SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 2008 r.

2 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat...4 Skonsolidowany bilans...5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...6 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych...8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A...10 Podstawowe dane o Grupie...10 Znaczące zasady rachunkowości...11 a) Oświadczenie o zgodności...11 b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...11 c) Wartości szacunkowe...16 d) Aktywa i zobowiązania finansowe...17 e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb)...20 f) Kompensowanie instrumentów finansowych...20 g) Rachunkowość zabezpieczeń...20 h) Zamortyzowany koszt...21 i) Utrata wartości aktywów finansowych...21 j) Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty...24 k) Leasing operacyjny...24 l) NaleŜności z tytułu umów leasingu finansowego...24 m) Wartości niematerialne...24 n) Rzeczowe aktywa trwałe...25 o) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy, przejęte za długi oraz działalność zaniechana...26 p) Rezerwy...26 q) Utrata wartości aktywów innych niŝ aktywa finansowe...27 r) Kapitały własne...27 s) Przychody i koszty odsetkowe...27 t) Przychody i koszty prowizyjne...27 u) Dywidendy...28 v) Wynik z inwestycji finansowych...28 w) Wynik handlowy i rewaluacja...28 x) Transakcje w walucie obcej...28 y) Podatki...28 z) Dane porównawcze Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego Zysk za okres przypadający na jedną akcję Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu NaleŜności od banków NaleŜności od klientów Odpisy na utratę wartości naleŝności

3 16. Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały Dywidendy Wartość godziwa Rachunkowość zabezpieczeń Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych Zobowiązania pozabilansowe Inne zobowiązania warunkowe Działalność powiernicza Leasing finansowy i operacyjny Podmioty powiązane Aktywa i pasywa w walutach obcych WaŜne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Raport dotyczący ryzyka...75 Zarządzanie ryzykiem w Grupie...75 Zarządzanie ryzykiem w GE Money Banku...75 Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH...77 Ryzyko rynkowe w GE Money Banku...78 Ryzyko rynkowe w Banku BPH...78 Ryzyko walutowe w GE Money Banku...79 Ryzyko walutowe w Banku BPH...80 Ryzyko stopy procentowej w GE Money Banku...81 Ryzyko stopy procentowej w Banku BPH...82 Ryzyko cen towarów...83 Ryzyko płynności w GE Money Banku...84 Ryzyko płynności w Banku BPH...86 Ryzyko kredytowe w GE Money Banku...89 Ryzyko kredytowe w Banku BPH...94 Ryzyko operacyjne w GE Money Banku Ryzyko operacyjne w Banku BPH Zarządzanie kapitałem w Grupie

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 3 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji ( ) (65 850) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 7 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (48 370) Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym: przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 4

5 A k t y w a Skonsolidowany bilans Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od banków NaleŜności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 15 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem: w tym: kapitał mniejszości w tym: kapitał własny P a s y w a r a z e m

6 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu (4) Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego Zmiana netto w instrumentach pochodnych zabezpieczających po uwzględnieniu podatku dochodowego Przychód rozpoznany bezpośrednio w kapitale Zysk za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (33 695) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach zaleŝnych Kapitał na koniec okresu

7 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego 0 0 (4) Zysk netto rozpoznany bezpośrednio w kapitale 0 0 (4) 0 (4) 0 (4) Zysk netto za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres (4) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (25 098) Kapitał na koniec okresu (4)

8 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Okres Okres od od do do Zysk netto Korekty razem ( ) ( ) Amortyzacja Dywidendy od instrumentów dostępnych do sprzedaŝy (5 187) 0 Przychody z tytułu odsetek ( ) ( ) Koszty z tytułu odsetek Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat (29 209) Przychody odsetkowe otrzymane Koszty odsetkowe zapłacone ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) (19 649) Dywidendy otrzymane Zysk/straty ze sprzedaŝy inwestycji (884) 0 Zmiana stanu odpisów na utratę wartości Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu naleŝności od klientów ( ( ) Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do obrotu ( ) 0 Zmiana stanu innych aktywów (34 590) Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) 76 Zmiana stanu zobowiązań od banków ( ) Zmiana stanu zobowiązań od klientów Zmiana stanu innych zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań finansowych Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji (9 282) 0 Przepływy netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ( ) (56 407) Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (339) Odsetki otrzymane Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną ( ) 0 Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (56 746) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i poŝyczek Spłata długoterminowych kredytów i poŝyczek ( ) ( ) Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych Wpływ netto z tytułu dopłat do kapitału Emisja papierów wartościowych Wykup papierów wartościowych własnej emisji ( ) 0 Przepływy netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO RAZEM (9 865) ŚRODKI PIENIĘśNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘśNE NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (9 865) 8

9 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Kasa Operacje z Bankiem Centralnym Rachunki bieŝące oraz lokaty terminowe w bankach Weksle uprawnione do redyskontowania RAZEM

10 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A. Podstawowe dane o Grupie GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. ElŜbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank naleŝy do grupy kapitałowej General Electric Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 3135 Easton Turnpike, Fairfield. Na dzień 31 grudnia 2008 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa, obejmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, jednostki zaleŝnej HoldCo 77 B.V. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zaleŝną, zaleŝną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. oraz jednostką zaleŝną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2008 rok jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i zostało przygotowane w związku z nabyciem jednostek zaleŝnych w dniu 17 czerwca 2008 r. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniŝsza tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału Banku na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - Pozostałe podmioty grupy HoldCo 77 B.V. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Bank BPH S.A. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A., notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) Kraków, Polska 66.00% BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zaleŝna od Bank BPH S.A.) Warszawa, Polska 66.00% BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zaleŝna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33.04% Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a takŝe działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje równieŝ usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 10

11 Znaczące zasady rachunkowości a) Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., dane porównawcze zaprezentowano za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jednostki zaleŝne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Nie zrealizowane straty równieŝ podlegają eliminacji, chyba, Ŝe transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GE Money Bank S.A. zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuowania przez Grupę działalności. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem ujęcia pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy oraz aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, które zostały wykazane według wartości godziwej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaŝy, które zostały wykazane w kwocie niŝszej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jak równieŝ instrumentów finansowych, dla których stosowana jest metoda wyceny według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Zastosowanie zasad rachunkowości zgodnych z MSSF wymaga od kierownictwa Grupy dokonania subiektywnych ocen, estymacji i przyjęcia załoŝeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Pozycje, których wartości są poddane najbardziej szacunkom przez kierownictwo Grupy to wartość godziwa instrumentów finansowych oraz rezerwy na utratę wartości kredytów i poŝyczek. Szacunki i załoŝenia dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uwaŝane za właściwe w danych warunkach. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów. Wyniki rzeczywiste mogą się róŝnić od wartości szacunkowych. Szacunki i załoŝenia podlegają bieŝącej weryfikacji. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, Ŝe korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieŝący jak i przyszłe okresy. Zaprezentowane poniŝej zasady rachunkowości uwzględniają wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem 11

12 standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do zasad przyjętych w poprzednim okresie. Zmiany wynikające ze znowelizowanych MSR nie miały znaczącego wpływu na wycenę aktywów i zobowiązań Grupy. Grupa nie skorzystała z moŝliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. Na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła procesu szacowania wpływu tych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Udoskonalenia do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008 Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Udoskonalenia do MSSF 2008 zawierają 35 zmian i podzielone zostały na dwie części: - Część I zawiera 24 zmiany do 15 standardów, które skutkują w zmianach zasad prezentacji, ujmowania i wyceny - Część II zawiera 11 zmian nazewnictwa i edycyjnych. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia 2009 r. lub w przypadku zmian do MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaŝy 1 lipca 2009 r. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Zmiany do standardu precyzują definicję warunków nabywania uprawnień (vesting conditions) i wprowadzają pojęcie warunków innych niŝ warunki nabywania uprawnień (nonvesting conditions). Warunki inne niŝ warunki nabywania uprawnień powinny zostać ujęte według wartości godziwej na dzień przyznania natomiast niespełnienie warunków nabywania uprawnień będzie skutkowało ujęciem jak anulowanie przyznania uprawnień. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. 1 stycznia 2009 r. MSSF 8 Segmenty operacyjne Standard wprowadza tzw. podejście zarządcze ( management approach ) do ujawniania informacji na temat segmentów i wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępne są oddzielne informacje finansowe regularnie oceniane przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceny bieŝących wyników. Standard nie ma zastosowania w Grupie, Grupa nie jest spółką notowaną na giełdzie. 1 stycznia 2009 r Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Zaktualizowany standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów (statement of comprehensive income). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje składające się na całkowite dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów). Grupa analizuje obecnie, czy prezentować pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów czy teŝ dwa oddzielne sprawozdania. 1 stycznia 2009 r 12

13 Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Zmiany do MSR 32: Instrumenty Finansowe - Prezentacja i MSR 1: Prezentacja Sprawozdań Finansowych KIMSF 12 Umowy koncesyjne KIMSF 13 Programy lojalnościowe Zaktualizowany standard będzie wymagał aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego odnoszących się do składników aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbędnego do przygotowania ich do uŝytkowania lub sprzedaŝy. Zmiany do MSR 27 eliminują definicję metody ceny nabycia obecnie występująca w MSR 27, w zamian wprowadzając wymóg, by wszystkie dywidendy od jednostek zaleŝnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych były ujmowane jako przychody w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestora, gdy ustalone jest prawo do otrzymania dywidendy. Dodatkowo zmiany dostarczają wskazówek, kiedy otrzymanie dywidendy moŝe zostać uznane za przesłankę utraty wartości. Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR 32 odnośnie klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaŝy, dopuszczając klasyfikację niektórych z nich jako składnik kapitału. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, określone instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy wyemitowane przez jednostki, które byłyby zaklasyfikowane jako zobowiązania, będą klasyfikowane jako składniki kapitału, jeśli spełniają określone warunki. Interpretacja określa wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanymi podmiotom prywatnym przez podmioty sektora publicznego. Interpretacja wyjaśnia w jaki sposób jednostki, które oferują programy lojalnościowe klientom, którzy nabywają ich produkty, powinni ujmować w księgach zobowiązania do wydania darmowych produktów, produktów po obniŝonych cenach lub do świadczenia usług. Tego typu jednostki są zobowiązane, aby część przychodów z pierwotnej sprzedaŝy rozpoznać dopiero w momencie wypełnienia obowiązków, o których mowa powyŝej. Zaktualizowany MSR 23 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie posiada dostosowywanych składników aktywów, których koszty finansowania zewnętrznego byłyby aktywowane. Nie oczekuje się, aby zmiany do MSR 27 miały wpływ na sprawozdanie finansowe, poniewaŝ będą one stosowane prospektywnie. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie emitował w przeszłości instrumentów z opcją sprzedaŝy, do których miałyby zastosowanie zmiany standardu. KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów lojalnościowych. 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2008 r. 1 lipca 2008 r. KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności Niniejsza interpretacja dotyczy następujących kwestii: - kiedy zwrot lub obniŝenie przyszłych składek mogą być uznane za dostępne zgodnie z paragrafem 58 MSR 19; - w jaki sposób minimalne wymogi finansowania mogą wpływać na dostępność obniŝki przyszłych składek; oraz - kiedy minimalne wymogi finansowania mogą doprowadzić do powstania zobowiązania. KIMSF 14 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów określonych świadczeń. 1 stycznia 2008 r. Standardy i Interpretacje które weszły w Ŝycie, lecz oczekują na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Przekwalifikowani e Instrumentów Finansowych: Efektywna data i przepisy przejściowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Zmiany doprecyzowują datę, kiedy moŝliwe jest dokonanie przeklasyfikowania instrumentów finansowych z kategorii wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz z kategorii dostępne do sprzedaŝy w wyjątkowych okolicznościach, które przewidują zmiany do MSR 39 opublikowane 27 listopada 2008 r. Zmiany, o których mowa wyŝej mają zastosowanie począwszy od 1 lipca 2008 r. i Ŝadne zmiany nie mogą zostać wprowadzone retrospektywnie. Zmiana klasyfikacji dokonana 1 listopada 2008 r. i Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2008 r. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później później powinna mieć zastosowanie od dnia dokonania przekwalifikowania i nie moŝe zostać dokonana retrospektywnie. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej po raz pierwszy Zaktualizowany MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych Zmiany do MSSF 7 Udoskonalenia ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Aktualizacja standardu polega na zmianie jego struktury (bez zmieniania jego technicznej zawartości) w ten sposób, Ŝe wszystkie wyjątki, które wcześniej znajdowały się w treści standardu zostały przeniesione do odpowiednich załączników. Zmieniono zakres zaktualizowanego standardu oraz rozszerzono definicję przedsięwzięcia (business). Zaktualizowany standard zawiera równieŝ inne potencjalnie istotne zmiany, w tym: Wszystkie świadczenia, z uwzględnieniem świadczeń warunkowych, przekazane przez nabywcę rozpoznaje się i wycenia według wartości godziwej na dzień przejęcia. Późniejsza zmiana wartości świadczeń warunkowych powinna zostać ujęta w rachunku zysków i strat. Koszty transakcji, inne niŝ koszty emisji udziałów lub długu, powinny zostać rozpoznane w rachunku zysków i strat. Przejmujący moŝe wycenić udziały mniejszości według wartości godziwej na dzień przejęcia (pełna wartość firmy), lub jako jego proporcjonalny udział w wartości godziwej moŝliwych do określenia aktywów i zobowiązań dla kaŝdej transakcji. Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy uŝyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych uŝytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe moŝliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nie oparte na informacjach moŝliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają równieŝ dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zaleŝnej, którego nie moŝna, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard równieŝ zmienia Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie oczekuje, Ŝeby zmiana do standardu miała wpływ na sprawozdanie finansowe. PoniewaŜ zaktualizowany standard nie powinien być stosowany dla połączeń jednostek gospodarczych mających miejsce przed datą pierwszego zastosowania tego standardu, nie oczekuje się, aby zaktualizowany standard miał wpływ na sprawozdanie finansowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed wejściem w Ŝycie zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia lipca 2009 r. 1 stycznia lipca 2009 r. 14

15 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zaleŝnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pienięŝnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być moŝliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pienięŝnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach moŝe być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i- - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pienięŝne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. JeŜeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest moŝliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. KIMSF 15 Umowy budowlane dotyczące nieruchomości KIMSF 16 Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym KIMSF 17 Wydanie udziałowcom aktywów KIMSF 15 precyzuje, Ŝe przychody, które powstają w związku z realizacją umów budowlanych dotyczących nieruchomości ujmuje się w powiązaniu ze stopniem zaawansowania wykonania usługi w następujących przypadkach: Umowa spełnia definicję kontraktu budowlanego zgodnie z MSR 11.3; Umowa dotyczy wyłącznie świadczenia usług zgodnie z MSR 18 (tj. jednostka nie jest zobowiązana do dostarczenia materiałów budowlanych); oraz Umowa dotyczy sprzedaŝy towarów natomiast kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełniane w sposób ciągły w miarę postępu zaawansowania robót. We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jest rozpoznany, kiedy wszystkie kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełnione (tj. po zakończeniu budowy lub dokonaniu dostawy). Interpretacja wyjaśnia następujące kwestie: rodzaj ekspozycji, która moŝe być zabezpieczana, w jakich podmiotach moŝe być utrzymywany instrument zabezpieczany, czy zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywność zabezpieczenia, moŝliwą formę instrumentu zabezpieczanego oraz wartości, które mogą zostać przekwalifikowane z kapitału własnego do rachunku zysków i strat w momencie zbycia udziałów w podmiocie zagranicznym. Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy w formie aktywów niepienięŝnych. Zgodnie z interpretacją zobowiązanie do wypłaty dywidendy KIMSF 15 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie jest stroną umów budowlanych dotyczących nieruchomości. KIMSF 16 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie stosuje zabezpieczeń udziałów w aktywach netto w podmiotach zagranicznych. PoniewaŜ interpretację stosuje się prospektywnie, nie będzie miała wpływu na sprawozdania 1 stycznia 2009 r. 1 października 2008 r. 1 lipca 2009 r. 15

16 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE niepienięŝnych Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości powinno zostać rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w odpowiedni sposób uchwalona i nie leŝy juŝ w gestii spółki. Zobowiązania, o których mowa powyŝej są wyceniane w wartości godziwej aktywów, które mają zostać wydane. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu dywidendy powinna zostać wyceniana na kaŝdy dzień bilansowy. Zmiany wartości bilansowej powinny być ujmowane w kapitale jako korekta wartości dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała róŝnica między wartością bilansową wydanych aktywów oraz wartością bilansową zobowiązań powinny być ujęte w rachunku zysków i strat. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe finansowe za okresy sprzed jej pierwszego zastosowania. Ponadto, poniewaŝ interpretacja dotyczy przyszłych dywidend, o których zadecyduje Zarząd/ Walne Zgromadzenie, nie jest moŝliwe ustalenie z góry jej wpływu na sprawozdanie finansowe. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później KIMSF 18 Aktywa otrzymane od odbiorców Interpretacja dotyczy umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od swojego odbiorcy rzeczowe aktywa trwałe, które następnie uŝywa albo w celu przyłączenia klienta do sieci albo aby umoŝliwić mu ciągły dostęp do dóbr lub usług lub w obu tych celach. Interpretacja dotyczy równieŝ umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od odbiorcy środki pienięŝne, a środki te zostaną przeznaczone na wytworzenie lub nabycie składnika rzeczowych aktywów trwałych. Jednostka otrzymująca środki rozpoznaje składnik aktywów trwałych, jeŝeli spełnia on definicję aktywa. Drugostronnie rozpoznaje się przychody. Moment rozpoznania przychodów jest zaleŝny od szczegółowych faktów i okoliczności zawartej umowy. *Interpretacja będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez UE KIMSF 18 nie ma zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie otrzymuje środków trwałych od swoich odbiorców. 1 lipca 2009 r. Zasady rachunkowości przedstawione poniŝej, zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. c) Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych załoŝeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i załoŝenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, Ŝe szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieŝących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków róŝnić. PoniŜej przedstawiono najistotniejsze obszary dla których Grupa dokonuje oszacowań: Utrata wartości kredytów i poŝyczek Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Ocena dotyczy zarówno przesłanek ujawnionych jak i przesłanek, których ujawnienie na dzień wyceny nie zaistniało (tzw. Incurred but not reported losses - IBNR). W zakresie identyfikacji przesłanek dla portfela IBNR, Grupa wykorzystuje statystyczne metody pomiaru uwzględniające załoŝenia dotyczące okresu ujawniania straty (tzw. Loss Identification Period). Dla wszystkich ekspozycji, dla których zakłada się występowanie przesłanek utraty wartości, Grupa dokonuje pomiaru straty opartego na oczekiwaniach przyszłych odzysków. Oczekiwania dla indywidualnie istotnych ekspozycji dokonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką, podczas gdy dla ekspozycji ocenianych kolektywnie, oczekiwania wyznaczane 16

17 są w oparciu o statystyczne metody bazujące na obserwacjach historycznych (korygowanych we wszystkich aspektach, dla których przyjmuje się brak reprezentatywności dla przyszłości). Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując modele wyceny. Wyceny instrumentów pochodnych o charakterze nieopcyjnym oraz papierów dłuŝnych nie notowanych na aktywnych rynkach dokonuje się w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pienięŝnych. Dla instrumentów pochodnych o charakterze opcyjnym stosowane są modele wyceny opcji. Tam gdzie to moŝliwe w modelach wykorzystywane są dane pochodzące z aktywnego rynku. W przypadku, gdy dane wejściowe do modelu pochodzące z aktywnego rynku nie są dostępne, Grupa wykorzystuje parametry i wielkości szacunkowe. Głównym parametrem szacunkowym stosowanym do wyceny instrumentów finansowych jest korekta z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta. Utrata wartości aktywów niefinansowych Składnik aktywów niefinansowych traci wartość w przypadku, gdy jego wartość księgowa jest wyŝsza od wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna stanowi wyŝszą wartość spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŝy oraz wartości uŝytkowej. Wyznaczenie wartości uŝytkowej wiąŝe się z przeprowadzeniem przez Grupę szacunków wartości przyszłych przepływów pienięŝnych, oczekiwanych z tytułu dalszego uŝytkowania lub zbycia składnika aktywów i ze zdyskontowaniem tych wartości. Inne wartości szacunkowe Rezerwa na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi i pośmiertnymi wyliczana jest metodą aktuarialną przez niezaleŝnego aktuariusza jako wartość obecna przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie rezerw jest oparte na szeregu załoŝeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych jak i załoŝeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Rezerwy na ryzyko prawne wyliczane są na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków pienięŝnych w przypadku, gdy prawdopodobne jest, Ŝe w wyniku niepomyślnego zakończenia sprawy, taki wypływ nastąpi. d) Aktywa i zobowiązania finansowe Klasyfikacja: Instrumenty finansowe są klasyfikowane przez Grupę zgodnie z zasadami MSR 39 jako: utrzymywane do terminu zapadalności, Są to aktywa z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie zapadalności, wobec których Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności. poŝyczki lub naleŝności Są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Do kategorii poŝyczek i naleŝności naleŝą kredyty i poŝyczki udzielone innym bankom oraz klientom. 17

18 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne nie zakwalifikowane do rachunkowości zabezpieczeń, a takŝe instrumenty finansowe wyznaczone w momencie początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (tzw. fair value option FVO). aktywa dostępne do sprzedaŝy Są to aktywa finansowe nie zakwalifikowane do pozostałych grup bądź desygnowane do tej kategorii. pozostałe zobowiązania finansowe Kategoria ta obejmuje zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów, zobowiązania wobec pozostałych instytucji oraz wyemitowane dłuŝne instrumenty finansowe. Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych Wszystkie instrumenty finansowe są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dacie zawarcia transakcji. Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaŝy składnika aktywów z finansowych ujmuje się w bilansie na dzień rozliczenia. Instrumenty finansowe wycenia się początkowo w wartości godziwej, skorygowanej (w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego nie klasyfikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) o istotne koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. W terminie późniejszym aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaŝy są wyceniane do wartości godziwej z wyjątkiem takich kapitałowych aktywów dostępnych do sprzedaŝy, które nie są notowane na aktywnym rynku i których wartość godziwa nie moŝe być ustalona w sposób wiarygodny. RóŜnice z wyceny w przypadku aktywów dostępnych do sprzedaŝy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne odnoszone są do kapitału z aktualizacji wyceny, a pozostałych aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej do rachunku zysków i strat. Pozostałe aktywa oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dyskonto, premia, wszelkie opłaty i prowizje wchodzące w skład wewnętrznej stopy zwrotu instrumentu wraz z inkrementalnymi kosztami transakcji są rozpoznawane w wartości początkowej instrumentu finansowego i amortyzowane przez ekonomiczny okres Ŝycia instrumentu. Wartość godziwa instrumentów finansowych jest oparta na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia z tytułu kosztów transakcji. JeŜeli cena rynkowa nie jest dostępna wartość godziwa instrumentu jest szacowana z wykorzystaniem modeli wyceny lub technik dyskontowania przepływów pienięŝnych. Grupa stosuje następujące techniki wyceny do wartości godziwej dla poszczególnych typów instrumentów finansowych: dłuŝne lub kapitałowe papiery wartościowe kwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa oparta jest na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia o koszty transakcyjne, dłuŝne papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa ustalana jest za pomocą metod wyceny polegających na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych krzywą rynkową skorygowaną o odpowiedni dla danego instrumentu spread kredytowy. Spread kredytowy szacowany jest na podstawie cen emisyjnych na rynku pierwotnym oraz aktualizowany w oparciu o okresową analizę wiarygodności kredytowej emitenta, 18

19 kapitałowe papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: przybliŝony szacunek wartości jest wyliczany jako iloczyn procentowego udziału Grupy w aktywach netto jednostki i jej aktywów netto zgodnie z informacją zawartą w ostatnim sprawozdaniu finansowym lub zgodnie z wartością z ostatniego umorzenia akcji dokonanego przez Spółkę, instrumenty pochodne: wartość godziwa szacowana jest z wykorzystaniem technik wyceny opartych na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych bądź modelach opcyjnych. Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych z bilansu Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych z bilansu wtedy, gdy: a) wygasają umowne prawa do przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych albo b) przenosi składnik aktywów finansowych, a przeniesienie spełnia warunki wyłączenia z bilansu. Grupa przenosi składnik aktywów finansowych, gdy: a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych, ale bierze na siebie umowny obowiązek przekazania tych przepływów pienięŝnych do jednego lub więcej odbiorców i spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: - Grupa nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów finansowych, - na mocy umowy przeniesienia Grupa nie moŝe sprzedać lub zastawić pierwotnego składnika aktywów finansowych w inny sposób, niŝ uczynić zastaw na rzecz ostatecznego odbiorcy jako zabezpieczenie zobowiązania do dokonywania płatności pienięŝnych, - Grupa, działając w imieniu ostatecznych odbiorców, jest obowiązana do przekazania wszystkich otrzymanych przepływów pienięŝnych bez istotnej zwłoki, lub b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych. Jeśli Grupa przeniosła składnik aktywów finansowych, to ocenia, czy przeniosła zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z posiadania przeniesionego składnika aktywów. Jeśli Grupa zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści, to kontynuuje ujmowanie przeniesionego składnika aktywów. Jeśli przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. Jeśli Grupa ani nie przeniosła ani nie zatrzymała zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z posiadania przeniesionego składnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów. Jeśli Grupa zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to kontynuuje ujmowanie przekazanego składnika aktywów w zakresie utrzymywanego w nim zaangaŝowania. Jeśli Grupa nie zatrzymała kontroli, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. W oparciu o powyŝsze zasady Grupa wyłącza naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki lub jej części z bilansu, gdy dokona sprzedaŝy. Dodatkowo Grupa spisuje naleŝności w cięŝar rezerw, gdy dokona: bezwarunkowego umorzenia wierzytelności, a takŝe, gdy Grupa nie oczekuje przepływów dla danej naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki. Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia. 19

20 Wbudowane instrumenty pochodne Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrumenty pochodne, jeśli: - cechy ekonomiczne i ryzyka związane z wbudowanymi instrumentami pochodnymi nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykami właściwymi dla umowy zasadniczej, - samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych jak wydzielany wbudowany instrument pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, - hybrydowy (łączny) instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wbudowane instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, a jej zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat. Instrumenty zasadnicze wyemitowane przez Grupę wycenia się wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Wbudowany instrument pochodny oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrument pochodny w momencie, gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy. e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb) Papiery wartościowe sprzedane lub kupione z przyrzeczeniem ich odkupu lub odsprzedaŝy (repo, sbb, reverse repo, bsb) są wykazywane odpowiednio jako kredyty i poŝyczki otrzymane od innych banków lub klientów oraz udzielone innym bankom lub klientom. RóŜnica pomiędzy ceną sprzedaŝy a ceną odkupienia stanowi przychód lub koszt odsetkowy i jest rozliczana w czasie przez okres Ŝycia kontraktu przy zastosowaniu zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. f) Kompensowanie instrumentów finansowych Składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje w bilansie w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: a) istnieje waŝny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot; b) rozliczenie ma zostać dokonane w kwocie netto albo realizacja składnika aktywów i wykonanie zobowiązania następuje jednocześnie. g) Rachunkowość zabezpieczeń Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej zmiennych przepływów pienięŝnych, kwalifikując je jako instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne, które rozliczane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń uwzględniając przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości, jeśli spełnione są poniŝsze warunki: w momencie ustanowienia zabezpieczenia sporządzono sformalizowaną dokumentację powiązania zabezpieczającego, w której określono przyjęty przez Grupę cel zarządzania ryzykiem oraz strategię zabezpieczania. W dokumentacji Grupa wyznacza instrument zabezpieczający, który zabezpiecza daną pozycję lub transakcję oraz określa rodzaj ryzyka, przed którym się zabezpiecza. Grupa określa sposób, w jaki będzie oceniała skuteczność instrumentu zabezpieczającego w równowaŝeniu zmian przepływów środków pienięŝnych z tytułu zabezpieczanej transakcji, w zakresie ograniczenia ryzyka, przed którym Grupa się zabezpiecza, zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wraŝliwością na zmiany stopy procentowej lub na zmiany kursu waluty, 20

21 Grupa przewiduje, Ŝe zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką skutecznością w równowaŝeniu przepływów środków pienięŝnych, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego, skuteczność zabezpieczenia moŝna wiarygodnie ocenić, czyli moŝna wiarygodnie wycenić wartość godziwą zabezpieczanej pozycji lub przepływy środków pienięŝnych z niej pochodzące oraz wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczenie jest na bieŝąco wyceniane (co najmniej na koniec miesiąca sprawozdawczego) i stwierdza się jego wysoką skuteczność w całym okresie jego wykorzystania, planowane transakcje będące przedmiotem zabezpieczenia, są wysoce prawdopodobne i podlegają zagroŝeniu zmianami przepływów pienięŝnych, które w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat. Zabezpieczenie takie jest osiągane poprzez zestawienie i dopasowanie przyszłych zmiennych przypływów odsetkowych wygenerowanych z pozycji zabezpieczanej i odpowiedniego zabezpieczenia instrumentami pochodnymi. Jako instrumenty zabezpieczające Grupa wyznaczyła część transakcji IRS. Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających ustalana jest codziennie na podstawie cen rynkowych. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmienności przepływów pienięŝnych, co jest rezultatem przyszłych zmian stóp procentowych, szczególnie zmian krzywej WIBOR lub LIBOR/EURIBOR oraz wpływów i wypływów pojawiających się dla róŝnych typów transakcji. h) Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt - cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej róŝnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a takŝe pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość. i) Utrata wartości aktywów finansowych Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pienięŝne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest moŝliwe. Identyfikacja pojedynczego zdarzenia wskazującego utratę wartości moŝe nie być moŝliwa. Utratę wartości moŝe raczej spowodować złoŝony efekt kilku zdarzeń. Identyfikacja przesłanek utraty wartości dokonywana jest w Grupie w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem oceny sytuacji finansowej klienta i jakości współpracy z Grupą. Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości dokonywana jest w oparciu o ocenę ryzyka nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań wobec Grupy, obejmujące między innymi następujące zdarzenia: 21

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 2008 r. Spis treści Rachunek zysków i strat...4 Bilans...5 Zestawienie zmian w kapitale własnym...6 Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA za 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 107 Spis treści Rachunek zysków i strat...4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...4

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110 Spis treści Rachunek zysków i strat... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów

Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR. Procedura tworzenia standardów Istota Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ MSR Procedura tworzenia standardów Struktura Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości FUNDACJA IFRS dokonuje nominacji, sprawuje nadzór

Bardziej szczegółowo

BANK BPH S.A. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 sierpnia 2008 roku

BANK BPH S.A. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 sierpnia 2008 roku BANK BPH S.A. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 1 sierpnia 2008 roku Spis treści Bilans na dzień 1 sierpnia 2008 roku... 2 Podstawa sporządzenia bilansu... 3 Znaczące zasady rachunkowości... 4 a) Aktywa i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła

Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku. Dr Katarzyna Trzpioła Instrumenty finansowe w sprawozdaniu banku Dr Katarzyna Trzpioła MSSF dot. instrumentów finansowych MSR 39 MSR 32 MSSF 7 MSR 21 Ujmowanie i usuwanie instrumentów finansowych Wycena instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo