Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Ogólne zasady dotyczące przygotowywania i składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 24 kwiecień 2009

2 Zmiany w aktach prawnych i dokumentach: Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U nr 216 poz. 1370) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U nr 23 poz. 140) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 20 lutego 2009r.

3 Nowe obowiązujące dokumenty: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasady finansowania PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasady systemu sprawozdawczości PO KL obowiązujące od 7 stycznia 2009 r. Zasady kontroli w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - poradnik Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Zmiany dokumentów dotyczących promocji: Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009r. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009r. - wariant podstawowy dla dużych materiałów (np. plakaty, billboardy, tablice reklamowe, bannery, publikacje obowiązkowe: logo PO KL, flaga UE z odwołaniem słownym do UE i EFS, informacja o współfinansowaniu i w niektórych wypadkach hasło promocyjne, - wariant minimalny dla małych materiałów (np. gadżety, papier firmowy) obowiązkowe: logo PO KL, flaga UE z odwołaniem słownym do UE.

5 Realizacja celów komponentu regionalnego PO KL w 2009r. Stopień realizacji wskaźników ZPORR na zakończenie realizacji programu będzie dość znacznie różnił się od założonych wartości docelowych wskaźników. Działanie 2.1 ZPORR: Realizacja projektów zintegrowanych: 24% wartości docelowej, Osoby korzystające z praktyk dla uczniów i studentów: 19 % wartości docelowej, Osoby dorosłe korzystające ze szkoleń: 573% wartości docelowej. Działanie 2.3 ZPORR: Realizacja indywidualnych planów działań: 6.5% wartości docelowej, Osoby korzystające z projektów subsydiowanych miejsc pracy: 8.7% wartości docelowej, Osoby korzystające ze szkoleń i kursów przekwalifikowujących: 329% wartości docelowej.

6 Osiąganie celów PO KL - monitorowane poprzez stopień osiągania wskaźników Projekt powinien wskazywać na ile jego realizacja wpłynie na osiąganie celów wynikających z dokumentów programowych i planistycznych (Plan Działania) Podręcznik wskaźników PO KL październik 2008 r. Celem podręcznika jest przybliżenie osobom zaangażowanym w realizację lub monitorowanie przedsięwzięć w ramach PO KL, systemu wskaźników widocznego w dokumentach programowych poprzez wyjaśnienie sposobu ich pomiaru oraz wskazanie poziomu wdrażania i typów projektów którym towarzyszą.

7 Osiąganie celów PO KL - monitorowane poprzez stopień osiągania wskaźników Wskaźniki monitorowania (produktu i rezultatu) należy określić na podstawie Mapy wskaźników monitorowania projektów PO KL, Dodatkowe wskaźniki Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań, Wszystkie wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie projektu muszą spełniać kryteria: szczegółowości, mierzalności, akceptowalności, realności i określenia w czasie, W trakcie kontroli końcowej beneficjent jest zobowiązany do potwierdzenia osiągnięcia zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników - podstawa do rozliczenia projektu. Brak osiągnięcia wskaźników może skutkować zmniejszeniem przyznanego na realizację projektu dofinansowania.

8 Koszty bezpośrednie zarządzanie projektem Poniższe koszty powinny być wykazywane w ramach zadania zarządzanie projektem : Wynagrodzenie personelu (kierownika/koordynatora, innego personelu, np. pracownik ds. zamówień publicznych), Otworzenie i prowadzenie rachunku bankowego, Ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, Zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem, Działania informacyjno-promocyjne (np. zakup materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych), Ewaluacja projektu, Inne bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Zwiększenie kwoty wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach zadania zarządzanie projektem nie jest możliwe bez zgody IOK.

9 Koszty pośrednie Możliwości rozliczania: 1) Ryczałt obowiązek przedstawienia w szczegółowym budżecie metodologii w oparciu o dotychczasowe wartości kosztów pośrednich. Metodologia powinna wskazywać sposób wyliczenia dla każdej kategorii kosztów pośrednich, 2) Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków obowiązek przedstawienia uzasadnienia dla wykazanej we wniosku wartości kosztów pośrednich, Możliwość zmiany sposobu rozliczania z ryczałtu na rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków za zgodą IOK (aneks do umowy, konieczność potwierdzania wydatków dokumentami księgowymi)

10 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem Limit wartości kosztów pośrednich w odniesieniu do kosztów bezpośrednich pomniejszonych o wartość cross-financingu (20%, 15%, 10% w zależności od wartości projektu), Ryzyko zmniejszenia wartości w przypadku uznania części wydatków bezpośrednich za niekwalifikowalne, Możliwość negocjowania metodologii wyliczania przez podpisaniem umowy, Brak wymogu ewidencjonowania w ramach projektu (konieczność ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi), Kontrola na miejscu weryfikuje prawidłowość sporządzenia metodologii.

11 Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Brak limitu wartości kosztów pośrednich, Obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych, Dokumenty księgowe podlegają kontroli na miejscu, tak jak dla kosztów bezpośrednich, Brak możliwości przejścia na rozliczanie ryczałtem w trakcie realizacji projektu

12 Koszty pośrednie Katalog możliwych do wykazania kosztów pośrednich jest zamknięty szczegółowy wykaz w Zasadach finansowania PO KL, Poszczególne koszty z katalogu mogą stanowić koszty bezpośrednie, o ile zostaną bezpośrednio przypisane i będą rozliczane w odniesieniu do danego zadania, Brak możliwości jednoczesnego wykazywania tych samych kosztów w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich ryzyko podwójnej refundacji, W ramach kosztów pośrednich niemożliwe jest wykazywanie wydatków objętych cross-financingiem.

13 Cross-financing Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie (obowiązkowe uzasadnienie wydatków), Limit 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych w projekcie, Wydatki powinny zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na zapewnienie realizacji równości szans (np. osoby niepełnosprawne), nie jest możliwe ponoszenie wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem dużych prac budowlanych oraz remontem budynków, Możliwe jest kwalifikowanie w szczególności: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli, zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu (środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego); dostosowywania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

14 Zabezpieczenie projektu Ze złożenia zabezpieczenia zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Zabezpieczenie powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego ostatecznego rozliczenia. Okres potrzebny na rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu przez instytucję organizującą konkurs wynosi od 9 do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. Wartość zabezpieczenia W przypadku projektów trwających do 12 miesięcy kwota zabezpieczenia powinna być równa 150% średniej wysokości transzy w ramach projektu, W przypadku projektów dłuższych niż 12 miesięcy, kwota zabezpieczenia powinna być równa wartości dofinansowania na ten rok kalendarzowy realizacji projektu, w którym wartość dofinansowania jest najwyższa.

15 Zabezpieczenie projektu Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 4 mln PLN jest złożony przez beneficjenta w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, W przypadku, gdy beneficjent podpisał z DWUP kilka umów o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, które są realizowane równolegle w czasie, dla których wartość dofinansowania: - nie przekracza 4 mln zł zabezpieczeniem dla każdej z umów jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - przekracza 4 mln zł - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 4 mln zł oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub kilku z dostępnych form.

16 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL w skład komisji wchodzą: Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) pracownicy instytucji ogłaszającej konkurs lub innych jednostek organizacyjnie z nią powiązanych asesorzy przedstawiciele ministra/ów właściwego/właściwych ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali powołani) przedstawiciele jednostki organizacyjnej właściwego terytorialnie samorządu województwa i/lub przedstawiciele terenowej administracji rządowej w województwie (o ile zostali powołani)

17 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) w obradach w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć: przedstawiciele ministra/ów właściwego/właściwych ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra/ów), przedstawiciele IZ, przedstawiciele IP, przedstawiciele innych instytucji (z inicjatywy IOK na podstawie uzasadnionego wniosku), mężowie zaufania (z inicjatywy KM PO KL lub PKM PO KL, przy zachowaniu zasady bezstronności).

18 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) Asesor - osoba niebędąca pracownikiem IOK, dokonująca na zlecenie IOK oceny projektów (możliwość korzystania z usług asesorów wybranych przez IP z innych województw, minimalny udział procentowy asesorów w składzie KOP) Ekspert osoba powołana przez IZ do wyrażania opinii na temat projektu zasady obligatoryjnego wyrażania opinii przez eksperta zasady fakultatywnego wyrażania opinii przez eksperta (wewnętrzne ustalenia IOK)

19 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) W przypadku oceny na jednym posiedzeniu KOP większej ilości wniosków złożonych przez tego samego projektodawcę w odpowiedzi na dany konkurs - przewodniczący KOP może zdecydować o skierowaniu wszystkich do oceny przez te same dwie wybrane w drodze losowania osoby, W przypadku w Działaniach 6.3, 7.3, 9.5 możliwa jest ocena wszystkich wniosków znajdujących się na danym posiedzeniu KOP tylko przez jednego oceniającego,

20 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) Możliwość skierowania wniosków złożonych przez jednego projektodawcę do oceny przez te same dwie osoby wybrane w drodze losowania (analiza potencjału finansowego i/lub kadrowego) Możliwość stosowania trybu niestacjonarnego dla posiedzeń KOP, W przypadku oceny wniosku przez trzecią osobę ostateczna ocena jest średnią z oceny trzeciego oceniającego i oceny tego z dwóch oceniających, którego ocena jest bliższa liczbowo ocenie trzeciego oceniającego.

21 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu PYTANIE Konkursy 2008 Konkursy CELE PROJEKTU a Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu Minimum: 12 pkt b Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu 5 3 c Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi 5 7

22 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym) 15 (0*) 15 (0*) Minimum: 9 pkt *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych a b c Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)

23 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.3 DZIAŁANIA 15 (30*) 15 (30*) Minimum: 9/18* pkt *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych a b Wykazanie adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii* 15 / 20* 15 / 15* 0 / 10* 0 / 15*

24 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.4 REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU Minimum: 15 pkt a b Opis twardych i miękkich rezultatów projektu oraz produktów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności, wykonalności i zamierzonej do osiągnięcia wartości dodanej projektu Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów i produktów projektu c Opis, w jaki sposób ww. rezultaty i produkty wpłyną na realizację założonych celów projektu 5 10

25 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.5 a POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Minimum: 6 pkt *dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie b c d Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) projektodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów 3 3 Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) 5 / 3* 4 / 2* Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy) 0 / 2* 0 / 2*

26 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej IV WYDATKI PROJEKTU a Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 2 4 b Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat) 3 4 Minimum: 9 pkt c Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z cross-financingiem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) 2 3 d Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię) 4 2 e Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu 4 2

27 Kolejność wniosków na liście rankingowej W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL: Rezultaty i produkty; Cele; Działania; Grupy docelowe projektu; Wydatki projektu; Potencjał projektodawcy i sposób zarządzania projektem. W przypadku równej ilości punktów w każdym z w/w punktów o kolejności decyduje losowanie. W losowaniu mogą wziąć udział zainteresowani projektodawcy, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez IOK.

28 Zatwierdzenie listy rankingowej Lista rankingowa wraz z zatwierdzonym przez przewodniczącego KOP protokołem z prac KOP przedkładana jest Dyrektorowi instytucji organizującej konkurs celem wydania rekomendacji, a następnie, wraz z wyciągiem z protokołu KOP przedkładana jest niezwłocznie do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza listę w terminie 5 dni roboczych od daty jej przedłożenia. Po zatwierdzeniu listy rankingowej Zarząd Województwa Dolnośląskiego może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy w przypadku zaistnienia nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji. Decyzja taka wymaga pisemnego uzasadnienia, które jest podawane do publicznej wiadomości.

29 Lista rankingowa projektów możliwe zmiany w stosunku do listy przedstawionej do akceptacji brak wystarczającego potencjału finansowego i/lub kadrowego danego projektodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w dokumentacji konkursowej) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego projektodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie, ujawnienie podania przez projektodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie, rekomendowanie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie rozumianym jako typy działań w projekcie skierowanego do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona). W takim przypadku dofinansowanie otrzymuje ten projekt (lub projekty), który uzyskał największą liczbę punktów.

30 Procedura odwoławcza Etap przedsądowy: Protest składany do IOK 14 dni kalendarzowych Odwołanie do IP 7 dni kalendarzowych Etap sądowy: Skarga do sądu administracyjnego 14 dni kalendarzowych. Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie, Protest może zostać wniesiony tylko w przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, Nie można wnieść odwołania jeśli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy.

31 Postępowanie z wnioskami w przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Wnioski przywrócone do ponownej oceny formalnej: ocena merytoryczna jest dokonywana na najbliższym posiedzeniu KOP lub powołuje się oddzielny KOP (w przypadku, gdy nie jest możliwe włączenie do trwającego w ramach danego konkursu posiedzenia KOP), w przypadku pozytywnej oceny dofinansowanie zostaje przyznane w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs, pod warunkiem jej dostępności, pod uwagę brany będzie próg punktowy uprawniający do dofinansowania w ramach ostatniego KOP zorganizowanego w konkursie.

32 Postępowanie z wnioskami w przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Wnioski przywrócone do ponownej oceny merytorycznej: przy ustaleniu, czy wniosek powinien uzyskać dofinansowanie bierze się pod uwagę próg punktowy ustalony dla posiedzenia KOP, na którym dany wniosek był oceniany po raz pierwszy oraz inne istotne okoliczności, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach ostatniego posiedzenia KOP zorganizowanego w danym konkursie. Uzyskanie dofinansowania przez projekty w ramach procedury odwoławczej nie powoduje konieczności zmiany na pierwotnych listach rankingowych tworzonych dla danego konkursu lub danej rundy konkursowej.

33 Zasady wydatkowania środków publicznych Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do wydatkowania środków publicznych (do których zalicza się m.in. środki UE) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów: zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych - etap przygotowywania (informacja w pkt. 3.5 wniosku) i realizacji projektu dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub zgodność z zasadą konkurencyjności dotyczy beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy

34 Zasada konkurencyjności Wydatki projektu ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w umowie o dofinansowanie projektu. Zasada dotyczy realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tyś. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zasada nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

35 Zasada konkurencyjności obowiązek wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenia na stronie internetowej i w siedzibie beneficjenta zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert; w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej (przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks); konieczność przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców; zasad nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie.

36 Partnerstwa Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. - dodano art. 28a (obowiązujący od 20 grudnia 2008) przepis ten określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców należących do sektora finansów publicznych Zgodnie z zapisami artykułu 28a ustawy, partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt

37 Partnerstwa Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL (projekt z 24 lutego 2009) Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych określone bądź na podstawie ustawy z z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa bądź na podstawie umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym

38 Partnerstwa Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską, której minimalny zakres stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej. Porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności: zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

39 W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmioty należące do sektora finansów publicznych dokonują wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności są zobowiązane do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 3) podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach naboru, tj. o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

40 Partnerstwa Informacja o planowanym partnerstwie oraz partnerach powinna znaleźć się we wniosku w części: 2.8. partnerzy (dane wszystkich partnerów) 3.1. cel projektu (dlaczego realizujemy projekt w partnerstwie) 3.3. działania (z podziałem na lidera i partnerów) 3.5. potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem (struktura zarządzania projektem z uwzględnieniem roli partnerów)

41 Zlecanie zadań w projekcie Beneficjent może również przewidzieć realizację części projektu (na podstawie zawartej umowy) przez podmiot (zwany wówczas zleceniobiorcą (wykonawcą)) wyłoniony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 171 poz. 1058), w zakresie w jakim ustawa ma zastosowanie do beneficjenta. Podmioty, które nie wpisują się w katalog określony w art. 3 ww. ustawy, nie są zobligowane do zlecania zadań w projekcie z zastosowaniem powyższego aktu prawnego. Informacja o zlecaniu części zadań merytorycznych powinna się znaleźć w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie.

42 Kryteria formalne uzupełnianie wniosku IOK zamieszcza każdorazowo w dokumentacji konkursowej informację, które uchybienia formalne lub kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej: podlegają korektom lub uzupełnieniom w zakresie niepowodującym zmiany sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, podlegają korektom lub uzupełnieniom w zakresie ustalonym przez IOK, mimo że powodują zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

43 Ocena formalna odrzucenie wniosku Instytucja organizująca konkurs nie dopuszcza możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie projektu.

44 Ocena formalna odrzucenie wniosku Odrzuceniem wniosku skutkuje również stwierdzenie na etapie oceny formalnej niespełnienie następujących Ogólnych kryteriów formalnych: wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów; wniosek złożono we właściwej instytucji; wniosek wypełniono w języku polskim; działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL; wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenia o konkursie).

45 Ocena formalna możliwość uzupełnienia/ skorygowania wniosku Wniosek podlega jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu w następujących przypadkach: niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników; brak w części V. wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej; podpisanie wniosku w części V. przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku; brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V. wniosku wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej; niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

46 Ocena formalna możliwość uzupełnienia/ skorygowania wniosku Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub załączników w zakresie wskazanym przez instytucję organizującą konkurs w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego go o takiej możliwości. Otrzymanie powyższego pisma potwierdzane jest zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uzupełnienie i/lub skorygowanie wniosku i/lub załączników może zostać dokonane przez wnioskodawcę w siedzibie instytucji organizującej konkurs lub też poprzez przesłanie przez wnioskodawcę uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub załączników do instytucji organizującej konkurs.

47 Ogólne kryteria horyzontalne Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne: zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

48 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Spełnienie zasady równości szans nie jest kwestią deklaracji ze strony projektodawcy i sprawą dobrej wiary ze strony KOP Projekty ślepe na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn Projekty neutralne Projekty praktyczne Projekty równościowe Projekty gender mainstreaming Projekty 50/50 mogą pogłębiać istniejące nierówności.

49 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Rola KOP w realizacji strategii równości szans W karcie oceny merytorycznej stworzono oddzielne pytanie dotyczące kwestii równości szans kobiet i mężczyzn w postaci listy sprawdzającej tzw. standard minimum Nieuzyskanie określonej liczby pozytywnych odpowiedzi (dwóch) skutkuje w przypadku projektów systemowych skierowaniem ich do poprawy a w przypadku projektów konkursowych oznacza jego odrzucenie.

50 Standard minimum w zakresie realizacji zasady równości płci 1) Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) 2) Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) 3) Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)

51 4) Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.3 wniosku o dofinansowanie) 5) Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie) 6) Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie)

52 Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

53 Ogólne kryteria merytoryczne W ramach PO KL stosowane są następujące kryteria merytoryczne: jakości projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych PO KL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; wartość dodana projektu; doboru instrumentów i dostosowanie wsparcia do sytuacji i potrzeb grupy docelowej; rezultaty projektu; racjonalność harmonogramu działań; beneficjenta: wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); finansowania projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków.

54 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 1. Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL - aktualna wersja Formularz wzbogacony o opis dotyczący projektów innowacyjnych, w przypadku tego rodzaju projektów zmienia się formularz pytań oraz maksymalna liczba znaków. 3. Zwiększona liczba znaków z na obowiązujące lub na w zależności od Działania/Poddziałania. 4. Wszystkie pola wniosku powinny zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy projektu stosujemy zapis nie dotyczy lub wpisujemy wartość 0 w miejsce wartości liczbowych. 5. Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji są opatrzone w nagłówku sformułowaniem wydruk próbny

55 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 5. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu z uwzględnieniem analizy sytuacji kobiet i mężczyzn. 6. Grupy docelowe - statut uczestnika tabela wniosku. Nie należy zostawiać żadnych pól nie wypełnionych. Jeżeli nie przewiduje się objęciem wsparcia danej kategorii należy wpisać 0 W przypadku projektów o charakterze badawczym lub informacyjnym należy w opisie pkt. 3.2 umieścić zapis nie dotyczy.

56 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 7. W pkt. 3.4 opisujemy rezultaty i produkty + wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki monitorowania Produkty to elementy wytworzone w ramach projektu natomiast rezultaty odzwierciedlają efekty działań podjętych w ramach projektu i z reguły dostępne dopiero po jego zakończeniu. 8. W pkt. 3.5 w przypadku wyboru partnera niepublicznego przez beneficjenta z sektora finansów publicznych należy umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

57 9. Budżet projektu: Wypełnianie wniosku aplikacyjnego Wszystkie kwoty wyrażone są w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cross-financing kwota co najmniej 350,00 złotych, Zadanie Zarządzanie projektem obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem personelu projektowego, w zadaniu tym uwzględniamy promocję projektu jako jeden z etapów zadania.

58 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 10. Harmonogram: w zadaniach dotyczących bezpośrednio uczestników projektu należy określić ile osób będzie otrzymywać wsparcie w poszczególnych kwartałach, Należy wypełniać również pola w odniesieniu do całego zadania, Jeśli w danym kwartale/miesiącu nie przewiduje się udziału uczestników, w pole do tego przeznaczone należy wpisać wartość 0, zaangażowany personel nie jest wskazywany.

59 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 1. Wniosek należy przygotować zgodnie z: Instrukcją wypełniania wniosku, której wzór stanowi załącznik nr 7.2 Dokumentacji konkursowej Podręcznikiem przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. dostępny na stronie internetowej

60 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach papierowej oraz elektronicznej: Wersja papierowa wniosku musi być dostarczona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) opatrzonych pieczęcią firmową wnioskodawcy oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W przypadku zastosowania parafy należy ją opatrzyć pieczęcią imienną.

61 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje zgodnie z jednym z poniższych sposobów: pieczątka lub zapis słowny za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu ze wskazaniem od jakiej do jakiej strony dokument jest poświadczany, data poświadczenia za zgodność oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/ych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby/osób upoważnionej/ych; pieczątka lub zapis słowny za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu data poświadczenia za zgodność oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/ych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby/osób upoważnionej/ych. Sposób poświadczania za zgodność z oryginałem odnosi się także do dokumentów składanych przez członków partnerstwa.

62 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci pliku XML. Opis płyty CD powinien zawierać: numer konkursu, nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu. 3. Wersja papierowa wniosku (wydruk) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Suma kontrolna na każdej stronie wersji papierowej musi być jednakowa.

63 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 4. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian. Ponadto, wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej.

64 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Do wniosku o dofinansowanie projektu zarówno wnioskodawca, jak i partner (partnerzy) dołączają obligatoryjnie następujące dokumenty określające ich sytuację finansową (oryginał i kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem): w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagane jest sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub ostatni zamknięty kwartał, zgodnie z ustawą o rachunkowości; w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

65 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność krócej niż 1 kwartał, zamiast ww. dokumentów składa bilans otwarcia. Złożony wraz z wnioskiem dokument finansowy służy weryfikacji wiarygodności finansowej wnioskodawcy i członków partnerstwa oraz ich potencjału umożliwiającego realizacje projektu (zgodnie z kryteriami wyboru projektu). Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do wystawienia dokumentu. Wymóg składania dokumentów określających sytuację finansową nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

66 Przebieg konkursów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja 2009 r. (otwarcie konkursu) do 31 grudnia 2009 r. (zamknięcie konkursu). Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs. Możliwość zawieszenia konkursu, np. w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w danej rundzie konkursowej przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Możliwość zamknięcia konkursu, np. w przypadku, gdy łączna wartość rekomendowanego dofinansowania we wnioskach wyczerpie dostępną kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu), Możliwość wznowienia konkursu informacja podawana jest do publicznej wiadomości na 5 dni przed planowanym wznowieniem konkursu.

67 Harmonogram konkursów Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) będzie zamieszczany na stronie internetowej: w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia danej rundy konkursowej. Harmonogram zostanie opracowany zgodnie ze wzorem, o którym mowa w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r. w formie tabeli terminów, gdzie n oznaczać będzie datę złożenia wniosku do instytucji organizującej konkurs. W przypadku, gdy dotrzymanie szczegółowego harmonogramu nie będzie możliwe IOK dokona jego aktualizacji i niezwłocznie zamieści zmienioną wersję harmonogramu wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian na stronie internetowej:

68 Harmonogram konkursów Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu nr: I/6.2/A/09 Nr rundy konkursowej I runda konkursowa II runda konkursowa Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji organizującej konkurs w ramach danej rundy konkursowej 04 maja maja maja maja 2009 Planowana data posiedzenia KOP dla danej rundy konkursowej od 15 czerwca 2009 do: - 10 lipca 2009 (od wniosków), - 07 sierpnia 2009 (od wniosków), - 04 września 2009 (od wniosków) od 29 czerwca 2009 do: - 24 lipca 2009 (od wniosków), - 21 sierpnia 2009 (od wniosków), - 18 września 2009 (od wniosków)

69 Harmonogram konkursów Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu nr: I/8.1.2/A/09 Nr rundy konkursowej I runda konkursowa II runda konkursowa Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji organizującej konkurs w ramach danej rundy konkursowej 04 maja maja maja maja 2009 Planowana data posiedzenia KOP dla danej rundy konkursowej od 12 czerwca 2009 do: - 09 lipca 2009 (od wniosków), - 06 sierpnia 2009 (od wniosków), - 03 września 2009 (od wniosków) od 26 czerwca 2009 do: - 23 lipca 2009 (od wniosków), - 20 sierpnia 2009 (od wniosków), - 17 września 2009 (od wniosków)

70 Harmonogram konkursów 1) Runda konkursowa trwa 10 dni roboczych. 2) Terminy zwołania posiedzeń KOP zostały ustalone z zachowaniem zapisów Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.: dla wyliczenia terminu pierwszego posiedzenia KOP przyjęto założenie, że posiedzenie zostanie zwołane nie później niż 30 dni roboczych od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach I rundy konkursowej (zakłada się, że wniosek taki wpłynie do IOK w dniu 4 maja 2009 r.); dla wyliczenia terminów kolejnych posiedzeń przyjęto założenie, że posiedzenie zostanie zwołane nie później niż 30 dni roboczych od dnia wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia (zakłada się, że dla II rundy konkursowej wniosek taki wpłynie do instytucji organizującej konkurs w dniu 18 maja 2009 r., a dla kolejnych rund - w każdy pierwszy dzień rozpoczęcia naboru w ramach danej rundy).

71 Harmonogram konkursów W przypadku nie zaistnienia przyjętych założeń (np. z powodu braku wniosków, które mogły by być przekazane do oceny merytorycznej lub innej uzasadnionej przyczyny) IOK zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów zwołania posiedzeń KOP. O zmianie terminów posiedzeń KOP IOK poinformuje wnioskodawców niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej: Na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursowej. W przypadku wniosków, które będą wymagały uzupełnienia i/lub skorygowania w wyniku stwierdzenia błędów formalnych, do oceny na dane posiedzenie KOP dla danej rundy konkursowej trafią tylko te wnioski, które zostaną złożone do IOK (po uzupełnieniu i/lub skorygowaniu) na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia KOP, a ich ocena formalna zakończy się wynikiem pozytywnym. Wnioski, które nie spełnią tego warunku zostaną przekazane do oceny na posiedzenie dla kolejnej rundy.

72 Procedura przyjmowania wniosków Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z wzorem zawartym w dokumentacji konkursowej. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zawierające datę i godzinę jego złożenia. Każdy wniosek zostaje wpisany pod kolejnym numerem do rejestru prowadzonego w Punkcie Informacyjnym. Wnioski należy przesyłać do instytucji organizującej konkurs na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, Wrocław lub składać osobiście w Punkcie Informacyjnym DWUP - Filia we Wrocławiu, I piętro, pokój nr 100, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do

73 Procedura przyjmowania wniosków W przypadku, gdy po otwarciu koperty stwierdzi się, że zawiera ona więcej niż jeden wniosek wraz z załącznikami wszystkie dokumenty w niej zawarte zostaną odesłane do wnioskodawcy (nie będą podlegać ocenie formalnej).

74 Dziękuję za uwagę Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu ul. Armii Krajowej 54, Wrocław tel , Infolinia

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo