SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ. 31 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY GE MONEY BANK S.A. ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 2008 r.

2 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat...4 Skonsolidowany bilans...5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...6 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych...8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A...10 Podstawowe dane o Grupie...10 Znaczące zasady rachunkowości...11 a) Oświadczenie o zgodności...11 b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...11 c) Wartości szacunkowe...16 d) Aktywa i zobowiązania finansowe...17 e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb)...20 f) Kompensowanie instrumentów finansowych...20 g) Rachunkowość zabezpieczeń...20 h) Zamortyzowany koszt...21 i) Utrata wartości aktywów finansowych...21 j) Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty...24 k) Leasing operacyjny...24 l) NaleŜności z tytułu umów leasingu finansowego...24 m) Wartości niematerialne...24 n) Rzeczowe aktywa trwałe...25 o) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy, przejęte za długi oraz działalność zaniechana...26 p) Rezerwy...26 q) Utrata wartości aktywów innych niŝ aktywa finansowe...27 r) Kapitały własne...27 s) Przychody i koszty odsetkowe...27 t) Przychody i koszty prowizyjne...27 u) Dywidendy...28 v) Wynik z inwestycji finansowych...28 w) Wynik handlowy i rewaluacja...28 x) Transakcje w walucie obcej...28 y) Podatki...28 z) Dane porównawcze Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Pozostałe przychody i koszty operacyjne ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego Zysk za okres przypadający na jedną akcję Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu NaleŜności od banków NaleŜności od klientów Odpisy na utratę wartości naleŝności

3 16. Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały Dywidendy Wartość godziwa Rachunkowość zabezpieczeń Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań własnych Zobowiązania pozabilansowe Inne zobowiązania warunkowe Działalność powiernicza Leasing finansowy i operacyjny Podmioty powiązane Aktywa i pasywa w walutach obcych WaŜne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Raport dotyczący ryzyka...75 Zarządzanie ryzykiem w Grupie...75 Zarządzanie ryzykiem w GE Money Banku...75 Zarządzanie ryzykiem w Banku BPH...77 Ryzyko rynkowe w GE Money Banku...78 Ryzyko rynkowe w Banku BPH...78 Ryzyko walutowe w GE Money Banku...79 Ryzyko walutowe w Banku BPH...80 Ryzyko stopy procentowej w GE Money Banku...81 Ryzyko stopy procentowej w Banku BPH...82 Ryzyko cen towarów...83 Ryzyko płynności w GE Money Banku...84 Ryzyko płynności w Banku BPH...86 Ryzyko kredytowe w GE Money Banku...89 Ryzyko kredytowe w Banku BPH...94 Ryzyko operacyjne w GE Money Banku Ryzyko operacyjne w Banku BPH Zarządzanie kapitałem w Grupie

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 3 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji ( ) (65 850) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 7 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (48 370) Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym: przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 10 5,34 8,79 4

5 A k t y w a Skonsolidowany bilans Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od banków NaleŜności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 15 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa do zbycia Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem: w tym: kapitał mniejszości w tym: kapitał własny P a s y w a r a z e m

6 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu (4) Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego Zmiana netto w instrumentach pochodnych zabezpieczających po uwzględnieniu podatku dochodowego Przychód rozpoznany bezpośrednio w kapitale Zysk za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (33 695) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach zaleŝnych Kapitał na koniec okresu

7 Kapitał własny przypisany akcjonariuszom banku Kapitały mniejszości Kapitały razem Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Kapitały na początek okresu Zmiana netto w aktywach finansowych dostępnych do sprzedaŝy po uwzględnieniu podatku dochodowego 0 0 (4) Zysk netto rozpoznany bezpośrednio w kapitale 0 0 (4) 0 (4) 0 (4) Zysk netto za okres Razem: rozpoznane przychody i koszty za okres (4) Podział zysków zatrzymanych: ( ) transfer na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) transfer na kapitał rezerwowy (25 098) Kapitał na koniec okresu (4)

8 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Okres Okres od od do do Zysk netto Korekty razem ( ) ( ) Amortyzacja Dywidendy od instrumentów dostępnych do sprzedaŝy (5 187) 0 Przychody z tytułu odsetek ( ) ( ) Koszty z tytułu odsetek Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat (29 209) Przychody odsetkowe otrzymane Koszty odsetkowe zapłacone ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) (19 649) Dywidendy otrzymane Zysk/straty ze sprzedaŝy inwestycji (884) 0 Zmiana stanu odpisów na utratę wartości Zmiana stanu naleŝności od banków Zmiana stanu naleŝności od klientów ( ( ) Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do obrotu ( ) 0 Zmiana stanu innych aktywów (34 590) Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) 76 Zmiana stanu zobowiązań od banków ( ) Zmiana stanu zobowiązań od klientów Zmiana stanu innych zobowiązań Zmiana stanu zobowiązań finansowych Zmiana stanu zobowiązań z tytułu własnej emisji (9 282) 0 Przepływy netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ( ) (56 407) Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (339) Odsetki otrzymane Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną ( ) 0 Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (56 746) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i poŝyczek Spłata długoterminowych kredytów i poŝyczek ( ) ( ) Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych Wpływ netto z tytułu dopłat do kapitału Emisja papierów wartościowych Wykup papierów wartościowych własnej emisji ( ) 0 Przepływy netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO RAZEM (9 865) ŚRODKI PIENIĘśNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘśNE NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (9 865) 8

9 STAN ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Kasa Operacje z Bankiem Centralnym Rachunki bieŝące oraz lokaty terminowe w bankach Weksle uprawnione do redyskontowania RAZEM

10 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy GE Money Bank S.A. Podstawowe dane o Grupie GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. ElŜbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank naleŝy do grupy kapitałowej General Electric Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 3135 Easton Turnpike, Fairfield. Na dzień 31 grudnia 2008 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa, obejmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku, jednostki zaleŝnej HoldCo 77 B.V. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zaleŝną, zaleŝną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. oraz jednostką zaleŝną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2008 rok jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i zostało przygotowane w związku z nabyciem jednostek zaleŝnych w dniu 17 czerwca 2008 r. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia poniŝsza tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału Banku na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - Pozostałe podmioty grupy HoldCo 77 B.V. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Bank BPH S.A. (Jednostka zaleŝna od GE Money Bank S.A., notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) Kraków, Polska 66.00% BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zaleŝna od Bank BPH S.A.) Warszawa, Polska 66.00% BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zaleŝna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33.04% Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a takŝe działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje równieŝ usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 10

11 Znaczące zasady rachunkowości a) Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało przygotowane za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., dane porównawcze zaprezentowano za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jednostki zaleŝne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Wszystkie salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Nie zrealizowane straty równieŝ podlegają eliminacji, chyba, Ŝe transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GE Money Bank S.A. zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuowania przez Grupę działalności. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem ujęcia pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy oraz aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, które zostały wykazane według wartości godziwej oraz aktywów przeznaczonych do sprzedaŝy, które zostały wykazane w kwocie niŝszej z ich wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jak równieŝ instrumentów finansowych, dla których stosowana jest metoda wyceny według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Zastosowanie zasad rachunkowości zgodnych z MSSF wymaga od kierownictwa Grupy dokonania subiektywnych ocen, estymacji i przyjęcia załoŝeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Pozycje, których wartości są poddane najbardziej szacunkom przez kierownictwo Grupy to wartość godziwa instrumentów finansowych oraz rezerwy na utratę wartości kredytów i poŝyczek. Szacunki i załoŝenia dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uwaŝane za właściwe w danych warunkach. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów. Wyniki rzeczywiste mogą się róŝnić od wartości szacunkowych. Szacunki i załoŝenia podlegają bieŝącej weryfikacji. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, Ŝe korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieŝący jak i przyszłe okresy. Zaprezentowane poniŝej zasady rachunkowości uwzględniają wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji za wyjątkiem 11

12 standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości w stosunku do zasad przyjętych w poprzednim okresie. Zmiany wynikające ze znowelizowanych MSR nie miały znaczącego wpływu na wycenę aktywów i zobowiązań Grupy. Grupa nie skorzystała z moŝliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w Ŝycie dopiero po dniu bilansowym. Na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła procesu szacowania wpływu tych standardów i interpretacji na sprawozdanie finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Udoskonalenia do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008 Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Udoskonalenia do MSSF 2008 zawierają 35 zmian i podzielone zostały na dwie części: - Część I zawiera 24 zmiany do 15 standardów, które skutkują w zmianach zasad prezentacji, ujmowania i wyceny - Część II zawiera 11 zmian nazewnictwa i edycyjnych. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia 2009 r. lub w przypadku zmian do MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaŝy 1 lipca 2009 r. Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Zmiany do standardu precyzują definicję warunków nabywania uprawnień (vesting conditions) i wprowadzają pojęcie warunków innych niŝ warunki nabywania uprawnień (nonvesting conditions). Warunki inne niŝ warunki nabywania uprawnień powinny zostać ujęte według wartości godziwej na dzień przyznania natomiast niespełnienie warunków nabywania uprawnień będzie skutkowało ujęciem jak anulowanie przyznania uprawnień. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego Standardu. 1 stycznia 2009 r. MSSF 8 Segmenty operacyjne Standard wprowadza tzw. podejście zarządcze ( management approach ) do ujawniania informacji na temat segmentów i wymaga ujawnienia informacji o segmentach w oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych. Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla których dostępne są oddzielne informacje finansowe regularnie oceniane przez osoby podejmujące kluczowe decyzje odnośnie alokacji zasobów i oceny bieŝących wyników. Standard nie ma zastosowania w Grupie, Grupa nie jest spółką notowaną na giełdzie. 1 stycznia 2009 r Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Zaktualizowany standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadza sprawozdanie z całkowitych dochodów (statement of comprehensive income). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje składające się na całkowite dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów). Grupa analizuje obecnie, czy prezentować pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów czy teŝ dwa oddzielne sprawozdania. 1 stycznia 2009 r 12

13 Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Zmiany do MSR 32: Instrumenty Finansowe - Prezentacja i MSR 1: Prezentacja Sprawozdań Finansowych KIMSF 12 Umowy koncesyjne KIMSF 13 Programy lojalnościowe Zaktualizowany standard będzie wymagał aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego odnoszących się do składników aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbędnego do przygotowania ich do uŝytkowania lub sprzedaŝy. Zmiany do MSR 27 eliminują definicję metody ceny nabycia obecnie występująca w MSR 27, w zamian wprowadzając wymóg, by wszystkie dywidendy od jednostek zaleŝnych, stowarzyszonych i współkontrolowanych były ujmowane jako przychody w jednostkowych sprawozdaniach finansowych inwestora, gdy ustalone jest prawo do otrzymania dywidendy. Dodatkowo zmiany dostarczają wskazówek, kiedy otrzymanie dywidendy moŝe zostać uznane za przesłankę utraty wartości. Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR 32 odnośnie klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją sprzedaŝy, dopuszczając klasyfikację niektórych z nich jako składnik kapitału. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmian, określone instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy wyemitowane przez jednostki, które byłyby zaklasyfikowane jako zobowiązania, będą klasyfikowane jako składniki kapitału, jeśli spełniają określone warunki. Interpretacja określa wskazówki dla podmiotów sektora prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych z koncesjami na świadczenie usług udzielanymi podmiotom prywatnym przez podmioty sektora publicznego. Interpretacja wyjaśnia w jaki sposób jednostki, które oferują programy lojalnościowe klientom, którzy nabywają ich produkty, powinni ujmować w księgach zobowiązania do wydania darmowych produktów, produktów po obniŝonych cenach lub do świadczenia usług. Tego typu jednostki są zobowiązane, aby część przychodów z pierwotnej sprzedaŝy rozpoznać dopiero w momencie wypełnienia obowiązków, o których mowa powyŝej. Zaktualizowany MSR 23 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie posiada dostosowywanych składników aktywów, których koszty finansowania zewnętrznego byłyby aktywowane. Nie oczekuje się, aby zmiany do MSR 27 miały wpływ na sprawozdanie finansowe, poniewaŝ będą one stosowane prospektywnie. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie emitował w przeszłości instrumentów z opcją sprzedaŝy, do których miałyby zastosowanie zmiany standardu. KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Grupy. Zmiany nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów lojalnościowych. 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2009 r 1 stycznia 2008 r. 1 lipca 2008 r. KIMSF 14 MSR 19 Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zaleŝności Niniejsza interpretacja dotyczy następujących kwestii: - kiedy zwrot lub obniŝenie przyszłych składek mogą być uznane za dostępne zgodnie z paragrafem 58 MSR 19; - w jaki sposób minimalne wymogi finansowania mogą wpływać na dostępność obniŝki przyszłych składek; oraz - kiedy minimalne wymogi finansowania mogą doprowadzić do powstania zobowiązania. KIMSF 14 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie oferuje programów określonych świadczeń. 1 stycznia 2008 r. Standardy i Interpretacje które weszły w Ŝycie, lecz oczekują na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Przekwalifikowani e Instrumentów Finansowych: Efektywna data i przepisy przejściowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Zmiany doprecyzowują datę, kiedy moŝliwe jest dokonanie przeklasyfikowania instrumentów finansowych z kategorii wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy oraz z kategorii dostępne do sprzedaŝy w wyjątkowych okolicznościach, które przewidują zmiany do MSR 39 opublikowane 27 listopada 2008 r. Zmiany, o których mowa wyŝej mają zastosowanie począwszy od 1 lipca 2008 r. i Ŝadne zmiany nie mogą zostać wprowadzone retrospektywnie. Zmiana klasyfikacji dokonana 1 listopada 2008 r. i Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2008 r. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później później powinna mieć zastosowanie od dnia dokonania przekwalifikowania i nie moŝe zostać dokonana retrospektywnie. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej po raz pierwszy Zaktualizowany MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych Zmiany do MSSF 7 Udoskonalenia ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Aktualizacja standardu polega na zmianie jego struktury (bez zmieniania jego technicznej zawartości) w ten sposób, Ŝe wszystkie wyjątki, które wcześniej znajdowały się w treści standardu zostały przeniesione do odpowiednich załączników. Zmieniono zakres zaktualizowanego standardu oraz rozszerzono definicję przedsięwzięcia (business). Zaktualizowany standard zawiera równieŝ inne potencjalnie istotne zmiany, w tym: Wszystkie świadczenia, z uwzględnieniem świadczeń warunkowych, przekazane przez nabywcę rozpoznaje się i wycenia według wartości godziwej na dzień przejęcia. Późniejsza zmiana wartości świadczeń warunkowych powinna zostać ujęta w rachunku zysków i strat. Koszty transakcji, inne niŝ koszty emisji udziałów lub długu, powinny zostać rozpoznane w rachunku zysków i strat. Przejmujący moŝe wycenić udziały mniejszości według wartości godziwej na dzień przejęcia (pełna wartość firmy), lub jako jego proporcjonalny udział w wartości godziwej moŝliwych do określenia aktywów i zobowiązań dla kaŝdej transakcji. Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy uŝyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych uŝytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe moŝliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nie oparte na informacjach moŝliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają równieŝ dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zaleŝnej, którego nie moŝna, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard równieŝ zmienia Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie oczekuje, Ŝeby zmiana do standardu miała wpływ na sprawozdanie finansowe. PoniewaŜ zaktualizowany standard nie powinien być stosowany dla połączeń jednostek gospodarczych mających miejsce przed datą pierwszego zastosowania tego standardu, nie oczekuje się, aby zaktualizowany standard miał wpływ na sprawozdanie finansowe w zakresie połączeń jednostek gospodarczych, które miały miejsce przed wejściem w Ŝycie zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zaktualizowanego standardu na działalność Grupy. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 stycznia lipca 2009 r. 1 stycznia lipca 2009 r. 14

15 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zaleŝnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pienięŝnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być moŝliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pienięŝnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach moŝe być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i- - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pienięŝne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. JeŜeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest moŝliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Zmiana nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie dokonała przekwalifikowania instrumentów finansowych. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. KIMSF 15 Umowy budowlane dotyczące nieruchomości KIMSF 16 Zabezpieczenia udziałów w aktywach netto w podmiocie zagranicznym KIMSF 17 Wydanie udziałowcom aktywów KIMSF 15 precyzuje, Ŝe przychody, które powstają w związku z realizacją umów budowlanych dotyczących nieruchomości ujmuje się w powiązaniu ze stopniem zaawansowania wykonania usługi w następujących przypadkach: Umowa spełnia definicję kontraktu budowlanego zgodnie z MSR 11.3; Umowa dotyczy wyłącznie świadczenia usług zgodnie z MSR 18 (tj. jednostka nie jest zobowiązana do dostarczenia materiałów budowlanych); oraz Umowa dotyczy sprzedaŝy towarów natomiast kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełniane w sposób ciągły w miarę postępu zaawansowania robót. We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jest rozpoznany, kiedy wszystkie kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR są spełnione (tj. po zakończeniu budowy lub dokonaniu dostawy). Interpretacja wyjaśnia następujące kwestie: rodzaj ekspozycji, która moŝe być zabezpieczana, w jakich podmiotach moŝe być utrzymywany instrument zabezpieczany, czy zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywność zabezpieczenia, moŝliwą formę instrumentu zabezpieczanego oraz wartości, które mogą zostać przekwalifikowane z kapitału własnego do rachunku zysków i strat w momencie zbycia udziałów w podmiocie zagranicznym. Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy w formie aktywów niepienięŝnych. Zgodnie z interpretacją zobowiązanie do wypłaty dywidendy KIMSF 15 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie jest stroną umów budowlanych dotyczących nieruchomości. KIMSF 16 nie ma zastosowania do działalności Grupy, poniewaŝ Grupa nie stosuje zabezpieczeń udziałów w aktywach netto w podmiotach zagranicznych. PoniewaŜ interpretację stosuje się prospektywnie, nie będzie miała wpływu na sprawozdania 1 stycznia 2009 r. 1 października 2008 r. 1 lipca 2009 r. 15

16 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE niepienięŝnych Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości powinno zostać rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w odpowiedni sposób uchwalona i nie leŝy juŝ w gestii spółki. Zobowiązania, o których mowa powyŝej są wyceniane w wartości godziwej aktywów, które mają zostać wydane. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu dywidendy powinna zostać wyceniana na kaŝdy dzień bilansowy. Zmiany wartości bilansowej powinny być ujmowane w kapitale jako korekta wartości dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała róŝnica między wartością bilansową wydanych aktywów oraz wartością bilansową zobowiązań powinny być ujęte w rachunku zysków i strat. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe finansowe za okresy sprzed jej pierwszego zastosowania. Ponadto, poniewaŝ interpretacja dotyczy przyszłych dywidend, o których zadecyduje Zarząd/ Walne Zgromadzenie, nie jest moŝliwe ustalenie z góry jej wpływu na sprawozdanie finansowe. Data wejścia w Ŝycie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później KIMSF 18 Aktywa otrzymane od odbiorców Interpretacja dotyczy umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od swojego odbiorcy rzeczowe aktywa trwałe, które następnie uŝywa albo w celu przyłączenia klienta do sieci albo aby umoŝliwić mu ciągły dostęp do dóbr lub usług lub w obu tych celach. Interpretacja dotyczy równieŝ umów, na podstawie których jednostka otrzymuje od odbiorcy środki pienięŝne, a środki te zostaną przeznaczone na wytworzenie lub nabycie składnika rzeczowych aktywów trwałych. Jednostka otrzymująca środki rozpoznaje składnik aktywów trwałych, jeŝeli spełnia on definicję aktywa. Drugostronnie rozpoznaje się przychody. Moment rozpoznania przychodów jest zaleŝny od szczegółowych faktów i okoliczności zawartej umowy. *Interpretacja będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez UE KIMSF 18 nie ma zastosowania do sprawozdania finansowego Grupy, poniewaŝ Grupa nie otrzymuje środków trwałych od swoich odbiorców. 1 lipca 2009 r. Zasady rachunkowości przedstawione poniŝej, zostały zastosowane do wszystkich zaprezentowanych okresów sprawozdawczych. Zasady te zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. c) Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych załoŝeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i załoŝenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, Ŝe szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieŝących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków róŝnić. PoniŜej przedstawiono najistotniejsze obszary dla których Grupa dokonuje oszacowań: Utrata wartości kredytów i poŝyczek Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją przesłanki utraty wartości danego składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Ocena dotyczy zarówno przesłanek ujawnionych jak i przesłanek, których ujawnienie na dzień wyceny nie zaistniało (tzw. Incurred but not reported losses - IBNR). W zakresie identyfikacji przesłanek dla portfela IBNR, Grupa wykorzystuje statystyczne metody pomiaru uwzględniające załoŝenia dotyczące okresu ujawniania straty (tzw. Loss Identification Period). Dla wszystkich ekspozycji, dla których zakłada się występowanie przesłanek utraty wartości, Grupa dokonuje pomiaru straty opartego na oczekiwaniach przyszłych odzysków. Oczekiwania dla indywidualnie istotnych ekspozycji dokonywane są w oparciu o wiedzę ekspercką, podczas gdy dla ekspozycji ocenianych kolektywnie, oczekiwania wyznaczane 16

17 są w oparciu o statystyczne metody bazujące na obserwacjach historycznych (korygowanych we wszystkich aspektach, dla których przyjmuje się brak reprezentatywności dla przyszłości). Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych nie notowanych na aktywnych rynkach ustala się stosując modele wyceny. Wyceny instrumentów pochodnych o charakterze nieopcyjnym oraz papierów dłuŝnych nie notowanych na aktywnych rynkach dokonuje się w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pienięŝnych. Dla instrumentów pochodnych o charakterze opcyjnym stosowane są modele wyceny opcji. Tam gdzie to moŝliwe w modelach wykorzystywane są dane pochodzące z aktywnego rynku. W przypadku, gdy dane wejściowe do modelu pochodzące z aktywnego rynku nie są dostępne, Grupa wykorzystuje parametry i wielkości szacunkowe. Głównym parametrem szacunkowym stosowanym do wyceny instrumentów finansowych jest korekta z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta. Utrata wartości aktywów niefinansowych Składnik aktywów niefinansowych traci wartość w przypadku, gdy jego wartość księgowa jest wyŝsza od wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna stanowi wyŝszą wartość spośród wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŝy oraz wartości uŝytkowej. Wyznaczenie wartości uŝytkowej wiąŝe się z przeprowadzeniem przez Grupę szacunków wartości przyszłych przepływów pienięŝnych, oczekiwanych z tytułu dalszego uŝytkowania lub zbycia składnika aktywów i ze zdyskontowaniem tych wartości. Inne wartości szacunkowe Rezerwa na zobowiązania związane z odprawami emerytalnymi, rentowymi i pośmiertnymi wyliczana jest metodą aktuarialną przez niezaleŝnego aktuariusza jako wartość obecna przyszłych zobowiązań Grupy wobec pracowników według stanu zatrudnienia i płac na dzień aktualizacji. Wyliczenie rezerw jest oparte na szeregu załoŝeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych jak i załoŝeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych. Rezerwy na ryzyko prawne wyliczane są na podstawie szacowanej kwoty wypływu środków pienięŝnych w przypadku, gdy prawdopodobne jest, Ŝe w wyniku niepomyślnego zakończenia sprawy, taki wypływ nastąpi. d) Aktywa i zobowiązania finansowe Klasyfikacja: Instrumenty finansowe są klasyfikowane przez Grupę zgodnie z zasadami MSR 39 jako: utrzymywane do terminu zapadalności, Są to aktywa z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie zapadalności, wobec których Grupa ma zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności. poŝyczki lub naleŝności Są to aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub moŝliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku. Do kategorii poŝyczek i naleŝności naleŝą kredyty i poŝyczki udzielone innym bankom oraz klientom. 17

18 aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS. Do tej kategorii Grupa klasyfikuje aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne nie zakwalifikowane do rachunkowości zabezpieczeń, a takŝe instrumenty finansowe wyznaczone w momencie początkowego ujęcia jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (tzw. fair value option FVO). aktywa dostępne do sprzedaŝy Są to aktywa finansowe nie zakwalifikowane do pozostałych grup bądź desygnowane do tej kategorii. pozostałe zobowiązania finansowe Kategoria ta obejmuje zobowiązania wobec banków, zobowiązania wobec klientów, zobowiązania wobec pozostałych instytucji oraz wyemitowane dłuŝne instrumenty finansowe. Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych Wszystkie instrumenty finansowe są ewidencjonowane w księgach rachunkowych w dacie zawarcia transakcji. Standaryzowane transakcje kupna lub sprzedaŝy składnika aktywów z finansowych ujmuje się w bilansie na dzień rozliczenia. Instrumenty finansowe wycenia się początkowo w wartości godziwej, skorygowanej (w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego nie klasyfikowanych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) o istotne koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego. W terminie późniejszym aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaŝy są wyceniane do wartości godziwej z wyjątkiem takich kapitałowych aktywów dostępnych do sprzedaŝy, które nie są notowane na aktywnym rynku i których wartość godziwa nie moŝe być ustalona w sposób wiarygodny. RóŜnice z wyceny w przypadku aktywów dostępnych do sprzedaŝy oraz instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne odnoszone są do kapitału z aktualizacji wyceny, a pozostałych aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej do rachunku zysków i strat. Pozostałe aktywa oraz pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. Dyskonto, premia, wszelkie opłaty i prowizje wchodzące w skład wewnętrznej stopy zwrotu instrumentu wraz z inkrementalnymi kosztami transakcji są rozpoznawane w wartości początkowej instrumentu finansowego i amortyzowane przez ekonomiczny okres Ŝycia instrumentu. Wartość godziwa instrumentów finansowych jest oparta na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia z tytułu kosztów transakcji. JeŜeli cena rynkowa nie jest dostępna wartość godziwa instrumentu jest szacowana z wykorzystaniem modeli wyceny lub technik dyskontowania przepływów pienięŝnych. Grupa stosuje następujące techniki wyceny do wartości godziwej dla poszczególnych typów instrumentów finansowych: dłuŝne lub kapitałowe papiery wartościowe kwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa oparta jest na kwotowanych cenach rynkowych bez pomniejszenia o koszty transakcyjne, dłuŝne papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: wartość godziwa ustalana jest za pomocą metod wyceny polegających na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych krzywą rynkową skorygowaną o odpowiedni dla danego instrumentu spread kredytowy. Spread kredytowy szacowany jest na podstawie cen emisyjnych na rynku pierwotnym oraz aktualizowany w oparciu o okresową analizę wiarygodności kredytowej emitenta, 18

19 kapitałowe papiery wartościowe niekwotowane na aktywnym rynku: przybliŝony szacunek wartości jest wyliczany jako iloczyn procentowego udziału Grupy w aktywach netto jednostki i jej aktywów netto zgodnie z informacją zawartą w ostatnim sprawozdaniu finansowym lub zgodnie z wartością z ostatniego umorzenia akcji dokonanego przez Spółkę, instrumenty pochodne: wartość godziwa szacowana jest z wykorzystaniem technik wyceny opartych na dyskontowaniu przepływów pienięŝnych bądź modelach opcyjnych. Wyłączanie składników aktywów i zobowiązań finansowych z bilansu Grupa wyłącza składnik aktywów finansowych z bilansu wtedy, gdy: a) wygasają umowne prawa do przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych albo b) przenosi składnik aktywów finansowych, a przeniesienie spełnia warunki wyłączenia z bilansu. Grupa przenosi składnik aktywów finansowych, gdy: a) zatrzymuje umowne prawo do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych, ale bierze na siebie umowny obowiązek przekazania tych przepływów pienięŝnych do jednego lub więcej odbiorców i spełnione są wszystkie trzy następujące warunki: - Grupa nie ma obowiązku wypłaty kwot ostatecznym odbiorcom dopóki nie otrzyma odpowiadających im kwot, które wynikają z pierwotnego składnika aktywów finansowych, - na mocy umowy przeniesienia Grupa nie moŝe sprzedać lub zastawić pierwotnego składnika aktywów finansowych w inny sposób, niŝ uczynić zastaw na rzecz ostatecznego odbiorcy jako zabezpieczenie zobowiązania do dokonywania płatności pienięŝnych, - Grupa, działając w imieniu ostatecznych odbiorców, jest obowiązana do przekazania wszystkich otrzymanych przepływów pienięŝnych bez istotnej zwłoki, lub b) przenosi umowne prawa do otrzymywania przepływów pienięŝnych ze składnika aktywów finansowych. Jeśli Grupa przeniosła składnik aktywów finansowych, to ocenia, czy przeniosła zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z posiadania przeniesionego składnika aktywów. Jeśli Grupa zatrzymuje zasadniczo wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści, to kontynuuje ujmowanie przeniesionego składnika aktywów. Jeśli przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. Jeśli Grupa ani nie przeniosła ani nie zatrzymała zasadniczo wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z posiadania przeniesionego składnika aktywów, to ocenia, czy zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów. Jeśli Grupa zatrzymała kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to kontynuuje ujmowanie przekazanego składnika aktywów w zakresie utrzymywanego w nim zaangaŝowania. Jeśli Grupa nie zatrzymała kontroli, to wyłącza przeniesiony składnik aktywów. W oparciu o powyŝsze zasady Grupa wyłącza naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki lub jej części z bilansu, gdy dokona sprzedaŝy. Dodatkowo Grupa spisuje naleŝności w cięŝar rezerw, gdy dokona: bezwarunkowego umorzenia wierzytelności, a takŝe, gdy Grupa nie oczekuje przepływów dla danej naleŝności z tytułu kredytu/poŝyczki. Grupa wyłącza z ksiąg rachunkowych składnik zobowiązań finansowych lub jego część w przypadku, gdy zobowiązanie wygasło. Zobowiązanie wygasa, gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł termin jego dochodzenia. 19

20 Wbudowane instrumenty pochodne Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrumenty pochodne, jeśli: - cechy ekonomiczne i ryzyka związane z wbudowanymi instrumentami pochodnymi nie są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykami właściwymi dla umowy zasadniczej, - samodzielny instrument o takich samych warunkach umownych jak wydzielany wbudowany instrument pochodny, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, - hybrydowy (łączny) instrument nie jest wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wbudowane instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, a jej zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat. Instrumenty zasadnicze wyemitowane przez Grupę wycenia się wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Wbudowany instrument pochodny oddziela się od umowy zasadniczej i ujmuje jako instrument pochodny w momencie, gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy. e) Transakcje repo (sbb) i reverse repo (bsb) Papiery wartościowe sprzedane lub kupione z przyrzeczeniem ich odkupu lub odsprzedaŝy (repo, sbb, reverse repo, bsb) są wykazywane odpowiednio jako kredyty i poŝyczki otrzymane od innych banków lub klientów oraz udzielone innym bankom lub klientom. RóŜnica pomiędzy ceną sprzedaŝy a ceną odkupienia stanowi przychód lub koszt odsetkowy i jest rozliczana w czasie przez okres Ŝycia kontraktu przy zastosowaniu zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem metody efektywnej stopy procentowej. f) Kompensowanie instrumentów finansowych Składnik aktywów finansowych i zobowiązań finansowych kompensuje się i wykazuje w bilansie w kwocie netto wtedy i tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: a) istnieje waŝny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot; b) rozliczenie ma zostać dokonane w kwocie netto albo realizacja składnika aktywów i wykonanie zobowiązania następuje jednocześnie. g) Rachunkowość zabezpieczeń Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej zmiennych przepływów pienięŝnych, kwalifikując je jako instrumenty zabezpieczające przepływy pienięŝne, które rozliczane są zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń uwzględniając przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub pasywów wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości, jeśli spełnione są poniŝsze warunki: w momencie ustanowienia zabezpieczenia sporządzono sformalizowaną dokumentację powiązania zabezpieczającego, w której określono przyjęty przez Grupę cel zarządzania ryzykiem oraz strategię zabezpieczania. W dokumentacji Grupa wyznacza instrument zabezpieczający, który zabezpiecza daną pozycję lub transakcję oraz określa rodzaj ryzyka, przed którym się zabezpiecza. Grupa określa sposób, w jaki będzie oceniała skuteczność instrumentu zabezpieczającego w równowaŝeniu zmian przepływów środków pienięŝnych z tytułu zabezpieczanej transakcji, w zakresie ograniczenia ryzyka, przed którym Grupa się zabezpiecza, zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wraŝliwością na zmiany stopy procentowej lub na zmiany kursu waluty, 20

21 Grupa przewiduje, Ŝe zabezpieczenie będzie odznaczało się wysoką skutecznością w równowaŝeniu przepływów środków pienięŝnych, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem, dotyczącą tego konkretnego powiązania zabezpieczającego, skuteczność zabezpieczenia moŝna wiarygodnie ocenić, czyli moŝna wiarygodnie wycenić wartość godziwą zabezpieczanej pozycji lub przepływy środków pienięŝnych z niej pochodzące oraz wartość godziwą instrumentu zabezpieczającego, zabezpieczenie jest na bieŝąco wyceniane (co najmniej na koniec miesiąca sprawozdawczego) i stwierdza się jego wysoką skuteczność w całym okresie jego wykorzystania, planowane transakcje będące przedmiotem zabezpieczenia, są wysoce prawdopodobne i podlegają zagroŝeniu zmianami przepływów pienięŝnych, które w rezultacie mogą wpływać na rachunek zysków i strat. Zabezpieczenie takie jest osiągane poprzez zestawienie i dopasowanie przyszłych zmiennych przypływów odsetkowych wygenerowanych z pozycji zabezpieczanej i odpowiedniego zabezpieczenia instrumentami pochodnymi. Jako instrumenty zabezpieczające Grupa wyznaczyła część transakcji IRS. Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających ustalana jest codziennie na podstawie cen rynkowych. Zabezpieczane ryzyko wynika ze zmienności przepływów pienięŝnych, co jest rezultatem przyszłych zmian stóp procentowych, szczególnie zmian krzywej WIBOR lub LIBOR/EURIBOR oraz wpływów i wypływów pojawiających się dla róŝnych typów transakcji. h) Zamortyzowany koszt Zamortyzowany koszt - cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszona o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej róŝnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a takŝe pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość. i) Utrata wartości aktywów finansowych Aktywa wyceniane według zamortyzowanego kosztu Na kaŝdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości została poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości wynikające z jednego lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów, a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy pienięŝne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne oszacowanie jest moŝliwe. Identyfikacja pojedynczego zdarzenia wskazującego utratę wartości moŝe nie być moŝliwa. Utratę wartości moŝe raczej spowodować złoŝony efekt kilku zdarzeń. Identyfikacja przesłanek utraty wartości dokonywana jest w Grupie w oparciu o obiektywne przesłanki ilościowe i jakościowe z uwzględnieniem oceny sytuacji finansowej klienta i jakości współpracy z Grupą. Identyfikacja występowania przesłanek utraty wartości dokonywana jest w oparciu o ocenę ryzyka nie wywiązania się kredytobiorcy z zobowiązań wobec Grupy, obejmujące między innymi następujące zdarzenia: 21

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Spis treści Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008. KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r.

GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008. KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r. GRUPA EUROCASH SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2008 KOMORNIKI, 27 kwietnia 2009 r. SPIS TREŚCI I. LIST PREZESA ZARZĄDU EUROCASH S.A. II. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA III. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA IV.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 EUROFAKTR skorygowany QSr 4/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego 2012 roku

Warszawa, 27 lutego 2012 roku ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 roku Oświadczenie Zarządu Grupy MOSTOSTAL-EXPORT Niniejsze sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r.

Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. Raport Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 1 WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 w tys. PLN okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 w tys.

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z danymi porównawczymi SPIS TREŚCI RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE 4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 5 BILANS 6 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w tys. zł

Szanowni Państwo, w tys. zł Szanowni Państwo, ubiegły rok był najlepszym okresem w historii Grupy Banku Zachodniego WBK. W 2007 roku nie tylko wypracowaliśmy najlepszy wynik finansowy, ale także rozpoczęliśmy proces znacznego zwiększania

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku

Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku W dniu 04.01.2013 roku Kredyt Bank S.A. połączył się z Bankiem Zachodnim WBK S.A. SPIS TREŚCI I. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

IV. Skład organów jednostki dominującej wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 1 Informacje ogólne I. Dane jednostki dominującej Nazwa: Forma Prawna: CD PROJEKT S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska 74, Warszawa 03-301 Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2013 Rok 2012 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo