Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09"

Transkrypt

1 Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Ogólne zasady dotyczące przygotowywania i składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 24 kwiecień 2009

2 Zmiany w aktach prawnych i dokumentach: Ustawa z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U nr 216 poz. 1370) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U nr 23 poz. 140) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 20 lutego 2009r.

3 Nowe obowiązujące dokumenty: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasady finansowania PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasady systemu sprawozdawczości PO KL obowiązujące od 7 stycznia 2009 r. Zasady kontroli w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - poradnik Podręcznik przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Zmiany dokumentów dotyczących promocji: Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009r. Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009r. - wariant podstawowy dla dużych materiałów (np. plakaty, billboardy, tablice reklamowe, bannery, publikacje obowiązkowe: logo PO KL, flaga UE z odwołaniem słownym do UE i EFS, informacja o współfinansowaniu i w niektórych wypadkach hasło promocyjne, - wariant minimalny dla małych materiałów (np. gadżety, papier firmowy) obowiązkowe: logo PO KL, flaga UE z odwołaniem słownym do UE.

5 Realizacja celów komponentu regionalnego PO KL w 2009r. Stopień realizacji wskaźników ZPORR na zakończenie realizacji programu będzie dość znacznie różnił się od założonych wartości docelowych wskaźników. Działanie 2.1 ZPORR: Realizacja projektów zintegrowanych: 24% wartości docelowej, Osoby korzystające z praktyk dla uczniów i studentów: 19 % wartości docelowej, Osoby dorosłe korzystające ze szkoleń: 573% wartości docelowej. Działanie 2.3 ZPORR: Realizacja indywidualnych planów działań: 6.5% wartości docelowej, Osoby korzystające z projektów subsydiowanych miejsc pracy: 8.7% wartości docelowej, Osoby korzystające ze szkoleń i kursów przekwalifikowujących: 329% wartości docelowej.

6 Osiąganie celów PO KL - monitorowane poprzez stopień osiągania wskaźników Projekt powinien wskazywać na ile jego realizacja wpłynie na osiąganie celów wynikających z dokumentów programowych i planistycznych (Plan Działania) Podręcznik wskaźników PO KL październik 2008 r. Celem podręcznika jest przybliżenie osobom zaangażowanym w realizację lub monitorowanie przedsięwzięć w ramach PO KL, systemu wskaźników widocznego w dokumentach programowych poprzez wyjaśnienie sposobu ich pomiaru oraz wskazanie poziomu wdrażania i typów projektów którym towarzyszą.

7 Osiąganie celów PO KL - monitorowane poprzez stopień osiągania wskaźników Wskaźniki monitorowania (produktu i rezultatu) należy określić na podstawie Mapy wskaźników monitorowania projektów PO KL, Dodatkowe wskaźniki Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg Poddziałań, Wszystkie wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie projektu muszą spełniać kryteria: szczegółowości, mierzalności, akceptowalności, realności i określenia w czasie, W trakcie kontroli końcowej beneficjent jest zobowiązany do potwierdzenia osiągnięcia zakładanych we wniosku aplikacyjnym wskaźników - podstawa do rozliczenia projektu. Brak osiągnięcia wskaźników może skutkować zmniejszeniem przyznanego na realizację projektu dofinansowania.

8 Koszty bezpośrednie zarządzanie projektem Poniższe koszty powinny być wykazywane w ramach zadania zarządzanie projektem : Wynagrodzenie personelu (kierownika/koordynatora, innego personelu, np. pracownik ds. zamówień publicznych), Otworzenie i prowadzenie rachunku bankowego, Ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, Zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem, Działania informacyjno-promocyjne (np. zakup materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych), Ewaluacja projektu, Inne bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Zwiększenie kwoty wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach zadania zarządzanie projektem nie jest możliwe bez zgody IOK.

9 Koszty pośrednie Możliwości rozliczania: 1) Ryczałt obowiązek przedstawienia w szczegółowym budżecie metodologii w oparciu o dotychczasowe wartości kosztów pośrednich. Metodologia powinna wskazywać sposób wyliczenia dla każdej kategorii kosztów pośrednich, 2) Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków obowiązek przedstawienia uzasadnienia dla wykazanej we wniosku wartości kosztów pośrednich, Możliwość zmiany sposobu rozliczania z ryczałtu na rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków za zgodą IOK (aneks do umowy, konieczność potwierdzania wydatków dokumentami księgowymi)

10 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem Limit wartości kosztów pośrednich w odniesieniu do kosztów bezpośrednich pomniejszonych o wartość cross-financingu (20%, 15%, 10% w zależności od wartości projektu), Ryzyko zmniejszenia wartości w przypadku uznania części wydatków bezpośrednich za niekwalifikowalne, Możliwość negocjowania metodologii wyliczania przez podpisaniem umowy, Brak wymogu ewidencjonowania w ramach projektu (konieczność ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi), Kontrola na miejscu weryfikuje prawidłowość sporządzenia metodologii.

11 Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Brak limitu wartości kosztów pośrednich, Obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych, Dokumenty księgowe podlegają kontroli na miejscu, tak jak dla kosztów bezpośrednich, Brak możliwości przejścia na rozliczanie ryczałtem w trakcie realizacji projektu

12 Koszty pośrednie Katalog możliwych do wykazania kosztów pośrednich jest zamknięty szczegółowy wykaz w Zasadach finansowania PO KL, Poszczególne koszty z katalogu mogą stanowić koszty bezpośrednie, o ile zostaną bezpośrednio przypisane i będą rozliczane w odniesieniu do danego zadania, Brak możliwości jednoczesnego wykazywania tych samych kosztów w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich ryzyko podwójnej refundacji, W ramach kosztów pośrednich niemożliwe jest wykazywanie wydatków objętych cross-financingiem.

13 Cross-financing Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie (obowiązkowe uzasadnienie wydatków), Limit 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych w projekcie, Wydatki powinny zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na zapewnienie realizacji równości szans (np. osoby niepełnosprawne), nie jest możliwe ponoszenie wydatków związanych z budową nowych budynków, wykonywaniem dużych prac budowlanych oraz remontem budynków, Możliwe jest kwalifikowanie w szczególności: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli, zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu (środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego); dostosowywania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

14 Zabezpieczenie projektu Ze złożenia zabezpieczenia zwolnione są jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, Zabezpieczenie powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego ostatecznego rozliczenia. Okres potrzebny na rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu przez instytucję organizującą konkurs wynosi od 9 do 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. Wartość zabezpieczenia W przypadku projektów trwających do 12 miesięcy kwota zabezpieczenia powinna być równa 150% średniej wysokości transzy w ramach projektu, W przypadku projektów dłuższych niż 12 miesięcy, kwota zabezpieczenia powinna być równa wartości dofinansowania na ten rok kalendarzowy realizacji projektu, w którym wartość dofinansowania jest najwyższa.

15 Zabezpieczenie projektu Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 4 mln PLN jest złożony przez beneficjenta w terminie wskazanym w umowie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, W przypadku, gdy beneficjent podpisał z DWUP kilka umów o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, które są realizowane równolegle w czasie, dla których wartość dofinansowania: - nie przekracza 4 mln zł zabezpieczeniem dla każdej z umów jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - przekracza 4 mln zł - zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu, której podpisanie powoduje przekroczenie limitu 4 mln zł oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w jednej lub kilku z dostępnych form.

16 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w ramach Systemu Realizacji PO KL w skład komisji wchodzą: Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) pracownicy instytucji ogłaszającej konkurs lub innych jednostek organizacyjnie z nią powiązanych asesorzy przedstawiciele ministra/ów właściwego/właściwych ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali powołani) przedstawiciele jednostki organizacyjnej właściwego terytorialnie samorządu województwa i/lub przedstawiciele terenowej administracji rządowej w województwie (o ile zostali powołani)

17 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) w obradach w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć: przedstawiciele ministra/ów właściwego/właściwych ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra/ów), przedstawiciele IZ, przedstawiciele IP, przedstawiciele innych instytucji (z inicjatywy IOK na podstawie uzasadnionego wniosku), mężowie zaufania (z inicjatywy KM PO KL lub PKM PO KL, przy zachowaniu zasady bezstronności).

18 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) Asesor - osoba niebędąca pracownikiem IOK, dokonująca na zlecenie IOK oceny projektów (możliwość korzystania z usług asesorów wybranych przez IP z innych województw, minimalny udział procentowy asesorów w składzie KOP) Ekspert osoba powołana przez IZ do wyrażania opinii na temat projektu zasady obligatoryjnego wyrażania opinii przez eksperta zasady fakultatywnego wyrażania opinii przez eksperta (wewnętrzne ustalenia IOK)

19 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) W przypadku oceny na jednym posiedzeniu KOP większej ilości wniosków złożonych przez tego samego projektodawcę w odpowiedzi na dany konkurs - przewodniczący KOP może zdecydować o skierowaniu wszystkich do oceny przez te same dwie wybrane w drodze losowania osoby, W przypadku w Działaniach 6.3, 7.3, 9.5 możliwa jest ocena wszystkich wniosków znajdujących się na danym posiedzeniu KOP tylko przez jednego oceniającego,

20 Praca Komisji Oceny Projektów (KOP) Możliwość skierowania wniosków złożonych przez jednego projektodawcę do oceny przez te same dwie osoby wybrane w drodze losowania (analiza potencjału finansowego i/lub kadrowego) Możliwość stosowania trybu niestacjonarnego dla posiedzeń KOP, W przypadku oceny wniosku przez trzecią osobę ostateczna ocena jest średnią z oceny trzeciego oceniającego i oceny tego z dwóch oceniających, którego ocena jest bliższa liczbowo ocenie trzeciego oceniającego.

21 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej Numer pytania z wniosku o dofinansowanie projektu PYTANIE Konkursy 2008 Konkursy CELE PROJEKTU a Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu Minimum: 12 pkt b Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu 5 3 c Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi 5 7

22 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.2 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym) 15 (0*) 15 (0*) Minimum: 9 pkt *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych a b c Opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)

23 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.3 DZIAŁANIA 15 (30*) 15 (30*) Minimum: 9/18* pkt *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjnopromocyjnych a b Wykazanie adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu, racjonalność harmonogramu działań Opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup docelowych kampanii* 15 / 20* 15 / 15* 0 / 10* 0 / 15*

24 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.4 REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU Minimum: 15 pkt a b Opis twardych i miękkich rezultatów projektu oraz produktów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności, wykonalności i zamierzonej do osiągnięcia wartości dodanej projektu Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów i produktów projektu c Opis, w jaki sposób ww. rezultaty i produkty wpłyną na realizację założonych celów projektu 5 10

25 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej 3.5 a POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Minimum: 6 pkt *dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie b c d Potencjał instytucjonalny (w tym: kadrowy i finansowy) projektodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów 3 3 Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) 5 / 3* 4 / 2* Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeśli dotyczy) 0 / 2* 0 / 2*

26 Wagowy system oceny w karcie oceny merytorycznej IV WYDATKI PROJEKTU a Ocena niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 2 4 b Ocena racjonalności i efektywności wydatków (relacja nakład/rezultat) 3 4 Minimum: 9 pkt c Ocena kwalifikowalności wydatków, w tym związanych z cross-financingiem (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) 2 3 d Ocena zasadności poziomu kosztów pośrednich (w oparciu o metodologię) 4 2 e Ocena prawidłowości sporządzenia budżetu projektu 4 2

27 Kolejność wniosków na liście rankingowej W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących punktach Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL: Rezultaty i produkty; Cele; Działania; Grupy docelowe projektu; Wydatki projektu; Potencjał projektodawcy i sposób zarządzania projektem. W przypadku równej ilości punktów w każdym z w/w punktów o kolejności decyduje losowanie. W losowaniu mogą wziąć udział zainteresowani projektodawcy, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez IOK.

28 Zatwierdzenie listy rankingowej Lista rankingowa wraz z zatwierdzonym przez przewodniczącego KOP protokołem z prac KOP przedkładana jest Dyrektorowi instytucji organizującej konkurs celem wydania rekomendacji, a następnie, wraz z wyciągiem z protokołu KOP przedkładana jest niezwłocznie do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdza listę w terminie 5 dni roboczych od daty jej przedłożenia. Po zatwierdzeniu listy rankingowej Zarząd Województwa Dolnośląskiego może zdecydować o nieprzyznaniu dofinansowania danemu wnioskodawcy w przypadku zaistnienia nowych, nieznanych osobie oceniającej na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji. Decyzja taka wymaga pisemnego uzasadnienia, które jest podawane do publicznej wiadomości.

29 Lista rankingowa projektów możliwe zmiany w stosunku do listy przedstawionej do akceptacji brak wystarczającego potencjału finansowego i/lub kadrowego danego projektodawcy (zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w dokumentacji konkursowej) niezbędnego do realizacji wszystkich złożonych przez tego projektodawcę projektów, które uzyskały dofinansowanie, ujawnienie podania przez projektodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie, rekomendowanie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie rozumianym jako typy działań w projekcie skierowanego do tej samej grupy docelowej (w sytuacji, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona). W takim przypadku dofinansowanie otrzymuje ten projekt (lub projekty), który uzyskał największą liczbę punktów.

30 Procedura odwoławcza Etap przedsądowy: Protest składany do IOK 14 dni kalendarzowych Odwołanie do IP 7 dni kalendarzowych Etap sądowy: Skarga do sądu administracyjnego 14 dni kalendarzowych. Instytucja rozpatrująca środek odwoławczy ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie, Protest może zostać wniesiony tylko w przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, Nie można wnieść odwołania jeśli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy.

31 Postępowanie z wnioskami w przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Wnioski przywrócone do ponownej oceny formalnej: ocena merytoryczna jest dokonywana na najbliższym posiedzeniu KOP lub powołuje się oddzielny KOP (w przypadku, gdy nie jest możliwe włączenie do trwającego w ramach danego konkursu posiedzenia KOP), w przypadku pozytywnej oceny dofinansowanie zostaje przyznane w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs, pod warunkiem jej dostępności, pod uwagę brany będzie próg punktowy uprawniający do dofinansowania w ramach ostatniego KOP zorganizowanego w konkursie.

32 Postępowanie z wnioskami w przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Wnioski przywrócone do ponownej oceny merytorycznej: przy ustaleniu, czy wniosek powinien uzyskać dofinansowanie bierze się pod uwagę próg punktowy ustalony dla posiedzenia KOP, na którym dany wniosek był oceniany po raz pierwszy oraz inne istotne okoliczności, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach ostatniego posiedzenia KOP zorganizowanego w danym konkursie. Uzyskanie dofinansowania przez projekty w ramach procedury odwoławczej nie powoduje konieczności zmiany na pierwotnych listach rankingowych tworzonych dla danego konkursu lub danej rundy konkursowej.

33 Zasady wydatkowania środków publicznych Wszyscy wnioskodawcy są zobowiązani do wydatkowania środków publicznych (do których zalicza się m.in. środki UE) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów: zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych - etap przygotowywania (informacja w pkt. 3.5 wniosku) i realizacji projektu dotyczy beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub zgodność z zasadą konkurencyjności dotyczy beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy

34 Zasada konkurencyjności Wydatki projektu ponoszone są zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w umowie o dofinansowanie projektu. Zasada dotyczy realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tyś. euro netto wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zasada nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

35 Zasada konkurencyjności obowiązek wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz zamieszczenia na stronie internetowej i w siedzibie beneficjenta zapytania ofertowego; zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert; w przypadku gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną; Beneficjent wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybór oferty jest dokumentowany protokołem, do którego załączane są zebrane oferty; wszelkie czynności związane z realizacją zamówienia beneficjent dokonuje w formie pisemnej (przy czym dla udokumentowania czynności innych niż zawarcie umowy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i faks); konieczność przedstawienia uzasadnienia wskazującego na obiektywne przesłanki potwierdzające, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców; zasad nie stosuje się w odniesieniu do osób lub usług rozliczanych w ramach kosztów personelu w projekcie.

36 Partnerstwa Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. - dodano art. 28a (obowiązujący od 20 grudnia 2008) przepis ten określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców należących do sektora finansów publicznych Zgodnie z zapisami artykułu 28a ustawy, partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt

37 Partnerstwa Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL (projekt z 24 lutego 2009) Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych określone bądź na podstawie ustawy z z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z dnia 5 czerwca 1998r. samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa bądź na podstawie umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym

38 Partnerstwa Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym porozumieniem lub umową partnerską, której minimalny zakres stanowi załącznik do Dokumentacji konkursowej. Porozumienie lub umowa partnerska określa w szczególności: zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania przez beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

39 W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmioty należące do sektora finansów publicznych dokonują wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności są zobowiązane do: 1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; 2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; 3) podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach naboru, tj. o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

40 Partnerstwa Informacja o planowanym partnerstwie oraz partnerach powinna znaleźć się we wniosku w części: 2.8. partnerzy (dane wszystkich partnerów) 3.1. cel projektu (dlaczego realizujemy projekt w partnerstwie) 3.3. działania (z podziałem na lidera i partnerów) 3.5. potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem (struktura zarządzania projektem z uwzględnieniem roli partnerów)

41 Zlecanie zadań w projekcie Beneficjent może również przewidzieć realizację części projektu (na podstawie zawartej umowy) przez podmiot (zwany wówczas zleceniobiorcą (wykonawcą)) wyłoniony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 171 poz. 1058), w zakresie w jakim ustawa ma zastosowanie do beneficjenta. Podmioty, które nie wpisują się w katalog określony w art. 3 ww. ustawy, nie są zobligowane do zlecania zadań w projekcie z zastosowaniem powyższego aktu prawnego. Informacja o zlecaniu części zadań merytorycznych powinna się znaleźć w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie.

42 Kryteria formalne uzupełnianie wniosku IOK zamieszcza każdorazowo w dokumentacji konkursowej informację, które uchybienia formalne lub kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej: podlegają korektom lub uzupełnieniom w zakresie niepowodującym zmiany sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, podlegają korektom lub uzupełnieniom w zakresie ustalonym przez IOK, mimo że powodują zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie, nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

43 Ocena formalna odrzucenie wniosku Instytucja organizująca konkurs nie dopuszcza możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania uchybień stwierdzonych na etapie oceny formalnej, które powodują zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie projektu.

44 Ocena formalna odrzucenie wniosku Odrzuceniem wniosku skutkuje również stwierdzenie na etapie oceny formalnej niespełnienie następujących Ogólnych kryteriów formalnych: wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów; wniosek złożono we właściwej instytucji; wniosek wypełniono w języku polskim; działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych; okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL; wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenia o konkursie).

45 Ocena formalna możliwość uzupełnienia/ skorygowania wniosku Wniosek podlega jednokrotnemu uzupełnieniu/skorygowaniu w następujących przypadkach: niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników; brak w części V. wniosku wymaganej (wymaganych) w Dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej; podpisanie wniosku w części V. przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku; brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V. wniosku wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej; niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

46 Ocena formalna możliwość uzupełnienia/ skorygowania wniosku Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub załączników w zakresie wskazanym przez instytucję organizującą konkurs w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego go o takiej możliwości. Otrzymanie powyższego pisma potwierdzane jest zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Uzupełnienie i/lub skorygowanie wniosku i/lub załączników może zostać dokonane przez wnioskodawcę w siedzibie instytucji organizującej konkurs lub też poprzez przesłanie przez wnioskodawcę uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub załączników do instytucji organizującej konkurs.

47 Ogólne kryteria horyzontalne Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne: zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasada równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

48 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Spełnienie zasady równości szans nie jest kwestią deklaracji ze strony projektodawcy i sprawą dobrej wiary ze strony KOP Projekty ślepe na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn Projekty neutralne Projekty praktyczne Projekty równościowe Projekty gender mainstreaming Projekty 50/50 mogą pogłębiać istniejące nierówności.

49 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Rola KOP w realizacji strategii równości szans W karcie oceny merytorycznej stworzono oddzielne pytanie dotyczące kwestii równości szans kobiet i mężczyzn w postaci listy sprawdzającej tzw. standard minimum Nieuzyskanie określonej liczby pozytywnych odpowiedzi (dwóch) skutkuje w przypadku projektów systemowych skierowaniem ich do poprawy a w przypadku projektów konkursowych oznacza jego odrzucenie.

50 Standard minimum w zakresie realizacji zasady równości płci 1) Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) 2) Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie) 3) Dane w podziale na płeć użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie)

51 4) Działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.3 wniosku o dofinansowanie) 5) Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie) 6) Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie)

52 Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

53 Ogólne kryteria merytoryczne W ramach PO KL stosowane są następujące kryteria merytoryczne: jakości projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych PO KL; sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych; wartość dodana projektu; doboru instrumentów i dostosowanie wsparcia do sytuacji i potrzeb grupy docelowej; rezultaty projektu; racjonalność harmonogramu działań; beneficjenta: wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); finansowania projektu: niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów; efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat); kwalifikowalność wydatków.

54 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 1. Generator Wniosków Aplikacyjnych dla PO KL - aktualna wersja Formularz wzbogacony o opis dotyczący projektów innowacyjnych, w przypadku tego rodzaju projektów zmienia się formularz pytań oraz maksymalna liczba znaków. 3. Zwiększona liczba znaków z na obowiązujące lub na w zależności od Działania/Poddziałania. 4. Wszystkie pola wniosku powinny zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pole nie dotyczy projektu stosujemy zapis nie dotyczy lub wpisujemy wartość 0 w miejsce wartości liczbowych. 5. Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji są opatrzone w nagłówku sformułowaniem wydruk próbny

55 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 5. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu z uwzględnieniem analizy sytuacji kobiet i mężczyzn. 6. Grupy docelowe - statut uczestnika tabela wniosku. Nie należy zostawiać żadnych pól nie wypełnionych. Jeżeli nie przewiduje się objęciem wsparcia danej kategorii należy wpisać 0 W przypadku projektów o charakterze badawczym lub informacyjnym należy w opisie pkt. 3.2 umieścić zapis nie dotyczy.

56 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 7. W pkt. 3.4 opisujemy rezultaty i produkty + wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu oraz wskaźniki monitorowania Produkty to elementy wytworzone w ramach projektu natomiast rezultaty odzwierciedlają efekty działań podjętych w ramach projektu i z reguły dostępne dopiero po jego zakończeniu. 8. W pkt. 3.5 w przypadku wyboru partnera niepublicznego przez beneficjenta z sektora finansów publicznych należy umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu zgodnie z art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

57 9. Budżet projektu: Wypełnianie wniosku aplikacyjnego Wszystkie kwoty wyrażone są w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cross-financing kwota co najmniej 350,00 złotych, Zadanie Zarządzanie projektem obejmuje m.in. koszty związane z wynagrodzeniem personelu projektowego, w zadaniu tym uwzględniamy promocję projektu jako jeden z etapów zadania.

58 Wypełnianie wniosku aplikacyjnego 10. Harmonogram: w zadaniach dotyczących bezpośrednio uczestników projektu należy określić ile osób będzie otrzymywać wsparcie w poszczególnych kwartałach, Należy wypełniać również pola w odniesieniu do całego zadania, Jeśli w danym kwartale/miesiącu nie przewiduje się udziału uczestników, w pole do tego przeznaczone należy wpisać wartość 0, zaangażowany personel nie jest wskazywany.

59 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 1. Wniosek należy przygotować zgodnie z: Instrukcją wypełniania wniosku, której wzór stanowi załącznik nr 7.2 Dokumentacji konkursowej Podręcznikiem przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r. dostępny na stronie internetowej

60 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach papierowej oraz elektronicznej: Wersja papierowa wniosku musi być dostarczona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał + poświadczona za zgodność z oryginałem jego kopia albo dwa oryginały) opatrzonych pieczęcią firmową wnioskodawcy oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy. W przypadku zastosowania parafy należy ją opatrzyć pieczęcią imienną.

61 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje zgodnie z jednym z poniższych sposobów: pieczątka lub zapis słowny za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu ze wskazaniem od jakiej do jakiej strony dokument jest poświadczany, data poświadczenia za zgodność oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/ych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby/osób upoważnionej/ych; pieczątka lub zapis słowny za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu data poświadczenia za zgodność oraz czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/ych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby/osób upoważnionej/ych. Sposób poświadczania za zgodność z oryginałem odnosi się także do dokumentów składanych przez członków partnerstwa.

62 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD) w postaci pliku XML. Opis płyty CD powinien zawierać: numer konkursu, nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu. 3. Wersja papierowa wniosku (wydruk) musi być zgodna z jego wersją elektroniczną. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku. Suma kontrolna na każdej stronie wersji papierowej musi być jednakowa.

63 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 4. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian. Ponadto, wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych w formacie XML nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MsWord, Internet Explorer, itp.), gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej.

64 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Do wniosku o dofinansowanie projektu zarówno wnioskodawca, jak i partner (partnerzy) dołączają obligatoryjnie następujące dokumenty określające ich sytuację finansową (oryginał i kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem): w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagane jest sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub ostatni zamknięty kwartał, zgodnie z ustawą o rachunkowości; w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

65 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność krócej niż 1 kwartał, zamiast ww. dokumentów składa bilans otwarcia. Złożony wraz z wnioskiem dokument finansowy służy weryfikacji wiarygodności finansowej wnioskodawcy i członków partnerstwa oraz ich potencjału umożliwiającego realizacje projektu (zgodnie z kryteriami wyboru projektu). Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do wystawienia dokumentu. Wymóg składania dokumentów określających sytuację finansową nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

66 Przebieg konkursów Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja 2009 r. (otwarcie konkursu) do 31 grudnia 2009 r. (zamknięcie konkursu). Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs. Możliwość zawieszenia konkursu, np. w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w danej rundzie konkursowej przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Możliwość zamknięcia konkursu, np. w przypadku, gdy łączna wartość rekomendowanego dofinansowania we wnioskach wyczerpie dostępną kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu), Możliwość wznowienia konkursu informacja podawana jest do publicznej wiadomości na 5 dni przed planowanym wznowieniem konkursu.

67 Harmonogram konkursów Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) będzie zamieszczany na stronie internetowej: w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia danej rundy konkursowej. Harmonogram zostanie opracowany zgodnie ze wzorem, o którym mowa w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 kwietnia 2009 r. w formie tabeli terminów, gdzie n oznaczać będzie datę złożenia wniosku do instytucji organizującej konkurs. W przypadku, gdy dotrzymanie szczegółowego harmonogramu nie będzie możliwe IOK dokona jego aktualizacji i niezwłocznie zamieści zmienioną wersję harmonogramu wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian na stronie internetowej:

68 Harmonogram konkursów Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu nr: I/6.2/A/09 Nr rundy konkursowej I runda konkursowa II runda konkursowa Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji organizującej konkurs w ramach danej rundy konkursowej 04 maja maja maja maja 2009 Planowana data posiedzenia KOP dla danej rundy konkursowej od 15 czerwca 2009 do: - 10 lipca 2009 (od wniosków), - 07 sierpnia 2009 (od wniosków), - 04 września 2009 (od wniosków) od 29 czerwca 2009 do: - 24 lipca 2009 (od wniosków), - 21 sierpnia 2009 (od wniosków), - 18 września 2009 (od wniosków)

69 Harmonogram konkursów Harmonogram posiedzeń Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz rund konkursowych dla konkursu nr: I/8.1.2/A/09 Nr rundy konkursowej I runda konkursowa II runda konkursowa Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do instytucji organizującej konkurs w ramach danej rundy konkursowej 04 maja maja maja maja 2009 Planowana data posiedzenia KOP dla danej rundy konkursowej od 12 czerwca 2009 do: - 09 lipca 2009 (od wniosków), - 06 sierpnia 2009 (od wniosków), - 03 września 2009 (od wniosków) od 26 czerwca 2009 do: - 23 lipca 2009 (od wniosków), - 20 sierpnia 2009 (od wniosków), - 17 września 2009 (od wniosków)

70 Harmonogram konkursów 1) Runda konkursowa trwa 10 dni roboczych. 2) Terminy zwołania posiedzeń KOP zostały ustalone z zachowaniem zapisów Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.: dla wyliczenia terminu pierwszego posiedzenia KOP przyjęto założenie, że posiedzenie zostanie zwołane nie później niż 30 dni roboczych od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach I rundy konkursowej (zakłada się, że wniosek taki wpłynie do IOK w dniu 4 maja 2009 r.); dla wyliczenia terminów kolejnych posiedzeń przyjęto założenie, że posiedzenie zostanie zwołane nie później niż 30 dni roboczych od dnia wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia (zakłada się, że dla II rundy konkursowej wniosek taki wpłynie do instytucji organizującej konkurs w dniu 18 maja 2009 r., a dla kolejnych rund - w każdy pierwszy dzień rozpoczęcia naboru w ramach danej rundy).

71 Harmonogram konkursów W przypadku nie zaistnienia przyjętych założeń (np. z powodu braku wniosków, które mogły by być przekazane do oceny merytorycznej lub innej uzasadnionej przyczyny) IOK zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów zwołania posiedzeń KOP. O zmianie terminów posiedzeń KOP IOK poinformuje wnioskodawców niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej: Na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursowej. W przypadku wniosków, które będą wymagały uzupełnienia i/lub skorygowania w wyniku stwierdzenia błędów formalnych, do oceny na dane posiedzenie KOP dla danej rundy konkursowej trafią tylko te wnioski, które zostaną złożone do IOK (po uzupełnieniu i/lub skorygowaniu) na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia KOP, a ich ocena formalna zakończy się wynikiem pozytywnym. Wnioski, które nie spełnią tego warunku zostaną przekazane do oceny na posiedzenie dla kolejnej rundy.

72 Procedura przyjmowania wniosków Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z wzorem zawartym w dokumentacji konkursowej. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs. Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zawierające datę i godzinę jego złożenia. Każdy wniosek zostaje wpisany pod kolejnym numerem do rejestru prowadzonego w Punkcie Informacyjnym. Wnioski należy przesyłać do instytucji organizującej konkurs na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 54, Wrocław lub składać osobiście w Punkcie Informacyjnym DWUP - Filia we Wrocławiu, I piętro, pokój nr 100, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do

73 Procedura przyjmowania wniosków W przypadku, gdy po otwarciu koperty stwierdzi się, że zawiera ona więcej niż jeden wniosek wraz z załącznikami wszystkie dokumenty w niej zawarte zostaną odesłane do wnioskodawcy (nie będą podlegać ocenie formalnej).

74 Dziękuję za uwagę Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu ul. Armii Krajowej 54, Wrocław tel , Infolinia

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku

1 Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszej dokumentacji w przypadku Załącznik do Uchwały nr269/18/iv/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 02 2011 roku w sprawie Dokumentacja 1 naboru na 2011r. projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2, Działania 9.1, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania dla sołectw

Innowacyjne rozwiązania dla sołectw Szkolenie Innowacyjne rozwiązania dla sołectw działanie realizowane w ramach projektu konkursowego WIEŚ NASZĄ SZANSĄ Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata 2014-2020 Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi:

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: ALOKACJA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: w tym krajowy wkład publiczny: 8 000 000,00 PLN 6 800

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK L.P. Pytanie sprawdzające TAK NIE

Wniosek jest poprawny formalnie jeśli w odpowiedzi na wszystkie pytania zaznaczono - TAK L.P. Pytanie sprawdzające TAK NIE Załącznik nr 9 Lista sprawdzająca poprawność wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL dla Poddziałania 5.2.1 - konkurs numer 2/POKL/5.2.1/2009 Wniosek jest poprawny formalnie jeśli

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 II OCENA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA PROPOZYCJĘ PROJEKTU:... NUMER PROPOZYCJI PROJEKTU:... Z DNIA : TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:... OCENIAJĄCY:...

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA PROPOZYCJĘ PROJEKTU:... NUMER PROPOZYCJI PROJEKTU:... Z DNIA : TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:... OCENIAJĄCY:... Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru propozycji projektów i wniosków dotyczących utworzenia mieszkań chronionych w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Typu projektów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu 1) Na kiedy mając na uwadze terminy dot. ogłoszenia konkursu, procedury oceny wniosków, negocjacji i podpisywania umów można realnie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU:. NR WNIOSKU:. SUMA KONTROLNA WNIOSKU: TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU:. NR WNIOSKU:. SUMA KONTROLNA WNIOSKU: TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:. Załącznik nr 6 Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 (tryb konkursowy) KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r.

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW ZMIANY WPROWADZONE W DNIU 19.10.10r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, styczeń 2010 BUDOWA WYTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU:. NR KANCELARYJNY WNIOSKU:. SUMA KONTROLNA WNIOSKU: TYTUŁ PROJEKTU:. OCENIAJĄCY:.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU:. NR KANCELARYJNY WNIOSKU:. SUMA KONTROLNA WNIOSKU: TYTUŁ PROJEKTU:. OCENIAJĄCY:. Załącznik nr 6 Wzór Karty oceny formalno-j wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 (tryb konkursowy) KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 REGULAMIN Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1480/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku. REGULAMIN Otwartego naboru na partnerów spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER Załącznik 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Czy osoby pracujące mogą być objęte projektem w ramach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy Działanie 8.4 Godzenie

Bardziej szczegółowo