ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ CPV usługi bankowe. styczeń 2013 r. 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn. Świadczenie usług obsługi bankowej na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej I. ROZDZIAŁ I - INFORMACJE WSTĘPNE 1. Zamawiający: Gmina Miejska Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, działając zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy w imieniu i na rzecz Gminy Bielsko-Biała, zwany w dalszym ciągu Zamawiającym zaprasza do składania ofert na przedmiotowe zamówienie publiczne. Adres: ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biała, Województwo: śląskie, NIP: , REGON: , Tel tel/fax: Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 2.Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZGM/DZ/02/2013/DK. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3.Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami (Dz. U. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z dnia r. ze zmianami), do którego stosowane będą przepisy właściwe dla zamówień poniżej ,00 euro. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia jest usługą. 4. Informacje uzupełniające: a) wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, b) ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką chodzi, dotyczy ono ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oznacza to, iż wszystkie bez wyjątku dokumenty składane do oferty muszą być napisane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski i poświadczone przez Wykonawcę, c) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca, d) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział. Wykonawcom z powodu unieważnienia postępowania nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, e) Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach ma prawo, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużyć termin składania ofert. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będzie dla nich wiążąca, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na 2

3 tej stronie, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie, f) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, zgodnie z art. art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2, o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie, g) Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców. 6. Udzielanie wyjaśnień: a) osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia: Danuta Augustyn, Tel. 33/ od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, - pod względem proceduralnym Jolanta Rocławska, tel. 33/ , kom , od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, b) specyfikację istotnych warunków zamówienia, w formie papierowej, można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w pokoju nr 3a (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, c) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz wszelkie inne informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu do ich składania i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ustawy). ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej jednostki organizacyjnej Gminy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w zakresie rozliczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. 2. Dane uzupełniające służące przygotowaniu oferty: 1) ilość rachunków bankowych 1 szt. rachunek dodatkowy, 2) szacunkowa średnia miesięczna ilość wpłat gotówkowych wynosi ok szt., 3) szacunkowa średnia miesięczna ilość wypłat gotówkowych wynosi 20 szt., 4) średnia miesięczna ilość wpłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego wynosi szt., 5) szacunkowa średnia miesięczna liczba przelewów w formie elektronicznej wynosi 30 szt., 6) szacunkowa średnia miesięczna liczba przelewów w formie papierowej wynosi 10 szt., 7) ilość osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzania przelewów 5 osób, 8) szacowana wielkość środków podlegających obsłudze w 2013 r. będzie wynosić ok ,00 zł. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie dodatkowego rachunku bankowego w PLN, służącego m. in. do prowadzenia rozliczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwanego rachunkiem bankowym rozliczeniowym, 2) oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oparte na stawce WIBID 1M wyliczonej jako średnia z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy pomniejszona o stałą marżę 3

4 banku. Środki zdeponowane na rachunku rozliczeniowym zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wielkość środków na rachunku, a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Współczynnik określony w ofercie pozostanie stały przez okres obowiązywania umowy, 3) realizację przelewów w formie elektronicznej do innych banków, 4) identyfikacja wpłat dokonanych na bankowy rachunek rozliczeniowy Zamawiającego z wykorzystaniem systemu identyfikacji masowych płatności. Opłata jednostkowa za identyfikację pojedynczej transakcji winna również zawierać miesięczną opłatę abonamentową, 5) przyjmowanie bez opłat w siedzibie Wykonawcy oraz w placówkach banku na terenie miasta Bielska-Białej wpłat dokonywanych przez osoby trzecie na rachunek Zamawiającego, w szczególności wpłat dokonywanych przez najemców lokali zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Koszty związane z realizacja tych operacji pokrywa Zamawiający, zgodnie z ceną jednostkową podaną w ofercie, przy czym cena jednostkowa za dokonanie wpłaty winna być ceną stałą i nie może być uzależniona od kwoty dokonanej transakcji, 6) potwierdzanie salda prowadzonego rachunku bankowego na ostatni dzień każdego roku kalendarzowego, 7) udzielanie upoważnionym osobom wskazanym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o wysokości dostępnych środków na rachunku bankowym, 8) generowanie przez Zamawiającego wyciągów bankowych wraz z załącznikami poprzez system bankowości elektronicznej, za każdy dzień, w którym wystąpiły obroty na rachunku. Wyciąg bankowy drukowany z systemu bankowości elektronicznej winien spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane dowodom księgowym, zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz z 2009r z późn. zm.), 9) realizacja przelewów dostarczonych przez Zamawiającego w formie dyspozycji pisemnej (papierowej) w sytuacjach, gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie. Realizacja przelewów złożonych w formie papierowej winna się odbywać w dniu ich złożenia, 10) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub wystąpieniu innej sytuacji, za którą winę ponosi Wykonawca, uniemożliwiającej dokonanie przelewów w formie elektronicznej realizacja przelewów złożonych w formie papierowej dokonywana będzie wg stawki przewidzianej dla przelewów w formie elektronicznej. W takim przypadku Zamawiający dołączy do składanych przelewów pisemne uzasadnienie i informację o ilości przelewów, 11) dokonywanie przelewów z rachunku bankowego, zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bakowości elektronicznej. Realizacja dyspozycji winna się odbywać w czasie rzeczywistym. Wykonawca winien zapewnić 24 godzinny dostęp do usług bankowości elektronicznej. Opłata za przelew winna zawierać wszystkie elementy kalkulacyjne związane z realizacją transakcji, w tym również koszt urządzeń wymaganych do autoryzacji przelewów, jeżeli system bankowości elektronicznej oferowany przez Wykonawcę wymaga korzystania z takich urządzeń, 12) realizację wypłat z rachunku w formie gotówkowej na podstawie dokumentów i w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Koszty związane z realizacją tej wypłaty będzie pokrywał Zamawiający, zgodnie z ceną jednostkową określoną w ofercie, przy czym cena jednostkowa za dokonanie wypłaty winna być ceną stałą i nie może być uzależniona od kwoty dokonanej transakcji, 13) przekazywanie Zamawiającemu drogą elektroniczną informacji o wpłatach i wypłatach (kwotach, tytułach wpłat/wypłat oraz osobach, których dotyczy operacja) w formie raportów przedłożonych Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po dokonaniu wpłaty. Raporty dotyczą wpłat gotówkowych dokonanych w placówkach banku, których koszt ponosi Zamawiający, 14) wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń oraz wszelkich dokumentów związanych z obsługą prowadzonego rachunku na wniosek Zamawiającego, 15) Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje Zamawiającego podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem, wyszczególnione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowiła załącznik do umowy, 16) zapewnienie usługi bankowości elektronicznej wraz z wdrożeniem systemu identyfikacji masowych płatności, 4

5 20) szczegółowy zakres usług został opisany w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz i umowy. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia obejmują: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali w dniu składania ofert oddział, filię lub ekspozyturę banku w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej, 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Bielska-Białej, co najmniej 3 placówki przyjmujące wpłaty i dokonujące wypłat, w tym co najmniej 2 placówki w centrum miasta - w obrębie do 2 kilometrów od siedziby Zamawiającego, a w przypadku ich braku zobowiąże się do ich utworzenia, w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał ten warunek przez cały okres trwania umowy, 3) Zamawiający wymaga, aby w ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego świadczenie usług bankowych odbywało się co najmniej do godziny 13:00, 4) Zamawiający wymaga, aby placówki bankowe przyjmujące wpłaty i dokonujące wypłat był czynne oraz przyjmowały wpłaty i dokonywały wypłat, 5 dni w tygodniu w czasie pracy co najmniej 6 godzin na dobę, 5) Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o planowanym czasowym zamknięciu placówki. Informacja taka winna być przekazana Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu poinformowanie najemców na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń o czasowym zamknięciu placówki, 6) Wykonawca (Bank) nie będzie pobierał prowizji i opłat za: a) likwidację rachunku, b) za potwierdzenie salda i wyciągi bankowe, 7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca bezpłatnie dostarczył i zainstalował w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, program elektroniczna obsługa bankowa - system identyfikacji masowych płatności oraz przeszkolił pracowników w zakresie obsługi programu, 8) instalacja systemu elektronicznej identyfikacji masowych płatności odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, 9) w ramach systemu bankowości elektronicznej Zamawiający posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) instalację systemu na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych (wskazanych przez Zamawiającego), umożliwiającą dokonanie dyspozycji płatniczych posiadacza rachunku oraz uzyskanie informacji o stanie rachunków, b) aktywację i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bez opłat, c) samodzielną kontrolę i zarządzanie uprawnieniami do systemu przez uprawnionego administratora systemu, d) personalizacja dostępu do poszczególnych funkcjonalności i rachunku Zamawiającego, e) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione, f) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku, g) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów, h) wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy, z możliwością ich drukowania, i) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu, który umożliwi bezpieczne rozpoczęcie użytkowania systemu bankowego, j) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank itp.), k) dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych, l) dostęp do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach, ł) wyszukiwanie i selekcja operacji według wybranych kryteriów, m) dostęp do aktualnych informacji bankowych (promocje, tabele opłat i prowizji, tabele kursowe itp.), n) możliwość pracy w dowolnym miejscu i o każdej porze, 10) Wykonawca (Bank) w ramach systemu bankowości elektronicznej zapewnia: a) bezpłatny serwis i użytkowanie oprogramowania bankowości elektronicznej przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących, reakcja na zgłoszenie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 do 4 godzin, 5

6 b) w razie awarii jej naprawę w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia, c) wymianę kluczy certyfikatów w nieprzekraczalnym terminie 72 h od zgłoszenia w dni robocze, d) możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika, 11) w związku z koniecznością wdrożenia systemu identyfikacji masowych płatności wymuszającą wygenerowanie dla wszystkich najemców lokali nowych numerów rachunku bankowego i poinformowanie ich o zmianie dotychczasowego rachunku bankowego, rozpoczęcie korzystania z tej usługi będzie przebiegać z opóźnieniem w stosunku do pozostałych elementów obsługi bankowej. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość, iż do czasu ostatecznego zakończenia wdrożenia wpłaty przez najemców dokonywane będą na rachunek bankowy rozliczeniowy, 12) ponieważ ilości usług określone w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie możliwość, że ilości i rodzaje wykonywanych usług bankowych, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w trakcie trwania umowy, ale nie więcej niż do 30% wartości całego zamówienia. Zmiany takie nie wymagają zmiany umowy ani aneksu do umowy, Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usług będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zlecenia zamówień uzupełniających, ale nie więcej niż do 20% wartości całego zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt. 6 Ustawy. Zamówienia te będą udzielane w trybie zamówienia z wolnej, które realizowane będą na podstawie odrębnej umowy zawartej z Wykonawcą, 14) wymagane terminy realizacji obsługi bankowej: 24 miesiące, tj. w okresie od dnia 2013 r. do dnia r. 4. Warunki płatności: 1) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich, 2) okresem rozliczeniowym dla płatności za wykonane usługi będzie miesiąc kalendarzowy. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie środki na rachunku bankowym umożliwiające pobranie przez bank należności za wykonane w danym miesiącu usługi. W razie braku środków bank winien poinformować Zamawiającego o brakującej kwocie i wyznaczyć termin wpłaty uzupełniającej stan środków na rachunku. Wykonawca nie będzie liczył odsetek karnych za okres do wyznaczonej daty wpłaty uzupełniającej, 3) faktury VAT za wykonane usługi, będą wystawiane przez Wykonawcę, raz na miesiąc na koniec danego miesiąca kalendarzowego, najpóźniej do 7 dnia miesiąca następnego, 4) faktury VAT Wykonawca wystawi na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biała, 5) w przypadku, jeżeli regulamin usług bankowych nie przewiduje wystawiania faktur VAT, obciążenie Zamawiającego może nastąpić zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy regulaminem usług bankowych, 6) należności za świadczone usługi pobierane będą z rachunku bankowego Zamawiające w ostatnim dniu miesiąca 30 dni od daty otrzymania faktury, 7) ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym załącznik nr 2 do siwz i umowy, przedstawione przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres trwania umowy i nie będą podlegały zmianom oraz będą podstawą do zwiększenia lub zmniejszenia ewentualnych usług, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy, 8) wskaźnik korekty banku nie będzie podlegał zmianie w czasie trwania umowy, 9) Zamawiający nie dopuszcza przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. ROZDZIAŁ III TERMINY: 1. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w pokoju nr 3a Zamówienia Publiczne (parter). 6

7 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11, I piętro. 3. Wymagane okresy realizacji obsługi bankowej 24 miesiące. 4. Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 5. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. ROZDZIAŁ IV - INFORMACJA O WARUNKACH JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a ponadto spełniają warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące parametry: 1) w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedstawić oświadczenie w trybie art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 2) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek należy przedstawić (art. 22 ust. 1 pkt. 1) - weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o posiadane uprawnienia, zezwolenia, decyzje lub zgody potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na świadczenie obsługi bankowej w ilości umożliwiającej wykonanie usługi, 3) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 4) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3) - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 5) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4) - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, nie spełnienie chociażby jednego warunku z art. 24 skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7) spełniają warunki dodatkowe określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione w rozdz. V ust. 2 siwz, 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty określone w 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. U. Nr 226, poz.1817 z 2009 r.). w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Zamawiający oceni spełnienie warunków przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Na podstawie art. 89 ustawy nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania. 7

8 ROZDZIAŁ V OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ W OFERCIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ROZDZIALE IV SIWZ: 1. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów: 1) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa a art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą: a) oświadczenie w trybie art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do siwz), 2) w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą: b) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe z dnia r. (dokument równoważny dla podmiotów zagranicznych). W przypadku Banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego Rozporządzenie o utworzeniu banku, 2) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa a art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 3) w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa a art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Wykonawca składa wraz z ofertą - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 4) w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Wykonawca składa wraz z ofertą - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, 5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do siwz), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, c) a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (załącznik nr 5 do siwz), 6) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć, celem potwierdzenia spełniania warunków dodatkowych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz), b) Formularz cenowy załącznik nr 2 do siwz i umowy, nie zawierający błędów w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, c) Wykaz placówek bankowych wraz z podaniem ich lokalizacji (adresów) na terenie miasta Bielska-Białej załącznik nr 6 do siwz i umowy, c) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 8

9 d) z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia, e) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale V, ust.1 pkt. 1a, 1b, 5a, 5b i 5c. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. UWAGA!!! Kopie złożonych oświadczeń i dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby, których dokument dotyczy. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną, 3. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca, celem wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, będzie polegał przy realizacje niniejszego zamówienia na zasobach podmiotów trzecich Zamawiający będzie wymagał złożenia przez te podmioty dokumentów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału, stosownie do zakresu w jakim będą one realizować niniejsze zamówienie. 3. Forma dokumentów oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. V SIWZ: 1) zaleca się, aby Wykonawca złożył wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty w kolejności określonej jak wyżej. Każdy z wymaganych dokumentów może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez składającego dokument Wykonawcę wraz z aktualną datą. Wszystkie oświadczenia należy składać w formie oryginału, 2) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie winno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego, 3) w przypadku, gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, 4) brak dokumentów lub złożenie dokumentów wymienionych w pkt. V specyfikacji w niewłaściwej formie (np. nieprawidłowo poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezwzględnie ma zastosowanie 2ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku (Dz. U. Nr 226, poz.1817 z 2009 r.). w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. 5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. W szczególności Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. ROZDZIAŁ VI - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Przy obliczaniu ceny Wykonawca winien: a) obliczyć cenę oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz i umowy Formularz cenowy, b) zakres usług, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami usług określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji i umowy, c) ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty są cenami ryczałtowymi, stałymi, jednoznacznymi i ostatecznymi, 9

10 d) miejsca przeznaczone do wypełnienia poprzez wpisanie cen muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje żadnych opłat, bądź prowizji winien w te miejsca wpisać 0 zł, e) miesięczna opłata za prowadzenie rachunku winna obejmować wszystkie elementy związane z otwarciem, zamknięciem rachunku i jego funkcjonowaniem, za wyjątkiem opłaty za przelewy w formie elektronicznej i papierowej, wpłat i wypłat gotówkowych oraz opłaty za identyfikację masowych płatności, f) wielkości procentowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, g) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje usług opisanych w Formularzu cenowym, pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (nie wypełnione pozycje przez Wykonawcę), będą traktowane jako błąd, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, h) Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, 2. Do wartości oferty netto Wykonawca winien doliczyć należny podatek od towarów i usług VAT, jeśli obowiązuje. Wartość ta stanowić będzie cenę oferty brutto. a) cena końcowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty przedmiotu przetargu z należnymi podatkami, opłatami. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zadania uwzględnia cena oferty, b) jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniu ceny, tak aby cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze np. w trakcie otwierania ofert propozycje obniżenia ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości, b) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto, c) błędne obliczenie przez Wykonawcę ceny oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy spowoduje odrzucenie oferty, d) cena oferty powinna być podana w złotych polskich (zamawiający uzna za prawidłową ofertę, której cena podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. ROZDZIAŁ VII - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wymagania i zalecenia ogólne. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) wymaga się by oferta była sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej lub faksem, b) każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, c) nie dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych, d) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ani zawarcia umowy ramowej, wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania; na kopercie winien być numer sprawy, napis: Przetarg nieograniczony Świadczenie usług obsługi bankowej na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy i napis Nie otwierać przed r., godz. 13:00, w przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert, e) wymaga się aby wszelkie poprawki były wykonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby podpisującej ofertę, 10

11 f) za skuteczny termin doręczenia oferty w przypadku przesłania jej drogą pocztową lub pocztą kurierską, uważa się termin dostarczenia jej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku- Białej, ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biała, pokój nr 3a Zamówienia Publiczne. W takich przypadkach opakowanie kuriera w którym znajduje się oferta powinno być zaadresowane w następujący sposób: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26, Bielsko-Biała POKÓJ NR 3a Zamówienia Publiczne PRZETARG Świadczenie usług obsługi bankowej na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, g) oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, h) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bezwzględnie będzie miał zastosowanie przepis art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r., numer 94, poz. 1037). Przepis ten wskazuje na wymóg uzyskania zgody na dokonanie czynności prawnych rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązań, gdy wartość tych czynności dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powyższą zgodę zamawiający będzie bezwzględnie wymagał przed podpisaniem umowy, i) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V siwz. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia; - skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy - Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie przyznanej w wyniku tego postępowania, - wszyscy Wykonawcy ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - pełnomocnik jest upoważniony do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji i do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów razem i każdego z osobna. Jednakże pożądanym przez Zamawiającego jest, aby umowa konsorcjum została zawarta przed terminem składania ofert; j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby pełnomocnikiem został, na zasadach ogólnych, podmiot nie będący żadnym z Wykonawców działających wspólnie. Zgodnie z opublikowanym stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy również wspólników spółek cywilnych. Na gruncie zamówień publicznych oznacza to, że samodzielne podmioty gospodarcze, działając w formie spółki cywilnej, składają ofertę łączną (wspólną). Każdy z Wykonawców wspólnie 11

12 ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zmiany i wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu złożenia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowane opakowanie z napisem ZMIANA. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na opakowaniu WYCOFANIE. Koperty z takim napisem będą otwierane w pierwszej kolejności; Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub je wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. ROZDZIAŁ VIII WADIUM 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. ROZDZIAŁ IX - KRYTERIA POWODUJĄCE ODRZUCENIE OFERTY W przypadkach określonych w art. 89 Ustawy Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę. 1. Otwarcie ofert. ROZDZIAŁ X - INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT a) otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, w pokoju nr 11 (I- piętro), b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) w czasie otwarcia ofert podaje się osobom obecnym imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące cen oferty, informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. 2. Kryteria oceny ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria oceny ofert. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 1. Cena C 80% 2. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym O 20% Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny oraz kryterium oprocentowania środków na rachunku bankowym. 3. Kryteria będą oceniane w następujący sposób: 1) Kryterium Ceny C : Ofercie o najniższej cenie przyznaje się maksymalną ilość punktów

13 Każdej następnej ofercie podporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: X 1 = Cena najniższa x 100 x waga (kryterium 80%) Cena badanej oferty 2) Kryterium Oprocentowanie środków na rachunku bankowym O : Ofercie o najwyższym oprocentowaniu cenie przyznaje się maksymalną ilość punktów 100. Każdej następnej ofercie podporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: X 2 = oprocentowanie środków na rachunku bankowym badanej oferty x 100 x waga (kryterium 20%) Najwyższe oprocentowanie środków na rachunku bankowym 4. Ostateczna punktacja: Suma punktów za oba kryteria, tj.: W = C + O, gdzie: w- wartość punktowa oferty ogółem, c ilość punktów dla kryterium cena, o ilość punktów dla kryterium oprocentowanie rachunku. Następnie sumuje się punkty członków komisji przetargowej. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. ROZDZIAŁ XI - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ_ W prowadzonym postępowaniu przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie. 1. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania: a) Odwołanie przysługuje, wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. b) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, - opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenia oferty odwołującego, c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, d) o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach izba wydaje postanowienie. 2. Skarga do sądu: a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, c) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby (art. 198 b ust. 2 ustawy). 13

14 ROZDZIAŁ XII - POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając firmę (nazwę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz i łączną punktację. Zamawiający przekazuje również Wykonawcą informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, a także o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Wynik postępowania, w zakresie określonym wyżej, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 3. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza (uzyska najwyższą ilość punktów). 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona tylko jedna oferta, a także w przypadku, postępowania o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 7. Zamawiający unieważnia postępowanie na zasadach określonych w art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. ROZDZIAŁ XIII - ZAWARCIE UMOWY 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który wygra przetarg zawarł z nim umowę na warunkach określonych w załączonych Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7). 2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie doręczone wybranemu Wykonawcy, który zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną lub w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w inny sposób. 14

15 3. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są przedstawione w załączniku numer 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznikiem nr 7 do specyfikacji są Istotne postanowienia umowy. Przyjmuje się, że zapisy Istotnych postanowień umowy zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili podpisania umowy. 8. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie do 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawić Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji, do którego zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia określone w załączniku nr 7 do siwz. 4. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XIV - LISTA ZAŁĄCZNIKÓW Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1. Formularz oferty (załącznik nr 1). 2. Formularz cenowy (załącznik nr 2). 3. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 (załącznik nr3). 4. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 (załącznik nr 4). 5. Oświadczenie dla osób fizycznych (załącznik nr 5). 6. Wykaz placówek bankowych (załącznik nr 6). 7. Wzór umowy (załącznik nr 7). Zatwierdzam ANNA NAWROCKA Dyrektor zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia r. 15

16 Załącznik nr 1 siwz FORMULARZ OFERTY 1. Nazwa i adres Wykonawcy: Numer NIP Numer REGON: ** 4. Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. ** 5.Adres:......** 6. Numer tel Numer faks...* 8. Adres * * - jeżeli posiada **dotyczy osób fizycznych składających ofertę, a w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się spółka cywilna (samodzielnie lub jako członek konsorcjum) punkty 2,3,4 oraz 5 mają być wypełnione dla każdego ze wspólników spółki cywilnej. Dotyczy wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/02/2013/DK na wyłonienie Wykonawcy zamówienia publicznego pn: Świadczenie usług obsługi bankowej na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 1. Oferujemy wykonanie usług objętych przetargiem nieograniczonym za cenę: cena oferty za całość zamówienia (brutto):...pln słownie:.... Rozliczenie usług nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych usług, wg cen jednostkowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym. 2. Oferujemy wysokość oprocentowania środków na rachunku w wysokości: WIBID 1M x. =....% (wskaźnik korekty banku) (wysokość oprocentowania środków) gdzie: - dla potrzeb oceny ofert należy przyjąć WIBID 1M wg notowań z dnia 10 kwietnia 2012 r., tj. 4,51 %, - wskaźnik korekty banku określa Wykonawca, - wskaźnik korekty banku nie będzie podlegał zmianie w czasie trwania umowy, - wartość należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku. 16

17 3. Zobowiązujemy się dostarczyć i zainstalować program elektroniczna obsługa bankowa - system identyfikacji masowych płatności w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi ww. programu. 4.Termin realizacji obsługi bankowej: 24 miesiące. 5. Warunki płatności: pobranie z rachunku bankowego Zamawiające w ostatnim dniu miesiąca 30 dni od daty otrzymania faktury. 6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Znana nam jest specyfika usług, a także niezbędne ich zabezpieczenia. Wszystkie uwarunkowania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia uwzględnia cena oferty. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30 dni. 8. Oświadczamy, że akceptujemy Istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zobowiązujemy się w terminie do 3 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawić Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji, do którego zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia określone w załączniku nr 7 do siwz. 10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 11. Dokumenty, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji): 12. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. : 17

18 ... Podpis, data i pieczątka: Uprawnionego przedstawiciela:... (Adres pieczątka) niepotrzebne skreślić 18

19 Załącznik nr 3 do siwz OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zmianami (Dz. U. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z dnia r z późn. zmianami) oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.553, ze zmianami), że firma, którą reprezentuję: (nazwa i adres Wykonawcy) 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiada wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Podpis (osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)... (pieczęć imienna) 19

20 Załącznik nr 4 do siwz Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Nazwa wykonawcy :... Adres : Ja (My) niżej podpisani, oświadczam(my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z dnia r z późn. zmianami).... (Data, podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 20

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku. CPV:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo