Jerzy Wrona. Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jerzy Wrona. Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1"

Transkrypt

1 Jerzy Wrona Unia Europejska geneza, struktura i zasady działania, symbole 1 Od szóstki do dwudziestki piątki. 1 Choć referat wygłoszono w 2003 r., notatka została zaktualizowana - przedstawia stan na koniec maja 2004 r. 75

2 Druga wojna światowa uświadomiła wielu politykom, że proces integracji Starego Kontynentu może być skutecznym środkiem przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. Istotne było również to, że wskutek ogromnych zniszczeń pozycja gospodarcza Europy znacznie się obniżyła i w tej sytuacji podjęcie wspólnych działań dawało szanse na szybszą odbudowę. Zjednoczenie państw Europy Zachodniej miało pozwolić też na skuteczniejsze przeciwstawianie się presji politycznej Związku Radzieckiego i pozostałych państw bloku wschodniego. W 1946 r. Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii zaproponował stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy. Od lat Belgia, Holandia i Luksemburg zaczęły realizować wspólną politykę celną. W 1948 r. powstała Organizacja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (w 1961 r. przekształcona w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD). Rozwój współpracy politycznej i militarnej doprowadził do powstania, również w 1948 r., Unii Zachodniej, przeobrażonej później w Unię Zachodnioeuropejską. W 1949 r. powołano do życia Pakt Północnoatlantycki i działającą na rzecz integracji europejskiej Radę Europy. Za oficjalny początek historii Wspólnot Europejskich uchodzi tzw. Plan Schumana z 9 maja 1950 r. W tej deklaracji Robert Schuman - minister spraw zagranicznych Francji wystąpił z propozycją powołania organizacji międzynarodowej dotyczącej węgla i stali. W dniu 18 kwietnia 1951 r. (traktat wszedł w życie w 1952 r.) utworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS), zrzeszającą poza krajami Beneluksu Francję, RFN i Włochy. Traktaty Rzymskie z 25 marca 1957 r. (weszły w życie 1 stycznia 1958 r.) powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG, Wspólny Rynek) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Celem politycznym i ekonomicznym EWG było stworzenie wspólnego rynku dla wszystkich towarów i usług. Traktat o EWG wprowadził też 4 istotne swobody: przepływu osób, wszelkich usług, kapitału i towarów. Na mocy traktatu z Brukseli z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.) powiązano struktury EWG, Euratomu i EWWiS, tworząc wspólne organy decyzyjne i wykonawcze. Od tego czasu EWG nazywano Wspólnotą Europejską, lub częściej Wspólnotami Europejskimi. Z dniem 1 stycznia 1973 r. do szóstki dołączyli następni członkowie: Dania, Irlandia i Wielka Brytania, co określano otwarciem na północ. W 1981 r. członkiem Wspólnot została Grecja, a w 1986 r. Hiszpania i Portugalia ( otwarcie na południe ). W 1990 r., w wyniku zjednoczenia Niemiec, terytorium Wspólnot Europejskich poszerzyło się o b. NRD. 76

3 W 1985 r. kraje Beneluksu oraz Francja i Niemcy zawarły w Schengen (Luksemburg) porozumienie, na mocy którego stopniowo miały być znoszone kontrole graniczne między tymi krajami. W 1990 r. podpisano (weszło w życie w 1995 r.) nowe porozumienie rozszerzające poprzednie. Obecnie konwencja z Schengen obejmuje 13 państw (ze starej piętnastki wszystkie poza Wielką Brytania i Irlandią), gdzie zniesiona została kontrola osobowa na wspólnych granicach, natomiast wzmożona na granicach zewnętrznych. Jednym z najważniejszych dokumentów w historii integracji europejskiej jest Traktat z Maastricht (Holandia) uchwalony w grudniu 1991 r. (podpisany w 1992 r.) przez 12 państw EWG Wspólnot Europejskich. Na mocy traktatu, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r., utworzono Unię Europejską (UE). Dokument ten, będący kolejnym ważnym krokiem na drodze do integracji europejskiej, określił cele i zasady funkcjonowania Unii, wyznaczył zakres integracji gospodarki, polityki zagranicznej i obronności, zapowiedział wprowadzenie wspólnej waluty. Na mocy traktatu podpisanego w 1992 r. utworzono Europejski Obszar Gospodarczy, składający się z państw Unii Europejskiej i EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). W regionie tym obowiązuje zasada swobodnego ruchu towarów, usług oraz pracowników. Przemiany polityczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej spowodowały, że już w 1993 r. Rada Europejska postanowiła, że kraje tego regionu mogą zostać członkami Wspólnot jeśli spełnią określone warunki. Najważniejsze z nich dotyczyły polityki (respektowanie praw człowieka, poszanowanie mniejszości narodowych) i gospodarki (stworzenie gospodarki rynkowej tak silnej, by mogła sprostać konkurencji państw Unii). W 1995 r. po raz czwarty poszerzono Unię Europejską, tym razem o Austrię i dwa kraje skandynawskie Szwecję i Finlandię. Społeczeństwo Norwegii, w trosce m.in. o zasoby rybne i możliwość pewnej degradacji narodowych wartości kulturowych, po raz drugi w referendum odrzuciło traktat akcesyjny. Traktat z Maastricht częściowo został znowelizowany przez traktat amsterdamski z 1997 r. Kolejny traktat, z Nicei z 2000 r. (podpisany w 2001 r.), wprowadził zmiany umożliwiające przyjęcie nowych członków. Na szczycie unijnym w Kopenhadze grudnia 2002 r. zapadła decyzja o zamknięciu rokowań z poszczególnymi kandydatami i powiększeniu od 1 maja 2004 r. UE o 10 nowych krajów. Podpisanie traktatu akcesyjnego nastąpiło 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Traktat 77

4 sporządzony w 21 językach urzędowych państw członkowskich liczy 4,9 tys. stron. Po pomyślnych wynikach referendów akcesyjnych przeprowadzonych w poszczególnych krajach kandydujących i zgodzie dotychczasowych członków, od 1 maja 2004 r. Unia Europejska została rozszerzona do 25 państw. Poza Polską, jej nowymi członkami są: Czechy, Słowacja, Węgry, trzy republiki nadbałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia, a poza tym Słowenia, Malta i Cypr (tylko część grecka). Ryc. 1. Rozwój Unii Europejskiej Żródło: opracowanie własne Polska droga do Unii Oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie stowarzyszenia ze Wspólnotami Europejskimi złożyliśmy w maju 1990 r. Pod koniec 1991 r. w Brukseli nastąpiło podpisanie Układu Europejskiego 78

5 ustanawiającego stowarzyszenie ze Wspólnotami. Układ, który wszedł w życie 1 lutego 1994 r., ułatwił pomoc finansową dla naszego kraju. Wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej został złożony 8 kwietnia 1994 r. Polska jak i inne kraje kandydujące stanęła przed koniecznością spełnienia wysokich wymagań akcesyjnych. Przemiany dokonujące się w Polsce ułatwiały unijne programy przedakcesyjne. Początkowo nasz kraj korzystał głównie z programu PHARE, później zakres pomocy został rozszerzony (ISPA, SAPARD, programy z dziedziny nauki i edukacji). W grudniu 1997 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Polską. Był to długi i skomplikowany proces, a rozpoczął go przegląd naszego prawodawstwa pod kątem zgodności z dorobkiem prawnym UE. Szczególnie wiele problemów związanych było z rolnictwem. Do najważniejszych należały: limity produkcyjne dla rolników, sprzedaż polskiej ziemi cudzoziemcom, wysokość bezpośrednich dopłat dla rolników i ich rozłożenie w czasie. Negocjacje z Unią Europejską we wszystkich obszarach tematycznych zostały zamknięte 13 grudnia 2002 r. na szczycie w Kopenhadze. Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 r., pomyślnym wyniku referendum 7 i 8 czerwca 2003 r. (wzięło w nim udział 59 % uprawnionych do głosowania, z których 77 % głosowało na tak ), Polska z dniem 1 maja 2004 r. stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Cel, podstawowe instytucje i zasady działania Unia Europejska jest ugrupowaniem polityczno-gospodarczym demokratycznych państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, nie rezygnując przy tym z niepodległości i odrębności narodowej. Głównym zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Najważniejsze cele jakie stawia sobie Unia to: zapewnienie bezpieczeństwa, postęp gospodarczy i społeczny, ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Integracja krajów członkowskich UE przebiega w obrębie trzech filarów, które dotyczą: I spraw gospodarczych, II wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, III współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Realizacja wspólnych zamierzeń jest możliwa dzięki temu, że państwa członkowskie przekazały część kompetencji wspólnym unijnym organom władzy. Głównymi instytucjami (organami) Unii Europejskiej są: Rada Unii Europejskiej (do 1993 r. nosiła nazwę Rady Ministrów), z siedzibą w Brukseli, jest najwyższą i najważniejszą instytucją UE. Jej 79

6 rozporządzenia, dyrektywy i decyzje, jako głównego organu ustawodawczo-decyzyjnego, mają moc wiążącą dla każdego członka organizacji. Rada UE składa się z Rady d/s Ogólnych i Rad specjalistycznych. W pierwszym przypadku tworzą ją ministrowie spraw zagranicznych wszystkich państw członkowskich. Rady specjalistyczne tworzą ministrowie resortów zajmujących się w swoich krajach zagadnieniami omawianymi podczas danego spotkania. Pracami Rady UE kieruje jej przewodniczący. Jest nim przedstawiciel państwa członkowskiego wówczas sprawującego (przez okres 6 miesięcy) prezydencję. W ostatnich latach prezydencję sprawowały i będą sprawować: w 2002 r. Hiszpania i Dania, w 2003 r. Grecja i Belgia, w 2004 r. Irlandia i Holandia. Rada UE podejmuje decyzje jednogłośnie, albo zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów. W głosowaniu opartym na większości kwalifikowanej obowiązuje rozdział głosów według przyjętego klucza. Korzystny dla Polski, nicejski sposób głosowania (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy 29 głosów, Polska - 27) proponowano zmienić w projekcie konstytucji Unii Europejskiej. Z powodu stanowczego sprzeciwu Polski i Hiszpanii, fiaskiem zakończył się szczyt unijny w Brukseli w grudniu 2003 r. Parlament Europejski ma dwie podstawowe funkcje: kontrolną i współdziałania w tworzeniu aktów prawnych. Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu, sesje nadzwyczajne i posiedzenia komisji w Brukseli, a siedziba Sekretariatu mieści się w Luksemburgu. Personel Sekretariatu liczy 3,5 tys. pracowników, z czego znaczną część stanowią tłumacze. Każdy z deputowanych mówi na obradach w języku urzędowym swego kraju, a jego wystąpienie jest symultanicznie tłumaczone na języki państw członkowskich. Deputowani do Parlamentu Europejskiego wybierani są w powszechnych wyborach bezpośrednich. Do czasu rozszerzenia Unii w maju 2004 r. Parlament Europejski liczył (od 1995 r.) 626 posłów, po poszerzeniu liczba posłów wzrośnie w 2007 r. do 732. Członkowie Parlamentu nie zasiadają według przynależności narodowej, ale według frakcji politycznych. Kadencja Parlamentu trwa 5 lat. Wybory 54 eurodeputowanych w Polsce odbędą się 13 czerwca 2004r. Komisja Europejska (oficjalnie Komisja Wspólnot Europejskich), z siedzibą w Brukseli, jest organem wykonawczym UE. Do jej kompetencji m.in. należą: inicjatywa ustawodawcza, reprezentacja interesów i koordynacja działań Wspólnot, bieżące negocjacje z krajami kandydującymi, realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych. Członkami Komisji Europejskiej są tzw. komisarze. 80

7 Dotychczas było ich dwudziestu, od 2004 r. z każdego kraju UE jest jeden, a każdy z nich odpowiada za określony dział. Komisja Europejska jest wielką machiną biurokratyczną, zatrudnia ok. 20 tys. pracowników. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości), z siedzibą w Strasburgu, jest najwyższym organem sądowniczym Unii Europejskiej. Składa się z tylu sędziów (wybieranych na okres 6 lat), ile jest państw członkowskich w danym momencie. Podstawowym zadaniem Trybunału jest zapewnienie przestrzegania prawa wspólnotowego, poprzez wykładnię i jednolite stosowanie postanowień traktatowych. Rada Europejska, choć w sensie prawnym nie jest organem UE, to faktycznie należy do jej najważniejszych instytucji. Działa w formie systematycznych (zwykle dwa razy w roku) spotkań premierów krajów członkowskich. Rada Europejska wytycza strategiczne cele rozwoju Wspólnot. Symbole Unii Europejskiej Charakterystyczna gwiaździsta flaga Unii Europejskiej, rozumiana również jako symbol zjednoczonej Europy, została przejęta od Rady Europy. Rada Europy, już od samego początku swej działalności, postanowiła stworzyć własną flagę symbol ruchu paneuropejskiego. Rozważany znak chrześcijańskiego krzyża nie podobał się Turcji. Powszechnej aprobaty nie zyskała też flaga z literą E emblematem Ruchu Europejskiego. We wrześniu 1953 r. wstępnie przyjęto niebieską flagę z 15 gwiazdami uformowanymi w okrąg, ale kontrowersje wzbudziła liczba gwiazd. Rząd niemiecki (RFN) zaprotestował, że do krajów członkowskich wliczono Saarę, będącą wtedy pod protektoratem Francji. W 1954 r. skłoniono się, aby liczba gwiazd nie odpowiadała liczbie państw członkowskich. W konsekwencji, w roku następnym, 8 XII 1955 r., zaakceptowano flagę z 12 gwiazdami symbolem jedności narodów Europy. Flagę tę uroczyście wciągnięto na maszt w dniu 13 grudnia 1955 r. w Strasburgu (siedzibie Rady Europy). W 1986 r. stała się ona flagą Wspólnot Europejskich, od 1993 r. Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej jest ciemnoniebieska (błękitna, lazurowa). Kształt ma prostokątny, o stosunku boków 2:3. Pośrodku pola flagi znajduje się koło utworzone z 12 złotych (żółtych) gwiazd, których ramiona nie stykają się. Dwanaście (ich liczba jest niezmienna) gwiazd układa się regularnie wzdłuż niewidocznego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Długość promienia tego okręgu jest równa 1/3 wysokości (szerokości) flagi. 81

8 Gwiazdy na fladze są pięcioramienne i wszystkie ułożone pionowo (tzn. jeden z promieni skierowany jest ku górze), a rozmieszczone jak znaki godzin na tarczy zegara. Kolor niebieski oznacza niebo i wodę. Zwykle interpretuje się, że jest to też kolor boskości, prawdy, spokoju, wierności i czystości. Koło, na kształt którego ułożone są gwiazdy, symbolizuje jedność i równość. Gwiazd w kole jest dwanaście, gdyż przez wieki była to liczba święta, przynosząca szczęście. Dwunastka jest symbolem doskonałości i kompletności. Oznacza też pełny cykl porządku kosmicznego 12 znaków Zodiaku, 12 miesięcy roku, 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, a ponadto 12 apostołów. Poza oficjalną interpretacją, uważa się, że flaga jednoczącej się Europy nawiązuje do symboli maryjnych. Gwiazd na fladze jest tyle samo, ile nad głową Najświętszej Marii Panny ( Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu Apokalipsa św. Jana, 12,1). Dwanaście gwiazd jest również na medaliku Niepokalanego Poczęcia (związanym z cudownymi objawieniami Katarzynie Labouré w Paryżu w 1830 r.). Kolor flagi Europy zbiega się z błękitem przypisywanym Matce Boskiej. Uważany za współautora flagi, francuski plastyk Arsene Heitz w 1989 r. przyznał, że inspirację przy tworzeniu flagi czerpał z symboli religijnych. Nie ujawnił tego wcześniej, aby przeciwko przyjęciu takiego symbolu nie protestowali wyznawcy innych europejskich wyznań i niewierzący. Hymnem Unii Europejskiej jest muzyczna aranżacja preludium Ody do radości IV części IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowana przez Herberta von Karajana. Utwór ten, sławiący ideę jedności i braterstwa narodów, Komitet Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski, hymnem Wspólnot Europejskich stał się w 1986 r. Końcowe partie IX Symfonii van Beethoven skomponował do słów Ody do radości Fryderyka Schillera z 1785 r. Schillerowską odę na język polski przełożył w 1953 r. Konstanty Ildefons Gałczyński. Oficjalnie hymn zjednoczonej Europy nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku ma być śpiewany. Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja. Przypomina on datę 9 maja 1950 r., kiedy to ogłoszono Plan Schumana. Dewizą Unii jest: Zjednoczona w różnorodności. Euro, wspólna waluta europejska, do powszechnego obiegu w większości krajów starej Unii wprowadzone zostało 1 stycznia 2002 r. Wcześniej, od 1 stycznia 1999 r. euro używane było w formie bezgotówkowej. Obecnie pieniądzem tym oprócz państw, które przyjęte 82

9 zostały w 2004 r. nie posługuje się Wielka Brytania, Dania i Szwecja. Kraje z euro należą do Unii Gospodarczej i Walutowej (Economic and Monetary Union EMU), popularnie nazywanej Eurolandem, utworzonej w 1999 r. Eminentem euro jest Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Symbol euro to grecka litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi liniami. Znak ten korzeniami nawiązuje do historii europejskiej cywilizacji i słowa Europa. Równoległe linie mają wskazywać na stabilność tego pieniądza. Euro (oficjalny skrót EUR) dzieli się na 100 eurocentów. W obiegu są banknoty (projektu Roberta Kaliny grafika Banku Austrii) o siedmiu nominałach. Przedstawiają one europejskie style architektoniczne. Wzory nie pokazują rzeczywistych budowli, ale jedynie idealne przykłady danego stylu, po to, aby żadne miasto i państwo nie były uprzywilejowane. Na awersach banknotów widnieją okna i bramy, a na rewersach kontur Europy i mosty, symbolizujące łączność między narodami europejskimi. Banknoty o nominale 5 EUR (w kolorze szarym) przedstawiają antyk, 10 EUR (czerwone) styl romański, 20 EUR (niebieskie) gotyk, 50 EUR (pomarańczowe) renesans, 100 EUR (zielone) barok i rokoko, 200 EUR (żółto-brązowe) architekturę XIX w., 500 EUR (purpurowe) architekturę XX w. Monety, o 8 nominałach, mają jednakowy awers, m.in. z konturem kontynentu europejskiego. Na rewersie każdy z krajów umieszcza swoje narodowe motywy. Oczywiście, niezależnie od wzoru, monety obowiązują na całym obszarze unii walutowej. Specjaliści uważają, że Polska do strefy euro wejść może około r. LITERATURA (pozycje wybrane): Czachór Z., Mojsiewicz C., 2002, Leksykon Unii Europejskiej, Wyd. ATLA, Wrocław. Galster J., Witkowski Z., 2002, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń. Kowalski K., 2002, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, Odkrywamy Unię Europejską. Kompendium wiedzy, 2003, WSiP. Warszawa. Weidenfeld W., Wessels W., 2002, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Wyd. Wokół nas, Gliwice. 83

10 Internet, m.in. strony Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. 84

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. III gimnazjum z działu: Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE?

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Czym jest UE? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co komu Unia Europejska i euro? dr Krzysztof Biegun Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Czym jest UE? Unia Europejska to międzynarodowy związek państw,

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej pytania dla gimnazjum Maj 2014 r. Zaznacz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi 1. Kto wchodzi w skład Rady Unii Europejskiej? a) Szefowie rządów i głowy państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 10

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 10 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć: Polska w Unii Europejskiej. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Integracja Europejska dr Olga Barburska.

Integracja Europejska dr Olga Barburska. Integracja Europejska dr Olga Barburska www.ce.uw.edu.pl Przyczyny integracji o Nawiązanie współpracy między paostwami europejskimi, co było warunkiem udzielenia pomocy finansowej przez Stany Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

państw w Unii Europejskiej Członków Parlamentu Europejskiego wybory europejskie 13 czerwca

państw w Unii Europejskiej Członków Parlamentu Europejskiego  wybory europejskie 13 czerwca 25 państw w Unii Europejskiej 732 Członków Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski, 2003. Generalną Dyrekcję ds. Informacji i Stosunków Publicznych. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-PL-C

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Polska w Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej Polska w Unii Europejskiej I. Geneza i historia Unii Europejskiej. Próby zjednoczenia narodów Europy były podejmowane wielokrotnie na przestrzeni dziejów naszego kontynentu, sięgają one czasów antycznych.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA LATA 1946-1949

INTEGRACJA EUROPEJSKA LATA 1946-1949 LATA 1946 1949 19.09.1946 Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. 05.06.1947 16.04.1948 04.04.1949 05.05.1949 Wprowadzenie planu Marshalla amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wczoraj i dziś. część 1. Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014

Unia Europejska wczoraj i dziś. część 1. Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014 Unia Europejska wczoraj i dziś część 1 Materiały edukacyjne na konkurs dla gimnazjów 31.03.2014 Symbole Flaga europejska Hymn europejski 9 maja Dzień Europy Motto UE Zjednoczona w różnorodności Symbole

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Trzy lata później z inicjatywy jednego z ojców integracji europejskiej Roberta Schumana Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), powstała na mocy

Trzy lata później z inicjatywy jednego z ojców integracji europejskiej Roberta Schumana Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), powstała na mocy Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie piętnastu państw europejskich, a po rozszerzeniu w dniu 1 maja 2004 roku dwudziestu pięciu krajów Europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Norwegia i Szwajcaria odmówiły wejścia do Unii w referendum (obywatele głosowali i powiedzieli nie ).

Norwegia i Szwajcaria odmówiły wejścia do Unii w referendum (obywatele głosowali i powiedzieli nie ). Państw członkowskich w Unii Europejskiej jest 27, języków urzędowych -23 (np. Niemcy i Austria mają niemiecki). Poniżej zamieszczono zestawienie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

GENEZA, STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

GENEZA, STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ Krzysztof Korycki GENEZA, STRUKTURA I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ Praca końcowa uczestnika kursu: Elementy wiedzy o integracji europejskiej 1. Nazwisko i imię Korycki Krzysztof 2. Miejsce pracy

Bardziej szczegółowo

Co to jest Unia Europejska?

Co to jest Unia Europejska? Hej! Jestem Syriusz, sympatyczna stonoga - maskotka Unii Europejskiej. Noszę imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie właśnie Syriusza. Zapraszam Was na wyprawę do Unii Europejskiej! Co to jest Unia Europejska?

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Od i do integracji europejskiej

Od i do integracji europejskiej A 377213 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Kazimierz Łastawski Od i do integracji europejskiej Warszawa 2003 SPIS TREŚCI WSTĘP 15 Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Narody Zjednoczone - są międzynarodową organizacją o charakterze powszechnym, działąjącą w wielu płaszczyznach i grupująca prawie wszystkie

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO

Scenariusz lekcji. Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Scenariusz lekcji Przedmiot: wiedza o społeczeństwie ( 1 godz. lekcyjna) Klasa: III LO Temat lekcji: Unia Europejska - główna organizacja jednoczącej się Europy. Cele lekcji: Wiadomości: - wyjaśni pojęcie:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH)

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Prof. dr hab. ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta Wyzwania Polityczne

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY

Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY Spis treści WSTĘP Część pierwsza. IDEE JEDNOCZENIA EUROPY Rozdział I. PRAPOCZĄTKI IDEI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1. Idee integracyjne staroŝytności (Grecja, Rzym) 2. Uniwersalistyczne idee średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską studia europejskie podręcznik akademicki Arkadiusz Domagała ntegracia olski z Unią Europejską Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 13

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego

Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego Co warto wiedzieć o Unii Europejskiej? Zebrała i opracowała: Iwona Łotysz doradca metodyczny kształcenia zintegrowanego www.empi2.pl/.../nasza_europa/files/ue_2007a.jpg Unia- połączenie, związek dwóch

Bardziej szczegółowo

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE

V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE V. MIEJSCE POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE Znajomość faktów 369. Podkreśl nazwy organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. 1 p. a) Rada Europy d) NATO b) OECD e) OBWE c) EFTA f) Unia Zachodnioeuropejska

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ROLA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN - Elektroniczna baza danych umożliwiająca wymianę informacji

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE

PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE PARLAMENT EUROPEJSKI PODSTAWOWE INFORMACJE Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są w powszechnych i bezpośrednich wyborach przez obywateli Unii. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite STREFA SCHENGEN Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące: kontroli na granicach

Bardziej szczegółowo

Powoływanie członków Komitetu Regionów

Powoływanie członków Komitetu Regionów Powoływanie członków Komitetu Regionów Procedury stosowane w państwach członkowskich STRESZCZENIE W preambule Traktatu o Unii Europejskiej wymieniono, wśród celów Unii, kontynuację procesu tworzenia coraz

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska

Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Wymagania edukacyjne przedmiotu Edukacja Europejska Poziom I Wiadomości II Umiejętności Kategoria A Zapamiętanie wiadomości B Zrozumienie wiadomości C Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych D Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2015 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 33 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

Wspólne polityki sem. I wykład 4 Poszerzanie integracji. Prowadzący: Dr P. Koryś

Wspólne polityki sem. I wykład 4 Poszerzanie integracji. Prowadzący: Dr P. Koryś Wspólne polityki sem. I wykład 4 Poszerzanie integracji Prowadzący: Dr P. Koryś Plan wykładu Integracja w latach 1960. Decyzja o poszerzaniu wspólnot i mechanizmy poszerzania Fazy pozszerzania (I-IV) Konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Konwencja dot. pewnych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich 1957

Konwencja dot. pewnych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich 1957 Prof. dr hab. Anna Wyrozumska Wstęp do prawa europejskiego/ Podstawy prawa Unii Europejskiej teksty traktatów i innych dokumentów http://eur-lex.europa.eu lub strona Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE

EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE EnlargEducation! Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE Tło realizacji projektu PRINCE 2010-EU27 Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej obsługuje działalnością informacyjną i komunikacyjną

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przystąpienie Chorwacji, poprzedzone przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w dniu

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Europa w pigułce. Europa nasz kontynent

Europa w pigułce. Europa nasz kontynent Europa w pigułce Czym jest Unia Europejska? Unia Europejska bo jednoczy kraje i ludzi. bo jest położona w Europie. Zobaczmy, o co w tym właściwie chodzi: co łączy Europejczyków? Jak powstała Unia Europejska?

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA STRUKTURA Struktura Traktatu Konstytucyjnego Traktat Konstytucyjny jest podzielony na cztery części poprzedzone preambułą. Poszczególne części podzielone są na rozdziały, a niektóre z nich na sekcje i

Bardziej szczegółowo

Integracja Europejska. Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik

Integracja Europejska. Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik Integracja Europejska Prezentacje wykonał mgr Krzysztof Dusik 1. Spis treści 1. Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3. 4. 2. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5. 7. 3. Ojcowie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Wspólne polityki sem. I wykład 5 Poszerzenie o kraje EŚW. Prowadzący: Dr P. Koryś

Wspólne polityki sem. I wykład 5 Poszerzenie o kraje EŚW. Prowadzący: Dr P. Koryś Wspólne polityki sem. I wykład 5 Poszerzenie o kraje EŚW Prowadzący: Dr P. Koryś O czym będzie mowa: RWPG i bloki współpracy gospodarczej w Europie Kryzys komunizmu i nowa architektura polityczna Europy

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg:

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych

Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych Koncepcja degresywnej i progresywnej proporcjonalności i jej normatywne i opisowe zastosowania w badaniu systemów wyborczych dr hab. Jacek Haman Metodologiczne inspiracje Jabłonna, 29 września 2016 Degresywna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM

PROJEKT. Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM PROJEKT Temat: JESTEM EUROPEJCZYKIEM Cel projektu: - zdobycie przez uczniów podstawowych informacji o Unii Europejskiej, - o państwach członkowskich UE, - szerzenie wśród uczniów idei integracji europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Czym jest Unia Europejska?

Czym jest Unia Europejska? Czym jest Unia Europejska? Unia bo jednoczy kraje i ludzi. Europejska bo jest położona w Europie. Zobaczmy, o co w tym właściwie chodzi: Co łączy Europejczyków? Jak powstała UE? Czym dziś zajmuje się UE?

Bardziej szczegółowo

Źródło: Unia Europejska historia, traktaty i struktura, [za:] z dn

Źródło: Unia Europejska historia, traktaty i struktura, [za:] z dn Parlament Europejski Wstęp - wszystko o Parlamencie Europy Parlament Europejski (PE), reprezentuje interesy obywateli Unii, przez których jest bezpośrednio wybierany. Historia Parlamentu sięga lat pięćdziesiątych

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczna wspólnota, którą tworzą państwa członkowskie (od 1 stycznia 2007 r. jest ich 27, Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r.). Podstawę do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani.

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Temat: Europa wielokulturowa w ramach cyklu spotkań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Cele główne: - rozwijanie zdolności

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład II Geneza Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład II Geneza Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład II Geneza Unii Europejskiej Uwarunkowania integracji Nowe wyzwania ekonomiczne Zniszczenia wojenne Rozpad systemu kolonialnego Pogłębianie międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Konspekt przedmiotu Integracja europejska

Konspekt przedmiotu Integracja europejska Konspekt przedmiotu Integracja europejska Niniejszy konspekt przedmiotu Integracja europejska ma na celu uporządkowanie zagadnień niezbędnych (omówionych w ramach wykładu) do zaliczenia przedmiotu w formie

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego

Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego A/522667 Wojciech Gizicki Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 ROZDZIAŁ I. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego 19 1. Istota i zakres

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Fundamenty integracji europejskiej

Fundamenty integracji europejskiej Fundamenty integracji europejskiej mgr Aleksandra Borowicz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego Projekt realizowany z Narodowym

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22)

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22) Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22).02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści

Bardziej szczegółowo

Robert Schuman przedstawił swój plan 9 maja 1950 r. Co roku tego dnia obchodzimy Dzień Europy, a jego stałym elementem jest tzw. parada Schumana.

Robert Schuman przedstawił swój plan 9 maja 1950 r. Co roku tego dnia obchodzimy Dzień Europy, a jego stałym elementem jest tzw. parada Schumana. JAK SIĘ ZACZĘŁO? Robert Schuman przedstawił swój plan 9 maja 1950 r. Co roku tego dnia obchodzimy Dzień Europy, a jego stałym elementem jest tzw. parada Schumana. ETAPY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1951 r.

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas

Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas Cele i założenia wspólnot europejskich. Krótka historia traktatów. Autor: Krystyna Brząkalik Korekta (2015 r.): Marek Chałas Skrócony opis lekcji Lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA PODSTAWA PRAWNA HISTORIA ORGANIZACJA

RADA EUROPEJSKA PODSTAWA PRAWNA HISTORIA ORGANIZACJA RADA EUROPEJSKA Rada Europejska, złożona z szefów państw lub rządów państw członkowskich, dostarcza niezbędnych impulsów do rozwoju Unii Europejskiej i określa ogólne wytyczne dotyczące polityki. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ

ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ W dniu 1 lipca 2013 r. Chorwacja uzyskała status 28. państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przystąpienie Chorwacji, poprzedzone przystąpieniem Rumunii i Bułgarii w dniu

Bardziej szczegółowo