TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL"

Transkrypt

1 TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL KATOWICE, 7 września 2012r.

2 Umowa o dofinansowanie Reguluje istotne kwestie, m.in.: sposób zwrotu środków (termin, konsekwencje) tryb dokonywania płatności (kiedy następuje wypłata transzy) sposób rozliczenia wydatków (wydruk z ewidencji księgowej / Załącznik nr 1)

3 Umowa o dofinansowanie W przypadku zmian w projekcie dotyczących konstrukcji budżetu zawsze obowiązuje treśd Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL obowiązujących na etapie naboru projektu. Zapis umowy: Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się stosowad obowiązującą treśd wytycznych. nie dotyczy to wyłącznie kwestii, które mają wpływ na konstrukcję budżetu np. rozliczenia ryczałtowego w ramach kosztów bezpośrednich lub sposobu definiowania wydatków w ramach cross-financingu.

4 Warunki przekazania dofinansowania Środki na realizację projektu są przekazywane w formie płatności w dwóch przelewach: środki europejskie przekazywane przez BGK (EFS 85 %) środki krajowe (dotacja celowa) przekazywane przez Instytucję Pośredniczącą (do 15 %) Warunki przekazania transz dofinansowania określa UMOWA O DOFINANSOWANIE projektu w ramach PO KL.

5 System wypłacania zaliczek beneficjentom Transza I Transza II PIERWSZA TRANSZA ZALICZKI (n): wypłacana jest Beneficjentowi na dotychczasowych zasadach, tj. w terminie określonym w harmonogramie płatności PODSTAWĄ PRZEKAZANIA DRUGIEJ TRANSZY (n+1) JEST : złożenie pierwszego wniosku o płatnośd którego całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych stanowi co najmniej 70% środków otrzymanych pierwszą transzą (n) i wydatki w tej wysokości nie wymagają dalszych wyjaśnieo Transza III WARUNKIEM PRZEKAZANIA KOLEJNEJ TRANSZY ZALICZKI (n+2) JEST: zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatnośd rozliczającego transzę (n) złożenia kolejnego wniosku o płatnośd na kwotę wydatków kwalifikowalnych obejmującą co najmniej 70% środków, dotychczas otrzymanych i nierozliczonych, tj. transzę (n) oraz (n+1), i wydatki w tej wysokości nie wymagają dalszych wyjaśnieo.

6 Termin przekazania środków Środki w ramach dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu (we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie jest to 8 ust. 7). [ ] 7. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: Nazwa właściciela rachunku bankowego:. Nr rachunku bankowego:.. Nazwa banku:. Adres banku:.. [ ] Za dzieo przekazania środków uznaje się dzieo wypłaty środków przez właściwe instytucje na rzecz Beneficjenta, tj. dzieo obciążenia rachunku bankowego instytucji wypłacającej środki na rzecz Beneficjenta.

7 Harmonogram płatności- Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu Do umowy o dofinansowanie projektu załączony jest harmonogram płatności wskazujący zakładane wartości płatności dla beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Instytucja Pośrednicząca wymaga, aby okresy rozliczeniowe wynosiły 3 miesiące. W przypadku projektów do 100 tysięcy złotych 6 miesięcy (nie dotyczy j.s.f.p.). PAMIĘTAJ: Nr transzy Transza 1 Kwota transzy dofinansowania Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Suma kolumny Kwota transzy dofinansowania powinna równad się przyznanemu dofinansowaniu. Transza 2 Transza n Suma kolumny Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia powinna równad się całej wartości projektu (sumie dofinansowania oraz wkładu własnego).

8 Harmonogram płatności Przed przekazaniem kolejnej transzy środków Harmonogram może podlegad aktualizacji we wniosku o płatnośd Harmonogram może podlegad aktualizacji poza wnioskiem o płatnośd (weryfikacja pisma trwa do 15 dni roboczych) Pod warunkiem akceptacji zmienionego harmonogramu przez instytucję będącą stroną umowy. Zgodnie ze wzorem załączonym do umowy o dofinansowanie. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

9 Wniosek o płatnośd Wniosek o płatnośd składa się w celu: rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania rozliczenia wydatków poniesionych w przypadku zaangażowania środków własnych sprawozdania postępu rzeczowego realizacji projektu Wniosek o płatnośd składany jest za dany okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem nawet jeśli nie zostały poniesione żadne wydatki. Nie składa się wniosku o płatnośd w celu otrzymania pierwszej płatności.

10 Termin złożenia wniosku o płatnośd ZAPAMIĘTAJ: wniosek o płatnośd składany jest w terminach określonych w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu (Harmonogram płatności) tj. w terminie 10 dni roboczych od zakooczenia danego okresu rozliczeniowego; IP wymaga aby okresy rozliczeniowe wynosiły 3 miesiące, a w przypadku projektów do 100 tys. złotych - 6 miesięcy (nie dotyczy j.s.f.p.); w przypadku wniosku o płatnośd koocową nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakooczenia okresu realizacji projektu;

11 Termin złożenia wniosku o płatnośd Za termin złożenia wniosku o płatnośd do IP uznaje się: lub Termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. Dzieo złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego.

12 Wniosek o płatnośd składa się z postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu (w przypadku nierozliczenia wydatków w ramach zadania Beneficjent zobowiązany jest również przedstawid informację na temat postępu rzeczowego); składany jest w wersji papierowej i elektronicznej (wypełniony w Generatorze Wniosków Płatniczych plik w formacie xml)

13 Wniosek o płatnośd Zgodnie z art. 190 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U nr 157 poz. 1240) jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do ujmowania wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatnośd w terminie do 3 miesięcy od dnia ich poniesienia.

14 Weryfikacja wniosku o płatnośd Wniosek pozytywnie zweryfikowany podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję. Zatwierdzenie wniosku o płatnośd oznacza przygotowanie i przekazanie do beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatnośd. Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatnośd wysyłana jest beneficjentowi w terminie 20 dni roboczych od otrzymania poprawnego wniosku, przy czym okres ten dotyczy pierwszej przedłożonej wersji wniosku oraz w terminie 15 dni roboczych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku. Płatnośd dla beneficjenta przekazywana jest w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie, przy czym IP zobowiązuje się do przekazania BGK zlecenia płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatnośd. Możliwe jest składanie wniosków cząstkowych nie rozliczających 70 % wydatków, nie stanowią one jednak podstawy do przekazania środków dla beneficjenta.

15 Wstrzymanie weryfikacji wniosku o płatnośd W przypadku, gdy jest dokonywana kontrola i został złożony koocowy wniosek o płatnośd lub Instytucja Pośrednicząca zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatnośd termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek informacji o wykonaniu/ zaniechaniu wykonania zaleceo pokontrolnych.

16 Załącznik nr 2 Tabela nr 7 (Poddziałanie i 7.1.2) Uzupełniając Tabelę nr 7 należy pamiętad o następujących zasadach: w przypadku, gdy do projektu powraca osoba, która wcześniej zakooczyła udział w projekcie oraz została ponownie wskazana we wniosku o dofinansowanie na kolejny rok jako uczestnik projektu (jako nowa osoba), przy obliczaniu wartości docelowej wskaźnika, należy pomniejszyd wykonanie z lat poprzednich o tę osobę; osoba powracająca do projektu po zakooczonym udziale w projekcie, która tym razem przerwała udział w projekcie jest wykazywana jako osoba, która przerwała udział w projekcie; należy przedstawid ilośd zawartych kontraktów socjalnych w ramach projektu (liczonych jako suma kontraktów zawartych w każdym roku), a nie jak dotychczas, jedynie ilośd osób, które podpisały kontrakty socjalne - uwzględniając przy tym dane ze wszystkich lat realizacji projektu; należy uwzględnid wszystkie wskaźniki wykazane w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy wskaźnik był monitorowany w poprzednich latach realizacji projektu, a w bieżącym roku nie został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie, natomiast beneficjent chce go monitorowad należy pamiętad, żeby w komentarzu pod tabelą zostały zawarte informacje wyjaśniające zmianę wysokości wartości docelowej.

17 Rozliczanie wydatków Beneficjenta obowiązują: łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie projektu; limity na zadania wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, z uwzględnieniem procedury wprowadzania zmian do projektu. Poniesione wydatki nie muszą byd zgodne ze szczegółowym budżetem projektu przedkładanym na etapie wyboru projektu, jeśli spełniają warunki określone w Podrozdziale 3.1 pkt.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

18 Limity wydatków w ramach kosztów zarządzania projektem oraz cross-financingu Wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL limity zarządzania muszą zostad zachowane podczas rzeczywistej realizacji projektu. Wydatki w ramach cross-financingu zawsze rozliczamy do wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie, a nie do wskazanego limitu procentowego.

19 Montaż finansowy oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem Projekt musi byd rozliczony zgodnie z obowiązującym montażem finansowym. Należy dostosowywad montaż finansowy na całości projektu (nie ma obowiązku zachowywania go każdorazowo we wniosku o płatnośd lub na koniec roku). Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem zawsze w danym wniosku o płatnośd muszą byd rozliczone zgodnie z odpowiednim limitem procentowym wskazanym w umowie o dofinansowanie.

20 Zlecenie zadao merytorycznych Wydatki związane ze zlecaniem zadao merytorycznych lub istotnej ich części mogą byd kwalifikowalne we wniosku o płatnośd pod warunkiem, że zostały one wykazane we wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj Brak wykazania we wniosku faktu zlecenia danego zadania merytorycznego stanowi podstawę do uznania kosztów za niekwalifikowalne.

21 Zmiany w projekcie Przykładowe zmiany, które nie wymagają aktualizacji wniosku o dofinansowanie: przesunięcia środków pomiędzy zadaniami nieprzekraczające 10% wartości zadania; zmiany w harmonogramie realizacji projektu; zmiany w szczegółowym budżecie projektu. Przykładowe zmiany, które wymagają zgody IP oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie: przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające 10% wartości zadania; zmniejszenie lub zwiększenie wartości projektu; zwiększenie limitu wydatków w ramach cross-financingu; zmiana rezultatów projektu. Przykładowe zmiany powodujące aneksowanie umowy o dofinansowanie (te, które wpływają na treśd umowy): zmniejszenie lub zwiększenie wartości projektu; zmiana rachunku bankowego.

22 Przesunięcia w budżecie PAMIĘTAJ Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięd w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki. Należy również pamiętad, iż samo powstanie w toku realizacji projektu oszczędności nie stanowi przesłanki do tworzenia nowych podkategorii wydatków.

23 Przesunięcia w budżecie Dokonywanie takich przesunięd nie wymaga informowania IP lub IW (IP2) pod warunkiem, że: nie zwiększają łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu, nie zwiększają wartości zadania Zarządzanie projektem, nie zwiększają wydatków na wynagrodzenia personelu w ramach zadania Zarządzanie projektem, nie wpływają na wysokośd i przeznaczenie przyznanej pomocy publicznej, nie dotyczą zadao lub części zadao rozliczanych ryczałtowo.

24 Przesunięcia w budżecie Oszczędności w projekcie wynikające z przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, mogą byd wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP wyłącznie, gdy ich wykorzystanie wiąże się ze zwiększeniem wartości rezultatów i produktów/wskaźników odnoszących się do celów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie.

25 Termin zwrotu środków niewykorzystanych na zakooczenie realizacji projektu w terminie 30 dni kalendarzowych od zakooczenia realizacji projektu Zakooczenie realizacji projektu Zwrot niewykorzystanych środków Od dnia 1 stycznia 2012 roku należy dokonywad zwrotu całości środków, tj. zarówno w części odpowiadającej finansowaniu ze środków EFS, jak i w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu w formie dotacji celowej wyłącznie na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej, z którego Beneficjent otrzymał dofinansowanie w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

26 Termin zwrotu środków niewykorzystanych na zakooczenie realizacji projektu Za dzieo zwrotu niewykorzystanych środków na zakooczenie realizacji projektu należy przyjąd dzieo obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, nie zaś dzieo uznania odpowiedniej kwoty na rachunku wierzyciela. Dzieo zwrotu niewykorzystanych środków Dzieo obciążenia rachunku Beneficjenta Złożenie koocowego wniosku o płatnośd po terminie oraz jednoczesne dokonanie nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków. ODSETKI Za niespełniony wymóg rozliczenia w terminie (zgodnie z art. 189 UFP) oraz Umowy podpisane do 2012r. za nieterminowy zwrot odsetki naliczane są za każdy dzieo zwłoki w zwrocie środków Umowy podpisane po 2012r. za nieterminowy zwrot naliczane są odsetki od dnia przekazania transzy

27 Zwrot korekty finansowej, przychodu, odsetek, wydatku niekwalifikowalnego oraz nieprawidłowości Zwroty wynikające z korekt finansowych zawsze zwracamy na rachunek Instytucji Pośredniczącej. Przychód również zwracamy na rachunek IP, która rekomenduje aby zwroty były dokonywane na bieżąco. Stwierdzony przez IP w trakcie realizacji projektu wydatek niekwalifikowalny na etapie weryfikacji wniosku o płatnośd zwracany jest na rachunek projektu. Wydatki niekwalifikowalne stanowiące nieprawidłowośd zwracamy na rachunek Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent- JST Odsetki bankowe Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 5 ust. 1 pkt 9 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania są dochodem Gminy i nie podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. Beneficjent- pozostałe podmioty Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

28 Zmiany w projekcie PAMIĘTAJ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości NIE MA MOŻLIWOŚCI PONOWNEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY UZNANE ZA NIEPRAWIDŁOWOŚD.

29 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Personel projektu Osoba samozatrudniona osoby zaangażowane do realizacji zadao w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn.zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą, która jest jednocześnie beneficjentem

30 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Umowa zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalnośd gospodarczą jako personelem projektu - niezbędne jest nałożenie obowiązku osobistej realizacji umowy na osobę prowadzącą przedmiotową działalnośd gospodarczą. W umowie należy w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyłączyd zarówno możliwośd podzlecania usług nią objętych osobom trzecim, jak i wskazad konkretną osobę, która miałaby realizowad umowę. Jeśli osoba prowadząca działalnośd gospodarczą będzie wykonywad osobiście pracę na rzecz realizacji projektu, będzie stanowiła personel projektu. Jeśli natomiast będzie realizowad zadania z wykorzystaniem swoich pracowników lub wykonawców zewnętrznych - mówimy wówczas o zleceniu usługi.

31 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Przy zatrudnianiu personelu do projektu należy pamiętad: o zgodności z przepisami krajowymi; personelem projektu nie mogą byd osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie; w przypadku zatrudniania jako personel projektu osoby, która jest zaangażowana w realizację zadao w więcej niż jednym projekcie w ramach NSRO wydatki związane z zatrudnieniem takiej osoby są kwalifikowalne tylko wtedy, gdy obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadao powierzonych tej osobie oraz jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadao projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

32 Wynagrodzenie personelu projektu Stosunek pracy należy pamiętad o poniższych zasadach: Personel projektu zatrudnienie/oddelegowanie powinno zostad odpowiednio udokumentowane; wysokośd wynagrodzenia powinna odpowiadad stawkom stosowanym u beneficjenta; obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania własnych pracowników będących personelem projektu do realizacji innych zadao na podstawie innych umów, np. cywilnoprawnych. Stosunek cywilnoprawny należy pamiętad o poniższych ograniczeniach: brak możliwości zawierania umów cywilnoprawnych z personelem projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, do dodatkowych zadao w projekcie; zgodnie z Zasadami finansowania POKL zachodzi koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków w przypadku angażowania do projektu osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy; zgodnie z Zasadami finansowania POKL zachodzi koniecznośd spełnienia dodatkowych warunków w przypadku angażowania do projektu osoby w ramach danego projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej.

33 Wynagrodzenie personelu projektu Osoby samozatrudnione Należy pamiętad o następujących warunkach: osoba wykonuje zadania w ramach projektu osobiście; wysokośd wynagrodzenia wynika ze szczegółowego budżetu projektu; poniesienie wydatku jest dokumentowane dokumentem księgowym; osoba zatrudniona zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu prowadzi ewidencję godzin oraz wykonywanych czynności.

34 Koszty związane z zatrudnianiem personelu Osoba zaangażowana w realizację zadao w więcej niż jednym projekcie w ramach NSRO musi: prowadzid ewidencję godzin i zadao realizowanych w ramach projektów z wyłączeniem przypadku, gdy: przekazad beneficjentowi ewidencję godzin w okresie realizacji zadao w ramach danego projektu beneficjanta Wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji) Zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy

35 Wyposażenie stanowiska pracy Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości tylko i wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu.

36 Premie i nagrody Premie i nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) są kwalifikowalne, o ile są spełnione następujące warunki: Zostały przewidziane w regulaminie pracy; w regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy. Zostały wprowadzone nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. Przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadao związanych z POKL na podstawie stosunku pracy.

37 Dodatki Dodatki do wynagrodzeo są kwalifikowalne do 40% wynagrodzenia, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Ponadto dodatek: powinien dotyczyd zadao dodatkowych wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków; powinien byd przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadao; za kilka zadao dodatkowych wykonywanych w tym samym czasie wypłacany jest jeden dodatek.

38 Trzynastka Wydatek kwalifikowalny Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wydatkiem kwalifikowalnym wyłącznie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ramach projektu oraz poziomu zaangażowania do projektu (np. ½ etatu), a także o ile możliwe jest poniesienie wydatku przed złożeniem wniosku o płatnośd koocową. Wydatek niekwalifikowalny Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w roku, za który przysługuje jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

39 Udzielanie zamówienia W przypadku zamówieo w ramach projektu przekraczających 14 tys. netto stosujemy: JST Pozostałe podmioty Ustawę o prawie zamówieo publicznych Zasadę konkurencyjności W przypadku zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. netto zł, ale poniżej 14 tys. netto, stosujemy zasadę efektywnego zarządzania finansami (dotyczy wszystkich podmiotów).

40 Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeo merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. w przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu podmiot będący stroną umowy może uznad wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; w przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu wysokośd wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatnośd może zostad proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokośd zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu; zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte lub kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich;

41 Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności weryfikowana jest przez podmiot będący stroną umowy według stanu na zakooczenie realizacji projektu na etapie weryfikacji koocowego wniosku o płatnośd. Zastosowanie reguły proporcjonalności ma miejsce pod warunkiem, że nieosiągnięcie założeo merytorycznych projektu wynika z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta. Podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu może odstąpid od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyd wysokośd środków tej regule podlegających, jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeo, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeo projektu. Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

42 Dokumenty księgowe Co do zasady, beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu.

43 Dokumenty księgowe Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą byd prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierad co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu; informację, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, że dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony; kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadao kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania.

44 Dokumenty księgowe Każdy dokument księgowy powinien zawierad informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy: zamówienia publicznego odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych, nabycia towaru/usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności odniesienia do zastosowania ww. trybu.

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego adres: Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23 Poczta - ul. Ligonia 46, Katowice telefony: +48 (32) , +48 (32) fax: +48 (32) adres Punkt Informacyjny ds. rozliczania projektów PO KL Godziny funkcjonowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 13:00 Tel. (32) Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1076/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 02 października 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Specyficzne aspekty projektu systemowego 9.1.1 PO KL

Specyficzne aspekty projektu systemowego 9.1.1 PO KL Człowiek najlepsza inwestycja Specyficzne aspekty projektu systemowego 9.1.1 PO KL marzec 2014 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy typ projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo