TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL"

Transkrypt

1 TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL KATOWICE, 7 września 2012r.

2 Umowa o dofinansowanie Reguluje istotne kwestie, m.in.: sposób zwrotu środków (termin, konsekwencje) tryb dokonywania płatności (kiedy następuje wypłata transzy) sposób rozliczenia wydatków (wydruk z ewidencji księgowej / Załącznik nr 1)

3 Umowa o dofinansowanie W przypadku zmian w projekcie dotyczących konstrukcji budżetu zawsze obowiązuje treśd Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL obowiązujących na etapie naboru projektu. Zapis umowy: Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosowad obowiązującą treśd wytycznych. nie dotyczy to wyłącznie kwestii, które mają wpływ na konstrukcję budżetu np. rozliczenia ryczałtowego w ramach kosztów bezpośrednich lub sposobu definiowania wydatków w ramach cross-financingu.

4 Warunki przekazania dofinansowania Środki na realizację projektu są przekazywane w formie płatności w dwóch przelewach: środki europejskie przekazywane przez BGK (EFS 85 %) środki krajowe (dotacja celowa) przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą (do 15 %) Warunki przekazania transz dofinansowania określa UMOWA O DOFINANSOWANIE projektu w ramach PO KL.

5 System wypłacania zaliczek beneficjentom Transza I Transza II PIERWSZA TRANSZA ZALICZKI (n): wypłacana jest Beneficjentowi na dotychczasowych zasadach, tj. w terminie określonym w harmonogramie płatności PODSTAWĄ PRZEKAZANIA DRUGIEJ TRANSZY (n+1) JEST : złożenie pierwszego wniosku o płatnośd którego całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych stanowi co najmniej 70% środków otrzymanych pierwszą transzą (n) i wydatki w tej wysokości nie wymagają dalszych wyjaśnieo Transza III WARUNKIEM PRZEKAZANIA KOLEJNEJ TRANSZY ZALICZKI (n+2) JEST: zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatnośd rozliczającego transzę (n) złożenia kolejnego wniosku o płatnośd na kwotę wydatków kwalifikowalnych obejmującą co najmniej 70% środków, dotychczas otrzymanych i nierozliczonych, tj. transzę (n) oraz (n+1), i wydatki w tej wysokości nie wymagają dalszych wyjaśnieo.

6 Termin przekazania środków Środki w ramach dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu (we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie jest to 8 ust. 7). [ ] 7. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: Nazwa właściciela rachunku bankowego:. Nr rachunku bankowego:.. Nazwa banku:. Adres banku:.. [ ] Za dzieo przekazania środków uznaje się dzieo wypłaty środków przez właściwe instytucje na rzecz Beneficjenta, tj. dzieo obciążenia rachunku bankowego instytucji wypłacającej środki na rzecz Beneficjenta.

7 Harmonogram płatności- Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności wskazujący zakładane wartości płatności dla beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Instytucja Pośrednicząca wymaga, aby okresy rozliczeniowe wynosiły 3 miesiące. W przypadku projektów do 100 tysięcy złotych 6 miesięcy (nie dotyczy j.s.f.p.). PAMIĘTAJ: Nr transzy Transza 1 Kwota transzy dofinansowania Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Suma kolumny Kwota transzy dofinansowania powinna równad się przyznanemu dofinansowaniu. Transza 2 Transza n Suma kolumny Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia powinna równad się całej wartości projektu (sumie dofinansowania oraz wkładu własnego).

8 Harmonogram płatności Przed przekazaniem kolejnej transzy środków Harmonogram może podlegad aktualizacji we wniosku o płatnośd Harmonogram może podlegad aktualizacji poza wnioskiem o płatnośd (weryfikacja pisma trwa do 15 dni roboczych) Pod warunkiem akceptacji zmienionego harmonogramu przez instytucję będącą stroną umowy. Zgodnie ze wzorem załączonym do umowy o dofinansowanie. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

9 Wniosek o płatnośd Wniosek o płatnośd składa się w celu: rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania rozliczenia wydatków poniesionych w przypadku zaangażowania środków własnych sprawozdania postępu rzeczowego realizacji projektu Wniosek o płatnośd składany jest za dany okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem nawet jeśli nie zostały poniesione żadne wydatki. Nie składa się wniosku o płatnośd w celu otrzymania pierwszej płatności.

10 Termin złożenia wniosku o płatnośd ZAPAMIĘTAJ: wniosek o płatnośd składany jest w terminach określonych w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu (Harmonogram płatności) tj. w terminie 10 dni roboczych od zakooczenia danego okresu rozliczeniowego; IP wymaga aby okresy rozliczeniowe wynosiły 3 miesiące, a w przypadku projektów do 100 tys. złotych - 6 miesięcy (nie dotyczy j.s.f.p.); w przypadku wniosku o płatnośd koocową nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakooczenia okresu realizacji projektu;

11 Termin złożenia wniosku o płatnośd Za termin złożenia wniosku o płatnośd do IP uznaje się: lub Termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. Dzieo złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

12 Wniosek o płatnośd składa się z postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu (w przypadku nierozliczenia wydatków w ramach zadania Beneficjent zobowiązany jest również przedstawid informację na temat postępu rzeczowego); składany jest w wersji papierowej i elektronicznej (wypełniony w Generatorze Wniosków Płatniczych plik w formacie xml)

13 Wniosek o płatnośd Zgodnie z art. 190 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U nr 157 poz. 1240) jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do ujmowania wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatnośd w terminie do 3 miesięcy od dnia ich poniesienia.

14 Weryfikacja wniosku o płatnośd Wniosek pozytywnie zweryfikowany podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję. Zatwierdzenie wniosku o płatnośd oznacza przygotowanie i przekazanie do beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatnośd. Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatnośd wysyłana jest beneficjentowi w terminie 20 dni roboczych od otrzymania poprawnego wniosku, przy czym okres ten dotyczy pierwszej przedłożonej wersji wniosku oraz w terminie 15 dni roboczych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku. Płatnośd dla beneficjenta przekazywana jest w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie, przy czym IP zobowiązuje się do przekazania BGK zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatnośd. Możliwe jest składanie wniosków cząstkowych nie rozliczających 70 % wydatków, nie stanowią one jednak podstawy do przekazania środków dla beneficjenta.

15 Wstrzymanie weryfikacji wniosku o płatnośd W przypadku, gdy jest dokonywana kontrola i został złożony koocowy wniosek o płatnośd lub Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatnośd termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek informacji o wykonaniu/ zaniechaniu wykonania zaleceo pokontrolnych.

16 Załącznik nr 2 Tabela nr 7 (Poddziałanie i 7.1.2) Uzupełniając Tabelę nr 7 należy pamiętad o następujących zasadach: w przypadku, gdy do projektu powraca osoba, która wcześniej zakooczyła udział w projekcie oraz została ponownie wskazana we wniosku o dofinansowanie na kolejny rok jako uczestnik projektu (jako nowa osoba), przy obliczaniu wartości docelowej wskaźnika, należy pomniejszyd wykonanie z lat poprzednich o tę osobę; osoba powracająca do projektu po zakooczonym udziale w projekcie, która tym razem przerwała udział w projekcie jest wykazywana jako osoba, która przerwała udział w projekcie; należy przedstawid ilośd zawartych kontraktów socjalnych w ramach projektu (liczonych jako suma kontraktów zawartych w każdym roku), a nie jak dotychczas, jedynie ilośd osób, które podpisały kontrakty socjalne - uwzględniając przy tym dane ze wszystkich lat realizacji projektu; należy uwzględnid wszystkie wskaźniki wykazane w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy wskaźnik był monitorowany w poprzednich latach realizacji projektu, a w bieżącym roku nie został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie, natomiast beneficjent chce go monitorowad należy pamiętad, żeby w komentarzu pod tabelą zostały zawarte informacje wyjaśniające zmianę wysokości wartości docelowej.

17 Rozliczanie wydatków Beneficjenta obowiązują: łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie projektu; limity na zadania wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, z uwzględnieniem procedury wprowadzania zmian do projektu. Poniesione wydatki nie muszą byd zgodne ze szczegółowym budżetem projektu przedkładanym na etapie wyboru projektu, jeśli spełniają warunki określone w Podrozdziale 3.1 pkt.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

18 Limity wydatków w ramach kosztów zarządzania projektem oraz cross-financingu Wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL limity zarządzania muszą zostad zachowane podczas rzeczywistej realizacji projektu. Wydatki w ramach cross-financingu zawsze rozliczamy do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie, a nie do wskazanego limitu procentowego.

19 Montaż finansowy oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem Projekt musi byd rozliczony zgodnie z obowiązującym montażem finansowym. Należy dostosowywad montaż finansowy na całości projektu (nie ma obowiązku zachowywania go każdorazowo we wniosku o płatnośd lub na koniec roku). Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zawsze w danym wniosku o płatnośd muszą byd rozliczone zgodnie z odpowiednim limitem procentowym wskazanym w umowie o dofinansowanie.

20 Zlecenie zadao merytorycznych Wydatki związane ze zlecaniem zadao merytorycznych lub istotnej ich części mogą byd kwalifikowalne we wniosku o płatnośd pod warunkiem, że zostały one wykazane we wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj Brak wykazania we wniosku faktu zlecenia danego zadania merytorycznego stanowi podstawę do uznania kosztów za niekwalifikowalne.

21 Zmiany w projekcie Przykładowe zmiany, które nie wymagają aktualizacji wniosku o dofinansowanie: przesunięcia środków pomiędzy zadaniami nieprzekraczające 10% wartości zadania; zmiany w harmonogramie realizacji projektu; zmiany w szczegółowym budżecie projektu. Przykładowe zmiany, które wymagają zgody IP oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie: przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające 10% wartości zadania; zmniejszenie lub zwiększenie wartości projektu; zwiększenie limitu wydatków w ramach cross-financingu; zmiana rezultatów projektu. Przykładowe zmiany powodujące aneksowanie umowy o dofinansowanie (te, które wpływają na treśd umowy): zmniejszenie lub zwiększenie wartości projektu; zmiana rachunku bankowego.

22 Przesunięcia w budżecie PAMIĘTAJ Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięd w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki. Należy również pamiętad, iż samo powstanie w toku realizacji projektu oszczędności nie stanowi przesłanki do tworzenia nowych podkategorii wydatków.

23 Przesunięcia w budżecie Dokonywanie takich przesunięd nie wymaga informowania IP lub IW (IP2) pod warunkiem, że: nie zwiększają łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu, nie zwiększają wartości zadania Zarządzanie projektem, nie zwiększają wydatków na wynagrodzenia personelu w ramach zadania Zarządzanie projektem, nie wpływają na wysokośd i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej, nie dotyczą zadao lub części zadao rozliczanych ryczałtowo.

24 Przesunięcia w budżecie Oszczędności w projekcie wynikające z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą byd wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP wyłącznie, gdy ich wykorzystanie wiąże się ze zwiększeniem wartości rezultatów i produktów/wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie.

25 Termin zwrotu środków niewykorzystanych na zakooczenie realizacji projektu w terminie 30 dni kalendarzowych od zakooczenia realizacji projektu Zakooczenie realizacji projektu Zwrot niewykorzystanych środków Od dnia 1 stycznia 2012 roku należy dokonywad zwrotu całości środków, tj. zarówno w części odpowiadającej finansowaniu ze środków EFS, jak i w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu w formie dotacji celowej wyłącznie na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

26 Termin zwrotu środków niewykorzystanych na zakooczenie realizacji projektu Za dzieo zwrotu niewykorzystanych środków na zakooczenie realizacji projektu należy przyjąd dzieo obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, nie zaś dzieo uznania odpowiedniej kwoty na rachunku wierzyciela. Dzieo zwrotu niewykorzystanych środków Dzieo obciążenia rachunku Beneficjenta Złożenie koocowego wniosku o płatnośd po terminie oraz jednoczesne dokonanie nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków. ODSETKI Za niespełniony wymóg rozliczenia w terminie (zgodnie z art. 189 UFP) oraz Umowy podpisane do 2012r. za nieterminowy zwrot odsetki naliczane są za każdy dzieo zwłoki w zwrocie środków Umowy podpisane po 2012r. za nieterminowy zwrot naliczane są odsetki od dnia przekazania transzy

27 Zwrot korekty finansowej, przychodu, odsetek, wydatku niekwalifikowalnego oraz nieprawidłowości Zwroty wynikające z korekt finansowych zawsze zwracamy na rachunek Instytucji Pośredniczącej. Przychód również zwracamy na rachunek IP, która rekomenduje aby zwroty były dokonywane na bieżąco. Stwierdzony przez IP w trakcie realizacji projektu wydatek niekwalifikowalny na etapie weryfikacji wniosku o płatnośd zwracany jest na rachunek projektu. Wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowośd zwracamy na rachunek Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent- JST Odsetki bankowe Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 1 pkt 9 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania są dochodem Gminy i nie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent- pozostałe podmioty Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

28 Zmiany w projekcie PAMIĘTAJ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości NIE MA MOŻLIWOŚCI PONOWNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UZNANE ZA NIEPRAWIDŁOWOŚD.

29 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Personel projektu Osoba samozatrudniona osoby zaangażowane do realizacji zadao w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą, która jest jednocześnie beneficjentem

30 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Umowa zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą jako personelem projektu - niezbędne jest nałożenie obowiązku osobistej realizacji umowy na osobę prowadzącą przedmiotową działalnośd gospodarczą. W umowie należy w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyłączyd zarówno możliwośd podzlecania usług nią objętych osobom trzecim, jak i wskazad konkretną osobę, która miałaby realizowad umowę. Jeśli osoba prowadząca działalnośd gospodarczą będzie wykonywad osobiście pracę na rzecz realizacji projektu, będzie stanowiła personel projektu. Jeśli natomiast będzie realizowad zadania z wykorzystaniem swoich pracowników lub wykonawców zewnętrznych - mówimy wówczas o zleceniu usługi.

31 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Przy zatrudnianiu personelu do projektu należy pamiętad: o zgodności z przepisami krajowymi; personelem projektu nie mogą byd osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie; w przypadku zatrudniania jako personel projektu osoby, która jest zaangażowana w realizację zadao w więcej niż jednym projekcie w ramach NSRO wydatki związane z zatrudnieniem takiej osoby są kwalifikowalne tylko wtedy, gdy obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadao powierzonych tej osobie oraz jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadao projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

32 Wynagrodzenie personelu projektu Stosunek pracy należy pamiętad o poniższych zasadach: Personel projektu zatrudnienie/oddelegowanie powinno zostad odpowiednio udokumentowane; wysokośd wynagrodzenia powinna odpowiadad stawkom stosowanym u beneficjenta; obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadao na podstawie innych umów, np. cywilnoprawnych. Stosunek cywilnoprawny należy pamiętad o poniższych ograniczeniach: brak możliwości zawierania umów cywilnoprawnych z personelem projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, do dodatkowych zadao w projekcie; zgodnie z Zasadami finansowania POKL zachodzi koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków w przypadku angażowania do projektu osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy; zgodnie z Zasadami finansowania POKL zachodzi koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków w przypadku angażowania do projektu osoby w ramach danego projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej.

33 Wynagrodzenie personelu projektu Osoby samozatrudnione Należy pamiętad o następujących warunkach: osoba wykonuje zadania w ramach projektu osobiście; wysokośd wynagrodzenia wynika ze szczegółowego budżetu projektu; poniesienie wydatku jest dokumentowane dokumentem księgowym; osoba zatrudniona zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu prowadzi ewidencję godzin oraz wykonywanych czynności.

34 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Osoba zaangażowana w realizację zadao w więcej niż jednym projekcie w ramach NSRO musi: prowadzid ewidencję godzin i zadao realizowanych w ramach projektów z wyłączeniem przypadku, gdy: przekazad beneficjentowi ewidencję godzin w okresie realizacji zadao w ramach danego projektu beneficjanta Wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji) Zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy

35 Wyposażenie stanowiska pracy Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości tylko i wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu.

36 Premie i nagrody Premie i nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) są kwalifikowalne, o ile są spełnione następujące warunki: Zostały przewidziane w regulaminie pracy; w regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy. Zostały wprowadzone nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. Przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadao związanych z POKL na podstawie stosunku pracy.

37 Dodatki Dodatki do wynagrodzeo są kwalifikowalne do 40% wynagrodzenia, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Ponadto dodatek: powinien dotyczyd zadao dodatkowych wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków; powinien byd przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadao; za kilka zadao dodatkowych wykonywanych w tym samym czasie wypłacany jest jeden dodatek.

38 Trzynastka Wydatek kwalifikowalny Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wydatkiem kwalifikowalnym wyłącznie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ramach projektu oraz poziomu zaangażowania do projektu (np. ½ etatu), a także o ile możliwe jest poniesienie wydatku przed złożeniem wniosku o płatnośd koocową. Wydatek niekwalifikowalny Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku, za który przysługuje jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

39 Udzielanie zamówienia W przypadku zamówieo w ramach projektu przekraczających 14 tys. netto stosujemy: JST Pozostałe podmioty Ustawę o prawie zamówieo publicznych Zasadę konkurencyjności W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. netto zł, ale poniżej 14 tys. netto, stosujemy zasadę efektywnego zarządzania finansami (dotyczy wszystkich podmiotów).

40 Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeo merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu podmiot będący stroną umowy może uznad wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu wysokośd wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatnośd może zostad proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokośd zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu; zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich;

41 Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez podmiot będący stroną umowy według stanu na zakooczenie realizacji projektu na etapie weryfikacji koocowego wniosku o płatnośd. Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nieosiągnięcie założeo merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu może odstąpid od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyd wysokośd środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeo, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeo projektu. Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

42 Dokumenty księgowe Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu.

43 Dokumenty księgowe Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą byd prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierad co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony; kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadao kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.

44 Dokumenty księgowe Każdy dokument księgowy powinien zawierad informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy: zamówienia publicznego odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, nabycia towaru/usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności odniesienia do zastosowania ww. trybu.

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego adres: Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23 Poczta - ul. Ligonia 46, Katowice telefony: +48 (32) , +48 (32) fax: +48 (32) adres Punkt Informacyjny ds. rozliczania projektów PO KL Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 13:00 Tel. (32) Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - STUDIUM PRZYPADKU. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - STUDIUM PRZYPADKU. Katowice, 03 grudnia 2010 roku HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - STUDIUM PRZYPADKU Katowice, 03 grudnia 2010 roku CEL PREZENTACJI Analiza 5 przypadków, na podstawie których przedstawione zostanie prawidłowe / błędne rozliczanie projektu na podstawie

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Katarzyna Kubicka Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 17.02.2011 r. System wypłacania zaliczek beneficjentom 1.Pierwsza transza

Bardziej szczegółowo

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 1 Reguła proporcjonalności określa zasady rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Malbork 25.02.2011 Koszty bezpośrednie zarządzanie projektem Katalog

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki

Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne 17-18 stycznia 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16 Białystok, dn. 02.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 1. W jaki sposób należy zgłaszać pracowników biura LGD na szkolenia w ramach projektu na koszty bieżące

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL. KATOWICE, 17 września 2012r.

TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL. KATOWICE, 17 września 2012r. TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL KATOWICE, 17 września 2012r. W ramach PO KL beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe KATOWICE, 7 września 2012r. Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków:

RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sierpieo 2015 r. RAMY CZASOWE

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Rzeszów, 28 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Działania 6.3 PO KL

Obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Działania 6.3 PO KL Obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Działania 6.3 PO KL luty 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Poddziałania ania 6.1.1 PO KL

zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Poddziałania ania 6.1.1 PO KL Obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy WUP i Beneficjentami w ramach Poddziałania ania 6.1.1 PO KL Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL?

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? 1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? Beneficjent określając we wniosku o dofinansowanie projektu wysokośd stypendium szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL. Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r.

Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL. Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r. 2012 Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r. Omawiane zagadnienia Warszawa, 23 marca 2012 r. 1. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków a. Warunki kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów systemowych

Wdrażanie projektów systemowych Wdrażanie projektów systemowych Rozliczanie wkładu własnego Wkład własny może pochodzić ze środków: a) publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Umowa nr. o dofinansowanie Projektu (Tytuł i Nr Projektu)

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL WARSZAWA, kwiecień 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REALIZACJA PROJEKTU - zgodnie z zapisami wniosku

Bardziej szczegółowo

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH POMIĘDZY WUP W TORUNIU I BENEFICJENTAMI W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Maja 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Maja 2016 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo