstawionych dokumentach zosta y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d nie ponosi odpowiedzialnoêci z tytu u ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z nabywaniem papierów wartoêciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreêla, e odpowiedzialnoêç za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaê odpowiedzialnoêç za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pe niàcym funkcj oferujàcego. Decyzjà Nr DSP /02-17/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d dopuêci a do publicznego obrotu papiery wartoêciowe obj te tym prospektem emisyjnym. OFERUJÑCY Centralny Dom Maklerski Pekao Spó ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie

2 Prospekt zosta sporzàdzony w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2002 r. Prospekt zosta zaktualizowany na dzieƒ 30 wrzeênia 2002 r., o ile z treêci Prospektu nie wynika nic innego. Termin wa noêci Prospektu up ywa w poszczególnych cz Êciach z chwilà dokonania przydzia u odpowiednio Akcji Serii H, Obligacji Oferowanych, przeniesienia Warrantów Subskrypcyjnych, nie póêniej jednak ni z dniem 31grudnia 2002 r., z wyjàtkiem cz Êci Prospektu dotyczàcych subskrypcji Akcji Serii J i Akcji Serii K, których termin up ywa w dniu wydania wszystkich emitowanych Akcji Serii J oraz K, nie póêniej jednak ni w terminie trzech lat od dnia emisji Obligacji I i II Serii w cz Êci dotyczàcych Akcji Serii J oraz 31 grudnia 2007 r. w cz Êci dotyczàcej Akcji Serii K. Prospekt b dzie dost pny do wiadomoêci publicznej, co najmniej na siedem dni roboczych przed datà rozpocz cia publicznej subskrypcji Akcji Serii H w formie drukowanej w siedzibie Spó ki, siedzibie Oferujàcego, POK wymienionych w Za àczniku Nr 5 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym KPWiG przy ul. Mazowieckiej 13 w Warszawie, Centrum Promocji GPW przy ul. Ksià cej 4 w Warszawie oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Spó ki Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej siedem dni roboczych przed rozpocz ciem publicznej subskrypcji Akcji Serii H w dzienniku Puls Biznesu. Ponadto w siedzibie Spó ki b dà udost pnione do wglàdu nast pujàce dokumenty: Statut, odpis z KRS Spó ki oraz informacje, o których mowa w art. 81 Ustawy o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, przekazane do publicznej wiadomoêci przez Spó k, od dnia publikacji poprzedniego prospektu. Do Prospektu emisyjnego zosta w àczony raport roczny Netii Holdings S.A. za 2001 r., przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 18 lutego 2002 r. skonsolidowany raport roczny Grupy Netia za 2001 r. przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 18 lutego 2002 r., a tak e rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Netia za I pó rocze 2002 r. przekazany do publicznej wiadomoêci w dniu 6 sierpnia 2002 r. TreÊç raportu rocznego dost pna jest w siedzibie Spó ki oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów WartoÊciowych w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 13. Spó ka planuje wyemitowanie kwitów depozytowych, które b dà wystawiane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o Akcje Oferowane, nie potrafi jednak okreêliç kiedy to nastàpi. W przypadku obj cia Akcji Oferownych Umowà Depozytowà b dà one wymienialne na ADS-y, które mogà byç notowane na NASDAQ. Zgodnie z art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi, od dnia udost pnienia Prospektu do publicznej wiadomoêci ka da informacja powodujàca zmian w treêci Prospektu w okresie jego wa noêci b dzie przekazywana równoczeênie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d oraz Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. w terminie do 24 godzin od zajêcia zdarzenia lub powzi cia o nim wiadomoêci. Po up ywie 20 minut informacja zostanie przekazana tak e do Polskiej Agencji Prasowej. W sytuacji gdy informacje powodujàce zmian treêci Prospektu w okresie jego wa noêci mogà w znaczàcy sposób wp ynàç na cen lub wartoêç akcji, informacja zostanie opublikowana w dzienniku Puls Biznesu w terminie 7 dni od powzi cia o nich informacji. Oferujàcy oêwiadcza, e nie zamierza podejmowaç adnych dzia aƒ dotyczàcych stabilizacji kursu papierów wartoêciowych obj tych niniejszym Prospektem przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

3 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 WPROWADZENIE Netia Holdings oferuje us ugi telekomunikacyjne za poêrednictwem spó ek zale nych tworzàcych wraz z nià Grup Netia. Grupa Netia dysponuje zarówno Siecià Szkieletowà, jak i Siecià Dost powà. Us ugi telekomunikacyjne oferowane przez spó ki Grupy Netia obejmujà g osowe po àczenia telefoniczne, ISDN, poczt g osowà, komutowany i sta y dost p do Internetu, dzier aw àczy i Transmisj Danych, us ugi VoIP oraz kolokacji. Jako drugi operator w Polsce Grupa Netia uruchomi a w lutym 2002 r. us ugi sieci pre-inteligentnej: Us ugi Po àczeƒ Bezp atnych 800 i Us ugi Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801. W przysz oêci planowane jest tak e uruchomienie Us ug Audioteksowych o podwy szonej taryfikacji 700. Ponadto Grupa Netia Êwiadczy Komercyjne Us ugi Sieciowe, w tym oferowane od poczàtku 2001 r. terminowanie po àczeƒ przychodzàcych, a od drugiej po owy 2002 r. wynajem kanalizacji teletechnicznej i ciemnych w ókien Êwiat owodowych oraz dzier aw àczy. Obecnie Grupa Netia Êwiadczy us ugi telekomunikacyjne na obszarze obejmujàcym oko o 33% terytorium Polski, zamieszka ym przez oko o 40% jej mieszkaƒców, w tym w dziewi ciu z dziesi ciu najwi kszych polskich miast Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdaƒsku, Lublinie, Bydgoszczy, Wroc awiu, Szczecinie i Poznaniu. Grupa Netia skupi a si na Êwiadczeniu us ug dla rynku Klientów Instytucjonalnych. Klienci ci stanowili odpowiednio 29,8%, 28,5%, 25,3% oraz 20,5% ca kowitej liczby klientów Grupy Netia wed ug stanu odpowiednio na 30 czerwca 2002 r., 31 grudnia 2001 r., 31 grudnia 2000 r. i 31 grudnia 1999 r. 2 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ZAWARTYCH W PROSPEKCIE DOTYCZÑCYCH EMITENTA I GRUPY NETIA 2.1 SPECYFIKA I CHARAKTER DZIA ALNOÂCI EMITENTA I GRUPY NETIA Dzia alnoêç Netii Holdings, b dàcej spó kà holdingowà kontrolujàcà poêrednio lub bezpoêrednio wszystkie spó ki wchodzàce w sk ad Grupy Netia, ogranicza si do zarzàdzania Grupà Netia oraz pozyskiwania Êrodków finansowych niezb dnych do prowadzenia przez nià dzia alnoêci telekomunikacyjnej. Us ugi telekomunikacyjne oraz Us ugi Trunkingowe sà Êwiadczone przez Neti Holdings za poêrednictwem spó ek wchodzàcych w sk ad Grupy Netia. Netia Holdings poprzez spó ki z Grupy Netia jest jednym z najwi kszych niezale nych operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne w Polsce. Pod wzgl dem wielkoêci sprzeda y Us ug Telefonicznych Grupa Netia zajmuje drugie miejsce po TP S.A. TrzynaÊcie Spó ek Operacyjnych z Grupy Netia posiada zezwolenia telekomunikacyjne uprawniajàce do eksploatacji sieci telefonicznych i Êwiadczenia Us ug Telefonicznych, zarówno z wykorzystaniem technologii analogowej, jak i cyfrowych systemów ISDN. Zezwolenie posiadane przez Neti 1 uprawnia do Êwiadczenia mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych. Zezwolenia, na podstawie których Spó ki Operacyjne Êwiadczà Us ugi Telefoniczne, powsta y w wyniku przekszta cenia z mocy prawa koncesji telekomunikacyjnych wydanych na mocy Ustawy o àcznoêci. Dodatkowo, Netia Telekom posiada nabyte ju pod rzàdami Prawa Telekomunikacyjnego zezwolenie na eksploatacj stacjonarnej sieci telefonicznej na terenie ca ego kraju oraz uprawnienie do Êwiadczenia za pomocà tej sieci wszelkiego rodzaju us ug telekomunikacyjnych. Na podstawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej do URTiP wi kszoêç spó ek z Grupy Netia mo e Êwiadczyç us ugi dzier- awy àczy oraz wszelkie inne us ugi, tak e niezdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, a mieszczàce si w zakresie us ug Transmisji Danych, takie jak us ugi Frame Relay czy IP-VPN oraz us ugi sta ego dost pu do Internetu. Za poêrednictwem Netii Telekom Grupa Netia utrzymuje portal internetowy Internetia.pl. Dzi ki uzyskanej w dniu 17 maja 2000 r. koncesji operatora mi dzystrefowego Grupa Netia, za poêrednictwem Netii 1, rozpocz - a w sierpniu 2001 r. Êwiadczenie us ug po àczeƒ mi dzymiastowych. Us ugi te oferowane sà zarówno abonentom Grupy Netia oraz, od sierpnia 2001 r., na terenie ca ego kraju tak e abonentom TP S.A., którzy zdecydowali si podpisaç stosownà umow z Netià 1. Grupa Netia dysponuje zarówno Siecià Szkieletowà, jak i Siecià Dost powà. Na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. Sieç Szkieletowa, àczàca sieci lokalne oraz wy ej wymienione najwi ksze miasta Polski, mia a d ugoêç km, z czego 890 km by o dzier awionych od innych operatorów. Sieç ta jest ciàgle rozbudowywana, zarówno pod wzgl dem geograficznym, jak i funkcjonalnym, a dzier- awione odcinki sà sukcesywnie zast powane w asnà infrastrukturà. W miastach, które po àczy a Sieç Szkieletowa, powsta y w z y Transmisji Danych. Potencja sieci dost powej na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. wynosi 530 tys. linii, w czym Linii Dzwoniàcych by o 342 tys. 1

4 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Wykorzystujàc Sieç Szkieletowà, Grupa Netia oferuje us ugi dzier awy àczy cyfrowych, g ównie o przepustowoêci 2 Mb/s. W miejscach, w których Grupa Netia nie dysponuje w asnà Siecià Szkieletowà, wykorzystywane sà àcza dzier awione od innych operatorów. Poprzez dost p do sieci telekomunikacyjnych innych operatorów Abonenci Grupy Netia mogà korzystaç z us ug nie realizowanych przez Grup Netia, takich jak po àczenia mi dzynarodowe. Na bazie Sieci Szkieletowej Grupa Netia oferuje us ugi pakietowej Transmisji Danych Frame Relay oraz us ugi oparte na protokole IP, w tym mi dzy innymi us ugi dost pu do Internetu. W ramach udost pniania mi dzystrefowej Êwiat owodowej Sieci Szkieletowej Grupa Netia Êwiadczy równie nast pujàce us ugi: terminacj mi dzynarodowego ruchu przychodzàcego do abonenta koƒcowego, dost p do Internetu, Transmisj Danych za poêrednictwem Internetu oraz Transmisj Danych (w tym mi dzynarodowà) wykorzystujàcà linie dzier awione dla innych operatorów. Sieç wybudowana przez spó ki z Grupy Netia jest oparta na technologii Êwiat owodowej oraz systemie teletransmisyjnym SDH. Dzi ki temu sieç wybudowana na potrzeby przewodowych Us ug Telefonicznych umo liwia Êwiadczenie Us ug Szerokopasmowych przez Grup Netia. Grupa Netia, za poêrednictwem spó ki Netia Telekom, Êwiadczy us ugi dost pu do Internetu, których zasi g obejmuje prawie ca- à Polsk. Grupa Netia oferuje sta y oraz kilka rodzajów komutowanego dost pu do Internetu. Do dnia sporzàdzania Prospektu Grupa Netia uruchomi a w z y dost powe do Internetu w najwi kszych aglomeracjach miejskich Polski. Budowa, a tak e eksploatacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej wymagajà ponoszenia wysokich nak adów inwestycyjnych. Netia planuje w szczególnoêci zakoƒczenie budowy Sieci Dost powej na obszarach obj tych zezwoleniami, w tym na terenie Warszawy, dalszà rozbudow Êwiat owodowej Sieci Szkieletowej àczàcej sieci lokalne, zwi kszenie zakresu Êwiadczenia mi dzymiastowych Us ug Telefonicznych oraz zakup urzàdzeƒ s u àcych do Transmisji Danych i obs ugi Internetu. 2.2 PODSTAWOWE PRODUKTY I US UGI; PODSTAWOWE RYNKI DZIA ALNOÂCI Wszystkie us ugi oferowane przez Neti Holdings Êwiadczone sà za poêrednictwem spó ek z jej grupy kapita owej i, z wyjàtkiem Us ug Trunkingowych, sà zwiàzane z us ugami telekomunikacyjnymi. Us ugi te obejmujà zarówno Us ugi Telefoniczne, jak i Transmisj Danych oraz Komercyjne Us ugi Sieciowe. W ramach Us ug Telefonicznych Netia Holdings za poêrednictwem spó ek z Grupy Netia oferuje szereg us ug, które ze wzgl du na ich charakter uznaje si za us ugi pochodne w stosunku do powszechnych przewodowych Us ug Telefonicznych w trybie Komutacji àczy. WÊród nich nale y wymieniç: Centrex, ISDN, poczt g osowà Komfort oraz poczt g osowà i faksowà Komfort Plus, komutowany dost p do Internetu, a tak e dodatkowe Telefoniczne Us ugi, takie jak przekierowanie, budzenie, bezpoêrednie wybieranie numerów wewn trznych PABX, blokada po àczeƒ, goràca linia, po àczenie konferencyjne. Komutowany dost p do Internetu oferowany jest tak e jako Us uga NiebezpoÊrednia abonentom innych operatorów na Obszarach Koncesyjnych. Pozosta e us ugi telekomunikacyjne obejmujà m.in. Transmisj Danych, dzier aw àczy cyfrowych oraz sta y dost p do Internetu. Poczàwszy od wrzeênia 2001 r. Grupa Netia rozpocz a w ramach us ug Transmisji Danych Êwiadczenie nowych us ug Frame Relay. Ponadto Grupa Netia oferuje us ugi bazujàce na korzystaniu z us ug telekomunikacyjnych, np. us ugi VoIP czy podstawowe us ugi hostingowe ( , strony internetowe) lub zwiàzane z wykorzystywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej nale àcej do Grupy Netia, np. us ugi kolokacji sprz tu. Komercyjne Us ugi Sieciowe Êwiadczone sà w dwóch grupach: (1) us ug dzier awy i udost pniania zasobów Sieci Szkieletowej oraz (2) us ug tranzytu i terminowania ruchu telekomunikacyjnego. Za poêrednictwem spó ki Uni-Net Grupa Netia oferuje równie na terenie ca ego kraju Us ugi Trunkingowe oraz sprzedaje urzàdzenia do àcznoêci radiowej. 100% przychodów ze sprzeda y Grupy Netia pochodzi z rynku krajowego. Rynki dzia alnoêci w zakresie Us ug Telefonicznych pokrywajà si z Obszarami Koncesyjnymi. Us ugi Telefoniczne sà Êwiadczone na podstawie zezwolenia, natomiast us ugi Transmisji Danych, dost pu do Internetu i Komercyjne Us ugi Sieciowe sà Êwiadczone na podstawie zg oszenia. Zarówno zg oszenie, jak i zezwolenie dajà prawo do Êwiadczenia odpowiednich us ug na terenie ca ej Polski. W przypadku Us ug Trunkingowych rynek dzia alnoêci Grupy Netia obejmuje obszar ca ego kraju. 2.3 PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WP YWAJÑCYCH NA PRZYSZ E WYNIKI W ciàgu najbli szych dwunastu miesi cy podstawowym celem Netii Holdings i innych spó ek z Grupy Netia b dzie zwi kszenie efektywnoêci wykorzystania istniejàcej infrastruktury telekomunikacyjnej, mi dzy innymi poprzez wprowadzenie nowych us ug oraz zwi kszenie udzia u Klientów Instytucjonalnych w ogólnej liczbie klientów. Grupa Netia planuje dalszy rozwój us ug niebezpoêrednich, w tym us ug komutowanego dost pu do Internetu, a tak e us ug mi dzymiastowych, mi dzynarodowych i dost pu do Sieci Telefonii Komórkowej w trybie wyboru operatora mi dzystrefowego. Ponadto Grupa Netia planuje dalszy rozwój Us ug 2

5 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Po àczeƒ Bezp atnych 800, Us ug Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801, których Êwiadczenie Grupa Netia rozpocz a w lutym 2002 r., oraz wprowadzenie, bezzw ocznie po podpisaniu stosownej umowy z TP S.A., Us ug Audioteksowych 700. Rozwijana b dzie tak e infrastruktura s u àca realizacji us ug Transmisji Danych oraz us ug sta ego dost pu do Internetu. W ocenie Grupy Netia w niedalekiej przysz oêci nastàpi znaczny wzrost konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym. Wzrost ten mo e nastàpiç m.in. w wyniku utworzenia nowych, silniejszych podmiotów, w wyniku konsolidacji sektora telekomunikacyjnego, uruchomienia us ug mi dzystrefowych przez nowe podmioty oraz wprowadzenia Us ug Konwergentnych, tj. takich, które wykorzystujà wspólne cechy przewodowych Us ug Telefonicznych, us ug telefonii komórkowej oraz us ug internetowych. Ponadto dzia alnoêç operatorów Sieci Telefonii Komórkowej mo e byç obecnie postrzegana jako konkurencyjna wobec dzia alno- Êci operatorów Êwiadczàcych przewodowe Us ugi Telefoniczne. Instalowanie przez operatorów Sieci Telefonii Komórkowej specjalnych central umo liwiajàcych bezpoêrednie po àczenie z sieciami tych operatorów, z pomini ciem sieci operatorów stacjonarnych, w po àczeniu z atrakcyjnymi cennikami i promocjami wp ywajà na mniejszy popyt na niektóre przewodowe Us ugi Telefoniczne. Polski rynek us ug telekomunikacyjnych w zakresie przewodowych Us ug Telefonicznych szacowany jest przez Grup Netia na poziomie 11,4 mln linii obs ugiwanych przez wszystkich operatorów w roku Liczba linii telefonicznych przypadajàcych na 100 mieszkaƒców na obszarze Polski wynosi a pod koniec 2001 r. 29,6, zaê liczba przewidywana na koniec roku 2002 wynosi 31,0, co oznacza obs ug oko o 12 mln abonentów przewodowych Us ug Telefonicznych. Wybudowanie ogólnopolskiej Sieci Szkieletowej oraz rozbudowa istniejàcej Sieci Dost powej daje Grupie Netia mo liwoêç rozszerzania prowadzonej dzia alnoêci, jednoczeênie uniezale niajàc jà od sieci innych operatorów. Korzystajàc z nowych regulacji prawnych oraz wykorzystujàc wybudowanà infrastruktur, Grupa Netia zamierza rozszerzyç swojà dzia alnoêç na kolejne aglomeracje miejskie, oferujàc w szczególnoêci us ugi Transmisji Danych oraz sta ego dost pu do Internetu. Po osiàgni ciu porozumienia z TP S.A. co do rozliczeƒ mi dzyoperatorskich, Grupa Netia zamierza uruchomiç us ug numeru dost powego 0-20 do Internetu. W zwiàzku ze zmianà Prawa Telekomunikacyjnego i nowym Planem Numeracji Krajowej, Netia zamierza wzbogaciç telefoniczne us ugi mi dzystrefowe o us ugi po àczeƒ mi dzynarodowych oraz dost pu do Sieci Telefonii Komórkowej realizowanych w trybie jednostopniowym (tj. bez uprzedniego wybierania numeru dost powego). Dodatkowo Grupa Netia zamierza aktywnie uczestniczyç w rynku po àczeƒ mi dzynarodowych po jego otwarciu dla wszystkich operatorów w dniu 1 stycznia 2003 r. Istotny wp yw na wyniki Grupy Netia majà zasady i stawki rozliczeƒ miedzyoperatorskich. Czynnikiem wp ywajàcym na wysokoêç stawek w rozliczeniach mi dzyoperatorskich b dzie wejêcie do praktyki gospodarczej Stanowiska Prezesa URTiP w sprawie modelu i stawek rozliczeƒ mi dzyoperatorskich opublikowanego w Biuletynie URTiP Nr 4/2001 oraz Stanowiska Prezesa URTiP w sprawie modelu rozliczeƒ mi dzy operatorami sieci telefonicznych a dostawcami us ug internetowych opublikowanego 4 grudnia 2001 r. Kierujàc si tym stanowiskiem, Prezes URTiP 28 grudnia 2001 r. rozstrzygnà spór Netii 1 z TP S.A. i ustali w drodze decyzji nowe stawki rozliczeƒ mi dzyoperatorskich oraz otwarcie po àczeƒ do us ug sieci pre-inteligentnej Us ugi Po àczeƒ Bezp atnych 800 i Us ugi Po àczeƒ z Podzia em Op aty 801, a 15 lutego 2002 r. w prowadzonym post powaniu arbitra owym spó- ek z Grupy Netia przeciwko TP S.A. w sprawie otwarcia po àczeƒ typu 0-20 dla us ug dost pu do Internetu oferowanych w sieciach tych spó ek ustali decyzjà stawki rozliczeƒ mi dzyoperatorskich z tego tytu u. Obie decyzje zosta y zaskar one przez TP S.A. do Sàdu Antymonopolowego, przy czym decyzja o stawkach za po àczenia mi dzystrefowe zosta a przez TP S.A. w styczniu 2002 r. wykonana zgodnie z nadanym jej rygorem natychmiastowej wykonalnoêci. Decyzji w sprawie rozliczeƒ za po àczenia 0-20 z Internetem TP S.A. nie wykonuje do dzisiaj, pomimo nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoêci utrzymanego postanowieniem Sàdu Antymonopolowego z dnia 25 kwietnia 2002 r. By o to powodem na o enia na TP S.A. w dniu 17 wrzeênia 2002 r. kary finansowej przez Prezesa URTiP w wysokoêci tys. z. Decyzja ta nie jest prawomocna, poniewa równie zosta a zaskar ona przez TP S.A. Grupa Netia ponosi na rzecz innych operatorów wysokie koszty zwiàzane z rozliczeniami za Êwiadczone Us ugi Telefoniczne. Koszty te wraz z rozwojem Grupy Netia i wzrostem liczby realizowanych po àczeƒ w sieci Grupy Netia b dà wzrastaç. W celu obni enia kosztów rozliczeƒ ponoszonych na rzecz TP S.A. spó ki z Grupy Netia zawar y tak- e umowy o wspó pracy z dwoma operatorami telefonii komórkowej, tj. Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A. Wobec wzrastajàcej liczby abonentów korzystajàcych z us ug Sieci Telefonii Komórkowej tych operatorów, nast puje znaczàcy wzrost liczby po àczeƒ realizowanych pomi dzy siecià Grupy Netia i Sieciami Telefonii Komórkowej, co skutkuje znaczàcym wzrostem udzia u kosztów rozliczeƒ tych po àczeƒ w ca oêci kosztów rozliczeƒ mi dzyoperatorskich Grupy Netia. 2.4 STRATEGIA I ROZWÓJ EMITENTA I GRUPY NETIA W zwiàzku z powo aniem dnia 17 wrzeênia 2002 r. nowego Prezesa Zarzàdu oraz w wyniku zmian w strukturze w asnoêciowej, które nastàpià po zakoƒczeniu Restrukturyzacji, istnieje mo liwoêç zmiany strategii rozwoju Emitenta i Grupy Netia. Strategicznym celem Emitenta i pozosta ych spó ek z Grupy Netia by o i pozostaje osiàgni cie pozycji czo owego niezale nego operatora telefonicznego w Polsce. W ciàgu pierwszych lat dzia alnoêci Grupa Netia koncentrowa a si na budowie sieci oraz rozwoju us ug transmisji g osu, przesy u danych i Komercyjnych Us ug Sieciowych. Wysi ki te pozwoli y Grupie Netia osiàgnàç za o ony cel strategiczny. Aby utrzymaç zdobytà pozycj na stale zmieniajàcym si rynku, Grupa Netia planuje rozszerzenie dzia alnoêci poprzez 3

6 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka konsolidacj z innymi operatorami lub rozwój organiczny, przy czym rozwa any jest wybór jednej z tych dwóch strategii lub realizacja obydwu strategii jednoczeênie. Zdaniem Zarzàdu w ciàgu najbli szych lat mogà nastàpiç na polskim rynku procesy konsolidacyjne niezale nych operatorów telekomunikacyjnych. Spó ki z Grupy Netia mogà w tych procesach wyst powaç zarówno w roli podmiotu przejmujàcego, jak i podmiotu przejmowanego. Pomimo e Grupa Netia preferuje wyst powanie w roli strony przejmujàcej, mo e te rozwa aç wystàpienie w roli podmiotu przejmowanego, je eli przyczyni si to do wzrostu wartoêci Grupy Netia dla jej akcjonariuszy. W ramach strategii zak adajàcej wzrost organiczny Spó ka zamierza za poêrednictwem spó ek z Grupy Netia rozszerzyç na okre- Êlonych obszarach swojà ofert produktów i us ug. Do tej pory przychody Grupy Netia pochodzi y g ównie ze sprzeda y bezpo- Êrednich Us ug Telefonicznych, a w mniejszym stopniu z us ug Transmisji Danych, us ug niebezpoêrednich i Komercyjnych Us ug Sieciowych. Ze wzgl du na spodziewany w przysz oêci wzrost przychodów ze sprzeda y us ug Transmisji Danych, Us ug NiebezpoÊrednich i Komercyjnych Us ug Sieciowych, zarówno w uj ciu bezwzgl dnym, jak i w porównaniu z przyrostem przychodów z bezpoêrednich Us ug Telefonicznych, Grupa Netia zamierza po o yç szczególny nacisk na t w aênie cz Êç swojej oferty. Zdaniem Zarzàdu zgodnie z tendencjami obserwowanymi w krajach Europy Zachodniej rynek us ug Transmisji Danych w Polsce b dzie si szybko rozwija przez okres nast pnych kilku lat. Dzi ki posiadaniu sieci obejmujàcej najwi ksze aglomeracje miejskie w Polsce Grupa Netia powinna wykorzystaç mo liwoêci rozwoju, jakie istniejà na tym rynku. Grupa Netia Êwiadczy obecnie Us ugi NiebezpoÊrednie, takie jak dost p do Internetu oraz po àczenia mi dzymiastowe. Grupa Netia spodziewa si znacznego wzrostu popytu na te us ugi w Polsce, zgodnie z tendencjami obserwowanymi na rynkach krajów Europy Zachodniej. Grupa Netia zamierza poszerzyç swojà ofert produktów niebezpoêrednich o po àczenia mi dzynarodowe oraz po àczenia z sieci przewodowej do sieci bezprzewodowej, kiedy tylko stanie si to mo liwe w Êwietle obowiàzujàcych w Polsce regulacji. Oferowane obecnie Komercyjne Us ugi Sieciowe to: dzier awa, wynajem bàdê sprzeda kanalizacji teletechnicznej, ciemnych w ókien, àczy transmisyjnych oraz Telehousing. Grupa Netia spodziewa si wzrostu znaczenia tych us ug zgodnie z tendencjami obserwowanymi w krajach Europy Zachodniej, a tak e w zwiàzku z zakoƒczeniem budowy Sieci Szkieletowej. W przesz oêci organiczny wzrost Grupy Netia nast powa g ównie w wyniku inwestycji w infrastruktur. Obecnie Grupa Netia zamierza kontynuowaç ten rodzaj inwestycji, stosujàc jednak podejêcie bardziej wybiórcze i koncentrujàc si na obs udze Klientów Instytucjonalnych w obszarach miejskich, na których Grupa Netia ju dzia a, lub rozszerzeniu dzia alnoêci na obszary, gdzie zdaniem Zarzàdu mo liwe jest pozyskanie nowych Klientów Instytucjonalnych. Tam, gdzie budowa w asnej infrastruktury nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, Grupa Netia b dzie Êwiadczyç us ugi za poêrednictwem infrastruktury innych operatorów. Na rynku us ug dla Klientów Mieszkaniowych Grupa Netia zamierza osiàgnàç wzrost poprzez bardziej efektywne wykorzystanie swojej istniejàcej sieci oraz przez us ugi dost pu poêredniego, czyli wykorzystanie sieci innych operatorów (g ównie TP S.A.) do Êwiadczenia us ug dost pu do Internetu, po àczeƒ mi dzynarodowych i mi dzymiastowych oraz po àczeƒ pomi dzy sieciami telefonii przewodowej i sieciami telefonii komórkowej. Zdaniem Zarzàdu satysfakcja klientów b dzie kluczowym czynnikiem sukcesu Grupy Netia. Zale y ona od jakoêci us ug, cen, a tak e dobrych relacji z klientami. Grupa Netia zamierza utrzymaç wysokà jakoêç us ug pod wzgl dem dost pnoêci sieci i czasu usuwania ewentualnych awarii oraz konkurencyjnà pozycj cenowà, oferujàc swoim klientom taryfy dopasowane do poszczególnych segmentów. Grupa Netia wprowadza uproszczony i przejrzysty plan op at dla Klientów Mieszkaniowych oraz taryfy dostosowane do potrzeb poszczególnych Klientów Instytucjonalnych. Ponadto prowadzone sà dzia ania majàce na celu popraw relacji z klientami, co obejmuje skrócenie czasu reakcji i rozwiàzywania problemów oraz zmniejszenie liczby telefonów nieodebranych przez biuro obs ugi klienta. JednoczeÊnie trwa wdra anie zintegrowanego systemu billingowego i zarzàdzania relacjami z klientami. Po jego pomyêlnym uruchomieniu Grupa Netia b dzie pierwszym podmiotem w Polsce oferujàcym Us ugi Telefoniczne posiadajàcym taki system. Umo liwi on w przysz oêci budowanie systemu op at w sposób jeszcze bardziej zindywidualizowany oraz jeszcze lepszà obs ug klientów. Aby uniknàç odchodzenia klientów do innych operatorów, Grupa Netia zamierza wprowadziç oparty na nagrodach program lojalnoêciowy dla Klientów Mieszkaniowych oraz program zindywidualizowanych relacji z Klientami Instytucjonalnymi, obejmujàcy mi dzy innymi sponsoring imprez. 2.5 OSOBY ZARZÑDZAJÑCE Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Osobami Zarzàdzajàcymi byli: Wojciech Madalski Prezes Zarzàdu, Mariusz Chmielewski Cz onek Zarzàdu, Ewa Don-Siemion Cz onek Zarzàdu, Avraham Hochman Cz onek Zarzàdu, Mariusz Piwowarczyk Cz onek Zarzàdu, Antoni Dariusz Wojcieszek Cz onek Zarzàdu, 4

7 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka Tore Stefan Albertsson Cz onek Zarzàdu. Dalsze informacje dotyczàce Osób Zarzàdzajàcych sà opisane w Rozdziale VI Prospektu. 2.6 AKCJONARIUSZE POSIADAJÑCY CO NAJMNIEJ 5% G OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Wed ug informacji posiadanych przez Spó k na dzieƒ 14 listopada 2002 r. nast pujàcy akcjonariusze posiadali powy ej 5% g osów na Walnym Zgromadzeniu: BoNY posiadajàcy Akcji uprawniajàcych do wykonywania 6,23% g osów na Walnym Zgromadzeniu, Warburg posiadajàcy Akcje uprawniajàce do wykonywania 8,27% g osów na Walnym Zgromadzeniu oraz Warburg Pincus & Co. posiadajàcy Akcje uprawniajàce do wykonywania 1,04% na Walnym Zgromadzeniu; àcznie podmioty zgrupy Warburg Pincus posiada y Akcji uprawniajàcych do wykonywania 9,31% g osów na Walnym Zgromadzeniu, Telia posiadajàca Akcji (w tym ADS-ów reprezentujàcych Akcji) uprawniajàcych do wykonywania 48,06% g osów na Walnym Zgromadzeniu. 3 CZYNNIKI POWODUJÑCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW AKCJI 3.1 CZYNNIKI WEWN TRZNE Zagro enie kontynuacji dzia alnoêci Grupy Netia oraz mo liwoêç postawienia niektórych spó ek z Grupy Netia w stan upad oêci Sprawozdanie finansowe Spó ki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2001 r. wykaza y sumy niepokrytych strat lat ubieg ych oraz strat netto roku obrotowego w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z oraz ujemne wartoêci kapita ów w asnych w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z. Wed ug tych sprawozdaƒ finansowych suma zobowiàzaƒ krótkoterminowych przewy sza wartoêç majàtku obrotowego Spó ki o tys. z, a Grupy Netia o tys. z. Podobnie wed ug stanu na koniec czerwca 2002 r. pó roczne sprawozdanie Spó ki i skonsolidowane sprawozdanie Grupy Netia wykaza y sumy niepokrytych strat lat ubieg ych oraz strat netto okresu obrotowego w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z oraz ujemne wartoêci kapita ów w asnych w wysokoêci odpowiednio tys. z i tys. z, a suma zobowiàzaƒ krótkoterminowych przewy sza a wartoêç aktywów obrotowych Spó ki o tys. z i Grupy Netia o tys. z. Tym samym, na skutek przekroczenia wartoêci aktywów obrotowych przez zobowiàzania istnieje ryzyko niewyp acalnoêci zarówno Spó ki, jak i innych spó ek Grupy Netia. Na dzieƒ 31 grudnia 2001 r. oraz 30 czerwca 2002 r. zasoby finansowe Grupy Netia i Netii Holdings nie wystarcza y na obs ug krótkoterminowego zad u enia, a osiàgane przychody nie pozwala y na pokrycie kosztów finansowania zad u enia w najbli szym okresie (podstawowe czynniki wp ywajàce na krótkoterminowà p ynnoêç Spó ki i Grupy Netia zosta y opisane w pkt niniejszego Rozdzia u). Ponadto Grupa Netia nie dokona a p atnoêci odsetek od Obligacji 1999 wymagalnych 15 grudnia 2001 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR oraz od Obligacji 1997 wymagalnych 1 maja 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR, od Obligacji 1999 i Obligacji 2000 wymagalnych 15 czerwca 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR, jak równie nie dokona a p atnoêci odsetek od Obligacji 1997 wymagalnych 1 listopada 2002 r. w wysokoêci tys. USD i tys. EUR. Niezap acenie odsetek stanowi naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniajàcych Obligatariuszy posiadajàcych 25% Obligacji danej emisji do àdania natychmiastowej sp aty takich Obligacji wraz z odsetkami w okresie trwania zdarzeƒ powodujàcych naruszenie warunków. Zgodnie z Umowà Restrukturyzacyjnà opisanà w pkt niniejszego Rozdzia u wi kszoêç Obligatariuszy zgodzi a si nie skorzystaç z tego prawa. W zwiàzku z opisanà powy ej sytuacjà finansowà i w celu unikni cia upad oêci cz Êç spó ek nale àcych do Grupy Netia by a na dzieƒ aktualizacji Prospektu stronà post powaƒ uk adowych w Polsce oraz post powania pomocniczego w Stanach Zjednoczonych, a tak e Spó ki Netia Holdings I BV, Netia Holdings II BV i Netia Holdings III BV by y stronami zakoƒczonego prawomocnym uk adem post powania uk adowego w Holandii (szczegó owe informacje dotyczàce tych post powaƒ znajdujà si w pkt niniejszego Rozdzia u i w pkt 4.1 Rozdzia u VI) Post powania uk adowe Zgodnie z Prawem Upad oêciowym spó ka prawa handlowego jest zobowiàzana do z o enia wniosku o og oszenie upad oêci w ciàgu dwóch tygodni od dnia zaprzestania p acenia d ugów lub dnia, w którym jej majàtek przesta wystarczaç na sp acenie d u- 5

8 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka gów. W zwiàzku z pogorszajàcà si sytuacjà finansowà Grupy Netia, aby uniknàç upad oêci, niektóre spó ki z Grupy Netia wystàpi y o otwarcie post powaƒ uk adowych w Polsce i Holandii oraz wszcz y post powanie pomocnicze w Stanach Zjednoczonych (szczegó owe informacje dotyczàce poszczególnych post powaƒ znajdujà si poni ej oraz w pkt niniejszego Rozdzia u). Z o enie wniosków o otwarcie post powaƒ uk adowych Spó ki oraz Netii Telekom i Netii South (podobnie jak upad oêç, og oszenie niewyp acalnoêci czy reorganizacja Spó ki i niektórych z jej spó ek zale nych) stanowi o naruszenie warunków emisji Obligacji uprawniajàce Obligatariuszy do za àdania ich natychmiastowej sp aty. Jednak e Obligatariusze, którzy podpisali Umow Restrukturyzacyjnà, posiadajàcy oko o 90% obligacji zgodzili si nie skorzystaç z tego prawa. Otwarcie post powaƒ uk adowych w Polsce i Holandii zabezpieczy o Grup Netia przed cz Êcià wymagalnych roszczeƒ i umo liwi o kontynuowanie dzia alnoêci do momentu prawomocnego rozstrzygni cia o zatwierdzeniu uk adów. W zwiàzku z zatwierdzeniem w dniu 6 listopada 2002 r. uk adów przez sàd holenderski, które sta y si prawomocne w dniu 15 listopada 2002 r., umorzone zosta y zobowiàzania Netii Holdings I BV, Netii Holdings II BV i Netii Holdings III BV z tytu u Obligacji oraz Umów Swap zawartych z JPMorgan. Post powania uk adowe zakoƒczone prawomocnymi orzeczeniami sàdowymi nie doprowadzà do zlikwidowania ca ego istniejàcego zad u enia Spó ki i Grupy Netia. W polskim post powaniu uk adowym spó ka obj ta uk adem musi wywiàzaç si ze zredukowanych zobowiàzaƒ zgodnie z postanowieniami jej uk adu. W przypadku Spó ki wartoêç tych zobowiàzaƒ wynosiç b dzie tys. z i b dà one musia y zostaç sp acone w ca oêci do koƒca 2012 r., je eli Uprawnieni Wierzyciele nie przelejà swoich wierzytelnoêci zredukowanych w ramach post powania uk adowego Spó ki na Powiernika Wierzycieli, który nast pnie w oparciu o posiadane wierzytelnoêci obejmie Akcje Serii H na podstawie niniejszego Prospektu. Ponadto Grupa Netia b dzie musia a obs ugiwaç zad u enie wynikajàce z Nowych Euro Obligacji o wartoêci nominalnej tys. EUR, z terminem wykupu przypadajàcym na 2008 r., które zostanà wyemitowane przez Neti Holdings I BV w ramach realizacji zobowiàzaƒ Grupy Netia wynikajàcych z Umowy Restrukturyzacyjnej i uk adów przyj tych w Holandii. Zad u enie wynikajàce z Nowych Euro Obligacji b dzie obs ugiwane z bie àcych wp ywów Grupy Netia. Pomimo tego e Obligatariusze posiadajàcy ok. 90% Obligacji, poprzez przystàpienie do Umowy Restrukturyzacyjnej, zgodzili si na warunki Restrukturyzacji polegajàce m.in. na redukcji ich wierzytelnoêci wobec Grupy Netia, Spó ka nie mo e okreêliç, czy wszystkie post powania uk adowe w Polsce zakoƒczà si prawomocnymi orzeczeniami sàdowymi. Dopiero prawomocne uk ady w Polsce w po àczeniu z prawomocnymi uk adami w Holandii oraz zakoƒczeniem post powania pomocniczego prowadzonego na podstawie przepisów artyku u 304 Kodeksu Upad oêciowego Stanów Zjednoczonych przed Amerykaƒskim Sàdem Upad oêciowym umo liwi Grupie Netia powrót do stanu wyp acalnoêci, poprzez zniesienie stanu prawnej niewyp acalnoêci. W przypadku nieuzyskania prawomocnych postanowieƒ w sprawie zatwierdzenia uk adów z wierzycielami Grupy Netia w ramach post powaƒ sàdowych w Polsce istnieje niebezpieczeƒstwo, e Spó ka b dzie zmuszona do zg oszenia wniosku o og oszenie upad oêci. Upad oêç Spó ki, Netii Telekom lub Netii South uniemo liwi pozosta ym spó kom nale àcym do Grupy Netia uzyskanie finansowania niezb dnego do prowadzenia przez nie dzia alnoêci operacyjnej i mo e doprowadziç do postawienia ich w stan upad oêci. Post powanie dotyczàce Netii Holdings W dniu 9 sierpnia 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu Netii Holdings z wierzycielami zawartego w ramach post powania uk adowego otwartego w dniu 15 maja 2002 r. W dniu 16 sierpnia 2002 r. Spó ka otrzyma a za alenie na postanowienie zatwierdzajàce uk ad wniesione przez mniejszoêciowych wierzycieli Spó ki (zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spó k posiadajàcych ok. 9,8% Obligacji), którzy àdali, aby Sàd Okr gowy w Warszawie uchyli postanowienie z dnia 9 sierpnia 2002 r. i odmówi zatwierdzenia uk adu Netii, ewentualnie, eby przekaza spraw do ponownego rozpatrzenia przez sàd pierwszej instancji. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w zwiàzku z czym 28 paêdziernika 2002 r. za alenia te zosta y wycofane. W dniu 13 listopada 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie o umorzeniu post powania za aleniowego na zatwierdzenie uk adu Spó ki. W zwiàzku z up ywem terminu 7 dni od dnia dostarczenia takiego postanowienia ostatniemu z uczestników post powania za aleniowego uk ad Spó ki sta si prawomocny. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii Holdings przewiduje redukcj zobowiàzaƒ Spó ki obj tych post powaniem uk adowym do 8,7% ich pierwotnej wysokoêci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 15 maja 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 14 maja 2002 r. i zredukowane do poziomu 8,7% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2007 r. 8,5%, (ii) do dnia 31 grudnia 2008 r. 8,5%, (iii) do dnia 31 grudnia 2009 r. 17,0%, (iv) do dnia 31 grudnia 2010 r. 17,0%, (v) do dnia 31 grudnia 2011 r. 24,5% oraz (vi) do dnia 31 grudnia 2012 r. 24,5%. Cena Emisyjna Akcji Serii H b dzie op acona poprzez potràcenie zredukowanych w uk adzie wierzytelnoêci. We wszystkich polskich post powaniach uk adowych (tak e opisanych poni ej post powaniach uk adowych Netii South i Netii Telekom) po zatwierdzeniu przez sàd uk adu z wierzycielami uczestnicy post powania majà prawo w ciàgu tygodnia od daty og oszenia odwo aç si od postanowienia sàdu do sàdu wy szej instancji. Sàd pierwszej instancji musi wówczas przedstawiç pisemne uzasadnienie postanowienia. Orzeczenie sàdu drugiej instancji wydane w post powaniu odwo awczym podlega procedurze kasacji, tj. odwo ania do Sàdu Najwy szego. Strony majà prawo do wniesienia kasacji w ciàgu miesiàca od daty orzeczenia sàdu drugiej 6

9 Prospekt Emisyjny Rozdzia I Podsumowanie i czynniki ryzyka instancji. Procedura kasacyjna zajmuje zwykle od jednego do dwóch lat, jednak e dok adny czas jej trwania jest niemo liwy do przewidzenia. Ze wzgl du na d ugotrwa oêç post powania sytuacja taka mog aby uniemo liwiç Spó ce zakoƒczenie Restrukturyzacji, a tym samym mog aby spowodowaç koniecznoêç z o enia wniosku o og oszenie upad oêci. Post powanie dotyczàce Netii Telekom W dniu 25 czerwca 2002 r. Sàd Upad oêciowy wyda postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu Netii Telekom zawartego z wierzycielami w ramach post powania uk adowego otwartego w dniu 22 kwietnia 2002 r. W dniu 11 wrzeênia 2002 r. Sàd Upad oêciowy odmówi mniejszoêciowym wierzycielom Netii Holdings dopuszczenia do udzia u w post powaniu uk adowym Netii Telekom w charakterze uczestników tego post powania, a tak e odrzuci za alenie na postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu. W dniu 8 paêdziernika 2002 r. wierzyciele ci zaskar yli postanowienie Sàdu Upad oêciowego z dnia 11 wrzeênia 2002 r. do Sàdu Okr gowego w Warszawie, w zwiàzku z czym postanowienie w sprawie zatwierdzenia uk adu dalej nie jest prawomocne. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w wyniku czego za alenie zosta o przez nich wycofane. Do dnia aktualizacji Prospektu ani Sàd Upad oêciowy, ani Sàd Okr gowy nie wyda y postanowienia w zwiàzku z wycofaniem za alenia. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii Telekom przewiduje redukcj jej zobowiàzaƒ obj tych post powaniem uk adowym do 8,7% ich pierwotnej wysoko- Êci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 22 kwietnia 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 19 kwietnia 2002 r. i zredukowane do poziomu 8,7% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2007 r. 8,5%, (ii) do dnia 31 grudnia 2008 r. 8,5%, (iii) do dnia 31 grudnia 2009 r. 17,0%, (iv) do dnia 31 grudnia 2010 r. 17%, (v) do dnia 31 grudnia 2011 r. 24,5%, oraz (vi) do dnia 31 grudnia 2012 r. 24,5%. WierzytelnoÊci wierzycieli handlowych zostanà sp acone w 100%. Post powanie dotyczàce Netii South Post powanie uk adowe dla Netii South zosta o otwarte w dniu 20 maja 2002 r. W dniu 18 wrzeênia 2002 r. Sàd Upad oêciowy odroczy wydanie postanowienia w sprawie zatwierdzenia uk adu, z uwagi na koniecznoêç rozpoznania przez Sàd Okr gowy w Warszawie za alenia mniejszoêciowych wierzycieli Netii Holdings na odmow dopuszczenia ich do udzia u w post powaniu uk adowym dla Netii South w charakterze uczestników post powania. Sàd Upad oêciowy orzek, e skar àcy, nie b dàc wierzycielami Netii South, nie majà prawa do udzia u w post powaniu uk adowym Netii South. Termin kolejnego posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia uk adu Netii South zostanie wyznaczony przez Sàd Upad oêciowy po rozpoznaniu za alenia przez Sàd Okr gowy wwarszawie. W dniu 21 paêdziernika 2002 r. Spó ka, Netia Telekom i Netia South podpisa y umow ugody z wierzycielami, którzy uprzednio z o yli za alenie, w zwiàzku z czym zosta o ono wycofane. W dniu 18 listopada 2002 r. Sàd Okr gowy wyda postanowienie w sprawie umorzenia post powaƒ odwo awczych, a na dzieƒ 4 grudnia 2002 r. zosta wyznaczony termin posiedzenia Sàdu Upad oêciowego w przedmiocie zatwierdzenia uk adu Netii South. Szczegó y ugody opisane sà w pkt niniejszego Rozdzia u. Uk ad Netii South przewiduje redukcj jej zobowiàzaƒ obj tych post powaniem uk adowym do 1% ich pierwotnej wysokoêci. Roszczenia wierzycieli wraz z niesp aconymi odsetkami wed ug stanu na dzieƒ 20 maja 2002 r. zostanà przeliczone na z ote wed ug kursu NBP z dnia 17 maja 2002 r. i zredukowane do poziomu 1,0% ich wartoêci poczàtkowej. Zad u enie to b dzie p atne w ratach o nast pujàcej wysokoêci: (i) do dnia 31 grudnia 2003 r. 33,3%, (ii) do dnia 31 grudnia 2004 r. 33,3% oraz (iii) do dnia 31 grudnia 2005 r. 33,4% Post powanie uk adowe (moratorium) w Holandii W dniu 12 lipca 2002 r. Netia Holdings I BV, Netia Holdings II BV oraz Netia Holdings III BV równoczeênie z o y y w Holandii wnioski o otwarcie odpowiednika polskiego post powania uk adowego, majàcego na celu redukcj ich zobowiàzaƒ. Celem z o onych wniosków by a redukcja ich d ugów z tytu u Obligacji w przypadku Netii Holdings I BV i Netii Holdings II BV, a w wypadku Netia Holdings III BV zobowiàzaƒ z tytu u rozwiàzania Umów Swap z JPMorgan. Zgodnie ze z o onymi przez te spó ki wnioskami, w dniu 12 lipca 2002 r. holenderski sàd og osi tymczasowe moratorium p atnoêci (voorlopige surseance van betaling) wzgl dem wszystkich trzech podmiotów, zabezpieczajàce je przed egzekucjà ich wymagalnych zobowiàzaƒ. Propozycje uk adowe przedstawione sàdowi przez ka dà z tych spó ek przewidujà umorzenie ich zobowiàzaƒ z tytu u Obligacji i Umów Swap w zamian za wyemitowanie na rzecz Uprawnionych Wierzycieli Nowych Euro Obligacji oraz wymian ich wierzytelnoêci wobec Spó ki zredukowanych w ramach polskiego post powania uk adowego (z tytu u gwarancji zabezpieczajàcej Obligacje i gwarancji zabezpieczajàcej sp at zobowiàzaƒ z tytu u rozwiàzania Umów Swap z JPMorgan) na Akcje Serii H. Obj cie Akcji Serii H ma nastàpiç poprzez przeniesienie odpowiednich wierzytelnoêci na Powiernika Wierzycieli, który nast pnie subskrybuje Akcje Serii H i przeniesie je na Uprawnionych Wierzycieli. Zgodnie z prawem holenderskim propozycja uk adowa musi uzyskaç akceptacj dwóch trzecich zatwierdzonych i dopuszczonych wierzycieli, którzy àcznie reprezentujà trzy czwarte kwoty uznanych przez sàd wierzytelnoêci danego d u nika. Wierzyciele, któ- 7

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA ZA ÑCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl sporzàdzonego w dniu 17 kwietnia 2002 r. i udost pnionego do publicznej wiadomoêci

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych

Regulamin Rachunków Bankowych Regulamin Rachunków Bankowych Konto Osobiste Citibank Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor BankowoÊci Detalicznej ul. Goleszowska 6 01-249 Warszawa 2005 Bank Handlowy w Warszawie SA Citibank is a registered

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 listopada 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 212 15165 Poz. 1554 1554 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo