SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Spoldzielnia Mieszkaniowa "Ujescisko" Ul. Plocka Gdansk, telefon / fax:(058) , (058) , (058) (nazwa Zamawiajacego) ZAPRASZA DO SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU OUDZIELENIE ZAMOWIENIA NA Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spoldzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, naprawy dachow, remontow elewacji, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, wykonania izolacji pionowej oraz miejsc parkingowych. (nazwa przedmiotu Zamowienia)

2 I. Przedmiotem zamowienia jest: 1. Przedmiotem zamowienia jest:_wykonanie remontow w budynkach zasobow Spoldzieini Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: l.wykonanie docieplenia budynku styropianem grubosci min 12cm, tynk mineralny malowany farbq silikatowg m2 { w tym demontaz sidingu ok 160m2) 2.Remont etewacji i balkonow S.Naprawa dachu 4. Budowa miejsc parkingowych Ad 1. Gorzowska 1-390m2 Radomska l-600m2 Radomska 3-320m2 Kaliska3-290m2 Tarnowska m2 Przemyska4-280m2 Zamojska m2 Przemyska m2 todzka m2 wraz z demontazem sidingu Ad 2. Ptocka 1-remont balkonu Gorzowska 3 - remont 2 balkonow Przemyska 6 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 8 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 10 - remont elewacji (tynkowanie wraz z malowaniem ) Przemyska 12 - remont elewacji {tynkowanie wraz z malowaniem ) todzka 48 - naprawa filarow pod ptytami balkonowymi Przemyska 39 - remont elewacji Przemyska 28 - remont balkonu (izolacja ) Ad 3. Ciechanowska 7 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Ciechanowska 5 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Kaliska 3 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Ptocka 7 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) Zamojska 15 - wymiana orynnowania (rynny ocynkowane 150/120 ) todzka od 38 do 54 z wyf^czeniem 40 i 50 - remont dachu ( odkrycie cze_sci zadaszenia, poprawne potozenie membrany oraz wymiana wetny ) Ad 4. Przemvska 39 Zakres prac : Rozbiorka krawe_znikow drogowych - 20mb Roboty ziemne, wywoz ziemi ok 40m3 Nawierzchnia z ptyty azurowej typu MEBA - 100m2 Montaz krawe_znik6w bet. 15x30 cm - 30mb 2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wan'antowych. 3. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cz^sciowych. 4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych. 5. Przewidywany termin realizacji robot okreslonych w specyfikacji to 28maj 2012r. 6. Zamawiajacemu przysluguje prawo uniewaznienia przetargu bez podania przyczyny, prowadzenia negocjacji z oferentami oraz swobodnego wyboru oferty.

3 II. Warunki udzialu w post?powaniu oraz sposob dokonywania spelnienia tych warunkow 1. 0 udzielenie zamowienia mog^ ubiegac sie wykonawcy, spetniajacy nastepujace warunki; H.Ktorzy nie wyrzadzili szkody, nie wykonujac zamowienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania. 1.2.W stosunku do nich nie otwarto likwidacji ani nie ogloszono upadfosci. W postepowaniu mogajez wziac udzial wykonawcy, ktorzy po ogloszeniu upadlosci zawarii uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majajku upadlego, 1.3. Nie zaiegaja^ z uiszczeniem podatkow, opiat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba, ze uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 1.4. Nie sa^osobami fizycznymi, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiac nie_cia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.5. Nie 53 spolkami jawnymi, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osia^niecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.6. Nie 33 spolkami partnerskimi, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiaciniecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.7. Nie 53. spolkami komandytowymi oraz spolkami komandytowo-akcyjnymi, ktorych komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^ przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiac)nie.cia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majgcych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.8. Nie Sc[ osobami prawnymi, ktorych urz$dujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa^, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiajgniecia korzysci majajkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, 1.9. Nie s^ podmiotami zbiorowymi, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania sie zamowienia, na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba, kary, 2. Spelniaj^ warunki okreslone tj.: 2.1.posiadaja^ uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy

4 nakladaj^obowiazek posiadania takich uprawnieh posiadaja, niezb^dna, wiedz i doswiadczenie oraz dysponuj^ potencjafem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia^ pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udost^pnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia. Dla udowodnienia powyzszego Wykonawca musi wykazac, ze w ciacju ostatnich pi$ciu lat zrealizowat co najmniej dwie roboty polegajace na wykonaniu prac remontowych w czynnych obiektach o wartosci nie mniejszej niz ,00 zl brutto dla kazdego zamowienia, z zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane 2.3. Zamawiajacy dopusci wykonawc do udzialu w post^powaniu pod warunkiem zlozenia przez wykonawc oswiadczenia o spelnianiu warunkow wymienionych w pkt 2.1. i 2.2. specyfikacji oraz dokumentow wymienionych w pkt 3 specyfikacji. (zalacznik C do specyfikacji). 3. Znajduja^si^ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia: a) przedstawia^ aktualna^ na okres zwiazania oferta^ polis, a w przypadku jej braku dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwot nie mniejsza^niz zl, b) posiadaja^srodki lub zdolnosc kredytowa^w wysokosci min zl c) osia^naj w latach 2009, 2010 i 2011 obrot w wysokosci lacznej OOOzl. d) posiada stabilna^pozycje^ na rynku tj. prowadzi dziaialnosc gospodarcza co najmniej 3 lata. 4. Ponadto Wykonawca musi wykazac, ze do realizacji zamowienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi, w szczegolnosci: a) kierownikiem budowy, ktory posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych bez ograniczeh oraz aktualnie przynaleznym do wtasciwej Izby Inzynieraw Budownictwa i posiadaja^wazne ubezpieczenie OC, b) kierownikiem robot sanitarnych, ktory posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych bez ograniczen oraz aktualnie przynaleznym do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaja^wazne ubezpieczenie OC, c) wykaze srednie zatrudnienie z ostatnich 12 miesi^cy wyliczone na podstawie liczby pracownikow zgfoszonych do ubezpieczen lub podpisanych umow - co najmniej 15 osob (zal. E do SIWZ) III. Wykaz oswiadczeh i dokumentow, jakie majq dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Aby oferta skladana przez wykonawcy byla wazna pod wzgledem formalnym musi zawierac: 3.1. oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagah (na zalaczonym druku C) oraz oryginaiy lub kserokopie poswiadczone za zgodnosc przez osob^ uprawniona, do poswiadczenia nast^puja^cych dokumentow: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu skladania ofert, oswiadczenia wykonawcy o nie zaleganiu z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenia zdrowotne wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed dniem wszcz^cia post powania o udzielenie zamowienia, tj co najmniej dwie roboty polegajace na wykonaniu prac remontowych w czynnych obiektach o wartosci nie mniejszej niz OOOzl. kazda, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (Zalacznik D do specyfikacji),

5 dokumenty stwierdzajace aktualne uprawnienia kierownika robot budowlanych i sanitarnych, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa polis$, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwot? nie mniejsza^niz zt, informal z banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo - kredytowej, w ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacy wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa^ Wykonawcy, na poziomie min zt, wystawiona^nie wczesniej niz 3 miesiace przed upiywem terminu skladania ofert, oswiadczenie o zatrudnieniu (zatacznik E do SIWZ). IV. Sposob porozumiewania si? z zamawiajacym i osoby do tego uprawnione 4.1. Zamawiajacy dopuszcza przekazywanie wnioskow, oswiadczeh, zawiadomieh oraz informacji pomi^dzy zamawiajacym i wykonawcami faksem potwierdzonym droga^ pisemna^ lub pisemnie. W przypadku drogi faksowej, kazda ze stron, na zadanie drugiej, jest zobowiazana niezwlocznie potwierdzic fakt otrzymania przeslanej korespondencji, 4.2. Po stronie Zamawiajacego osoba^ uprawniona^ do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Marcin Studziriski tel, (58) wew, 40. V. Wadium Zamawiajacy wniesienia wadium w wysokosci: 1. Wykonanie docieplenia budynkow zl( piejnascie tysi^cy zlotych) 2. Remont elewacji i balkonow 7000zl (siedem tysi^cy zlotych) 3. Naprawa dachow 7000zt (siedem tysi^cy zlotych) 4. Budowa miejsc parkingowych 2000zt (dwa tysiace zlotych) Wadium nalezy wpiacic przelewem na konto bankowe nr: PKO Bank Polski S.A IV oddzial w Gdahsku VI. Termin zwiazania oferta. Wykonawca jest zwiazany oferta^ przez 30 dni, przy czym bieg terminu zwiazania oferta^ rozpoczyna si w dniu otwarcia ofert, VII. Sposob przygotowania oferty 7.1. Oferta oraz wszystkie inne dokumenty, aby mogly zostac uznane za wazne musza^ bye trwale zla^czone, sporza^dzone w formie oryginaiu lub kserokopii poswiadczonej (podpisanej przez osob upowazniona^ do reprezentowania firmy) za zgodnosc z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i zawierac: Wypelniony formularz ofertowy (zalacznik B do specyfikacji), Wszystkie wymagane w niniejszej specyfikacji dokumenty 7.2. Oferta musi bye sporzadzona w iezvku polskim. formularze winny bye wypelnione w sposob czytelny i uniemozliwiajacy dokonanie w nich zmian poprzez scieranie, wymazywanie itp., podpisana przez osob^ do tego upowazniona^ Wszelkie ewentualne poprawki w ofercie winny zostac dokonane w sposob jednoznaczny poprzez skreslenie i wpisanie wlasciwego tekstu obok, parafowane wlasnore.cznie przez osob^ podpisujaca^ ofert? Oferta wina zostac dor^czona Zamawiaj^cemu w zamkni^tej kopercie oznaczonej w nast pujacy sposob: Zamawiajacy:

6 Spotdzielnia Mieszkaniowa "Ujescisko11 ULPtockaG Gdansk, Oferta na: Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian,remontow dachow, remontow elewacji,, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, wykonania izolacji pionowej i miejsc parkingowych. Nie otwierac przed r. godz. 12: Oferent moze dokonac zmiany, poprawki, modyfikacji i uzupelnienia oferty, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie to winno bye ztozone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Zmiana" Oferent ma prawo wycofac oferty, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, przed terminem skladania ofert. Powiadomienie to winno bye zlozone na tych samych zasadach jak oferta, z dopiskiem na kopercie "Wycofanie" Oferent ma prawo zlozyc tyko jedna^ oferty i ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. VIII. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca okreslajap ceny i wskazniki ofertowe bierze pod uwage wszystkie sktadniki majace wplyw na wielkosc ceny (w szczegolnosci koszty zakupu, transportu i wyladunku materialow do miejsca ich montazu, koszty organizacji zaplecza budowy, amortyzacji i naprawy sprzeju, zysk Wykonawcy itp). W efekcie cena i wskazniki podane przez Wykonawc w ofercie musza^ bye cena^ i wskaznikami kohcowymi stanowia^cymi podstaw^ do obliczenia zaptaty przez Zamawiaja^cego i zawierac podatek od towarow i uslug oraz podatek akcyzowy. Na potrzeby niniejszego post^powania - przetargu nieograniczonego (rownej oceny ofert) nalezy przyja^c stawk^ 23% podatku od towarow i ustug. Cena ta musi bye podana w zlotych, a wskazniki narzutow kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu w procentach. IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert 9.1. Oferta powinna bye dostarczona Zamawiajacemu w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 dnia 24 maja 2012r. Miejscem skladania ofert jest: Sekretariat Spoldzielni. Po tym terminie oferty nie rozpatrywane i zostana^zwrocone bez otwierania po uplynie_ciu terminu na wnoszenie protestu Otwarcie ofert nastapi dnia 25 maja 2012r. roku o godz. 12:00 w Swietlicy Spotdzielni, X. Opis kryteriow i sposobow dokonywania oceny ofert 1. Oferty oceniane b$d^w oparciu o nast^pujace kryteria: LP 1 NA2WAKRYTERIUM Cena WAGA% 100% 2. Sposob obliczania wartosci punktowej kryterium: Kryterium ceny oblicza si? wg wzoru P=Cn/Cx x W gdzie: P = ilosc otrzymanych punktow

7 Cn - cena oferty najtanszej Cx = cena oferty badanej W = waga kryterium 100% a) Zamawiajacy wybiera oferty najkorzystniejsza^ na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w specyfikacji okreslajac czy dana oferta spelnia/nie spelnia wymagah SIWZ XI. Miejsce, termin, tryb otwarcia i oceny ofert Badanie, porownywanie i ocena ofert odbywac si$ b^dzie wylacznie po sprawdzeniu ich poprawnosci formalnej W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zadac od wykonawcow wyjasnieh dotyczacych tresci zlozonych ofert Zamawiajacy odrzuca oferty, jezeli: jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zawiera razaco nisk^cen^ w stosunku do przedmiotu zamowienia; zostala zlozona przez wykonawc wykluczonego z udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia; jest niewazna na podstawie odr^bnych przepisow Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazw$ (firmej siedzib i adres wykonawcow, ktorych oferty wybrano, i uzasadnienie ich wyboru a takze nazw (firmej siedzib i adres wykonawcow, ktorzy zbzyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porownania zlozonych ofert zawierajacym punktacj^ przyznanaiofertom w kazdym kryterium oceny ofert i iaczn^punktacje^ wykonawcach, ktorych oferty zostaiy odrzucone Oferentowi bioracymi udziat w post^powaniu przetargowym w terminie 3 dni od dnia ogloszenia wynikow przysfuguje prawo zlozenia protestu ( z podaniem przyczyny) do zarz^du Spoldzielni, ktory musi bye rozpatrzony w terminie 3 dni od daty jego wniesienia. XII. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy ZamawiajaLcy podpisze umowy z wykonawca^, ktory przedlozy najkorzystniejszal oferty z punktu widzenia kryteriow przyj^tych w pkt 10 specyfikacji. Umowa zawarta zostanie z uwzgl^dnieniem postanowieh wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie w terminie 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Ceny materiatow zakupionych i wbudowanych przez Wykonawc? nie mogal bye wyzsze od srednich cen publikowanych w Jnformacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprz^tu budowlanego" SEKOCENBUD za dany kwartal sporzadzania kalkulacji. Sposob rozliczenia zamowienia - kosztorysem ofertowym lub wykonawczym zaakceptowanym przez zamawiajacego, w oparciu o skiadniki cenotworcze ustalone w post^powaniu, ceny materialow zakupionych i wbudowanych przez Wykonawc? nie moga^ bye wyzsze od srednich cen publikowanych w Jnformacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzeju budowlanego" SEKOCENBUD za dany kwartai sporzadzania kalkulacji. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktore moga^ zaistniec w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia rozpocz^cia robot do ich odbioru. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesi^cy od daty ostatecznego odbioru zadania przez inwestora. Wykonawca ponosic b^dzie koszty eksploatacji (opomiarowanie pobieranych mediow). Wykonawca opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z Zamawiajacym. Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz be^zie dbai o stan techniczny i prawidlowosc oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania Wykonawca ponosic b^dzie petnal

8 odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przeje_cia placu budowy. Wykonawca zapewni dozor ppoz w czasie wykonywania prac zagrazajacych bezpieczehstwu pozarowemu Ogolne warunki umowy - zalacznik A do SIWZ. Zaiaczniki: A-wzorumowy B-formularzofertowy C - oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu wymogow art ustawy D - wykaz wykonanych robot E - oswiadczenie o zatrudnieniu UMOWA NR xx/2012 zawarta w Gdahsku w dniu 2012 roku, pomi^dzy: Spoldzielniq Mieszkaniowa,,,UJESCISKO" Gdansk ul. Ptocka 6 reprezentowana. przez: 1. Grzegorz Harasymiuk- Prezesa Zarzqdu 2. Grazyna Nowakowska- czfonka Zarz^du 3..Andrzej Marcinowski -cztonka Zarza^du zwanym dalej ZAMAWIAJ^CYM a reprezentowanym przez:

9 1 - Prezesa Zarzqdu Zwanym dalej WYKONAWCA 1 ul Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remont6w (na budynku ) przy w Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: 2 Strony postanawiajq, iz integralnymi czesciami umowy sa; 1) Oferta Wykonawcy, stanowi^ca zal^cznik nr 1 do umowy. 2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zafacznikami, stanowiaca zaj^cznik nr 2 do umowy. 3) Zakres rzeczowy stanowiacy zaiacznik nr 3 do umowy Wykonawca oswiadcza, iz posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje przedmiot umowy na zasadach i wg standardow okreslonych niniejsz^ umowa^. 4 1.Strony ustalaj^, ze za nalezyte wykonanie jednostkowego zadania niniejszej Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie: powiekszony o nalezny podatek VAT. 2.Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznosc wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza zakres wykonania zadah opisanych w 1 Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie dodatkowe wynagrodzenie za ich wykonanie za wczesniejszq pisemna zgoda^ Zamawiajqcego. Wysokosc tego wynagrodzenia po ustaleniu przez Strony zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy. S.Wynagrodzenie wskazane w 3 ust 1 Umowy ptetne bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy po odbiorze przez Zamawiaja_cego, na rachunek Wykonawcy: 5 Wykonawca moze przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy korzystac z usjug os6b trzecich niewskazanych w ofercie, ktora_ ztozyl podczas wygranego przez siebie postepowania o udzielenie zam6wienia poprzedzajqcego zawarcie niniejszej umowy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. 6 1 Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest stan techniczny i zakres rob6t niezbedny przy realizacji zamowienia oraz, ze:

10 1) b^dzie wykonywa* zambwienie z nalezyta. starannoscia., przestrzegajac przepisow prawa budowlanego, bhp i ppoz. obowiqzujqcych w miejscu jego realizacji, w szczeg6lnosci zambwienie wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym. Zastosowane materialy winny spetniac warunki wymagane przepisami okreslaja.cymi zasady ich stosowania, posiadac odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczehstwa, bye zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobat^ techniczna^ o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane sa. materialy atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, 2) ponosic bedzie odpowiedzialnosc za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy 3) ponosic bedzie odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wyrz^dzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajduja.cym sie w miejscu realizacji umowy przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy. 4) przed rozpoczeciem realizacji zlecenia zobowiqzuje sie do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytulu odpowiedzialnosci od szkbd, ktbre mogq zaistniec w zwiqzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia rozpoczecia prac wynikaja_cych z przedmiotu umowy do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegaja, w szczegolnosci urzqdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwia.zane bezposrednio z wykonywaniem prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy, w tym sprzet, materiaty i urz^dzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialnosc za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotycz^cych pracownikow i os6b trzecich, a powstatych w zwia.zku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych. Wykonawca zobowia.zuje sie w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy do okazania Zamawiaja^cemu kopii odpowiednich dokument6w potwierdzaj^cych fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej. 5) zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz bedzie dbal o Stan techniczny i prawidtowosc oznakowania przez caiy czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosic bedzie pelna^ odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. 6) zapewni nadzor nad realizacj^ robot przez kierownika budowy (robot) - osobe legitymuj^ca. sie odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynaleznosci^ do izby samorz^du zawodowego 7) zglaszac bedzie inspektorowi nadzoru do odbioru roboty ulegaj^ce zakryciu lub zanikaj^ce 8) zgtosi roboty objete zamowieniem do odbioru kohcowego oraz uczestniczyc bedzie w czynnosciach odbioru (w tym takze koncowego odbioru calego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego calego obiektu), 9) doprowadzi do nalezytego stanu i porza_dku teren budowy w terminie nie pbzniejszym niz w dniu odbioru kohcowego prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy. 2. Zamawiaja.cy zobowi^zuje sie do: 1) udostepnienia punktu poboru wody i energii elektrycznej, ktore to media pfatne bedq wedlug wskazah wodomierzy oraz licznika energii elektrycznej (podliczniki). 2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 3) uczestniczenia w odbiorach czesciowych (prace zanikaja_ce) i odbiorze koricowym. 3. Wykonawca usunie usterki w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia. 1. Umowa zawarta zostafa na czas okreslony, do dnia 2. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia prac wynikajqcych z przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnie z postanowieniami 4 niniejszej umowy. 2. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreslone w ust. poprzedzaj^cym na podstawie prawidlowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiaja_cego faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej doreczenia, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce. 3. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajqcego faktury VAT jest podpisanie przez strony protokotu odbioru cz^sciowego i kohcowego. 4. Zamawiaja_cy wystawi fakture dla Wykonawcy za media wyliczone wg 6 ust.2 pkt.1, ktore to koszty

11 moze potra.cic z wyptety wynagrodzenia. 1. Wykonawca udziela gwarancji na prace wynikaja.ce z przedmiotu umowy przez okres 48 miesiecy od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiaj^cego stwierdzonego podpisaniem przez strony koncowym protokotem odbioru. Dla zapewnienia roszczert z tytulu gwarancji za wykonane prace wynikaja.ce z przedmiotu umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci umowy, kt6re Zamawiaja.cy zatrzyma z kazdej wystawionej faktury do czasu uptywu gwarancji. Z zatrzymanej kwoty Zamawiajqcy uprawniony bedzie do zaspokojenia ewentualnych roszczeh wobec Wykonawcy. 2. Wykonawca usunie usterki w terminie 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiaja.cego Zamawiaja_cy moze wobec Wykonawcy naliczyc kar umowna.: 1) za kazdy dzieh opoznienia w terminie wykonania odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 1 %, nie mniej niz 200 zt brutto naleznego wynagrodzenia okreslonego zgodnie z zasadami z 8 i 4 umowy, 2} za kazdy dzieh opoznienia w terminie na usuniecie wad z tytulu gwarancji okreslonej w 9, w wysokosci 1%, nie mniej niz 200 zt brutto naleznego wynagrodzenia okreslonego zgodnie z zasadami z 8 i 4 umowy, 3} za odsta.pienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajqcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okreslonego zgodnie z zasadami 8 i 4 umowy, 2. Roszczenia o zaplat naleznych kar umownych nie bedq pozbawiac Zamawiaja_cego prawa za,dania zaplaty odszkodowania uzupetniaja_cego na zasadach ogolnych, jezeli wysokosc ewentualnej szkody przekroczy wysokosc zastrzezonej kary umownej. 3. Wykonawcy przysfuguje prawo wystapienia o odsetki umowne w wysokosci 0,1% za kazdy dzieh Zwloki w zapjacie przez Zamawiajqcego wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 umowy. 4. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci przysluguj^cej mu od Zamawiaj^cego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaja.cego. 5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad przedmiotu umowy w terminie okreslonym w 6 i 9, Zamawiaja.cy jest uprawniony na koszt Wykonawcy do samodzielnego usuniecia wady, ba_dz zlecenia usuniecia tejze osobie trzeciej. 11 Zamawiaja.cy moze rozwi^zac umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob razqco niezgodny z umowa., bqdz raza_co narusza postanowienia niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci realizuje przedmiot umowy w sposob sprzeczny z 6. Wykonawca moze rozwiqzac umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwioki Zamawiaja.cego w platnosci przekraczaj^cej 14 dni od dnia upfywu terminu piatnosci wynikaja^cego z 8, b^dz w przypadku prawomocnego ogloszenia upadlosci przez Zamawiaj^cego. Zamawiaja.cemu przysluguje ponadto natychmiastowym w przypadku, gdy: prawo do odstqpienia od umowy ze skutkiem 1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacje pracy, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, 2) Wykonawca realizuje prace wadliwie pod wzgledem jakosci i nie nasta.pita po stronie Wykonawcy poprawa, pomimo wezwania ztozonego przez Zamawiaj^cego na pismie, Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiaja.cy odmawia przez 7 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robbt lub odmawia podpisania protokolu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawce ztozonego na pismie.

12 5. Odsta,pienie od umowy, o kt6rym mowa w ust. 3 i ust. 4, powinno nastapic w formie pisemnej i zawierac uzasadnienie pod rygorem niewaznosci. 6. W przypadku rozwia/ania umowy, ba_dz odstapienia od umowy: 1)w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiaja_cego sporza.dzi szczeg6towy protokoj inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzieh rozwi^zania umowy, bgdz odstapienia od umowy, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po kt6rej leza. przyczyny rozwia_zania umowy, ba.dz odstapienia od umowy, 3) Wykonawca usunie z terenu budowy urzqdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 4) Zamawiaj^cy w razie odstqpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, obowia.zanyjest do: a) dokonania odbioru rob6t przerwanych, kt6re zostafy wykonane do dnia odstqpienia, b) dokonania zaplaty wynagrodzenia ustalonego wg zasad okreslonych w 8 i 4 za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, c) przejecia od Wykonawcy pod sw6j doz6r terenu budowy. 7. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane rozwia,zanie umowy, ba.dz odsta.pienie od umowy, poniesie wszelkie koszty z tego wynikte Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy bed^ dokonywane na podstawie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja. zapisy specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia, a takze odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy beda_ rozstrzygane przez sa_d powszechny wtesciwy dla siedziby Zamawiaja_cego. 13 Niniejsza umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Zataczniki: 1. Oferta Wykonawcy 2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zam6wienia wraz z zata_cznikami 3. Zakres rzeczowy G/wyorz ad

13 piecz^c oferenta Zaiqcznik B do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia OFERTA Ja, nizej podpisany., dzialajgc w imieniu i na rzecz, w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontow w budynkach zasobow SpokJzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian,remontu dachow, remontow elewacji, oraz wykonanie parkingow. sktadam niniejsza^oferte.. Oferuie realizacie robot budowlanvch w cenach iak ponizej: 1. Wykonanie docieplenia budynkow 3310m2 (w tym demontaz sidingu okolo 160m2) za zl netto 2. Remont elewacji i balkonow zgodnie ze SIWR za zl netto 3. Naprawa dachow zgodnie ze SIWZ za z\o 4. Budowa miejsc parkingowych zgodnie ze SIWZ za zl netto Jednoczesnie oswiadczam, ze zapoznatem sie, ze stanem technicznym oraz zakresem prac niezbe_dnych do zrealizowania zamowienia. AkceptujQ bez zastrzezeh wzor umowy do^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Uwazam si^ za zwia^zanego/a, niniejsza. oferta^ przez 30 dni, przy czym bieg terminu zwia^zania oferta, rozpoczyna si^ w dniu otwarcia ofert i w razie wybrania niniejszej oferty zobowia^zuj^ sie_ do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie okreslonym przez zamawiaja_cego. Podpis i pieczqc upowaznionego przedstawiciela

14 Zafycznik C do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia piecz^c oferenta Oswiadczenie Przyste_puj3.c do udzialu w post^powaniu o zamowienie publiczne na Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, remontow dachow remontow elewacji.budowy miejsc parkingowych oswiadczam, ze reprezentowana przez mnie firma, tj. spelnia warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Na dowod powyzszego do oferty zala^czam naste_puja e dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8), dnia Podpis i pieez^c upowaznionego przedstawiciela

15 Zata^cznik D do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oferenta WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT ROBOT BUDOWLANYCH L. P- Przedmiot zamowienia Catkowita wartosc zamowienia* Data wykonania Miejsce wykonania Podpis i piecz^c upowaznionego przedstawiciela * przez calkowita^ wartosc zamowienia nalezy rozumiec wynagrodzenie brutto, jakie otrzymal Wykonawca za caty okres obowiqzywania umowy.

16 piecz^c oferenta ZaJa^cznik E do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU Ja, nizej podpisany dzialajqc w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na Wykonanie remontow w budynkach zasobow Spotdzielni Mieszkaniowej,,Ujescisko" w zakresie: docieplenia scian, remontow elewacji, remontow tarasow, malowania klatek schodowych, remontow i docieplenia stropow, instalacji sanitarnych, remontow altan smietnikowych, wykonania izolacji pionowej oraz wymianie stolarki okiennej. oswiadczam, iz srednie zatrudnienie z ostatnich 12 miesie.cy wyliczone na podstawie liczby pracownikow zgtoszonych do ubezpieczeh lub podpisanych umow wynioslo: pracownikow zgtoszonych do ubezpieczen Podpis i piecz^c upowaznionego przedstawiciela

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/13/10 Sucha Beskidzka dnia 12.02.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. dla zamowienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadnia dotycz^cego: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. 57-320 Polanica-Zdroj, ul Spacerowa 2 Tel. 74/865 17 80, Fax 74/869 01 61 www.mzk-polamca.pl, e-mail: mzk@mzk-polanica.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Spolka,,Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych

Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych i aptecznych Znak sprawy 111/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę mebli medycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich

Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko-niemieckich ~ 1 ~ Lubski Dom Kultury w Lubsku pl. Jana Pawła II 1 68-300 Lubsko (+48 68) 372 05 21, wew.104 http://www.ldk.lubsko.pl e-mail: ldk.lubsko@o2.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: LDK.341-1/2010

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo