Optymalne Planowanie Energetyczne (OPE) jako. narzędzie realizacji lokalnych strategii rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalne Planowanie Energetyczne (OPE) jako. narzędzie realizacji lokalnych strategii rozwoju"

Transkrypt

1 Optymalne Planowanie Energetyczne (OPE) jako narzędzie realizacji lokalnych strategii rozwoju Konwent Burmistrzów w i WójtW jtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w, śarki, 19 października 2012 mgr Ewa Winkowska, MBA, Zastępca Dyrektora ds. Zrównowa wnowaŝonego onego Rozwoju KAPE S.A.

2 Miejsce planu energetycznego w realizacji celów w krajowych, regionalnych i lokalnych Weźmy gminę, która sporządza swój plan energetyczny i rozwaŝa realizację szeregu działań słuŝących poprawie efektywności energetycznej. Gmina ta posiada strategię rozwoju, a przynajmniej ma wyznaczone cele strategiczne. Pragnieniem decydentów jest, aby wszelkie działania inwestycyjne podejmowane na terenie tej jednostki były spójne ze strategią, i przyczyniały się do realizacji celów strategicznych w regionie. Jednocześnie gmina chce włączyć się do realizacji Polityki Energetycznej Państwa i zobowiązań międzynarodowych, oraz wywiązać się ze zobowiązań nałoŝonych prawnie na sektor publiczny. Warto obliczyć i wskazać wkład kaŝdej z JST w regionie w realizację PEP, Pakietu Klimatycznego oraz krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

3 Wybór r działań proefektywnościowych w związku zku z realizacją planu energetycznego Na realizację wszystkich rozwaŝanych działań proefektywnościowych potrzebne byłyby nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 27 mln zł, podczas gdy gmina w danym roku dysponuje budŝetem na takie działania w wysokości do 10 mln zł. RozwaŜane działania dotyczą róŝnych obszarów funkcjonowania gminy i mogą przynieść róŝne efekty. Które działania wybrać? Jakim kryterium / jakimi kryteriami się kierować? Czy moŝna pogodzić sprzeczne wymagania np. jak największe oszczędności energii przy jak najmniejszych nakładach inwestycyjnych? Czy istnieje zestaw obiektywnie najlepszych działań? Które działania będą najlepsze dla tej właśnie gminy posiadającej taką a nie inną strategię? Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3

4 Optymalizacja wielokryterialna - definicja Dział badań operacyjnych zajmujący się wyznaczaniem optymalnej decyzji w przypadku, gdy występuje więcej niŝ jedno kryterium. Z kaŝdym kryterium wiąŝe się funkcja celu. Optymalizacja wielokryterialna występuje w wielu róŝnych dziedzinach: w projektowaniu produktu i procesu produkcji, finansów, projektowaniu samolotów, w przemyśle chemicznym, projektowanie samochodu, wszędzie tam gdzie optymalne decyzje muszą być podjęte w obecności kompromisów pomiędzy dwoma lub więcej sprzecznymi celami. Przykładem wielokryterialnej optymalizacji jest maksymalizacja zysków i minimalizacji kosztów produktu, maksymalizacja wydajności przy ograniczaniu zuŝycia paliwa, czy teŝ obniŝenie masy urządzenia przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzymałości poszczególnych jego komponentów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

5 Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej przez JST do planowania energetycznego Zadanie wielokryterialne będzie rozwiązywane metodą sumy waŝonej czyli poprzez sprowadzenie go do zadania jednokryterialnego dzięki nadaniu wag poszczególnym kryteriom cząstkowym. Suma wag powinna wynosić 1. Trzy obowiązkowe kryteria optymalizacji, odzwierciedlające cele Polityki Energetycznej Polski i zobowiązania międzynarodowe: Kryterium I: Oszczędność energii pierwotnej, Kryterium II: Zwiększenie udziału OŹE w bilansie energii, Kryterium III: Zmniejszenie emisji CO 2. Suma wag tych kryteriów nie moŝe być mniejsza niŝ 0,3: w 1 + w 2 + w 3 = 0,3 śadna z wag odpowiadających tym kryteriom nie moŝe być równa 0. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

6 Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do planowania energetycznego c.d. Pozostałe kryteria oceny przedsięwzięć słuŝących poprawie efektywności energetycznej na obszarze JST oraz przypisane im wagi ustalane są przez decydentów w zaleŝności od celów strategicznych i priorytetów rozwoju JST. Przykładowo, pozostałe kryteria mogą być następujące: Kryterium IV: Minimalizacja kosztów inwestycyjnych, Kryterium V: Wzorcowa rola sektora publicznego, Kryterium VI: Zwiększenie wpływów do budŝetu JST, Kryterium VII: Minimalizacja emisji NO x i SO x, Kryterium VIII: Minimalizacja emisji pyłów zawieszonych, Kryterium IX: Zmniejszenie bezrobocia, Kryterium X: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6

7 Przykład* optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy waŝonej RozwaŜane działania proefektywnościowe: 1. Kompleksowa termomodernizacja mieszkalnych budynków komunalnych w zakresie i standardzie zbliŝonym do Ustawy termomodernizacyjnej (9500 m 2 p.u.) 2. Kompleksowa termomodernizacja samorządowych budynków uŝyteczności publicznej w zakresie i standardzie zbliŝonym do Ustawy termomodernizacyjnej (5000 m 2 p.u.) 3. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (500 punktów świetlnych) 4. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w obiektach gminy (dla 4000 osób) 5. Wymiana sprzętu biurowego w sektorze publicznym (1000 sztuk) 6. Budowa budynku niskoenergetycznego (2000 m 2 p.u.) przez gminę *) przykłady opracowane na podstawie danych zawartych w Planie działań na rzecz zrównowaŝonego zuŝycia energii dla Warszawy do 2020r. opracowanym przez KAPE S.A. oraz audytów energetycznych zweryfikowanych przez KAPE S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7

8 Przykład* optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy waŝonej c.d. RozwaŜane działania proefektywnościowe c.d.: 7. Zastosowanie kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych dzierŝawa od gminy (1000 kw) 8. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych w obiektach gminy (100 kw) 9. Zastosowanie pomp ciepła w budynkach gminy (500 kw) 10. Zastosowanie kotłów na biomasę w miejskiej ciepłowni (3000 kw) 11. Wymiana taboru autobusowego starszego niŝ 10 lat na nowy spełniający wysokie normy Euro (2 sztuki) 12. Kampania informacyjna mająca na celu zmianę sposobu transportu z indywidualnego na zbiorowy ( pasaŝerokilometrów). *) przykłady opracowane na podstawie wskaźników zawartych w Planie działań na rzecz zrównowaŝonego zuŝycia energii dla Warszawy do 2020r. opracowanym przez KAPE S.A. oraz audytów energetycznych zweryfikowanych przez KAPE S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8

9 Przykład optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy waŝonej c.d. Znajdujemy rozwiązania efektywne (paretooptymalne) spełniające ograniczenie nakładów inwestycyjnych do 10 mln zł, czyli warianty realizacji planu energetycznego*: Wariant A: działania (łączny koszt 9887,5 tys. zł) Wariant B: działania (łączny koszt 9950,0 tys. zł) Wariant C: działania (łączny koszt 9988,8 tys. zł) Wariant D: działania (łączny koszt 9707,5 tys. zł) Wariant E: działania (łączny koszt 9980,0 tys. zł) *) wariant realizacji planu energetycznego = zestaw działań (zadań) prowadzących do osiągnięcia celów strategicznych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9

10 Przykład optymalizacji wielokryterialnej metodą sumy waŝonej c.d. Ustalamy kryteria, według których będziemy oceniać wybrane warianty (I-III obowiązkowe, IV-V opcjonalne ustalane przez gminę): Kryterium I*: Oszczędność energii pierwotnej, Kryterium II*: Zwiększenie udziału OŹE w bilansie energii, Kryterium III*: Zmniejszenie emisji CO2. Kryterium IV: Minimalizacja kosztów inwestycyjnych, Kryterium V**: Wzorcowa rola sektora publicznego. *) Suma wag tych kryteriów nie moŝe być mniejsza niŝ 0,3: w1 + w2 + w3 = 0,3, śadna z wag odpowiadających tym kryteriom nie moŝe być równa 0. **) Kryterium binarne: funkcja przyjmuje wartość 1 dla zadań zrealizowanych na majątku JST, które mogą być powielane przez sektor komercyjny czy mieszkańców. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10

11 Przykład optymalizacji wielokryterialnej c.d.: obliczamy wartości funkcji kryteriów Kryterium I Kryterium II Kryterium III Kryterium IV Kryterium V Wariant Oszczędność energii pierwotnej Energia z OŹE Zmniejszenie emisji CO2 Pozostaje w budŝecie do wykorzystania Wzorcowa rola sektora publicznego MWh/rok MWh/rok Mg/rok zł A B C D E Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11

12 Przykład optymalizacji wielokryterialnej c.d.: normalizujemy wartości funkcji kryteriów Kryterium I Kryterium II Kryterium III Kryterium IV Kryterium V Wariant Oszczędność energii pierwotnej Energia z OŹE Zmniejszenie emisji CO2 Pozostaje w budŝecie do wykorzystania Wzorcowa rola sektora publicznego A 0,43 0,15 0,39 0,38 0, B 1,00 1,00 1,00 0,17 1, C 0,19 0,19 0,04 0, D 0,63 0,00 0,54 1,00 1, E 0,83 1,00 0,87 0,41 0, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12

13 Przykład optymalizacji wielokryterialnej c.d. obliczamy sumy waŝone dla wariantów Kr. I (OEnP) Kr. II (OŹE) Kr. III (CO2) Kr. IV (zł) Kr. V (wzór) Ocena wariantów (suma waŝona) Wariant A 0,09 0,03 0,08 0,08 0,07 0,34 Wariant B 0,20 0,20 0,20 0,03 0,20 0,83 Wariant C 0,04 0,00 0,04 0,13 0,22 Wariant D 0,13 0,00 0,11 0,20 0,20 0,63 Wariant E 0,17 0,20 0,17 0,08 0,07 0,69 Waga Kryteriów PEP wynosi 60% - najlepszy jest wariant B Waga kryterium 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13

14 Przykład optymalizacji wielokryterialnej c.d. obliczamy sumy waŝone dla nowych wag Kr. I (OEnP) Kr. II (OŹE) Kr. III (CO2) Kr. IV (zł) Kr. V (wzór) Ocena wariantów (suma waŝona) Wariant A 0,04 0,04 0,12 0,13 0,35 Wariant B 0,10 0,10 0,10 0,05 0,40 0,75 Wariant C 0,02 0,00 0,02 0,27 0,32 Wariant D 0,06 0,00 0,05 0,30 0,40 0,82 Wariant E 0,08 0,10 0,09 0,12 0,13 0,53 Waga Kryteriów gminnych sięga 70% - najlepszy jest wariant D Waga kryterium 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14

15 Przykład optymalizacji wielokryterialnej c.d. jeszcze inne wagi dla tych samych kryteriów Kr. I (OEnP) Kr. II (OŹE) Kr. III (CO2) Kr. IV (zł) Kr. V (wzór) Ocena wariantów (suma waŝona) Wariant A 0,00 0,07 0,00 0,15 0,03 0,26 Wariant B 0,50 0,07 0,08 0,67 Wariant C 0,00 0,00 0,02 0, Wariant D 0,00 0,40 0,08 0,49 Wariant E 0,50 0,16 0,03 0,71 Stawiamy na rozwój OŹE i niski koszt - najlepszy jest wariant E Waga kryterium 0,5 0,4 0,08 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15

16 Optymalizacja wielokryterialna w planowaniu energetycznym: podsumowanie Oceny w rankingu wariantów (rozwiązań) zaleŝą od przyjętych kryteriów oraz ich wag. RóŜne wagi prowadzą do róŝnych wyników dla takich samych kryteriów. Suma wag wynosi 1. Wszystkich obowiązują 3 kryteria związane z PEP. Kryteria dotyczące rozwoju JST oraz wagi dla wszystkich kryteriów ustalane są przez decydenta, z wyjątkiem kryteriów ustalanych na wyŝszym poziomie administracyjnym (krajowym, regionalnym, lokalnym). Kryteria oraz ich wagi nie są obiektywnym odbiciem rzeczywistości, lecz odzwierciedlają preferencje decydenta. Nie wiadomo, które rozwiązanie jest obiektywnie najlepsze. Oceny pokazują, które rozwiązania są lepsze w sensie przyjętych kryteriów i wybranego metakryterium (tutaj: suma waŝona, a zatem które jest najlepsze dla wybranych wag). Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16

17 Planowanie energetyczne w JST - główne Planowanie energetyczne w gminie powinno być częścią gospodarowania energią przez JST. JST sporządza i realizuje Plan ZrównowaŜonego Gospodarowania Energią. Konieczna jest zmiana obecnego modelu planowania energetycznego w gminie, ale z zachowaniem dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie. Wskazane jest stosowanie procedur optymalizacyjnych na wszystkich poziomach planowania energetycznego (od gminy do poziomu krajowego). Narzędzia wspierające proces gospodarowania energią przez JST powinny mieć zastosowanie na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego. wnioski z projektu KAPE S.A.* *) Realizowany przez KAPE S.A. projekt Optymalne planowanie energetyczne na poziomie gminy w Polsce finansowany jest przez ECF Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17

18 Optymalne planowanie energetyczne (OPE) definicja OPE to zestaw działań jednostki samorządu terytorialnego (JST) prowadzących do realizacji celu jakim jest minimalizacja oddziaływania na środowisko z procesów wytwarzania i zuŝycia energii na obszarze jednostki samorządu terytorialnego przy określonych celach rozwoju JST (i w zadanym terminie), z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego na obszarze JST. Do określania celów i pomiaru wyników działań JST słuŝy zestaw wskaźników monitoringu. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18

19 Korzyści planowania energetycznego zgodnie z zaproponowanym modelem c.d. Optymalne Planowanie Energetyczne (OPE) jest narzędziem zrównowaŝonego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej jako narzędzia OPE pozwala na powiązanie planowania energetycznego z planowaniem strategicznym na kaŝdym poziomie JST. Agregujemy wyniki na kolejnych obszarach terytorialnych (powiat, województwo) a takŝe wyniki Planów ZrównowaŜonego Gospodarowania Energią w odniesieniu do zasobów budŝetu państwa, obejmując wkład całego sektora publicznego do realizacji polityki efektywności energetycznej kraju. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19

20 Wstępny model optymalnego planowania energetycznego (OPE) na obszarze JST Gmina (G): Bezpieczeństwo energetyczne Inwentaryzacja zasobów 5 3 Identyfikacja potrzeb Wybór optymalnej opcji 4 (G, P, W) zasoby j.s.t. (P) 1 Powiat: Inwentaryzacja zasobów (GIS, (W) 2 OŹE), Prognoza potrzeb (pozwolenia na 6 budowę) Województwo: Alokacja środków RPO Inwestycje celu publicznego ponadlokalne energetyka Strategia i Program regionalny 7 BudŜet Państwa Kraj: Cele OPE: PEP 2030, KPD EE, KPD OŹE, KPZK 2030 MoŜliwości poprawy efektywności energetycznej i stosowania OŹE w RP Prognozy ekonomiczne i demograficzne, otoczenie prawne, wsparcie oraz finansowanie inwestycji proefektywnościowych i proekologicznych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20

21 Stanowiska szkoleniowe PJCEE Dziękujemy za uwagę Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22/ , Fax. (0-22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA PŁOCKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku

Ustalenia. Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku Ustalenia Planu działań dla Warszawy na rzecz zrównoważonego zużycia energii w perspektywie do 2020 roku w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Warszawy Zespół ekspertów KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR. DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SZCZUROWA Z DNIA. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Szczurowa, maj 2015 r. Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową

Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Opis wybranych instrumentów wsparcia wytwarzania ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w Polsce, wraz z oceną jakościową Zadanie 9, Pakiet roboczy 4 Raport przygotowany w ramach projektu IEE

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA

EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA EFEKTYWNE FUNDUSZE EFEKTYWNA ENERGIA Propozycja wykorzystania funduszy dostępnych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 na wsparcie efektywności energetycznej w Polsce Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 ZLECENIODAWCA: MIASTO MIKOŁÓW ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00; fax: 32 324 84

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym

Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym POWIŚLAŃSKA REGIONALNA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zarządzanie energią jako narzędzie realizacji zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym Poradnik dla gmin Opracowanie Poradnika zostało

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN

Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Moduł 2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)* Sustainable Energy Action Plan (SEAP) *w dalszej części stosowane będzie pojęcie plan i skrót PGN 2 Podstawowym dokumentem (wytycznymi) jakimi należy się

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka

PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W GMINACH Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Michał Pyka Katowice, 2010 AUTORZY PORADNIKA Sławomir Pasierb Szymon Liszka Michał Pyka Wydawca: Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo