ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U poz. 907 z późn. zm.) na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowicze I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Księżpol Adres: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska Księżpol NIP REGON nr telefonu (084) lub 20, nr faksu (084) lub 20 Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa Zamawiającego: II. Oznaczenie postępowania Postępowanie o udzielenie oznaczone jest znakiem: BGK Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. III. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej ustawą PZP. IV. Źródła finansowania Zamówienie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu gminy Księżpol.

2 V. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowicze. Projektant zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji, przedstawienia koncepcji projektowanego budynku wraz z rozmieszczeniem pomieszczeń. Szczegółowe wytyczne w zakresie projektowana zostaną na bieżąco ustalane w trakcie realizowania zadania. Zakres prac obejmuje: 1. zakup mapy do celów projektowych, 2. w zależności od potrzeb, badania geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 3. sporządzenie kompletnego projektu budowlanego zgodnego z wymaganiami dla budynków użyteczności publicznej w wersji papierowej 4szt., 4. sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż w wersji papierowej 1 kpl., 5. sporządzenie przedmiaru robót dla wszystkich branż w wersji papierowej - 1 kpl., 6. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej występującej branży 1 kpl., 7. wykonanie wersji elektronicznej na płycie CD projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego w zapisie PDF - 1kpl., 8. dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w zakresie otrzymania pozwolenia na budowę. VI. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ora art. 24 ust.1 ustawy Pzp. i którzy wykażą ich spełnienia na poziomie wymaganym przez Zamawiającego. W celu spełnienia w/w warunku należy do oferty dołączyć oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zaproszenia. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach składających się na ofertę. Strona 2 z 21

3 VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert; 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert; IX. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem wymaganych w postaci oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpis nieczytelny z imienną pieczątką. 5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują Strona 3 z 21

4 oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem ( ) każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat ok uważa się za doręczone prawidłowo. W przypadku awarii faxu zamawiający dopuszcza przesłanie informacji em na adres 1) Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaproszenia powinien być skierowany na adres: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska Księżpol fax: (084 ) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał zaproszenia do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zaproszenia do składania ofert a treścią wyjaśnień jako obowiązująca należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią zaproszenia do składania ofert. Wprowadzona zmiana zostanie Strona 4 z 21

5 przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do składania ofert oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Antoni Blicharz podinspektor ds. inwestycji i zam. pub. tel. (084 ) lub 20 2) Ewa Falandysz referent ds. inwestycji tel. (084 ) lub 20 XI. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert (formularz ofertowy). 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). XIII. Uwagi dotyczące przygotowania oferty oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert. 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 6. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. Strona 5 z 21

6 7. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane. 11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zaleca się by materiały stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa były trwale spięte i złożone w oddzielnej kopercie z dopiskiem Tajemnica przedsiębiorstwa. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 12. Wykonawca winien umieścić ofertę w 1 nieprzezroczystych i zabezpieczonej kopercie z opisem: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska Księżpol z dopiskiem: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowicze Na odwrocie koperty należy podać adres firmy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed Strona 6 z 21

7 upływem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. 14. Zamawiający niezwłocznie odeśle Wykonawcy ofertę złożoną po terminie składania ofert. 15. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XIV. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; Księżpol, Sekretariat pok. nr 2 (I piętro) 2. Termin: do dnia 18 lipca 2014r., do godz. 12:00 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 1) Miejsce: Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, Księżpol, Sala Narad pok. nr 9 (I piętro), 2) Termin: do dnia 18 lipca 2014r.o godz. 12:15, 3. Otwarcie ofert 1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu w/w informacji. 3) Na otwarciu ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cena zawarta w ofercie. XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty to cena ryczałtowa. 2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. 3. Cena ofertowa może być tylko jedna. 4. Wymienione wartości w ofercie (netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Strona 7 z 21

8 XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny. Cena 100% Punktacja: Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt 3. Zamawiający udzieli zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp oraz kwota za wykonanie zadania nie przekroczy zabezpieczonych środków w budżecie na realizację danego przedsięwzięcia. XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie. 2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert. Strona 8 z 21

9 Strona 9 z 21

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 O F E R T A NAZWA WYKONAWCY..... ADRES WYKONAWCY..... Tel./ fax.. Adres e- mail:... NIP. REGON... Numer konta bankowego GMINA Księżpol Ul. Biłgorajska Księżpol Nawiązując do zaproszenia znak BGK dotyczącego udzielenia zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowicze 1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert przedmiotowego postępowania za łączną cenę: brutto w wysokości. zł (słownie zł.: ) VAT: w wysokości zł. (słownie zł.: ) netto w wysokości... zł (słownie zł.: ) Strona 10 z 21

11 2. Oferujemy termin realizacji zamówienia do r. 3. Akceptujemy warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 4. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako konsorcjum* Nazwa Lidera ( Pełnomocnika).. Pozostali członkowie Konsorcjum Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakichkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 5. Prace objęte zamówieniem wykonamy sami/zlecimy podwykonawcom* Zakres rzeczowy zlecany podwykonawcom Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w zaproszeniu do składania ofert tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag. 8. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty 9. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 10. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert akceptujemy bez zastrzeżeń. Jednocześnie zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana nasza oferta. 11. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i została/nie została 1 umieszczona w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty. 12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres do kontaktów z Zamawiającym jest:... tel.... * niepotrzebne skreślić Strona 11 z 21

12 13. Nazwa banku oraz Nr na jaki ma być zwrócone zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu) Oferta nasza została złożona na.. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: A. Wypełniony formularz oferty B. Dokumenty i oświadczenia: 1..- załącznik do oferty nr załącznik do oferty nr załącznik do oferty nr załącznik do oferty nr załącznik do oferty nr.. itd. C. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - załącznik do oferty nr.. dnia 2014 roku... podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy Strona 12 z 21

13 ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE Ja/my, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy Strona 13 z 21

14 ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE Ja/my, niżej podpisany/i działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy Strona 14 z 21

15 WZÓR UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zawarta w dniu roku w Urzędzie Gminy Księżpol. Pomiędzy: Gminą Księżpol, w imieniu której występuje Wójt Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12, Księżpol NIP REGON , zwanym dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Pana Lecha Rębacza Wójta Gminy Księżpol a: zwanym dalej w tekście Projektantem reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 4 Strony zawierają umowę zgodnie z art. 4 pkt 8 utawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907.z późn. zm.) na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Projektanta o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowicze. 2. Zakres umowy obejmuje: 1) sporządzenie kompletnego projektu budowlanego; 2) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz przedmiarów robót dla wszystkich branż w wersji papierowej i elektronicznej; 3) wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej występującej branży; 4) dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę. 3. Zakres prac wyszczególniony w ust. 2 należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 4. Projektant ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 5. Projektant przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji budowy budynku Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami oraz w zależności od potrzeb, badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dostarcza Projektant na swój koszt. 2. Koszty związane z dokonaniem uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w całości pokrywa Projektant. 3. Wszelkie niezbędne mapy wymagane dla potrzeb realizacji zadania zakupi Projektant na swój koszt. 4. Czynności, o których mowa w ust. 1 Projektant wykonuje w imieniu Zamawiającego. Strona 15 z 21

16 Przedstawicielem Projektanta przy realizacji przedmiotu umowy będzie Pan. nr tel Zamawiający zobowiązany jest do odbioru dokumentacji projektowej. 2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli zawansowania prac projektowych. 5 Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Projektanta należy: 1. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji pisemnej w ilościach: 1) Projekt budowlany 4 egz. 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej występującej branży 1 kpl., 3) Przedmiar robót dla każdej z występującej branży 1 kpl., 4) Kosztorys inwestorski dla każdej z występującej branży 1 kpl., 5) Kosztorys ofertowy 1 szt. 6) Wersja elektroniczna w formacie PDF zapisana na nośniku CD lub DVD 1 kpl. 2. Projektant jest również zobowiązany do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego o ile zajdzie taka potrzeba przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do r. 2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletna i uzgodniona dokumentacja projektowa zezwalająca uzyskanie pozwolenia na budowę. 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Projektantowi wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: netto: zł. słownie zł. /100 VAT:..zł. słownie zł.:./100 Brutto:.. zł. słownie zł.../ Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podstawą wystawienia faktury będzie protokolarne przekazanie przedmiotu zamówienia wolnego od wad. Strona 16 z 21

17 2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Projektanta o nr. w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 3. Projektant zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr tel. oraz nr NIP i Regon. 4. Projektant jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad w przedmiocie umowy w momencie ich wykrycia również po przekazaniu kompletu opracowania zamawiającemu Zlecenie jakiejkolwiek partii robót przez Projektanta podwykonawcy, wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i postanowieniach niniejszej umowy. 2. Zlecenie przez Projektanta części robót podwykonawcy, nie zwalnia Projektanta od odpowiedzialności za należyte wykonanie całości robót, tj. wykonanych przez siebie i zleconych podwykonawcy. 3. Projektant, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem prace w zakresie przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą zamierza zawrzeć podwykonawca jest on zobowiązany dołączyć zgodę Projektanta na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: a) mieć formę pisemną b) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych; c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; d) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania; e) nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych; f) nie może wyłączać odpowiedzialności głównego wykonawcy zadania przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; g) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy; h) nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Projektantem; i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Projektanta od zapłaty przez Zamawiającego Projektantowi wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Projektanta, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Projektantowi. Strona 17 z 21

18 5. Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy. 6. Po akceptacji projektu umowy, Projektant jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu - w terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcą (dotyczy to także podwykonawcy zawierającego umowę z dalszym podwykonawcą) zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem. Umowa jest składana w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Projektant przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. W razie milczenia przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował umowę. 8. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust. 4 Zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego. 9. Zapisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów. 10. Zapisów ust za wyjątkiem ust. 4 lit e) - nie stosuje się wobec podwykonawców świadczących dostawy lub usługi. 11. Projektant lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż ,00 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit e), Zamawiający informuje o tym wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 12. Projektant jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 13. Projektant jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 14. Projektant jest zobowiązany do przedłożenia wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego zestawień kwot, które są należne podwykonawcom (także dalszym podwykonawcom) za odebrane prace, w których brali udział z podaniem kwot, dat płatności, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Projektanta i podwykonawcy (także dalszego podwykonawcę), odrębnie dla każdego z podwykonawców (dalszych podwykonawców), 15. W przypadku, gdy Projektant wraz z fakturą nie złoży dokumentów, o których mowa w ust 14, termin płatności takiej faktury biegnie od momentu uzupełnienia brakujących dokumentów. 16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji. 17. W przypadku nie przedstawienia przez Projektanta dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 18. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Projektant nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Projektanta, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Projektanta umowy o podwykonawstwo. 20. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, Strona 18 z 21

19 bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wezwie Projektanta do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Projektant wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Projektantowi, na co niniejszym Projektant wyraża zgodę. 24. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 23, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Projektanta w terminie 14 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności. 25. Przewiduje się kary umowne: a) za wykonywanie robót budowlanych przez podwykonawcę niezgłoszonego Zamawiającemu w wysokości 10% wartości brutto podstawowego zadania za każdy stwierdzony taki przypadek b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której lub projektu jej zmiany w wysokości 5% wartości brutto podstawowego zadania za każdy stwierdzony taki przypadek c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości brutto podstawowego zadania za każdy stwierdzony taki przypadek d) za nieusunięcie wad umowy, o których mowa w ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam wskazanym w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień obowiązywania wadliwej umowy. e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,2 % niezapłaconej w terminie kwoty za każdy dzień opóźniania. f) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 20% niezapłaconej w terminie kwoty 27. Projektant w trakcie wykonywania umowy może: a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, c) zrezygnować z podwykonawstwa, d) zmienić podwykonawcę. 11 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie Strona 19 z 21

20 od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy, 3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy, 4) Projektant nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) Projektant przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni. 2. Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 1) Zleceniodawca odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający zawiadomi Projektanta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt 1 ppkt 2-5 i pkt Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego za przedmiot umowy, 2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez Projektanta z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Projektant wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 13 Projektant przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na: 1. Dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., 2. Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD/DVD), 3. Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, 4. Udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 12 Strona 20 z 21

21 14 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za porozumieniem stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany Projektant oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje personelem władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytą starannością. 2. Projektant oświadcza, iż: 1) jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do wykonania Umowy oraz posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania Umowy, 2) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymał wszelkie zgody i zatwierdzenia niezbędne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbędne uchwały jego organów korporacyjnych, 3) nie zostało wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, nie jest stroną postępowania naprawczego oraz nie został postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego lub likwidacji, rozwiązania itp., 4) nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie są znane żadne roszczenia w stosunku do Projektant lub jakiegokolwiek składnika jego majątku, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji finansowej, przedstawionej Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo niekorzystnie wpływać na jego zdolność do wykonania Umowy, 5) nie posiada zaległości z tytułu danin publicznych, podatków, opłat, obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne itp., 3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw 5. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: - 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Projektanta. Projektant Zamawiający Strona 21 z 21

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1

U M O W A Nr Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 1 1 U M O W A Nr na: : Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zawarta w dniu.. 2015 roku pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :

Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez : Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia).

Do oferty należy załączyć: aktualny odpis koncesji na obrót paliwami ciekłymi (kserokopia). PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Wzór umowy. zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice Wzór umowy Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu. w Nagłowicach pomiędzy Gminą Nagłowice z siedzibą ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice NIP.., REGON. reprezentowaną przez:. Wójta Gminy Nagłowice przy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA Nr ZP-O ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr ZP-O.272..2014 w dniu... 2014 roku w Mielniku, w następstwie wyboru oferty wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP

Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie. ETAP I ZP Rzeszów, dnia 24.04.2014 r. Dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego przy ul. Bł. Karoliny w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego.

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego. Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdej z części wymienionych 1 ust. 3 pkt. 1) i 2) na podstawie odrębnej umowy. U M O W A Nr zawarta dnia. pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce Znak sprawy: GCK.271.1.2015 ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Propozycje dotyczące podwykonawstwa.

Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.2.2015 Kalisz, dn. 13.03.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie map sytuacyjno wysokościowych dla celów

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór)

UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) UMOWA DT.272.04.2014 (wzór) Zawarta w dniu... 2014 r. w Płońsku, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk ul. Płocka 101 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. działającym na podstawie ...

U M O W A. działającym na podstawie ... U M O W A Nr 272.2016 zawarta w dniu 2016 r. w Łańcucie pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Zbigniew Łoza - Wójt Gminy,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo