Spoiwa i materia³y do lutowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spoiwa i materia³y do lutowania"

Transkrypt

1 Spiwa i materia³y d lutwania Dystrybutr w Plsce: Al. Kazimierza Wielkieg 6E W³c³awek, POLAND tel./fax: ,

2 O firmie Kester Kester jest wid¹cym, œwiatwym dstawc¹ materia³ów d lutwania kmpnentów. Osi¹gnêliœmy pzycjê lidera dziêki temu, e kncentrujemy siê na innwacyjnych rzwi¹zaniach. Kester t firma pnad stuletniej tradycji w prdukcji materia³ów chemicznych d lutwania. Od wielu lat firma ta zajmuje pzycjê lidera rynku elektrniki, dstarczaj¹c prdukty d prducentów i serwisantów na ca³ym œwiecie. Wykrzystuj¹c najbardziej zaawanswane technlgie Kester zapewnia jakœæ niedstêpn¹ dla innych prducentów. Wspó³praca RENEX z Kester zawcwa³a ddaniem d dyspzycji plskich elektrników labratriów Kester i udzielaniem dalek id¹cej pmcy w dbrze takich materia³ów jak: tpniki, pasty lutwnicze,spiwa itp. Dskna³a charakterystyka prduktów Kester predestynuje je dla wymagaj¹cych klientów, czekuj¹cych pewnœci i najwy szej jakœci. 1 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

3 Infrmacje zamówieniach / spis treœci Spis treœci Infrmacje niezbêdne d zamawiania prduktów O firmie 2 Pasty lutwnicze 1. Typ pasty 2. Typ prszku (typ 3 lub 4) 3. Skala siatki 4. Masa tpnika 5. Rdzaj pakwania i wielkœæ 6. Ilœæ Sztaby 1. Rdzaj stpu 2. Typ i rzmiar 3. Ilœæ Drut lutwniczy 1. Rdzaj stpu 2. Œrednica drutu 3. Rzmiar szpuli 4. Rdzaj rdzenia (tpnik) 5. Wielkœæ rdzenia 6. Ilœæ Tpniki 1. Frmu³a 2. Rdzaj pakwania 3. Rzcienczalnœæ 4. Ilœæ Infrmacje zamówieniach 3 Pasty lutwnicze 4-5 Tpniki 6-7 Drut lutwniczy 8 Slderfrms 9 Flux-Pen 9 Sztaby 10 Rzwi¹zania Lead-Free 11 Materia³y mikrelektrniczne 12 Tpniki klej¹ce 13 Ultra-Spheres 13 Dane techniczne 14 Schemat temperaturwy 15 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 2

4 Pasty lutwnicze Pasty lutwnicze d mnta u kmpnentów SMD i innych kmpnentów Wszystkie pasty lutwnicze prdukwane s¹ w materia³ów najwy szej jakœci. Nasze pasty lutwnicze, spe³niaj¹ wszystkie wymgi i aktualne zalecenia dtycz¹ce past przeznacznych d drukarek szablnwych Je eli chcesz aby nas Dradca Techniczn-Handlwy pmóg³ Ci w dbrze dpwiednich prduktów dla Twich aplikacji, prsimy kntakt: Standard stpów* dla past lutwniczych Zastswanie Stp** Temperatura aktywacji Drukarka szablnwa Strzykawka * Inne stpy dstêpne na yczenie ** We wspó³pracy ze specyfikacj¹ IPC/J-STD-005 F C N-Clean Rzpuszczalny N-Clean Rzpuszczalny w wdzie w wdzie Standard SMT Sn63Pb EasyPrfile 256 R562 R276 R500 Pure Mark 202 HydrMark 531 Standard SMT SN62Pb36Ag EasyPrfile 256 R562 R276 R500 PureMark 202 HydrMark 531 Lead-Free Sn96.5Ag EnvirMark, R905 R520A R276 R505 Lead-Free Sn95.5Ag3.8Cu EnvirMark, R905 R520A R276 R505 Materia³y d prdukcji past lutwniczych Typwa œrednica Zalecane d mnta u Typ cz¹stki (ziarnistœæ) Skala siatki pwierzchniweg Type ì d 16 mil (0,4mm) Type ì d 12 mil (0,3mm) Opcje pakwania pasty lutwniczej Stik* 500 gram 4.0 fl. z. *s³ik dpaswany wielkœci¹ d wiskzymetru Malcma Cartridge 600 gram 6.0 fl. z gram 12.0 fl. z. Strzykawki 35 gram 10cc 100 gram 30cc Kaseta PrFlw d drukarek DEK 850 gram 3 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

5 Pasty lutwnicze Pasty lutwnicze d drukarek szablnwych N-Clean N-Clean N-Clean N-Clean Typ Charakterystyka PureMark 202 Zaprjektwana d nanszenia w drukarce szablnwej i d lutwania rzp³ywweg, zapewnia elastycznœæ wymagan¹ przez zaawanswane kmpnenty elektrniczne. Drukarka m e pnwnie nanieœæ pastê p przestju trwaj¹cym pnad 2 gdziny. Dskna³e pkrycie przy prêdkœci drukwania 20,32cm/sek. M e byæ wykrzystana w zamkniêtych systemach drukuj¹cych. Easy Prfile 256 Standardwa pasta lutwnicza d ró nych metd lutwania i warunków drukwania. Przeznaczna d wielu aplikacji. M e byæ stswana w zamkniêtych systemach drukuj¹cych. FL250D Zaprjektwana, aby spe³niaæ wymagania przemys³u mtryzacyjneg wraz z kmpatybilnœci¹ ze wszystkimi pw³kami knfrmalnymi i zwi¹zkami zalewania. FL250D zapewnia dskna³e zwil anie. Przeznaczny d drukwania pól nawet pd kmpnenty 0201 przy wyskiej prêdkœci nadruku. D³ugi czas przestju drukarki i pzstawienia na szablnie. Metda usuwania pzsta³œci czyszczenie nie wymagane czyszczenie nie wymagane czyszczenie nie wymagane Przydatnœæ (p na³ eniu) 12+ gdzin 8+ gdzin 8+ gdzin Wymagana atmsfera pwietrze lub azt pwietrze lub azt pwietrze lub azt Zgdnœæ z nrm¹ Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE, Flux Designatr ROL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE, Flux Designatr ROL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE Flux Designatr ROL0 Rzpuszczalne w wdzie Typ Charakterystyka Metda usuwania pzsta³œci Przydatnœæ (p na³ eniu) Wymagana atmsfera Zgdnœæ z nrm¹ rzpuszczalne w wdzie HydrMark 531 Uniwersalna pasta rzpuszczalna w wdzie, zapewnia d³ug¹ przydatnœæ p na³ eniu nie trac¹c swich w³aœciwœci. Oferuje dskna³e rzprwadzanie raz rzp³yw - zalecana d mnta u pwierzchniweg raz metalizacji twrów. Zapewnia dskna³e nawil anie i eliminuje pwstawanie zwaræ. wda dejnizwana temperaturze 55-65C 8+ gdzin pwietrze lub azt Flux Designatr ORM0 rzpuszczalne w wdzie R562 Pasta rzpuszczalna w wdzie dskna³ych w³aœciwœciach, redukuje pwstawanie efektu VOIDingu pdczas lutwania BGA. R562 pdnsi jakœæ druku raz zapewnia d³ug¹ przydatnœæ p na³ eniu nie trac¹c swich w³aœciwœci. wda dejnizwana temperaturze 55-65C 8+ gdzin pwietrze lub azt Flux Designatr ORM0 Pasty d dzwania strzykawk¹ Typ Charakterystyka Metda usuwania pzsta³œci Przydatnœæ (p na³ eniu) Wymagana atmsfera Zgdnœæ z nrm¹ N-Clean R276 Zapewnia ptymaln¹ wydajnœæ we wszystkich rdzajach dzwania. Pakwana metd¹ która zapewnia eliminacjê pêcherzyków pwietrza w celu lepszej wydajnœci w prcesach autmatyczneg dzwania. Dskna³e w³aœciwœci dzwania przez ig³y szerkim zakresie œrednicy. czyszczenie nie wymagane 8+ gdzin pwietrze lub azt Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE, Flux Designatr ROL0 rzpuszczalny w wdzie R500 Aktywatr pasty jest agresywny c zapewnia eliminacjê tlenków i zwi¹zków rganicznych. Gwarantuje dskna³e w³aœciwœci nawil aj¹ce. wda dejnizwana temperaturze 55-65C 8+ gdzin pwietrze lub azt Flux Designatr ORH0 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 4

6 Tpniki Tpniki N-Clean Na bazie alkhlu Na bazie alkhlu VOC - Free VOC - Free Nr katalgwy 959-T 950-E Rdzaj Ma³a zawartœæ cz¹stek sta³ych N-Clean Ma³a zawartœæ cz¹stek sta³ych N-Clean VOC-Free* N-Clean VOC-Free* N-Clean Masa sucha w próbce Ltne zwi¹zki rganiczne (g/litr) Gêstœæ (gm/cc) Charakterystyka ±0.005 Nie pwduje krzji. M e byæ nanszny natryskw np. w falach lutwniczych. Stwrzny z myœl¹ minimalizacji efeku twrzenia siê ma³ych kulek lutwania ±0.003 Opacwany wy³¹cznie d nanszenia natryskweg w falach lutwniczych lub w frmie piany. Niska zawartœæ sta³ych cz¹stek minimalizuje pwstawanie wad p³¹czenia ±0.010 Najbardziej aktywny tpnik VOC-Free eliminuj¹cy efekt pwstawania kulek lutwania. D stswania metd¹ natryskw¹ np. fale lutwnicze ±0.010 D stswania metd¹ natryskw¹ lub w frmie piany np. fale lutwnicze Zgdnœæ z nrm¹ Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & Flux designatr ORL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & Flux designatr ORL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & Flux designatr ORL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & Flux designatr ORL0 Spsób usuwania pzsta³œci (zwykle nie jest knieczne) Kester #5768 Bi-Kleen w stê eniu 2% Kester #5768 Bi-Kleen w stê eniu 2% Gr¹ca wda dejnizwana temperaturze C z 2% rztwrem Kester #5768 Bi-Kleen Gr¹ca wda dejnizwana temperaturze C z 2% rztwrem Kester #5768 Bi-Kleen Rzcieñczalnik # #108S #110 wda dejnizwana wda dejnizwana Test tpnika PS-20 lub PS-22 PS-22 PS-20 PS-20 U ywanie na metalach Tabela1, Kategria 1, Strna14 Tabela1, Kategria 1, Strna14 Tabela1, Kategria 1, Strna14 Tabela1, CKategria 1, Strna14 *VOC-free tpniki, które nie s¹ Ÿród³em emisji ltnych zwi¹zków rganicznych. 5 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

7 Tpniki Rzpuszczalny w wdzie Frmu³a Typ Masa sucha w próbce Ltne zwi¹zki rganiczne (g/litr) Gêstœæ (gm/cc) Prcent halgenków Charakterystyka Na bazie alkhlu 2235 Zwi¹zki rganiczne, rzpuszczalny w wdzie ± Niska zawartœæ cz¹stek sta³ych - przeznaczny d mnta u pwierzchniweg. Eliminuje efekt cfania siê spiwa lutwniczeg z padów. VOC - Free HF-1189A VOC-Free rzpuszczalny w wdzie ± VOC-Free, wlny d halgenków, na bazie wdy Tpniki na bazie kalafnii Frmu³a Typ seria 186 Masa sucha w próbce Prcent halgenków Gêstœæ (gm/cc) Charakterystyka Zgdnœæ z nrm¹ Rsin Mildly-Activated (RMA) - œredni aktywwany ±0.003 (186) ±0.005 (186-25) ±0.005 (186-18) Zaprjektwany dla wyskiej stabilnœci termicznej. Tpnik 186 dstêpny jest w pcji z 18, 25 lub 36% frmu³¹ cz¹stek sta³ych. Flux designatr ROL Activated Rsin (RA) - aktywwany ±0.005 Nie pwduje krzji. Zalecany d wyknywania trudnych p³¹czeñ lutwniczych. Flux designatr ROM1 Zgdnœæ z nrm¹ Spsób usuwania pzsta³œci Rzcieñczalnik # U ywanie na metalach Flux designatr ORH1 Usuwanie zalecane. Gr¹ca wda dejnizwana temperaturze C 4662 Tabela 1, Kategria 1 & 2 Strna 14 Flux designatr ORH1 Usuwanie zalecane. Gr¹ca wda dejnizwana temperaturze C wda dejnizwana Tabela 1, Kategria 1 & 2 Strna 14 Spsób usuwania pzsta³œci Rzcieñczalnik # U ywanie na metalach Rzpuszczalnik lub Kester #5768 Bi-Kleen w rztwrzez 7-10% lub wda temperaturze C 120 Tabela 1, Kategria 1, Strna 14 Rzpuszczalnik lub Kester #5768 Bi-Kleen w rztwrzez 7-10% lub wda temperaturze C 104 Tabela 1, Kategria 1, 2, & 3 Strna 14 Tpniki na bazie kalafnii Rzcieñczalniki Rzcieñczalnik S u yj z tpnikiem T E Seria Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 6

8 Drut lutwniczy Drut lutwniczy Frmu³a Rsin Typ tpnika Charakterystyka N-Clean Wydajnœæ zbli na d drutu z tpnikiem RMA - œredni aktywwanym. Nie wymaga czyszczenia. tpnik bez kalafnii N-Clean Kester 405 t drut wyskiej aktywnœci, pzwalaj¹cy twrzyæ mcne i niezawdne p³¹czenia lutwnicze. Zapewnia dskna³e w³aœciwœci nawil aj¹ce i rzprwadzania na trudnych pwierzchniach takich jak nikiel. Pzstawia przeÿrczyste pzsta³œci tpnika. Rsin Mildly Activated (RMA) - œredni aktywwany Œredni aktywwany rdzeñ tpnika d aplikacji wyknywanych dla wjska. rganiczny rzpuszczalny w wdzie Standardwy drut d wyknywania wiêkszœci p³¹czeñ. Tpnik zmywalny wd¹. Activated Rsin (RA) - aktywwany Rdzeñ z tpnika aktywwaneg z dskna³ymi w³aœciwœciami nawil ania. Standard dla wyknania wiêkszœci p³¹czeñ lutwniczych. Zgdnœæ z nrm¹ Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & IPC/J-STD-006 Flux designatr ROL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & IPC/J-STD-006 Flux designatr REL0 Telcrdia Issue 1 GR-78-CORE & IPC/J-STD-006 Flux designatr ROL0 IPC/J-STD-006 Flux designatr ORH1 IPC/J-STD-006 Flux designatr ROM1 Spsób usuwania pzsta³œci U ywanie z metalami Nie wymaga czyszczenia. Pzsta³œci tpnika m na usun¹æ rzpuszczalnikiem b¹dÿ Kester #5768 Bi-Kleen. Tabela 1, Kategria 1, Strna 14 Nie wymaga czyszczenia. Pzsta³œci tpnika m na usun¹æ rzpuszczalnikiem. Tabela 1, Kategria 1, Strna 14 Nie wymaga czyszczenia. Pzsta³œci tpnika m na usun¹æ rzpuszczalnikiem b¹dÿ Kester #5768 Bi-Kleen. Tabela 1, Kategria 1, Strna 14 Wymaga czyszczenia. Czyszczenie dejnizwan¹ wd¹ temperaturze C. Tabela 1, Kategria 1, 2 & 3, Strna14 Nie wymaga czyszczenia. Pzsta³œci tpnika m na usun¹æ rzpuszczalnikiem b¹dÿ Kester #5768 Bi-Kleen. Tabela 1, Kategria 1 & 2, Strna14 Zalecany rdzeñ: d ³wiweg Lead-Free Œrednica rdzenia drutu (tpnika) Œrednica drutu lutwniczeg Standard N. 66 Regular Tpnik Standard N. 58 Medium Tpnik Standard N. 50 Small Tpnik Skala metryczna 0.25mm 0.4mm 0.5mm Cale WskaŸnik Drut *3.3% Drut *2.2% Drut *1.1% * Œredni prcent masu stpu Sn60Pb40. Œredni prcent masy m e ró niæ siê w zaleznœci d gêstœci stpu. 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.5mm 3.0mm Wszystkie spiwa w frmie drutu prdukwane s¹ z ró nych stpów zgdnie z nrm¹ IPC/J-STD-006 i ASTM B Spiwa w frmie drutu lutwniczeg dstêpnê z ze szpul¹ zabezpieczn¹ przed ESD. 7 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

9 Slderfrms & Flux Pen Slderfrms Rdzaj Minimum (mm) Maximum (mm) Kester Slderfrms Taœmy Szerkœæ Grubœæ 0.50 ± ± ± ±0.13 Slderfrms t specjalne ufrmwane kawa³ki czysteg stpu lutwniczeg prdukwane Wyciête taœmy Szerkœæ Grubœæ D³ugœæ 0.50 ± ± ± ± ± ±1.25 wed³ug specyfikacji Klienta. Mg¹ byæ prdukwane z zawartœci¹ rdzenia tpnika, Pdk³adki Dyski Œrednica zew. Œrednica wew. Grubœæ Œrednica zew. Grubœæ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±0.25 z ddatkiem lub bez tpnika. U yte tpniki mg¹ byæ N-Clean, rzpuszczalne w wdzie, RMA i RA. Istnieje m liwœæ barwienia stpów aby u³atwiæ identyfikacjê lub w celu pmcy kreœlenia punktów Pelet Œrednica D³ugœæ ± ± ± ±0.76 lutwniczych. Rêkawy Œrednica wew. Œcianka Grubœæ Wyskœæ 1.52 ± ± ± ± ± ±0.25 Wyt³czki Opis Wyt³czki wyknywane wed³ug specjalnej matrycy, która jest przygtwywana wed³ug rysunku techniczneg specyfikacji d Klienta. Ilœæ zale na d rzmiaru Kester Flux-Pen, tpnik w pisaku, t unikalne narzêdzie przeznaczne d prwadzenia drbnych napraw kmpnentów. Tpnik w piasku jest w pe³ni rzpuszczalny w wdzie. Flux-Pen - tpnik w pisaku Frmu³a Typ tpnika E Lw slids N-Clean 951 Lw slids N-Clean 186 RMA N-Clean ZX Neutral ph Water Sluble Slder maska - preparat przeznaczny d chrny fragmentów PCB pdczas lutwania Frmu³a Opis TC-530 Zrywalna Deamnizwana TC-533 Zrywalna Slder Mask TC Rzpuszczalny w wdzie Tymczaswy Slder Mask Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 8

10 Sztaby Jakœæ sztab lutwniczych Kester jest zagwarantwana pprzez zastswanie metali bardz wyskiej czystœci i surwych nrm kntrli jakœci. Prces prdukcji minimalizuje pwstawanie prcesu utleniania. Kester feruje spiwa w szatach w 3 ró nych specyfikacjach. Ka da z nich spe³niam, a nawet przewy sza nrmy QQ-S-571-F, ASTM B32 Kester Ultra-niski u el Kester E-Bar Sztaby spiwa Kester 5744 Slder Saver Sztaby wyknane s¹ w bardz czystym prcesie z bardz czystych metali. Frmwane s¹ ze specjalnym ddatkiem, który minimalizuje pwstawanie u lu w tyglu. Mniejsze pwstawanie u lu w tyglu utrzymuje niskie napiêcie pwierzchniwe raz zmiejsza starty lutwia. Kester Ultrapure Wyknane w specjalnym prcesie, który kntrluje tlenki i zanieczyszczenia metaliczne i niemetaliczne. Stanwi standard dla zaawanswanych technlgicznie aplikacji elektrnicznych, gdzie wystêpuje wiêksze napiêcie pwierzchniwe. Czystœæ znacznie przewy sza wymagania nrmy QQ-S-571-F, ASTM B32 i IPC/J-STD-006. Przeznaczne d aplikacji elektrnicznych, elektrycznych i mechanicznych które wymagaj¹ lutwania za pmc¹ sztab. Spe³nia nrmy QQ-S-571-F, ASTM B32 i IPC/J-STD-006. Kester 5744 Slder Saver Bia³y rganiczny prszek bez chlrku, przeznaczny d usuwania u lu pwstaj¹ceg w tyglu lutwniczym b¹dÿ w tyglu fali lutwniczej. Zebrane zanieszczyszczenia nie klej¹ siê i s¹ ³atwe d usuniêcia. Generuje niski pzim parów i jest stabilny w temperaturze tpnienia spiwa. Sprzedawane tylk w pjemnikach wielkrtnœci 10kg. Opcja A Cyna MiedŸ Antymn Z³t Opcja C Cyna MiedŸ Antymn Z³t Kadm Aluminium Cynk elaz Arsen Bizmut Srebr Nikiel Opcja D Cyna MiedŸ Antymn Z³t Kadm Aluminium Cynk elaz Arsen Bizmut Srebr Nikiel Siarka Fsfr Element MiedŸ Antymn Z³t Kadm Aluminium Cynk elaz Arsen Bizmut Srebr Nikiel Ind Cu Sb Au Cd Al Zn Fe As Bi Ag Ni In Ultra-niski u el Kester Ultrapure Kester E-Bar Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

11 Rzwi¹zanie Lead-Free C zmusza nas d eliminacji ³wiu: - Regulacje œrdwiskwe - Wymagania klienta - Zwiekszne kszty zwi¹zane z utylizacj¹ szkdliwych materia³ów Sprawy œrdwiskwe: - Tksyny przedstaj¹ce siê d wód gruntwych. - Zmniejszaj¹ca siê przestrzeñ dstêpneg terenu. - Marketing i czynniki marketingwe Tematy i sprawy kieruj¹ce d Lead-Free - Zgdnœæ kmpnentów z wymaganiami temperaturwymi. - Lutwanie alternatywnych metd metalizacji na kmpnentach i p³ytkach drukwanych. - Niezawdnœæ p³¹czeñ lutwniczych raz spray naprê eñ/dkszta³ceñ. Rzwi¹zanie bez³wiwe Pasty lutwnicze Tpniki d fal lutwniczych Drut lutwniczy Tpniki N-Clean Rzpuszczalna w wdzie N-Clean Rzpuszczalny w wdzie N-Clean Rzpuszczalny w wdzie N-Clean Rzpuszczalna w wdzie R905 Pasta lutwnicza R520A Pasta lutwnicza Tpnik 979 VOC-Free Tpnik 2220 na bazie alkhlu 405 drut z rdzeniem (rdzeñ 58) 331 drut z rdzeniem (rdzeñ 58) TSF-6502 TSF-6805 EnvirMark Pasta lutwnicza Tpnik 959T na bazie alkhlu, niska zawartœæ cz¹stek sta³ych Tpnik 2235 rganiczny rzpuszczalny w wdzie TSF-6516 Stpy bez³wiwe *Stp Sn95.5Ag3.8Cu0.7 Sn96.5Ag3.5 Sn99.3Cu0.7 Sn95.8Ag3.5Cu0.7 Temperatura tpnienia 217C 221C 227C 217C Aplikacje SMT SMT Wave Wire *m liwœæ zamówienia nietypwych stpów bez³wiwych Licencja Kester Kester ma licencjê na prdukcjê, stswanie raz sprzeda ka dych prduktów lutwniczych, ujêtych przez Patent USA 5,527,628, który jest zgdny d Fundacji Badañ Uniwersytetu Stanweg (ISURF). Kester jest ddatkw licencjnwanym prducentem raz sprzedaje kmpzycje lutwnicze patentwane przez Senju/Matsushita, Patent Japñski Jp Nie wy³aczn¹ licencjê na lutwie bez³wiwe Oatey Cmpany (Patent USA 4,879,096 i Kanadyjscy Wspólnicy) zsta³ równie spe³niny. Etap 1 - Sterfa pdgrzania (Etap szybkieg grzania) Celem tej strefy jest szybkie pdgrzanie aplikacji d temperatury gdzie tpnik staje siê chemicznie aktywny. Etap 2 - Strefa grzania w³aœciweg (Strefa wyrównywania temperatury) Prfil rzp³ywweg lutwania bez³wiweg stpem: Sn95.5Ag3.8Cu0.7 i Sn96.5Ag3.5 Pdgrzanie Grzanie w³aœciwe Rzp³yw Ch³dzenie Temp max - peak C Celem tej strefy jest w zale nœci d masy aplikacji si¹gniêcie sta³ej górnej temperatury, tak aby ró nica miêdzy najgrêtszym i najch³dniejszym miejscem punktu lutwniczeg by³a bardz ma³a. Etap 3 - Strefa rzp³ywu (Szybkie grzanie i ch³dzenie) Temperatura ( C) < 2,5 C/sek. Strefa grzania w³aœciweg 2 min. max sek. typw Strefa rzp³ywu czas pwy ej 217 C (90 sek. max.) sek. typw Celem teg etapu jest szybkie grzanie aplikacji pwy ej punktu tpnienia (stan p³ynny) lutwia a nastêpnie szybkie ch³dzenie aplikacji tak aby lutwie si¹gnê³ stan sta³y. Pdczas teg etapu zwil ane jest pd³ e (PCB). Strefa pdgrzania 2-4 min. max Czas (sek.) Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 10

12 SE-CURE Materia³y mikrelektrniczne Drukwanie pasty lutwniczej Nanieœ enkapsulant Umieœæ wszystkie kmpnenty PrzeprwadŸ prfil lutwniczy Strna chip ów (pady) Nadrukwana pasta lutwnicza Dzwany enkapstulant RE Nadrukwana pasta lutwnicza Utwardzny enkapsulant RE Enkapsulant i wype³niacze Enkapsulant Wype³nienie kapilarne Frmu³a SE-CURE 9126 SE-CURE 9110 series SE-CURE 9130 SE-CURE 9208 Klasa prduktu Charakterystyki prduktu Seria enkapsulantu SE-CURE 9100 jest tpnikiem i materia³em wype³niaj¹cym stswanym przy lutwaniu flip-chip ów. Te p³ynne enkapsulanty s¹ materia³ami jednsk³adnikwymi, które dzia³aj¹ jak tpniki pdczas prcesu lutwania i jak materia³y wype³niaj¹ce p prcesie lutwania. - Eliminuje d³ugtrwa³y prces wype³niania i czas rzp³ywu i dzia³ania p utwardzeniu. - Kmpatybilny z szerk¹ gam¹ rzmiarów szczelin i rdzajów padów - Dskna³e w³aœciwœci przyklejaj¹ce Pjedyncze przejœcie flip-chip na sztywnej PCB Niski viding Pjedyncze przejœcie flip-chip elastycznej PCB Eutektyczne i bez³wiwe materia³y Bez³wiwe Pjedyncze przejœcie flip-chip na sztywnej PCB Niski "viding" SE-CURE9208, kapilarny materia³ wype³niaj¹cy zapewnia cykl termiczny i chrnê mechaniczn¹ dla kmpnentów flip przytwierdznych d sta³ych pwierzchni rganicznych lub ceramicznych. Ten p³ynny i sam filtruj¹cy siê materia³ jest stwrzny w celu du ej przyczepnœci d kmpnentu u³atatwiaj¹c prces. SE-CURE9208 jest filtrwanym jednkmpnentwym, utwardzanym materia³em epksydwym zaprjektwanym d aplikacji z flip-chip. Psiada dskna³e w³aœciwœci wytrzyma³sci z szerkim "knem" prcesu bez efektu "vidingu" d twrów ì. Klasa prduktu Pjedyncze przejœcie typwe dla SMT Pjedyncze przejœcie typwe dla SMT Pjedyncze przejœcie typwe dla SMT C C C CTE (ppm/ C) Tg ( C) *patentwane Enkapsulant i wype³nienie kapilarne Frmu³a Charakterystyki prduktu SE-CURE 7101 Przeznaczny d elastycznych p³ytek i ma³eg rastra wyprwadzeñ. Jest stabilny, redukuje ryzyk pwstania efektu "vidingu" dla flip-chip d 25% d nawet pni ej 10%. Aktywatr psiada dskna³e w³aœciwœci nawil ania i jest dstêpny dla stpów bez³wiwych 2 (Pb-free). Niski wspó³czynnik Alpha(<0.02 cph/cm ) 2 i ultra niskie Alpha (< cph/cm ) stpów lutwniczych. Metdy usuwania pzsta³œci Rzprwadzenie prszku Stsuj dejnizwan¹ C Dstêpny typ 5 i typ 6 prszku SE-CURE 7101 Pasta lutwnicza na p³ytce Wafer 11 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

13 Tpniki lutwnicze w elu & Ultra-Spheres FC-BGA PBGA Tpniki Kester TSF psiadaj¹ wyski wspó³czynnik kmpatybilnœci z wype³aniaczami kapilarnymi. Kester Ultra-Spheres Tpnik w elu d przyklejenia kulek *tpnik w elu d Flip Chip (FC) Kester Ultra-Spheres Tpnik w elu d przyklejenia kulek Zwycie ca czterech nagród Intel Supplier Cntinuus Quality Imprvement Awards Tpniki epksydwe i w elu (TSF) Frmu³a Charakterystyka prduktu SE-CURE 9603 tpnik epksydwy* SE-CURE 9611 tpnik epksydwy* SE-CURE 9600 t seria tpników epksydwych przeznacznych d lutwania kmpnentów flip-chip i prac z œcie kami i punktami lutwniczymi. Idealne d FC-BGA/PGA, DCA, COB, FC- CSP Lutwanie standardwe lub w s³nie aztu Nie wymagaj¹ czyszczenia (N-Clean) TSF-6516 N-Clean Wyski wspó³czynnik lepkœci. Przeznaczne d pracy z kmpnentami BGA, CSP, PGA flip-chip (FCIP i FCOB). Nie wymagaj¹ czyszczenia p lutwania (N-Clean). D lutwania standardweg i w s³nie aztu. Wyski wspó³czynnik kmpatybilnœci z wype³aniaczami kapilarnymi. TSF-6502 N-Clean Wyski wspó³czynnik lepkœci. Przeznaczne d pracy z kmpnentami BGA, CSP, PGA flip-chip (FCIP i FCOB). Nie wymagaj¹ czyszczenia p lutwania (N-Clean). D lutwania standardweg i w s³nie aztu. Wyski wspó³czynnik kmpatybilnœci z wype³aniaczami kapilarnymi. TSF-6805 rzpuszczalny w wdzie Zapbiega efektm "vidingu". Dla padów pd kmpenentu BGA i PBA. Nie wymaga czyszczenia p lutwania - m e byæ pddany du ej ilœci prcesów lutwniczych. M liwœæ lutwania standardweg i w s³nie aztu. Niskpieni¹cy pdczas mycia. Metda aplikacji - aplikacja bêbnwa - flia - drukarka szablnwa - aplikacja bêbnwa - flia - bczny fluxer - dzwanie punktwe - flia - drukarka szablnwa - aplikacja bêbnwa - flia - drukarka szablnwa - dzwanie punktwe - aplikacja bêbnwa - flia - drukarka szablnwa - dzwanie punktwe Lepkœæ 34 5 rpm 25 C TD-spindle rpm 25 C TD-spindle rpm C rpm C rpm C Przyczepnœæ (gram-si³a) 175 > Zgdnœæ z nrmami Flux designatr REH1 Flux designatr REH1 Flux designatr ROL0 Flux designatr ROL0 Flux designatr ORH0 Metda usuwania pzsta³œci Nie wymagane usuwanie pzsta³œci Nie wymagane usuwanie pzsta³œci. Czyszczenie Kester #5768 w stê eniu 10% d 12% rzpuszcznym w dejnizwanej wdzie temperaturze C Dejnizwana wda temperaturze C Ultra-Spheres - kulki lutwnicze Technlgia prdukcji kulek lutwniczych Kester, sprawia e s¹ ne czyste, regularnych kszta³tach i g³adkie (bez chrpwatych pwierzchni). Odprne na œcieranie i wszelkie uszkdzenia mechaniczne Ultra-Spheres partia d partii Dla mm (0.035 in), Sn10Pb90 z tlerancj¹ ± 3sigma USL Œrednica µm mil 889 ±25 35 ±1 762 ±25 30 ±1 635 ±25 25 ±1 508 ±25 20 ±1 457 ±25 18 ±1 406 ±5% 16 ±5% 356 ±5% 14 ±5% 305 ±5% 12 ±5% 381 ±5% 15 ±5% 2z. S³ik 300, , ,000 1,200,000 1,800,000 2,750,000 1,400,000 6z. S³ik 200, ,000 Dstêpne stpy Sn63Pb37 Sn62Pb36Ag02 Sn95.5Ag3.8Cu0.7 Sn96.5Ag3.0Cu0.5 Sn5Pb95 Sn10Pb90 Sn96.5Ag3.5 Œrednica (mm) Straty prdukcji LSL Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 12

14 Dane techniczne Tabela zastswania na metalach 1 2 Jeœli lutujesz d tych metali Platyna, z³t, miedÿ, cyna, pallad, srebr. Nikiel, kadm, msi¹dz, ³ów, br¹z, rd, beryl miedzi. Pasty lutwnicze i klej¹ce tpniki lutwnicze wszystkie prdukty mg¹ byæ u ywane na tych pwierzchniach Easy Prfile 256, PureMark 202, FL250D, R562, TSF 6800 Series, HydrMark 531 Frmu³y p³ynnych tpników i Flux-Pen wszystkie prdukty mg¹ byæ u ywane na tych pwierzchniach 186, 1544, 2235, HF-1189A Drut lutwniczy z rdzeniem wszystkie prdukty mg¹ byæ u ywane na tych pwierzchniach 44, 88, niklw- elazny, kvar. Musi byæ platerwane HF-1189A Cynk, miêkka stal, Chrm, incnel, mnel, stal Musi byæ platerwane Call Kester's custmer service department. Skntaktuj siê z Dystrybutrem Kester w Plsce RENEX Przyk³ad1 : gdyby lutujesz berylek miedzi d cyny, m esz stswaæ jakiklwiek z prduktów wymieninych w kategrii 2, 3 lub 4 pniewaz berylek miedzi jest bardziej aktywny ni cyna. Przyk³ad 2: gdyby lutujesz pbielane wyprwadzenia d miedzianej piwierzchni m esz stswaæ prdukty wymienine w kategrii 1, 2, 3 lub 4 Wzór na ddawanie cyny d tygla lutwniczeg Przyk³ad T = W (A - B) kg. f (100 - A) Ex: 408 ( ) (100-63) = 37 = Tin t add. Ddawanie cyny d tygla Temperatura tygla pwinna wynsiæ 238 C. Sztaby pwinny byæ ddawane wln, jednczeœnie mieszaj¹c. Klucz: T = Kilgram cyny A = Prcent wymaganej cyny W = Pjemnœæ tygla (kg) B = Prcent zawartœci cyny Etap 1 - Sterfa pdgrzania (Etap szybkieg grzania) Celem tej strefy jest szybkie pdgrzanie aplikacji d temperatury gdzie tpnik staje siê chemicznie aktywny. Prfil rzp³ywweg lutwania bez³wiweg stpem: Sn63Pb37 lub Sn62Pb36Ag02 Pdgrzanie Grzanie w³aœciwe Rzp³yw Ch³dzenie Temp max - peak C Etap 2 - Strefa grzania w³aœciweg (Strefa wyrównywania temperatury) Celem tej strefy jest w zale nœci d masy aplikacji si¹gniêcie sta³ej górnej temperatury, tak aby ró nica miêdzy najgrêtszym i najch³dniejszym miejscem punktu lutwniczeg by³a bardz ma³a. Temperatura ( C) Strefa grzania w³aœciweg 2 min. max sek. typw Strefa rzp³ywu 60 sek. typw sek. max. Etap 3 - Strefa rzp³ywu (Szybkie grzanie i ch³dzenie) Celem teg etapu jest szybkie grzanie aplikacji pwy ej punktu tpnienia (stan p³ynny) lutwia a nastêpnie szybkie ch³dzenie aplikacji tak aby lutwie si¹gnê³ stan sta³y. Pdczas teg etapu zwil ane jest pd³ e (PCB). Strefa pdgrzania 2-4 min. max Czas (sek.) 13 Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , ,

15 Schemat temperaturwy stpów Kester prdukuje wyskiej jakœci materia³y d lutwania spe³niaj¹ce wszystkie wymagania dzisiejszych technlgii. Najbardziej ppularne stpy stswane s¹ w elektrnice. Jeœeli ptrzebujesz stpów ni szej temperaturze tpnienia (<350 C) skntaktuj siê firm¹ RENEX. Schemat temperaturwy Ppularne stpy lutwnicze pkazuje tabela pni ej. Selekcja stpów kreœlna jest przez aplikacjê, punkt tpnienie i w³aœciwœci fizyczne. Wymienine pni ej stpy mga byæ dstêpne równie w innych frmach ni wymienine pni ej. Spiwa Kester spe³niaj¹ wszystkie wymgi nrm takich jak: ASTM B32, QQ-S-571 and IPC/J-STD-006. Lutwanie stpów Stp Temperatura tpnienia Dstêpne frmy Cyna-³ów F C drut sztaba pasta lutwnicza Slderfrms Sn63Pb Najbardziej ppularny stp Sn62Pb36Ag Stp ze srebrem d gólneg zastswania Sn43Pb43Bi Stswany w niskich temeraturach Sn10Pb88Ag Stswany w wyskich temperaturach Sn10Pb Stswany d kmpnentów BGA/CGA Sn60Pb D p³yt jednstrnnych i d tygli lutwniczych Sn50Pb D lutwania stali i miedzi Stp Temperatura tpnienia Dstêpne frmy Lead-free F C drut sztaba pasta lutwnicza Slderfrms Sn95.5Ag3.8Cu D gólneg zastswania Sn96.5Ag D wyskich temperatur - silne p³¹czenia lutwnicze Sn99.3Cu D wyskich temperatur - fale lutwnicze Sn95Sb D aplikacji gdzie max. temperatura wynsi 204 C. 100%Sn D stswania w tyglach lutwniczych - wzbgacenie stpu Al. Kazimierza Wielkieg 6E, W³c³awek, Pland tel./fax , , 14

16 Al. Kazimierza Wielkieg 6E W³c³awek, POLAND tel./fax: ,

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH

DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH USZCZELNIENIA METALOWE DO PO CZEÑ KO NIERZOWYCH Uszczelki spiralne Charakterystyka Uszczelki spiralne s¹ jednymi z najczêœciej stswanych uszczelek metalwych. Maj¹ wszechstrnne zastswanie. Gwarantuj¹ bardz

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC)

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) PRODUKTY PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W STREFACH. ZAGROZONYCH WYBUCHEM (DYREKTYWA ATEX - 94/9/EC) KOMPONENTY DO AUTOMATYZACJI PRZEMYS OWEJ Firma Rectus Plska Sp. z.., wy³¹czny przedstawiciel firmy Pneumax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Analiza numeryczna dpalania i schładzania gazów technlgicznych z pieca elektryczneg w hutnictwie miedzi Adam Milejski, Henryk Rusinwski, Plitechnika Śląska adam.milejski@plsl.pl, henryk.rusinwski@plsl.pl

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. dla zadania:

Specyfikacja. Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. dla zadania: Urząd Miejski w Pabianicach Zespół Inżyniera Miasta 95-200 Pabianice ul. Zamkwa 16 Załącznik Nr 1 d siwz Specyfikacja Warunków Technicznych Wyknania i Odbiru Rbót dla zadania: Remnt sieci kanalizacji deszczwej

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

HYPERDESMO ETA 04/0082

HYPERDESMO ETA 04/0082 PŁYNNA MEMBRANA POLIURETANOWA HYDROIZOLAJA I OHRONA. OPIS PRODUKTU HYPERDESMO t jednskładnikwy płynny prdukt pliuretanwy, który pd wpływem wilgci w pwietrzu utwardza się i twrzy wysce elastyczną membranę,

Bardziej szczegółowo

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09

Energia jądrowa. Fakty i mity. Kazimierz Bodek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagielloński 2008/09 Energia jądrwa Fakty i mity Kazimierz Bdek Wykład z cyklu Artes Liberales Uniwersytet Jagiellński 2008/09 Transmutacja dpalanie zużyteg paliwa jądrweg Transmutacja jądrwa prcesy wywłujące transmutację

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 328162-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y KONSTRUKCYJNE

MATERIA Y KONSTRUKCYJNE Mntáže s.r.. Prjektwanie i mntaz systemów ftwltaicznych, dystrybucja kmpnentów MATERIA Y KONSTRUKCYJNE MATERIA Y KONSTRUKCYJNE d wszystkich rdzajów instalacji ftwltaicznych Asrtyment 4/014 4 prfile feruj¹ce

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1

1 FILTR. Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? PROBLEMÓW Z WOD ROZWI ZUJE. NOWATORSKIE uzdatnianie wody 5 w 1 Jak usun¹æ 5 zanieczyszczeñ za pomoc¹ jednego z³o a? 1 FILTR ROZWI ZUJE PROBLEMÓW Z WOD 1 TWARDOŒÆ 2 ELAZO 3 MANGAN 4 AMONIAK 5 ORGANIKA Zanieczyszczenia takie jak: twardoœæ, mangan, elazo, naturalne substancje

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika MIKROFON BEZPRZEWODOWY WM-5225 Dziękujemy za zakup mikrfnu bezprzewdweg marki TOA Electrnics. Aby zapewnić długie i bezprblemwe wykrzystywanie prduktu należy zapznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ugmichw.bip.lubelskie.pl Michów: Zakup i dstawa materiałów hydraulicznych, wyknanie przewiertów, bsługa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

cennik obowi¹zuje od dnia 28.04.2014r. ISO 14001 ekologiczne rozwi¹zania ISO 9001

cennik obowi¹zuje od dnia 28.04.2014r. ISO 14001 ekologiczne rozwi¹zania ISO 9001 cennik bwi¹zuje d dnia 8.0.01r. eklgiczne rzwi¹zania IS 1001 IS 9001 SPIS TREŒCI ZINTEGRWANY SYSTEM ZARZ DZANIA Rury i kszta³tki ciœnieniwe z PVC - U 1 - System kanalizacji zewnêtrznej z PP K-Kan - 11

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników na 2014 rok

Katalog czujników na 2014 rok aktualizacja 02/2014 Katalg wyrbów pdstawwych strna 1 / 12 Katalg czujników na 2014 rk zujniki platynwe typ w wyknaniu pdstawwym z cennikiem Plska firma prdukcyjna feruje Pañstwu swje wyrby d1982 rku.

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY

STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY STEREOMIKROSKOPY MIKROSKOPY LUPY Al. Kazimierza Wielkieg 6E 87-800 W³c³awek, POLAND tel./fax: +48 54 231-10-05, 54 411-25-55 e-mail: ffice@renex.cm.pl Al. Kazimierza Wielkieg 6E, 87-800 W³c³awek, Pland

Bardziej szczegółowo

Kable krosowe i po³¹czeniowe

Kable krosowe i po³¹czeniowe Kable krswe i p³¹czeniwe Kabel J-K45 - J-K45 Cechy u ytkwe: Kabel krswy spe³nia wymagania kategrii 5e. Przeznaczny d p³¹czeñ z urz¹dzeniami kñcwymi (tzw. kabel przy³¹czeniwy) lub z urz¹dzeniami aktywnymi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.36.2013 Zamówienie na dstawę materiałów eksplatacyjnych d

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r.

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r. Warszawa, 15 października 2013 r. Tadeusz Radzięciak Stwarzyszenie Prducentów Cementu Wiceprezes Cemex Plska Agenda Rla cementwni w gspdarce dpadami Rdzaje stswanych paliw Kntrla prcesu i paliw Metdy stabilizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarcin: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrwtnych w Zespłach Ratwnictwa Medyczneg data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Notatka o inwestycjach zagranicznych w Federacji Rosyjskiej, w tym polskich,

Notatka o inwestycjach zagranicznych w Federacji Rosyjskiej, w tym polskich, Ntatka inwestycjach zagranicznych w Federacji Rsyjskiej, w tym plskich, wg stanu na kniec czerwca 2012 r. I. Według danych Rsyjskiej Służby Statystycznej (ROSSTAT), wartść inwestycji zagranicznych w Rsji

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

6. PLAN RESTRUKTURYZACJI

6. PLAN RESTRUKTURYZACJI 6. PLAN RESTRUKTURYZACJI w systemie chrny zdrwia, sama finanswa gram i eknmicznym. 6.1. PRZEDSTAW IENIE IST OTN YCH INIC JAT YW REST RU KT URY- ZACYJNCYCH re (1) Otrzymanie kredytu / p Planwana Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Proste struktury krystaliczne

Proste struktury krystaliczne Budowa ciał stałych Proste struktury krystaliczne sc (simple cubic) bcc (body centered cubic) fcc (face centered cubic) np. Piryt FeSe 2 np. Żelazo, Wolfram np. Miedź, Aluminium Struktury krystaliczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

MOLEKULARNA OCHRONA METALU

MOLEKULARNA OCHRONA METALU MOLEKULARNA OCHRONA METALU MOLEKULARNA OCHRONA METALU CZYM JEST MOTOR-LIFE? MOTOR-LIFE t najnwsze dzie³ in ynierii mekuarnej. Frmu³a œrdka zsta³a pracwana w abratriach wjskwych zgdnie z nrmami techngii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego

EMIO. PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z o.o. WROC AW. EMIOTEST 2598 Zestaw py³omierza grawimetrycznego EMIO PRZEDSIÊBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO ENIOWE Sp. z.. EMIOTEST 2598 Zestaw py³mierza grawimetryczneg 1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWAÑ PY OMIERZA EMIOTEST 2598 Autmatyczny py³mierz EMIOTEST 2598 jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Montaż w elektronice_cz.02_elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP.ppt. Plan wykładu

Montaż w elektronice_cz.02_elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP.ppt. Plan wykładu Plan wykładu Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP Montaż drutowy i flip-chip struktur nie obudowanych Tworzywa sztuczne i lepkospręż

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe Wynagrdzenie za prace ksztryswe Przy ustalaniu wynagrdzenia za prace ksztryswe mają zastswanie przepisy ustawy cenach z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 97, pz. 1050), które stanwią, że "ceny twarów i usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO KRAJARKI HF-200T

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO KRAJARKI HF-200T 20 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO KRAJARKI HF-200T 2 19 UWAGA. Przed rzpczęciem pracy naleŝy zapznać się z treścią niniejszej instrukcji bsługi, która pmŝe we właściwy spsób w eksplatacji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Akcesoria drobne. Endodoncja. Akcesoria. Chirurgia. Laboratorium. Wałeczki / waciki dentystyczne

Zawartość. Akcesoria drobne. Endodoncja. Akcesoria. Chirurgia. Laboratorium. Wałeczki / waciki dentystyczne 7 drbne Zawartść Enddncja Opis Nazwa prduktu Marka Strna Wałeczki / waciki dentystyczne Pdajniki wałeczków Materiały patrunkwe Zimny spray Kńcówki ssące Śrdki chrny Instrumenty rtacyjne Luna Luna dla dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.cm.pl Warszawa: Zakup usług plegających na wydaniu książki raz przygtwaniu i dystrybucji materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 1 Przedsiębirstw Wielbranżwe Biur: ul. Glgera 4, 42-200 Częstchwa Siedziba: Bargły, ul. Ś Śląska ąska 22, 42-262 42 Pczesna Tel./Fax.: +48 0(34) 360 62 92 http://www.ektp.pl

Bardziej szczegółowo