Jerzy Wrona. Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzy Wrona. Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1"

Transkrypt

1 Jerzy Wrona Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1 Od szóstki do dwudziestki piątki. 1 Choć referat wygłoszono w 2003 r., notatka została zaktualizowana - przedstawia stan na koniec maja 2004 r. 75

2 Druga wojna światowa uświadomiła wielu politykom, że proces integracji Starego Kontynentu może być skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. Istotne było również to, że wskutek ogromnych zniszczeń pozycja gospodarcza Europy znacznie się obniżyła i w tej sytuacji podjęcie wspólnych działań dawało szanse na szybszą odbudowę. Zjednoczenie państw Europy Zachodniej miało pozwolić też na skuteczniejsze przeciwstawianie się presji politycznej Związku Radzieckiego i pozostałych państw bloku wschodniego. W 1946 r. Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii zaproponował stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Od lat Belgia, Holandia i Luksemburg zaczęły realizować wspólną politykę celną. W 1948 r. powstała Organizacja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (w 1961 r. przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD). Rozwój współpracy politycznej i militarnej doprowadził do powstania, również w 1948 r., Unii Zachodniej, przeobrażonej później w Unię Zachodnioeuropejską. W 1949 r. powołano do życia Pakt Północnoatlantycki i działającą na rzecz integracji europejskiej Radę Europy. Za oficjalny początek historii Wspólnot Europejskich uchodzi tzw. Plan Schumana z 9 maja 1950 r. W tej deklaracji Robert Schuman - minister spraw zagranicznych Francji wystąpił z propozycją powołania organizacji międzynarodowej dotyczącej węgla i stali. W dniu 18 kwietnia 1951 r. (traktat wszedł w życie w 1952 r.) utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), zrzeszającą poza krajami Beneluksu Francję, RFN i Włochy. Traktaty Rzymskie z 25 marca 1957 r. (weszły w życie 1 stycznia 1958 r.) powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG, Wspólny Rynek) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Celem politycznym i ekonomicznym EWG było stworzenie wspólnego rynku dla wszystkich towarów i usług. Traktat o EWG wprowadził też 4 istotne swobody: przepływu osób, wszelkich usług, kapitału i towarów. Na mocy traktatu z Brukseli z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.) powiązano struktury EWG, Euratomu i EWWiS, tworząc wspólne organy decyzyjne i wykonawcze. Od tego czasu EWG nazywano Wspólnotą Europejską, lub częściej Wspólnotami Europejskimi. Z dniem 1 stycznia 1973 r. do szóstki dołączyli następni członkowie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania, co określano otwarciem na północ. W 1981 r. członkiem Wspólnot została Grecja, a w 1986 r. Hiszpania i Portugalia ( otwarcie na południe ). W 1990 r., w wyniku zjednoczenia Niemiec, terytorium Wspólnot Europejskich poszerzyło się o b. NRD. 76

3 W 1985 r. kraje Beneluksu oraz Francja i Niemcy zawarły w Schengen (Luksemburg) porozumienie, na mocy którego stopniowo miały być znoszone kontrole graniczne między tymi krajami. W 1990 r. podpisano (weszło w życie w 1995 r.) nowe porozumienie rozszerzające poprzednie. Obecnie konwencja z Schengen obejmuje 13 państw (ze starej piętnastki wszystkie poza Wielką Brytania i Irlandią), gdzie zniesiona została kontrola osobowa na wspólnych granicach, natomiast wzmożona na granicach zewnętrznych. Jednym z najważniejszych dokumentów w historii integracji europejskiej jest Traktat z Maastricht (Holandia) uchwalony w grudniu 1991 r. (podpisany w 1992 r.) przez 12 państw EWG Wspólnot Europejskich. Na mocy traktatu, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r., utworzono Unię Europejską (UE). Dokument ten, będący kolejnym ważnym krokiem na drodze do integracji europejskiej, określił cele i zasady funkcjonowania Unii, wyznaczył zakres integracji gospodarki, polityki zagranicznej i obronności, zapowiedział wprowadzenie wspólnej waluty. Na mocy traktatu podpisanego w 1992 r. utworzono Europejski Obszar Gospodarczy, składający się z państw Unii Europejskiej i EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). W regionie tym obowiązuje zasada swobodnego ruchu towarów, usług oraz pracowników. Przemiany polityczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej spowodowały, że już w 1993 r. Rada Europejska postanowiła, że kraje tego regionu mogą zostać członkami Wspólnot jeśli spełnią określone warunki. Najważniejsze z nich dotyczyły polityki (respektowanie praw człowieka, poszanowanie mniejszości narodowych) i gospodarki (stworzenie gospodarki rynkowej tak silnej, by mogła sprostać konkurencji państw Unii). W 1995 r. po raz czwarty poszerzono Unię Europejską, tym razem o Austrię i dwa kraje skandynawskie Szwecję i Finlandię. Społeczeństwo Norwegii, w trosce m.in. o zasoby rybne i możliwość pewnej degradacji narodowych wartości kulturowych, po raz drugi w referendum odrzuciło traktat akcesyjny. Traktat z Maastricht częściowo został znowelizowany przez traktat amsterdamski z 1997 r. Kolejny traktat, z Nicei z 2000 r. (podpisany w 2001 r.), wprowadził zmiany umożliwiające przyjęcie nowych członków. Na szczycie unijnym w Kopenhadze grudnia 2002 r. zapadła decyzja o zamknięciu rokowań z poszczególnymi kandydatami i powiększeniu od 1 maja 2004 r. UE o 10 nowych krajów. Podpisanie traktatu akcesyjnego nastąpiło 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Traktat 77

4 sporządzony w 21 językach urzędowych państw członkowskich liczy 4,9 tys. stron. Po pomyślnych wynikach referendów akcesyjnych przeprowadzonych w poszczególnych krajach kandydujących i zgodzie dotychczasowych członków, od 1 maja 2004 r. Unia Europejska została rozszerzona do 25 państw. Poza Polską, jej nowymi członkami są: Czechy, Słowacja, Węgry, trzy republiki nadbałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia, a poza tym Słowenia, Malta i Cypr (tylko część grecka). Ryc. 1. Rozwój Unii Europejskiej Żródło: opracowanie własne Polska droga do Unii Oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi złożyliśmy w maju 1990 r. Pod koniec 1991 r. w Brukseli nastąpiło podpisanie Układu Europejskiego 78

5 ustanawiającego stowarzyszenie ze Wspólnotami. Układ, który wszedł w życie 1 lutego 1994 r., ułatwił pomoc finansową dla naszego kraju. Wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej został złożony 8 kwietnia 1994 r. Polska jak i inne kraje kandydujące stanęła przed koniecznością spełnienia wysokich wymagań akcesyjnych. Przemiany dokonujące się w Polsce ułatwiały unijne programy przedakcesyjne. Początkowo nasz kraj korzystał głównie z programu PHARE, później zakres pomocy został rozszerzony (ISPA, SAPARD, programy z dziedziny nauki i edukacji). W grudniu 1997 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Polską. Był to długi i skomplikowany proces, a rozpoczął go przegląd naszego prawodawstwa pod kątem zgodności z dorobkiem prawnym UE. Szczególnie wiele problemów związanych było z rolnictwem. Do najważniejszych należały: limity produkcyjne dla rolników, sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom, wysokość bezpośrednich dopłat dla rolników i ich rozłożenie w czasie. Negocjacje z Unią Europejską we wszystkich obszarach tematycznych zostały zamknięte 13 grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze. Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 r., pomyślnym wyniku referendum 7 i 8 czerwca 2003 r. (wzięło w nim udział 59 % uprawnionych do głosowania, z których 77 % głosowało na tak ), Polska z dniem 1 maja 2004 r. stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Cel, podstawowe instytucje i zasady działania Unia Europejska jest ugrupowaniem polityczno-gospodarczym demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, nie rezygnując przy tym z niepodległości i odrębności narodowej. Głównym zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Najważniejsze cele jakie stawia sobie Unia to: zapewnienie bezpieczeństwa, postęp gospodarczy i społeczny, ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Integracja krajów członkowskich UE przebiega w obrębie trzech filarów, które dotyczą: I spraw gospodarczych, II wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, III współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Realizacja wspólnych zamierzeń jest możliwa dzięki temu, że państwa członkowskie przekazały część kompetencji wspólnym unijnym organom władzy. Głównymi instytucjami (organami) Unii Europejskiej są: Rada Unii Europejskiej (do 1993 r. nosiła nazwę Rady Ministrów), z siedzibą w Brukseli, jest najwyższą i najważniejszą instytucją UE. Jej 79

6 rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, jako głównego organu ustawodawczo-decyzyjnego, mają moc wiążącą dla każdego członka organizacji. Rada UE składa się z Rady d/s Ogólnych i Rad specjalistycznych. W pierwszym przypadku tworzą ją ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Rady specjalistyczne tworzą ministrowie resortów zajmujących się w swoich krajach zagadnieniami omawianymi podczas danego spotkania. Pracami Rady UE kieruje jej przewodniczący. Jest nim przedstawiciel państwa członkowskiego wówczas sprawującego (przez okres 6 miesięcy) prezydencję. W ostatnich latach prezydencję sprawowały i będą sprawować: w 2002 r. Hiszpania i Dania, w 2003 r. Grecja i Belgia, w 2004 r. Irlandia i Holandia. Rada UE podejmuje decyzje jednogłośnie, albo zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów. W głosowaniu opartym na większości kwalifikowanej obowiązuje rozdział głosów według przyjętego klucza. Korzystny dla Polski, nicejski sposób głosowania (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy 29 głosów, Polska - 27) proponowano zmienić w projekcie konstytucji Unii Europejskiej. Z powodu stanowczego sprzeciwu Polski i Hiszpanii, fiaskiem zakończył się szczyt unijny w Brukseli w grudniu 2003 r. Parlament Europejski ma dwie podstawowe funkcje: kontrolną i współdziałania w tworzeniu aktów prawnych. Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu, sesje nadzwyczajne i posiedzenia komisji w Brukseli, a siedziba Sekretariatu mieści się w Luksemburgu. Personel Sekretariatu liczy 3,5 tys. pracowników, z czego znaczną część stanowią tłumacze. Każdy z deputowanych mówi na obradach w języku urzędowym swego kraju, a jego wystąpienie jest symultanicznie tłumaczone na języki państw członkowskich. Deputowani do Parlamentu Europejskiego wybierani są w powszechnych wyborach bezpośrednich. Do czasu rozszerzenia Unii w maju 2004 r. Parlament Europejski liczył (od 1995 r.) 626 posłów, po poszerzeniu liczba posłów wzrośnie w 2007 r. do 732. Członkowie Parlamentu nie zasiadają według przynależności narodowej, ale według frakcji politycznych. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Wybory 54 eurodeputowanych w Polsce odbędą się 13 czerwca 2004r. Komisja Europejska (oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich), z siedzibą w Brukseli, jest organem wykonawczym UE. Do jej kompetencji m.in. należą: inicjatywa ustawodawcza, reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot, bieżące negocjacje z krajami kandydującymi, realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych. Członkami Komisji Europejskiej są tzw. komisarze. 80

7 Dotychczas było ich dwudziestu, od 2004 r. z każdego kraju UE jest jeden, a każdy z nich odpowiada za określony dział. Komisja Europejska jest wielką machiną biurokratyczną, zatrudnia ok. 20 tys. pracowników. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości), z siedzibą w Strasburgu, jest najwyższym organem sądowniczym Unii Europejskiej. Składa się z tylu sędziów (wybieranych na okres 6 lat), ile jest państw członkowskich w danym momencie. Podstawowym zadaniem Trybunału jest zapewnienie przestrzegania prawa wspólnotowego, poprzez wykładnię i jednolite stosowanie postanowień traktatowych. Rada Europejska, choć w sensie prawnym nie jest organem UE, to faktycznie należy do jej najważniejszych instytucji. Działa w formie systematycznych (zwykle dwa razy w roku) spotkań premierów krajów członkowskich. Rada Europejska wytycza strategiczne cele rozwoju Wspólnot. Symbole Unii Europejskiej Charakterystyczna gwiaździsta flaga Unii Europejskiej, rozumiana również jako symbol zjednoczonej Europy, została przejęta od Rady Europy. Rada Europy, już od samego początku swej działalności, postanowiła stworzyć własną flagę symbol ruchu paneuropejskiego. Rozważany znak chrześcijańskiego krzyża nie podobał się Turcji. Powszechnej aprobaty nie zyskała też flaga z literą E emblematem Ruchu Europejskiego. We wrześniu 1953 r. wstępnie przyjęto niebieską flagę z 15 gwiazdami uformowanymi w okrąg, ale kontrowersje wzbudziła liczba gwiazd. Rząd niemiecki (RFN) zaprotestował, że do krajów członkowskich wliczono Saarę, będącą wtedy pod protektoratem Francji. W 1954 r. skłoniono się, aby liczba gwiazd nie odpowiadała liczbie państw członkowskich. W konsekwencji, w roku następnym, 8 XII 1955 r., zaakceptowano flagę z 12 gwiazdami symbolem jedności narodów Europy. Flagę tę uroczyście wciągnięto na maszt w dniu 13 grudnia 1955 r. w Strasburgu (siedzibie Rady Europy). W 1986 r. stała się ona flagą Wspólnot Europejskich, od 1993 r. Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej jest ciemnoniebieska (błękitna, lazurowa). Kształt ma prostokątny, o stosunku boków 2:3. Pośrodku pola flagi znajduje się koło utworzone z 12 złotych (żółtych) gwiazd, których ramiona nie stykają się. Dwanaście (ich liczba jest niezmienna) gwiazd układa się regularnie wzdłuż niewidocznego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Długość promienia tego okręgu jest równa 1/3 wysokości (szerokości) flagi. 81

8 Gwiazdy na fladze są pięcioramienne i wszystkie ułożone pionowo (tzn. jeden z promieni skierowany jest ku górze), a rozmieszczone jak znaki godzin na tarczy zegara. Kolor niebieski oznacza niebo i wodę. Zwykle interpretuje się, że jest to też kolor boskości, prawdy, spokoju, wierności i czystości. Koło, na kształt którego ułożone są gwiazdy, symbolizuje jedność i równość. Gwiazd w kole jest dwanaście, gdyż przez wieki była to liczba święta, przynosząca szczęście. Dwunastka jest symbolem doskonałości i kompletności. Oznacza też pełny cykl porządku kosmicznego 12 znaków Zodiaku, 12 miesięcy roku, 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, a ponadto 12 apostołów. Poza oficjalną interpretacją, uważa się, że flaga jednoczącej się Europy nawiązuje do symboli maryjnych. Gwiazd na fladze jest tyle samo, ile nad głową Najświętszej Marii Panny ( Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu Apokalipsa św. Jana, 12,1). Dwanaście gwiazd jest również na medaliku Niepokalanego Poczęcia (związanym z cudownymi objawieniami Katarzynie Labouré w Paryżu w 1830 r.). Kolor flagi Europy zbiega się z błękitem przypisywanym Matce Boskiej. Uważany za współautora flagi, francuski plastyk Arsene Heitz w 1989 r. przyznał, że inspirację przy tworzeniu flagi czerpał z symboli religijnych. Nie ujawnił tego wcześniej, aby przeciwko przyjęciu takiego symbolu nie protestowali wyznawcy innych europejskich wyznań i niewierzący. Hymnem Unii Europejskiej jest muzyczna aranżacja preludium Ody do radości IV części IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowana przez Herberta von Karajana. Utwór ten, sławiący ideę jedności i braterstwa narodów, Komitet Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski, hymnem Wspólnot Europejskich stał się w 1986 r. Końcowe partie IX Symfonii van Beethoven skomponował do słów Ody do radości Fryderyka Schillera z 1785 r. Schillerowską odę na język polski przełożył w 1953 r. Konstanty Ildefons Gałczyński. Oficjalnie hymn zjednoczonej Europy nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku ma być śpiewany. Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja. Przypomina on datę 9 maja 1950 r., kiedy to ogłoszono Plan Schumana. Dewizą Unii jest: Zjednoczona w różnorodności. Euro, wspólna waluta europejska, do powszechnego obiegu w większości krajów starej Unii wprowadzone zostało 1 stycznia 2002 r. Wcześniej, od 1 stycznia 1999 r. euro używane było w formie bezgotówkowej. Obecnie pieniądzem tym oprócz państw, które przyjęte 82

9 zostały w 2004 r. nie posługuje się Wielka Brytania, Dania i Szwecja. Kraje z euro należą do Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union EMU), popularnie nazywanej Eurolandem, utworzonej w 1999 r. Eminentem euro jest Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Symbol euro to grecka litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi liniami. Znak ten korzeniami nawiązuje do historii europejskiej cywilizacji i słowa Europa. Równoległe linie mają wskazywać na stabilność tego pieniądza. Euro (oficjalny skrót EUR) dzieli się na 100 eurocentów. W obiegu są banknoty (projektu Roberta Kaliny grafika Banku Austrii) o siedmiu nominałach. Przedstawiają one europejskie style architektoniczne. Wzory nie pokazują rzeczywistych budowli, ale jedynie idealne przykłady danego stylu, po to, aby żadne miasto i państwo nie były uprzywilejowane. Na awersach banknotów widnieją okna i bramy, a na rewersach kontur Europy i mosty, symbolizujące łączność między narodami europejskimi. Banknoty o nominale 5 EUR (w kolorze szarym) przedstawiają antyk, 10 EUR (czerwone) styl romański, 20 EUR (niebieskie) gotyk, 50 EUR (pomarańczowe) renesans, 100 EUR (zielone) barok i rokoko, 200 EUR (żółto-brązowe) architekturę XIX w., 500 EUR (purpurowe) architekturę XX w. Monety, o 8 nominałach, mają jednakowy awers, m.in. z konturem kontynentu europejskiego. Na rewersie każdy z krajów umieszcza swoje narodowe motywy. Oczywiście, niezależnie od wzoru, monety obowiązują na całym obszarze unii walutowej. Specjaliści uważają, że Polska do strefy euro wejść może około r. LITERATURA (pozycje wybrane): Czachór Z., Mojsiewicz C., 2002, Leksykon Unii Europejskiej, Wyd. ATLA, Wrocław. Galster J., Witkowski Z., 2002, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń. Kowalski K., 2002, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, Odkrywamy Unię Europejską. Kompendium wiedzy, 2003, WSiP. Warszawa. Weidenfeld W., Wessels W., 2002, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Wyd. Wokół nas, Gliwice. 83

10 Internet, m.in. strony Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 84

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi 1. Kto wchodzi w skład Rady Unii Europejskiej? a) Szefowie rządów i głowy państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wczoraj i dziś. część 1. Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014

Unia Europejska wczoraj i dziś. część 1. Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014 Unia Europejska wczoraj i dziś część 1 Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014 Symbole Flaga europejska Hymn europejski 9 maja Dzień Europy Motto UE Zjednoczona w różnorodności Symbole

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA LATA 1946-1949

INTEGRACJA EUROPEJSKA LATA 1946-1949 LATA 1946 1949 19.09.1946 Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 05.06.1947 16.04.1948 04.04.1949 05.05.1949 Wprowadzenie planu Marshalla amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Norwegia i Szwajcaria odmówiły wejścia do Unii w referendum (obywatele głosowali i powiedzieli nie ).

Norwegia i Szwajcaria odmówiły wejścia do Unii w referendum (obywatele głosowali i powiedzieli nie ). Państw członkowskich w Unii Europejskiej jest 27, języków urzędowych -23 (np. Niemcy i Austria mają niemiecki). Poniżej zamieszczono zestawienie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obowiązujących

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Co to jest Unia Europejska?

Co to jest Unia Europejska? Hej! Jestem Syriusz, sympatyczna stonoga - maskotka Unii Europejskiej. Noszę imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie właśnie Syriusza. Zapraszam Was na wyprawę do Unii Europejskiej! Co to jest Unia Europejska?

Bardziej szczegółowo

Od i do integracji europejskiej

Od i do integracji europejskiej A 377213 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Kazimierz Łastawski Od i do integracji europejskiej Warszawa 2003 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Scenariusz lekcji Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Temat lekcji: Unia Europejska - główna organizacja jednoczącej się Europy. Cele lekcji: Wiadomości: - wyjaśni pojęcie:

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH)

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Prof. dr hab. ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta Wyzwania Polityczne

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego

Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego www.empi2.pl/.../nasza_europa/files/ue_2007a.jpg Unia- połączenie, związek dwóch

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 33 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Integracja Europejska. Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik

Integracja Europejska. Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik Integracja Europejska Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik 1. Spis treści 1. Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3. 4. 2. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5. 7. 3. Ojcowie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europa w pigułce. Europa nasz kontynent

Europa w pigułce. Europa nasz kontynent Europa w pigułce Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska bo jednoczy kraje i ludzi. bo jest położona w Europie. Zobaczmy, o co w tym właściwie chodzi: co łączy Europejczyków? Jak powstała Unia Europejska?

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA STRUKTURA Struktura Traktatu Konstytucyjnego Traktat Konstytucyjny jest podzielony na cztery części poprzedzone preambułą. Poszczególne części podzielone są na rozdziały, a niektóre z nich na sekcje i

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM

PROJEKT. Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM PROJEKT Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM Cel projektu: - zdobycie przez uczniów podstawowych informacji o Unii Europejskiej, - o państwach członkowskich UE, - szerzenie wśród uczniów idei integracji europejskiej,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Fundamenty integracji europejskiej

Fundamenty integracji europejskiej Fundamenty integracji europejskiej mgr Aleksandra Borowicz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego Projekt realizowany z Narodowym

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Czym jest Unia Europejska?

Czym jest Unia Europejska? Czym jest Unia Europejska? Unia bo jednoczy kraje i ludzi. Europejska bo jest położona w Europie. Zobaczmy, o co w tym właściwie chodzi: Co łączy Europejczyków? Jak powstała UE? Czym dziś zajmuje się UE?

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczna wspólnota, którą tworzą państwa członkowskie (od 1 stycznia 2007 r. jest ich 27, Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.). Podstawę do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

Instytucje UE. Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego Dwiczenia

Instytucje UE. Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego Dwiczenia Instytucje UE Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego Dwiczenia Instytucje UE Rada Europejska (szczyt) Parlament Europejski Rada Ministrów (Rada) Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości Trybunał

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

1. Które z państw europejskich nie należą do UE? Odp. Norwegia, Islandia 2. Głównym organem wykonawczym UE jest: Odp. Komisja Europejska 3.

1. Które z państw europejskich nie należą do UE? Odp. Norwegia, Islandia 2. Głównym organem wykonawczym UE jest: Odp. Komisja Europejska 3. 1. Które z państw europejskich nie należą do UE? Odp. Norwegia, Islandia 2. Głównym organem wykonawczym UE jest: Odp. Komisja Europejska 3. Wspólną politykę handlową w ramach EWG wprowadzono w roku: Odp:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2 listopad 2015 Kontynent europejski Unia Europejska:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas

Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas Skrócony opis lekcji Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska i jej symbole

Unia Europejska i jej symbole Nauczanie zintegrowane konspekty Unia Europejska i jej symbole Bożena Rokosz SP 1 Mielec, Renata Rdzak Integracja europejska w nauczaniu zintegrowanym konspekt zajęć do kl. II Jesteśmy w przededniu wstąpienia

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

I POWIATOWY KONKURS EUROPEJSKI ETAP POWIATOWY

I POWIATOWY KONKURS EUROPEJSKI ETAP POWIATOWY I POWIATOWY KONKURS EUROPEJSKI ETAP POWIATOWY Witamy Ciebie w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego na pierwszym Powiatowym Konkursie Europejskim w roku 2011 Instrukcja: 1.W lewym górnym

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMIC TECHNIK LOGISTYK ZAWÓD NA TOPIE TRANSPORT W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Radosław Kacperczyk AUSTRIA BELGIA CYPR DANIA ESTONIA FINLANDIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 PL CONSILIUM Schengen Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 Spis treści WPROWADZENIE 1 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB 2 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA 2 Granice wewnętrzne 2 Granice zewnętrzne 3 SIS system

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. nie tylko dla. najmłodszych

Unia Europejska. nie tylko dla. najmłodszych Unia Europejska nie tylko dla najmłodszych Unia Europejska nie tylko dla najmłodszych Dlaczego Europa to Europa? Jesteśmy Europejczykami, zamieszkujemy piękny kontynent o bogatej i często burzliwej historii.

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 43 Integracja europejska. Jerzy Sowa

Zakres rozszerzony - moduł 43 Integracja europejska. Jerzy Sowa Zakres rozszerzony - moduł 43 Integracja europejska Opracowanie: Jerzy Sowa nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach 1 SPIS SLAJDÓW

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Wydział Rozwoju Powiatu i Funduszy Europejskich - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego ( ) Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w niniejszym Traktacie. (Traktat z Maastricht, Art.

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Autor: Aureliusz Wlaź Okładka: Praca pod tytułem Rozsypały mi się gwiazdki autorstwa Sandry Janusz z Liceum Plastycznego w Tarnowie, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie fotograficznym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Wspólne Polityki UE Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan zajęć Teoria, efekty liberalizacji czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach

Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach Unia Europejska: 500 milionów ludzi w 28 państwach Państwa członkowskie Unii Europejskiej Kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące Założyciele Idee w służbie starań o trwały pokój i dobrobyt Konrad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN

BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN Spis treści 1. Co to jest Układ z Schengen? 4 2. Co to jest strefa Schengen? 4 3. Co to jest System Informacyjny Schengen? 4 4. Podstawy prawne funkcjonowania strefy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Istota i uwarunkowania Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Agnieszka Gruszczyńska Regionalne Centrum Informacji Europejskiej O Prezydencji ogólnie Rotacyjna Prezydencja 1952 r. (EWWiS) Zasadnicza funkcja

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu

Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu Toruń, 7 stycznia 2014 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 i spadki handlowanych wolumenów na rynku carbon w grudniu W grudniu uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA) zyskały na wartości 11,26 proc.

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX

Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX Nadzwyczajne spotkanie sekretarzy generalnych Bruksela, 7 grudnia 2009 Prezydencja szwedzka UE 1 lipca 31 grudnia 2009 STRESZCZENIE I KONKLUZJE NA TEMAT IPEX 9 grudnia 2009 Streszczenie Sekretarze generalni

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo