Protokół z sesji Nr XXXIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z sesji Nr XXXIV"

Transkrypt

1 Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności. Dwoje radnych nieobecnych: Urszula Bodzoń i Barbara Doboszewska. Obrady prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Z. Mardyła. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXII i XXXIII. 4. Interpelacje radnych. 5. Informacja Burmistrza z działalności finansowo-gospodarczej w okresie międzysesyjnym. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania. b) w sprawie zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej. c) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne. d) w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XIII/103/95 Rady Gminy Świątniki Górne z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego. e) w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami. f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2005 w związku z wprowadzeniem limitów na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: Budowa kanalizacji w Gminie Świątniki Górne etap I w miejscowości Wrząsowice. h) w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. i) w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych. j) w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów w 2005 roku. 7. Informacja Komisji Budżetu i Rozwoju na temat sprawozdania z wykonania budżetu ZGK za rok Zadania ZGK na rok Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. 10. Informacja Komisji Edukacji i Kultury na temat działalności LKS w roku 2004 w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu Gminy. 11. Odpowiedzi na interpelacje. 12. Zapytania i wolne wnioski. Ad. 1. Wiceprzewodnicząca Rady przywitała zebranych i po stwierdzeniu quorum (11 radnych) ogłosiła, iż sesja jest prawomocna. Ad. 2. Do porządku obrad zgłoszono następujące zmiany: Wiceprzewodnicząca na wniosek radnego i Burmistrza proponuję zmiany: po punkcie 2 dodanie dwóch punktów: - pkt. 3A informacja Burmistrza.

2 Z. Jutrznia-Kępińska czy pkt. 5 zostaje, to nie jest z działalności międzysesyjnej, tylko dodatkowa informacja? Wiceprzewodnicząca tak, pkt. 3 stałby się pkt. 4 i dalej kolejne numery ulegają przesunięciu wzwyż. W zarządzonym głosowaniu punkt 3A został przyjęty do porządku obrad 9 głosami za przy 2 wstrzymujących. Wiceprzewodnicząca na wniosek radnego D. Tylka prośba o to, aby przesunąć pierwotny pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. D. Tylek będę musiał wyjść wcześniej, a chciałbym przedstawić sprawozdanie i złożyć wyjaśnienie w sprawie drugiej kontroli. Wiceprzewodnicząca ponieważ pan musi nas opuścić wcześniej nie jest możliwa realizacja tego punktu wg naszego planu, dlatego proponuję wprowadzić: - pkt. 3B - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja oraz w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem. W zarządzonym głosowaniu przesunięcie punktu 9 na punkt 3B zostało przyjęte do porządku obrad 11 głosami za. Wiceprzewodnicząca w tym momencie pierwotny pkt. 9 by zniknął i dalej kolejność byłaby prawidłowa. Kolejny wniosek dotyczy obecnego pkt. 7g) uchwała ta została na wniosek Burmistrza zmieniona w sensie procedury, informacja na ten temat pojawiła się 2 dni temu i na wszystkich Komisjach sprawa nie była znana. Nie ulega tu przesunięciu kolejność punktów i podpunktów tylko wnioskuję o usunięcie z podpunktu g) tytułu uchwały jak w zawiadomieniach i wprowadzenie na to miejsce nowej uchwały z nowym numerem. W zarządzonym głosowaniu tytuł uchwały z punktu 7g) został usunięty z porządku obrad 10 głosami za przy 1 wstrzymującym. Do obrad dołączyli I. Lewandowska-Malec i W. Pawłowski. Wiceprzewodnicząca na miejsce usuniętego tytułu w punkcie 7g) proponuję wprowadzenie przedłożonego radnym dzisiaj projektu uchwały nr 349: g) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2005 w związku z wprowadzeniem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. W zarządzonym głosowaniu wprowadzenie do punktu 7g) tytułu projektu uchwały Burmistrza MiG nr 349 zostało przyjęte 9 głosami za przy 1 przeciw i 3 wstrzymujących. Ad. 3A. Burmistrz chciałbym poinformować państwa, że wreszcie dojrzała we mnie decyzja i znalazłem odpowiednią osobę, której mógłbym powierzyć stanowisko Zastępcy Burmistrza Świątnik Górnych. Z dniem dzisiejszym wręczyłem powołanie i powierzyłem stanowisko mojego zastępcy p. dr Witoldowi Słomce. Jest to dla większości państwa osoba znana, pochodzi z rodziny świątnickiej od wielu pokoleń, jest na pewno dużym autorytetem w lokalnej społeczności Świątnik. W moim przekonaniu, ponieważ zasięgałem wcześniej opinii w różnych środowiskach świątnickich, w różnych grupach społecznych i zawodowych i mieszkańcy są zdania, że ta lokalna świątnicka społeczność przez obecnych przedstawicieli w samorządzie jest mało dobrze reprezentowana, w związku z tym chcąc wzmocnić tu mieszkańców samego miasteczka Świątniki pozwoliłem sobie powołać na stanowisko pana Burmistrza W. Słomkę, który od jutra rozpoczyna pracę. Ta informacja jest przeze mnie głęboko przemyślana, bo jest to dowód również na to, że chcąc zajmować tak wysokie stanowiska, to albo trzeba wygrać wybory, albo trzeba swoją osobą reprezentować godnie lokalną społeczność, nie wystarczą doktoraty, nie wystarczą tytuły naukowe, p. W. Słomka jest na tyle dużym autorytetem, że może z godnością pełnić tą funkcję, a poza tym do tego żeby sprawować

3 taką funkcję to przede wszystkim trzeba mieć dużo rozumu. Prosiłem p. Wiceprzewodniczącą aby na początku dzisiejszych obrad pozwoliła mi przedstawić osobę p. W. Słomki abyście państwo mogli być pierwszymi osobami, którzy tą wiadomość powezmą, abyście się nie dowiadywali o tych zmianach z mediów. Będę również prosił o wybaczenie ale wspólnie z panem dr Słomką mamy za chwilę spotkanie z pracownikami, będziemy odwiedzać szkoły, spotykać się z policją, żeby we wszystkich sprawach wszyscy mieli jasną sytuację. W. Słomka miło mi spotkać się z państwem, z większością znamy się bardzo dobrze, bo pełniłem funkcję radnego w poprzedniej kadencji, chciałem tylko powiedzieć dlaczego zdecydowałem się przyjąć tą funkcję. Kiedyś wspomniałem żartem, że Burmistrzowi się nie odmawia, ale to bardziej żartem, natomiast mogę powiedzieć, że zostałem przekonany do nowej wizji funkcjonowania Urzędu, którą przedstawił mi p. Burmistrz, a poza tym stwierdziłem, że w pewnym wieku nie można się wymawiać od obowiązków, jeżeli można coś z siebie dać i zrobić coś dla dobra lokalnej społeczności, to powinno się to zrobić, wszystko to, co jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć aby były to sukcesy, a nie porażki, aby był to nasz wspólny sukces i chciałbym, aby taka idea nam przyświecała. Jestem otwarty na wszelką współpracę z państwem, nie wchodzę tu z żadnymi uprzedzeniami i chciałbym aby współpraca z wszystkimi układała się jak najlepiej, ku wspólnemu celowi tzn. jak najlepszym rezultatom rozwoju naszej Gminy. Burmistrz to była decyzja, która dojrzewała we mnie dosyć długo, próbowałem znaleźć odpowiednią osobę i cieszę się, że p. Burmistrz Słomka jest również kandydatem na radnego z naszej listy jak większość z państwa i wydaje mi się, że jest już przez to osobą znaną. Kluczem do naszego sukcesu i wyborczego i wynikającego z dobrego zarządzania Gminą jest to, że kandydatów na radnych starałem się wybierać wśród lokalnych autorytetów w poszczególnych miejscowościach i dlatego państwo zawsze wygrywacie te wybory, bo to jest potwierdzeniem tej mojej tezy. I. Lewandowska-Malec usłyszałam przed chwilą, że pan jako Burmistrz wybiera kandydatów na radnych i zaniepokoiło mnie to, bo jest to całkiem niezgodne z prawem, ale rozumiem, że pan na prawie samorządowym zna się lepiej. Muszę też wyrazić zdziwienie, że po tej krótkiej prezentacji zamierza pan wraz z Wiceburmistrzem opuścić tą salę, w dniu dzisiejszym wypadałoby gwoli przyzwoitości, aby zostali panowie do końca, bo wydaje mi się, że spotkania z nauczycielami i policją nie są ważniejsze niż odbycie tej pierwszej, inauguracyjnej sesji, ale jak rozumiem i na kulturze i na przyzwoitości również zna się pan lepiej. Burmistrz pozostawię tą pani wypowiedź bez komentarza. Na pewno w moim głębokim przekonaniu znam się na prawie o wiele lepiej niż pani, jestem co do tego głęboko przekonany. Natomiast co do kultury to myślę, że na tej sali i wśród obecnych tu ludzi nikt nie ma wątpliwości, dawała pani niejednokrotnie popis swojego dobrego wychowania, gdzie jest zarejestrowane w protokołach porównanie mojej działalności publicznej do domu publicznego, świadczy to o bardzo wysokim poziomie i wysokiej kulturze. I. Lewandowska-Malec nie będę przedłużać tej niepotrzebnej sceny ale chcę powiedzieć, że postępowania jakie są prowadzone w tej sprawie z pana udziałem dokładnie to pokażą, na ile pan działa zgodnie z prawem, na ile pan działa niezgodnie z prawem, tu czas pokaże, ja odnoszę się tylko do tej kwestii, że znikanie organu wykonawczego z sesji jest tu praktyką stałą, jest to praktyka niedopuszczalna i czy pan reprezentuje sam stanowisko Burmistrza czy już wraz z Wiceburmistrzem, to ta praktyka jest niedopuszczalna, w innych samorządach byłaby absolutnie niemożliwa, natomiast jak widać tutaj wszystko jest możliwe. Wiceprzewodnicząca pan Burmistrz Słomka jeśli dobrze słyszałam od jutra jest Wiceburmistrzem natomiast dziś jest to sytuacja informacyjna. Burmistrz pani radna I. Lewandowska na pewno chciałaby być na tym miejscu. I. Lewandowska-Malec naprawdę? Co pan powie, szkoda, że mnie pan nie zapytał o zdanie. W. Pawłowski prosiłbym, aby p. W. Słomka jeszcze chwilę pozostał, jestem radnym z poprzedniej kadencji i również w tej kadencji, która już dobiega końca i cieszy mnie, że wyraża pan opinię, że wchodząc do Urzędu na stanowisko Zastępcy Burmistrza wchodzi pan bez uprzedzeń, chce współpracować ze wszystkimi radnymi, mam nadzieję, że nasza współpraca przyniesie efekty nie tylko dla Gminy ale również dla Świątnik, bo jest pan mieszkańcem Świątnik. Mogę pana zapewnić, tak jak zapewniałem Burmistrza na początku tej kadencji, że jeżeli tylko będzie dobra wola ze strony pana jako zastępcy, jestem otwarty na współpracę, na to żeby rozwiązywać problemy Świątnik i Gminy wspólnie, liczę na taką naszą współpracę i chciałbym również pogratulować panu stanowiska. W. Słomka mam takie samo zdanie w tej kwestii. Dziękuję państwu, jak wspomniała pani

4 Wiceprzewodnicząca dziś jestem tylko gościem, a Wiceburmistrzem jestem od jutra. Ad. 3B. D. Tylek chciałem się zwrócić z wnioskiem o przedłużenie terminu kontroli w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem z uwagi na to, że mieliśmy trudności techniczne ze zdobyciem tego porozumienia. Mam też pytanie do wnioskodawcy tej kontroli, p. Lewandowskiej, czy dysponuje tym porozumieniem ponieważ w Urzędzie Miasta i Gminy takiego porozumienia nie ma. I. Lewandowska-Malec uparcie będę twierdzić, że to co się dzieje na tej sesji jest niedopuszczalne. Nie ma obecnego kierownika Urzędu, nie ma też jak się okazuje jego zastępcy, bo będzie od dnia jutrzejszego, więc jak można prowadzić tu jakiejkolwiek konstruktywne debaty gdy nie jest obecny ten, kto jest odpowiedzialny za taki czy inny stan rzeczy? Jak państwo, jako szefowie tej Rady Przewodniczący i Zastępca możecie dopuszczać do takiej sytuacji. Ja mam w związku z tym ochotę zapytać kierownika Urzędu, dlaczego porozumienia tak istotnego nie ma w Urzędzie i z kim będę rozmawiać? Z pełnomocnikiem, który kiedyś był zastępcą, teraz jest pełnomocnikiem, a mamy zastępcę, który będzie dopiero od jutra, a tak naprawdę nikogo nie ma i nikt nie zamierza odpowiadać tutaj za nich? Państwo dobrowolnie dopuszczacie do tej sytuacji, jako szefowie Rady, która jest organem kontrolującym organ wykonawczy, dopuszczacie świadomie odkąd tu jestem radną do tej sytuacji. Już nie chcę się odnosić do spraw obrażania mojej znajomości prawa, bo z tego mogę się jedynie śmiać, natomiast oświadczam, że to jest działanie absolutnie w niezgodzie z prawem samorządowym. Jak może przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosić radnego o to, aby dostarczył porozumienie, które zostało zawarte między władzami Gminy, zarządem OSP, a Bankiem? To są rzeczy niedopuszczalne. Wiceprzewodnicząca pan radny zwrócił się do Rady o przedłużenie terminu. D. Tylek składam prosty wniosek o przedłużenie terminu. Jeżeli pani radna takim porozumieniem nie dysponuje, to Komisja Rewizyjna to porozumienie zdobędzie w jakiś sposób, jeśli ono istnieje. Nie mogę stwierdzić, że takie porozumienie istnieje jeżeli go nigdy nie widziałem na oczy. Proszę takich zarzutów do mnie nie wysuwać. I. Lewandowska-Malec ja nie do pana stawiam zarzuty. D. Tylek ja prosiłbym Radę o przegłosowanie tego wniosku. Wiceprzewodnicząca proszę wskazać termin przedłużenia. D. Tylek do kolejnej sesji. I. Lewandowska-Malec czy pan występował do Urzędu Gminy na piśmie w sprawie przedłożenia porozumienia, co zostało w tej sprawie zrobione co uprawnia pana do złożenia tego wniosku, chodzi mi teraz o to, czy Komisja Rewizyjna wykonała swoje obowiązki. D. Tylek komisja poinformowała Burmistrza o tym, że będzie kontrola w takim zakresie, ustaliliśmy termin kontroli. Podczas kontroli, z czego jest protokół, otrzymaliśmy informację, że tego porozumienia nie ma, że być może wynika to z faktu, że jeżeli było zawierane, to było zawierane bardzo dawno temu i takie dokumenty nie są przechowywane przez tak długi okres czasu. Ja nie mogę się odnieść do tego, to zostało zaprotokołowane, jeżeli takie porozumienie istnieje to podejrzewam, że może któraś z tych stron pozostałych, które pani wymieniła ma, ja znam to porozumienie tylko z pani wypowiedzi dlatego się do pani zwróciłem, być może pani dysponuje kopią tego porozumienia, nie wiem. I. Lewandowska-Malec owszem dysponuję, ale dlaczego ja mam to dawać komisji? Wiceprzewodnicząca prosiłabym aby się odnieść do wniosku p. Tylka i na następnej sesji sytuacja się wyjaśni jak sądzę w inną stroną, czyli do Komisji Rewizyjnej należy ciąg dalszy, termin do następnej planowanej sesji, nie wchodzą tu w grę żadne sesje nadzwyczajne. S. Stryszowski czy przewodniczący nie uważa, że takie warunki jakie zostały stworzone komisji nie są utrudnianiem jej pracy? Jeżeli jakaś umowa obowiązuje, bank jest i jakaś forma rozliczania musi być podparta umową i ta umowa musi być w Urzędzie, jeżeli takie dokumenty nie są dostarczane komisji, która ma się tym zajmować to jest utrudnianie pracy komisji, przesuwanie kolejnego terminu jest może grą na czas. Jeżeli my będziemy się zajmować takimi wnioskami o przesuwanie terminu, a nie zobowiązaniem do udostępnienia dokumentów Komisji Rewizyjnej, które powinno się udostępnić natychmiast, jeżeli mają wyznaczony termin i mają się przed Radą wytłumaczyć ze swoich działań, jeżeli tych dokumentów komisja nie dostaje, to co mówić o pojedynczym radnym? Jaki my możemy mieć dostęp do dokumentów jeżeli Komisja Rewizyjna w takiej sprawie nie może dostać.

5 W. Kułaj jeżeli takie porozumienie było zawarte, to prawdopodobnie w 1996 r., takie dokumenty, które nie rodzą skutków finansowych, a to porozumienie nie mogło rodzić takich skutków, to są przechowywane w Gminie przez 5 lat i zgodnie z instrukcją kancelaryjną są oddawane na przemiał ze zgodą Archiwum Państwowego. Dlaczego nie mogło rodzić skutków finansowych: umowa między bankiem i Gminą oczywiście jest, bank płaci dzierżawę, natomiast to porozumienie mogło mieć formę intencyjną ponieważ budynek straży w Świątnikach Górnych jest budynkiem komunalnym i żadne środki z banku nie mogą przepływać bezpośrednio na straż pożarną, bo byłoby to naruszeniem ustawy o finansach publicznych, z tego względu, że wszystko musi wpływać na rachunek budżetu Gminy, innej możliwości nie ma. Natomiast to ile dostaje straż pożarna, może wynikać tylko i wyłącznie z uchwały budżetowej, czyli to co jest uchwalone na sesjach Rady, innej możliwości nie ma bez względu na to, jakie kto spisywałby porozumienia i być nie może, w związku z tym żadne roszczenia z tego tytułu wyniknąć nie mogą, bo to co było uchwalane w poszczególnych latach przez Rady Gminy i przyznawane ogólnie na straże, a potem poszczególnym jednostkom, jest zgodne z prawem, bo uchwalone przez Radę, a takie wydatki tylko w takiej formie mogą być realizowane. Nigdy nie mogło to porozumienie nic rodzić, ani dzisiaj gdyby było takich skutków rodzić nie może, natomiast mogło mieć formę intencyjną, że będziemy przekazywać zwiększone środki na straż i zresztą to się dzieje, bo od paru lat środki na straż są przeznaczane większe niż zwykle. D. Tylek chciałbym prosić radnych aby pozwolili ewentualne wnioski komisji ująć w sprawozdaniu pokontrolnym. Umowa między bankiem a Gminą jest, jest w Urzędzie, ale nie ona była przedmiotem zainteresowania komisji, tu jest sprecyzowane porozumienie miedzy bankiem, OSP, a Gminą i takiego porozumienia nie otrzymaliśmy, jeśli ono istnieje, to na komisji kontrolującej chcielibyśmy się z nim zapoznać i jeżeli istnieje to je zdobędziemy. Proszę o przedłużenie terminu, żebyśmy mieli na to czas. I. Lewandowska-Malec jeszcze raz pytam konkretnie, czy państwo wystąpiliście na piśmie do Burmistrza Gminy o przekazanie w określonym terminie tego porozumienia, czy też podejmowaliście działania ustne, nakłaniające jedynie do jakichś działań, czy były to sprawy przedłożone jasno i konkretnie na piśmie, jeśli tak, to proszę o przedstawienie konkretnego dokumentu. Wiceprzewodnicząca p. Tylek już wyjaśniał, że ustnie. I. Lewandowska-Malec to tak działa Komisji Rewizyjna w Gminie Świątniki? Jeżeli wobec RIO Burmistrz nie potrafi przedłożyć dokumentów, co zostało wytknięte, o trudno się dziwić, że wobec Komisji Rewizyjnej też to chętnie zrobi. W tym Urzędzie macie państwo dokumentację, którą przedkładaliście radnym i sołtysom z 1990 r. z czasu mojego urzędowania, chociaż nie rodzą dla państwa skutków prawnych, a pani chce stwierdzić, że z 1996 r. nie macie państwo porozumienia? Inaczej się nie kwalifikuje tego typu wypowiedzi jak po prostu bezczelność, tego nie można w inny sposób nazwać. W. Kułaj proszę swoje uwagi zachować dla siebie. I. Lewandowska-Malec ja jestem radną i mam prawo oceniać pani działania i tak je zamierzam oceniać, nie zamierzam ich oceniać w sposób delikatniejszy tylko tak jak na to zasługują. W. Kułaj ja też mogę panią oceniać, bo jest pani radną ze Świątnik i oceniam to jako arogancję. I. Lewandowska-Malec - chcę państwu uświadomić fakt, że tutaj odbywają się działania w niezgodzie z prawem. Z. Jutrznia-Kępińska to porozumienie jest bardzo ważne dla straży, podpisane jest przez wójta w 1996 r., prezesa banku i trzech członków straży i tam między innymi jest mowa o tym, że oczywiście środki z budżetu, ale także jest mowa, że jeżeli koszty zwrotu dzierżawy na cele statutowe przewyższą potrzeby OSP, to Gmina jeszcze dopłaci, bo wszyscy dobrze wiemy, że ustawa mówi, iż na cela działalności gaśniczej Gmina musi pokrywać koszty. I tu jest sedno sprawy, o które chodzi, że miały być zwracane pieniądze, oczywiście one są przelewane na konto Gminy, ale Gmina miała zwracać na konto OSP i do tej pory to nie jest robione, a tak jest w tym porozumieniu. Proszę to dokładnie sprawdzić. D. Tylek zamierzamy tak zrobić. Wiceprzewodnicząca pan prosi o przedłużenie terminu o około miesiąc, a ja proszę o ustosunkowanie się do tego wniosku i również o ograniczenie stosowania epitetów bezpośrednich. I. Lewandowska-Malec stosuję w tym wypadku takie określenia na jakie to działanie tu zasługuje. Tutaj nie jest właściwą metodą działania wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do radnego, czy w jego zasobach prywatnych jest jakieś porozumienie. To nie jest metoda żadna

6 zgodna z prawem, w związku z tym uprzejmie proszę o przyjęcie takiej metody postępowania: najpierw zwrócenie się na piśmie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zakreślenie terminu do udostępnienia tego dokumentu, a następnie jeżeli nie uzyska żadnej odpowiedzi w zakreślonym terminie lub uzyska odpowiedź odmowną, proszę o wystąpienie do zarządu OSP, który z całą pewnością to porozumienie posiada. I to będzie działanie z formalnego punktu widzenia zgodne z prawem. D. Tylek myślę, że nie pani radna będzie organizować prace Komisji Rewizyjnej. Poinformowałem odpowiednie osoby, że taka sprawa będzie w zakresie kontroli, jest spisany protokół, informację na temat tego czy to porozumienie jest czy jej nie ma w Urzędzie uzyskałem, moją prośbę i pytanie do pani proszę potraktować jako niebyłe, Komisja Rewizyjna poradzi sobie w tej sprawie i proszę mi wierzyć, że sprawy straży leżą mi głęboko na sercu i bardzo dokładnie to wyjaśnimy. I. Lewandowska-Malec jeżeli pan wie jak prowadzić sprawy Komisji Rewizyjnej to dlaczego do tego momentu nie wystąpił pan do zarządu OSP? Tu chodzi o kwestie natury podstawowej, Komisja okazała się bezradna w związku z faktem, że nie otrzymała dokumentów z Urzędu, zresztą to świadczy samo w sobie o fakcie, że nie bez powodu Urząd tego porozumienia udostępnić nie chce, albowiem tkwię w najgłębszym przekonaniu, że porozumienie posiada. Proszę o wyjaśnienie przewodniczącego komisji, jeżeli nie lubi być pouczany, dlaczego w takim razie nie starał się o uzyskanie dokumentu od zarządu OSP, względnie banku, który też takie porozumienie powinien posiadać, bo przecież powinien pan wiedzieć najlepiej jak prowadzić sprawy zgodnie z procedurą. D. Tylek dlatego, że organem kontrolnym jest Rada Miasta i Gminy i a propos kwestii znajomości prawa przez panią, nawet zawracanie się Komisji Rewizyjnej bezpośrednio do Burmistrza nie powinno mieć miejsca, jeśli już to powinna się zwrócić w takiej sprawie Rada, ja proszę o przedłużenie terminu ponieważ Gmina ma prawo odpowiedzieć na moje pismo, nawet jeżeli złożę to pismo teraz to i tak przekroczę termin, tylko Rada może przedłużyć mi termin kontroli więc o to proszę. I. Lewandowska-Malec jeżeli pan twierdzi, że nie może pan występować, bo jest to niezgodne z prawem, to w takim razie Radzie pozostaje tylko i wyłącznie uchwalenie uchwały w tej chwili o wystąpieniu, bo sam pan stwierdził, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej sam występować nie może, w związku z tym ponieważ pan nie widzi takiej możliwości działania musi, jak pan sam stwierdził, działać w tej sprawie Rada. D. Tylek Rada w tej sprawie zadziałała ustalając Komisji Rewizyjnej temat i wyznaczając termin kontroli, ja proszę o przedłużenie tego terminu, jest to mój wniosek formalny. S. Stryszowski tu nie byłoby żadnej spornej kwestii gdyby rzeczywiście przewodniczący Komisji zwrócił się i miał na piśmie, że np. za dwa tygodnie taki dokument otrzyma. A co się stanie jeżeli my ustalimy, że przedłużymy termin do następnej sesji, to jest około miesiąc, na dostarczenie i okaże się, że jest w archiwum, że trzeba wyciągnąć i nie dostanie się go do miesiąca czasu? Jeżeli byłoby na piśmie stwierdzone, że za miesiąc dokument będzie i komisja będzie w stanie pracować, gdyby pan zwrócił się na piśmie jest ustawowy termin otrzymywania dokumentów, dwa tygodnie czy miesiąc. D. Tylek aczkolwiek mógłbym dostać odpowiedź, że nie ma takiego dokumentu i byłaby taka sama sytuacja. S. Stryszowski wtedy moglibyśmy się zastanowić jakie podjąć następne działania, natomiast teraz nie wiemy czy do następnej sesji jest możliwe otrzymanie tego dokumentu. W. Kułaj przynieście państwo ten dokument od strażaków, dajcie Radzie i po sprawie. W. Pawłowski ja chętnie ustąpię z Komisji Rewizyjnej na rzecz p. Lewandowskiej jeżeli Wysoka Rada wyraża taką wolę i ja chętnie zamienię się funkcjami lub zrezygnuję z działania w Komisji Rewizyjnej, bo wymaga ona bardzo poważnych, odpowiedzialnych, decyzyjnych działań, z tego co p. Lewandowska wyraża swoje opinie wynika, że być może ma większą wiedzę i możliwości działania w Komisji Rewizyjnej, więc jeżeli Rada będzie miała takie pragnienie ja chętnie zobowiążę się do tego, że złoże swoją rezygnację i prosiłbym, żeby p. Lewandowska została członkiem Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodnicząca jesteśmy w pkt. 3B i wracam do wniosku p. D. Tylka, aby przedłużyć termin kontroli porozumienia do ostatniej sesji kwietniowej. To będzie chyba sesja absolutoryjna i nie wiem czy to możemy połączyć i zastanawiam się czy nie zaznaczyć, że do najbliższej sesji po absolutoryjnej. I. Lewandowska-Malec ale dlaczego, bo nie ładnie będzie to wyglądało przy absolutorium? To jest

7 normalna sesja i można łączyć. W zarządzonym głosowaniu wniosek o przedłużenie terminu kontroli w zakresie realizacji porozumienia zawartego między Gminą, Zarządem OSP w Świątnikach Górnych i Bankiem do najbliższej sesji został przyjęty 13 głosami za. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej D. Tylek odczytał sprawozdanie z kontroli w zakresie wybranych wydatków budżetowych w dziale Administracja. W. Pawłowski już po kontroli zgłosiłem, że będę miał zdanie odrębne i chciałbym z nim państwa zapoznać. Nie mogę się zgodzić z wieloma rzeczami w czasie kontroli i ze sprawozdaniem pokontrolnym, różnimy się z pozostałymi członkami komisji podstawowym podejściem do kontroli, pozostali członkowie komisji sprawdzali kwestie finansowe i kwestie obiegu dokumentów w Urzędzie, natomiast moim celem nie tylko była kwestia sprawdzenia dokumentów i sposobu wydatkowania pieniędzy, ale również celowość wydatkowania tych środków, bo uważam, że jako radny mam obowiązek tą celowość sprawdzać. W kontroli dotyczącej otwarcia muzeum i wydatkowania środków na jego uruchomienie, o którą sam wnioskowałem, o ile dobrze pamiętam wydźwięk był taki, że Gmina nie poniosła środków na otwarcie muzeum 11 listopada 2004 r. ponieważ środki na ten cel przekazał Bank BPH. Jak wynika z dokumentacji pokontrolnej i co wynika również ze sprawozdania z kontroli, Bank BPH nie przekazał środków na otwarcie muzeum dlatego, że przekazał pieniądze na swoją promocję przy otwarciu muzeum, a to są dwie różne kwestie. Jeżeli jest umowa z sierpnia 2004 r. zawarta między Bankiem BPH, a Urzędem Miasta i Gminy reprezentowanym przez Burmistrza, z której wynika, że na promocję od roku 2004 do 2005 przez rok czasu Gmina otrzyma zł, a promocja ta będzie polegała na umieszczaniu logo banku przy imprezach kulturalnych na terenie naszej Gminy, na folderach, na otwarciu muzeum, to nie mogę się zgodzić z tezą, że bank finansował otwarcie muzeum, bo to było finansowane przez mieszkańców Miasta i Gminy Świątniki. Kwota, którą przeznaczono na otwarcie, na konsumpcję, to zł i tu pytałem Burmistrza jaka była lista zaproszonych gości, bo jeżeli się planuje jakąś imprezę, to trzeba mieć listę gości, trzeba wiedzieć jakie koszty są przy tym ponoszone nawet jeśli chodzi o konsumpcję. Pan Burmistrz przybył na posiedzenie komisji i odpowiedział mi, że nie ma takiej listy. Moje drugie pytanie brzmiało, kto decydował o tym kto będzie na tym otwarciu i odpowiedź Burmistrza Ja decydowałem. Więc kolejne pytanie wg jakiego klucza starał się pan zapraszać gości skoro, jak wiem, jedni radni byli zaproszeni, inni nie, odpowiedź Nie miałem żadnego klucza wybrałem wg własnej woli jak uważałem. Taka odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy świadczy nie tylko o arogancji, ale również o tym, że łamane są tu podstawowe normy i zasady demokratyczne przez nie liczenie się z mieszkańcami, bo jeżeli mieszkańcy ze społeczności lokalnych wybrali 15 radnych, wybrali 5 przedstawicieli rad sołeckich jako sołtysów i przewodni-czącego rady osiedla, są to reprezentanci ich wybrani w głosowaniu na zebraniach, to przede wszystkim to grono kilkunastoosobowe powinno by na takie uroczystości zaproszone, tym bardziej, że pieniądze na ten cel idą z budżetu Miasta i Gminy. Taka odpowiedź jest dla mnie nie do przyjęcia, nie mogę się zgodzić, że tu Burmistrz praworządnie zadziałał, jest to traktowanie samorządu i miejscowości, w której się pełni funkcję publiczną, jako prywatnej własności. Jeżeli chodzi o kontrolę związaną z wydatkowaniem środków na utrzymanie samochodu służbowego, to owszem, dokumentacja jest prowadzona w Urzędzie starannie i przejrzyście, jak i w pierwszym przypadku, co prawda nie mogliśmy się dogłębnie zapoznać z każdą kartą drogową i wyjazdem, ale pobieżne przeglądniecie dokumentacji wskazuje na to, że jest prowadzona w sposób dobry. Natomiast nie mogę się zgodzić z celowością. Jeżeli przeglądam karty z grudnia i jest wyjazd 12 grudnia do Warszawy od 7.00 do i dzień w dzień widzę podpisy kierowcy p. Waśniowskiego na dokumentach i spotkać na korytarzu, czekaliśmy dłuższy okres aby Burmistrz wyraził zgodę, abyśmy mogli z nim jako kierowcą porozmawiać, moje pytanie brzmiało w jaki sposób jest on w stanie pogodzić to, że prawie codziennie ma wyjazdy i jest kierowcą samochodu służbowego Gminy, a jednocześnie jest komendantem straży miejskiej. Uzyskałem zaskakującą mnie odpowiedź, która dotarła do mnie dopiero na drugi dzień, że on jest komendantem, że koordynuje prace strażników, wypełnia dokumenty służbowe straży i umie sobie to wszystko ułożyć. Straż miejska liczy 3 osoby, czy tak naprawdę komendant ma co koordynować mając pod sobą 2 pracowników? Gdyby to była instytucja ogromna o dużo większej ilości pracowników, to rozumiem, że tego by ta praca wymagała, natomiast jeżeli jest 2 pracowników straży miejskiej chodzących w terenie, to ja bym wolał, żeby komendant nie był kierowcą, tylko żeby również chodził w teren, bo to jest jego podstawowe zadanie

8 jako strażnika, a nie tylko koordynowanie, bo mówiąc szczerze ja nie widzę potrzeby koordynowania pracy straży, bo jest tylko 2 pracowników. Dlatego dla mnie o wiele bardziej problematycznym jest rozwiązanie sprawy, że jest się jednocześnie komendantem straży miejskiej i kierowcą samochodu służbowego i tutaj zgodni byliśmy, przynajmniej znam opinię radnego M. Gawora, że byłby za tym, aby się nad tym jeszcze raz zastanowić czy tu nie ma konfliktu pomiędzy tymi dwoma działaniami. Dziwi mnie również to, że niejednokrotnie wyjazdy Burmistrza są w godzinach popołudniowych lub wczesnowieczornych, niestety ponieważ otrzymałem odpowiedź p. Sekretarz, że na dzień dzisiejszy Burmistrz nie ma obowiązku podbijania swoich wyjazdów, w związku tym nie ma możliwości sprawdzić jak ten samochód jest używany, czy faktycznie do tych celów, możemy tylko przyjąć, że tak jak mówi Burmistrz i dokumenty są to wyjazdy w celach służbowych. Niemniej jako radny i członek Komisji Rewizyjnej pragnę powiedzieć, że moim zdaniem utrzymywanie samochodu służbowego w naszej Gminie uważam za niecelowe, są to wydatki może niezbyt wysokie, jak p. przewodniczący odczytał zł, ale uważam, że nie ma takiej potrzeby i dlatego miałem zdanie odrębne. D. Tylek ponieważ muszę opuścić posiedzenie na ważne spotkanie, odniosę się od razu: w kwestii pieniędzy z banku, posługując się analogią tak jakbyśmy twierdzili, że np. jednostka OSP kupiła samochód z własnych środków, bo udało nam się uzyskać pożyczkę. Nie prawda, kupiliśmy samochód dzięki samorządowi, to jest jakaś forma prawna i organizacyjna korzystania z tych środków. Tu też jest jakaś forma, że bank przekazywał to jako darowiznę, nie wiem czy są takie możliwości prawne, tylko jest to w formie umowy o promocję, a taka instytucja jak BPH promuje się przy każdej imprezie i ma na to pieniądze codziennie, nawet co godzinę takie pieniądze mogą nam przelewać. Czynienie zarzutu z tego, że Burmistrz zdobył te zł z banku w złej formie jest moim zdaniem nieuprawnione. W. Pawłowski może się nie zrozumieliśmy, ja nie robię zarzutów Burmistrzowi, że pozyskał środki, bo jest to chwalebne, że uzyskał zł do budżetu gminy. Natomiast nieuprawnione wydaje mi się powiedzenie, że samorząd nie partycypował w kosztach imprezy na otwarcie muzeum i nie mieszkańcy płacili za imprezkę i pożywienie, które było na stołach, bo mieszkańcy zapłacili. Bo bank nie dał darowizny na zasadzie, że daje i nic za to nie chce, tylko powiedział wyraźnie, że daje ale za to przez rok czasu ma się promować logo i bank BPH na terenie Gminy Świątniki Górne, a to są dwie różnie rzeczy i do tego się tylko odnosiłem. S. Stryszowski jest tu wymienione kilka pozycji kosztów, proszę powiedzieć ile np. kosztował wynajem sali? D. Tylek z tego co pamiętam to 310 zł przez 10 miesięcy, zł. S. Stryszowski koszt imprezy związanej z uruchomieniem? D. Tylek zł. Odnosząc się do tego co powiedział p. Pawłowski, podejrzewam, że jeżeli nie byłoby tej imprezy otwarcia muzeum bank nie przekazałby tych środków, bo tutaj jest jakaś grupa gości i jest sens tej promocji. Gdyby nie było otwarcia muzeum pewnie tych zł nie zobaczylibyśmy, natomiast impreza kosztowała zł więc tu jeszcze zostaje zł na inne cele z tej listy, więc wydaje mi się, że można jak najbardziej powiedzieć, że impreza została sfinansowana ze środków uzyskanych od banku i jeszcze zł przeznaczone np. na poligrafię czy coś innego. S. Stryszowski na przygotowanie materiałów poligraficznych ile wydano? D. Tylek nie mam takiej pamięci do liczb i nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć. S. Stryszowski czy ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? D. Tylek - jeżeli komisja stwierdziłaby jakieś nieprawidłowości to na pewno wgłębiłaby się w tą sprawę, wszystkie rachunki były do wglądu, żadnych nieprawidłowości nie znaleźliśmy, ja nie widzę potrzeby, żeby komisja przepisywała w sprawozdaniu dokumentację księgową Urzędu Gminy, bo czegoś takiego robić nie zamierzam choćby z szacunku dla czasu swojego i kolegów. S. Stryszowski na dostosowanie sali dla potrzeb muzeum ile wydano? D. Tylek niestety nie odpowiem na tak szczegółowe pytania. S. Stryszowski ale skoro rzetelnie była kontrola robiona to te cztery czy pięć kwot to nie jest tak dużo żeby umieścić w sprawozdaniu. D. Tylek tam były różne wydatki związane z alarmem, oświetleniem. S. Stryszowski chodzi mi o tą kwoty jaka została wydana na przystosowanie samej sali. D. Tylek czy pan sobie życzy, żebym ja tu całą dokumentację księgową przepisywał? I. Lewandowska-Malec sprawozdanie nie tak ma wyglądać.

9 D. Tylek jeśli państwo tak uważają, to proszę wnioskować o odwołanie Komisji Rewizyjnej i powołanie nowej, która będzie pracować zgodnie z państwa życzeniami. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. S. Stryszowski jeżeli komisji robiła kontrolę i ja jako radny nie uczestniczyłem, a pan jako przewodniczący dokładnie to zrobił, to pan wie ile wynosiły koszty, jak firma robiła, czy był konieczny przetarg, to też jest ważne, czy komisja to sprawdzała. W. Kułaj jeżeli łączne koszty wynosiły zł, a przetarg jest od Euro, były różne rodzaje robót, to logiczne jest, że żadna z tych robót nie wymagała przetargu. S. Stryszowski i pod tym kontem powinno być sprawozdanie, ile zostało wydane, jaka to firma robiła, czy była jakaś umowa. D. Tylek powiedziane było, że to z wolnej ręki. I. Lewandowska-Malec ale jaka umowa, na jaką kwotę, z kim. M. Gawor były przedstawione umowy, wybraliśmy te, które były największymi wydatkami, są wszystkie te dokumenty. S. Stryszowski ale jest tu kilka pozycji i myślałem, że jeśli o te kwoty zapytam to nie będzie problemu. Prace aranżacyjne przy ekspozycji ile kosztowały? M. Gawor zł była umowa z panem z Krakowa. W. Pawłowski zł oświetlenie i przygotowanie aranżacji. S. Stryszowski chciałbym wiedzieć ile same prace aranżacyjne kosztowały i kto to wykonywał. W. Pawłowski te prace wykonywał pan Jan Kolanowski, na kwotę zł brutto, jest to aranżacja plastyczna muzeum w Świątnikach Górnych etap I, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne kosztowało zł i to robiła firma elektryczna. D. Tylek protokół z kontroli jest na 8 stron, jeżeli miałbym przepisywać protokół i państwu przedstawiać, to nie widzę sensu, do tego mamy dołączone zestawienie kosztów, to także będzie do wglądu w dokumentacji Komisji, my kontrolowaliśmy rachunki, które jak dla nas były najbardziej interesujące, największe, ja nie widzę sensu żeby przepisywać takie rzeczy do sprawozdania z kontroli jeżeli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Te kopie są razem z protokołem z kontroli, jest umowa między bankiem a Gminą na tą promocję, wgląd jest w protokół w każdej chwili, zawsze takie protokoły sporządzamy, są pisane odręcznie na miejscu, na podstawie protokołu jeśli stwierdzamy nieprawidłowości, czy nie stwierdziliśmy, piszemy sprawozdanie i to zostało państwu przedstawione. Wiceprzewodnicząca czy kopia tego protokołu znajduje się do wglądu państwa, którzy mają chęć przeczytać? D. Tylek zawsze w Radzie są wszystkie dokumenty do wglądu, ta kontrola była wczoraj więc dokumenty już przekazuję, protokół jest podpisany przez członków jednostki kontrolowanej i komisję, to wszystko zawsze się znajduje w dokumentach. S. Stryszowski odnośnie samochodu służbowego jest podana kwota na paliwo i zł kierowca, więc w sumie utrzymanie samochodu służbowego wychodzi w granicach zł miesięcznie, do tego nie wiem czy komisja uwzględniła ubezpieczenia OC, AC, to też są dość duże koszty. D. Tylek jak dla mnie zadaniem komisji jest sprawdzenie ogólnych kosztów, ubezpieczenie samochodu to jest koszt stały zależny o rodzaju samochodu, na który nie mamy wpływu. Gdybyśmy stwierdzili, że na paliwo i wyjazdy wydaje się niebotyczne kwoty, to wtedy należałoby się w każdy wyjazd wgłębić i sprawdzić gdzie faktycznie Burmistrz jeździ. Jeżeli jest wydawane od 500 do 700 zł miesięcznie, to ja więcej jeżdżę miesięcznie prywatnym samochodem i wydaje mi się, że to jest żadna kwota jak na działanie takiej dużej instytucji jak Urząd Miasta i Gminy. S. Stryszowski zł to jest samo paliwo zł kierowca + koszty ubezpieczenia to daje rocznie ok zł. To jest połowa kwoty na zasiłki celowe dla całej Gminy na rok, jeżeli ktoś uważa, że to jest drobna kwota i sam osobiście więcej wydaje, nie interesuje mnie jego życie osobiste ile wydaje, aleto są pieniądze publiczne i powinniśmy dokładnie patrzyć ile się wydaje i na co. To co radny Pawłowski podkreślił, celowość wydawania, czy jest celowe utrzymywanie i ponoszenie takich kosztów samochodu i społeczeństwo musi to ponosić, skoro gdyby Burmistrz dostał ryczałt ile by to było? W. Kułaj gdyby był ryczałt to byłby tylko na terenie Gminy i byłoby to w granicach zł miesięcznie, oprócz tego przy wyjeździe poza teren Gminy Burmistrz otrzymywałby delegację i na podstawie tej delegacji miałby tak samo płacone za kilometry przeliczone wg wskaźnika 0,7862 za ilość przejechanych kilometrów, podejrzewam, że wyszłoby dokładnie tak samo bądź drożej, bo ten

10 wskaźnik wcale nie jest mały. S. Stryszowski - i tego oczekiwałem od komisji, że porówna. Jeżeli to byłoby nawet 300 zł miesięcznie po terenie Gminy, trzeba było porównać ile jest wyjazdów po terenie Gminy, ile poza. Jeżeli kontrolujemy cokolwiek to kierujemy się kosztami jakie społeczeństwo ponosi, czy to jest celowe, czy musimy te koszty ponieść, jeżeli są tak duże to dlaczego skoro dając 300 zł ryczałtu miesięcznego jest mniejsze obciążenie społeczeństwa, wtedy mamy pieniądze na inne cele, a tak widzimy, że są to kwoty dość duże. Odnośnie celowości wydawania środków i kosztów jakie społeczeństwo ponosi z tego tytułu nie ma ani jednego zdania w tym sprawozdania z kontroli. To jest chyba podstawowym celem komisji sprawdzić czy celowym jest dalsze utrzymanie, tak jak p. Gawor się zgodził, że nad kierowcą służbowym należy się zastanowić, więc koszty całości też powinny być uwzględnione i w takim sprawozdaniu przynajmniej jedno zdanie powinno się znaleźć. D. Tylek ostatnie zdanie ponieważ muszę wyjść celem Komisji Rewizyjnej nie jest stwierdzanie celowości jakichś wydatków, od tego jest Rada Miejska, dostaje od Komisji Rewizyjnej sprawozdanie gdzie ma materiały w postaci np. zestawienia kosztów, jeżeli radny Stryszowski uważa, że nie zgadza się z celowością, w każdej chwili może wnioskować aby ten samochód sprzedać, wrzucić, każdy ma do tego prawo. Rada Miejska jest organem kontrolnym, my jesteśmy tylko narzędziem w rękach Rady, sprawdzamy wszystko pod względem dokumentacyjnym, rachunkowym i merytorycznym, taki jest cel istnienia Komisji Rewizyjnej, takie informacje posiadam po szkoleniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Proszę nie oczekiwać od nas, że będziemy określać w sprawozdaniu z kontroli czy to, że Burmistrz ma samochód jest wg nas celowe czy nie, od tego jest Rada i możemy na ten temat tutaj dyskutować. Niestety w tej dyskusji nie mogę dłużej uczestniczyć, muszę już wyjść i zostawiam państwa z tym tematem. I. Lewandowska-Malec jesteśmy w tym punkcie obrad sesji i pan jest już w ubraniu wyjściowym i z teczką, więc chcę panu powiedzieć, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jeżeli pełni tak bardzo ważną funkcję, powinien uczestniczyć w całej sesji, nie tylko w tej ale i wszystkich sesjach, również w posiedzeniach komisji, jak zauważyłam od co najmniej półrocza uczestniczy pan w sesjach najwyżej godzinę, podobnie jak i w posiedzeniu komisji najwyżej pół godziny, w związku z tym jeżeli pan wykonuje jakieś inne funkcje, które panu uniemożliwiają pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, to po prostu przystoi zrezygnować. D. Tylek proszę sobie przypomnieć wszystkie pani opuszczania komisji, ja dziękuję, staram się poświęcać tyle czasu ile mogę, choćby pół wtorku spędzone na kontrolach i komisji, jeśli pani życzy sobie żeby mnie odwołać, to proszę uprzejmie, ja się dostosuję, rezygnacji nie będę składać. Radny D. Tylek opuścił posiedzenie. Z. Jutrznia-Kępińska chciałam się jeszcze odnieść do pkt.1 czyli wydatkowania na muzeum, zdaję sobie sprawę, że było to sprawdzane w dziale administracji, ale chodzi mi jeszcze o taką rzecz, że te zł jak jest napisane, wydatkowano na cele związane z muzeum w 2004 r. i w tym mieści się między innymi dostosowanie sal w gimnazjum na potrzeby muzeum. Zapomnieliście państwo jeszcze o takiej kwestii, że był remont tej sali, który w 2004 r., kosztował zł, projekt wejścia do muzeum zł, to nie jest tu ujęte nie wiem dlaczego, czy to nie było przedmiotem zainteresowania komisji, ale jeśli chodzi o wydatkowanie środków na otwarcie muzeum to wydaje mi się, że wszystkie środki powinny być skontrolowane i sprawdzone, więc całość powstania tego muzeum, zabranie sali gimnastycznej, wiąże się to z ogromnymi kosztami, gdyby to zliczyć od roku gdy zakupiono eksponaty za zł i dalej te czynsze, to daje ogromną kwotę i nie jest wykazane w tej kontroli. M. Gawor nie bardzo wiem o jakie pani chodzi przygotowanie tej sali za zł. Z. Jutrznia-Kępińska jest w inwestycjach na rok 2004 r. przygotowanie sali na ,71 zł, jak pan nie wie o jakiej kwocie mówię? W. Kułaj to jest sprawa innego typu dlatego, że to był remont sali w starym budynku szkoły, wymiana centralnego ogrzewania i okien i to jest w budynku szkoły w związku z tym te koszty remontu są w dziale 801 oświata i nie podlegały kontroli. Z. Jutrznia-Kępińska ale jest to związane z muzeum, wejście do muzeum był projekt za zł. W. Kułaj ponieważ jest to obiekt zabytkowy to każdy remont wymaga uzgodnienia z konserwatorem i on robi to na podstawie dokumentacji, natomiast było to ściśle związane z remontem szkoły, wymianą centralnego ogrzewania, malowaniem, naprawą tynku, ta sala nie była remontowana ponieważ budowaliśmy nową halę to została w takim stanie w jakim była za czasów

11 Zasadniczej Szkoły Zawodowej. To był remont szkoły, w związku z tym cokolwiek by się tam mieściło to jest to związane z obiektem szkolnym. Jeżeli w jakiejś klasie robimy ekspozycje to np. malowanie tej klasy nie jest związane z ekspozycją tylko z malowaniem szkoły. Z. Jutrznia-Kępińska będę się upierać ponieważ było robione osobne wejście do muzeum czyli przygotowanie tej sali było pod kątem muzeum, czyli to były koszty związane w ogóle ze zorganizowaniem tego muzeum. Nie chodzi mi o to, bo dobrze, że muzeum jest, tylko chodzi mi o to, że chciałam znać wszystkie koszty związane z otwarciem muzeum. W. Kułaj tutaj się nie zgodzę dlatego, że te koszty, które zostały skontrolowane były ściśle związane z muzeum, natomiast w momencie gdyby wynieść eksponaty to ta sala może służyć dowolnym celom. Ściśle z muzeum to wykonanie tam stołów, podestów, ekspozycja, zakup eksponatów, koszty są minimalne. Z. Jutrznia-Kępińska nie byłam zaproszona na otwarcie muzeum chociaż głosowałam za tym. W. Kułaj te eksponaty za zł to jest praktycznie za darmo, sam obraz Wyczółkowskiego, który tam jest, kilka razy przekracza wartość zł, w związku z tym myślę, że to jest wydarzenie historyczne dla Świątnik, że takie muzeum jest i ono jest zrobione w moim odczucia za minimalną kwotę, nie był budowany budynek tylko wykorzystanie istniejącej sali w związku z budową hali sportowej i myślę, że ktokolwiek ma na uwadze dobro Świątnik, to zrobienie za cenę zł muzeum plus zakup eksponatów za zł, to jest ogromnie tanio w dzisiejszych czasach i tu Burmistrzowi należy się podziękowanie za to, a nie dokumentowanie, że to są gigantyczne koszty. Rozumiem, że macie państwo prawo do odrębnego zdania jako opozycja, macie prawo krytykować, ale prosiłabym, aby w niektórych sprawach, które są oczywiste, spojrzeć trzeźwiej i oceniać dobrze to co jest dobre i to co jest złe oczywiście źle, bo my nie twierdzimy, że robimy wszystko dobrze, w pewnych rzeczach robimy błędy jak każdy człowiek, który coś robi ma prawo się mylić, natomiast tutaj uważam, że przy muzeum jesteście niesprawiedliwi. I. Lewandowska-Malec jeżeli państwo twierdzicie, że argumentacja pani radnej Kępińskiej jest bezzasadna, to nie wiem dlaczego w tej kwocie zmieściliście wynajem sali w Spółdzielni Przyszłość jeżeli to też bezpośrednio nie jest związane z otwarciem muzeum i w związku z tym ta kwota powinna być wręcz pomniejszona, a nie powiększona, co dałoby państwu asumpt do twierdzeń, że było to jeszcze tańsze. W. Kułaj tu się absolutnie nie zgadzam, to jest zgodne z klasyfikacją budżetową z tego względu, że ten wynajem jest ściśle związany z muzeum. I. Lewandowska-Malec nie z otwarciem. W. Kułaj nie z otwarciem, ale my księgujemy wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą tematu, każdy zakup np. w tej chwili będzie również księgowany w muzeum, bez względu na to czy dotyczy otwarcia czy eksploatacji, natomiast było to przechowywanie w Spółdzielni Przyszłość zakupionych kilka lat wcześniej eksponatów, w Izbie Regionalnej i mieliśmy umowę z Przyszłością na bodajże 310 zł miesięcznie w celu przechowywania tych eksponatów, były skatalogowane, zinwentaryzowane i tam były przechowywane i to automatycznie musi wejść w koszty muzeum. I. Lewandowska-Malec jeżeli pani cały czas twierdziła, że chodzi o środki na otwarcie muzeum... W. Kułaj nie. I. Lewandowska-Malec przypominam w związku z tym, że tematem kontroli, jak sama to pani uparcie podkreślała, było wydatkowanie środków na otwarcie muzeum i ja może nie znam się na prawie, ale za to umiem jeszcze dobrze czytać. W związku z tym, zgodnie z tym ujęciem tematu kontroli, wynajem sali w Spółdzielni Przyszłość, niezależnie od pani klasyfikacji budżetowych, nie powinien być oceniany przez kontrolujących i kwota ta wręcz powinna być pomniejszona, co raczej powinno panią zadawalać, jeżeli tak szczytne dzieło w Świątnikach Górnych jak wykonanie muzeum uda się zmieścić w jeszcze mniejszej kwocie. Tu chcę jeszcze tylko dodać jako historyk, ale sądząc z tego, że nie jestem prawnikiem za chwilę państwo stwierdzicie, że nie jestem również historykiem, że zadania jakie Gmina realizuje nie polegają głównie na organizacji muzeum i jakieś tu dziękczynienia za wykonanie muzeum są moim zdaniem dosyć śmieszne, bo realizacja zadań gminnych polega głównie na innych kwestiach, a nie organizacji muzeum. Chyba państwo rozumiecie na czym polegają zadania własne Gminy i nie należy do nich przede wszystkim organizowanie muzeum. Fakt przeniesienia z jednej siedziby do drugiej, wiąże się to zresztą z likwidacją szkoły, ten temat można by w ogóle rozwijać, ograniczenie rzemiosła i spojrzenie na Świątniki tylko w stronę muzeum jest w ogóle niedopuszczalne, bo zamknięcie w ogóle tradycji Świątnik od strony rzemiosła metalurgicznego, metalowego tylko i wyłączenie w ramach muzeum,

12 jest wręcz błędem, natomiast fakt, że państwo muzeum uruchomiliście należy przyjąć do wiadomości, należy również przyjąć do wiadomości fakt, że żaden z radnych opozycyjnych nie zasłużył sobie w oczach Burmistrza na zaproszenie, mogę tylko ten fakt ze smutkiem stwierdzić. W. Pawłowski odnosząc się jeszcze do sprawy muzeum, jako pojedynczy radny niewiele mogę, to jest prawda, mój pojedynczy głos przy głosowaniu nie ma znaczenia, ale jeżeli słyszę jak p. pełnomocnik mówi, że powinniśmy być za muzeum i za tym, że tak niewielkim kosztem otwarto muzeum, jako kultywowanie naszej przeszłości, to jestem zdziwiony zachowaniem Burmistrza i głównie mi o to chodziło w czasie tej kontroli, że nie zaprosił osób, które na tym otwarciu być powinny, co więcej, nie wiemy kto był na tym otwarciu. Jeżeli jest to wydarzenie w skali Gminy, a już na pewno w skali Świątnik, to wszyscy się państwo zgodzicie, że wszyscy ludzie, którzy tworzyli w jakiś sposób historię, czy to będzie żona p. Mikuły, który przez lata kultywował tu tradycję, czy to będą inne osoby, które na terenie Gminy i Świątnik dbają o to, aby ta pamięć nie zaginęła, no to obowiązkiem niestety Burmistrza było wszystkie te osoby zaprosić. W związku powyższym jeżeli nie wiemy kto był zaproszony, bo Burmistrz powiedział, że takiej listy nie ma, jeżeli wiemy, że Burmistrz wybrał tylko niektóre osoby, jako tych, którzy są tego godni, jeżeli nie była to impreza ogólno masowa, czyli nie powiadomiono ogólnie o tym mieszkańców, którzy mogliby na to otwarcie przybyć, to tutaj są dwie sprzeczne rzeczy: z jednej strony p. pełnomocnik mówi, że jest czymś chwalebnym otwarcie muzeum z czym się zgadzam, a z drugiej strony muszę z przykrością stwierdzić niestosowność zachowania Burmistrza, nie stosującego równych zasad przy zapraszaniu osób na otwarcie, co więcej, muszę po raz kolejny stwierdzić, że uważam, iż Burmistrz zachował się jakby to była jego prywatna własność, jakby to było otwarcie u niego w domu imprezki i jakby to robił z własnych pieniędzy. Dlatego nie mogę się tu zgodzić z tym i prosiłem Komisję Rewizyjną o kontrolę wydatków na ten cel, bo z tym się wiązało również to, że usłyszałem o otwarciu muzeum z czyichś ust i jest mi przykro, że jako jeden z reprezentantów mieszkańców nie mogłem uczestniczyć w tak pięknej chwili jak przypomnienie młodzieży o naszych korzeniach i korzeniach ludzi, którzy tu żyli wieki temu i tworzyli tą historię. Ogłoszono 10 minut przerwy. Ad. 4. Radny S. Zakrzewski opuścił posiedzenie. Do protokołów z sesji nr XXXII i XXXIII nie zgłoszono uwag. W zarządzonym głosowaniu protokół z sesji XXXII został przyjęty 8 głosami za przy 3 wstrzymujących. W zarządzonym głosowaniu protokół z sesji XXXIII został przyjęty 8 głosami za przy 3 wstrzymujących. Ad. 5. S. Stryszowski: już taką interpelację kierowałem odnośnie tego jakie dokumentacje na budowę kanalizacji w naszej Gminie zostały opracowane i jakie były ich koszty. Otrzymałem odpowiedź, że została wykona tylko jedna dokumentacja, ta ostatnia. Natomiast nie tylko mnie, ale i większości radnych jest wiadomo, że była dokumentacja w Olszowicach, którą wykonywała firma Halson, więc to co tu odpowiedziano nie jest prawdą. Również na komisji dowiedzieliśmy się, że była propozycja innego rozwiązania kanalizacji na terenie Gminy, że w Rzeszotarach miała być oczyszczalnia, we Wrząsowicach miała być oczyszczalnia i ta dokumentacja była opracowana i nie otrzymałem odpowiedzi ile wynosiły koszty, dlatego proszę o odpowiedź ile wynosiły koszty prócz tej ostatniej, pozostałych dokumentacji, które były wcześniej opracowywane, jeśli chodzi o firmę Halson to wraz z odszkodowaniem jakie zostało zapłacone. druga sprawa to czy zostały dokonane już przeglądy dróg czy jeszcze nie, na drogach powiatowych remonty cząstkowe już się zaczęły natomiast drogi gminne nie wiem czy zostały chociaż przeglądnięte i kiedy będzie dokonywany remont cząstkowy, czy znów w jesieni jak w ubiegłym roku czy wcześniej. Wiceprzewodnicząca w związku z tym, że byliśmy w powiecie na spotkaniu związanym z analizowaniem dróg, chciałam przekazać prośbę pana dyr. Grygi o cierpliwość i wyrozumiałość

13 ponieważ przewidywane remonty dróg w maju prawdopodobnie przesuną się na czerwiec. S. Stryszowski na drodze powiatowej już tu zaczęto prace. W. Kułaj to na moją interwencję w związku ze stanem drogi w kierunku Gorzkowa, to nie są rozpoczęte remonty. S. Stryszowski to tylko dotyczy tej drogi? Jest to skrzyżowanie odnośnie którego składałem interpelacje już wiele razy, zagrażające bezpieczeństwo cały czas, kierowcy omijają dziury, niektórych już się nie da i to stwarza zagrożenie, myślałem, że to będzie też robione. Wiceprzewodnicząca przekazuję to co wiem i taką prośbę. M. Gawor: odnośnie odśnieżania dróg, czy zostały w całości wypłacone pieniądze za odśnieżanie? Chodzi mi o to, że jeżeli zostały jakieś pieniądze to należałoby się przyjrzeć drogom, są zasypane żużlem, jeżeli jakieś pieniądze zostały to warto byłoby przejechać i ten żużel pozbierać, potem są rowy zasypane, woda nie spływa. W. Kułaj przetarg nie obejmował czyszczenia dróg. M. Gawor pytanie czy zostały jakieś środki z odśnieżania i czy będzie je można wykorzystać na oczyszczenie dróg. W. Pawłowski: jakie są godziny pracy osoby opiekującej się muzeum, jaka to jest osoba i jakie otrzymuje za to wynagrodzenie, jeżeli można wynagrodzenie podać, czy Gmina prowadzi rozmowy w sprawie zakupu budynku Spółdzielni Krakus, czy jakieś działania zamierzacie państwo tu podjąć lub już podejmujecie. proszę o wykonanie przez geodetę mapy kopii mapy ewidencyjnej terenu naprzeciwko gimnazjum, tam jest działka gminna, chciałbym się temu terenowi przyjrzeć, jak wygląda sprawa budowy kompleksu sportowego boisk przy gimnazjum, kiedy działania w sprawie skrzyżowania dróg przy gimnazjum będą finalizowane, proszę o informację, ewentualne wystąpienie do komendanta policji o odpowiedź, czy wystąpił o przeszkolenie jednego z pracowników do obsługi radaru, mówił na ostatnim spotkaniu, że takie działania podejmie w związku z tym chcielibyśmy mieć na bieżąco informacje czy faktycznie w tym kierunku komendant podjął starania, chciałbym zapytać p. mecenasa czy odnośnie pracownika, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu jego dane i wskazanie za co został skazany może zostać podane do informacji publicznej. Prosiłbym o odpowiedź już teraz dlatego, że od tej odpowiedzi będę warunkował moją dalszą interpelację. Radca prawny to nie jest czas na odpowiedzi. W. Pawłowski wobec tego proszę przygotować odpowiedź, a ja pytam czy jeżeli jest to prawnie dozwolone, a wg moich informacji jest jeżeli ktoś jest skazany prawomocnym wyrokiem, nie tylko zwykły obywatel ale tym bardzie pracownik samorządowy, to prosiłbym Burmistrza o przygotowanie dokumentacji do wglądu za jakie przestępstwo, z jakiego paragrafu został skazany ten pracownik, czy nadal pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy, jakie zajmuje stanowisko i czym się zajmuje. I. Lewandowska-Malec tak krótko jak p. Pawłowski nie jestem w stanie zadać pytań za co z góry przepraszam, będzie to wymagało kilku zdań wyjaśnienia i przedstawienia stanu faktycznego. Nawiązuję do wystąpienia poprzednika, a rzecz tyczy się działania Urzędu. Ponieważ państwo zapoznawaliście się na ostatniej sesji za sprawą mojego żądania jako radnej skierowanego do Urzędu Gminy odnośnie wykreślenia na mapie ewidencyjnej terenów sportowo-rekreacyjnych w Ochojnie, zakończenie tej sprawy miało miejsce na ostatniej sesji, wobec powyższego postanowiłam wystąpić o wypis i wyrys jako osoba prywatna, po dokonaniu stosownej opłaty. Taki wypis i wyrys uzyskałam datowany na dzień r. Pracownik Urzędu Leszek Stefańczyk podpisany na tym dokumencie, przy formułowaniu tego wypisu i wyrysu w podstawie prawnej posłużył się opinią urbanistyczną projektanta planu z tego samego dnia, z którego pochodziły wypis i wyrys. W związku z tym zadzwoniłam do Urzędu w dniu 23 marca z prośbą udostępnienie zgodnie z prawem, aczkolwiek zaznaczam, że ja na prawie się nie znam, i wykonanie uwierzytelnionej kopii tej opinii. Pan Stefańczyk umówił się ze mną stwierdzając, że będzie mnie w stanie przyjąć między godz a 11.00, rozmowa była o godz Poinformowałam go, że przybędzie mój mąż z pełnomocnictwem przeze mnie udzielonym. Po czym odbyły się sceny jak z gangsterskiego filmu. Po przybyciu do urzędu mój mąż znalazł się przed obliczem p. Sekretarz, która stwierdziła ni mniej ni

14 więcej, że pełnomocnictwa udzielonego przeze mnie osobiście, na piśmie, nie może uwzględnić ponieważ przeze mnie nie jest uwierzytelnione, i tu pytanie do pana radcy czy działanie p. Sekretarz było zgodne z prawem i tu mam na myśli k.p.a., a ponadto poinformowano mojego pełnomocnika, że p. Stefańczyk musiał nagle opuścić Urząd, to się nazywało fachowo delegacją służbową, a nie fachowo określę to ucieczką z Urzędu. Tak sprawy w Urzędzie są załatwiane, bo oświadczam, że ów wypis i wyrys poświadcza po raz kolejny nieprawdę i oświadczam również, że nie spocznę dopóki tego nie wyświetlę. Nie zamierzam zrezygnować z tych działań czy się to komuś podoba czy nie, w związku z tym, ponieważ działania tutaj w tym względzie są niedopuszczalne, skutki są takie, że urzędnik nie jest w stanie sprostać wykonaniu swoich zadań i po prostu opuszcza Urząd. W stosunku do tej interpelacji proszę o wyjaśnienie: czy p. Sekretarz zgodnie z przepisami k.p.a. miała prawo nie uznać pełnomocnictwa sporządzonego i doręczonego do Urzędu i jak należy ocenić działanie p. L. Stefańczyka, który nawiasem mówiąc ma wyrok skazujący już w tej chwili prawomocny za poświadczenie nieprawdy w stosunku do działki sąsiedniej nabytej przez p. Burmistrza, proszę o ocenę ze strony prawnej zachowania p. Stefańczyka, ponadto proszę o przedłożenie tej opinii urbanistycznej z dnia r., której od dnia dzisiejszego nie udało mi się uzyskać. druga sprawa i tu powracam do kwestii, którą poruszałam przed kilkoma miesiącami, chodzi o sprawę powołania radnego Gminy na stanowisko ławnika. Otrzymałam w odpowiedzi na moją interpelację bardzo obszerną opinię radcy prawnego, który to pan radca zna doskonale obowiązujące przepisy i stwierdził, że ponad wszelką wątpliwość radny może być ławnikiem sądowym, ta obszerna opinia zmierza do tej właśnie konkluzji. Zwróciłam się do Departamentu Legislacyjno- Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości ze stosownym zapytaniem i przeczytam państwu wniosek: Odpowiadając na pismo z dnia r. uprzejmie informuję, że Departament Legislacyjno- Prawny stoi na stanowisku, iż osoby wykonujące mandat radnego nie mogą być równocześnie ławnikami. Za tym idzie, krótkie co prawda w stosunku do opinii pana radcy, ale rzetelne i oczywiste uzasadnienie. Po pierwsze wnoszę wobec tego o ponowną analizę tej sprawy i tym razem chętnie udostępnię pismo z ministerstwa z r., podpisany jest Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Andrzej Niedzielski, gotowa jestem je udostępnić w celu zrobienia kserokopii, pozwalam sobie również, w związku z inwektywami pod moim adresem, które były na początku sesji przedstawione przez p. Burmistrza, stwierdzić jak w tym kontekście można ocenić fachowość i profesjonalizm pana radcy prawnego i moje, jako osoby nie znającej się na prawie. Proszę o ponowną analizę zebranego w sprawie materiału, a w szczególności pisma Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w kontekście zagadnienia czy osoby wykonujące mandat radnego mogą być równocześnie ławnikami. Wiceprzewodnicząca tą pierwszą interpelację kieruje pani do p. Sekretarz czy pana radcy? I. Lewandowska-Malec to są interpelacje i zawsze zgodnie z prawem interpelacje kierowane są do Burmistrza, Burmistrz jak rozumiem wykonuje swoje obowiązki na pośrednictwem radcy prawnego, innego urzędnika, to są interpelacje skierowanie do kierownika Urzędu, jak rozumiem w tej sprawie będzie radca prawny działał, bo któż inny mógłby w tej sprawie podejmować decyzje, aczkolwiek jak słyszeliśmy w zasadzie to p. Burmistrz najlepiej zna się na prawie więc liczę na to że p. Burmistrz udzieli mi odpowiedzi osobiście i profesjonalnie, byłabym wręcz uszczęśliwiona gdyby udało mi się coś takiego osiągnąć. W. Pawłowski: jakie wnioski zostały złożone do funduszy strukturalnych, przy jakich instytucjach i czy jakieś informacje o uzyskanych środkach państwo posiadacie. S. Stryszowski: czy został już ogłoszony przetarg na remont budynku komunalnego na boisku sportowym w Rzeszotarach, który jest ujęty w tym roku w budżecie, czy sprawa jakoś się posunęła do przodu. W. Pawłowski: w ubiegłym roku składany był wniosek na dofinansowanie na drogi gminne, bodajże dwie w Rzeszotarach o w Ochojnie, i ten wniosek został prawdopodobnie odrzucony i było uzasadnienie, że będziecie państwo składać ponownie do drugiej transzy i jest szansa na uzyskanie środków, czy państwo staraliście się o te środki, czy składany był ponowny wniosek, czy też ten wniosek został już automatycznie przeniesiony i jakieś efekty państwa starań zostały pozytywnie zakończone.

15 M. Gawor: w tym roku ma być remont Urzędu Gminy, w jakim to się rozpocznie czasie i czy będzie uwzględniony wniosek Komisji Rewizyjnej o przeniesienie ZGK na dół. I. Lewandowska-Malec: kontynuując wątek przedstawiany przez p. Pawłowskiego proszę o odpowiedź, jakie dyscyplinarne kroki podjęto względem pracownika, który otrzymał wyrok skazujący za poświadczanie nieprawdy w dokumentach urzędowych. Ad. 6. Sprawozdanie z bieżącej działalności finansowo-gospodarczej przedstawił Skarbnik Gminy (w załączeniu). W. Pawłowski czy te informacje są zamieszczane w Internecie? B. Skalska tak, p. Skarbnik dostarcza to jako podpisany dokument, jest skanowany i zamieszczany jako załącznik do protokołu, tak jak w formie papierowej. Ad. 7. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 328 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania. S. Stryszowski porosiłem wczoraj na komisji o wyjaśnienie jak będzie wyglądała realizacja tego programu. p. Sekretarz pani kierownik GOPS czekała, niestety musiała teraz na moment wyjść. Jeżeli p. radnego satysfakcjonowałaby moja odpowiedź rozmawiałam z kierowniczką GOPS i generalnie w związku z tym, że nie ma na terenie naszej Gminy możliwości aby zapewnić w naturze posiłek, jeżeli będzie taka potrzeba będzie realizowana ta pomoc w formie pieniężnej. S. Stryszowski jak usłyszeliśmy w sprawozdaniu p. Skarbnika są już środki rządowe przyznane na ten cel zł, czy jest rozeznanie jakie są potrzeby na terenie Gminy, ile osób będzie objęte tym dożywianiem? Wiceprzewodnicząca na ten moment nie jest możliwe rozeznanie liczby co do osoby. S. Stryszowski nie do osoby, ale jakieś szacunkowe przymiarki musiały być robione skoro jest kwota. W. Kułaj nie, dotacja jest wyliczona średnio na Gminę, wynikająca między innymi z liczby mieszkańców i ilości osób korzystających z pomocy społecznej. p. Sekretarz nie mogliśmy występować o środki do momentu, do kiedy ta uchwała nie jest podjęta, bo nie było takiej możliwości, są to środki jak wiele dotacji, które otrzymuje GOPS. W. Kułaj to są środki szacunkowe, nie wynikają z dokładnego rozeznania potrzeb, natomiast niewykluczone, że gdyby brakło zwrócimy się do wojewody o zwiększenie tej dotacji. S. Stryszowski pytałem też odnośnie środków, jakie my przeznaczamy z budżetu, na komisjach zwracałem uwagę, że są zbyt małe, w porównaniu z 2004 r. jest o zł mniej, a dochodzi dożywianie osób dorosłych, w tamtym roku było na samo dożywianie w szkołach. W. Kułaj mamy zł, nigdy nie zdarzyło się nam żeby nie objęto akcją kogoś, komu by przysługiwało dożywianie, więc nie sądzę, aby to miało miejsce w tym roku. p. Sekretarz jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków finansowych rozmawiałam, nie ma żadnego zagrożenia i bez względu na to ile by było takich przypadków mam gwarancję od kierowniczki GOPS, że te środki, które są zabezpieczone w budżecie będą wystarczające, aby pokryć również ewentualne koszty zasiłków celowych osób dorosłych. S. Stryszowski ale oprócz tego są jeszcze inne zasiłki celowe, nie tylko na dożywianie, są też zasiłki celowe zł ale to są sprawy losowe, a dożywianie jest osobno. W. Kułaj zasiłki celowe, to zasiłki celowe. S. Stryszowski tak, natomiast dożywianie to jest dożywianie i w budżecie jest ujęte tylko dożywianie dzieci. Skarbnik nie, planowaliśmy zł na dożywianie dzieci w szkołach, program rządowy obejmuje i dożywanie dzieci i pozostałych osób na rok Wprowadzając te zł wprowadziłem to w formie zasiłku i w formie usług, bo część dożywania prowadzona jest w formie gotowych posiłków i obejmuje dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o formę dożywiania pozostałych osób jest opracowywana przez GOPS. Dożywianie samych dzieci łącznie z tym, co było wydatkowane przez Gminę w formie zakupu posiłku jak i tych dotacji na poszczególne Gminy wyniosło, ok zł za cały poprzedni

16 rok. S. Stryszowski podkreślam, że to jest samo dożywianie dzieci w szkołach i tak jest ujęte w uchwale budżetowej, natomiast teraz jest rządowe zlecenie nie tylko uczniów ale i dorosłych więc tych środków w budżecie nie przeznaczyliśmy więcej. Skarbnik najważniejsze jest zbilansowanie tych potrzeb i w odpowiednim okresie zwiększenie środków jeżeli zajdzie taka potrzeba. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 1 wstrzymującym. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 335 w sprawie zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej. I. Lewandowska-Malec jakie było poprzednie brzmienie tego zapisu? p. Sekretarz poprzednie było bez wyrazów i transportowych, kończyło się zdanie na porządkowych. Jak informowałam ZGK dysponuje samochodem i w związku z tym, aby mógł świadczyć usługi transportowe, które zamierza wykonywać i automatycznie wykonywać wszystko w zgodzie ze statutem, jak również w związku ze zmianą numeru Regon, jest ta propozycja uchwały. M. Sikora czy przy usługach transportowych nie musi być specjalna koncesja, egzamin zdany w Warszawie? W. Kułaj to dotyczy transportów międzynarodowych. M. Sikora nie, wewnątrz krajowych też. W. Pawłowski czy to ma wpływ na naszą uchwałę? Radca prawny nie ma wpływu. W. Pawłowski my podejmujemy uchwałę i dajemy taką szanse ZGK, a on w swoim zakresie powinien się dowiedzieć jakie są wymogi. Wiceprzewodnicząca to należy do wykonawców uchwały. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 1 wstrzymującym. Projekt uchwały nr 336 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 9 głosami za przy 2 wstrzymujących. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 337 w sprawie utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XIII/103/95 Rady Gminy Świątniki Górne z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego. Z. Jutrznia-Kępińska ta uchwała będzie wywieszona na tablicach ogłoszeń i z niej nie wynika, że mieszkańcy będą mieć możliwość skorzystania z darmowego podłączenia do kanalizacji i wody, czy będzie jakieś dodatkowe ogłoszenie? Wiceprzewodnicząca to można potraktować jako pani wniosek. I. Lewandowska-Malec czy ta uchwała z marca 2003 r. przewiduje jakieś zasady włączania do sieci? p. Sekretarz tak. To jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w którym są zawarte obowiązki zarówno ZGK jak i osoby, która chce się włączyć i korzystać z sieci czy kanalizacji. I. Lewandowska-Malec zasady włączania czyli np. odpłatność jest określona w uchwale z 2003 r.? p. Sekretarz nie, tam jest tylko co należy dopełnić np. uzgodnienie i opracowanie dokumentacji, podpisanie umowy, wiele innych elementów bardzo szczegółowo. Natomiast w uchwale z 1995 r. były ustalone stawki wyjściowe jeśli chodzi o te opłaty jednorazowe, również z zasadami jak to ma następować w poprzednich latach, jak również były w niej zawarte obowiązki włączającego czyli również dokumentacja, projekt, umowa, odbiór techniczny. W związku z tym, że pewne elementy są zawarte w regulaminie, tamta uchwała jest bezprzedmiotowa, jak również w tej części, która dotyczy opłat jednorazowych czyli cała uchwała z 1995 r. I. Lewandowska-Malec pada pytanie, jeżeli uchwała z 1995 r. przestaje obowiązywać, to na jakiej podstawie nie będzie ponoszona żadna opłata? Czy to nie powinno być uregulowane, czyli uchwałę z

17 1995 r. powinno się uchylić i w to miejsce uchwalić następną uchwałę merytoryczną, która będzie stwierdzać inne zasady i do niej dołączyć regulamin z 2003 r., ale znów podkreślam, że ja nie znam się na prawie. p. Sekretarz regulamin dostarczania wody jest przyjęty uchwałą Rady Miejskiej więc podejmowanie drugiej uchwały w tym samym temacie i zakresie wg mnie mija się z celem. Włączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywać się będzie tylko i wyłącznie zgodnie z tą uchwałą i regulaminem i wg mnie jest to wystarczający miejscowy akt prawny. I. Lewandowska-Malec jeżeli była odrębna uchwała z 1995 r., która określała wysokość stawek, to uchylenie tej uchwały powoduje próżnię. W. Kułaj tak. p. Sekretarz my odstępujemy od stawek jednorazowych. I. Lewandowska-Malec to znaczy, że nie podlega to regulację czyli w domyśle nie ponosi się opłat? p. Sekretarz - w rzeczywistości się nie ponosi. I. Lewandowska-Malec czyli państwo uważacie, że jeżeli Gmina chce żeby były ponoszone opłaty musi być uchwała, a jeżeli chce żeby opłat nie było to nie musi być wówczas uchwały i wtedy jest to kwestia dorozumiana? Powinno być to określone uchwałą, że Gmina przewiduje, że ten kto czyni starania o przyłącz nie ponosi kosztów. W. Kułaj to powinno być tak, że jeżeli chcemy, żeby taka uchwała była to powinna być uchwała o opłacie adiacenckiej, a skoro nie mam takiej uchwały to nie ma opłat. Wiceprzewodnicząca w tej chwili kasujemy uchwałę, która zobowiązywała do opłat i od tej chwili nie będzie się płacić i mam nadzieję, że ustosunkujemy się do wniosku p. Kępińskiej aby komentarz stosowny pojawił się przy tej uchwale na tablicy ogłoszeń jasno stwierdzający, że opłaty nie ma. I. Lewandowska-Malec uchylenie uchwały o stawkach, które należało płacić nie oznacza jednocześnie faktu nie płacenia. To jest tylko wysunięcie pewnego wniosku z uchylenia uchwały, to nie świadczy jednoznacznie, że odtąd nie trzeba ponosić żadnych kosztów. Oczywiście jest to dyskusja akademicka, niemniej to w gruncie rzeczy w małym stopniu może interesować, interesuje mnie od strony prawniczej, ale nie znam się na prawie więc dlatego zadaje takie pytanie, upierać się jednak będę, że fakt uchylenia uchwały nie powoduje od razu wyciągnięcia wniosku, że w związku z tym opłat nie będzie. Uchylenie uchwały oznacza tylko uchylenie uchwały i tamtych stawek istniejących, ale jak mówię państwo na czele z p. Burmistrzem na tym znacie się zdecydowanie lepiej, w związku z czym ja tylko zadaję jako nie zawodowiec takie pytanie nieprofesjonalne. Radca prawny moje zdanie jest tu tożsame z p. Sekretarz, wszelkie obciążenia muszą być ustalane uchwałą rady, jakieś opłaty, jeżeli rada uchyla opłaty to tym samy znosi się te obciążenia, które były nałożone i w tym momencie się nie płaci. Jeżeli chcielibyśmy regulować, że za coś się płaci, a za coś nie płaci, to tworzylibyśmy nadmierną liczbą aktów prawnych. Akty prawne są wprowadzane wtedy gdy na obywatela mają być nałożone jakieś ciężary, dla pozostałych kwestii jest oczywiste, że nie płaci. Tu polemizowałbym z p. Lewandowską, jeżeli uchylimy uchwałę nie ma stawek, jeżeli nie ma stawek to obywatele nie płacą, jest to logiczna konstrukcja. B. Thier zasady włączania do sieci reguluje regulamin i tam nie ma powiedziane, że jest opłata i to reguluje czy płacimy czy nie. I. Lewandowska-Malec tego jak p. Sekretarz powiedziała nie reguluje, reguluje tylko kwestie techniczne. Zadałam to pytanie tylko i wyłączne z ciekawości, nie ma tu problemu do dalszej debaty. W. Pawłowski w 2 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu czy powinno być do Zakładu? W. Kułaj regulamin jest dla zakładu, nie ścieki do zakładu. I. Lewandowska-Malec pani Wiceprzewodnicząca jako znawca języka polskiego powinna widzieć, że składnia tu jest niewłaściwa, pani akurat nie odbieram profesjonalizmu, bo pani jest polonistką. W. Kułaj zupełnie niepotrzebnie robimy tu jakieś kompleksy. I. Lewandowska-Malec od tego zaczęliśmy dzisiejszą sesję. W. Kułaj kto się na czym zna to życie pokazuje. I. Lewandowska-Malec od tego zaczęliśmy sesję, proszę te pouczenia w stronę p. Burmistrza, ale nie ma pani okazji bo wyszedł. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 1 wstrzymującym.

18 Z. Jutrznia-Kępińska czy będziemy głosować wniosek? p. Sekretarz ja się zobowiązuję przygotować szeroką informację dla mieszkańców o odwołaniu opłaty do podjętej uchwały, damy do sołtysów, rozwiesimy na tablicach ogłoszeń wyjaśnienie czego uchwała dotyczy. Radny M. Gawor opuścił posiedzenie. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 342 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok W. Pawłowski w porządku obrad mamy teraz ppkt. e) i jest to projekt Burmistrza nr 341, pani odczytała nr 342 więc zgłaszam, że jeden został opuszczony. Mam jeszcze pytanie w jaki sposób jest prowadzona numeracja projektów Burmistrza, czasem nie są po kolei, z czego to wynika? p. Sekretarz jest jeden wspólny rejestr dotyczący zarządzeń Burmistrz jako organu Gminy i poza projektami uchwał, które państwo dostajecie, są tam również wszystkie zarządzenia dotyczące zmian w budżecie, stąd nie ma chronologii w projektach uchwał. Wiceprzewodnicząca do tego projektu wrócimy za chwilę. Wiceprzewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 341 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami. W. Pawłowski widzę, że wszystko kręci się wokół Rzeszotar, będziemy budować salę gimnastyczną, macie boiska, w następnej uchwale p. Z. Popczyńska-Konon będzie nam tłumaczyła dlaczego przeznaczyli zł na budowę boiska sportowego przy SP w Rzeszotarach, czy to są pieniądze z budżetu czy jak mi tu podpowiada radny Thier z rady sołeckiej? L. Kuc to są pieniądze rady sołeckiej z Rzeszotar. W. Kułaj i z budżetu Gminy i z rady sołeckiej. Wiceprzewodnicząca ale podlegające decyzji rady sołeckiej. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 10 głosami za. Projekt uchwały nr 342 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok W. Pawłowski proszę mi wytłumaczyć, kto podjął decyzję o tym, że przeznaczacie kwotę zł z funduszy przeznaczonych na realizację GPPiRPA na dofinansowanie budowy boiska szkolnego przy SP w Rzeszotarach. Z. Popczyńska-Konon podjęli ją członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest to działanie, które mieści się w działaniach profilaktyki szeroko rozumianej, którą mamy realizować, między innymi profilaktyka a sport. Ponieważ uważamy, że istniała taka potrzeba, żeby w danym momencie dofinansować właśnie budowę boiska w Rzeszotarach, bo była ona w tej chwili realizowana i było to działanie kompleksowe, które pozwoliło to boisko oddać młodzieży do użytku. Uważam, że mniej celowe jest takie rozdrabnianie na różne cele, które nie pozwolą w danej chwili jakiegoś zadania zakończyć i oddać. Ta kwota pozwoliła zakończyć budowę tego boiska. W. Pawłowski czy państwo mieliście w planach przeznaczenie tych pieniędzy na budowę boiska? Z. Popczyńska-Konon to były dodatkowe pieniądze, które otrzymujemy po rozliczeniu budżetu z ubiegłego roku, tak będzie i w tym roku, po wyliczeniu ile zostało z tzw. funduszy alkoholowych dostajemy jakieś pieniądze, z reguły w okolicach czerwca, na co je przeznaczymy nie potrafię w tej chwili powiedzieć ale to jest w gestii komisji. W. Kułaj państwo podjęliście w tej sprawie uchwałę ponieważ była zmiana planu w związku ze zwiększonymi środkami, ponieważ to są pieniądze tzw. znaczone, czyli całe wpływy ze z alkoholu muszą iść na profilaktykę, państwo zmienialiście i plan i między innymi zatwierdziliście państwo dofinansowanie boiska. Również komisja wcześniej dofinansowywała budowę hali sportowej w kwocie zł. W. Pawłowski jeżeli przeznaczamy na tak szeroko pojętą działalność profilaktyczną w stosunku do młodzieży, czy nie uważa pani, że jest dużo jeszcze potrzeb w zakresie i ubóstwa i pomocy jako komisji i pani jako pełnomocnika, ilość osób potrzebujących na naszym terenie, która przychodzi do pani po poradę i pomoc się zwiększa, czy nie byłoby zasadne aby przeznaczać te pieniądze na sensu stricte konkretne działania walki z patologią czy pomoc dzieciom? Z. Popczyńska-Konon uważam, że podstawowe potrzeby w tym zakresie, jakie mamy realizować, są absolutnie zaspokojone. W pierwszym rzędzie jest to pomoc dla uzależnionych i jest realizowana

19 w wystarczającym zakresie, są zatrudnieni specjaliści, nikt nie zostaje bez pomocy. Tak samo szeroko są objęci członkowie rodzin, osoby współuzależnione, osoby doznające przemocy, jest dla nich szeroka oferta, czasami nawet czuję niedosyt, że nie do końca jakby wykorzystana, ale to się wszystko rozwija. Dzieci w świetlicach też mają dostatecznie zapewnioną pomoc, opiekę, dożywanie i wyposażenie świetlic tak, że nie widzę tutaj bardzo drastycznych potrzeb, to jest realizowane na bieżąco, ciągle, doposażane są świetlice, natomiast my nie możemy udzielać jako komisja pomocy finansowej dla konkretnej rodziny, czegoś kupować, zapewniać dóbr materialnych, to jest poza naszymi możliwościami i tego nie możemy robić. Mamy jako szeroko rozumianą profilaktykę działania dotyczące sportu i to możemy dofinansowywać. Wszystkie realizowane w ramach tego działania potrzeby, zakup sprzętu, piłek dla dzieci do świetlicy, czy rozgrywki czy inne rzeczy wnioskowane przez szkoły czy wychowawców, tak samo są realizowane i pokrywane przez nas, tak więc nie widzę tutaj braków. W. Pawłowski wyjazdami wakacyjnymi wszystkie wnioski, cała młodzież zainteresowana i dzieci zostały objęte? Z. Popczyńska-Konon tak, wszystkie dzieci, które powinny taką pomoc otrzymać uważam, że tak. Czasami to jest tak, że ja, członkowie komisji i szkoły uważają, że jeszcze jakieś dzieci powinny skorzystać, ale my nie możemy tego robić na siłę, jeżeli się rodzice nie godzą nie możemy wysłać. Jak już mówiłam na którejś z komisji, z tych 36 dzieci wytypowanych dwoje po prostu nie zgłosiło się już konkretnie na zbiórkę mimo, że oddały karty kolonijne, miały wszystko zapewnione i ja musiałam organizować powtórnie dowiezienie dwójki dzieci, żeby te miejsca były wykorzystane. Uważam, że zostało to zaspokojone w 100 % jeśli chodzi o to co mogłam zrobić, w tym roku będę się starać może jeszcze dotrzeć do tych rodzin, tłumaczyć rodzicom, żeby jednak wysłały te dzieci, które uważam, że potrzebują tego i na pewno będzie to realizowane. Z. Jutrznia-Kępińska jeżeli istnieje możliwość dotacji dla ośrodka pomocy w Konarach, to czy istnieje możliwość, choćby poprzez pomoc w zakupie sprzętu sportowego czy wyżywienia, dla ochronki w Świątnikach Górnych? Z. Popczyńska-Konon niestety nie. Z. Jutrznia-Kępińska a z jakich przyczyn? Z. Popczyńska-Konon dlatego, że ochronka nie ma osobowości prawnej, ja chciałam to jakoś zrobić i to przeskoczyć, już próbowałam. Z. Jutrznia-Kępińska czyli żadnego sprzętu np. na plac zabaw też tam nie można? W. Kułaj jak to funkcjonuje: od maja ubiegłego roku sposób finansowania organizacji pozarządowych, a do takich można by zaliczyć ochronkę, odbywa się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i instytucjach pożytku publicznego. Jeżeli chodzi o Bonifratrów, to w tej chwili podobnie jak przy klubach sportowych i stowarzyszeniach, jest ogłoszony konkurs ofert z terminem otwarcia bodajże 4 kwietnia, między innymi na te usługi i sprawy, które są przez nas zlecone i podobnie konwent Bonifratrów będzie składał ofertę na zakwaterowanie, potrzeby rodzimy dotkniętej przemocą, pomoc prawną matkom w rozwiązywaniu problemów, my ogłosiliśmy na to przetarg tak jak na sport. I do tego przetargu ochronka, gdyby miała status stowarzyszenia prowadzącego działalność, a my zlecilibyśmy w ofercie, że dajemy usługi przedszkole, mogłaby złożyć ofertę, ale ponieważ uchwała nie przewidywała usług w zakresie opieki przedszkolnej, taka oferta nie może być złożona, na to nie ma środków w budżecie, natomiast żeby kupić coś jakiejkolwiek instytucji jeśli nie ma statusu stowarzyszenia to jest osoba fizyczna, siostry zakonne są osobą fizyczną, nie mają statusu stowarzyszenia ani przedszkola, to jest problem. Z. Jutrznia-Kępińska w miesiącu lipcu przedszkole jest zamknięte i tu jest prowadzona taka świetlica, czy nie można by to objąć? W. Kułaj w związku tym, że te pieniądze z całego sektora spoza finansów publicznych czyli organizacji pozarządowych, są pod szczególną pieczą, wymagana jest szczególna kontrola tych wydatków, musi być ścisła księgowość, rozliczenia, mamy obowiązek to rozliczenie dotacji skontrolować, tą księgowość i w razie stwierdzenia nieprawidłowości musimy powiadomić właściwe organy, że dotacja została wykorzystana niewłaściwie. Muszą być formy stowarzyszenia i muszą spełniać wszystkie wymogi jakie są do starania się o jakiekolwiek dotacje: musi być w zabezpieczenie budżecie, musi to być zadanie zlecone, musi być ogłoszenie w prasie, a takowe już jest, uchwalone przez Radę dziedziny, w których dajemy zlecenia zadań własnych gminy, taka uchwała była, dotyczyła opieki dla matek i sportu, konkurs ofert, dotacja, rozliczenie i całą procedura z tym związana.

20 Z. Popczyńska-Konon kilkakrotnie próbowałam jakoś to rozgryźć żeby coś pomóc siostrom, ale niestety nie mam takiej możliwości prawnej. Z. Jutrznia-Kępińska mam jeszcze jedno pytanie, nie związane z tą uchwałą, ponieważ na grudniowej sesji złożyłam oświadczenie i prosiłam, żeby zostało wydrukowane w Wieściach Gminnych, dopiero dziś otrzymałam Wieści, bo tak się złożyło, że przed Świętami nie dostałam i nie ma tego oświadczenia, czy pani jako redaktor wie dlaczego nie zostało opublikowane? Z. Popczyńska-Konon zupełnie nie znam tematu. Z. Jutrznia-Kępińska akurat pani była na sesji, czytałam oświadczenie i przekazałam na ręce Przewodniczącego. Z. Popczyńska-Konon byłam tylko na fragmencie, nie pamiętam tej sprawy. Z. Jutrznia-Kępińska - czyli jako redaktor nie miała pani w ogóle w ręce tego oświadczenia? Z. Popczyńska-Konon nie, nie wiem o co chodzi. A. Sosin czy w swoim zakresie komisja ma kontrole w placówkach gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu, pod względem tego czy podaje się alkohol osobom nietrzeźwym, nieletnim, czy koło placówek jest spożywany alkohol? Czy w ogóle komisja przeprowadzała jakiekolwiek kontrole, bo tego w sprawozdaniu nie ma. Z. Popczyńska-Konon konkretnie w 2004 r. nie było rzeczywiście takiej kontroli natomiast ja pisałam do sklepów wszystkich pismo przypominające ustawę i wymogi jakie są w tym zakresie, natomiast w tym roku były kontrolowane placówki, tzw. zakup kontrolowany w towarzystwie osoby dorosłej osoba pełnoletnia, ale wyglądająca na niepełnoletnią usiłowała zakupić alkohol w placówkach na naszym terenie, zostało w ten sposób skontrolowane 25 placówek i tylko w 7 konkretnie proszono o dowód osobisty, w dwóch się sprzedawca wahał natomiast pozostałe sprzedały bez problemu. To jest cała akcja, w kwietniu będzie szkolenie dla sprzedawców, będą wręczone certyfikaty uczciwego sprzedawcy w tych sklepach, które żądały okazania dokumentów, pozostałe dostaną żółte kartki ostrzegawcze. Taką kontrolę mogę robić tylko w towarzystwie policji, straży miejskiej, bo sama nie jestem upoważniona, na każdorazową akcję muszę mieć upoważnienie Burmistrza. Taką kontrolę bardzo restrykcyjną i powodującą dalsze skutki może prowadzić policja i to są wymogi, musi być dwóch policjantów, muszą stwierdzić naocznie, spisać protokół na miejscu o złamaniu ustawy, musi być udokumentowane, że został sprzedany alkohol i osoba musi być badana czy jest nietrzeźwa. A. Sosin prośba czy takie kontrole można powtarzać częściej? Jeżdżąc po terenie sama mogę stwierdzić, że są łamane te przepisy, przydałoby się parokrotnie zrobić i dla przykładu ukarać któryś ze sklepów czy sprzedawców. Tu w centrum Świątnik jest pity alkohol przy obiekcie gdzie się sprzedaje, jest tylko coś a la wiata i nawet w niedzielę wszyscy widzą. Prośba do komisji, ponieważ są nielegalne sprzedaże i podawanie nieletnim, żeby bardziej szczegółowo się przyglądnąć, dotyczy to także placówek barowych gdzie jest podawany młodzieży alkohol. Z. Popczyńska-Konon kontrola musi być z policją i też jest to akcja bardziej prewencyjna, jak tylko widzą samochód pijący zaraz spod sklepu uciekają, informują się nawzajem, że jest taka akcja prowadzona, jeśli chodzi o ukaranie musi być konkretnie dowiedzione ewidentne złamanie ustawy i całe dochodzenie, moja kontrola może być tylko profilaktyczna. W zarządzonym głosowaniu uchwała została przyjęta 7 głosami za przy 3 wstrzymujących. Projekt uchwały nr 349 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2005 w związku z wprowadzeniem limitów na wieloletnie programy inwestycyjne. Wiceprzewodnicząca jest to projekt uchwały, który wpłynął w dniu dzisiejszym. Skarbnik w dniu 9 marca została podjęta uchwała w sprawie zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą Budowa boiska wraz z infrastrukturą. W dniu 29 marca wpłynęło pismo do Przewodniczącego Rady i Burmistrza, że kolegium RIO w dniu 23 marca podjęło postępowanie w sprawie nieważności uchwały. W. Pawłowski składam wniosek o przerwę i przedłożenie radnym kopii tego pisma. Ogłoszono 10 minut przerwy. Skarbnik po otrzymaniu tego pisma w dniu wczorajszym pojechałem do RIO do kolegiantów, którzy tą sprawę prowadzą, p. Legutko i p. Lachiewicza, aby dowiedzieć się jak w tej sprawie postąpić i oni przedstawili mi jak powinien wyglądać przepis prawny, na którym się wprowadza i cała uchwała, a także, aby połączyć dwie sprawy w jedną uchwałę. Ponadto panowie oświadczyli, że nie

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Integracyjnego Nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców stanowi samodzielną reprezentację rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do protokołu Rady Rodziców nr 02/2013/2014 Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 5 do protokołu Rady Rodziców nr 02/2013/2014 Regulamin Rady Rodziców Załącznik nr 5 do protokołu Rady Rodziców nr 02/2013/2014 Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Art. 53 ust. 4 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie

REGULAMIN. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie REGULAMIN Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 2015 W A R S Z A W A 2 Uchwała Nr 1 /2015/2016 z dnia 17 września 2015r. Rady Rodziców Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych w dniu 28 lutego 2013 roku REGULAMIN RADY RODZICÓW Gimnazjum nr 33 i II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Batorego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLSZTYNIE (obowiązuje od 1 września 2007) 1. Podstawa prawna. 1.1. Rada rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zwana dalej Radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY

REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY REGULAMIN RADY RODZICÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 FUNDACJI NA RZECZ RODZINY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY Rozdział I Cele i zadania Rady 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI REWIZYNEJ KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Rewizyjna (Komisja) jest organem Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców. Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy

Regulamin działalności Rady Rodziców. Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy Regulamin działalności Rady Rodziców Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Rodziców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I 1. Nazwa: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie Cele i zadania Rady Rodziców 2. 1. Celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin Rady Rodziców

Ramowy regulamin Rady Rodziców Ramowy regulamin Rady Rodziców Na podstawie art. 53 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w szkole może działać rada rodziców. Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców, a regulamin działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Wybickiego w Śremie. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Art. 53 i 54 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu załącznik do uchwały Nr 9/2011, Walnego Zgromadzenia Członków SM Podzamcze w Wałbrzychu R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu 1 Rada Nadzorcza działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ STER" W SZCZECINIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze"

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r.

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zebranie sprawozdawczo-wyborcze wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak należy y zwołać zebranie walne oddziału? 1. Decyzje o terminie podejmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY POLICEALNEJ im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 25.04.2013 r. 1 ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 7 IM. SYBIRAKÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Gimnazjum nr 7 w Szczecinie zwana dalej Radą działa na podstawie art. 53 i art. 54 ust. 4

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić...

Sprawić aby każdy mógł generować korzyści finansowe na rzeczach, za które normalnie trzeba płacić... Witaj, Istnieje pewnie kilka(naście) albo i więcej powodów, dla których teraz czytasz te słowa. Niezależnie więc od tego, dlaczego teraz je czytasz, chcę Ci podziękować za to, że inwestujesz swój czas

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo