Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski"

Transkrypt

1

2

3 angielski francski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 4/2004 wrzesieñ/paÿdziernik Rok XLVIII 4(245) ISSN Spis treœci Od Redakcji... 3 JÊZYK I KULTURA Wioletta Piegzik Rola i znaczenie greckich oraz ³aciñskich prefiksów w wybranych jêzykach indoeropejskich... 5 Halina Dziedzic Dywagacje ³aciñskow³oskie Emanela Fiksa Kiedy jest TERAZ, czyli czas Present Perfect na lekcji jêzyka angielskiego i kilka innych kwestii Krzysztof Polok Miejsce t³a kltrowego w ca³oœciowym przekazie informacji jêzykowych podczas lekcji METODYKA Barbara G³owacka Eropejskie porfolio jêzykowe Mimo wszystko jest potrzebny naczyciel Edyta Wajda Eropejskie porfolio jêzykowe dla czniów od 10 do 15 jako forma oceniania alternatywnego Krystyna Herzig, Ma³gorzta Pam³a Techniki i strategie czytania w jêzyk obcym na poziomie gimnazjalnym Marcin Pop³awski Interpnkcja co to takiego? Z PRAC INSTYTUTÓW Pawe³ Poszytek III Edycja Konkrs EUROPEAN LANGUAGE LABEL roztrzygniêta Jadwiga Zarêbska Powszechnoœæ naczania jêzyków obcych w rok szkolnym 2003/ Anna Jrek Jêzyki obce w naczani czniów z dysleksj¹ rozwojow¹. Czêœæ IV Barbara Czarnecka-Cicha Nie bójmy siê nowej matry Anna Jaroszewska Nowe egzaminy Instytt Goethego. Czêœæ II Fit in Detsch Renata Klimek-Kowalska, Marek Zaj¹c Programy Concorde, Hola i Formatore w rok KOMPUTERY, INTERNET, MULTIMEDIA Elbieta Gesing Kompter na lekcji jêzyka rosyjskiego w szkole œredniej Amadesz Lipczak Wykorzystanie Internet do naczania jêzyka niemieckiego 76 Aneta Tomasz-Majoch Udzia³ w miêdzynarodowych projektach: owym i internetowym jako sposób na przygotowanie czniów do czêœci pisemnej nowej matry Agnieszka M. Kaszkr Atmn festivals in the soth of England SZKO A PODSTAWOWA, GIMNAZJUM Renata Meller-Trinczek Jêzyk niemiecki zabaw¹ w przedszkol Aleksandra Glazer Am Gemüsestand Monika Grabowska La grammaire est ne chason doce Dorota Pinczk Jaœ i Ma³gosia Alina Matsz Poznajemy inne kraje i ich kltrê Anna Korczyñska, Ewelina Kndera Jak w gimnazjm przygotowaæ czniów do stnej matry z jêzyka obcego? Z DOŒWIADCZEÑ NAUCZYCIELI Halina Szwajgier Tworzymy poezjê na lekcji jêzyka niemieckiego

4 Izabela Stasiak, Alicja Petrykiewicz Przek³ad tekst literackiego prosta miejêtnoœæ czy trdna sztka? Anna Nakielska-Kowalska, Aleksandra Górna Lektor B. Schlinka na lekcjach jêzyka polskiego i niemieckiego Jolanta Moll Der Vorleser von Bernhard Schlink im Unterricht Maria Sikciñska Plaisir de lectre dre tote la vie Magdalena Ha³asiñska Lekcja o regionie, w którym mieszkamy Bogdan Bernacki Miêdzy korelacj¹ a œcie kami miêdzyprzedmiotowymi Anna W³odarczyk Lekcja z wykorzystaniem artyk³ z prasy rosyjskiej MATERIA Y PRAKTYCZNE Katarzyna Ciechanowicz-Gajewska Brzechwa po angielsk Teresa Mastalerz St. Brigid s Lesson Kalina D³goñska, Wies³aw Reszkowski Kwiz o Irlandii Anna Brzyñska, Gra yna Mojsiej, Alina Pcykowicz Dossier por la préparation des lycéens à la passation de l nité A3 d DELF KONKURSY Jaros³aw Strza³a Konkrs gramatycznoleksykalny z jêzyka angielskiego w gimnazjm Anna Mystkowska-Wiertelak Miêdzyszkolny konkrs jêzyka angielskiego Olga Cpia³ Konkrs jêzyków obcych POLIGLOTA dla gimnazjm Olga Cpia³ Konkrs jêzyków obcych POLIGLOTA dla szkó³ ponadgimnazjalnych 160 CZYTELNICY PISZ Ma³gorzata Lbina, Grzegorz Lbina Ca³a Polska czyta dzieciom... nie tylko po polsk Ma³gorzata Tomczyk Uczniowskie prezentacje Magdalena Schmelzer Od dialog do inscenizacji, czyli sposób na rozwijanie sprawnoœci jêzykowych Danta Gieryn 3 w jednym, czyli jak na jednej lekcji realizowaæ treœci œcie ek, program naczania i przygotowywaæ do matry Joanna Agstynowicz Realioznawstwo na lekcji jêzyka obcego Ewa Michalska Jêzyki obce ci¹gle obce SPRAWOZDANIA Agnieszka Leszczyñska Halloween konkrs na najciekawszy kostim i najpiêkniejsz¹ ozdobê Anna Mystkowska-Wiertelak Pierwszy miêdzyszkolny konkrs jêzyka angielskiego w Kalisz Regina Karczewska Organizacja konkrsów jêzyka rosyjskiego Olga Cpia³, Anna Zgaj Konkrs POLIGLOTA czyli d¹browski wielobój lingwistyczny Ldmi³a Frman Konkrs wiedzy o jednym z regionów Hiszpanii Piotr Wietrzykowski X Wojewódzki konkrs antyczno-³aciñski i V Regionalny konkrs mitologiczny Joanna Kamiñska Integrj¹cy trabant Renata Poœpiech Program M³odzie i œrodowisko wspó³praca transgraniczna Aneta Wêc³awek Zajêcia dla czniów Gra yna Mojsiej Sta w Sèvres RECENZJE Gabriela Smolij Des clips por apprendre Tomasz Nowak Krytyczna ocena czytanek i zwi¹zanych z nimi zadañ w podrêcznik Opportnities pre-intermediate, a nowa matra Lilia Marsza³ek, Marek Marsza³ek Òû çà èëè ïðîòèâ? Materia³y zpe³niaj¹ce z jêzyka rosyjskiego Barbara Ko³odziejczyk Królestwo s³ów 196 Barbara Ko³odziejczyk Jak motywowaæ czniów do naki jêzyka obcego Krystyna Szymankiewicz Dictionnaire de didactiqe d français lange étrangère et seconde

5 Od Redakcji Szanowni Pañstwo W nowym rok szkolnym 2004/2005 mamy dwa wielkie wydarzenia, które bezpoœrednio dotycz¹ naczycieli jêzyków obcych: kazanie siê Eropejskiego portfolio jêzykowego, obowi¹zkowv egzamin matralny z jêzyka obcego. O Eropejskim portfolio jêzykowym pisaliœmy j wiele. Równie i w tym nmerze zamieszczamy dwa artyk³y atorek Portfolio Barbary G³owackiej i Edyty Wajdy. Nie mo na jednak, korzystaj¹c z okazji kazania siê Portfolio drkiem, nie wspomnieæ o wadze, jak¹ nadajemy tej, wydaje siê niepozornej, ksi¹ eczce. Jednym z zadañ Eropejskiego portfolio jêzykowego jest zmiana postaw czniowskich. Portfolio, gdy zostanie j wprowadzone do szkó³, ma siê staæ wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ cznia i ma m pomóc w okreœlani celów jego naki, oceniani w³asnych postêpów jêzykowych i dokmentowani swoich osi¹gniêæ. A to oznacza zwrócenie wagi na pozytywne strony proces czenia siê/naczania. Znaj¹c realia szkolne wiemy, e jako naczyciele ograniczamy nasze chwalenie postêpów cznia czêsto do zdawkowych komentarzy: bardzo dobrze, wyœmienicie, oby tak dalej, a wiêcej wagi przyk³adamy do tego, czego jeszcze czeñ msi siê naczyæ. Za ma³o i za rzadko chwalimy, bo ci¹gle gonimy program, podrêcznik i stale mamy poczcie, e jeszcze tyle msimy naczyæ. No i tyl jest tych czniów, tyle prac do sprawdzenia, tyle spraw do zapamiêtania. Portfolio nie spowolni tempa naszej pracy, ale pozwoli samem czniowi dostrzegaæ swoje postêpy. A to oznacza bdowanie wiary w siebie i w swe mo liwoœci. Il mamy takich czniów, którzy stale dostaj¹ s³abe oceny z klasówek i testów, ma³o siê odzywaj¹ na lekcjach, a ich postêpy s¹ zaledwie dostrzegalne. Teraz to oni sami bêd¹ je dostrzegaæ. A dziêki tem wierz¹ w siebie, bo jednak powoli bêd¹ zaznaczaæ swoje osi¹gniêcia w Portfolio, œledziæ na podstawie list miejêtnoœci, czego jeszcze mog¹ siê naczyæ, rozszerzaæ te listy wreszcie dostrzeg¹, e czegoœ siê w ró nych jêzykach naczyli. Nie ma wiêkszego Ÿród³a motywacji ni wiara w siebie. To wiara pozwoli czniowi czyæ siê z coraz wiêkszymi skcesami i dowadniaæ sobie, a jeœli zaistnieje taka potrzeba i naczycielowi, e coœ j mie. Uczeñ dziêki Portfolio staje siê osob¹ bezpoœrednio zainteresowan¹ swoj¹ nak¹. Ci¹g³e powtarzanie j od szko³y podstawowej cz siê jêzyków, bo tym samym stworzysz sobie wiêksze mo liwoœci pracy w przysz³oœci jest niewiele znacz¹cym sloganem. Ale zdanie dostrzegaj sam swoje postêpy, ciesz siê z nich i staraj siê o nowe ma g³êboki sens. W ankietach popilota owych naczyciele cytowali wypowiedzi rodziców, którzy opowiadali, z jakim zaanga owaniem czniowie, zw³aszcza ci s³absi, wykonywali ró ne prace, by je zamieœciæ w Dossier. Jak ros³a ich motywacja i chêæ do naki i to jest w³aœnie ten skces Portfolio tworzenie pozytywnego wizernk cznia. Korzystanie z Eropejskiego portfolio jêzykowego to równie odwo³ywanie siê do emocji. Bo jêzyk to ja ten jêzyk, którym siê pos³gjê, odzwierciedla moj¹ to samoœæ sk¹d pochodzê, kim jestem i dok¹d zmierzam. Mój zasób s³ownictwa, mój akcent i intonacja wypowiadanych przeze mnie zdañ wywo³je ró ne reakcje i ró ne emocje moich rozmówców czy s³chaczy. Uwra liwia i mnie, i ich równie na jêzyki. Zwraca wagê na to samoœæ interkltrow¹. Moja babcia mówi po kaszbsk albo po czesk, albo po wêgiersk, dlaczego ja mam nie mówiæ w tym jêzyk, przecie tyle w nim rozmiem? Umiem coœ wyraziæ w moim ojczystym jêzyk jak to powiedzieæ po hiszpañsk? Albo jak wyraziæ po polsk znaczenie zawarte w jakimœ angielskim idiomie? Tak j myœl¹ nasi czniowie, a taka postawa ³atwia komnikowanie siê z obcojêzycznym partnerem. Z Portfolio pracj¹ czniowie prawie w ca³ej Eropie. Pierwsze polskie Portfolio pozwala rozpocz¹æ z nim pracê czniom w wiek lat. W przysz³ym rok ka e siê Portfolio dla m³od- 3

6 szych dzieci (dla klas O-III) i mamy nadziejê, e da nam siê równie wydaæ Portfolio dla czniów powy ej 16 rok ycia (patrz Matra z jêzyka obcego równie bdzi emocje choæ nie tak pozytywne i strach, zarówno w czniach, jak i w naczycielach. Tyle siê j o niej mówi³o i pisa³o równie na naszych ³amach i wreszcie nadszed³ ten rok, w którym msi siê ona odbyæ. I do niej te trzeba podejœæ z wiar¹. Wszystko to, co sprawdza nowa matra z jêzyka obcego, jest æwiczone prawie na ka dej lekcji kszta³cimy ró ne miejêtnoœci jêzykowe te same, które s¹ sprawdzane na egzaminie matralnym. Nasi czniowie naprawdê nie s¹ tacy Ÿli dadz¹ sobie radê poka my im tylko, e naprawdê coœ potrafi¹. Skorzystajmy z przes³ania Eropejskiego portfolio jêzykowego pochwa³a i wiara we w³asne mo liwoœci jest drog¹ do skces. A wytworzona motywacja zmsi nawet najs³abszego cznia do intensywnej pracy. Z yczeniami wiary w skcesy naszych czniów Maria Gorzelak i Zespó³ Redakcyjny 4

7 JÊZYK I KULTURA Wioletta Piegzik 1) Wroc³aw Rola i znaczenie greckich oraz ³aciñskich prefiksów w wybranych jêzykach indoeropejskich Koncepcja niniejszej pracy polega na przedstawieni zagadnienia zwanego s³owotwórstwem morfologicznym w kontekœcie naczania/ czenia siê jêzyków obcych. Zjawisko tworzenia nowych jednostek wyrazowych przez ³¹czenie s³owa lb temat s³owa j istniej¹cego z okreœlonymi cz¹stkami s³owotwórczymi przedrostkami i przyrostkami nale y do charakterystycznych i wa nych cech wiel jêzyków. W artykle skpiam siê na wybranych przedimkach pochodzenia greckiego i ³aciñskiego 2). Analizjê obecnoœæ staro ytnych cz¹stek s³owotwórczych w powszechnie naczanych dzisiaj dwóch jêzykach obcych jêzyk francskim oraz jêzyk angielskim. W cel pe³niejszej analizy wspomnianych jêzyków cytjê tak e polskojêzyczne przyk³ady, bêd¹ce odpowiednikami obcojêzycznych terminów. Proponowana poni ej próba komparatystyczna zmierza do kazania zjawiska wspó³przenikania siê jêzyków oraz zjawisk zwi¹zanych z etymologi¹. O cz¹stkach s³owotwórczych greckich i ³aciñskich mo na jednak mówiæ niezale nie, tj. bez prób konfrontacji dwóch lb, tak jak w niniejszej pracy, trzech jêzyków. Zajêcia z zakres s³owotwórstwa prefiksalnego wa am za wa ne z wiel powodów. Po pierwsze, dobra znajomoœæ prefiksów pozwala osobom pos³gj¹cym siê danym jêzykiem obcym na zrozmienie lb przynajmniej przybli enie siê do istoty nieznanego s³owa. Prawie nigdy bowiem nie zdarza siê, aby ytkownik danego jêzyka obcego lb nawet ojczystego nie napotka³ na nowe s³owo. W przypadk s³owotwórstwa morfologicznego w³aœciwie nie mamy do czynienia z obocznoœciami lb innego typ wyj¹tkami. Znajomoœæ wyraz stanowi¹cego rdzeñ oraz sens prefiksa zapewnia prawid³owe zrozmienie obcej do tej pory jednostki leksykalnej. Po drgie, s³owotwórstwo prefiksalne greckie i ³aciñskie jest wa ne dla jêzyka specjalistycznego. Wiele wyrazów z greckimi i ³aciñskimi morfemami mo e wydawaæ siê pocz¹tkowo zbyt,,czone, lecz ze wszystkimi (lb prawie wszystkimi) pojêciami poznaj¹cy jêzyk spotykaj¹ siê na zajêciach z ró nych przedmiotów. Znajomoœæ s³ownictwa z wiel dziedzin naki pozwala na wprowadzenie do pos³giwania siê obcojêzyczn¹ literatr¹ fachow¹ i jest doskona- ³ym treningiem do przysz³ej pracy zawodowej. Mowa t oczywiœcie o grpach, których stopieñ znajomoœci jêzyka obcego kszta³tje siê na poziomie œrednim lb zaawansowanym. 1) Atorka jest naczycielk¹ jêzyka francskiego w Licem Ogólnokszta³c¹cym nr VII we Wroc³awi. 2) Omawiane w pracy cz¹stki s³owotwórcze gramatycy mieszczaj¹ w rozdzia³ach poœwieconych derywacji. Grammaire Larosse wymienia je wœród innych prefiksów pochodzenia ³aciñskiego i greckiego. Nale y zawa yæ jednak, co czyni M. Grevisse, e omawiane cz¹stki nie wp³ywaj¹ na zmianê kategorii gramatycznej s³owa, z którym siê ³¹cz¹, lecz jedynie wzmacniaj¹ jego znaczenie, tak wiêc niektóre z nich stanowi¹ samodzielne wyrazy, np.: sper, extra, ltra, a co siê z tym wi¹ e, cz¹stki te nie s¹ ewidentnymi prefiksami. Por. M. Grevisse (1986), Le bon Usage. Grammaire française, 12ème édition refonde par A. Gopsse, Paris: Dclot, s

8 Po trzecie, znajomoœæ s³owotwórstwa prefiksalnego przyczynia siê do dba³oœci o jêzyk codziennej komnikacji oraz do ekonomii œrodków wyraz. Zamiast powiedzieæ, e ktoœ zna dwa jêzyki obce lb przyj¹³ dwie narodowoœci, mo na yæ okreœleñ bilinge / bilingal i binational. Oczywiœcie nie nale y zapominaæ, aby pojêcia te nie pojawia³y siê w niedba³ym i potocznym jêzyk, o co zreszt¹ osoby zaawansowane w nace jêzyka trdno raczej podejrzewaæ. Po czwarte, lekcje poœwiêcone tworzeni nowych s³ów za pomoc¹ greckich i ³aciñskich prefiksów mog¹ okazaæ siê dobrym wprowadzeniem do naczania dwjêzycznego, zw³aszcza przedmiotów przyrodniczych, lecz tak e œcis³ych i hmanistycznych. atwiej bêdzie cz¹cym siê poznawaæ nowe treœci z ró nych dyscyplin wiedzy, jeœli jêzyk przekaz nie bêdzie stanowi³ dodatkowej trdnoœci. Po pi¹te, dziêki afiksom pochodzenia greckiego i ³aciñskiego œwiadamiamy sobie jednoœæ kltrow¹ Eropy. Obecnoœæ greki i ³aciny dwóch prajêzyków œwiadczy o wp³ywie przesz³oœci na teraÿniejszoœæ. Ci¹g³oœæ historycznojêzykowa oraz zwi¹zki staro ytnoœci z nowo ytnoœci¹ stanowi¹ dziedzictwo kltrowe, o którym nale y naczaæ i którego nale y byæ œwiadomym. Przyjrzyjmy siê grpom wyrazów z wybranymi prefiksami pochodzenia greckiego i ³aciñskiego. - Préfixe 1 arch- archi- bi-,bis- Jêzyk francski Jêzyk angielski Jêzyk polski Sens Exemples Prefix Sense Examples Prefiks Znaczenie Przyk³ady 2 degré spérier de la qalité o de la dignité dex, dex fois, doble 3 archange archiconfrérie archiconn achicrédle archidiaconnat archidc archiépiscopal archifax archifo archiplein archipr tre archisûr architectral architrave archiviex archiviste archev qe le pire ennemi biatomiqe biaxe biceps bicolore bicentenaire bicycle bigame bihebdomadaire bilatéral bilinge bimensel binaire binational binôme bipède biplace biplan bipolaire bisannel bisexel - 4 arch(i)- arch- archi- - - arch- - archi- - archiarch- bi- - bi- 5 of the highest class or rank two, twice, doble 6 archangel archconfraternity very well known very credlos archdeacon archdke archiepiscopal absoltely false extremly stpid pack-fll archpriest completly sre architectral architrave ot of date archivist archbishop arch-enemy biatomic biaxal biceps bicolor(ed) bicentenary bicycle bigamos biweekly pblication bilateral bilingal bimonthly binary binational binominal biped two-seater biplane bipolar biennal bisexal - 7 arch- arcy- - - arcy- archi- - archi- arcy- - dw- bi- dw- dwóch- bi- \dwbidw- bi- 8 9 cecha lb archanio³ godnoœæ arcybractwo ponadprzeciêtne niezwykle ³atwowierny doskonale znany arcydiakonat arcyksi¹ ê arcybiskpi arcyfa³szywy arcyg³pi przepe³niony pra³at zpe³nie pewny architektralny architraw przestarza³y archiwista arcybiskp najgorszy wróg dwa, dwkrotny, podwójny dwatomowy dwosiowy biceps dwbarwny dwóchsetny bicykl, dwko³owy bigamista dwtygodnik dwstronny dwjêzyczny dwtygodniowy podwójny, binarny dwnarodowoœciowy dwmian dwno ny dwmiejscowy dwp³atowy dwbiegnowy dwletni biseksalny 6

9 extraction extra-fin extra-fort extrajdiciaire extraordinaire extra-mral extra-terrestre extra-territorial extravagance extrapolation extra-scolaire hyperactif hyperboliqe hypercritiqe hypermarché hypernervex hypersensible hypersrface hypertension hypervitaminose hypothermie hypofonction hypotension hypothétiqe monoatomiqe monobasiqe monochromatiqe monoclaire monocltre monogamie monogramme monolinge monologe monôme monomoter monopole monosyllabe monothéisme polyatomiqe polybasiqe polychromatiqe polycliniqe polycltre polycycliqe polyester polygamiqe polyglotte polysémiqe polysyllabiqe polytechniqe polythéisme speracide sperfin sperfinition sperfide spérier sperman spermarché sperprodction spersoniqe sperstar sperpissance sperviser extrahyperhypomonopolysperen dehors d ne norme, hors a-desss de la norme a-dessos de la norme n sel, niqe mltiple a desss de la norme extrasperextrahyper- - hyperhypomon- - mono- - mono- poly- - polysperotside norm, ot of more than sal less than sal one, single many more larger greater or more powerfl than sal extraction sperfine extremly strong extrajdicial extraordinary extramral extraterrestrial extraterritorial extravagance extrapolation extra-crriclar hyperactive hyperbolic hypercritical hypermarket extremly nervos hypersensitive hypersrface hypertention hypervitaminose hypothermia hypofnction hypotension hipothetical monatomic monobasic monocromatic one-eyed monocltre monogamy monogram monolingal monologe monominal single-engined monopoly monosyllabic monotheism polyatomic polybasic polychromatic polyclinic mixt farming polycyclic polyester polygamos polyglot polysematic polysyllabic polytechnic polytheism speracide sperfine sperfinish sperflosness sperior sperman spermarket sperprodction spersonic sperstar sperpower spervisor ekstra- - - poza- nad- - pozaeksterextrapozanadhiper- - nadhipernadhiperniepodhipojednomonojednomonojednomonojednomonowielopoliwielopoliwielopolinad- - sper- - spernadsper- - poza norm¹, poza ponad normê poni ej normy jeden, pojedyñczy liczny ponad normê ekstrakcja wyborny, przedni niezwykle mocny pozas¹dowy nadzwyczajny spoza niwersytet pozaziemski eksterytorialny ekstrawagancja ekstrapolacja pozaszkolny nadpobdliwy hiperboliczny\przesady hiperkrytyczny hipermarket bardzo nerwowy nadwra liwy hiperpowierzchnia nadciœnienie hiperwitaminoza hipotermia niedoczynnoœæ podciœnienie hipotetyczny jednoatomowy jednozasadowy jednobarwny jednooki monokltra monogamia monogram jednojêzyczny monolog jednomiam jednosilnikowy monopol jednozg³oska monoteizm wieloatomowy wielozasadowy wielobarwny wielospecjalistyczny polikltra wielocykliczny poliester poligamiczny poliglota wieloznaczny\polisemiczny wielozgloskowy politechniczny politeizm\wielobóstwo nadkwaœnoœæ pierwszorzêdny sperfinisz sperp³ynny wspanialszy sperman spermarket sperprodkcja (po)naddÿwiêkowy sperstar spermocarstwo kontrolowaæ

10 ltra- a desss de la norme, en dehors ltra- above in a range - ltra- ltra-chic tra-cort ltra-libéral ltra-marine ltra-moderne ltra- secret ltra-sensible ltra-soniqe ltra-léger ltra-violet - ltra- - ltra- ltra-fashionable ltrashort extremly liberal ltramarin ltramodern top secret ltrasensitive ltrasonic ltra-light ltraviolet - ltrawyj¹tkowo elegancki ltrakrótki ltraliberalny ltramaryna ltranowoczesny top sekret ltracz³y ltradÿwiêkowy ltralekki ltrafilet Grecki morfem arch(-i), wskazj¹cy na cechê lb godnoœæ ponadprzeciêtn¹, najliczniej wystêpje w jêzyk francskim. W tym to jêzyk istnieje wiele rzeczowników s³ ¹cych do okreœlania pierwszeñstwa, przewodnictwa oraz wiele przymiotników, których pierwszy cz³on wydatnia wysoki stopieñ nasilenia ich treœci np.: archiconn, archiplein, archifo, archifax. Jêzyk angielski pos³gje siê czêsto morfemem arch(-i) przy tworzeni rzeczowników okreœlaj¹cych wysokie godnoœci koœcielne. Francskie przymiotniki z omawian¹ cz¹stk¹ nie znalaz³y swoich morfologicznych odpowiedników angielskich. Jêzyk polski w wiêkszoœci obcojêzycznych wyrazów przyjmje morfem arch(-), tak przy oznaczani zwierzchnictwa, jak i przy nasilani cech przymiotników. aciñski morfem bi-, bis- pisany ³¹cznie i wskazj¹cy na wystêpowanie danej cechy lb element dwkrotnie, podwójnie, obstronnie s³ y do tworzenia jednostek leksykalnych, których zakres ycia obejmje naki techniczne, przyrodnicze, choæ tak e ekonomiczne, nakê o jêzyk i inne. Za pomoc¹ przedimka bi-, bisi s³owa okreœlaj¹cego dany przedzia³ czasowy jêzyk francski oraz jêzyk angielski tworz¹ powszechnie ywane przymiotniki i rzeczowniki zwi¹zane z czasem, np.: bicentenaire/ bicentenary; bihebdomadaire/ biweekly pblication; bimensel/ bimonthly; biannel/ biennal. Nale y zawa yæ, e jêzyk polski tak w terminologii specjalistycznej, nakowej, jak i w innego typ s³ownictwie preferje rodzimy morfem dwbêd¹cy odpowiednikiem ³aciñskiego bi-, bis-. W tekstach nakowych adresowanych do specjalistów danej dziedziny wiedzy mo emy spotkaæ po³¹czenia typ: bilateralne porozmienia czy bilingwalne s³owniki, choæ s³owa z ³aciñskim bi- nie nale ¹ do licznej grpy wyrazów. Wyj¹tek stanowi rzeczownik bigamista, który opar³ siê rodzimej cz¹stce dw-. Z zebranego materia³ leksykalnego wynika, e prefiks bi- jest doœæ powszechnie stosowanym afiksem w ob analizowanych jêzykach obcych, rzadko natomiast ywa siê go w jêzyk polskim. Cz¹stka pochodzenia ³aciñskiego extrawystêpje w s³ownictwie specjalistycznym extrajdiciaire/ extrajdicial; extrapolation; extraction. Przymiotniki, których pierwszym cz³onem jest extra- i które s¹ ywane w jêzyk potocznym, s³ ¹ wydatniani niezwyk³oœci tego, co oznacza drgi cz³on np.: extra-fin/ extrafine, extraordinaire/ extraordinary. Przymiotniki te wskazj¹ na w³aœciwoœæ o nacechowani pozytywnym, zaœ przymiotniki takie jak: extra-mral/ extramral i extra-scolaire/ extra-crriclar s¹ zwi¹zane z jêzykiem edkacji. Jêzyk polski tylko w czterech wyrazach z tej grpy zapo yczy³ cz¹stkê extra-, innymi morfemami s¹ poza- i nad-. Grpa wyrazów z cz¹stk¹ s³owotwórcz¹ hyper- oraz grpa wyrazów z cz¹stk¹ hypow ob analizowanych jêzykach obcych zachowje siê w podobny sposób, tj. te same wyrazy przyjmj¹ te same przedimki. W tworzonym korpsie jedynie s³owo nervos nie ³¹czy siê z przedimkiem hyper-, jêzyk angielski w cel wzmocnienia cechy przymiotnika ywa przys³ówków, np. extremly. Jêzyk polski w licznej czêœci wyrazów opowiada siê za polskojêzycznym morfemem nad-, czasami posi³kje siê przys³ówkiem bardzo wzmacniaj¹cym intensywnoœæ cechy przymiotnika. Grecki afiks mono- oznaczaj¹cy obecnoœæ jednej cechy lb jednego element s³ y do tworzenia szereg jednostek leksykalnych, nale ¹cych do jêzyka specjalistycznego ró nych dziedzin, choæ tak e do jêzyka codziennej komnikacji. S³owotwórstwo posi³kj¹ce siê morfemem mono- w ob analizowanych jêzykach obcych wygl¹da podobnie. Zdarza siê, e jêzyk 8

11 angielski dysponj¹c przymiotnikiem single i liczebnikiem one, pe³ni¹cymi tê sam¹ fnkcjê znaczeniow¹ co mono-, wybiera czasami inny ni,,grecki sposób tworzenia s³ów. Jêzyk polski zachowje siê w omawianej grpie wyrazów podobnie do wyrazów z ³aciñskim bi-, bis-, tj. zastêpje greckojêzyczny mono- polskojêzycznym jedno-. Wyrazy, które opar³y siê rodzimem s³owotwórstw, s¹ jednak liczniejsze ni wyrazy z grpy bi-, bis-, pozostaj¹cej w opozycji semantycznej do omawianej grpy mono-. Tak wiêc we wszystkich trzech jêzykach, które stanowi¹ przedmiot naszego zainteresowania, spotykamy: monogram, monopol i monotonny. Monoteizm czasami staje siê jednobóstwem, ale wiêkszoœæ polskojêzycznych atorów wybiera wersjê greckojêzyczn¹. Morfem poly- oznaczaj¹cy,,wiele tworzy jêzyk takich dziedzin jak: chemia, medycyna, naka o jêzyk, teologia i inne. Nale y zawa- yæ, e o ile jêzyk angielski oraz jêzyk francski siêgaj¹ chêtnie po czony morfem poly-, o tyle jêzyk polski opiera siê obcojêzycznem s³owotwórstw. Wyj¹tek stanowi¹: poligamia, poliglota, politechnika, rzadziej, choæ tak e poliklinika. Wyrazy z grpy ³aciñskiego morfem sper-, oznaczaj¹cego tyle co greckie hyper-, i hypotj. wykraczaj¹cy poza normê, w znacznej czêœci nie nale ¹ do jêzyka specjalistycznego, tak jak mia³o to miejsce w innych grpach wyrazów. Sperman, sperfinish, sperpower, spermarket, sperior to terminy z jêzyka codziennego, znane w³aœciwie j od poziom pocz¹tkowego naki jêzyków obcych. W jêzyk polskim, o ile nie mamy do czynienia ze s³owami obcymi, odpowiednikami sper- s¹: pierwszo- i nad-. aciñska cz¹stka ltra- zaadoptowa³a siê we wszystkich omawianych jêzykach praktycznie w podobnym stopni. Spotykamy zatem ltra- moderne / ltramodern i ltranowoczesny, podobnie jak okreœlenia barw ltra-violet / ltraviolet i ltrafioletowy. 90 % s³ów z tej grpy nale y do kategorii przymiotników. Francski wyraz ltra-secret nie znajdje ani w jêzyk angielskim, ani w jêzyk polskim odpowiednika, w którym by³by obecny morfem ltra-. Uwagê w tej grpie nale y zwróciæ na ortografiê. W jêzyk francskim przedimek ltra- jest pisany z myœlnikiem; w jêzyk angielskim ltrapisze siê ³¹cznie lb roz³¹cznie zarówno z rzeczownikami jak, i przymiotnikami; jêzyk polski wydaje siê byæ w tym zakresie konsekwentny, tj. morfem ltra- pisze siê zawsze ³¹cznie. Jak wynika z powy szego, czone morfemy s³owotwórcze pochodzenia greckiego (archi-, hyper-, hypo-, mono-, poli-) i ³aciñskiego (bi-, extra-, sper-, ltra-) we wszystkich omawianych jêzykach indoeropejskich ³¹cz¹ siê z rzeczownikami i przymiotnikami. Od wiêkszoœci s³ów nie mo na tworzyæ czasowników. Czasowniki istniej¹ od nastêpj¹cych s³ów francskich: sperviser / sperviser; extraction / extraire; extrapolation / extrapoler; extradition / extrader; monologe / monologer oraz s³ów angielskich: sperviser\ spervise, extraction / extract. Jêzykiem, w którym obecnoœæ klasycznych morfemów s³owotwórczych wydaje siê najwiêksza, jest jêzyk francski. W jêzyk angielskim obecnoœæ s³ownictwa posiadaj¹cego staro ytne cz¹stki s³owotwórcze jest nieco rzadsza, choæ d o bardziej czêsta ni w jêzyk polskim (powy szy wniosek zadecydowa³ o zaproponowanej w tabeli kolejnoœci analizowanych jêzyków). Zebrane s³ownictwo nale y w przewa aj¹cej wiêkszoœci do jêzyka specjalistycznego. Pojawiaj¹ce siê s³ownictwo netralne nale y z reg³y do grpy przymiotników. Warto równie zawa yæ tendencjê do powszechniania staro ytnych cz¹stek. Uczone morfemy spotkamy w jêzyk codziennej komnikacji. Szczególnie przesycone greckimi i ³aciñskimi prefiksami zdaj¹ siê byæ wypowiedzenia z zaznaczon¹ fnkcj¹ emotywn¹, czyli te wypowiedzenia, w których obecne s¹ emocje i czcia. Upowszechnienie to widaæ we wszystkich trzech omawianych jêzykach. Zaobserwowana tendencja stanowi przejaw elitaryzm jêzykowego polegaj¹cego na przechodzeni wyrazów z jêzyka czonego do jêzyka potocznego. Zjawisko wydaje siê byæ tym bardziej ciekawe, e wystêpje na równi z demokratyzacj¹ jêzyka, tj. przenikaniem s³ów potocznych do jêzyka oficjalnego oraz z innymi procesami internacjonalizacji i terminologizacji. Prefiksy w dydaktyce W cel rozwijania czniowskich kompetencji jêzykowych proponjê nastêpj¹ce æwiczenia do przeprowadzenia na zajêciach z jêzyka francskiego i angielskiego. 9

12 Æwiczenie nr 1. Trovez les contraires. monothéisme bilinge polycltre binôme Æwiczenie nr 2. Répartissez les adjectifs sivants en dex gropes: appréciation positive appréciation négative. hypercritiqe monotonne spérier sperman ltra-moderne extraordinaire hyperactif Find the opposites. monotheism bilingal polycltre binominal Divide the adjectives into two grops: positive appreciation negative appreciation. hypercritical monotonne sperior sperman ltramodern extraordinary hyperactive Æwiczenie nr 3. Complétez avec les préfixes convenables....cliniqe;...fin;...cycliqe;...pole;...moter;...conn;...hebdomadaire;...terrestre;...critiqe,...sémiqe. Complete the words sing the correct prefixes....chromatic;...dke;...lateral;...man;...sonic;...fin;...clinic;...tectral;...modern;...critical. Æwiczenie nr 4. Répondez ax qestions. Qel adjectif qalifie ne voix qi ne change pas?... Qel adjectif qalifie n objet qi est très léger?... Comment appelle-t-on n contrat signé par dex pays o dex organisations?... Comment appelle-t-on ne information qi est tot à fait fasse?... Comment appelle-t-on ne personne o ne opinion qi est très critiqe?... Comment appelle-t-on celi qi marche sr dex pieds?... Answer the qestions. How do we call a person who speaks many langages?... How do we call a prodction which costs a lot of money?... How do we call one of the contries in the world that has great military or economic power and a lot of inflence?... How do we call a long speech by one person?..... Which adjective describes someone who is very active?... Which adjective describes a person who is very fashionable?... Æwiczenie nr 5. Associez les prefixes avec les mots. 1. archi- a. pède 2. bi- b. chic 3. mono- c. gramme 4. hypo- d. dc 5. ltra- e. thétiqe 6. sper- f. soniqe 7. poly- g. atomiqe Match the prefixes in the first colmn with the words in the second colmn. 1. arch- a. power 2. extra- b. modern 3. bi- c. angel 4. poly- d. polar 5. hyper- e. technic 6. ltra- f. crriclar 7. sper- g. critical BIBLIOGRAFIA: Doroszewski W. red. (1996), S³ownik jêzyka polskiego tom I- XI, Warszawa: Wydawnictwo Nakowe PWN. Dbisz St. red. (1998), Naka o jêzyk dla polonistów, Warszawa: Ksi¹ ka i Wiedza. Gniadek St. (1979), Grammaire contrastive franco-polonaise, Warszawa: PWN. Forbes P., Smith M., (1994), The Wordswosth French Dictionary French-English, English-French, Wordsworth Editions Ltd.Cmberland Hose. Grevisse M. (1986), Le Bon Usage. Grammaire française, Paris: Dclot. Pisarek W. (2002), Nowa retoryka dziennikarstwa, Kraków: Universitas. Rey-Debove J. red. (1987), Le Robert Méthodiqe, Dictionnaire méthodiqe d français actel, Paris XI. Rober P., (1987), Petit Robert 1 Dictionnaire alphabéthiqe et analogiqe de la lange française, Paris-XI. Sassre de F. (2002), Krs jêzykoznawstwa ogólnego prze³. K. Kasprzyk, Warszawa: PWN. Szymczak M. red.(1978), S³ownik jêzyka polskiego, Warszawa: PWN. Wielki s³ownik francsko-polski tom I - II, (1986), Warszawa: Wiedza Powszechna. Wielki s³ownik angielsko-polski tom I - II, (1984), Warszawa: Wiedza Powszechna. (marzec 2004) 10

13 Halina Dziedzic 1) Kraków Dywagacje ³aciñsko-w³oskie acina z jednej strony przedstawia siê nam jako system niezmiernych, wiecznych reg³ (latino classico), z drgiej strony jako tradycja, która zosta³a poddana g³êbokim zmianom (latina volgare). Jêzyk w³oski wywodzi siê z ³aciny. Jest spokrewniony z jêzykiem francskim, rmñskim, hiszpañskim, portgalskim. Podobieñstwo tych jêzyków jest wyraÿnie widoczne. Nale ¹ one wœród jêzyków wywodz¹cych siê ze wspólnego pnia indoeropejskiego do grpy jêzyków romañskich. Dla wyjaœnienia relacji miêdzy jêzykami konieczne jest poznanie historii, historii m.in. wyrazów i modyfikacji morfologicznych i synyaktycznych. Oto kilka przyk³adów pokazj¹cych drogê od jêzyka ³aciñskiego do w³oskiego, kilka obserwacji i porównañ miêdzy linga madre i linga figlia. I. Stdenci w œredniowiecz, kiedy jeszcze pisa³o siê po ³acinie, œpiewali weso³o: Bibit ille, bibit illa, bibit servs cm ancilla, bibit miles, bibit clers, bibit velox, bibit piger, bibit soror, bibit frater, bibnt centm, bibnt mille. jêzyk w³oski Beve egli, beve ella, beve il servo con l ancella, beve il soldato, beve il clero, beve il veloce, beve il pigro, beve la sorella, beve il fratello, bevono cento, bevono mille. Podobieñstwa miêdzy ³acin¹ i jêzykiem w³oskim s¹ oczywiste: miles > milite > milizia, militare, militante velox > veloce piger > pigro soror > sorella (zdrobnienie od sora) frater > fratello (zdrobnienie od frate) Sora bierze swój pocz¹tek od soror, jak foco od focs. W bardzo wiel s³owach samog³oska o przekszta³ci³a siê w dytfong o, np: novs > novo bons > bono rota > rota homo > omo schola > scola II. W œredniowiecz, chocia imperim rzymskie j pad³o, nieznany poeta napisa³ te wersy w cel wys³awienia Rzym: (³ac.) O Roma nobilis, orbis et domina, cnctarm rbim excellentissima. (w³.) O Roma nobile, del mondo signora, di ttte le città eccellentissima. Niektóre ze s³ów ³aciñskich pozosta³y prawie niezmienione w jêzyk w³oskim. Excellentissima zmieni³o siê trochê. Popatrzmy na nastêpj¹ce wyrazy ³aciñskie i wyrazy w³oskie od nich pochodz¹ce: exceptio > eccezione excitare > eccitare excelss > eccelso excedere > eccedere excidim > eccidio Spó³g³oska x poprzedzaj¹ca c przekszta³ca siê w c, mamy w ten sposób podwójn¹ spó³g³oskê c. Pierwsza litera sta³a siê równa drgiej. Inne s³owa ³aciñskie zmieni³y siê nie tylko pod wzglêdem fonetycznym, ale i semantycznym: domina > domna > donna Uleg³a zanikowi najpierw samog³oska i. Potem nastêpje zjawisko asymilacji: pierwsza spó³g³oska m staje siê równa drgiej czyli n, mamy wiêc podwójne nn. Domina znaczy³o signora, padrona di casa a teraz przyjê³o znaczenie szersze donna (tak e domins > domns > donno > don). Podobne zjawisko zanik samog³oski i i asymilacji pierwszej spó³g³oski v z drg¹ t, z czego mamy w jêzyk w³oskim podwójne tt: 1) Atorka jest naczycielk¹ jêzyka ³aciñskiego i jêzyka w³oskiego w IX Licem Ogólnokszta³c¹cym w Krakowie. 11

14 civitatem > civ(i)tate(m) > civtate > cittate >cittade >città cittadino Potem t staj¹c siê d zanika w koñc, poci¹gaj¹c za sob¹ koñcowe e. Pozostaje s³owo città akcentowane na ostatniej sylabie. III. Przyjrzyjmy siê z kolei imieni: ³ac: Petrs w³: Pietro a tak e innym s³owom ³aciñskim i ich odpowiednikom w³oskim: decem > dieci metit > miete venit > viene tenet > tiene vetat > vieta Akcentowana samog³oska e przesz³a w dyftong ie. IV. Pesce pochodzi od ³aciñskiego pisce(m). Pierwsza sylaba pi staje siê pe. Samog³oska i wyraz ³aciñskiego staje siê w jêzyk w³oskim samog³osk¹ e. To samo obserwjemy w innych s³owach: mittit > mette pinna > penna silva > selva siccs > secco dictm > detto V. Zaimki osobowe (w fnkcji podmiot): jêzyk ³aciñski: jêzyk w³oski: ego > io t > t ille, illa > egli, ella nos > noi vos > voi ipsi (illi) > essi Zaimek t nie zmieni³ siê, inne zosta³y przekszta³cone, ale mo emy je rozpoznaæ: ille > egli illa > ella ipsi > essi Ille, illa od nich wywodz¹ siê tak e rodzajniki okreœlone: il (rodz. mêski), la (rodz. eñski), formy skrócone odpowiadaj¹cych im s³ów ³aciñskich: il(le) > il (il)la > la VI. Liczebniki rzymskie. Liczymy do dziesiêci: jêzyk ³aciñski: jêzyk w³oski: ns no do de tres tre qattor qattro qinqe cinqe sex sei septem sette octo otto novem nove decem dieci Jak widzimy, liczebniki w³oskie s¹ œciœle spokrewnione z ³aciñskimi, przesz³y niewielk¹ transformacjê. Liczebniki w³oskie koñcz¹ siê na samog³oskê, podczas gdy liter¹ koñcow¹ niektórych ³aciñskich liczebników jest spó³g³oska. Czêsto zanika spó³g³oska koñcowa wyrazów ³aciñskich, które przesz³y do jêzyka w³oskiego, np: amat > ama ladat > loda narrat > narra VII. acina dla wyra enia czynnoœci przesz³ych mia³a mniej czasów ni jêzyk w³oski i w stronie czynnej by³y one proste. Passato prossimo (czas przesz³y bliski) jest na przyk³ad, innowacj¹ nelatyñsk¹, jak i inne czasy z³o- one strony czynnej. Natomiast passato remoto (czas przesz³y daleki) jest dziedzictwem ³aciñskim i trzeba odwo³ywaæ siê do ³aciny dla wyjaœnienia ró norodnoœci form. Odpowiada ³aciñskiem perfectm activi zakoñczonem na vi i si, np. ³aciñskie amavi (1os. perfecti od amare) interwokaliczne v zanika: ama(v)i > amai. Inne przyk³ady: ladavi > lodavi > lodai complevi > compievi > compiei servivi > servii Kompletny schemat: jêzyk ³aciñski: jêzyk w³oski: amavi amai amavisti amasti amavit amò amavims amammo amavistis amaste amavernt amarono Drga koñcówka si znajdje siê w wiêkszoœci w³oskich czasowników niereglarnych: jêzyk ³aciñski: jêzyk w³oski: dividere divisi divisi ridere risi risi 12

15 ardere arsi arsi scribere scripsi scrissi vivere vixi vissi dicere dixi dissi Powstanie jêzyka w³oskiego nie ma okreœlonej daty. By³ to proces d³gotrwa³y. Je eli interesj¹ nas zmiany zachodz¹ce w jakimœ jêzyk, porównajmy jêzyki ywane w ró nym czasie. Historiê jêzyka w³oskiego warto analizowaæ zaczynaj¹c od ³aciny, jêzyka, którym mówili Rzymianie ponad dwa tysi¹ce lat tem, a który by³ powszechnie stosowanym jêzykiem Eropejczyków jeszcze do niedawna. (grdzieñ 2002) Emanela Fiksa 1) Brzeg Kiedy jest TERAZ?, czyli czas Present Perfect na lekcji jêzyka angielskiego i kilka innych kwestii Nigdy nie zastanawia³am siê nad tym, dlaczego tak bardzo lbiê czas Present Perfect. Kiedy siê wreszcie na tym moim odczci skoncentrowa³am, dosz³am do przekonania, e czas Present Perfect jest moim lbionym czasem, poniewa jest w³aœnie bardzo angielski. Nie mogê wolniæ siê od przekonania, e czenie siê /i czenie/ jêzyka obcego jest w pe³ni skteczne tylko wtedy, gdy równolegle czymy siê /czy czymy/ MYŒLENIA KATEGORIAMI tego jêzyka. Chc¹c naczyæ czniów mówiæ po angielsk, msimy ich jednoczeœnie czyæ myœleæ po angielsk. Czasy gramatyczne i czas w sensie fizycznym to dwie ró ne kategorie. Obrazje to dobrze w³aœnie jêzyk angielski, w którym dla tych dwóch ró nych czasów s¹ dwie ró ne nazwy: tense i time. Czas w sensie fizycznym jest to kontinm. Nikt nie jest w stanie orzec, kiedy jest jeszcze kiedyœ, a kiedy j teraz. TeraŸniejszoœæ mo na redkowaæ do absrdalnego minimm, a chwili nie da siê w grncie rzeczy zdefiniowaæ. Có to jest now? My w naszym jêzyk jesteœmy przyzwyczajeni do myœlenia o czasie w kategoriach trychotomii. Dzielimy kontinm czasowe na trzy czêœci, nazywaj¹c je kolejno czasem przesz³ym, teraÿniejszym i przysz³ym. Ten podzia³ jest podzia³em mownym. Jêzyk angielski dzieli kontinm czas w inny sposób. Podstawowym problemem dla Polaków cz¹cych siê angielskiej gramatyki jest: jak zrozmieæ czas, który po polsk raz t³maczy siê jako teraÿniejszy, raz jako przesz³y. W moim przekonani zadaniem naczyciela jest namówiæ czniów na to, eby wchodz¹c na lekcjê jêzyka angielskiego przestali na chwilê myœleæ kategoriami: czas przesz³y, teraÿniejszy, przysz³y. Kiedy mówiê po polsk: Jestem t od dwóch godzin., to w zdani tym zawieram CO NAJMNIEJ dwie informacje: e jestem t teraz oraz e by³am t dwie godziny tem. W rzeczywistoœci zawieram t wiele innych informacji typ: by³am t godzinê tem, pó³ godziny tem itd. A zatem ycie ttaj czas teraÿniejszego wi¹ e siê z pewnym przek³amaniem. Gramatyce pod¹ a na pomoc leksyka i owe od dwóch godzin wyjaœnia wszystko, zapobiegaj¹c nieporozmieni. W jêzyk angielskim wszystko rozgrywa siê na p³aszczyÿnie gramatycznej. Zdanie I ve been here for 2 hors nie mieszcza naszego ttaj bycia ani wy³¹cznie w teraÿniejszoœci, ani wy³¹cznie w przesz³oœci. St¹d trdnoœæ. Przecie NASZE myœlenie (kszta³towane, jak dawno j zawa yli Lakoff i Johnson, przez NASZ jêzyk) kategorycznie rozgranicza przesz³oœæ i teraÿniejszoœæ. Co zatem oznacza zdanie Jestem t od dwóch godzin. e t jestem, czy e t by³em? Present Perfect zawsze sprawia³ na mnie wra enie czas eleganckiego. Mo e w³aœnie dziêki tem brakowi kategorycznoœci? 1) Atorka jest naczycielk¹ jêzyka angielskiego. 13

16 Myœlimy tak jak mówimy, a nie odwrotnie. Jêzyk interpretje œwiat. Ka de potem zmienia siê w teraz, ka e teraz zmienia siê w przedtem. By móc o czasie mówiæ, w czasie lokalizowaæ ró ne doœwiadczenia, trzeba nad tym zapanowaæ, myœlowo to p³ynne kontinm nierchomiæ, a narzêdziem tego panowania jest jêzyk. Ka de jestem jest jednoczeœnie by³em. Nie ka de by³em jednak jest jestem. I to w³aœnie pokazje rozró nienie na Simple Past i Present Perfect. Co zrobiæ, eby czeñ zechcia³ zrozmieæ tê ró nicê? Ma³a lekcja fizyki? Filozofii? Mo e, mówi¹c j ca³kiem serio, rzeczywiœcie interdyscyplinarnoœæ jest opcj¹ nie do pogardzenia? Kiedy mówiê czniom o zdaniach czasowych, warnkowych, zdaniach typ: Im... tym..., czyli o wszelkich zdaniach, które opisj¹ jak¹œ zale noœæ, narzca mi siê wrêcz pojêcie fnkcji, ze zmiennymi zale nymi i zmiennymi niezale nymi (zmienna niezale na to zawsze zdanie pozbawione will). Albo kiedy mówiê o mowie zale nej pojêcie translacji o wektor; ka dy czas cofa siê w tym samym kiernk i o tê sam¹ wartoœæ. Nie mówi¹c j o tym, jak czêsto patrzê na jêzyk, którego czê, przez zasady logiki w jêzyk angielskim jest respektowana zasada, e zdanie i jego zaprzeczenie maj¹ tê sama wartoœæ logiczn¹ i dlatego po angielsk mówimy I have never been there, a nie jak po polsk, Nigdy tam nie by³em. Pos³gj¹c siê kategoriami Noama Chomsky ego, mo na by t mówiæ o wspólnych deep strctres. Oczywiœcie, mo na by powiedzieæ, e taka metoda zak³ada czniów znajomoœæ modeli, paradygmatów, do których siê odwo³je. Niew¹tpliwie. Ale dlaczego mamy takiego za³o enia nie przyjmowaæ? Naka jêzyka w szkole jest tylko sk³adow¹ ogólnego kszta³cenia i nic nie przemawia za tym, by j¹ izolowaæ. Moje w³asne doœwiadczenie pocza mnie, e zawsze znajdzie siê grpa czniów, których takie w³aœnie nawi¹zywanie do innych obszarów ich wiedzy intrygje i inspirje. Przyjrzyjmy siê na koniec karierze s³ów byæ i mieæ odpowiednio w jêzyk polskim i angielskim. I m 27 years old powie Anglik. Mam 27 lat s³yszymy od Polaka. Yo are right. w ten sposób przyznaje racjê Anglik. My mówimy Masz racjê. To be lcky to odpowiednik polskiego mieæ szczêœcie. How are yo? to polskie Jak siê masz? To be to do sth to po polsk mieæ coœ zrobiæ, a to be abot to do sth to w³aœnie mieæ coœ zrobiæ. Inny jêzyk to inny sposób postrzegania rzeczywistoœci i odnoszenia siê do niej. Naka jêzyka to tak e doœwiadczenie kltrowe. Kwestie to pozornie ró ne: interdyscyplinarnoœæ jako propozycja metody naczania jêzyka obcego i problem relacji jêzyka (w ogóle) do rzeczywistoœci. Gdy siê im bli ej przyjrzeæ, dotycz¹ prawie tego samego; w ob pnktem centralnym jest próba jrzenia w jêzyk strktry, czegoœ, czego Ÿród³em jest nie rzeczywistoœæ, lecz ldzki mys³ i to nie w sensie biologicznym, ale kltrowym. (czerwiec 2002) Krzysztof Polok 1) Racibórz Miejsce t³a kltrowego w ca³oœciowym przekazie informacji jêzykowych podczas lekcji Naczyciel jêzyka obcego podczas zajêæ zajmje szczególne miejsce. Staje siê on mimowolnym ³¹cznikiem miêdzy nadawcami, krytymi za informacjami mniej lb bardziej wyraÿnie zwi¹zanymi z kltr¹ kraj, którego jêzyka czy, a odbiorcami, obracaj¹cymi siê w kltrze od- 1 Dr Krzysztof Polok jest adinktem w Naczycielskim Kolegim Jêzyków Obcych w Raciborz. 14

17 rêbnej od tej, któr¹ reprezentj¹ docieraj¹ce do nich informacje. Na fakt ten zwraca³o wagê wiel badaczy (m. in. Brooks, 1964, Valette, 1977, Valdes, 1986) wymieniaj¹c i omawiaj¹c zarówno fnkcje, na które powinni naczyciele zwróciæ szczególn¹ wagê podczas zajêæ (Brooks, 1964: 88 96), jak i problemy, pojawiaj¹ce siê w czasie transmisji przekaz jêzykowego, o których nie powinno siê zapomnieæ (Valdes, 1986: ). Istotn¹ wagê w tym wzglêdzie czyni³ Santoni, wskazj¹c na socjokltrowe podejœcie do akwizycji i percepcji jêzyka, gdy stwierdzi³: (...) jêzyk ywany przez pojedynczego przedstawiciela spo- ³eczeñstwa jest nie tylko wyra eniem myœli tej osoby, lecz równoczeœnie jego, lb jej, kltry. Kltra robotnika ró na jest od tej, któr¹ reprezentje intelektalista lb te czeñ szko³y œredniej, a ró nica ta znajdje równie odbicie w formach przez nich ywanych. (Santoni, 1976: 358 t³m. w³asne). Brooks zwraca wagê na trdnoœæ zdefiniowania pojêcia kltra, szczególnie w oczach niezbyt doœwiadczonego, lb te zbyt tradycyjnie pojmj¹cego otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœæ naczyciela jêzyka. Osoby te bardzo czêsto s¹ sk³onne ³¹czyæ pojêcie kltra albo z dziedzictwem kltrowym narod, albo te z og³ad¹ towarzysk¹, trdno im bêdzie jednak dostrzec pierwiastki kltrowe w formach wypowiedzeñ, albo te powszechnie wykorzystywanych przez czestników danego jêzyka strategiach dialogowych (Brooks, 1964:83 84). Nastêpje w tym momencie dosyæ niebezpieczne dla spójnoœci przekaz jêzykowego rozszczepienie, w efekcie czego jêzyk jest traktowany jako na wpó³ abstrakcyjna, nie wynikaj¹ca z niczego i z niczym nie po³¹czona jednostka, wykorzystywana w cel dokonania przekaz informacyjnego, na podobnej zasadzie jak telefon, który jest równie wykorzystywany do przekaz informacji. Z reg³y znaje siê wtedy ekwiwalentnoœæ istniej¹cych w ob jêzykach okreœleñ (na zasadzie wyraz za wyraz ), zak³adaj¹c a priori ich idealn¹ zdolnoœæ do przekazania tych samych informacji semantycznych przy wykorzystani ró nych kodów jêzykowych. W tym kontekœcie poplarne ostatnio okreœlenie naczanie komnikacji czêsto w efekcie technicznie nie oznacza nic innego jak przedstawienie, a nastêpnie wyæwiczenie strktr syntaktycznych wraz z informacj¹, e danej konkretnej strktry ywa siê w jêzyk w danej konkretnej sytacji. Dzia³ania takie powodj¹ w myœle cz¹cych siê jednostkowe przyporz¹dkowanie strktr i sytacji, stwarzaj¹c z³dzenie zarówno istnienia ekwiwalentnoœci semantycznej w ob jêzykach, jak i brak chêci do poszkiwania semantycznych strktr g³êbokich w napotykanych zdarzeniach jêzykowych. Nie jest to, niestety, koniec niezbyt przemyœlanych, jak s¹dzimy, dzia³añ wobec cz¹cego siê jêzyka obcego. W chwili, kiedy pragnie on zrozmieæ, co dane wyra enie oznacza w jego rodzinnym jêzyk, kierje siê jego wagê w stronê gramatyk ob jêzyków, przedstawiaj¹c m formê syntaktyczo-semantyczn¹ pojawiaj¹c¹ siê co cz¹cy siê z pewnoœci¹ wkrótce zawa y w wiel ró nych sytacjach spo³eczno-semantycznych. Pojawia siê w tym momencie niepo ¹dana z pnkt widzenia akwizycji jêzykowej sytacja, w trakcie której czeñ nie jest w stanie dokonaæ podobnego jednostkowego przyporz¹dkowania strktry do desygnat semantycznego, jaki zaproponowano m w jêzyk, którego siê czy. Wzmaga to w nim poczcie chaos i brak organizacji w œwiecie jêzyka. Sytacja, w której siê znalaz³, œwiadamia m, e atomatyczne przyporz¹dkowanie strktr wykorzystywanych w obrêbie jednego kod jêzykowego do tych, które istniej¹ w drgim, nie na wiele siê przyda. Jeœli bowiem na przyk³ad czeñ przyswoi³ sobie informacjê, e w jêzyk polskim i angielskim mo e byæ wykorzystywana strktra jêzykowa, w której miêdzy przymiotnikiem a rzeczownikiem pojawi siê przyimek (np. Jestem z³y na Ewê, ang. I am angry with Eva), to z pewnoœci¹ bêdzie wa- a³, e podobna sytacja mo e mieæ miejsce w jêzyk niemieckim, tym bardziej, e jêzyk ten nale y do tej samej rodziny jêzykowej. Msi wiêc doœwiadczaæ sporego, jak s¹dzimy, zaskoczenia, gdy stwierdzi, e podany powy ej desygnat semantyczny wyra a siê w zpe³nie inny sposób (Ich bin Eva böse). Opisana sytacja prowadzi wiêc do wytworzenia siê w myœle cznia poczcia niestabilnoœci jêzykowej, co z kolei objawia siê podœwiadom¹ odmow¹ tzw. otwarcia siê na jêzyk. Bêdzie to wiêc sytacja nieco przypominaj¹ca tezê Sprengera, dotycz¹c¹ wewnêtrznego wymówienia pracy (Oppermann i Weber, 15

18 2000:103), komentowan¹ przez atorki w sposób nastêpj¹cy: Demokracja zaczyna siê zawsze od góry i schodzi w dó³. Nasze wewnêtrzne nastawienie jawnia siê w naszym zachowani. Je eli wewnêtrzna harmonia jest widoczna, prowadzi to do bdowy zafania i zwiêkszenia wp³ywów danej osoby. Natomiast jej brak prowadzi do demotywacji i frstracji (t³m. J. Mañkowska). S¹dzimy, e dostrze enie dosyæ bliskiego pokrewieñstwa miêdzy przytoczonym komentarzem a sytacj¹, w której znalaz³ siê odczwaj¹cy silnie brak stabilnoœci i porz¹dk w poznawanych strktrach jêzykowych czeñ, wa nem czytelnikowi nie sprawi wiele k³opot. Uczeñ stwierdza bowiem, e w jêzyk, którego ma siê czyæ, istnieje zbyt d o do wewnêtrznego systematyzowania desygnatów strktralno-sytacyjnych, a brak takiego systematyzowania msi doprowadziæ do pope³nienia b³êd (czyli znalezienia siê w sytacji psychicznego dyskomfort). W ten w³aœnie sposób zarówno czeñ, jak i jego naczyciel trafiaj¹ do œlepego za³ka, trdno bowiem oczekiwaæ, aby naczyciel za ka dym razem wyjaœnia³ czniowi, e napotkane przez niego trdnoœci mog¹ zostaæ pokonane w inny sposób. Naczyciel sam jest jednak sobie winny. Gdyby wczeœniej dostarczy³ czniowi podstawy, na której ten móg³by zawsze siê oprzeæ, czeñ z pewnoœci¹ sam wybrn¹³by z sytacji. Tak w³aœnie mœci siê oddzielenie jêzyka od tkanki kltrowej, z któr¹ ten jest zroœniêty. W ten sposób objawia siê zasadnicza dolegliwoœæ naczania i czenia siê jêzyków obcych. Niedocenianie lb te zapominanie o tym, e czenie (siê) jêzyka to przede wszystkim czenie (siê) zjawisk kltrowych wyra anych za pomoc¹ jêzyka, przekonanie, e jêzyk jest tworem hierarchicznym, a nie sekwencyjnym, stawianie istotnoœci tzw. celów strategicznych podczas naki jêzyka, msi doprowadziæ do sytacji zagbienia siê cznia w rozleg³ym i trdnym procesie akwizycji jêzykowej. S³sznie zawa a wiêc Brooks, e jedynym rokj¹cym skces postêpowaniem naczyciela podczas pracy z czniem w trakcie lekcji jêzyka jest znanie pierwiastków kltrowych za najistotniejsze w ca³ym procesie akwizycji jêzyka, dziêki czem zapewni siê im sta³e miejsce podczas naki jêzyka obcego (Brooks, 1964:89). Nie ma w tym momencie mowy o tym, aby stalaæ cele koñcowe lekcji stwierdzaj¹c, e lekcja zostanie poœwiêcona nace pisania, czytania, mówienia itd. Lekcja przyjmje wtedy wyraÿne ramy, w których nie ma za d o miejsca na dzia³ania zwi¹zane z po³¹czeniem jej treœci (tzn. zarówno jej ca³oœciowego obraz, jak i poszczególnych wype³niaj¹cych go desygnatów strktralno-semantycznych) z pod³o em kltrowym, z którego wszystkie z nich wyros³y. Nie wystarczy wiêc wyjaœniæ czniom (jak to siê czêsto czyni), e dane wyra enie (np. Can yo sign the register, please?) mo e siê pojawiæ podczas rozmowy recepcjonistki z goœciem hotelowym, w ten sposób mimo woli przyporz¹dkowj¹c wyra enie do jednostkowej sytacji, bo podobne wyra enie mo e siê pojawiæ w kilkdziesiêci przynajmniej innych okolicznoœciach. Nale y raczej zawa yæ, e dane wyra enie oznacza przejme pewnienie siê osoby pe³ni¹cej pewn¹ fnkcjê s³ bow¹, czy zosta- ³y dope³nione przepisane prawem obowi¹zki. Postêpowanie takie, wzmocnione informacj¹ z dziedziny pod³o a kltrowego, i formê powy - sz¹ stosje siê w danej spo³ecznoœci w konkretnych wy ej wymienionych okolicznoœciach doprowadzi do tego, e w myœle cz¹cego siê nie nast¹pi jednostkowe zaszeregowanie wyra enia z sytacj¹ spo³eczn¹, ale raczej systematyczne okreœlenie sytacji kltrowej, w której dana jednostka m o e siê pojawiaæ. Co wiêcej, w cel bardziej wyraÿnego zostawienia œlad informacyjnego w pamiêci czniów wskazane by³oby zgodnie z zasadami Pedagogiki Gestalt bardziej holistyczne spojrzenie na omawiany problem kltrowy i wspólne poszkanie kilk innych podobnych sytacji, w której mog³aby byæ zastosowana omawiana strktra syntaktyczna. Nie jest tajemnic¹, e nie zawsze tak siê dzieje, a przyczyny tego typ postêpowania naczycieli (i czniów) znajdj¹ siê w ró nych miejscach ogólnie pojêtego proces edkacyjnego. Brooks (1964:88) wskazje, e jedn¹ z przyczyn oddzielania pojêæ kltrowych od warstwy syntaktycznej jest podrêcznik. Czêsto atorzy podrêczników, podaj¹c ró nego rodzaj informacje zwi¹zane np. z klimatem, geografi¹ lb yciem ekonomicznym danego kraj, nie ³¹cz¹ ich z najbardziej charakterystycznymi zjawiskami kltrowymi, istniej¹cymi wewn¹trz obszar wystêpowania danego jêzyka. Valette, cytj¹c bada- 16

Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski

Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski angielski francski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 2/2005 marzec/kwiecieñ Rok XLIX 2(249) ISSN 0446-7965 Spis treœci JÊZYK I KULTURA Grzegorz Jaœkiewicz Edkacja klasyczna powrotem

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: PKO BP S.A. X O/Warszawa 85 10201013 1226719223.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski

Spis treœci. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 4/2005 wrzesieñ/paÿdziernik Rok XLIX 4(251) ISSN 0446-7965 Spis treœci PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI Artur Œwi¹tek Zjawisko dwujêzycznoœci,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 1/2004 styczeñ luty Rok XLVIII 1(242) ISSN 0446-7965 Spis treści Od Redakcji... 3 PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI Danuta Stanulewicz

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski KOMPUTERY, INTERNET, MULTIMEDIA PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI

Spis treści. angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski KOMPUTERY, INTERNET, MULTIMEDIA PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI angielski francuski hiszpañski ³aciñski niemiecki polski rosyjski w³oski Nr 5/2003 listopad grudzieñ Rok XLVII 5(240) ISSN 0446-7965 Spis treści PODSTAWY GLOTTODYDAKTYKI Anna Bączkowska Schematy wyobra

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995)

STUDIA INDOLOGICZNE. tom 2 (1995) STUDIA INDOLOGICZNE tom 2 (1995) INSTYTUT ORIENTALISTYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WARSZAWA 1995 KOMITET REDAKCYJNY Piotr Balcerowicz redakcja techniczna Marek Mejor redakcja naukowa Ma³gorzata Wieliñska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

Agresja i przemoc w szkole

Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Jakub Ko³odziejczyk Agresja i przemoc w szkole Konstruowanie programu przeciwdzia³ania agresji i przemocy w szkole Kraków 2004 1 Agresja

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Projekt dofinansowany ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC w ramach projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Nowe media w bibliotece Neue Medien in der Bibliothek Nowe media w bibliotece

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229 Jêzyk a Kultura tom 14 Wroc³aw 2000 AGNIESZKA LIBURA Uniwersytet Wroc³awski Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne 1. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Autorki æwiczeñ: El bieta Bieroñska Gra yna Billewicz Alicja Kot Brygida Zio³o Korekta: Sylwia Kajdana Danuta Wal¹g Rysunki: Agata Fuks Projekt ok³adki:

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOή DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Niepe³nosprawnoœæ w przestrzeni wspó³czesnej rodziny Nr 13 Gdañsk 2014 Komitet Naukowy doc. dr hab. Jaros³aw

Bardziej szczegółowo