Protokół z sesji Nr XXXIV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji Nr XXXIV"

Transkrypt

1 Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Dwoje radnych nieobecnych: Urszula Bodzoń i Barbara Doboszewska. Obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Z. Mardyła. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXII i XXXIII. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania. b) w sprawie zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej. c) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne. d) w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XIII/103/95 Rady Gminy Świątniki Górne z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego. e) w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami. f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005 w związku z wprowadzeniem limitów na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: Budowa kanalizacji w Gminie Świątniki Górne etap I w miejscowości Wrząsowice. h) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. i) w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych. j) w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów w 2005 roku. 7. Informacja Komisji Budżetu i Rozwoju na temat sprawozdania z wykonania budżetu ZGK za rok Zadania ZGK na rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. 10. Informacja Komisji Edukacji i Kultury na temat działalności LKS w roku 2004 w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu Gminy. 11. Odpowiedzi na interpelacje. 12. Zapytania i wolne wnioski. Ad. 1. Wiceprzewodnicząca Rady przywitała zebranych i po stwierdzeniu quorum (11 radnych) ogłosiła, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Do porządku obrad zgłoszono następujące zmiany: Wiceprzewodnicząca na wniosek radnego i Burmistrza proponuję zmiany: po punkcie 2 dodanie dwóch punktów: - pkt. 3A informacja Burmistrza.

2 Z. Jutrznia-Kępińska czy pkt. 5 zostaje, to nie jest z działalności międzysesyjnej, tylko dodatkowa informacja? Wiceprzewodnicząca tak, pkt. 3 stałby się pkt. 4 i dalej kolejne numery ulegają przesunięciu wzwyż. W zarządzonym głosowaniu punkt 3A został przyjęty do porządku obrad 9 głosami za przy 2 wstrzymujących. Wiceprzewodnicząca na wniosek radnego D. Tylka prośba o to, aby przesunąć pierwotny pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. D. Tylek będę musiał wyjść wcześniej, a chciałbym przedstawić sprawozdanie i złożyć wyjaśnienie w sprawie drugiej kontroli. Wiceprzewodnicząca ponieważ pan musi nas opuścić wcześniej nie jest możliwa realizacja tego punktu wg naszego planu, dlatego proponuję wprowadzić: - pkt. 3B - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. W zarządzonym głosowaniu przesunięcie punktu 9 na punkt 3B zostało przyjęte do porządku obrad 11 głosami za. Wiceprzewodnicząca w tym momencie pierwotny pkt. 9 by zniknął i dalej kolejność byłaby prawidłowa. Kolejny wniosek dotyczy obecnego pkt. 7g) uchwała ta została na wniosek Burmistrza zmieniona w sensie procedury, informacja na ten temat pojawiła się 2 dni temu i na wszystkich Komisjach sprawa nie była znana. Nie ulega tu przesunięciu kolejność punktów i podpunktów tylko wnioskuję o usunięcie z podpunktu g) tytułu uchwały jak w zawiadomieniach i wprowadzenie na to miejsce nowej uchwały z nowym numerem. W zarządzonym głosowaniu tytuł uchwały z punktu 7g) został usunięty z porządku obrad 10 głosami za przy 1 wstrzymującym. Do obrad dołączyli I. Lewandowska-Malec i W. Pawłowski. Wiceprzewodnicząca na miejsce usuniętego tytułu w punkcie 7g) proponuję wprowadzenie przedłożonego radnym dzisiaj projektu uchwały nr 349: g) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2005 w związku z wprowadzeniem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. W zarządzonym głosowaniu wprowadzenie do punktu 7g) tytułu projektu uchwały Burmistrza MiG nr 349 zostało przyjęte 9 głosami za przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących. Ad. 3A. Burmistrz chciałbym poinformować państwa, że wreszcie dojrzała we mnie decyzja i znalazłem odpowiednią osobę, której mógłbym powierzyć stanowisko Zastępcy Burmistrza Świątnik Górnych. Z dniem dzisiejszym wręczyłem powołanie i powierzyłem stanowisko mojego zastępcy p. dr Witoldowi Słomce. Jest to dla większości państwa osoba znana, pochodzi z rodziny świątnickiej od wielu pokoleń, jest na pewno dużym autorytetem w lokalnej społeczności Świątnik. W moim przekonaniu, ponieważ zasięgałem wcześniej opinii w różnych środowiskach świątnickich, w różnych grupach społecznych i zawodowych i mieszkańcy są zdania, że ta lokalna świątnicka społeczność przez obecnych przedstawicieli w samorządzie jest mało dobrze reprezentowana, w związku z tym chcąc wzmocnić tu mieszkańców samego miasteczka Świątniki pozwoliłem sobie powołać na stanowisko pana Burmistrza W. Słomkę, który od jutra rozpoczyna pracę. Ta informacja jest przeze mnie głęboko przemyślana, bo jest to dowód również na to, że chcąc zajmować tak wysokie stanowiska, to albo trzeba wygrać wybory, albo trzeba swoją osobą reprezentować godnie lokalną społeczność, nie wystarczą doktoraty, nie wystarczą tytuły naukowe, p. W. Słomka jest na tyle dużym autorytetem, że może z godnością pełnić tą funkcję, a poza tym do tego żeby sprawować

3 taką funkcję to przede wszystkim trzeba mieć dużo rozumu. Prosiłem p. Wiceprzewodniczącą aby na początku dzisiejszych obrad pozwoliła mi przedstawić osobę p. W. Słomki abyście państwo mogli być pierwszymi osobami, którzy tą wiadomość powezmą, abyście się nie dowiadywali o tych zmianach z mediów. Będę również prosił o wybaczenie ale wspólnie z panem dr Słomką mamy za chwilę spotkanie z pracownikami, będziemy odwiedzać szkoły, spotykać się z policją, żeby we wszystkich sprawach wszyscy mieli jasną sytuację. W. Słomka miło mi spotkać się z państwem, z większością znamy się bardzo dobrze, bo pełniłem funkcję radnego w poprzedniej kadencji, chciałem tylko powiedzieć dlaczego zdecydowałem się przyjąć tą funkcję. Kiedyś wspomniałem żartem, że Burmistrzowi się nie odmawia, ale to bardziej żartem, natomiast mogę powiedzieć, że zostałem przekonany do nowej wizji funkcjonowania Urzędu, którą przedstawił mi p. Burmistrz, a poza tym stwierdziłem, że w pewnym wieku nie można się wymawiać od obowiązków, jeżeli można coś z siebie dać i zrobić coś dla dobra lokalnej społeczności, to powinno się to zrobić, wszystko to, co jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć aby były to sukcesy, a nie porażki, aby był to nasz wspólny sukces i chciałbym, aby taka idea nam przyświecała. Jestem otwarty na wszelką współpracę z państwem, nie wchodzę tu z żadnymi uprzedzeniami i chciałbym aby współpraca z wszystkimi układała się jak najlepiej, ku wspólnemu celowi tzn. jak najlepszym rezultatom rozwoju naszej Gminy. Burmistrz to była decyzja, która dojrzewała we mnie dosyć długo, próbowałem znaleźć odpowiednią osobę i cieszę się, że p. Burmistrz Słomka jest również kandydatem na radnego z naszej listy jak większość z państwa i wydaje mi się, że jest już przez to osobą znaną. Kluczem do naszego sukcesu i wyborczego i wynikającego z dobrego zarządzania Gminą jest to, że kandydatów na radnych starałem się wybierać wśród lokalnych autorytetów w poszczególnych miejscowościach i dlatego państwo zawsze wygrywacie te wybory, bo to jest potwierdzeniem tej mojej tezy. I. Lewandowska-Malec usłyszałam przed chwilą, że pan jako Burmistrz wybiera kandydatów na radnych i zaniepokoiło mnie to, bo jest to całkiem niezgodne z prawem, ale rozumiem, że pan na prawie samorządowym zna się lepiej. Muszę też wyrazić zdziwienie, że po tej krótkiej prezentacji zamierza pan wraz z Wiceburmistrzem opuścić tą salę, w dniu dzisiejszym wypadałoby gwoli przyzwoitości, aby zostali panowie do końca, bo wydaje mi się, że spotkania z nauczycielami i policją nie są ważniejsze niż odbycie tej pierwszej, inauguracyjnej sesji, ale jak rozumiem i na kulturze i na przyzwoitości również zna się pan lepiej. Burmistrz pozostawię tą pani wypowiedź bez komentarza. Na pewno w moim głębokim przekonaniu znam się na prawie o wiele lepiej niż pani, jestem co do tego głęboko przekonany. Natomiast co do kultury to myślę, że na tej sali i wśród obecnych tu ludzi nikt nie ma wątpliwości, dawała pani niejednokrotnie popis swojego dobrego wychowania, gdzie jest zarejestrowane w protokołach porównanie mojej działalności publicznej do domu publicznego, świadczy to o bardzo wysokim poziomie i wysokiej kulturze. I. Lewandowska-Malec nie będę przedłużać tej niepotrzebnej sceny ale chcę powiedzieć, że postępowania jakie są prowadzone w tej sprawie z pana udziałem dokładnie to pokażą, na ile pan działa zgodnie z prawem, na ile pan działa niezgodnie z prawem, tu czas pokaże, ja odnoszę się tylko do tej kwestii, że znikanie organu wykonawczego z sesji jest tu praktyką stałą, jest to praktyka niedopuszczalna i czy pan reprezentuje sam stanowisko Burmistrza czy już wraz z Wiceburmistrzem, to ta praktyka jest niedopuszczalna, w innych samorządach byłaby absolutnie niemożliwa, natomiast jak widać tutaj wszystko jest możliwe. Wiceprzewodnicząca pan Burmistrz Słomka jeśli dobrze słyszałam od jutra jest Wiceburmistrzem natomiast dziś jest to sytuacja informacyjna. Burmistrz pani radna I. Lewandowska na pewno chciałaby być na tym miejscu. I. Lewandowska-Malec naprawdę? Co pan powie, szkoda, że mnie pan nie zapytał o zdanie. W. Pawłowski prosiłbym, aby p. W. Słomka jeszcze chwilę pozostał, jestem radnym z poprzedniej kadencji i również w tej kadencji, która już dobiega końca i cieszy mnie, że wyraża pan opinię, że wchodząc do Urzędu na stanowisko Zastępcy Burmistrza wchodzi pan bez uprzedzeń, chce współpracować ze wszystkimi radnymi, mam nadzieję, że nasza współpraca przyniesie efekty nie tylko dla Gminy ale również dla Świątnik, bo jest pan mieszkańcem Świątnik. Mogę pana zapewnić, tak jak zapewniałem Burmistrza na początku tej kadencji, że jeżeli tylko będzie dobra wola ze strony pana jako zastępcy, jestem otwarty na współpracę, na to żeby rozwiązywać problemy Świątnik i Gminy wspólnie, liczę na taką naszą współpracę i chciałbym również pogratulować panu stanowiska. W. Słomka mam takie samo zdanie w tej kwestii. Dziękuję państwu, jak wspomniała pani

4 Wiceprzewodnicząca dziś jestem tylko gościem, a Wiceburmistrzem jestem od jutra. Ad. 3B. D. Tylek chciałem się zwrócić z wnioskiem o przedłużenie terminu kontroli w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem z uwagi na to, że mieliśmy trudności techniczne ze zdobyciem tego porozumienia. Mam też pytanie do wnioskodawcy tej kontroli, p. Lewandowskiej, czy dysponuje tym porozumieniem ponieważ w Urzędzie Miasta i Gminy takiego porozumienia nie ma. I. Lewandowska-Malec uparcie będę twierdzić, że to co się dzieje na tej sesji jest niedopuszczalne. Nie ma obecnego kierownika Urzędu, nie ma też jak się okazuje jego zastępcy, bo będzie od dnia jutrzejszego, więc jak można prowadzić tu jakiejkolwiek konstruktywne debaty gdy nie jest obecny ten, kto jest odpowiedzialny za taki czy inny stan rzeczy? Jak państwo, jako szefowie tej Rady Przewodniczący i Zastępca możecie dopuszczać do takiej sytuacji. Ja mam w związku z tym ochotę zapytać kierownika Urzędu, dlaczego porozumienia tak istotnego nie ma w Urzędzie i z kim będę rozmawiać? Z pełnomocnikiem, który kiedyś był zastępcą, teraz jest pełnomocnikiem, a mamy zastępcę, który będzie dopiero od jutra, a tak naprawdę nikogo nie ma i nikt nie zamierza odpowiadać tutaj za nich? Państwo dobrowolnie dopuszczacie do tej sytuacji, jako szefowie Rady, która jest organem kontrolującym organ wykonawczy, dopuszczacie świadomie odkąd tu jestem radną do tej sytuacji. Już nie chcę się odnosić do spraw obrażania mojej znajomości prawa, bo z tego mogę się jedynie śmiać, natomiast oświadczam, że to jest działanie absolutnie w niezgodzie z prawem samorządowym. Jak może przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosić radnego o to, aby dostarczył porozumienie, które zostało zawarte między władzami Gminy, zarządem OSP, a Bankiem? To są rzeczy niedopuszczalne. Wiceprzewodnicząca pan radny zwrócił się do Rady o przedłużenie terminu. D. Tylek składam prosty wniosek o przedłużenie terminu. Jeżeli pani radna takim porozumieniem nie dysponuje, to Komisja Rewizyjna to porozumienie zdobędzie w jakiś sposób, jeśli ono istnieje. Nie mogę stwierdzić, że takie porozumienie istnieje jeżeli go nigdy nie widziałem na oczy. Proszę takich zarzutów do mnie nie wysuwać. I. Lewandowska-Malec ja nie do pana stawiam zarzuty. D. Tylek ja prosiłbym Radę o przegłosowanie tego wniosku. Wiceprzewodnicząca proszę wskazać termin przedłużenia. D. Tylek do kolejnej sesji. I. Lewandowska-Malec czy pan występował do Urzędu Gminy na piśmie w sprawie przedłożenia porozumienia, co zostało w tej sprawie zrobione co uprawnia pana do złożenia tego wniosku, chodzi mi teraz o to, czy Komisja Rewizyjna wykonała swoje obowiązki. D. Tylek komisja poinformowała Burmistrza o tym, że będzie kontrola w takim zakresie, ustaliliśmy termin kontroli. Podczas kontroli, z czego jest protokół, otrzymaliśmy informację, że tego porozumienia nie ma, że być może wynika to z faktu, że jeżeli było zawierane, to było zawierane bardzo dawno temu i takie dokumenty nie są przechowywane przez tak długi okres czasu. Ja nie mogę się odnieść do tego, to zostało zaprotokołowane, jeżeli takie porozumienie istnieje to podejrzewam, że może któraś z tych stron pozostałych, które pani wymieniła ma, ja znam to porozumienie tylko z pani wypowiedzi dlatego się do pani zwróciłem, być może pani dysponuje kopią tego porozumienia, nie wiem. I. Lewandowska-Malec owszem dysponuję, ale dlaczego ja mam to dawać komisji? Wiceprzewodnicząca prosiłabym aby się odnieść do wniosku p. Tylka i na następnej sesji sytuacja się wyjaśni jak sądzę w inną stroną, czyli do Komisji Rewizyjnej należy ciąg dalszy, termin do następnej planowanej sesji, nie wchodzą tu w grę żadne sesje nadzwyczajne. S. Stryszowski czy przewodniczący nie uważa, że takie warunki jakie zostały stworzone komisji nie są utrudnianiem jej pracy? Jeżeli jakaś umowa obowiązuje, bank jest i jakaś forma rozliczania musi być podparta umową i ta umowa musi być w Urzędzie, jeżeli takie dokumenty nie są dostarczane komisji, która ma się tym zajmować to jest utrudnianie pracy komisji, przesuwanie kolejnego terminu jest może grą na czas. Jeżeli my będziemy się zajmować takimi wnioskami o przesuwanie terminu, a nie zobowiązaniem do udostępnienia dokumentów Komisji Rewizyjnej, które powinno się udostępnić natychmiast, jeżeli mają wyznaczony termin i mają się przed Radą wytłumaczyć ze swoich działań, jeżeli tych dokumentów komisja nie dostaje, to co mówić o pojedynczym radnym? Jaki my możemy mieć dostęp do dokumentów jeżeli Komisja Rewizyjna w takiej sprawie nie może dostać.

5 W. Kułaj jeżeli takie porozumienie było zawarte, to prawdopodobnie w 1996 r., takie dokumenty, które nie rodzą skutków finansowych, a to porozumienie nie mogło rodzić takich skutków, to są przechowywane w Gminie przez 5 lat i zgodnie z instrukcją kancelaryjną są oddawane na przemiał ze zgodą Archiwum Państwowego. Dlaczego nie mogło rodzić skutków finansowych: umowa między bankiem i Gminą oczywiście jest, bank płaci dzierżawę, natomiast to porozumienie mogło mieć formę intencyjną ponieważ budynek straży w Świątnikach Górnych jest budynkiem komunalnym i żadne środki z banku nie mogą przepływać bezpośrednio na straż pożarną, bo byłoby to naruszeniem ustawy o finansach publicznych, z tego względu, że wszystko musi wpływać na rachunek budżetu Gminy, innej możliwości nie ma. Natomiast to ile dostaje straż pożarna, może wynikać tylko i wyłącznie z uchwały budżetowej, czyli to co jest uchwalone na sesjach Rady, innej możliwości nie ma bez względu na to, jakie kto spisywałby porozumienia i być nie może, w związku z tym żadne roszczenia z tego tytułu wyniknąć nie mogą, bo to co było uchwalane w poszczególnych latach przez Rady Gminy i przyznawane ogólnie na straże, a potem poszczególnym jednostkom, jest zgodne z prawem, bo uchwalone przez Radę, a takie wydatki tylko w takiej formie mogą być realizowane. Nigdy nie mogło to porozumienie nic rodzić, ani dzisiaj gdyby było takich skutków rodzić nie może, natomiast mogło mieć formę intencyjną, że będziemy przekazywać zwiększone środki na straż i zresztą to się dzieje, bo od paru lat środki na straż są przeznaczane większe niż zwykle. D. Tylek chciałbym prosić radnych aby pozwolili ewentualne wnioski komisji ująć w sprawozdaniu pokontrolnym. Umowa między bankiem a Gminą jest, jest w Urzędzie, ale nie ona była przedmiotem zainteresowania komisji, tu jest sprecyzowane porozumienie miedzy bankiem, OSP, a Gminą i takiego porozumienia nie otrzymaliśmy, jeśli ono istnieje, to na komisji kontrolującej chcielibyśmy się z nim zapoznać i jeżeli istnieje to je zdobędziemy. Proszę o przedłużenie terminu, żebyśmy mieli na to czas. I. Lewandowska-Malec jeszcze raz pytam konkretnie, czy państwo wystąpiliście na piśmie do Burmistrza Gminy o przekazanie w określonym terminie tego porozumienia, czy też podejmowaliście działania ustne, nakłaniające jedynie do jakichś działań, czy były to sprawy przedłożone jasno i konkretnie na piśmie, jeśli tak, to proszę o przedstawienie konkretnego dokumentu. Wiceprzewodnicząca p. Tylek już wyjaśniał, że ustnie. I. Lewandowska-Malec to tak działa Komisji Rewizyjna w Gminie Świątniki? Jeżeli wobec RIO Burmistrz nie potrafi przedłożyć dokumentów, co zostało wytknięte, o trudno się dziwić, że wobec Komisji Rewizyjnej też to chętnie zrobi. W tym Urzędzie macie państwo dokumentację, którą przedkładaliście radnym i sołtysom z 1990 r. z czasu mojego urzędowania, chociaż nie rodzą dla państwa skutków prawnych, a pani chce stwierdzić, że z 1996 r. nie macie państwo porozumienia? Inaczej się nie kwalifikuje tego typu wypowiedzi jak po prostu bezczelność, tego nie można w inny sposób nazwać. W. Kułaj proszę swoje uwagi zachować dla siebie. I. Lewandowska-Malec ja jestem radną i mam prawo oceniać pani działania i tak je zamierzam oceniać, nie zamierzam ich oceniać w sposób delikatniejszy tylko tak jak na to zasługują. W. Kułaj ja też mogę panią oceniać, bo jest pani radną ze Świątnik i oceniam to jako arogancję. I. Lewandowska-Malec - chcę państwu uświadomić fakt, że tutaj odbywają się działania w niezgodzie z prawem. Z. Jutrznia-Kępińska to porozumienie jest bardzo ważne dla straży, podpisane jest przez wójta w 1996 r., prezesa banku i trzech członków straży i tam między innymi jest mowa o tym, że oczywiście środki z budżetu, ale także jest mowa, że jeżeli koszty zwrotu dzierżawy na cele statutowe przewyższą potrzeby OSP, to Gmina jeszcze dopłaci, bo wszyscy dobrze wiemy, że ustawa mówi, iż na cela działalności gaśniczej Gmina musi pokrywać koszty. I tu jest sedno sprawy, o które chodzi, że miały być zwracane pieniądze, oczywiście one są przelewane na konto Gminy, ale Gmina miała zwracać na konto OSP i do tej pory to nie jest robione, a tak jest w tym porozumieniu. Proszę to dokładnie sprawdzić. D. Tylek zamierzamy tak zrobić. Wiceprzewodnicząca pan prosi o przedłużenie terminu o około miesiąc, a ja proszę o ustosunkowanie się do tego wniosku i również o ograniczenie stosowania epitetów bezpośrednich. I. Lewandowska-Malec stosuję w tym wypadku takie określenia na jakie to działanie tu zasługuje. Tutaj nie jest właściwą metodą działania wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do radnego, czy w jego zasobach prywatnych jest jakieś porozumienie. To nie jest metoda żadna

6 zgodna z prawem, w związku z tym uprzejmie proszę o przyjęcie takiej metody postępowania: najpierw zwrócenie się na piśmie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zakreślenie terminu do udostępnienia tego dokumentu, a następnie jeżeli nie uzyska żadnej odpowiedzi w zakreślonym terminie lub uzyska odpowiedź odmowną, proszę o wystąpienie do zarządu OSP, który z całą pewnością to porozumienie posiada. I to będzie działanie z formalnego punktu widzenia zgodne z prawem. D. Tylek myślę, że nie pani radna będzie organizować prace Komisji Rewizyjnej. Poinformowałem odpowiednie osoby, że taka sprawa będzie w zakresie kontroli, jest spisany protokół, informację na temat tego czy to porozumienie jest czy jej nie ma w Urzędzie uzyskałem, moją prośbę i pytanie do pani proszę potraktować jako niebyłe, Komisja Rewizyjna poradzi sobie w tej sprawie i proszę mi wierzyć, że sprawy straży leżą mi głęboko na sercu i bardzo dokładnie to wyjaśnimy. I. Lewandowska-Malec jeżeli pan wie jak prowadzić sprawy Komisji Rewizyjnej to dlaczego do tego momentu nie wystąpił pan do zarządu OSP? Tu chodzi o kwestie natury podstawowej, Komisja okazała się bezradna w związku z faktem, że nie otrzymała dokumentów z Urzędu, zresztą to świadczy samo w sobie o fakcie, że nie bez powodu Urząd tego porozumienia udostępnić nie chce, albowiem tkwię w najgłębszym przekonaniu, że porozumienie posiada. Proszę o wyjaśnienie przewodniczącego komisji, jeżeli nie lubi być pouczany, dlaczego w takim razie nie starał się o uzyskanie dokumentu od zarządu OSP, względnie banku, który też takie porozumienie powinien posiadać, bo przecież powinien pan wiedzieć najlepiej jak prowadzić sprawy zgodnie z procedurą. D. Tylek dlatego, że organem kontrolnym jest Rada Miasta i Gminy i a propos kwestii znajomości prawa przez panią, nawet zawracanie się Komisji Rewizyjnej bezpośrednio do Burmistrza nie powinno mieć miejsca, jeśli już to powinna się zwrócić w takiej sprawie Rada, ja proszę o przedłużenie terminu ponieważ Gmina ma prawo odpowiedzieć na moje pismo, nawet jeżeli złożę to pismo teraz to i tak przekroczę termin, tylko Rada może przedłużyć mi termin kontroli więc o to proszę. I. Lewandowska-Malec jeżeli pan twierdzi, że nie może pan występować, bo jest to niezgodne z prawem, to w takim razie Radzie pozostaje tylko i wyłącznie uchwalenie uchwały w tej chwili o wystąpieniu, bo sam pan stwierdził, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej sam występować nie może, w związku z tym ponieważ pan nie widzi takiej możliwości działania musi, jak pan sam stwierdził, działać w tej sprawie Rada. D. Tylek Rada w tej sprawie zadziałała ustalając Komisji Rewizyjnej temat i wyznaczając termin kontroli, ja proszę o przedłużenie tego terminu, jest to mój wniosek formalny. S. Stryszowski tu nie byłoby żadnej spornej kwestii gdyby rzeczywiście przewodniczący Komisji zwrócił się i miał na piśmie, że np. za dwa tygodnie taki dokument otrzyma. A co się stanie jeżeli my ustalimy, że przedłużymy termin do następnej sesji, to jest około miesiąc, na dostarczenie i okaże się, że jest w archiwum, że trzeba wyciągnąć i nie dostanie się go do miesiąca czasu? Jeżeli byłoby na piśmie stwierdzone, że za miesiąc dokument będzie i komisja będzie w stanie pracować, gdyby pan zwrócił się na piśmie jest ustawowy termin otrzymywania dokumentów, dwa tygodnie czy miesiąc. D. Tylek aczkolwiek mógłbym dostać odpowiedź, że nie ma takiego dokumentu i byłaby taka sama sytuacja. S. Stryszowski wtedy moglibyśmy się zastanowić jakie podjąć następne działania, natomiast teraz nie wiemy czy do następnej sesji jest możliwe otrzymanie tego dokumentu. W. Kułaj przynieście państwo ten dokument od strażaków, dajcie Radzie i po sprawie. W. Pawłowski ja chętnie ustąpię z Komisji Rewizyjnej na rzecz p. Lewandowskiej jeżeli Wysoka Rada wyraża taką wolę i ja chętnie zamienię się funkcjami lub zrezygnuję z działania w Komisji Rewizyjnej, bo wymaga ona bardzo poważnych, odpowiedzialnych, decyzyjnych działań, z tego co p. Lewandowska wyraża swoje opinie wynika, że być może ma większą wiedzę i możliwości działania w Komisji Rewizyjnej, więc jeżeli Rada będzie miała takie pragnienie ja chętnie zobowiążę się do tego, że złoże swoją rezygnację i prosiłbym, żeby p. Lewandowska została członkiem Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodnicząca jesteśmy w pkt. 3B i wracam do wniosku p. D. Tylka, aby przedłużyć termin kontroli porozumienia do ostatniej sesji kwietniowej. To będzie chyba sesja absolutoryjna i nie wiem czy to możemy połączyć i zastanawiam się czy nie zaznaczyć, że do najbliższej sesji po absolutoryjnej. I. Lewandowska-Malec ale dlaczego, bo nie ładnie będzie to wyglądało przy absolutorium? To jest

7 normalna sesja i można łączyć. W zarządzonym głosowaniu wniosek o przedłużenie terminu kontroli w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem do najbliższej sesji został przyjęty 13 głosami za. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej D. Tylek odczytał sprawozdanie z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja. W. Pawłowski już po kontroli zgłosiłem, że będę miał zdanie odrębne i chciałbym z nim państwa zapoznać. Nie mogę się zgodzić z wieloma rzeczami w czasie kontroli i ze sprawozdaniem pokontrolnym, różnimy się z pozostałymi członkami komisji podstawowym podejściem do kontroli, pozostali członkowie komisji sprawdzali kwestie finansowe i kwestie obiegu dokumentów w Urzędzie, natomiast moim celem nie tylko była kwestia sprawdzenia dokumentów i sposobu wydatkowania pieniędzy, ale również celowość wydatkowania tych środków, bo uważam, że jako radny mam obowiązek tą celowość sprawdzać. W kontroli dotyczącej otwarcia muzeum i wydatkowania środków na jego uruchomienie, o którą sam wnioskowałem, o ile dobrze pamiętam wydźwięk był taki, że Gmina nie poniosła środków na otwarcie muzeum 11 listopada 2004 r. ponieważ środki na ten cel przekazał Bank BPH. Jak wynika z dokumentacji pokontrolnej i co wynika również ze sprawozdania z kontroli, Bank BPH nie przekazał środków na otwarcie muzeum dlatego, że przekazał pieniądze na swoją promocję przy otwarciu muzeum, a to są dwie różne kwestie. Jeżeli jest umowa z sierpnia 2004 r. zawarta między Bankiem BPH, a Urzędem Miasta i Gminy reprezentowanym przez Burmistrza, z której wynika, że na promocję od roku 2004 do 2005 przez rok czasu Gmina otrzyma zł, a promocja ta będzie polegała na umieszczaniu logo banku przy imprezach kulturalnych na terenie naszej Gminy, na folderach, na otwarciu muzeum, to nie mogę się zgodzić z tezą, że bank finansował otwarcie muzeum, bo to było finansowane przez mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki. Kwota, którą przeznaczono na otwarcie, na konsumpcję, to zł i tu pytałem Burmistrza jaka była lista zaproszonych gości, bo jeżeli się planuje jakąś imprezę, to trzeba mieć listę gości, trzeba wiedzieć jakie koszty są przy tym ponoszone nawet jeśli chodzi o konsumpcję. Pan Burmistrz przybył na posiedzenie komisji i odpowiedział mi, że nie ma takiej listy. Moje drugie pytanie brzmiało, kto decydował o tym kto będzie na tym otwarciu i odpowiedź Burmistrza Ja decydowałem. Więc kolejne pytanie wg jakiego klucza starał się pan zapraszać gości skoro, jak wiem, jedni radni byli zaproszeni, inni nie, odpowiedź Nie miałem żadnego klucza wybrałem wg własnej woli jak uważałem. Taka odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy świadczy nie tylko o arogancji, ale również o tym, że łamane są tu podstawowe normy i zasady demokratyczne przez nie liczenie się z mieszkańcami, bo jeżeli mieszkańcy ze społeczności lokalnych wybrali 15 radnych, wybrali 5 przedstawicieli rad sołeckich jako sołtysów i przewodni-czącego rady osiedla, są to reprezentanci ich wybrani w głosowaniu na zebraniach, to przede wszystkim to grono kilkunastoosobowe powinno by na takie uroczystości zaproszone, tym bardziej, że pieniądze na ten cel idą z budżetu Miasta i Gminy. Taka odpowiedź jest dla mnie nie do przyjęcia, nie mogę się zgodzić, że tu Burmistrz praworządnie zadziałał, jest to traktowanie samorządu i miejscowości, w której się pełni funkcję publiczną, jako prywatnej własności. Jeżeli chodzi o kontrolę związaną z wydatkowaniem środków na utrzymanie samochodu służbowego, to owszem, dokumentacja jest prowadzona w Urzędzie starannie i przejrzyście, jak i w pierwszym przypadku, co prawda nie mogliśmy się dogłębnie zapoznać z każdą kartą drogową i wyjazdem, ale pobieżne przeglądniecie dokumentacji wskazuje na to, że jest prowadzona w sposób dobry. Natomiast nie mogę się zgodzić z celowością. Jeżeli przeglądam karty z grudnia i jest wyjazd 12 grudnia do Warszawy od 7.00 do i dzień w dzień widzę podpisy kierowcy p. Waśniowskiego na dokumentach i spotkać na korytarzu, czekaliśmy dłuższy okres aby Burmistrz wyraził zgodę, abyśmy mogli z nim jako kierowcą porozmawiać, moje pytanie brzmiało w jaki sposób jest on w stanie pogodzić to, że prawie codziennie ma wyjazdy i jest kierowcą samochodu służbowego Gminy, a jednocześnie jest komendantem straży miejskiej. Uzyskałem zaskakującą mnie odpowiedź, która dotarła do mnie dopiero na drugi dzień, że on jest komendantem, że koordynuje prace strażników, wypełnia dokumenty służbowe straży i umie sobie to wszystko ułożyć. Straż miejska liczy 3 osoby, czy tak naprawdę komendant ma co koordynować mając pod sobą 2 pracowników? Gdyby to była instytucja ogromna o dużo większej ilości pracowników, to rozumiem, że tego by ta praca wymagała, natomiast jeżeli jest 2 pracowników straży miejskiej chodzących w terenie, to ja bym wolał, żeby komendant nie był kierowcą, tylko żeby również chodził w teren, bo to jest jego podstawowe zadanie

8 jako strażnika, a nie tylko koordynowanie, bo mówiąc szczerze ja nie widzę potrzeby koordynowania pracy straży, bo jest tylko 2 pracowników. Dlatego dla mnie o wiele bardziej problematycznym jest rozwiązanie sprawy, że jest się jednocześnie komendantem straży miejskiej i kierowcą samochodu służbowego i tutaj zgodni byliśmy, przynajmniej znam opinię radnego M. Gawora, że byłby za tym, aby się nad tym jeszcze raz zastanowić czy tu nie ma konfliktu pomiędzy tymi dwoma działaniami. Dziwi mnie również to, że niejednokrotnie wyjazdy Burmistrza są w godzinach popołudniowych lub wczesnowieczornych, niestety ponieważ otrzymałem odpowiedź p. Sekretarz, że na dzień dzisiejszy Burmistrz nie ma obowiązku podbijania swoich wyjazdów, w związku tym nie ma możliwości sprawdzić jak ten samochód jest używany, czy faktycznie do tych celów, możemy tylko przyjąć, że tak jak mówi Burmistrz i dokumenty są to wyjazdy w celach służbowych. Niemniej jako radny i członek Komisji Rewizyjnej pragnę powiedzieć, że moim zdaniem utrzymywanie samochodu służbowego w naszej Gminie uważam za niecelowe, są to wydatki może niezbyt wysokie, jak p. przewodniczący odczytał zł, ale uważam, że nie ma takiej potrzeby i dlatego miałem zdanie odrębne. D. Tylek ponieważ muszę opuścić posiedzenie na ważne spotkanie, odniosę się od razu: w kwestii pieniędzy z banku, posługując się analogią tak jakbyśmy twierdzili, że np. jednostka OSP kupiła samochód z własnych środków, bo udało nam się uzyskać pożyczkę. Nie prawda, kupiliśmy samochód dzięki samorządowi, to jest jakaś forma prawna i organizacyjna korzystania z tych środków. Tu też jest jakaś forma, że bank przekazywał to jako darowiznę, nie wiem czy są takie możliwości prawne, tylko jest to w formie umowy o promocję, a taka instytucja jak BPH promuje się przy każdej imprezie i ma na to pieniądze codziennie, nawet co godzinę takie pieniądze mogą nam przelewać. Czynienie zarzutu z tego, że Burmistrz zdobył te zł z banku w złej formie jest moim zdaniem nieuprawnione. W. Pawłowski może się nie zrozumieliśmy, ja nie robię zarzutów Burmistrzowi, że pozyskał środki, bo jest to chwalebne, że uzyskał zł do budżetu gminy. Natomiast nieuprawnione wydaje mi się powiedzenie, że samorząd nie partycypował w kosztach imprezy na otwarcie muzeum i nie mieszkańcy płacili za imprezkę i pożywienie, które było na stołach, bo mieszkańcy zapłacili. Bo bank nie dał darowizny na zasadzie, że daje i nic za to nie chce, tylko powiedział wyraźnie, że daje ale za to przez rok czasu ma się promować logo i bank BPH na terenie Gminy Świątniki Górne, a to są dwie różnie rzeczy i do tego się tylko odnosiłem. S. Stryszowski jest tu wymienione kilka pozycji kosztów, proszę powiedzieć ile np. kosztował wynajem sali? D. Tylek z tego co pamiętam to 310 zł przez 10 miesięcy, zł. S. Stryszowski koszt imprezy związanej z uruchomieniem? D. Tylek zł. Odnosząc się do tego co powiedział p. Pawłowski, podejrzewam, że jeżeli nie byłoby tej imprezy otwarcia muzeum bank nie przekazałby tych środków, bo tutaj jest jakaś grupa gości i jest sens tej promocji. Gdyby nie było otwarcia muzeum pewnie tych zł nie zobaczylibyśmy, natomiast impreza kosztowała zł więc tu jeszcze zostaje zł na inne cele z tej listy, więc wydaje mi się, że można jak najbardziej powiedzieć, że impreza została sfinansowana ze środków uzyskanych od banku i jeszcze zł przeznaczone np. na poligrafię czy coś innego. S. Stryszowski na przygotowanie materiałów poligraficznych ile wydano? D. Tylek nie mam takiej pamięci do liczb i nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć. S. Stryszowski czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? D. Tylek - jeżeli komisja stwierdziłaby jakieś nieprawidłowości to na pewno wgłębiłaby się w tą sprawę, wszystkie rachunki były do wglądu, żadnych nieprawidłowości nie znaleźliśmy, ja nie widzę potrzeby, żeby komisja przepisywała w sprawozdaniu dokumentację księgową Urzędu Gminy, bo czegoś takiego robić nie zamierzam choćby z szacunku dla czasu swojego i kolegów. S. Stryszowski na dostosowanie sali dla potrzeb muzeum ile wydano? D. Tylek niestety nie odpowiem na tak szczegółowe pytania. S. Stryszowski ale skoro rzetelnie była kontrola robiona to te cztery czy pięć kwot to nie jest tak dużo żeby umieścić w sprawozdaniu. D. Tylek tam były różne wydatki związane z alarmem, oświetleniem. S. Stryszowski chodzi mi o tą kwoty jaka została wydana na przystosowanie samej sali. D. Tylek czy pan sobie życzy, żebym ja tu całą dokumentację księgową przepisywał? I. Lewandowska-Malec sprawozdanie nie tak ma wyglądać.

9 D. Tylek jeśli państwo tak uważają, to proszę wnioskować o odwołanie Komisji Rewizyjnej i powołanie nowej, która będzie pracować zgodnie z państwa życzeniami. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. S. Stryszowski jeżeli komisji robiła kontrolę i ja jako radny nie uczestniczyłem, a pan jako przewodniczący dokładnie to zrobił, to pan wie ile wynosiły koszty, jak firma robiła, czy był konieczny przetarg, to też jest ważne, czy komisja to sprawdzała. W. Kułaj jeżeli łączne koszty wynosiły zł, a przetarg jest od Euro, były różne rodzaje robót, to logiczne jest, że żadna z tych robót nie wymagała przetargu. S. Stryszowski i pod tym kontem powinno być sprawozdanie, ile zostało wydane, jaka to firma robiła, czy była jakaś umowa. D. Tylek powiedziane było, że to z wolnej ręki. I. Lewandowska-Malec ale jaka umowa, na jaką kwotę, z kim. M. Gawor były przedstawione umowy, wybraliśmy te, które były największymi wydatkami, są wszystkie te dokumenty. S. Stryszowski ale jest tu kilka pozycji i myślałem, że jeśli o te kwoty zapytam to nie będzie problemu. Prace aranżacyjne przy ekspozycji ile kosztowały? M. Gawor zł była umowa z panem z Krakowa. W. Pawłowski zł oświetlenie i przygotowanie aranżacji. S. Stryszowski chciałbym wiedzieć ile same prace aranżacyjne kosztowały i kto to wykonywał. W. Pawłowski te prace wykonywał pan Jan Kolanowski, na kwotę zł brutto, jest to aranżacja plastyczna muzeum w Świątnikach Górnych etap I, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne kosztowało zł i to robiła firma elektryczna. D. Tylek protokół z kontroli jest na 8 stron, jeżeli miałbym przepisywać protokół i państwu przedstawiać, to nie widzę sensu, do tego mamy dołączone zestawienie kosztów, to także będzie do wglądu w dokumentacji Komisji, my kontrolowaliśmy rachunki, które jak dla nas były najbardziej interesujące, największe, ja nie widzę sensu żeby przepisywać takie rzeczy do sprawozdania z kontroli jeżeli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Te kopie są razem z protokołem z kontroli, jest umowa między bankiem a Gminą na tą promocję, wgląd jest w protokół w każdej chwili, zawsze takie protokoły sporządzamy, są pisane odręcznie na miejscu, na podstawie protokołu jeśli stwierdzamy nieprawidłowości, czy nie stwierdziliśmy, piszemy sprawozdanie i to zostało państwu przedstawione. Wiceprzewodnicząca czy kopia tego protokołu znajduje się do wglądu państwa, którzy mają chęć przeczytać? D. Tylek zawsze w Radzie są wszystkie dokumenty do wglądu, ta kontrola była wczoraj więc dokumenty już przekazuję, protokół jest podpisany przez członków jednostki kontrolowanej i komisję, to wszystko zawsze się znajduje w dokumentach. S. Stryszowski odnośnie samochodu służbowego jest podana kwota na paliwo i zł kierowca, więc w sumie utrzymanie samochodu służbowego wychodzi w granicach zł miesięcznie, do tego nie wiem czy komisja uwzględniła ubezpieczenia OC, AC, to też są dość duże koszty. D. Tylek jak dla mnie zadaniem komisji jest sprawdzenie ogólnych kosztów, ubezpieczenie samochodu to jest koszt stały zależny o rodzaju samochodu, na który nie mamy wpływu. Gdybyśmy stwierdzili, że na paliwo i wyjazdy wydaje się niebotyczne kwoty, to wtedy należałoby się w każdy wyjazd wgłębić i sprawdzić gdzie faktycznie Burmistrz jeździ. Jeżeli jest wydawane od 500 do 700 zł miesięcznie, to ja więcej jeżdżę miesięcznie prywatnym samochodem i wydaje mi się, że to jest żadna kwota jak na działanie takiej dużej instytucji jak Urząd Miasta i Gminy. S. Stryszowski zł to jest samo paliwo zł kierowca + koszty ubezpieczenia to daje rocznie ok zł. To jest połowa kwoty na zasiłki celowe dla całej Gminy na rok, jeżeli ktoś uważa, że to jest drobna kwota i sam osobiście więcej wydaje, nie interesuje mnie jego życie osobiste ile wydaje, aleto są pieniądze publiczne i powinniśmy dokładnie patrzyć ile się wydaje i na co. To co radny Pawłowski podkreślił, celowość wydawania, czy jest celowe utrzymywanie i ponoszenie takich kosztów samochodu i społeczeństwo musi to ponosić, skoro gdyby Burmistrz dostał ryczałt ile by to było? W. Kułaj gdyby był ryczałt to byłby tylko na terenie Gminy i byłoby to w granicach zł miesięcznie, oprócz tego przy wyjeździe poza teren Gminy Burmistrz otrzymywałby delegację i na podstawie tej delegacji miałby tak samo płacone za kilometry przeliczone wg wskaźnika 0,7862 za ilość przejechanych kilometrów, podejrzewam, że wyszłoby dokładnie tak samo bądź drożej, bo ten

10 wskaźnik wcale nie jest mały. S. Stryszowski - i tego oczekiwałem od komisji, że porówna. Jeżeli to byłoby nawet 300 zł miesięcznie po terenie Gminy, trzeba było porównać ile jest wyjazdów po terenie Gminy, ile poza. Jeżeli kontrolujemy cokolwiek to kierujemy się kosztami jakie społeczeństwo ponosi, czy to jest celowe, czy musimy te koszty ponieść, jeżeli są tak duże to dlaczego skoro dając 300 zł ryczałtu miesięcznego jest mniejsze obciążenie społeczeństwa, wtedy mamy pieniądze na inne cele, a tak widzimy, że są to kwoty dość duże. Odnośnie celowości wydawania środków i kosztów jakie społeczeństwo ponosi z tego tytułu nie ma ani jednego zdania w tym sprawozdania z kontroli. To jest chyba podstawowym celem komisji sprawdzić czy celowym jest dalsze utrzymanie, tak jak p. Gawor się zgodził, że nad kierowcą służbowym należy się zastanowić, więc koszty całości też powinny być uwzględnione i w takim sprawozdaniu przynajmniej jedno zdanie powinno się znaleźć. D. Tylek ostatnie zdanie ponieważ muszę wyjść celem Komisji Rewizyjnej nie jest stwierdzanie celowości jakichś wydatków, od tego jest Rada Miejska, dostaje od Komisji Rewizyjnej sprawozdanie gdzie ma materiały w postaci np. zestawienia kosztów, jeżeli radny Stryszowski uważa, że nie zgadza się z celowością, w każdej chwili może wnioskować aby ten samochód sprzedać, wrzucić, każdy ma do tego prawo. Rada Miejska jest organem kontrolnym, my jesteśmy tylko narzędziem w rękach Rady, sprawdzamy wszystko pod względem dokumentacyjnym, rachunkowym i merytorycznym, taki jest cel istnienia Komisji Rewizyjnej, takie informacje posiadam po szkoleniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Proszę nie oczekiwać od nas, że będziemy określać w sprawozdaniu z kontroli czy to, że Burmistrz ma samochód jest wg nas celowe czy nie, od tego jest Rada i możemy na ten temat tutaj dyskutować. Niestety w tej dyskusji nie mogę dłużej uczestniczyć, muszę już wyjść i zostawiam państwa z tym tematem. I. Lewandowska-Malec jesteśmy w tym punkcie obrad sesji i pan jest już w ubraniu wyjściowym i z teczką, więc chcę panu powiedzieć, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeżeli pełni tak bardzo ważną funkcję, powinien uczestniczyć w całej sesji, nie tylko w tej ale i wszystkich sesjach, również w posiedzeniach komisji, jak zauważyłam od co najmniej półrocza uczestniczy pan w sesjach najwyżej godzinę, podobnie jak i w posiedzeniu komisji najwyżej pół godziny, w związku z tym jeżeli pan wykonuje jakieś inne funkcje, które panu uniemożliwiają pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to po prostu przystoi zrezygnować. D. Tylek proszę sobie przypomnieć wszystkie pani opuszczania komisji, ja dziękuję, staram się poświęcać tyle czasu ile mogę, choćby pół wtorku spędzone na kontrolach i komisji, jeśli pani życzy sobie żeby mnie odwołać, to proszę uprzejmie, ja się dostosuję, rezygnacji nie będę składać. Radny D. Tylek opuścił posiedzenie. Z. Jutrznia-Kępińska chciałam się jeszcze odnieść do pkt.1 czyli wydatkowania na muzeum, zdaję sobie sprawę, że było to sprawdzane w dziale administracji, ale chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że te zł jak jest napisane, wydatkowano na cele związane z muzeum w 2004 r. i w tym mieści się między innymi dostosowanie sal w gimnazjum na potrzeby muzeum. Zapomnieliście państwo jeszcze o takiej kwestii, że był remont tej sali, który w 2004 r., kosztował zł, projekt wejścia do muzeum zł, to nie jest tu ujęte nie wiem dlaczego, czy to nie było przedmiotem zainteresowania komisji, ale jeśli chodzi o wydatkowanie środków na otwarcie muzeum to wydaje mi się, że wszystkie środki powinny być skontrolowane i sprawdzone, więc całość powstania tego muzeum, zabranie sali gimnastycznej, wiąże się to z ogromnymi kosztami, gdyby to zliczyć od roku gdy zakupiono eksponaty za zł i dalej te czynsze, to daje ogromną kwotę i nie jest wykazane w tej kontroli. M. Gawor nie bardzo wiem o jakie pani chodzi przygotowanie tej sali za zł. Z. Jutrznia-Kępińska jest w inwestycjach na rok 2004 r. przygotowanie sali na ,71 zł, jak pan nie wie o jakiej kwocie mówię? W. Kułaj to jest sprawa innego typu dlatego, że to był remont sali w starym budynku szkoły, wymiana centralnego ogrzewania i okien i to jest w budynku szkoły w związku z tym te koszty remontu są w dziale 801 oświata i nie podlegały kontroli. Z. Jutrznia-Kępińska ale jest to związane z muzeum, wejście do muzeum był projekt za zł. W. Kułaj ponieważ jest to obiekt zabytkowy to każdy remont wymaga uzgodnienia z konserwatorem i on robi to na podstawie dokumentacji, natomiast było to ściśle związane z remontem szkoły, wymianą centralnego ogrzewania, malowaniem, naprawą tynku, ta sala nie była remontowana ponieważ budowaliśmy nową halę to została w takim stanie w jakim była za czasów

11 Zasadniczej Szkoły Zawodowej. To był remont szkoły, w związku z tym cokolwiek by się tam mieściło to jest to związane z obiektem szkolnym. Jeżeli w jakiejś klasie robimy ekspozycje to np. malowanie tej klasy nie jest związane z ekspozycją tylko z malowaniem szkoły. Z. Jutrznia-Kępińska będę się upierać ponieważ było robione osobne wejście do muzeum czyli przygotowanie tej sali było pod kątem muzeum, czyli to były koszty związane w ogóle ze zorganizowaniem tego muzeum. Nie chodzi mi o to, bo dobrze, że muzeum jest, tylko chodzi mi o to, że chciałam znać wszystkie koszty związane z otwarciem muzeum. W. Kułaj tutaj się nie zgodzę dlatego, że te koszty, które zostały skontrolowane były ściśle związane z muzeum, natomiast w momencie gdyby wynieść eksponaty to ta sala może służyć dowolnym celom. Ściśle z muzeum to wykonanie tam stołów, podestów, ekspozycja, zakup eksponatów, koszty są minimalne. Z. Jutrznia-Kępińska nie byłam zaproszona na otwarcie muzeum chociaż głosowałam za tym. W. Kułaj te eksponaty za zł to jest praktycznie za darmo, sam obraz Wyczółkowskiego, który tam jest, kilka razy przekracza wartość zł, w związku z tym myślę, że to jest wydarzenie historyczne dla Świątnik, że takie muzeum jest i ono jest zrobione w moim odczucia za minimalną kwotę, nie był budowany budynek tylko wykorzystanie istniejącej sali w związku z budową hali sportowej i myślę, że ktokolwiek ma na uwadze dobro Świątnik, to zrobienie za cenę zł muzeum plus zakup eksponatów za zł, to jest ogromnie tanio w dzisiejszych czasach i tu Burmistrzowi należy się podziękowanie za to, a nie dokumentowanie, że to są gigantyczne koszty. Rozumiem, że macie państwo prawo do odrębnego zdania jako opozycja, macie prawo krytykować, ale prosiłabym, aby w niektórych sprawach, które są oczywiste, spojrzeć trzeźwiej i oceniać dobrze to co jest dobre i to co jest złe oczywiście źle, bo my nie twierdzimy, że robimy wszystko dobrze, w pewnych rzeczach robimy błędy jak każdy człowiek, który coś robi ma prawo się mylić, natomiast tutaj uważam, że przy muzeum jesteście niesprawiedliwi. I. Lewandowska-Malec jeżeli państwo twierdzicie, że argumentacja pani radnej Kępińskiej jest bezzasadna, to nie wiem dlaczego w tej kwocie zmieściliście wynajem sali w Spółdzielni Przyszłość jeżeli to też bezpośrednio nie jest związane z otwarciem muzeum i w związku z tym ta kwota powinna być wręcz pomniejszona, a nie powiększona, co dałoby państwu asumpt do twierdzeń, że było to jeszcze tańsze. W. Kułaj tu się absolutnie nie zgadzam, to jest zgodne z klasyfikacją budżetową z tego względu, że ten wynajem jest ściśle związany z muzeum. I. Lewandowska-Malec nie z otwarciem. W. Kułaj nie z otwarciem, ale my księgujemy wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą tematu, każdy zakup np. w tej chwili będzie również księgowany w muzeum, bez względu na to czy dotyczy otwarcia czy eksploatacji, natomiast było to przechowywanie w Spółdzielni Przyszłość zakupionych kilka lat wcześniej eksponatów, w Izbie Regionalnej i mieliśmy umowę z Przyszłością na bodajże 310 zł miesięcznie w celu przechowywania tych eksponatów, były skatalogowane, zinwentaryzowane i tam były przechowywane i to automatycznie musi wejść w koszty muzeum. I. Lewandowska-Malec jeżeli pani cały czas twierdziła, że chodzi o środki na otwarcie muzeum... W. Kułaj nie. I. Lewandowska-Malec przypominam w związku z tym, że tematem kontroli, jak sama to pani uparcie podkreślała, było wydatkowanie środków na otwarcie muzeum i ja może nie znam się na prawie, ale za to umiem jeszcze dobrze czytać. W związku z tym, zgodnie z tym ujęciem tematu kontroli, wynajem sali w Spółdzielni Przyszłość, niezależnie od pani klasyfikacji budżetowych, nie powinien być oceniany przez kontrolujących i kwota ta wręcz powinna być pomniejszona, co raczej powinno panią zadawalać, jeżeli tak szczytne dzieło w Świątnikach Górnych jak wykonanie muzeum uda się zmieścić w jeszcze mniejszej kwocie. Tu chcę jeszcze tylko dodać jako historyk, ale sądząc z tego, że nie jestem prawnikiem za chwilę państwo stwierdzicie, że nie jestem również historykiem, że zadania jakie Gmina realizuje nie polegają głównie na organizacji muzeum i jakieś tu dziękczynienia za wykonanie muzeum są moim zdaniem dosyć śmieszne, bo realizacja zadań gminnych polega głównie na innych kwestiach, a nie organizacji muzeum. Chyba państwo rozumiecie na czym polegają zadania własne Gminy i nie należy do nich przede wszystkim organizowanie muzeum. Fakt przeniesienia z jednej siedziby do drugiej, wiąże się to zresztą z likwidacją szkoły, ten temat można by w ogóle rozwijać, ograniczenie rzemiosła i spojrzenie na Świątniki tylko w stronę muzeum jest w ogóle niedopuszczalne, bo zamknięcie w ogóle tradycji Świątnik od strony rzemiosła metalurgicznego, metalowego tylko i wyłączenie w ramach muzeum,

12 jest wręcz błędem, natomiast fakt, że państwo muzeum uruchomiliście należy przyjąć do wiadomości, należy również przyjąć do wiadomości fakt, że żaden z radnych opozycyjnych nie zasłużył sobie w oczach Burmistrza na zaproszenie, mogę tylko ten fakt ze smutkiem stwierdzić. W. Pawłowski odnosząc się jeszcze do sprawy muzeum, jako pojedynczy radny niewiele mogę, to jest prawda, mój pojedynczy głos przy głosowaniu nie ma znaczenia, ale jeżeli słyszę jak p. pełnomocnik mówi, że powinniśmy być za muzeum i za tym, że tak niewielkim kosztem otwarto muzeum, jako kultywowanie naszej przeszłości, to jestem zdziwiony zachowaniem Burmistrza i głównie mi o to chodziło w czasie tej kontroli, że nie zaprosił osób, które na tym otwarciu być powinny, co więcej, nie wiemy kto był na tym otwarciu. Jeżeli jest to wydarzenie w skali Gminy, a już na pewno w skali Świątnik, to wszyscy się państwo zgodzicie, że wszyscy ludzie, którzy tworzyli w jakiś sposób historię, czy to będzie żona p. Mikuły, który przez lata kultywował tu tradycję, czy to będą inne osoby, które na terenie Gminy i Świątnik dbają o to, aby ta pamięć nie zaginęła, no to obowiązkiem niestety Burmistrza było wszystkie te osoby zaprosić. W związku powyższym jeżeli nie wiemy kto był zaproszony, bo Burmistrz powiedział, że takiej listy nie ma, jeżeli wiemy, że Burmistrz wybrał tylko niektóre osoby, jako tych, którzy są tego godni, jeżeli nie była to impreza ogólno masowa, czyli nie powiadomiono ogólnie o tym mieszkańców, którzy mogliby na to otwarcie przybyć, to tutaj są dwie sprzeczne rzeczy: z jednej strony p. pełnomocnik mówi, że jest czymś chwalebnym otwarcie muzeum z czym się zgadzam, a z drugiej strony muszę z przykrością stwierdzić niestosowność zachowania Burmistrza, nie stosującego równych zasad przy zapraszaniu osób na otwarcie, co więcej, muszę po raz kolejny stwierdzić, że uważam, iż Burmistrz zachował się jakby to była jego prywatna własność, jakby to było otwarcie u niego w domu imprezki i jakby to robił z własnych pieniędzy. Dlatego nie mogę się tu zgodzić z tym i prosiłem Komisję Rewizyjną o kontrolę wydatków na ten cel, bo z tym się wiązało również to, że usłyszałem o otwarciu muzeum z czyichś ust i jest mi przykro, że jako jeden z reprezentantów mieszkańców nie mogłem uczestniczyć w tak pięknej chwili jak przypomnienie młodzieży o naszych korzeniach i korzeniach ludzi, którzy tu żyli wieki temu i tworzyli tą historię. Ogłoszono 10 minut przerwy. Ad. 4. Radny S. Zakrzewski opuścił posiedzenie. Do protokołów z sesji nr XXXII i XXXIII nie zgłoszono uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół z sesji XXXII został przyjęty 8 głosami za przy 3 wstrzymujących. W zarządzonym głosowaniu protokół z sesji XXXIII został przyjęty 8 głosami za przy 3 wstrzymujących. Ad. 5. S. Stryszowski: już taką interpelację kierowałem odnośnie tego jakie dokumentacje na budowę kanalizacji w naszej Gminie zostały opracowane i jakie były ich koszty. Otrzymałem odpowiedź, że została wykona tylko jedna dokumentacja, ta ostatnia. Natomiast nie tylko mnie, ale i większości radnych jest wiadomo, że była dokumentacja w Olszowicach, którą wykonywała firma Halson, więc to co tu odpowiedziano nie jest prawdą. Również na komisji dowiedzieliśmy się, że była propozycja innego rozwiązania kanalizacji na terenie Gminy, że w Rzeszotarach miała być oczyszczalnia, we Wrząsowicach miała być oczyszczalnia i ta dokumentacja była opracowana i nie otrzymałem odpowiedzi ile wynosiły koszty, dlatego proszę o odpowiedź ile wynosiły koszty prócz tej ostatniej, pozostałych dokumentacji, które były wcześniej opracowywane, jeśli chodzi o firmę Halson to wraz z odszkodowaniem jakie zostało zapłacone. druga sprawa to czy zostały dokonane już przeglądy dróg czy jeszcze nie, na drogach powiatowych remonty cząstkowe już się zaczęły natomiast drogi gminne nie wiem czy zostały chociaż przeglądnięte i kiedy będzie dokonywany remont cząstkowy, czy znów w jesieni jak w ubiegłym roku czy wcześniej. Wiceprzewodnicząca w związku z tym, że byliśmy w powiecie na spotkaniu związanym z analizowaniem dróg, chciałam przekazać prośbę pana dyr. Grygi o cierpliwość i wyrozumiałość

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r.

Protokół Nr XLI/09. z sesji Rady Miasta Oświęcim. odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim str. 1/ 40 Protokół Nr XLI/09 z sesji Rady Miasta Oświęcim odbytej w dniu 16 stycznia 2009 r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania

Protokół. Ad. 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium Zebrania Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Perkun z dnia 30.06.2011 r. Walne Zgromadzenie obejmowało członków posiadających prawa do lokali mieszkalnych i garaży w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo