BELLONA MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)"

Transkrypt

1 BELLONA MYŚL WOJSKOWA BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)

2 S P I S T R E Ś C I BEZPIECZEŃSTWO RP Dorota Jatczak Przyszłość Sił Zbrojnych RP... 7 Płk Włodzimierz Kozłowski Prof. dr hab. Julian Kaczmarek Nowe kierunki europejskiej polityki bezpieczeństwa Magdalena Mołek Formułowanie koncepcji strategii bezpieczeństwa Ewelina Kochanek Niekonwencjonalne źródło energii Płk rez. dr Czesław Marcinkowski Europejski rynek broni: jednolity czy konkurencyjny SZTUKA WOJENNA Marcin Kawałowski Realizacja koncepcji grup bojowych Unii Europejskiej...45 Płk dypl. Mirosław Banasik Misja unijnych grup bojowych Gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski Kontyngenty sił powietrznych poza granicami kraju DOŚWIADCZENIA Gen. dyw. dr Krzysztof Załęski Wojsko Polskie w afgańskiej prewencji Ppłk rez. nawig. dr Roman Szustek Działania aeromobilne Ppłk dr Jeremiasz Ślipiec Alfred von Schlieffen: działalność wojskowa i teoretyczna Kmdr ppor Dariusz Kloskowski Wykorzystanie parametrów statystycznych w edukacji wojskowej Dr Beata Kloskowska WOJSKO I WYCHOWANIE Prof. dr hab.lech Wyszczelski Uczelnie wojskowe do 1945 roku Ppłk dr hab. Ryszard Kałużny Szkolnictwo wojskowe w okresie transformacji Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Czesław Dęga Siła tradycji (refleksje oficera) Mjr dr Lesław Wełyczko Teoria wychowania w wojsku TECHNIKA I LOGISTYKA Płk Tomasz Chołuj Logistyka wielonarodowa Gen. bryg. dr Andrzej Szymonik Logistyka jako system pozyskiwania wyrobów obronnych

3 S P I S T R E Ś C I Gen. bryg. w st. spocz. inż. Włodzimierz Zieliński Outsourcing w wojsku Kmdr por. dr inż. Marek Jankiewicz Monitorowanie jednostek pływających Kmdr por. dr inż. Krzysztof Naus Kmdr por. dr Krzysztof Jurek Rozpoznawanie i neutralizacja min RECENZJE I OMÓWIENIA Magdalena Baran-Wojtachnio Aby prawda wyraźnie się ujawniła Dr Katarzyna Bieńkowska-Robak Nieznany Kamyk Ppłk dr inż. Marian Żuber Zagrożenie cywilizacyjne na początku XXI wieku Natalia Bloch Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa Anna Piszczatowska Ppłk dr Wojciech Horyń Economics and Management Ppłk dr Wojciech Horyń Defence and Strategy * * * Summary * * * Warunki zamieszczania artykułów adres: Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 97, Warszawa 60, redakcjawojskowa.pl tel: tel: tel: tel: redaktor naczelny: Artur Bartkiewicz z-ca redaktora naczelnego: ppłk Lech Mleczko redaktor prowadzący : ppłk dr Wojciech Horyń zespół redakcyjny: Maria Janowska, Ryszard Sachaj, Barbara Szymańska; opracowanie stylistyczne: Renata Gromska, Katarzyna Pietraszek; projekt okładki: Marcin Dmowski; skład, łamanie i grafika: Jolanta Muszyńska; fotoedytor: Andrzej Witkowski. Tłumaczenie na jęz. ang. : Anita Kwaterowska. Egzemplarze czasopisma dostępne w wewnętrznym kolportażu wojskowym są bezpłatne. Artykuły zamieszczone w Kwartalniku Bellona są recenzowane. Zamówienia na prenumeratę przyjmują: Kolporter SA, kolporter.com.pl (73, 74, 71) infolinia ; Garmond Press, garmondpress.pl ; ; GLM Gajewski&Morawski projekt graficzny: Łukasz Kaugan/caStudio Skład komputerowy w Redakcji Wojskowej. Oddano do druku w sierpniu 2007 r. Druk ukończono we wrześniu 2007 r. Papier kredowany 115 g. Zam Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego WP, Warszawa 2007.

4 S P I S T R E Ś C I SECURITY OF THE REUBLIC OF POLAND Dorota Jatczak The Future of the Polish Armed Forces... 7 Col Włodzimierz Kozłowski Julian Kaczmarek, Prof. Current Trends in the European Security Policy Magdalena Mołek Security Strategy Concept Ewelina Kochanek Unconventional Sources of Energy Col (Ret) Czesław Marcinkowski, PhD European Armament Market: Homogeneous or Competitive? ART OF WAR Marcin Kawałowski EU Combat Groups...45 Col Mirosław Banasik Mission of EU Combat Groups BrigGen Pil Andrzej Andrzejewski The Air Forces Contingents Abroad EXPERIENCE MajGen Krzysztof Załęski, PhD The Polish Armed Forces in the Afghan Prevention LtCol (Ret) Roman Szustek, PhD Aeromobile Operations LtCol Jeremiasz Ślipiec, PhD Alfred von Schlieffen: Military and Theoretical Activity LtCmdr Dariusz Kloskowski Statistical Parameters in Military Education Beata Kloskowski, PhD ARMY AND EDUCATION Lech Wyszczelski, Prof. Military Schools until LtCol Ryszard Kałużny, PhD Higher Military Education in the Transformation Period BrigGen (Ret) Czesław Dęga, Prof. The Power of Tradition (Officer s Reflections) Maj Lesław Wełyczko, PhD Theory of Education in the Army TECHNICS AND LOGISTICS Col Tomasz Chołuj Multinational Logistics BrigGen Andrzej Szymonik, PhD Logistics as a System for Gaining Defence Materials BrigGen (Ret) Włodzimierz Zieliński Outsourcing in the Army...166

5 S P I S T R E Ś C I LtCmdr Marek Jankiewicz, PhD System of Monitoring Ship Traffic LtCmdr Krzysztof Naus, PhD LtCmdr Krzysztof Jurek, PhD Reconnaissance and Neutralization of Mines BOOK REVIEWS AND OTHER Magdalena Baran-Wojtachnio So the Truth that Comes Out is Clearer Katarzyna Bieńkowska-Robak, PhD The Unknown Kamyk LtCol Marian Żuber, PhD Civilization Threats at the Beginning of the 21 st Century Natalia Bloch Youth Education for the National Security Anna Piszczatowska LtCol Wojciech Horyń, PhD Economics and Management LtCol Wojciech Horyń, PhD Defence and Strategy * * * Summary * * * Terms of Publishing in the Magazine

6 Od redakcji Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych wartości, bez której trudno mówić o funkcjonowaniu społeczeństw. Tym bardziej w dobie globalizacji, gdy zacierają się granice między państwami (Unia Europejska), a przepływ kapitału i informacji jest bardzo szybki dzięki nieustannemu rozwojowi technologii informacyjnych. Nad tworzeniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa w skali globalnej (świat, UE) czy lokalnej (Polska) czuwają agendy międzynarodowe oraz rządy wielu państw. Unia Europejska ulega ewolucji, co powoduje zmiany również w polityce bezpieczeństwa zaprezentował je J. Kaczmarek w artykule Nowe kierunki europejskiej polityki bezpieczeństwa. Problematykę bezpieczeństwa narodowego, uzależnioną od funkcjonowania sił zbrojnych, przedstawiali pracownicy Departamentu Transformacji MON w artykule Przyszłość sił zbrojnych. Uwadze polecam również publikację E. Kochanek z Biura Bezpieczeństwa Narodowego nt: Niekonwencjonalne źródło energii. W XXI wieku ciężar utrzymania pokoju i stabilizacji został przeniesiony poza granice kraju. Dlatego też niezmiernie ważne jest funkcjonowanie grup bojowych Unii Europejskiej. Problematyce tej są poświęcone artykuły M. Kawałowskiego, M. Banasika. Ważną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa odgrywają siły powietrze, o czym szerzej napisał gen. A. Andrzejewski. Wpływ na kierunki rozwoju sił zbrojnych ma doświadczenie zdobyte w strefach działań zbrojnych, a także poza nimi. Ciekawe ujęcie tego tematu w artykułach generałów: K. Załęskiego, A. Szymonika, W. Zielińskiego oraz pułkownika T. Chołuja. W lipcu 2007 roku rozpoczął się kolejny etap reformy szkolnictwa wojskowego, która trwa nieustannie od czasu transformacji ustrojowej w Polsce. Nie jest to proces łatwy, tym bardziej że zmieniają się warunki działalności uczelni wyższych (proces boloński) oraz podlegają przeobrażeniom zadania wykonywane przez siły zbrojne (grupy bojowe UE, operacje antyterrorystyczne itp.). Dlatego warto na to spojrzeć retrospektywnie dokonali tego profesorowie: L. Wyszczelski, R. Kałużny, Cz. Dęga. Warto wiedzieć, że redakcja współpracuje z Uniwersytetem w Brnie, o czym informujemy w Recenzjach i omówieniach. Zapraszamy do lektury Kwartalnika Bellona oraz do wymiany poglądów i prezentacji wiedzy, a także doświadczenia naukowego i wojskowego na łamach naszego pisma. Wojciech Horyń Redaktor Prowadzący

7 Przyszłość Sił Zbrojnych RP DOROTA JATCZAK kierownik Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego w Departamencie Transformacji MON. Absolwentka m.in. podyplomowego studium obronności państwa. Współautorka Raportu strategicznego przeglądu obronnego. płk WŁODZIMIERZ KOZŁOWSKI zastępca kierownika Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego w Departamencie Transformacji MON. Absolwent WAT oraz podyplomowego studium operacyjno-strategicznego piechoty morskiej USA. Służył m.in. w misjach ONZ na Bliskim Wschodzie, PNPW przy SHAPE, PKW w Iraku. Przemiany polityczne i gospodarcze w kraju i w sąsiedztwie Polski, które dokonały się w ostatnich siedemnastu latach, przyniosły zasadniczą poprawę bezpieczeństwa państwa. Polska, dążąc do osiągnięcia poziomu najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw, staje się znaczącym podmiotem polityki międzynarodowej. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, a także współdziałanie w ramach ONZ, OBWE, Rady Europy i wielu innych organizacji międzynarodowych, zwielokrotnia zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i jego realne warunki. W bezpośrednim sąsiedztwie Polski nie ma jakichkolwiek otwartych międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Procesy integracji politycznej i ekonomicznej sprawiły, że siły zbrojne, pozostając narzędziem polityki międzypaństwowej, zaczęły odgrywać na kontynencie europejskim mniejszą rolę niż w przeszłości. W rezultacie większość państw Europy zredukowała znacznie swój potencjał wojskowy i odchodzi od systemu obowiązkowej służby wojskowej na rzecz armii zawodowej. Przyszły kształt polskich sił zbrojnych, jako jednego z instrumentów polityki bezpieczeństwa państwa, powinien odpowiadać jej celom. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie nie widać czytelnej, kompleksowej wizji rozwoju państwa w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Brakuje również prognozy strategicznych celów państwa. Dlatego też specjaliści resortu obrony, ze swą wiedzą i doświadczeniem, po to, aby opracować wizję przyszłych sił zbrojnych, muszą najpierw pokusić się o sporządzenie analiz warunków politycznych, społecznych, gospodarczych, w jakich będzie funkcjonować państwo za kilkanaście lat. Na tej podstawie dopiero można zdefiniować przyszłe wyzwania i zagrożenia jego bezpieczeństwa. A to z kolei pozwoli na określenie militarnych implikacji tych wyzwań i zagrożeń, opisanie charakteru przyszłego pola walki, operacji, w których będą uczestniczyć Siły Zbrojne RP, oraz zdolności zapewniających skuteczność w tych operacjach. Polska z roku na rok doskonali współpracę wojskową w ramach NATO, wspierając jego inicjatywy oraz uczestnicząc aktywnie w misjach sojuszniczych. W ramach doraźnie tworzonych koalicji państw bierzemy udział w operacjach antyterrorystycznych i stabilizacyjnych. Postępuje integracja w Unii Europejskiej. Coraz wyraźniej zarysowuje się konieczność bliskiego współdziałania państw członkowskich również w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym także w ramach polityki obronnej. Proces tworzenia tej wspólnej polityki jest trudny, gdyż dotyka najczulszych elementów suwerenności państwowej. Wydaje się on jednak nieodwracalny. Ma przy tym ogromny wpływ na rozwój narodowych sił zbrojnych, narzucając współdziałanie i harmonizację w zakresie planowania obronnego, tworzenia doktryn obronnych, struktur dowodzenia, techniki wojskowej oraz szkolenia wojsk. Polskie siły zbrojne będą coraz pełniej uczestniczyły w tych procesach. W ostatnich latach w kraju, szczególnie w siłach zbrojnych, narastała świadomość konieczności przyspieszenia i racjonalizacji procesów rozwoju. Z jednej strony, biorąc pod uwagę technikę wojskową oraz wiele rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych, jest dostrzegane zapóźnienie naszego wojska. Z drugiej z kolei, rozwój ekonomiczny kraju, w tym wzrost dochodu narodowego, stwarza szanse przyspieszenia pozytywnych przemian w wojsku. Jednakże praktyka planistyczna, widoczna w czasie przygotowywania kolejnych wieloletnich planów rozwoju sił zbrojnych, charakteryzowała się brakiem pełnego zbilansowania zamierzeń z możliwościami finansowymi państwa. Dominował sposób myślenia zgodny z interesami poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, z uszczerbkiem dla wspólnych rozwiązań systemowych, służących całej armii. Procesy planistyczne w Wojsku Polskim nie były w pełni zharmonizowane z planowaniem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, co stało się szczególnie widoczne po przyjęciu przez NATO dziesięcioletniego okresu planistycznego.

8 Według Global Strategic Trends Programme , prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami europejskimi jest znikome z uwagi na postępujące procesy integracyjne. Może ono wzrosnąć nieznacznie po roku 2030 na tle walki o dostęp do surowców, źródeł wody i żywności lub w rezultacie istotnych zmian demograficznych. Bezpieczeństwo RP W sojuszniczej oraz unijnej koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa podkreśla się znaczenie podejmowania działań na rzecz stabilizacji i pokoju w rejonach położonych również poza obszarem odpowiedzialności sojuszu z dala od kontynentu europejskiego. Zostało to zaakceptowane także przez Polskę, co oznacza konieczność istotnego przewartościowania akcentów w polskiej strategii narodowej. W ślad za tym niezbędne jest dokonanie transformacji sił zbrojnych, która między innymi powinna objąć zmianę dyslokacji jednostek, struktur organizacyjnych, w tym dowodzenia, nakreślić nowe kierunki rozwoju techniki wojskowej oraz metody szkolenia wojsk. Przedstawione w dalszej części artykułu rozważania są oparte między innymi na wynikach strategicznego przeglądu obronnego (SPO). Zakończony w połowie 2006 roku przegląd był pierwszą i jak dotychczas jedyną w naszym państwie próbą kompleksowej analizy wojskowej sfery obronności i określenia kształtu sił zbrojnych w perspektywie roku Wskazał on kierunki przekształceń na najbliższych piętnaście latach oraz zdefiniował siły, środki i zdolności niezbędne do obrony Polski i jej aktywnego udziału w operacjach NATO i UE. Wypracowana w ramach SPO wizja transformacji wojska miała zapewnić jego harmonijny rozwój, przy założonym poziomie wydatków obronnych, i doprowadzić do takiej jego przebudowy, aby jak najlepiej spełniało ono narodowe oraz sojusznicze wymagania obronne. Przygotowany raport SPO nie doczekał się jednak rangi oficjalnego dokumentu ministerialnego. Co więcej, spotkał się z kontrowersyjnymi, często pozamerytorycznymi opiniami i ocenami. Jednakże obecnie to właśnie on jest jedynym dokumentem analitycznym, będącym podstawą rozważań o przyszłym kształcie Wojska Polskiego. Raport SPO oraz opracowana w Departamencie Transformacji MON Wizja Sił Zbrojnych RP 2030 są dokumentami, z których korzystali autorzy niniejszego opracowania. Oczekują oni, że przedstawiona prognoza przyszłych Sił Zbrojnych RP zainicjuje dyskusję nie tylko w środowisku wojskowym i przyczyni się do powstania pełnej koncepcji Sił Zbrojnych RP Mogłaby to być podstawa do wypracowania strategii przekształceń naszego wojska, jaką należy przyjąć, aby odpowiadało one przyszłym potrzebom obronnym państwa. Prognoza środowiska bezpieczeństwa Z analizy istniejących narodowych i sojuszniczych dokumentów strategicznych 1 wynika, że na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku czynnikami determinującymi rozwój sytuacji międzynarodowej będzie przede wszystkim pogłębiająca się globalizacja stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, wzrost znaczenia politycznego, militarnego i gospodarczego państw Azji i Ameryki Południowej (Chiny, Indie, Brazylia), dalsza integracja państw wspólnoty europejskiej, w tym w sferze polityki bezpieczeństwa. Przyszłe wyzwania i zagrożenia będą występować na tle pogłębiających się różnic w rozwoju ekonomiczno-cywilizacyjnym państw i regionów oraz przeobrażeń w środowisku naturalnym, wynikających z głębokich zmian klimatycznych (np. pustynnienie, zalewanie obszarów przybrzeżnych), których skutki odczujemy również w Europie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zjawiska te na większą niż dziś skalę przyczynią się do ograniczenia dostępu do dóbr podstawowych (woda, żywność). Narastające dysproporcje w rozwoju cywilizacyjnym regionów będą powodować migracje znacznych grup ludności pomiędzy państwami. Skutki zmian klimatycznych mogą sprawić, że również w ramach państw ludność będzie się przemieszczać, co w skrajnych wypadkach może skutkować destabilizacją struktur państwowych. Spadek liczby ludności w krajach europejskich w połączeniu z migracjami ludności z państw dotkniętych narastającą biedą, konfliktami lub gwałtownymi zmianami środowiska naturalnego może przyczynić się do naruszania struktur społecznych państw europejskich, powstawania ekstremistycznych ruchów religijnych i etnicznych oraz potęgowania, odczuwalnych już dziś, negatywnych zjawisk społecznych, takich jak przestępczość zorganizowana i terroryzm. Istotnym zagrożeniem dla państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się staną się zakłócenia w dostawach surowców energetycznych. Źródłem przyszłych zagrożeń, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego, pozostaną nadal konflikty etniczne, zadawnione i nierozwiązane spory między państwami, funkcjonowanie państw autorytarnych oraz państw w stanie rozkładu. 1 Global Strategic Trends Programme ; NATO Strategic Vision; Strategia bezpieczeństwa RP. Warszawa 2003; Strategia wojskowa RP. Warszawa 2004.

9 Bezpieczeństwo RP Na tym tle, tak jak i dziś, będą występowały napięcia, kryzysy lub konflikty zbrojne, co z kolei będzie destabilizować sytuację w rejonie konfliktu oraz stanie się pożywką dla pozapaństwowych organizacji terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej. Wyzwanie przyszłości to również intensywny postęp naukowo-techniczny, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, biologii, elektroniki i cybernetyki, inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii. Rozwój technik wymiany informacji, coraz powszechniejszy dostęp do źródeł informacji ułatwi pozyskiwanie między innymi istniejących już, aczkolwiek pilnie strzeżonych, technologii nuklearnych, państwom niestabilnym, autorytarnym i organizacjom terrorystycznym, a także ich wykorzystanie w konfliktach zbrojnych lub atakach terrorystycznych. Bezpieczeństwu państw coraz bardziej będą zagrażać wyrafinowane, trudne obecnie do sprecyzowania, zagrożenia asymetryczne. Nastąpi renesans stosowania najprostszych, klasycznych środków i metod walki. Względnie łatwo będzie można wykorzystać jako cele i środki ataku obiekty infrastruktury przemysłowej oraz wytwory cywilizacji. Będzie narastać prawdopodobieństwo pozyskania przez organizacje terrorystyczne technologii wytwarzania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Zwiększa to możliwości stron stosujących asymetryczne metody walki oraz prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłych konfliktach stosunkowo dużych strat, zwłaszcza wśród ludności cywilnej. Utrzymanie globalnego znaczenia Europy oraz bezpieczeństwo kontynentu będą uzależnione przede wszystkim od stopnia integracji państw w ramach Unii Europejskiej oraz woli współpracy wojskowej państw NATO. Jednym z wyróżników bezpieczeństwa europejskiego będzie postępujący wzrost zdolności wojskowych Unii oraz doskonalenie zdolności operacyjnych NATO. Jest to proces ciągły, który dzięki integracji będzie trwać również wtedy, gdyby w perspektywie kilkunastu lat doszło w Europie do powstania tylko jednej organizacji bezpieczeństwa i obrony. Może on zostać osłabiony jedynie w wypadku negatywnych przemian w relacjach między USA a Europą. 2 Sytuacja geopolityczna w bezpośrednim otoczeniu Polski pozostanie stabilna. Postępujący proces integracji politycznej i gospodarczej państw europejskich ogranicza możliwość powstawania napięć, mogących w nadchodzących latach doprowadzić w Europie do konfliktu zbrojnego na dużą skalę. Polska nie może jednak nie dostrzegać tendencji występujących ostatnio w polityce Rosji. Dotyczy to przede wszystkim polityki energetycznej tego państwa, która staje się narzędziem wywierania presji ekonomicznej. Jeśli ich charakter okaże się trwały, to musimy być przygotowani na możliwość pojawienia się napięć i kryzysów lokalnych w bliskim otoczeniu naszego kraju. Mogą one wymagać interwencji NATO lub Unii Europejskiej. Dynamika opisanych zjawisk oraz ich potencjalne destrukcyjne skutki zmuszą społeczność międzynarodową, w tym organizacje bezpieczeństwa zbiorowego, do szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenia wszystkimi możliwymi środkami, w tym wojskowymi. Środowisko operacyjne 2030 Uwzględniając powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w przyszłości bezpieczeństwo narodowe będzie w znacznie większej mierze uzależnione od stopnia stabilizacji regionów oddalonych od terytorium Polski. W kontekście przewidywanych wyzwań i zagrożeń koncepcja bezpieczeństwa państwa będzie wykraczać poza tradycyjne pojmowanie obrony terytorium. Zapewnienie bezpieczeństwa będzie wymagać podejmowania działań Fot. 1. Przyszłe operacje będą prowadzone w obecności mediów oraz różnorodnych organizacji cywilnych międzyrządowych i pozarządowych (fot. J. Rybak) 2 O. Osica: Bezpieczeństwo Polski w obliczu zmierzchu idei atlantyckiej. Zeszyty Naukowe AON 2007 nr 1(66).

10 WYJAŚNIENIE NR 1 Asymetria w sferze bezpieczeństwa narodowego i działań militarnych oznacza działanie, organizowanie, myślenie odmienne od przeciwnika w celu maksymalnego zwiększenia własnej przewagi, wykorzystania słabości przeciwnika, przejęcia inicjatywy, ewentualnie zdobycia większej swobody działania. Bezpieczeństwo RP innych od dotychczasowych. Będą one obejmować przede wszystkim przedsięwzięcia polityczne, ekonomiczne i wojskowe z zakresu reagowania na wszelkiego rodzaju sytuacje nadzwyczajne. Z analizy wspomnianych już dokumentów narodowych i sojuszniczych oraz ocen ekspertów wynika, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat prawdopodobieństwo wystąpienia w Europie konfliktu na dużą skalę jest stosunkowo małe. Jednakże w planowaniu rozwoju Sił Zbrojnych RP nie można go całkowicie pomijać. Stąd należy przyjąć, że w rozważanej perspektywie czasowej, NATO nie zaniecha całkowicie przygotowań do prowadzenia operacji o dużej skali na mocy art. 5 traktatu waszyngtońskiego. Również państwa europejskie sojuszu nie zrezygnują z przygotowań swych sił zbrojnych do prowadzenia takich operacji obronnych. Nie można także wykluczyć, że podobne będą prowadzone w ramach Unii Europejskiej lub doraźnie tworzonych koalicji. Podobnie jak dziś, również w przyszłości polityka bezpieczeństwa Polski będzie zakładać kompleksowe, w tym militarne, przeciwstawianie się zagrożeniom bez względu na miejsce, z którego oddziaływają one na obszar euroatlantycki. I dlatego Siły Zbrojne RP, pozostając jednym z zasadniczych narzędzi polityki bezpieczeństwa państwa, będą przede wszystkim uczestniczyć w operacjach sojuszniczych (NATO, UE) lub koalicyjnych, prowadzonych w rejonach występowania tych zagrożeń, w tym również poza wspomnianym obszarem. Będą to różnorodne, wielonarodowe operacje sił połączonych, począwszy od operacji humanitarnych (ewakuacja, pomoc w wypadku klęsk żywiołowych lub katastrof), przez działania prewencyjne zapobiegające wybuchowi konfliktu, operacje pokojowe (utrzymania i wymuszania pokoju), zwalczania terroryzmu, po operacje wysokiej intensywności, a następnie operacje stabilizacyjne. Przeciwnikiem SZRP w przyszłych operacjach mogą być między innymi ugrupowania terrorystyczne, rebelianckie lub paramilitarne, stosujące asymetryczne sposoby walki. (1) Będą one wykorzystywać proste, chałupnicze metody produkcji broni, jak też coraz łatwiejszy dostęp do najnowszych technologii, przede wszystkim wymiany informacji oraz wytwarzania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Celem strony przeciwnej będzie atakowanie słabych punktów naszego wojska oraz osłabienie jego morale. Przewaga technologiczna polskiej armii w walce z takim przeciwnikiem może być niwelowana z uwagi na fakt, że będzie on działać w dogodnym znanym sobie środowisku. Należy też zakładać, że dla osiągnięcia swych celów przeciwnik nie będzie stosował się do postanowień międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. W przyszłych operacjach będzie się dążyć do osiągnięcia strategicznych celów polityczno-wojskowych przez neutralizację elementów o zasadniczym znaczeniu dla systemu obronnego przeciwnika, uniemożliwienie mu prowadzenia działań lub ograniczenie swobody ich prowadzenia i osłabienie jego woli walki. Powodzenie tych operacji nie zawsze będzie jednoznaczne ze zniszczeniem sił przeciwnika bądź opanowaniem jego terytorium. Coraz bardziej będzie ono funkcją kompleksowego i skoordynowanego wykorzystania w walce również pozawojskowych sił, środków i mechanizmów oddziaływania, to znaczy niektórych cywilnych struktur państwa lub podmiotów pozapaństwowych, i w ten sposób będzie się osiągać końcowy efekt strategiczny. 3 Aby tego dokonać, konieczne będzie uwzględnienie tych struktur na wszystkich szczeblach dowodzenia i we wszystkich fazach konfliktu w procesie planowania, przygotowania i prowadzenia działań, oraz ich powiązanie informacyjne dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. W zasadniczy sposób zmienią się również warunki i charakter przyszłych operacji. Potencjalny przeciwnik, wykorzystując efekty postępu w nauce i rozwoju technologii wojskowych, będzie dysponować coraz liczniejszymi systemami nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu, o coraz lepszych parametrach i większych możliwościach. Dotyczy to zarówno klasycznych operacji bojowych, jak i działań asymetrycznych. Ocenia się, że w przyszłych konfliktach asymetrycznych lub atakach terrorystycznych wzrośnie prawdopodobieństwo użycia broni masowego oddziaływania, na przykład biologicznej, chemicznej, jądrowej lub radiologicznej. Wzrośnie dynamika i zasięg przyszłych operacji. Nowoczesne, o lepszych parametrach technicznych środki transportu wojsk oraz wspomagane informatycznie rozwiązania organizacji transportu w zdecydowany sposób poprawią mobilność sił zbrojnych w skali strategicznej (globalnej) oraz operacyjnej na teatrze działań. Poprawi się więc możliwość reagowania na zagrożenia na odległych obszarach, stan zabezpieczenia logistycznego ope- 3 Effect Based Approach Concept. NATO Strategic Vision

11 Bezpieczeństwo RP racji oraz dynamika ich prowadzenia. Działania często będą się składać z wielu mniejszych operacji połączonych i będą prowadzone równocześnie w trzech wymiarach: lądowym, morskim i powietrznym. Coraz powszechniejsze będzie wykorzystanie przestrzeni informatycznej jako kolejnego obszaru prowadzenia działań. 4 W przyszłości zostanie w tym celu wykorzystana również przestrzeń kosmiczna. Przyszłe operacje nie ograniczą się jedynie do etapu intensywnych walk. Zakłada się, Bezpieczeństwo Europy będzie uzależnione od stopnia integracji w ramach Unii Europejskiej oraz woli współpracy wojskowej państw NATO. że będzie on stosunkowo krótki, natomiast następujący po nim etap stabilizacji może trwać latami. SZRP uczestniczące w operacji, po wykonaniu zadań typowo wojskowych będą brać udział w odbudowie lokalnych struktur władzy oraz infrastruktury w rejonie konfliktu. Nie można też wykluczyć, że w rejonie konfliktu operacja będzie miała charakter kompleksowy na jednym terenie będą prowadzone działania zbrojne, na przykład antyterrorystyczne, a na innym natomiast będzie odbudowywana infrastruktura oraz będą podejmowane działania porządkowo-ochronne, typu policyjnego. Operacje te będą prowadzone w obecności mediów oraz, zwłaszcza w fazie stabilizacji, różnorodnych organizacji cywilnych międzynarodowych i pozarządowych. Siły zbrojne powinny więc wypracować odpowiednie reguły współpracy z tymi organizacjami, oparte na przejrzystych zasadach otwartości i rygorystycznym przestrzeganiu międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Jednocześnie muszą one podjąć działania w celu niedopuszczenia przeciwnika do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu sposobu odbierania konfliktu przez społeczność międzynarodową. Zaniechanie tego może stać się dodatkowym elementem oddziaływania na wolę udziału w operacji kierownictwa naszego państwa i społeczeństwa oraz na morale sił zbrojnych. W przyszłości, z uwagi na coraz powszechniejszy dostęp do informacji, w tym pochodzących od przedstawicieli organizacji międzynarodowych z rejonu konfliktu, operacje będą w znacznie większym stopniu niż obecnie monitorowane przez międzynarodową opinię publiczną. Doświadczenia z Iraku i Afganistanu pokazują, że każdy, nawet niezamierzony, incydentalny przypadek łamania prawa konfliktów zbrojnych niesie określone konsekwencje natury politycznej i wojskowej. Zagraża przy tym osiągnięciu politycznych i wojskowych celów operacji. Coraz częściej władze państw będą pod presją pozyskania poparcia społecznego dla podejmowanych działań militarnych, osiągnięcia w nich szybkiego sukcesu i ich zakończenia. W tej sytuacji dowództwa sił uczestniczących w operacjach będą zmuszone do szybkiego i skutecznego prowadzania działań, a dla zapewnienia w nich sukcesu koniecznością stanie się również bliska współpraca wojsk z mediami oraz innymi organizacjami cywilnymi tam działającymi. Potrzeba uzyskania w społeczności międzynarodowej poparcia politycznego dla prowadzenia operacji, pozyskania własnej opinii publicznej oraz ludności w rejonie konfliktu może narzucać pewne ograniczenia w sposobie prowadzenia działań. Istotnym elementem w przyszłych operacjach będzie ograniczenie do minimum strat własnych oraz wśród ludności cywilnej, a także zniszczeń infrastruktury. Coraz powszechniejsze będzie więc użycie środków precyzyjnego rażenia oraz stosowanie systemów broni, które nie powodują utraty życia, zwłaszcza w operacjach o charakterze asymetrycznym. W przyszłych działaniach wzrośnie zasięg oddziaływania środków walki będących w wyposażeniu wojsk, co umożliwi obezwładnianie celów bez konieczności bezpośredniego kontaktu bojowego. W tym kontekście trzeba wspomnieć o powszechnym wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz automatyzacji i robotyzacji sił zbrojnych. Wprowadzane do wyposażenia wojsk bezzałogowe platformy lądowe, powietrzne i morskie będą używane wszędzie tam, gdzie klasyczne systemy uzbrojenia niosą zbyt due ryzyko strat ludzkich. Systemy bezzałogowe nie tylko będą służyć śledzeniu i rozpoznaniu, lecz będą również pełnić funkcję środków uderzeniowych. Czynniki te wpłyną w znaczący sposób na opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji działania i użycia systemów uzbrojenia i wyposażenia. Będą one dla nas również wyzwaniem i zagrożeniem, gdyż strona przeciwna, dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii, uzyska nowe możliwości oddziaływania operacyjnego na nasze siły zbrojne. Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że w rejonach konfliktów (Bałkany, Irak, Timor Wsch., Bliski Wschód, Sudan) działają agendy ONZ, np. przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Czerwonego Krzyża lub Półksiężyca, a także przedstawiciele pozarządowych organizacji humanitarnych i pomocowych (np. Lekarze bez Granic, organizacje humanitarne). Tak będzie również w przyszłości. Ponadto w rejonach konfliktów w fazie odbudowy będą funkcjonować rekonstruowane, lokalne struktury władzy. 4 Operacja NATO na Bałkanach (marzec 1999 r.) oraz ataki na systemy informatyczne Estonii (marzec/kwiecień 2007 r.). 11

12 Bezpieczeństwo RP Ogromny wpływ na charakter przyszłych operacji Sił Zbrojnych RP będzie wywierać powszechna informatyzacja i towarzysząca jej rewolucja technologiczna w dziedzinie wspomagania procesów decyzyjnych. Wykorzystanie w armii nowoczesnych technologii informatycznych w procesie kierowania, dowodzenia, rozpoznania oraz śledzenia celów zapewni możliwość szybkiego pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych. Umożliwi pełne zobrazowanie sytuacji operacyjnej oraz zapewni informacyjną i decyzyjną przewagę nad przeciwnikiem. Technologie te pozwolą na skrócenie czasu wykrycia i identyfikacji celów, wypracowanie sposobu reakcji oraz ich neutralizację. Sukces operacji będzie zależeć między innymi od możliwości niezakłóconej wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami (rodzajami sił zbrojnych, strukturami cywilnymi) oraz od wygenerowania wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej. Umożliwi to integracja systemów informatycznych i powiązanie ich w bezpieczną sieć informatyczną, czyli tak zwane usieciowienie sił. W przyszłości więc siły zbrojne będą działały w warunkach sieciocentrycznego pola walki, opartego na możliwości gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i rozpowszechniania informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami operacji. Przewaga technologiczna nad potencjalnym przeciwnikiem oraz osiągniecie zdolności do działania w środowisku sieciocentrycznym będzie warunkiem uzyskania przewagi informacyjnej i decyzyjnej. Pozwoli to na przekazywanie dowódcom wszystkich szczebli informacji o środowisku operacyjnym w postaci jednolitego zintegrowanego obrazu operacyjnego w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego. Umożliwi właściwą ocenę sytuacji i szybkie podjęcie właściwych decyzji. W efekcie zwiększy się świadomość sytuacyjna dowódców, wzrośnie skuteczność dowodzenia i prowadzenia działań, chociaż będą zaangażowane stosunkowo małe siły. Istotne jest to, że ograniczy się straty własne. Przyszłe wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa będą wymagały nowych sposobów myślenia, planowania i organizacji działań. Wymogiem będzie również to, aby jedno z narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa państwa, jakim są jego siły zbrojne, posiadało odpowiednie zdolności operacyjne, pozwalające na realizację tych zadań. Fot. 2. Wojska lądowe pozostaną w perspektywie roku 2030 zasadniczym rodzajem Sił Zbrojnych RP (fot. J. Wiśniewski) 12

13 Przyszłe Siły Zbrojne RP Bezpieczeństwo RP Nowe wyzwania i zagrożenia oraz ich wojskowe implikacje zdecydowanie wpłyną na zadania, zdolności operacyjne oraz organizację i sposób funkcjonowania Wojska Polskiego. Wymuszą one konieczność osiągnięcia przez siły zbrojne odpowiednich parametrów planowania, organizowania i prowadzenia operacji. Należy sądzić, że w najbliższych dwudziestu latach zadania te nie ulegną zasadniczym zmianom. Inne natomiast pojawią się narzędzia, którymi będzie dysponować wojsko, aby je wykonać. Oceniamy, że w 2030 roku, podobnie jak dziś, Siły Zbrojne RP będą realizować trzy zasadnicze grupy zadań. Pomimo głębokich procesów integracyjnych w Europie, Wojsko Polskie musi być przygotowywane do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniu agresją z zewnątrz. Stąd też zadanie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i przeciwstawienie się agresji będzie nadal najważniejsze. Potencjał polskich sił zbrojnych musi więc zagwarantować możliwość wypełnienia zasadniczej funkcji, jaką jest odstraszanie potencjalnego przeciwnika, a w wypadku wybuchu konfliktu na dużą skalę wojsko musi być zdolne zwiększyć ten potencjał oraz być gotowe do wykonania zadań wynikających z przynależności państwa do sojuszy międzynarodowych. Pogłębiająca się integracja europejska, w tym sojusznicze zobowiązania Polski, spowodują, że środek ciężkości w wykonywaniu zadań przez Siły Zbrojne RP przesunie się ku wszelkiego rodzaju zadaniom stabilizacyjno- -pokojowym oraz związanym z pomocą humanitarną. W przyszłości więc wiele bieżących zadań podejmowanych przez nasze wojsko będzie obejmowało udział w procesie stabilizacji międzynarodowej. Kolejną grupą zadań SZRP będzie wsparcie struktur cywilnych państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa i pomoc społeczeństwu. Z uwagi na charakter przyszłych zagrożeń walka z nimi będzie domeną służb cywilnych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W zwalczaniu tych zagrożeń siły zbrojne będą wspierać struktury cywilne lub przejmować główne zadania walki z powyższymi zagrożeniami wtedy, gdy możliwości struktur cywilnych okażą się niewystarczające (np. w wypadku zagrożeń terrorystycznych). Polskie wojsko musi więc posiadać odpowiedni potencjał do wykonania wszystkich przypisanych mu zadań w kraju i poza jego granicami. Oprócz gotowości do realizacji zobowiązań wynikających z art. 5 traktatu waszyngtońskiego, Wojsko Polskie musi być przygotowane, w zdecydowanie większym stopniu niż dziś, do udziału w ekspedycyjnych operacjach wielonarodowych połączonych sił zadaniowych kierowanych przez NATO, UE, ONZ lub koalicje państw. Zakłada się, że w 2030 roku siły zbrojne przekroczą sojusznicze wskaźniki dostępności sił (tzw. cel Robertsona w wypadku wojsk lądowych, lub o ile zostaną zdefiniowane podobne wskaźniki dla sił powietrznych, marynarki wojennej oraz wojsk specjalnych). (2) Między innymi dzięki temu będą w stanie wydzielić do tych operacji odpowiednio silny kontyngent wojskowy. Najczęściej będą to operacje niskiej intensywności, co wynika z charakteru przyszłych zagrożeń oraz nowego podejścia państw do zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego. Będą to zarówno operacje humanitarne (ewakuacyjne, pomocy w wypadku klęsk żywiołowych lub katastrof), działania prewencyjne zapobiegające wybuchowi konfliktu, na przykład demonstracje siły czy też mniej lub bardziej intensywne działania bojowe, a następnie operacje stabilizacyjne. Mogą to też być operacje pokojowe (utrzymania i wymuszania pokoju), antyterrorystyczne lub inne działania wysokiej intensywności. Analiza doświadczeń z przebiegu współczesnych konfliktów wskazuje na konieczność przygotowania Sił Zbrojnych RP do ich odmiennego niż obecnie charakteru. Zakłada się, że będą one prowadzone poza granicami kraju, w znacznych odległościach od macierzystych baz. Jak wspomniano, w tego typu operacjach po krótkotrwałym okresie walk nastąpi prawdopodobnie znacznie dłuższy okres stabilizacji. Nasza armia musi więc być przygotowana zarówno do prowadzenia intensywnych walk, jak też po ich zakończeniu do wsparcia procesu odbudowy i stabilizacji sytuacji w rejonie konfliktu. W całym spektrum przebiegu tych operacji Wojsko Polskie musi być gotowe do prowadzenia działań w warunkach konfliktu asymetrycznego. Obecnie trudno jest precyzyjnie określić liczebność i struktury organizacyjne polskiej armii w trzeciej dekadzie bieżącego stulecia. Z pewnością będą one funkcją przyszłych potrzeb obronnych państwa, zadań przewidywanych dla sił zbrojnych oraz zmian jakościowych w ich uzbrojeniu i wyposażeniu. Ze względu na niewielkie prawdopodobieństwo prowadzenia działań zbrojnych na szeroką skalę w najbliższym otoczeniu Polski oraz wzrost zdolności operacyjnych naszego wojska, wynikający z postępu w dziedzinie technologii wojskowych, będzie możliwe ograniczenie liczebności armii bez negatywnych konsekwencji dla zdolności wykonywania przypisa- WYJAŚNIENIE NR 2 Cel Robertsona przewiduje, że w państwach NATO wskaźnik dostępności sił lądowych powinien wynosić 40% i 8%. Oznacza to, że państwa te powinny posiadać 40% sił zdolnych do przerzutu w rejon ewentualnej operacji sojuszniczej oraz 8% gotowych do natychmiastowego użycia lub zaangażowanych już w operacje poza granicami kraju. 13

14 Bezpieczeństwo RP nych jej zadań. W ciągu najbliższych lat pogłębi się też integracja rodzajów sił zbrojnych, a jednostki bojowe, wsparcia i zabezpieczenia przyjmą strukturę modułową. Pozwoli to na elastyczne tworzenie zgrupowań bojowych sił połączonych, zgodnie z potrzebami operacji. W tym czasie zgrupowania te osiągną zdolności do prowadzenia operacji połączonych poza granicami kraju. Zakładamy, że w roku 2030 w skład Sił Zbrojnych RP powinny wchodzić: wojska Fot. 3. W 2030 roku wojska specjalne będą siłami o najwyższej gotowości operacyjnej (fot. A. Rawski) lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska specjalne, wspierane przez żandarmerię wojskową. Z uwagi na specyficzny charakter zadań zakładamy, że nadal będą funkcjonować takie komponenty wsparcia i zabezpieczenia, jak Dowództwo Garnizonu Warszawa, szkolnictwo wojskowe oraz wojskowa służba zdrowia. Wojska lądowe pozostaną zasadniczym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich struktura pozwoli na tworzenie, w zależności od potrzeb operacyjnych, komponentu lekkiego, przeznaczonego do udziału w operacjach niskiej intensywności, na przykład pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych, oraz działaniach zabezpieczających wejście do walki pozostałych komponentów. Tworzony może być również komponent średni, który będzie w stanie prowadzić działania o niskiej i wysokiej intensywności, oraz komponent ciężki, przeznaczony przede wszystkim do działań o wysokiej intensywności. Z uwagi na zwiększający się potencjał bojowy wojsk lądowych będzie wzrastać efektywność operacyjna sił lekkich. Umożliwi to wykonywanie zadań przeznaczonych dotychczas dla jednostek cięższych. Komponent lekki będzie wyposażony w kołowe transportery opancerzone nowej generacji, mobilne systemy wsparcia bojowego (rozpoznania, artyleryjskie, inżynieryjne, przeciwlotnicze itp.) oraz systemy zabezpieczenia logistycznego i medycznego, instalowane na pojazdach kołowych o wysokiej mobilności oraz na pojazdach ogólnego przeznaczenia. Zakładamy, że w strukturze brygady, a w brygadach wysokiej gotowości również batalionu, będą środki oddziaływania powietrznego, co umożliwi tym jednostkom prowadzenie działań w wymiarze powietrzno-lądowym. Siły powietrzne będą przeznaczone do obrony przestrzeni powietrznej kraju i teatru działań, rozpoznania i walki elektronicznej, wsparcia innych rodzajów sił zbrojnych, w tym precyzyjnego rażenia celów oraz zabezpieczenia transportu wojsk. W skład sił powietrznych będą wchodzić wojska lotnicze z lotnictwem taktycznym i specjalnym oraz wojska obrony przeciwlotniczej i radiotechniczne. W 2030 roku siły powietrzne będą dysponowały samolotami bojowymi i szkolno-bojowymi oraz specjalistycznymi, w tym bezzałogowymi statkami powietrznymi, oraz pododdziałami wsparcia bojowego i zabezpieczenia logistycznego, które pozwolą na efektywny udział kontyngentów sił powietrznych w operacjach ekspedycyjnych. Do 2030 roku zostaną one wyposażone w systemy rakietowe małego zasięgu do osłony baz lotniczych, średniego zasięgu do osłony obiektów o znaczeniu strategicznym, w tym do zwalczania pocisków manewrujących i rakiet balistycznych. Potencjał marynarki wojennej w 2030 roku umożliwi prowadzenie skutecznych działań na obszarach wodnych, między innymi ochronę morskich linii zaopatrzeniowych i komunikacyjnych. Siły marynarki będą zdolne do tworzenia morskich zespołów zadaniowych, udziału w takich zespołach oraz do transportu i zaopatrywania kontyngentów sił ekspedycyjnych. Ponadto będą zdolne do rozpoznania obszarów morskich oraz strefy przybrzeżnej, wsparcia ogniowego operacji lądowych, wsparcia operacji sił specjalnych, prowadzonych przeciwko obiektom morskim lub lądowym. Marynarkę wojenną będą tworzyły siły okrętowe w składzie dywizjonów okrętów bojowych i pomocniczych, siły lotnicze, w tym bezzałogowe środki rozpoznawcze, siły zwalczania okrętów podwodnych, ratownictwa oraz transportowe, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia. 14

15 W 2030 roku wojska specjalne, dzięki wzrostowi liczebności, wyposażeniu w nowoczesne systemy uzbrojenia i sprzętu oraz surowym kryteriom selekcji personelu będą siłami o najwyższej gotowości operacyjnej i dostępności. Będą prowadzić działania na rzecz Wojska Polskiego oraz sojuszników lub koalicjantów na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni, wsparte przez przedsięwzięcia psychologiczne. W zależności od charakteru operacji sojuszniczej mogą stanowić zasadniczy komponent sił ekspedycyjnych. Będą wykorzystywane również do wsparcia sił w operacjach połączonych, a w walce z przeciwnikiem stosującym asymetryczne formy walki będą zasadniczym rodzajem wojsk. Wymagania przyszłego pola walki oraz uwarunkowania społeczne wymuszą posiadanie przez Polskę całkowicie profesjonalnych, zawodowych sił zbrojnych. W czasie pokoju będą one zdolne do wykonywania zadań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wypełniania sojuszniczych i międzynarodowych zobowiązań naszego kraju. Profesjonalna armia zapewni wymagany potencjał bojowy, niezbędny do powstrzymania ewentualnego agresora do czasu wsparcia przez siły NATO. W wypadku groźby agresji lub konfliktu zbrojnego na dużą skalę potencjał wojska będzie powiększany dzięki wykorzystaniu narodowych sił rezerwowych. Oceniamy, że warunkiem skuteczności operacyjnej przyszłych polskich sił zbrojnych będzie osiągnięcie przez nie zdolności operacyjnych, adekwatnych do prognozowanych zagrożeń, pozwalających na skuteczny udział we wszystkich przewidywanych operacjach. Zdolności operacyjne przyszłych Sił Zbrojnych RP Warunki prowadzenia przyszłych działań narzucają polskim siłom zbrojnym konieczność osiągnięcia rozbudowy bądź udoskonalenia najważniejszych, z punktu widzenia skutecznego wykonywania zadań, zdolności operacyjnych. Potrzeba posiadania określonych zdolności wynika z poziomu ambicji wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych, a także konieczności udziału komponentów Sił Zbrojnych RP w wielonarodowych operacjach połączonych na terytorium kraju oraz poza jego granicami. Skuteczność zaangażowania Wojska Polskiego w operacje ekspedycyjne wielonarodowych sił połączonych sojuszniczych lub koalicyjnych będzie wymagać pełnej interoperacyjności naszych jednostek z siłami sojuszników lub koalicjantów na wszystkich Bezpieczeństwo RP szczeblach dowodzenia. Zasadniczym wyzwaniem będzie osiągnięcie interoperacyjności w zintegrowanym systemie kierowania i dowodzenia siłami, systemach łączności i wymiany informacji, rozpoznania oraz identyfikacji środków walki, kompatybilnych systemach uzbrojenia i zabezpieczenia działań. Pamiętać trzeba także o wspólnych procedurach określonych w dokumentach standaryzacyjnych i o przygotowaniu personelu zdolnego do współdziałania z sojusznikami z NATO i UE oraz spoza tych organizacji. We wszystkich rodzajach operacji kluczowe znaczenie dla osiągania celów strategicznych będzie mieć zdolność do prowadzenia szybkich działań rozstrzygających. Będzie ona obejmować możliwość zastosowania odpowiedniej taktyki działania, stosownego rodzaju i pożądanych wielkości sił, a także precyzyjnych środków rażenia amunicji inteligentnej lub, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, środków niepowodujących utraty życia. Doświadczenia z obecnie prowadzonych operacji oraz przewidywany charakter przyszłych zagrożeń narzucają konieczność posiadania przez SZRP zdolności do współdziałania z innymi uczestnikami operacji. W operacjach humanitarnych, utrzymania pokoju czy stabilizacyjnych, współdziałanie z organizacjami cywilnymi międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi w zasadniczy sposób wpłynie na powodzenie działań. W konsekwencji polska armia, oprócz zdolności do walki, będzie musiała mieć możliwość wsparcia lub prowadzenia działań humanitarnych, ewakuacyjnych, likwidacji skutków katastrof i klęsk żywiołowych czy wspierania procesu odbudowy infrastruktury i instytucji państwa. Włączenie w proces planowania operacyjnego i przygotowania operacji instytucji i organizacji cywilnych oraz odpowiednie szkolenie personelu wojskowego powinny zapewnić przygotowanie naszych sił do udziału w wielonarodowych operacjach połączonych, prowadzonych z udziałem tych organizacji. Nieodłączną cechą zdolności operacyjnych sił zbrojnych powinna być przewaga technologiczna nad potencjalnym przeciwnikiem. Należy ją zagwarantować, między innymi zapewniając Siłom Zbrojnym RP dostęp do nowoczesnych technologii użytecznych dla wojska oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych, narzuconych przez te technologie. Ich przydatność powinna być weryfikowana przez eksperymenty i symulacje. W wyniku rozwoju nowych technologii nastąpi rozwój systemów uzbrojenia, w tym systemów broni o działaniu nieśmiercionośnym, które zastą- Przewaga technologiczna nad potencjalnym przeciwnikiem oraz osiągnięcie zdolności do działania w środowisku sieciocentrycznym będą w przyszłości warunkiem uzyskania przewagi informacyjnej i decyzyjnej. 15

16 WYJAŚNIENIE NR 3 Ukompletowanie jednostek wysokiej gotowości, zdolnych do przerzutu powinno wynosić: stan osobowy nie mniej niż 90%; zasadnicze uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW) 90%; zapasy środków materiałowych 30 dni. Ukompletowanie jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (NRF): stan osobowy %, zasadnicze UiSW 100%; zapasy środków. materiałowych 30 dni. Jednostki o obniżonej gotowości: stan osobowy 70%; UiSW 90% oraz zapasy środków materiałowych 30 dni. Bezpieczeństwo RP pią tradycyjne środki walki. We wszystkich rodzajach sił zbrojnych szeroko będą wprowadzane odporne na zakłócenia systemy informatyczne wspomagające procesy dowodzenia, rozpoznania, wywiadu i śledzenia, załogowe i bezzałogowe platformy rozpoznawcze i bojowe, procesy zabezpieczenia. Nastąpi pełna automatyzacja i robotyzacja. Fundamentalne znaczenie dla skuteczności przyszłych działań Sił Zbrojnych RP ma zdolność do funkcjonowania w środowisku sieciocentrycznym. Wynika to z wymagań przyszłego pola walki oraz ze współdziałania naszych sił zbrojnych z siłami zbrojnymi państw sojuszniczych, wykorzystujących sieciocentryczną formę działania. Do osiągnięcia tej zdolności niezbędne są zmiany w koncepcji dowodzenia, użycia sił oraz w kształceniu i szkoleniu personelu sił zbrojnych, a także ich wyposażeniu w nowej generacji systemy rozpoznania, śledzenia, wymiany informacji i rażenia celów oraz ich integracja. Zasadniczym wymogiem w działaniach polskich sił zbrojnych będzie przejęcie i utrzymanie inicjatywy operacyjnej. Jest to uwarunkowane zdolnościami do wyprzedzającego wykrycia i identyfikacji celów przeciwnika, zrozumienia i przewidywania jego zamiaru operacyjnego, zapewnienia maksymalnej swobody działania siłom własnym oraz wykonania szybkich uderzeń rozstrzygających. Szybkie wykrycie i identyfikacja celów przeciwnika oraz zrozumienie i przewidywanie jego zamiaru zależą od zdolności do prowadzenia skutecznego rozpoznania, wywiadu, identyfikacji oraz śledzenia celów i określenia ich hierarchii ważności. Działania te będą prowadzone za pomocą rozpoznania i wywiadu osobowego oraz z wykorzystaniem funkcjonujących na korzyść wszystkich szczebli dowodzenia wielosensorowych, zintegrowanych systemów obserwacji i rozpoznania, umieszczonych na platformach lądowych, powietrznych, morskich i satelitarnych. Będą one przesyłać w czasie rzeczywistym obraz z obszaru operacji oraz odpowiedzialności operacyjnej do systemów dowodzenia i kierowania ogniem. W rezultacie powstanie stale aktualizowany zbiór informacji o teatrze operacji, co pozwoli na zobrazowanie sytuacji operacyjnej oraz jego ciągłą aktualizację. Efektywność tych systemów będzie decydować o uzyskaniu i utrzymaniu przez armię polską przewagi decyzyjnej. Warunkiem skuteczności Sił Zbrojnych RP w operacjach, w tym przejęcia i utrzymania inicjatywy operacyjnej, będzie posiadanie odpowiedniego systemu dowodzenia. Musi on zapewnić wspomaganie planowania oraz kierowanie, koordynację i kontrolę nad działaniem sił. Jego struktura powinna umożliwić skuteczne funkcjonowanie wojska w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz dowodzenie operacjami, bez względu na ich rodzaj, ilość zaangażowanych sił oraz obszar prowadzenia. Nowoczesny system dowodzenia Wojska Polskiego będzie zautomatyzowany i zintegrowany z systemami rodzajów sił zbrojnych i z możliwością połączenia go w jedną sieć z systemami rozpoznania, śledzenia i kierowania ogniem. Automatyzacja systemu dowodzenia nie zastąpi dowódców, którzy będą odgrywać zasadniczą rolę w procesie kierowania i dowodzenia siłami. Muszą oni być samodzielni w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialni i mieć inicjatywę. Powinni być świadomi możliwości operacyjnych, wynikających z wyposażenia swych sił w nowoczesny sprzęt techniczny oraz z możliwości, jakie daje funkcjonowanie w środowisku sieciocentrycznym. Muszą umieć działać w razie zakłóceń systemów dowodzenia, ich uszkodzenia lub zniszczenia. Coraz szersze stosowanie nowoczesnych technologii wymiany informacji spowoduje uzależnienie wojska od sieci informatycznych. Ataki na sieci informatyczne Sił Zbrojnych RP będą jedną z form działań asymetrycznych prowadzonych zarówno w czasie kryzysu, jak i operacji bojowych. Stąd też kluczowe znaczenie dla powodzenia operacji będzie miało zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Zabezpieczenie własnego procesu decyzyjnego i jednocześnie zakłócanie procesu decyzyjnego przeciwnika będzie jednym z celów operacji informacyjnych prowadzonych przez polskie siły zbrojne. Wojsko Polskie będzie spełniać wymogi sojusznicze dotyczące dostępności sił do użycia w operacjach. Większa niż obecnie ich część będzie pozostawać w gotowości do szybkiego, a nawet natychmiastowego użycia. Stopień ukompletowania stanów osobowych jednostek, uzbrojenie i sprzęt oraz stan zapasów środków bojowych i materiałowych osiągnie standardy NATO. (3) Będą sformowane wyspecjalizowane pododdziały wsparcia i zabezpieczenia działań oraz utrzymywane w tej samej gotowości do działań, co wspierane przez nie jednostki bojowe. Ocenia się, że zdolności takie w pierwszej kolejności osiągną wybrane jednostki wojsk lądowych, sił powietrznych oraz wojska specjalne. Doświadczenia wyniesione z prowadzonych obecnie przez Siły Zbrojne RP operacji wskazują na istotne znaczenie zdolności przerzutu sił oraz ich mobilności na teatrze działań, jako czynnika zapewniającego swobodę 16

17 manewru oraz ciągłość zaopatrywania. Dostęp do powietrznych i morskich środków transportu strategicznego będzie warunkiem skutecznego udziału Wojska Polskiego w operacjach ekspedycyjnych. Z uwagi na potrzeby operacyjne oraz możliwości finansowe państwa, polskie siły zbrojne powinny kontynuować pozyskiwanie tych zdolności, wykorzystując rozwiązania narodowe (zakupy sprzętu, czarter) oraz udział w programach międzynarodowych mających na celu zwiększenie zdolności państw NATO i UE do przerzutu wojsk. Siły Zbrojne RP 2030 będą mobilne, co pozwoli na ich koncentrację w określonym rejonie, uzyskanie przewagi lokalnej, rozpoczęcie działań rozstrzygających oraz szybką reakcję na manewr przeciwnika. Zdolność do przerzutu i mobilność sił mają istotne znaczenie w operacjach o niskiej intensywności oraz jako element działań demonstracyjnych. W celu poprawy możliwości przetrwania wojsk i zapewnienia im właściwej ochrony należy zwiększyć efektywność operacyjną systemu identyfikacji własnych środków walki przez polepszenie ich odporności na zakłócenia, zwiększenie prawdopodobieństwa prawidłowej identyfikacji, rozszerzenie możliwości informacyjnych systemu oraz polepszenie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń wchodzących w jego skład. Celowe jest rozszerzenie zakresu identyfikacji sił i środków własnych, które powinno obejmować między innymi komponent lądowy, a zwłaszcza artyleryjskie i rakietowe systemy uzbrojenia, pojazdy bojowe pododdziałów pancernych zmechanizowanych, a także żołnierzy tych pododdziałów. Powyższe możliwości należy zapewnić w pierwszej kolejności jednostkom sił specjalnych. Zdolność do przetrwania sił zbrojnych na polu walki oraz ochrona wojsk w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie w operacjach prowadzonych przez wszystkie komponenty sił w wymiarze lądowym, powietrznym, morskim oraz w przestrzeni informacyjnej. Zdolność ta zapewni powodzenie w operacjach oraz ograniczy straty własne. Będzie uzależniona od możliwości identyfikacji przynależności obiektów na polu walki, skutecznej obrony przed bronią masowego rażenia i przed efektami różnorodnych działań asymetrycznych, od ochrony informacji oraz wyposażenia sił w skuteczne środki obrony przeciwlotniczej. Identyfikacja przynależności obiektów na polu walki będzie obejmować lądowe, powietrzne i morskie systemy uzbrojenia, w tym również poszczególnych żołnierzy. System identyfikacji będzie kompatybilny Bezpieczeństwo RP z systemami sojuszniczymi i odporny na zakłócenia. Działania asymetryczne przeciwnika, obejmujące między innymi pułapki minowe, użycie zdalnie detonowanych ładunków wybuchowych, ataki samobójcze, ataki hakerskie w sieciach informatycznych oraz działania propagandowo-psychologiczne wymagają, aby Wojsko Polskie wykazywało zdolności do ich wczesnego rozpoznania oraz neutralizacji. Żołnierze będą więc odpowiednio do tego szkoleni, wyposażeni w sprzęt umożliwiający wykonywanie tych zadań oraz uczeni umiejętności prowadzenia negocjacji. Zdolność do obrony przed bronią masowego rażenia jest jednym z warunków zachowania swobody działania sił. W 2030 roku Siły Zbrojne RP będą wyposażone w zintegrowany, zaawansowany technologicznie system rozpoznania skażeń, zdolny do ich wykrywania, identyfikacji i monitorowania oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wojsk. Pozwoli on również wykrywać i określać skażenia przemysłowe, współdziałać z podobnymi systemami sojuszniczymi oraz stosowanymi przez cywilne struktury ratownicze. Ocenia się, że gros wojsk będzie wyposażonych w skuteczne środki indywidualnej i zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz systemy likwidacji skażeń, spełniające standardy sojusznicze. Warunkiem skuteczności obrony powietrznej będzie zdolność do działania w narodowym i sojuszniczym zintegrowanym systemie obrony powietrznej. Zapewni to wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej, który będzie chronił przestrzeń powietrzną państwa oraz siły prowadzące operacje ekspedycyjne. Dzięki integracji z systemami sojuszniczymi będzie możliwe zwalczanie celów załogowych i bezzałogowych oraz pocisków samosterujących, rakiet balistycznych, a także innych środków napadu powietrznego bez względu na ich wielkość i parametry lotu. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach, w tym ekspedycyjnych, wymaga zdolności sił do zachowania ciągłości prowadzonych działań, bez względu na ich charakter, miejsce, tempo i czas trwania. Zdolność ta zostanie osiągnięta wtedy, gdy wojsko będzie dysponować efektywnym systemem zabezpieczenia logistycznego operacji. Musi on gwarantować ciągłość zaopatrywania, co będzie możliwe między innymi dzięki automatyzacji procesów zarządzania zasobami logistycznymi, osiągnięciu odpowiednich proporcji pomiędzy jednostkami wsparcia zabezpieczenia a jednostkami bojowymi oraz dzięki właściwej organizacji systemu zabezpieczenia logistycznego na Analizy demograficzne wskazują, iż po roku 2030 nastąpi gwałtowny okres starzenia się ludności. W roku 2030 ludność Polski zmaleje do ok. 35 mln, a liczba ludności w wieku produkcyjnym wyniesie ok. 20 mln (obecnie ok. 25 mln). 17

18 Bezpieczeństwo RP Fot. 4. Podobnie jak dziś, również w przyszłości człowiek będzie decydującym ogniwem armii (fot. R. Przeciszewski) szczeblach taktycznych. W 2030 roku efektywny system logistyczny pozwoli naszym siłom zbrojnym na autonomiczność działania w operacjach ekspedycyjnych. Wyposażenie i uzbrojenie zapewni im możliwość skutecznego udziału w operacjach sił wielonarodowych, w różnych warunkach geograficznych. Zabezpieczenie i ewakuacja medyczna będą istotnym elementem zdolności operacyjnych sił zbrojnych. Udział w operacjach ekspedycyjnych, w różnych strefach klimatycznych, implikuje specyficzne i podwyższone wymagania dla zabezpieczenia medycznego. Armia polska w omawianej perspektywie czasowej będzie w stanie prowadzić skuteczne rozpoznanie sytuacji medycznej w rejonach przyszłych operacji oraz zapewnić odpowiednią osłonę epidemiologiczną wojsk działających w środowisku znacznie odbiegającym od umiarkowanej strefy klimatycznej. Czynnik ludzki Podobnie jak dziś, również w przyszłości człowiek będzie decydującym ogniwem armii. Wykształcenie i wyszkolenie żołnierzy, zwłaszcza wszechstronne przygotowanie dowódców wszystkich szczebli, będzie warunkiem pozyskania i utrzymania przez nasze siły zbrojne zdolności do wykonywania szerokiego zakresu zadań oraz wprowadzania zmian. Umiejętności ludzi będą w dużym stopniu decydowały o możliwościach operacyjnych przyszłych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwój technologii wojskowych, przede wszystkim postępująca informatyzacja i automatyzacja pola walki, spowoduje ograniczenie liczby personelu zaangażowanego w operacje. Wzrosną natomiast wymagania dotyczące jego kwalifikacji, w szczególności umiejętności, odpowiedzialność dowódców. Ze względu na konieczność podejmowania szybkich i trafnych decyzji na podstawie analizy bieżących informacji i na związane z tym konsekwencje, na każdym szczeblu dowodzenia armia będzie musiała mieć samodzielnie myślącą, kreatywną kadrę dowódczą oraz świadomych, profesjo- 18

19 nalnie przygotowanych i odpowiednio zmotywowanych żołnierzy. Wyzwaniem dla Wojska Polskiego będzie, między innymi, wypracowanie skutecznych mechanizmów pozyskiwania i utrzymywania, wobec postępującego niżu demograficznego, właściwego pod względem jakości i liczebności personelu. W związku z tym koniecznością będzie zapewnienie przez armię konkurencyjnych dla cywilnego rynku pracy warunków służby, możliwości doskonalenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego. W przeciwnym wypadku trendy demograficzne oraz konkurencja na rynku pracy spowodują trudności w naborze odpowiedniej kadry. Wyzwaniom przyszłego pola walki będą w stanie sprostać całkowicie profesjonalne, zawodowe siły zbrojne, które są o wiele bardziej skuteczne operacyjnie niż armia z poboru. Zakładamy, że chcąc osiągnąć pożądane walory bojowe, w 2030 roku Siły Zbrojne RP powinny być w pełni zawodowe i profesjonalne. Będzie to jednym z elementów pozwalających na ich skuteczniejsze wykorzystanie w operacjach na terenie kraju oraz poza jego granicami. Bezpieczeństwo RP Transformacja Sił Zbrojnych RP W obliczu zmieniających się wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, bardzo szybkiego postępu naukowo-technicznego oraz zmian w formach i sposobach prowadzenia działań militarnych, transformacja Sił Zbrojnych RP będzie koniecznością, procesem ciągłym, zapewniającym rozwój naszej armii. Będzie się ona opierać na zaadaptowaniu do polskich warunków efektów tzw. rewolucji w sprawach wojskowych, wymuszającej znaczne zmiany w charakterze działań bojowych. Jest to wynik zastosowania nowych technologii, które w połączeniu z wprowadzanymi doktrynami militarnymi oraz koncepcjami operacyjnymi i organizacyjnymi zasadniczo zmienią charakter zadań wykonywanych przez Wojsko Polskie, zarówno samodzielnie, jak i w ramach sojuszu lub koalicji. Transformacja armii polskiej ma na celu zbudowanie nowoczesnych, zawodowych i profesjonalnych sił o charakterze obronno-ekspedycyjnym, zdolnych do prowadzenia całego spektrum operacji, przede wszystkim w strukturach wielonarodowych. Pozwoli ona także na zwiększenie ich potencjału operacyjnego do obrony terytorium kraju. Modułowe struktury Sił Zbrojnych RP 2030 i ich wyposażenie będą umożliwiać skuteczny udział zarówno w bezpośredniej obronie państwa, jak i w rozwiązywaniu konfliktów lokalnych, regionalnych oraz kryzysów o zróżnicowanym charakterze i różnej intensywności. Wojsko, przygotowywane jedynie do tradycyjnie rozumianej obrony wyłącznie przeciwko bezpośredniemu, konwencjonalnemu atakowi srategicznemu nie jest w stanie sprostać wymaganiom polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. W NATO utrzymają się tendencje dalszego wzmacniania zdolności ekspedycyjnych. Sojusz zachowa rolę stymulatora nowoczesności sił zbrojnych państw członkowskich, zwłaszcza w takich obszarach, jak interoperacyjność, sieciocentryczność, przewaga informacyjna, automatyzacja i robotyzacja oraz zarządzanie przestrzenią operacyjną. Na proces transformacji armii polskiej będzie wpływać również unijna, europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, której efektem, podobnie jak w wypadku członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, będzie rozwój zdolności bojowych w zakresie dowodzenia, informacji, skuteczności walki, ochrony i przetrwania wojsk oraz mobilności. Powodzenie transformacji oraz zbudowanie zakładanego modelu Sił Zbrojnych RP wymaga przełomu w myśleniu, niekonwencjonalnych rozwiązań oraz wypromowania ludzi, którzy przyczynią się do tworzenia nowej kultury funkcjonowania naszego wojska, opartej na innowacyjności i zdolności do przyswajania nowych trendów i rozwiązań. Uwarunkowania budżetowe Jednym z podstawowych warunków powodzenia transformacji i osiągnięcia przedstawionego tu przyszłego kształtu polskiej armii będzie zwiększenie nakładów na jednego żołnierza i zbliżenie się w tym względzie do średniego poziomu państw europejskich. Wymaga to stabilnego poziomu finansowania oraz optymalnej struktury budżetu MON. Należy dążyć do osiągnięcia wielkości budżetu na zalecanym przez NATO poziomie 2% PKB. Struktura wydatków musi być zbliżona do struktury wydatków czołowych państw sojuszniczych NATO i UE. Oznacza to słały wzrost wydatków majątkowych docelowo do co najmniej 30% budżetu. Jest to o tyle istotne, że konieczne jest zwiększenie wydatków na zakupy nowoczesnych systemów uzbrojenia i wyposażenia, gdyż w drugiej dekadzie bieżącego stulecia wiele systemów uzbrojenia zakończy resursy eksploatacyjne. Ponadto warunkiem osiągnięcia zdolności operacyjnych przyszłych sił oprócz zwiększenia nakładów finansowych na edukację, wprowadzanie zmian jakościowych oraz profesjonalnych metod zarządzania jest również znaczne zwiększenie wydatków państwa na badania naukowe i rozwój. W jednym i drugim wy- Według statystyk opracowanych w NATO, średnia wartość wydatków obronnych na jednego żołnierza, ponoszonych przez państwa UE będące członkami NATO, w 2005 r. wynosiła 95 tys. USD. Dla Polski wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 32 tys. USD. Osiągnięcie obecnie wartości takiej, jak w innych państwach wiązałoby się np. ze zmniejszeniem stanu osobowego SZRP do 77 tys. żołnierzy. 19

20 Bezpieczeństwo RP Nakłady finansowe na edukację, szkolnictwo oraz badania i rozwój są wykładnikiem rozwoju cywilizacyjnego państw. Jakość sił zbrojnych jest uzależniona m.in. od jakości tych dziedzin funkcjonowania państwa. Pod względem nakładów na przykład na jednego ucznia i studenta przodują kraje skandynawskie oraz Niemcy i Wielka Brytania, a Polska zajmuje przedostatnie przed Rumunią miejsce w Europie. Na badania i rozwój nakłady te wynoszą: Szwecja 4,27% PKB, Finlandia 3,49%, Niemcy 2,50%, Dania 2,40%, Czechy 1,30%,Hiszpania 0,96%, Litwa 0,69%, Słowacja 0,67%; Polska 0,65%. (http://ec.europa.eu/research/era/pdf/indicators/benchmarking2003_en.pdf) padku pożądane byłoby osiągniecie przynajmniej średniej europejskiej. Warto dyskutować Fundamentalnym zadaniem sił zbrojnych każdego państwa jest zapewnienie jego bezpieczeństwa i suwerenności, a w sytuacji krytycznej, na przykład agresji zbrojnej, jego skuteczna obrona. Siła zbrojna nadal pozostaje liczącym się narzędziem polityki zagranicznej państwa. Zwłaszcza w tak ważnych obszarach, jak wiarygodność sojusznicza, wymuszanie i utrzymywanie pokoju oraz stabilności międzynarodowej, realizacja innych interesów państwa, jak chociażby wzmacnianie jego pozycji międzynarodowej. Nadchodzące dekady uzasadniają potrzebę głębokich przeobrażeń w Siłach Zbrojnych RP. Nasza armia musi sprostać wielu wyzwaniom i zagrożeniom, i temu właśnie ma służyć proces transformacji. Staje się on coraz bardziej palącą koniecznością. Za sprawą członkostwa w NATO i Unii Europejskiej poszerzyła się znacznie przestrzeń naszego zaangażowania polityczno-wojskowego. Dynamicznie rozwija się również technika wojskowa. Towarzyszy temu proces przemian w organizacji sił zbrojnych, doskonalenia sposobów działania, uzyskiwania przez wojska nowych zdolności, a w rezultacie znacznego podnoszenia możliwości bojowych. Niniejsze opracowanie jest materiałem dyskusyjnym i z oczywistych względów nie porusza wszystkich aspektów koniecznych zmian. Intencją autorów było zainicjowanie dyskusji o przyszłości naszych sił zbrojnych, która w efekcie mogłaby się przyczynić do przygotowania formalnych opracowań dotyczących nowych jakościowo Sił Zbrojnych RP na miarę wyzwań przyszłości. A te są niebagatelne. Część z nich można zawrzeć w następujących pytaniach: Czy pozostać przy tradycyjnym rozumieniu obrony jako odparcia agresji własnymi siłami, czy też uznać, że skuteczność naszego bezpieczeństwa i obrony ma się opierać na odstraszaniu wiarygodnością gwarancji sojuszniczych, realnego układu sił w naszym środowisku bezpieczeństwa (utrzymywania się przewagi NATO i UE), a także na głębszej integracji Polski ze strukturami europejskimi? Czy uznać gwarancje obronne NATO i rozwijające się zdolności wojskowe Unii Europejskiej za trwały czynnik bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, czy samodzielnie rozwijać zdolności obronne? Czy samodzielność obronna sprzyja spójności NATO i UE, czy jest wręcz odwrotnie? Czy przygotowywać siły zbrojne do najgorszego scenariusza rozwoju sytuacji bezpieczeństwa RP, czy do najbardziej prawdopodobnego? Czy nowocześnie wyposażone i dowodzone, zdolne do przerzutu, mobilne siły zbrojne są w stanie zapewnić skuteczną obronę terytorium kraju oraz wypełniać pozostałe funkcje związane z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego? Czy rozwijać wojska obrony terytorialnej i jakie powinny być ich zadania? Czy skoncentrować się na uzupełnianiu braków w obecnym potencjale, na przykład w strategicznym i taktycznym transporcie powietrznym, mobilnej logistyce, możliwościach tankowania w powietrzu, unowocześnieniu systemu dowodzenia, czy też opracować i realizować program rozwoju całkowicie nowej, nowoczesnej armii? Czy zdecydować się na istotną redukcję sił zbrojnych znacznie poniżej obecnego stanu liczebnego i tym samym konsekwentnie przesądzić o uruchomieniu procesu zastępowania ilości jakością i nowoczesnością? Zakładać, że modernizacja sił zbrojnych będzie finansowana przede wszystkim ze zwiększonego budżetu MON (zwiększonego ponad to, co przewiduje formuła 1,95% PKB), czy zdobywać środki na modernizację w drodze redukcji istniejących sił? Modernizować tylko to, na co nas stać, czy modernizować tam, gdzie prowadzi to do zmian jakościowych, do zmian na lepsze? Pozyskać maksymalny poziom techniki wojskowej, odpowiadający potrzebom, czy tylko dostępny? Centralizować czy decentralizować proces decyzyjny w odniesieniu do programów rozwojowych oraz zakupów uzbrojenia i techniki wojskowej? Utrzymywać w resorcie obrony narodowej wyższe szkolnictwo wojskowe w obecnym kształcie czy zachować tylko specyficzne zdolności edukacyjne? g 20

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4

wojsk lądowych Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 przegląd MIeSIĘCZNIK MARZeC 2012 NR 03 (057) wojsk lądowych Cena 6 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 Transformacja logistyki w Wojskach Lądowych str. 4 W ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP podjęto kompleksowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Piętnaście lat na kursie NATO K@waleria 3.0 Puste pole walki PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 4 / 2014 ISSN 2353-1975 POLSKA ZBROJNA

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065

BELLONA. Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI. nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 BELLONA nr 4/2014 (679) ISSN 1897-7065 Czas wszystko odkryje, czas złym jest powiernikiem. JULIUSZ SŁOWACKI BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWA

I KONFERENCJA NAUKOWA I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r. KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT

BELLONA. Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. nr 1/2013 (672) IMMANUEL KANT BELLONA nr 1/2013 (672) ISSN 1897-7065 Czyń tak, jak gdyby zasada twego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. IMMANUEL KANT 1918 1950 Bellona 1950 2007 Myśl Wojskowa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Doskonalenie systemu rozpoznania Co mamy, czego oczekujemy Krym tlący się konflikt PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH Cena 10 zł (w tym 5% VAT) nr 3 / 2014 W O J S K O W Y I N S T Y T U T W Y D A W N I C Z Y ISSN

Bardziej szczegółowo

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA

logistyczny LOGISTYKI W 2011 ROKU str. 4 WYZWANIA przegląd logistyczny KWARTALNIK MARZEC 2011 NR 1 (013) ISSN 1898-8202 str. 4 WYZWANIA LOGISTYKI W 2011 ROKU INWENTARYZACJA W WOJSKOWEJ JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ str. 22 PRZEDWCZESNE WYBUDOWY SILNIKÓW LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<<

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<< AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU INSTYTUT ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str.

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str. przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK WRZESIEŃ 2011 NR 3 (015) str. 13 POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Bardziej szczegółowo

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15

logistyczny OCHRONA W WOJSKU ŚRODOWISKA str. 15 przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK GRUDZIEŃ 2009 NR 4 (008) str. 15 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJSKU PERSPEKTYWY ROZWOJU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO str. 30 WYKORZYSTANIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO SIŁ

Bardziej szczegółowo

Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych

Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych Maciej Lekowski Rewolucja w dziedzinie wojskowości (Revolution in Military Affairs, RMA) to termin,

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ ESZYTY AUKOWE KWARTALNIK nr 4(93) WARSZAWA 2013 KOMITET NAUKOWY dr hab. inż. Andrzej Glen przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Zajas zastępca przewodniczącego, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm

sił powietrznych str. 4 Lotniczy algorytm przegląd miesięcznik StYCZeń 2012 NR 01 (055) sił powietrznych Cena 6 zł (w tym 5% VAT). ISSN 1897-8428 str. 4 Lotniczy algorytm W ostatnich latach zmieniło się oblicze Sił Powietrznych, zmienia się też

Bardziej szczegółowo

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005

Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Dr Marcin Lasoń 10 XII 2005 Wojskowa Formacja Specjalna im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej GROM jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wstęp W jednym

Bardziej szczegółowo

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22

logistyczny UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 przegląd logistyczny KWARTALNIK WRZESIEŃ 2009 NR 3 (007) ISSN 1898-8202 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE str. 22 PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009 2018 str. 4 WOG W GARNIZONIE SKWIERZYNA str. 17 LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej

Wiktor Biernikowicz. Rozprawa doktorska. Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta GOŁEMBSKA. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wiktor Biernikowicz Wpływ outsourcingu na system transportowy Sił Zbrojnych RP The influence of outsourcing on the Polish Armed Forces transportation system Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność?

Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność? Czesław Juźwik Cywilne wsparcie operacji międzynarodowych z użyciem sił zbrojnych potrzeba czy konieczność? Udział cywilnych specjalistów z różnych dziedzin we wspieraniu działań sił zbrojnych w operacjach

Bardziej szczegółowo

BELLONA. Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. nr 3/2013 (674) SENEKA MŁODSZY ISSN 1897-7065

BELLONA. Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. nr 3/2013 (674) SENEKA MŁODSZY ISSN 1897-7065 BELLONA nr 3/2013 (674) ISSN 1897-7065 Najlepszym lekarstwem na gniew jest zwłoka. SENEKA MŁODSZY BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RADA NAUKOWA KWARTALNIKA BELLONA gen.

Bardziej szczegółowo

sił powietrznych str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze przedsięwzięcie w nowym roku.

sił powietrznych str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze przedsięwzięcie w nowym roku. przegląd KWARTALNIK MARZEC 2013 NR 01 (061) sił powietrznych Cena 10 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1897-8428 str. 6 Tysiące bezpiecznych godzin Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotów to najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE UWARUNKOWANIA XXI WIEKU Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE UWARUNKOWANIA XXI WIEKU Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 2 BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE UWARUNKOWANIA XXI WIEKU Współczesne aspekty zarządzania kryzysowego Redakcja naukowa: Mirosław Włodarczyk, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Antyterrorystyczny

Narodowy Program Antyterrorystyczny Załącznik do uchwały nr. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019 Projekt z dnia 28 kwietnia 2014 r. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja

Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja Stanisław Koziej Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja W debacie na temat bezpieczeństwa, którą w Polsce ożywił Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowany

Bardziej szczegółowo