Skrócony Katalog Wyrobów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony Katalog Wyrobów"

Transkrypt

1 Skrócony Katalog Wyrobów ¹czymy nowoczesnoœæ z doœwiadczeniem.

2 ANALITYKA Emerson 4 Emerson Process Management 5 PlantWeb nowatorska architektura systemów sterowania 6 System sterowania DeltaV 8 System zarz¹dzania aparatur¹ obiektow¹ AMS 10 Dobór przetworników 11 Pomiary ró nicy ciœnieñ 12 Pomiary ciœnienia 14 Pomiary poziomu 16 Pomiary temperatury 19 SPIS TREŒCI Akcesoria 22 Przep³ywomierze 24 Annubary 29 Przetwornik 3095MV 30 Przep³ywomierze Coriolisa 31 Technologia MVD 34 Zasada dzia³ania przep³ywomierzy Coriolisa 35 Analityka wodna 36 Analityka gazowa 40 Zawory regulacyjne 42 Diagnostyka zaworów 45 Terminale paliwowe 48 Szkolenia 49 Zapytanie o informacje 50 3

3 ANALITYKA Firma Emerson powsta³a w 1890r w St. Louis w USA, jako producent silników elektrycznych. Dziœ Emerson jest jednym z najwiêkszych koncernów amerykañskich, w sk³ad którego wchodz¹ firmy oferuj¹ce szerok¹ gamê urz¹dzeñ i rozwi¹zañ dla przemys³u. Od wielu lat Emerson zajmuje czo³owe miejsce w cenionym rankingu 100 najlepiej zarz¹dzanych firm na œwiecie przeprowadzanym corocznie przez czasopismo Industry Week. Od kwietnia 2001 roku firma dzia³a w nowej organizacji wewnêtrznej. EMERSON Dzia³alnoœæ wszystkich firm tworz¹cych koncern Emerson podzielono na osiem bran przemys³owych. Firmy nale ¹ce do organizacji Emerson s¹ znane na œwiecie z wysokiej jakoœci i nowoczesnoœci swoich produktów. 4

4 ANALITYKA EMERSON PROCESS MANAGEMENT W paÿdzierniku 1992r. w ramach konsorcjum Emerson Electric powsta³a, z po³¹czenia dwóch amerykañskich renomowanych firm dzia³aj¹cych w bran y automatyki przemys³owej: Fisher Controls International i Rosemount Incorporated, firma W 1998r. Emerson Electric kupi³ firmê Westinghouse Process Control Division œwiatowego lidera w automatyzacji obiektów energetycznych i w³¹czy³ j¹ do grupy Fisher-Rosemount, powiêkszaj¹c do 23 tysiêcy osób liczebnoœæ ca³ej organizacji. W czerwcu 2001 roku w wyniku zmian organizacyjnych firmy Emerson powsta³a w miejsce grupy Fisher-Rosemount nowa organizacja Aktualnie Emerson Process Management sk³ada siê z 28 przedsiêbiorstw produkcyjnych. Jest jedn¹ z najwiêkszych na œwiecie organizacji oferuj¹cych sprzêt kontrolno-pomiarowy, systemy sterowania procesami oraz elementy wykonawcze z obrotami, które w 2002r. przekroczy³y 3,5 mld USD. Nasi Klienci otrzymuj¹ rozwi¹zanie kompleksowe od jednego dostawcy, co gwarantuje pe³n¹ kompatybilnoœæ stosowanego sprzêtu, maksymalne wykorzystanie jego funkcji i znaczn¹ optymalizacjê kosztów rozwi¹zania. Emerson Process Management jest postrzegany jako firma przoduj¹ca we wdra aniu nowych technik komunikacji z urz¹dzeniami polowymi. Oferujemy urz¹dzenia obiektowe w technologii komunikacji HART i Fundation FIELDBUS. G³ówna siedziba Oddzia³u Emerson Process Management dzia³aj¹cego na rynku Europy Centralnej i Wschodniej znajduje siê w Szwajcarii. Polski oddzia³ firmy wchodz¹cy w sk³ad tej organizacji powsta³ w 1991r. i znajduje siê w Warszawie, obecnie liczy 25 osób, wœród których s¹ specjaliœci z dziedziny pomiarów, systemów sterowania, zaworów i aplikacji przemys³owych. Oferta na rynek polski obejmuje: sprzeda aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów sterowania i elementów wykonawczych, kompleksowa realizacja systemów sterowania, doradztwo techniczne, konfiguracjê i uruchamianie urz¹dzeñ i systemów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia. 5

5 PLANT WEB PLANT WEB nowatorska architektura systemów sterowania Nowe inwestycje, oraz modernizacje istniej¹cych systemów sterowania procesami s¹ dziœ niezwykle kosztowne. Bardzo czêsto najwiêkszym problemem w realizacji takiego zadania jest zmieszczenie siê w przewidywanym bud ecie. Wymusza to niekiedy rezygnacjê z najlepszych technicznie rozwi¹zañ na rzecz przeciêtnych, lecz przez to znacznie tañszych. Czêsto jeszcze, analizuj¹c koszty inwestycji nie uwzglêdnia siê przysz³ych kosztów eksploatacji, które z czasem okazuj¹ siê nadspodziewanie wysokie. Firma EMERSON PROCESS MANAGEMENT opracowa³a nowatorsk¹ architekturê systemów sterowania o nazwie Plant Web, która umo liwia pogodzenie dwóch wydawa³o by siê przeciwstawnych zjawisk: najwy szej jakoœci i funkcjonalnoœci sprzêtu ze zminimalizowaniem kosztów realizacji i eksploatacji inwestycji. Koncepcja Plant Web oparta jest na trzech elementach: inteligentnych urz¹dzeniach obiektowych typu SMART, komunikacji cyfrowej Foundation Fieldbus lub HART, oraz systemie sterowania DeltaV. Kompleksowe wykorzystanie inteligencji urz¹dzeñ obiektowych umo liwia miêdzy innymi ich zdaln¹ konfiguracjê, zdaln¹ diagnostykê, monitorowanie stanu technicznego, automatyczne sprawdzanie obwodów itp., co w sumie umo liwia nie tylko ograniczenie kosztów rozruchu, ale równie znaczne jego skrócenie. Wczeœniejsze o kilka dni uruchomienie produkcji, mo e niekiedy zwróciæ znaczn¹ czêœæ zainwestowanych nak³adów, co warto uwzglêdniæ przy analizie kosztów inwestycji. Zdalna diagnostyka urz¹dzeñ obiektowych, a w szczególnoœci zaworów regulacyjnych, umo liwia precyzyjn¹ ocenê ich stanu technicznego bez potrzeby wyjmowania z instalacji. Zdalnie przeprowadzone testy umo liwiaj¹ zebranie kilku specyficznych charakterystyk pracy zaworu, na podstawie których mo na oceniæ ich potrzeby remontowe. Posiadamy ju interesuj¹ce doœwiadczenie z rynku polskiego, które potwierdzaj¹ znaczne korzyœci p³yn¹ce z tak realizowanej diagnostyki zaworów regulacyjnych. Wykorzystanie techniki komunikacji cyfrowej z urz¹dzeniami obiektowymi umo liwia ³¹czenie wielu przyrz¹dów za pomoc¹ jednej pary przewodów (analogicznie do sieci komputerowych). Redukuje to znacznie iloœæ okablowania, materia³ów monta owych, szaf krosowych, ogranicza iloœæ kart we/wy do systemu, iloœæ szaf systemowych, a przez to równie zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchniê zaplecza sterowni. 6

6 PLANT WEB Zastosowanie komunikacji cyfrowej umo liwia równie realizacjê bardzo zaawansowanych technik diagnostycznych. Przy wykorzystaniu przetworników klasy 3051 istnieje mo liwoœæ precyzyjnej diagnostyki zapychania siê rurek impulsowych, co stanowi 60% wszystkich problemów serwisowych zwi¹zanych z przetwornikami ciœnienia. Architektura PlantWeb oferowana przez firmê Emerson Process Management staje siê coraz popularniejsza na œwiecie, gdy jej U ytkownicy otrzymuj¹ rozwi¹zania umo liwiaj¹ce realizacjê celów wyznaczonych przez wspó³czesny rynek: ograniczenie kosztów realizacji inwestycji ograniczenie kosztów eksploatacji aparatury zwiêkszenie dyspozycyjnoœci instalacji poprawê jakoœci uk³adów regulacyjnych W komunikacji Foundation Fieldbus mo na realizowaæ równie obiekty pracuj¹ce w obszarach zagro onych wybuchem, gdy dostêpne s¹ rozwi¹zania z atestami iskrobezpieczeñstwa Realizacja systemu sterowania w technologii Foundation Fieldbus umo liwia równie tworzenie lokalnych pêtli regulacyjnych na obiekcie. Regulator np. PID jest programowo zainstalowany w zaworze, a przetwornik komunikuje siê z nim bezpoœrednio za pomoc¹ lokalnej sieci. Jedynie wartoœæ zadana do takiej pêtli wypracowywana jest w systemie sterowania. W przypadku awarii karty we/wyj, pêtla regulacyjna pracuje niezale nie z okreœlonymi z góry parametrami. To rozwi¹zanie ma wiêc charakter redundancji kart wejœciowych. Technika komunikacji Foundation Fieldbus zosta³a bardzo dobrze przyjêta w œrodowisku producentów i u ytkowników automatyki przemys³owej. Obecnie do fundacji zarz¹dzaj¹cej tym standardem nale y ponad 100 najwiêkszych firm oferuj¹cych urz¹dzenia AKPiA oraz znacz¹cy u ytkownicy automatyki z bran y chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej i innych. Iloœc instalacji PlantWeb na œwiecie Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy Inwestorów pragn¹cych zapewniæ konkurencyjnoœæ swoich instalacji. 7

7 PRZEP YWOMIERZE STACJE OPERATORSKIE WYPOSA ONE S W OPROGRAMOWANIE: - wizualizacyjne FIX 32 lub ifix, - archiwizacji danych, - obs³ugi alarmów i zdarzeñ, - tworzenia raportów, - diagnostyczne. system sterowania DELTA V Rozproszony System Sterowania DeltaV jest elementem architektury PlantWeb. Znajduje on zastosowanie zarówno w sterowaniu lokalnymi, niewielkimi instalacjami przemys³owymi jak i w du ych systemach automatyzacji ca³ych zak³adów produkcyjnych. ARCHITEKTURA SYSTEMU System bazuje na redundowanej 100Mbit/s magistrali Ethernet z protokó³em TCP/IP. Wszystkie stacje robocze systemu, pracuj¹ pod systemem operacyjnym WindowsNT, do³¹czone s¹ bezpoœrednio do magistrali systemowej i odwo³uj¹ siê do jednej, globalnej bazy danych. Stacje Procesowe realizuj¹ funkcje zbierania danych oraz strategii sterowania: - analogowego, - binarnego, - sekwencyjnego, - wsadowego, - zaawansowanego i optymalnego. Ka da ze stacji procesowych obs³uguje dowoln¹ konfiguracjê kart wejœcia/wyjœcia: - dwustanowe 24 VDC, 230 VAC, Ex(i), SOE, - analogowe 4-20 ma/hart, 1-5 VDC, Ex(i), - FUNDATION Fieldbus, - RTD, TC, - wejœcia impulsowe, - RS-485, Modbus, - Profibus DP, - AS-Interface, - DeviceNet. 8

8 PRZEP YWOMIERZE CORIOLISA Kontrolery stacji procesowych, ich zasilacze oraz karty wejœcia/wyjœcia mog¹ byæ redundowane. Stacje Aplikacyjne realizuj¹ funkcje d³ugoterminowej historyzacji du ej iloœci parametrów, integracji z innymi systemami sterowania jak równie s¹ platform¹ dla aplikacji dedykowanych pakietów programowych dostêpnych na rynku. INTERGRACJA Z ZAK ADOW SIECI INFORMATYCZN Pe³n¹ integracjê systemu z sieci¹ zak³adow¹ realizuje siê z wykorzystaniem standardowych pakietów DeltaV: - OPC Server, - Excel Add-In, - PI-Data Link. Podstawowymi narzêdziami in ynieryjnymi s¹: - DeltaV Explorer, - Control Studio, - Function Blocks, - Sequential Function Charts, - Structured Text - Graphic Studio, - Configuration Assistant. STEROWANIE ZAAWANSOWANE I OPTYMALIZACYJNE Funkcje sterowania zaawansowanego i optymalnego realizowane s¹ bezpoœrednio w kontrolerach stacji procesowych przez standardowe pakiety systemu DeltaV: - DeltaV Tune, - DeltaV Fuzzy, - DeltaV Inspect - DeltaV Predict, - DeltaV Neural, - DeltaV Simulate. SERWER SIECIOWY - WEB SERVER Serwer sieciowy systemu DeltaV umo liwia dostêp do grafik operatorskich z ka dego miejsca na œwiecie, przy wykorzystaniu dowolnej przegl¹darki internetowej. Umo liwia on równie dostêp do danych i trendów bie ¹cych i historycznych oraz kroniki alarmów i zdarzeñ. ZARZ DZANIE APARATUR OBIEKTOW System DeltaV jest standardowo wyposa ony w program zarz¹dzania aparatur¹ obiektow¹ AMS. Dziêki temu wykonywanie procedur konfiguracji i zdalnej diagnostyki urz¹dzeñ polowych realizowane jest bezpoœrednio z pulpitu stacji operatorskiej systemu. SERWER OPC Serwer danych OPC systemu DeltaV umo liwia szybki dostêp do wszystkich danych. Mo e on wspó³pracowaæ z szerok¹ gam¹ programów w systemach archiwizacji danych, zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, laboratorium itp. System zawiera nastepuj¹ce serwery OPC: - OPC Server, - OPC Alarms/Events, - OPC Mirror, - OPC Pager. NARZÊDZIA IN YNIERSKIE Pakiet narzêdzi in ynierskich systemu DeltaV pozwala na pe³n¹ konfiguracjê systemu. Mo liwe jest jednoczesne konfigurowanie i wspólny dostêp do globalnej bazy danych przez wielu u ytkowników, zarówno lokalnych jak i oddalonych. W celu u³atwienia i ujednolicenia prac projektowych, pakiet zawiera bibliotekê z szablonami modu³ów i fragmentami strategii sterowania. Wszystkie zmiany w konfiguracji, modyfikacje oprogramowania itp. mog¹ odbywaæ siê on-line, bez koniecznoœci zatrzymywania instalacji technologicznych. 9

9 PRZEP YWOMIERZE system zarz¹dzania aparatur¹ obiektow¹ AMS System zarz¹dzania aparatur¹ obiektow¹ AMS (Asset Management Solution) jest dedykowany dla urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych w komunikacji standardy HART i Foundation Fieldbus. Celem systemu jest wykorzystanie wszystkich funkcji dostêpnych we wspó³czesnej inteligentnej aparaturze polowej i obs³uga jej z jednej dedykowanej stacji aplikacyjnej. System mo e pracowaæ w dwóch równowa nych konfiguracjach. Je eli obiektem steruje system DeltaV lub Ovation, to urz¹dzenia obiektowe wymieniaj¹ informacje bezpoœrednio przez dedykowane karty wejœciowe z systemem AMS, który mo e byæ zainstalowany na komputerze typu PC. Stacja robocza Je eli natomiast obiektem steruje system sterowania innego producenta to komunikacjê z urz¹dzeniami obiektowymi zapewnia sieæ dodatkowych multiplexerów, które mog¹ byæ zainstalowane np. w szafach krosowych systemu. System zarz¹dzania AMS umo liwia realizacje bardzo wielu zawansowanych funkcji, najwa niejsze z nich to: - zdalna konfiguracja urz¹dzeñ obiektowych, - zdalne sprawdzanie obwodów pomiarowych, - diagnostyka aparatury pomiarowej i zaworów regulacyjnych, - monitoring stanu technicznego urz¹dzeñ obiektowych, - historyzowanie zdarzeñ dotycz¹cych obs³ugi technicznej urz¹dzeñ, Serwer AMS - zarz¹dzanie procedurami kalibracyjnymi aparatury pomiarowej, - tworzenie jednej bazy danych wszystkich urz¹dzeñ obiektowych, - automatyczne generowanie raportów (ISO 9000). AMS umo liwia wspó³pracê ze wspó³czesnymi systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Software ) Zastosowanie systemu AMS umo liwia osi¹gniêcie znacz¹cych korzyœci ekonomicznych: - przyspieszenie prac rozruchowych aparatury, - ograniczenie kosztów obs³ugi technicznej sprzêtu AKPiA, - mo liwoœæ precyzyjnego planowania prac serwisowych, - unikanie niespodziewanych awarii urz¹dzeñ, - zminimalizowanie prac administracyjnych. Posiadamy ju bogate doœwiadczenia œwiatowe i krajowe w zastosowaniu systemu AMS w aplikacjach przemys³owych. 10

10 PLANT WEB DOBÓR PRZETWORNIKÓW Przetworniki ciœnienia i ró nicy ciœnieñ stanowi¹ najwiêksz¹ grupê pomiarowych urz¹dzeñ obiektowych. Ich w³aœciwy dobór jest czêsto warunkiem optymalnego prowadzenia procesu. Do niedawna doboru tych urz¹dzeñ dokonywa³o siê na podstawie analizy klasy dok³adnoœci. Jest ona zwykle definiowana dla warunków laboratoryjnych. Przetworniki w warunkach obiektowych (pod wysokim ciœnieniem statycznym i w zmieniaj¹cych siê warunkach temperatury otoczenia) wykazuj¹ jednak znacznie gorsze parametry pomiarowe ni wynika to z ich klasy dok³adnoœci. Równie typowe zjawisko dryftu powoduje pogorszenie siê pomiarów w czasie. Coraz bardziej popularnym parametrem okreœlaj¹cym w³asnoœci metrologiczne przetworników staje siê b³¹d ca³kowity pomiaru, który obliczony wed³ug podanego wzoru uwzglêdnia wp³yw warunków obiektowych. B³ad pomiaru % B³¹d refencyjny W warunkach laboratoryjnych B³¹d ca³kowity W warunkach obiektowych Dr Ps To Re TPE = Re 2 +To 2 + Ps 2 TPE - ca³kowity b³¹d pomiaru (w warunkach obiektowych) Re - B³¹d referencyjny To - B³¹d od wp³ywu temperatury Ps - B³¹d od wp³ywu ciœnienia statycznego Obliczony w ten sposób b³¹d pomiaru, po dodaniu b³êdu Dr dryftu w czasie, okreœla rzeczywist¹ dok³adnoœæ pomiaru w warunkach obiektowych. Dane do takich obliczeñ powinny byæ dostêpne w kartach katalogowych przetworników. Warto zrobiæ tak¹ kalkulacjê przy podejmowaniu decyzji o zakupach nowego sprzêtu, aby w czasie eksploatacji urz¹dzeñ nie naraziæ siê na rozczarowanie jego rzeczywist¹ dok³adnoœci¹ pomiaru. Wyznacznikiem jakoœci sprzêtu pomiarowego, który staje siê obecnie nawet wa niejszy ni dok³adnoœæ pomiaru, jest jego stabilnoœæ w czasie. Wysoka stabilnoœæ pomiaru pozwala bowiem na zminimalizowanie kosztów obs³ugi technicznej i gwarantuje sta³¹ jakoœæ pomiaru. Przetworniki pomiarowe 3051 posiadaj¹ 5-cio letni¹ stabilnoœæ pomiaru, a najnowsze przetworniki ciœnienia 3051S nawet stabilnoœæ 10-cio letni¹! Umo liwia to ograniczenie czêstotliwoœci kalibracji tych urz¹dzeñ zmniejszaj¹c znacznie koszty ich eksploatacji. 11

11 PLANT WEB 3051S CD 3051 CD/HD POMIARY RÓ NICY CIŒNIEÑ Dok³adnoœæ: Ultra: 0,04% zakresu pomiarowego Classic: 0,065% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 10 lat Zakresowoœæ: 200:1 Zakres ciœn. ró n.: 12,5 Pa kpa Iloœæ podzakresów: 6 Temp. otoczenia: C Temp. medium: C Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF (*) Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara - czujnik i ca³a elektronika zamkniête w jednej hermetycznej obudowie - budowa modu³owa umo liwiaj¹ca bogat¹ gamê konfiguracji - opcjonalne zblocze wielozaworowe - opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak e zdalny - opcjonalne oddzielacze kapilarne - wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów spiêtrzaj¹cych - wzbogacona diagnostyka - odciêcie ma³ego przep³ywu - kluczowe pomiary we wszystkich ga³êziach przemys³u - uk³ady rozliczeniowe (*) - Foundation Fieldbus Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ : 100:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Zakres pomiaru: CD: 25 Pa - 13,8 MPa HD: 0,62 kpa - 13,8 MPa Iloœæ podzakresów: 6 Temp. otoczenia : C DYNAMIKA: opóÿnienie -100 ms Temp. medium: C ( HD: 191 C) Max. ciœnienie procesowe: 25 MPa (31 MPa) Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara, WUG Materia³y membran: 316L, Hastelloy C, Monel, Tantal, z³ocony Monel - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru - znakomita dynamika - wysoka dok³adnoœæ ca³kowita - czujnik pojemnoœciowy - integralne, opcjonalne zblocze wielozaworowe - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny wyœwietlacz LCD - diagnostyka - mo liwoœæ pomiaru podciœnienia - dok³adne zwê kowe pomiary przep³ywu - pomiary rozliczeniowe - uk³ady blokad i sygnalizacji - wa ne pomiary w przemys³ach: farmaceutycznym, chemicznym, olejowym, gazowniczym i energetyce 12

12 PLANT WEB 3051 PD (KLASA REFERENCYJNA) 1151 DP/HP Notatki Dok³adnoœæ: 0,05% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ : 10:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: 6,22 kpa kpa Iloœæ podzakresów: 2 Temp. otoczenia : C Dynamika: opóÿnienie ms Temp. medium: C Max. ciœnienie procesowe: 25 MPa Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara, WUG Materia³ membran: 316L - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru - znakomita dynamika - wysoka dok³adnoœæ ca³kowita - czujnik pojemnoœciowy - integralne, opcjonalne zblocze wielozaworowe - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny wyœwietlacz LCD - diagnostyka - pomiary referencyjne, kontrolne - pomiary rozliczeniowe Dok³adnoœæ: 0,1% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,1% URL (górny zakres pomiarowy) / 6 m-cy Zakresowoœæ : 15:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: 0,5 kpa - 6,9 MPa Iloœæ podzakresów: 6 Temp. otoczenia : C Temp. medium: C Max. ciœnienie procesowe: 13,8 MPa (HP: 31 MPa ) Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Monel, Tantal - czujnik pojemnoœciowy - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny wyœwietlacz LCD lub analogowy - odpornoœæ na wysokie ciœnienie statyczne (HP) - najbardziej rozpowszechniony przetwornik ró nicy ciœnieñ na œwiecie - standardowe pomiary ró nicy ciœnieñ i przep³ywu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13

13 PLANT WEB 3051S CG/CA/TG/TA 3051 CG/CA/HG POMIARY CIŒNIENIA Dok³adnoœæ: Ultra: 0,04% zakresu pomiarowego Classic: 0,065% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 10 lat Zakresowoœæ: 200:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Zakres pomiaru: CG: 0,12 kpa- 13,8 MPa CA: 1,2 kpa- 27,6 MPa TG/TA: 1 kpa - 68,9 MPa Iloœæ podzakresów: 5 Temp. otoczenia: C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara - pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego - czujnik i ca³a elektronika zamkniête w jednej hermetycznej obudowie - budowa modu³owa umo liwiaj¹ca bogat¹ gamê konfiguracji - opcjonalne zblocze wielozaworowe - opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak e zdalny - opcjonalne oddzielacze kapilarne - wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów spiêtrzaj¹cych - wzbogacona diagnostyka - mo liwoœæ pomiaru podciœnienia - kluczowe pomiary we wszystkich ga³êziach przemys³u - uk³ady rozliczeniowe Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ : 100:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Zakres pomiaru: CG: 0,12 kpa- 13,8 MPa CA: 1,2 kpa- 27,6 MPa HG: 0,62 kpa - 13,8 MPa Iloœæ podzakresów: 6 ( CA: 5 ) Temp. otoczenia : C Dynamika: opóÿnienie ms Temp. medium: C ( HG: 191 C ) Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara, WUG Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Monel, Tantal, z³ocony Monel - pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru - znakomita dynamika - wysoka dok³adnoœæ ca³kowita - czujnik pojemnoœciowy - integralne, opcjonalne zblocze wielozaworowe - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny wyœwietlacz LCD - diagnostyka - mo liwoœæ pomiaru podciœnienia - opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy - dok³adne pomiary ciœnienia - pomiary ciœnienia do kompensacji przep³ywu - uk³ady blokad i sygnalizacji - kluczowe pomiary w przemys³ach: farmaceutycznym, chemicznym, olejowym, gazowniczym i energetyce 14

14 PLANT WEB 3051 T 1151 GP/AP 2088 Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ : 100:1 Wyjœcie: 4-20mA + HART lub FF Zakres pomiaru: 2,1 kpa - 69 MPa Iloœæ podzakresów: 5 Temp. otoczenia : C Dynamika: opóÿnienie ms Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara, WUG Materia³ membran: 316L, Hastelloy C - pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru - znakomita dynamika - wysoka dok³adnoœæ ca³kowita - czujnik piezorezystancyjny - opcjonalny wyœwietlacz LCD - diagnostyka - mo liwoœæ pomiaru podciœnienia - opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy - dok³adne pomiary ciœnienia - dok³adne pomiary wysokich ciœnieñ - pomiary ciœnienia do kompensacji przep³ywu - uk³ady blokad i sygnalizacji - kluczowe pomiary w przemys³ach: farmaceutycznym, chemicznym, olejowym, gazowniczym i energetyce Dok³adnoœæ: 0,1% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,1% URL (górny zakres pomiarowy) / 6 m-cy Zakresowoœæ : 15:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: GP: 0,5 kpa- 41,4 MPa AP: 2,5 kpa - 6,9 MPa Iloœæ podzakresów: GP - 8, AP - 5 Temp. otoczenia : C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Monel, Tantal, z³ocony Monel - pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego - czujnik pojemnoœciowy - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny wyœwietlacz LCD - opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy - standardowe pomiary ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Dok³adnoœæ: 0,2% (0,1%) zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,1% URL (górny zakres pomiarowy) / rok Zakresowoœæ : 20:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: 10 kpa - 27,6 MPa Iloœæ podzakresów: 4 Temp. otoczenia : C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara Materia³ membran: 316L, Hastelloy C - pomiar ciœnienia lub ciœnienia absolutnego - mo liwoœæ podwy szenia dok³adnoœci pomiaru do 0,1% - czujnik krzemowy, rezystancyjny - opcjonalny wyœwietlacz LCD - mo liwoœæ pomiaru podciœnienia - opcjonalne zintegrowane zblocze - opcjonalne oddzielacze kapilarne - opcjonalny blok przeciwprzepiêciowy - Standardowe pomiary ciœnienia i ciœnienia absolutnego 15

15 PLANT WEB 3051S L 3051 L POMIARY POZIOMU Dok³adnoœæ: 0,065% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ: 100:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Zakres pomiaru: 0,62 kpa - 13,8 MPa Iloœæ podzakresów: 5 Temp. otoczenia: C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Tantal Œrednica membran pomiarowych: 2,3 lub 4 cale - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru w jednej hermetycznej obudowie - bardzo wysoka dok³adnoœæ - budowa modu³owa umo liwiaj¹ca bogat¹ gamê konfiguracji - ko³nierze wg norm ANSI Class 150, 300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN opcjonalny wyœwietlacz LCD, tak e zdalny - wzbogacona diagnostyka - dobór przyrz¹dów w oparciu o specjalizowane oprogramowanie komputerowe - kluczowe pomiary we wszystkich ga³êziach przemys³u Dok³adnoœæ: 0,075% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,125% URL (górny zakres pomiarowy) / 5 lat Zakresowoœæ : 100:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Zakres pomiaru: 0,62 kpa kpa Iloœæ podzakresów: 3 Temp. otoczenia : C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara, WUG Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Tantal Œrednica membran pomiarowych: 2,3 lub 4 cale - wyj¹tkowo d³ugotrwa³a stabilnoœæ pomiaru - znakomita dynamika - wysoka dok³adnoœæ ca³kowita - czujnik pojemnoœciowy - ko³nierze wg norm ANSI Class 150, 300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN opcjonalny wyœwietlacz LCD - diagnostyka - dobór przyrz¹dów w oparciu o specjalizowane oprogramowanie komputerowe - dok³adne hydrostatyczne pomiary poziomu - opomiarowanie zbiorników w przemys³ach: farmaceutycznym, chemicznym, olejowym, energetyce 16

16 PLANT WEB 1151 LT Radarowy miernik poziomu Typy 3301, 3302 Radarowy miernik poziomu Typu 5600 Dok³adnoœæ: 0,25% zakresu pomiarowego Stabilnoœæ: 0,25% URL (górny zakres pomiarowy) / 6 m-cy Zakresowoœæ : 15:1 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: 6,2 kpa kpa Iloœæ podzakresów: 3 Temp. otoczenia : C Temp. medium: C Certyfikaty: EEx, Atex, KD Barbara Materia³ membran: 316L, Hastelloy C, Tantal Œrednica membran izoluj¹cych: 2, 3 lub 4 cale - czujnik pojemnoœciowy - ko³nierze wg norm ANSI Class 150, 300, 600 oraz DN 50, 80, 100 PN opcjonalny wyœwietlacz LCD lub analogowy - dobór przyrz¹dów w oparciu o specjalizowane oprogramowanie komputerowe - hydrostatyczne pomiary poziomu - opomiarowanie zbiorników w przemys³ach: farmaceutycznym, chemicznym, olejowym, energetyce Zasada dzia³ania: pomiar czasu odbicia (od granicy faz) impulsu elektromagnetycznego poruszaj¹cego siê wzd³u falowodu Przeznaczenie: 3301-pomiar poziomu cieczy, a pomiar poziomu i punktu podzia³u faz. Typy sond/maks.d³ugoœæ: koncentryczna/6m; prêtowa sztywna/3m lub elastyczna/20m; podwójna sztywna/3m lub elastyczna/20m. Dok³adnoœæ: ±5mm dla sond<5m i ±0,1% powy ej Powtarzalnoœæ: ±1mm Czêstotliwoœæ odœwie ania: 1/sek Wyjœcie: 4-20mA +HART Temperatura otoczenia: C i z wyœwietlaczem Temperatura medium: C Ciœnienie w zbiorniku: Bar Certyfikaty: EExi (ATEX), EExd(CSA) Przy³¹cza procesowe: gwint/ko³nierzowe/miêdzy ko³nierzowe Zasilanie: 16-42Vdc dwuprzewodowe z sygna³em pomiarowym 4-20mA - pierwszy radar zasilany z pêtli pr¹dowej do pomiaru punktu podzia³u faz - wymienne sondy - mo liwoœæ dopasowania typu sondy do charakterystyki procesu i lepkoœci medium - jest to radar, w którym medium wchodzi w kontakt z falowodem, konieczny jest wiêc odpowiedni dobór materia³owy - w cenie wyrobu jest oprogramowanie s³u ¹ce do konfiguracji i wizualizacji pomiarów - pomiar praktycznie nie zale ny od zmian temperatury, gêstoœci, rezystywnoœci - pomiar poziomów cieczy przy gêstych oparach, pyle, pianie, turbulencjach - mo liwoœæ pomiaru w naczyniach o ró nych kszta³tach, w tym w¹skich, na bypasach - mo liwoœæ zast¹pienia czujników p³ywakowych, nurnikowych Radarowy miernik poziomu Czêstotliwoœæ sygna³u: 10GHz Technologia pomiaru: FMCW Dok³adnoœæ pomiaru: ±5mm Rozdzielczoœæ: 1mm Czêstotliwoœæ próbkowania: 10 Hz Wyjœcie 1: 4-20 ma + HART iskrobezpieczne albo FOUNDATION fieldbus Wyjœcie 2: 4-20 ma aktywny/pasywny Zakres pomiaru: 0-50m Temp. otoczenia : C Max. temp. medium: 200 C Max ciœnienie w zbiorniku: 35 bar Dodatkowo: pomiar temperatury do 6 punktów, zdalny/lokalny wyœwietlacz LCD zklawiatur¹, Certyfikaty: EEx CENELEC/ATEX, Wielkoœæ anteny: 2" - 8", prêtowe, sto kowe, sto kowe przed³u one, z izolacj¹ procesow¹, z przemywaniem Przy³¹cza procesowe: ko³nierzowe/miêdzy ko³nierzowe Zasilanie uniwersalne: V - szeroki zakres zastosowañ ze wzglêdu na wyj¹tkowo du ¹ czu³oœæ, cyfrow¹ odróbkê sygna³u - szeroki wybór typów anten i przy³¹czy procesowych, materia³ów - w cenie wyrobu jest oprogramowanie s³u ¹ce do konfiguracji i wizualizacji pomiarów - pomiary poziomu cieczy czystych i zanieczyszczonych - dla cieczy korozyjnych opcjonalne okno teflonowe lub ceramiczne (przegroda izolacyjna) - dla zbiorników z mieszad³ami i wymiennikami ciep³a - do procesów gdzie wymagane jest automatyczne przep³ukiwanie anteny 17

17 POMIARY RÓ NICY CIŒNIEÑ APEX, APEX SENTRY HTG Pomiarowy nurnikowe Radarowy miernik poziomu Czêstotliwoœæ sygna³u: 24 GHz Technologia pomiaru: FMCW Dok³adnoœæ pomiaru: ±5mm (±3mm) (SENTRY ±10mm) Rozdzielczoœæ: 0,4mm (SENTRY 1mm) Czêstotliwoœæ próbkowania: 1 sek (SENTRY 3 sek) Wyjœcie: 4-20 ma + HART Zakres pomiaru: 0,5-30m Temp. otoczenia : C Max. temp. medium: 190 C Max ciœnienie w zbiorniku: 10,69 bar Certyfikaty: EEx CENELEC, KD Barbara Wielkoœæ anteny: 2", 3", 4" (ANSI lub DIN) Zasilanie opcjonalne: 220 Vac lub Vdc - zwiêkszona odpornoœæ na zaburzenia medium - wyj¹tkowo skupiona wi¹zka pomiarowa - opcjonalna konfiguracja przyciskami lokalnymi - niewielkie rozmiary i masa - automatyczna autokalibracja - pomiary poziomu cieczy czystych i zanieczyszczonych - dla cieczy korozyjnych opcjonalne okno teflonowe - dla zbiorników z mieszad³ami i wymiennikami ciep³a (skupiona wi¹zka pomiarowa) Dok³adnoœæ: ± 0,02% zakresu dla czujników hydrostatycznych ± 3mm dla radarów Komunikacja: HART, Modbus Temp. medium: C Temp. otoczenia: C Certyfikaty: BASEEFA, CENELEC, CESI, PTB - kompletny system zarz¹dzania parkiem zbiorników - wysoka dok³adnoœæ pomiarów hydrostatycznych - cyfrowe przesy³anie danych ograniczaj¹ce b³êdy przetwarzania C/A i A/C - ci¹g³a diagnostyka aparatury - jednostka obliczeniowa HIU dedykowana dla pojedynczego zbiornika montowana przy zbiorniku - jednostka zarz¹dzaj¹ca AIM zbieraj¹ca dane z kilkunastu HIU Pe³ny bilans zbiorników magazynowych zawieraj¹cy: - pomiar masy - pomiar poziomu - pomiar temperatury - pomiar ciœnienia nad powierzchni¹ medium - obliczon¹ gêstoœæ - obliczon¹ objêtoœæ - NURNIK Sygna³ wejœciowy: Sygna³ 0-100% d³ugoœci nurnika Typowo: cali Klasy ciœnieniowe: PN 10 - PN 420 ANSI ANSI 2500 Przy³¹cza: - ko³nierzowe, skrêcane Materia³y: eliwo, stal, stopy stali lub stal nierdzewna (zgodnie z DIN, ASME lub ASTM) Temp. medium: max. 427 C - PRZETWORNIK Sygna³ wejœciowy: poziom lub rozdzia³ faz wskazane przez przyrz¹d nurnikowy Sygna³ wyjœciowy: 4-20 ma + HART lub Fieldbus Foundation Dok³adnoœæ: <0,25% zakresu Tryb pracy: Wprost lub odwrotnie proporcjonalny Opcjonalna izolacja termiczna Temp. otoczenia: -40 C +80 C Ceryfikaty: EEx CENELEC, KD Barbara - dedykowane rozwi¹zania materia³owe dla mediów korozyjnych i ciê kich warunków pracy - ró ne konfiguracje rozmieszczenia przy³¹czy procesowych oraz po³o enia przetwornika - odpornoœæ na drgania - wyj¹tkowa dok³adnoœæ pomiaru rozdzia³u faz (ok. 0,05 S.G.) - diagnostyka - wyœwietlacz ciek³okrystaliczny - dok³adny pomiar poziomu, gêstoœci lub poziomu rozdzia³u faz - gotowe zestawy monta owe przetworników do g³owic nurnikowych innych producentów - wykonanie specjalne do zabudowy na istniej¹cych komorach, w miejsce przetworników pneumatycznych 18

18 PLANT WEB Przetwornik temperatury Typu 248 Wieloczujnkowy przetwornik temperatury Typu 848 POMIARY TEMPERATURY Dok³adnoœæ: ±0,20 C + 0,1% dla Pt100 Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1 C/ 12 m-cy dla Pt100 Wyjœcie: 4-20 ma + HART Czujniki pomiarowe: ( 2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Ni120, termopary, mv, Ohm Temp. otoczenia: C Certyfikaty: EExi EExd, CENELEC, ATEX Galwaniczna izolacja we/wy - przetwornik mo e byæ zamówiony ze zintegrowanym czujnikiem przy pomocy jednego kodu zamówieniowego - przetwornik konfigurowalny za pomoc¹ komunikatora HART - korekcja od temperatury otoczenia - wyj¹tkowa odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne - opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe - sygnalizacja awarii - autotestowanie - wa ne pomiary temperatury - unifikacja aparatury pomiarowej - zintegrowane - zminimalizowanie iloœci czêœci zamiennych, gdy potrzeba czêstych zmian zakresu pomiarowego (np. zima / lato) wyjœciowego - sygnalizacja awarii - diagnostyka Dok³adnoœæ: ±0,30 C dla Pt100 Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1 C/ 12 m-cy dla Pt100 Czujniki pomiarowe: OSIEM czujników (2, 3 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Ni120, termopary, mv, Ohm Galwaniczna izolacja we/wy Wyjœcie: Foundation Fieldbus Bloki funkcjonalne: Analog Input,Input Selector, Multiple Analog Input Block, Posiada wbudowan¹ funkcjê Link Active Scheduler Temp. otoczenia: C Certyfikaty: EEx ia IIC T4 Baseefa /ATEX - czas odczytu wszystkich 8 czujników ok. 1,5s - korekcja od temperatury otoczenia - autotestowanie, autokalibracja - sygnalizacja awarii - mo e byæ montowany bezpoœrednio na szynie DIN - opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe - czujniki wielopunktowe - pomiary wielopunktowe w sieci - wprowadzenie sygna³ów analogowych do siecie Foundation Fieldbus - gdy chodzi o zwiêkszenie efektywnoœci systemu pomiarowego, zmniejszenie kosztów i pracoch³onnoœci kablowania 19

19 POMIARY TEMPERATUR 3144/ Dok³adnoœæ: cyfrowa: 0,1 C dla Pt100 analogowa: 0,12 C dla Pt100 Stabilnoœæ: 0,25% wm (*) lub 0,25 C / 5 lat (dla Pt100) Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Czujniki pomiarowe: (2,3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni120, Cu10, termopary, mv, Ohm, specjalne Temp. otoczenia : C Certyfikaty: EEx, CENELEC, KD Barbara Galwaniczna izolacja we/wy - przetwornik konfigurowalny za pomoc¹ komunikatora HART - przetwornik 3144 jednoczujnikowy - przetwornik 3244 dwuczujnikowy, mo e pracowaæ jako przetwornik temperatury z zapasowym czujnikiem lub jako przetwornik ró nicy temperatur - korekcja temperatury otoczenia - opcjonalny wyœwietlacz LCD - opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe - mo liwoœæ wpisania rzeczywistej charakterystyki czujnika do przetwornika - sygnalizacja przekroczenia dryftu sygna³u wyjœciowego - sygnalizacja awarii - diagnostyka - najbardziej odpowiedzialne pomiary temperatury - pomiary temp. dla celów rozliczeniowych - pomiary ró nicy temp. dla rozliczeñ ciep³a - uk³ady blokad i zabezpieczeñ Dok³adnoœæ: cyfrowa : 0,15% dla Pt100 analogowa : 0,18% dla Pt100 Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1 C/ 12 m-cy (dla Pt100 i termopar) Wyjœcie: 4-20 ma + HART Czujniki pomiarowe: ( 2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Ni120, termopary, mv, Ohm Temp. otoczenia : C Certyfikaty: EEx, KD Barbara, BASEEFA/ATEX Galwaniczna izolacja we/wy - przetwornik konfigurowalny za pomoc¹ komunikatora HART - do monta u w g³ówce przetwornika lub na szynie DIN - korekcja temperatury otoczenia - wyj¹tkowa odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne - opcjonalne zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe - jedno lub dwupunktowa korekcja charakterystyki czujnika - sygnalizacja awarii - autotestowanie - opcjonalny wyœwietlacz LCD - wa ne pomiary temperatury - unifikacja aparatury pomiarowej - zminimalizowanie iloœci czêœci zamiennych, gdy potrzeba czêstych zmian zakresu pomiarowego ( np. zima / lato) Dok³adnoœæ: 0,05% +0,15 C lub 0,2 C dla Pt100 Stabilnoœæ: 0,1% wm lub 0,1 C/ 12 m-cy Wyjœcie: 4-20 ma Czujniki pomiarowe: (2, 3 lub 4 przewodowe) Pt100, Pt200, Pt500, Ni120, termopary, mv, Ohm Temp. otoczenia : C Certyfikaty: EEx, KD Barbara, BASEEFA/ATEX Galwaniczna izolacja we/wy - przetwornik konfigurowalny z PC - do monta u w g³ówce przetwornika lub na szynie DIN - korekcja temperatury otoczenia - wyj¹tkowa odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne - autotestowanie - standardowe pomiary temperatury - unifikacja aparatury pomiarowej - zminimalizowanie iloœci czêœci zamiennych, gdy potrzeba czêstych zmian zakresu pomiarowego ( np. zima / lato) (*) wm - wartoœci mierzonej 20

20 POMIARY TEMPERATUR Czujniki Pt Termopary, Akcesoria Notatki Dok³adnoœæ: 0,3 C lub 0,1% zakresu dla Pt100 i Ni100 Wyjœcie: 4-20 ma Czujniki pomiarowe: 3-przewodowe Pt100, Ni100, Ohm Temp. otoczenia : C Certyfikaty: EEx, CENELEC - przetwornik konfigurowalny z PC - do monta u w g³ówce przetwornika lub na szynie DIN - drugorzêdne pomiary temperatury - zminimalizowanie iloœci czêœci zamiennych Czujniki standardowe: Pt100 (2, 3 i 4 przewodowe) (pojedyñcze i podwójne) Zakres pomiarowy: PT100 do 600 C Klasy dok³adnoœci: A, B, 1/10B Termopary standardowe: E, J, K, N,T, R, S Izolowany lub uziemiony koniec Klasy tolerancji: 1, 2 Œrednice czujników: 6 i 8mm D³ugoœci czujników: do 10m Os³ony: spawane, gwintowe, ko³nierzowe Standardowy materia³ os³on: 316L (1.4404), 316Ti (1.4571) Certyfikaty: EEx, CENELEC, BASEEFA Certyfikaty materia³owe - g³ówki termometryczne do IP68 - opcjonalna kalibracja czujnika wraz z przetwornikiem - oferta kompletnego rozwi¹zania: czujnik+przetwornik+os³ona - pomiary temperatur g³ównie w przemyœle chemicznym, petrochemicznym, energetyce, gazownictwie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21

21 PLANT WEB Zblocze 305/ Oddzielacze kapilarne AKCESORIA 2-, 3-, 5-zaworowe zblocza do bezpoœredniego monta u na przetworniku Przy³¹cza procesowe: 1/2-14 NPT, 1/4-18 NPT Bezpoœredni monta bez ko³nierzy. Wytrzyma³oœæ ciœnieniowa do 690 bar Dostêpne wersje z doprowadzeniem rurek impulsowych od do³u lub z boku Materia³y: 316SS jako standard Inne wykonanie w uzgodnieniu z producentem Uszczelnienia: Teflon, grafoil Opcje specjalne dla zastosowañ tlenowych - fabryczne uszczelnienie i testowanie ciœnieniowe. - dla pomiarów gazu ziemnego dostêpne opcje z podwójnym zaworem wyrównawczym - zastosowanie zintegrowanych zbloczy znacznie skraca czas rozruchu i poprawia bezpieczeñstwo instalacji - wiêksze bezpieczeñstwo pracy przez zminimalizowanie iloœci uszczelnieñ - odpowiedzialne punkty pomiarowe - energetyka, przemys³ chemiczny, gazownictwo Œrednice kapilar: 1 i 2 mm Temp. pracy: -45 do 315 C Standardy przy³¹czy: DIN 2512, 2513, 2526, 2696, ANSI B16.5, RTJ Standardy przemys³owe : TriClamp, DIN 11851, RDJ, IDF, SMS - do wspó³pracy z przetwornikami typu 3051, 1151, oleje robocze: silikonowy, chemicznie obojêtny, sanitarny, roœlinny - wykonania pró niowe na zamówienie - wype³nienia odpowiednie do aplikacji tlenowych, spo ywczych, dla obecnoœci chloru - niektóre materia³y membran: 316, 316Ti, Hastelloy, Incoloy, Inconel,Monel, Nikiel, Platyna, Tantal, Tytan, Cyrkon - pokrycia membran: z³oto, srebro, PTFE, FEP, ECTE - dobór oddzielaczy w oparciu o specjalizowane oprogramowanie komputerowe - pomiary poziomu, przep³ywu i ciœnienia gdy zachodzi koniecznoœæ odseparowania przetwornika od medium pomiarowego - wyeliminowanie zamarzania rurek impulsowych 22

22 PLANT WEB 275 komunikator HART 3311 Przetwornik I/P Notatki Temp. pracy: 0-50 C Zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe Programowalny przycisk szybkiego dostêpu do najczêœciej u ywanych procedur. Ciek³okrystaliczny wyœwietlacz (8 wierszy, po 21 znaków) Masa: 1,4 kg wraz z akumulatorami Certyfikaty: Ex BASEEFA/CENELEC, KD BARBARA, EMC - narzêdzie do konfiguracji urz¹dzeñ obiektowych - mo liwoœæ pod³¹czenia w dowolnym punkcie instalacji - prosta obs³uga - opcja pamiêci 4MB dla wszystkich urz¹dzeñ Emerson Process Management - opcje pamiêci 12MB dla wiêkszoœci urz¹dzeñ HART dostêpnych na rynku (ró nych producentów) - mo liwoœæ przechowania w pamiêci do 100 ró nych konfiguracji przyrz¹dów (zastosowanie modu³u Data Pack) - program symulacyjny umo liwiaj¹cy samodzielne szkolenie - mo liwoœæ komunikowania siê z ka dym urz¹dzeniem wykorzystuj¹cym protokó³ komunikacji HART - zdalna obs³uga techniczna przyrz¹dów HART Dok³adnoœæ przetwarzania: 0,3% zakresu Sygna³ wejœciowy: 4-20 ma, 4-12 ma, ma Sygna³ wyjœciowy: 0,2-1 bar (standard) Wyjœcie regulowane: 6,9-124 kpa Mo liwoœæ odwrócenia wyjœcia: (1-0,2 bar) Mo liwoœæ szerokiej zmiany sygna³u wyjœciowego. Pobór powietrza: 0,3 Nm 3 /h Zakres temperatur pracy: -40 do 85 C Zasilanie: kpa Wydatek objêtoœciowy: 6,7 Nm 3 /h dla zasilania 140 kpa Certyfikaty: EEx ia BASEEFA/CENELEC - przyrz¹d do zabudowy na obiekcie - wyposa enie dodatkowe: filtr, manometry kontrolne - diagnostyka dzia³ania - odporny na zanieczyszczone powietrze zasilaj¹ce - zdalny odczyt ciœnienia przy pomocy komunikatora HART jako opcja - zapewnia wysok¹ dynamikê sygna³u - przetwornik miêdzysystemowy dedykowany g³ównie do sterowania si³ownikami pneumatycznymi zaworów sygna³em pr¹dowym 4-20 ma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23

23 Smart Vortex Model 8800A Elektromagnetyczne z serii 8700 PRZEP YWOMIERZE Media mierzone : ciecz, para, gaz Ciecz musi byæ jednorodna i jednofazowa 8 rozmiarów przep³ywomierzy do DN200 Dok³adnoœæ pomiaru przep³ywu cieczy: ±0,65% wartoœci mierzonej Gazu i pary: ±1,35% wartoœci mierzonej Powtarzalnoœæ : 0,2% aktualnej wartoœci mierzonej Stabilnoœæ: ±0,1% zakresu w czasie 6 miesiêcy Komunikacja: 4-20 ma +HART oraz FF Certyfikaty Ex: CENELEC, KD BARBARA, WY SZY URZ D GÓRNICZY - cyfrowa technologia sygna³u zapewnia niezak³ócony sygna³ wyjœciowy w trudnych aplikacjach - wysoka dok³adnoœæ i odpornoœæ na zmiany temperatury - specjalna konstrukcja czujnika zmniejsza wp³yw drgañ instalacji procesowej - ca³kowicie spawany korpus eliminuje przecieki - brak szczelin mog¹cych ulec zapychaniu - sygnalizacja uszkodzeñ - zabezpieczenie przed zmianami konfiguracji - testowanie sygna³ów wyjœciowych - unifikacja czêœci wspólnych redukuje liczbê czêœci zapasowych - opcja przep³ywomierza ze zredukowan¹ integralnie œrednic¹ eliminuje koniecznoœæ stosowania redukcji ruroci¹gów, co znacznie zmniejsza koszty monta u - szeroki zakres zastosowañ ze wzglêdu na w/w uwagi oraz szeroki zakres temperatur, mo liwoœci zastosowania równie zdalnej elektroniki Media mierzone: ciecz Dok³adnoœæ pomiaru przep³ywu: ±0,5% wartoœci mierzonej dla prêdkoœci przep³ywu od 0,3 do 10 m/s Sygna³y wyjœciowe: 4-20 ma + HART lub FF Skalowane wyjœcie czêstotiwoœciowe: 0 do 1000Hz Cyfrowe przetwarzanie sygna³u: umo liwia redukcjê zak³óceñ pomiarów Testowanie: procedury autotestowania, specjalne procedury testuj¹ce, wykrywanie przep³ywu niepe³n¹ rur¹ Certyfikaty Ex : CENELEC, KD BARBARA, WY SZY URZ D GÓRNICZY - wersja ko³nierzowa i waflowa z przetwornikami montowanymi bezpoœrednio lub zdalnie - ca³kowicie spawana obudowa ze stali - wymiennne elektrody - wyeliminowanie koniecznoœci rêcznej kalibracji i zerowania - mo liwoœæ zdalnego wykonania wielu czynnoœci obs³ugowych - jako opcja: lokalna klawiatura operatorska - szeroki zakres zastosowañ, tam gdzie przewodnoœæ medium jest wystarczaj¹ca (min. 5 µs/m) - czujniki typu 8721 posiadaj¹ certyfikaty sanitarne 3A i s¹ szeroko stosowane w przemyœle spo ywczym i farmaceutycznym 24

24 Rotametry Przep³ywomierz ultradÿwiêkowy Kryzy pomiarowe firmy DANIEL Ze szklan¹ i metalow¹ tub¹. Szeroki zakres wykonañ materia³owych Zakresy pomiarów: do l/godz dla wody do 1404 Nm 3 /godz dla powietrza Zakresowoœæ: 1:10 Ró ne dok³adnoœci i d³ugoœci skali w zale noœci od potrzeb: +/-10%, 5%, 3%, 2% pe³nej skali Zakres temperatur: -29 do 40 C Mo liwoœæ wykonañ dla wy szych temperatur. Ró ne typy przy³¹czy, równie ko³nierzowe. Regulacja przep³ywu jako opcja. W rotametrach z metalow¹ rur¹ mo liwoœæ wyjœcia: 4-20 ma z HART Jedno wyjœcie impulsowe: 1 do 1000 Hz Certyfikat: CE Wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne, certyfikat PTB. - mniej odpowiedzialne, popularne pomiary przep³ywu - pomiar przep³ywu z wskazaniem lokalnym Rozmiar: SeniorSonic: 6" do 36" JuniorSonic: 4" do 24" UltraTap: 8" 42" Zakresy ciœnieniowe: SeniorSonic: ANSI#2500 JuniorSonic: ANSI#2500 UltraTap: ANSI#1500 Dok³adnoœæ: 0,5% dla SeniorSonic bez kalibracji, powtarzalnoœæ 0,2% - nie powoduj¹ dodatkowych oporów przep³ywu - maj¹ ognioszczeln¹ obudowê, iskrobezpieczne przy³¹cza do sond - odporne na nag³e uderzenia przep³ywu (w odró nieniu od turbin) - wyjœcia analogowe, RS232/485, czêstotliwoœæ, alarmy - wejœcia analogowe temperatury, ciœnienia - wysoka stabilnoœæ pomiaru - pomiary przep³ywu gazu - pomiary rozliczeniowe (certyfikaty NMi, PTB) - nie powoduj¹ dodatkowych oporów przep³ywu - odpornoœæ na przeci¹ enia Rozmiar: Senior: 2"...24" Junior: 10"...24" Simplex: 2" 8" FlangeUnion 1" 12 Zakresy ciœnieniowe: do ANSI #2500 Dostêpne z pomiarowymi odcinkami rur - klasyczna metoda pomiaru - Senior umo liwia ³atw¹ wymianê p³ytki zwê ki pod ciœnieniem - Junior, Simplex - umo liwia wymianê po zdjêciu ciœnienia, ale bez demontowania ca³oœci urz¹dzenia - dostêpne w wykonaniu z przy³¹czem ko³nierzowym (przylga g³adka lub RJ) lub do wspawania - klasyczne pomiary rozliczeniowe zgodne z norm¹ AGA lub ISO dla gazów i cieczy - kluczowe pomiary dla gazu ziemnego i ropy naftowej - w uk³adach w których wymagana jest okresowa inspekcja p³ytki zwê ki 25

25 PRZEP YWOMIERZE 1195 Przep³ywomierze PROPLATE, MASSPROPLATE 3095 MV Notatki Œrednice nominalne: 1/2, 1, 11/2 cala Kryzy z pomiarem przytarczowym Ciœnienie ró nicowe: 1,25-62,2 kpa Max. Temp. Medium: 454 C Max. ciœnienie robocze: zgodnie z ANSI CLass 600 i DIN PN100 B³¹d wspó³czynnika przep³ywu dla zwê ki z integralnymi odcinkami pomiarowymi i dla 0,2< beta<0,6: wynosi 0,75% ZINTEGROWANE ZWÊ KI POMIAROWE - zwê ki z ostr¹ krawêdzi¹ oraz kwadrantowe - przy³¹cza obiektowe: gwintowane, spawane, ko³nierzowe - zwê ki mog¹ byæ dostarczane z zintegrowanymi odcinkami pomiarowymi - materia³ kryzy: 316 SST, Hastelloy C, Monel kryzy do zintegrowanej zabudowy na przetwornikach ró nicy ciœnieñ - dobór zwê ek w oparciu o dedykowany komputerowy program obliczeniowy - dostêpne tak e rozwi¹zania pe³nych przep³ywomierzy i monta u przetworników 3051 (przep³yw objêtoœciowy - proplate) lub 3095 (przep³yw masowy na zwê ce - massproplate) bezpoœrednio lub zdalnie - pomiary przep³ywu mediów gazowych, ciek³ych i pary wodnej - pomiary niewielkich przep³ywów, gdy nie maj¹ zastosowania kryzy standardowe o œrednicy powy ej 50mm Dok³adnoœæ: 1% przep³ywu masowego Zakres ciœnienia róÿnicowego: 0, kpa Zakres ciœnienia statycznego: 3, kpa Zakres temp.: od -101 do +816 C Wyjœcie: 4-20 ma + HART lub FF Certyfikaty: ATEX i KD Barbara - jednoczesny pomiar ró nicy ciœnieñ, ciœnienia statycznego i temperatury - wyliczany w pe³ni skompensowany przep³yw masowy - opcjonalne zblocze zaworowe - opcjonalny wyœwietlacz LCD z sumatorem - wspó³praca z szerok¹ gam¹ elementów spiêtrzaj¹cych - ³atwoœæ konfiguracji przy pomocy pakietu oprogramowania - dok³adne skompensowane pomiary przep³ywu masowego pary, gazów, cieczy - kluczowe pomiary w energetyce i przemyœle chemicznym xxxxxxxxxxxxxxxx 26

26 PRZEP YWOMIERZE ANNUBAR DIAMOND II PROBAR (DIAMOND II ) MASSPROBAR (DIAMOND II ) Œrednica rur: mm Max ciœn. stat: 690 Bar Max. temp.: 1200 C Wykonania materia³owe: 316 SST, Hasteloy C, i inne Certyfikaty: jakoœci, materia³owe - nie zapychaj¹ca siê konstrukcja - ma³a strata ciœnienia - niskie koszty monta u - pomiar przep³ywu dwukierunkowego - mo liwoœæ monta u 2 œrednice za kolanem - opatentowany kszta³t zapewniaj¹cy sta³y punkt oderwania strugi - brak ruchomych czêœci - mo liwoœæ instalacji czujnika temperatury wewn¹trz czujnika przep³ywu - pomiary przep³ywu objêtoœciowego i masowego - pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy o wysokiej lepkoœci i mediów zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste Dok³adnoœæ: 1,1% przep³ywu objêtoœciowego nie kalibrowany lub 0,5% kalibrowany Zakresowoœæ: 10 : 1 Œrednice rur: 12,5-1825mm Max. ciœn, stat.: 99,3 Bar Zakres temp.: -40 do +454 C Wyjœcie: 4-20 ma + HART Certyfikaty: ATEX i KD Barbara - pomiar przep³ywu objêtoœciowego przez pomiar ró nicy ciœnieñ na annubarze Diamond II - monta bezpoœredni lub zdalny - opcjonalne zblocze zaworowe - opcjonalny wyœwietlacz LCD - nie wymaga kalibracji przez 5 lat - prosty monta - ma³e straty ciœnienia - prosta eksploatacja - mo liwoœæ wybrania modelu umo liwiaj¹cego monta podczas ruchu instalacji - dok³adne pomiary przep³ywu objêtoœciowego cieczy, a tak e pary i gazów - kluczowe pomiary w energetyce i przemyœle chemicznym Dok³adnoœæ: 1,3% przep³ywu masowego Zakresowoœæ: 8 : 1 Œrednice rur: 12,5-1825mm Max. ciœn, stat.: 99,3 Bar Zakres temp.: -40 do +454 C Wyjœcie: 4-20 ma + HART Certyfikaty: ATEX i KD Barbara - jednoczesny pomiar ró nicy ciœnieñ i ciœnienia statycznego i temperatury i wyliczany w pe³ni skompensowany pomiar przep³ywu masowego - dostêp do pozosta³ych zmiennych pomiarowych zgodnie z protoko³em HART - monta bezpoœredni lub zdalny - opcjonalne zblocze zaworowe - opcjonalny wyœwietlacz LCD ze zliczaniem przep³ywu - pomiar przep³ywu w obu kierunkach - prosty monta, tak e mo liwy podczas pracy instalacji (odpowiedni model) - ma³e straty ciœnienia - monta czujnika temperatury wewn¹trz annubara lub zdalny - dok³adne skompensowane pomiary przep³ywu masowego pary, gazów, cieczy - instalacje na których szczególnie wa ne ma³e spadki ciœnienia - kluczowe pomiary w energetyce i przemyœle chemicznym - zastosowania w energetyce w liniach przesy³u pary 27

27 PRZEP YWOMIERZE Annubar SFA Probar 3095 MFA Massprobar Dok³adnoœæ wspó³czynnika wyp³ywu: ±0.75% zakresu przep³ywu Powtarzalnoœæ: ±0.1% Zakresowoœæ: 10:1 Œrednica rur: mm Maksymalne ciœnienie statyczne: 413 bar (tj. do ANSI#2500) Maksymalna temp.: 454 C Wykonanie materia³owe: 316 SST, Hastelloy C - nie zapychaj¹ce siê konstrukcje - ma³a strata ciœnienia - niskie koszty monta u - ³atwa instalacja - mniejsza wra liwoœci na starannoœæ monta u - opatentowany kszta³t zapewniaj¹cy sta³y punkt oderwania strugi - brak ruchomych czêœci - mo liwoœæ monta u czujnika temperatury wewn¹trz czujnika przep³ywu dla ka dej œrednicy - specjalne wykonanie dla przep³ywów o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów i pary zapewnia du ¹ powtarzalnoœæ pomiarów - pomiary przep³ywu objêtoœciowego i masowego - pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy o wysokiej lepkoœci i mediów zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste Dok³adnoœæ: 0.9% przep³ywu objêtoœciowego dla cieczy 1.4% przep³ywu objêtoœciowego dla gazów i pary Powtarzalnoœæ: ±0.1% Zakresowoœæ: 8:1 Œrednica rur: mm Maksymalne ciœn. ststyczne: 413 bar (tj. do ANSI#2500) Zakres temperatur: C Wyjœcie: 4-20 ma + Hart, lub FF Certyfikaty: Atex - pomiar przep³ywu objêtoœciowego przez pomiar ró nicy ciœnieñ na annubarze monta bezpoœredni lub zdalny - opcjonalne zblocze zaworowe - prosty monta - ma³e straty ciœnienia - prosta eksploatacja - mo liwoœæ wyboru modelu umo liwiaj¹cego monta podczas ruchu instalacji - specjalne wykonanie dla przep³ywów o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów i pary zapewnia du ¹ powtarzalnoœæ pomiarów - pomiary przep³ywu objêtoœciowego - pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy o wysokiej lepkoœci i mediów zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste Dok³adnoœæ: 1% przep³ywu masowego Powtarzalnoœæ: 0.1% Zakresowoœæ: 8:1 Œrednice rur: mm Maksymalne ciœnienie statyczne: 413 bar (tj. do ANSI#2500) Zakres temperatur: C Wyjœcie: 4-20mA +Hart Certyfikaty: Atex - jednoczesny pomiar ró nicy ciœnieñ, ciœnienia statycznego i temperatury i wyliczany w pe³ni skompensowany pomiar przep³ywu masowego - dostêp do pozosta³ych zmiennych pomiarowych zgodnie z protoko³em Hart - monta bezpoœredni lub zdalny - opcjonalne zblocze zaworowe - prosty monta - mo liwoœæ wyboru modelu do monta u podczas pracy instalacji - ma³e straty ciœnienia - prosta eksploatacja - specjalne wykonanie dla przep³ywów o ma³ych liczbach Reynoldsa dla gazów i pary zapewnia du ¹ powtarzalnoœæ pomiarów - monta czujnika temperatury wewn¹trz annubare - pomiary przep³ywu masowego - pomiary pary, gazów, cieczy we wszystkich ga³êziach przemys³u, z wyj¹tkiem cieczy o wysokiej lepkoœci i mediów zawieraj¹cych cz¹stki w³ókniste 28

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK 54 Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK A* D D/2 -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elmentu pomiarowego (kryza, dysza) : -materia³ obudowy: -temperatura pracy do 500 C -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK -ciœnienie nominalne PN6 PN100(*) -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elementu pomiarowego (kryza, dysza) i materia³ obudowy: -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO 5167,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI NIESTABILNEJ RODZAJU 2 TYPU DFA SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 2 3 Wymiary 3 4 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS 6350 Przetwornik z PRFIBUS AP / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 6350 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

POMIAR MÊTNOŒCI. Czujniki InPro8400/8500 i przetwornik Trb 8300F/S. Od bardzo niskiego do œredniego zmêtnienia gdy klarownoœæ ma podstawowe znaczenie

POMIAR MÊTNOŒCI. Czujniki InPro8400/8500 i przetwornik Trb 8300F/S. Od bardzo niskiego do œredniego zmêtnienia gdy klarownoœæ ma podstawowe znaczenie POMIAR MÊTNOŒCI Czujniki InPro8400/8500 i przetwornik Trb 8300F/S Od bardzo niskiego do œredniego zmêtnienia gdy klarownoœæ ma podstawowe znaczenie System pomiarowy wykorzystuje zjawisko odbicia i rozproszenia

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach?

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? Katalog szkoleń Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? o szkoleniach Największym potencjałem firmy są ludzie. Podnoszenie kwalifikacji kadry jest dziś bezwzględną koniecznością, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach?

Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? Katalog szkoleń Czy wiesz już wszystko o naszych urządzeniach? o szkoleniach Największym potencjałem firmy są ludzie, dlatego podnoszenie kwalifikacji pracowników jest równie ważne jak inwestycje w nowe

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do procesów technologicznych

Termometr oporowy do procesów technologicznych Termometr oporowy do procesów technologicznych n w zakresie temperatur -200...+600 C n z rurami ochronnymi ze stali kwasoodpornej, tytanu, tantalu, inconellu i hastelloy n mo liwe wykonanie z przetwornikiem

Bardziej szczegółowo

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01)

Dobór i zastosowanie. Wydanie marzec 2003 (10/01) Ustawniki pozycyjne Nadajniki stanów granicznych Zawory elektromagnetyczne Przetworniki po³o enia Sygnalizatory po³o enia Wyposa enie dodatkowe Dobór i zastosowanie Wydanie marzec 2003 (10/01) Karta zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4763 Pneumatyczny ustawnik pozycyjny typu 4765 Zastosowanie Ustawniki pozycyjne dla zaworów regulacyjnych z si³ownikami pneumatycznymi, których wartoœci¹ zadan¹

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu.

Tłumaczenie oryginalnego dokumentu. Dostępna jest nowa wersja oryginalnego dokumentu. Elektropneumatyczne ustawniki pozycyjne Typ 3730-1 Zastosowanie Ustawnik pozycyjny, przeznaczony do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi wyposa onymi w si³owniki pneumatyczne jedno- lub dwustronnego dzia³ania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Cennik wodomierzy domowych

Cennik wodomierzy domowych Cennik wodomierzy domowych Obowi¹zuje od 03 lipca 200r. SPIS TREŒCI 405S wielostrumieniowe, suchobie ne w klasie QN1,5 QN10 str. 2 M-T TGO z liczyd³em ENCODER QN1,5 QN10 str. 3 M-T AN90 wykonania do wody

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO 2 GENERATORY DWUTLENKU CHLORU

SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO 2 GENERATORY DWUTLENKU CHLORU SYSTEMY DEZYNFEKCJI ClO Zastosowanie GENERATORY DWUTLENKU CHLORU Generator (wytwornica) dwutlenku chloru znajduje szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay Urz¹dzenie Regulacyjne Belimo Smay URBS Urz¹dzenie URBS SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Podstawy prawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Bariera Transmisyjno Sygnałowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r.

MEInecke CENNIK WODOMIERZY PRZEMYS OWYCH. Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ENNIK WOMIERZY PRZEMYS OWYH Obowi¹zuje od 1 kwietnia 2007 r. ennik obowi¹zuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej eny bez podatku VAT ennik wodomierzy przemys³owych Obowi¹zuje od 02 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Główne lokalizacje w Polsce:

Główne lokalizacje w Polsce: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa T 022 45 89 200 F 022 45 89 231 info.pl@emerson.com www.emersonprocess.pl Siedziba główna St. Louis, Missouri USA Siedziba Emerson

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo