Protokół 19 sesji r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół 19 sesji- 27.02.2012r."

Transkrypt

1 Protokół 19 sesji r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz do godz Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski o godz , zgodnie z formułą zapisaną w Statucie otworzył sesję słowami: otwieram 19 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji. Przywitał następnie radnych, burmistrza, najwyższe kierownictwo, przedstawicieli samorządów oraz wszystkich przybyłych na tę sesję. Obecni na sesji: 1) Radni Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 2) z Urzędu Miasta : Marek Piorun- Burmistrz Dzierżoniowa, Wanda Ostrowska - zastępca Burmistrza, Ryszard Szydłowski- zastępca Burmistrza, Teresa Adamowicz skarbnik Miasta, Wiesława Krzemińska- kierownik Wydziału Spraw Lokalowych, Dorota Sało- Wydział Spraw Lokalowych, Mariola Kałużna radca prawny; Rafał Pilśniak- rzecznik prasowy, kierownik Wydziału Promocji, Beata Kozakinspektor Kancelarii Rady Miejskiej. 3) Jednostki organizacyjne gminy - Piotr Czekański- p.o. komendanta Straży Miejskiej 4) Goście- podpułkownik dyplomowany Krzysztof Kowalski- Wojewódzki Komendant Uzupełnień w Kłodzku, Tadeusz Komorowicz, Władysław Ostrowski, Elżbieta Nowakowska- Akkermans- prezes Banku Spółdzielczego. 5) media. Lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2, lista obecnych gości- załącznik nr 3. Lista mówców stanowi załącznik nr 4. Przewodniczący po otwarciu sesji poinformował o śmierci (25 lutego 2012r.) radnego II kadencji Rady Miejskiej Dzierżoniowa- Pana Bogumiła Kowasza, który był członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Przeciwdziałania Bezrobociu, Komisji Aktywizacji Zawodowej i Inicjatyw Gospodarczych, Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz bardzo zaangażowany w pracę społecznej Komisji mieszkaniowej. Poprosił wszystkich zebranych o powstanie i uczczenie pamięci radnego chwilą ciszy. Przywitał następnie zaproszonych gości i radnych. 2. Uroczyste wręczenie odznaczenia Gwiazda Iraku dla Pana Tadeusza Komorowicza. Przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski stwierdził, że po raz pierwszy w Sali Rycerskiej nastąpi wręczenie odznaczenia Gwiazda Iraku mieszkańcowi Dzierżoniowa Panu Tadeuszowi Komorowiczowi. Poprosił zatem o wystąpienie gości- Panów: Tadeusza Komorowicza- starszego szeregowego rezerwy, podpułkownika dyplomowanego Krzysztofa Kowalskiego Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku. Komendant odczytał akt wręczenia odznaczenia Gwiazda Iraku, popisany przez Prezydenta RP. Odznaczenie zostało przyznane za nienaganną służbę wojskową w polskim kontyngencie poza granicami kraju- w Iraku. Komendant WKU poprosił Burmistrza Dzierżoniowa o asystę przy wręczaniu odznaczenia. Po odznaczeniu Pana Tadeusza Komorowicza głos zabrał Burmistrz- Marek Piorun, który podkreślił, że Pan Tadeusz Komorowicz wykazał się odwagą i wzorową służbą na rzecz pokoju w świecie, reprezentował miasto i kraj w ważnej misji w Iraku, dlatego też poprosił odznaczonego o przyjęcie od siebie, przewodniczącego i Rady Miejskiej szczerych gratulacji.

2 Przewodniczący poinformował, że po pkt. 8 zarządzi 15 minutową przerwę. 3. Wręczenie gratulacji p.o. komendanta z okazji 20- lecia funkcjonowania Straży Miejskiej. Przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowskipoprosił o wystąpienie p.o. Komendanta Straży Miejskiej - Pana Piotra Czekańskiego i Pana Burmistrza- Marka Pioruna. Przewodniczący odczytał list gratulacyjny z okazji 20- lecia funkcjonowania Straży Miejskiej stanowiący załącznik nr Wręczenie gratulacji prezesowi Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie z okazji otrzymania tytułu Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców za 2011 rok. Pani prezes była w tym momencie nieobecna, z uwagi na ważne obowiązki służbowe. Wyróżnienie wręczono Pani prezes po przerwie zapowiedzianej przez przewodniczącego. 5. Przedstawienie porządku obrad. Radni otrzymali porządek obrad 17 lutego 2012r. na swoje półki. Porządek obrad stanowi załącznik nr 6. Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad opublikowany został na stronie BIP Urzędu Miasta oraz został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń (przy ul. Świdnickiej 2 i ul. Krasickiego). Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 6. Przyjęcie protokołu z 18 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Wobec braku uwag protokół został przyjęty przez aklamację. Protokoły publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu (projekt nr 146 ). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 8, przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Wiczkowski. Na poprzedniej sesji, 30 stycznia 2012 r., Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę nr XVIII/130/12 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Iwony Mirosławy Cegiełki wskutek objęcia przez Nią stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Dzierżoniowie. Na podstawie art. 194 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, na następnej sesji podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu w piśmie nr DWB-763-1/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. wskazało kolejnego kandydata z tej samej listy i okręgu wyborczego - Pana Roberta Andrzeja Barana, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Kandydat na radnego złożył pisemne oświadczenie, iż nie utracił prawa wybieralności, które stanowi załącznik nr 9. Pan Robert Andrzej Baran nie zrzekł się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, co przewiduje art. 194 ust. 2 Ordynacji wyborczej. W związku z powyższym przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. Przewodniczący obrad Andrzej Wiczkowski otworzył dyskusję nad projektem. Opinie stałych komisji - nie zgłoszono. Stanowiska klubów radnych- nie zgłoszono. uchwały: za 18 (nieobecni byli radni: Andrzej Bolisęga, Mieczysław Sojka), przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/143/12 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu załącznik nr Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego. Przewodniczący obrad porosił Pana Roberta Barana o podejście do sztandaru Rady Miejskiej Dzierżoniowa, aby złożył

3 ślubowanie. Odczytał następnie rotę ślubowania, która brzmi: Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Robert Baran podszedł do sztandaru i powiedział: ślubuję oraz dodał: Tak mi dopomóż Bóg. Po ślubowaniu przewodniczący Rady pogratulował radnemu i wręczył mu legitymację radnego. Wobec powyższego prowadzący stwierdził od tego momentu obecność 19 radnych. Nieobecni byli radni: Andrzej Bolisęga (nieobecność usprawiedliwiona) i Mieczysław Sojka (nieobecność usprawiedliwiona). Radny Rober Baran podpisał listę obecności i zajął miejsce wśród radnych. W tym miejscu przewodniczący Rady odczytał wniosek z dnia 24 lutego 2012r. Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP o rozszerzenie porządku obrad sesji, który radni otrzymali do swoich skrytek. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Iwony Cegiełki i wstąpieniem w jej miejsce Pana Roberta Barana Klub Radnych Platforma Obywatelska wniósł o rozszerzenie punktu 9 porządku obrad o podpunkty dot. podjęcia uchwały: - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa (projekt nr 153) o Roberta Barana. Przewodniczący zaproponował ujęcie projektu w pkt. 9 o pdpkt. 7), - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa (projekt nr 154) o Roberta Barana. Przewodniczący zaproponował ujęcie projektu w pkt 9 podpkt. 8). Wniosek stanowi załącznik nr 11. Do głosu nikt się nie zgłosił. Prowadzący sesję przystąpił do głosowania wniosku: za- 19, przeciw- 0, wstrzym- 0. Wniosek został przyjęty. Przewodniczący Rady poinformował następnie, że dalszą część obrad poprowadzi wiceprzewodniczący Rady- Mirosław Piorun. Listę mówców prowadził będzie wiceprzewodniczący Rady- Andrzej Darakiewicz, który odpowiadał będzie również za procedurę głosowania. Przewodniczący ogłosił przerwę ( ). Po przerwie przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski wznowił obrady i poinformował, że obecna w tym momencie była Prezes Banku Spółdzielczego - Pani Elżbieta Nowakowska Akkermans, którą poprosił o wystąpienie. Powiedział, że po raz trzeci Bank Spółdzielczy otrzymał wysokie wyróżnienie Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców za 2011 rok w XIII edycji. Przewodniczący Rady odczytał list gratulacyjny, wręczany wspólnie z Burmistrzem Dzierżoniowa, którego kopia stanowi załącznik nr 12. Głos zabrała Prezes Banku Spółdzielczego - Pani Elżbieta Nowakowska Akkermans podziękowała za zaproszenie i wyróżnienie. Bank jest dumny z uzyskanego tytułu i faktu uwzględnienia uzyskania tego tytułu przez Radę i Burmistrza. Nie jest łatwo go uzyskać. Bank otrzymał tytuł za to, że potrafił dostosować ofertę i sposób jej kierowania do lokalnych przedsiębiorców i społeczności lokalnej. Pani prezes podkreśliła, że żeby wspierać lokalną przedsiębiorczość, trzeba mieć zaufanie tej społeczności, która chciałaby w tym banku zdeponować swoje środki. Rolą banku jest przecież zagospodarowanie najpierw przekazanych depozytów bankowych na kredyty. Jeżeli nie ma depozytów, nie można prowadzić akcji kredytowej. Pani prezes podziękowała Radzie- jako przedstawicielom społeczności lokalnej za zaufanie temu bankowi, jedynemu polskiemu na tym terenie. To, że bank jest lokalny, daje szansę bycia bardziej elastycznym, bo wspólnie z Funduszem Poręczeń Kredytowych bank od podstaw przygotowała poręczenia dla nowych firm, które w ostatniej edycji wzrosły do 120 tys. zł. To bardzo dużą pomoc dla tych firm. Bank jest jednocześnie na tyle duży, że potrafi sfinansować inicjatywę przedsiębiorcy, bo może współpracować w ramach zrzeszenia grupy SGB, a oprócz tego jest na tyle mały, że praktycznie ma tyle kredytów, ile klientów, bo każdemu szyje się kredyt na miarę. To pozwala bardziej rozumieć potrzeby przedsiębiorcy i dostosować, właśnie dzięki tej lokalności, kredyty na miarę potrzeb klientów. To główna przewaga konkurencyjna w stosunku do banków zagranicznych. Dzięki temu, że bank jest mały, zarządzany, decyzje zapadają na miejscu. Przedsiębiorca może spotkać się z zarządem banku bezpośrednio w każdej chwili. Bankowi Spółdzielczemu zależy na tym, aby depozyty lokalnej społeczności przekazywać na depozyty na przedsiębiorczość na naszym terenie. Z drugiej strony teraz zaczyna się problem, z którym zetkną się przedsiębiorcy, dot. wymogów unijnych i dyrektywy KRD-4, która będzie żądała od banków Unii Europejskiej dostosowania się do odpowiedniego poziomu wymogów kapitałowych. To spowoduje, że te banki, mając tak wysokie wymogi, będą mniej skłonne w swoich bankach- córkach, poza swoimi rodzimymi krajami, dystrybuować kredyty. Bank Spółdzielczy widzi swoją bardzo ważną rolę, żeby być tym pomostem, żeby ważnych społecznie inicjatyw naszych przedsiębiorców nie przyblokowała ta możliwość. To też szansa rozwoju dla Banku na dobre i trudniejsze czasy. Upływa 60 lat lokalnego partnerstwa i w nim Bank Spółdzielczy chce pozostać. Pani prezes podziękowała za gratulacje, które przekaże swoim pracownikom, a które traktuje jako kredyt zaufania.

4 Zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska powiedziała, że misja Dzierżoniowa brzmi: tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia, a działania Banku Spółdzielczego doskonale się w nią wpisują, również w wizję i Strategię Rozwoju Przedsiębiorczości. Dodała, że Pani Prezes jest członkiem Społecznej Rady Przedsiębiorców i uczestniczyła aktywnie w programie Rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu Decydujmy Razem. Wszystkie te działania spajają się więc w jedną całość. Pani Burmistrz podkreśliła, że ten Bank wyróżnia się właśnie przyjaznością dla przedsiębiorców. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej: 1) projekt nr 147 w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska", Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 14, przedstawiła zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska, która powiedziała, że do końca 2009r. w budżetach gmin funkcjonowały fundusze celowe dot. funduszy gminnych funduszy ochrony środowiska, z których gmina mogła realizować różne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. W naszej gminie funkcjonował wówczas program Małych Ulepszeń, w ramach którego dofinansowywane były działania proekologiczne, np. dot. zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne. Od 1 stycznia 2010r. wszystkie fundusze celowe zostały zlikwidowane, a środki finansowe zostały włączone do budżetu gminy, zgodnie z zasadą jednolitości budżetu. Do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie- Prawo ochrony środowiska, nie było możliwe dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Dopiero zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska w art. 400 ust. 1 określono w 42 punktach zakres finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Natomiast w art. 403 ust. 2 określono, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska. To są wszystkie opłaty, które wnoszą firmy, które w swojej produkcji mają np. spalanie, emitowanie zanieczyszczeń do powietrza, a także odprowadzanie wód i ścieków do oczyszczalni, opłaty i kary za usuwanie drzew. Te wpłaty pomniejszane są o nadwyżkę, która przekazywana jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ten sposób gromadzi się środki, ale tryb finansowania może polegać tylko na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy, na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 403 ust. 4 do 6. Ustawodawca wskazał grupy podmiotów, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, a którym mogą być udzielane dotacje. Zgodnie z projektem uchwały przedłożonym radzie są to: osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki i osoby prawne będące jednostkami gminy, stowarzyszenia i fundacje, podmioty prowadzące szkoły i przedszkola niepubliczne. W art. 403 ust. 5 ustawodawca wskazał, że kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposób jej rozliczenia określa rada gminy w drodze uchwały. W art. 403 ust. 6 określono, iż jest to dotacja przekazywana na podstawie umowy. W projekcie uchwały proponuje się dofinansowanie następujących działań proekologicznych: zmiana instalacji grzewczych nieekologicznych na instalacje grzewcze proekologiczne, przyłączanie nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe, tzw. szamba, do sieci kanalizacji sanitarnej i zakładanie terenów zielonych. Proponuje się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji: podstawą jest złożenie wniosku do Biura Obsługi Klienta. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco przez komisję, którą powoła Burmistrz. Wnioski będą opiniowane na podstawie informacji zawartych we wniosku i wizji w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Po pozytywnej opinii komisji i zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza, zawarta zostanie umowa, która określi opis zadania, wysokość dotacji, tryb kontroli wykonania prac, termin i sposób rozliczenia dotacji. Wypłata dotacji nastąpi po odbiorze prac, który przeprowadzą członkowie komisji. Umowa określi dokumenty rozliczeniowe, które ma dostarczyć wnioskodawca. Dofinansowanie dotyczyć będzie zadań odebranych do 15 listopada roku, w którym została podpisana umowa. Wysokość dotacji do zmiany instalacji grzewczych wyniesie 40 % kosztu kwalifikowanego nie więcej niż zł, a w obszarze pomiędzy ulicami: Długą, Piękną, Rynkiem, Krasickiego i Kościelnej- tj. terenem objętym programem porządkowania kwartałówdotacja wyniesie 1500 zł. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji miejskiej będzie mogło być zasilone dotacją w wysokości 30 % kosztów, nie więcej niż 1000 zł. Dotacja na zakładanie terenów zielonych wynosić będzie nie więcej niż 800 zł. Projekt uchwały wylicza, jakie wydatki zaliczamy do kosztów kwalifikowanych, a jakie do kosztów niekwalifikowanych.

5 Po przyjęciu projektu uchwały będzie ona podlegać wydłużonemu terminowi wejścia w życie, ponieważ podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a więc stanowić będzie akt prawa miejscowego. Na wniosek jednej z komisji opiniującej projekt uchwały, zakłada się popularyzację Programu w celu wykorzystania zaplanowanych 35 tysięcy zł na dotacje proekologiczne. Opinie stałych komisji: - w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący komisji Adam Bagiński- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego- przewodnicząca komisji Barbara Gaweł- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Rewizyjnej- przewodnicząca komisji- Grażyna Juraszek - opinia pozytywna, - w imieniu komisji Budżetu i Finansów- przewodniczący komisji Bolesław Wilkos- opinia pozytywna. Stanowiska klubów radnych: W imieniu Klubu Radnych Porozumienie Dzierżoniowskie- przewodniczący klubu- radny Tomasz Śnieżek poinformował o pozytywnej opinii, stwierdzając, że to dobry kierunek do poprawy czystości środowiska na naszym terenie. W związku z tym, że do głosu nikt się więcej nie zapisał prowadzący sesję zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały: za 18 (w czasie głosowania nieobecny był przewodniczący Rady- Andrzej Wiczkowski), przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/144/12 w sprawie określenia Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska" stanowi załącznik nr 15. 2) projekt nr w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2012 rok, Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 17, przedstawił zastępca Burmistrza ds. społecznych- Ryszard Szydłowski. Zgodnie z uzasadnieniem celem podjęcia jest ustalenie programu współpracy Gminy Miejskiej Dzierżoniów z miastami partnerskimi (Serock, Kluczbork, Bischofsheim, Lanskroun, Crewe and Nantwich, Harwood Heights). Współpraca miast obejmuje obszary, takie jak gospodarka, kultura, sport i turystyka i jest realizowana m.in. poprzez rozwijanie i utrzymywanie kontaktów mieszkańców za pośrednictwem członków towarzystw miast partnerskich, wymianę kadr pedagogicznych, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów dzierżoniowskich, współpracę organizacji pozarządowych. Współpraca Dzierżoniowa z miastami partnerskimi umożliwia również pozyskiwanie pieniędzy m.in. na realizację wspólnych programów oświatowych. Przyjmowany każdego roku Program Współpracy z Miastami Partnerskimi określa zaplanowane na dany rok wspólne przedsięwzięcia, spotkania przedstawicieli miast, organizację i uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym. W budżecie miasta na 2012 rok na współpracę z miastami partnerskimi w kraju i za granicą w tym na współpracę placówek oświatowych zaplanowano środki finansowe w wysokości ,00 zł. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na realizację projektu Żyjemy we wspólnej Europie zaplanowano środki finansowe w wysokości zł. Opinie stałych komisji: - w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący komisji Adam Bagiński- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych- przewodnicząca komisji Wanda Kunecka- opinia pozytywna - w imieniu komisji Budżetu i Finansów- przewodniczący komisji Bolesław Wilkos- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Rewizyjnej- przewodnicząca komisji Grażyna Juraszek - opinia pozytywna. Stanowiska klubów radnych: W imieniu Klubu radnych Porozumienie Dzierżoniowskie- przewodniczący klubu- radny Tomasz Śnieżek poinformował o pozytywnej opinii klubu. uchwały: za 18, przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/145/12 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2012 rok stanowi załącznik nr 18. 3) projekt nr zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 20, przedstawił zastępca Burmistrza ds. społecznych- Ryszard

6 Szydłowski. Zgodnie z uzasadnieniem celem podjęcia uchwały jest zmiana stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego i krytego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/259/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, stawka dotacji za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego w 2011r. wynosiła 2 337,86 zł. Natomiast stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu krytego wynosiła 2 003,46 zł. Zgodnie z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych, które ustala Rada Miejska. Przewidywane koszty utrzymania basenu odkrytego w 2012 roku wynoszą zł, natomiast przewidywane dochody ze sprzedaży biletów i wynajmu będą wynosić ok zł. W związku z tym deficyt środków na pokrycie kosztów utrzymania i wynajmu basenu odkrytego wynosi zł. W wyniku podzielenia kwoty deficytu przez liczbę dni otwarcia basenu odkrytego tj. 80 dni stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego wynosi 2 687,50 zł. Natomiast przewidywane koszty utrzymania basenu krytego w 2012 roku wynoszą zł, zaś przewidywane dochody stanowią kwotę ok zł. Deficyt środków na pokrycie kosztów stanowi kwotę zł, dlatego stawka jednostkowa za każdy dzień, przy 292 dniach jego otwarcia, wynosi 2 174,66 zł. W stosunku do 2011 roku jednostkowa stawka dotacji do basenu odkrytego wzrasta o 14,96 %, natomiast stawka dotacji do basenu krytego wzrasta o 8,55 %. Dotacje przedmiotowe za usługi na basenie krytym i odkrytym wraz z przychodami ze sprzedaży usług pozwolą zrównoważyć koszty eksploatacji i utrzymania tych obiektów. Przyjęcie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu miasta, w którym zostały zaplanowane dotacje przedmiotowe dla basenu odkrytego i dla basenu krytego. Łączna kwota dotacji wynosi zł i stanowi wzrost o 13,33 % w stosunku do dotacji przekazanej w 2011 roku. Zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska w związku z formalną uwagą radcy prawnego zaproponowała zmianę zapisu 3 projektu uchwały na: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia Zapis ten jest bardziej przejrzysty. Opinie stałych komisji: - w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący komisji Adam Bagiński- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych- przewodnicząca komisji Wanda Kunecka- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Budżetu i Finansów- przewodniczący komisji Bolesław Wilkos- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Rewizyjnej- przewodnicząca komisji Grażyna Juraszek - opinia pozytywna. Stanowiska klubów radnych: W imieniu Klubu radnych Porozumienie Dzierżoniowskie- przewodniczący klubu- radny Tomasz Śnieżek zapytał czy propozycja zapisu 3 jest zgodna z prawem i zasadą, że prawo nie działa wstecz. W odpowiedzi radca prawny- Mariola Kałużna - stwierdziła, że proponuje się taki zapis, bo Rada podejmuje tą uchwałę, aby ona weszła z mocą wsteczną, bo dotacje zaplanowano już w budżecie, są środki finansowe, więc jeśli to jest konieczne w przypadkach przewidzianych prawem, to można taki zapis ująć w uchwale. To nie jest zmiana uchwały, to korekta zapisu. uchwały: za 16, przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/146/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 21. 4) projekt nr w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Dzierżoniowa od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22. Projekt wniesiony pod obrady przez przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Wiczkowskiego. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 23. Z wnioskiem zwrócił się do Rady Miejskiej mieszkaniec pismem z dnia 1 lutego 2012r. Uzasadnienie uzupełniła zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska. W ramach szerokiego programu sprzedaży mieszkań komunalnych wnioskodawca miał możliwość nabycia od gminy z bardzo wysoką bonifikatą, bo wynoszącą 98 %, lokalu mieszkalnego położonego w Dzierżoniowie. Lokal z bonifikatą wyceniony został na kwotę 1.540,55 zł. Wycena rzeczoznawcy była na kwotę zł. Po upływie 3 lat wnioskodawca sprzedał lokal za kwotę zł. Wnioskodawca wiedział o tym, że zbycie lokalu przed upływem 5 lat wymagać będzie zwrotu bonifikaty. Jak powiedział na posiedzeniu jednej z Komisji trudna sytuacja rodzinna sprawiła, że zbył ten lokal. Pani Burmistrz poinformowała, w jakich przypadkach nie obowiązuje zwrot bonifikaty:

7 1) gdy zbycie dokonane zostało w formie zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny, albo na inną nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, 2) gdy dokonana sprzedaż lokalu mieszkalnego, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Po odebraniu zawiadomienia w sprawie zwrotu bonifikaty, zainteresowany złożył pismo z dnia 1 lutego 2012r. do rady Miejskiej z prośbą o umorzenie spłaty należnej gminie bonifikaty, co uzasadniał trudną sytuacją materialną i życiową, w jakiej obecnie się znajduje. Ustawa o gospodarce nieruchomościami na podstawie art. 68 ust. 2c daje możliwość odstąpienia przez Burmistrza od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadkach innych niż określone powyżej. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. Pani Burmistrz dodała, że nabywcom wydawało się, że mogą uniknąć konieczności zwrotu bonifikaty, jednak w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja dla nabywców, co do świadomości obowiązku zwrotu bonifikaty, jest już powszechnie znana i to się zdarza. Obowiązek zwrotu jest bezsprzeczny, dlatego jedną kwestią jest konieczność zwrotu udzielonej bonifikaty, a drugą sprawą jest postępowanie w sprawie wyegzekwowania zwrotu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział Finansowy, który może przedstawić, w porozumieniu z Panią Skarbnik, Burmistrzowi różne warianty rozwiązania pomocy czy jakiś udogodnień dla osoby zobowiązanej do spłaty tej bonifikaty. Niemniej ta sprawa zwrotu wydaje się bezsporna. Opinie stałych komisji: nie zgłoszono. Stanowiska klubów radnych: W imieniu Klubu Porozumienie Dzierżoniowskie- przewodniczący klubu radny Tomasz Śnieżek powiedział, że w imieniu klubu głos zabierze radny Jarosław Kresa. Radny poinformował, że klub generalnie popiera kierunek działania, który został zaproponowany w projekcie uchwały. Wyraził zadowolenie, że według słów Pani Burmistrz stwarza się procedurę odzyskiwania zwrotu bonifikaty bardziej przychylną dla takich osób. Pan był na posiedzeniu komisji i wydaje się, że rzeczywiście na niego spadło na raz parę nieszczęść, więc jeżeli będzie taka możliwość, żeby ta procedura odzyskiwania tych środków była jak najmniej uciążliwa dla tego Pana, Klub byłby bardzo wdzięczny. Generalnie Klub przedstawiony sposób działania popierał. uchwały: za 0, przeciw- 17. W tym momencie prowadzący obrady zarządził reasumpcję głosowania: za- 0, przeciw- 16, wstrzym.- 2. Uchwała nie została podjęta. 5) projekt nr w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2012 rok, Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 25, przedstawiła skarbnik- Teresa Adamowicz. Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę zł i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) dochody zł, 2) wydatki zł. Planowany deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi: zł. Opinie stałych komisji: - w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący komisji Adam Bagiński- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych- przewodnicząca komisji Wanda Kunecka- opinia pozytywna - w imieniu komisji Budżetu i Finansów- przewodniczący komisji Bolesław Wilkos- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Rewizyjnej - przewodnicząca komisji- Grażyna Juraszek - opinia pozytywna. Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono. uchwały: za 17, przeciw- 0, wstrz. 0 (w czasie głosowania nieobecny radny Czesław Jaworski). Uchwała nr XIX/147/12 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2012 rok stanowi załącznik nr 26. 6) projekt nr w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27. Uzasadnienie do projektu uchwały, stanowiące załącznik nr 28, przedstawiła skarbnik- Teresa Adamowicz. Na podstawie

8 art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiany w załączniku dotyczą dostosowania kwot zawartych w WPF do aktualnej korekty budżetu, w tym kwot dochodów i wydatków, planu przychodów oraz zgodności w zakresie wyniku budżetu tj. zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu. Do Sali obrad wrócił radny Czesław Jaworski. Opinie stałych komisji: - w imieniu komisji Budżetu i Finansów- przewodniczący komisji Bolesław Wilkos- opinia pozytywna, - w imieniu komisji Rewizyjnej - przewodnicząca komisji- Grażyna Juraszek - opinia pozytywna. - w imieniu komisji Edukacji i Spraw Społecznych- przewodnicząca komisji Wanda Kunecka- opinia pozytywna - w imieniu komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący komisji Adam Bagiński- opinia pozytywna, Stanowiska klubów radnych: brak. uchwały: za 17, przeciw- 0, wstrz Z Sali obrad wyszła radna Jadwiga Więckowska. Uchwała nr XIX/148/12 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów załącznik nr 29. 7) projekt nr w sprawie uzupełnienia składu komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej RP. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30. Opinie stałych komisji: nie zgłoszono. Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono. Radny Robert Baran wyraził zgodę na pracę w Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. uchwały: za 17, przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/149/12 w sprawie uzupełnienia składu komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa załącznik nr 31. 8) projekt nr w sprawie uzupełnienia składu komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad na wniosek Klubu Platformy Obywatelskiej RP, a dotyczący uzupełnienia składu tej komisji o radnego Roberta Barana. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32. Opinie stałych komisji: nie zgłoszono. Stanowiska klubów radnych: nie zgłoszono. Radny Robert Baran wyraził zgodę. uchwały: za 17, przeciw- 0, wstrz Uchwała nr XIX/150/12 w sprawie uzupełnienia składu komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa stanowi załącznik nr Sprawozdanie z realizacji programów pomocy publicznej. Radni w materiałach na sesję otrzymali stosowne sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 34. Głos zabrała zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska, która za pomocą prezentacji multimedialnej omówiła stosowne sprawozdanie. Treść prezentacji stanowi załącznik nr 35. W 2011r. przedsiębiorcom udzielana była pomoc w formie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach programu De Minimis i Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. Realizacja tych programów wynika ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego i łączy się z wizją: miasto inicjatyw, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i sportu a także z misją: tworząc klimat dla biznesu i sportu, podnosimy jakość życia. Pani Burmistrz omówiła następnie ogólne warunki do udzielania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości:

9 - bycie przedsiębiorcą i prowadzenie działalności na terenie gminy Dzierżoniów, - bycie właścicielem nieruchomości, - złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami. Program De Minimis obejmuje przedsiębiorców działających: - w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu (Rynek 36), gdzie okres inkubacji, zgodnie z regulaminem trwa 3 lata, dlatego zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi dla danego podmiotu 3 lata. Na koniec 2011r. prowadziło w nim działalność 8 podmiotów, zatrudniających 16 osób. - w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (przy ul. Diorowska), gdzie okres inkubacji, zgodnie z regulaminem trwa 5 lat, dlatego zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi dla danego podmiotu 5 lat. Na koniec 2011r. prowadziło w nim działalność 9 podmiotów, zatrudniających 38 osób. W 2011r. utworzono i utrzymano w ramach programu De Minimis 33 miejsca pracy. W ramach tego zwolnienia praktyczną naukę zawodu lub staż mogło prowadzić 118 uczniów. W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej realizowanej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, jest ona udzielana z tytułu poniesionych kosztów inwestycji w środki trwałe, wartości niematerialne lub prawne, które są związane z nową inwestycją albo poniesionych kosztów utworzenia miejsc pracy, związanych z realizacją nowych inwestycji. W 2011r. dla przedsiębiorców z terenu gminy, działających poza strefą, takie zwolnienia otrzymały 13 firm na wartość ,40 zł. Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy wyniosła 140. W odniesieniu do Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej realizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podsterfie Dzierżoniów, to na koniec 2011r. działalność prowadziło 15 firm, z pomocy publicznej skorzystało 6 przedsiębiorstw. Wartość udzielonej pomocy to prawie 1,5 mln zł, a liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy wyniosła 560. Łączna wartość udzielonej pomocy kształtowała się na poziomie 1,7 mln zł. To podatki, z których gmina zrezygnowała, ale w zamian za to patrzymy dalekosiężnie, bo utworzone zostały i utrzymane miejsca pracy, dzięki czemu gmina pozyska środki z tytułu udziału w podatku PIT i CIT od tych firm. Po okresie zwolnienia te firmy te będą zobowiązane do wnoszenia podatku od nieruchomości. Na 15 firm działających np. na terenie WSSE zwolnienie otrzymało 6 firm, reszta płaci podatki od nieruchomości. W sprawozdaniu przedłożonym radnym ujęto ponadto zestawienie efektów stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w latach Rośnie również liczba miejsc pracy i staży odbywających się u przedsiębiorców. Uwag i pytań nie zgłoszono. 11. Sprawozdania z realizacji programu rewitalizacji. Radni w materiałach na sesję otrzymali stosowne sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 36. Głos zabrała zastępca Burmistrza- Wanda Ostrowska, która za pomocą prezentacji multimedialnej omówiła sprawozdanie. Treść prezentacji stanowi załącznik nr 36. Program Rewitalizacji Centrum Dzierżoniowa to zespół działań podejmowanych w oparciu o zintegrowaną i zrównoważoną strategię rozwoju lokalnego, mającą na celu minimalizowanie problemów gospodarczych, ekologicznych oraz społecznych na obszarze centrum miasta wyznaczonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Bielawską, Piastowską, Wrocławską, Daszyńskiego, Mickiewicza, Krasickiego, Sienkiewicza i Kopernika w Dzierżoniowie oraz wspieranie korzystnych przeobrażeń tego obszaru. To dokument planistyczny, przygotowany na lata Pani Burmistrz omówiła działania podejmowane w 2011r w obszarze rewitalizacji: - w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego i gospodarowania mieniem gminy. Po uchwaleniu planu możliwie było wyznaczenie terenów inwestycyjnych, które Pani Burmistrz wymieniła, a które są ujęte w sprawozdaniu. Rada Miejska w 2011r. podjęła dwie uchwały w zakresie gospodarowania mieniem, dzięki którym umożliwiono sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty do 95 % oraz bezprzetargową sprzedaż garaży na terenie objętym ww. planem miejscowym. Realizowany jest Program Plomb, wytypowano 4 tereny nadające się pod zabudowę. - w obszarze uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Centrum Dzierżoniowa. Na terenie objętym Programem Rewitalizacji realizowane jest zadanie dotyczące rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Zadanie to obejmuje min. Staromiejskie Centrum oraz ulice Pocztową, Mickiewicza, Nowowiejską i Szkolną. Zgodnie z harmonogramem realizacji od stycznia 2012 roku rozpoczęte zostały prace od odcinka ul. Krasickiego (odcinek od Prochowej do Pocztowej), a w kwietniu 2012 r., planuje rozpocząć roboty w Rynku i na ul Spacerowej. - w obszarze działań wpływających na estetykę miasta. W ramach dofinansowania remontów i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym obiektów sakralnych w 2011r. przewidziano kwotę w wysokości zł. W sprawozdaniu ujęto dofinansowanie inwestycji.

10 Pani Burmistrz poinformowała również o realizowanym Programie Piękna Fasada, w ramach którego przyznawane są nagrody pieniężne, których pula może wynieść 50 tys. zł w kategoriach: elewacja, detale architektoniczne. Wspólnoty i właściciele budynków mogą otrzymać do 25 tys. zł. W 2011r. wpłynęło 21 wniosków, z czego 17 zostało zakwalifikowanych do nagród. W ramach Programu Porządkowania Kwartałów realizowane są założenia planu miejscowego. Plan miejscowy oraz Program zakłada sukcesywną rewitalizację wnętrz, które docelowo mają pełnić rolę ogólnodostępnych (lecz nie publicznych) terenów komunikacji wewnętrznej, zieleni towarzyszącej, a także zapewniać bezpieczeństwo mieszkańców. Zespół ds. porządkowania kwartałów w 2011r. spotkał się trzykrotnie, co zaowocowało opracowaniem harmonogramu działań związanych z przyjętym Programem Porządkowania Kwartałów i Podwórek oraz podjęciem czynności dotyczących inwentaryzacji pomieszczeń gospodarczych i miejsc do składowania odpadów na terenie kwartałów objętych programem. W roku 2011 powstała także koncepcja funkcjonalno-przestrzenna i rewitalizacji wnętrz kwartałów, która będzie materiałem wyjściowym do dalszych prac związanych z uporządkowaniem kwartałów i podwórek w roku 2012 i następnych. W 2011r. po raz 16 zorganizowano konkurs organizowany przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa Piękno kwiatów i zielni wokół nas. Od 5 lat prowadzona jest również akcja, w której miasto finansuje zakup i montaż skrzynek z kwiatami, co ma zachęcić mieszkańców rynku do dbania o wizerunek kamienic. - w obszarze działań w sferze kulturalnej odbył się Jarmark św. Jerzego, Jarmark Pszczelarski Miodobranie oraz w rynku: koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, Mikołaja w Rynku, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zastępca Burmistrza omówiła ponadto zadania inwestycyjne realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, opisane w sprawozdaniu. Dokonano remontu ul. Piastowskiej Tych działań jest wiele, dlatego ważna jest ich promocja. Co roku od 3 lat urządzana jest w rynku wystawa o działaniach rewitalizacyjnych w obrębie Centrum. Uwag i pytań nie zgłoszono. 12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym. Radni w materiałach na sesję otrzymali stosowne sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 37. Uwag i pytań nie zgłoszono. 13. Interpelacje i zapytania radnych. Do głosu zgłosił się radny Tomasz Śnieżek, który: 1) powiedział, że od 84 dni nie otrzymał odpowiedzi na część pytań zawartych w interpelacji kierowanej do Burmistrza. Obieg pism jest terminowy, ale w ocenie radnego nie ma odpowiedzi na część pytań. W związku z powyższym na podstawie 43 pkt 7 Statutu radny przekazał sprawę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Pismo w tej sprawie radny Tomasz Śnieżek złożył w Kancelarii Rady Miejskiej, prosząc o wnikliwe rozpoznanie tej sytuacji, a dotyczy ona deklaracji składanych na tej Sali przed Radą, które w ocenie radnego nie pokrywają się z rzeczywistością i faktami; 2) skierował zapytanie ustne o stypendia sportowe, które zostały przyznane. Powiedział, że była informacja lokalna w mediach. Radny zapytał czy nastąpiły jakieś zmiany w regulaminie przyznawania tych stypendiów? W ubiegłym roku była prośba władzy wykonawczej, aby swoje spostrzeżenia i wnioski składać. Radny był jednym z autorów takich wniosków. Zapytał czy one zostały uwzględnione, jeśli tak- to w jakim zakresie? Jak wygląda ten regulamin? Po drugie radny stwierdził, że na liście stypendystów nie widział zawodników gier zespołowych, którzy w ocenie radnego w tamtym roku zostali niefortunnie pod ten program doczepieni. Radny zapytał czy i w jaki sposób finansowy zawodnicy gier zespołowych są wspierani przez miasto. Pytaniem zasadniczym było to, czy te osoby, sportowcy, którzy w tym roku otrzymali stypendia, czy wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem, prawem, przepisami. W odpowiedzi na zapytanie Burmistrz - Marek Piorun powiedział, że ma prośbę do radnego. Żeby dyskutować na temat przyznawania stypendiów sportowych trzeba zapoznać się regulaminem ich przyznawania, a z wypowiedzi radnego wynika, że się z nim nie zapoznał. Jeżeli radny zapozna się z regulaminem, to odpowie sobie na wszystkie pytania. Chociażby na takie pytanie, że zgodnie z regulaminem stypendia przyznaje się tym, którzy złożą taki wniosek. Jeżeli ktoś nie złożył wniosku, to stypendium nie będzie przyznane. Inne sprawy są w tym regulaminie zawarte, a jeżeli radny przeczyta regulamin, znajdzie tam odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Radny Tomasz Śnieżek - ponowił pytanie- jak zostały rozpatrzone wnioski dotyczące zmian w tym regulaminie? W odpowiedzi Burmistrz - Marek Piorun stwierdził, że niektóre zostały uwzględnione, niektóre nie. Powtórzył, aby zapoznać się ze starym regulaminem i nowym, bo na tym polega praca radnego. Była powołana komisja, komisja Rady Miejskiej pracowała nad

11 tym, radny również pracował i wypowiadał się na ten temat. Sam powinien dowiedzieć się w oparciu o fakty. Burmistrz poprosił zatem o przeczytanie regulaminu. Nikt więcej nie zapisał się do głosu w tym punkcie. 14. Wolne wnioski i informacje. Do głosu zapisali się, bądź zgłosili: 1) radny Tomasz Śnieżek - zrezygnował z zabrania głosu. 2) radny Jarosław Kresa, który powiedział za 3 dni obchodzony będzie po raz drugi w Dzierżoniowie Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W związku z tym radny przypomniał, że na naszym terenie jest trzech takich żołnierzy. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie spoczęły ich ciała. W ubiegłym roku odbyła się uroczystość miejska odsłonięcia obelisku im poświęconego. Zaprosił radnych na cmentarz parafialny w dniu 1 marca br., bo warto zapalić znicz, warto o tych żołnierzach pamiętać. 3) Burmistrz- Marek Piorun - poinformował, że na sesji byliśmy świadkami wręczenia odznaczenia Gwiazda Iraku Panu Tadeuszowi Komorowiczowi. Przy wręczaniu nie zabrał on głosu, prosząc o przekazanie przeprosin, ze względu na swoje emocje i przeżycia. Na jego prośbę Burmistrz przekazał informację o Panu Tadeuszu Komorowiczu. Pan Tadeusz Komorowicz służył w Iraku w trzech bazach w roku 2005 przez 6 miesięcy. Był do tego odpowiednio przygotowywany, bo przeszedł wszystkie szkolenia i wyjechał. Obecnie ma swoją firmę, jest zdecydowany, aby w takich lub podobnych misjach brać udział. Wyrażał się bardzo pozytywnie o swoich kolegach, z którymi służył. To specyficzna i wyjątkowa sytuacja, My mieszkamy w kraju bardzo bezpiecznym. Pan Tadeusz Komorowicz mówił, że służba polegała na ograniczonym zaufaniu i pełnym zaufaniu do kolegów, z którymi się razem służy, zaufaniu nawet większym niż do rodziców. Nie można tego porównać. Pan Komorowicz nie chciał być człowiekiem anonimowym, stąd prosił aby przekazać kilka zdań o sobie. 4) radna Barbara Gaweł - poinformowała, że Fundacja Salus Pro Familia organizuje cykl bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób po 55 roku życia, dlatego jeżeli radni posiadają w swoim środowisku takie osoby, to radna prosiła o podanie kontaktu telefonicznego do radnej, bądź zgłoszenie się do biura poselskiego Posła Tomasza Smolarza. Nikt więcej nie zapisał się do głosu. 15. Zamknięcie sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady- Mirosław Piorun o godz słowami: zamykam 19 sesję Rady Miejskiej Dzierżoniowa zakończył obrady. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wiczkowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Piorun Protokół sporządziła: Beata Kozak- inspektor KRM METRYKA Liczba odwiedzin : 42

12 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak Beata Kozak Czas wytworzenia: :06:15 Czas publikacji: :37:49 Data przeniesienia do archiwum : Brak

UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r.

Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół 62 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 25.09.2006 r. Protokół Nr LXII/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 25 września 2006 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r. Projekt z dnia...zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 czerwca 2017 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Projekt z dnia...... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 18 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 1600 UCHWAŁA NR XXII/192/16 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/157/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

protokół 33 sesji- 8.03.2013

protokół 33 sesji- 8.03.2013 protokół 33 sesji- 8.03.2013 Protokół Nr XXXIII/13 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 8 marca 2013 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 14.30

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR LXIII/556/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR LXIII/556/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 kwietnia 2014 r. Poz. 2161 UCHWAŁA NR LXIII/556/14 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z

Załącznik Nr 1 Dz. 900 Rozdz ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004 Lp. W y s z UCHWAŁA NR XXX/590/04 zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul.

PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. PROTOKÓŁ Nr VI 2006 r. z VI sesji Rady Miasta Sulejówek odbytej dnia 22 lutego 2006 r. W Urzędzie Miasta w Sulejówku, ul. Dworcowa 55 Na wstępie Przewodniczący powitał wszystkich zebranych gości. Przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. UCHWAŁA NR LVIII/667/06 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016.

Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Uchwała Nr XV/ /16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo