wychodzi codziennie popołudnia z wyjątkiem niedziel i świat A dm inistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wychodzi codziennie popołudnia z wyjątkiem niedziel i świat A dm inistracja: u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5"

Transkrypt

1 K U JER WIECZORNY wychodz codzee popołuda z wyjątkem edzel śwat R edakcja: U l c a D u a j e w s k e g o N r. 5 Telefo Nr Koto czekowe P. K. O. N r A A A -* -* * -* * ^ ^ -* ^ x A A A f A A A,< P r e u m e ra t a m e sę c z a bez odoszea 220 tys. Mk, z odoszeem lub przesyłką pocztową 250 tys. Mkp. C e y o g ło s z e ń za 1 wersz mlmetrowy: Zwykłe Mkp. Nadesłao Mkp. Po kroce Mk. Na perwszej stroe 1 U, t / U U 1 m V I. I Mk. me Ogłoszea zamejscowe 25% drożej. Cea umeru A dm stracja: u l c a D u a j e w s k e g o N r. 5 Telefo Nr Koto czekowe P. K. O. N r w * * y y ^ r T ^ T T T T T y ' V T f "V T y r T? t» t T T 'T j t m m x x m x m x t m! { m x x x m m x x m f f x x m m m x m 3 SKŁAD FUTER I PRACOWNIA KUŚNIERSKA ^53 Polecaw»lelkmwb]rze: p ła s z c z e ż a k e t y p e r sk e, s e a ls k o w e, JJ! * mmmm mm m m m m m z r e b c o w e la s tr a c h a o w e, ró w eż fu tra m ę s k e d a m s k e św - «G K %L R S % l! f y l f j j j&l 1 p 1 I^ C lm, l * l l 199 tk, c z a p k galaterę. P rzyjm u je z a m ó w e a w e d łu g aj- SC X w a H o w s z y c h fa s o ó w a c z a s o z a c z o y, p rzeró b k r e p a r a c je H Jg W KRAK&W 1E, U L. PO SELSK A 1 5. TELEFON p o c e a c h u m a rk o w a y ch. P r z e c h o w u je fu tra p r z e z la to. v K x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B Ru S S3 2 S b 1 3 8* EBSRBeSHSBBBBSSBBSEBaRHRBaaHIHHBRI I stalacje elektrycze I ż. T a d e u s z L e s z c z y ń s k B uro s k l e p : K raków, G ro d zk a 6 5 przeprowadza wszelkego rodzaju stalacje elektrycze tak w mejscu jak a prowcj, przeróbk aprawa stejących stalacj.: Dostawa materjałow elektrotechczych techczych. F o r t e p a y, p a a ^Łże uywae moża ajkorzystej abyć tylko u lrmy Zygmut Raba ast., Kraków, ul. św. Ay M a r s z a ł e k R a t a j c h o r y Warszawa,,3 lstopada. Marszałek sejmu Rataj, ^chorował a grypę. Zgode. z poleceem dra Celńskego będze musał przez klka d pozować w łóżku. K r y z y s g o s p o d a r c z y w G d a ń s k u Gdańsk, 3 lstopada. Dyrekcja stocz gdańskej k ło sła dzś obweszczee, zawadamające, że 2 Powodu braku zamóweń zagraczych trudośc wewętrzych, astąp w stocz gdańskej ^bacze ograczee pracy. Od trzech tygod r'va a stocz gdańskej strajk formerów. W so-, tę da 3 bm. wszystke warsztaty stocze Ndą zamkęte. W przyszłym tygodu, o le sybacja strajkowa c ulege zmae, stocza bę- -' e pracować jedye w poedzałek, wtorek' Sr de. u ^ r * y m e r z e m F ą d z y Ł o t w ą a E s f o j ą Berl, 3 lstopada. Buro Wolffa doos z Re- Jv'a, żc podpsae wczoraj mędzy Esfoją a Ło- W przymerze ochroe, zawera m.. astę- 9,,>ące pukty: 1) zobowązae do prowadzea J- ltyk pokojowej, oraz pelęgowae wzajem-,!ych stosuków gospodarczych, szczególe z bał- 3'ckm' sąsadam, 2 ) wzajema pomoc dyplomat a m j poltycza, 3) wzajema pomoc zbroja VJaze apadu esprowokowaego przez rstroy, H re zawerają obece sojusz. Nejsza umowa kb 0wązuje a przecąg 10 lat. ^ S r k a p o l s k a w Z u r y c h u : 0 * D o l a r w K r a k ó w. e w w ol ych obrotach Kraków, ulca Długa L. 22. N m «A O h *3 Oh W poedzałek ma wybuchąć U c h w a ł a K o m t e t u W y k o a w c z e g o P. P. S. l K o m s j Z w ą z k ó w z a w o d o w y c h (Od własego korespodeta). W arszaw a, 3 lstopada, (a). Dzsejszej ocy a posedzeu C etral Komtetu W ykoaw czego P. P. S. w porozum eu z cetralą Komsją zwązków zawodowych zapadła uchwała proklamowaa w całem państw e strajku geeralego z powodu ezgodego z kostytucją zmltaryzowaa kole w prow adzea sądów doraźych. P oczątek strajku w yzaczoy a poedzałek d. 5. bm. S trajk geeraly ma trw ać aż do odw ołaa. w m tfa fflfgo T H ^ ra w u ę y 1 m u m w» «Mster Szeptyck zostaje Warszawa, 3 lstopada. Jak sę W asz.korespodet1 dowaduje, a wczorajszej audjeocj u prezydeta Wojcechowskego, p. prezydet obecał geerałow Szeptyckemu, że skreśloe z budżetu.fudusze a ece wojskowe otrzyma mstrstwo spraw wojskowych z ego źródła. W te.sposób sprawę ustąpea mstra Szeptyckego ależy uważać jako bezprzedmotową. Przygotowaa wojee Rosj R o s j a c h c e ś ć k o m u s t o m e m e c k m a p o m o c Berl, 3 lstopada. Russ Press doos z Moskwy, ż odbyła sę tam wczoraj waża Rada wojea pod przewodctwem owo. zamaowaego komsarza sztabu geeralego, w obecośc 5.0 w y btych geerałów arj czerwoej. Omawaą była możlwość wysłaa wojsk bolszewckch a pomoc komustom emeckm. Rówocześe o- mawao szczegóły moblzacj kocetracj armj rosyjskej a gracach. Russ Press" podaje w dalszym cągu rozmowę swego przedstawcela z Trockm, który a zapytae jak przedstawa sobe zachowae sę państw europejskch a w y padek terwecj rosyjskej w Nemczech, odparł: Aglją moblzuje przecw am swe wpływy a azjatyckch gracach Rosj. Co do Rumuj to.w- żyłach arodu rumuńskego płye krew zdrajców. Taksamo jak Rumua zdradzła Austrę w czase welkej wojy, taksamo zdradz w krytyczym momece swych sprzymerzeńców. Co do państw bałtyckch, to z em pragąłby Trock pozostać a stope pokojowej stosowe do tej zapowedz będze rosyjska poltyka kerowaą. Nemcy wstrzymują dostawy rzeczowe Wedeń, 3 lstopada. Neue Eree Presse" doos z Paryża:,Pełomock emeck Hoesch wręczył wczoraj weczorem a.ouą d Orsey otę, w której rząd emeck ośwadcza, że e jest w możośc pokrywaa wydatków kotyuowaa dostaw rzeczowych z tego powodu zmuszoy jest w strzym ać-dostaw y do wszystkch-państw, mających.względem Nemec uprawea do reparacyj. B

2 C o s ł y c h a ć o w e g o? Strajk kolejowy pocztowy w Krakowe Mmo ogłoszea postępowaa doraźego w stosudku do ezgłaszających sę do wojska kolejarzy, kt ze strajkujących e zgłosł sę do służby wojskowej. Dzsaj o godz. 10 rao odbył sę wec poselsk p. Dobrowolskego Stańczyka. Strajkujący e myślą wrócć do pracy, jeśl rząd e cofe represyj e uwzględ postulatów ekoomczych. Tymczasem wśród społeczeństwa a szczególe śwata przemysłowego hadlowego pauje przygębee, gdyż ruch towarowy emal zamarł, a wszelka komukacja zostaje z da a dzeń utrudoa. Leżałoby w terese Państwa społeczeństwa, aby te już klkuastodowy strajk zlkwdować. K o f e r e c j a p o s ł a K u r y ł o w c z a ( P P S ) z p a e m K o r f a t y m Da 2 bm. późym weczorem w ezw ał pa mster Korfaty posła Kuryłowcza (P. P. S.) telefocze a koferecję w sprawe strajku kolejowego. Wyk koferecj a raze e są zae. T E L E G R A M Y. Fracja e popera akcj separatystów Paryż, 3 lstopada. Rząd fracusk złożył a ręce ambasadora agelskego Lorda Creve odpowedź a otę agelską w sprawe ruchu separatystyczego w Nadre. W odpowedz tej rząd fracusk zazacza, ż Fracja e wywołała a też e podtrzymuje tego ruchu, lecz jedye utrzymuje porządek a teree strefy fracuskej, pozostawając ludośc tego terytorum ajzupełejszą swobodę. Odpowedź stwerdza, ż artykuł 28 traktatu zacytoway w oce agelskej określa K a t a s t r o f a l e p o ł o e e f a s o w e g o s p o d a r c z e N e m e c Berl, 3 lstopada. Spadek mark emeckej przybera szaloe rozmary. Poeważ hadel dewzam jest wzbrooy, zwraca sę wszystko ku pożyczce złotej, której kurs osągął obece 500 mlardów marek. Przed kasam baków gromadzą sę tłumy, które gwałtem chcą sę pozbyć peądza. 200 mlardów marek e.przedstawa wartośc awet jedej złotej mark. Cerpą w tym względze zwłaszcza gospodye, które starają sę zebrać jakajwększe zapasy żywośc w obawe przed jeszcze wększą dewaluacją. W du dzsejszym e moża było w całym Berle zaleść a kawałka chleba a tłuszczu, róweż pauje ogromy brak cemaków. Cey towarów podosły sę z dem 1 lstopada podwóje. Cey artykułów żywoścowych są obece astępujące: chleb 10 mlardów marek, 50 kg brketów marek złotych, koks mlardów marek, mąka żyta marek złotych, tłuszcz weprzowy marek złotych, masło mk. złotych, klowat prądu elektryczego 13 mlardów( gazu 6.5 mlardów. B r a k z a u f a a z a g r a c y d o N e m e c Berl, 3 lstopada. Vorwarts w artykule pod tytułem- Koec mark kosztem R zeszy'1 w y w o dz, ż zewętrze położee Nemec polepszyło sę eco w ostatch dach skutkem przyjśca do skutku poowej koferecj reparacyjej celem zbadaa płatczej zdolośc Nemec, skąd przeto berze sę absoluty brak zaufaa zagracy co do przyszłośc Nemec. Zagraca uważa rozpadęce sę Rzeszy za fakt, który jest edoukęca. Zagraca ema zaufaa do sły żywotej państwa. P o p r a w k w a g e l s k e j o c e w s p r a w e K o m s j r z e c z o z a w c ó w Paryż, 3 lstopada. Polrado Rząd fracusk w y słał odpowedź a 2 oty rządu agelskego, z których jeda dotyczy sprawy komsj rzeczozawców, druga zaś kwestj Nadrej. W tej ostatej sprawe rząd fracusk wysuął w odpowedz swej prawcze argumety tegosamego rodzaju, jake przedstawł rząd agelsk, dotyczące pewych trudośc, wykających z podzału państwa emeckego. W odpowedz swej rząd fracusk powołuje sę a art. 27 traktatu wersalskego, ustalający grace emecke, lecz egwaratujący eb. S t r e s e m a c h o r y a ś p ą c z k ę Berl, 3 lstopada. Chorobę kaclerza rzeszy określają lekarze jako przemjającą edyspozycję. Powodem jest admar pracy w ostatm czase. W ystarczy tylko tygodowy odpoczyek edopuszczae do meszkaa, aby kaclerz powrócł do zdrowa. Berl, 3 lstopada. Lekarze ośwadczyl, ż Stressema, wyczerpay zbytą pracą jest osłaboy potrzebuje cągle su. Zdrowu Stressemaa e zagraża jedak poważejsze ebezpeczeństwo. w Nadre terytora emecke jedak ch e gwaratuje. Zdaem Fracj gwaracje mędzyarodowe w tej sprawe powy być zazaczoe e mplcte lecz formale. Paryż, 3 lstopada. Wbrew pogłoskom, rozkaz usuęca separatystów z Akwzgrau wyday został e przez wysoką komsję, lecz jedye przez władze belgjske. ^ Bruksela, 3 lstopada. Separatyśc opuścl Akwzgra. A r e s z t o w a a w N a d r e j Lody, 3 lstopada, W agelskej strefe okupacyjej adreńskej polcja emecka aresztowała dra Kraemera człoka tymczasowego rządu republk adreńskej. Dr Kraemer stawoy będze przed sąd pod zarzutem zdrady stau. Kraemer przc-bywał w strefe okupacyjej agelskej ewątplwe w celach agtacyjych. W chwl aresztowaa mał przy sobe rewolwer, odpowadał też będze wobec władz okupacyjych agelskch. A g l j a a I d j e Lody, 3 lstopada. Porado. Koferecja premerów mperum brytyjskego ogłosła dzś drukem tekst 16 mów, jake w cągu ubegłych d wygłoszoo w sprawe Idyj. Dzś debaty a te temat otworzył lord Peeł,.sekretarz stau dla Idyj. Lord Peel wyrazł opję, że koecze ależy załeżć sposób rozwązaa kwestj Idyj. Po Peeht przemawał delegat Idyj Bahatur Sapru, którw przedstawł ajważejsze pukty postulatów Idyj. Ksążę Devoshre, sekretarz stau dla kolojł powedzał meem rządu, że propozycja sr Bahatur Sapru wyłoea przez rząd dyjsk specjalej komsj, któraby mogła prowadzć rokowaa z rządam poszczególych domów w sprawe rówouprawea Hdusów, zameszkałych a terytorach, tym rządom podległych, zalazła aprobatę rządu 'agelskego. Prejer Baldw powedzał róweż meem rządu, że rząd przyjmuje całkowce propozycje Sapru. Kwestja uprawea Hdusów przedstawę jedye wększe trudośc w Afryce, gdze jest ch wększe skupee około W tej sprawe zabrał głos ge 'Smuts, który zapewł żc rząd zwązku połudowo-afrykańslcego byajmej e żyw żadych eprzyjazych uczuć w stosuku do Idyj, prage jedye, jako rząd ewelkego państewka uchroć swój kraj od zbyt lczej mgracj kokurecj., A g l j a c h w a l B a l d w a Lody, 3 lstopada. Premjer Baldw przybył do Machesteru, gdze był etuzjastycze wtay przez lcze rzesze studetów mejscowego uwersytetu. Premjera przyjmował śadaem lord Derby, wzosząc toast za zdrowe premjera. Lord Derby powedzał, że premjer Baldw wzął a sebe cężk obowązek podźwgęca państwa z obecej sytuacj że płyąca stąd odpowedzalśoć jest bodaj ajcęższą, jaka przypadła kedykolwek w udzale premerow Aglj. Baldw w swojej odpowedz zazaczył, że spłaca jedye dług, zacągęty wobec ojczyzy społeczeństwa agelskego. Premjer w ygłos jeszcze dzś w eczór mowę poltyczą, w której akreśl w ogólych zarysach projekt przyszłej poltyk fskalej rządu agelskego. I r a k m o a r c h j ą Irak, 3 lstopada. Ogłoszoo tu ową kostytucję Iraku. Według tej kostytucj Irak jest moarchją kostytucyją, a rząd jest odpowedzaly w tejsamej merze, co rząd egpsk. U m o w a K r u p p a z f r a c u s k m 2 y > e r a m P a ry ż, 3 lstopada. Jak dzek dooszą, wczolaj weczorem podpsao umowę, mędzy zakładam Kruppa a fracuską msją żyerów. R O Z M A I T O Ś C I JAK KAJTUŚ Z DJABŁÓW ZAKPIŁ. P od takm ty tu łem w ystaw a te a tr m arjo etek areyw esołą ko? m edję z udzałem " ow ych lalek w. sal teatru m. J. Słow ackego w edzelę 4 lstopada b. r. 0 godz. 11 przed połudem. U lubeec m łodocaej publczośc K ajtuś przedstaw sę w ow ej kreacj, w w ym ko stju m e ow ej dekoracj. B lety w ce e 50 prc. zżoej do ab y ca w Kaąje teatral ej- ODZNACZENI NAGRODĄ NOBLA. Szw edzk s ty tu t m edyczy udzelł agrody N obla za prace z dzedzy m edycyy za r prof. A rchbaldow H ll z U ew rsty College w L odye, za studja jego rozw oju m ęś sercow ych pr. M ayerhofow z K loj za rozpraw ę jego o w pływ e tle u a wytworzee sę kw asu m leczego w tuberkulczych mę* śach. N agroda N obla za b ad a a m edycze za rok 1923 została przyzaą D row rydykow G. B rats prof. Joh M acleod z Toroto za odkryce Isulu. CO ZNALAZŁ DR. KOSTIC WEWNĄTRZ? Przed klkoma dam do cetralego szptala chrurgczego w Belgradze zgłosł sę Żywota Radekowc, skarża sę a doleglwy ból, spowodoway olbrzymą arosła, welkośc dwóch głów ludzkch, po jedej stro brzucha. Przyjęto go a klkę głośego chrurga dra Kostca, który chorego poddał ścsłej obeserwacj, a P klku dach przystąpł do dokoaa a m operacj; We wętrzu arośl dr. Kostc jego asystec zaleźl dwa płody męske, jede lepej, drug gorzej rozwęty- Perw szy mał 25 cm. długośc, drug połowę tego. Według zdaa lekarzy belgradzkch, przypadek Żyw oty Radekowca jest klasyczym przykładem, zaym w medycye, pozostałośc jedego płodu jeg pasożytowaa a płodze rozwętym ormale. Matka Radekowca mała porodzć trojaczk, al z trzech płodów rozwął sę ormale tylko jedeo' gdy dw a e, dostaw szy sę do cała tamtego, pasożytow ały a m przez 23 lat. Tc-orję tę zdaje sę potwerdzać zezae choreg ; który ośwadczył, że--już od ajwcześejszej młodość zauważył a sobe ową arośl, która stale rosła coraz węcej mu dokuczała. * P rasa fracuska e zadowojla sę tak prostem stosukowo wytłómaczeem całego zjawska. zapuścł2 sę w dowcpe a rocze porówaa z ajższy! śwatem zwerzęcym, gdze p. u ostryg zauważoo klkakrotą do roku zmaę płc. Najwyższa cey płac za brylaty, perły, złoto, srebro, zegark oraz zęby sztucze Chrześćjańska frma zegarm1' strzowsko-jublerska Józefa Cyakewcza, Kraków, ul 2 Sławkowska L * Rok z a ło ż e a 1863 K raków, ul. św. G ertrudy L. 11. Telefoy Nr Adres telegrafczy: Holzerabak W ykouje w szy stk e tra s a k c je z a s trz e ż o e b a k o m dew zow ym za stę p czym. K A N T O R W Y M IA N Y S u k e c e 9. T e le fo Nr d o s t ą p P e c z ę c e k a u c z u k o w e ryto w1 pfc J. W ALEN IA, Kraków, ulca Sławkowska 2' (Hotel Sask). 2U K U R S A MATURYCZNE W I E D Z A K raków, ul. D łu g a 7 4. pod osobstem kerowctwem Prof. Bogusława Butrymo#'^ przyjmuję wpsy a rok szkoy 1923/4 codzee od ' u od 3-6, w edzele śwęta od K ursa W IEDZA o b e jm u ją : I. Kurs maturyczy 1-roczy 2-let gm. wszy tr * typów. 11. Kurs ższy, przygotowujący do ega- tp. do kl. V. gm. Ul. Kurs semaryjy 1-roczy raco' IV. Aalogcze kursa pseme zapomocą śweżo 0PVgawaych strukcyj objaśeń. Uczom(ecom) 1&y ym a kurs psemy przysługuje prawo uczęszcza y a tydzeń a wykłady zborowe. 20/ JKHT Uczę ajwybtejsze sły fachowe.. Sps roa Profesorów do przejrzea w Sekretarjace' Iformacje prospektu darmo. Wypożycza sę za kaucją wszelke podręczk" (

3 Rozwój kursów a gełdze krakowskej w k le tygoda l K raków, od poedzałku 29 paźd zer k a do p ą tk u 2 lstopada A K C J E Trazakcje w tysącach marek 29/XI P{ T. H. I - V em , Haćma* (B. Jaworck) *aca Rolccy I em. *, jkghjga Polska umtlawsk I IV em W<M*z Parowozy I lem a. Ceyratak, Pozań I IX ^Trzeba I VI em Swka *» - * roaga Phlska Nafta /Xl Warszawa, 3 lstopada. Gełda. Akcje. Cyfry w 'Ysącach mkp. Bak dyskotowy W arszaw a Bak hadlowy W arszaw a , kredyt. W arszaw a , Bak hadlowy :~ zań 400, Bak przem. Lwów , katlk zw. sp. zarobk. 900, Bak zw. zema 95 - % Cerata 70 65, Puls , Wldt , Cuker W arszaw a , Częstocce SOOO Erley Drzewy przemysł ' , Zawerce Polsk Loyd 60 65, Że- ^hga pół. Elektryczość f* 2700, Sprytus , Polska afta , Leartowcz , Sła Śwatło '%*h , Ćmelów , Norbl % Sżyy , Belpol Sydykat ro , A K C J E -Pokuce Naft. S. A. I em. Strug... Krakus I VI em.... Porcelaa Ćmelów... Fabr. cukru w Chodorowe. Elektr. Sersza I IV em. S. W. Nem ojowsk... Bak Przemysłowy I-VIII Bak Hpoteczy.... Bak Małopolsk.... Zemsk Bak K redyt... Powszechy Bak Kredyt, Bak Zwąż. Spółek Zarób. G I E Ł D A W ARSZAW SKA Trazakcje w tysącach marek 29/XI /Xl Kabel pół, do 120, PTE pół 120. Kjewsk C zersk Gosławce Mchałów Łazy pół 72 pół. Węgel , W est 275. Polbal Haber b u s ch Nobel VI Pustelk Chodofów Spcss Polsk przem. aft Paper Zach. tow. przem. hadl Strem Koope Tkaa TPG NAJLEPSZE MASZYNY do PISANIA TELEFONY 135 «t«sta r«a apraw a a jta ej R 0 Y A I, K R A K Ó W, F l o r j a ń s k a 4 9. T e l e f o : W arszaw ska gełda peęża ^W arszaw a, 3 lstopada. Gełda. W aluty. Dolary lftó w Zjedoczoych 1,705 tys. do 1,750 tys. sp. o7o tys. k. 1,730 tys., frak złoty w kupe 330 ty., Boy złote , pożyczka złota tys. dó,400 tys. Czek: Belgja sprz. ^400 k , P rag a 51200, Lody 7,400 tys. do 7,815 tys. do 7,700 tys. sprz. 7,780 tys. k. 7,620 tys. Nowy Jork 1,705 tys. do 1,750 tys. sprz. 1,770 tys. k. 1, 730 tys., P aryż tys. sprz.101 tys. k , Szwajcara sp k , W edeń 2325 sprz k W łochy Uormowae przepsów wywozowych. Lźsopsrńo P rzem ysł 1 H adel" będące ofcjalym *kam M sterstw a, Przem ysłu, H adlu, przy-,, s astęp u jące uw ag o obecej reglem etacj wy* zu tow arów z P olsk; 8) Tow ary w ole do w yw ozu: O le day tow ar J * zajduje sę a lśce tow arów zakazaych, w e, V wywóz takego tow aru podlega jedye tylko re- wfteńtacj w alutow ej. E ksporter, wywożący to\var, Jphs złożyć w P. K. K. P. lub w b a k u dew zow ym eklarację, ż ależość za d ay to w ar w obcej, Muce w płye do da ego b ak u. Po złożeu ta ty] d ek laracj eksporter otrzym uje od b aku od* TOwedfte zaśw adczee w alutow e", a podsla*,f le którego może o day to w ar wyweść. Należość ^5 W ywezoy tow ar, stosow e do złożoej dekla-, cj, m us w płyąć do daego baku. B ak dew -, 'v.v v trzym r a j mać t będze o trzy m a ą w alutę a rachu* L-* W alutowym tego ek sp o rtera do jego dyspozycj. Jtyfrpoować tem w alu tam m oże eksporter w wy- Judkach, przew dzaych w 6 9, m aow ce a ^ k ry c e zobow ązań zagraczych, w ykających.p rz y w o z u tow arów z zagracy, h a sp ła tę prem j. ^ k u ra c y j y c h zagracą, a koszta podróży t. d. eksporter, eupraw oy do k u p a dewz, obowąję St sprzedać bakow dew zy, zajdujące sę 4 jego rachuku. ł O dm ee p rzedstaw a sę spraw a. o le dze o zagraczego, płacącego w Polsce za to w ar!.*juce obcej. W ty m w ypadku eksporter w e ^ *1 otw orzyć sobe ra c h u e k w alutow y w baku ^ z o w y m złożyć odpow eda deklarację. W alu* hcc, sprzedaw ae w tym baku, pozwolą eks* ( j e r o w kupow ać to w ar w m ark ach polskch. W t>b. spos^ J u trz y m a a zostaje zasada, by w alu ty 3 > otrzw m ac z wywozu, były sprzedaw ae ba* he dew zow ym. Gdyby jedakże zagraczy eksłjh ę r k u p ł to w ar w Polsce za w alutę obcą, w tedy \v Ł'e ńustał złożyć d eklarację w alutow ą w baku, ^ J ^ M d w y m bowem raze e otrzym ałby za* W ^fdezęta w alutow ego" j e m ógłby wyweźć to* ^ 9- M ówąc em słowy, któ zapłac w Polsce, w ar w w alu ce obcej, będzmo zmuszoy- d o sta r cz ^ datkow o bakow całkow tą ależość w ob- ^ ''e lu c o do kasa. -^H e sprzedaży tow aru zagracę w w aluce dęjm ek sp o rter m us złożyć rów eż odpow edą arację. N ależość za to w ar w m ark ach polskch tus bezw zględe w płyąć z przekazu zagraacz* ego. Zazaczyć wreszce ależy, ż w m yśl 22 w alu ta eksportow a w a w płyąć w temmme 3*mesęczym z w yjątkem m arek polskch m arek em eckch, dla których w yzaczoy jest term sześcu tygod. b) Tow ary zabrooe da w ywozu: W raze o trzy* m aa pozw olea wywozowego a tow ar zak azay-, ależy składać rów eż deklarację w alutow ą, odm eego jedakże typu, ż przy wywoze towa* rów ezakazaych. Jako przykład służyć m ogą form alośc wywozu drzew a. Drzewo eobroboe, pozycja 58 ta ry fy celej, p u k ty I a), b) c) jest zabrooe do wywozu, je d akże zakaz te c j est bezw zględy Gł. Urząd Przyw ozu W ywozu w ydaje pozwolee wywozowe w eograczoej lośc po dopełeu astępują* eych w aruków : E ksporter sk łada d eklarację wywozową z w yszczególeem rodzaju drzew a (budulec, kopalak, slupy telegrafczo lub oska) lośc. Główy urząd Przyw ozu wywozu, a zasadze ustaloego ce* k a w fu tach sterlgach dolarach, określa w artość tow aru eksportow ego w G dańsku, ew etuale a g racy w w aluce obcej. E ksporter sk ła d a a* stąpe deklarację, ż 50 prc. obrachow aćj w artośc tow aru przekaże w term e m ay m u m 4-mesęcz* ry m d o P. K. IC. P. P ozatem eksporter upow aża P. K. K. P. do p o trące a z otrzym aej sm y całkow tej ależośc za opłaty wywozowe. Rówowar* tość zapsaej w aluty w a być podjęta przez eks* p o rtera ajd alej w cągu 3-ch m esęcy cd d aty w psa a w aluty. Szczegółowa stru k c ja została ogło* szoa w M otorze Polskm*- N r 120 z 30 m aja (str. 2. K m uka M. Skarbu). Początkow o przy wywoze drzew a eksporter skła* d ał tylko 50 prc. w artośc w w aluce obcej, resztę zaś m ał bezpośredo do swojej dyspozycj. Z dem 28 lpca data. w ejśca w życe rozporządzea w a lutow ego (Dz. U staw N r 74 lub M otor" N r 174) a,stąpła zm aa w tym keruku, ż a pozostałe 50 prc. w artośc drzew a eksporter jest obow ązay złożyć deklarację w alutow ą fdo ka.ssa) W te sattt sposób, ja k to było podae wyżej d la tow arów czak azayeh do w yw ozu. 0 c) O płaty wywozowe. W spraw e opłat wywozo* wych pa u je stale zam ęt w pojęcach eksporterów, a to z astępu jąceg o pow odu: Stosow e do ustaw y o obroce tow arow ym z d. 15 Ipca 1920 r., k tó ra reg u lu je spraw y wyw ozu przyw ozu, opłaty wywozowe ależy obrachow yw ać w postac procetów od zysku wywozowego.. W sku* tek tego, o le d ay to w ar m a być obłożoy opłatą wywozową, M. skarbu, w porozum eu z M. P rzem y słu H a d lu ogłasza rozporządzee o poberau opłaty w form e procetow ej. W te sposób ogłoszoo opłaty wywozowe od astępujących tow arów : ja ja 60 prc. zysku wywozowego, drzewo m ękke (budulec), słupy telegrafcze, oska, drze* wo lścaste 40 prc. zysku wywozowego. Otręby jęczm ee 60 prc. t. d. N a podstaw e tego zarządzea Gł. U rząd Przy* wozu W yw ozu obrachow uje, stosow e do zm e o y c h k o ju k tu r, staw k wywozowe w w ysokośc, przew dzaej w zasadczem rozporządzeu. Oczywśce w ysokość zysku wywozowego zm ea sę w zależośc od k o ju k tu ry hadlow ej zagra* e m ej, spadku w alu ty polskej, ta ry f kolejow ych t. d. S tąd pow staje koeczość częstego przeracho* w yw aa tych.stawek. W obec częstych zm a w tym obrachuku, ależy sę o w yjaśee obow ązującej w daej chw l staw k zw racać do Gł. U rzędu Przyw ozu W yw ozu. G IE Ł D Y Z A G R A N IC Z N E Dzsejsza aetfa w Zurychu Zurych, 3 lstopada. Otwarce gełdy: Berl Holadja 218Vł, N.Y ork 563, Lody 25.19, P aryż 32.45, Medjola 25., P raga 16.45, Budapeszt , Bukareszt 2.70, Belgrad 6.45l/2, Sofja 5.25, W arszaw a , Wedeń /:, Austr. kor. stempl Y2. Zurych, 3 lstopada. Zamkęce gełdy. Berl leotoway. Holada 217 trzy czwarte. Nowy, Jork czwarta. Lody Paryż Medjola Praga Budapeszt Bukareszt Belgrad 6.57 pół. Sofa Warszawa e otowaa. Wedeń 79 1 czwarta, austr. koroa stemplowaa 79 pół. - G e ł d y p l e e e Nowy York, 2 lstopada. Gełda peęża. Kur dzey 4 /%. Przekaz a Lody Przekaz a Lody a 60 d P rzekaz a Paryż 576, P rzekaz a Amsterdam Przekaz a Kopehagę Przekaz a P ragę 2.93, Z g e ł d y g d a f t s k l e Gdańsk, 3 lstopada. Na ryku dewzowym Kurs dolara wyosł wczoraj 360 mlardów W markach emeckch, a dzś rao 400 mljardów. Gulde gdańsk utrzymał sę a wczorajszym pozomc. Kurs dolara w markach polskch o godz. 10 przed połudem wyosł półtora mljoa, a czek a Warszawę 1, Na gełdze urzędowej marka emecka spadła w dalszym cągu, przyczem kurs dolara doszedł do 600 mljardów, a a1poedzałek do 625 mljardów. Róweż kurs guldea gdańskego a gełdze urzędowej spadł ezacze, atomast kurs mark polskej w stosuku do guldea podósł sę zarówo w gotówce, jak w, czekach. Kurs futa szterlga doszedł do; 2,600 mljardów mk. emeckch. KRONIKA TELEGRAFICZNA Warszawa, 3 lstopada. Mster spr. zew. Roma Dmowsk wyjechał wczoraj weczór a dw a d do P aryża. Warszawa, 3 lstopada. Da 2 bm. przybył ra o z Gdańska p. Erk Koba, dyrektor sekty mejszoścowej sekretaratu geeralego Lg j arodów został w godzach połudowych p rzy jęty przez mstra spraw zew ętrzych. Popołudu przyjął p. Kolbaa wcem ster spraw zewętrzych,dr. Marja Seyda odbył z główą koferecję w sprawe mejszośc, którcm zajmował sę ostato trybuał mędzyarodowy w Hadze oraz rada Lg arodów. Najtańsze źródło zakupu dywaów perskch E. KLEINMAN, Kraków, ulca Sławkowska I Otomay, gatury saloowe, kaapk f rozkładae, wózk dzecęce sprzedaje tao przyjm uje w szelke przeróbk PIECH0W1CZ, di. Mkołajska 7. f s s s s s s a s s E s s s ^ a s e s s s a s f o B s a s s c s a s s s g a s

4 Przedsęborstwo Elektrotechcze KrakÓW, Ś W. Tomasza 8, tel Warstaty 1 SKtódy K o S C I U S Z k l 4.2 I Ż. B o l e s ł a w J u r s k Dcstarcza z własych składów elektromerze dla prądów stałego zmeego.- 1F U T R A 3 : L.ISY SSSS J O Z E F E IS E N (tr a ó w, uuca FlorjańsKa 36 KRONIKA DO DYREKCJI POCZT I TELEGRAFÓW W KRA* KOW IE. Od dłuższego czasu a sk u te k paują* cego strajk u, e fukcjoują, odpow edo telefo* y, o raz lsty e zo stają ad resato m doręczae. Zw ązek Przem ysłow ców Zachodej M ałopolsk m u s w yrazć swoje zdzw ee, że dotychczas Dy* rc k c ja poczt e uregulow ała w K rakow e w odpow ed sposób fukcjoow ae telefoów, oraz do* ręczae lstów adresatom. D ochodzą a s zewsząd sk a rg a fakta poruszoe, które bardzo sle doty* k a ją spraw ość przem ysłow ą. Z w racam y sę tą dro* gą do D yrekcj poczt telegrafów, by w ja k ajkrót* szym czase zarządzła zm aę w przykrej bardzo sy tu acj, gdyż sta p aujący odbć sę gotów w k a ta stro fa l y sposób a aszym przem yśle jego sp raw ośc gospodarczej. CENY NA D ZISIEJSZYM TARGU poszły od w czoraj zacze w górę. I ta k : za 100 kg. zem, aków płacoo jede m ljo 300 tysęcy arek, k o p a eajlepszej k ap u sty około 700 tysęcy m arek. Drób: k u ra przecęte 400 tysęcy m arek. K urczę 300 tysęcy m arek, kaczka poad 500 tysęcy m arek, gęś około m lo 200 tysęcy do m ljo a :-urj tysęcy a re k, d y k do dw óch m joów m arek. 1 kg. m asła kucheego 600 tysęcy m arek, m asło deserow e 1 kg. 700 tysęcy m arek, 1 kg. sera S0 do 100 tys.m arek, jajo 15 tysęcy m arek, za ltr m leka płacoo do 40 tysęcy m arek. Ogółem zauw ażyć ależy, że te pęd do zacz* ego podw yższea ce, zw łaszcza abału jarzy dopero sę rozpoczął. W eśaczk sam e welo kro* t e e w edzą le żądać odbyw ają fo rm al e ara d y pomędzy 'sobą, k alk u lu ją c cey w edle zwyżk m a terj a u b ra a, powrozów, przyborów gospod arsk c h t. p. W eśacy kalkłują cey wedle podw yżk tyto. W szelke cey m ak sy m al e wobec bezslośc orgaów polcyjych kotrolych są luzorycze. W czorajszy rab u e k a tadece z alazł dzś'1aj swój oddźw ęk w paru b ru tal y ch sprzeczkach m ędzy k u p u jący m a sprzedającym. W ogóle a targow skach pa u je astró j poury, zwłaszcza, że coraz lczej d a ją sę zauw ażyć całe grom ady w yędzałego rro lc ta rja tu m ejskego, w ystającego calem godzam przed sklepam z m lek em cllebcm. UROCZYSTOŚĆ KOPERNIKOW SKA. Ku uczczę* Ela 450-tej roczcy urodz M kołaja K operka odbędze sę ste ą e P olskej A kadem j Lmejęr* ośc w poedzałek 5 lsto p ad a o godz. 11 przed połudem w au l uw ersyteckej uroczysta aka* dem ja. P o uroczystośc odbędze sę uroczyste złożee w eńca pod pom kem K operka w arkado* w ym dzedzńcu B bljotek Jagellońskej. Z rozmyślań Jeseych Chcałabym apsać coś pogodego. By atchąć myśl spokojem, wyszłam godzą raą platam ku Zamkow. W uszach brzmą m jeszcze ostate słow a mojej kuchark Róz, która w rócwszy z zakupów przepełoą jest po brzeg swej pesymstyczej duszy astrojam poltyczo - męsym, które przewalutowuje mometale a trzewkowo - zelówkowe. Z tego w ęc tylko powodu dom mój, (który jak ktoś śwatły zauważył, rob wrażee domu śwątoblwego prałata) przemea sę dla me a datejske pekło. Podróżowałam w życu trochę wdzałam dużo człowek jako kostrukcja psychologcza zajmuje me ogrome zdaje m sę jedak, że kogo a śwece sę e boję a jedak boję sę kuchark. Oa to jak kt y potraf zakazać m pracować ceszyć sę moją pracą. Dzś węc z wol mojej Róz e potrafłabym apsać c pogodego a placu bowem Jabłoowskch zapadła uchwała, że buty będą kosztow ać sto mloów a pae krew służących pją. W yszłam węc cesząc sę a gamę złota w opadmętych z lśc drzewach platacyj, a szare wróble, ćwerkające w poplątaych gałęzach układałam głęboke dzękczyee dla Stwórcy, że wszystko, co me zachwyca, jest a śwece za darmo ema cey. Po drodze spotkałam zajomego kolejarza, którego dzec zaglądają m czasem w oka. Szedł smuty żalł sę, że strasze mu przykro bez zw ykłego zajęca. Natkęłam sę astępe a zajomą paą. SKAZANIE KOMUNISTÓW W LUBLINIE. D a 30 paźdzerka sąd okręgow y w L uble ro zp atry w ał spraw ę egzekutyw y okręgowego kom tetu ko* m ustyczej p a rtj robotczej polskej z 1921 roku. sk azał M ałgorzatę F oralską, Stasław o, Wójce* chow,skego, Ja a S topkew csa Ireę Paw czyńską w szystkch a dw a la ta cężkego w ęze a z pozbaw eem praw sta u, zaś oskarżoego Stasła* w a W yrostka uw olł. PROFESOR DR GEORGES KAF.CKENBECK, pre* zydet kom sj m eszaej try b u ału rozjem czego dla Górego Śląska w ygłos w au l U w ersyteckej odczyt p. t. L aplcato du drrńt a.u\ rela to s etre etats. W stęp w oly. U prasza sę publczość o p u k tuale przybyce. Początek o godz. 12 w połud': w edzelę 4 lstopada. FILM Y POUCZAJĄCE DLA MŁODZIEŻY pod ty* tu ła m : 1) P rezydet W ojcechow sk w K rakow e, 2) S karby podzem e w Polsce, 3) M arszałek Foch w Polsce, 4) Obchód 3*go m a ja w W arszaw e, o) B u dow a kole w Afryce, 6) H um oreska,,k w artet t. p. w yśw etlae będą dzsaj w sobotę w trzech serjacl o godz. 5, 6 pół do 8*ej, w edzelę w 4-ch serjach o godz. 3, 4.30, 6.30 do 8*.ej. OTW ARCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NAUK POLITYCZNYCH p-zy w ydzale p raw a U w ersy tetu Jagellońskego pod dyrekcją prof. M* ch a ła Rostw orow skego astąp dzsaj o godz. 6 w eczorem w aul uw ersyteckej. W ykład a/u* g u rac y j y w ypow e prof. S zajocha w poedzałek 5 l stop. w som arjum geologozem przy ul. św. A y o godz. ( weczorem. Szkoła a u k polty* czych, st ejąca zow u od p a ru la t w K rakow e po zaczej przerw e, spow odow aej woją, m a za zadae przygotow ae polskch sł dyplom atyce* ych d la służby państw ow ej, zadae swoje speła wzorowo, cesząc sę ja k ajlep szą op ą w m a ro d ajy ch sferach. TRZECHKWADRANSOWA BÓJKA Z OPRYSZ- KIEM a ulcy Krupczej. W czoraj około godz. 12 w ocy został a ulcy Krupczej apadęty studet uw ersytetu pa Z. przez jakeś ceme dywduum, które w brutaly sposób starało sę go sprowokować. Gdy pa Z. odpowedzał a zaczepk w sposób eergczy, wywązała sę esłychae bezwzględa walka, która w cszy ocej przecągęła sę do godz. trzy kw adrase a perwszą, a zakończyła sę ostateczem zwycęstwem akademka. Rzecz zamea, że przez cały te czas e zjawł sę a mejscu starca polcjat, mmo ż bójka toczyła sę eledwe pod Dyrekcją polcj. TŁUMY PIJAKÓW, zabawające sę we wszystke d tygoda bez względu a ustaw ow y zakaz sprzedawaa apoj alkoholowych w de śwątecze w szykach przy ulcy Karmelckej zaczepały ubegłej ocy przechodów, a jede z ch przedstaw ając sę za ageta pocj państw., żądał awet legtymacj od pa L., wracającej w tow arzystw e sostry z teatru do do- Ośwadczyła m z etuzjazmem, że marka sę stablzuje są szaloe postępy a lepsze, ale radz m, abym sobe zrobła wększe zapasy, bo pewo wszystko podrożeje. Na rogu przed pałacem bskupm zastąpła m drogę moja praczka. Idze do kosystorza, do sądu bskupego. Mąż wracając z weców strajkowych co da dotklwe ją bje. Zrezygowawszy z oglądaa guzów sńców poszłam dalej a tematy apsaa czegoś pogodego odpadały m z serca jak ostate lśce jesee. Koło koścoła św. Idzego zapomałam a chwlę o wszystkem. Z za szkeletów drzew w y łaa sę cudowa struktura tej częśc Zamku, którą uważam za ajpękejszą. Koło Berardyów, zajomy szklarz ośwadczył m, że szkło podrożało o 100% a lstwy ramowe także o 100%, lecz szłam już spokoje dalej. Sońce malowało stare mury a w zagłębeach kładło ebeskawe cee. Oparłam sę o kameą balustradę patrzałam w śwat. Wsa rozlewała w falach lewych swe żywe srebro w oddal rysował sę a błękce sylwetą zamgloą Salwator. Ccho robło m sę w sercu odeszły trosk włase te blźch odeszło zwątpee. Pęką jest Polska. A przeceż pęko jest dobrem!... Nc w ostatch czasach e wzruszyło me z zasłyszaych słów bardzej, jak mowa rektora Natasoa do prezydeta Wojcechowskego. Zalazły sę tam trzy słowa: pozwól am ść! Mlczy stary Zamek czeka przyszłośc. Wdzał słyszał a w blzach a starych murach w y- mu.u Pa L. zwrócła sę do przechodów o.pomoc terwecję, c zaś sprowadzwszy posterukowego wylegtymowal apastka oudal w ręce polcj. Zauważyć ależy, że ulca Karmelcka dzęk szeregow szyków zw łaszcza dzęk szykow a rogu ul. Garbarskej Karmelckej, w którym pod okem polcj zapjają sę codzee ceme dywdua, staje sę z dem każdym wdową pjackch burd awatur, które uchoudzą wdocze bezkare, skoro sę co oc pow tarzają. Co a to polcja? Co a to m agstrat, który mal podobo przeprowadzć redukcję szyków.?. TEATR NIEJSKI L. H. M orst: Śwęty". Nestety. To e te,- którego oczekwalśmy. Zać wprawdze wpływ Krasńskego w sceach zborowych. Słowackego w języku, Wyspańskego w probleme 1 jego umejscoweu, zać szlachetą emulację z Rostworowskm, ale w całośc e zać lwch pazurów. Dzeło Morsta ma dwa zasadcze brak: e jest dramatem sceczym, a w przeprowadzeu problemu e wykazuje wewętrzej koeczośc dzałań. Ne jest scecze, gdyż podstaw ę techk dram a tyczej staow współmerość mędzy rówoem słowem a dzałaem. Słowo wo być tylko pomostem mędzy dwoma czyam, przygotowaem akcj lub jej echem. Gdy jedak dźwga akcję a sobe ł staje sę tylko jej surogatem, pryska sta czar teatralego złudzea. Masto w spółprzeżyw ać dzeło, wdz rozbera je krytycze wymyka sę arzucaemu przez sceę astrojow. Choćby to słowo było pełe treśc, choćby było żyw ą krycą poezj. Ne w ystarczą lrycze tyrady, w których główe osoby dramatu mówą 0 sobe to, co powa o ch powedzeć ekspozycje lub e dzałające osoby. Sam problem jest ejedolty w pukce wyjśca aw skróś lryczy. Z ust bohatera dowadujemy sę, że wyszedł a łąkę, ujrzał pęko przyrody, a w przyrodze Boga. Śwety moży pa postaawa pod wpływeń tej eskomplkowaej refleksj oddać sę Bogu, rozdarowuje mee mędzy ubogch, porzuca dom mło* ścę (remscecja Krasawcy z Bolesława Śmałe* go ), by weść życe pustelka. Lud wdz w m śwe* tego, bskup jedak potępa przełamae ładu społecz' ego w obroe tego ładu zam yka przed ludem wrota koścoła. Otwera je bohater po walce duchowe) z bskupem, popattej adprzyrodzoem zjawskam (deus ex macha), lud wchodz do koścoła, a pokoay bskup oddaje rząd dusz Śwętemu". Rząd teh sprawuje Śwęty" łagode ltoścwe. Feruje wyrokj> których uzasadee opera sę a auce Chrystusowe)' 1 ułaskawa wowajców wbrew uśwęcoym pojęcoh1 kleru, a awet ludu. O to właśe oskarża go przed' stawcel społeczego ładu, bskup, a sędzowe - duch# orzekają karę śmerc. Wykouje ją młosere B6S< powołując Śwętego" do sebe. (Walka mędzy bskd* s s s & psae raam wspomea po złotych czasach* Pluskają wślae fale ccho stare posek. CO opowadają? W szystko ech tylko serce słh' cha, umejące ch słuchać. Mlczy stary Zamek, jako że ajwyższym ma' jestatem jest zaw sze tylko csza. o o o Wracam ku domow. Po drodze spotykam wsze zajomych przyjacół, a poeważ za111 ludz bardzo dużo różych orjetacyj poltycy ych zaczyają m sę horyzoty duszy zó"^ zacemać. Zaczyam rozumeć, że wet e bc ' dze słońce śwecć e będze węgla, zaczy' am rozumeć, że żydem ad sta będze aps^ lst do przyjacela.. Na progu domu wta me Róza wym ów ka#1 ze zajomych przysłał m kwaty: bo państwo 1 tylko a ewedzeć co wydają peądze". Borę w ręce garść chłodych, szarych chryza^j tem, co przywędrowały ku am z dalekej s*#1 ojczyzy. Lubę zawsze kwaty, pochylam twąp ku twardym zbtym ch koroom, z których? póra fryzowae zwsają rozstrzępoe płatk wstydzę sę, że wolałabym zamast ch dwa K wałk bydlęcej skóry a zelówk dla okupe111 dobrego humoru mej kuchark. Kwaty m lczą jj A me mgoce jeszcze raz w pamęc Bege ku emu myśl strudzoa codze#1,, ścą, uśmechają sę ku me reesasowe kedy sę jedak rozejrzę w mroku żyw ota dzs1 szego, dąży ma tęskota raczej do Smoczej al^, Żal m ogrome, że ema w ej już smoka, > remu ofare możaby rzucć sę a pożarce.** AL J-*

5 pem a bofaterem: zowu remscecja z Bolesława Śmałego"). Otóż brak wewętrzej koeczośc dzałań w ystępuje przedewszytkem w początkowej przemae bohatera, potem w oddau mu władzy przez bskupa, w reszce w wyroku śmerc sędzów - duchów. Zasadczy problem walk jedostk z porządkem społeczym, wprowadzoy moco śmało, załamuje sę w eoczekwaem zakończeu. Stąd dzeło Morsta e przekouje ostatecze wdza. A jedak ależało je w ystawć, by talet autora ujrzał sę w zwercadle rzeczywstośc pozał różcę mędzy ą a swgm zamerzeem. Ngdy bowem przed zrealzowaem dzeła a scee ewadomo, jake jest jego oblcze jak ze scey będze dzałało. W ystawoo rzecz z ofaroścą ogromym akładem pracy. W sceach zborowych razło tylko szabloowe pochylee wszystkch prawe postac w tłume. Pozatem wększość komparsów mów eu zamast ł". P. Brack p. W ojdalńska deklamowal. Podczas gdy jedak p. Brack zdawał sę ugać pod ważkoścą^ sw e go pękego głosu mówł zbyt wolo, p. Wojda.ńska tchęła ogem rozmachem. Należy jej często dawać możość wypowedzea sę. T. K o m u k a t y t e a t r a l e k o c e r t o w e Z TEATRU SŁOWACKIEGO. Śwęty" Morsta powtórzoy będze dzsaj, jutro weczór w poedzałek. W edzelę 4 lstopada po połudu po raz trzec ostat Młyarz jego córka". CYD DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. W pątek 9 bm. o godz po połudu Cyd" specjale dla młodzeży szkolej, po ceach o 50 procet zżoych. Blety abywać może młodzeż w kase teatru w godzach zwykłych. Z TEATRU BAGATELA. Pokojówka szuka mej sca" graą będze w sobotę, edzelę, poedzałek wtorek. W sobotę po połudu Rozkosze przypadku" po ceach zżoych. W główej rol p. Nowakowsk. W edzelę po połudu Obłęd". Cey zżoe. W główych rolach pp. Grabowska, Frekel, Sosowsk. OPERA I OPERETKA. Dzś w sobotę d astępych operetka Szaloa Lola", która w beżącym sezoe zdobyła rekord powodzea. Jutro w edzelę po połudu arcydzeło Mouszk Halka" w doborowej obsadze. W partj Jotka w y stąp po raz perwszy młody śpewak p. Edward Satka. SYMFONIĘ V ł V I (PASTORALNĄ) w ykoa or* lestra Zw. zawód. Muz. pod dyrekcję. Józefa Śl* w ńskego w edzelę 11 bm. Spazedaż bletów u J. Lpskego, S ław kow ska S już sę rozpoczęła. W IECZÓR AUTORSKI W. LEDIGERA, zapow edzay a edzelę, 4 lsto p ad a o godz we: czorem w sal K ollegum W ykładów N aukow ych, w yw ołał duże zateresow ae. W program e m ędzy em : fragm ety rapsodów..peś Życa" P eś B ezdom ych, ostatch utw orów autora. Blety do ab y ca w S ekretarace K ollegum W ykła: dów N oukow ych. T E A T R M I E J S K I (początek o godze 7Va) Sobota: Śwęty". Nedzela popoł.: Młyarz jego córka"; weczór: Śwęty". B A G A T E L A (początek o godze 8-tej) Sobota popoł.: Rozkosze przypadku" (cey zżoe); weczór: Pokojówka szuka mejsca". Nedzela popal.: Obłęd" (cey zżoe); weczór: Pokojówka szuka zajęca". O P E R A I O P E R E T K A (początek o g. 7 ]/2) Sobota. Szaloa Lola". Nedzela popoł.. Halka"; weczór: Szaloa Lola". Z E S P O R T U ZE SPORTU AUTOMOBILOWEGO. N a prze* strze m ędzy B arceloą a fa rra g o ą odbył sę d a 2 paźdzerka oczekw ay z w elkm a p rężeem m ędzyarodow y ra d autom oblow y pod azw ą Gradd P rx P cya R h. W rad ze tym w zęło u d zał 14 autom obl fab ry k w łoskch, h szpań skch, fra cu sk ch agelskch. R ezultat ra d u był astęp u jący : 1. Dvo a talboce 517, 650 km w 4 godzach 41 m u tach 54 sekudach, śred a szybkość 108 km. 700 m. 2. Hr. Zborowsk a A sto Mej-e w ; 3. R esta a Talboce 5.21:09, 4. De H seay a a F.lzalde 5:21 ;54; 5. N u v alar a C hr: b r 5:47:14, 6. F el a E lzałde 5:59:32; w szystke e wozy m usały zrezygow ać z dalszego udzału bod koec rad u. Maszyy do psaa rachowaa NATIONAL Gass Regtter r,\ recostruje K. BLICHARSKI, Kraków, Florańska kj L. 32. Telefo sssass$ )se a9sł<s29e W I A D O M O Ś C I 0 0 S P 0 P A R C Z I Wykaz towarów zakazaych do wywozu W edle obecego sta u ad m stra cj gospodar* czej, zabrooe są do w yw ozu astęp u jące a r ty kuły: P ro d u k ty spożywczo zw erzęta; Zboże w zare, z w yjątkem ryżu, groch, fasola bób. oprócz kar* czochów, szparagów, kalaforów, k ap u sty bru k sel: skej, zeloego groszku, zeloej fasol, zeloego bobu, sałaty szpaku (św eżych suszoych). (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.) M ąka (oprócz zem aczaej) k asza słód (M oto r P olsk N r 177 z 1922 r.) W arzyw a okopowe: a) śweże zem ak, b u ra k pastew e cukrow e, cykorja, brukew, m archew kapusta, b) korzee cykorj suszoe, epaloe eprzy-ządzoe (M otor P o lsk N r z 1922). C uker: a) surow ec cuker tłuczoy m eloy, e zaw erający kaw ałków, b) ra f a d a, m elaasa, cuker lum pow y lodow aty w głow ach kaw ałkach (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.). Męso, w ędly szyk: a) m ęso śweże, soloe m rożoe, b) m ęso gotowao, suszoe, wędzoe m aryow ae, c) w ędly szyk, d) zw erzya p tactw o bte (M otor P olsk N r 177 z 192,2 r.). Sery: a) sery, b) tw aróg, se r chudy esferm eto: w ay (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.). M asło krow e owcze. M otor P olsk N r 177 z 1922 r.). A rtykuły spożywcze pasza dla zw erząt: a) jaja, b) specjala pasza dla zw erząt, rów eż odpadk lub ubocze produkty fabrycze t. d. m akuchy o tręby w szelke (M otor P o lsk N r 177 z 1922 r.). Bydło, koe, trzo d a chlew a, zw erzęta domowe (drób) z w yjątkem kotów, psów (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.j. P ro d u k ty zwerzęce w yroby z ch: Nawozy, kośc surow e przyrządzoe; a )' a w o z y atu ra l o (guao, m erzw a p tasa); kośc surow e em eloe. żużle T hom asa fosforyty, b) m eloe: kośc suros we, fosforyty, żużle T hom asa, c) kośc poddae dzałau kw asu sarkow ego, użyźające kom posty pudrety, d) kośc paloe, popół węgel z kośc, e) superfosfaty m erale (M otor P olsk N r 117 z 1922 r.). W SPR A W IE ZALICZKI NA PODATEK M AJĄT: KOWY. D a 10 lsto p ada rozpoczą p łat cy sk ła dać zalczk a podatek m ajątkow y. W m yśl u sta: wy o podatku u ajątso w y m, podatek w ym erzoy zostaje we fra k ach złotych, w yka z tego, że zalczk a podatek m ajątkow y oblczoe zostaą we frakach złotych w edle k u rsu, który m a,15 d przed zapłatą u stalć w osobem rozporządzeu M sterstw o skarbu. D w em jest, że m m o ta k jasego przepsu. M sterstw o S karbu dotychczas e dało do w adom ośc publczej, po jakm kurse będą lczoe załczld, które od d. 1 lstopada p łatcy rozpoczą składać do k a s skarbow ych. Rzeczą wa< żą jest, że rozporządzea m sterjal e w y być ogłaszae a czas tem bardzej, że przeceż w te re se p ła t k a jest pozać, le to we frakach azwaj: carsk ch podatek jego w yosć będze. Jeżel m sterstw o a czas e poda kursu fra k a zlotesro w odeseu do podatku m ajątkow ego, to wówczas, pow stae z a tu ry rzeczy etylko e: jasość co do zastosow aa w prak ty ce ustaw y o pod atk u m ajątkow ym, ale czego sę obaw am y, pew a eufość w śród płatków, którzy gotow posądzć asze władze, te k u rsa będą u sta la e w codpow e: d sposób, przez co cężar opodatkow aa przekro: czy ch slę płatczą. M usm y zwrócć uw agę, że dotychczasow a p ra k ty k a ze złotym polskm u sta lae kursów złotych polskch tę eufość pope: ra ją że w terese skarbu p ań stw a leży bezwzglę. do stosow ae u staw y w m yśl jej przepsów, a to tem bardzej, że u ta rta u a s zasada w aloryzacj juz dzsaj w y kazu je bardzo eodpow ede kosekw ecje gdyż stosow aa w edle w łasego u z a a ue: m ożlw a bezw zględe w ykoae obowązków pos datkow ych. Zw ązek Przem ysłow ców zw raca sę specjalym m em orjałem do M sterstw a sk a rb u w spraw e wyż poruszoej, stojąc a staow sku, żc w chw l, kedy P aństw o dąży do w aloryzacj odatku m ajątkow ego za pom ocą k u rsu fra k a złotego każdy z płatków m a zgw aratow ae praw o b ad a a czy k u rsa te, które a czas pow y być o g fo sz^ e, są zgodo z faktyczym staem rzeczy. W szyscy bow em płatcy zarab ają w m ark ach polskch z tego ty tu łu poosząc kosekw ecje spadku m a rk broć sę m uszą, by ew et._ e a TRANZYT ZBOŻA SOW IETÓW FRZBŻ POLSKĘ. W edług doesea ze źródeł sow eck. h Schoeher tw orzy m eszae p o l s k o ^ y j s k e ^ rzystw o, m ające a celu przewóz zboza przez Polskę oraz przez po rty G dańsk, h ro ew Hamburg. Z RYNKÓW TOWAROWYCH. W dzale m a u fak : tu ry obroty detalcze trochę sę popraw ły. K alk u la cja odbyw a sę w dolarach. Cey w W arszaw e są ższe ażel w Łodz. W h a d lu skóram zwyżk pow tarzały sę codze* e. N ektóro g arb a r e podw yższały cey trzy razy j j Skóry surow e ew ypraw oe w k aw a łk ach w całośc: a) wolowe, końske, celęce, koźlęce sko* powe, zajęcze królcze, surow e ew ypraw oe (Mo* dtor P olsk N r 177 z 1922 r. 142 z 1923 r.). M aterjały drzew e: Drzewo- wszelk eobroboe: a) faszyy, trzask, szczapy ch ru st, b) berw o: a (okrąglak) żerdze, c) k ło d y - kloce. (M otor P olsk N r 116 z 1923 r.). R ośly: R ośly ch częśc: a) sao, słom a eo* czyszczoa, seczka, plewy, b) aso a oddzele rrew ym eoe, choćby łuszczoe, aso a oleste (hodow ae w k ra ju ), c) w k l a w szelka. P a lw a ; Olej sk al y cem y eoczyszczoy (ropa) (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.) Olej w ulkaow y cyldrow y (M otor P olsk N r 59 z 1923 r.). M aterjały przetw ory chem cze: Sól s tr a s fuxcka em eloa m eloa; chlorek sarcza potasu, sól a tu ra l a sa ch a ry a (M otor P olsk N r 174 z 1922 r.) R udy m etalcze w yroby z m e talu : R udy m etal: cze m eral e (M otor P olsk N r 17 z 1923 r.) Żelastw o stal, stare, lae k u te ; fragm et, szmelc, łom, w óry, rów eż prasow ae proszek w szystko o le jest przezaczoe do topea spaw aa, w órk do czyszczea t. p. do uży tk u dom owego celów techczych (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.). Medź, kel, k ad m w w órach, opłkach złom ach (M otor P olsk N r 69 z 1923 r.). M osądz, tom bak, argety, b ry ta ja, broz : e stopy m etalow e w w órach, opłkach złom ach (M otor P olsk N r 60 z 1923 \). Ołów w złom ach (M otor Pol. N r 60 z 1923 r.). P ap e r w yroby z p ap eru : S zm aty m a sa p a perow a: a) szm aty, sk raw k tk a, sta re ly. po* w rozy szurk, sk raw k paperow e m ak u latu ra, h) błok ro śl y celuloza, m a sa p rzyrządzaa chem cze ze szm at, słom y t. p. su ch a w lgota. (M otor P olsk N r 177 z 1922 r.). w przecągu tygoda. System w ekslow y zkę! praw e zupełe w tej braży. Dzel m aterjałów pśm eych m ał słabe obroty. Z aotow ao w ubegłym tygodu: P ap e r drukow y 85 tys. m kp. za klo. P akow y gdańsk 1,200 tys. za pud, krajow y o 100 tys. ta ej. R olk krepow e 30 tys. za sztukę. Bl płk a kolorow a 2,600 tys., b a ła 1,200 tys. za ryzę. Sk 1,275 tys. Delce 1,07 o tys., Labor" tys. za ryzę. W h a d lu drzew em trw a zastój. H urtow cy mo» ty w u ją go tem, że z N em ec e odchodzą zam ó w ea. N arzek ają o a zbyt w ysoką opłatę wy«wozową zw rócl sę do m stra h a d lu o ter< wecję. T ow ary kolo jal e m ały zacze obroty. T e decja m oca. Cey zagracze zaotow ao astę: pujące: Olej l a y 50 guldeów holederskch, rzepakow y f. szterl., kokosow y 54 guld. Sm ales am ery k ań sk 32,25 do 34,5 dolara, ZBIÓR ZIEMNIAKÓW. W edle dotychczasow ych w adom ośc, w całej E urope B elgj zbory zem - aków zapow adają sę słabo. P ow stało sk u tk em tego dążee do w yw ozu polskch zem aków do F racj, co je d ak z pow odu zakazu w yw ozu żyw> ośc araze zrealzow ać sę e dało. KONTROLA RZĄDU NAD PRZEDSIĘBIO RSTW A. MI OKRĘTOW EMI. M. przem ysłu h a d lu w po: rozum eu z em m ste rstw a m opracow uje projekt u staw y w przedm oce sprzedaży bletów okrętow ych przedsęborstw żeglug m orskej Rze» czypospoltej. Do udzelea kocesj u p raw o y jest m ste r przem ysłu h a d lu. A kty a d a a kocesj w edług powyższego p ro jek tu podlegać m a ją opłace od 5000 do złp., _której w ysokość, d la poszczególych kocesyj określ m ste r przem. hadlu, w porozum eu z m sterm skarbu. ZMNIEJSZENIE SIĘ OBIEGU BANKNOTÓW W CZE- CHO-SLOWACJI O DALSZYCH 205 MILIONÓW KC. Urząd bakowy doos, ż obeg bakotów w czase od bm. zmejszył sę z 205 a 8707 mloów kc. WĘGRY PRZECIW IM PORTOW I SKÓR. Rząd w ę gersk ogłosł rozporządzee w sprawe mportu do W ęger tow arów jak skóry, buck t. d. DEFICYT W ĘG IERSK ICH KOLEI PAŃ STW O WYCH. D efcyt w ęgerskch kole, państw ow ych w y: os 172 m łjard y. POD PISA NIE TRAKTATU HANDLOWEGO M IĘ: DZY CZECHOSŁOWACJĄ A STANAMI ZJEDNOCZ. W tych d ach zostae podpsaym u k ład, reg u lu jący stosuk hadlow e m ędzy Czechosłow acją a S ta am Zjedoczoym. MILIARDOWE OBSTALUNKI JAPOŃSKIE W AU- STRJI. Fabryk austracke zaw arty oegdaj umowę zjapoją w sprawe dostarczea tejże maszy do obrabaa drzewa, które będą przezaczoe do odbudowy Japoj. Maszyy te w ajblższych dach zostaą w y sae do Jokohamy okrętem, który stuży specjale do trasportow aa artykułów, służących do odbudowy Ja poj. W artość wymeoych maszy wyos około 3 pół mlarda kor. austr.

6 Za treść ogłoszeń Redakcja e odpowada K raków -D ęb k, a a Z5 lot a ej śródmeścu 65 wykouję wszelke roboty w zakres kraw ectw a w chodzące tak m ęskego jak dam skego, z w łasych m aterjałów lub dostarczoych; a polecam róweż gotową kofekcją mąską w dużym wyborze po ceach przystępych Józef Gajda D R y ek 9, (sklep). Q Józef Rzeszot Kraków, ulca Duajewskego L. 7 S a l o m ó d m ę s k c h d a m s k c h w ykouje w szelke roboty solde puktuale p o ceach ader przystępych Materjały elektrotechcze dostarcza I 179 j. B uro e le k tr o te c h c z e HEFFNER BERGER K r a k ó w, ul. S z e w s k a 18. T e le fo W yłącze z a s tę p s tw o a P o lsk ę (s ^ F abryk w y łą c z k ó w d ź w g o w y c h H A N S A " H a m b u rg. I ( H m lla sra m ^ p o le c a m y u bra a m ę sk e d ze c e oraz ra gla y palta zm o w e w w e I k m w y b o rz e po c e a c h kokurecyjych DOMKONFEKCYJNY! I KRAKÓW, UL. GRODZKA 26 1 H j ! k o f e k c j a! UL. F L O R J A Ń S K A f... H u rtow a p asów, szczelw, w ęży ZENIT" Kraków, ul. Szptala 7 T elefo Cey ścśle hurtowe ( A A M M M A M M D r u SAMOCHODY OSOBOWE B 'S P ^ B jfff 1 0 /3 0 K M. 4 -o c y l d ro w e l E l a 1 6 /5 0 K M. 6 -o c y l d ro w e V W H I 2 7 /7 0 K M. 6-0 c y l d ro w e N A J N O W S Z E M O D E L E 1923 Cey fa b ry cz e Dostawa atychm astow a WYŁĄCZNE ZASTĘPSTWO K raków, P o d w a le 5. Tel Adres telegr.: B e z m o to r Kraków, ul. Sea 14, tel , poleca ajowsze 3 rzeczy a sezo obecy. Obuwe, kapelusze, belza, 3 u) pżamy, skarpetk, szale, krawaty t. p ff e s ^ a s s ^ a s s c s a s s ^ a s s s s s s s a s s c s a s s c e a s e s a s M a s z y y m ł y ń s k e oraz wszelke przybory dla młyów artykuły techcze 116 dostarcza BIURO TECHNICZNE A. ROMER, Kraków, PLAC MATEJKI L. 5, T elefo Nr I Mmo zwyżk walut obcych sprzedajemy forery krajowe zagracze, dykty klejoe rżęte po ceach zżoych kokurecyjych, o czer sę każdy z teresetów przekoać może odwedzając asze składy celem oglądęca towaru, pod względem jakośc, bez obowązku kupa P E B E D E ", D O M M E B L O W Y skład fabryczy foretów dykt w KRAKOWIE, ulca Szptala L. 7. Dom pod rakem, tel M* Zakład tapcersko-dekoracyjy 1 magazy mebl wyrób kołder watowych 166 a wełe puchu I A N TON I RYBIŃSKI KRAKÓW, SŁAW KOW SKA 31. Wypożyczala ksążek Kultura" Kraków, ul. Szptala 9 (wejśce od ul. św. Tomasza) poleca' beletrystykę polską, fracuską, emecką, agelską. Osoby dzał aukowy dla młodzeży szkolej. Wszystke owośc a składze. Waruk preumeraty ader korzystue Buro techcze H E N R Y K S P I R A Kraków, ul. Zwerzyecka 23. Tel Dostarcza po ceach kokurecyjych wszelke artykuły 22 techcze jakoteż dla stalacj wodocągów. 4 4 U ż y w a j c e - m \ f ś w a t o w e j s ł a w y p a s t y d o o b u w a ERDAL Na zmę! Sweatery, żakety damske męske, kamzelk, ubraka dla chłopców dzewczyek, szale, czapk tp,, z ajlepszej weły, podł. zagraczych m o del, wyraba ajtaej sprzedaje W y t w ó r a t r y k o t a ż y IRIS" 181 Kraków, ul. Studecka 4. S? G A T R Y m/m Wyrówark, strugark etc. S h a p g, tokare, oraz wszelke arzędza dostarcza ze składu POLSKIE TOW. HANDLOWE S. A. Kraków, ul. Sławkowska 1 Lwów, ul. K ołłątaja W arszaw a, ulca Św ętokrzyska 37. Najwększy w M ałopolsce ul. Szewska 9, I. p. wyłącze z a stę p stw o frm śwatowej sławy jak: Blther Bechste Bossdorer u Elrbar SŁ Forster 2 a Seler " Schwegboer o ; Steweg Quadt Wrth s ; 3 O** ua < -1SC os Telefo 4365 lub N a jta e j sprzedaje frma J L u x ' K r a k ó w Plac Domkańsk 2. wszelke przybory do urządzea śwatła elektr. dzwoków elekta;. Tel Potrzeba chłopców kobet [ do rozoszea gazet. Z głaszać sę w A dm stracj K u rjera W eczorego D uajew skego 5. Spółka trasportowa Cracova Dom spedycyjo-komsowy ll m uca m Spółka z ogr. poręką w Krakow e, Grodzka 60. T el FILJE: Lwów, Halcka 20. Tarów, Plac Sekewcza 6. Wedeń. II. B., Praterstrasse 12 Telefo 40416, l I Łódź, Potrkowska 105. W ysyłka tow arów w kraju zagracę. Przesyłk zborowa za wszystkch do wszystkch wększych mast. Oclea towarów. Magazyowae fasowae towarów. m >SKAŁA< D O M T O W A R O W Y DLA PRZEMYSŁU ROLNICZEGO TECHNICZNEGO SPÓŁKA Z OGRAM. ODPOW. KRAKÓW, ul. BRACKA Poleca a sezo zm owy: P e c e ż e la z e o w e. L am py k a rb to w e. N a r zęd za o ra z a rty k u ły te c h c z e. N a c z y a a lu m o w e e m a ljo w a e, o ra z a c z y a k u c h e e. 146

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

1. Relacja preferencji

1. Relacja preferencji dr Mchał Koopczyńsk EKONOMIA MATEMATYCZNA Wykłady, 2, 3 (a podstawe skryptu r 65) Relaca preferec koszyk towarów: przestrzeń towarów: R + = { x R x 0} x = ( x,, x ) X X R+ x 0 x 0 =, 2,, x~y xf y x y x

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE BQR FMECA/FMEA Przed rozpoczęcem aalzy ależy przeprowadzć dekompozycję systemu a podsystemy elemety. W efekce dekompozycj uzyskuje sę klka pozomów: pozom systemu, pozomy podsystemów oraz pozom elemetów.

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE 1

METODY KOMPUTEROWE 1 MTODY KOMPUTROW WIADOMOŚCI WSTĘPN MTODA ULRA Mcał PŁOTKOWIAK Adam ŁODYGOWSKI Kosultacje aukowe dr z. Wtold Kąkol Pozań 00/00 MTODY KOMPUTROW WIADOMOŚCI WSTĘPN Metod umercze MN pozwalają a ormułowae matematczc

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo