Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady"

Transkrypt

1 Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady Andrzej Kraśniewski Warszawa, sierpień 2010 r.

2 i Profilowanie studiów związane z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji - przewidywane problemy, rozwiązania, dobre przykłady Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie propozycji profilowania studiów w kontekście wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Przedstawienie tej propozycji jest poprzedzone analizą sytuacji i trendów w zakresie profilowania studiów w innych krajach europejskich. Analiza ta pozwala dostrzec znaczną różnorodność rozwiązań i wyraźną korelację między profilowaniem kwalifikacji, tzn. przypisaniem różnych profili kwalifikacjom umieszczonym na danym poziomie w krajowych ramach kwalifikacji a strukturą systemu szkolnictwa wyższego (system zunifikowany, binarny lub zróżnicowany w inny sposób). Nie dostarcza ona jednak wyraźnych przesłanek, które ułatwiłyby podjęcie decyzji o wprowadzeniu bądź niewprowadzeniu profili do opisu Krajowych Ram Kwalifikacji w Polsce. Procesowi pożądanego różnicowania polskich uczelni i oferowanych przez nie programów studiów, a zwłaszcza rozwojowi kształcenia o orientacji zawodowej, sprzyjałoby formalne przypisywanie każdej kwalifikacji uzyskanej w wyniku ukończenia studiów profilu, wskazującego na charakter kompetencji posiadanych przez absolwenta (zorientowane bardziej teoretycznie lub bardziej praktycznie). Dlatego uznano, że wprowadzenie profili kształcenia do opisu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego jest celowe. W przedłożonym opracowaniu: - zaproponowano dwa, koncepcyjnie dość zbliżone warianty realizacji postulatu wprowadzenia profili kształcenia do opisu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, - posługując się przykładem studiów technicznych, dokonano weryfikacji koncepcji profilowania studiów, która pokazała, że wyodrębnienie profili kształcenia jest możliwe i sensowne, - przedstawiono analizę istotnych aspektów związanych z wdrożeniem profilowania studiów na poziomie systemu i poszczególnych uczelni. Wdrożenie profilowania studiów związane jest m.in. z rozstrzygnięciem następujących kwestii: - Ile jest profili? Jak są nazwane? Czy pozostać przy tradycyjnych nazwach akademicki i zawodowy, czy też poszukiwać nowych nazw, trafniej oddających charakter kształcenia? - Czy profil jest zdeterminowany przez typ uczelni prowadzącej studia, czy też uczelnie różnych typów mogą prowadzić studia o danym profilu, a dana uczelnia może prowadzić studia o różnych profilach? - Czy takie same profile występują na wszystkich poziomach kwalifikacji (na studiach I, II i III stopnia)?

3 ii - Czy takie same profile występują we wszystkich obszarach (dziedzinach) kształcenia? - Czy celowe jest zróżnicowanie kluczowych parametrów ilościowych związanych z kwalifikacją danego poziomu, takich jak liczba punktów ECTS i odpowiadająca jej długość studiów, w zależności od profilu studiów prowadzących do jej uzyskania? - Jaki jest status formalny profili? Czy nazwa profilu jest elementem pełnej nazwy kwalifikacji? W jaki sposób nazwa profilu jest uwidoczniona na dyplomie ukończenia studiów? - Czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu ukończenie studiów o danym profilu ogranicza dostęp do pełnego spektrum studiów wyższego poziomu? W wyniku dokonanej analizy sformułowano wnioski i rekomendacje dotyczące niektórych z ww. kwestii, pozostawiając jednak pewne pytania bez wyraźnej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter problemu profilowania studiów oraz brak jak dotychczas - szerszej dyskusji tego tematu, przedstawione koncepcje, rozwiązania i rekomendacje należy traktować jako propozycje wymagające konsultacji w środowisku akademickim oraz wśród interesariuszy zewnętrznych. Skuteczne wprowadzenie profilowania kwalifikacji (studiów): - powinno być powiązane z innymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego, - stać się elementem serii planowanych przedsięwzięć związanych z procesem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i dla uczenia się przez całe życie. Przedstawiono propozycje stosownych działań w tym zakresie.

4 iii Profiling of degree programmes in the context of the implementation of the National Qualification Framework - problems, solutions, examples Summary The objective of the report is to present the concept of profiling degree programmes in the context of the ongoing work on the development and implementation of the National Qualifications Framework for higher education. The presentation of the proposed solutions and recommendations for Poland is preceded by a short description of the state of affairs in other European countries. It can be seen that different solutions are adopted in different countries and that there exists some correlation between the existence of different qualifications (characterised by different profiles) at each level of the national qualifications framework and the structure of the higher education system (unified, binary or diversified in some other way). However, the presented analysis does not result in a clear message on whether or not to introduce profiles into the National Qualifications Framework in Poland. The profiling of qualifications, i.e. assigning - to any qualification obtained upon completion of a degree programme - a profile that would indicate whether the competences of the graduate are more academically or more vocationally oriented, would support the process of desirable diversification of the Polish higher education institutions and degree programmes offered to the students, and in particular would stimulate the development of vocationally oriented programmes. Therefore, it has been recommended to introduce profiles into the Polish National Qualifications Framework. In the presented report: - two conceptually similar variants of introducing profiles into the National Qualifications Framework are proposed, - using an example of engineering studies, the concept of assigning profiles to qualifications awarded upon the completion of the first and second cycle programmes is verified and found feasible and effective, - key problems associated with the diversification of qualifications with regard to their profiles are discussed. The presented analysis addresses, inter alia, the following key questions associated with the introduction of profiles into the National Qualifications Framework: - How many profiles should be defined? What should be the names of these profiles? Should the traditional names (academic and vocational) be adopted or some other names, better representing the character of the graduate s competences be sought? - Is the profile assigned to a particular qualification determined by the type of the higher education institution that awards the qualification? Can institutions of different type offer degree programmes of a particular profile? Can a particular institution offer both academically and vocationally oriented programmes?

5 iv - Are the same profiles assigned to qualifications of different levels (degrees awarded upon the completion of the first, second and third cycle studies)? - Are the same profiles assigned to qualifications for all groups of fields of study defined in the National Qualifications Framework? - Should the diversification of profiles be reflected in the diversification of key characteristics of the degree programme a given level (number of ECTS points and the corresponding length of the studies)? - What is the formal status of profiles? Is the profile name a part of the full name of the qualification? Where is the profile name placed on the diploma? - Can, and if so, to what extent, the profile of a qualification constrain the access of the qualification holder to the full spectrum of programmes leading to higher level qualifications? The presented analysis has resulted in a number of recommendations addressing these questions. The answers to some of them have, however, been left open. Taking into account the complexity of the problem and a very limited scope of discussion on the introduction of profiles into the National Qualifications Framework, the presented ideas, solutions, and recommendations should be considered as propositions that require further consideration and discussion in the academic community and among other stakeholders. To be effective, the profiling of degree programmes should: - be coordinated with changes in the regulations concerning some other aspects of the higher education system, - be an integral part of multiple activities associated with the development and implementation of the National Qualifications Framework for higher education and for life long learning. Recommendations that address these issues are presented.

6 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest profil studiów? Pojęcie profil w kontekście ram kwalifikacji pojawiło się zapewne po raz pierwszy w dokumencie tak wysokiej rangi w komunikacie z konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe w krajach uczestniczących w Procesie Bolońskim, która odbyła się w Berlinie w 2003 r. W dokumencie tym znajduje się następujące stwierdzenie [Berlin2003]: Ministers encourage the member states to elaborate a framework of comparable and compatible qualifications for their higher education systems, which should seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences and profile. They also undertake to elaborate an overarching framework of qualifications for the European Higher Education Area. Ministrowie stwierdzili także: First and second cycle degrees should have different orientations and various profiles in order to accommodate a diversity of individual, academic and labour market needs. W ślad za podjętymi przez ministrów decyzjami rozpoczęto prace nad rozwinięciem koncepcji i opracowaniem projektu Europejskich Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego). W dokumencie zawierającym wyniki tych prac profil jako jeden z atrybutów charakteryzujących daną kwalifikację (uzyskany tytuł, stopień itp.) - został zdefiniowany w następujący sposób [FQEHEA2005]: Profile: either the specific (subject) field(s) of learning of a qualification or the broader aggregation of clusters of qualifications or programmes from different fields that share a common emphasis or purpose (e.g. an applied vocational as opposed to more theoretical academic studies). W myśl tej definicji profil określa zatem ogólny charakter uzyskanych efektów kształcenia związanych z daną kwalifikacją (np. profil zawodowy/praktyczny, profil akademicki, profil badawczy) lub też specyficzny obszar tematyczny (dziedzinę) kształcenia (np. profil humanistyczny, profil techniczny). W toku prowadzonych w Polsce od 2006 r. prac nad opracowaniem projektu Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (KRK_SzW) ukształtowało się nieco inne rozumienie pojęcia profil. Przyjęto mianowicie, że ogólny charakter efektów kształcenia związanych z daną kwalifikacją (dyplomem, świadectwem) określają dwa atrybuty:

7 2 - profil, charakteryzujący kwalifikację ze względu na przygotowania jej posiadacza do podjęcia określonego typu pracy zawodowej lub kontynuacji kształcenia (np. profil zawodowy/praktyczny, profil akademicki, profil badawczy), - obszar, określający szeroko rozumiany zakres tematyczny (dziedzinę) kształcenia (np. humanistyka, technika, sztuka). Zgodnie z tym ustaleniem w dalszej części opracowania przyjęto, że Profil jest atrybutem kwalifikacji, a także prowadzącego do jej uzyskania programu kształcenia, charakteryzującym tę kwalifikację ze względu na ogólne przygotowanie jej posiadacza do podjęcia pracy i kontynuowania kształcenia. Ze względu na to, że określone w KRK_SzW kwalifikacje uzyskiwane są w wyniku ukończenia studiów, profil kwalifikacji może być utożsamiany z profilem studiów i w dalszej części opracowania pojęcia te będą używane wymiennie Różnicowanie kompetencji absolwentów a profilowanie studiów Jest oczywiste, że kompetencje absolwentów, osiągających ten sam poziom kwalifikacji (np. kończących studia I stopnia) mogą i powinny się różnić wynika to przede wszystkim z potrzeby zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb społecznych (w tym potrzeb rynku pracy), ale także ze zróżnicowania misji uczelni, czy też zróżnicowanego potencjału kandydatów podejmujących studia. Zróżnicowanie kompetencji (efektów kształcenia) posiadaczy kwalifikacji danego poziomu jest więc naturalne i występuje w systemie szkolnictwa wyższego każdego kraju. To pożądane zróżnicowanie kompetencji może, lecz nie musi znaleźć odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego przyjętych w danym kraju, a w szczególności w opisie krajowych ram kwalifikacji. Mówiąc inaczej, możliwe są dwa podejścia do rozwiązania problemu różnorodności kompetencji związanych z określonym poziomem kwalifikacji wyróżnionym w krajowych ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego: a) studia nieprofilowane: odpowiednio elastyczne ( szerokie ) sformułowanie efektów kształcenia związanych z danym poziomem kwalifikacji, tak aby obejmowały one całe spektrum pożądanych, zróżnicowanych kompetencji osób uzyskujących w wyniku ukończenia studiów - kwalifikacje tego poziomu; b) studia profilowane: podzielenie spektrum pożądanych, zróżnicowanych kompetencji osób uzyskujących kwalifikacje danego poziomu na pewne kategorie (profile), opisane przez różniące się od siebie efekty kształcenia, odpowiadające zróżnicowanemu przygotowaniu posiadaczy tych kwalifikacji do podjęcia dalszego kształcenia lub konkretnej pracy zawodowej. W przypadku, gdy w systemie szkolnictwa wyższego danego kraju przyjęto podejście (b), tzn. wyodrębniono profile, istotne są rozstrzygnięcia dotyczące następujących kwestii: - Ile jest profili? Jak są nazwane?

8 3 - Czy profil jest zdeterminowany przez typ uczelni prowadzącej studia, czy też uczelnie różnych typów mogą prowadzić studia o danym profilu, a dana uczelnia może prowadzić studia o różnych profilach? - Czy takie same profile występują na wszystkich poziomach kwalifikacji (na wszystkich stopniach studiów)? - Czy takie same profile występują we wszystkich obszarach (dziedzinach) kształcenia? - Jaki jest status formalny profili? Czy nazwa profilu jest elementem pełnej nazwy kwalifikacji? W jaki sposób nazwa profilu jest uwidoczniona na dyplomie ukończenia studiów? Istotną kwestią jest także określenie, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu ukończenie studiów o danym profilu ogranicza dostęp do pełnego spektrum studiów wyższego poziomu Problemy terminologiczne W bogatej literaturze angielskojęzycznej zajmującej się szkolnictwem wyższym używane są najczęściej następujące terminy charakteryzujące profil kwalifikacji, programu studiów, czy też profil uczelni prowadzącej studia: - vocational (vocationally-oriented), professional (professionally-oriented), occupationallyoriented, applied dla określenia kształcenia zorientowanego praktycznie, często specjalistycznego, - academic, research (research-oriented) dla określenia kształcenia o charakterze bardziej teoretycznym i ogólnym Jakkolwiek terminy w pierwszej z tych grup nie są synonimami, są w odniesieniu do kształcenia używane w podobnym kontekście, często wymiennie. Typowy kontekst ich użycia to: vocational lub professional jako przeciwstawienie academic. Z kolei termin research lub research-oriented jest zwykle używany jako szczególny przypadek academic (niekiedy zwłaszcza w kontekście studiów II stopnia jako przeciwstawienie taught; przykładowo, research Master jako przeciwstawienie taught Master) [Davis2009]. Niezależnie od wielości i niejednoznaczności używanych nazw, występują istotne problemy związane z klasyfikacją programów studiów, tzn. przypisaniem im określonego profilu. Wiąże się to zwłaszcza z interpretacją pojęcia studia zawodowe. Działające pod patronatem Komisji Europejskiej instytucje i organizacje, takie jak Eurostat czy Eurydice, a także OECD, używają do celów klasyfikacji różnych form kształcenia opracowanego przez UNESCO standardu ISCED (International Standard Clessification of Education), w którym na poziomie 5, odpowiadającym studiom wyższym, wyróżnione są dwa rodzaje studiów [EC2007]: ISCED 5A: studia o orientacji akademickiej, oparte w znacznym stopniu na teorii, przygotowujące do dalszego kształcenia lub wykonywania pracy wymagającej wysokich umiejętności, ISCED 5B: studia o orientacji zawodowej, przygotowujące do bezpośredniego wejścia na rynek pracy.

9 4 W oparciu o standard ISCED, w dokumentach Eurydice studia prowadzone przez niemieckie Fachhochschulen są traktowane jako akademickie (ISCED 5A); jako zawodowe (ISCED 5B) są natomiast traktowane 3-letnie (rzadziej 4-letnie) studia prowadzone przez Berufsakademien, Fachschulen i Fachakademien [Eurydice2007]. Tymczasem w większości opracowań naukowych dotyczących szkolnictwa wyższego studia prowadzone przez Fachhochschulen, a przynajmniej ich wyraźna większość (oferta edukacyjna tych uczelni jest obecnie dość szeroka), są traktowane jako zawodowe (przykładem są cytowane w różnych miejscach tego opracowania publikacje [Arum2007], [HuKa2001], czy [Teichler2008]. Podobnie, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Komisję Europejską i jej agendy - Eurydice i Eurostat w Holandii nie ma programów typu ISCED 5B (programy prowadzone przez uczelnie zawodowe - hogeschoolen są obecnie klasyfikowane w grupie ISCED 5A), podczas gdy w literaturze Holandia jest jednym z najczęściej omawianych przypadków kraju, w którym funkcjonuje system szkolnictwa wyższego o strukturze binarnej (system z wyodrębnionymi sektorami kształcenia akademickiego i kształcenia zawodowego) [Arum2007, HuKa2001]. Problemy terminologiczne związane z ewentualnym wprowadzeniem profilowania studiów do systemu szkolnictwa wyższego w Polsce są przedmiotem dyskusji w punkcie 5.1. Dla potrzeb sformułowania problemu i przedstawienia jego międzynarodowego kontekstu w celu uniknięcia problemów związanych z interpretacją różnych nazw spotykanych w materiałach źródłowych - przyjęto, że dwa podstawowe profile charakteryzujące kwalifikacje (i programy studiów prowadzące do ich uzyskania) mają nazwy: akademicki i zawodowy. 2. Cel opracowania Celem opracowania jest przedstawienie propozycji rozwiązania problemu profilowania studiów w kontekście opracowywania i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Przedstawione zostaną wariantowe propozycje rozwiązania tego problemu wraz analizą różnych aspektów proponowanych rozwiązań, związanych z próbą odpowiedzi na pytania postawione w punkcie 1.2. Propozycje te wynikają między innymi z doświadczeń autora związanych z udziałem w pracach Grupy Roboczej zajmującej się projektowaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce (KRK_SzW) oraz powołanego w 2009 r. zespołu, którego zadaniem było opracowanie opisu efektów kształcenia dla ośmiu wyodrębnionych obszarów kształcenia. Omówienie propozycji wprowadzenia profili do opisu Krajowych Ram Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego jest poprzedzone analizą sytuacji w zakresie profilowania studiów w innych krajach, a także oceną aktualnej sytuacji w Polsce.

10 5 3. Profilowanie studiów w szkolnictwie wyższym innych krajów Rozważania dotyczące profilowania studiów w szkolnictwie wyższym innych krajów ze względu na powiązanie tego zagadnienia z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, a ściślej z Ramami Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Qualifications Framework for European Higher Education Area) - koncentrują się na krajach europejskich; odniesienia do krajów pozaeuropejskich występują jedynie sporadycznie Kształcenie akademickie a kształcenie zawodowe Występujące w wielu krajach profilowanie studiów, tzn. formalne różnicowanie kształcenia o charakterze akademickim i zawodowym, ma ścisły związek z ogólną strukturą systemu szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza ze zróżnicowaniem instytucji (uczelni) funkcjonujących w tym systemie [Teichler2008]. Struktura ta może mieć w ogólności charakter [Arum2007]: - zunifikowany (unified), gdzie występują w zasadzie uczelnie jednego typu uniwersytety, oferujące programy studiów o charakterze całkowicie lub w znacznym stopniu akademickim (zorientowanymi teoretycznie), przygotowujące do dalszych studiów, badań lub innej pracy wymagających wysokich kwalifikacji; - zróżnicowany (diversified), gdzie występują uczelnie różnych typów. Szczególnym przypadkiem systemu o strukturze zróżnicowanej jest system binarny, gdzie występują dwa podstawowe typy uczelni: uczelnie akademickie (uniwersytety) oraz uczelnie zawodowe (nieakademickie). Przykładem uczelni zorientowanych zawodowo są: niemieckie Fachhochschulen (FH), francuskie Instituts Universitaires de Technologie (IUT). czy rosyjskie Sriednieje Specjalnoje Uczebnoje Zawiedienia (SSUZy). W niektórych krajach, w procesie ewolucji systemu szkolnictwa wyższego uczelniom zawodowym został nadany status uczelni akademickich (przykładowo, w 1992 r. w Wielkiej Brytanii polytechnics zostały ustawowo przekształcone w universities i w ten sposób z formalnego punktu widzenia system binarny został przekształcony w system zunifikowany) w praktyce jednak szkolnictwo w tych krajach zachowuje nadal istotne cechy systemu binarnego. Jako przykłady krajów, w których występują różne ww. struktury systemów szkolnictwa wyższego, wymieniane są często [Arum2007, HuKa2001, Teichler2008]: - system zunifikowany: Włochy, Czechy, Wielka Brytania (zgodnie z [Teichler2008]; w [Arum2007, HuKa2001] klasyfikowany jako system binarny); - system zróżnicowany (niebinarny): USA, Japonia, Korea, Izrael, Tajwan, Szwecja (zgodnie z [Arum2007]; w [HuKa2001] klasyfikowany jako system binarny); - system binarny: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania (zgodnie z [Arum2007, HuKa2001]; w [Teichler2008] klasyfikowany jako system zunifikowany), Holandia, Belgia (Flandria), Dania, Finlandia, Rosja, Szwecja (zgodnie z [HuKa2001]; w [Arum2007] klasyfikowany jako system zróżnicowany); - system mieszany (trudny do sklasyfikowania): Australia. Różnice w dokonanych przez różnych autorów klasyfikacjach struktur systemów szkolnictwa wyższego wskazują, że nie ma ostrych kryteriów klasyfikacyjnych i wiele zależy od przyjętej interpretacji i momentu, kiedy taka klasyfikacja została dokonana (struktury systemów ewoluują).

11 6 Systemy zróżnicowane, w tym binarne, funkcjonujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie od siebie różnić, w szczególności ze względu na: - wielkość poszczególnych sektorów, - strukturę aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu, - rodzaje i długość studiów (zwłaszcza zawodowych), - drożność systemu możliwość kontynuacji kształcenia w innym sektorze, - system akredytacji. a) wielkość sektorów W przypadku systemu zróżnicowanego, a zwłaszcza binarnego, wielkość sektorów określa udział poszczególnych sektorów (typów uczelni) w podziale puli studentów. Określenie tej proporcji nie jest jak pokazują podane niżej dane zaczerpnięte z różnych źródeł zadaniem prostym. Różnice w danych liczbowych wynikają z różnego podejścia do klasyfikowania systemów szkolnictwa wyższego, a także do klasyfikowania rodzajów studiów (o czym była mowa w punkcie 1.3). Według szacunków European Network for Universities of Applied Sciences (UASNET) ok. 30% studentów w krajach Europejskich realizuje programy studiów o orientacji zawodowej (professionally-oriented), przy dużym zróżnicowaniu między poszczególnymi krajami (Holandia: 60-70%, Austria: 10-15%) [UASNET2007]. Szacunki Komisji Europejskiej mówią natomiast, że w uczelniach zawodowych w krajach Unii Europejskiej kształci się obecnie ok. 13% studentów [EC2010]. Występujące między poszczególnymi krajami różnice w wielkości obu sektorów kształcenia dobrze ilustrują dane w tab. 1 [HuKa2001]. Względnie mała wielkość sektora kształcenia zawodowego często wynika z ograniczonego zakresu obszarów kształcenia, gdzie następuje formalne zróżnicowanie ma to miejsce w Austrii i Finlandii, a w mniejszym stopniu w Niemczech. Tab. 1. Udział poszczególnych sektorów (typów uczelni) w podziale puli studentów (na podstawie [HuKa2001]) uczelnie uniwersyteckie inne uczelnie Austria 98 % 2 % Belgia (Flandria) 38 % 62 % Dania 30 % 70 % Finlandia 76 % 24 % Francja 58 % 42 % Holandia 37 % 63 % Niemcy 76 % 24 % Szwecja 100 % Wielka Brytania 100 %

12 7 b) strukturę aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu W niektórych krajach o binarnej strukturze systemu szkolnictwa wyższego ustawodawstwo obejmuje cały system, w innych każdy sektor ma swoje własne regulacje prawne. Przykładowo, spośród krajów wymienionych w tab. 1 Holandia, Szwecja i Wielka Brytania mają ustawodawstwo odnoszące się do całego systemu, zaś w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii i Francji funkcjonowanie obu sektorów regulują oddzielne akty prawne. Niemiecki system jest bardziej skomplikowany ze względu na ustawodawstwo federalne obejmujące cały system i regionalne (na poziomie landów), różne w poszczególnych regionach. c) rodzaje i długość studiów Długość studiów w systemach o zróżnicowanej strukturze może być różna. W szczególności istniejące w systemach zróżnicowanych kolegia (USA, Japonia, Tajwan) oferują dwuletnie studia o charakterze zarówno akademickim, jak i zawodowym, przygotowujące do podjęcia dalszego kształcenia w ramach 4-letnich studiów prowadzonych w uczelniach innego typu. Uczelnie zawodowe w różnych krajach oferują studia o różnej długości. Przykładowo, niemieckie Fachhochschulen prowadzą typowo studia 4-letnie, zaś uzyskanie Diplome Universitaire de Technologie (DUT) we francuskim Institut Universitaire de Technologie (IUT) wymaga jedynie 2 lat studiów. Co ciekawe, uczelnie typu IUT mają ostrzejsze kryteria selekcji (więcej kandydatów) niż francuskie uniwersytety, podczas gdy Fachhochschulen mają zwykle bardziej liberalne kryteria selekcji (mniej kandydatów) niż niemieckie uniwersytety [Arum2007]. d) drożność systemu możliwość kontynuacji kształcenia w innym sektorze W niektórych krajach ograniczona drożność systemu szkolnictwa wyższego jest związana z binarną strukturą szkolnictwa średniego. Przykładowo, w Holandii dwie rozłączne ścieżki kształcenia w szkolnictwie średnim (prowadzące do uzyskania różnych kwalifikacji VWO lub HAVO/MBO) przygotowują absolwentów do studiowania odpowiednio na uniwersytetach lub wyższych szkołach zawodowych (hogeschoolen). W istocie obraz jest bardziej skomplikowany, bo VWO uprawnia także do podjęcia studiów w uczelni zawodowej, zaś po ukończeniu 1. roku studiów w uczelni zawodowej istnieje możliwość podjęcia studiów na uniwersytecie [HuKa2001]. Podobny system występuje w Niemczech, gdzie absolwent szkoły średniej uzyskuje kwalifikację o charakterze ogólnym (Hochschulreife) bądź zawodowym (Fachhochschulreife), przy czym ta druga umożliwia podjęcie studiów wyłącznie w sektorze szkolnictwa zawodowego. Jednak w większości krajów bez względu na strukturę systemu szkolnictwa wyższego - odpowiednia kwalifikacja związana z ukończeniem szkoły średniej (świadectwo ukończenia szkoły średniej, w niektórych krajach połączone ze spełnieniem dodatkowych wymagań o charakterze zbliżonym do zdania egzaminu maturalnego w Polsce) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do dowolnej uczelni. Nie wyklucza to możliwości stosowania dodatkowych mechanizmów selekcyjnych przez poszczególne uczelnie lub grupy uczelni (concours stosowane przez grand ecoles we Francji, czy A-levels wymagane w Wielkiej Brytanii).

13 8 Możliwości kontynuacji kształcenia na studiach o profilu akademickim po ukończeniu studiów o profilu zawodowym (chodzi głównie o możliwości podjęcia studiów II stopnia przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe) jest regulowana różnie w różnych krajach w niektórych z nich kwestia nie jest określona w ustawodawstwie (może być zawieszona do czasu wprowadzenia krajowych ram kwalifikacji) [Davies2009]. W większości krajów absolwenci studiów o charakterze zawodowym mają często uwarunkowaną spełnieniem dodatkowych wymagań - możliwość kontynuowania kształcenia na studiach akademickich [Eurydice2007]. Takim wymaganiem może być realizacja programu uzupełniającego (Francja), mającego niekiedy formę ostatniego roku studiów I stopnia o profilu akademickim, lub realizacja skróconego w wyniku transferu punktów ECTS - programu studiów I stopnia o profilu akademickim (Holandia, Szwecja, Wielka Brytania) [Davies2009]. Problemy z drożnością systemu szkolnictwa wyższego wiążą się nie tylko z podjęciem kształcenia o profilu akademickim po ukończeniu pewnego etapu kształcenia zawodowego. Zdarza się, że problemy z kontynuacją kształcenia w innym sektorze mają posiadacze kwalifikacji o profilu akademickim. Przykładowo, w Finlandii warunkiem przyjęcia na studia II stopnia w uczelni zawodowej absolwenta uniwersytetu jest co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe [Davies2009]. W Komunikacie Berlińskim [Berlin2003] sformułowano postulat, aby - niezależnie od zróżnicowania charakteru studiów I stopnia - absolwent studiów I stopnia miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, przy czym zwłaszcza w przypadku studiów I stopnia o profilu akademickim powinno to oznaczać możliwość kontynuowania kształcenia w różnych dziedzinach. Mówiąc inaczej, jest pożądane, aby poszczególne stopnie studiów były niezależne i otwarte dla kandydatów o różnym profilu dotychczas uzyskanego wykształcenia. W tym kontekście rozwiązania wymuszające spełnienie dodatkowych wymagań przez absolwenta studiów I stopnia o profilu zawodowym ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia o profilu akademickim, wynikające często z tradycji ukształtowanej w danym kraju, nie są zgodne z duchem Procesu Bolońskiego. Przełamanie tej tradycji może być jednak trudne i być długotrwałym procesem [UASNET2007]. e) system akredytacji Systemy szkolnictwa wyższego o strukturze binarnej różnią się ze względu na sposób organizacji procesu zapewniania jakości kształcenia [HuKa2001]. We Francji, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii agencje akredytujące - działając w oparciu o określone procedury - sprawują nadzór nad całym systemem. W Holandii i Belgii (Flandrii) akredytacja/ewaluacja jest prowadzona przez różne agencje, choć w oparciu o podobne procedury. W Austrii istnieje wyraźna różnica w organizacji zewnętrznego systemu zapewniania jakości w obu sektorach: w uniwersytetach jest on oparty na ewaluacji przeprowadzanej w oparciu o dokonaną przez uczelnię analizę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości, zaś w szkołach zawodowych na akredytacji opartej na badaniu różnych aspektów działalności w obszarze kształcenia. W Niemczech istnieje sieć agencji, z których żadna nie jest związana z konkretnym sektorem.

14 9 Przedstawione wyżej rozważania pozwalają stwierdzić, że pojęcie system o strukturze binarnej bynajmniej nie jest jednoznaczne, a systemy o takiej strukturze funkcjonujące w różnych krajach mogą się od siebie znacznie różnić. Przykładowo, wśród krajów wymienionych w tab. 1 można wyróżnić następujące grupy krajów, różniące się ze względu na stopień binarności systemu [HuKa2001]: - w Austrii i Finlandii system ma charakter silnie binarny, z wyraźnym rozdzieleniem obu sektorów ze względu na profil oferowanych programów studiów, ich długość, strukturę ustawodawstwa, sposób finansowania i system akredytacji; - w Wielkiej Brytanii i Szwecji rozdział granice między sektorami, zarówno w sferze legislacyjnej, jak i w praktyce są bardzo rozmyte; - pozostałe kraje (Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Dania) lokują się między tymi skrajnymi przypadkami pewne cechy funkcjonujących w nich systemów są typowe dla systemów binarnych, inne dla systemów unitarnych Profilowanie studiów a krajowe ramy kwalifikacji Jakkolwiek struktura systemu studiów, a zwłaszcza skala zróżnicowania uczelni funkcjonujących w systemie, ma ścisły związek z profilowaniem studiów, to jednak najistotniejszą przesłanką pozwalającą określić, czy i w jakim stopniu profilowanie takie występuje, jest opis krajowych ram kwalifikacji. Występowanie na danym poziomie krajowych ramach kwalifikacji dwóch lub większej liczby kwalifikacji o nazwach zawierających określenia różnych profili kształcenia (akademicki, zawodowy itp.) oznacza formalne profilowaniem studiów. W tabeli 2 zamieszczono fragmenty opisu ram kwalifikacji dla systemów szkolnictwa wyższego w kilku krajach europejskich, przedstawiające kwalifikacje pełne (uzyskiwane w wyniku ukończenia studiów) na poziomie odpowiadającym ukończeniu studiów I i II stopnia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów ECTS. Zamieszczone w tab. 2 dane pochodzą przede wszystkim z witryny portalu Qrossroads, stworzonego z inicjatywy European Consortium for Accreditation (ECA) [Qrossroads] (na witrynie tej znajduje się opis ram kwalifikacji sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez agencje akredytacyjne zrzeszone w ECA). Profilowanie, rozumiane w kontekście krajowych ram kwalifikacji jako istnienie w opisie ram dwóch lub więcej kwalifikacji na danym poziomie z przypisanymi (jawnie, jako element nazwy kwalifikacji, lub niejawne) różnymi profilami, występuje w niektórych krajach, a w innych nie występuje. Z danych zamieszczonych w tab. 2 wynika ponadto, że: - profilowanie może występować na poziomie kwalifikacji odpowiadających ukończeniu studiów I stopnia (Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Holandia, Słowenia), a także na poziomie kwalifikacji odpowiadających ukończeniu studiów II stopnia (Francja, Niemcy); - profil kwalifikacji może też być podany w przypadku, gdy na danym poziomie istnieje tylko jedna kwalifikacja (kwalifikacja odpowiadająca ukończeniu studiów I stopnia w Austrii, kwalifikacja odpowiadająca ukończeniu studiów II stopnia w Słowenii). Porównując dane zamieszczone w tab. 2 z przedstawionym w punkcie 3.1 rozważaniami dotyczącymi struktury systemu studiów można dostrzec znaczną korelację między wyróżnieniem w ramach kwalifikacji profili a stopniem binarności systemu.

15 10 Tab. 2. Kwalifikacje odpowiadające ukończeniu studiów I i II stopnia (na podstawie [Qrossroads]) poziom studiów I stopnia Austria Bachelor (professional orientation): min. 180 Belgia (Flandria) Bachelor (professional orientation): min. 180 Bachelor (academic orientation): min. 180 Bachelor of Advanced Studies (a) (professional orientation): min. 60 Dania(c) Professional Bachelor/Diploma: (najczęściej 210) Bachelor: 180 Master (a) : 60 Francja Bachelor - Licence: 180 Bachelor - Licence Professionelle: 180 Niemcy Bachelor: Holandia Słowenia W. Brytania - Anglia, Walia, Płn. Irlandia (e) Diplom (FH) Bachelor (professional orientation): 240 Bachelor (academic orientation): 180 Bachelor (professional orientation): Bachelor (academic orientation): Bachelor with Honours Bachelor poziom studiów II stopnia Master - min. 120 Master - min. 60 Master of Advanced Studies (b) : min. 60 Candidatus: 120 Master: 120 Master (engineering/management): 300 (d) Master (more practice-oriented): Master (more research-oriented): Diplom, Magister Artium lub Staatsprufung Master (professional/academic orientation): min. 60 Master (professional orientation): long Master (for professions regulated by EU directives): 300 Master, np. MPhil, MLitt, MA, MSc, ale także MRes (Master of Research) Integrated Master, np. MEng, MPhys, MPharm (a) wymaga uprzedniego uzyskania kwalifikacji odpowiadającej ukończeniu studiów I stopnia (b) wymaga uprzedniego uzyskania kwalifikacji odpowiadającej ukończeniu studiów II stopnia (c) na podstawie [QF_Denmark] (d) program zintegrowany obejmujący CPGE (Classes preparatoire aux Grandes Ecoles): 120 ECTS (e) na podstawie [QF_UK] 3.3. Studia ukierunkowane na badania Większość programów studiów II stopnia prowadzonych przez uniwersytety europejskie zawiera pewien komponent związany z badaniami naukowymi. Ma jednak zwykle charakter teoretyczny program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia prowadzone w grupach, zaś wymiar prowadzonych przez studenta prac badawczych jest mocno ograniczony [Davies2009].

16 11 Niektóre uczelnie oferują jednak studia II stopnia wyraźnie ukierunkowane na badania, w programie których dominują prowadzone przez studenta badania naukowe. Szczególny charakter takich studiów znajduje często odzwierciedlenie w nazwie programu (Research Master Programme in...). Zbiorowo studia takie są określane jako research-intensive Master programmes, co stanowi pewnego rodzaju przeciwieństwo określenia taught Master programmes, używanego w odniesieniu do typowych studiów II stopnia [Davis2009]. Studia II stopnia ukierunkowane na badania służą często jako przygotowanie do studiów doktoranckich. Taki charakter mają m.in. oferowane przez uczelnie brytyjskie programy prowadzące do uzyskania dyplomu Master of Research (MRes). Niektóre uczelnie w Holandii i w Niemczech oferują programy Top Masters zwykle 2-letnie, przy czym drugi rok może być zaliczony na poczet realizacji studiów doktoranckich. Studiami o profilu badawczym są oczywiście studia doktoranckie (studia III stopnia). Ich funkcjonowanie opiera się na powszechnie przyjętej w europejskim środowisku akademickim zasadzie, że podstawowym elementem kształcenia na poziomie doktorskim są realizowane przez doktoranta badania naukowe, a nie zajęcia przygotowujące do prowadzenia takich badań (training by research, not training for research) [Doct2005]. W ramach tak rozumianego kształcenia na poziomie doktorskim następuje jego różnicowanie, zmierzające do uwzględnienia zmieniających się potrzeb rynku pracy (pracodawców innych niż uczelnie). Odbywa się ono w szczególności przez upowszechnienie studiów prowadzących do uzyskania doktoratu o charakterze zawodowym/specjalistycznym (professional doctorate). Studia takie, nastawione podobnie jak klasyczne studia doktoranckie na kształtowanie umiejętności analitycznych i metodologicznych, stawiają zwykle nieco niższe wymagania dotyczące nowatorskiego charakteru wyników przeprowadzonych badań, a tematyka rozprawy doktorskiej wynika najczęściej z doświadczeń zawodowych. Tego typu programy studiów są często tworzone i zarządzane przy współudziale instytucji gospodarczych (collaborative doctoral education) [Borrell2009]. Programy takie noszą często specjalne nazwy (np. New Route PhD w Wielkiej Brytanii) i mogą, lecz nie muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji formalnych (dyplomów) o nazwach innych niż tradycyjny doktorat badawczy (PhD) używane są nazwy Doctor of Engineering, Doctor of Education, Doctor of Business Administration itp. [Eggins2009, Gill2009]. Warto przy okazji stwierdzić, że nie ma odzwierciedlenia w rozwiązaniach międzynarodowych przewijająca się w dyskusjach prowadzonych w naszym kraju koncepcja studiów doktoranckich o profilu zawodowym, charakteryzujących się programem odmiennym od tradycyjnych studiów doktoranckich (mniej naukowym ) i adresowanych do osób niemających żadnego doświadczenia zawodowego ( świeżych absolwentów studiów magisterskich), pragnących realizować karierę zawodową poza środowiskiem naukowym Profile studiów a typy uczelni ewolucja Profilowanie studiów ma związek z różnorodnością uczelni (ich misji) - w wielu krajach jest ono naturalną konsekwencją binarnej struktury systemu szkolnictwa wyższego. Nie oznacza to jednak, że typ uczelni determinuje charakter (profil) prowadzonego programu studiów. Wydaje się, że wraz z upływem czasu korelacja między typem uczelni a profilem

17 12 prowadzonych studiów staje się coraz mniej widoczna. W Europie można zaobserwować tendencję do zmiękczania przynajmniej formalnie - stopnia binarności systemów, które mają ten charakter [Davies2009], i do konwergencji obu sektorów [UASNET2007]. Coraz większa liczba uczelni uniwersyteckich oferuje programy studiów o orientacji zawodowej, w szczególności w Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji [HuKa2001]. Równocześnie wzrasta zainteresowanie uczelni zawodowych prowadzeniem programów o profilu akademickim, zawierających często elementy badań o charakterze aplikacyjnym [Reichert2009], zwłaszcza w krajach, gdzie regulacje sprzyjają powstawaniu trendu określanego jako academic drift. Niekiedy ma to związek z długością procesu kształcenia przykładowo, w uczelniach zawodowych w Belgii (Flandrii) kształcenie obejmujące jedynie I stopień studiów ma charakter zawodowy, a kształcenie rozciągające się na 2 cykle studiów (studia I stopnia + studia II stopnia) - charakter bardziej akademicki [HuKa2001]. W ogólności, wprowadzanie studiów II stopnia w uczelniach zawodowych przebiega wprawdzie dość wolno, ale przekroczyło już poziom, kiedy mogło być traktowane jako zjawisko marginalne [UASNET2007]. Przejawem konwergencji sektorów kształcenia akademickiego i zawodowego jest wzrastający poziom współpracy między uczelniami obu sektorów. W Holandii, Belgii (Flandrii) i do pewnego stopnia w Szwecji współpraca taka, m.in. w zakresie wspólnie prowadzonych studiów, występuje dość często, jednakże w Austrii i Danii krajach o silnym poziomie binarności systemu - praktycznie nie istnieje [HuKa2001]. Obserwowane trendy sprzyjają przełamywaniu stygmatyzacji kształcenia o charakterze zawodowym, które jednak nadal często traktowane jest jako coś gorszego w porównaniu z kształceniem o charakterze akademickim [Rauner2005] Wnioski Zróżnicowanie kompetencji osób uzyskujących kwalifikacje formalne (dyplomy ukończenia studiów) odpowiadające pewnemu poziomowi ram kwalifikacji występuje w mniejszym lub większym stopniu niemal w każdym kraju europejskim. Jest ono naturalne i pożądane. Istotny jest zwłaszcza rozwój kształcenia zawodowego na poziomie wyższym i udrożnienie systemów szkolnictwa wyższego, tak aby umożliwić realizację elastycznych ścieżek kształcenia obejmujących zarówno kształcenie o charakterze zawodowym jak i akademickim - jest jeden z postulatów Komisji Europejskiej [EC2010]. To pożądane zróżnicowanie kompetencji może mieć charakter formalny lub nieformalny. Formalne profilowanie kształcenia znajduje wówczas odzwierciedlenie w regulacjach prawnych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w danym kraju, a w szczególności w opisie krajowych ram kwalifikacji. Analiza sytuacji i trendów w zakresie profilowania studiów w różnych krajach europejskich nie dostarcza wyraźnych przesłanek, które ułatwiłyby podjęcie decyzji o wprowadzaniu bądź niewprowadzeniu profili do opisu krajowych ram kwalifikacji.

18 13 Z jednej strony, formalne profilowanie studiów, odzwierciedlone w ramach kwalifikacji, występuje w wielu krajach europejskich, a w tym w krajach, które są naszymi poważnymi partnerami w przedsięwzięciach edukacyjnych i potencjalnym miejscem pracy absolwentów naszych uczelni (Niemcy, Francja). Doświadczenia niektórych krajów wskazują ponadto, że formalne wyodrębnienie profili ułatwia stosowanie mechanizmów, w tym mechanizmów finansowych, które przeciwdziałałyby zjawisku określanemu jako academic drift. Z drugiej strony, można zaobserwować postępującą konwergencję sektorów kształcenia akademickiego i zawodowego. Uczelnie akademickie oferują programy o orientacji zawodowej i włączają do swoich tradycyjnych programów zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, zaś uczelnie zawodowe coraz częściej oferują studia II stopnia o profilu akademickim, zawierające elementy badań o charakterze aplikacyjnym. Zasadne jest wobec tego pytanie, czy tworzenie bariery dzielącej na dwie części w znacznej mierze ciągłe ze względu na charakter efektów kształcenia - spektrum oferowanych programów studiów jest celowe. Wydaje się zatem, że rozstrzygnięcie problemu profilowania studiów prowadzonych przez polskie uczelnie, tzn. udzielenie odpowiedzi na pytanie Czy wprowadzić profile do opisu Krajowych Ram Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego?, powinno być dokonane w oparciu o strategiczną wizję rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym kraju. 4. Profilowanie studiów w Polsce stan aktualny Ze względu na profilowanie kształcenia obecną sytuację w szkolnictwie wyższym w Polsce można scharakteryzować następująco: - Biorąc pod uwagę, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym definiuje dwa zasadnicze typy instytucji funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego (uczelnie akademickie i uczelnie zawodowe), system ma charakter binarny. - Binarność instytucjonalna nie ma odzwierciedlenia w różnicowaniu kwalifikacji nie ma formalnego profilowania studiów (pomijając szczególne, wyróżnione nazwy kwalifikacji związane z określonymi kierunkami studiów). - Zapis w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym stwierdzający, że absolwenci studiów wyższych uzyskują tytuł zawodowy (licencjata, inżyniera, magistra), sugeruje, że wszystkie programy studiów wyższych w Polsce mają charakter/profil zawodowy, co nie odzwierciedla rzeczywistego charakteru kształcenia realizowanego w wielu uczelniach, a ponadto wydaje się merytorycznie niezasadne. - Charakter studiów wyższych prowadzonych przez różne uczelnie jest mocno zróżnicowany od czysto akademickich, zawierających elementy prac badawczych (na studiach II stopnia), do czysto zawodowych, zdominowanych przez zajęcia praktyczne. - Regulacje dotyczące standardów kształcenia (centralna lista kierunków studiów), a zwłaszcza wzorów dyplomów uniemożliwiają bezpośrednie odzwierciedlenie na dyplomie (w nazwie kwalifikacji) profilu kształcenia; może on w sposób pośredni wynikać z informacji zawartych w suplemencie do dyplomu.

19 14 5. Wprowadzenie profili do opisu Krajowych Ramach Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego Rozwiązanie problemu profilowania studiów jest jednym z trudniejszych zadań w procesie projektowania ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Jakkolwiek Grupa Robocza zajmująca się projektowaniem KRK_SzW przedstawiła propozycję rozwiązań w tym zakresie, a podobne rozwiązanie zostało zaproponowane w dokumencie Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego projekt środowiskowy [Strategia2009], kwestia profilowania kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce jest daleka od ostatecznych rozstrzygnięć. Przestawione niżej rozważania obejmują propozycje Grupy Roboczej jako jeden z możliwych wariantów rozwiązania problemu profilowania studiów. Przedstawione w dalszej części opracowania rozważania mają charakter ogólny odnoszą się do systemu szkolnictwa wyższego jako całości. Nie obejmują specyficznych problemów związanych z kształceniem wymagającym niestandardowego podejścia, a w szczególności kształceniem nauczycieli oraz kształceniem przygotowującym do wykonywania zawodów, w których obowiązują regulacje sektorowe (kształcenie medyczne itp.) lub innych zawodów regulowanych, gdzie realizacja szczególnych wymagań związanych z programem studiów jest niezbędna do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Analiza profilowania w kontekście ram kwalifikacji dotyczy tylko kwalifikacji pełnych (związanych z ukończeniem studiów). Zakres rozważań nie obejmuje kwalifikacji związanych z poziomem kształcenia odpowiadającym poziomowi 5 w Europejskich Ramach Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Kwestie terminologiczne Wprowadzenie profilowania studiów wiąże się z koniecznością przyjęcia odpowiedniej, spójnej terminologii. W szczególności, istotne jest przyjęcie właściwych nazw na określenie dwóch typowych profili kształcenia (profili studiów): - kształcenia zorientowanego praktycznie, często specjalistycznego - odpowiednika używanych w języku angielskim w podobnym kontekście terminów vocational, professional, occupationally-oriented itp., - kształcenia o charakterze bardziej teoretycznym i ogólnym - odpowiednika używanego w języku angielskim w podobnym kontekście terminu academic. Można rozpatrywać określenia kształcenie (studia) o profilu zawodowym, kształcenie (studia) o profilu praktycznym lub kształcenie (studia) o profilu specjalistycznym oraz kształcenie (studia) o profilu akademickim, kształcenie (studia) o profilu ogólnoakademickim, kształcenie (studia) o profilu ogólnym lub kształcenie (studia) o profilu teoretycznym. Decyzja o wyborze najbardziej trafnych nazw jest trudna, o czym może świadczyć choćby to, że w projekcie z dn. 30 marca 2010 r. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym używane są określenia profil zawodowy oraz profil akademicki [Nowelizacja2010a], zaś

20 15 w projekcie z dn. 30 lipca 2010 r. - określenia profil praktyczny oraz profil teoretyczny [Nowelizacja2010b]. Bez względu na przyjętą terminologię, istotne znaczenie ma właściwe rozumienie nazw profili, a zwłaszcza pojęcia profil zawodowy (lub innej terminu opisującego ten typ kształcenia). Zgodnie z ideami Procesu Bolońskiego ukończenie studiów wyższych połączone z uzyskaniem potwierdzającej to kwalifikacji musi - bez względu na ewentualny profil określający charakter tej kwalifikacji (akademicki/zawodowy) - skutkować osiągnięciem efektów kształcenia (kompetencji) stwarzających szansę zatrudnienia (employability). Oznacza to, że: - Profil zawodowy przyporządkowany kwalifikacji danego poziomu (np. licencjatowi lub magistrowi) nie może oznaczać, że posiadacz takiej kwalifikacji jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej, bo zgodnie z przedstawioną wyżej ideą kształcenie o dowolnym charakterze, także o profilu akademickim, musi spełniać postulat przygotowania absolwenta do znalezienia i utrzymania pracy. - Profil zawodowy może natomiast oznaczać, że używając języka opisu efektów kształcenia wiedza i umiejętności absolwenta mają charakter praktyczny, tzn. zostały przynajmniej częściowo zweryfikowane i potwierdzone w środowisku zawodowym (w miejscu pracy typowym dla absolwenta danego kierunku studiów lub zbliżonym), a absolwent ma pewne doświadczenie zawodowe. Przeniesienie tego postulatu na poziom definicji programu studiów oznaczałoby, że proces kształcenia obejmuje znaczny komponent zajęć praktycznych, w tym zajęcia realizowane poza uczelnią - w warunkach bliskich środowisku pracy. - Profil zawodowy może także oznaczać, że wiedza i umiejętności absolwenta mają charakter bardziej ukierunkowany (specjalistyczny) i koncentrują się w węższym zakresie tematycznym, niż to mam miejsce w przypadku profilu akademickiego. Jest kwestią dyskusyjną, czy właściwe jest używanie nazwy profil akademicki do scharakteryzowania kwalifikacji odpowiadających efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku ukończenia typowego programu studiów w uczelni akademickiej (a zwłaszcza uczelni nieakademickiej). Słowo akademicki jest bowiem często utożsamiane z badaniami naukowymi, a więc w odniesieniu do kształcenia - z kształceniem obejmującym komponent badawczy lub przynajmniej opartym na badaniach. Kształcenie takie jest trudne do realizacji w warunkach masowego charakteru studiów wyższych. Z tego względu nazwa profil ogólny, choć też niepozbawiona mankamentów, mogłaby być rozpatrywana jako alternatywna opcja wobec profilu akademickiego. Formalne wprowadzenie profili kształcenia byłoby dobrą okazją do uporządkowania terminologii stosowanej w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Istotne byłoby zwłaszcza nadanie właściwego znaczenia pojęciu zawodowy. W szczególności: - należałoby zaniechać używania w ustawodawstwie terminu tytuł zawodowy przy określeniu kwalifikacji związanych z ukończeniem studiów I i II stopnia (zamiast tego mógłby być używany termin tytuł lub stopień (jako odpowiednik angielskojęzycznego degree); - należałoby zaniechać utożsamiania kształcenia na poziomie studiów I stopnia z kształceniem o profilu zawodowym (zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami -

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym

Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym Andrzej Kraśniewski seminarium IBE, 15 lutego 2011 r. 1 PLAN PREZENTACJI Ramy kwalifikacji dla SzW historia powszechna KRK dla SzW w Polsce stan prac projektowych

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy

Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a obszary gospodarcze szanse i zagrożenia współpracy Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Warszawa, 18 20 czerwca 2010 Model funkcjonowania studiów

Bardziej szczegółowo

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie

Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Seria Focus Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07 Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach Komisja Europejska EURYDICE Seria

Bardziej szczegółowo

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów

erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów erasmus mundus poradnik administratora wspólnych studiów Współpraca przy realizacji projektu: Anna Bielecka, Beata Skibińska Zespół Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy Fundacja

Bardziej szczegółowo

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich

Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich Między autonomią szkół wyższych a urzędniczymi wymaganiami A n d r z e j R o z m u s, K a r o l i n a C y r a n, O l g

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym

Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY nt. wybranych problemów Część pierwsza zamówienia Ekspertyza dotycząca aktualnej sytuacji prawnej i organizacyjnej sposobów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w szkolnictwie wyższym

Benchmarking w szkolnictwie wyższym FUNDACJA REKTORÓW POLSKICH Benchmarking w szkolnictwie wyższym WYBRANE PROBLEMY: Elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska

Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus. Komisja Europejska Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Komisja Europejska EURYDICE Szkolnictwo wyższe w Europie 2010: wpływ Procesu Bolońskiego Seria Focus Niniejsze opracowanie zostało

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie BG Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Komisja Europejska Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można uzyskać w Internecie (http://europa.eu). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Serwis Europe Direct udziela informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z Unią Europejską Numer bezpłatnej linii telefonicznej(*): 00

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje po europejsku Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji

kwalifikacje po europejsku Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY TERMS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM kwalifikacje po europejsku Projekt pt. Opracowanie założeń

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii na przykładzie University of Huddersfield Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 205 220

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 205 220 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 205 220 Ewa Walińska, Marcin Michalak AKREDYTACJA UCZELNI WYŻSZYCH PRZEZ PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo