Opracował zespół ECORYS Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Beata Michorowska Monika Skrobol Mateusz Zych. Copyright ECORYS Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował zespół ECORYS Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Beata Michorowska Monika Skrobol Mateusz Zych. Copyright ECORYS Polska"

Transkrypt

1

2

3 Raport wykonany na zlecenie Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu: Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy. Opracował zespół ECORYS Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Beata Michorowska Monika Skrobol Mateusz Zych Copyright ECORYS Polska Warszawa, grudzień 2009 ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/ Warszawa Polska T F E W

4 Spis treści 1. Streszczenie Indeks skrótów Wstęp Cele monitoringu Cele projektu Metodologia Wskaźniki Wartości bazowe Wartości docelowe Macierz efektywności Źródła informacji i metody ich pozyskiwania Ankieta internetowa (CAWI) Bazy danych projektów Wywiady Konsultacje Wyniki I etapu prac monitoringowych Wskaźniki i ich definicje Dane Macierz efektywności Kierunki przyszłych badań Wnioski Załączniki Załącznik 1 Podręcznik Użytkownika Załącznik 2 Podręcznik Edytora Załącznik 3 Podręcznik Administratora

5 1. Streszczenie Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki prac nad stworzeniem systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego oraz wyniki I etapu prac według opracowanej koncepcji są efektem realizacji przez firmę ECORYS Polska zamówienia Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Przedmiotem opracowanego systemu monitoringu jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI) z sierpnia 2008 roku wraz z uszczegółowieniem, które stanowi Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (PW). System monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji województwa małopolskiego ma na celu gromadzenie bieżących danych dotyczących najważniejszych aspektów rozwoju innowacyjności w regionie. Informacje te stanowić mają z kolei podstawę dla sprawnego zarządzania wszelkimi działaniami publicznymi w obszarze innowacyjności. Śledzenie postępów w realizacji Strategii umożliwi bieżące identyfikowanie tych obszarów, które wymagają dodatkowego wsparcia. Bieżący monitoring stopnia realizacji celów strategicznych i Działań PW RSI dostarczy także informacji, na podstawie których mogą zostać przeprowadzane pogłębione analizy o charakterze jakościowym, które z kolei stanowić będą podstawę do odpowiedniego dostosowania dalszych działań. Stworzony w ramach projektu system monitorowania RSI obejmuje dwie grupy wskaźników: na poziomie strategicznym wskaźniki umożliwiające monitorowanie stanu innowacyjności w regionie; na poziomie operacyjnym wskaźniki umożliwiające monitorowanie 19 Działań Programu Wykonawczego podejmowanych w ramach celów taktycznych Strategii. Ostateczny katalog 53 wskaźników monitorowania RSI został opracowany w kilku etapach. Pierwszym krokiem było opracowanie listy wskaźników odpowiadających celom strategicznym RSI i specyfice Działań PW, a następnie ocena ich jakości i weryfikacja stopnia pokrycia przez wskaźniki najważniejszych aspektów Regionalnej Strategii Innowacji. Następnie dokonano weryfikacji i uzupełnienia definicji (w tym jednostek pomiaru) i opracowano sposoby zasilania systemu monitoringu aktualnymi danymi. W przypadku tych wskaźników, dla których dane dostępne są w statystyce publicznej, zidentyfikowano dokładne ich źródło, natomiast dla wskaźników, dla których konieczne jest zgromadzenie danych pierwotnych opracowano sposoby pomiaru. Dokonano także strukturyzacji wskaźników (podział na poziomy produktu i rezultatu), a w przypadku wskaźników na poziomie operacyjnym opracowano także kilka wskaźników zagregowanych, ilustrujących zmiany na poziomie wyższym niż poziom pojedynczego Działania. Kolejnym krokiem było ustalenie wartości bazowych wskaźników. W tym celu zgromadzono dane pochodzące z systemu statystyki publicznej oraz wykorzystano wyniki badania Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim informacje te zasiliły zestaw wskaźników na poziomie strategicznym. Natomiast dla wskaźników na poziomie operacyjnym dokonano obliczeń na podstawie baz danych monitoringowych dotyczących projektów realizowanych w regionie z wykorzystaniem funduszy 4

6 strukturalnych (PO IG, PO KL oraz MRPO), przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji realizujących projekty wpisujące się w realizację RSI oraz przeprowadzono badanie ankietowe wśród podmiotów zaangażowanych w realizację takich projektów bądź stanowiących część regionalnego systemu innowacji. Następnie wyznaczono wartości docelowe wskaźników. W tym celu także wykorzystano dane pochodzące z baz danych monitoringowych dla programów operacyjnych perspektywy oraz informacje zebrane za pomocą badania ankietowego. W kilku przypadkach oszacowanie wartości docelowych odbyło się na podstawie konsultacji z pracownikami urzędów i innych instytucji publicznych zaangażowanych w określone działania. Z kolei w przypadku wskaźników na poziomie strategicznym dokonano analiz trendów i, w zależności od zmian zachodzących w ostatnich latach, założono dalszy wzrost bądź utrzymanie obecnego poziomu wskaźników. W ramach prac nad systemem monitoringu przeprowadzono również analizy związków pomiędzy rezultatami projektów realizowanych w ramach RSI a efektywności Strategii. W tym celu zastosowano metodę zawartą w przewodniku Ewaluacja interwencji publicznej służącej podnoszeniu efektywności RSI. Oszacowano wartość potencjalnego wpływu danych rezultatów projektów na osiągnięcie wskaźnika efektywności RSI, określono wagi dla wskaźników na poziomie operacyjnym odzwierciedlające ich istotność w osiąganiu celów strategicznych RSI oraz określono wagi poszczególnych Działań odzwierciedlające ich istotność w osiąganiu celów strategicznych RSI. Wyniki te zaprezentowano w formie macierzy efektywności. Poszczególne produkty prac na bieżąco poddawano konsultacjom z interesariuszami tworzonego systemu monitoringu, które prowadzono w formie elektronicznej. Do tego celu stworzono forum internetowe umożliwiające wymianę opinii oraz zgłaszanie uwag m.in. do definicji wskaźników, propozycji wartości docelowych czy wyników oceny w ramach macierzy efektywności. Równolegle realizowano prace związane z przygotowywaniem aplikacji internetowej, umożliwiającej przechowywanie danych, ich aktualizowanie i prezentowanie zbiorczych zestawień wartości poszczególnych wskaźników. Wyniki przeprowadzonych prac zostały wprowadzone do aplikacji i będą w niej przechowywane do czasu zakończenia monitoringu RSI. System monitoringu RIS został stworzony na dość wczesnym etapie realizacji Programu Wykonawczego strategii. Z tego względu niemożliwe jest, na obecnym etapie, dokonanie oceny osiągnięć. Postępy w realizacji celów strategicznych jak i we wdrażaniu poszczególnych Działań Programu Wykonawczego widoczne będą dopiero w latach kolejnych, co należy mieć na uwadze interpretując dane dla wskaźników. Warto zatem prowadzić stały monitoring Strategii także w dłuższym okresie również po roku Istotnym czynnikiem, który powinien pozytywnie wpłynąć na sprawność funkcjonowania systemu monitoringu RSI będzie powołanie operatorów dla części Działań Programu Wykonawczego. Instytucje te, ze względu na zakres swoich kompetencji, będą mogły w znacznym stopniu usprawnić proces gromadzenia danych dla wskaźników operacyjnych. W przypadku tych Działań Programu Wykonawczego, dla których powołani zostaną operatorzy, należy także spodziewać się większych postępów rzeczowych. 5

7 2. Indeks skrótów Skrót 7PR ARP BDM BIZ CAWI CITTRU EEN EFRR EIC EIP EIS ERIS FTE GUS ICT IIF IOB IRC JBR JEREMIE KFK KPT KSI KSU MARR 7 Program Ramowy Agencja Rozwoju Przemysłu Bazy Danych Monitoringowych Rozwinięcie Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne Computer Assisted Web Interview (sondaż internetowy) Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Enterprise Europe Network (Europejska Sieć Przedsiębiorczości) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euro Info Centre Entrepreneurship and Innovation Programme (Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji) European Innovation Scoreboard (Europejska Tablica Wyników Innowacyjności) European Regional Innovation Scoreboard (Europejska Regionalna Tablica Wyników Innowacyjności) Full-time equivalent (w przeliczeniu na pełne etaty) Główny Urząd Statystyczny Information and communication Technologies (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) Internet Investment Fund Instytucje Otoczenia Biznesu Innovation Relay Centre Jednostki Badawczo Rozwojowe Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) Krajowy Fundusz Kapitałowy Krakowski Park Technologiczny Krajowa Sieć Innowacji Krajowy System Usług Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 6

8 MOG MRPO MSP MSS NBP NOT NUTS2 OIP PAIiIZ PAN PARP PCT PKB PO IG PO KL PW Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolski Regionalny Program Operacyjny Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Narodowy Bank Polski Naczelna Organizacja Techniczna Nomenclature of Units for Territorial Statistics Level 2 (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, Poziom 2) Ośrodek Informacji Patentowej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Polska Akademia Nauk Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Patent Cooperation Treaty (Układ o Współpracy Patentowej) Produkt Krakowy Brutto Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mąłopolskiego RSI Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego SMART SPO WKP SSE TARR UE UMWM Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined (Ścisłe, Mierzalne, Osiągalne, Trafne, Określone w czasie) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 7

9 3. Wstęp Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki prac nad stworzeniem systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego oraz wyniki I etapu prac według opracowanej koncepcji są efektem realizacji przez firmę ECORYS Polska zamówienia Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Struktura niniejszego raportu została skonstruowana tak, by jak najczytelniej zobrazować wyniki przeprowadzonych pac. Raport składa się z następujących części: cele monitoringu część w sposób syntetyczny prezentująca cele tworzonego systemu monitoringu RIS w województwie małopolskim; cele projektu część, w której wyszczególniono cele oraz produkty realizowanego projektu; metodologia rozdział omawiający założenia metodologiczne i przebieg prac badawczych; źródła informacji wykaz źródeł danych wykorzystanych do utworzenia systemu monitoringu i zasilenia go danymi bazowymi; opis wyników przedstawiający zgromadzone dane oraz wyniki analiz w oparciu o matrycę efektywności; wnioski i rekomendacje, prezentujące zalecenia ukierunkowane na optymalizację systemu monitoringu w przyszłych okresach; Raport uzupełniają załączniki, które obejmują podręcznik użytkownika oraz podręcznik edytora aplikacji. Mamy nadzieję, że ten sposób zaprezentowania wyników okaże się dla czytelnika przystępny, a sformułowane rekomendacje przydatne dla odbiorców raportu. Szczegółowe zapoznanie się z treścią raportu powinno być poprzedzone kilkoma uwagami natury ogólnej, które nasunęły się zespołowi badawczemu w trakcie realizacji projektu: 1. Krótki czas badania. Dane bazowe dla opracowanych na potrzeby monitoringu RIS wskaźników gromadzono w dość krótkim czasie, a podczas zbierania danych pierwotnych (ankieta CAWI) napotkano na pewne trudności związane z dotarciem do osób, które mogłyby udzielić wyczerpujących informacji. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim instytucji o złożonej strukturze organizacyjnej dane kontaktowe udostępniane przez te instytucje dotyczą zazwyczaj jedynie głównego biura/ sekretariatu itp., natomiast niemożliwe jest w tak krótkim czasie dotarcie do tych komórek organizacyjnych, które dysponują istotną z punktu widzenia badania wiedzą (poszczególne osoby dysponują jedynie wycinkiem wiedzy o działalności organizacji). Dla przeprowadzenia kompleksowej aktualizacji baz danych monitoringu RIS w przyszłych okresach z pewnością konieczne będzie zaprojektowanie dłużej trwających badań ankietowych. 8

10 2. Jakość danych w kontekście jakości zasobów informacyjnych. Wskazany powyżej czas jest tylko jednym z czynników, który może ograniczać zasoby informacyjne potrzebne do przeprowadzenia rzetelnego monitoringu realizacji RIS. Kolejnym ważnym czynnikiem jest brak usystematyzowanych baz projektów i podmiotów realizujących projekty wpisujące się w realizację RIS. Problem ten dotyczy zwłaszcza inicjatyw realizowanych bez wykorzystania wsparcia z funduszy strukturalnych. W przyszłych okresach, po powołaniu operatorów poszczególnych Działań, problem ten powinien zostać częściowo zniwelowany. Jednak należy pamiętać, że dane prezentowane w niniejszym opracowaniu mogą być nieco zaniżone ze względu na fakt, że informacje o prowadzonych projektach pozostają rozproszone a w przypadku części z nich nie są w żadnej formie publikowane. 3. Termin realizacji badań. Prace nad systemem monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji rozpoczęto jeszcze przed rozpoczęciem realizacji znacznej części projektów w regionie. Z tego względu postępy w realizacji celów strategicznych jak i we wdrażaniu poszczególnych Działań Programu Wykonawczego są na obecnym etapie mało widoczne. Dlatego też interpretując dane należy mieć na uwadze, że istotne zmiany wartości wskaźników następować będą dopiero w dłuższej perspektywie. Zespół autorów pragnie wyrazić swoje podziękowania dla wszystkich osób, które zgodziły się uczestniczyć w badaniu i udzieliły pomocy w pozyskaniu informacji, których analiza stała się jednym z kluczowych elementów prezentowanego raportu. 9

11 4. Cele monitoringu System monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego pozwoli gromadzić bieżące dane dotyczące najważniejszych aspektów rozwoju innowacyjności w regionie tak na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Informacje te stanowić mają podstawę dla sprawnego zarządzania wszelkimi działaniami publicznymi w obszarze innowacyjności. Śledzenie postępów w realizacji Strategii umożliwi bieżące identyfikowanie tych obszarów, które wymagają dodatkowego wsparcia. Bieżący monitoring stopnia realizacji celów strategicznych i Działań PW RSI dostarczy także informacji, na podstawie których mogą zostać przeprowadzane pogłębione analizy o charakterze jakościowym, które z kolei stanowić będą podstawę do odpowiedniego dostosowania dalszych działań. Aby jednak możliwa była realizacja powyższych celów, konieczne jest zgromadzenie rozproszonych informacji o działaniach i projektach realizowanych na terenie regionu, wpisujących się w realizację celów RSI, a przede wszystkim Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Województwa Małopolskiego. Zarówno Strategia jak i Program Wykonawczy są bowiem dokumentami wyznaczającymi kierunki działań, ale nie dysponującymi odrębną pulą środków na ich realizację. W praktyce oznacza to, że założenia RSI realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania przede wszystkim w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Dlatego też pierwszym celem monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego jest zebranie informacji o realizowanych inicjatywach, niezależnie od źródła ich finansowania, wpisujących się w realizację celów Strategii. Do tej pory informacje te pozostawały rozproszone, bowiem gromadzone były przez różne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie odpowiednich programów (Małopolski Regionalny Program Operacyjny, komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 7. Program Ramowy UE). Funkcjonujące w ramach systemów wdrażania tych programów systemy monitoringu nie klasyfikowały natomiast w żaden sposób projektów jako wpisujące się (bądź nie) w realizację RSI. Do tej pory nie zostali także powołani operatorzy poszczególnych Działań Programu Wykonawczego dla RSI, którzy mogliby gromadzić informacje o różnych inicjatywach związanych z realizacją Działań. Utworzenie bazy danych skupiającej projekty realizujące Strategię jest więc pierwszym krokiem, umożliwiającym realizację pozostałych celów systemu monitoringu. Zebranie w jednym miejscu informacji o różnorodnych projektach wpisujących się w realizację Regionalnej Strategii Innowacji umożliwi śledzenie postępów w realizacji tejże Strategii. Zarządzanie programem czy realizacją strategii jest możliwe tylko wówczas, gdy możliwy jest pomiar postępu w podejmowanych działaniach. Ponieważ system monitoringu jest narzędziem, które ma dostarczyć informacji syntetycznej, zbiorczej, konieczne jest zastosowanie zestawu wskaźników, który nie jest nadmiernie rozbudowany. Wskaźniki te powinny jednocześnie trafnie odzwierciedlać najważniejsze efekty realizacji Działań Programu Wykonawczego, zatem w większości przypadków niemożliwe było wykorzystanie wskaźników już stosowanych na potrzeby monitoringu programów operacyjnych. Ponadto, mając na uwadze wiarygodność gromadzonych danych, konieczne było opracowanie jednolitej metodologii ich gromadzenia. Ważnym elementem usprawniającym 10

12 funkcjonowanie systemu monitoringu jest aplikacja internetowa, która umożliwia zebranie i prezentowanie informacji w przejrzystej formie. Z kolei gromadzenie danych ilustrujących stopień realizacji celów strategicznych i celów poszczególnych Działań pozwala na sprawne zarządzanie realizacją Regionalnej Strategii Innowacji a więc wszelkimi interwencjami w obszarze innowacyjności. W przypadku zidentyfikowania niedostatecznego poziomu wartości wskaźników możliwe jest przeprowadzenie pogłębionych analiz jakościowych, które dostarczą informacji odnośnie do przyczyn takiego stanu rzeczy, a częściowo także możliwości rozwiązania problemów. Wyniki analiz mogą stanowić podstawę dla opracowywania nowych rozwiązań adekwatnych do bieżących potrzeb regionalnego systemu innowacji. Poniższy schemat stanowi podsumowanie celów utworzonego systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Schemat 1. Cele systemu monitoringu Źródło: Opracowanie własne. 11

13 5. Cele projektu Celem zrealizowanego projektu było stworzenie na lata systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata oraz realizacja I etapu prac według opracowanej koncepcji. Przedmiotem monitoringu jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego (RSI) z sierpnia 2008 roku (będąca uaktualnieniem wcześniejszej wersji Strategii na lata ) stanowiąca załącznik do Uchwały ZWM nr 831/08 z dnia 18 września 2008 r. Uszczegółowieniem Strategii jest Program Wykonawczy dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Dokument Strategii zawiera diagnozę obszaru innowacyjności w województwie małopolskim, opis celów horyzontalnych, strategicznych i taktycznych oraz opis systemów oceny efektywności wdrażania, zarządzania i monitorowania Strategii. W projekcie założono realizację następujących 3 celów szczegółowych. 1) Stworzenie koncepcji systemu monitoringu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w tym zdefiniowanie zestawu wskaźników pomiaru osiągnięć celów wraz z podaniem dokładnego źródła pozyskania tych wskaźników, dostępności danych, częstotliwości aktualizacji danych. Realizacja tego celu polegała na wyborze zestawu wskaźników strategicznych i operacyjnych, które pozwalałyby na monitorowanie postępu w realizacji 19 Działań zaproponowanych w Programie Wykonawczym dla RSI oraz postępu w realizacji celów. Każdy wskaźnik został przeanalizowany pod kątem kryteriów SMART, a jego użyteczność jako elementu systemu monitoringu oraz adekwatność była oceniana niezależnie przez 2 ekspertów. Do wskaźników następnie zostały przypisane definicje, jednostki i źródła danych. Częstotliwość aktualizacji danych została skonsultowana z przedstawicielami Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i ustalona ostatecznie na okres roczny. 2) Stworzenie aplikacji internetowej służącej do przetwarzania, przechowywania, analizowania i generowania informacji na potrzeby monitoringu wdrażania RSI oraz uzupełnienie aplikacji o zebrane dane monitoringowe i ich analizę. Ważnym elementem projektu było stworzenie aplikacji internetowej, która będzie ułatwiała zbieranie spójnych ze sobą informacji i ich analizę. Aplikacja jest elementem, który integruje pozostałe 2 cele, ponieważ zawiera wszystkie składowe wchodzące w system monitoringu. Do aplikacji została zaimportowana baza projektów, które wpisują się w realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, a także wszystkie wskaźniki wraz z określonymi dla nich wartościami bazowymi i docelowymi (co jest wynikiem I etapu prac monitoringowych). Aplikacja umożliwia 12

14 przechowywanie danych z projektów, które wpisują się w realizację RSI, a także analizowanie postępów w realizacji celów na poziomie strategii oraz Działań dzięki zestawowi wskaźników będących efektem realizacji pierwszego celu szczegółowego. Analizę ułatwiają wykresy i tabele, które generują się dla wybranych przez użytkownika zakresów. 3) Przeprowadzenie procesu monitoringu I etapu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego według opracowanej metodologii na 2009 r. Przeprowadzenie procesu monitoringu I etapu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego składało się z kilku etapów. Po pierwsze przeanalizowana i zintegrowana została baza danych projektów finansowanych z różnych programów operacyjnych (MRPO, PO KL, PO IG, PR 7). Wyselekcjonowane zostały z tych baz te projekty, które wpisują się w 19 Działań RSI. Baza została uzupełniona o szereg danych, które nie były przypisane do projektów. Drugi etap stanowiło zebranie danych wtórnych i opracowanie na ich podstawie wartości bazowych dla wybranych wskaźników (przede wszystkim dla wskaźników strategicznych). Wynikiem trzeciego etapu było pozyskanie danych pierwotnych, na podstawie których opracowane zostały wartości bazowe dla wskaźników operacyjnych. Kolejnym krokiem było określenie lub szacowanie wartości docelowych dla wskaźników w 2011 roku. Piątym i ostatnim etapem było oszacowanie oczekiwanego poziomu oddziaływania (stopnia zależności) wskaźników rezultatu projektów i wskaźników efektywności regionalnego systemu innowacji na podstawie macierzy efektywności. Wyniki przeprowadzonych prac zostały wprowadzone do aplikacji internetowej i będą w niej przechowywane do czasu zakończenia monitoringu wdrażania RSI oraz zostały przedstawione w niniejszym raporcie. Załącznikami do raportu są podręczniki użytkownika i edytora, które pomagają w obsłudze aplikacji. 13

15 6. Metodologia W tej części raportu przedstawiamy przyjęte przez zespół badawczy metody opracowywania wartości bazowych i docelowych. Na początku pragniemy poczynić kilka zastrzeżeń odnośnie tych wartości. 1. Istotne jest, aby oddzielić kwestię wyznaczania wartości docelowych od kwestii szacowania możliwych do osiągnięcia wartości wskaźników w roku docelowym. Wartości docelowe powinny być wyznaczane zgodnie z założeniami strategicznymi bądź programami i powinny informować o tym, jaki poziom jest uznawany za satysfakcjonujący. Czyli innymi słowy powinny informować o intencjach na jakim poziomie rezultatów należy oczekiwać i lub jaki poziom chcemy osiągać poprzez realizację strategii czy programu rozwoju. Drugą kwestią jest oszacowanie wartości wskaźników możliwych do osiągnięcia w przyszłości (w określonych ramach czasowych i przy założonej alokacji finansowej). Z niewielkimi wyjątkami, w przypadku wskaźników strategicznych stosowaliśmy podejście pierwsze, a w przypadku wskaźników operacyjnych podejście drugie. Określonych w ten sposób wartości docelowych dla wskaźników nie należy w żadnym wypadku traktować definitywnie. Naszą intencją podczas przeprowadzania I etapu prac monitoringowych było dostarczenie informacji instytucji wdrażającej Regionalną Strategię Innowacji, które mogą być pomocne w wyznaczeniu wartości docelowych. 2. Sporządzenie prognoz i szacunków dla wskaźników powinno być oparte na pogłębionych badaniach i oparte na wiarygodnych danych. Przeprowadzenie I etapu monitoringu było jednym z elementów kompleksowego projektu realizowanego w okresie 2 miesięcy. Czas przeznaczony na badania pozwolił na zebranie dużej ilości danych, był jednak zbyt krótki, aby zebrane dane były pełne i pozwalały na dokonanie precyzyjnych szacunków dla 53 wskaźników. 3. W wielu przypadkach wartości zostały ustalone na podstawie niewielkiej liczby projektów i osiągnięcie lub nie wartości docelowej będzie silnie zależało od sukcesu pojedynczych projektów. Ponadto, wiele projektów na których bazowano obliczenia znajdowało się we wstępnej fazie realizacji, przez co uzyskane wyniki mogły być niereprezentatywne. Chociaż staraliśmy się uwzględniać tego typu ograniczenia, wartości wyznaczane na podstawie takich projektów obarczone są dodatkowym ryzykiem. Podobne oddziaływanie ma fakt, że niektóre wartości szacowano na podstawie ankiet z niskim poziomem zwrotu, co zaznaczono w tekście. 14

16 6.1. Wskaźniki Ostateczny katalog 53 wskaźników monitorowania RSI został opracowany w kilku etapach. Składały się na nie: 1) ocena jakości wskaźników w oparciu o analizę wielokryterialną; 2) weryfikacja stopnia pokrycia przez wskaźniki wszystkich aspektów i uzupełnienie katalogu wskaźników; 3) weryfikacja i uzupełnienia definicji (w tym jednostek pomiaru), 4) wskazanie źródeł danych lub sposobów pomiaru; 5) strukturyzacja wykazu wskaźników. Analiza wielokryterialna została przeprowadzona w oparciu o kryteria SMART. Opracowany zestaw wskaźników został poddany konsultacjom i uzgodnieniom z Zamawiającym, a następnie został uzupełniony o wskaźniki zaproponowane przez Zamawiającego Wartości bazowe Ustalenie wartości bazowych wskaźników jest podstawą dla działania systemu monitoringu, bowiem zmiana wartości bazowych w czasie będzie stanowić podstawę do oceny skuteczności realizacji strategii. Kluczowa w doborze prawidłowych wartości jest interpretacja wskaźnika. Od przyjętej definicji i sposobu obliczania wskaźnika zależy, czy za wartość bazową będzie można przyjąć wartość 0, czy zebranie danych do określenia wartości bazowej wskaźnika wymagać będzie głębszych analiz. Analizując wartości bazowe trzeba patrzeć na nie przez pryzmat wskaźników. Wskaźniki dzielą się na te odzwierciedlające zmiany zachodzące w regionie, oparte na dostępnych statystykach publicznych, oraz te odzwierciedlające stopień realizacji Działań. W przypadku pierwszej grupy, wartości bazowe odzwierciedlają stan zastany, są więc zwykle różne od zera. W przypadku tych drugich, wartości wskaźników wynikają w dużej mierze z realizacji projektów przypisanych do Działań. Ponieważ część projektów jeszcze nie została zainicjowana, a część dopiero niedawno weszła w fazę realizacji, wartości bazowe są równe 0, ponieważ nie ma jeszcze rzeczowych efektów, które byłyby odzwierciedlone w wartościach wskaźników (np. liczba km wybudowanej sieci szerokopasmowej). Wartości bazowe wskaźników można pozyskiwać z ogólnodostępnych danych statystyki publicznej (dla wskaźników oddziaływania), baz danych projektowych oraz za pomocą własnych badań empirycznych, takich jak badania ankietowe, analizy, wywiady indywidualne z ekspertami (dla wskaźników produktu i rezultatu). W badaniu realizowanym w ramach I etapu monitoringu RSI zastosowano zróżnicowane, w zależności od rodzajów przyjętych wskaźników metody wyznaczania wartości bazowych. Odnośnie 15

17 celów strategicznych RSI przyjęto wskaźniki, dla których możliwe jest pozyskanie danych wtórnych z publikowanych przez GUS danych statystycznych, ale także z baz danych NBP, European Regional Innovation Scoreboard oraz raportu z ewaluacji on-going Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Przyjmując proponowane wartości bazowe, należy mieć na uwadze podstawowe ograniczenie związane z wykorzystywaniem danych wtórnych. W badaniu przyjęto najbardziej aktualne, dostępne dane statystyczne, niemniej jednak dotyczą one okresów wcześniejszych niż stanowiący punkt wyjścia rok Opóźnienie to wynika z wydłużonych procedur zbierania, przygotowywania i publikowania danych przez odpowiedzialne instytucje i jest to problem nie do uniknięcia, także w kolejnych latach monitorowania RSI. Zdecydowanie mniejsze opóźnienie uzyskać można prowadząc własne badania empiryczne, ale wówczas należy zmierzyć się z innymi typowymi ograniczeniami związanymi z trudnością uzyskania pełnej informacji. W celu określenia wartości bazowych wskaźników monitoringowych poszczególnych Działań PW, zaproponowano wykorzystanie dwóch podstawowych źródeł danych: 1. Ankiety internetowej (CAWI) 2. Bazy Danych Monitoringowych (BDM) oraz w przypadku niemożności pozyskania danych z obu powyższych źródeł, z indywidualnego wywiadu pogłębionego przeprowadzonego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na podstawie BDM przyjęto wartości bazowe dla 11 wskaźników. Pod uwagę brane były wartości bazowe dla tych projektów, które zostały rozpoczęte w województwie, w ramach objętych badaniem programów (MRPO, POKL, POIG oraz 7PR), w latach O ile Baza Danych Monitoringowych jest zasobem w dużej mierze kompletnym i pozyskiwane z niej dane pozwalają na przypisywanie konkretnych wartości przyjętym wskaźnikom, to jednak duża grupa wskaźników monitoringowych RSI ujęta została w sposób niepozwalający na wykorzystanie tego źródła informacji na potrzeby wyznaczania ich wartości bazowych. W tej sytuacji podjęto decyzję o próbie bezpośredniego pozyskiwania danych od podmiotów, których poszukiwane informacje dotyczyły Wartości docelowe Podobnie jak w przypadku wartości bazowych, do szacowania wartości docelowych wskaźników wykorzystano ankietę internetową i bazę danych monitoringowych. Dotyczyło to wskaźników operacyjnych dla Działań oraz jednego ze wskaźników strategicznych. Wyniki z ankiet służyły przede wszystkim do pozyskania informacji będących podstawą do dokonania szacunków. W przypadku tych wskaźników, gdzie wartości były szacowane na podstawie przyjętych założeń, zostały one opisane w rozdziale prezentującym wyniki I etapu monitoringu. Na przykład w przypadku wskaźników opartych o dane konkretnych podmiotów realizujących projekty wpisujące się w Działania PW RSI, wartości zostały oszacowane na podstawie danych z ankiet, które potraktowane zostały jako próba. Za pomocą tej procedury było możliwe ekstrapolowanie wyników uzyskanych z ankiet na pozostałe projekty, które oceniono, że mogą oddziaływać na wartość danego wskaźnika. Wartości docelowe wskaźników opartych o dane wszystkich podmiotów danego typu ulokowanych na terenie województwa (bez względu na to czy realizowały one projekty w ramach 1 CEM, Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku, Badanie ewaluacyjne ongoing Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego , Kraków

18 MRPO, POKL, POIG lub 7PR), jak np. uczelnie wyższe czy gminy, opracowano na podstawie informacji dostępnych w opublikowanych raportach tematycznych, posiłkując się jedynie wynikami cząstkowymi uzyskanymi w ramach CAWI. W kilku przypadkach oszacowanie wartości docelowych odbyło się na podstawie konsultacji z pracownikami urzędów i innych instytucji publicznych zaangażowanych w określone działania (przedstawiciele instytucji realizujących projekty wpisujące się w RSI najlepiej znają ich specyfikę i harmonogram wdrażania). Z kolei dla wskaźników strategicznych (poza jednym) przyjęto inną logikę wyznaczania wartości docelowych. W tym przypadku nie chodzi bowiem o określenie jakie wartości są możliwe do osiągnięcia w zakładanych ramach czasowych i przy określonych budżetach, a raczej o określenie poziomu pożądanego. Dla większości tych wskaźników dostępne są dane historyczne, co umożliwia analizę trendu i odniesienie się do zmian zachodzących w przeszłości. W przypadku tych wskaźników przyjęliśmy następujący tryb postępowania: jeżeli obserwowany jest trend rosnący, zakładamy że stanem pożądanym jest dalsza poprawa. jeżeli obserwujemy pogarszanie sytuacji w danym obszarze, zakładamy, że stanem pożądanym w 2011 r. jest utrzymanie obecnej wartości wskaźnika. Przyjęte założenia w tym przypadku są proste i nie wymagały szczegółowego opisu, dlatego w części raportu, gdzie opisywane są wyniki monitoringu, przedstawiamy opis tych wskaźników, dla których zastosowana została odrębna metodologia. W przypadku wskaźników operacyjnych opisy zostały przedstawione w przypadku, gdy przyjmowane były założenia, na których oparto szacunki. Natomiast tam, gdzie wartość wskaźników określana była przez głównych intersariuszy (np. przedstawicieli urzędu) ograniczamy się do krótkiej informacji na temat źródła informacji Macierz efektywności Określenie związku pomiędzy rezultatami projektów realizowanych w ramach RSI a efektywności Strategii odbyło się z zastosowaniem metody zawartej w przewodniku Ewaluacja interwencji publicznej służącej podnoszeniu efektywności RSI. Metoda ta została poprawiona i dostosowana do potrzeb projektu, a jej procedura zaprezentowana poniżej: 1. Oszacowano wartość potencjalnego wpływu danych rezultatów projektów na osiągnięcie wskaźników strategicznych RSI. Wartość ta wyznaczona została w oparciu o dane jakościowe 2 zebrane w trakcie projektu oraz analizę systemów monitoringu programów operacyjnych innych województw 3. Ocenę tą wyrażono na skali: 1 bardzo niski poziom oddziaływania 2 niski poziom oddziaływania 3 umiarkowany poziom oddziaływania 4 wysoki poziom oddziaływania 2 Cztery Indywidualne Wywiady Pogłębione 3 Śląskiego i opolskiego. 17

19 5 bardzo wysoki poziom oddziaływania 2. Określono wagi dla wskaźników rezultatu w poszczególnych Działaniach odzwierciedlające ich istotność w osiąganiu celów strategicznych RSI. Wagi zostały wyznaczone poprzez przełożenie średnich ocen wskaźników na skalę trzypunktową, zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Wartość średniej Waga Interpretacja 0 1,9 0,5 Niski wpływ realizacji projektów na realizację celów RSI 2 3,9 1 Umiarkowany wpływ realizacji projektów na realizację celów RSI 4-5 1,5 Wysoki wpływ realizacji projektów na realizacje celów RSI 3. Określono wagi poszczególnych Działań odzwierciedlające ich istotność w osiąganiu celów strategicznych RSI. Wagi Działań wyznaczone zostały poprzez średnią wartość wag poszczególnych wskaźników, zgodnie ze schematem: Waga działania (Możliwe średnie wartości wag wskaźników) Interpretacja 0,5 Bardzo niski wpływ Działania na realizację celów strategicznych RSI 0,75 Niski wpływ Działania na realizację celów strategicznych RSI 1 Umiarkowany wpływ Działania na realizację celów strategicznych RSI 1,25 Wysoki wpływ Działania na realizację celów strategicznych RSI 1,5 Bardzo wysoki wpływ Działania na realizację celów strategicznych RSI 18

20 Cały proces przebiegał przy użyciu macierzy, która została przestawiona poniżej. Wskaźniki Celu RSI Wskaźniki realizacji Działań PW RSI waga I II III IV V A B C D E Działanie X a a 1 Aa Ba Ca Da Ea b b 1 Ab Bb Cb Db Eb Szacowany poziom wpływ rezultatów Działania X na efektywność RSI: x Gdzie: I V A-E X a,b a 1, b 1 Cb x numery porządkowe wskaźników realizacji Celu nazwy wskaźników realizacji Celu numer działania wskaźniki produktu i rezultatu właściwe dla Działania X wagi wskaźników rezultatu ocena wpływu wskaźnika działania [b] na wskaźnik celu [C] Szacowany poziom wpływ rezultatów Działania X na efektywność RSI 19

21 7. Źródła informacji i metody ich pozyskiwania W przypadku danych do wskaźników operacyjnych, mierzących postępy w realizacji Działań, konieczne było przeprowadzenie odrębnych badań, dzięki którym możliwe było zgromadzenie pożądanych informacji pochodzących ze źródeł pierwotnych. Konieczność ta wynikała z dwóch powodów: po pierwsze, nie wszystkie informacje o projektach można było pozyskać z baz danych pozyskanych z systemów monitoringu różnych programów operacyjnych, po drugie, niektóre wskaźniki zostały tak zaprojektowane, że odnoszą się nie bezpośrednio do projektów, ale do procesów zachodzących w regionie. W tym rozdziale prezentujemy najważniejsze metody pozyskiwania danych wraz z przykładami zastosowań. Dwie pierwsze służyły do pozyskania danych pierwotnych. Ważnym elementem były także dane wtórne, pochodzące z baz danych projektów realizowanych w ramach kilku programów operacyjnych oraz zasoby internetowe, przede wszystkim Urzędu Marszałkowskiego, agencji rozwoju regionalnego oraz rządowych portali dotyczących funduszy strukturalnych Ankieta internetowa (CAWI) Metodologia tych badań opracowana została już po dokonaniu wyboru ostatecznego zestawu wskaźników monitoringowych, z uwzględnieniem charakteru zbieranych danych oraz instytucji (respondentów), którzy zostali zidentyfikowani jako źródła danych dla poszczególnych wskaźników. Dla celów niniejszego projektu przeprowadzono internetowe badanie ankietowe wśród instytucji będących częścią systemu innowacyjnego województwa, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Strategii (poprzez zarządzanie i finansowanie projektów) oraz z przedstawicielami grup docelowych interwencji. Badanie CAWI przeprowadzono w drugiej połowie listopada 2009 r. Przygotowano niezależną ankietę dla każdego z Działań PW RSI, dla których zebranie danych do wskaźników monitoringowych wymagało zastosowania omawianego narzędzia (nie było możliwości pozyskania danych ze statystyk publicznych lub Bazy Danych Monitoringowych). Badaniem objęto podmioty, dzięki którym pozyskane miały zostać informacje o wartościach bazowych i docelowych wskaźników dla Działań 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18 i Ankiety rozsyłano za pomocą wiadomości lub faksu do respondentów dobieranych na dwa sposoby. Po pierwsze, ankiety do Działań 2, 3, 6, 9, 10, 19, przesłano do wszystkich instytucji danego typu działających w regionie (fundusze venture capital, zalążkowe, instytucje otoczenia 4 Dla pozostałych działań Programu Wykonawczego wartości wskaźników wyznaczono z oparciu o informacje pozyskane z baz danych monitoringowych programów operacyjnych na lata bądź zebrane drogą wywiadów bezpośrednich (patrz podrozdziały 6.2 i 6.3). 20

22 biznesu, uczelnie wyższe w regionie, organizacje klastrowe, urzędy gmin województwa). Z drugiej strony, dla Działań 7, 8, 11, 14, 15, 18 dobrano respondentów spośród podmiotów realizujących konkretne projekty (w ramach MRPO, POIG, POKL, 7PR) wpisujące się w przyporządkowane im Działanie PW RSI. Było to zależne od typu wskaźnika operacyjnego (jak pisaliśmy powyżej). Ankieta składała się z kilku pytań (od 1 do 5), sformułowanych w sposób umożliwiający zbieranie danych do konkretnych, przypisanych danemu działaniu wskaźników. Dla każdego ze wskaźników proszono respondentów o podanie wartości bazowej (w 2009 r.) i przewidywanej wartości docelowej (w 2011 r.). Ostatecznie wyniki badania ankietowego pozwoliły na automatyczne przyjęcie wartości bazowych i docelowych wskaźników dla dwóch Działań: 14 i 15, gdzie otrzymano pełną informację o prowadzonych i planowanych zadaniach. W przypadku pozostałych Działań, gdzie dane pozyskiwane były także drogą badania ankietowego, informacje z badania CAWI pozwoliły na uzupełnienie informacji ze źródeł wtórnych lub służyły do oszacowania wartości wskaźnika w oparciu o próbę Bazy danych projektów Na potrzeby realizacji niniejszego projektu pozyskane zostały bazy danych monitoringowych odnośnie projektów z województwa małopolskiego realizowanych w ramach wybranych działań następujących trzech programów: MRPO, PO KL oraz PO IG. Jeżeli chodzi o MRPO, przekazane bazy danych obejmowały projekty realizowane w ramach działania 1.1 (27) oraz w ramach osi II (330 projektów). 5 W przypadku osi II, dane o projektach pochodziły z dwóch źródeł: wniosków o dofinansowanie (dane z Regionalnego Systemu Informatycznego, obejmujące podstawowe kategorie opisowe projektu) oraz wniosków o płatność (informacje o wskaźnikach). Baza danych regionalnych PO KL zawierała informację o 9 projektach realizowanych w ramach działania 6.2 oraz poddziałań oraz POKL. Dane udostępnione zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Kolejna baza danych zawierała zestawienie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarska w województwie małopolskim wraz z informacjami o projektach gromadzonymi w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK W związku z powyższym baza zawierała informacje o wskaźnikach wyłącznie z Listy wskaźników kluczowych KSI, stanowiącej załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej (projekty mogły zawierać również inne, dodatkowe wskaźniki, które nie są wprowadzane do KSI, w związku z czym nie 5 Dla dwóch z trzech pozostałych działań MRPO wpisujących się w RSI, tj. działań 1.2 i 4.3, w momencie realizacji niniejszego badania dopiero prowadzony był proces oceny i wyboru projektów do realizacji. Z kolei trzecie z działań, tj. działanie 5.1 MRPO, zostało wstrzymane. 6 Baza danych przekazana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które gromadzi dane o projektach realizowanych na terenie poszczególnych województw w ramach programów krajowych. 21

23 zawierała ich również przekazana baza danych). W bazie zaprezentowano dane o 284 projektach realizowanych w ramach PO IG na terenie województwa małopolskiego. W wyniku scalenia przekazanych baz utworzona została zbiorcza baza danych, gromadząca informacje o projektach z województwa małopolskiego, które potencjalnie wpisywały się w działania Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. W sumie scalona baza zawierała 650 projektów. Następnie projekty znajdujące się w scalonej bazie danych poddane zostały weryfikacji pod kątem wpisywania się w działania PW. Punktem wyjścia dla przyporządkowania projektów do poszczególnych działań PW był dokument Regionalna Strategia Innowacji a Programy Operacyjne na lata , mapujący związki między Działaniami PW a działaniami poszczególnych Programów Operacyjnych. Na podstawie tego dokumentu dokonywano wstępnego przyporządkowania projektu do danego Działania PW, a następnie przyporządkowanie to weryfikowano w oparciu o opis działania PW oraz informacje o projekcie zawarte w bazie (typ beneficjenta, tytuł projektu, zakres projektu). W niektórych przypadkach wykorzystywano dodatkowe informacje o projekcie znalezione w zasobach internetowych. Dodatkowa weryfikacja okazała się konieczna ze względu na fakt, że klasyfikacja stosowana na potrzeby programów operacyjnych (podział na priorytety i działania) nie zawsze pokrywa się z klasyfikacją Działań Programu Wykonawczego. Innymi słowy nawet jeśli w ramach danego działania Programu Operacyjnego mogą być finansowane projekty z zakresu danego Działania Programu Wykonawczego, niekoniecznie będzie to dotyczyło wszystkich projektów z tej puli. Z taką sytuacją mamy do czynienia przykładowo w przypadku projektów realizowanych w ramach działania 4.2 POIG ( wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach ). Zakres działania jest jedynie częściowo zgodny z założeniami Działania 7 PW ( Wsparcie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych w regionie ) ponieważ wsparcie oferowane w ramach działania 4.2 PO IG obejmuje szerszy zakres niż projekty badawcze i inwestycje w infrastrukturę badawczą, na co wskazuje Program Wykonawczy. Z tego względu część projektów współfinansowanych z działania 4.2 PO IG nie wpisuje się w realizację Programu Wykonawczego (należy wyeliminować np. projekty związane z zakupem usług szkoleniowych i doradczych). Ponadto możliwa jest sytuacja, w której projekty realizowane w ramach danego działania Programu Operacyjnego będą miały na tyle różnorodny charakter, że wpisywać się będą w różne działania Programu Wykonawczego dla RIS. Taka sytuacja została zidentyfikowana w przypadku działania 3.1 PO IG ( Inicjowanie działalności innowacyjnej ). Ze środków tych realizowany jest projekt Kapitał na innowacje, wpisujący się w Działanie 2 PW ( Utworzenie funduszu zalążkowego ) ale także projekt Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii, realizujący założenia Działania 5 PW ( Rozwój parków technologicznych i przemysłowych ). Dlatego też niemożliwe jest automatyczne przyporządkowywanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych do Działań Programu Wykonawczego i konieczna jest każdorazowa weryfikacja ich zakresu (z wykorzystaniem oceny eksperckiej). W wyniku sprawdzenia scalonej bazy 75 projektów zostało zakwalifikowanych jako przyczyniające się do realizacji zapisów PW. Ponadto zidentyfikowane zostały 3 projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego, które finansowane były w ramach 7 Programu Ramowego, a których zakres odpowiada działaniom przewidzianym w PW. Projekty wybrane zostały w wyniku przeglądu zasobów internetowych. Ostatecznie zidentyfikowanych zostało więc 78 projektów wpisujących się w działania PW, z czego najwięcej (40) finansowanych jest w ramach PO IG, 34 finansowane są w ramach MRPO, 3 projekty w ramach 7PR oraz 1 w ramach PO KL. 22

24 Bazy danych monitoringowych stanowiły jednocześnie źródło informacji do wyznaczenia wartości bazowych części wskaźników. Dane te podzielić można na dwie grupy, w zależności od konstrukcji wskaźników Programu Wykonawczego, które w ten sposób zasilono: 1. Dane na poziomie ogólnym, takie jak informacja o liczbie wniosków bądź projektów w wybranych działaniu danego programu, wpisujących się w RSI; 2. Dane szczegółowe, czyli wartości konkretnych wskaźników osiągnięte w projektach wpisujących się w RSI. Przykładami wskaźnika skonstruowanego w pierwszy sposób są: Liczba firm zgłaszających wnioski o dofinansowanie działań podnoszących innowacyjność do programów MRPO, PO KL i PO IG w przeliczeniu na 10 tys. przedsiębiorstw - Działanie 1 PW; Liczba projektów z regionu, które uzyskały wsparcie finansowe 6.1 PO IG Działanie 17 PW. Z kolei przykładowe wskaźniki, których wartości są pobierane bezpośrednio ze wskaźników wykazywanych w bazach monitoringowych projektów są: Długość wybudowanej/ rozbudowanej / zmodernizowanej sieci w km - Działanie 18 PW; Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w wyniku realizacji projektów Działanie 18 PW Wywiady W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie serii wywiadów z interesariuszami Strategii. Wytypowano w tym celu 10 kluczowych informatorów pochodzących z następujących instytucji: 1. Uniwersytet Jagielloński 2. Akademia Górniczo Hutnicza 3. Politechnika Krakowska 4. Uniwersytet Ekonomiczny 5. Centrum Transferu Technologii 6. Firma CH2M HILL Polska 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 8. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wywiady miały na celu zebranie opinii dotyczących systemu monitoringu wdrażania Strategii, w szczególności adekwatności wskaźników (stopnia, w jakim odzwierciedlają kluczowe zjawiska dla procesu wdrażania innowacji), użyteczności (relacji kosztów do korzyści funkcjonowania systemu) oraz wewnętrznej spójności i zależności zestawu wskaźników. Ponadto w ramach wywiadów dokonywano oceny powiązań pomiędzy wartościami wskaźników przypisanych do 19 Działań 23

25 a wskaźnikami realizacji celów Strategii, zgodnie z założeniami macierzy efektywności (patrz część metodologiczna). Udało się zrealizować 5 wywiadów w tym 4 w regionie, w następujących instytucjach: Krakowskim Parku Technologicznym, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Poza opisanym wyżej zakresem, w trakcie wywiadów pozyskano dane dotyczące wartości kilku wskaźników. Temu celowi został podporządkowany wywiad z przedstawicielem Krajowego Funduszu Kapitałowego Konsultacje Aby umożliwić różnym aktorom regionalnego systemu innowacji wymianę opinii odnośnie tworzonego systemu monitoringu, stworzono forum internetowe. Forum zaczęło działać 19 listopada 2009 r. i od tego momentu jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób pod adresem: Do dyskusji na forum zaproszone zostały osoby i instytucje zaangażowane w tworzenie RSI oraz realizację systemu jej monitoringu, w tym podmioty, do których rozesłana została ankieta CAWI. W ramach forum przygotowano kilka najważniejszych tematów do dyskusji: Przywitanie - O projekcie, Dokumenty, System wskaźników monitoringowych, Wartości docelowe wskaźników, Konferencje, spotkania, wydarzenia, Przydatne strony, na których zawiązano początek dyskusji i umieszczono najważniejsze dokumenty związane z RSI i tworzonym systemem monitoringu. Rysunek 1. Forum monitoringu RSI Województwa Małopolskiego Źródło: Forum umożliwia zalogowanym użytkownikom prowadzenie dyskusji, wymianę poglądów, bez konieczności organizowania bezpośrednich spotkań. Możliwe jest dalsze rozbudowywanie forum przez jego użytkowników, ponieważ oferuje ono możliwość tworzenia nowych tematów do dyskusji i załączania plików. Osoby, które będą zainteresowane kontaktem bezpośrednim z innymi uczestnikami forum mogą, za pomocą forum indywidualnie nawiązać kontakt mailowy. 24

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Milówka, 21 stycznia 2015 r. PODSTAWA FUNKCJONOWANIA KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2014 Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Warsztaty monitorowania inteligentnych specjalizacji w Polsce Warszawa, 12 marca 2014 r. Jacek Pokorski PARP Idea

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych.

Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów strategicznych. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 Szczegółowe nakłady na realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, w tym programów

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Tytuł szkolenia Zarządzanie projektami Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Grzegorz Grześkiewicz Program szkolenia dzień 1 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji

Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Metody mapowania powiązań pomiędzy nauką, gospodarką i technologiami w ramach inteligentnej specjalizacji Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Toruń,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Wymagania w zakresie wskaźników

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Wymagania w zakresie wskaźników Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Wymagania w zakresie wskaźników Podstawy prawne Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Sopot, 26 września 2012 CELE WARSZTATU 1 Zapoznanie uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac

Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Monitoring inteligentnych specjalizacji stan prac Katarzyna Kaczkowska Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Sandomierz, 28-29 maja 2014 r. Cel warsztatów Cały cykl naszych spotkań ma na celu przede

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r. Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 Plan prezentacji: 1) Cele projektu systemowego 2) Zakres merytoryczny 3) Filary usług

Bardziej szczegółowo

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r.

2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Maciej Szałaj. Warszawa, 3 XII 2010 r. 2010 Ewaluacja w zakresie sfery B+R projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Maciej Szałaj Warszawa, 3 XII 2010 r. Programy wdrażane przez PARP w obecnej perspektywie finansowej Udział PARP

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji,,mid-term Programu strategicznego pt.,,interdyscyplinarny system informacji naukowej i naukowotechnicznej

Wyniki ewaluacji,,mid-term Programu strategicznego pt.,,interdyscyplinarny system informacji naukowej i naukowotechnicznej Wyniki ewaluacji,,mid-term Programu strategicznego pt.,,interdyscyplinarny system informacji naukowej i naukowotechnicznej Borys Czerniejewski Wojciech Pander IPM sp. z o.o. Warszawa, 2012 r. Cel badania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG

Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie oraz Działanie 1.3 PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Poddziałanie 1.1.1 oraz Działanie 1.3 PO IG Izabela Erecińska zastępca dyrektora OPI ds. funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo