REGULAMIN KONKURSU CHECK-IN, CHECK-WIN! Zastrzeżenie od Facebook

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU CHECK-IN, CHECK-WIN! Zastrzeżenie od Facebook"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU CHECK-IN, CHECK-WIN! Zastrzeżenie od Facebook Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook. Biorąc udział w konkursie przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów promocyjnych Konkursu. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu. Informacje prawne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Check-in, check-win! (dalej Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą przy ul. kpt. M. Medweckiego 1, Balice, NIP: , REGON: (dalej Organizator ). 3. Czas trwania Konkursu: od 19 marca do 18 kwietnia 2014 roku. 4. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej Facebook ), za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/pages/kraków-airport/ (dalej Fanpage ), przy użyciu aplikacji znajdującej się pod linkiem: https://apps.facebook.com/checkincheckwin (dalej Aplikacja ). 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz.1540 z późn. zm.). 6. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora, w tych na ich przetwarzanie również w przyszłości, w tych samych celach. 1

2 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udział w Konkursie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 8. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich w aplikacji na Fanpage u Organizatora lub stronie Aplikacji. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu w każdym czasie i bez podania przyczyn. Informacja o odwołaniu konkursu zostanie opublikowana na Fanpage u Organizatora lub stronie Aplikacji. Warunki uczestnictwa w Konkursie 10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej Uczestnik) posiadająca osobiste, niefikcyjne konto w serwisie Facebook, prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, która: a) jest konsumentem w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); b) posiada adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; d) posiada status fana Fanpage a Organizatora. 11. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin, jak również osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. 12. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja uprawnień Aplikacji umożliwiających dostęp do danych użytkownika obejmujących imię, nazwisko 2

3 i adres , dostęp do listy jego znajomych i pozwolenie na publikowanie na jego tablicy oraz przesyłania zaproszeń do jego znajomych. 13. Korzystanie z Aplikacji i udział w Konkursie są bezpłatne. Zasady i przebieg konkursu 14. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie statusu fana Fan Page Organizatora na Facebooku oraz wyrażenie zgody na uprawnienia Aplikacji, o których mowa powyżej. 15. Udział w konkursie wymaga od użytkownika spełnienia następujących warunków: a) Opublikowanie zdjęcia o maksymalnym rozmiarze 3 Mb lub filmu o maksymalnym rozmiarze 20 Mb; b) Wybór portu lotniczego, w którym przebywa lub do którego udaje się lub planuje się udać użytkownik w celu oznaczenia jego lokalizacji na tablicy użytkownika; c) Wyrażenie zgody na uprawnienia Aplikacji, o których mowa powyżej. 16. Zdjęcia lub filmy zgłaszane przez użytkownika muszą swoją tematyką nawiązywać do motywu liczby Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z aplikacji zdjęć lub filmów, które zawierają treści łamiące regulamin jak treści pornograficzne, związane z alkoholem lub innymi nałogami oraz nieetyczne w tym także rasistowskie itp. 18. Użytkownik, publikując zdjęcie lub film w aplikacji oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do materiałów oraz zgodę osób występujących na zdjęciu lub w filmie do wykorzystania wizerunku. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie odpowiedzi, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Kraków Airport przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia we własnym zakresie i zwolnienia Kraków Airport z wszelkich roszczeń. 3

4 19. Uczestnik Konkursu, akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zamieszczonego zdjęcia lub filmu na następujących polach eksploatacji w okresie 2 lat od dnia zakończenia Konkursu: w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikację w Internecie, na stronie internetowej profilu Kraków Airport w serwisie Facebook.com: https://www.facebook.com/pages/kraków-airport/ ; a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania poprzez wytwarzanie egzemplarzy odpowiedzi lub jej części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym publikację na wszelkich materiałach graficznych wydawanych przez Kraków Airport. b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy 20. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w konkursie w dniach 19 marca do 06 kwietnia 2014 roku. 21. Głosowanie będzie możliwe w dniach 19 marca do 06 kwietnia 2014 roku do godziny 23: W głosowaniu może brać udział osoba posiadająca rzeczywiste, aktywne konto w serwisie Facebook. 23. Każdy z uczestników może głosować na 5 wybranych prac na dobę, z wyłączeniem swojej pracy. Po 24 godzinach możliwe jest ponowne oddanie głosów. 24. Głosy, które pochodzą z nieaktywnych, fałszywych kont lub łamią przepisy regulaminu, zostaną zdyskwalifikowane. 25. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu oraz przyznanie nagród publiczności nastąpi do dnia 09 kwietnia 2014 roku. 26. Rozstrzygnięcie II etapu konkursu ocena prac przez komisję konkursową odbędzie się do 17 kwietnia R. Odpowiedzi oceniać będzie Komisja powołana przez Kraków Airport. W jej skład będą wchodzić pracownicy Kraków Airport, sponsorów oraz niezależni eksperci. Decyzje Komisji są ostateczne. 4

5 27. Podstawą wyboru zwycięzcy będzie odpowiedź przesłana przez uczestnika, w której będą brane pod uwagę: a) Spełnienie przez uczestnika wymagań regulaminu, w tym prawidłowość odpowiedzi 16. b) kreatywność, oryginalność, forma odpowiedzi na pytania w Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 kwietnia 2014 r. w aplikacji oraz na stronie internetowej Kraków Airport 29. Otrzymanie nagrody publiczności, nie wyklucza otrzymania przez uczestnika konkursu nagrody przyznanej przez komisję konkursową. 30. W przypadku, gdy laureatem będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Kraków Airport uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję. Nagrody 31. W konkursie przewidziane są następujące nagrody publiczności uzyskane w wyniku głosowania oraz nagrody przyznane przez komisję konkursową. 32. Nagrody publiczności: a) 1 miejsce: walizka Samsonite z logo Kraków Airport, zaproszenie do salonu Business Lounge w Kraków Airport dla dwóch osób. Voucher na przejazd Kraków Airport Taxi do (lub z) Kraków Airport z (lub do) dowolnego miejsca w Krakowie ufundowany przez przewoźnika; b) 2 miejsce: zestaw kosmetyków męskich YSL oraz zestaw kosmetyków damskich YSL ufundowane przez Baltonę, pamięć USB (pendrive) z logo Kraków Airport; c) 3 miejsce: zestaw kosmetyków męskich YSL ufundowany przez Baltonę. Komplet posrebrzanych spinek do mankietów w kształcie samolotów; d) 4 i 5 miejsce: zestaw upominków z logo Boeinga ufundowany przez sklep e-cigarettes & gifts. Książka K. Sojki pt. Historia krakowskiego lotniska ; 5

6 e) 6 miejsce: zestaw kosmetyków damskich Giorgio Armani ufundowany przez Baltonę. Breloczek z samolotem z logo Kraków Airport; f) 7 i 8 miejsce: komplet posrebrzanych spinek do mankietów w kształcie samolotów; g) Miejsca od 9 do 17 włącznie: książka K. Sojki pt. Historia krakowskiego lotniska. h) Miejsca od 18 do 32 włącznie: zaproszenie na wycieczkę/plener w części zastrzeżonej krakowskiego lotniska; i) Miejsce 33: zegarek z logo Kraków Airport; j) Miejsce 34: zestaw filiżanek z logo Kraków Airport; k) Miejsca od 35 do 40 włącznie: breloczek w kształcie samolotu z logo Kraków Airport. 33. Nagrody przyznane przez komisję konkursową: a) 1 miejsce: bilet lotniczy ufundowany przez linię lotniczą Vueling dla dwóch osób na trasie Kraków Barcelona Kraków. Zaproszenie do skorzystania z usługi VIP w Kraków Airport dla 2 osób. Voucher na przejazd Kraków Airport Taxi do (lub z) Kraków Airport z (lub do) dowolnego miejsca w Krakowie ufundowany przez przewoźnika. Książka K. Sojki pt. Historia krakowskiego lotniska ; b) 2 miejsce: walizka Samsonite z logo Kraków Airport, zaproszenie do salonu Business Lounge w Kraków Airport dla dwóch osób; c) 3, 4 i 5 miejsce: zaproszenie do salonu Business Lounge w Kraków Airport dla dwóch osób. Zestaw kosmetyków damskich Giorgio Armani ufundowany przez Baltonę. Voucher na przejazd Kraków Airport Taxi do (lub z) Kraków Airport z (lub do) dowolnego miejsca w Krakowie ufundowany przez przewoźnika; d) 6 miejsce: zestaw kosmetyków męskich YSL oraz zestaw kosmetyków damskich YSL ufundowane przez Baltonę, pamięć USB (pendrive) z logo Kraków Airport; e) 7 miejsce: zestaw kosmetyków damskich Giorgio Armani ufundowany przez Baltonę. Breloczek z samolotem z logo Kraków Airport. Komplet posrebrzanych spinek do mankietów w kształcie samolotów; 6

7 f) 8, 9 i 10 miejsce: zestaw upominków z logo Boeinga ufundowany przez sklep e-cigarettes & gifts. Książka K. Sojki pt. Historia krakowskiego lotniska. 34. Jedna osoba może dostać jedną nagrodę publiczności i/lub jedną nagrodę przyznaną przez komisję konkursową. 35. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, ani zamianie na inną nagrodę. 36. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 37. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody. 38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Kraków Airport nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. Wysyłka nagród 39. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda otrzymują komunikat z informacją o wygranej, ze wskazaniem nagrody oraz prośbą o przesłanie swoich danych adresowych do wysyłki na adres poczty elektronicznej: 40. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w aplikacji oraz na stronie internetowej 41. Nagrody wysyłane są za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od dnia przesłania przez Uczestnika danych adresowych do wysyłki. Roszczenia i reklamacje 42. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego Regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatora do 3 dni po zakończeniu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia. 43. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem. 44. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: 7

8 45. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany przez Uczestnika. Postanowienia końcowe 46. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 47. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby pozwanego. 8

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin )

Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Warunki uczestnictwa i regulamin konkursu LoveMiles(dalej Regulamin ) 1. Organizatorem konkursu pod nazwą LoveMiles (zwanego dalej Konkursem ) jest KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo