ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"

Transkrypt

1 Projekt RIVER SHIELD realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym ze środków EFRR w ramach Programu Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES Raport przygotowany w okresie od lipca 2007 r. do marca 2008 r. przez Instytut Ochrony Środowiska w bloku tematycznym WP 4.3. Ograniczanie ryzyka w planowaniu przestrzennym ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I OGRANICZAJĄCE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Koordynator części polskiej projektu: Mieczysław Borysiewicz Wykonawcy projektu: Wanda Kacprzyk, Anna Romańczak, Katarzyna Rymwid-Mickiewicz Warszawa, marzec 2008 r. 1

2 Niniejszy raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska w ramach projektu Ochrona wód przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi (RIVER-SHIELD), który jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES. Zaprezentowane w raporcie informacje odzwierciedlają poglądy autorów. Instytucja Zarządzająca CADSES nie ponosi prawnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z ich wykorzystania. 2

3 ZAWARTOŚĆ Streszczenie Wykaz skrótów i akronimów Część I. "Wytyczne w zakresie planowania przestrzennego w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II". Załącznik A. Załącznik B. Załącznik C. Załącznik D. Załącznik E Podstawowe etapy w procesie ilościowej oceny ryzyka poważnej awarii Zaawansowane podejście do zarządzania ryzykiem zaadaptowane przez HSE Ocena ryzyka środowiskowego Planowanie przestrzenne w gospodarce wodnej Przykłady podejść stosowanych w różnych krajach w odniesieniu do planowania przestrzennego Część II. "Propozycje modyfikacji istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w regionach włączonych w projekt RIVER SHIELD" 1. Propozycja modyfikacji wybranej dokumentacji planistycznej w województwie lubuskim 3

4 Streszczenie Projekt Ochrona wód przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi (RIVER SHIELD) jest zrealizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej - Program Obszarów Sąsiadujących INTERREG III B CADSES oraz finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), środków budżetowych zaangażowanych krajów i środków własnych uczestników projektu z Grecji, Węgier, Polski, Czech, Słowenii i Bułgarii. Odpowiedzialnym za realizację polskiej części projektu jest Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Głównym celem projektu UE RIVER SHIELD jest wzmocnienie ochrony rzek przed awaryjnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi, poprzez opracowanie i wdrożenie zasad dobrej praktyki między innymi w zakresie zarządzania ryzykiem i zapobiegania powstawaniu awarii przemysłowych z uwzględnieniem wymagań dyrektywy Seveso II. Zgodnie z założeniami projektu UE RIVER SHIELD celem prac zaplanowanych w ramach bloku tematycznego 4.3 było opracowanie zaleceń odnośnie rekomendowanych działań w odniesieniu do planowania przestrzennego i planów zagospodarowania terenu w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ochrony rzek w regionach objętych projektem RIVER SHIELD, a także wypracowanie propozycji dotyczących modyfikacji istniejących w każdym regionie planów zagospodarowania terenu. Instytut Ochrony Środowiska, jako jednostka wiodącą w bloku tematycznym 4.3, opracował projekt "Wytycznych w zakresie planowania przestrzennego w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II", który był przedmiotem konsultacji w 2007 r. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji przez partnerów projektu zostały uwzględnione w niniejszej wersji końcowej raportu pt. "Środki zapobiegawcze i ograniczające w planowaniu przestrzennym", który składa się z dwóch części: Część I. "Wytyczne w zakresie planowania przestrzennego w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II" zawierają zestaw zaleceń ukierunkowanych na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowych oraz na ograniczenie ich potencjalnego oddziaływania na środowisko wodne przy wykorzystaniu podejść i narzędzi planistycznych. Jego celem jest odpowiednie uwzględnienie problematyki ryzyka poważnych awarii przemysłowych w procesie planowania zagospodarowania terenu i w dokumentach planistycznych wymaganych przepisami w sferze planowania przestrzennego; Część II. "Propozycje modyfikacji istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w regionach włączonych w projekt RIVER SHIELD" zawiera propozycję modyfikacji wybranej dokumentacji planistycznej w województwie lubuskim, która została sporządzona na podstawie raportu przygotowanego przez ekspertów z Lubuskiego, pt. "Analiza ryzyka poważnych awarii w województwie lubuskim, jako element dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego", który zawiera analizę dokumentacji planistycznej na wybranych przykładach w odniesieniu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii, zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i zakładu o potencjalnym ryzyku wystąpienia awarii zagrażającej jakości wód powierzchniowych w Lubuskim. 4

5 Wykaz skrótów i akronimów AA Accident Convention ACMH ACOP ALARA ALARP AONBs AMN ARI ATM BATNEEC BHP BLEVE BOD BPEM BS BTO CBA CCA CCW CD CEN CENELEC CIMAH CIRIA COD COMAH CPQRA DAA DETR DG ENV EA EC EEA EEC EHI EIA EIA EMAS EN EQS ERA ERPG-2 ESAs doradzić przeciwko Advise Against Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents Komisji Doradczej ds. Poważnych Zagrożeń Advisory Committee on Major Hazards kodeks postępowania Approved Code of Practice tak nisko, jak można w rozsądny sposób osiągnąć As Low As Reasonably Achievable tak nisko, jak rozsądnie z praktycznego punktu widzenia As Low As Reasonably Practicable Obszary cenne krajobrazowo Areas of Outstanding Natural Beauty wszystkie konieczne środki all measures necessary przybliżone ryzyko zintegrowane approximate risk integral Dodatkowe środki techniczne additional technical measures Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy boiling liquid expanding vapour explosions biochemiczne zapotrzebowanie tlenu Biochemical Oxygen Demand najlepszy wariant środowiskowy Best Practicable Environmental Option standard biznesowy Business Standard British Trust for Ornithology analiza kosztów i korzyści cost benefit analysis Komitet Kompetentnych Władz Committee of the Competent Authorities Countryside Council for Wales odległości konsultacyjnej consultation distance Europejski Komitet Standaryzacji European Committee for Standardization Europejski KomitetNormalizacji Elektroniki European Committee for Electrotechnical Standardization rozporządzenie w sprawie poważnych awarii w Wielkiej Brytanii Control of Industrial Major Accident Hazards stowarzyszenie techniczno-naukowe Construction Industry Research and Information Association chemiczne zapotrzebowanie tlenu chemical oxygen demand rozporządzenie w sprawie poważnych zagrożeń w Wielkiej Brytanii Control of Major Accident Hazards ilościowej oceny ryzyka procesów chemicznych Chemical Process Quantitative Risk Assessment nie doradzać przeciwko Don't Advise Against Department of the Environment, Transport and the Regions Dyrektoriat ds. Środowiska Agencja Środowiska Environment Agency Wspólnota Europejska European Community Europejska Agencja Środowiska European Environment Agency Europejska Wspólnota Gospodarcza European Economic Community indeks szkodliwości środowiskowej Environmental Harm Index Dyrektywa 85/337/EEC ocena oddziaływania na środowisko Environmental Impact Assessment Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu. Eco-Management and Audit Scheme przyroda angielska English Nature środowiskowa norm jakości Environmental Quality Standard analiza ryzyka środowiskowego environmental risk analysis wytyczne opracowane w USA Emergency Response Planning Guideline level 2 Obszary środowiskowo wrażliwe Environmentally Sensitive Areas 5

6 EU EWG Unia Europejska European Union Europejska Wspólnota Gospodarcza FMEA Analiza przyczyn i skutków niepowodzenia (tu: awarii) Failure mode and effects analysis FMECA Zaawansowana analiza przyczyn, skutków awarii i stopnia zagrożenia Advice - Failure Modes Effects and Criticality Analysis F-N krzywe stanowiące wizualizację ryzyka społecznego FOI Swedish Defence Research Institute FRED baza danych HSE dotycząca zdarzeń i wskaźników uszkodzeń Failure Rate and Event Database Habitats Directive Dyrektywa 92/43/EEC HAS Władza ds. substancji niebezpiecznych Hazardous Substances Authority HAZAN analiza zagrożeń HAZard Analysis HAZID identyfikacja zagrożeń HAZard IDentification HAZOP analiza zagrożeń i bezpieczeństwa pracy instalacji HAZard and Operability studies HID Dyrekcja ds. Niebezpiecznych Instalacji Hazardous Installations Directorate HSC/E Health and Safety Commission / Health and Safety Executive HSE Inspektorat ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii Health and Safety Executive in the United Kingdom HSG 190 wytyczne z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa-przygotowanie raportu o bezpieczeństwie Health and Safety guidance (HSG190): Preparing safety reports: Control of Major Accident Hazards Regulations HSG 191 wytyczne z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa planowanie na wypadek poważnej awarii Health and Safety guidance (HSG191): Emergency planning for major accidents: Control of Major Accident Hazards Regulations ICPE Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Łaby International Commission for the Protection of the Elbe ICPR Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Renu International Commission for the Protection of the Rhine ICRCL Interdyscyplinarna Komitet ds. powtórnego rozwoju obszarów zanieczyszczonych Interdepartmental Committee on the Redevelopment of Contaminated Land ICRP Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej International Commission on Radiological Protection IDLH dokumentacja na temat niebezpiecznych stężeń dal zdrowia i zycia ludzi Documentation for Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna International Electrotechnical Commission IEs zdarzeniami początkującymi lub inicjującymi initiating events IPC zintegrowane ograniczanie zanieczyszczeń integrated pollution control IPPC zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń Integrated Pollution Prevention and Control ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna International Standards Organization L111 LC LD LNG LNRs LoC LPA LPG LUP MA wskazówki do rozporządzenie w sprawie kontroli poważnych zagrożeń A guide to the Control of Major Accident Hazards Regulations stężenie śmiertelne lethal concentration dawka śmiertelna lethal dose skroplony gaz ziemny liquefied natura gas lokalne rezerwaty przyrody Local Nature Reserves utratę powłoki zawartości loss of containment miejscowe organy ds. planowania przestrzennego local planning authority gaz płynny (ciekła mieszanina propanu i butanu) Liquefied Petroleum Gas planowanie przestrzenne/ planowanie zagospodarowania przestrzennego Land Use Planning poważna awaria major accident 6

7 MAHs MANHAZ MAPP MATTE MARS MH MS MSDU MNR Na NATURA 2000 NGOs NNRs NOEL OECD OPRA PA PADHI PF PHS PRAIRIE Q QRA R R2P2 RA Ramsar Convention RDW RMP RRMs RSPB RIVM SACs SEA SEA SEPA Seveso II SFAIRP SMS SNH zagrożenie poważną awaria Major Accident Hazards Centrum Doskonałości Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska Management of Health and Environmental Hazards polityka zapobiegania poważnym awariom Major-Accident Prevention Policy poważnej awarii niebezpiecznej dla środowiska Major Accidents to the Environment baza o awariach Komisji Europesjkiej European Commission's accident database poważne zagrożenie Major Hazard państwa członkowskie Member States Jednostkę Rozwoju Metodologii i Standardów Methodology and Standards Development Unit Morskie rezerwaty przyrody Marine Nature Reserves nieakceptowalne Europejska Sieć Natura 2000 European Union s Natura 2000 Network organizacje pozarządowe non-governmental organisations krajowe rezerwaty przyrody National Nature Reserves poziomu przy którym brak oddziaływania na środowisko no environmental effect level Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organization for Economic Co-operation and Development brytyjski system oceny ryzyka w odniesieniu do podmiotu gospodarczego i zanieczyszczania Operator and Pollution Risk Appraisal powszechnie akceptowalne system stosowany w Wielskiej Brytanii Planning Advice for Developments near Hazardous Installations czynnik proporcji proportion factor rozporządzenie w sprawie planowania w zakresie substancji niebezpiecznych Planning (Hazardous Substances) Regulations Ryzyko zanieczyszczenia rzek i estuariów w wyniku awaryjnych napływów Pollution Risk from Accidental Influxes to Rivers and Estuaries jakościowa qualitative ilościowa ocena ryzyka Quantitative Risk Assessment zwrot ryzyka Risk Phrases tytuł publikacji w Wielkiej Brytanii Reducing Risk, Protecting People ocena ryzyka Risk assessment Konwencja Ramsarska Convention on Wetlands Ramowa Dyrektywa Wodna Plan zarządzania ryzykiem Risk Management Plan środki ograniczania ryzyka Risk Reduction Measures stowarzyszenie ochrony ptaków w Wielkiej Brytanii Royal Society for the Protection of Birds Instytut naukowy w Holandii National Institute for Public Health and the Environment in Bilthoven (The Netherlands) obszary ochrony siedlisk Special Areas of Conservation according to Habitats Directive strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Strategic Environmental Assessment Dyrektywa 2001/42/EC Szkocka Agencja Ochrony Środowiska Scottish Environment Protection Agency Dyrektywa 96/82/EC tak daleko, jak jest to rozsądne z praktycznego punktu widzenia So Far As Is Reasonably Practicable system zarządzania bezpieczeństwem Safety Management System Scottish Natural Heritage 7

8 SOO SPAs SPIRS SQ SRAG SRAM SUDS SSSI TNO TOR TWG UE UNCED UN/ECE UVCE WFD WWF specjalne obszary ochrony siedlisk obszary specjalnej ochrony ptaków Special Protection Areas according to Birds Directive system wyszukiwania informacji o zakładach Seveso Seveso Plants Information Retrieval System standardy jakości Standard Quality poradniku na temat oceny raportu bezpieczeństwa Safety Report Assessment Guides podręczniku do oceny raportu bezpieczeństwa Safety Report Assessment Manual system drenażu Sustainable drainage system obszary specjalnego zainteresowania naukowego Site of Special Scientific Interest Holenderska Organizacja Naukowych Badań Stosowanych The Netherlands Organization of Applied Scientific Research tolerowalność ryzyka Tolerability of Risk Techniczna Grupa Robocza Technical Working Group Unia Europejska Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska i Rozwoju United Nations Conference on the Environment and Development Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych United Nations Economic Commission for Europe wybuch obłoku par na otwartej przestrzeni Unconfined Vapour Cloud Explosion Ramowa Dyrektywa Wodna Water Framework Directive 2000/60/EC organizacja proekologiczna World Wide Fund for Nature 8

9 Część I. Wytyczne w zakresie planowania przestrzennego w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II Mieczysław Borysiewicz 9

10 Spis treści Wprowadzenie Cele planowania przestrzennego Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ryzykiem Najlepsza praktyka w planowaniu przestrzennym i w ocenie ryzyka zasady i wymagania czasowe Metodologia i kryteria w zakresie ocen ryzyka i zagrożenia Baza danych ocen ryzyka i scenariuszy ryzyka wspomagająca decyzje w sferze planowania przestrzennego Częstość krytycznych zdarzeń Modelowanie i parametry docelowe Dodatkowe środki techniczne Środowiskowa ocena ryzyka podstawy prawne, metody i narzędzia 45 Załącznik A. Podstawowe etapy w procesie ilościowej oceny ryzyka poważnej awarii 46 Załącznik B. Zaawansowane podejście do zarządzania ryzykiem zaadaptowane przez HSE 69 Załącznik C. Ocena ryzyka środowiskowego 82 Załącznik D. Planowanie przestrzenne w gospodarce wodnej 131 Załącznik E Przykłady podejść stosowanych w różnych krajach w odniesieniu do planowania przestrzennego

11 Wprowadzenie Przepisy art. 12 Dyrektywy Seveso II 1 (patrz załącznik E.1.2.) zobowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia, aby cele związane z zapobieganiem poważnym awariom i z ograniczaniem ich skutków zostały uwzględnione w ich polityce w sferze planowania przestrzennego. Niestety przepisy dyrektywy nie zawierają żadnych szczegółowych zaleceń odnośnie ich wdrożenia. W celu odpowiedniego ukierunkowania prac w tym zakresie ustanowiono w 1996 r. Techniczną Grupę Roboczą (Technical Working Group - TWG 5), w skład której weszli przedstawiciele państw członkowskich, nominowanych przez ich kompetentne władze oraz przemysłu i władz lokalnych. W 1999 r. opublikowano wytyczne, opracowane zgodnie z mandatem grupy, wspomagające wdrażanie art. 12, które według państw członkowskich stanowią jedynie wykaz istniejących praktyk a nie sensu stricte wytyczne w zakresie rozwoju stosownych metod i kryteriów. Awarie w Toulouse (Francji) i w Enschede (Holandii) w dramatycznych okolicznościach wykazały znaczenie planowania przestrzennego w łagodzeniu skutków poważnych awarii. Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 3 października 2001 r. w sprawie awarii w Toulouse, wezwał państwa członkowskie do rozpoczęcia dogłębnego przeglądu polityki w sprawie regionalnego i lokalnego planowania w sąsiedztwie obiektów niebezpiecznych.w celu zapobieżenia powtórnemu wystąpieniu podobnych katastrof. Również Komisja Europejska wraz z Komitetem Kompetentnych Władz (Committee of the Competent Authorities - CCA), ustanowionym w ramach Dyrektywy Seveso II, uznała znaczenie planowania przestrzennego w tej sferze. Podczas Konferencji na temat poważnych zagrożeń przemysłowych w planowaniu przestrzennym (Lille, luty 2002 r.) zwracano uwagę na potrzebę większej kompatybilności szczególnie w obszarze oceny ryzyka. W jej zaleceniach podkreślono, że istniejące rozbieżności są często bardzo znaczące i złożone. Ze względu na różnorodność aktualnie stosowanych praktyk i metodyk trudno dokonać porównania pomiędzy państwami członkowskimi przyjętej polityki w sferze planowania przestrzennego lub ją obronić przed sugestiami, że nie wspierają osiągania podstawowych standardów. Również przemysł dostrzegł korzyści mogące płynąć z większej harmonizacji w tym zakresie. Do decydujących kwestii związanych z wdrażaniem postanowień art. 12 dyrektywy Seveso II zaliczono: zrozumienie odmiennych podejść, określenie podstawowego poziomu bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do większej przejrzystości i zrozumienia podejść stosowanych w planowaniu przestrzennym. W związku z powyższym zaproponowano reaktywowanie Europejskiej Grupy Roboczej ds. planowania przestrzennego. Do zagadnień wynikających bezpośrednio z zaleceń konferencji w Lille należy ujednolicenie podejścia w zakresie wyboru danych wykorzystywanych w ocenach ryzyka oraz identyfikacji scenariuszy awarii, które będzie prowadzić do osiągnięcia zbieżności odnośnie odpowiedniej odległość w kontekście wymagań art. 12 ww. 1 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, tzw. Dyrektywa Seveso II (Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major hazards involving dangerous substances; O.J. L 10, 14/1/1997) wraz z jej nowelizację: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/ 105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/82/WE dotyczącą zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych (Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major--accident hazards involving dangerous substances; OJ L 345, 31/12/2003). 11

12 dyrektywy. W 2006 r. opublikowano nowe wytyczne, pod redakcją Michalisa Christou (przewodniczący grupy), Michaela Struckl (holenderski ekspert) i Tobiasa Biermann (DG ENV), opracowane w bliskiej współpracy z członkami TWG 5, ustanowionej przez CCA. Nowe wytyczne w zakresie planowania przestrzennego (Land-Use Planning - LUP), w kontekście art. 12 Dyrektywy Seveso II, zmienionej Dyrektywą 105/2003/WE, składają się z trzech części, tj. : (a) z wytycznych określających zasady wynikające z wymagań art. 12; (b) (c) z mapy drogowej, która zawiera dodatkowe materiały informacyjne szczegółowo opisujące dobrą praktykę w planowaniu przestrzennym ; stosowaną w wybranych państwach członkowskich; z bazy danych na temat wspólnych scenariuszy, częstości zdarzeń i danych stosowanych na potrzeby ocen ryzyka i zagrożenia, wspierających decyzje w sferze planowania. Opracowane wytyczne odnoszą się do wszystkich przypadków objętych postanowieniami art.12, tj.: lokalizacji nowych zakładów, zmian w istniejących zakładach o dużym ryzyku, nowych inwestycji (zmian w zagospodarowaniu terenu) otaczających istniejące zakłady. Szczególny nacisk położno na rozwój bazy danych zawierającej wspólnie uzgodnione dane merytoryczne, tj. scenariusze awarii, częstość zdarzeń i parametry wejściowe do modelu, które mogą zostać wykorzystane w wykonywanych ocenach ryzyka i zagrożenia w celu wyznaczenia odpowiednich odległości/stref. Dalszy rozwój i wykorzystanie tej bazy może: ułatwić wydawanie zaleceń, opartych na bardziej naukowe podstawy, ograniczyć poziom niepewności i w końcu zapewnić odpowiedni poziomu ochrony obywateli. Celem proponowanego podejścia jest osiąganie maksymalnie możliwej zgodności z dotychczas stosowanymi metodami przy zachowaniu odpowiedniego poziomu elastyczności w podejmowaniu stosownych decyzji. Wspomagające oceny ryzyka i zagrożenia, bazujące na wspólnie uzgodnionych scenariuszach i danych merytorycznych, powinny w sposób systematyczny uwzględniać ryzyko, będące przedmiotem zainteresowania, i dostarczać danych wejściowych na potrzeby procesu planowania przestrzennego z uwzględnieniem społeczno-gospodarczych korzyści uzyskiwanych przez społeczność lokalną. Celem art. 12 (w powiązaniu z art. 11 i innymi postanowieniami Dyrektywy Seveso II) jest niezwiększanie poziomu ryzyka, na jaki narażona jest ludność mieszkająca w sąsiedztwie zakładów typu Seveso oraz złagodzenie skutków poważnych awarii. Wytyczne zobowiązują do zbadania i określenia wskaźników/miar, które są istotne z punktu widzenia potrzeb planowania przestrzennego i które stanowią podstawę w procesie podejmowania decyzji planistycznych. Zaliczono do nich: ryzyko indywidualne i ryzyko społeczne, pod pewnymi ograniczeniami, wielkość skutków, pod pewnymi ograniczeniami, lub x-scenariuszy, występujących niezmiernie rzadko. Należy również zidentyfikować zbiór scenariuszy awarii, dla których ocena tych wskaźników/miar będzie przeprowadzana, ogólne procedury, które mogłyby być wdrożone w celu wyznaczenia odległości/stref oddzielających oraz zakazy/ograniczenia inwestycyjne, które mogą być stosowane w polityce w sferze planowania przestrzennego. 12

13 Wytyczne wprowadzają rozróżnienie między dobrą praktyką, obejmującą ogólne zasady i cechy charakteryzujące dobrą metodologię w zakresie planowania przestrzennego (np. przejrzystość, zgodność, solidność, celowość działań, zaangażowanie społeczeństwa itd.) a zapewnieniem wysokiej jakości w procedurach oceny ryzyka. Ponadto zagadnieniami, będącymi przedmiotem wytycznych, są dodatkowe środki techniczne, które należy wdrożyć w celu niezwiększania ryzyka, zgodnie z wymaganiami 12, Środki te obejmują wdrożenie skutecznych środków z zakresu wyposażenia (urządzenia zapobiegające i łagodzące) i oprogramowania, ukierunkowanego na udoskonalenie rozwiązań organizacyjnych i czynnika ludzkiego, np. system zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management System SMS) i planowanie na wypadek awarii. Oprócz nowych inwestycji, wytyczne te odnoszą się także do istniejących zakładów zlokalizowanych w pobliżu obszarów zamieszkałych, które były eksploatowane przed wejściem w życie postanowień Dyrektywy Seveso II. Postanowienia art. 13(5) dyrektywy zobowiązują do zapewnienia społeczeństwu możliwości wyrażenia opinii we wskazanym zakresie. Artykuł 13(2) dyrektywy wymaga, aby sąsiadującym państwom członkowskim, zagrożonym potencjalnymi transgranicznymi skutkami awarii, które mogą wystąpić w zakładzie objętym przepisami art. 9, przekazywać niezbędne informacje, które mogłyby zostać uwzględnione w ich planach zagospodarowania przestrzennego i stosownej polityce. W podobny sposób jak Dyrektywa Seveso II, postanowienia Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (patrz Załącznik E.1.1) ustanawiają zakres kontroli z użyciem narzędzi planistycznych. Zobowiązują one do dokładnego zbadania: lokalizacji nowych i znaczącej modyfikacji istniejących niebezpiecznych działalności w bezpiecznej odległości od istniejących obszarów zamieszkałych, strefy bezpieczeństwa wokół niebezpiecznych działalności, inwestycji, mogących zwiększać poziom ryzyka w odniesieniu do ludzi lub wagę ryzyka. Należy podkreślić, że postanowienia konwencji stosuje się tylko w odniesieniu do zakładów, podlegających przepisom art. 9 dyrektywy, tj. do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Niniejsze wytyczne opracowano na podstawie: r Land-Use Planning Guidelines in the Context of Article 12 of the Seveso II Directive 96/82/EC, as Amended by Directive 105/2003/EC, European Commission Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen Hazard Assessment Unit, M. D. Christou, M. Struckl and T. Biermann (ed.), 2006; r MANHAZ Monograph: Management of Health and Environmental Hazards, M. Borysiewicz, et al., Vol. 1-6, Edit. Institute of Atomic Energy, ISBN (2006), Praktyczne wdrażanie reguł, związanych z planowaniem przestrzennym, przedstawione w załącznikach A-E oparto między innymi na literaturze angielskojęzycznej: r Spatial planning, water and the Water Framework Directive: insights from theory and practice. CARTER J.G. The Geographical Journal, Vol. 173 No. 4, 13

14 pp , 2007; r Guidance on Land Use Planning as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II). Christou M.D., Porter S. (Ed.) Institute for Systems Informatics and Safety, 1999; r Guidance on the Environmental Risk Assessment Aspects of COMAH Safety Reports. COMAH Competent Authority. 1999; r Guidance on the Interpretation of Major Accident to the Environment for the Purposes of the COMAH Regulations. Department of the Environment, Transport and the Regions. The Stationery Office, London ISBN X r Heath and Safety Executive. PADHI HSE S Land Use Planning Methodology r HSE's Current Approach to Land Use Planning (LUP) Policy & Practice (http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/lupcurrent.pdf); r Land Use Planning - A Planning Assessment Method Using Sensitivity Levels and a 2 Decision Matrix (http://www.planninginspectorate.gov.uk/gateway/documents/outline_statements/hse/hse%20advice%20 Method.pdf); r Reducing risks, HSE s decision-making process protecting people HSE 2001 (ISBN ); r Risk Analysis of the Major Industrial Accidents in the Lubuskie Region as an Element of the Documentation concerning Spatial Planning elaborated under the RIVER SHIELD Project. Niniejsze wytyczne stanowią narzędzie ułatwiające zrozumienie wymagań w zakresie planowania przestrzennego w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II. 1. Cele planowania przestrzennego Do najważniejszych celów stawianych planowaniu przestrzennemu/planowaniu zagospodarowania przestrzennego (Land-Use Planning - LUP) należy zaliczyć: ochronę ludzi i środowiska przed szkodami generowanymi przez nadzwyczajne zdarzenia pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego, ochronę surowców naturalnych, ekosystemów (roślinnych, zwierzęcych i krajobrazowych), gleb, wód i klimatu, umożliwienie lokalizacji infrastruktury mieszkaniowej i społeczno-edukacyjnej wraz z możliwościami rekreacji i odpoczynku, zabezpieczenie zasobów rolniczych w celu zapewnia zaopatrzenia w żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, rozwój zagospodarowania terenu w równowadze z jego możliwościami ekologicznymi i gospodarczymi. 14

15 Ochronę ludzi i środowiska należy traktować, jako podstawę do dalszych rozważań na temat roli planowania przestrzennego w kontekście wymagań Dyrektywy Seveso II. Ochrona ludzi Podstawowym celem Dyrektywy Seveso II jest ochrona ludzi na obszarach potencjalnie zagrożonych w wyniku poważnej awarii. Z tego względu zagadnienie ryzyka musi zostać wprowadzone do procesu planowania przestrzennego. Ocena oddziaływania poważnej awarii wymaga istnienia jednoznacznie przyjętych kryteriów i metod oceny ryzyka i zagrożenia. W odniesieniu do danej instalacji można stosować podejście bazujące na wielkości skutków, wskazujące w wyniku oceny scenariuszy obszar ze skutkami śmiertelnymi i poważnymi ofiarami lub podejście bazujące na wielkości ryzyka wskazujące obszar, dla którego podane jest prawdopodobieństwo określonego poziomu szkody w wyniku dużej liczby możliwych scenariuszy awarii. Wrażliwe receptory środowiskowe Identyfikacja obszarów ochrony ludzi często do pewnego stopnia opiera się na rozważaniu ilościowych wartości efektów, jednak zastosowanie podobnego podejścia w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska jest zazwyczaj o wiele trudniejsze. Poniżej wskazano kilka aspektów, określających obszary szczególnie wrażliwe i będące przedmiotem szczególnego zainteresowania na poziomie Wspólnoty, które powinny być ocenione podczas rozpatrywania inwestycji o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko. r W zakresie ochrony przyrody Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) zostały określone w dyrektywie siedliskowej 2 (92/43/EWG). W ocenie, uwzględniającej wymagania tej dyrektywy, należy poświadczyć, że plan nie oddziaływuje niekorzystnie na integralność takich obszarów. Właściwe organy krajowe nie powinny przyjmować planu, który oddziaływuje niekorzystnie na SOO, chyba że zostaną spełnione warunki i kryteria, zawarte w art. 6(4) dyrektywy siedliskowej. Inna istotna dyrektywa to tzw. dyrektywa ptasia 3 (79/409/EWG), na podstawie której ustanawia się obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) występujących w wykazie ptaków, objętych szczególną ochroną we Wspólnocie na mocy przepisów tej dyrektywy. r W zakresie ochrony wód Przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej 4 (RDW) wprowadziły koncepcję ekologicznej ochrony wód powierzchniowych i gruntowych na potrzeby osiągnięcia jej celu strategicznego, tj. dobrego stanu ekologicznego wód w wyniku realizacji programów działań ujętych w 2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. dyrektywa siedliskowa (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora; OJ L /7/1992) 3 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. dyrektywa ptasia (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds; OJ L /04/1979) 4 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, RDW (Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy; OJ L ) 15

16 planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, ukierunkowanych m.in. na zapobieganie zrzutom zanieczyszczeń i kontrolę zanieczyszczeń u źródła, w tym również awaryjnych zrzutów substancji niebezpiecznych. W celu właściwego wdrażania wymagań RDW opracowywano Wspólną Strategię Implementacyjną oraz wiele nieformalnych wytycznych i dokumentów promujących bardziej szczegółowe zalecenia odnośnie wdrożenia wymagań dyrektywy i sposobów osiągania jej celów. Więcej informacji o planowaniu przestrzennym w kontekście wymagań gospodarki wodnej zamieszczono w zał. D do niniejszych wytycznych. Z uwagi na zasadę przezorności należy również uwzględnić inne uwarunkowania m.in. zagadnienia ochrony gleb przed degradacją i problem zanieczyszczenia gleb. 2. Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ryzykiem Podczas gdy ryzyko związane z przestrzenią może obejmować różne rodzaje ryzyka generowane przez decyzje polityczne i finansowe, to ryzyko związane z planowaniem przestrzennym (Land-Use Planning - LUP) jest rozważane całościowo, jako ryzyko pochodzenia antropogenicznego lub naturalnego. Planowanie przestrzenne stanowi jeden z elementów ogólnego systemu (rządowego, administracyjnego) zarządzania ryzykiem. Rola planowania przestrzennego (lub planowania zagospodarowania przestrzennego) w zarządzaniu ryzykiem zależy od ram nadanych przez obowiązujące krajowe przepisy prawne. W tradycyjnej formie planowanie przestrzenne byłoby głównie narzędziem łagodzącym zakres skutków, ale w powiązaniu z systemem udzielania pozwoleń i z możliwością nałożenia odpowiednich wymagań technicznych jest również narzędziem prewencyjnym. Ogólnie ryzyko lub zarządzanie ryzykiem w kontekście LUP odnosi się do różnych form zagrożenia: klęski żywiołowe (powodzie, lawiny, trzęsienia ziemi itd.), długotrwałe lub ciągłe oddziaływania (uwolnienia zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych lub komunalnych itd.), katastrofy antropogeniczne (krótkotrwałe uwolnienia awaryjne). Pierwszy rodzaj zagrożeń jest dobrze znany. Zgromadzono w tym zakresie dużo danych, informacji i doświadczeń z dotychczasowego uwzględniania tej problematyki w planowaniu przestrzennym. Uzyskane doświadczenia można już uznać, jako zgodne z zasadami sztuki w procesie podejmowania decyzji w odniesieniu do tego rodzaju ryzyka. Również drugi rodzaj zagrożeń został już odpowiednio uwzględniony w przepisach prawnych w wyniku wprowadzenie wymogu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment - EIA) i bardziej w powiązaniu z planowaniem przestrzennym strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Strategic Environmental Assessment - SEA), oceniających potencjalny wpływ realizacji programów, projektów czy działań na środowisko, tzw. prognoz oddziaływania na środowisko 5 np. projektów dokumentów strategicznych. Zagrożenia spowodowane awaryjnymi uwolnieniami niebezpiecznych substancji w wyniku prowadzonej działalności człowieka i towarzyszących zjawisk (pożary, eksplozje, przemieszczanie chmury toksycznej) są stosunkowo nowym elementem, który należy odpowiednio uwzględniać w planowaniu przestrzennym. Do działań związanych z planowaniem przestrzennym na potrzeby zarządzania ryzykiem w kontekście wymagań art. 12 Dyrektywy Seveso II zalicza się: 5 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) 16

17 środki planistyczne (przeznaczanie terenów pod konkretne cele, wyznaczanie stref, rozplanowania lokalizacji itd.), środki techniczne (środki zapobiegawcze lub łagodzące nakładane w ramach systemu udzielania pozwoleń itd.). 3. Najlepsza praktyka w planowaniu przestrzennym i w ocenie ryzyka zasady i wymagania czasowe Najlepsza praktyka w planowaniu przestrzennym Planowanie przestrzenne jest w gruncie rzeczy procesem podejmowania decyzji. Dlatego właściwie kształtowana polityka przestrzenna powinna zapewniać: zrozumiałe definicje oraz jednoznaczny podziału kompetencji i odpowiedzialności, łącznie z odpowiednimi ramami instytucjonalnymi i strukturami administracyjnymi, dostęp do wymaganych danych i informacji, możliwość udziału wszystkich zainteresowanych, przejrzyste i proste procedury, realistyczne koncepcje w odniesieniu do zakresu i realizacji, ocenę oddziaływań. Istotną zasadą planowania przestrzennego przyczyniającą się do osiągania wyznaczonych celów jest jego elastyczność, ponieważ ograniczanie warunków i faktycznego oddziaływania może ulegać w pewnym zakresie zmianom bez konieczności zmiany obowiązującej decyzji. Planowanie przestrzenne w kontekście zarządzania ryzykiem jest na odpowiednim poziomie, jeżeli spełnia następujące założenia: zgodność: oznacza, że decyzje planistyczne podejmowane w odniesieniu do generalnie podobnych sytuacji powinny być zasadniczo porównywalne w podobnych warunkach; proporcjonalność: oznacza zapewnienie kontroli proporcjonalnej do poziomu ryzyka; przejrzystość: oznacza możliwość łatwego zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Istotne zasady w odniesieniu do najlepszej praktyki w zakresie planowania przestrzennego i ocen ryzyka zestawiono i scharakteryzowano poniżej. r Zasady wspomagające wymagania art zasady ogólne Zasady wspomagające Wyjaśnienia Rezultaty i uwagi Zgodność Powinny istnieć metody oceny ryzyka i zagrożenia. Metody mogą bazować na zagrożeniu i/lub ryzyku; stosowane mogą być ogólnie przyjęte metody. Można wykorzystać systematyczne podejście do udzielania zaleceń w zakresie LUP. 17

18 Zasady wspomagające Wyjaśnienia Rezultaty i uwagi Dane wejściowe powinny obejmować reprezentatywny zbiór głównych scenariuszy awarii. Decyzje planistyczne powinny być zasadniczo podobne. Wiarygodny i/lub oszacowany zakres scenariuszy powinien zostać zdefiniowany w celu dostarczenia informacji o potencjalnym obszarze skutków. W podobnych sytuacjach w odniesieniu do podobnego zagrożenia lub ryzyka warunki określone w decyzji powinny być zasadniczo podobne. Proporcjonalność (również: zasadność) Istnieją kryteria w odniesieniu do Wsparcie przy podejmowaniu pożądanych ograniczeń lub granic decyzji w sprawie poziomu szkody i wymagań zagospodarowania przestrzennego odnośnie kontrolowania ryzyka. w wyniku dostarczenia porównywalnych miar, dokonania Charakterystyka rodzajów inwestycji. Podstawa uzasadnienia. Przejrzystość Istnieje zrozumiały, klarowny i dobrze opisany system. Przypisanie odpowiedzialności każdemu wiodącemu uczestnikowi. Istnieją mechanizmy niezależnej kontroli. Decyzje powinny być zrozumiałe zarówno w czasie ich podejmowania, jak i przyszłości. ich analizy i oceny. Rodzaj zagospodarowania terenu w sąsiedztwie zakładów o dużym ryzyku i oszacowanie liczby osób mogących przebywać na danym terenie. Należy dostarczyć decydentom zbiór testów, z których mogą swobodnie korzystać przy podejmowaniu decyzji. Należy zapewnić wszystkim zainteresowanym osobom spójne wyjaśnienie systemu LUP. Wszyscy zainteresowani powinni znać swoją rolę i granice, w ramach których działają zgodnie ze swoimi kompetencjami. Decyzje w sferze planowania muszą być zgodne z krajową i regionalną polityką. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji muszą być udokumentowane, tak aby proces jej podejmowania mógł być odtworzony. Wszystkie decyzje muszą być rejestrowane. Wyznaczone są odpowiednie odległości lub strefy, wewnątrz których muszą być wdrażane środki kontroli w sferze LUP. Unikanie niepożądanych inwestycji i promowanie działalności, które spełniają wymagania społecznogospodarcze. Rola czynnika subiektywnego w procesie podejmowania decyzji jest ograniczona. Optymizacja zagospodarowania terenu. Planowanie przestrzenne jest determinowane przez warunki bezpieczeństwa publicznego, jak również przez uwarunkowania społecznogospodarcze. System LUP jest możliwy do wprowadzenia w państwach członkowskich UE. Każdy w systemie musi znać zakres swoich kompetencji i ograniczeń. Potencjalne niepożądane decyzje w sprawie zagospodarowania przestrzennego są podmiotem przeglądu i mogą być wstrzymane. Etapy podejmowania decyzji są przejrzyste i mogą zostać odtworzone. 18

19 r Zasady wspomagające wymagania art obowiązki W odniesieniu do szczególnych wymagań art. 12 Dyrektywy Seveso II, zestawione poniżej zasady wspomagające stanowią uzupełniającą interpretację przepisów prawnych. Zasady wspomagające Wyjaśnienia Rezultaty i uwagi Proces LUP ma udział w zapobieganiu i złagodzeniu Aby poznać oddziaływanie procesu LUP może upłynąć nawet Nie zawsze widoczne są natychmiastowe efekty LUP w zagrożeń powodowanych przez do 30 lat (a w przypadku odniesieniu do skutków poważne awarie. strategicznego planowania w poważnej awarii. Ryzyko społeczne nie może wzrosnąć znacząco i należy go w czasie utrzymać lub ograniczyć, jeśli to konieczne. Resztkowe ryzyko indywidualne i społeczne generowane przez zakład o dużym ryzyku nie powinno przekroczyć maksymalnego pożądanego poziomu. Zarządzanie rozwojem populacji/ społeczności lokalnej w długim okresie czasu. dużej skali nawet do 50 lat). Państwa członkowskie muszą wypracować podejście w celu zdefiniowania terminu znacznie (punkt odniesienia). - Resztkowe ryzyko to ryzyko, które pozostaje po wdrożeniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. - Państwa członkowskie muszą ustanowić podejścia w celu zdefiniowania terminu pożądany poziom. Długoterminowe strategiczne planowanie zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie zakładu o dużym ryzyku. Informowanie o ryzyku może być konieczne. Polityka w sferze LUP musi być ukierunkowana na łagodzenie ryzyka. Polityka LUP powinna być możliwa do wdrożenia i zdolna do ograniczania poziomu ryzyka poza zakładem w każdym czasie. - Organ musi określić obszar wokół zakładu typu Seveso, dla którego należy rozważyć środki bezpieczeństwa. - Równowaga w zagospodarowaniu terenu w celu kontroli ryzyka społecznego, jeżeli konieczne. Należy dążyć do osiągnięcia kompromisu między prowadzącym zakład o dużym ryzyku a społecznością lokalną. Złagodzenie oddziaływania można osiągnąć przez planowanie przestrzenne w połączeniu z planowaniem awaryjnym. Operatorzy i społeczność lokalna powinni dzielić ograniczenia, korzyści, możliwości itd. Połączenie LUP z planami operacyjno-ratowniczymi powinno mocno wpływać na łagodzenie skutków oddziaływania w pobliżu zakładu (np. w przypadku ryzyka eksplozji). Możliwa potrzeba dalszych proporcjonalnych środków w zakładzie i poza nim (dotyczy rozwiązań projektowych i rozmieszczenia zaplanowanych inwestycji). - Konieczna współpraca w ramach LUP i planowania awaryjnego. - Istnieje możliwość przyjęcia odmiennych scenariuszy na potrzeby LUP i planowania awaryjnego. 19

20 Zasady wspomagające Wyjaśnienia Rezultaty i uwagi Bezpieczeństwo publiczne i - Dla ryzyka nie należy - Musi zostać osiągnięta uwarunkowania społecznogospodarcze przypisywać wartości zerowej, lecz właściwa proporcjonalność. to znaczące czynniki. Równowaga między tym czynnikami może się zmieniać wraz z odległością. wartość malejącą w funkcji odległości. - W sąsiedztwie zakładów o dużym ryzyku należy jedynie zezwalać na inwestycje, które spowodują, że ryzyko wciąż będzie poniżej poziomu pożądanego. - Są możliwe różnorodne opcje zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowaniom z zakresu LUP, które zapobiegają lub łagodzą skutki poważnych awarii należy przypisywać większą rangę przy wyborze lokalizacji nowego zakładu o dużym ryzyku. Nowy oznacza teren niezagospodarowany lub nowy 6 z powodu zmiany rodzaju działalności podlegającej wymogom Dyrektywy Seveso II. Nowe instalacje o dużym ryzyku powinny zostać uznane za niepożądane tam, gdzie już istnieją inwestycje, które mogłyby być uznane jako niespójne, gdyby zakład dużego ryzyka został uruchomiony. Organy państw członkowskich powinny doprowadzić do zapewnienia odpowiednich odległości od obszarów wskazanych w art. 12 (doprowadzenie a nie zastępowanie ich dodatkowymi środkami technicznymi). Najlepsza praktyka w ocenie ryzyka W zasadzie wszystkie metody oceny ryzyka bez względu na indywidualne zastosowania składają się z tych samych elementów: r Opis zakresu, celów i kryteriów ryzyka. r Charakterystyka przedmiotu lub obszaru zainteresowania. r Identyfikacja zagrożeń. r Identyfikacja celów wrażliwych. r Założenia odnośnie warunków u źródła lub niebezpiecznych zdarzeń. r Opracowanie rozwoju scenariuszy. r Oszacowanie skutków. r Oszacowanie prawdopodobieństwa. r Prezentacja uzyskanego ryzyka i jego porównanie z przyjętymi kryteriami tolerowalności. r Identyfikacja środków łagodzących. r Akceptacja, modyfikacja lub odrzucenie wyniku. Oprócz powyższych elementów właściwa ocena ryzyka powinna zapewnić: poziom szczegółowości proporcjonalny do wagi skutków; zastosowanie uznanych metod (lub wykazanie, że alternatywne metody są 6 Istniejące inwestycje to również zakłady, które wykorzystują substancje niebezpieczne, objęte później wymaganiami dyrektywy w wyniku zarówno zmiany klasyfikacji stosowanej substancji, jak i nowelizacji samej dyrektywy. Istniejące inwestycje pozostają istniejącymi w następstwie zmiany nazwy lub właściciela. 20

21 równoważne); rzetelne dane i stosowne informacje; przejrzystość przebiegu procesu oceny. Ramy czasowe planowania Aby właściwie kierować, regulować i koordynować zagospodarowanie przestrzenne, polityka w sferze LUP musi uwzględniać różne czynniki ekonomiczne, takie jak: zróżnicowanie regionalne, nadmierne obciążenie kosztami infrastruktury, marnotrawstwo zasobów, zapewnienie rozwoju, długoterminowe potrzeby gospodarki dla równoważonych i przewidywalnych warunków. Dlatego ochrona przed skutkami poważnych awarii w większości przypadków nie powoduje natychmiastowych lub w krótkotrwałych efektów, ale determinuje je w typowo dłuższych granicach czasowych charakterystycznych dla planowania przestrzennego. Nie ma żadnych jednoznacznych określeń w latach charakteryzujących terminy długoterminowe lub krótkoterminowe, ale na podstawie europejskich doświadczeń zaproponowano poniższe wartości. Planowanie krótkoterminowe Planowanie średnioterminowe Planowanie długoterminowe Strategiczne planowanie długoterminowe < 1 roku 1-5 lata 5-10 lat do 30 lat (do 50 lat w odniesieniu do dużej skali) Wymagania czasowe stosowane w art. 12 zależną od faktycznego rodzaju inwestycji, zazwyczaj horyzont czasowy w odniesieniu do terminu..w długim okresie.. oznacza nie mniej niż 5-10 lat. Istniejące zakłady Podejście odnoszące się głównie do nowych, planowanych instalacji można zmodyfikować na potrzeby istniejących zakładów, w których wykorzystywane są substancje niebezpieczne. Termin istniejące w kontekście Dyrektywy Seveso II oznacza: r zakłady, które funkcjonowały na podstawach prawnych obowiązujących przed dniem 3 lutego 1999 r. (tj. w dniu wejścia w życie przepisów Dyrektywy Seveso II 7 ), r zakłady, które w wyżej wspomnianym terminie nie przekraczały wartości progowych dla substancji objętych Dyrektywą Seveso II, ale zostały objęte jej wymaganiami w terminie późniejszym w wyniku zmiany wartości progowych lub zmian dokonanych w klasyfikacji substancji. Artykuł 12 dyrektywy ma zastosowanie 7 Sytuacja prawna prowadzącego zakład w świetle przepisów Dyrektywy Seveso I nie ma żadnego odniesienia w tym temacie, ponieważ dyrektywa ta nie regulowała żadnych kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. 21

22 tylko w przypadku, gdy zmiany mały miejsce albo w nowym zakładzie, albo w modyfikacji (art. 10) istniejącego zakładu albo w sąsiedztwie istniejącego zakładu. Jeżeli żadnego z tych przypadków nie można zastosować, to na mocy art. 12 nie jest wymagane podejmowanie żadnych działań w stosunku do tych zakładów. Niemniej jednak, w sąsiedztwie istniejących zakładów powinien zostać wprowadzony odpowiedni monitoring, aby nadzorować dalszy rozwój lub dokonywane zmiany. W poniższej tabeli zostały zestawione zasady wspomagające w odniesieniu do istniejących zakładów w kontekście postanowień Dyrektywy Seveso II. Zasady wspomagające Wyjaśnienia Rezultaty i uwagi Informacja o lokalizacji zakładu. Organy właściwe ds. planowania muszą znać lokalizację zakładów typu Seveso II i szczegóły dotyczące potencjalnego ryzyka i zagrożenia. Dostarczenie podstaw do przeprowadzenia oceny ryzyka. Identyfikacja zagospodarowania terenu w sąsiedztwie zakładu. Organy właściwe ds. planowania muszą zidentyfikować zagospodarowanie terenu i uszeregować je w zależności od przypisanego im poziomu ryzyka. Dostarczenie podstaw do przeprowadzenia oceny skutków ryzyka. Proaktywne postanowienia dotyczące odległości lub stref. Uwarunkowania zagadnień społeczno - gospodarczych. Określenie wskaźników zgodności. 3-stopniowe podejście dotyczące istniejącej sytuacji: zapobieganie i złagodzenie u źródła, planowanie przestrzenne, działania poza zakładem (zewnętrzny plan operacyjnoratowniczy). Rozpatrzenie standardów technicznych obowiązujących w okresie, kiedy zakład był uruchamiany 8. Oszacowanie obszaru, który wymaga podjęcia działań z zakresu planowania przestrzennego. Polityka w sferze LUP powinna rozważać skutki społeczno - gospodarcze ograniczające rozwój przyszłych inwestycji. W polityce w sferze LUP należy uwzględnić i ocenić wskaźniki charakteryzujące istniejącą sytuację. Optymalizacja poziomu bezpieczeństwa + (jakościowe) rozważania na temat kosztów i korzyści. Nowe zakładu muszą spełniać ostrzejsze standardy. Ułatwienie rozważań w przypadku planowania/propozycji nowych inwestycji. Potencjalne potrzeby określonych procesów. Potrzeba ciągłej aktualizacji informacji dotyczących np. gęstości zaludnienia itd. Łączenie podejść może ulegać zmianie w czasie, równowaga środków może uwzględniać aktualne prawa prowadzącego zakład. Dla istniejących zakładów działania podejmowane poza ich obszarem mogą być bardziej zasadne. Z powyższych zasad wpierających jasno wynika, że zagadnienia planowania przestrzennego w sąsiedztwie istniejących zakładów typu Seveso powinny zostać uwzględnione w ramach 8 Jednakże w pewnych przepisach legislacyjnych jest wymagane stałe dostosowanie do najnowszych standardów. 22

23 planowania strategicznego i/lub SEA wspólnoty/regionu. 4. Metodologia i kryteria w zakresie ocen ryzyka i zagrożenia Sposób, w jaki zagadnienia ryzyka są przedstawiane a sytuacja zagrożenia jest oceniana, stanowi jeden z najważniejszych elementów polityki państw członkowskich Unii Europejskiej w sferze LUP. Faktycznie, istnienie metody oceny ryzyka lub zagrożenia jest podstawowym wymogiem wdrożenia zasady zgodności podczas, gdy przyjęte kryteria ryzyka i zagrożenia lub granice poziomu szkód i wymagań odnośnie kontroli ryzyka są podstawowymi wymaganiami odnośnie zasady proporcjonalności. Ogólnie planowanie przestrzenne wykorzystuje zasadę, że szczególne użytkowania terenu powinny zostać oddzielone odpowiednią odległością. Wymaga to ustanowienia i stosowania ograniczeń określających, jakie użytkowanie terenu/zagospodarowanie przestrzenne jest dozwolone w różnych strefach wokół zakładu. Strefy te zależą od profilu ryzyka i odpowiednie ograniczenia powinny być proporcjonalne do poziomu ryzyka. Z tego wynika, dlaczego kryteria i metody oceny zagrożeń/ryzyka są tak ważne przy uwzględnieniu problemu ryzyka w planowaniu przestrzennym. Ponadto metody oceny i kryteria powinny być zgodne z ogólną kulturą zarządzania ryzykiem i filozofią każdego państwa członkowskiego lub regionu. Ponad wszelką wątpliwość więcej niż jedna metoda jest stosowana w zależności nie tylko od warunków historycznych i kulturalnych, ale również od uwarunkowań danego przypadku. Wybrane kategorie metod oceny ryzyka i zagrożenia zostały przedstawione poniżej razem ze stosownymi kryteriami w celu wsparcia państw członkowskich w wyborze odpowiedniego i zgodnego systemu. Ponadto oprócz tradycyjnego podejścia stosowanego w planowaniu przestrzennym bazującego na narzucanych ograniczeniach, bardziej dynamiczne podejścia mogą również zostać wdrożone. Celem tych podejść jest w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej poprawa sytuacji w zakresie ryzyka w wyniku uwzględnienia w procesie planowania przestrzennego rozważań w tym zakresie. Tak celowo ukierunkowane podejścia mogą również z sukcesem wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia i istniejącą sytuację będącą przedmiotem zainteresowania, które nie mogą zostać rozwiązane w wyniku ograniczeń krótkookresowych. Wdrożenie takiej polityki przestrzennej wymaga także istnienia jednoznacznie przyjętych kryteriów oraz metod oceny ryzyka i zagrożenia (na przykład, aby ocenić skuteczność wybranych środków). Ograniczenia związane z niepewnością Oszacowania ryzyka na potrzeby planowania przestrzennego są obciążone pewną niepewnością ze względu na zastosowane dane i modele. W idealnej sytuacji wszystkie dane dotyczące możliwych skutków powodowanych przez inwestycję powinny być dostępne, ale praktycznie jest to niewykonalne. Przy uwzględnieniu tej sytuacji oszacowanie musi zostać uproszczone. Dlatego w przypadku, gdy dane nie są dostępne lub ich jakość nie może zostać zweryfikowana, korzysta się z ocen ekspertów i/lub ze scenariuszy, które uogólniają analizowaną sytuację. W konsekwencji, w procesie podejmowania decyzji w sprawie planowania przestrzennego zazwyczaj nie bierze się pod uwagę niepewności w odniesieniu do zakresu lub zmienności uzyskanych wyników, które zwykle opierają się na pojedynczych liczbach lub jakościowej klasyfikacji akceptowalności ryzyka, która podsuwa najlepszą ostrożną ocenę poziomu ryzyka ( podejście konserwatywne, ale niepesymistyczne ). 23

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 Ministerstwo Środowiska Lipiec 2003 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna I. Informacje wstępne 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Potrzeba sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2

Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 1. PROPOZYCJA MODYFIKACJI WY BRANEJ DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM (POLSKA) Spis treści 1. WPROWADZENIE...2 2. PROBLEMATYKA POWAŻNYCH AWARII W POLSKICH DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH...2

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Krzysztof J. Czarnocki Elżbieta Czarnocka Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej

Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej J.Kronenberg, Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji... Jakub Kronenberg * Systemy zarządzania środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej w krajach Europy Zachodniej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Centrum Prawa Ekologicznego Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej Uwarunkowania organizacyjne i prawne Opracował zespół autorów: Jerzy Jendrośka

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo