SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 2008 r.

2 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat...4 Skonsolidowany bilans...5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...6 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych...8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A...10 Podstawowe dane o Grupie...10 Znaczące zasady rachunkowości...11 a) Oświadczenie o zgodności...11 b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...11 c) Wartości szacunkowe...16 d) Aktywa i zobowiązania finansowe...17 e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb)...20 f) Kompensowanie instrumentów finansowych...20 g) Rachunkowość zabezpieczeń...20 h) Zamortyzowany koszt...21 i) Utrata wartości aktywów finansowych...21 j) Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty...24 k) Leasing operacyjny...24 l) NaleŜności z tytułu umów leasingu finansowego...24 m) Wartości niematerialne...24 n) Rzeczowe aktywa trwałe...25 o) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy, przejęte za długi oraz działalność zaniechana...26 p) Rezerwy...26 q) Utrata wartości aktywów innych niŝ aktywa finansowe...27 r) Kapitały własne...27 s) Przychody i koszty odsetkowe...27 t) Przychody i koszty prowizyjne...27 u) Dywidendy...28 v) Wynik z inwestycji finansowych...28 w) Wynik handlowy i rewaluacja...28 x) Transakcje w walucie obcej...28 y) Podatki...28 z) Dane porównawcze Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego Zysk za okres przypadający na jedną akcję Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu NaleŜności od banków NaleŜności od klientów Odpisy na utratę wartości naleŝności

3 16. Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały Dywidendy Wartość godziwa Rachunkowość zabezpieczeń Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych Zobowiązania pozabilansowe Inne zobowiązania warunkowe Działalność powiernicza Leasing finansowy i operacyjny Podmioty powiązane Aktywa i pasywa w walutach obcych WaŜne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Raport dotyczący ryzyka...75 Zarządzanie ryzykiem w Grupie...75 Zarządzanie ryzykiem w GE Money Banku...75 Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH...77 Ryzyko rynkowe w GE Money Banku...78 Ryzyko rynkowe w Banku BPH...78 Ryzyko walutowe w GE Money Banku...79 Ryzyko walutowe w Banku BPH...80 Ryzyko stopy procentowej w GE Money Banku...81 Ryzyko stopy procentowej w Banku BPH...82 Ryzyko cen towarów...83 Ryzyko płynności w GE Money Banku...84 Ryzyko płynności w Banku BPH...86 Ryzyko kredytowe w GE Money Banku...89 Ryzyko kredytowe w Banku BPH...94 Ryzyko operacyjne w GE Money Banku Ryzyko operacyjne w Banku BPH Zarządzanie kapitałem w Grupie

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 3 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji ( ) (65 850) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 7 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (48 370) Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym: przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 4

5 A k t y w a Skonsolidowany bilans Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od banków NaleŜności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 15 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem: w tym: kapitał mniejszości w tym: kapitał własny P a s y w a r a z e m

6 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu (4) Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego Zmiana netto w instrumentach pochodnych zabezpieczających po uwzględnieniu podatku dochodowego Przychód rozpoznany bezpośrednio w kapitale Zysk za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (33 695) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach zaleŝnych Kapitał na koniec okresu

7 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego 0 0 (4) Zysk netto rozpoznany bezpośrednio w kapitale 0 0 (4) 0 (4) 0 (4) Zysk netto za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres (4) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (25 098) Kapitał na koniec okresu (4)

8 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Okres Okres od od do do Zysk netto Korekty razem ( ) ( ) Amortyzacja Dywidendy od instrumentów dostępnych do sprzedaŝy (5 187) 0 Przychody z tytułu odsetek ( ) ( ) Koszty z tytułu odsetek Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat (29 209) Przychody odsetkowe otrzymane Koszty odsetkowe zapłacone ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) (19 649) Dywidendy otrzymane Zysk/straty ze sprzedaŝy inwestycji (884) 0 Zmiana stanu odpisów na utratę wartości Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu naleŝności od klientów ( ( ) Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do obrotu ( ) 0 Zmiana stanu innych aktywów (34 590) Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) 76 Zmiana stanu zobowiązań od banków ( ) Zmiana stanu zobowiązań od klientów Zmiana stanu innych zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań finansowych Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji (9 282) 0 Przepływy netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ( ) (56 407) Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (339) Odsetki otrzymane Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną ( ) 0 Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (56 746) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i poŝyczek Spłata długoterminowych kredytów i poŝyczek ( ) ( ) Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych Wpływ netto z tytułu dopłat do kapitału Emisja papierów wartościowych Wykup papierów wartościowych własnej emisji ( ) 0 Przepływy netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO RAZEM (9 865) ŚRODKI PIENIĘśNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘśNE NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (9 865) 8

9 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Kasa Operacje z Bankiem Centralnym Rachunki bieŝące oraz lokaty terminowe w bankach Weksle uprawnione do redyskontowania RAZEM

10 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A. Podstawowe dane o Grupie GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. ElŜbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank naleŝy do grupy kapitałowej General Electric Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 3135 Easton Turnpike, Fairfield. Na dzień 31 grudnia 2008 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa, obejmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, jednostki zaleŝnej HoldCo 77 B.V. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zaleŝną, zaleŝną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. oraz jednostką zaleŝną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2008 rok jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i zostało przygotowane w związku z nabyciem jednostek zaleŝnych w dniu 17 czerwca 2008 r. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniŝsza tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału Banku na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - Pozostałe podmioty grupy HoldCo 77 B.V. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Bank BPH S.A. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A., notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) Kraków, Polska 66.00% BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zaleŝna od Bank BPH S.A.) Warszawa, Polska 66.00% BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zaleŝna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33.04% Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a takŝe działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje równieŝ usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 10

11 Znaczące zasady rachunkowości a) Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., dane porównawcze zaprezentowano za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jednostki zaleŝne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Nie zrealizowane straty równieŝ podlegają eliminacji, chyba, Ŝe transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GE Money Bank S.A. zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuowania przez Grupę działalności. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem ujęcia pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy oraz aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, które zostały wykazane według wartości godziwej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaŝy, które zostały wykazane w kwocie niŝszej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jak równieŝ instrumentów finansowych, dla których stosowana jest metoda wyceny według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Zastosowanie zasad rachunkowości zgodnych z MSSF wymaga od kierownictwa Grupy dokonania subiektywnych ocen, estymacji i przyjęcia załoŝeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Pozycje, których wartości są poddane najbardziej szacunkom przez kierownictwo Grupy to wartość godziwa instrumentów finansowych oraz rezerwy na utratę wartości kredytów i poŝyczek. Szacunki i załoŝenia dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uwaŝane za właściwe w danych warunkach. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów. Wyniki rzeczywiste mogą się róŝnić od wartości szacunkowych. Szacunki i załoŝenia podlegają bieŝącej weryfikacji. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, Ŝe korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieŝący jak i przyszłe okresy. Zaprezentowane poniŝej zasady rachunkowości uwzględniają wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem 11

12 standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do zasad przyjętych w poprzednim okresie. Zmiany wynikające ze znowelizowanych MSR nie miały znaczącego wpływu na wycenę aktywów i zobowiązań Grupy. Grupa nie skorzystała z moŝliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. Na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła procesu szacowania wpływu tych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Udoskonalenia do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008 Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Udoskonalenia do MSSF 2008 zawierają 35 zmian i podzielone zostały na dwie części: - Część I zawiera 24 zmiany do 15 standardów, które skutkują w zmianach zasad prezentacji, ujmowania i wyceny - Część II zawiera 11 zmian nazewnictwa i edycyjnych. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia 2009 r. lub w przypadku zmian do MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaŝy 1 lipca 2009 r. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Zmiany do standardu precyzują definicję warunków nabywania uprawnień (vesting conditions) i wprowadzają pojęcie warunków innych niŝ warunki nabywania uprawnień (nonvesting conditions). Warunki inne niŝ warunki nabywania uprawnień powinny zostać ujęte według wartości godziwej na dzień przyznania natomiast niespełnienie warunków nabywania uprawnień będzie skutkowało ujęciem jak anulowanie przyznania uprawnień. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. 1 stycznia 2009 r. MSSF 8 Segmenty operacyjne Standard wprowadza tzw. podejście zarządcze ( management approach ) do ujawniania informacji na temat segmentów i wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępne są oddzielne informacje finansowe regularnie oceniane przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceny bieŝących wyników. Standard nie ma zastosowania w Grupie, Grupa nie jest spółką notowaną na giełdzie. 1 stycznia 2009 r Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Zaktualizowany standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów (statement of comprehensive income). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje składające się na całkowite dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów). Grupa analizuje obecnie, czy prezentować pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów czy teŝ dwa oddzielne sprawozdania. 1 stycznia 2009 r 12

13 Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Zmiany do MSR 32: Instrumenty Finansowe - Prezentacja i MSR 1: Prezentacja Sprawozdań Finansowych KIMSF 12 Umowy koncesyjne KIMSF 13 Programy lojalnościowe Zaktualizowany standard będzie wymagał aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego odnoszących się do składników aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbędnego do przygotowania ich do uŝytkowania lub sprzedaŝy. Zmiany do MSR 27 eliminują definicję metody ceny nabycia obecnie występująca w MSR 27, w zamian wprowadzając wymóg, by wszystkie dywidendy od jednostek zaleŝnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych były ujmowane jako przychody w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestora, gdy ustalone jest prawo do otrzymania dywidendy. Dodatkowo zmiany dostarczają wskazówek, kiedy otrzymanie dywidendy moŝe zostać uznane za przesłankę utraty wartości. Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR 32 odnośnie klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaŝy, dopuszczając klasyfikację niektórych z nich jako składnik kapitału. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, określone instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy wyemitowane przez jednostki, które byłyby zaklasyfikowane jako zobowiązania, będą klasyfikowane jako składniki kapitału, jeśli spełniają określone warunki. Interpretacja określa wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanymi podmiotom prywatnym przez podmioty sektora publicznego. Interpretacja wyjaśnia w jaki sposób jednostki, które oferują programy lojalnościowe klientom, którzy nabywają ich produkty, powinni ujmować w księgach zobowiązania do wydania darmowych produktów, produktów po obniŝonych cenach lub do świadczenia usług. Tego typu jednostki są zobowiązane, aby część przychodów z pierwotnej sprzedaŝy rozpoznać dopiero w momencie wypełnienia obowiązków, o których mowa powyŝej. Zaktualizowany MSR 23 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie posiada dostosowywanych składników aktywów, których koszty finansowania zewnętrznego byłyby aktywowane. Nie oczekuje się, aby zmiany do MSR 27 miały wpływ na sprawozdanie finansowe, poniewaŝ będą one stosowane prospektywnie. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie emitował w przeszłości instrumentów z opcją sprzedaŝy, do których miałyby zastosowanie zmiany standardu. KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów lojalnościowych. 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2008 r. 1 lipca 2008 r. KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności Niniejsza interpretacja dotyczy następujących kwestii: - kiedy zwrot lub obniŝenie przyszłych składek mogą być uznane za dostępne zgodnie z paragrafem 58 MSR 19; - w jaki sposób minimalne wymogi finansowania mogą wpływać na dostępność obniŝki przyszłych składek; oraz - kiedy minimalne wymogi finansowania mogą doprowadzić do powstania zobowiązania. KIMSF 14 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów określonych świadczeń. 1 stycznia 2008 r. Standardy i Interpretacje które weszły w Ŝycie, lecz oczekują na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Przekwalifikowani e Instrumentów Finansowych: Efektywna data i przepisy przejściowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Zmiany doprecyzowują datę, kiedy moŝliwe jest dokonanie przeklasyfikowania instrumentów finansowych z kategorii wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz z kategorii dostępne do sprzedaŝy w wyjątkowych okolicznościach, które przewidują zmiany do MSR 39 opublikowane 27 listopada 2008 r. Zmiany, o których mowa wyŝej mają zastosowanie począwszy od 1 lipca 2008 r. i Ŝadne zmiany nie mogą zostać wprowadzone retrospektywnie. Zmiana klasyfikacji dokonana 1 listopada 2008 r. i Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2008 r. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później później powinna mieć zastosowanie od dnia dokonania przekwalifikowania i nie moŝe zostać dokonana retrospektywnie. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej po raz pierwszy Zaktualizowany MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych Zmiany do MSSF 7 Udoskonalenia ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Aktualizacja standardu polega na zmianie jego struktury (bez zmieniania jego technicznej zawartości) w ten sposób, Ŝe wszystkie wyjątki, które wcześniej znajdowały się w treści standardu zostały przeniesione do odpowiednich załączników. Zmieniono zakres zaktualizowanego standardu oraz rozszerzono definicję przedsięwzięcia (business). Zaktualizowany standard zawiera równieŝ inne potencjalnie istotne zmiany, w tym: Wszystkie świadczenia, z uwzględnieniem świadczeń warunkowych, przekazane przez nabywcę rozpoznaje się i wycenia według wartości godziwej na dzień przejęcia. Późniejsza zmiana wartości świadczeń warunkowych powinna zostać ujęta w rachunku zysków i strat. Koszty transakcji, inne niŝ koszty emisji udziałów lub długu, powinny zostać rozpoznane w rachunku zysków i strat. Przejmujący moŝe wycenić udziały mniejszości według wartości godziwej na dzień przejęcia (pełna wartość firmy), lub jako jego proporcjonalny udział w wartości godziwej moŝliwych do określenia aktywów i zobowiązań dla kaŝdej transakcji. Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy uŝyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych uŝytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe moŝliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nie oparte na informacjach moŝliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają równieŝ dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zaleŝnej, którego nie moŝna, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard równieŝ zmienia Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie oczekuje, Ŝeby zmiana do standardu miała wpływ na sprawozdanie finansowe. PoniewaŜ zaktualizowany standard nie powinien być stosowany dla połączeń jednostek gospodarczych mających miejsce przed datą pierwszego zastosowania tego standardu, nie oczekuje się, aby zaktualizowany standard miał wpływ na sprawozdanie finansowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed wejściem w Ŝycie zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia lipca 2009 r. 1 stycznia lipca 2009 r. 14

15 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zaleŝnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pienięŝnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być moŝliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pienięŝnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach moŝe być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i- - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pienięŝne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. JeŜeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest moŝliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. KIMSF 15 Umowy budowlane dotyczące nieruchomości KIMSF 16 Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym KIMSF 17 Wydanie udziałowcom aktywów KIMSF 15 precyzuje, Ŝe przychody, które powstają w związku z realizacją umów budowlanych dotyczących nieruchomości ujmuje się w powiązaniu ze stopniem zaawansowania wykonania usługi w następujących przypadkach: Umowa spełnia definicję kontraktu budowlanego zgodnie z MSR 11.3; Umowa dotyczy wyłącznie świadczenia usług zgodnie z MSR 18 (tj. jednostka nie jest zobowiązana do dostarczenia materiałów budowlanych); oraz Umowa dotyczy sprzedaŝy towarów natomiast kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełniane w sposób ciągły w miarę postępu zaawansowania robót. We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jest rozpoznany, kiedy wszystkie kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełnione (tj. po zakończeniu budowy lub dokonaniu dostawy). Interpretacja wyjaśnia następujące kwestie: rodzaj ekspozycji, która moŝe być zabezpieczana, w jakich podmiotach moŝe być utrzymywany instrument zabezpieczany, czy zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywność zabezpieczenia, moŝliwą formę instrumentu zabezpieczanego oraz wartości, które mogą zostać przekwalifikowane z kapitału własnego do rachunku zysków i strat w momencie zbycia udziałów w podmiocie zagranicznym. Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy w formie aktywów niepienięŝnych. Zgodnie z interpretacją zobowiązanie do wypłaty dywidendy KIMSF 15 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie jest stroną umów budowlanych dotyczących nieruchomości. KIMSF 16 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie stosuje zabezpieczeń udziałów w aktywach netto w podmiotach zagranicznych. PoniewaŜ interpretację stosuje się prospektywnie, nie będzie miała wpływu na sprawozdania 1 stycznia 2009 r. 1 października 2008 r. 1 lipca 2009 r. 15

16 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE niepienięŝnych Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości powinno zostać rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w odpowiedni sposób uchwalona i nie leŝy juŝ w gestii spółki. Zobowiązania, o których mowa powyŝej są wyceniane w wartości godziwej aktywów, które mają zostać wydane. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu dywidendy powinna zostać wyceniana na kaŝdy dzień bilansowy. Zmiany wartości bilansowej powinny być ujmowane w kapitale jako korekta wartości dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała róŝnica między wartością bilansową wydanych aktywów oraz wartością bilansową zobowiązań powinny być ujęte w rachunku zysków i strat. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe finansowe za okresy sprzed jej pierwszego zastosowania. Ponadto, poniewaŝ interpretacja dotyczy przyszłych dywidend, o których zadecyduje Zarząd/ Walne Zgromadzenie, nie jest moŝliwe ustalenie z góry jej wpływu na sprawozdanie finansowe. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później KIMSF 18 Aktywa otrzymane od odbiorców Interpretacja dotyczy umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od swojego odbiorcy rzeczowe aktywa trwałe, które następnie uŝywa albo w celu przyłączenia klienta do sieci albo aby umoŝliwić mu ciągły dostęp do dóbr lub usług lub w obu tych celach. Interpretacja dotyczy równieŝ umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od odbiorcy środki pienięŝne, a środki te zostaną przeznaczone na wytworzenie lub nabycie składnika rzeczowych aktywów trwałych. Jednostka otrzymująca środki rozpoznaje składnik aktywów trwałych, jeŝeli spełnia on definicję aktywa. Drugostronnie rozpoznaje się przychody. Moment rozpoznania przychodów jest zaleŝny od szczegółowych faktów i okoliczności zawartej umowy. *Interpretacja będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez UE KIMSF 18 nie ma zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie otrzymuje środków trwałych od swoich odbiorców. 1 lipca 2009 r. Zasady rachunkowości przedstawione poniŝej, zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. c) Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych załoŝeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i załoŝenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, Ŝe szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieŝących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków róŝnić. PoniŜej przedstawiono najistotniejsze obszary dla których Grupa dokonuje oszacowań: Utrata wartości kredytów i poŝyczek Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Ocena dotyczy zarówno przesłanek ujawnionych jak i przesłanek, których ujawnienie na dzień wyceny nie zaistniało (tzw. Incurred but not reported losses - IBNR). W zakresie identyfikacji przesłanek dla portfela IBNR, Grupa wykorzystuje statystyczne metody pomiaru uwzględniające załoŝenia dotyczące okresu ujawniania straty (tzw. Loss Identification Period). Dla wszystkich ekspozycji, dla których zakłada się występowanie przesłanek utraty wartości, Grupa dokonuje pomiaru straty opartego na oczekiwaniach przyszłych odzysków. Oczekiwania dla indywidualnie istotnych ekspozycji dokonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką, podczas gdy dla ekspozycji ocenianych kolektywnie, oczekiwania wyznaczane 16

17 są w oparciu o statystyczne metody bazujące na obserwacjach historycznych (korygowanych we wszystkich aspektach, dla których przyjmuje się brak reprezentatywności dla przyszłości). Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując modele wyceny. Wyceny instrumentów pochodnych o charakterze nieopcyjnym oraz papierów dłuŝnych nie notowanych na aktywnych rynkach dokonuje się w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pienięŝnych. Dla instrumentów pochodnych o charakterze opcyjnym stosowane są modele wyceny opcji. Tam gdzie to moŝliwe w modelach wykorzystywane są dane pochodzące z aktywnego rynku. W przypadku, gdy dane wejściowe do modelu pochodzące z aktywnego rynku nie są dostępne, Grupa wykorzystuje parametry i wielkości szacunkowe. Głównym parametrem szacunkowym stosowanym do wyceny instrumentów finansowych jest korekta z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta. Utrata wartości aktywów niefinansowych Składnik aktywów niefinansowych traci wartość w przypadku, gdy jego wartość księgowa jest wyŝsza od wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna stanowi wyŝszą wartość spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŝy oraz wartości uŝytkowej. Wyznaczenie wartości uŝytkowej wiąŝe się z przeprowadzeniem przez Grupę szacunków wartości przyszłych przepływów pienięŝnych, oczekiwanych z tytułu dalszego uŝytkowania lub zbycia składnika aktywów i ze zdyskontowaniem tych wartości. Inne wartości szacunkowe Rezerwa na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi i pośmiertnymi wyliczana jest metodą aktuarialną przez niezaleŝnego aktuariusza jako wartość obecna przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie rezerw jest oparte na szeregu załoŝeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych jak i załoŝeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Rezerwy na ryzyko prawne wyliczane są na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków pienięŝnych w przypadku, gdy prawdopodobne jest, Ŝe w wyniku niepomyślnego zakończenia sprawy, taki wypływ nastąpi. d) Aktywa i zobowiązania finansowe Klasyfikacja: Instrumenty finansowe są klasyfikowane przez Grupę zgodnie z zasadami MSR 39 jako: utrzymywane do terminu zapadalności, Są to aktywa z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie zapadalności, wobec których Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności. poŝyczki lub naleŝności Są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Do kategorii poŝyczek i naleŝności naleŝą kredyty i poŝyczki udzielone innym bankom oraz klientom. 17

18 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne nie zakwalifikowane do rachunkowości zabezpieczeń, a takŝe instrumenty finansowe wyznaczone w momencie początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (tzw. fair value option FVO). aktywa dostępne do sprzedaŝy Są to aktywa finansowe nie zakwalifikowane do pozostałych grup bądź desygnowane do tej kategorii. pozostałe zobowiązania finansowe Kategoria ta obejmuje zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów, zobowiązania wobec pozostałych instytucji oraz wyemitowane dłuŝne instrumenty finansowe. Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych Wszystkie instrumenty finansowe są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dacie zawarcia transakcji. Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaŝy składnika aktywów z finansowych ujmuje się w bilansie na dzień rozliczenia. Instrumenty finansowe wycenia się początkowo w wartości godziwej, skorygowanej (w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego nie klasyfikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) o istotne koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. W terminie późniejszym aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaŝy są wyceniane do wartości godziwej z wyjątkiem takich kapitałowych aktywów dostępnych do sprzedaŝy, które nie są notowane na aktywnym rynku i których wartość godziwa nie moŝe być ustalona w sposób wiarygodny. RóŜnice z wyceny w przypadku aktywów dostępnych do sprzedaŝy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne odnoszone są do kapitału z aktualizacji wyceny, a pozostałych aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej do rachunku zysków i strat. Pozostałe aktywa oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dyskonto, premia, wszelkie opłaty i prowizje wchodzące w skład wewnętrznej stopy zwrotu instrumentu wraz z inkrementalnymi kosztami transakcji są rozpoznawane w wartości początkowej instrumentu finansowego i amortyzowane przez ekonomiczny okres Ŝycia instrumentu. Wartość godziwa instrumentów finansowych jest oparta na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia z tytułu kosztów transakcji. JeŜeli cena rynkowa nie jest dostępna wartość godziwa instrumentu jest szacowana z wykorzystaniem modeli wyceny lub technik dyskontowania przepływów pienięŝnych. Grupa stosuje następujące techniki wyceny do wartości godziwej dla poszczególnych typów instrumentów finansowych: dłuŝne lub kapitałowe papiery wartościowe kwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa oparta jest na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia o koszty transakcyjne, dłuŝne papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa ustalana jest za pomocą metod wyceny polegających na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych krzywą rynkową skorygowaną o odpowiedni dla danego instrumentu spread kredytowy. Spread kredytowy szacowany jest na podstawie cen emisyjnych na rynku pierwotnym oraz aktualizowany w oparciu o okresową analizę wiarygodności kredytowej emitenta, 18

19 kapitałowe papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: przybliŝony szacunek wartości jest wyliczany jako iloczyn procentowego udziału Grupy w aktywach netto jednostki i jej aktywów netto zgodnie z informacją zawartą w ostatnim sprawozdaniu finansowym lub zgodnie z wartością z ostatniego umorzenia akcji dokonanego przez Spółkę, instrumenty pochodne: wartość godziwa szacowana jest z wykorzystaniem technik wyceny opartych na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych bądź modelach opcyjnych. Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych z bilansu Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych z bilansu wtedy, gdy: a) wygasają umowne prawa do przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych albo b) przenosi składnik aktywów finansowych, a przeniesienie spełnia warunki wyłączenia z bilansu. Grupa przenosi składnik aktywów finansowych, gdy: a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych, ale bierze na siebie umowny obowiązek przekazania tych przepływów pienięŝnych do jednego lub więcej odbiorców i spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: - Grupa nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów finansowych, - na mocy umowy przeniesienia Grupa nie moŝe sprzedać lub zastawić pierwotnego składnika aktywów finansowych w inny sposób, niŝ uczynić zastaw na rzecz ostatecznego odbiorcy jako zabezpieczenie zobowiązania do dokonywania płatności pienięŝnych, - Grupa, działając w imieniu ostatecznych odbiorców, jest obowiązana do przekazania wszystkich otrzymanych przepływów pienięŝnych bez istotnej zwłoki, lub b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych. Jeśli Grupa przeniosła składnik aktywów finansowych, to ocenia, czy przeniosła zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z posiadania przeniesionego składnika aktywów. Jeśli Grupa zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści, to kontynuuje ujmowanie przeniesionego składnika aktywów. Jeśli przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. Jeśli Grupa ani nie przeniosła ani nie zatrzymała zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z posiadania przeniesionego składnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów. Jeśli Grupa zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to kontynuuje ujmowanie przekazanego składnika aktywów w zakresie utrzymywanego w nim zaangaŝowania. Jeśli Grupa nie zatrzymała kontroli, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. W oparciu o powyŝsze zasady Grupa wyłącza naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki lub jej części z bilansu, gdy dokona sprzedaŝy. Dodatkowo Grupa spisuje naleŝności w cięŝar rezerw, gdy dokona: bezwarunkowego umorzenia wierzytelności, a takŝe, gdy Grupa nie oczekuje przepływów dla danej naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki. Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia. 19

20 Wbudowane instrumenty pochodne Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrumenty pochodne, jeśli: - cechy ekonomiczne i ryzyka związane z wbudowanymi instrumentami pochodnymi nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykami właściwymi dla umowy zasadniczej, - samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych jak wydzielany wbudowany instrument pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, - hybrydowy (łączny) instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wbudowane instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, a jej zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat. Instrumenty zasadnicze wyemitowane przez Grupę wycenia się wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Wbudowany instrument pochodny oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrument pochodny w momencie, gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy. e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb) Papiery wartościowe sprzedane lub kupione z przyrzeczeniem ich odkupu lub odsprzedaŝy (repo, sbb, reverse repo, bsb) są wykazywane odpowiednio jako kredyty i poŝyczki otrzymane od innych banków lub klientów oraz udzielone innym bankom lub klientom. RóŜnica pomiędzy ceną sprzedaŝy a ceną odkupienia stanowi przychód lub koszt odsetkowy i jest rozliczana w czasie przez okres Ŝycia kontraktu przy zastosowaniu zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. f) Kompensowanie instrumentów finansowych Składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje w bilansie w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: a) istnieje waŝny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot; b) rozliczenie ma zostać dokonane w kwocie netto albo realizacja składnika aktywów i wykonanie zobowiązania następuje jednocześnie. g) Rachunkowość zabezpieczeń Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej zmiennych przepływów pienięŝnych, kwalifikując je jako instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne, które rozliczane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń uwzględniając przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości, jeśli spełnione są poniŝsze warunki: w momencie ustanowienia zabezpieczenia sporządzono sformalizowaną dokumentację powiązania zabezpieczającego, w której określono przyjęty przez Grupę cel zarządzania ryzykiem oraz strategię zabezpieczania. W dokumentacji Grupa wyznacza instrument zabezpieczający, który zabezpiecza daną pozycję lub transakcję oraz określa rodzaj ryzyka, przed którym się zabezpiecza. Grupa określa sposób, w jaki będzie oceniała skuteczność instrumentu zabezpieczającego w równowaŝeniu zmian przepływów środków pienięŝnych z tytułu zabezpieczanej transakcji, w zakresie ograniczenia ryzyka, przed którym Grupa się zabezpiecza, zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wraŝliwością na zmiany stopy procentowej lub na zmiany kursu waluty, 20

21 Grupa przewiduje, Ŝe zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką skutecznością w równowaŝeniu przepływów środków pienięŝnych, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego, skuteczność zabezpieczenia moŝna wiarygodnie ocenić, czyli moŝna wiarygodnie wycenić wartość godziwą zabezpieczanej pozycji lub przepływy środków pienięŝnych z niej pochodzące oraz wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczenie jest na bieŝąco wyceniane (co najmniej na koniec miesiąca sprawozdawczego) i stwierdza się jego wysoką skuteczność w całym okresie jego wykorzystania, planowane transakcje będące przedmiotem zabezpieczenia, są wysoce prawdopodobne i podlegają zagroŝeniu zmianami przepływów pienięŝnych, które w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat. Zabezpieczenie takie jest osiągane poprzez zestawienie i dopasowanie przyszłych zmiennych przypływów odsetkowych wygenerowanych z pozycji zabezpieczanej i odpowiedniego zabezpieczenia instrumentami pochodnymi. Jako instrumenty zabezpieczające Grupa wyznaczyła część transakcji IRS. Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających ustalana jest codziennie na podstawie cen rynkowych. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmienności przepływów pienięŝnych, co jest rezultatem przyszłych zmian stóp procentowych, szczególnie zmian krzywej WIBOR lub LIBOR/EURIBOR oraz wpływów i wypływów pojawiających się dla róŝnych typów transakcji. h) Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt - cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej róŝnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a takŝe pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość. i) Utrata wartości aktywów finansowych Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pienięŝne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest moŝliwe. Identyfikacja pojedynczego zdarzenia wskazującego utratę wartości moŝe nie być moŝliwa. Utratę wartości moŝe raczej spowodować złoŝony efekt kilku zdarzeń. Identyfikacja przesłanek utraty wartości dokonywana jest w Grupie w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem oceny sytuacji finansowej klienta i jakości współpracy z Grupą. Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości dokonywana jest w oparciu o ocenę ryzyka nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań wobec Grupy, obejmujące między innymi następujące zdarzenia: 21

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Anna Gierusz Maciej Gierusz Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF metody i korekty konsolidacyjne zbycia i nabycia sytuacje szczególne porównanie z ustawą o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku

SELENA FM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU. Wrocław, 12 listopada 2009 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU Wrocław, 12 listopada 2009 roku Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat... 3 Śródroczne skrócone

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. za 2012 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 110 Spis treści Rachunek zysków i strat... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R - 2009 Roczne sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Toruń, 2010-04-09 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za rok kończący Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w ING Investment Management (Polska) S.A. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 2015 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA za 2014 rok 1 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR Rachunek zysków i strat Za rok kończący

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj

Informacja dodatkowa o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj I. Wprowadzenie Grupę Kapitałową CERSANIT stanowią Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 27, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Fortis Bank Polska SA za IV kwartał roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Fortis Bank Polska SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Śródroczne rozszerzone skonsolidowane. sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Fortis Bank Polska SA. za I kwartał 2008.

Śródroczne rozszerzone skonsolidowane. sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Fortis Bank Polska SA. za I kwartał 2008. Śródroczne rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2008 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Spis

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie w momencie, gdy Grupa staje się stroną wiąŝącej umowy. Instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe. 2012 rok. NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 434 646 300 zł, w całości wpłacony www.bnpparibas.pl

Roczne Jednostkowe. 2012 rok. NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy 1 434 646 300 zł, w całości wpłacony www.bnpparibas.pl Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2012 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 7/Wrzesień 2009/www.gierusz.com.pl Spis treści : 1. Kierunki wykorzystania oraz przyczyny zaprzestania stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń mgr Katarzyna Gierusz Artykuł

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2011 rok

Roczne Jednostkowe BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2011 rok Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2011 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

MOSTOSTAL-EXPORT S.A. ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego Strona 1 z 63 Oświadczenie Zarządu MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2009 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień i za rok Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 3 Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. ABCD GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BPH SPÓŁKA AKCYJNA Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. KPMG Audyt Sp. z o.o. Ta opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.2009 31.03.2008 Grupa Kapitałowa Polish Energy Partners SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2009 ROKU SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Kraków dn. 22 marca 2010 r. 1. Przedmiot działalności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2011 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał 2011 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za III kwartał roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 2 Śródroczny

Bardziej szczegółowo

Znaczące zasady rachunkowości... 4 a) Aktywa i zobowiązania finansowe... 4 b) Kompensowanie instrumentów finansowych...

Znaczące zasady rachunkowości... 4 a) Aktywa i zobowiązania finansowe... 4 b) Kompensowanie instrumentów finansowych... s Znaczące zasady rachunkowości... 4 a) Aktywa i zobowiązania finansowe... 4 b) Kompensowanie instrumentów finansowych... 5 c) Rachunkowość zabezpieczeń... 5 d) Utrata wartości aktywów finansowych... 5

Bardziej szczegółowo

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Radosław Ignatowski KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KONCEPCJE, REGULACJE POLSKIE I MSSF, ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE TOM I PODSTAWY KONSOLIDACJI REGULACJE POLSKIE Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2011 Spis treści Strona Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo