I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje"

Transkrypt

1 II. I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ), określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygrywaj Luksusowe Nagrody, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Bellevue Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 19 lok. 18/19, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dalej Organizator ). 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna (dalej Uczestnik ) zamieszkała na terenie Polski w czasie trwania Konkursu, w celach niezwiązanych z prowadzoną ewentualnie przez Uczestnika działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem: a. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od powyżej wymienionych, b. innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym członków Komisji konkursowej, c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, takich jak małżonek, wstępny, zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonek, a także osoba pozostającą we wspólnym pożyciu. 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm., j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 612) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 5. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, jak również czynnościami wyłaniania zdobywców nagród i wydawania nagród prowadzić będzie Komisja konkursowa (dalej Komisja ), w skład której wchodzić będą 2 osoby wskazane przez Organizatora. III. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w salonach Lynx Optique, zwanych dalej Salonami optycznymi bądź Salonem optycznym. Lista salonów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2015 roku i trwa do dnia 31 sierpnia 2015 roku włącznie, w godzinach otwarcia Salonów optycznych. 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w Salonach optycznych oraz na stronie

2 IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać zakupu okularów czy oprawek okularowych marek biorących udział w Konkursie, wymienionych poniżej, w jednym z Salonów optycznych i otrzymać od sprzedawcy Kupon konkursowy (dalej Kupon ), zawierający następujące jedno pytanie konkursowe: i. Jakie są Twoje luksusowe zakupowe inspiracje? b. odpowiedzieć na pytanie konkursowe na Kuponie, uzupełnić Kupon o swoje dane kontaktowe oraz przekazać Kupon pracownikowi Salonu optycznego lub wrzucić do znajdującej się w Salonie optycznym specjalnie oznakowanej urny, c. zachować paragon kasowy jako dowód zakupu, d. zaakceptować Regulamin Konkursu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnoręcznym podpisem na Kuponie. 2. Kupon jest wydawany za zakup okularów czy oprawek okularowych wyłącznie marek: Dolce & Gabbana, Persol, Michael Kors, Prada, Giorgio Armani, MiuMiu. 3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden Kupon odpowiednio do ilości zakupionych okularów biorących udział w promocji. 4. Odpowiedzi na pytania konkursowe udzielone na Kuponach zebranych w Salonach optycznych oceni Komisja. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, nagrody nie są przyznawane dla każdego z Salonów optycznych osobno. 5. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 6. Nagrody główne zostaną przyznane trzem (3) Uczestnikom, którzy w ocenie Komisji udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność zwycięskich miejsc. 7. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane siedemnastu (17) kolejnym Uczestnikom, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na Kuponie. Komisja określi kolejność zwycięskich miejsc. 8. Nagrody główne: a. 1. miejsce jedna (1) torba Dolce & Gabbana o wartości zł brutto za sztukę (słownie cztery tysiące złotych), b. 2. miejsce jedna (1) torba Polo Ralph Lauren o wartości 400 zł brutto za sztukę (słownie czterysta złotych), c. 3. miejsce jeden (1) zestaw zapachów Prada o wartości 300 zł brutto za zestaw (słownie trzysta złotych). 9. Nagrody dodatkowe: siedemnaście (17) sztuk tuszy do rzęs Giorgio Armani za miejsca od 4. do 20. o wartości 165 zł brutto za sztukę (słownie sto sześćdziesiąt pięć złotych). 10. Wynik Konkursu zależy wyłącznie od zdolności kreatywnego myślenia oraz pomysłowości Uczestników. Konkurs nie posiada jakichkolwiek elementów losowości lub przypadkowości.

3 11. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę główną, bądź dodatkową, niezależnie od ilości Kuponów zgłoszonych do Konkursu. 12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od jego zakończenia. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami nagród przy wykorzystaniu adresów podanych na Kuponach. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi również na fanpage u Lynx Optique poprzez podanie imienia Uczestnika i przytoczenia jego odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do skracania odpowiedzi Uczestnika dla celów ogłoszenia wyników Konkursu. 13. Uczestnik, który zdobył nagrodę zobowiązany jest na prośbę Organizatora do okazania oryginału paragonu kasowego jako dowodu dokonania zakupu oraz do podania Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji nagrody. 14. Warunkiem dostarczenia nagrody jest wskazanie adresu pocztowego, na który należy dostarczyć przesyłkę zawierającą nagrodę nie później niż w terminie 14 dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie. W przypadku nieuzyskania takich informacji w powyższym terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 15. Organizator dokona wysyłki nagród wraz ze stosownymi dokumentami w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Uczestnika adresu do wysyłki. Ewentualnie odbiór osobisty w salonie. 16. Organizator pokrywa ewentualny podatek dochodowy w imieniu zdobywców nagród w taki sposób, że nagrody zostaną powiększone o dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie) tj. o 11,11% wartości nagrody, przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zdobywcom nagród lecz zatrzymana przez Organizatora w celu wpłacenia jej do urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. 17. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich. 18. W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora V. PRZYPADKI NARUSZENIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU 1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja. Decyzja komisji jest ostateczna. 2. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu. 3. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu. 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Komisji wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

4 5. Niecenzuralne, obraźliwe lub wulgarne treści umieszczone na Kuponach powodują wykluczenie z udziału w Konkursie. VI. DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w celach uczestnictwa w Konkursie i jego rozstrzygnięcia, w tym realizacji nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z utworu (treści Kuponu) oraz imienia Uczestnika w związku z prowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności na ich rozpowszechnianie na stronie internetowej 4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za wykorzystywanie opublikowanej przez Uczestnika treści Kuponu, o którym mowa w poprzednim ustępie. 5. Treści zamieszczone przez Uczestnika na Kuponach muszą być całkowicie oryginalne i poprzez zgłoszenie Kuponu do Konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu do nich wszelkie prawa autorskie oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich. 6. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do Kuponu i jego treści na wszelkich znanych polach eksploatacji oraz zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich na okres 99 lat. VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w terminie do dnia 30 września 2015 na piśmie, na adres Organizatora z dopiskiem Luksusowe Wakacje reklamacja. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji. Decyzje Komisji są ostateczne. VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5 1. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika. 3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone. 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez operatorów, w tym systemów elektronicznych, listów, wiadomości i przesyłek. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione zgłoszenia lub utracone Kupony. IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której to zmianie poinformuje na stronie internetowej 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 3. Dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać w Salonach optycznych oraz na stronie internetowej Warszawa, 26 czerwca 2015 r.

6 Załącznik 1 Protokół odbioru nagrody PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY W KONKURSIE LUKSUSOWE WAKACJE Za udział w konkursie LUKSUSOWE WAKACJE nagrodę w postaci. o wartości.złotych brutto zdobywa. Mając na uwadze treść postanowienia Regulaminu Konkursu Luksusowe Wakacje strony postanawiają co następuje: 1 Wszelkie pojęcia pisane poniżej wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Konkursu Luksusowe Wakacje Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskiego prawa osobistego do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności Odpowiedzi, przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w ramach Konkursu. 2. Laureat Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora ani jego następców prawnych swych autorskich praw osobistych do Odpowiedzi, przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w ramach Konkursu. 3. Laureat Konkursu wyraża zgodę na anonimowe rozpowszechnianie lub publikację przez Organizatora Odpowiedzi przesłanej przez Laureata Konkursu do Organizatora w ramach Konkursu. Organizator Laureat Konkursu

7 Załącznik 2 do Regulaminu wykaz salonów optycznych biorących udział w Konkursie: Kraków: Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Galeria Bronowice ul. Stawowa 61 CH Krokus ul. Bora Komorowskiego 37 Poznań: Auchan Komorniki ul. GLogowska 432 Warszawa i okolice: Centrum Janki ul. Mszczonowska 3, Janki M1 Marki ul. Piłsudskiego 1, Marki Auchan Łomianki ul. Brukowa 25 Auchan Piaseczno ul. Puławska 46, Piaseczno Auchan Modlińska ul. Modlińska 8, Warszawa KEN Center ul. Ciszewskiego 15, Warszawa Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, Warszawa Arkadia Al. Jana Pawła II 82, Warszawa Wrocław: CH Korona ul. Krzywoustego 126 Bydgoszcz: CH Rondo ul. Kruszwicka 1 Focus Mall ul. Jagiellońska 39/47

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo