Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej"

Transkrypt

1 ISSN Nr 2(2) LIPIEC 2009 r. BANK MójKWARTALNIK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE MójK Komentarz Na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie delegaci z zadowoleniem przyjęli informację o wynikach osiągniętych w ubiegłym roku. Z pozytywną opinią Przedstawicieli spotkały się też działania Rady Nadzorczej Banku. Rada Nadzorcza, działający społecznie organ banku spółdzielczego, ustawowo sprawuje nadzór nad jego działalnością obejmującą podstawowe obszary, czyli sytuację ekonomiczno-fi nansową, działalność kredytową, oszczędnościowo-rozliczeniową i ryzyka towarzyszące jego pracy. Wiceprezes Ryszard Palmąka odbiera certyfi kat z rąk prezes Małgorzaty Zaleskiej Bank Spółdzielczy w Namysłowie godny zaufania Te kompetencje nie wyczerpują jednak całego obszaru zainteresowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie. W tworzeniu strategii rozwoju Banku, Rada Nadzorcza za najważniejszą uznała zasadę zrównoważonego rozwoju, opartego dokończenie na str.2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jedna z najważniejszych instytucji czuwających nad bezpieczeństwem środków powierzonych przez klientów bankom działającym w Polsce, przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie certyfi kat banku stosującego Zasady dobrej praktyki bankowej. Zaznaczyć należy, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest jednym z pierwszych polskich banków, które taki certyfi kat uzyskały. Na ogólnopolskim spotkaniu prezesów polskich banków spółdzielczych z rąk prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dyplom będący potwierdzeniem uzyskania tego tytułu odebrał Ryszard Palmąka wiceprezes Banku. Zasady dobrej praktyki bankowej stanowią zbiór rekomendacji opracowanych przez bankowy Fundusz Gwarancyjny skierowanych do banków komercyjnych i spółdzielczych, które objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Taka rekomendacja nabiera szczególnego znaczenia w dobie kryzysu gospodarczego i zawirowań na rynkach fi nansowych. Dobre praktyki służą wypracowaniu jednolitych standardów służących rzetelnemu informowaniu klientów o zakresie i zasadach dokończenie na str.2

2 dokończenie ze str.1 Komentarz dokończenie ze str.1 Bank Spółdzielczy w Namysłowie godny zaufania systemowej ochrony oszczędności złożonych w bankach, a także określają założenia udostępniania podstawowych danych o sytuacji ekonomiczno - finansowej banku tak, aby prezentowane były one w sposób przystępny i przejrzysty, szczególnie dla klientów indywidualnych. Banki są instytucjami zaufania publicznego, dlatego informowanie klientów o ich sytuacji ma znaczenie systemowe. Zwiększanie świadomości klientów w obszarze kondycji finansowej każdego banku wpływa pozytywnie na stabilność sektora finansowego. Banki spółdzielcze to banki, które okazały się odporne na skutki kryzysu na rynkach finansowych. Odpowiedzialna polityka kredytowa stosowana przez ich zarządy okazała się dziś ich największym atutem. Red. na zachowaniu proporcji w rozwoju rynkowym, kapitałowym i kadrowym oraz równoległe wzmacnianie mechanizmów bezpieczeństwa, zarówno dla środków powierzonych bankowi, jak i tych zaangażowanych w kredyty. W minionym roku zostały w Banku wprowadzone do praktyki zasady Nowej Umowy Kapitałowej w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów w oparciu o prawo obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W sposób zasadniczy sposób zmienia to zakres działania Rady Nadzorczej, bo zwiększa obszar odpowiedzialności jej członków, przenosząc na ich barki znacznie większy zakres obowiązków w kwestii ocen i czynności nadzorczych. Od stycznia ubiegłego roku Rada raz w kwartale dokonuje oceny adekwatności kapitałowej, sprawdzając, na ile działania Banku mieszczą się w normach zatwierdzonych przez Komisję. Bank Spółdzielczy w Namysłowie należy do grupy największych banków tego typu w regionie. Aktualnie pracuje w oparciu o 18 placówek, a niedługo ta liczba ulegnie zwiększeniu. W przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 60-lecia działalności. Miniony rok był bogaty w wydarzenia, powoływaliśmy nowe i modernizowaliśmy istniejące już placówki. Bank oferował klientom nowe produkty. Mimo pierwszych oznak nadchodzącego spowolnienia, 2008 rok był najlepszym pod względem osiągniętych wyników w całej historii Banku. Wyjątkowo wysoki plan finansowy na ubiegły rok został przez Bank przekroczony. Myślę, że dla członków i klientów ważny jest komunikat Rady Nadzorczej, że nasz Bank jest bezpieczny, ponieważ we wszystkich rodzajach ryzyka osiąga właściwe parametry, nie wykazując przekroczeń. Całkiem nowe wyzwania przynosi Bankowi rok Był on zawsze instytucją przyjazną dla swoich klientów i jestem przekonany, że w trudnej sytuacji, jaką przynosi czas recesji, Bank nie opuści ich w potrzebie, stosując odpowiedzialną, ale i elastyczną politykę kredytową. Grzegorz Bieniek Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie 2 MÓJ BANK

3 Dobre praktyki Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Zaleską, prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bankowy Fundusz Gwarancyjny przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tytuł Banku stosującego dobre praktyki bankowe. Jaki był powód podjęcia przez Fundusz takiego przedsięwzięcia? Jak ocenia pani Profesor rolę i dzisiejszą sytuację polskich banków spółdzielczych z punktu widzenia prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz naukowca w dziedzinie fi nansów i bankowości? Inicjatywa opracowania i wdrożenia dobrych praktyk zrodziła się na przełomie 2007 i 2008 r., a zatem jeszcze przed istotnym nasileniem zjawisk kryzysowych, które nastąpiły po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r. Zarządzając BFG staram się kłaść nacisk na myślenie strategiczne, wyprzedzające przyszłe zdarzenia, a z działań przeszłych wyciągać właściwe wnioski. Warto wspomnieć, że działania Funduszu wyprzedziły zmianę prawodawstwa unij nego, która nastąpiła w marcu 2009 r. Od 1 lipca br. banki mają bowiem, zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą, obowiązek przekazywania klientom informacji nie tylko o objęciu, ale także o braku objęcia danego produktu lokacyjnego lub inwestycyjnego gwarancjami BFG. Inicjatywa Funduszu, dotycząca dobrych praktyk banków w zakresie informowania klientów o zasadach gwarantowania depozytów i o sytuacji ekonomiczno-fi nansowej banków, dobrze wpisuje się w uwarunkowania niepokojów oraz potrzebę ochrony deponentów. Przyjęcie i stosowanie dobrych praktyk zmniejsza ryzyko utraty reputacji przez banki, co jest szczególnie istotne w dobie spadku zaufania klientów. Dobre praktyki stanowią także pomoc bankom w realizacji obowiązku ustawowego. Art. 38b ustawy o BFG nakłada bowiem na banki obowiązek informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-fi nansowej oraz o przynależności do systemu gwarantowania. Dobre praktyki są zatem instrumentem wspierającym banki, a jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo deponentów. Podstawowym celem dobrych praktyk jest bowiem wypracowanie jednolitych standardów rzetelnej informacji. Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska jest prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (IADI), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI), oraz Członkiem Prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Bycie naukowcem i praktykiem pomaga mi na chłodno analizować sytuację polskiego sektora bankowego. W I kw r. w stosunku do 2008 r. nastąpiło spowolnienie tempa rozwoju sektora banków spółdzielczych w Polsce. Z powyższego stwierdzenia nie należy jednak wyciągać zbyt pochopnych wniosków, bowiem wyniki roku bieżącego odnoszone są do rekordowo dobrych wyników roku poprzedniego, które stanowią bazę odniesienia. Mimo spowolnienia, sektor banków spółdzielczych nadal się rozwij a. W I kw r. w sektorze banków spółdzielczych wzrosły aktywa i udzielone kredyty (o 2%), natomiast wartość depozytów sektora niefi nansowego zmniejszyła się (o 1%). Podkreślić należy jednocześnie, że kwota depozytów zgromadzonych w bankach spółdzielczych jest wyższa od wartości udzielonych kredytów o ponad 14 mld zł, co oznacza tzw. dodatnią lukę płynności. Mimo wzrostu kwoty należności zagrożonych, ich jakość kształtowała się średnio poniżej 2%, co jest wynikiem satysfakcjonującym. Pogorszenie jakości należności i wzrost kosztów działania przyczyniły się do spadku wskaźników rentowności, przy czym na koniec I kw r. żaden bank spółdzielczy nie wykazał straty netto. Podkreślić należy, że wyniki fi nansowe banków spółdzielczych uległy pogorszeniu w znacznie mniejszym stopniu, niż wyniki banków komercyjnych. Zysk netto banków spółdzielczych za I kw r. stanowił średnio 81% zysku wygenerowanego w I kw r., podczas gdy w bankach komercyjnych relacja ta wyniosła 47%. Banki spółdzielcze są w mniejszym stopniu niż banki komercyjne narażone na niekorzystny wpływ aktualnych wydarzeń na rynkach fi nansowych, m.in. ze względu na: brak powiązań kapitałowych z zagranicznymi instytucjami fi nansowymi i nieznaczny wpływ zmian kursów walutowych na przychody oraz koszty z działalności operacyjnej. Odrębnym zagadnieniem pozostaje wpływ kursu euro/zł na poziom funduszy własnych banków spółdzielczych. Skąd pochodzą środki fi nansowe Funduszu gwarantujące bezpieczeństwo dla powierzonych bankom środków? Fundusz ma ustawowo zapewnione źródła fi nansowania swojej działalności. Katalog ustawowy jest otwarty, a zatem można stwierdzić, że źródła nie są ograniczone. Jednocześnie źródła te są zróżnicowane i przyjmują m.in. postać środków odzyskanych z mas upadłości banków, funduszy ochrony środków gwarantowanych, które utrzymują banki, funduszu pomocowego tworzonego z opłat rocznych i innych funduszy własnych. Wskazać należy także, że Fundusz ma możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł fi nansowania m.in. w postaci pożyczek i dotacji z budżetu państwa oraz kredytów z NBP. Dziękuję za rozmowę Andrzej Malanowski MÓJ BANK 3

4 Stawiamy na rozwój Rozmowa z Wiesławem Plewą, wójtem gminy Tułowice. Panie Wójcie, proszę w krótkich słowach scharakteryzować gminę. Jesteśmy gminą małą i piękną, oczywiście wychodząc z założenia, że małe jest piękne. Gmina jest młoda, powstała dopiero w 1992 roku, zajmuje teren niecałych 82 km2, których 70% stanowią lasy więc stanowimy swego rodzaju ewenement w województwie. Aktualnie Tułowice liczą 4300 mieszkańców, a gmina 5,5 tys. Wielkość obszaru użytków leśnych przesądza o charakterze naszej gminy. Rolników gospodarujących na wielkoobszarowych gospodarstwach jest niewielu, większość posiada bądź dzierżawi niewielkie areały. Na naszym terenie bogate są tradycje przemysłowe, historia Tułowic związana była z ceramiką od lat przedwojennych, gdy powstała pierwsza fabryka, a potem Porcelit. Był to jeden z największych zakładów w Europie, zatrudniający nawet do 1600 osób. W 2002 i 2003 roku, gdy zamknięto go niemal z godziny na godzinę, mieliśmy jeden z większych poziomów bezrobocia w województwie opolskim, sięgający nawet kilkunastu procent. Ci, którzy potrafili szybko odnaleźć się w nowych warunkach, znaleźli pracę i dają sobie radę, ale byli ludzie, którym zamknięcie zakładu zniszczyło całe życie. Naszym wielkim zadaniem było dostosowanie tych ludzi do współczesności. W tamtych czasach wypłacane z budżetu dodatki mieszkaniowe wynosiły prawie 360 tys. zł, a teraz mieszczą się one w granicach tys., co oznacza, że większość rodzin już sobie daje radę. Jak w takim razie kształtuje się budżet gminy? Jego częścią są odpisy od podatku PIT i CIT, a poza tym podatki od nieruchomości, od działalności gospodarczej i rolnej. Na ruinach prężnego niegdyś Porcelitu utworzyliśmy Podstrefę Tułowice Strefy Ekonomicznej Starachowice. Rozwija się tam działalność gospodarcza, która dobrze sobie radzi nawet w tych trudnych czasach. Mamy też paru zagranicznych inwestorów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia działalności na uprzednio doinwestowanym przez nich terenie. Dalszego rozwoju gminy upatruje Pan zatem w rozwoju przemysłu i drobnej przedsiębiorczości? Rolnictwo jest opanowane przez grupę ludzi, którzy wykazują inicjatywę, jestem więc o nie spokojny. Są to najczęściej młodzi ludzie, którzy mają wiele pomysłów i ta gospodarka staje się coraz bardziej przyszłościowa. Natomiast drugą kategorią są ludzie, którzy szukają własnej drogi do pracy i kariery. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo rozwinęła się drobna przedsiębiorczość, zakłady zatrudniające po kilka osób, w których widać stabilizację, a których właściciele wiążą z nimi swoją przyszłość. To daje gwarancję, że mogę liczyć na podatki od nich, a obie strony wiedzą, że będą się wzajemnie wspierać. Do prowadzenia działalności gospodarczej, potrzebna jest dobra infrastruktura. Gmina jest zwodociągowana w stu, a skanalizowana prawie w stu procentach. To prawie dotyczy nowych terenów inwestycyjnych, do których dopiero doprowadzamy przyłącza. Nasza gmina miała kiedyś swoje pięć minut szczęścia w związku z przeprowadzeniem autostrady przez nasz teren wycięto drzewa, a gmina dostała za nie odszkodowanie. Dzięki temu i mądrej organizacji, udało nam się wybudować wodociągi, kanalizację i oczyszczal- 4 MÓJ BANK

5 Dla rodziny i środowiska nię. Teraz jesteśmy o krok do przodu. Nie mamy też problemów z dostępem do Internetu, a dzięki temu, że znajdujemy się po środku trasy z Opola do Nysy, komunikację autobusową i kolejową mamy bardzo dobrą. Czy zamierza pan również rozwij ać turystykę? Mamy wiele ścieżek rowerowych, dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową sale gimnastyczne, basen, boiska i stadiony. Organizujemy wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych. Mamy też dużo obiektów zabytkowych, a znaczna część lasów jest predysponowana do rozwoju turystyki czynnej i zdrowotnej, któremu pomaga jeszcze łagodność naszego klimatu. Jak Pan ocenia Oddział Banku Spółdzielczego, który znajduje się na Pana terenie? Bardzo dobrze, przede wszystkim za dostępność dla mieszkańców bankomat i świetną obsługę, a poza tym Bank jest dla mnie bardzo cennym partnerem, bo obsługuje budżet naszej gminy. Może nie wszyscy to doceniają, ale Bank, który w naszym, wiejskim środowisku daje stabilizację, któremu nie grożą zawirowania losowe, kadrowe, jest partnerem na wagę złota. Jestem odpowiedzialny za budżet naszej gminy, muszę planować nie tylko rok bieżący, ale i lata nadchodzące więc pomoc Banku jest nie do przecenienia, a mogąc liczyć na wsparcie jego władz, śpię spokojnie. Dziękuję za rozmowę. Redakcja Bernard Widera jest osobą powszechnie znaną i szanowaną w gminie Lasowice Wielkie i w powiecie kluczborskim. Przez wiele lat prowadził w Tułach wzorcowe gospodarstwo rolne, znajdował także czas na działalność społeczną. Był posłem Ziemi Opolskiej do Sejmu RP VIII i IX kadencji. Nie tak dawno przeszedł na rentę i przekazał gospodarstwo córce oraz zięciowi. Teraz doświadczeniem nabytym przez ponad czterdzieści lat wspiera swoich następców. Najwięcej uwagi poświęca fermie bydła mlecznego, której podporządkowane są wszystkie działania w gospodarstwie. Hodowla liczy 80 krów mlecznych i około 50 sztuk młodzieży przeznaczonej na remont stada. Cały 80 hektarowy areał gospodarstwa produkuje paszę dla krów: trawy, kukurydzę, jęczmień. Mimo mokrego lata udały się oba pokosy traw, więc kiszonki dla stada nie powinno zabraknąć. Największym obiektem w gospodarstwie jest ukończona 6 lat temu obora, która wtedy była obiektem bardzo nowoczesnym, ale i dziś dochowuje wszelkich standardów wymaganych w hodowli bydła mlecznego. Obora powstała z kredytu udzielonego przez BS w Namysłowie. Gospodarstwo ma bardzo dobre wyniki, gdyż średnia mleczność wynosi litrów od krowy, podczas gdy średnia w Unii to litrów. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że większość ziemi, którą uprawia Benedykt Ptak, zięć Bernarda Widery, to gleby VI klasy. Większość hodowców bydła mlecznego trapi dziś pytanie o przyszłość ich gospodarstw i o poziom cen skupu mleka. Benedykt Ptak jest w nieco lepszej sytuacji, gdyż opolski Zott i tak płaci wyżej, niż gdzie indziej, bo 98 groszy za litr. W kraju niektóre mleczarnie proponują hodowcom nawet i poniżej 80 groszy. Rozwij ając hodowlę Bernard Widera liczył, że cena nie spadnie poniżej 1 zł 10 groszy Problem cen skupu mleka to nie tylko problem polskich hodowców. Pan Widera jeżdżąc do niemieckich hodowców i podpatrując ich osiągnięcia w chowie bydła, zaobserwował podobne problemy i po drugiej stronie granicy. Optymalne stado dla indywidualnego hodowcy w Polsce to dziś krów, a Niemcy rozwij ając mechanizację doszli prawie do stu. Większe stado wymaga zatrudnienia dodatkowej pary rąk do pracy Bernard Widera nadal czynnie uczestniczy w pracach grupy członkowskiej Oddziału w Lasowicach i rentowność hodowli (przy dzisiejszych cenach) gwałtownie spada, chyba, że ktoś nastawia się na produkcję wielkotowarową, ale wówczas przestaje ono być gospodarstwem rodzinnym. Wygaszanie hodowli, jak i powiększanie stada jest procesem długotrwałym, jeśli chce się stosować zasady kodeksu dobrej praktyki rolniczej. Większość ze starszych rolników hołduje nadal tym zasadom. Przekazywano nam je w rodzinach i w ośrodkach doradztwa. Gwałtowne zmniejszenie stada, choćby przez kierowanie zacielonych krów na rzeź jest niemoralne. Wprowadzenie mechanizmów unij nych ten rytm zaburzyło i dobre praktyki są w odwrocie, skoro liczy się tylko pieniądz twierdzi Bernard Widera. Oprócz prowadzenia dużego gospodarstwa, pan Bernard znajdował również czas na działalność społeczną. Oprócz posłowania, dzięki któremu wiele się nauczył, zwłaszcza w zakresie ekonomii, był też spółdzielcą, członkiem spółdzielni mleczarskiej i Banku Spółdzielczego w Lasowicach, gdzie powierzono mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. O BS w Namysłowie tak jak inni mieszkańcy gminy mówi nasz bank. Nadal działa w grupie członkowskiej przy Oddziale w Lasowicach i interesuje się jego wynikami na tle innych placówek Banku. Od czterdziestu paru lat jego konto niezmiennie pozostaje w Banku Spółdzielczym. Bernard Widera ma jeszcze jedną pasję jego dom i gospodarstwo przylega dokończenie na str.9 MÓJ BANK 5

6

7 Od ikry do wigilij nego stołu Mirosław Kotlarz kocha przyrodę i duże przestrzenie, dają mu one poczucie wolności. W dzieciństwie chciał zostać leśnikiem, lecz skończył technikum rolnicze. Szukał miejsca, w którym mógłby rozpocząć działalność zgodnie z zawodowym przygotowaniem. W 1985 roku znalazł w Krzywej Górze w gminie Pokój w powiecie namysłowskim 90 hektarów podmokłych łąk i nieużytków. Były zawsze zalewane wczesną wiosną i po każdej ulewie, a latem odstraszały spaloną i spopielałą powierzchnią. Teren z racji usytuowania i płynącej przez niego czystej strugi świetnie nadawał się do wykopania stawów pod hodowlę ryb. Chciał kupić wszystko od Państwowego Funduszu Ziemi, ale od ówczesnego wojewody usłyszał, że w Polsce w nie ma miejsca dla obszarników i może nabyć jedynie 30 ha pod warunkiem, że będzie człowiekiem żonatym. Ponieważ trwały już przygotowania do ślubu, mógł spełnić to dziwne kryterium. Pozostałe ziemie kupili inni. Po dwóch latach odkupił je, choć za znacznie wyższą cenę. Rozpoczął się żmudny czas kopania stawów i dokupowania ziemi pod gospodarstwo rybackie, choć w tamtych latach nie było tam żadnej drogi dojazdowej, prądu i innych udogodnień. Dziś stawy w Gospodarstwie Rybackim Krzywa Góra zajmują obszar bez mała 200 hektarów. To jedno z większych gospodarstw tego typu w regionie. Mirosław Kotlarz zapewnia, że gospodarstwo jest rentowne, daje utrzymanie jego rodzinie i rodzinie brata, z którym działają wspólnie. Tak jak w każdej innej hodowli, obowiązuje tu wszystkich dochowanie technologicznego reżimu i ciężka Stawy hodowlane Gospodarstwa zajmują prawie 200 ha Budynki Gospodarstwa Rybackiego w Krzywej Górze praca, bowiem sukces gospodarstwa rybackiego zależy w znacznej mierze od kosztów hodowli, cen sprzedaży i utrwalenia pozycji na rynku jako solidnego dostawcy. Ten ostatni warunek nie stanowi już dla gospodarstwa problemu. Normalny cykl hodowlany karpi trwa trzy lata, a w Gospodarstwie Rybackim w Krzywej Górze udało się skrócić go do dwóch lat. Gospodarstwo pracuje praktycznie w cyklu zamkniętym od ikry do sprzedaży ryb. Ryby, które wykluły się w maju tego roku, trafi ą na stoły wigilij ne w przyszłym roku. Popyt na ryby jest nie tylko w okresie przedświątecznym, choć to właśnie wtedy sprzedaje się ich najwięcej. Dziś trzeba reagować na potrzeby rynku w sposób natychmiastowy. Toteż przy magazynie ryb znajduje się skonstruowana w gospodarstwie tzw. odłówka, czyli zmyślne urządzenie do masowego odłowu ryb. Zastępuje ono pracę ludzi z podbierakami, wybierającymi ryby w tzw. magazynach. Ekologów możemy zapewnić, że gospodarstwo posiada własne przyczepy do transportu ryb z zainstalowanymi natleniaczami i ryby podróżują nawet w lepszych warunkach, niż mają w stawach. Mirosław Kotlarz nie korzystał w prowadzeniu gospodarstwa ze środków unij nych, podstawowych inwestycji dokonał zanim się one pojawiły. Chociaż ma pewien pomysł, którego skonkretyzowanie zlecił wyspecjalizowanej fi rmie i co miałoby ścisły związek z jego dotychczasową działalnością. Nie chce go jeszcze ujawniać, ale mieści się on w unij nych programach i jego realizacja byłaby korzystna nie tylko dla jego Gospodarstwa. Mirosław Kotlarz jest z wykształcenia zootechnikiem, wiedzę z zakresu ichtiologii zdobywał sam, często metodą prób i błędów. Patrząc na efekty był to na pewno solidny kurs hodowcy ryb słodkowodnych. Na pytanie o partnera, pan Mirosław wskazuje BS w Namysłowie, który przez cały okres tworzenia gospodarstwa aż do dzisiaj jest jego jedynym kredytodawcą. Banki, które dawniej nie miały styczności z tego rodzaju przedsiębiorczością, bały się ryzyka. Na pierwszy kredyt czekał dwa lata, aż udzielił mu go bank spółdzielczy. Do dziś pozostał jego klientem, bo do Oddziału w Pokoju ma niedaleko, a to, co oferuje mu BS w Namysłowie, w pełni pokrywa potrzeby Gospodarstwa. B. O. MÓJ BANK 7

8 Siedziba Oddziału w Byczynie Jesteśmy w Byczynie Obecna sytuacja Oddziału w Byczynie jest nieporównywalna z warunkami, które mógł oferować wcześniej działający tu bank spółdzielczy dodaje pani dyrektor. Ma prawo do takich porównań, gdyż przed połączeniem obu banków pełniła funkcję prezesa BS w Byczynie. Przed połączeniem Bank w Byczynie był bankiem o charakterze kredytowym, ale jego szczupłe kapitały nie wystarczały na rozwinięcie takiej akcji kredytowej, która sprostałaby potrzebom kredytobiorców. Był on bankiem nastawionym głównie na obsługę miejscowego rolnictwa i klienci z tego sektora nadal stanowią ważną grupę partnerów Oddziału. Dla tej tradycyjnie związanej z Oddziałem grupy oraz dla klientów indywidualnych przygotowywane są co pewien czas nowe propozycje, które cieszą się dużym powodzeniem. Mieszkańcom miasta i gminy placówka w Byczynie jest dobrze znana. Z terenu jej działania wywodzi się blisko tysiąc członków Banku. Zasługi Banku w Byczynie, a później Oddziału w Byczynie są dla miejscowego rolnictwa powszechnie znane. Na uznanie i zaufanie pracował blisko sześćdziesiąt lat. Wysoką ocenę wystawił Oddziałowi burmistrz Ryszard Grüner. Oddział od dawna obsługuje budżet miasta i Gminy, a ze strony samorządu płyną pod jego adresem same pochwały. Dyrektor Oddziału za godne podkreślenia uważa zrównoważenie wielkości udzielanych kredytów z powierzonymi depozytami. To właśnie dobitnie świadczy o wzroście zaufania mieszkańców miasta i gminy do swojej placówki bankowej. Warto pamiętać, że w liczącej mieszkańców Byczynie działają placówki dwóch banków spółdzielczych, SKOK i placówka banku komercyjnego, a za działalność o bankowym charakterze zabrała się również poczta. Z dziennikarskiej obserwacji wynika, że Oddział namysłowskiego BS cieszył się największą frekwencją. redakcja Danuta Drzewiecka, dyrektor Oddziału Oddział w Byczynie namysłowskiego Banku Spółdzielczego należy do najlepiej prezentujących się placówek banków spółdzielczych w Polsce i w 2005 zyskał tytuł Mister Architektury Województwa Opolskiego. Nie mielibyśmy tak pięknej, wyróżniającej się i funkcjonalnej placówki mówi Danuta Drzewiecka, dyrektor Oddziału gdyby nie to, że przed dziesięciu laty podjęliśmy decyzję o połączeniu się samodzielnie działającego Banku Spółdzielczego w Byczynie z takim samym Bankiem w Namysłowie. Ponieważ tych łączących się banków było kilka, to powstała w ten sposób silna instytucja fi nansowa o regionalnym znaczeniu Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Profesjonalna 11-osobowa załoga Oddziału buduje wizerunek Banku przyjaznego klientom 8 MÓJ BANK

9 Dzięki panu Bernardowi młyn odzyskał swoją żywotność dokończenie ze str.5 Dla rodziny i środowiska bezpośredni do rzeki, przy której stoi 150- letni młyn wodny. Przez wiele lat pan Bernard jeździł po miejscowościach południowej Polski, poszukując części w zrujnowanych i opuszczonych młynach, by uruchomić ten nad pobliską Budkowiczanką. Teraz młyn jest sprawny, ale stałego przemiału nie warto uruchamiać, bo to młyn żytni. Czasami jednak pan Widera uruchamia go, by obudzić ducha świętego Marcina, patrona młynarzy. Pozostawienie go w trwałym bezruchu ponownie doprowadziłoby go do ruiny. Pan Bernard twierdzi, że trzeba go od czasu do czasu przewentylować, ale duże znaczenie ma dla środowiska spiętrzenie przez niego rzeki. Praca młyna powoduje jej natlenienie i oczyszczanie. Tak więc i rzeka, która na kilometrowym nizinnym odcinku ma status rzeki górskiej, wiele zawdzięcza staremu młynowi oraz jego opiekunowi. Andrzej Malanowski Najlepszy RAZ KREDYT w naszym Banku od r. do r. od 600 zł do 20 tys. zł spłaty w 12 ratach oprocentowanie stałe 8,50%* prowizja dla kredytobiorcy 2,85% BRAK INNYCH OPŁAT! minimum formalności: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h Jak to robią Czesi Połowa 2009 roku już za nami. Osłabienie gospodarcze daje się we znaki, tak w Polsce, jak i w większości krajów współczesnego świata. Projekcje wzrostu gospodarczego przedstawione przez rząd RP okazały się mocno chybione, a opozycja składa wnioski o dymisję ministra fi nansów, którego podejrzewa o niekompetencję i ukrywanie rzeczywistego obrazu gospodarczego. Ta niepewność w ocenie gospodarki daje się także zauważyć w kolejnych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, która na czerwcowym posiedzeniu po dwumiesięcznej przerwie obniżyła podstawowe stopy procentowe o 0,25 pp. Za taką decyzją przemawiały zdaniem większości jej członków dane, które napłynęły od ostatniego posiedzenia Rady. Członkowie kierownictwa Instytutu Ekonomicznego NBP podczas prezentacji czerwcowej projekcji infl acji i PKB, stwierdzili że Polska nadal ma szansę uniknąć recesji. W II kwartale nasza gospodarka może się skurczyć, ale jesienią powinna już piąć się do góry jak mówili podczas spotkania z dziennikarzami. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Jak okazało się wcześniejsza decyzja Rady o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% do 3% chyba nie była właściwa. Okazuje się, że banki dla uniknięcia ryzyka kredytowego wolą kupno rządowych papierów dłużnych od kredytowania podmiotów gospodarczych. Zaskoczeniem dla obserwatorów ekonomicznych są również działania rządu, który w poszukiwaniu środków na zapełnienie Wstąp do naszych placówek! *rzeczywista stopa procentowa - 15,02 % dziury budżetowej w 2009 roku nie zawahał się przed próbą skoku na środki fi nansowe Narodowego Banku Polskiego. Trudno się oprzeć wrażeniu, że rządzący w Polsce sięgają do rozwiązań prawno-ekonomicznych, mających na celu zapobieganie powiększaniu się defi cytu budżetowego, a z drugiej strony stymulujących gospodarkę. Jak to jednak zazwyczaj bywa obszarem, w którym można spodziewać się zmian są podatki. Mówiąc wprost, można oczekiwać iż dla zwiększenia wpływów budżetowych mogą być wprowadzone rozwiązania, które w zasadzie prowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych, w szczególności przedsiębiorców. Republika Czeska, choć pod wieloma względami podobna do Polski, pod względem rozwiązań podatkowych różni się od naszego kraju dość znacząco. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi tam 20%, a w przyszłym roku obniżony zostanie do 19%, osoby fi zyczne płacą liniowy podatek dochodowy w wysokości 15%, ale liczony od wynagrodzenia brutto powiększonego o należną kwotę ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego płaconego przez pracodawcę. Poza tym kraj ten stosuje system zachęt dla inwestorów. Wydaje się, że priorytetem w tym przypadku jest raczej zahamowanie spadku koniunktury lub pobudzenie istniejącego, ograniczonego wzrostu gospodarczego, nawet jeśli może to oznaczać ryzyko powiększenia defi cytu budżetowego. Dlatego też, warto przypomnieć kardynalną zasadę, iż jeśli trzeba już zmieniać w Polsce podatki, to niech przynajmniej nie ogranicza to działalności przedsiębiorców, którzy przecież są jednym z podstawowych źródeł wpływów budżetowych. Przed sektorem banków spółdzielczych rodzi to wyzwanie, jak w tak trudnych warunkach prowadzić swoją podstawową działalność, tj. kredytować działalność przedsiębiorstw. Należy mieć jednak zaufanie do polityki rynkowej, jaką one prowadzą, gdyż bliski kontakt z podmiotami sektora MSP, to większa gwarancja bezpieczeństwa. A wolne środki fi nansowe, jakie posiadają banki spółdzielcze i stanowiące bufor bezpieczeństwa, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jest to dobra wiadomość, zarówno dla depozytariuszy, jak i poszukujących kredytów na rozwój swoich fi rm. Andrzej Nowicki MÓJ BANK 9

10 Gerhard Nowak (po prawej) i Zbigniew Czajkowski postawili na zmechanizowanie prac polowych Duzi mogą więcej Las Pol sp. z o.o. w Lasowicach Małych w powiecie kluczborskim to przedsiębiorstwo produkcji roślinnej, będące od pięciu lat własnością Gerharda Nowaka i Zbigniwa Czajkowskiego. Firma zajmuje się też produkcją spirytusu w znajdującej się na jej terenie gorzelni. W całokształcie produkcja roślinna przynosi zdecydowanie większe dochody, jako że produkcja spirytusu gorzelanego przy dzisiejszych cenach jest mało rentowna. Przy tworzeniu obowiązującej ustawy o biopaliwach, jakoś zapomniano o wykorzystaniu mocy tkwiących w polskich gorzelniach rolniczych. Do dziś doprowadza to do irytacji wielu rolników, którzy w tej produkcji widzieli szanse na rozwój swoich gospodarstw. Gorzelnia, mimo że jest zakładem starym i zdekapitalizowanym, mogłaby kilkakrotnie zwiększyć przerób. Pracuje zresztą tylko na surowcu, którego nie ma już gdzie zagospodarować. Spółka zajmuje 850 ha na obszarze dwóch byłych PGR-ów, których część jest własnością spółki, a część stanowi dzierżawa. Jeszcze kilkanaście lat temu na takiej powierzchni pracowało kilkudziesięciu pracowników, a dziś Las Pol zatrudnia na etatach 10 osób. Tak wielki postęp w zakresie mechanizacji rolnictwa dokonał się ostatnich czasach twierdzi Gerhard Nowak. Toteż w momencie przystąpienia do spółki, właściciele Las Polu przeznaczyli kredyty przyznane przez BS w Namysłowie na zakup wysokowydajnych maszyn i urządzeń do produkcji roślinnej. Początkowo spółka specjalizowała się w produkcji zbóż, jednak z upływem czasu w coraz większym zakresie przestawiała się na uprawę ziemniaków. Miały na to wpływ doś- od r. do r. od 600 zł do 30 tys. zł spłaty w 24 ratach oprocentowanie zmienne 9,50%* prowizja dla kredytobiorcy 3,15% BRAK INNYCH OPŁAT! Minimum formalności! wiadczenia wcześniejszych lat i kłopoty z ceną oraz ze sprzedażą zbóż. Ceny pszenicy, rzepaku czy kukurydzy są nieprzewidywalne i prowadząc duże gospodarstwo można się narazić na poważne straty, natomiast uprawa ziemniaków daje szansę kontraktowania zbiorów i przewidywania dochodów, których spółka nie zamierzała zaprzepaścić. Dziś całe przewidywane zbiory są zakontraktowane przez krajowych i zagranicznych producentów chipsów oraz innych produktów powstających na bazie ziemniaków. Gerhard Nowak nauczył się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa w wieku 14 lat. Po śmierci ojca przejął gospodarstwo i to po zaledwie dwóch miesiącach nauki w technikum rolniczym. Oprócz uczestnictwa w spółce, prowadzi także własne gospodarstwo, w którym razem z dzierżawami uprawia 70 ha użytków rolnych. Od samego początku współpracował z Ośrodkiem Doradczym w Łosiowie. Po kilku latach został członkiem Banku Spółdzielczego w Lasowicach Małych, a w latach dziewięćdziesiątych przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku. Po połączeniu z innymi bankami spółdzielczymi, jest dziś członkiem Rady Nadzorczej BS w Namysłowie. Na tym połączeniu i ja, i inni rolnicy w Lasowicach Małych wyszliśmy bardzo dobrze mówi Gerhard Nowak. Teraz mamy w zasięgu ręki nowoczesny bank o wielkich możliwościach fi nansowych. Nasza spółka ma rachunek bieżący w Oddziale Banku w La- Skorzystaj z naszego kredytu DWA Szczegóły w naszych placówkach. Zapraszamy! *rzeczywista stopa procentowa - 13,60 % 10 MÓJ BANK

11 sowicach Małych i tam też mam rachunek swojego gospodarstwa. Wiele zawdzięczamy temu Bankowi i dlatego, mimo ciągłych ofert nadchodzących z innych banków, pozostajemy mu wierni. Spółka widzi szansę rozwoju w zwiększaniu powierzchni uprawy ziemniaków. W przygotowania do intensyfi kacji zainwestowała 3 mln złotych. Zbudowała też przechowalnię na 3 tys. ton i zakupiła wydajne maszyny fi rmy Grimme. Dodatkowo na prawie połowie gruntów doskonałe plony zapewnia system nawadniania ziemi. Na razie cena tony ziemniaków przemysłowych zrównała się z ceną tony pszenicy, co tłumaczy determinację wspólników w rozwij aniu upraw. Wyznając zasadę, że duży może więcej, Gerhard Nowak stał się animatorem powstania grupy producenckiej i niedługim czasie powstanie w okolicy nowe zagłębie ziemniaczane. Przy wsparciu BS w Namysłowie to przedsięwzięcie ma olbrzymie szanse powodzenia. A.M. specjalna oferta nasz kredyt od r. do r. od 600 zł do 50 tys. zł spłaty w 36 ratach oprocentowanie zmienne 10,50%* prowizja dla kredytobiorcy 3,35% BRAK INNYCH OPŁAT! Potrzebne tylko: dokument tożsamości ośw. lub zaśw. o dochodach kredyt dostępny do 24h ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK! *rzeczywista stopa procentowa - 13,78 % TRZY POZIOMO 1A) obniżanie się wartości pieniądza 2I) rzadkie imię męskie 3A) krąży dookoła Ziemi, może być naturalny, jak Księżyc, albo sztuczny 4C) nad kolanami 4I) kenozoiczna albo mezozoiczna 5A) mają je okna i obrazy 5F) żyła główna 6D) sytuacja bez wyjścia na szachownicy 6I) w parze z obligacjami 7A) zawodowy łapacz myszy 7E) tropikalny ptak z dużym dziobem 8I) rzeka lub kraina na Słowacji 9A) spec od biżuterii 9I) depozyt bankowy, przynosi procenty 10J) polskie linie lotnicze 11B) duża małpa zagrożona wyginięciem 11L) imię Cyganki z Chaty za wsią 12E) grecki bóg wiatrów 12I) najlepsze miejsce na karnawał 13A) inaczej wirnik 13I) pędzić 14D) drzewo: kwitnie na biało, ma kolce 14Ł) zaraz po re 15C) puchar 15L) cel 16K) rad w tablicy 17A) księga z cyklu 17E) Castro, Hussein lub Mugabe 18A) torbacz z Ameryki Północnej 18L) piłka za linią 19A) bistro lub kawiarnia 20A) pomysł 20F) miara szczęścia 20J) żona lwa 21H) mieszkanka Zielonego Wzgórza 22D) przenośny mechaniczny instrument muzyczny 23A) tam najsławniejsza lipa w Polsce 23K) z niej znany Noe 24F) powstaje po skaleczeniu PIONOWO A1) opis postępowania ze sprzętem A12) ten, który bierze kredyt B17) deszcz, śnieg lub grad C1) przeznaczenie, los C7) kuchenny stołek C17) posłuch D3) syn Lajosa i Jokasty, pierwszy z kompleksem D13) woda na pustyni D22) wczesną wiosną na rzece E1) duża sala na uczelni lub w szkole E6) rafa koralowa otaczająca wyspę E11) fi ltruje krew E21) grecki bożek pasterzy F5) silna karta F9) łacińskie więc F14) jeden z wielu w tej gazecie F22) dwie szyny G1) po dziś G7) czerwony = pożar G11) droga w mieście G22) mała Alicja H20) maszyna oblężnicza do rozbij nia bram I4) najmniej trujący alkohol, spożywany przez ludzi I11) na przykład śnieżna I21) rzeka, miasto albo samochód J1) dawniej dworzanin J8) dawniej chłop J20) słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych K6) ułańska czapka K12) w parze z nim K16) li tera, symbol gęstości K20) wolne stanowisko L8) cukrowa albo szklana L15) najrzadszy stan wody L22) argon w tablicy Ł6) praca na stałe Ł11) katarakta, choroba soczewki M14) obrazek w książce (A-23, K-7, C-2, I-23) (A-4, E-8) (D-6, F-3, I-4, K-13, M-14, L-13, J-1, Ł-11) Rozwiązania prosimy składać w placówkach Banku do 30 września 2009 r. na załączonych kuponach. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 1 naszego pisma upominki od Banku otrzymują: Alina Zdaniewicz z Wołczyna, Ewa Lorek z Kujakowic Górnych, Justyna Cichos z Lasowic Górnych, Kazimierz Rusnak z Niemodlina, Renata Chrzan z Pokoju, Anna Kasperska z Ligoty Tułowickiej, Bronisława Wachocka z Gołkowic, Otylia Buzowicz z Siemysłowa, Henryk Kompała z Namysłowa i Józef Adamowicz ze Świerczowa. Serdecznie gratulujemy!... (hasło) (imię i nazwisko)... (adres)... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, poz 883).... (podpis) MÓJ BANK 11

12 Syców Wilków Namysłów Byczyna Wołczyn Praszka Domaszowice Lokalnym kapitałem bogaci się lokalne społeczeństwo Świerczów Gracze Niemodlin Tułowice Pokój Kluczbork Lasowice Wielkie Lasowice Małe POWIAT NAMYSŁOWSKI POWIAT KLUCZBORSKI POWIAT OPOLSKI POWIAT OLEŚNICKI Centrala Banku ul. Plac Wolności 8, Namysłów, tel. (077) , fax (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 8:00 13:00 Filia Namysłów ul. Reymonta 6a, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 9:00 13:00 Oddział Pokój ul. 1 - go Maja 33, Pokój, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00 16:00, wtorek piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Świerczów ul. Brzeska 30, Świerczów, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 Oddział Wilków ul. Dworcowa 11, Wilków, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Namysłowie Starostwo ul. Plac Wolności 12a, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 POK w Namysłowie Urząd Miejski ul. Dubois 3, Namysłów, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Byczyna ul. Chopina 1, Byczyna, tel. (077) ; , fax. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30 Oddział Lasowice Małe ul. Odrodzenia 18, Lasowice Małe, tel. (077) , fax (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 15:00 POK w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 99a, Lasowice Wielkie, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 14:30 Oddział Kluczbork ul. Pl. Niepodległości 10/1, Kluczbork, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 9:30 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Wołczyn ul. Rynek 17, Wołczyn, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 10:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Oddział Niemodlin ul. Rynek 30, Niemodlin, tel. (077) ; Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:00, sobota 9:00 13:00 Filia Tułowice ul. Pocztowa 3, Tułowice, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 16:00 Punkt Obsługi Klienta w Graczach ul. Kręta 2, Gracze, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 13:00 Oddział Syców ul. Kolejowa, Syców, tel. (062) , fax (062) Godziny otwarcia: poniedziałek piątek 8:00 17:30, sobota 9:00 13:00 POK nr 1 i 2 w Sycowie ul. Mickiewicza 1, Syców, tel. (062) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 9:00 16:00, środa piątek 8:00 15:00 Oddział Domaszowice ul. Strzelecka 3b, Domaszowice, tel. (077) Godziny otwarcia: poniedziałek 8:00 15:00, wtorek 8:30 15:30, środa piątek 8:00 15:00 Wydawca i redakcja: NM-media, ul. 11 Listopada 56/7, Warszawa, tel Druk: Alterna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE KWESTIONARIUSZ OSOBISTY PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Poręczyciel: Imię i nazwisko osoby fizycznej:....... PESEL: ; Wykształcenie:...

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji Prawo bankowe BFG organizacja gwarancji Bankowy Fundusz Gwarancyjny Po co gwarancje dla depozytariuszy? Co gwarancja wypłaty depozytów oznacza dla klientów banków? Czy warto aby bank należał do systemu

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY Załącznik nr 1 do Wniosku kredytowego na działalność rolniczą KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska

Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Transformacja systemowa w Polsce Plan L.Balcerowicza Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Sytuacja gospodarcza Polski w 1989 r. W 1989

Bardziej szczegółowo

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA*

1. Dane podstawowe: MAŁŻONEK WSPÓŁWNIOSKODAWCY/PORĘCZYCIELA* 1 Załącznik nr 1 a do Instrukcji udzielania pożyczek hipotecznych w Banku spółdzielczym w Dusznikach Załącznik nr do wniosku o pożyczkę hipoteczną nr z dnia /wypełnia Bank / I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁWNIOSKODAWCY/

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie Raport Roczny 2007 Banku Spółdzielczego w Namysłowie SPIS TREŚCI: Pozycja rynkowa Banku... 3 Władze Banku... 6 Zarząd Banku... 6 Rada Nadzorcza Banku... 6 Placówki Banku... 7 Działalność depozytowa...

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1. Informacje dotyczące wnioskodawcy/poręczyciela* Dane Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza

Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza Dlaczego system bankowy musi upaść? Robert Brzoza System bankowy przejął władzę nad gospodarką Przejął podaż pieniądza. Przejął zasilanie gospodarki nowymi pieniędzmi. Udziela korupcyjnie utworzonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU ODDZIAŁ W... 1. WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO

VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO VII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO W 2011 roku w Poznaniu odbędzie się kolejna już siódma konferencja z cyklu Dni Przedsiębiorcy Rolnego. Konferencję zaplanowano w dniach 24 25 lutego 2011 roku (możliwe będzie

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo