Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r."

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia r.

2 Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Finansowych i Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR SA w Toruniu przy ulicy śółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki APATOR S.A. pod adresem:

3 Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA w 2007 roku Wybrane zagadnienia

4 Rachunek zysków i strat, bilans (skróty) Rachunek zysków i strat 2007 r. (tys. zł) 2006 r. (tys. zł) Dynamika (%) Przychody ze sprzedaŝy ,55% Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,41% Zysk brutto na sprzedaŝy ,27% Koszty sprzedaŝy ,45% Koszty ogólnego zarządu ,18% Zysk na sprzedaŝy ,03% Pozostałe przychody operacyjne ,72% Pozostałe koszty operacyjne ,76% Zysk na działalności operacyjnej ,04% EBITDA ,78% Przychody finansowe ,78% Koszty finansowe ,10% Zysk brutto ,90% Podatek dochodowy ,47% Zysk netto ,90% Bilans r. (w tys. zł) r. (w tys. zł) Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Zobowiązania

5 Przychody i zyski APATOR S.A. /tys. zł/ Przychody ze sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk netto

6 Koszty rodzajowe Koszty rodzajowe (w tys. zł) Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze Pozostałe koszty 2007 r r.

7 Struktura sprzedaŝy APATOR S.A. Segment łącznikow y 70% Segment pomiarowy 24% Pozostała sprzedaŝ 6%

8 Struktura sprzedaŝy /tys. zł/ SprzedaŜ ogółem , , , r r. Dynamika segment pomiarowy segment łącznikowy pozostała sprzedaŝ

9 SprzedaŜ APATOR S.A./tys. zł/ Systemy i przedpłatowe liczniki energii Aparatura łącznikowa Aparatura łącznikowa i Panele Ap. górnicza Ciepłomierze Liczniki-Pafal Poz. sprzedaŝ ograniczniki eksport 2007 r r.

10 Dywidendy uzyskane od spółek zaleŝnych /tys. zł/ Łączna kwota dywidend: APATOR MINING APATOR METRIX APATOR CONTROL APATOR-KFAP FAP PAFAL 2007 r r.

11 Główni akcjonariusze Pozostali akcjonariusze32% Apator Mining 19% 5 osób fizycznych (po 5% głosów) 22% Inwestorzy Instytucjonalni 27% Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w kapitale 2004 r. 9% 2005 r. 15% 2006 r. 20% 2007 r. 27%

12 Struktura akcji i głosów Struktura akcji i głosów - stan na r. Miliony akcje imienne Liczba akcji Liczba głosów akcje na okaziciela

13 Kurs akcji PLN PKT porównanie kursu spółki APATOR z indeksem SWIG APATOR SWIG

14 Kurs akcji PLN PKT porównanie kursu spółki APATOR z indeksem WIG APATOR WIG

15 Skup akcji w celu umorzenia Na podstawie Uchwały nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 11 czerwca 2007 roku utworzono fundusz umorzenia akcji spółki APATOR S.A. poprzez wydzielenie sumy 4 mln zł z kapitału zapasowego. 23 kwietnia 2008 miała miejsce pierwsza transakcja skupu własnych akcji celem umorzenia. Od do roku skupiono akcji własnych w celu umorzenia o łącznej wartości ,16 zł. Średnia cena nabycia akcji wyniosła 14,53 zł.

16 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu APATOR S.A. Zarząd Rada Nadzorcza Janusz Niedźwiecki Tomasz Habryka*) Piotr Skrzyński**) Mariusz Lewicki Danuta Guzowska Ryszard Wojnowski Janusz Marzygliński Leszek Marzec***) Krzysztof Kwiatkowski****) *) Pan Tomasz Habryka pełni funkcję Członka Zarządu spółki APATOR SA od 1 października 2007 r. **) Pan Piotr Skrzyński pełnił funkcję Członka Zarządu spółki APATOR SA do 11 czerwca 2007 r., ***) Pan Leszek Marzec pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 10 czerwca 2007 r. ****) Pan Krzysztof Kwiatkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 11 czerwca 2007 r.

17 Struktura organizacyjna APATOR S.A. Dyrektor Generalny Dział Nadzoru Korporacyjnego Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania Kadrami Biuro Zarządzania Dział Informatyki Dział Inwestycji i Administracji Dział Kontroli Jakości Zespół Radców Prawnych Biuro Ograniczników Przepięć Zespół ds. BHP Dyrektor ds. Marketingu i SprzedaŜy Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju Dyrektor ds. Produkcji Dyrektor ds. Finansowych Biuro Handlu Zagranicznego Biuro Projektów Aparatury Pomiarowej Wydział Produkcji Części Dział Księgowości Biuro SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej Biuro Projektów Aparatury Łącznikowej Wydział MontaŜu Aparatury Pomiarowej Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Biuro SprzedaŜy Liczników Energii Elektrycznej Biuro Oprogramowania Wydział MontaŜu Aparatury Elektrycznej Dział Finansowy Biuro Marketingu Dział Technologiczny Biuro WdroŜeń Systemów Pomiarowych Dział Zakupów i Logistyki Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów

18 Struktura zatrudnienia w APATOR S.A. Struktura zatrudnienia według wieku pracownika (osoby) poniŝej 30 lat od 30 do 39 lat od 40 do 49 lat 50 i więcej lat r r. Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby) Liczba zatrudnionych : osób osób Nakłady na szkolenia w 2007 roku : 242 tys. zł nierobotnicze bezpośrenio produkcyjne pośrenio produkcyjne pracownicy pomocniczy r r.

19 Rozwój produktów Aparatura Pomiarowa Ewolucja liczników przedpłatowych w stronę liczników systemowych: tryb kredytowy, tryb przedpłatowy Cała gama modułów komunikacyjnych: GSM (SMS/GPRS), RF (radio), PLC, MBUS Oprogramowanie zarządzające systemem odczytowym Infrastruktura odczytowa (repeatery, koncentratory)

20 Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa ARS 2-6-V ARS 2-1-V Rodzina rozłączników izolacyjnych bezpiecznikowych listwowych ARS

21 Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa PBS 2-V PBS 2-V-0 Rodzina podstaw bezpiecznikowych listwowych PBS

22 Polityka kosztowa APATOR S.A. 110% Zmiana Technicznego Kosztu Wytworzenia PBS 2-V 100% 90% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6% 80% 70% 71,9% 73,7% 71,9% 71,3% 69,1% 65,7% 60% 66,0% 64,1% 50% Poprzednia generacja Nowa generacja 40% do r. od r. od r. od r. I kw r. TKW w EUR TKW w PLN

23 Rozwój produktów Aparatura Łącznikowa RBK 00 RBK 000 RBK 1 RBK 2 Rodzina rozłączników izolacyjnych kasetowych RBK

24 Polityka kosztowa APATOR S.A. Zmiana technicznego Kosztu Wytworzenia RBK % 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 100% 100% 95,4% 94,2% 94,5% 93,8% 90,7% 89,0% do r. od r. od r. I kw r. TKW w EUR TKW w PLN

25 Eksport APATOR S.A. /tys. zł/ Poziom eksportu r r r r. Kurs EURO na koniec roku 4, r r r. Udział eksportu w sprzedaŝy ogółem 11,2% 10,1% 16,5% zł 4,1000 4,0000 3,9000 3,8000 3,7000 3,6000 4,0790 3,8598 3,8312 3, r. 28,7% 3,5000 3,

26 Łotwa Wielka Brytania Litwa Białoruś Estonia Eksport APATOR S.A. wg krajów Eksport APATOR SA wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 100 tys. zł w 2007 r r r. Rosja Rumunia Bułgaria Austria Turcja Serbia Szwecja Ukraina Chorwacja Czechy Węgry Włochy Izrael Oman

27 Nakłady inwestycyjne w APATOR SA łącznie tys. zł łącznie tys. zł łącznie tys. zł Wykonanie 2005 roku Wykonanie 2006 roku Wykonanie 2007 roku Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane, rezerwa

28 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie z działalności GRUPY APATOR w 2007 roku Wybrane zagadnienia

29 Wizja GRUPY APATOR Grupa Apator Lider w Europie Środkowo - Wschodniej Aparatura łącznikowa Aparatura pomiarowa

30 Skład GRUPY APATOR

31 Rachunek zysków i strat, bilans Grupy APATOR /tys. zł/ Rachunek zysków i strat (działalność kontynuowana i zaniechana) 2007 r. (tys. zł) 2006 r. (tys. zł) dynamika (%) Przychody netto ze sprzedaŝy ,41% Koszty sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów ,70% Zysk brutto ze sprzedaŝy ,87% Koszty sprzedaŝy ,56% Koszty ogólnego zarządu ,38% Zysk ze sprzedaŝy ,06% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,71% Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności ,26% Przychody z restrukturyzacji Zysk z działalności operacyjnej ,46% Wynik na działalności finansowej ,72% Objęcie kontroli nad jednostką zaleŝną - ujemna wartość firmy Zysk brutto ,59% Podatek dochodowy ,59% Zysk netto ,12% Bilans r. (w tys. zł) r. (w tys. zł) Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Zobowiązania

32 Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2007 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy Wynik na sprzedaŝy Wynik netto APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2006 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy Wynik na sprzedaŝy Wynik netto APATOR APATOR FAP APATOR APATOR APATOR APATOR APATOR 2005 r. CONTROL PAFAL KFAP MTERIX MINING GmbH ELEKTRO Przychody ze sprzedaŝy Wynik na sprzedaŝy Wynik netto

33 Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR APATOR CONTROL r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/

34 Dane finansowe spółek GRUPY APATOR FAP PAFAL r. 2006r. 2007r. APATOR KFAP Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/

35 Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR METRIX r. 2006r. 2007r Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/ APATOR MINING r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/

36 Dane finansowe spółek GRUPY APATOR APATOR ELEKTRO r. 2006r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/

37 Zatrudnienie w GRUPIE APATOR Apator S.A. 436 FAP Pafal SA 568 Apator Mining Apator Metrix Apator Control Apator Kfap Apator Electro Apator GmbH Razem Konstruktorzy Sprzedawcy

38 Rentowność GRUPY APATOR na tle branŝy MarŜa zysku netto w 2007 r. 12% 11,1% 10% 8% 6% 5,5% 5,5% 4% 2% 0% Grupa APATOR Przetwórstwo przemysłowe Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

39 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Rentowność GRUPY APATOR na tle gospodarki w 2007 r. 12,4% 11,1% 9,5% 8,1% 6,1% 5,8% 5,5% 5,5% 5,2% 4,9% 2,7% Górnictwo GRUPA APATOR Hotele i restauracje Obsługa nieruchomości i firm Transport, gosp. magaz. i łączność Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej Przetwórstwo przemysłowe POLSKA Budownictwo Handel i naprawy

40 Wydajność sprzedaŝy GRUPY APATOR na tle przemysłu Wzrost wydajności sprzedaŝy na 1 zatrudnionego w 2007 r. w stosunku do roku % 9% 8,9% 8% 7% 6% 5% 6,0% 4% 3% 2% 1% 0% 2007/2006 Grupa APATOR Przemysł

41 Wynagrodzenia Wzrost wynagrodzeń brutto w 2007 r. w stosunku do roku % 9% 8,9% 9,1% 8% 7% 6% 5% 5,1% 4% 3% 2% 1% 0% 2007/2006 Grupa APATOR Przemysł Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

42 SprzedaŜ GRUPY APATOR /tys. zł/ SprzedaŜ Grupy APATOR wg segmentów (tys. zł) Aparatura pomiarowa Aparatura łącznikowa Pozostała sprzedaŝ 2007 r r.

43 Struktura sprzedaŝy GRUPY APATOR/%/ 2007 r. Pozostała sprzedaŝ 1% Aparatura pomiarowa 58% Aparatura łącznikowa 41% 2006 r. Aparatura pomiarowa 61% Pozostała sprzedaŝ 3% Aparatura łącznikowa 36%

44 Eksport GRUPY APATOR /tys. zł/ Kraj Eksport r r.

45 Eksport Grupy APATOR /tys. zł/ Eksport Udział eksportu w przychodach 30% % 25% % 19% 20% % % % 10% %

46 Eksport GRUPY APATOR wg krajów Izrael Oman Estonia Niemcy Rosja Węgry Ukraina Rumunia Bułgaria Litwa Austria Dania Turcja Łotwa Serbia i Czarnogóra Włochy Gruzja Szwecja Chorwacja Wielka Brytania Czechy Kolumbia Panama Portugalia Sri Lanka Norwegia Białoruś Eksport Grupy APATOR w 2007 r. (tys. zł) - sprzedaŝ >100 tys. zł

47 Handel zagraniczny w GRUPIE APATOR /tys. zł/ Struktura eksportu Euro 85% Struktura importu Euro 78% Dolar amerykański 15% Dolar amerykański 18% Inne waluty 4% Waluta Eksport (tys. PLN) Import (tys. PLN) RóŜnice kursowe (tys. PLN) EUR USD Dodatnie róŝnice kursowe Inne waluty Ujemne róŝnice kursowe RAZEM Saldo róŝnic kursowych Wynik kontraktów terminowych Bilans handlu zagranicznego Saldo z zabezpieczeniem terminowym

48 SprzedaŜ i zysk na sprzedaŝy/tys. zł/ Przychody ze sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk netto 2007 r r.

49 Koszty rodzajowe Koszty rodzajowe Grupy APATOR (tys. zł) Amortyzacja ZuŜycie materiałów i energii Usługi obce Świadczenia pracownicze 2007 r r. Pozostałe koszty

50 Realizacja prognozy 2007 r. Opis Prognoza 2007r. tys. zł Wykonanie prognozy 2007 r. tys. zł Wykonanie prognozy 2007 r. % Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów ,30% Zysk netto ,26%

51 Wyniki GRUPY APATOR za 10 i 12 m-cy 2007 r. Wyszczególnienie I-X.2007 r. I-XII.2007 r. SprzedaŜ produktów, tow arów i m ateriałów Całkow ity koszt w ytw orzenia sprzedanych produktów, tow arów i materiałów Zysk na sprzedaŝy Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Udział w w yniku jedn. objętych metodą praw w łasności Zysk na działalności operacyjnej Wynik na działalności finansow ej Zysk przed opodatkow aniem Podatek dochodow y Zysk netto

52 Dywidenda APATOR S.A r. 0,80 0,70 Poziom dywidendy na 1 akcję (w zł) 0,64 0,80 0,60 0,50 0,50 0,40 0,36 0,30 0,20 0,10 0,03 0,05 0,14 0,15 0, *)

53 Zwrot z inwestycji w podmioty GRUPY APATOR Zwrot z inwestycji w spółki (tys. zł) FAP PAFAL SA APATOR METRIX SA APATOR KFAP sp. z o.o. Wydatki Wpływy

54 Rozszerzenie GRUPY APATOR

55 Rozszerzenie GRUPY APATOR Wydatki na zakup spółek w 2008 r (tys. zł): POWOGAZ SA RECTOR sp. z o. o Źródła finansowania inwestycji w spółki: - łączne wydatki: tys. zł kredyt bankowy; środki własne i kredyty krótkoterminowe

56 PoWoGaz Proces wykupu akcji Realizacja transakcji 30 kwiecień 2008 Pozytywnie rozpatrzony wniosek w UOKiK Zawarto warunkowe umowy obejmujące 97% akcji Cena akcji 4300 PLN Źródła finansowania Kredyty bankowe Środki własne

57 RECTOR Rozszerzenie oferty Grupy Apator o: Wizualizację danych Analizy danych Planowanie remontów i inwestycji w sieciach Automatyzację procesu odczytu urządzeń pomiarowych Dane o transakcji i Spółce Cena nabycia 21 mln 70 % udziałów Opcja nabycia 30% w 2010 roku Przychody 16, 4 mln Zysk netto 4,2 mln

58 Rozszerzenie bazy produktowej - PoWoGaz

59 Systemy zarządzanie danymi KOMPLEKSOWA OFERTA W POMIARACH I ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ O DYSTRYBUCJI Raporty odczyt analiza odczyt odczyt odczyt BAZY DANYCH analiza analiza analiza Obsługa Klienta Analiza danych Eksploatacja sieci

60 Prognoza 2008 rok Opis Prognoza 2008 Wykonanie 2007 Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Zysk netto Zysk netto, ze sprzedaŝą akcji APATOR SA

61 NajwaŜniejsze nagrody w 2007 roku Lider Polskiego Biznesu Diamenty 2007 Ten, który zmienia polski przemysł Dobra Firma Kujawsko-Pomorska Złota Strona Emitenta Firma Innowacyjna Europrodukt 2007 Gazele Biznesu

62 Informacje dotyczące punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wybrane zagadnienia

63 FAP PAFAL SA wyniki z działalności FAP PAFAL SA (tys. zł) 2004 r r r r. Przychody ze sprzedaŝy Wynik na sprzedaŝy Wynik netto Rentowność na sprzedazy 0,8% 2,7% 6,0% 12,4% Rentowność netto 1,5% 0,1% 6,6% 10,3%

64 FAP PAFAL SA ilościowa sprzedaŝ liczników Ilościowa sprzedaŝ liczników energii elektrycznej przez FAP PAFAL SA (szt.) r r r r. Liczniki energii elektrycznej ogółem Liczniki indukcyjne - eksport Liczniki indukcyjne - kraj

65 FAP PAFAL SA zwrot z inwestycji Zwrot z inwestycji w FAP PAFAL SA (tys. zł) r r r r r. Łącznie lata Wydatki Wpływy

66 Handel zagraniczny FAP PAFAL SA Waluta 2004 r r r r. EUR EKSPORT (tys. zł) USD Inne waluty RAZEM IMPORT (tys. zł) EUR USD Inne waluty RAZEM BILANS HANDLU ZAGRANICZNEGO (tys. zł)

67 RóŜnice kursowe FAP PAFAL SA RóŜnice kursowe (tys. PLN) 2004 r r r r. Dodatnie róŝnice kursowe Ujemne róŝnice kursowe Saldo róŝnic kursowych Wynik kontraktów terminowych Saldo z zabezpieczeniem terminowym

68 APATOR KFAP sp. z o. o. APATOR KFAP sp. z o. o. (tys. zł) 2004 r.*) 2005 r r r. Przychody ze sprzedaŝy Wynik na sprzedaŝy Wynik netto Rentowność na sprzedaŝy -17,9% 7,7% 7,9% 9,4% Rentowność netto -7,9% 6,5% 5,0% 7,7% *) 2004 r. - od momentu włączenia do Grupy APATOR: listopad 2004 r.

69 APATOR KFAP sp. z o. o. ilościowa sprzedaŝ ciepłomierzy Ilościowa sprzedaŝ ciepłomierzy przez APATOR KFAP sp. z o. o. (szt.) r.*) 2005 r r r. *) 2004 r. - od momentu włączenia do Grupy APATOR: listopad 2004 r.

70 APATOR KFAP sp. z o. o. zwrot z inwestycji Zwrot z inwestycji w APATOR KFAP sp. z o. o. (tys. zł) r r r r r. Łącznie lata Wydatki Wpływy

71 Ograniczniki APATOR SA nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na ograniczniki przepięć APATOR SA (tys. zł) r r r r r. Łącznie lata

72 Ograniczniki APATOR SA sprzedaŝ Przychody ze sprzedaŝy ograniczników przepięć APATOR SA (tys. zł) r r r r r. P2008 r.

73 APATOR GmbH APATOR GmbH r. 2007r. Przychody ze sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik na sprzedaŝy /tys.zł/ Wynik netto /tys.zł/

74 APATOR GmbH Aktualny stan prawny: Apator S.A. jest 100% udziałowcem Apator GmbH Parametry transakcji: Wstępne załoŝenie Stan aktualny ( ) Umowa zakupu udziałów Zobowiązania wobec Haymo Thurnwald z tytułu umowy o pracę Suma

75 APATOR GmbH - wykonane działania Działania wykonane: zamknięcie roku 2007 zmiana Zarządu zmiana siedziby zmiana biura rachunkowego restrukturyzacja zobowiązań długoterminowych w tym wobec Apator S.A. podniesienie kapitału Podpisanie umowy o współpracy z firmą HTS: kooperacja w ramach kontraktu LIBIA

76 APATOR GmbH - planowane działania Certyfikat VDE na aparaturę łącznikową Rozpoczęcie aktywnej promocji aparatury łącznikowej wrzesień 2008 r. Obsługa bieŝącej sprzedaŝy oraz (po rozwiązaniu umowy z firmą EKTA) przedstawicielstwo firmy PAFAL SA Podpisanie umowy na dostawę liczników do firmy DZG Oranienburg Wspólne działania z DZG Oranienburg w zakresie promocji systemu zdalnych odczytów AMR Apator Realizacja kontraktów handlowych z firmą Contactplasma oraz Comelectrric maj 2008 r.

77 Dziękuję za uwagę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo Skład Grupy Apator Budownictwo Energetyka Przemysł Rynki Grupy Apator Górnictwo Segmenty Grupy Apator Rector Apator Electro Segment łącznikowy Apator GmbH Segment pomiarowy Apator Kfap Apator Control Apator

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100%

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100% WARSZAWA 16 MARCA 2007 2. SKŁAD GRUPY APATOR Tczew Toruń Świdnica Katowice Kraków Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR KFAP 100% APATOR GMBH 80% APATOR CONTROL 100% APATOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa APATOR. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa APATOR. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Skład Grupy APATOR... 2 1.2. Wizja Grupy APATOR... 3 1.3. Przedmiot działalności Grupy APATOR... 3 1.4. Przedmiot działalności poszczególnych spółek... 3 1.5.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

QSr 3 / 2006 strona 1

QSr 3 / 2006 strona 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Skład Grupy APATOR... 2 1.2. Rozwój Grupy APATOR... 2 1.3. Przedmiot działalności Grupy APATOR... 3 1.4. Przedmiot działalności poszczególnych spółek... 5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa APATOR. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Nazwa grupy kapitałowej: Grupa APATOR. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 1.1. Skład Grupy APATOR... 2 1.2. Wizja Grupy APATOR... 3 1.3. Przedmiot działalności Grupy APATOR... 3 1.4. Przedmiot działalności poszczególnych spółek... 3 1.5.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe H r.

Skonsolidowane wyniki finansowe H r. Skonsolidowane wyniki finansowe H 205 r. H 204 r. H 205 r. Zmiana 204 Przychody ze sprzedaży 7 75 82 820 5,5% 58 434 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 39 09 42 459 8,6% 85 69 Marża brutto na sprzedaży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 215 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

8. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH W RAMACH GRUPY APATOR...19

8. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH W RAMACH GRUPY APATOR...19 Działalność Grupy APATOR w 2007 roku sprawozdanie Zarządu 1 1. OGÓLNE INFORMACJE...2 1.1. SKŁAD GRUPY APATOR...2 1.2. WIZJA I STRATEGIA GRUPY APATOR...3 1.3. ROZSZERZENIE GRUPY APATOR...3 1.4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. WYNIKI OSIĄGNIĘTE W 2015 ROKU (NA PODSTAWIE WYBRANYCH DANYCH i INFORMACJI ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO i SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI)

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych)

Indykpol SA Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - część opisowa za 2004 roku. (w tysiącach złotych) 1. Pochodne instrumenty finansowe W 2004 roku Spółka dominująca dokonywała transakcji typu forward, zakupu i sprzedaży opcji walutowych w celu zabezpieczania wartości wpływów z eksportu. W czerwcu 2004

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2009 r.

Warszawa, 24 września 2009 r. Warszawa, 24 września 2009 r. Grupa Apator Tczew Toruń Poznań Zielona Góra Świdnica Katowice 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100% Struktura Grupy Apator Apator-Kfap Metcom Wodpol Apator Telemetria

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo