SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu w Biuletynie Zamówie Publicznych udostpnionym na portalu internetowego Urzdu Zamówie Publicznych na tablicy ogłosze w siedzibie Zamawiajcego i na stronie internetowej Głuchołazy padziernik 2009 r. 1

2 POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. ZAMAWIAJCY Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, sp. z o.o Głuchołazy, ul. Plac Basztowy 3 zwany dalej Zamawiajcym II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z pón. zm.) zwan w dalszej czci ustaw. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje si przepisy wspomnianej ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach ( Plac Zgody nosi obecnie nazw Placu Solidarnoci ) Kody Wspólnego Słownika Zamówie: CPV , , , , , Projekt budowlany obejmuje : Budow wolnostojcego budynku mieszkalno-usługowego trzykondygnacyjnego o konstrukcji mieszanej wraz z niezbdnym wyposaeniem technicznym oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: drogi, parking, ziele. Projektowany obiekt ( o pow. 1987,25 m2, kubaturze m3 ) obejmuje lokal uytkowy nr 1 o pow. 877,09 m2 i lokal uytkowy nr 2 o pow. 43,58 m2 na parterze oraz dwie kondygnacje z mieszkaniami w iloci 13 sztuk powyej parteru. Łczna powierzchnia mieszka wynosi 936,65 m2 netto. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie budynku mieszkalno-usługowego wyposaonego w : a) wewntrzn instalacj wodocigow i kanalizacyjn, b) wewntrzn instalacj elektryczn, c) wewntrzn instalacj telefoniczn, d) instalacj domofonow, e) orurowanie dla instalacji TV i internetu, f) wewntrzn instalacj gazow, g) instalacj owietlenia zewntrznego; h) przyłcza : instalacji gazowej i elektrycznej, i) wentylacji naturalnej, j)instalacj c.o. zasilan z indywidualnych kotłów gazowych w mieszkaniach k) instalacj odgromow, 2.2. wykonanie kanalizacji deszczowej, 2.3. wykonanie cigów komunikacyjnych i parkingów ( m.in.: powierzchnia jezdni - 413,80 m2, powierzchnia chodników - 97,70 m2, powierzchnia terenu zielonego 163,40 m2) zagospodarowanie terenu W lokalu uytkowym nr 1 (o pow. 877,09 m2 ) nie bd wykonane instalacje wewntrzne : wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczna oraz instalacja wentylacji.wykonawca wykona w lokalu uytkowym przejcia przez stropy i dach dla wentylacji Wykonawca wykona dla lokalu uytkowego nr 1 przyłcza instalacji : wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej. 2

3 2.7. W lokalu uytkowym nr 1 nie bd wykonane : - tynki wewntrzne na cianach, - sufity podwieszane, -kotłownia, -cianki działowe, - wewntrzna stolarka drzwiowa i okienna W lokalu uytkowym nr 1 podłoga bdzie wykonana tylko w zakresie : - podsypki z piaskowo-wirowej, - warstwy chudego betonu. Pozostałe warstwy podłogi nie bd wykonane. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, wykonawczym,projekcie zagospodarowania działek nr 588\1 i 588\2, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji geotechnicznej pn. : Dokumentacja geotechniczna z rozpoznawania podłoa gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego Budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego w Głuchołazach przy Placu Zgody. Wymienione dokumentacje s załcznikami niniejszej SIWZ i wraz z ni s zamieszczone na stronie internetowej zamawiajcego oraz s dostpne w siedzibie Zamawiajcego - w Dziale Technicznym pok. nr 31, II p. 4. Wykonawca, do wykonania zamówienia, bdzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. ze zmianami). Wykonawca zastosuje do szklenia okien w lokalu uytkowym szyby bezpieczne P4. 5. Zakres robót oraz odpowiedzialno Wykonawcy w zakresie objtym proponowan cen ofertow obejmuje take: 1) organizacj i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy w tym wykonanie przyłczy wodocigowego i elektrycznego na czas budowy, ustanowienie kierownika budowy, wykonanie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126); 2) obsług geodezyjn, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbdnych prób, pomiarów, bada i odbiorów oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej i geodezyjnej; 3) właciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mog zaistnie w zwizku z okrelonymi zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialnoci cywilnej ; 4) po zakoczeniu robót doprowadzenie uytkowanego terenu do stanu pierwotnego, demonta obiektów tymczasowych oraz uporzdkowanie terenu budowy. 6. Zamawiajcy wymaga udzielenia przez Wykonawc co najmniej 5 letniej rkojmi na wady przedmiotu zamówienia i co najmniej 5-letniej gwarancji jakoci. IV. INFORMACJA NA TEMAT CZCI ZAMÓWIENIA I MO LIWOCI SKŁADANIA OFERT CZCIOWYCH ORAZ MO LIWOCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 1. Oferta musi obejmowa cało zamówienia, Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych. 2. Oferty czciowe jako sprzeczne z SIWZ zostan odrzucone. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci złoenia oferty wariantowej. V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIE UZUPEŁNIAJCYCH Zamawiajcy nie przewiduje zamówie uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJCY ZAWRZE UMOW RAMOW Zamawiajcy nie przewiduje w niniejszym postpowaniu zawarcia umowy ramowej. VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 3

4 Zamawiajcy nie przewiduje w niniejszym postpowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTPOWANIU Koszty udziału w postpowaniu, a w szczególnoci koszty sporzdzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu (za wyjtkiem zaistnienia sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy). IX. INFORMACJA NA TEMAT MO LIWOCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WICEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia (moliwo składania jednej oferty, przez dwa lub wicej podmiotów np. konsorcjum firm, spółk cywiln), pod warunkiem, e taka oferta bdzie spełnia nastpujce wymagania: a) Wykonawcy wspólnie ubiegajcy si o zamówienie musz ustanowi pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upowanienie/pełnomocnictwo do wystpowania w imieniu tej spółki wynika z dołczonej do oferty umowy spółki bd wszyscy wspólnicy podpisz ofert; b) Wykonawcy tworzcy jeden podmiot przedło wraz z ofert stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z rozdz. XI pkt 2.2. SIWZ - Inne owiadczenia i dokumenty (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upowanienie/pełnomocnictwo do wystpowania w imieniu tej spółki wynika z dołczonej do oferty umowy spółki bd wszyscy wspólnicy podpisz ofert); Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyej (lit. a i b) moe wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy konsorcjum. c) Oferta musi by podpisana w taki sposób, by prawnie zobowizywała wszystkich Wykonawców wystpujcych wspólnie (przez kadego z wykonawców lub pełnomocnika); d) Kady z Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia powinien złoy dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt 1.1. lit a SIWZ oraz owiadczenie z art. 22 i 24 ustawy (dokumenty potwierdzajce spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy). Dopuszcza si moliwo złoenia jednego wspólnego owiadczenia z art. 22 i 24 ustawy - Prawo zamówie publicznych, pod warunkiem, i owiadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów wystpujcych wspólnie lub przez wszystkie podmioty składajce ofert wspóln; e) Wspólnie Wykonawcy tworzcy jeden podmiot mog złoy dokumenty wymienione w rozdz. XI pkt lit. a i b; lit. a,b i c SIWZ (dokumenty potwierdzajce spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy). Wspólne złoenie dokumentów, o którym mowa, prowadzi ma do udowodnienia spełniania warunków udziału w postpowaniu, postawionych w SIWZ (wystarczajce bdzie, jeeli dokumenty te złoy tylko jeden z Wykonawców wspólnie składajcych ofert, o ile potwierdza to bdzie spełnianie warunków udziału w postpowaniu postawionych w SIWZ); f) dopuszcza si, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z członków konsorcjum; g) wszelka korespondencja dokonywana bdzie wyłcznie z Wykonawc wystpujcym jako pełnomocnik pozostałych (pełnomocnik/lider konsorcjum) 2. Zamawiajcy dopuszcza w postpowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywa zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyranie w ofercie wskaza, jak cz/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywa bdzie w jego imieniu podwykonawca. Naley wypełni odpowiednio załcznik nr 1 - formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywa zamówienia przy udziale podwykonawców, naley wpisa w formularzu nie dotyczy lub inne podobne sformułowanie. Jeeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiajcy uzna, i zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie naley zrealizowa w okresie: do 30 kwietnia 2011 r. XI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; INFORMACJA O OWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZ DOŁCZY DO OFERTY WYKONAWCY 4

5 1. W przetargu mog wzi udział Wykonawcy, którzy spełniaj warunki z art. 22 ust. 1 ustawy (naley w tym zakresie złoy stosowne owiadczenie, zgodnie z załcznikiem nr 2 do SIWZ), tj.: 1.1. Posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci oraz nie podlegaj wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku naley do oferty dołczy: a) aktualny odpis z właciwego rejestru albo aktualne zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej. Dokument, o którym wyej mowa uwaa si za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualnoci przez organ wydajcy, nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert b)aktualne zawiadczenia: właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce odpowiednio, e Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci, lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu. Powysze dokumenty uznaje si za aktualne (wane), jeeli zostały one wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania ofert Posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie, oraz dysponuj lub bd dysponowa potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykaza, i w ostatnich 5 latach przed dniem wszczcia niniejszego postpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum budow dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni uytkowej nie mniejszej ni 1500 m2 kady, wyposaonych w instalacje sanitarne, c.o. i instalacje elektryczne. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty naley dołczy: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamówienia, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajcych swoim rodzajem i wartoci robotom budowlanym stanowicym przedmiot zamówienia (roboty porównywalne okrelone powyej) z podaniem ich wartoci, powierzchni oraz daty i miejsca wykonania - zgodnie z załcznikiem nr 3 do SIWZ. b) dokumenty (np. referencje) potwierdzajce, e roboty budowlane, o których wyej mowa, zostały wykonane naleycie Wykonawca musi wykaza, i dysponuje lub bdzie dysponował osob lub osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadajc lub posiadajcymi potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania robotami budowlanym w specjalnoci : a) konstrukcyjno-budowlanej b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznych W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty naley dołczy: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub bdzie dysponował wykonawca i które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i ich wykształcenia niezbdnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci - zgodnie z załcznikiem nr 4 do SIWZ.( wystarczajce bdzie wykazanie wyłcznie osób, o których wyej mowa w pkt niniejszego rozdziału SIWZ) b) pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeeli w wykazie, o którym mowa w pkt lit. a Wykonawca wskazał osoby, którymi bdzie dysponował. c) uprawnienia oraz aktualne zawiadczenia o przynalenoci do właciwego samorzdu zawodowego wraz z informacj o opłaceniu obowizkowych składek od odpowiedzialnoci cywilnej np. zawiadczenie z Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi by ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci, na kwot nie nisz ni PLN W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku naley do oferty dołczy: - polis, a w przypadku jej braku inne dokumenty potwierdzajce, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci, na kwot co najmniej 5

6 PLN. Uwaga: Ocena spełniania warunków dokonywana bdzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia ); nie spełnienie chociaby jednego z postawionych warunków udziału w postpowaniu, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postpowania. 2. Inne owiadczenia i dokumenty, które naley przedłoy wraz z ofert. 2.1.Owiadczenie, e Wykonawca zapoznał si z warunkami zamówienia i z załczonym wzorem umowy oraz, e przyjmuje ich tre bez adnych zastrzee-na formularzu oferty-załcznik nr Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegajcych si o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegajcych si o zamówienie, pełnomocnictwo takie moe wynika z dołczonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Pełnomocnictwo naley dołczy w oryginale bd kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem notarialnie Zaleca si dołczy dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pienidzu Oryginał dokumentu potwierdzajcego wniesienie wadium, w przypadku złoenia wadium w postaci niepieninej (bezporednio do oferty) - zgodnie z pkt 2.1. rozdz. XV SIWZ. Uwaga: Wykonawcy mog składa wszystkie wykazy, informacje czy owiadczenia take na własnych drukach, pod warunkiem, e bd one opracowane według schematu druków załczonych do niniejszej specyfikacji (załczniki nr 1-4 do SIWZ). 3. Odstpstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawc,który ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - rozdział XI 1.1. lit. a) SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci. Dokumenty, o których wyej mowa, powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert; 3.2. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce za mieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, zastpuje si je dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Zapis znajdujcy si w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, odnoszcy si do aktualnoci dokumentów, stosuje si odpowiednio. XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajcy oraz Wykonawcy maj obowizek przekazywa wyłcznie na pimie lub faksem (adres Zamawiajcego, nr faksu podany został w oznaczeniu Zamawiajcego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem: Budynek mieszkalno- usługowy przy Placu Zgody. 2. Jeeli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazuj owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kada ze stron na danie drugiej ma obowizek potwierdzi fakt otrzymania faksu. 3. Informacj o wyborze oferty najkorzystniejszej bd o uniewanieniu postpowania Zamawiajcy zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej stanowicej Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiajcego. XIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJANIE DOTYCZCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ LUB SPECYFIKACJI) 1. Wykonawca moe zwróci si do Zamawiajcego o wyjanienie SIWZ. Zamawiajcy niezwłocznie udzieli wyjanie chyba, e proba o wyjanienie Specyfikacji wpłynła do Zamawiajcego na mniej ni 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiajcy przele tre wyjanie wszystkim 6

7 Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia ródła zapytania. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiajcy moe zmodyfikowa tre dokumentów składajcych si na SIWZ. Kada wprowadzona przez Zamawiajcego zmiana stanie si czci Specyfikacji. Zostanie ona dorczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj i bdzie dla nich wica. 3. Zamawiajcy owiadcza, i nie zamierza zwoływa zebrania Wykonawców w celu wyjanienia treci SIWZ. Tre niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiajcego. 4. Wszelkie zmiany, modyfikacje treci SIWZ, jak te wyjanienia i odpowiedzi na pytania co do treci SIWZ, Zamawiajcy zamieszcza bdzie take pod wskazanym adresem XIV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI Zamawiajcy wyznacza nastpujce osoby do porozumiewania si z Wykonawcami, w sprawach dotyczcych niniejszego postpowania: 1. Andrzej Gbala - Gł. Specjalista,Prokurent tel. (077 ) Małgorzata Prociak - Specjalista d\s budowlanych tel. (077) w Renata Pindel - Specjalista d\s budowlanych tel (077) w.45 w dniach: od poniedziałku do pitku w godzinach od do XV. WYMAGANIA DOTYCZCE WADIUM 1 Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysokoci: ,00 zł. Słownie złotych: siedemdziesit pi tysicy zł 1.1. Wadium moe by wniesione w: - pienidzu, - porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowokredytowej,z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. Nr 109, poz z póniejszymi zmianami) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: o godzinie Wadium wnoszone w pienidzu naley wpłaca przelewem na nastpujcy nr konta: Banku Spóldzielczym O\Głuchołazy nr: Uwaga! Za dat wniesienia wadium w tej formie, uwaa si dat wpływu rodków pieninych na konto zamawiajcego 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieninej naley złoy w oryginale bezporednio do oferty Zamawiajcy zwróci wniesione wadium, w nastpujcych sytuacjach: - upłynł termin zwizania ofert, o którym mowa w niniejszej specyfikacji, - zawarta została umowa z wybranym Wykonawc oraz wniesiono zabezpieczenie naleytego wykonania umowy, - postpowanie zostanie uniewanione, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnite, lub upłynł termin do ich wnoszenia Zamawiajcy zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofert przez upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postpowania, którego oferta została odrzucona Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pienidzu, moe wyrazi zgod na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia naleytego wykonania umowy Zamawiajcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoy dokumentów lub owiadcze, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn nielecych po jego stronie, b) jeeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach okrelonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia naleytego wykonania umowy na zasadach okrelonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 7

8 - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie si niemoliwe z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy. XVI. TERMIN ZWIZANIA OFERT Okres zwizania ofert wynosi: 30 dni. Bieg terminu zwizania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia Dzie ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu zwizania ofert. XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1 Ofert naley sporzdzi na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowicego załcznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty naley dołczy: 2.1. Spis wszystkich załczonych dokumentów (spis treci) - zalecane, nie wymagane Dokumenty i owiadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ Dokumenty dołczone do oferty mog by przedstawione w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc (uwaga! - przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy) - z zastrzeeniem dokumentu wyszczególnionego w pkt 4.4. niniejszego rozdziału SIWZ Oferta wraz ze wszystkimi załcznikami (dokumentami i owiadczeniami) stanowi jedn cało. Zaleca si, aby wszystkie strony były ze sob połczone w sposób uniemoliwiajcy ich samo-czynn dekompletacj (np. zszyte, spite, zbindowane itp.). 3. Kady Wykonawca moe złoy tylko jedn ofert Ofert naley sporzdzi zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oferta wraz z załcznikami musi by sporzdzona na pimie, w jzyku polskim. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym, naley składa wraz z tłumaczeniem powiadczonym przez Wykonawc (przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy) Oferta musi by napisana na maszynie do pisania, komputerze lub niecieralnym atramentem Oferta musi by podpisana przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy Wszystkie załczniki do oferty stanowice owiadczenie Wykonawcy, musz by równie podpisane przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy Upowanienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do powiadczania dokumentów za zgodno z oryginałem oraz do parafowania stron naley dołczy do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załczonych przez Wykonawc. Upowanienie/pełnomocnictwo winno by dołczone w oryginale, lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem notarialnie Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny by parafowane przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca si, aby zapisane strony oferty, wraz z dołczonymi do niej dokumentami i owiadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osob/y upowanion/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawc, parafa na tej stronie nie jest ju wymagana. 6. Wykonawca powinien zamieci ofert wraz z pozostałymi dokumentami owiadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w nastpujcy sposób: a) koperta zewntrzna: powinna by zaadresowana na Zamawiajcego, na adres podany na wstpie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisana: Oferta do przetargu nieograniczonego na: Budow budynku mieszkalno usługowego Plac Zgody - Nie otwiera przed godz b) koperta wewntrzna: powinna by zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawiera nazw i adres Wykonawcy. 7. Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert pod warunkiem, e Zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley umieci w kopercie, opisanej jak wyej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi by oznaczona okreleniami: Zmiana lub Wycofanie. 8. Złoona oferta wraz z załcznikami bdzie jawna, z wyjtkiem informacji stanowicych tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 8

9 Wykonawca składajc ofert zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), e nie mog by one udostpniane Informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa, winny by one zgrupowane i stanowi oddzieln cz oferty, opisan w nastpujcy sposób: tajemnice przedsibiorstwa - tylko do wgldu przez Zamawiajcego Po otwarciu złoonych ofert, Wykonawca, który bdzie chciał skorzysta z jawnoci dokumentacji z postpowania, w tym ofert, musi wystpi w tej sprawie do Zamawiajcego z wnioskiem. XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cen ofertow na formularzu oferty, zgodnie z załcznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Podana cena ryczałtowa musi zawiera wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia, wynikajce z opisu przedmiotu zamówienia, załczonych przedmiarów robót, które pełni funkcj pomocnicz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. 3. Cen oferty naley poda w nastpujcy sposób: a) cen bez podatku VAT netto), b) naleny VAT, c) cen łcznie z nalenym podatkiem VAT (brutto). 4. Cena ryczałtowa musi by podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak okrelenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błd co do formy oferty i nie bdzie skutkowa jej odrzuceniem. 5. Za cen oferty uwaa si bdzie cen brutto (łcznie z nalenym podatkiem VAT). W przypadku nieuwzgldnienia w ofercie kosztów robót wynikajcych z dokumentacji oraz innych kosztów niezbdnych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajcy uzna, e zostało to wycenione, w zwizku z czym w trakcie rozliczania wykonywanych robót Wykonawca nie bdzie mógł da odrbnej zapłaty za te roboty i zwrotu w\w kosztów. XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofert naley złoy w siedzibie Zamawiajcego w Głuchołazach przy ul. Plac Basztowy 3, pokój nr 21 ( sekretariat) nie póniej ni do dnia do godz Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajcego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostan zwrócone Wykonawcom nie otwarte, po terminie na wniesienie protestu. 3. Zamawiajcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu o godzinie w pokoju obok sekretariatu w siedzibie Zamawiajcego. XX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiajcy poda (odczyta) imi i nazwisko, nazw (firm) oraz adres (siedzib) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a take informacje dotyczce ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatnoci zawartych w ofercie. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiajcy przele mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału. 5. W toku badania ofert Zamawiajcy sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegaj wykluczeniu z postpowania, na podstawie, art. 24 ustawy W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postpowania, złoona przez niego oferta nie jest rozpatrywana. Ofert Wykonawcy wykluczonego z postpowania, uznaje si za odrzucon. 6. Zamawiajcy sprawdzi take, czy Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni, złoyli odpowiednie oferty Z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w ustawie Oferta niezgodna z ustaw Prawo zamówie publicznych lub sprzeczna z treci SIWZ podlega odrzuceniu. Zamawiajcy odrzuci rozpatrywan ofert, take w innych przypadkach, okrelonych w art. 89 ustawy. 9

10 7. W toku dokonywania oceny złoonych ofert Zamawiajcy moe da udzielenia przez Wykonawców wyjanie dotyczcych treci złoonych przez nich ofert. 8. Zamawiajcy poprawi w tekcie oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiajc o tym Wykonawc, którego oferta zostanie poprawiona. 9. W przypadku, gdy złoona zostanie mniej ni jedna oferta niepodlegajca odrzuceniu, przetarg zostanie uniewaniony. Zamawiajcy uniewani postpowanie take w innych przypadkach, okrelonych w ustawie w art. 93 ust Zamawiajcy przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoy ofert niepodlegajc odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejsz (uzyska najwiksz liczb punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty okrelonych w niniejszej SIWZ). 11. Zamawiajcy powiadomi o wynikach przetargu przesyłajc zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złoyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie (tablica ogłosze znajduje si na parterze siedziby Zamawiajcego ) a take na stronie internetowej pod nastpujcym adresem Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złoyli oferty, zawiera informacje o: wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofert wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoonych ofert zawierajcym punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj); wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postpowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym Informacja przesłana Wykonawcy, którego ofert wybrano, dodatkowo zawierała bdzie informacj okrelajc miejsce i termin zawarcia umowy. XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BDZIE SI KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiajcy bdzie si kierował nastpujcymi kryteriami: cena ofertowa pkt 2. Kady z Wykonawców otrzyma odpowiedni ilo punktów, wyliczon w nastpujcy sposób: cena ofertowa - wg nastpujcego wzoru: gdzie poszczególne litery oznaczaj: N p = x B I P - ilo punktów, N - cena ofertowa najnisza sporód wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), A - waga danego kryterium wyraona w punktach 100 pkt. XXII. INFORMACJA NA TEMAT MO LIWOCI ROZLICZANIA SI W WALUTACH OBCYCH Zamawiajcy bdzie rozliczał si z Wykonawc wyłcznie z uwzgldnieniem waluty polskiej. XXIII. INFORMACJE DOTYCZCE UMOWY 1 Istotne dla zamawiajcego postanowienia umowy, zawiera załczony do niniejszej SIWZ wzór 10

11 umowy Zamawiajcy przewiduje moliwo zmiany postanowie zawartej umowy, w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku : 1) gdy w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostan ujawnione przedmioty posiadajce cechy zabytku, przedmioty archeologiczne lub zostanie odkryte wykopalisko i okolicznoci te spowoduj czasowe wstrzymanie prowadzenia robót przez Wykonawc, mogce mie wpływ na nie dotrzymanie kocowego terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) wystpienia klski ywiołowej uniemoliwiajcej Wykonawcy przy zachowaniu szczególnej starannoci i bez jego winy dotrzymania kocowego terminu wykonania przedmiotu umowy, 3) zaistnienia siły wyszej, za któr strony uwaaj zdarzenia niezalene od Wykonawcy ani od Zamawiajcego, które pomimo dołoenia naleytej starannoci przez Wykonawc uniemoliwiaj dotrzymanie kocowego terminu wykonania przedmiotu umowy ( np: czasowy brak dopływu energii elektrycznej do miejscowoci, w której prowadzona jest budowa, strajk powodujcy odcicie miejscowoci, w której znajduje si budowa od reszty kraju, itp. ) 4) zmiany wysokoci stawki podatku od towarów i usług 5) koniecznoci zmiany terminu zakoczenia realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana terminu moe nastpi w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówie dodatkowych nieobjtych zamówieniem podstawowym i nie przekraczajcych łcznie 50% wartoci realizowanego zamówienia, jeeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzalenione od wykonania zamówienia dodatkowego( art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówie publicznych ). 6) zmiany zakresu wykonywanych robót budowlanych w przypadku koniecznoci wykonania tzw. robót dodatkowych, 7) koniecznoci wystpienia robót zamiennych. Zamawiajcy dopuszcza moliwo wystpienia robót zamiennych po spełnieniu przesłanek wynikajcych z art. 141 ust.1 ustawy Prawo zamówie publicznych, 8) zmiany podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty, gdy Wykonawca wystpi z takim wnioskiem do Zamawiajcego 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiajcy poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w pimie informujcym o wyniku postpowania. 3.W przypadku wniesienia protestu, a do jego ostatecznego rozstrzygnicia, Zamawiajcy wstrzyma podpisanie umowy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejsz) przed podpisaniem umowy zobowizany jest do wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, w wysokoci 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łcznie z podatkiem VAT) Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy moe by wnoszone w: - pienidzu - naley wpłaca przelewem na konto: Banku Spóldzielczym O\Głuchołazy nr: porczeniach bankowych lub porczeniach spółdzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej, z tym e zobowizanie kasy jest zawsze zobowizaniem pieninym, gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - porczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. Uwaga: Zamawiajcy nie wyraa zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach w tym z porczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartociowych emitowanych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy, okrelone zostały we wzorze umowy. 5. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiajcemu kosztorys na kwot podan w ofercie. 6. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złoonej przez Wykonawców wspólnie ubiegajcych si o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy naley przedłoy umow 11

12 regulujc współprac tych podmiotów (umowa konsorcjum). XXIV. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych przysługuj rodki ochrony prawnej przewidziane wspomnian wyej ustaw Przed upływem terminu do składania ofert, rodki ochrony prawnej wobec czynnoci podjtych przez Zamawiajcego, przysługuj równie organizacjom zrzeszajcym Wykonawców wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urzdu Zamówie Publicznych. 2. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze rodków ochrony prawnej szczegółowo reguluj przepisy działu VI ustawy - rodki ochrony prawnej (art ustawy). Zawarto specyfikacji: 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXIV 2. Załcznik nr 1 - Formularz oferty 3. Załcznik nr 2 - Owiadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 4. Załcznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 5. Załcznik Nr 4 - Wykaz osób 6. Załcznik Nr 5 - Wzór umowy :... ZATWIERDZAM Głuchołazy dnia 2009 r. 12

13 Piecz Wykonawcy Załcznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Oferta złoona do postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budow budynku mieszkalno usługowego, przy ul. Plac Zgody ( obecnie Plac Solidarnoci) w Głuchołazach Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon i fax, adres . Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): Netto... Naleny podatek VAT.. Brutto.. Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2011 r. Okres udzielonej gwarancji i rkojmi na wykonane prace (podany w latach min. 5 lat ):. Warunki płatnoci: zgodnie ze wzorem umowy. Niniejszym owiadczam, e: zapoznałem si z warunkami zamówienia i przyjmuj je bez zastrzee; zapoznałem si z postanowieniami załczonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuj go bez zastrzee; przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia jestem zwizany niniejsz ofert przez okres 30 dni, liczc od dnia składania ofert podanego w SIWZ; Niej podany zakres wykonywa bd w moim imieniu podwykonawcy (poda zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):. 9.. W przypadku wybrania naszej oferty zobowizujemy si do wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia naleytego wykonania niniejszego zamówienia w kwocie.w formie: Oferta została złoona na zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).. W przypadku wybrania naszej oferty zobowizujemy si do wniesienia, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia naleytego wykonania niniejszego zamówienia w formie:.. Podpis wraz z pieczci 13

14 osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy Piecz Wykonawcy Załcznik nr 2 OWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTPOWANIA Składajc ofert w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budow budynku mieszkalno usługowego, przy ul. Plac Zgody ( obecnie Plac Solidarnoci) w Głuchołazach na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówie publicznych owiadczam/y, e: 1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci; 2. Posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj/emy lub bd/bdziemy dysponował/ potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3. Znajduj/emy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Podpis wraz z pieczci osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 14

15 Piecz Wykonawcy Załcznik nr 3 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE PORÓWNYWALNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Składajc ofert w przetargu nieograniczonym na : Budow budynku mieszkalno usługowego, przy ul. Plac Zgody ( obecnie Plac Solidarnoci ) w Głuchołazach przedkładam/y nastpujcy wykaz: Lp. Zleceniodawca Opis wykonanych robót budowlanych (zakres rzeczowy (powierzchnia), warto brutto) Okres realizacji data rozpoczcia i zakoczenia Nr referencji Do niniejszego wykazu, dołczamy... szt. referencji lub innych dokumentów potwierdzajcych, e ww. roboty budowlane zostały wykonane naleycie...., dnia.... (Podpis wraz z pieczci osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 15

16 Załcznik Nr 4 WYKAZ OSÓB KTÓRE BD UCZESTNICZY W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Składajc ofert w przetargu nieograniczonym na : Budow budynku mieszkalno usługowego przy ul. Plac Zgody ( obecnie Plac Solidarnoci ) w Głuchołazach owiadczam, e: 1. Dysponuj/emy nastpujcymi osobami, które bd uczestniczy w wykonywaniu niniejszego zamówienia: Lp. Imi Nazwisko Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe (opis uprawnie, itp.) Zakres czynnoci przy realizacji zamówienia lub 2. Bd/bdziemy dysponował nastpujcymi osobami, które bd uczestniczy w wykonywaniu niniejszego zamówienia: Lp. Imi Nazwisko Wykształcenie Kwalifikacje zawodowe (opis uprawnie, itp.) Zakres czynnoci przy realizacji zamówienia Do niniejszego wykazu dołczam/y zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia*..., dnia... Podpis wraz z pieczci osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy * dotyczy wyłcznie przypadku, gdy Wykonawca w powyszym wykazie wskae osoby, którymi bdzie dysponował. 16

17 Załcznik Nr 5 UMOWA NR. W dniu. w Głuchołazach pomidzy: Głuchołaskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul.plac Basztowy 3, Głuchołazy, tel (077) , NIP , REGON , woj. opolskie, Nr KRS Sd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, Kapitał Zakładowy zł zwanym dalej Zamawiajcym, reprezentowanym przez: Prezesa Zarzdu Spółki - Zbigniewa Augustyna, a. majcym sw siedzib w zarejestrowan w.., pod numerem.. REGON.. zwanym dalej Wykonawc reprezentowanym przez:. w wyniku dokonania przez Zamawiajcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia., zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych z dnia ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z pón. zmianami ) zwanej dalej ustaw została zawarta umowa o nastpujcej treci : PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Zamawiajcy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowizuje si zgodnie z obowizujcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej do wykonania budynku mieszkalno-usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach wraz z towarzyszc infrastruktur. 2. Załcznikami stanowicymi integraln cz umowy s : 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2) oferta Wykonawcy, 3) projekt budowlany, 4) projekt wykonawczy, 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 6) harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 7) program zagospodarowania działek nr 588\1 i 588\2, 8) przedmiar robót, 9) dokumentacja geotechniczna gruntu pt : Dokumentacja geotechniczna z rozpoznawania podłoa gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego Budowa domu wielorodzinnego w Głuchołazach przy Placu Zgody. Obecnie plac nosi nazw : Plac Solidarnoci. 3. Wykonawca owiadcza, e sprawdził zgodno projektu technicznego ze Specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót, dokonał wizji lokalnej terenu budowy usytuowanego w zabudowie ródmiejskiej i znane s mu warunki prowadzenia robót, a oferta obejmuje pełen zakres przedmiotowych robót koniecznych do zrealizowania zamówienia. W zwizku z powyszym póniejsze uwagi i zastrzeenia Wykonawcy co do kompletnoci dokumentacji projektowej nie bd miały wpływu na przebieg procesu budowlanego oraz wynagrodzenia umownego. 4. Wykonawca owiadcza, e znane s mu obowizujce przepisy prawne w zakresie niezbdnym do wykonania przedmiotu umowy oraz, e bdzie ich przestrzegał wykonujc przedmiot umowy. 17

18 5. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 5.1. wykonanie budynku mieszkalno-usługowego wyposaonego w : a) wewntrzn instalacj wodocigow i kanalizacyjn, b) wewntrzn instalacj elektryczn, c) wewntrzn instalacj telefoniczn, d) instalacj domofonow, e) orurowanie dla instalacji TV i internetu, f) wewntrzn instalacj gazow, g) instalacj owietlenia zewntrznego; h) przyłcza instalacji: gazowej i elektrycznej, i) wentylacji naturalnej, j) instalacj c.o. zasilan z indywidualnych kotłów gazowych w mieszkaniach, k) instalacj odgromow, 5.2. wykonanie kanalizacji deszczowej, 5.3. wykonanie cigów komunikacyjnych i parkingów ( m.in.: powierzchnia jezdni - 413,80 m2, powierzchnia chodników - 97,70 m2, powierzchnia terenu zielonego 163,40 m2) zagospodarowanie terenu W lokalu uytkowym nr 1 ( o pow. 877,09 m2) nie bd wykonywane instalacje wewntrzne : wodna, kanalizacyjna, c.o., elektryczna oraz instalacja wentylacji. Wykonawca wykona w lokalu uytkowym przejcia przez stropy i dach dla wentylacji W lokalu uytkowym nr 1 ponadto nie bd wykonane : - tynki wewntrzne na cianach, - cianki działowe, - sufity podwieszane, - kotłownia, - monta wewntrznej stolarki drzwiowej i okiennej. W lokalu uytkowym nr 1 podłoga bdzie wykonana tylko w zakresie : - podsypki piaskowo wirowej, - warstwy chudego betonu. Pozostałe warstwy podłogi nie bd wykonane Wykonawca wykona dla lokalu uytkowego nr 1 przyłcza instalacji : wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej. 1. Szczegółowy zakres zamówienia objtego niniejsz umow okrelaj: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt zagospodarowania działek nr 588\1, 588\2,przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia(siwz), dokumentacja geotechniczna gruntu Dokumentacja geotechniczna z rozpoznawania podłoa gruntowo-wodnego dla zadania inwestycyjnego Budowa domu mieszkalnego wielorodzinnego w Głuchołazach przy Placu Zgody i oferta Wykonawcy. 2. Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawc wszelkich prac i czynnoci zwizanych z wymogami BHP, organizacj budowy, i realizacj umowy bez zakłóce : 1) organizacj i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy w tym wykonanie przyłczy wodocigowego i elektrycznego na czas budowy, ustanowienie kierownika budowy, wykonanie planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 2) obsług geodezyjn, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbdnych prób, pomiarów, bada i odbiorów oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej i geodezyjnej; 3) właciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mog zaistnie w zwizku ze zdarzeniami losowymi. Wan polis na ubezpieczenie inwestycji od ryzyk budowlano-montaowych Wykonawca przedłoy Zamawiajcemu przy zawieraniu umowy. 18

19 4) napraw wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, 5)Wykonawca bdzie posiadał na czas zwizania umow wan polis na ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoci na kwot min zł ( trzy miliony zł ). Przedmiotow polis Wykonawca przedłoy Zamawiajcemu przy zawieraniu niniejszej umowy. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawc. Wszelkie materiały i urzdzenia uyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada : 1) wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z pón. zmianami). TERMINY 2 1. Termin przekazania placu budowy : do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy 2. Termin rozpoczcia przez Wykonawc robót strony ustalaj do 30 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca zobowizuje si do wykonania robót okrelonych w pitym punkcie harmonogramu robót najpóniej w terminie do Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy do 30 kwietnia 2011 r. OBOWIZKI WYKONAWCY 3 1. Wykonawca zobowizuje si do : a) wykonania przedmiotu umowy okrelonego w postanowieniach 1 Umowy, b) doprowadzenia na własny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy, zainstalowania licznika wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów ich zuycia w okresie realizacji robót, c) ponoszenia kosztów zwizanych z zajciem pasa drogowego w zakresie niezbdnym do realizacji zamówienia, d) ponoszenia kosztów utrzymania oraz konserwacji urzdze i obiektów tymczasowych na placu budowy, e) zapewnienia potrzebnego oprzyrzdowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów. Na kade danie Zamawiajcego Wykonawca dokona sprawdzenia ciaru i jakoci zuytych materiałów, jak te jakoci betonów i zapraw. Badania bd realizowane na koszt Wykonawcy. f) wykonania na swój koszt ogrodzenia placu budowy przed rozpoczciem prac budowlanych, dozorowania mienia znajdujcego si na placu budowy, a take zapewnienie warunków bezpieczestwa, g) utrzymywania terenu i zaplecza budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz odpowiedniego składowania wszelkich urzdze pomocniczych i usuwania zbdnych materiałów, odpadów i mieci oraz niepotrzebnych urzdze prowizorycznych. Zakazuje si rozpalania ognisk i palenia jakichkolwiek materiałów na placu budowy, h) utrzymania w czystoci chodników i dróg przylegajcych do terenu budowy. W razie niewykonania tego obowizku Zamawiajcy moe zleci wykonanie powyszych czynnoci innej firmie kosztami obciajc Wykonawc ( po uprzednim pisemnym upomnieniu Wykonawcy), i) uporzdkowania terenu budowy i po zakoczeniu robót przekazania go Zamawiajcemu do dnia odbioru robót, j) okazywania na kade danie Zamawiajcego ( inspektora nadzoru) w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodnoci z Polsk Norm lub aprobat techniczn, k) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiajcego, l) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót, ich czci bd urzdze zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawc w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ł) dołoenia szczególnej starannoci w toku wykonywania robót celem niedopuszczenia do wystpienia jakichkolwiek szkód lub ponownego wykonywania tych samych robót w terminie póniejszym. m) wykonania innych robót wynikajcych z dokumentacji, niezbdnych do wykonania przedmiotu umowy. n) udostpnienia lokalu uytkowego ( nr 1) włacicielowi lokalu lub osobie przez niego wskazanej celem wykonania robót wykoczeniowych. 2. Wykonawca zapewnia, e wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaj 19

20 odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 3.Wykonawca ponosi wyłczn odpowiedzialno za: a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, b) posiadanie przez te osoby wymaganych bada lekarskich, c) przeszkolenie stanowiskowe. 4. Wykonawca jest obowizany odsun od wykonywania pracy kad osob, która z braku kwalifikacji lub z innego powodu zagraa w jakikolwiek sposób naleytemu wykonaniu umowy. 5. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy który posiada wymagane przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane oraz jest członkiem Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa. Zakres działania i obowizki kierownika budowy okrelaj przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z pón. zm.).. NADZÓR BUDOWLANY 4 1. Zamawiajcy ustanawia inspektorami nadzoru inwestorskiego niej wymienione osoby: -. inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych - inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji sanitarnych - inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji elektrycznych - inspektor nadzoru inwestorskiego robót drogowych.. Inspektorzy nadzoru działaj w granicach umocowania okrelonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz ze zm.) oraz treci umowy zawartej pomidzy nim a Zamawiajcym. 2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia swojego przedstawiciela do obserwacji realizacji inwestycji ( niezalenie od powołanych inspektorów nadzoru). OBOWIZKI WYKONAWCY WOBEC INSPEKTORÓW NADZORU Wykonawca zobowizuje si przestrzega polece inspektorów nadzoru inwestorskiego. 2. Wykonawca bdzie informował Zamawiajcego w terminie 3 dni od powzicia wiadomoci o : a) koniecznoci wykonania robót zamiennych, b) dostrzeonych brakach w dokumentacji i zwizanej z tym koniecznoci dokonania zmiany i uzupełnie tej dokumentacji, 3. Wykonawca zawiadomi branowego inspektora nadzoru (pisemnie ) z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania robót ulegajcych zakryciu oraz o terminie robót zanikajcych. Jeeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru -zobowizany bdzie na jego danie odkry roboty lub wykona otwory niezbdne do badania robót, a nastpnie przywróci roboty do stanu poprzedniego na swój koszt, PODWYKONAWCY Wykonawca owiadcza, e cały zakres objtych niniejsz umow robót wykona nakładem własnym w ramach prowadzonego przedsibiorstwa. 2. Powierzenie wykonania czci robót objtych niniejsz umow podwykonawcy wymaga kadorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajcego. 3.Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawc projektu umowy z podwykonawc wraz zakresem robót przewidzianych do wykonania nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzee, uwaa si, e wyraził zgod na zawarcie umowy z podwykonawc. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajcego pełn odpowiedzialno za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W Warszawa: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, BUDKI PARKINGOWEJ ORAZ WIATY NA ROWERY W SYSTEMIE PARKUJ I JED W MIEJSCOWOCI TERESIN Numer ogłoszenia: 38804-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Remont laboratorium nr 212, magazynu odczynników oraz pomieszczenia 213 w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Norwida 25 27 RAP 31 2009 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/ Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/ Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: GMINA BUKOWNO - Miejski Orodek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 206.000,00

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo