SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Spoldzielnia Mieszkaniowa "Ujescisko" Ul. Plocka Gdansk, telefon / fax:(058) , (058) , (058) (nazwa Zamawiajacego) ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU OUDZIELENIE ZAMOWIENIA NA Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spoldzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, naprawy dachow, remontow elewacji, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, wykonania izolacji pionowej oraz miejsc parkingowych. (nazwa przedmiotu Zamowienia)

2 I. Przedmiotem zamowienia jest: 1. Przedmiotem zamowienia jest:_wykonanie remontow w budynkach zasobow Spoldzieini Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: l.wykonanie docieplenia budynku styropianem grubosci min 12cm, tynk mineralny malowany farbq silikatowg m2 { w tym demontaz sidingu ok 160m2) 2.Remont etewacji i balkonow S.Naprawa dachu 4. Budowa miejsc parkingowych Ad 1. Gorzowska 1-390m2 Radomska l-600m2 Radomska 3-320m2 Kaliska3-290m2 Tarnowska m2 Przemyska4-280m2 Zamojska m2 Przemyska m2 todzka m2 wraz z demontazem sidingu Ad 2. Ptocka 1-remont balkonu Gorzowska 3 - remont 2 balkonow Przemyska 6 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 8 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 10 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 12 - remont elewacji {tynkowanie wraz z malowaniem ) todzka 48 - naprawa filarow pod ptytami balkonowymi Przemyska 39 - remont elewacji Przemyska 28 - remont balkonu (izolacja ) Ad 3. Ciechanowska 7 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Ciechanowska 5 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Kaliska 3 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Ptocka 7 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Zamojska 15 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) todzka od 38 do 54 z wyf^czeniem 40 i 50 - remont dachu ( odkrycie cze_sci zadaszenia, poprawne potozenie membrany oraz wymiana wetny ) Ad 4. Przemvska 39 Zakres prac : Rozbiorka krawe_znikow drogowych - 20mb Roboty ziemne, wywoz ziemi ok 40m3 Nawierzchnia z ptyty azurowej typu MEBA - 100m2 Montaz krawe_znik6w bet. 15x30 cm - 30mb 2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wan'antowych. 3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych. 4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych. 5. Przewidywany termin realizacji robot okreslonych w specyfikacji to 28maj 2012r. 6. Zamawiajacemu przysluguje prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.

3 II. Warunki udzialu w post?powaniu oraz sposob dokonywania spelnienia tych warunkow 1. 0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac sie wykonawcy, spetniajacy nastepujace warunki; H.Ktorzy nie wyrzadzili szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania. 1.2.W stosunku do nich nie otwarto likwidacji ani nie ogloszono upadfosci. W postepowaniu mogajez wziac udzial wykonawcy, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarii uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majajku upadlego, 1.3. Nie zaiegaja^ z uiszczeniem podatkow, opiat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba, ze uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 1.4. Nie sa^osobami fizycznymi, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiac nie_cia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.5. Nie 53 spolkami jawnymi, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osia^niecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.6. Nie 33 spolkami partnerskimi, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiaciniecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.7. Nie 53. spolkami komandytowymi oraz spolkami komandytowo-akcyjnymi, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiac)nie.cia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.8. Nie Sc[ osobami prawnymi, ktorych urz$dujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiajgniecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.9. Nie s^ podmiotami zbiorowymi, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania sie zamowienia, na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba, kary, 2. Spelniaj^ warunki okreslone tj.: 2.1.posiadaja^ uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy

4 nakladaj^obowiazek posiadania takich uprawnieh posiadaja, niezb^dna, wiedz i doswiadczenie oraz dysponuj^ potencjafem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia^ pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udost^pnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia. Dla udowodnienia powyzszego Wykonawca musi wykazac, ze w ciacju ostatnich pi$ciu lat zrealizowat co najmniej dwie roboty polegajace na wykonaniu prac remontowych w czynnych obiektach o wartosci nie mniejszej niz ,00 zl brutto dla kazdego zamowienia, z zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane 2.3. Zamawiajacy dopusci wykonawc do udzialu w post^powaniu pod warunkiem zlozenia przez wykonawc oswiadczenia o spelnianiu warunkow wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. specyfikacji oraz dokumentow wymienionych w pkt 3 specyfikacji. (zalacznik C do specyfikacji). 3. Znajduja^si^ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia: a) przedstawia^ aktualna^ na okres zwiazania oferta^ polis, a w przypadku jej braku dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwot nie mniejsza^niz zl, b) posiadaja^srodki lub zdolnosc kredytowa^w wysokosci min zl c) osia^naj w latach 2009, 2010 i 2011 obrot w wysokosci lacznej OOOzl. d) posiada stabilna^pozycje^ na rynku tj. prowadzi dziaialnosc gospodarcza co najmniej 3 lata. 4. Ponadto Wykonawca musi wykazac, ze do realizacji zamowienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi, w szczegolnosci: a) kierownikiem budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych bez ograniczeh oraz aktualnie przynaleznym do wtasciwej Izby Inzynieraw Budownictwa i posiadaja^wazne ubezpieczenie OC, b) kierownikiem robot sanitarnych, ktory posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych bez ograniczen oraz aktualnie przynaleznym do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaja^wazne ubezpieczenie OC, c) wykaze srednie zatrudnienie z ostatnich 12 miesi^cy wyliczone na podstawie liczby pracownikow zgfoszonych do ubezpieczen lub podpisanych umow - co najmniej 15 osob (zal. E do SIWZ) III. Wykaz oswiadczeh i dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Aby oferta skladana przez wykonawcy byla wazna pod wzgledem formalnym musi zawierac: 3.1. oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagah (na zalaczonym druku C) oraz oryginaiy lub kserokopie poswiadczone za zgodnosc przez osob^ uprawniona, do poswiadczenia nast^puja^cych dokumentow: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu skladania ofert, oswiadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenia zdrowotne wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed dniem wszcz^cia post powania o udzielenie zamowienia, tj co najmniej dwie roboty polegajace na wykonaniu prac remontowych w czynnych obiektach o wartosci nie mniejszej niz OOOzl. kazda, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (Zalacznik D do specyfikacji),

5 dokumenty stwierdzajace aktualne uprawnienia kierownika robot budowlanych i sanitarnych, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa polis$, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwot? nie mniejsza^niz zt, informal z banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej, w ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacy wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa^ Wykonawcy, na poziomie min zt, wystawiona^nie wczesniej niz 3 miesiace przed upiywem terminu skladania ofert, oswiadczenie o zatrudnieniu (zatacznik E do SIWZ). IV. Sposob porozumiewania si? z zamawiajacym i osoby do tego uprawnione 4.1. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie wnioskow, oswiadczeh, zawiadomieh oraz informacji pomi^dzy zamawiajacym i wykonawcami faksem potwierdzonym droga^ pisemna^ lub pisemnie. W przypadku drogi faksowej, kazda ze stron, na zadanie drugiej, jest zobowiazana niezwlocznie potwierdzic fakt otrzymania przeslanej korespondencji, 4.2. Po stronie Zamawiajacego osoba^ uprawniona^ do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Marcin Studziriski tel, (58) wew, 40. V. Wadium Zamawiajacy wniesienia wadium w wysokosci: 1. Wykonanie docieplenia budynkow zl( piejnascie tysi^cy zlotych) 2. Remont elewacji i balkonow 7000zl (siedem tysi^cy zlotych) 3. Naprawa dachow 7000zt (siedem tysi^cy zlotych) 4. Budowa miejsc parkingowych 2000zt (dwa tysiace zlotych) Wadium nalezy wpiacic przelewem na konto bankowe nr: PKO Bank Polski S.A IV oddzial w Gdahsku VI. Termin zwiazania oferta. Wykonawca jest zwiazany oferta^ przez 30 dni, przy czym bieg terminu zwiazania oferta^ rozpoczyna si w dniu otwarcia ofert, VII. Sposob przygotowania oferty 7.1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogly zostac uznane za wazne musza^ bye trwale zla^czone, sporza^dzone w formie oryginaiu lub kserokopii poswiadczonej (podpisanej przez osob upowazniona^ do reprezentowania firmy) za zgodnosc z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i zawierac: Wypelniony formularz ofertowy (zalacznik B do specyfikacji), Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty 7.2. Oferta musi bye sporzadzona w iezvku polskim. formularze winny bye wypelnione w sposob czytelny i uniemozliwiajacy dokonanie w nich zmian poprzez scieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osob^ do tego upowazniona^ Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostac dokonane w sposob jednoznaczny poprzez skreslenie i wpisanie wlasciwego tekstu obok, parafowane wlasnore.cznie przez osob^ podpisujaca^ ofert? Oferta wina zostac dor^czona Zamawiaj^cemu w zamkni^tej kopercie oznaczonej w nast pujacy sposob: Zamawiajacy:

6 Spotdzielnia Mieszkaniowa "Ujescisko11 ULPtockaG Gdansk, Oferta na: Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian,remontow dachow, remontow elewacji,, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, wykonania izolacji pionowej i miejsc parkingowych. Nie otwierac przed r. godz. 12: Oferent moze dokonac zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupelnienia oferty, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie to winno bye ztozone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Zmiana" Oferent ma prawo wycofac oferty, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, przed terminem skladania ofert. Powiadomienie to winno bye zlozone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Wycofanie" Oferent ma prawo zlozyc tyko jedna^ oferty i ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. VIII. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca okreslajap ceny i wskazniki ofertowe bierze pod uwage wszystkie sktadniki majace wplyw na wielkosc ceny (w szczegolnosci koszty zakupu, transportu i wyladunku materialow do miejsca ich montazu, koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzeju, zysk Wykonawcy itp). W efekcie cena i wskazniki podane przez Wykonawc w ofercie musza^ bye cena^ i wskaznikami kohcowymi stanowia^cymi podstaw^ do obliczenia zaptaty przez Zamawiaja^cego i zawierac podatek od towarow i uslug oraz podatek akcyzowy. Na potrzeby niniejszego post^powania - przetargu nieograniczonego (rownej oceny ofert) nalezy przyja^c stawk^ 23% podatku od towarow i ustug. Cena ta musi bye podana w zlotych, a wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu w procentach. IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert 9.1. Oferta powinna bye dostarczona Zamawiajacemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 24 maja 2012r. Miejscem skladania ofert jest: Sekretariat Spoldzielni. Po tym terminie oferty nie rozpatrywane i zostana^zwrocone bez otwierania po uplynie_ciu terminu na wnoszenie protestu Otwarcie ofert nastapi dnia 25 maja 2012r. roku o godz. 12:00 w Swietlicy Spotdzielni, X. Opis kryteriow i sposobow dokonywania oceny ofert 1. Oferty oceniane b$d^w oparciu o nast^pujace kryteria: LP 1 NA2WAKRYTERIUM Cena WAGA% 100% 2. Sposob obliczania wartosci punktowej kryterium: Kryterium ceny oblicza si? wg wzoru P=Cn/Cx x W gdzie: P = ilosc otrzymanych punktow

7 Cn - cena oferty najtanszej Cx = cena oferty badanej W = waga kryterium 100% a) Zamawiajacy wybiera oferty najkorzystniejsza^ na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w specyfikacji okreslajac czy dana oferta spelnia/nie spelnia wymagah SIWZ XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert Badanie, porownywanie i ocena ofert odbywac si$ b^dzie wylacznie po sprawdzeniu ich poprawnosci formalnej W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zadac od wykonawcow wyjasnieh dotyczacych tresci zlozonych ofert Zamawiajacy odrzuca oferty, jezeli: jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zawiera razaco nisk^cen^ w stosunku do przedmiotu zamowienia; zostala zlozona przez wykonawc wykluczonego z udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia; jest niewazna na podstawie odr^bnych przepisow Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazw$ (firmej siedzib i adres wykonawcow, ktorych oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a takze nazw (firmej siedzib i adres wykonawcow, ktorzy zbzyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porownania zlozonych ofert zawierajacym punktacj^ przyznanaiofertom w kazdym kryterium oceny ofert i iaczn^punktacje^ wykonawcach, ktorych oferty zostaiy odrzucone Oferentowi bioracymi udziat w post^powaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogloszenia wynikow przysfuguje prawo zlozenia protestu ( z podaniem przyczyny) do zarz^du Spoldzielni, ktory musi bye rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia. XII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy ZamawiajaLcy podpisze umowy z wykonawca^, ktory przedlozy najkorzystniejszal oferty z punktu widzenia kryteriow przyj^tych w pkt 10 specyfikacji. Umowa zawarta zostanie z uwzgl^dnieniem postanowieh wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Ceny materiatow zakupionych i wbudowanych przez Wykonawc? nie mogal bye wyzsze od srednich cen publikowanych w Jnformacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprz^tu budowlanego" SEKOCENBUD za dany kwartal sporzadzania kalkulacji. Sposob rozliczenia zamowienia - kosztorysem ofertowym lub wykonawczym zaakceptowanym przez zamawiajacego, w oparciu o skiadniki cenotworcze ustalone w post^powaniu, ceny materialow zakupionych i wbudowanych przez Wykonawc? nie moga^ bye wyzsze od srednich cen publikowanych w Jnformacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzeju budowlanego" SEKOCENBUD za dany kwartai sporzadzania kalkulacji. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktore moga^ zaistniec w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia rozpocz^cia robot do ich odbioru. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesi^cy od daty ostatecznego odbioru zadania przez inwestora. Wykonawca ponosic b^dzie koszty eksploatacji (opomiarowanie pobieranych mediow). Wykonawca opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z Zamawiajacym. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz be^zie dbai o stan techniczny i prawidlowosc oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania Wykonawca ponosic b^dzie petnal

8 odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przeje_cia placu budowy. Wykonawca zapewni dozor ppoz w czasie wykonywania prac zagrazajacych bezpieczehstwu pozarowemu Ogolne warunki umowy - zalacznik A do SIWZ. Zaiaczniki: A-wzorumowy B-formularzofertowy C - oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu wymogow art ustawy D - wykaz wykonanych robot E - oswiadczenie o zatrudnieniu UMOWA NR xx/2012 zawarta w Gdahsku w dniu 2012 roku, pomi^dzy: Spoldzielniq Mieszkaniowa,,,UJESCISKO" Gdansk ul. Ptocka 6 reprezentowana. przez: 1. Grzegorz Harasymiuk- Prezesa Zarzqdu 2. Grazyna Nowakowska- czfonka Zarz^du 3..Andrzej Marcinowski -cztonka Zarza^du zwanym dalej ZAMAWIAJ^CYM a reprezentowanym przez:

9 1 - Prezesa Zarzqdu Zwanym dalej WYKONAWCA 1 ul Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remont6w (na budynku ) przy w Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: 2 Strony postanawiajq, iz integralnymi czesciami umowy sa; 1) Oferta Wykonawcy, stanowi^ca zal^cznik nr 1 do umowy. 2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zafacznikami, stanowiaca zaj^cznik nr 2 do umowy. 3) Zakres rzeczowy stanowiacy zaiacznik nr 3 do umowy Wykonawca oswiadcza, iz posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje przedmiot umowy na zasadach i wg standardow okreslonych niniejsz^ umowa^. 4 1.Strony ustalaj^, ze za nalezyte wykonanie jednostkowego zadania niniejszej Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie: powiekszony o nalezny podatek VAT. 2.Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznosc wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza zakres wykonania zadah opisanych w 1 Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie dodatkowe wynagrodzenie za ich wykonanie za wczesniejszq pisemna zgoda^ Zamawiajqcego. Wysokosc tego wynagrodzenia po ustaleniu przez Strony zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy. S.Wynagrodzenie wskazane w 3 ust 1 Umowy ptetne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy po odbiorze przez Zamawiaja_cego, na rachunek Wykonawcy: 5 Wykonawca moze przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy korzystac z usjug os6b trzecich niewskazanych w ofercie, ktora_ ztozyl podczas wygranego przez siebie postepowania o udzielenie zam6wienia poprzedzajqcego zawarcie niniejszej umowy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. 6 1 Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest stan techniczny i zakres rob6t niezbedny przy realizacji zamowienia oraz, ze:

10 1) b^dzie wykonywa* zambwienie z nalezyta. starannoscia., przestrzegajac przepisow prawa budowlanego, bhp i ppoz. obowiqzujqcych w miejscu jego realizacji, w szczeg6lnosci zambwienie wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym. Zastosowane materialy winny spetniac warunki wymagane przepisami okreslaja.cymi zasady ich stosowania, posiadac odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczehstwa, bye zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobat^ techniczna^ o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane sa. materialy atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, 2) ponosic bedzie odpowiedzialnosc za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy 3) ponosic bedzie odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrz^dzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajduja.cym sie w miejscu realizacji umowy przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy. 4) przed rozpoczeciem realizacji zlecenia zobowiqzuje sie do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytulu odpowiedzialnosci od szkbd, ktbre mogq zaistniec w zwiqzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia rozpoczecia prac wynikaja_cych z przedmiotu umowy do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegaja, w szczegolnosci urzqdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwia.zane bezposrednio z wykonywaniem prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy, w tym sprzet, materiaty i urz^dzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialnosc za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotycz^cych pracownikow i os6b trzecich, a powstatych w zwia.zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. Wykonawca zobowia.zuje sie w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy do okazania Zamawiaja^cemu kopii odpowiednich dokument6w potwierdzaj^cych fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej. 5) zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz bedzie dbal o Stan techniczny i prawidtowosc oznakowania przez caiy czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosic bedzie pelna^ odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. 6) zapewni nadzor nad realizacj^ robot przez kierownika budowy (robot) - osobe legitymuj^ca. sie odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynaleznosci^ do izby samorz^du zawodowego 7) zglaszac bedzie inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegaj^ce zakryciu lub zanikaj^ce 8) zgtosi roboty objete zamowieniem do odbioru kohcowego oraz uczestniczyc bedzie w czynnosciach odbioru (w tym takze koncowego odbioru calego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego calego obiektu), 9) doprowadzi do nalezytego stanu i porza_dku teren budowy w terminie nie pbzniejszym niz w dniu odbioru kohcowego prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy. 2. Zamawiaja.cy zobowi^zuje sie do: 1) udostepnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej, ktore to media pfatne bedq wedlug wskazah wodomierzy oraz licznika energii elektrycznej (podliczniki). 2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 3) uczestniczenia w odbiorach czesciowych (prace zanikaja_ce) i odbiorze koricowym. 3. Wykonawca usunie usterki w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia. 1. Umowa zawarta zostafa na czas okreslony, do dnia 2. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia prac wynikajqcych z przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnie z postanowieniami 4 niniejszej umowy. 2. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w ust. poprzedzaj^cym na podstawie prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiaja_cego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doreczenia, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. 3. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajqcego faktury VAT jest podpisanie przez strony protokotu odbioru cz^sciowego i kohcowego. 4. Zamawiaja_cy wystawi fakture dla Wykonawcy za media wyliczone wg 6 ust.2 pkt.1, ktore to koszty

11 moze potra.cic z wyptety wynagrodzenia. 1. Wykonawca udziela gwarancji na prace wynikaja.ce z przedmiotu umowy przez okres 48 miesiecy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiaj^cego stwierdzonego podpisaniem przez strony koncowym protokotem odbioru. Dla zapewnienia roszczert z tytulu gwarancji za wykonane prace wynikaja.ce z przedmiotu umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci umowy, kt6re Zamawiaja.cy zatrzyma z kazdej wystawionej faktury do czasu uptywu gwarancji. Z zatrzymanej kwoty Zamawiajqcy uprawniony bedzie do zaspokojenia ewentualnych roszczeh wobec Wykonawcy. 2. Wykonawca usunie usterki w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiaja.cego Zamawiaja_cy moze wobec Wykonawcy naliczyc kar umowna.: 1) za kazdy dzieh opoznienia w terminie wykonania odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 1 %, nie mniej niz 200 zt brutto naleznego wynagrodzenia okreslonego zgodnie z zasadami z 8 i 4 umowy, 2} za kazdy dzieh opoznienia w terminie na usuniecie wad z tytulu gwarancji okreslonej w 9, w wysokosci 1%, nie mniej niz 200 zt brutto naleznego wynagrodzenia okreslonego zgodnie z zasadami z 8 i 4 umowy, 3} za odsta.pienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajqcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego zgodnie z zasadami 8 i 4 umowy, 2. Roszczenia o zaplat naleznych kar umownych nie bedq pozbawiac Zamawiaja_cego prawa za,dania zaplaty odszkodowania uzupetniaja_cego na zasadach ogolnych, jezeli wysokosc ewentualnej szkody przekroczy wysokosc zastrzezonej kary umownej. 3. Wykonawcy przysfuguje prawo wystapienia o odsetki umowne w wysokosci 0,1% za kazdy dzieh Zwloki w zapjacie przez Zamawiajqcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 umowy. 4. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci przysluguj^cej mu od Zamawiaj^cego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaja.cego. 5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 6 i 9, Zamawiaja.cy jest uprawniony na koszt Wykonawcy do samodzielnego usuniecia wady, ba_dz zlecenia usuniecia tejze osobie trzeciej. 11 Zamawiaja.cy moze rozwi^zac umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob razqco niezgodny z umowa., bqdz raza_co narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci realizuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z 6. Wykonawca moze rozwiqzac umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwioki Zamawiaja.cego w platnosci przekraczaj^cej 14 dni od dnia upfywu terminu piatnosci wynikaja^cego z 8, b^dz w przypadku prawomocnego ogloszenia upadlosci przez Zamawiaj^cego. Zamawiaja.cemu przysluguje ponadto natychmiastowym w przypadku, gdy: prawo do odstqpienia od umowy ze skutkiem 1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje pracy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, 2) Wykonawca realizuje prace wadliwie pod wzgledem jakosci i nie nasta.pita po stronie Wykonawcy poprawa, pomimo wezwania ztozonego przez Zamawiaj^cego na pismie, Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiaja.cy odmawia przez 7 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robbt lub odmawia podpisania protokolu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie.

12 5. Odsta,pienie od umowy, o kt6rym mowa w ust. 3 i ust. 4, powinno nastapic w formie pisemnej i zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci. 6. W przypadku rozwia/ania umowy, ba_dz odstapienia od umowy: 1)w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiaja_cego sporza.dzi szczeg6towy protokoj inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzieh rozwi^zania umowy, bgdz odstapienia od umowy, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po kt6rej leza. przyczyny rozwia_zania umowy, ba.dz odstapienia od umowy, 3) Wykonawca usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 4) Zamawiaj^cy w razie odstqpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, obowia.zanyjest do: a) dokonania odbioru rob6t przerwanych, kt6re zostafy wykonane do dnia odstqpienia, b) dokonania zaplaty wynagrodzenia ustalonego wg zasad okreslonych w 8 i 4 za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, c) przejecia od Wykonawcy pod sw6j doz6r terenu budowy. 7. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane rozwia,zanie umowy, ba.dz odsta.pienie od umowy, poniesie wszelkie koszty z tego wynikte Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy bed^ dokonywane na podstawie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja. zapisy specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, a takze odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy beda_ rozstrzygane przez sa_d powszechny wtesciwy dla siedziby Zamawiaja_cego. 13 Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Zataczniki: 1. Oferta Wykonawcy 2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zam6wienia wraz z zata_cznikami 3. Zakres rzeczowy G/wyorz ad

13 piecz^c oferenta Zaiqcznik B do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia OFERTA Ja, nizej podpisany., dzialajgc w imieniu i na rzecz, w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontow w budynkach zasobow SpokJzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian,remontu dachow, remontow elewacji, oraz wykonanie parkingow. sktadam niniejsza^oferte.. Oferuie realizacie robot budowlanvch w cenach iak ponizej: 1. Wykonanie docieplenia budynkow 3310m2 (w tym demontaz sidingu okolo 160m2) za zl netto 2. Remont elewacji i balkonow zgodnie ze SIWR za zl netto 3. Naprawa dachow zgodnie ze SIWZ za z\o 4. Budowa miejsc parkingowych zgodnie ze SIWZ za zl netto Jednoczesnie oswiadczam, ze zapoznatem sie, ze stanem technicznym oraz zakresem prac niezbe_dnych do zrealizowania zamowienia. AkceptujQ bez zastrzezeh wzor umowy do^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Uwazam si^ za zwia^zanego/a, niniejsza. oferta^ przez 30 dni, przy czym bieg terminu zwia^zania oferta, rozpoczyna si^ w dniu otwarcia ofert i w razie wybrania niniejszej oferty zobowia^zuj^ sie_ do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie okreslonym przez zamawiaja_cego. Podpis i pieczqc upowaznionego przedstawiciela

14 Zafycznik C do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia piecz^c oferenta Oswiadczenie Przyste_puj3.c do udzialu w post^powaniu o zamowienie publiczne na Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, remontow dachow remontow elewacji.budowy miejsc parkingowych oswiadczam, ze reprezentowana przez mnie firma, tj. spelnia warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Na dowod powyzszego do oferty zala^czam naste_puja e dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8), dnia Podpis i pieez^c upowaznionego przedstawiciela

15 Zata^cznik D do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oferenta WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT ROBOT BUDOWLANYCH L. P- Przedmiot zamowienia Catkowita wartosc zamowienia* Data wykonania Miejsce wykonania Podpis i piecz^c upowaznionego przedstawiciela * przez calkowita^ wartosc zamowienia nalezy rozumiec wynagrodzenie brutto, jakie otrzymal Wykonawca za caty okres obowiqzywania umowy.

16 piecz^c oferenta ZaJa^cznik E do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Ja, nizej podpisany dzialajqc w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, remontow elewacji, remontow tarasow, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, remontow altan smietnikowych, wykonania izolacji pionowej oraz wymianie stolarki okiennej. oswiadczam, iz srednie zatrudnienie z ostatnich 12 miesie.cy wyliczone na podstawie liczby pracownikow zgtoszonych do ubezpieczeh lub podpisanych umow wynioslo: pracownikow zgtoszonych do ubezpieczen Podpis i piecz^c upowaznionego przedstawiciela

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: S^d Rejonowy w Wotominie, ul. gen. Ignacego Prqdzyhskiego 3A/127, 05- Wolomin: Wielobranzowe prace w zakresie rewitalizacji elementow matej architektury i komunikacji zewn^trznej - wejsc do budynku cz. A i B Sqdu Rejonowego w Wolominie zlokalizowanego przy ul. Prqdzyriskiego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie,

1.1) NAZWA I AORES: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Wagancu, ul. Dworcowa 7, 87-731 Waganiec, woj. kujawsko-pomorskie, http://bzpo. portal. uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony intemetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udostqpnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.bip.ugwaganiec.pl Waganiec:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA o wartosci powyzej 60 000 EURO o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08

1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Osrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, woj. slaskie, tel. 32 278 08 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=.. Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja_cy udost^pnia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia: www.mok.art.pl (wybrac: O NAS,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Stromiec: Przebudowa drogi w miejscowosci Dobieszyn ul. Polna. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaja.cy udost^pnia Specyfikacje. Istotnych Warunkow Zamowienia: www.e-bip.ugstromiec.pl Stromiec:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ^ INSPEKCJAOCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy OGOSZS 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo