Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej"

Transkrypt

1 ISSN Nr 2(2) LIPIEC 2009 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Komentarz Na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie delegaci z zadowoleniem przyjęli informację o wynikach osiągniętych w ubiegłym roku. Z pozytywną opinią Przedstawicieli spotkały się też działania Rady Nadzorczej Banku. Rada Nadzorcza, działający społecznie organ banku spółdzielczego, ustawowo sprawuje nadzór nad jego działalnością obejmującą podstawowe obszary, czyli sytuację ekonomiczno-fi nansową, działalność kredytową, oszczędnościowo-rozliczeniową i ryzyka towarzyszące jego pracy. Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej Bank Spółdzielczy w Namysłowie godny zaufania Te kompetencje nie wyczerpują jednak całego obszaru zainteresowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie. W tworzeniu strategii rozwoju Banku, Rada Nadzorcza za najważniejszą uznała zasadę zrównoważonego rozwoju, opartego dokończenie na str.2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jedna z najważniejszych instytucji czuwających nad bezpieczeństwem środków powierzonych przez klientów bankom działającym w Polsce, przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie certyfi kat banku stosującego Zasady dobrej praktyki bankowej. Zaznaczyć należy, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest jednym z pierwszych polskich banków, które taki certyfi kat uzyskały. Na ogólnopolskim spotkaniu prezesów polskich banków spółdzielczych z rąk prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dyplom będący potwierdzeniem uzyskania tego tytułu odebrał Ryszard Palmąka wiceprezes Banku. Zasady dobrej praktyki bankowej stanowią zbiór rekomendacji opracowanych przez bankowy Fundusz Gwarancyjny skierowanych do banków komercyjnych i spółdzielczych, które objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Taka rekomendacja nabiera szczególnego znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego i zawirowań na rynkach fi nansowych. Dobre praktyki służą wypracowaniu jednolitych standardów służących rzetelnemu informowaniu klientów o zakresie i zasadach dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Komentarz dokończenie ze str.1 Bank Spółdzielczy w Namysłowie godny zaufania systemowej ochrony oszczędności złożonych w bankach, a także określają założenia udostępniania podstawowych danych o sytuacji ekonomiczno - finansowej banku tak, aby prezentowane były one w sposób przystępny i przejrzysty, szczególnie dla klientów indywidualnych. Banki są instytucjami zaufania publicznego, dlatego informowanie klientów o ich sytuacji ma znaczenie systemowe. Zwiększanie świadomości klientów w obszarze kondycji finansowej każdego banku wpływa pozytywnie na stabilność sektora finansowego. Banki spółdzielcze to banki, które okazały się odporne na skutki kryzysu na rynkach finansowych. Odpowiedzialna polityka kredytowa stosowana przez ich zarządy okazała się dziś ich największym atutem. Red. na zachowaniu proporcji w rozwoju rynkowym, kapitałowym i kadrowym oraz równoległe wzmacnianie mechanizmów bezpieczeństwa, zarówno dla środków powierzonych bankowi, jak i tych zaangażowanych w kredyty. W minionym roku zostały w Banku wprowadzone do praktyki zasady Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów w oparciu o prawo obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W sposób zasadniczy sposób zmienia to zakres działania Rady Nadzorczej, bo zwiększa obszar odpowiedzialności jej członków, przenosząc na ich barki znacznie większy zakres obowiązków w kwestii ocen i czynności nadzorczych. Od stycznia ubiegłego roku Rada raz w kwartale dokonuje oceny adekwatności kapitałowej, sprawdzając, na ile działania Banku mieszczą się w normach zatwierdzonych przez Komisję. Bank Spółdzielczy w Namysłowie należy do grupy największych banków tego typu w regionie. Aktualnie pracuje w oparciu o 18 placówek, a niedługo ta liczba ulegnie zwiększeniu. W przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 60-lecia działalności. Miniony rok był bogaty w wydarzenia, powoływaliśmy nowe i modernizowaliśmy istniejące już placówki. Bank oferował klientom nowe produkty. Mimo pierwszych oznak nadchodzącego spowolnienia, 2008 rok był najlepszym pod względem osiągniętych wyników w całej historii Banku. Wyjątkowo wysoki plan finansowy na ubiegły rok został przez Bank przekroczony. Myślę, że dla członków i klientów ważny jest komunikat Rady Nadzorczej, że nasz Bank jest bezpieczny, ponieważ we wszystkich rodzajach ryzyka osiąga właściwe parametry, nie wykazując przekroczeń. Całkiem nowe wyzwania przynosi Bankowi rok Był on zawsze instytucją przyjazną dla swoich klientów i jestem przekonany, że w trudnej sytuacji, jaką przynosi czas recesji, Bank nie opuści ich w potrzebie, stosując odpowiedzialną, ale i elastyczną politykę kredytową. Grzegorz Bieniek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie 2 MÓJ BANK

3 Dobre praktyki Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Zaleską, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bankowy Fundusz Gwarancyjny przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tytuł Banku stosującego dobre praktyki bankowe. Jaki był powód podjęcia przez Fundusz takiego przedsięwzięcia? Jak ocenia pani Profesor rolę i dzisiejszą sytuację polskich banków spółdzielczych z punktu widzenia prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz naukowca w dziedzinie fi nansów i bankowości? Inicjatywa opracowania i wdrożenia dobrych praktyk zrodziła się na przełomie 2007 i 2008 r., a zatem jeszcze przed istotnym nasileniem zjawisk kryzysowych, które nastąpiły po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. Zarządzając BFG staram się kłaść nacisk na myślenie strategiczne, wyprzedzające przyszłe zdarzenia, a z działań przeszłych wyciągać właściwe wnioski. Warto wspomnieć, że działania Funduszu wyprzedziły zmianę prawodawstwa unij nego, która nastąpiła w marcu 2009 r. Od 1 lipca br. banki mają bowiem, zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą, obowiązek przekazywania klientom informacji nie tylko o objęciu, ale także o braku objęcia danego produktu lokacyjnego lub inwestycyjnego gwarancjami BFG. Inicjatywa Funduszu, dotycząca dobrych praktyk banków w zakresie informowania klientów o zasadach gwarantowania depozytów i o sytuacji ekonomiczno-fi nansowej banków, dobrze wpisuje się w uwarunkowania niepokojów oraz potrzebę ochrony deponentów. Przyjęcie i stosowanie dobrych praktyk zmniejsza ryzyko utraty reputacji przez banki, co jest szczególnie istotne w dobie spadku zaufania klientów. Dobre praktyki stanowią także pomoc bankom w realizacji obowiązku ustawowego. Art. 38b ustawy o BFG nakłada bowiem na banki obowiązek informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-fi nansowej oraz o przynależności do systemu gwarantowania. Dobre praktyki są zatem instrumentem wspierającym banki, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo deponentów. Podstawowym celem dobrych praktyk jest bowiem wypracowanie jednolitych standardów rzetelnej informacji. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska jest prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (IADI), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI), oraz Członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Bycie naukowcem i praktykiem pomaga mi na chłodno analizować sytuację polskiego sektora bankowego. W I kw r. w stosunku do 2008 r. nastąpiło spowolnienie tempa rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce. Z powyższego stwierdzenia nie należy jednak wyciągać zbyt pochopnych wniosków, bowiem wyniki roku bieżącego odnoszone są do rekordowo dobrych wyników roku poprzedniego, które stanowią bazę odniesienia. Mimo spowolnienia, sektor banków spółdzielczych nadal się rozwij a. W I kw r. w sektorze banków spółdzielczych wzrosły aktywa i udzielone kredyty (o 2%), natomiast wartość depozytów sektora niefi nansowego zmniejszyła się (o 1%). Podkreślić należy jednocześnie, że kwota depozytów zgromadzonych w bankach spółdzielczych jest wyższa od wartości udzielonych kredytów o ponad 14 mld zł, co oznacza tzw. dodatnią lukę płynności. Mimo wzrostu kwoty należności zagrożonych, ich jakość kształtowała się średnio poniżej 2%, co jest wynikiem satysfakcjonującym. Pogorszenie jakości należności i wzrost kosztów działania przyczyniły się do spadku wskaźników rentowności, przy czym na koniec I kw r. żaden bank spółdzielczy nie wykazał straty netto. Podkreślić należy, że wyniki fi nansowe banków spółdzielczych uległy pogorszeniu w znacznie mniejszym stopniu, niż wyniki banków komercyjnych. Zysk netto banków spółdzielczych za I kw r. stanowił średnio 81% zysku wygenerowanego w I kw r., podczas gdy w bankach komercyjnych relacja ta wyniosła 47%. Banki spółdzielcze są w mniejszym stopniu niż banki komercyjne narażone na niekorzystny wpływ aktualnych wydarzeń na rynkach fi nansowych, m.in. ze względu na: brak powiązań kapitałowych z zagranicznymi instytucjami fi nansowymi i nieznaczny wpływ zmian kursów walutowych na przychody oraz koszty z działalności operacyjnej. Odrębnym zagadnieniem pozostaje wpływ kursu euro/zł na poziom funduszy własnych banków spółdzielczych. Skąd pochodzą środki fi nansowe Funduszu gwarantujące bezpieczeństwo dla powierzonych bankom środków? Fundusz ma ustawowo zapewnione źródła fi nansowania swojej działalności. Katalog ustawowy jest otwarty, a zatem można stwierdzić, że źródła nie są ograniczone. Jednocześnie źródła te są zróżnicowane i przyjmują m.in. postać środków odzyskanych z mas upadłości banków, funduszy ochrony środków gwarantowanych, które utrzymują banki, funduszu pomocowego tworzonego z opłat rocznych i innych funduszy własnych. Wskazać należy także, że Fundusz ma możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł fi nansowania m.in. w postaci pożyczek i dotacji z budżetu państwa oraz kredytów z NBP. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski MÓJ BANK 3

4 Stawiamy na rozwój Rozmowa z Wiesławem Plewą, wójtem gminy Tułowice. Panie Wójcie, proszę w krótkich słowach scharakteryzować gminę. Jesteśmy gminą małą i piękną, oczywiście wychodząc z założenia, że małe jest piękne. Gmina jest młoda, powstała dopiero w 1992 roku, zajmuje teren niecałych 82 km2, których 70% stanowią lasy więc stanowimy swego rodzaju ewenement w województwie. Aktualnie Tułowice liczą 4300 mieszkańców, a gmina 5,5 tys. Wielkość obszaru użytków leśnych przesądza o charakterze naszej gminy. Rolników gospodarujących na wielkoobszarowych gospodarstwach jest niewielu, większość posiada bądź dzierżawi niewielkie areały. Na naszym terenie bogate są tradycje przemysłowe, historia Tułowic związana była z ceramiką od lat przedwojennych, gdy powstała pierwsza fabryka, a potem Porcelit. Był to jeden z największych zakładów w Europie, zatrudniający nawet do 1600 osób. W 2002 i 2003 roku, gdy zamknięto go niemal z godziny na godzinę, mieliśmy jeden z większych poziomów bezrobocia w województwie opolskim, sięgający nawet kilkunastu procent. Ci, którzy potrafili szybko odnaleźć się w nowych warunkach, znaleźli pracę i dają sobie radę, ale byli ludzie, którym zamknięcie zakładu zniszczyło całe życie. Naszym wielkim zadaniem było dostosowanie tych ludzi do współczesności. W tamtych czasach wypłacane z budżetu dodatki mieszkaniowe wynosiły prawie 360 tys. zł, a teraz mieszczą się one w granicach tys., co oznacza, że większość rodzin już sobie daje radę. Jak w takim razie kształtuje się budżet gminy? Jego częścią są odpisy od podatku PIT i CIT, a poza tym podatki od nieruchomości, od działalności gospodarczej i rolnej. Na ruinach prężnego niegdyś Porcelitu utworzyliśmy Podstrefę Tułowice Strefy Ekonomicznej Starachowice. Rozwija się tam działalność gospodarcza, która dobrze sobie radzi nawet w tych trudnych czasach. Mamy też paru zagranicznych inwestorów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia działalności na uprzednio doinwestowanym przez nich terenie. Dalszego rozwoju gminy upatruje Pan zatem w rozwoju przemysłu i drobnej przedsiębiorczości? Rolnictwo jest opanowane przez grupę ludzi, którzy wykazują inicjatywę, jestem więc o nie spokojny. Są to najczęściej młodzi ludzie, którzy mają wiele pomysłów i ta gospodarka staje się coraz bardziej przyszłościowa. Natomiast drugą kategorią są ludzie, którzy szukają własnej drogi do pracy i kariery. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo rozwinęła się drobna przedsiębiorczość, zakłady zatrudniające po kilka osób, w których widać stabilizację, a których właściciele wiążą z nimi swoją przyszłość. To daje gwarancję, że mogę liczyć na podatki od nich, a obie strony wiedzą, że będą się wzajemnie wspierać. Do prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebna jest dobra infrastruktura. Gmina jest zwodociągowana w stu, a skanalizowana prawie w stu procentach. To prawie dotyczy nowych terenów inwestycyjnych, do których dopiero doprowadzamy przyłącza. Nasza gmina miała kiedyś swoje pięć minut szczęścia w związku z przeprowadzeniem autostrady przez nasz teren wycięto drzewa, a gmina dostała za nie odszkodowanie. Dzięki temu i mądrej organizacji, udało nam się wybudować wodociągi, kanalizację i oczyszczal- 4 MÓJ BANK

5 Dla rodziny i środowiska nię. Teraz jesteśmy o krok do przodu. Nie mamy też problemów z dostępem do Internetu, a dzięki temu, że znajdujemy się po środku trasy z Opola do Nysy, komunikację autobusową i kolejową mamy bardzo dobrą. Czy zamierza pan również rozwij ać turystykę? Mamy wiele ścieżek rowerowych, dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową sale gimnastyczne, basen, boiska i stadiony. Organizujemy wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. Mamy też dużo obiektów zabytkowych, a znaczna część lasów jest predysponowana do rozwoju turystyki czynnej i zdrowotnej, któremu pomaga jeszcze łagodność naszego klimatu. Jak Pan ocenia Oddział Banku Spółdzielczego, który znajduje się na Pana terenie? Bardzo dobrze, przede wszystkim za dostępność dla mieszkańców bankomat i świetną obsługę, a poza tym Bank jest dla mnie bardzo cennym partnerem, bo obsługuje budżet naszej gminy. Może nie wszyscy to doceniają, ale Bank, który w naszym, wiejskim środowisku daje stabilizację, któremu nie grożą zawirowania losowe, kadrowe, jest partnerem na wagę złota. Jestem odpowiedzialny za budżet naszej gminy, muszę planować nie tylko rok bieżący, ale i lata nadchodzące więc pomoc Banku jest nie do przecenienia, a mogąc liczyć na wsparcie jego władz, śpię spokojnie. Dziękuję za rozmowę. Redakcja Bernard Widera jest osobą powszechnie znaną i szanowaną w gminie Lasowice Wielkie i w powiecie kluczborskim. Przez wiele lat prowadził w Tułach wzorcowe gospodarstwo rolne, znajdował także czas na działalność społeczną. Był posłem Ziemi Opolskiej do Sejmu RP VIII i IX kadencji. Nie tak dawno przeszedł na rentę i przekazał gospodarstwo córce oraz zięciowi. Teraz doświadczeniem nabytym przez ponad czterdzieści lat wspiera swoich następców. Najwięcej uwagi poświęca fermie bydła mlecznego, której podporządkowane są wszystkie działania w gospodarstwie. Hodowla liczy 80 krów mlecznych i około 50 sztuk młodzieży przeznaczonej na remont stada. Cały 80 hektarowy areał gospodarstwa produkuje paszę dla krów: trawy, kukurydzę, jęczmień. Mimo mokrego lata udały się oba pokosy traw, więc kiszonki dla stada nie powinno zabraknąć. Największym obiektem w gospodarstwie jest ukończona 6 lat temu obora, która wtedy była obiektem bardzo nowoczesnym, ale i dziś dochowuje wszelkich standardów wymaganych w hodowli bydła mlecznego. Obora powstała z kredytu udzielonego przez BS w Namysłowie. Gospodarstwo ma bardzo dobre wyniki, gdyż średnia mleczność wynosi litrów od krowy, podczas gdy średnia w Unii to litrów. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że większość ziemi, którą uprawia Benedykt Ptak, zięć Bernarda Widery, to gleby VI klasy. Większość hodowców bydła mlecznego trapi dziś pytanie o przyszłość ich gospodarstw i o poziom cen skupu mleka. Benedykt Ptak jest w nieco lepszej sytuacji, gdyż opolski Zott i tak płaci wyżej, niż gdzie indziej, bo 98 groszy za litr. W kraju niektóre mleczarnie proponują hodowcom nawet i poniżej 80 groszy. Rozwij ając hodowlę Bernard Widera liczył, że cena nie spadnie poniżej 1 zł 10 groszy Problem cen skupu mleka to nie tylko problem polskich hodowców. Pan Widera jeżdżąc do niemieckich hodowców i podpatrując ich osiągnięcia w chowie bydła, zaobserwował podobne problemy i po drugiej stronie granicy. Optymalne stado dla indywidualnego hodowcy w Polsce to dziś krów, a Niemcy rozwij ając mechanizację doszli prawie do stu. Większe stado wymaga zatrudnienia dodatkowej pary rąk do pracy Bernard Widera nadal czynnie uczestniczy w pracach grupy członkowskiej Oddziału w Lasowicach i rentowność hodowli (przy dzisiejszych cenach) gwałtownie spada, chyba, że ktoś nastawia się na produkcję wielkotowarową, ale wówczas przestaje ono być gospodarstwem rodzinnym. Wygaszanie hodowli, jak i powiększanie stada jest procesem długotrwałym, jeśli chce się stosować zasady kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Większość ze starszych rolników hołduje nadal tym zasadom. Przekazywano nam je w rodzinach i w ośrodkach doradztwa. Gwałtowne zmniejszenie stada, choćby przez kierowanie zacielonych krów na rzeź jest niemoralne. Wprowadzenie mechanizmów unij nych ten rytm zaburzyło i dobre praktyki są w odwrocie, skoro liczy się tylko pieniądz twierdzi Bernard Widera. Oprócz prowadzenia dużego gospodarstwa, pan Bernard znajdował również czas na działalność społeczną. Oprócz posłowania, dzięki któremu wiele się nauczył, zwłaszcza w zakresie ekonomii, był też spółdzielcą, członkiem spółdzielni mleczarskiej i Banku Spółdzielczego w Lasowicach, gdzie powierzono mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. O BS w Namysłowie tak jak inni mieszkańcy gminy mówi nasz bank. Nadal działa w grupie członkowskiej przy Oddziale w Lasowicach i interesuje się jego wynikami na tle innych placówek Banku. Od czterdziestu paru lat jego konto niezmiennie pozostaje w Banku Spółdzielczym. Bernard Widera ma jeszcze jedną pasję jego dom i gospodarstwo przylega dokończenie na str.9 MÓJ BANK 5

6

7 Od ikry do wigilij nego stołu Mirosław Kotlarz kocha przyrodę i duże przestrzenie, dają mu one poczucie wolności. W dzieciństwie chciał zostać leśnikiem, lecz skończył technikum rolnicze. Szukał miejsca, w którym mógłby rozpocząć działalność zgodnie z zawodowym przygotowaniem. W 1985 roku znalazł w Krzywej Górze w gminie Pokój w powiecie namysłowskim 90 hektarów podmokłych łąk i nieużytków. Były zawsze zalewane wczesną wiosną i po każdej ulewie, a latem odstraszały spaloną i spopielałą powierzchnią. Teren z racji usytuowania i płynącej przez niego czystej strugi świetnie nadawał się do wykopania stawów pod hodowlę ryb. Chciał kupić wszystko od Państwowego Funduszu Ziemi, ale od ówczesnego wojewody usłyszał, że w Polsce w nie ma miejsca dla obszarników i może nabyć jedynie 30 ha pod warunkiem, że będzie człowiekiem żonatym. Ponieważ trwały już przygotowania do ślubu, mógł spełnić to dziwne kryterium. Pozostałe ziemie kupili inni. Po dwóch latach odkupił je, choć za znacznie wyższą cenę. Rozpoczął się żmudny czas kopania stawów i dokupowania ziemi pod gospodarstwo rybackie, choć w tamtych latach nie było tam żadnej drogi dojazdowej, prądu i innych udogodnień. Dziś stawy w Gospodarstwie Rybackim Krzywa Góra zajmują obszar bez mała 200 hektarów. To jedno z większych gospodarstw tego typu w regionie. Mirosław Kotlarz zapewnia, że gospodarstwo jest rentowne, daje utrzymanie jego rodzinie i rodzinie brata, z którym działają wspólnie. Tak jak w każdej innej hodowli, obowiązuje tu wszystkich dochowanie technologicznego reżimu i ciężka Stawy hodowlane Gospodarstwa zajmują prawie 200 ha Budynki Gospodarstwa Rybackiego w Krzywej Górze praca, bowiem sukces gospodarstwa rybackiego zależy w znacznej mierze od kosztów hodowli, cen sprzedaży i utrwalenia pozycji na rynku jako solidnego dostawcy. Ten ostatni warunek nie stanowi już dla gospodarstwa problemu. Normalny cykl hodowlany karpi trwa trzy lata, a w Gospodarstwie Rybackim w Krzywej Górze udało się skrócić go do dwóch lat. Gospodarstwo pracuje praktycznie w cyklu zamkniętym od ikry do sprzedaży ryb. Ryby, które wykluły się w maju tego roku, trafi ą na stoły wigilij ne w przyszłym roku. Popyt na ryby jest nie tylko w okresie przedświątecznym, choć to właśnie wtedy sprzedaje się ich najwięcej. Dziś trzeba reagować na potrzeby rynku w sposób natychmiastowy. Toteż przy magazynie ryb znajduje się skonstruowana w gospodarstwie tzw. odłówka, czyli zmyślne urządzenie do masowego odłowu ryb. Zastępuje ono pracę ludzi z podbierakami, wybierającymi ryby w tzw. magazynach. Ekologów możemy zapewnić, że gospodarstwo posiada własne przyczepy do transportu ryb z zainstalowanymi natleniaczami i ryby podróżują nawet w lepszych warunkach, niż mają w stawach. Mirosław Kotlarz nie korzystał w prowadzeniu gospodarstwa ze środków unij nych, podstawowych inwestycji dokonał zanim się one pojawiły. Chociaż ma pewien pomysł, którego skonkretyzowanie zlecił wyspecjalizowanej fi rmie i co miałoby ścisły związek z jego dotychczasową działalnością. Nie chce go jeszcze ujawniać, ale mieści się on w unij nych programach i jego realizacja byłaby korzystna nie tylko dla jego Gospodarstwa. Mirosław Kotlarz jest z wykształcenia zootechnikiem, wiedzę z zakresu ichtiologii zdobywał sam, często metodą prób i błędów. Patrząc na efekty był to na pewno solidny kurs hodowcy ryb słodkowodnych. Na pytanie o partnera, pan Mirosław wskazuje BS w Namysłowie, który przez cały okres tworzenia gospodarstwa aż do dzisiaj jest jego jedynym kredytodawcą. Banki, które dawniej nie miały styczności z tego rodzaju przedsiębiorczością, bały się ryzyka. Na pierwszy kredyt czekał dwa lata, aż udzielił mu go bank spółdzielczy. Do dziś pozostał jego klientem, bo do Oddziału w Pokoju ma niedaleko, a to, co oferuje mu BS w Namysłowie, w pełni pokrywa potrzeby Gospodarstwa. B. O. MÓJ BANK 7

8 Siedziba Oddziału w Byczynie Jesteśmy w Byczynie Obecna sytuacja Oddziału w Byczynie jest nieporównywalna z warunkami, które mógł oferować wcześniej działający tu bank spółdzielczy dodaje pani dyrektor. Ma prawo do takich porównań, gdyż przed połączeniem obu banków pełniła funkcję prezesa BS w Byczynie. Przed połączeniem Bank w Byczynie był bankiem o charakterze kredytowym, ale jego szczupłe kapitały nie wystarczały na rozwinięcie takiej akcji kredytowej, która sprostałaby potrzebom kredytobiorców. Był on bankiem nastawionym głównie na obsługę miejscowego rolnictwa i klienci z tego sektora nadal stanowią ważną grupę partnerów Oddziału. Dla tej tradycyjnie związanej z Oddziałem grupy oraz dla klientów indywidualnych przygotowywane są co pewien czas nowe propozycje, które cieszą się dużym powodzeniem. Mieszkańcom miasta i gminy placówka w Byczynie jest dobrze znana. Z terenu jej działania wywodzi się blisko tysiąc członków Banku. Zasługi Banku w Byczynie, a później Oddziału w Byczynie są dla miejscowego rolnictwa powszechnie znane. Na uznanie i zaufanie pracował blisko sześćdziesiąt lat. Wysoką ocenę wystawił Oddziałowi burmistrz Ryszard Grüner. Oddział od dawna obsługuje budżet miasta i Gminy, a ze strony samorządu płyną pod jego adresem same pochwały. Dyrektor Oddziału za godne podkreślenia uważa zrównoważenie wielkości udzielanych kredytów z powierzonymi depozytami. To właśnie dobitnie świadczy o wzroście zaufania mieszkańców miasta i gminy do swojej placówki bankowej. Warto pamiętać, że w liczącej mieszkańców Byczynie działają placówki dwóch banków spółdzielczych, SKOK i placówka banku komercyjnego, a za działalność o bankowym charakterze zabrała się również poczta. Z dziennikarskiej obserwacji wynika, że Oddział namysłowskiego BS cieszył się największą frekwencją. redakcja Danuta Drzewiecka, dyrektor Oddziału Oddział w Byczynie namysłowskiego Banku Spółdzielczego należy do najlepiej prezentujących się placówek banków spółdzielczych w Polsce i w 2005 zyskał tytuł Mister Architektury Województwa Opolskiego. Nie mielibyśmy tak pięknej, wyróżniającej się i funkcjonalnej placówki mówi Danuta Drzewiecka, dyrektor Oddziału gdyby nie to, że przed dziesięciu laty podjęliśmy decyzję o połączeniu się samodzielnie działającego Banku Spółdzielczego w Byczynie z takim samym Bankiem w Namysłowie. Ponieważ tych łączących się banków było kilka, to powstała w ten sposób silna instytucja fi nansowa o regionalnym znaczeniu Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Profesjonalna 11-osobowa załoga Oddziału buduje wizerunek Banku przyjaznego klientom 8 MÓJ BANK

9 Dzięki panu Bernardowi młyn odzyskał swoją żywotność dokończenie ze str.5 Dla rodziny i środowiska bezpośredni do rzeki, przy której stoi 150- letni młyn wodny. Przez wiele lat pan Bernard jeździł po miejscowościach południowej Polski, poszukując części w zrujnowanych i opuszczonych młynach, by uruchomić ten nad pobliską Budkowiczanką. Teraz młyn jest sprawny, ale stałego przemiału nie warto uruchamiać, bo to młyn żytni. Czasami jednak pan Widera uruchamia go, by obudzić ducha świętego Marcina, patrona młynarzy. Pozostawienie go w trwałym bezruchu ponownie doprowadziłoby go do ruiny. Pan Bernard twierdzi, że trzeba go od czasu do czasu przewentylować, ale duże znaczenie ma dla środowiska spiętrzenie przez niego rzeki. Praca młyna powoduje jej natlenienie i oczyszczanie. Tak więc i rzeka, która na kilometrowym nizinnym odcinku ma status rzeki górskiej, wiele zawdzięcza staremu młynowi oraz jego opiekunowi. Andrzej Malanowski Najlepszy RAZ KREDYT w naszym Banku od r. do r. od 600 zł do 20 tys. zł spłaty w 12 ratach oprocentowanie stałe 8,50%* prowizja dla kredytobiorcy 2,85% BRAK INNYCH OPŁAT! minimum formalności: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h Jak to robią Czesi Połowa 2009 roku już za nami. Osłabienie gospodarcze daje się we znaki, tak w Polsce, jak i w większości krajów współczesnego świata. Projekcje wzrostu gospodarczego przedstawione przez rząd RP okazały się mocno chybione, a opozycja składa wnioski o dymisję ministra fi nansów, którego podejrzewa o niekompetencję i ukrywanie rzeczywistego obrazu gospodarczego. Ta niepewność w ocenie gospodarki daje się także zauważyć w kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, która na czerwcowym posiedzeniu po dwumiesięcznej przerwie obniżyła podstawowe stopy procentowe o 0,25 pp. Za taką decyzją przemawiały zdaniem większości jej członków dane, które napłynęły od ostatniego posiedzenia Rady. Członkowie kierownictwa Instytutu Ekonomicznego NBP podczas prezentacji czerwcowej projekcji infl acji i PKB, stwierdzili że Polska nadal ma szansę uniknąć recesji. W II kwartale nasza gospodarka może się skurczyć, ale jesienią powinna już piąć się do góry jak mówili podczas spotkania z dziennikarzami. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Jak okazało się wcześniejsza decyzja Rady o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% do 3% chyba nie była właściwa. Okazuje się, że banki dla uniknięcia ryzyka kredytowego wolą kupno rządowych papierów dłużnych od kredytowania podmiotów gospodarczych. Zaskoczeniem dla obserwatorów ekonomicznych są również działania rządu, który w poszukiwaniu środków na zapełnienie Wstąp do naszych placówek! *rzeczywista stopa procentowa - 15,02 % dziury budżetowej w 2009 roku nie zawahał się przed próbą skoku na środki fi nansowe Narodowego Banku Polskiego. Trudno się oprzeć wrażeniu, że rządzący w Polsce sięgają do rozwiązań prawno-ekonomicznych, mających na celu zapobieganie powiększaniu się defi cytu budżetowego, a z drugiej strony stymulujących gospodarkę. Jak to jednak zazwyczaj bywa obszarem, w którym można spodziewać się zmian są podatki. Mówiąc wprost, można oczekiwać iż dla zwiększenia wpływów budżetowych mogą być wprowadzone rozwiązania, które w zasadzie prowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych, w szczególności przedsiębiorców. Republika Czeska, choć pod wieloma względami podobna do Polski, pod względem rozwiązań podatkowych różni się od naszego kraju dość znacząco. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi tam 20%, a w przyszłym roku obniżony zostanie do 19%, osoby fi zyczne płacą liniowy podatek dochodowy w wysokości 15%, ale liczony od wynagrodzenia brutto powiększonego o należną kwotę ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego płaconego przez pracodawcę. Poza tym kraj ten stosuje system zachęt dla inwestorów. Wydaje się, że priorytetem w tym przypadku jest raczej zahamowanie spadku koniunktury lub pobudzenie istniejącego, ograniczonego wzrostu gospodarczego, nawet jeśli może to oznaczać ryzyko powiększenia defi cytu budżetowego. Dlatego też, warto przypomnieć kardynalną zasadę, iż jeśli trzeba już zmieniać w Polsce podatki, to niech przynajmniej nie ogranicza to działalności przedsiębiorców, którzy przecież są jednym z podstawowych źródeł wpływów budżetowych. Przed sektorem banków spółdzielczych rodzi to wyzwanie, jak w tak trudnych warunkach prowadzić swoją podstawową działalność, tj. kredytować działalność przedsiębiorstw. Należy mieć jednak zaufanie do polityki rynkowej, jaką one prowadzą, gdyż bliski kontakt z podmiotami sektora MSP, to większa gwarancja bezpieczeństwa. A wolne środki fi nansowe, jakie posiadają banki spółdzielcze i stanowiące bufor bezpieczeństwa, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jest to dobra wiadomość, zarówno dla depozytariuszy, jak i poszukujących kredytów na rozwój swoich fi rm. Andrzej Nowicki MÓJ BANK 9

10 Gerhard Nowak (po prawej) i Zbigniew Czajkowski postawili na zmechanizowanie prac polowych Duzi mogą więcej Las Pol sp. z o.o. w Lasowicach Małych w powiecie kluczborskim to przedsiębiorstwo produkcji roślinnej, będące od pięciu lat własnością Gerharda Nowaka i Zbigniwa Czajkowskiego. Firma zajmuje się też produkcją spirytusu w znajdującej się na jej terenie gorzelni. W całokształcie produkcja roślinna przynosi zdecydowanie większe dochody, jako że produkcja spirytusu gorzelanego przy dzisiejszych cenach jest mało rentowna. Przy tworzeniu obowiązującej ustawy o biopaliwach, jakoś zapomniano o wykorzystaniu mocy tkwiących w polskich gorzelniach rolniczych. Do dziś doprowadza to do irytacji wielu rolników, którzy w tej produkcji widzieli szanse na rozwój swoich gospodarstw. Gorzelnia, mimo że jest zakładem starym i zdekapitalizowanym, mogłaby kilkakrotnie zwiększyć przerób. Pracuje zresztą tylko na surowcu, którego nie ma już gdzie zagospodarować. Spółka zajmuje 850 ha na obszarze dwóch byłych PGR-ów, których część jest własnością spółki, a część stanowi dzierżawa. Jeszcze kilkanaście lat temu na takiej powierzchni pracowało kilkudziesięciu pracowników, a dziś Las Pol zatrudnia na etatach 10 osób. Tak wielki postęp w zakresie mechanizacji rolnictwa dokonał się ostatnich czasach twierdzi Gerhard Nowak. Toteż w momencie przystąpienia do spółki, właściciele Las Polu przeznaczyli kredyty przyznane przez BS w Namysłowie na zakup wysokowydajnych maszyn i urządzeń do produkcji roślinnej. Początkowo spółka specjalizowała się w produkcji zbóż, jednak z upływem czasu w coraz większym zakresie przestawiała się na uprawę ziemniaków. Miały na to wpływ doś- od r. do r. od 600 zł do 30 tys. zł spłaty w 24 ratach oprocentowanie zmienne 9,50%* prowizja dla kredytobiorcy 3,15% BRAK INNYCH OPŁAT! Minimum formalności! wiadczenia wcześniejszych lat i kłopoty z ceną oraz ze sprzedażą zbóż. Ceny pszenicy, rzepaku czy kukurydzy są nieprzewidywalne i prowadząc duże gospodarstwo można się narazić na poważne straty, natomiast uprawa ziemniaków daje szansę kontraktowania zbiorów i przewidywania dochodów, których spółka nie zamierzała zaprzepaścić. Dziś całe przewidywane zbiory są zakontraktowane przez krajowych i zagranicznych producentów chipsów oraz innych produktów powstających na bazie ziemniaków. Gerhard Nowak nauczył się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa w wieku 14 lat. Po śmierci ojca przejął gospodarstwo i to po zaledwie dwóch miesiącach nauki w technikum rolniczym. Oprócz uczestnictwa w spółce, prowadzi także własne gospodarstwo, w którym razem z dzierżawami uprawia 70 ha użytków rolnych. Od samego początku współpracował z Ośrodkiem Doradczym w Łosiowie. Po kilku latach został członkiem Banku Spółdzielczego w Lasowicach Małych, a w latach dziewięćdziesiątych przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku. Po połączeniu z innymi bankami spółdzielczymi, jest dziś członkiem Rady Nadzorczej BS w Namysłowie. Na tym połączeniu i ja, i inni rolnicy w Lasowicach Małych wyszliśmy bardzo dobrze mówi Gerhard Nowak. Teraz mamy w zasięgu ręki nowoczesny bank o wielkich możliwościach fi nansowych. Nasza spółka ma rachunek bieżący w Oddziale Banku w La- Skorzystaj z naszego kredytu DWA Szczegóły w naszych placówkach. Zapraszamy! *rzeczywista stopa procentowa - 13,60 % 10 MÓJ BANK

11 sowicach Małych i tam też mam rachunek swojego gospodarstwa. Wiele zawdzięczamy temu Bankowi i dlatego, mimo ciągłych ofert nadchodzących z innych banków, pozostajemy mu wierni. Spółka widzi szansę rozwoju w zwiększaniu powierzchni uprawy ziemniaków. W przygotowania do intensyfi kacji zainwestowała 3 mln złotych. Zbudowała też przechowalnię na 3 tys. ton i zakupiła wydajne maszyny fi rmy Grimme. Dodatkowo na prawie połowie gruntów doskonałe plony zapewnia system nawadniania ziemi. Na razie cena tony ziemniaków przemysłowych zrównała się z ceną tony pszenicy, co tłumaczy determinację wspólników w rozwij aniu upraw. Wyznając zasadę, że duży może więcej, Gerhard Nowak stał się animatorem powstania grupy producenckiej i niedługim czasie powstanie w okolicy nowe zagłębie ziemniaczane. Przy wsparciu BS w Namysłowie to przedsięwzięcie ma olbrzymie szanse powodzenia. A.M. specjalna oferta nasz kredyt od r. do r. od 600 zł do 50 tys. zł spłaty w 36 ratach oprocentowanie zmienne 10,50%* prowizja dla kredytobiorcy 3,35% BRAK INNYCH OPŁAT! Potrzebne tylko: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! *rzeczywista stopa procentowa - 13,78 % TRZY POZIOMO 1A) obniżanie się wartości pieniądza 2I) rzadkie imię męskie 3A) krąży dookoła Ziemi, może być naturalny, jak Księżyc, albo sztuczny 4C) nad kolanami 4I) kenozoiczna albo mezozoiczna 5A) mają je okna i obrazy 5F) żyła główna 6D) sytuacja bez wyjścia na szachownicy 6I) w parze z obligacjami 7A) zawodowy łapacz myszy 7E) tropikalny ptak z dużym dziobem 8I) rzeka lub kraina na Słowacji 9A) spec od biżuterii 9I) depozyt bankowy, przynosi procenty 10J) polskie linie lotnicze 11B) duża małpa zagrożona wyginięciem 11L) imię Cyganki z Chaty za wsią 12E) grecki bóg wiatrów 12I) najlepsze miejsce na karnawał 13A) inaczej wirnik 13I) pędzić 14D) drzewo: kwitnie na biało, ma kolce 14Ł) zaraz po re 15C) puchar 15L) cel 16K) rad w tablicy 17A) księga z cyklu 17E) Castro, Hussein lub Mugabe 18A) torbacz z Ameryki Północnej 18L) piłka za linią 19A) bistro lub kawiarnia 20A) pomysł 20F) miara szczęścia 20J) żona lwa 21H) mieszkanka Zielonego Wzgórza 22D) przenośny mechaniczny instrument muzyczny 23A) tam najsławniejsza lipa w Polsce 23K) z niej znany Noe 24F) powstaje po skaleczeniu PIONOWO A1) opis postępowania ze sprzętem A12) ten, który bierze kredyt B17) deszcz, śnieg lub grad C1) przeznaczenie, los C7) kuchenny stołek C17) posłuch D3) syn Lajosa i Jokasty, pierwszy z kompleksem D13) woda na pustyni D22) wczesną wiosną na rzece E1) duża sala na uczelni lub w szkole E6) rafa koralowa otaczająca wyspę E11) fi ltruje krew E21) grecki bożek pasterzy F5) silna karta F9) łacińskie więc F14) jeden z wielu w tej gazecie F22) dwie szyny G1) po dziś G7) czerwony = pożar G11) droga w mieście G22) mała Alicja H20) maszyna oblężnicza do rozbij nia bram I4) najmniej trujący alkohol, spożywany przez ludzi I11) na przykład śnieżna I21) rzeka, miasto albo samochód J1) dawniej dworzanin J8) dawniej chłop J20) słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych K6) ułańska czapka K12) w parze z nim K16) li tera, symbol gęstości K20) wolne stanowisko L8) cukrowa albo szklana L15) najrzadszy stan wody L22) argon w tablicy Ł6) praca na stałe Ł11) katarakta, choroba soczewki M14) obrazek w książce (A-23, K-7, C-2, I-23) (A-4, E-8) (D-6, F-3, I-4, K-13, M-14, L-13, J-1, Ł-11) Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku do 30 września 2009 r. na załączonych kuponach. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1 naszego pisma upominki od Banku otrzymują: Alina Zdaniewicz z Wołczyna, Ewa Lorek z Kujakowic Górnych, Justyna Cichos z Lasowic Górnych, Kazimierz Rusnak z Niemodlina, Renata Chrzan z Pokoju, Anna Kasperska z Ligoty Tułowickiej, Bronisława Wachocka z Gołkowic, Otylia Buzowicz z Siemysłowa, Henryk Kompała z Namysłowa i Józef Adamowicz ze Świerczowa. Serdecznie gratulujemy!... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) MÓJ BANK 11

12 Syców Wilków Namysłów Byczyna Wołczyn Praszka Domaszowice Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Pokój Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI Centrala Banku ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (077) , fax (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 9:00 13:00 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (077) ; , fax. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (077) , fax (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (062) , fax (062) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 9:00 13:00 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (062) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Wydawca i redakcja: NM-media, ul. 11 Listopada 56/7, Warszawa, tel Druk: Alterna

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA!

NAJLEPSZY PRODUKT TEGO LATA! ISSN 1689-9105 Nr 3(16) WRZESIEŃ 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SPOKÓJ, ROZWÓJ, STABILIZACJA str. 3 LEPSZA SYTUACJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW str. 4 PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY

Bardziej szczegółowo

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r.

BANK. Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. BANK M ój Mój Nr 3(13) PAŹDZIERNIK 2012 r. ISSN 1689-9105 NAGRODA KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K - str. 2 NOWE PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ - str. 2 MIASTO Z PROPOZYCJAMI - str. 3 NA PRZEKÓR

Bardziej szczegółowo

Zapowiada się dobry rok

Zapowiada się dobry rok NASZ BANK GAZETA BEZPŁATNA ISSN 1896-7051 Zapowiada się dobry rok CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Przyłącz się do nas i zostań Członkiem Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających

marca 2010 r. Ulokuj do 31 tylko 1 tysiąc złotych w jubileuszowej edycji Loterii dla oszczędzających BANK Mój Nr 1(4) MARZEC 2010 r. ISSN 1689-9105 KWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE K Zarządu, Zdzisław Bąk, podczas przekazania głównej nagrody Alfonsowi Pośpiechowi, który po odbiór samochodu

Bardziej szczegółowo

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu

Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Opieramy się na tradycji, doświadczeniu i zaufaniu Dla gazety Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej z PAWŁEM PAWŁOWSKIM, prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu rozmawia Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA więcej na str. 4-5. Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! ISSN 1689-9105 Nr 2(15) CZERWIEC 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK SAMORZĄDOWIEC SPÓŁDZIELCA - str. 2 DYWERSYFIKACJA SIĘ OPŁACA - str. 3 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! - str. 6 ZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW

NAGRODY Z LOTERII 2012 JUŻ U SZCZĘŚLIWYCH ZWYCIĘZCÓW ISSN 1689-9105 Nr 1(14) LUTY 2013 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK BANK PRZYJAZNY - str. 2 APEL O POMOC - str. 2 DLA LOKALNEGO ROZWOJU - str. 3 INTEGRUJĄCA ROLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm

KOMENTARZ. Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu. Serwis Finansowy Dla Firm KOMENTARZ GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu Często zadajemy sobie pytanie, czy liczba placówek bankowych w Polsce nie jest za duża? Na koniec I kwartału w Polsce działały 14 424 placówki bankowe i choć

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str.

W numerze: SAMOCHÓD WYLOSOWANY! więcej na str. 8. Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3. WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. ISSN 1689-9105 Nr 2(18) KWIECIEŃ 2014 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK W numerze: ZADANIE TRUDNE, ALE MOŻLIWE str. 3 WAŻNE WYRÓŻNIENIE DLA BANKU str. 5 II WOJEWÓDZKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str.

INFORMATOR SGB. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4. Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. Konsumencki Konkurs Jakości Usług BS PM-S Sieraków i BS Chodzież str. 4 Solidarny Bank listopadowa konferencja relacja str. 9-10 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2011 nr 6/161 def3000 doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa

Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku. Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP. Janusz Jankowiak Euro przetrwa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 6 / zima 2012 Jedna zamiast wielu Karta miejska ŚKUP Janusz Jankowiak Euro przetrwa Inga Kubica-Jojczyk DELICO W poszukiwaniu nowego rynku Czy wiesz, czym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska sierpień 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS

Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta. Magazyn Grupy BPS Bank niepełnosprawnym przyjazny Rozmowa z Prezes PFON str. 11 Nowa siedziba Grupy BPS oficjalnie otwarta str. 16 Sukces z bankiem spółdzielczym Bank pierwszego kontaktu str. 30 Magazyn Grupy BPS str. 7

Bardziej szczegółowo

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Zadbajmy o NASZE! magazyn. Ludzie i pieniądze. Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Wydarzenia. Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu Okiem Prezesa Banku Spółdzielczego: Jakie zmiany przyniósł rok 2011? 2011 Ludzie i pieniądze Zysk brutto Banku BPS za 2011 roku wyniósł 136,6 mln zł Wydarzenia Bank BPS liderem biznesu w XXI edycji konkursu

Bardziej szczegółowo

Pod osłoną polskiego kapitału

Pod osłoną polskiego kapitału Poznań, marzec-kwiecień 2009 nr 2/145 Jednostki samorządów terytorialnych wkładka w środku numeru Pod osłoną polskiego kapitału O firmie TOP Tomyśl str. 8-9 W numerze A k t u a l n n o ś c i O nowych produktach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost

Rozmawiamy z Edwardem Tyborem, Prezesem Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego. Magazyn Grupy BPS. Z szansą na wzrost Z szansą na wzrost str. 11 Najbliżej Ludzi kampania banków spółdzielczych str. 13 Sukces z Bankiem Spółdzielczym biznes familijny str. 22 Magazyn Grupy BPS str. 4 Rok kluczowych decyzji Rozmawiamy z Edwardem

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo